You are on page 1of 3

Prodavac __________ ( u daljem tekstu: prodavac) i kupac __________ ( u daljem

tekstu: kupac) dana _______ sklapaju

UGOVOR O PRODAJI ROBE PO UZORKU ILI MODELU


lan 1.
Prodavac prodaje, a kupac kupuje slijedeu robu__________________ , koja mora biti
odgovarajue prezentovana uzorkom od strane prodavca kupcu prilikom sklapanja
ovog
ugovora.
lan 2.
Sklapanjem ovog Ugovora nastaje zajednika obaveza prodavca i kupca da vode
rauna o
odgovarajuoj robi prema uzorku koji je prilikom sklapanja ugovora prodavac
prezentovao
kupcu u cilju tanog utvrivanja svojstava predmeta ugovora.
Obaveza je kupca da primi samo onu robu koja je odgovarajua uzorku uz
eventualna
odstupanja koja su neznatna i ne oduzimaju robi svojstva koja je ine
odgovarajuom uzorku.
lan 3.
Kupac je duan za isporuenu robu prema uzorku isplatiti prodavcu iznos od _______

(slovima :______________ evra) u roku od _____ dana raunajui od dana


predaje robe, na iro raun prodavca broj:_______________ , otvoren kod ___________.
lan 4.
Prilikom preuzimanja robe kupac je duan i obavezan izvriti kontrolu isporuene
robe i utvrditi
da li je ista odgovarajua uzorku prema kojem je roba trebala biti isporuena.

Obzirom na prirodu stvari i uzorka ispitivanje da li isporuena roba u svemu


odgovara uzorku
utvrivanje se vri u mjestu u kojem prodavac ima svoje sjedite ili prebivalite u
roku od
____ dana, raunajui od dana isporuke robe.
lan 5.
Po isteku roka iz lana 4. stava 2. ovog Ugovora u kojem je kupac duan utvrditi da
isporuena roba odgovara uzorku, pa to ne uini smatrati e se da je isporuena
roba
odgovarajua uzorku .
U sluaju iz prednjeg stava ovog lana kupac gubi pravo na reklamaciju zbog toga
to
isporuena roba ne odgovara uzorku.
lan 6.
Utvrivanje isporuene robe sa uzorkom nije potrebno u sluaju kada je prodavcu i
kupcu
poznata namjena robe koja je predmet ugovora o prodaji po uzorku.
U sluaju iz prednjeg stava dovoljno je pozvati se na ugovoreni tip robe, pri emu
se on
smatra ugovorenim uzorkom, a prodavac se obavezuje garantovati da e isporuena
roba u svemu
odgovarati njenom ugovorenom tipu.
lan 7.
U sluaju prodaje po uzorku, ako stvar koju je prodavac predao kupcu nije
odgovarajua uzorku,
prodavac odgovara prema propisima o odgovornosti prodavca za materijalne
nedostatke stvari, a u
drugim sluajevima po propisima o odgovornosti za neispunjenje obaveze.
lan 8.

Neodgovarajua isporuena roba prema uzorku ne povlai odgovornost prodavca u


sluaju
kada je uzorak prezentovan kupcu samo u cilju izvjetavanja i priblinog odreivanja
svojstava
stvari koja je predmet ovog Ugovora.
lan 9.
Ugovorne strane e sve nesuglasice koje budu proizlazile iz odredbi ovog Ugovora
nastojati
rijeiti sporazumno, u suprotnom ugovaraju nadlenost suda u __________ .
lan 10.
Ovaj Ugovor sainjen je u ____ primjerka, po ____ za svaku ugovornu stranu.
lan 11.
Ugovorne strane su ugovor proitale, razumjele i u znak prihvata isti potpisuju.

Prodavac
Kupac