จุดประสงค์

1.เพื่อสร้างและพัฒนาเกมการต่อ
สมการทางคณิ ตศาสตร์ช่ ือ MLG
2.เพื่อสำารวจความคิดเห็นของ

บทนำา

เอแม็ท เป็ นเกมคณิตศำสตร์เกม
หนึ่ งที่ได้รับควำมนิ ยมมำกในหมุู
เยำวชนนักเรียนตั้งแตุระดับประถม
ศึกษำจนถึงบุคคลทั่วไป มีลักษณะเป็ น
เกมตุอเลขคำำนวณ หรือตุอสมกำร
คณิตศำสตร์ จนได้รับกำรยอมรับและ
เป็ นที่นิยมอยุำงสูงจนถึงปั จจุบน
ั ซึ่งเกม
เอแม็ทเป็ นเกมที่ให้ท้ังควำมสนุกสนำน
ตื่นเต้น ฝึ กฝนกำรคำำนวณให้กับผู้เลุน
โดยเฉพำะนักเรียน
และเป็ นสื่อกำรสอนที่ดีเพื่อจูงใจนักเรียน
ให้ชอบกำรเรียนคณิตศำสตร์ เกมเอ
แม็ทที่มีในโรงเรียน มีอุปกรณ์ประกอบ
ด้วยตำรำง ตัวเบี้ย และ แป้ นวำงตัวเบี้ย
ลักษณะตำรำงเป็ นตำรำงพลำสติกที่มี
ขนำดใหญุและต้องเลุนในโรงเรียนหรือ
ยืมกลับไปบ้ำน ไมุสะดวกในกำรที่จะพก
พำไปเลุนในสถำนที่ตุำงๆ เมื่อกลุุมของ

พบวุำ สำมำรถเลุนเกมตุอสมกำร
ทำงคณิตศำสตร์ได้ และสำมำรถตุอตัวเบี้ย
เป็ นสมกำรทำงคณิตศำสตร์ไปได้หลำย
แนวทำงโดยไมุมีตำรำงเป็ นตัวจำำกัด
ขอบเขตกำรวำงตัวเบี้ย แตุยังพบปั ญหำใน
กำรเลุนเกมดังกลุำว เชุน เมื่อไมุมีตำรำง
กำรกำำหนดคะแนนพิเศษไมุมี กำรคิด
คะแนนจำกคะแนนในแตุละตัวเบี้ย คุอน
ข้ำงยุุงยำก จำำนวนตัวเบี้ยไมุเพียงพอ
เป็ นต้น
กลุม
ุ ของข้ำพเจ้ำจึงสนใจที่จะค้นคว้ำ
มีวิธีดำำเนิ นกำร โดยกำรสร้
ำงและทดลองเกม
หำแนวทำงในกำรพั
ฒนำเกมกำรตุ
อสมกำร
ทำงคณิ
ศำสตร์ในรู
แบบใหมุ
MLG ตออกแบบอุ
ปป
กรณ์
ตัวเบี้ยให้จำมาี นวน 150
ลักษณะสะดวกในกำรเลุน เพิม
่ ควำม
ตัว ประกอบด้วย ตัวเลข จำานวน 90 ตัว

ธีดำาเนิ น
การ
เครื่อวิ
งหมายปฏิ
บัต
ิการทางคณิ ตศาสตร์
และตัวว่าง จำานวน 60 ตัว แป้ นวางตัว
เบี้ยจำานวน 4 อัน

ค่่มือการเล่นเกม มี

เนื้ อหาคือ กติกาการเล่น การเริม
่ เล่น

หลักการคำานวณเบื้องต้น กติการะหว่าง
การแข่งขัน การคิดคะแนน การสิ้นสุด
เกม กติกาเพิม
่ เติมในการเล่น แบบ
บันทึกคะแนน MLG ภาพการเล่นเกม มี
กำรทดลองและปรับปรุงเกมที่สร้ำงขึ้น

ผลการ
ทดลอง

ได้เกม MLG ทีเ่ ป็นต้นแบบ
ได้เกม MLG ทีเ่ ป็นต้นแบบ
ใน 1 ชุดประกอบด้วย ถุงใส่
ใน 1 ชุดประกอบด้วย ถุงใส่
อุปกรณ์ 1 ใบ ประกอบ ด้วยตัว
อุปกรณ์ 1 ใบ ประกอบ ด้วยตัว
เบี้ยจำานวน 150 ตัว ประกอบ
เบี้ยจำานวน 150 ตัว ประกอบ
ด้วย ตัวเลข จำานวน 90 ตัว
ด้วย ตัวเลข จำานวน 90 ตัว
ใส่ถุงเล็ก 1 ถุง เครื่องหมาย
ใส่ถุงเล็ก 1 ถุง เครื่องหมาย
ปฏิบัติการทางคณิ ตศาสตร์
ปฏิบัติการทางคณิ ตศาสตร์
และตัวว่าง จำานวน 60 ตัว ใส่
และตัวว่าง จำานวน 60 ตัว ใส่
ถุงเล็ก 1 ถุง แป้ นวางตัวเบี้ย
ถุงเล็ก 1 ถุง แป้ นวางตัวเบี้ย
จำานวน 4 อัน ค่่มือการเล่น
จำานวน 4 อัน ค่ม
่ ือการเล่น
เกม MLG 1 เล่ม มีเนื้ อหาคือ
เกม MLG 1 เล่ม มีเนื้ อหาคือ
กติกาการเล่น การเริม
่ เล่น
กติกาการเล่น การเริม
่ เล่น
กลุ
ตัวอยุา
างเมื
่ อจำาแนกตามระดั

หลั
ก่มการคำ
นวณเบื
้ องต้น
กติ
าระหว่
งการแข่
นยนระดั
การ บ
ชั้น ก
พบวุ
า สุวานมากเป็
นนังกขัเรี
คิดคะแนน การสิ้นสุดเกม
ชั
้ นมักธาเพิ
ยมศึม
ษาปีมทีในการเล่
่ 5 มากที
กติ
่ กเติ
น ่ส่ดร้อย

ผลการ
ทดลอง

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกีย
่ ว

ข้อมูลกับกลุุมตัวอยุ
ำงที่เป็ นนักเรียนโรงเรียน
การทดลอง

นักเรียนทดลอง

อุตรดิตถ์ ระดับชั้น
มัเกม
ธยมศึกษำปี ที่ 1
เล่น

เลุนเกม

มัธยมศึกษำปี ที่ 4 และ มัธยมศึกษำปี ที่ 5

MLG MLG

นักเรียนทดลองเลุน

กับเกม MLG ของนักเรียนทัง
้ หมด

พบว่า มีความเหมาะสมดีมาก ในด้ำน
กติกำของแบบบันทึกคะแนน ภำพรวม
ของเกม MLG เกี่ยวกับ ชื่อเกม MLG
และสัญลักษณ์ คุม
ู ือกำรเลุนเกม ควำม
สนุกสนำน และควำมค้ม
ุ คุำที่ได้รับจำก
กำรเลุนเกม สุวนด้ำนทีม
่ ีความ
เหมาะสมดี มีดังนี้ 1. จำานวนตัวเบี้ย

ผ้่จัดทำา
ชนิ ตว์

ตัว เครื่องหมำยปฏิบัติ

กำรทำงคณิตศำสตร์ 50 ตัว สี ขนำดของ
ตัวเลขและเครื่องหมำยฯในตัวเบี้ย สีและ
ขนำดของตัวเบี้ย 2. กติกา เกี่ยวกับ วิธี
กำรเลุน วิธก
ี ำรวำงตัวเบี้ยให้เป็ นสมกำร
กำรหยิบตัวเบี้ยเพิ่มในแตุละครั้ง กำร
เปลี่ยนตัวเบี้ย กำรกำำหนดคะแนนจำกคำำ
ตอบของสมกำร คะแนนปกติ คะแนน
พิเศษ ควำมชัดเจนของกติกำ ภำษำที่ใช้
ในคุูมือ แบบบันทึกคะแนน เวลำที่
กำำหนดในกำรลงสมกำรแตุละครั้ง 3.

นางสาว พร

กรัณฑกาญจน์
2.

นางสาว พรรณ

3.

นางสาว ภัทรวดี

รัศม์ เจริญวงศ์

เกี่ยวกับ ตัวเลข 93 ตัว
กับตัววุำง 7

1.

พานิ ชพันธ์่
คร่ทีป
่ รึกษา นางสาวอรุณ
ศรี เตชะเรืองรอง
กลุ่มสาระการเรียนร้่
คณิ ตศาสตร์

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful