You are on page 1of 7

Kel.

HUTBAH

ANNISA SALSABILA (8)


ARINTYO ADI K(9)
ARSYAD VIRALLDY(11)
FADHALANI NURSANDI A(15)
T.MOCHAMAD HISYAM(37)

HUTBAH

Hutbah serepen tina basa arab,nu


hartina nyarita hareupeun jalma
rea.anapon sacara husus,hutbah the
mibanda harti biantara nu eusina
pangeling-eling,panitah,nasehat,jeung
wasiat ka manusa sangkan
ngadeukeutkeun ka Alloh SWT.
Ditepikeun sanggeus ibadah solat idul
fitri jeung idul adha.

BUBUKA

Dieusian ku maca salam,wasiat takwa,muji sukur ka Alloh SWT,jeung


maca ayat al-quran. Contohna;
Saparantos urang nyandingkeun puji, ka Gusti Nu Maha Suci Alloh
Robbul 'Izzaty, nyandangkeun puja ka Nu Maha Kawasa Alloh 'Azza
Wa Jalla. Ngahaturkeun syukur ku pitutur, ka Alloh Robbun Ghofur,
nu mana ku kersa Manten-Na urang sadaya tiasa ngalaksanakeun
hiji amaliyah kawajiban saminggu sakali, nyatana ibadah sholat
Jum'at. Tur, nya Mantenna pisan nu maparin mangpirang-pirang
kanikmatan anu kacida seueurna, kalebet nikmat nu pangageungageung-na nyata ni'mat Iman sareng ni'mat Islam. Nu jadi matak
balahi kabina-bina, lamun ta ni'mat th coplok dina diri urang,
Na'udzu Billahi Min Dzalik. Sholawat miwah kawilujengan mugia
salamina ngucur ka jungjunan urang sadayana, nu salamina jadi
panutan, tur jadi suri tauladan dina sagala tingkah sareng paripolah
urang sadaya salaku umat Islam khususna, umumna umat Islam nu
aya di sakuliah alam dunya, Nyatana Kanjeng Nabi Muhammad saw.
ka kulawargina, para shohabatna tug dugi ka urang sadaya nu
mudah-mudahan kalebet ka golong umatna nu jaga knging
Syafa'atul 'Udzma. Amin ya Alloh Ya Robbal 'Alamin.

EUSI

Hotib nepikeun nasehat,panitah,panggeuing atawa pangeling-eling ka


jamaah,contohna;
Ayeuna urang nincak dina sasih anu ngandung sajarah, sabab dina sasih
ieu pisan lahir hiji jalmi anu pinuji, nyatana Kanjeng Nabi Muhammad saw.
anu namina tos dikenal di alam malakut sammh diciptakeunna Nabi
Adam as. Kitu, saur sapalih katerangan. Nu akibat lahirna kanjeng Nabi
th ngahiliwirkeun angin katiginan pikeun migusti pangran nu sahiji
nyata Alloh Robbul Izzaty. Nu akibat babar anjeunna nyambuangkeun
hawa kasadaran pikeun manusa sangkan sadar, pasrah, sadrah bari
sumerah ka Alloh Jalla jalalah. Lamun ngaguar deui sajarah kahirupan
kanjeng Nabi Muhammad saw. ti saprak anjeuna gubrag babar ka alam
dunya, stu pinuh ku kajadian nu kacida ahngna anu minangka tanda
kaistimwaan-kaistimwaan pikeun calon Nabi. tur minangka
panyambutan kana babarna hiji manusa nu bakal jadi panutan. Hiji
manusa nu bakal jadi pamingpin nu paling sukss diantara para
pamingpin nu aya di sakuliah alam dunya. Diantarana ba, nalika
anjeunna babar datang hiji pasukan anu dipingpin ku hiji Raja nyatana
Raja Abrahah, nu diabadikeun dina ayat Al-Quran surat Al-Fiil. Didieu dua
sato nu di abadikeun ku Alloh dina ayatna, nyatana Gajah jeung Manuk
Aba-biil.

PANUTUP

Ngadua ka Alloh SWT menta kasalametam dunya aherat,menta


dihampura dosana,contohna;
Islam th agama nu nyandak kana kasalametan, ngajarkeun
kapasrahan total, saluyu sareng arti "Islam" nyatana
"kasalametan/kasejahteraan". Nyandak kana kasalematan didieu,
hartina yn islam th teu nyasarkeun jalma nu ngagemna, sabab ajarana
ralistis saluyu reujeung kamanusaan. Teu aya sakedik og ajaran Islam
nu nyilakakeun, kabh og mr kauntungan, kabagjaan pikeun jalma nu
ngalaksaakeunana.tur agama islam og ngajarkeun kana kasaimbangan
hirup, hartosna hirup urang th ulah katungkul teuing ku dunya,
sahingga urang kaasup kana golongan jalma-jalma nu teu katipu ku
kandahan alam dunya nu sifatna samentara, ni sifatna keuna ku rusak.
Mudah-mudahan urang kalebet golongan jalma-jalma nu dipikaridho ku
Alloh ku sabab wasilahna urang sadaya jadi jalma nu Muslim bari
ngalaksanakeun ajaran ka islaman, agama nu dipikaridho ku Alloh s.w.t.
tur mudah-mudahan hidayah nu tos ngancik di diri urang mugia sing
tetep ayana, dikuatkeun ku Alloh s.wt. Amin ya Alloh Ya Robbal 'Alamin.

Click icon to add picture