Protokoll fra ordinær generalforsamling i Furulund III AS den 24.03.2010 kl. 18.30. Møtested : Billedhuggerforeningen, Hekkveien 5.

Tilstede var til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Vidar Karlstad. Møtet ble åpnet av Styrets leder Ragnhild H. Simenstad 1 – Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Ragnhild H. Simenstad Vedtak : Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak : Godkjent C. Valg av referent og to aksjonærer til å underskrive protokollen Som referent ble Vidar Karlstad foreslått, og til å underskrive protokollen ble Odd Steinar Øie og Kjellfrid Fitje foreslått. Vedtak : Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak : Godkjent 2 – Årsberetning for 2009 Styrets årsberetning for 2009 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak : Godkjent 3 – Årsregnskap for 2009 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapital. Vedtak : Godkjent 4 – Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 80.000,-. Vedtak : Godkjent B. Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2009 ble foreslått satt til kr 20.000,-. Vedtak : Godkjent

5 – Forslag A) Økning av fellesutgifter – Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke husog garasjeleien med inntil 10% i 2010, med en måneds varsel (jmfr. §6.1.2) Det kom inn benkeforslag på å øke fellesutgiftene med inntil 5% (Totalt 10% for 2010) Vedtak : Styrets forslag vedtatt med 50 mot 3 stemmer. Fellesutgiftene kan økes med inntil 10% iløpet av 2010

B) Bytte av revisor – Furulund III AS vedtar å bytte revisor fra Erfa revisjon AS til Ernst & Young AS. Vedtak : Enstemmig vedtatt

C) Endring av husordensreglene – Pkt. 9 endres til: ”Støy som kan forstyrre naboene er tillatt i følgende perioder(gjelder ikke offentlige høytidsdager): Mandag til Fredag 07-21 Lørdag 11-14” Det kom inn benkeforslag hvor det ble foreslått at man også skulle forby støy på lørdager. Styrets innstilling var at husordensreglenes pkt. 9 skulle forbli uendret. Vedtak : Forslaget falt mot 30 stemmer. Husordensreglenes pkt. 9 forblir uendret. Styrets innstilling vedtatt

6 – Valg av tillitsvalgte A. Som leder for 1 år ble det foreslått Vedtak : Valgt ved akklamasjon Ragnhild Stenshjemmet Støkket

B. Som styremedlem for 2 år ble foreslått Regnhild H. Simenstad Vedtak : Valgt ved akklamasjon C. Som varamedlem for 1 år ble foreslått Vedtak : Valgt ved akklamasjon D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått Anne Marie Moesmand

Siri Sætre Follerås Sølvi Ann Orvik Thomas Strandli

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Generalforsamlingen ble hevet kl 20.10 Protokollen godkjennes av undertegnede

Ragnhild H. Simenstad/s/ Møteleder Odd Steinar Øie/s/ Protokollvitne

Vidar Karlstad/s/ Referent Kjellfrid Fitje/s/ Protokollvitne

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful