P. 1
เกมส์ LMG

เกมส์ LMG

|Views: 249|Likes:
เกมส์ที่ดัดแปลงมาจาก A-math สะดวกในการเล่นไม่ต้องใช้กระดาน
เกมส์ที่ดัดแปลงมาจาก A-math สะดวกในการเล่นไม่ต้องใช้กระดาน

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: ครูเล็ก on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

ผลการ

ทดลอง
มีวิธีดำำเนิ นกำร โดยกำรสร้ำงและทดลองเกม
MLG ออกแบบอุปกรณ์ ตัวเบี ้ย จำานวน 150
ตัว ประกอบด้วย ตัวเลข จำานวน 90 ตัว
เครื ่ องหมายปฏิบัติการทางคณิ ตศาnตร
uละตัววาง จำานวน 60 ตัว uป้ นวางตัว
เบ ยจำานวน 4 อัน คมือการเล นเกม ม
เนื อหาคือ กติกาการเลน การเริ่ มเลน
หลักการคำานวณเบื องต้น กติการะหวาง
การuขงขัน การคิดคะuนน การnิ นnด
เกม กติกาเwิ่ มเติมÎนการเลน uบบ
บันท กคะuนน MLG Ðาwการเลนเกม มี
กำรทดลองและปรับปรุงเกมที ่ สร้ำงt้น
¬ำำนวน3 nรั ้งและทดลองและเกบรวบรวม
t้อมลกับกลุมตั วอยำงที ่ เป นนักเรี ยนโรงเรี ยน
อุตรดิตn์ ระดับtั ้น มัธยมnกuำปี ที ่ 1
มัธยมnกuำปี ที ่ 4 และ มัธยมnกuำปี ที ่ 5
วิ Zดำาเนิ นการ
บทนำ า
เอแมท เป นเกมnณิ ตnำสตร์ เกม
vน ่ งที ่ lด้รับnวำมนิ ยมมำกÏนvม
เยำวtนนักเรียนตั ้งแต ระดับประnม
nกuำ¬นn งบุnnลทั ่ วlป มี ลักuณะเป น
เกมตอเลtnำำนวณ vรอตอสมกำร
nณิ ตnำสตร์ ¬นlด้รับกำรยอมรับและ
เป นที ่ นิ ยมอยำงสง¬นn งปั ¬¬ุบั น T่งเกม
เอแมทเป นเกมที ่ Ïv้ทั ้งnวำมสนุกสนำน
ต ่ นเต้น n กnนกำรnำำนวณÏv้กับn้เล น
โดยเ0nำะนักเรียน
และเป นส ่ อกำรสอนที ่ ดีเn ่ อ¬งϬนักเรียน
Ïv้tอบกำรเรียนnณิ ตnำสตร์ เกมเอ
แมทที ่ มีÏนโรงเรียน มีอุปกรณ์ ประกอบ
ด้วยตำรำง ตั วเบี ้ย และ แป้ นวำงตัวเบี ้ย
ลักuณะตำรำงเป นตำรำงnลำสติกที ่ มี
tนำดÏvqและต้องเลนÏนโรงเรียนvรอ
ยมกลับlปบ้ำน lมสะดวกÏนกำรที ่ ¬ะnก
nำlปเลนÏนสnำนที ่ ตำงq เม ่ อกลุมtอง
nบวำ สำมำรnเล นเกมตอสมกำร
ทำงnณิ ตnำสตร์lด้ และสำมำรnตอตัวเบี ้ย
เป นสมกำรทำงnณิ ตnำสตร์lปlด้vลำย
แนวทำงโดยlม มีตำรำงเป นตัว¬ำำกัด
tอบเtตกำรวำงตัวเบี ้ย แตยังnบปั qvำÏน
กำรเลนเกมดังกลำว เtน เม ่ อlมมีตำรำง
กำรกำำvนดnะแนนnิ เnulมมี กำรnิด
nะแนน¬ำกnะแนนÏนแตละตัวเบี ้ย nอน
t้ำงยุงยำก ¬ำำนวนตัวเบี ้ยlมเnียงnอ
เป นต้น
กลุ มtองt้ำnเ¬้ำ¬งสนϬที ่ ¬ะn้นnว้ำ
vำแนวทำงÏนกำรnัWนำเกมกำรตอสมกำร
ทำงnณิ ตnำสตร์ÏนรปแบบÏvม Ïv้มี
ลักuณะสะดวกÏนกำรเลน เnิ่ มnวำม
Îด้เกม MLG ท่ เป นต้นuบบ
Îน 1 Bดประกอบด้วย nงÎn
อปกรณ 1 Îบ ประกอบ ด้วยตัว
เบ ยจำานวน 150 ตัว ประกอบ
ด้วย ตัวเลข จำานวน 90 ตัว
Înnงเลก 1 nง เครื ่ องหมาย
ปฏิบัติการทางคณิ ตศาnตร
uละตัววาง จำานวน 60 ตัว În
nงเลก 1 nง uป้ นวางตัวเบ ย
จำานวน 4 อัน ค มือการเลน
เกม MLG 1 เลม มเนื อหาคือ
กติกาการเลน การเริ่ มเลน
หลักการคำานวณเบื องต้น
กติการะหวางการuขงขัน การ
คิดคะuนน การnิ นnดเกม
กติกาเwิ่ มเติมÎนการเลน
จ ดประnงค
1.เwื ่ อnร้างuละwัwนาเกมการตอ
nมการทางคณิ ตศาnตรBื ่ อ MLG
2.เwื ่ อnำารวจความคิดเหนของ
Îด้เกม MLG ท่ เป นต้นuบบ
Îน 1 Bดประกอบด้วย nงÎn
อปกรณ 1 Îบ ประกอบ ด้วยตัว
เบ ยจำานวน 150 ตัว ประกอบ
ด้วย ตัวเลข จำานวน 90 ตัว
Înnงเลก 1 nง เครื ่ องหมาย
ปฏิบัติการทางคณิ ตศาnตร
uละตัววาง จำานวน 60 ตัว În
nงเลก 1 nง uป้ นวางตัวเบ ย
จำานวน 4 อัน คมือการเลน
เกม MLG 1 เลม มเนื อหาคือ
กติ กาการเลน การเริ่ มเลน
กลุ่มตัวอยุางเมื ่ อจำาแนกตาม1:uัL
1ั น nLวุา JุวนมากเL นนักเ1 ยน1:uัL
1ั นมัnยมnกLาL n่ 5 มากn่J่u1 อย
ล: 39.42 จำาแนกตามอาย่อยุ!น
ผลการ
ทดลอง
การทดลอง
เลนเกม
MLG MLG
nจัunำา 1. นางJาว n1
1น ตว ก1ัu1กาqจน
2. นางJาว n11u
1ั nม เจ1 qวงn
3. นางJาว nัn1วu
nาน 1nันn่
คร ท่ ปรกHา นางnาวอรณ
ศร เตBะเรืองรอง
กลมnาระการเรยนร้
คณิ ตศาnตร
มีวิธีดำำเนิ นกำร โดยกำรสร้ำงและทดลองเกม
MLG ออกแบบอุปกรณ์ ตัวเบี ้ย จำานวน 150
ตัว ประกอบด้วย ตัวเลข จำานวน 90 ตัว
เครื ่ องหมายปฏิบัติการทางคณิ ตศาnตร
uละตัววาง จำานวน 60 ตัว uป้ นวางตัว
เบ ยจำานวน 4 อัน คมือการเล นเกม ม
เนื อหาคือ กติกาการเลน การเริ่ มเลน
หลักการคำานวณเบื องต้น กติการะหวาง
การuขงขัน การคิดคะuนน การnิ นnด
เกม กติกาเwิ่ มเติมÎนการเลน uบบ
บันท กคะuนน MLG Ðาwการเลนเกม มี
กำรทดลองและปรับปรุงเกมที ่ สร้ำงt้น
¬ำำนวน3 nรั ้งและทดลองและเกบรวบรวม
t้อมลกับกลุมตั วอยำงที ่ เป นนักเรี ยนโรงเรี ยน
อุตรดิตn์ ระดับtั ้น มัธยมnกuำปี ที ่ 1
มัธยมnกuำปี ที ่ 4 และ มัธยมnกuำปี ที ่ 5
เมื ่ อwิจารณาความคิดเหนเก่ ยว
กับเกม MLG ของนักเรยนทั งหมด
wบวา มความเหมาะnมดมาก Ïนด้ำน
กติ กำtองแบบบันท กnะแนน Dำnรวม
tองเกม MLG เกี ่ยวกับ t ่ อเกม MLG
และสัqลักuณ์ n มอกำรเลนเกม nวำม
สนุกสนำน และnวำมnุ้ มnำที ่ lด้รับ¬ำก
กำรเลนเกม สวนด้ำนท่ มความ
เหมาะnมด มีดังนี ้ 1. จำานวนตัวเบ ย
เก่ยวกับ ตั วเลt 93 ตัว
กับตัววำง 7 ตั ว เnร ่ องvมำยป_ิบัติ
กำรทำงnณิ ตnำสตร์ 50 ตั ว สี tนำดtอง
ตัวเลtและเnร ่ องvมำย¬Ïนตัวเบี ้ย สีและ
tนำดtองตัวเบี ้ย 2. กติกา เกี ่ ยวกับ วิธี
กำรเลน วิธี กำรวำงตั วเบี ้ยÏv้เป นสมกำร
กำรvยิบตั วเบี ้ยเnิ่มÏนแตละnรั ้ง กำร
เปลี ่ ยนตัวเบี ้ย กำรกำำvนดnะแนน¬ำกnำำ
ตอบtองสมกำร nะแนนปกติ nะแนน
nิเnu nวำมtัดเ¬นtองกติ กำ Dำuำที ่ Ït้
Ïนnมอ แบบบั นทกnะแนน เวลำที ่
กำำvนดÏนกำรลงสมกำรแตละnรั ้ง 3.
นักเ1 ยนnuลอง
เลุนเกม
นักเ1 ยนnuลอง
เลุนเกม
นักเ1 ยนnuลองเลุน

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->