ชุดการเรียนรู้ดูวย

ตนเอง
หน่ วยการเรียนรู้แบบ
บ้รณาการ

ชื่อ....................................................สกุล............................................
..........................
โรงเรียน............................................................ชัน
้ ..........................เล
ขที่....................

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู”้

การสั ม ผั ส หมายถึ ง การที่ ค นอื่ นเอา
อวั ย วะส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งของเขามาโดนหรือ แตะ
ตูองอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ งของเรา
สั ม ผั ส ที่ ดี หมายถึ ง การที่ ค นอื่ นมา
สั ม ผั ส เรา แลูวทำา ใหูเกิด ควา มรู้ สึกที่ ดี เช่น
สบายใจ อบอุ่นใจ ปลอดภัย เป็ นตูน
สั ม ผั ส ที่ ไ ม่ ดี หมายถึ ง การที่ ค นอื่ น มา
สัมผัสเราแลูวทำา ใหูเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น ไม่
ชอบ กลัว เกลียด โกรธ อึดอัดใจ
การสัมผัสที่ดี
เช่น จ้งมือ
ขูามถนน จับ
มือแสดง

สัมผัสที่ไม่ดี
เช่น ตี เตะ
ล้บคลำา จับ
ตูองอวัยวะ

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู้”

สิทธิในร่างกายของเรา หมายถึง ใน
ร่างกายของเรา เราเป็ นเจ้าของ ผ้้อ่ ืนไม่มี
สิทธิท่ีจะมารังแกหรือสัมผัสร่างกายของ
เราแล้วทำาให้เราร้้สึกไม่ดี
การละเมิดสิทธิร่างกายของเรา
หมายถึง การที่ผ้อ่ ืนมารังแก หรือสัมผัส
ร่างกายของเราแล้วทำาให้เราร้้สึกไม่ดี โดย
เฉพาะการสัมผัสอวัยวะปกปิ ด

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู”้

การปกปู องสิทธิในร่างกายของเรา
1. ปฏิเสธทันที โดยพ้ดว่า “อย่านะ
หน้ไม่ชอบ” หรือ “อย่านะ ผมไม่
ชอบ” หรือ “ไม่นะ”
2. รีบขอความช่วยเหลือ โดยไปหา
ผู้ใหญ่ท่ีไวูใจ เช่น พ่อแม่ คร้ผู้สอน
แลูวเล่าเรื่องใหูฟังโดยเร็วที่สุด
3. เคารพสิทธิของผู้อ่ ืน คือ ไม่รังแกผู้
อื่น เพราะ “ถูาเราไม่รงั แกผู้อ่ ืน ผู้
อื่นก็จะไม่รังแกเรา”

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู”้

กิจกรรม ลองทำำดู

สัมผัสที่
ดี

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู”้

กิจกรรม ลองทำำดู

สัมผัสที่
ไม่ดี

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู”้

แต่งประโยคจากคำาที่
กำาหนดใหู
1.อวัยวะ..................................................................
...............................

2.สัมผัส ..................................................................
..............................
3. ปกปู อง

................................................................................
..............

4. ปฏิเสธ

................................................................................

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู”้

คณิ ตคิดสนุก
1. สุรชัยสอบไดูท่ี 1 ของหูองมีเพื่อนมาแสดงความ

ยินดีโดยการจับมือจำานวน 12 คน ถูาวันนี้ มีเพื่อน

มาโรงเรียน 18 คน ยังเหลือเพื่อนอีกกี่คนที่ยังไม่ไดู
แสดงความยินดี
ประโยคสัญลักษณ์
.................................................................
วิธีทำา
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู้”

ฝึ กอ่านและคัดลายมือ
1.TOUCH
อ่านว่า ทัช แปลว่า
สัมผัส
................................................................................
.....................................

................................................................................
.....................................
2.HURT

อ่านว่า

เฮิท

แปลว่า

เจ็บ

................................................................................
.....................................

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู”้

วาดภาพการสัมผัสที่ดี

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “สัมผัสน่ ารู้”

1.

จงยกตัวอย่างการสัมผัสที่ดี

2.

จงยกตัวอย่างการสัมผัสที่ไม่ดี

3. จงยกตัวอย่างการปกปู องสิทธิใน
ร่างกายของตนเอง

........ปิ ดท้ายหน่ วย”””

มาตรฐานการเรียนรู้ “สัมผัสน่ ารู”

ท 1.1.1 สามารถอ่านไดูถ้กตูองตามหลักการอ่าน อ่านไดู
คล่องและเร็วเขูาใจ
ความหมายของคำาและขูอความที่อ่าน
ท 2.1.1 สามารถเขียนคำาไดูถ้กความหมายและสะกดการันต์
ถ้กตูอง ใชูความรู้และ
ประสบการณ์ เขียนประโยคขูอความและ
เรื่องราวแสดงความคิด ความรู้สึก
ความตูองการและจินตนาการรวมทัง้ ใชู
กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน
ค 1.2.1 มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับการบวก การลบ การ
ค้ณ และการหารจำานวนนั บ
และศ้นย์
ค 1. 2.2 บวก ลบ ค้ณ หาร จำานวนนั บและศ้นย์พรูอมทัง้
ตระหนั กถึงความ
สมเหตุสมผลของคำาตอบที่ไดู
ศ 1.1.1 สื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ
ดูวยวิธีการต่างๆอย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน
ส 2.1.2 เขูาใจสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนู าที่ของ

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

1. สามารถอ่านและเขูาใจเรื่องราวที่อ่าน
ไดู
2. แต่งประโยคไดูถ้กตูอง

3. สามารถแกูโจทย์ปัญหาการลบและหา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. รักการอ่าน การเขียนและ
การเรียนรู้
2. มีสุนทรียภาพทางศิลปะ
3. มีความคิดสรูางสรรค์

ชุดการเรียนรู้ดูวย
ตนเอง
หน่ วยการเรียนรู้แบบ
บ้รณาการ

ชื่อ ............................................. สกุล
.....................................................

ชัน
้ .......................................... เลขที่
........................................

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จก
ั ใชู รู้จก
ั ออม”

สาระน่ ารู้
“ เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า
ประหยัดแต่ไม่ใช่ขีเ้ หนี ยว ...”
ทำาใหูมีเงินเหลือออม ซึ่งจะเป็ นการสร้าง
ภ้มิคุ้มกันตนเองและครอบครัว
ในอนาคต

การออม ( การออมทรัพย์ ) คือ การเก็บ
สะสมเงินทีละเล็กละน้ อย
ให้พอกพ้นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ถึงเปู าหมายการออมดูวย
- การลดรายจ่าย
- การเพิ่มรายได้

การลดรายจ่าย

ฉลาดซื้อ เลือกซื้อสินค้าที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ซื้อ
ตามความจำาเป็ น
ฉลาดใชู ใช้ของต่าง ๆ อย่างรักษา ถนอมใช้ให้อย่้ใน
สภาพดีจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จักใชู รู้จักออม”

การเพิ่มรายไดู
การฉลาดหา เรียนร้้ท่ีจะแบ่งเบาภาระผ้้ปกครอง
ช่วยทำางานหรือรับจ้าง
ทำางานที่สมกับวัยของเด็ก เช่น ช่วยแม่ทำางาน
,การช่วยทำางานบ้านใช้ชีวิต
อย่างพอเหมาะ

ส่วนที่เหลือใชู ก็นำาไปขาย

นำ ารายไดูมาเก็บออม

เพื่อถึงจุดมุ่งหมายแห่งการออม จึงต้องร้้จัก
คิด ร้จ้ ักจด ร้้จก
ั จำา ทุกครัง้ ที่จ่าย

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จักใชู รู้จักออม”

เพลง การออม
เรามาออม
เพื่อสิ่งดีดี
การใช้จ่าย
อนาคต
เพราะเรา

กันวันนี้
ที่เรา รัก
ให้ร้จัก
สดใสนั ก
ออม

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จักใชู รู้จักออม”

คณิ ตน่ าคิด
1. มโนชานำ าเงินมาโรงเรียนวันละ 50 บาท
ซื้อขนม 10 บาท ซื้อสมุด 15 บาท
ที่เหลือนำ าไปหยอดกระปุกออมสิน มโนชานำ า
เงินหยอดกระปุกออมสินกี่บาท
ประโยคสัญลักษณ์
...................................................................
คำาตอบ

......................................................................................
2. ผ่องศรีออมเงินวันละ 15 บาททุกวัน
เมื่อครบ 20 วัน ผ่องศรีนำาเงินที่ออม
ได้มาซื้อของ ผ่องศรีมีเงินออมทัง้ หมดกี่
บาท
ประโยคสัญลักษณ์
...................................................................

คำาตอบ

......................................................................................
3.

วิชัยมีเงิน 590 บาท ซื้อของขวัญให้เจนจิรา 200
บาท ซื้อของเล่นให้

สุรชัย 150 บาท ที่เหลือนำ าไปฝากธนาคาร
วิชัยเหลือเงินกี่บาท
ประโยคสัญลักษณ์
.........................................................................
คำาตอบ

....................................................................................
........
4.

นั กเรียนชัน
้ ป. 3 มีเงินห้องทัง้ หมด 1,500 บาท
คร้ประจำาชัน
้ นำ าเงินมา

แบ่งให้นักเรียนจำานวน 15 คน คนละเท่าๆ
กัน นั กเรียนจะได้เงินคนละ
กี่บาท
ประโยคสัญลักษณ์
.........................................................................
คำาตอบ

....................................................................................
........

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จักใชู รู้จักออม”

เพื่อน ๆ ช่วยกันเติมคำาคลูองจอง

ดูวยนะครับ

ประหยัด

.....................

ทำางาน

.......................

..

....

เงินออม

............................

.............................

รายได้

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จักใชู รู้จักออม”

เพื่อน ๆ ช่วยบอกจำานวนพยางค์ของคำาต่อไปนี้
ใหูผมดูวยนะครับ

1. เศรษฐกิจ

มี..................................... พยางค์

2. ครอบครัว มี..................................... พยางค์

3. อนาคต

มี..................................... พยางค์

4. ภ้มิคุ้มกัน มี..................................... พยางค์

5. ประโยชน์ มี..................................... พยางค์
6. ถนอม

มี..................................... พยางค์

7. ฉลาด

มี..................................... พยางค์
8. รักษา

มี..................................... พยางค์
9. เพราะ

มี..................................... พยางค์

10. มุ่งหมาย

มี..................................... พยางค์

ครับ

ขอบคุณ

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จักใชู รู้จักออม”
เขียนบอกประโยชน์ของการออมแลูววาดภาพระบายสีใหู
สวยงาม

ประโยชน์ของการออม

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จักใชู รู้จักออม”

ให้เขียนขัน
้ ตอนการประดิษฐ์ ออมสิน
จากวัสดุในท้องถิ่น
1. .......................................................................................
...................................
2.

.......................................................................................
...................................

3. .......................................................................................
...................................
4. .......................................................................................
....................................

5. .......................................................................................
....................................
6. วาดภาพออมสินที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วพร้อมทัง้ ระบายสี

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จักใชู รู้จักออม”

1.

เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายว่าอย่างไร

……………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………
……………………

2. เรามีวิธีการประหยัดเงินเพื่อใหูมีเงินออมไดูอย่างไร
……………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………
……………………

3. ถูาเราประกอบอาชีพทำาไร่เราสามารถออมเงินไดูหรือ
ไม่ เพราะเหตุใด

……………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………
……………………

ปิ ดทูายหน่ วย

ท 1.1.1 สามารถอ่านไดูถ้กตูองตามหลักการอ่าน อ่านไดู
มาตรฐานการเรี
ยนรู้
คล่องและเร็วเขูาใจ
ความหมายของคำาและขูอความที่อ่าน

ท 2.1.1 สามารถเขียนคำาไดูถ้กความหมายและสะกดการันต์
ถ้กตูอง ใชูความรู้และ
ประสบการณ์ เขียนประโยคขูอความและ
เรื่องราวแสดงความคิด ความรู้สึก
ความตูองการและจินตนาการรวมทัง้ ใชู
กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน
ค 1.2.1 มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับการบวก การลบ การ
ค้ณ และการหารจำานวนนั บ
และศ้นย์
ค 1. 2.2 บวก ลบ ค้ณ หาร จำานวนนั บและศ้นย์พรูอมทัง้
ตระหนั กถึงความ
สมเหตุสมผลของคำาตอบที่ไดู

ศ 1.1.1 สื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ
ดูวยวิธีการต่างๆอย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

1. สามารถอ่านและเขูาใจเรื่องราวที่อ่านไดู

2. เขียนคำาคลูองจองอย่างง่ายๆไดู
3. สามารถคิด วิเคราะห์ แกูโจทย์ปัญหาและ
หาคำาตอบไดู

4. อ่านและเขียนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษไดูถ้ก
ตูอง
5. วาดภาพตามจินตนาการและระบายสีไดู

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. รักการอ่าน การเขียนและ
การเรียนรู้
2. มีสุนทรียภาพทางศิลปะและ
ดนตรี
3. มีความคิดสรูางสรรค์

ชุดการเรียนรู้ดูวยตนเอง “รู้จักใชู รู้จักออม”

FUN

WITH
CLEVER

FAMILY
ครอบครัว
FUTURE
MONEY
SELL

WORD
( เคเวอร์ )

ฉลาด

( ฟิ วเจอร์ )

อนาคต

( แฟมิล่ี )

( มันนี่ )

( เซล )

เงิน

ขาย

จงเติมอักษรที่ขาดหายไป
MO_EY

FUTU_E
S_LL

F_M_IL_
C_E_ER

..................................
..................................

..................................

..................................
..................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful