You are on page 1of 12

Slubeni glasnik BiH, broj: 41/03

Temeljem lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" broj 38/02),
Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici odranoj 30. rujna 2003. godine, donijelo je
ODLUKU
O PRIHVATANJU "STANDARDNIH PRAVILA ZA IZJEDNAAVANJE MOGUNOSTI ZA OSOBE
SA INVALIDITETOM"
I
Ovom odlukom prihvataju se "Standardna pravila za izjednaavanje mogunosti za osobe sa invaliditetom" (u
daljnjem tekstu: Standardna pravila), koje je Generalna skuptina Ujedinjenih nacija usvojila 23. prosinca 1993.
godine.
Nadleni organi vlasti u Bosni i Hercegovini, entiteti i Brko Distrikt Bosne i Hercegovine, obvezni su
zajednikim djelovanjem provoditi aktivnosti u cilju poboljavanja poloaja osoba sa invaliditetom.
Aktivnosti nadlenih organa vlasti u Bosni i Hercegovini su utemeljene na Standardnim pravilima koja se ovom
odlukom prihvaaju kao polazite za kreiranje novog pristupa prema osobama sa invaliditetom.
III
Sastavni dio ove odluke su Standardna pravila.
IV
Odluka i Standardna pravila stupaju na snagu danom objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a objavit e se i
u slubenim glasilima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.
STANDARDNA PRAVILA
ZA IZJEDNAAVANJE MOGUNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
OSNOVNI POJMOVI INVALIDSKE POLITIKE
1. Pojmovi koji se ovdje nabrajaju u svojoj biti poivaju na konceptima Svjetskog programa djelovanja u svezi s
osobama s invaliditetom.
U pojedinim sluajevima odraavaju i razvoj do kojeg je dolo tijekom Dekade invalidnih osoba Ujedinjenih
naroda.
Invaliditet i hendikep
2. Termin "invaliditet " (dostability) zajedniki je izraz za veliki broj razliitih funkcionalnih ogranienja koja se
pojavljuju u svakoj populaciji svake zemlje u svijetu. Ljudi mogu biti invalidizirani fizikim, intelektualnim i
osjetilnim oteenjima, zdravstvenim stanjem ili mentalnom boleu. Ovakva oteenja, stanja ili bolesti mogu
biti po svojoj prirodi neto trajno ili prolazno.
3. Termin "hendikep" (hendicap) znai gubitak ili ogranienje mogunosti sudjelovanja u ivotu zajednice
jednakopravno s ostalima. On opisuje susret osobe s invaliditetom i njene okoline. Svrha ovog termina je
naglaavanje manjkavosti u okolini i u mnogim organiziranim akltivnostima drutva, na primjer u informiranju,
komunikaciji i obrazovanju, ime se onemoguuje jednakopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom.
4. Uporabu dvaju termina "invaliditet " i "hendikep," kako je definirano u prethodnim tokama, treba gledati u
svjetlu moderne povijesti invalidnosti. Navedeni izrazi esto su zbunjivali svojom neodreenou to je kodilo u
kreiranju politike i akcija u ovoj oblasti.
5. Nova meunarodna klasifikacija oteenja invaliditeta i hendikepa pravi jasnu razliku izmeu "oteenja",
"invaliditeta" i "hendikepa". Ove klasifikacije iroko se koriste na podrujima rehabilitacije, obrazovanja, u
statistici, policiji, zakonodavstvu, demokratiji, sociologiji, ekonomiji i antropologiji. Sadanja terminologija
priznaje potrebu usmjerenosti, kako na individualne potrebe (kao to su rehabilitacija i tehnika pomagala) tako i
na manjkavosti u drutvu (razne prepreke sudjelovanja).
Prevencija
6. Pojam "prevencija" oznaava akciju kojoj je cilj sprijeiti pojavljivanje fizikog, intelektualnog,
psihijatrijskog, ili osjetilnog oteenja (primarna prevencija) odnosno sprijeiti da oteenje prouzrokuje trajna
funkcionalna ogranienja ili invaliditet (sekundarna prevencija). Prevencija moe obuhvatati mnogo raznolikih
djelovanja, kao to su primarna zdravstvena zatita, prenatalna i postnatalna njega, obrazovanje i prehrana,
kampanje imunizacije protiv zaraznih bolesti, mjere za suzbijanje endemskih bolesti, sigurnosni propisi,
programi za sprijeavanje nesrea na raznim mjestima ukljuujui adaptaciju radnih mjesta radi sprijeavanja
profesionalnih invaliditeta i bolesti, te prevencija invaliditeta koji su posljedica zagaenja okolia i oruanih
sukoba.
Rehabilitacija
7. Termin "rehabilitacija" odnosi se na proces koji ima za cilj da osobama s invaliditetom omogui postizanje i
odravanje njihove optimalne fizike, intelektualne, psihijatrijske i/ili drutvene funkcionalne razine, ime im se
prua mogunost da promijene svoj ivot u cilju veeg stupnja neovisnosti. Rehabilitacija moe obuhvatiti mjere
za osposobljavanje i/ili obnovu funkcija, ili za nadoknadu gubitka ili nedostatka neke funkcije ili funkcionalnog

ogranienja. Proces rehabilitacije ne obuhvata poetnu medicinsku zatitu. On podrazumijeva irok spektar mjera
i aktivnosti od osnovne i ope rehabilitacije do ciljanih aktivnosti, kao npr. profesionalna rehabilitacija.
Izjednaavanje mogunosti
8. Termin "Izjednaavanje mogunosti" oznaava proces kojim razliiti sustavi drutva i okoline, kao to su
slube, djelatnosti, informiranje i dokumentacija, postaju dostupni svima, posebice osobama s invaliditetom.
9. Princip jednakih prava podrazumijeva da su potrebe svakog od ovih pojedinaca jednako vane te da ove
potrebe trebaju biti temeljem za planiranje u ljudskim drutvima, s tim da se sve raspoloive mogunosti moraju
upotrijebiti na nain kojim e se svakom pojedincu osigurati jednaka mogunost sudjelovanja.
10. Osobe s invaliditetom lanovi su drutva i imaju pravo ostati u svojim lokalnim zajednicama. Trebaju dobiti
podrku koja im je potrebna u okviru redovitih struktura kolstva, zdravstva, zapoljavanja i socijalnih slubi.
11. Osobe s invaliditetom koje steknu jednaka prava trebaju imati jednake obveze. Koliko se ova prava
ostvaruju, toliko drutvena zajednica treba poveavati svoja oekivanja od osoba s invaliditetom. Dio procesa
ostvarenja jednakih mogunosti treba biti pomo osobama s invaliditetom da preduzmu svoju punu odgovornost
kao lanovi drutvene zajednice.
UVOD
Bosna i Hercegovina,
Svjesna preuzete obveze, po Povelji Ujedinjenih naroda, da zajednikim i posebnim akcijama u suradnji s
organizacijom promiu vii ivotni standard, punu zaposlenost i uvjete za ekonomski i socijalni napredak i
razvoj,
Potvrujui ponovo svoje zalaganje za ljudska prava i temeljne slobode, za socijalni pravdu te dostojanstvo i
vrijednost ljudske osobe, to je proglaeno u Povelji,
Pozivajui se posebno na meunarodne standarde o ljudskim pravima, koji su postavljeni u Opoj deklaraciji o
pravima ovjeka, Meunarodnom ugovoru o ekonomskim, socijalnim, kulturnim pravima, te u Meunarodnom
ugovoru o graanskim i politikim pravima,
Podvlaei da navedeni instrumenti proglaavaju kako prava koja se njima priznaju trebaju biti zagarantirana
svim pojedincima bez diskriminacije,
Pozivajui se na Konvenciju o pravima djeteta, koja zabranjuje diskriminaciju temeljenu na invalidnosti i
zahtijeva posebne mjere da bi se osigurala prava djeci s invaliditetom, te na Meunarodnu konvenciju o zatiti i
pravima svih djelatnika migranata i lanova njihovih obitelji, koja osigurava neke zatitne mjere za sprijeavanje
invalidnosti,
Pozivajui se, takoer, na odredbe Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije ena da bi se osigurala
prava djevojkama i enama s invaliditetom.
Uzimajui u obzir Deklaraciju o pravima invalidnih osoba, Deklaraciju o pravima mentalno retardiranih osoba,
Deklaraciju o socijalnom napretku i razvoju, naela zatite osoba s mentalnom boleu i poboljanja zatite za
mentalno zdravlje, kao i drugih relevantnih instrumenata koje je usvojila Generalna skuptina.
Uzimajui u obzir relevantne konvencije i preporuke koje je usvojila Meunarodna organizacija rada, s posebnim
isticajem prava na zapoljavanje bez diskriminacije osobe s invaliditetom,
Svjesne relevantnih preporuka i djelovanja Organizacije Ujedinjenih naroda za odgoj, umjetnost i kulturu
(UNESCO), naroito Svjetske deklaracije o obrazovanje za svakoga, te Svjetske zdravstvene organizacije
(WHO) i Djeijeg fonda Ujedinjenih naroda (UNICEF), kao i drugih zainteresiranih organizacija,
Priznajui da Svjetski program djelovanja u svezi sa osobama s invaliditetom i u njemu iznesena definicija
izjednaavanja mogunosti predstavljaju najozbiljnije nastojanje meunarodne zajednice da svi raznovrsni
meunarodni instrumenti i preporuke postanu praktiki i konkretno djelotvornima,
Prihvatajui da su ciljevi Dekade invalidnih osoba Ujedinjenih naroda (1983. - 1992.) za primjenu Svjetskog
programa djelovanja jo uvijek punovani pa trae hitnu kontinuiranu akciju,
Podsjeajui da je Svjetski program djelovanja utemeljen na idejama koje jednako vrijede za zemlje u razvoju
kao i za industrijalizirane zemlje,
Uvjerene da su pojaani napori potrebni kako bi i osobe s invaliditetom postigle puno i jednako ostvarenje
ljudskih prava i sudjelovanje u drutvu,
Ponovno naglaavajui da osobe s invaliditetom i njihovi roditelji, oni koji ih njeguju, zastupnici i organizacije
moraju biti aktivni partneri nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko u planiranju i primjeni
svih mjera koje utjeu na njihova graanska, politika, ekonomska, socijalna i kulturna prava.
Provodei Rezoluciju 1990/26 Ekonomskog i socijalnog vijea, te djelujui na temelju posebnih mjera, koje se
detaljno nabrajaju u Svjetskom programu djelovanja, a potrebne su da bi osobe s invaliditetom postigle
jednakopravnost s drugima,
Bosna i Hercegovina je usvojila nie navedena Standardna pravila za izjednaavanje mogunosti za osobe s
invaliditetom, s ciljem:
a) da istaknu kako svako djelovanje na polju invalidnosti pretpostavlja odgovarajue znanje i iskustvo o stanju i
posebnim potrebama osoba s invaliditetom;

b) da naglase kako proces koji ide za tim da se svaki oblik drutvenog organiziranja uini dostupnim svakome
predstavlja temeljni cilj socio-ekonomskog razvoja;
c) da daju oblike kritinih aspekata socijalne politike na polju invalidnosti, ukljuujui prema potrebi, aktivno
podsticanje tehnike i ekonomske suradnje;
d) da prue modele za proces donoenja odluka nuan za podsticanje jednakih mogunosti, imajui na umu
veoma razliitu tehniku i ekonomsku razinu kao i injenicu da se u ovom procesu mora odraziti sutinsko
razumijevanje kulturalnog konteksta u kome se on zbiva kao i odluujue uloge koje u njemu imaju osobe s
invaliditetom;
e) da predloe dravne mehanizme za tijesnu suradnju meu dravama, organima sastava Ujedinjenih naroda,
drugim nevladinim tijelima te organizacijama osoba s invaliditetom;
f) da predloe efikasan mehanizam za nadzor nad procesom kojim nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i
Distrikta Brko nastoje postii izjednaavanje mogunosti za osobe s invaliditetom.
I - PREDUVJETI ZA RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE
Pravilo 1. Razvijanje svijesti
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju poduzimati akcije da se u drutvu razvija
svijest o osobama s invaliditetom, njihovim pravima, njihovim potrebama, njihovim potencijalima i njihovom
doprinosu.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se moraju pobrinuti da odgovorni organi daju
odgovarajue informacije o dostupnim programima i slubama osoba s invaliditetom, njihovim obiteljima,
strunjacima odreenih struka i iroj javnosti. Informacije koje se daju osobama s invaliditetom trebaju biti
pruene u njima pristupanom obliku.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju pokretati i podupirati informativne
kampanje o osobama s invaliditetom te o politici na podruju invalidnosti, irei poruku kako su osobe s
invaliditetom graani s jednakim pravima i obvezama poput ostalih graana, te na taj nain opravdati mjere za
uklanjanje prepreka njihovom punom sudjelovanju.
3. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podsticati pozitivno prikazivanje osoba
s invaliditetom u masovnim medijima; u toj stvari treba konzultovati organizacije osoba s invaliditetom.
4. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se moraju pobrinuti da programi edukacije
javnosti u svim svojim aspektima odraavaju naelo pune participacije i jednakopravnosti.
5. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju pozvati osobe s invaliditetom, njihove
obitelji i organizacije da sudjeluju u programima prosveivanja javnosti koje se odnose na pitanje invalidnosti.
6. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podsticati poduzea privatnog sektora
da probleme invalidnosti ukljue u sve oblike svog djelovanja.
7. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju pokrenuti i promicati programe kojima
je svrha podizanje svijesti osoba s invaliditetom o vlastitim pravima i potencijalu. Poraslo samopouzdanje i vee
ovlasti pomoi e osobama s invaliditetom da iskoriste mogunosti koje su im na raspolaganju.
8. Podizanje svijesti treba biti vaan dio odgoja djece s invaliditetom, kao i dio rehabilitacijskih programa. Osobe
s invaliditetom mogu takoer, pomoi jedne drugima u podizanju samosvijesti djelovanjem svojim vlastitim
organizacijama.
9. Podizanje svijesti i osjetljivost treba biti dio obrazovanja sve djece i mora biti sastavni dio programa rada
uitelja i svih strunjaka.
Pravilo 2. Zdravstvena zatita
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju osigurati efikasnu zdravstvenu zatitu
osobama s invaliditetom.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju raditi na stvaranju programa na kojima
e raditi multidisciplinirani timovi strunjaka sa svrhom ranog otkrivanja, dijagnosticiranja i tretmana oteenja.
Time se mogu sprijeiti, umanjiti ili ukloniti invalidizirajui uinci. U takvim programima treba osigurati punu
individualnost u sudjelovanju osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, kao i sudjelovanje organizacija osoba s
invaliditetom na razini planiranja metoda tretmana i njihova vrijednovanja.
2. Predstavnici lokalnih zajednica trebaju biti osposobljeni za sudjelovanje u podruijima djelovanja kao to su
rana detekcija oteenja, osiguranje primarne pomoi i upuivanje mjerodavnim slubama.
3. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju osigurati da osobe s invaliditetom,
posebno najmanja djeca, dobijaju istu kvalitetu zdravstvene zatite u okviru istog sastava kao i ostali lanovi
drutvene zajednice.
4. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se trebaju pobrinuti da medicinsko i
paramedicinsko osoblje dobija adekvatnu obuku i opremu za pruanje zdravstvene zatite osoba s invaliditetom
te da mu budu dostupne relevantne metode i terminologija tretmana.
5. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju osigurati da medicinsko,
paramedicinsko i ostalo osoblje dobija odgovarajuu obuku kako ne bi davalo neprikladne savjete roditeljima pa

na taj nain suavalo mogunosti izbora za njihovu djecu. Obuka treba biti kontinuirani proces i treba se temeljiti
na najnovijim raspoloivim saznanjima.
6. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se trebaju pobrinuti da osobe s invaliditetom
mogu dobiti bilo koje redovno lijeenje i lijekove koji im zatrebaju da bi ouvali ili poboljali svoju
funkcionalnu razinu.
Pravilo 3. Rehabilitacija
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju osigurati pruanje rehabilitacijskih usluga
osobama s invaliditetom kako bi postigle i mogle odrati svoju optimalnu razinu nezavisnosti i djelovanja.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju stvoriti dravne programe rehabilitacije
za sve vrste osoba s invaliditetom. Takvi programi moraju se temeljiti na stvarnim individualnim potrebama
osoba s invaliditetom te na naelima njihova punog sudjelovanja i jednakopravnosti.
2. Takvi programi trebaju sadravati irok niz djelatnosti, kao to su vjebanje osnovnih sposobnosti da bi se
popravile ili kompenzirale oteene funkcije, savjetovanje osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, razvoj
samopouzdanja, te povremene usluge kao to su dijagnosticiranje i struno vostvo.
3. Svim osobama s invaliditetom, ukljuujui one s tekim i/ili viestrukim invaliditetom, koje trebaju
rehabilitaciju, ona mora biti dostupna.
4. Osobe s invaliditetom i njihovi roditelji trebaju dobiti mogunost sudjelovanja u planiranju i organizaciji
rehabilitacijskih slubi koje se na njih odnose.
5. Sve rehabilitacijske slube trebaju biti na raspolaganju u lokalnoj zajednici gdje osoba s invaliditetom ivi.
Meutim, u nekim sluajevima, da bi se postigli odreeni ciljevi obuke, mogu se organizirati i posebni,
vremenski ogranieni rehabilitacijski teajevi u internatskim uvjetima, gdje je to mogue.
6. Osobe s invaliditetom i njihove obitelji treba podsticati da se zapoljavaju u rehabilitaciji, na primjer kao
kvalificirani uitelji, instruktori i savjetnici.
7. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju iskoristiti struno iskustvo osoba s
invaliditetom kod formuliranja i vrijednovanja rehabilitacijskih programa.
Pravilo 4. Pomone slube
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju osigurati razvoj i pruanje pomonih
usluga, ukljuujui i pomagala za osobe s invaliditetom, da bi im se pomoglo u poveavanju razine neovisnosti u
svakidanjem ivotu i da bi mogle stvarati svoja prava.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju osigurati nabavku pomagala i opreme,
osobnu pomo i usluge tumaa, sukladno osobama sa invaliditetom, jer su to vane mjere za postizanje jednakih
mogunosti.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podupirati razvoj, proizvodnju,
distribuciju i servisiranje pomagala i opreme kao i popularizaciju znanja o njima.
3. Da bi se ovo postiglo treba iskoristiti openito dostupna tehnika znanja. U dravama gdje postoji industrija
visoke tehnologije treba je u potpunosti iskoristiti za poveanje standarda pomagala i opreme. Vano je
stimulirati razvoj i proizvodnju jednostavnih i jeftinijih pomagala, sluei se gdje je mogue domaim
materijalima i lokalnim proizvodnim kapacitetima. Osobe s invaliditetom mogu biti ukljuene u proizvodnju ovih
pomagala.
4. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju prihvatiti da svim osobama s
invaliditetom koje trebaju pomagala moraju biti na odgovarajui nain dostupna, ukljuujui tu i financijsku
mogunost. To moe znaiti da se oprema i pomagala trebaju davati besplatno, odnosno po cijeni koju osobe s
invaliditetom ili njihove obitelji mogu platiti.
5. U rehabilitacijskim programima za pruanje pomagala i opreme nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i
Distrikta Brko moraju uzeti posebne zahtjeve koji se postavljaju za pomagala koje se daju djevojicama i
djeacima s invaliditetom, obzirom na oblik, trajnost i prilagodljivost djeijem uzrastu.
6. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko moraju pomagati razvoj i pruanje
individualnih programa asistencije te slubi tumaa, pogotovo za osobe s tekim ili viestrukim invaliditetom.
Takvi programi podiu razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom u svakidanjem ivotu kod kue, na poslu, u
koli i u satima razonode.
7. Programi osobne asistencije trebaju biti koncipirani tako da osobe s invaliditetom koje se njima koriste imaju
odluujui utjecaj u pogledu naina kako e se ti programi pruati.
II - PODRUJA OSTVARIVANJA JEDNAKOPRAVNOSTI
Pravilo 5. Pristupanost
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju spoznati sveopu vanost pristupanosti u
procesu izjedanaavanja mogunosti u svim drutvenim sferama. Za osobe s invaliditetom bilo koje vrste
nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko moraju (a) uvoditi programe akcija koje e fiziku
okolinu initi pristupanom i (b) poduzeti mjere osiguranja dostupnosti informacija i komunikacija.
(a) Dostupnost fizike okoline

1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju poduzeti mjere da se u fizikoj okolini
uklanjaju prepreke sudjelovanja svih. Te su mjere stvaranja standarda i smjernica kao i nastojanja oko uvoenja
zakonskih propisa kojima je cilj osiguranje pristupanosti u razna mjesta boravka, kao to su stanovi, zgrade,
javna prijevozna sredstva i druga sredstva prijevoza, ulice i druga mjesta izvan kue.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se trebaju pobrinuti da arhitekti, graevinski
inenjeri i drugi koji se profesionalno bave projektiranjem i gradnjom fizike okoline, dobijaju odgovarajue
informacije o nastojanjima u svezi s invaliditetom i mjerama za ostvarenje pristupanosti.
3. Zahtjev pristupanosti treba biti od samog poetka procesa projektiranja ukljuen u projektiranje i izgradnju
fizike okoline.
4. Potrebno je konzultirati organizacije osoba s invaliditetom kod izrade standarda i normi za pristupanost. Ove
organizacije trebaju takoer biti ukljuene na lokalnoj razini od poetnog planiranja dalje, kada se prave projekti
javnih zgrada kako bi se na taj nain osigurala maksimalna pristupanost.
(b) Dostupnost informacija i komunikacija
5. Osobe s invaliditetom, a gdje je to mogue njihove obitelji i zastupnici, trebaju imati u svim fazama djelovanja
pristup punim informacijama o dijagnozi, o pravima i raspoloivim uslugama i programima. Ove informacije
trebaju biti pruene u oblicima koji su osobama s invaliditetom pristupani.
6. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju razviti strategiju kojom e
informacijske usluge i dokumentaciju uiniti pristupanima razliitim vrstama osoba s invaliditetom. Braille,
zvune snimke na vrpci, krupan tisak i druge odgovarajue tehnologije treba raditi da bi se osigurala dostupnost
pisanih informacija i dokumentacije osoba s oteenjem vida. Slino, odgovarajue tehnologije treba upotrijebiti
da bi se osigurala dostupnost govornih informacija osobama oteena sluha, kao i onima koji tee shvaaju.
7. U obzir treba uzeti upotrebu znakovnih jezika u kolovanju gluhe djece, te u njihovim obiteljima i
zajednicama. Slube tumaa znakovnog jezika trebaju se osigurati i zato da bi se olakala komunikacija izmeu
gluhih osoba i ostalih graana.
8. Isto tako, uzeti u obzir i potrebe osoba s drugim komunikacijskim smatnjama.
9. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podsticati medije, posebno televiziju,
radio i tisak, da svoje usluge uine pristupanim.
10. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se trebaju pobrinuti da novi, kompjuterizirani
sistemi informiranja, koji se nude javnosti, budu ili od poetka dostupni ili naknadno adaptirani da bi bili
pristupani osobama s invaliditetom.
11. Organizacije osoba s invaliditetom treba konzultovati kad se kreiraju mjere s ciljem da se informacijske
usluge uine pristupanim.
Pravilo 6. Odgoj i obrazovanje
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju priznati naelo jednakih mogunosti
obrazovanja i odgoja u osnovnim, srednjim, i viim kolama djeci, mladei i odraslim osobama s invaliditetom u
integriranim uvjetima. Moraju se pobrinuti da kolovanje osoba s invaliditetom bude integralnim dijelom opeg
kolskog sustava.
1. Opi prosvjetni organi odgovorni za kolovanje osoba s invaliditetom trebaju biti integralnim dijelom
nacionalnog prosvjetnog planiranja, izrade kolskih programa i organizacije kola.
2. kolovanje u redovnim kolama pretpostavlja postojanje tumaa i drugih odgovarajuih pomonih slubi.
Potrebno je osigurati odgovarajuu pristupanost i pomone slube kojima je cilj zadovoljiti potrebe osoba s
razliitim invaliditetima.
3. Roditeljske skupine i organizacije osoba s invaliditetom trebaju biti ukljuene u obrazovni proces na svim
razinama.
4. Gdje je kolovanje obvezno, ono mora biti osigurano djevojicama i djeacima sa svim vrstama i stupnjevima
invaliditeta, ukljuujui i one najtee.
5. Posebnu pozornost treba posvetiti zatiti za ove skupine:
(a) Najmanja djeca s invaliditetom;
(b) Predkolska djeca s invaliditetom;
(c) Odrasli s invaliditetom, posebno ene.
6. Da bi se ono to kola prua prilagodilo osobama s invaliditetom koje su ukljuene u radovite kole, nadlene
vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju:
(a) Imati jasno izraenu politiku, koju trebaju razumjeti i prihvatiti kako kole tako i zajednica;
(b) Dopustiti fleksibilnost kolskih programa, s dodavanjima i prigodbama;
(c) Osigurati kvalitetne materijale, permanentno obrazovanje uitelja i rad pomonih uitelja.
7. Integrirano kolovanje i programe koji se temelje na djelovanju u opinskoj zajednici treba promatrati kao
komplementarne pristupe za ostvarenje ekonominog kolovanja i osposobljavanja osoba s invaliditetom.
Nacionalni programi djelovanja u opinama trebaju podstaknuti opine da iskoriste i razviju svoje snage kako bi
omoguile obrazovanje osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

8. U situacijama gdje opi kolski sustav zasad nije u stanju na odgovarajui nain zadovoljiti potrebe osoba s
invaliditetom, moe se uzeti u obzir specijalno kolovanje. Cilj mu treba biti pripremanje uenika za kolovanje u
redovitom kolskom sustavu. Kvalitet ovakvog kolovanja treba odravati iste standarde i tenje kakve ima i
redovita kola, te mora biti usko povezana sa njome. Kao minimalno, uenici s invaliditetom trebaju dobijati
jednak dio sredstava za kolovanje kao i uenici bez invaliditeta. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i
Distrikta Brko trebaju postaviti kao cilj postupno integriranje djelatnosti specijanih kola u redovito kolstvo.
Prihvaeno je da se u nekim sluajevima specijalno kolovanje moe danas smatrati najpogodnijim oblikom
kolovanja za neke uenike s invaliditetom.
9. Zbog posebnih komunikacijskih potreba gluhih i gluhoslijepih osoba, za njihovo kolovanje mogu biti
odgovarajue kole za takve osobe ili posebni razredi ili odjeljenja u redovitim kolama. U poetnoj fazi,
posebice, treba naroitu pozornost posvetiti obuci koja je osjetljiva za njihovu kulturu, to e rezultirati u
efikasnoj komunikaciji i maksimalnoj neovisnosti osoba koje su gluhe ili gluhoslijepe.
Pravilo 7. Upoljavanje
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju priznati naelo po kome osobe s
invaliditetom moraju biti ovlatene koristiti se svojim ljudskim pravima, naroito na polju upoljavanja. Kako u
ruralnim tako i urbanim podrujima moraju im biti pruene jednake mogunosti za produktivno i korisno
upoljavanje na tritu rada.
1. Zakoni i propisi o upoljavanju ne smiju negativno diskriminirati osobe s invaliditetom i ne smiju postavljati
prepreke njihovu upoljavanju.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju aktivno podupirati integraciju osoba s
invaliditetom u otvorena upoljavanja. Ova aktivna podrka moe se sprovoditi nizom mjera, kao to su
profesionalno osposobljavanje, stimulativne kvotne sheme, rezervirana i posebno odreena uposlenja, zajmovi i
pomo za malu privredu, iskljuivo ugovaranje ili pravo prioriteta u proizvodnji, porezne olakice, ugovorene
olakice ili druga tehnika ili financijska pomo poduzeima koja upoljavaju osobe s invaliditetom. Nadlene
vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju takoer, stimulirati poslodavce da uine razumne
prilagodbe za osobe s invaliditetom.
3. Programi dravnih akcija trebaju ukljuivati;
(a) Mjere za projektiranje i prilagodbu radnih mjesta i radnih prostorija kako bi bile pristupane osobama s
razliitim invaliditetima;
(b) Potporu uporabe novih tehnologija i razvijanju proizvodnje pomagala, orua i opreme, kao i mjere za
olakanje pristupa takvim spravama i opremi osobama s invaliditetom kako bi mogle dobiti i zadrati posao;
(c) Organiziranje odgovarajue obuke i upoljavanje kao i daljnja podrka, npr. osobnom asistencijom ili
uslugama tumaa.
4. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju pokrenuti i podupirati kampanje za
podizanje razine svijesti javnosti sa svrhom da se nadvladaju negativni stavovi i predrasude u pogledu djelatnika
s invaliditetom.
5. U svom svojstvu poslodavca nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju stvoriti
povoljne uvjete za upoljavanje osoba s invaliditetom u javnom sektoru.
6. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko, djelatnike organizacije i poslodavci trebaju
suraivati da bi se osigurala politika jednakih primanja i napredovanja, plaa, mjera za poboljanje radnih uvjeta
radi izbjegavanja povreda i oteenja, kao i da bi se osigurale mjere za rehabilitaciju uposlenih koji su pretrpjeli
povredu na poslu.
7. Za osobe s invaliditetom cilj uvijek treba biti dobijanje uposlenja u otvorenom trinom drutvu. Za osobe s
invaliditetom ije potrebe se ne mogu zadovoljiti u otvorenim upoljavanju, alternativa mogu biti male jedinice
zatienog ili potpomognutog upoljavanja. Vano je da se kvaliteta ovakvih programa ocjenjuje po tome koliko
su znaajni i zadovoljavajui po pruanju mogunosti osobama s invaliditetom da dobiju uposlenje na tritu
rada.
8. Treba poduzeti mjere da se osobe s invaliditetom ukljue u programe osposobljavanja i zapoljavanja u
privatnom i neoficijelnom sektoru.
9. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko, djelatnike organizacije i poslodavci trebaju
suraivati s organizacijama osoba s invaliditetom u pogledu svih mjera kojima je cilj stvaranje mogunosti
osposobljavanja i upoljavanja, ukljuujui fleksiblino radno vrijeme, posao sa skraenim radnim vremenom,
podjela posla s drugima, samozapoljavanje i staranje o osobi s invaliditetom.
Pravilo 8. Uzdravanje od prihoda i socijalna sigurnost
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko su odgovorne za socijalnu sigurnost i uzdravanje
od prihoda za osobe s invaliditetom.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se trebaju pobrinuti za odgovarajuu podrku
osobama s invaliditetom koje su, zbog invaliditeta ili sa njim povezanih faktora, povremeno izgubile prihode ili
su im smanjeni, ili pak im je uskraena mogunost upoljavanja. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i

Distrikta Brko moraju paziti da se kod davanja podrke vodi rauna o trokovima kojima su esto izloene
osobe s invaliditetom i njihove obitelji usljed invaliditeta.
2. U zemljama gdje postoje ili se stvaraju sustavi socijalne sigurnosti, socijalnog osiguranja ili drugih oblika
socijalne zatite za ope graanstvo, nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se moraju
pobrinuti da takvi sustavi ne iskljue ili ne diskriminiraju osobe s invaliditetom.
3. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju takoer, osigurati pribavljanje potpore i
socijalne zatite pojedincima koji se brinu o osobi s invaliditetom.
4. Sustavi socijalne sigurnosti trebaju sadravati podsticanje za obnavljanje sposobnosti privreivanja osoba s
invaliditetom. Ti sustavi trebaju stvoriti ili pomoi organiziranje, razvoj i financiranje profesionalnog
osposobljavanja. Takoer, trebaju pomoi slubama upoljavanja.
5. Programi socijalne sigurnosti trebaju takoer, pruiti potporu osobama s invaliditetom da trae uposlenje kako
bi stvorile ili obnovile svoju sposobnost privreivanja.
6. Potpora za poveanje prihoda treba trajati sve dotle dok postoje invalidizirajui uvjeti i to na nain da ne
destimuliraju osobe s invaliditetom od traenja uposlenja. Potpora treba biti smanjena ili prekinuta kada osobe s
invaliditetom postignu odgovarajui i siguran prihod.
7. U zemljama gdje se socijalna sigurnost u velikoj mjeri ostvaruje u privatnom sektoru treba podstaknuti lokalne
zajednice, dobrotvorne organizacije i obitelji da razviju mjere samopomoi i stvore pobude za upoljavanje ili
djelatnosti vezane za zapoljavanje osoba s invaliditetom.
Pravilo 9. Obiteljski ivot i osobni integritet
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podsticati puno sudjelovanje osoba s
invaliditetom u obiteljskom ivotu. Trebaju promicati njihovo pravo na osobni integritet i paziti da zakoni ne
deskriminiraju osobe s invaliditetom u pogledu spolnih veza, braka i roditeljstva.
1. Osobama s invaliditetom treba omoguiti da ive sa svojim obiteljima. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine,
entiteta i Distrikta Brko trebaju dati podsticaj da se u obiteljsko savjetovanje ukljue odgovarajui sadraji koji
se odnose na invaliditet i njegov utjecaj na obiteljski ivot. Obiteljima koje imaju lana s invaliditetom trebaju
biti pruene mogunosti prekida u radu i koritenja usluga tue pomoi. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine,
entiteta i Distrikta Brko moraju ukloniti sve nepotrebne prepreke osobama koje ele biti skrbnici ili posvojiti
dijete ili odraslu osobu s invaliditetom.
2. Osobama s invaliditetom ne smije se uskratiti mogunost doivljavanja spolnosti da uspostave spolne odnose i
roditeljstvo. Uzimajui u obzir da bi osobe s invaliditetom mogle imati potekoa kod stupanja u brak i
zasnivanja obitelji, nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podupirati stvaranje
mogunosti odgovarajueg savjetovanja. Osobama s invaliditetom moraju biti jednako kao i ostalim graanima
dostupne metode planiranja obitelji kao i informacije o spolnom funkcioniranju njihovih organa, pruene na
njima pristupaan nain.
3. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju promicati mjere za mijenjanje
negativnih gledanja na brak, spolnost i roditeljstvo osoba s invaliditetom, posebice djevojaka i ena, koja jo
uvijek prevladavaju u drutvu. Treba podsticati medije da odigraju vanu ulogu u uklanjanju ovakvih negativnih
stavova.
4. Osobe s invaliditetom i njihove obitelju trebaju dobijati pune informacije o mjerama opreza pred spolnim i
drugim oblicima zlouporaba. Osobe s invaliditetom posebice su podlone zlouporabi u obitelji, uoj zajednici ili
ustanovama pa trebaju biti upuene kako zlouporabu izbjei i kako je prepoznati kad se dogodi pa treba takav in
prijaviti.
Pravilo 10. Kultura
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se trebaju pobrinuti da osobe budu integrirane i
da mogu sudjelovati u kulturnim djelatnostima na jednakoj osnovi.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju osigurati da osobe s invaliditetom
imaju prilike iskoristiti svoje kreativne, umjetnike i intelektualne potencijale, ne samo za svoje vlastito dobro
ve i za obogaivanje zajednice u kojoj ive, bila ona seoska ili gradska. Primjeri takvih aktivnosti su ples,
glazba, knjievnost, kazalite, likovne umjetnosti, slikanje i kiparstvo.
U zemljama u razvoju posebice treba staviti naglasak na tradicionalne i suvremene umjetnike forme, kao to su
lutkarstvo, recitacija i prianje pria.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju promicati za osobe s invaliditetom
pristupanost i mogunost koritenja prostora za kulturne priredbe i usluge, kao to su kazalita, muzeji, kina i
knjinice.
3. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju dati podsticaj za stvaranje i uporabu
specijalnih tehnikih uvjeta da bi knjievnost, filmovi i kazalite postali pristupani osobama s invaliditetom.
Pravilo 11. Rekreacija i port
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko e poduzeti mjere da osobe s invaliditetom imaju
jednake mogunosti za rekreaciju i port.

1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju uvesti mjere kako bi mjesta za
rekreaciju i port, hoteli, plae, portska igralita, gimnastike dvorane itd. bila pristupana osobama s
invaliditetom. Takve mjere trebaju obuhvatiti pomo osoblju u rekreacijskim i sportskim programima,
ukljuujui projekte za razvoj metoda pristupanosti i participacije, te programa informiranja i osposobljavanja.
2. Turistiki organi, putnike agencije, hoteli, dobrovoljne organizacije i drugi koji se bave rekreacijskim
djelatnostima ili putovanjima trebaju svoje usluge pruati svakome, vodei rauna o posebnim potrebama osoba s
invaliditetom. Potrebno je organizirati odgovarajuu obuku da bi se ovaj proces potpomogao.
3. portske organizacije treba podsticati da razvijaju mogunosti za sudjelovanje osoba s invaliditetom u
portskim aktivnostima. U nekim sluajevima same mjere za pristupanost mogu biti dovoljne da se prui
mogunost sudjelovanja. U drugim sluajevima bit e potrebne specijalne igre i specijalni aranmani. Nadlene
vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju poduprijeti sudjelovanje osoba s invaliditetom u
nacionalnim i internacionalnim portskim priredbama.
4. Osobama s invaliditetom koje sudjeluju u portskim aktivnostima treba omoguiti obuku i trening iste kvalitete
kao ostalim uesnicima.
5. Organizatori porta i rekreacije trebaju konzultovati organizacije osoba s invaliditetom kad planiraju pruanje
svojih usluga osobama s invaliditetom.
Pravilo 12. Religija
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podsticati mjere za jednako sudjelovanje
osoba s invaliditetom u vjerskom ivotu zajednica u kojima ive.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podsticati, u dogovoru s vjerskim
vlastima, mjere za uklanjanje diskriminacije pa uiniti vjerske aktivnosti dostupne osobama s invaliditetom.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podupirati pruanje informacija o
pitanjima invalidnosti vjerskim ustanovama i organizacijama. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i
Distrikta Brko takoer, trebaju podsticati vjerske vlasti da informiranjem o invalidskoj politici ukljue u
programe obrazovanja za vjerske profesije kao i u programe vjeronauke.
3. Takoer, trebaju olakati dostupnost vjerske literature osobama s oteenjima ula.
4. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko i/ili vjerske organizacije trebaju se savjetovati
s organizacijama osoba s invaliditetom kod uvoenja mjera za jednako sudjelovanje u vjerskim aktivnostima.
III - MJERE ZA PRIMJENU
Pravilo 13. Informiranje i istraivanje
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko poduzimaju konanu odgovornost za skupljanje i
irenje informacija o ivotnim uvjetima osoba s invaliditetom te za potspjeivanje sveobuhvatnog istraivanja o
svim aspektima, ukljuujui tu i zapreke koje utjeu na ivot osoba s invaliditetom.
1. nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju u redovitim razmacima, skupiti
statistike i druge podatke, specificirano po spolu, o ivotnim uvjetima osoba s invaliditetom. Takvo skupljanje
podataka moe se sprovoditi u svezi s opim propisima graanstva i kod izrade pregleda o kuanstvima pa se
moe obaviti, meu ostalim, u uskoj vezi sa sveuilitima, istraivakim ustanovama i organizacijama osoba s
invaliditetom. Kod skupljanja podataka treba ukljuiti pitanja o programima i slubama te o njihovu koritenju.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju razmotriti mogunost osnivanja banke
podataka o invalidnosti, koja bi ukljuivala statistike o dostupnim slubama i programima, kao i o razliitim
skupinama osoba s invaliditetom. Treba pri tom imati na umu potrebu zatite privatnosti i osobnog integriteta
pojedinaca.
3. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju pokrenuti i podupirati programe
istraivanja o socijalnim i ekonomskim problemima te pitanjima participacije to utjee na ivot osoba s
invaliditetom i njihovih obitelji. Takva istraivanja trebaju obuhvatiti prouavanja o uzrocima, tipovima i
uestalosti invaliditeta te ispitivanja dostupnosti i efikasnosti postojeih programa kao i potrebe razvoja i
evaluacije slubi i mjera podrke.
4. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju razviti i usvojiti terminologiju i mjerila
za sprovoenje dravnih propisa u suradnji s organizacijama osoba s invaliditetom.
5. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju olakati sudjelovanje osoba s
invaliditetom u skupljanju podataka i istraivanju. U sprovedbi ovih istraivanja nadlene vlasti Bosne i
Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju naroito promicati sudjelovanje kvalificiranih osoba s
invaliditetom.
6. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podupirati razmjenu istraivakih
nalaza i iskustava.
7. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju poduzimati mjere za irenje informacija
i znanja o invalidnosti na svim politikim i upravnim razinama u okviru dravnih, regionalnih i lokalnih sfera.
Pravilo 14. Kreiranje politike i planiranje

Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko e se pobrinuti da aspekti invaliditeta budu
ukljueni u svako relevantno kreiranje politike i dravno planiranje.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju pokrenuti i planirati odgovarajuu
politiku za osobe s invaliditetom na dravnoj razini te stimulirati i podupirati djelovanje na regionalnoj i lokalnoj
razini.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju ukljuiti organizacije osoba s
invaliditetom u svako donoenje odluka koje je povezano sa planovima i programima to se odnose na osobe s
invaliditetom, ili koje utjeu na njihov ekonomski ili socijalni poloaj.
3. Potrebe ili problemi osoba s invaliditetom trebaju biti uklopljeni u ope razvojne planove, a ne tretirani
posebno.
4. Konana odgovornost nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko za poloaj osobe s
invaliditetom ne skida odgovornost s drugih. Svatko kome su u drutvenoj zajednici povjerene slube i aktivnosti
ili obveza davanja informacija treba biti podstaknut da prihvati svoju odgovornost kako bi takvi programi postali
dostupni osobama s invaliditetom.
5. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju olakati lokalnim zajednicama
razvijanje programa i mjera za osobe s invaliditetom. Jedan nain kako se to moe uiniti mogao bi biti izrada
prirunika ili upitnika te pruanje poduavajuih programa za lokalno osoblje.
Pravilo 15. Zakonodavstvo
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko su odgovorne za kreiranje zakonskih temelja za
mjere kojima se ostvaraju ciljevi pune participacije i jednakopravnosti osoba s invaliditetom.
1. Zakoni u Bosni i Hercegovini koji sadravaju prava i obveze graana trebaju sadravati prava i obveze osoba s
invaliditetom. Obveza je nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko da omogui osobama s
invaliditetom uivanje njihovih prava, ukljuujui ljudska, graanska i politika prava na jednakoj osnovi kao i
ostalim graanima. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se moraju pobrinuti da
organizacije osoba s invaliditetom budu ukljuene u stvaranje nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na
prava osoba s invaliditetom, kao i u kontinuirano ocjenjivanje tog zakonodavstva.
2. Zakonodavne akcije su nekada potrebite za uklanjanje stanja to mogu tetno utjecati na ivot osoba s
invaliditetom, ukljuujui ovdje njihovo uznemiravanje i viktiminizaciju. Sve diskriminacijske odredbe na tetu
osoba s invaliditetom moraju biti uklonjene. Dravnom zakonodavstvu treba osigurati odgovarajue sankcije u
sluaju povreda naela nediskriminiranja.
3. Zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini koje se odnosi na osobe s invaliditetom moe postojati u dva razliita
oblika. Prava i obveze mogu biti ukljuene u ope zakonodavstvo ili sadrane u specijalnom zakonodavstvu.
Specijalno zakonodavstvo za osobe s invaliditetom moe biti konstituirano na razliite naine:
(a) Stvaranjem posebnog zakonodavstva koje se bavi iskljuivo pitanjima invaliditeta;
(b) Ukljuivanjem pitanja invaliditeta unutar zakonodavstva o posebnim pitanjima;
(c) Posebnim spominjanjem osoba s invaliditetom u tekstovima koji slue za interpretiranje postojeeg
zakonodavstva.
Kombinacija ovih razliitih pristupa mogla bi biti poeljna. Mogu se uzeti u obzir i afirmativne odredbe za
akciju.
4. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko mogu odluiti i o uspostavljanju formalnih
zakonskih mehanizama za zatitu interesa osoba s invaliditetom.
Pravilo 16. Ekonomska politika
Na dravama je odgovornost za financiranje dravnih programa i mjera kojima se stvaraju jednaki uvjeti za
osobe s invaliditetom.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju ukljuiti izdatke koji se odnose na
pitanja invalidnosti u redovite proraune svih dravnih, regionalnih i lokalnih vladinih organizacija.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko, nevladine organizacije i drugi zainteresirani
organi trebaju zajedniki djelovati u izboru najefikasnijih puteva za podupiranje projekta i mjera vanih za osobe
s invaliditetom.
3. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju razmotriti uporabu ekonomskih mjera
(zajmova, poreznih izuzea, posebice izdvojenih sredstava donacije, specijanih fondova itd.) radi stimulacije i
podupiranja jednakopravnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u drutvu.
4. U mnogim dravama moglo bi biti preporuljivo utemeljenje fonda za razvoj na polju invalidnosti, iz kojeg bi
se mogli podupirati razni pilot-projekti i programi samopomoi koji se spontano pojave.
Pravilo 17. Koordinacija djelovanja
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko su odgovorne za osnivanje i jaanje dravnih
koordinacijskih odbora, ili slinih organa koja slue kao dravno sredite za pitanje invalidnosti.
1. Dravni odbori za kordinaciju ili slini organi trebaju biti permanentni i utemeljeni na zakonskim kao i na
odgovarajuim administrativnim propisima.

2. Kombinacijom zastupnika privatnih i javnih organizacija nude se najvei izgledi za stvaranje meusektorskog i
multidiscipliniranog sastava. Zastupnici mogu biti uzeti iz nadlenih ministarstava, organizacija osoba s
invaliditetom i nevladinih organizacija.
3. Organizacije osoba s invaliditetom trebaju imati znatan utjecaj u dravnim koordinacijskim odborima kako bi
se osigurala valjana informacija o njihovim problemima.
4. Dravni koordinacijski odbori trebaju imati dovoljnu autonomiju i sredstva za obnavljanje svojih djelatnosti u
svezi s njihovim ovlatenjima u donoenju odluka. Oni bi trebali podnositi svoja izvjea na najvioj vladinoj
razini.
Pravilo 18. Organizacije osoba s invaliditetom
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju priznati pravo organizacijama osoba s
invaliditetom da zastupaju osobe s invaliditetom na nacionalnoj kao i na regionalnoj i lokalnoj razini. Nadlene
vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko takoer, trebaju priznati organizacijama osoba s
invaliditetom savjetodavnu ulogu pri donoenju odluka o pitanjima invalidnosti.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju ekonomski i na druge naine podupirati
osnivanje i jaanje organizacija osoba s invaliditetom, lanova njihovih obitelji i/ili zastupnika. Nadlene vlasti
Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju priznati ovim organizacijama njihovu ulogu u razvoju
invalidske politike.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju uspostaviti permanentnu komunikaciju
s organizacijama osoba s invaliditetom te osigurati njihovo sudjelovanje u kreiranju vladine politike.
3. Uloga organizacija osoba s invaliditetom moe biti u tome da identificiraju potrebe i prioritete, da sudjeluju u
planiranju, primjeni i evaluaciji slubi i mjera koje se tiu ivota osoba s invaliditetom, te da doprinose
razvijanju svijesti u javnosti i zagovaraju promjene.
4. Kao instrument samopomoi, organizacije osoba s invaliditetom pronalaze i promiu meu lanstvom
mogunosti za razvijanje sposobnosti na razliitim poljima kao i meusobno pomaganje i razmjenu informacija.
5. Organizacije osoba s invaliditetom mogu obavljati svoju savjetodavnu ulogu na mnogo razliitih naina npr.
tako da imaju stalne predstavnike u odborima ustanova koje vlade financiraju, zatim sudjelovanje u javnim
povjerenstvima i pruenjem strunog znanja o razliitim projektima.
6. Savjetodavna uloga organizacija osoba s invaliditetom treba biti permanentna kako bi se razvila i produbila
razmjena miljenja i meusobnog informiranja nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko i
organizacije.
7. Organizacije trebaju biti trajno predstavljene u nacionalnim koordinacijskim odborima i slinim tijelima.
8. Ulogu lokalnih organizacija osoba s invaliditetom treba razvijati i jaati kako bi se omoguio njihov utjecaj na
opinskom nivou.
Pravilo 19. Edukacija osoblja
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko su odgovorne za to da se osigura adekvatna
edukacija na svim razinama za osoblje koje je ukljueno u planiranje i ostvarenje programa i slubi to se odnose
na osobe s invaliditetom.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se trebaju pobrinuti da svi organi koji pruaju
usluge u polju invaliditeta prue odgovarajuu edukaciju svom osoblju.
2. U edukaciji strunjaka na polju invalidnosti kao i pruanja informacija o invalidnosti u opim obrazovnim
programima, treba se adekvatno odravati princip punog sudjelovanja i jednakopravnosti.
3. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju izraditi programe strune edukacije u
dogovoru s organizacijama osoba s invaliditetom, a osobe s invaliditetom trebaju biti ukljuene kao nastavnici,
instruktori i savjetodavci u programima edukacije osoblja.
4. Edukacija strunih radnika u opinama od strateke je vanosti, posebice u zemljama u razvoju. U tome
moraju sudjelovati osobe s invaliditetom i treba ukljuiti razvijanje odgovarajuih vrijednosti, kompetencije i
tehnologije, kao i znanja koja mogu pruiti osobe s invaliditetom, njihovi roditelji, obitelj i lanovi lokalne
zajednice.
Pravilo 20. Nadzor i ocjenjivanje o invalidnosti na razini Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko, u
svezi s primjenom Pravila
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko su odgovorne za kontinuiranu kontrolu i
ocjenjivanje primjene dravnih programa i slubi koje se odnose na izjednaavanje mogunosti.
1. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju periodiki i cjelokupno ocjenjivati
dravne programe koji se odnose na invalidnost pa davati izvjea kako o temeljima tako i o rezultatima takvih
ocjena.
2. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju izraditi i usvojiti terminologiju i
kriterije za evaluaciju programa i slubi koje se odnose na invalidska pitanja.
3. Ovi kriteriji i terminologija trebaju biti napravljeni u uskoj suradnji s organizacijama osoba s invaliditetom i to
poevi od najranije faze konceptiranja i planiranja.

4. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, trebaju sudjelovati u meunarodnoj suradnji kako bi se stvorili
zajedniki standardi za nacionalno vrednovanje na polju invalidnosti. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine,
entiteta i Distrikta Brko trebaju takoer podsticati na sudjelovanje dravne koordinacijske odbore.
5. Vrednovanje razliitih programa na polju invalidnosti treba biti ugraeno u fazi planiranja, tako da se moe
ocijeniti cjelokupna efikasnost ostvarivanja njihovih ciljeva.
Pravilo 21. Tehnika i ekonomska suradnja
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, obvezne su suraivati i poduzimati mjere za poboljanje ivotnih uvjeta
osoba s invaliditetom u zemljama u razvoju.
1. Mjere za postizanje izjednaenih mogunosti za osobe s invaliditetom, ukljuujui ovdje i izbjeglice s
invaliditetom, trebaju biti dio opih razvojnih programa.
2. Ovakve mjere trebaju biti ukljuene u sve oblike tehnike i ekonomske suradnje, bilateralne i multilateralne,
vladine i nevladine. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, moraju iznositi probleme invalidnosti u raspravama u
suradnji s drugim dravama.
3. Kad se planiraju i razmatraju programi tehnike i ekonomske suradnje, posebnu pozornost treba posvetiti
uinku ovakvih programa na poloaj osoba s invaliditetom. Od najvee je vanosti da osobe s invaliditetom i
njihove organizacije budu konzultirane u svezi sa svakim razvojnim projektom koji se na njih odnosi. One
moraju biti direktno ukljuene u razvoj, primjenu i ocjenjivanje takvih projekata.
4. Meu prioritetnim podrujima tehnike i ekonomske suradnje trebaju biti:
Razvoj ljudskih snaga razvijanjem vjetina, sposobnosti i potencijala osoba s invaliditetom te pokretanje
djelatnosti koje vode ka zapoljavanju osoba s invaliditetom i onih koji za njih rade.
Razvoj i propagiranje odgovarajuih tehnologija i strunih znanja u pitanjima invalidnosti.
5. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko se takoer podstiu na podupiranje osnivanja i
jaanja organizacija osoba s invaliditetom.
6. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju poduzeti mjere za bolje upoznavanje
problema invaliditeta u krugu osoblja koje djeluje na svim razinama sprovoenja programa tehnike i ekonomske
suradnje.
Pravilo 22. Meunarodna suradnja
Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, e aktivno sudjelovati u meunarodnoj suradnji u svezi s politikom
izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom.
1. U okviru Ujedinjenih naroda, specijanih ustanova i drugih zainteresiranih meuvladinih organizacija, nadlene
vlasti Bosne i Hercegovine trebaju sudjelovati u razvoju invalidske politike.
2. Kadgod je to mogue nadlene vlasti Bosne i Hercegovine trebaju unijeti pitanja invalidnosti u opa
pregovaranja o standardima, razmjeni informacija, razvojnim programima itd.
3. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podsticati i podupirati razmjenu znanja
i iskustava izmeu:
Nevladinih organizacija koje se bave problemima invalidnosti;
Istraivakih ustanova i individualnih istraivaa koji se bave problemima invalidnosti;
Predstavnika strunih programa i strunih grupa na polju invalidnosti;
Organizacija osoba s invaliditetom;
Odbora za koordinaciju.
4. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, se moraju pobrinuti da Ujedinjeni narodi i specijalizirane ustanove kao i
meuvladini i meuparlamentarni organi, na globalnoj razini i na razini regija ukljue u svoj rad svjetske
regionalne organizacije osoba s invaliditetom.
IV - MEHANIZAM ZA NADZOR
1. Svrha mehanizama za nadzor jeste, pospjeivanje efikasne primjene Pravila. On e dravama pomoi da
ustanove stupanj primjene Pravila i mjerit e napredak. Nadzorom treba otkrivati smetnje i predlagati odreene
mjere koje e doprinijeti uspjenoj primjeni Pravila. Mehanizam nadzora vodit e rauna o ekonomskim,
socijalnim i kulturnim karakteristikama pojedinih drava. Vaan element treba biti osiguranje savjetodavne
slube te razmjena iskustava i informacija izmeu drava.
2. Nadzor nad primjenom pravila obavljat e se u okviru sastanaka Povjerenstva za socijalni razvoj. Bude li
potrebito, bit e postavljen na rok od tri godine, Specijalni izvjestitelj s relevantnim i opsenim iskustvom u
problemima invalidnosti meunarodnih organizacija, financiran izvanproraunskim sredstvima, da bi nadzirao
primjenu Pravila.
3. Meunarodne organizacije osoba s invaliditetom koje imaju savjetodavan status u Ekonomskom i socijalnom
vijeu te organizacije to zastupaju osobe s invaliditetom koje jo nisu organizirale svoje organizacije, trebaju
biti pozvane da meusobnim dogovorom stvore panel eksperata, u kojem e organizacije osoba s invaliditetom
imati veinu, uzimajui u obzir razne vrste invaliditeta i potrebnu ravnomjernu geografsku zastupljenost, da bi
Specijalni izvjestitelj, a kada je potrebno i Sekretarijat s tom skupinom strunjaka konzultovali.

4. Panel eksperata bit e podstaknut od strane Specijalnog izvjestitelja da ispituje, da savjetuje i pribavlja
povratnu informaciju i sugestije o promicanju, primjeni i nadzoru nad Pravilima.
5. Specijalni izvjestitelj poslat e seriju pitanja dravama, tijelima u okviru sastava Ujedinjenih naroda te meu
vladinim i nevladinim organizacijama, ukljuujui organizacije osoba s invaliditetom. Ova serija pitanja treba se
baviti problematikom planova za primjenu Pravila u dravama. Pitanja trebaju biti selektivne prirode i pokrivati
brojna specifina pravila za temeljito vrednovanje. Kod pripremanja ovih pitanja Specijalni izvjestitelj treba se
savjetovati s panelom eksperata i Sekretarijatom.
6. Specijalni izvjestitelj nastojat e uspostaviti neposredan dijalog ne samo s dravama ve i s nevladinim
organizacijama, traei njihova gledita i komentare o bilo kojoj informaciji koju namjerava ukljuiti u izvjea.
Specijalni izvjestitelj pobrinut e se za savjetodavne usluge o primjeni i nadzoru nad Pravilima te za pomo pri
pripremanju odgovora na seriju pitanja.
7. Odjel za koordiniranje politike i pomo razvoja pri Sekretarijatu, kao sredinje mjesto Ujedinjenih naroda za
probleme invalidnosti, kao i Program za razvoj Ujedinjenih naroda te druga organi i mehanizmi u sastavu
Ujedinjenih naroda, kao to su regionalne komisije i specijalizirane ustanove te zajedniki sastanci ustanova,
saraivat e sa Specijalnim izvjestiteljem u primjeni i nadzoru nad Pravilima na nacionalnoj razini.
8. Specijalni izvjestitelj e uz pomo Sekretarijata pripremiti izvjea za podnoenje Povjerenstvu za socijalni
razvoj na njezinom trideset i etvrtom i trideset i petom zasjedanju. Kod pripremanja ovih izvjea, izvjestitelj
treba konzultovati panel strunjaka.
9. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju podsticati dravne koordinacijske
odbore ili sline organe da sudjeluju na primjeni Pravila i nadzoru. Kao sredinja mjesta za pitanja invalidnosti
na nacionalnoj razini, ovi odbori trebaju biti podstaknuti da stvore procedure za koordiniranje nadzora primjene
Pravila. Organizacije osoba s invaliditetom treba ohrabriti da se aktivno zauzimaju u procesu nadzora na svim
razinama.
10. Ako se osiguraju sredstva izvan prorauna, treba otvoriti jedno ili vie mjesta za meuregionalne
savjetodavce o Pravilima kako bi pruali izravne usluge dravama, ukljuujui:
Organiziranje dravnih i regionalnih seminara o sadraju Pravila;
Izradu smjernica za pomo u strategiji primjene Pravila;
irenje informacija o najuspjenijim nainima primjene Pravila.
11. Na svom trideset i etvrtom sastanku Povjerenstvo za socijalni razvoj treba osnovati radnu grupu s
neodreenim brojem lanova da bi ispitala izvjee Specijalnog izvjestitelja i dala preporuke kako usavriti
primjenu Pravila. Kod razmatranja izvjea Specijalnog izvjestitelja Povjerenstvo e preko svoje radne grupe
konzultovati meunarodne organizacije osoba s invaliditetom i specijalne ustanove, u skladu s pravilima 71. i 76.
Pravilnika o postupku Ekonomskog i socijalnog vijea.
12. Na svom sastanku koji slijedi zavretku mandata Specijalnog izvjestitelja, Povjerenstvo treba razmotriti
mogunosti bilo obnove mandata ili imenovanja novog Specijalnog izvjestitelja bilo stvaranja novog mehanizma
za nadzor, pa dati odgovarajue preporuke Ekonomskom i socijalnom vijeu.
13. Nadlene vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brko trebaju stimulirati da daju svoje doprinose
Fondu Ujedinjenih naroda za pitanje invalidnosti, kako bi se unapreivala primjena Pravila.