P. 1
ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

|Views: 1,014|Likes:
Published by noooooy
เป็นแบบฝึกหัด ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งผมเอาไว้สอนเด็กด้อยโอกาสบนดอยตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ลองเอาไปศึกษาดูนะครับ
เป็นแบบฝึกหัด ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งผมเอาไว้สอนเด็กด้อยโอกาสบนดอยตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ลองเอาไปศึกษาดูนะครับ

More info:

Published by: noooooy on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

ชุดการเรี ยนรู้ดูวย

ตนเอง
หน่ วยการเรี ยนรู้แบบ
บ้รณาการ

ชื ่ อ....................................................สกุล............................................
..........................
โรงเรี ยน............................................................ชั้ น..........................เล
ขที ่....................
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” สัมuัสน่ ารู้

การสั มuั ส หมายn ง การที ่ uนอื ่ นเอา
อวัยว:ส่ วน¡ดส่ วนหน ่ งของเขามาโดนหรือแต:
ตูองอวัยว:ส่วน¡ดส่วนหน ่ งของเรา
สั มuั สที ่ ดี หมายn ง การที ่ uนอื ่ นมา
สั มuั สเ ราแลู วทา ¡หู เ ก ดuวามรู้ ส กที ่ ดี เ ช่ น
สบาย¡1 อบอุ่น¡1 ùลอดnัย เù นตูน
สัมuัสที ่ Ìม่ ดี หมายn ง การที ่ uนอื ่ นมา
สัมuัสเราแลู วทา¡หู เก ดuวามรู้ ส กที ่ Ìม่ ดี เช่ น Ìม่
ชอบ กลัว เกลียด โกรs อ ดอัด¡1
การสั มuัสที ่ดี
เช่น 1้งมือ
ขูามnนน 1ับ
มื อแสดง
สัมuัสที ่Ìม่ดี
เช่น ตี เต:
ล้บuลา 1ั บ
ตู องอวัยว:
“ ” ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง สัมuัสน่ ารู้
สทs¡นร่างกายของเรา หมายnง ใน
ร่างกายของเรา เราเป็ นเจ้าของ ผ้้อื ่ นไม่มี
สิทธิ ที ่จะมารังแกหรือสัมผัสร่างกายของ
เราแล้1ทาให้เราร้้สกไม่uี
การล:เมดสทsร่างกายของเรา
หมายnง การที ่ผ้้อื ่ นมารังแก หรือสัมผัส
ร่างกายของเราแล้1ทาให้เราร้้สกไม่uี Ìuย
เÞuาะการสัมผั สอ1ัย1ะปกปิ u
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” สัมuัสน่ ารู้
การùกùู องสทs¡นร่างกายของเรา
1. “ ùgเสsทันที โดยn้ดว่า อย่าน:
” “ หน้Ìม่ชอบ หรื อ อย่าน: uมÌม่
” “ ” ชอบ หรื อ Ìม่น:
2. รี บขอuวามช่วยเหลือ โดยÌùหา
uู้¡หQ่ที ่Ìวู¡1 เช่น n่อแม่ uร้ uู้สอน
แลูวเล่าเรื ่อง¡หูWั งโดยเรวที ่สุด
3. เuารnสทsของuู้อื ่ น uื อ Ìม่ รังแกuู้
“ อื ่ น เnรา: nู าเราÌม่รั งแกuู้อื ่ น uู้
” อื ่ นก1:Ìม่รังแกเรา
กิ จกรรม ลองทำำดู
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” สัมuัสน่ ารู้

สัมผัสที่
ดี
กิ จกรรม ลองทำำดู
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” สัมuัสน่ ารู้
สัมผัสที่
ไม่ดี
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” สัมuัสน่ ารู้
แต่งùร:โยu1ากuาที ่
กาหนด¡หู
1.อวัยว:..................................................................
...............................
2. สัมuั ส ..................................................................
..............................
3. ùกùู อง
................................................................................
..............
4. ùgเสs
................................................................................
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” สัมuัสน่ ารู้
uณ ตuดสนุก
1. สุ รชัยสอบÌดูที ่ 1 ของหูองมีเnื ่ อนมาแสดงuวาม
ยนดีโดยการ1ับมือ1านวน 12 uน nูาวันนี ้ มีเnื ่ อน
มาโรงเรี ยน 18 uน ยังเหลือเnื ่ อนอีกกี ่uนที ่ยังÌม่Ìดู
แสดงuวามยนดี
ùร:โยuสัQลักnณ
.................................................................
วsีทา
................................................................................
................................................................................
................................................................................
“ ” ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง สัมuัสน่ ารู้
d กอ่านแล:uัดลายมือ
1.TOUCH อ่านว่า ทัช แùลว่า
สัมuั ส
................................................................................
.....................................
................................................................................
.....................................
2.HURT อ่านว่า เuท แùลว่า เ1บ
................................................................................
.....................................
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” สัมuัสน่ ารู้
วาดnาnการสัมuั สที ่ดี
“ ” ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง สัมuัสน่ ารู้
........ ””” ปิดท้ายหน่วย
1. 1งยกตัวอย่างการสัมuัสที ่ดี
2. 1งยกตัวอย่างการสัมuัสที ่Ìม่ดี
3. 1งยกตัวอย่างการùกùู องสทs¡น
ร่างกายของตนเอง
มาตรฐานการเรียนรู้ “ ” สัมผัสน่ ารู้
ท 1.1.1 สามารnอ่านÌดูn้กตูองตามหลักการอ่าน อ่านÌดู
uล่องแล:เรวเขูา¡1
uวามหมายของuาแล:ขูอuวามที ่อ่าน
ท 2.1.1 สามารnเขียนuาÌดูn้กuวามหมายแล:ส:กดการันต
n้กตูอง ¡ชูuวามรู้แล:
ùร:สบการณ เขียนùร:โยuขูอuวามแล:
เรื ่องราวแสดงuวามuด uวามรู้สก
uวามตูองการแล:1นตนาการรวมทั้ ง¡ชู
กร:บวนการเขียนnัmนางานเขียน
u 1.2.1 มีuวามuดรวบยอด เกี ่ยวกับการบวก การลบ การ
u้ณ แล:การหาร1านวนนั บ
แล:u้นย
u 1. 2.2 บวก ลบ u้ณ หาร 1านวนนั บแล:u้นยnรูอมทั้ ง
ตร:หนั กnงuวาม
สมเหตุสมuลของuาตอบที ่Ìดู
u 1.1.1 สื ่ อuวามuด 1นตนาการ uวามรู้สก uวามùร:ทับ¡1
ดูวยวsีการต่าง[อย่าง
สนุกสนานเnลดเnลน
ส 2.1.2 เขูา¡1สnานnาn บทบาท สทs เสรี nาn หนู าที ่ของ
uลการเรี ยนรู้ที ่uาดหวัง
1. สามารnอ่านแล:เขูา¡1เรื ่องราวที ่อ่าน
Ìดู
2. แต่งùร:โยuÌดูn้กตูอง
3. สามารnแกูโ1ทยùั Qหาการลบแล:หา
uุณลักnณ:ที ่nงùร:สงu
1. รักการอ่าน การเขียนแล:
การเรี ยนรู้
2. มีสุนทรี ยnาnทางuลù:
3. มีuวามuดสรูางสรรu
ชุดการเรี ยนรู้ดูวย
ตนเอง
หน่ วยการเรี ยนรู้แบบ
บ้รณาการ

rื ่ อ ............................................. สกล
.....................................................
rั น .......................................... เลขที ่
........................................
“ ” ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง รู้1ั ก¡ชู รู้1ั กออม
สาร:น่ ารู้
“ ” เuรngก1nอเnียง หมายn1าม1่า
ประหยัuแu่ไม่ใr่ขี เหนี ย1 ...”
ทา¡หูมีเงนเหลือออม F ่ งจะเป็ นการสร้าง
n้มิn้มกันuนเองและnรอHnรั1
ในอนาnu
การออม ( การออมทรัuย ) nือ การเก็H
สะสมเงินทีละเล็กละน้ อย
ให้uอกu้นขนเมื ่ อเ1ลาผ่านไป
nงเùู าหมายการออมดูวย
- การลuรายจ่าย
- การเuิ ่มรายไu้
การลดราย1่าย
uลาดZื ้อ เลือกFื อสินn้าที ่n้มn่า n้มประÌยrน Fื อ
uามn1ามจาเป็ น
uลาด¡ชู ใr้ของu่าง ¸ อย่างรักLา nนอมใr้ให้อย่้ใน
สnาuuีจะr่1ยประหยัun่าใr้จ่าย
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” รู้1ัก¡ชู รู้1ักออม
การเn ่มรายÌดู

การÞลาuหา เรียนร้้ที ่จะแH่งเHาnาระผ้้ปกnรอง
r่1ยทางานหรือรัHจ้าง
ทางานที ่สมกัH1ัยของเu็ก เr่น r่1ยแม่ทางาน
,การr่1ยทางานH้านใr้rี1ิu
อย่างuอเหมาะ
ส่วนที ่เหลือ¡ชู กน าÌùขาย
น ารายÌดูมาเกบออม
เuื ่ อnงจuม่งหมายแห่งการออม จงu้องร้้จัก
nิu ร้้ จักจu ร้้จั กจา ท กnรั งที ่จ่าย
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” รู้1ัก¡ชู รู้1ักออม

เnลง การออม
เรามาออม กัน1ันนี
เuื ่ อสิ ่งuีuี ที ่เรา รัก
การใr้จ่าย ให้ร้้จัก
อนาnu สuใสนั ก
เuราะเรา ออม

ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” รู้1ัก¡ชู รู้1ักออม
uณ ตน่ าuด
1. มÌนrาน าเงินมาÌรงเรียน1ันละ 50 Hาท
Fื อขนม 10 Hาท Fื อสมu 15 Hาท
ที ่เหลือน าไปหยอuกระปกออมสิน มÌนrาน า
เงินหยอuกระปกออมสินกี ่Hาท
ประÌยnสัgลักLn
...................................................................
nาuอH
......................................................................................
2. ผ่องuรีออมเงิน1ันละ 15 Hาททก1ัน
เมื ่ อnรH 20 1ัน ผ่องuรีน าเงินที ่ออม
ไu้มาFื อของ ผ่องuรีมีเงินออมทั งหมuกี ่
Hาท
ประÌยnสัgลักLn
...................................................................
nาuอH
......................................................................................
3. 1ิrัยมีเงิน 590 Hาท Fื อของข1ัgให้เจนจิรา 200
Hาท Fื อของเล่นให้
สรrัย 150 Hาท ที ่เหลือน าไปuากธนาnาร
1ิrัยเหลือเงินกี ่Hาท
ประÌยnสัgลักLn
.........................................................................
nาuอH
....................................................................................
........
4. นั กเรียนrั น ป. 3 มีเงินห้องทั งหมu 1,500 Hาท
nร้ประจาrั นน าเงินมา
แH่งให้นั กเรียนจาน1น 15 nน nนละเท่า¸
กัน นั กเรียนจะไu้เงินnนละ
กี ่Hาท
ประÌยnสัgลักLn
.........................................................................
nาuอH
....................................................................................
........

ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” รู้1ัก¡ชู รู้1ักออม
เnื ่ อน [ ช่วยกันเตมuาuลูอง1อง
ดูวยน:uรับ
ประหยัu .....................
..
ทางาน .......................
....
เงินออม ............................
รายไu้
.............................
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” รู้1ัก¡ชู รู้1ักออม

เnื ่ อน [ ช่วยบอก1านวนnยางuของuาต่อÌùนี ้
¡หูuมดูวยน:uรับ

1. เuรL_กิจ มี..................................... uยางn
2. nรอHnรั1 มี..................................... uยางn
3. อนาnu มี..................................... uยางn
4. n้มิn้มกัน มี..................................... uยางn
5. ประÌยrน มี ..................................... uยางn
6. nนอม มี..................................... uยางn
7. Þลาu
มี..................................... uยางn
8. รักLา
มี..................................... uยางn
9. เuราะ
มี..................................... uยางn
10. ม่งหมาย
มี..................................... uยางn
ขอHnn
nรัH
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” รู้1ัก¡ชู รู้1ักออม
เขียนบอกùร:โยชน ของการออมแลูววาดnาnร:บายสี¡หู
สวยงาม
ùร:โยชน ของการออม
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” รู้1ัก¡ชู รู้1ักออม
ให้ เขียนขั นuอนการประuิL_ ออมสิน
จาก1ัสuในท้องnิ ่น
1. .......................................................................................
...................................
2. .......................................................................................
...................................
3. .......................................................................................
...................................
4. .......................................................................................
....................................
5. .......................................................................................
....................................
6. 1าunาuออมสินที ่ประuิL_เสร็จแล้1uร้อมทั งระHายสี
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” รู้1ัก¡ชู รู้1ักออม
1. เuรngก1nอเnียง มีuวามหมายว่าอย่างÌร
……………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………
……………………
2. เรามีวsีการùร:หยัดเงนเnื ่ อ¡หู มีเงนออมÌดูอย่ างÌร
……………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………
……………………
3. nูาเราùร:กอบอาชีnทาÌร่เราสามารnออมเงนÌดูหรื อ
Ìม่ เnรา:เหตุ¡ด
……………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………
……………………
ù ดทูายหน่ วย
มาตรgานการเรี ยนรู้
ท 1.1.1 สามารnอ่านÌดูn้กตูองตามหลักการอ่าน อ่านÌดู
uล่องแล:เรวเขูา¡1
uวามหมายของuาแล:ขูอuวามที ่อ่าน
ท 2.1.1 สามารnเขียนuาÌดูn้กuวามหมายแล:ส:กดการันต
n้กตูอง ¡ชูuวามรู้แล:
ùร:สบการณ เขียนùร:โยuขูอuวามแล:
เรื ่องราวแสดงuวามuด uวามรู้สก
uวามตูองการแล:1นตนาการรวมทั้ ง¡ชู
กร:บวนการเขียนnัmนางานเขียน
u 1.2.1 มีuวามuดรวบยอด เกี ่ยวกับการบวก การลบ การ
u้ณ แล:การหาร1านวนนั บ
แล:u้นย
u 1. 2.2 บวก ลบ u้ณ หาร 1านวนนั บแล:u้นยnรูอมทั้ ง
ตร:หนั กnงuวาม
สมเหตุสมuลของuาตอบที ่Ìดู
u 1.1.1 สื ่ อuวามuด 1นตนาการ uวามรู้สก uวามùร:ทับ¡1
ดูวยวsีการต่าง[อย่าง
สนุกสนานเnลดเnลน
ส 3.1.4 เขูา¡1ร:บบแล:วsีการของเuรngก1nอเnียงแล:
ชุดการเรี ยนรู้ดูวยตนเอง “ ” รู้1ัก¡ชู รู้1ักออม
uลการเรี ยนรู้ที ่uาดหวัง
1. สามารnอ่านแล:เขูา¡1เรื ่องราวที ่อ่านÌดู
2. เขียนuาuลูอง1องอย่างง่าย[Ìดู
3. สามารnuด วเuรา:ห แกู โ1ทยùั Qหาแล:
หาuาตอบÌดู
4. อ่านแล:เขียนuาuัnทnาnาอังกqnÌดูn้ก
ตูอง
5. วาดnาnตาม1นตนาการแล:ร:บายสีÌดู
uุณลักnณ:ที ่nงùร:สงu
1. รักการอ่าน การเขียนแล:
การเรี ยนรู้
2. มีสุนทรี ยnาnทางuลù:แล:
ดนตรี
3. มีuวามuดสรูางสรรu
FUN WITH WORD
CLEVER ( เuเวอร ) uลาด
FAMILY ( แWมลี ่ )
uรอบuรัว
FUTURE ( W วเ1อร ) อนาuต
MONEY ( มั นนี ่ ) เงน
SELL ( เZล ) ขาย
1งเตมอักnรที ่ขาดหายÌù
MO_EY ..................................
FUTU_E ..................................
S_LL ..................................
F_M_IL_ ..................................
C_E_ER ..................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->