You are on page 1of 8

Uluslararas Spor Bilimleri Dergisi / Cilt: 1 Say:1

Journal of International Sport Sciences / Volume: 1 Issue: 1


2015
www.sportresearches.com

BEDEN ETM VE SPOR YKSEKOKULU RENCLERNN PSKOLOJK


Y OLMA DZEYLERNN YA, CNSYET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA
GRE NCELENMES
TO INVESTIGATE PSYCHOLOGICAL WELL BEING ACCORDING TO AGE,
GENDER AND SPORT MAKE SITUTION PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
DEPARTMENT STUDENTS
1

Meri ERASLAN

Mehmet Akif Ersoy niversitesi Beden Eitimi ve Spor Yksekokulu Spor Yneticilii Blm, Burdur
mericeraslan@mehmetakif.edu.tr

ZET

Yaplan bu aratrmada beden eitimi ve spor yksekokulu rencilerinin psikolojik iyi olma dzeylerinin
incelenmesi amalanmtr. Aratrmaya Gazi niversitesinin Beden Eitimi ve Spor Yksekokulunda renim
grmekte olan 306 renci katlmtr. Aratrma verilerinin toplanmasnda Psikolojik yi Olu lei
kullanlmtr. elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 17.0 programnda, frekans analizi,
Independent t test ve One Way ANOVA testi kullanlmtr. Aratrmann sonunda, kadn katlmclarn
psikolojik iyi olma durumlarnn erkek katlmclara gre anlaml dzeyde daha yksek olduu tespit edilmitir
(p<0.05). Katlmclarn psikolojik iyi olma durumlar lisansl olarak spor yapp yapmama durumlarna gre
istatistiksel olarak anlaml dzeyde farkllk gstermedii belirlenmitir (p>0.05). Bunun yannda katlmclarn
ya gruplarna gre psikolojik iyi olma durumlar arasnda istatistiksel olarak anlaml farkllk bulunmad tespit
edilmitir (p>0.05).
Anahtar kelimeler: Spor, psikolojik iyi olma, ya, cinsiyet

ABSTRACT

The aim of this study to investigate the level of psychological well being in Physical education and sport
department student. Total 306 students joined who Gazi University School of Physical Education and Sports
College students in this study. For researches data collection Psychological Well-Being Scale were used. The
data obtained by the SPSS 17.0 software for statistical analysis, frequency analysis, independent t test and One
Way ANOVA was used. At the end of the study, were found that women's psychological well-being is
significantly more higher than the male participants to be significantly (p <0.05). It found that participants
psychological well being levels do not statistically significant as licensed sport make sitution (p> 0.05). In
addition to psychological state of the participants according to age groups it was found that no statistically
significant difference (p> 0.05).
Keywords: Sports, psychological well being, age, gender

JEL CODES: L83, I0, I31


GR
nsanlar yaamlar boyunca birok olumsuz unsur nedeniyle strese maruz kalmaktadr. Bu
noktada bireylerin psikolojik salamlklarnn korunmasnda stresle hangi dzeyde ba
edebildikleri byk nem kazanmaktadr. Zorlu hayat koullar karsnda gl bir grnm
sergilemek ve zor durumlar frsata evirebilmek bireyin psikolojik dayanklln
glendirmektedir (Kararmak & Sivi-etinkaya, 2011). Stres olgusunun yannda insanlarn
bazen birden fazla olumsuz durumla kar karya kald, bu nedenle ayn anda birden fazla
olumsuz durumla mcadele etmek zorunda olduklar belirtilmektedir. nsanlarn karlatklar
olumsuz durumlarla mcadele etmelerinde psikolojik adan gl bir yapya sahip olmalar
gerektii iin psikolojik iyi olma kavramnn detayl olarak aratrlmas zorunluluu ortaya
kmtr (nder & Glay, 2008). Geen son 30 yllk sre ierisinde de psikolojik iyi olma
zerine birok kuramsal alma gerekletirilmitir. Ancak konuya ilikin Trkiyede
gerekletirilen aratrmalarn hem snrl olduu hem de son yllarda konuya arlk verildii
14

grlmektedir (Gizir, 2007; Ylmaz & Sipahiolu, 2012; z & Ylmaz, 2009). Psikolojik iyi
olma ile ilgili yaplan aratrmalarn saysnn artmas, bilim dnyasnn gnmzde insanlarn
zayf ynlerinin yannda gl ynlerini de incelemeye baladn gstermektedir
(Kararmak, 2006).
Sosyal bilimler zerine aratrmalar yapan bilim adamlar bireysel ve durumsal zellikleri
eitli modeller ile deerlendirerek iyi olmann yapsn anlama yoluna gitmilerdir.
nsanlarda iyilik durumunu karlayan birok szck ve kavram bulunmaktadr. nsanlarn
salklarn tanmlarken kullanlan iyilik hali kavram znel iyi olu, psikolojik iyi olu,
yaam kalitesi, yaam doyumu, olumlu veya olumsuz duygulanm gibi anlamlar birbiri ile
ayn olmayan, ancak birbiri ile yakn ilikili olan kavramlar da iinde barndrmaktadr.
nk sz konusu kavramlarn hepsi insanlarn iyilik hallerini etkileyen unsurlar olarak
dikkate alnmaktadr (Glat, 2009).
Psikolojik iyi olma hali eitli bilisel unsurlardan etkilenmektedir. rnein; benlik saygs ile
insanlarn psikolojik iyi olma dzeyleri arasnda anlaml bir iliki bulunmaktadr. Yaplan
aratrma sonular benlik saygs yksek olan genlerin karlatklar sorunlarn stesinden
daha kolay geldiklerini gstermektedir (Kararmak & Sivi-etinkaya, 2011). Bunun yannda
yaplan aratrmalarda alglanan sosyal destek ile yalnzlk dzeyinin (Meydan & Lleci,
2013), insanlarn psikolojik gereksinimlerini karlama/doyurma dzeylerinin (Cihangirankaya, 2009), fiziksel aktivite ve spora katlmn (ahin, Yetim & elik, 2012), duygusal
zek dzeyinin (zer ve Deniz, 2014), tedavi veya hastalk geirmenin (z & Ylmaz, 2009),
bireyin kendisine verdii deerin (Glolu ve Kararmak, 2010) psikolojik iyi olmay
etkileyen unsurlar olduu sonucuna ulalmtr.
Spor etkinliklerine katlm inanlarn psikolojik yaplar zerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu
sonucun ortaya kmasnda insanlarn karlatklar zorluklar karsnda daha direnli
olmalarnn yatt belirtilmektedir (ahin, Yetim & elik, 2012). Literatrde yer alan eitli
aratrmalarda da spora katlmn psikolojik salk zerine olumlu etkileri olduu
savunulmutur (Aytan, 2010; Arslan ve ark., 2011). Ancak lkemizde spor yapan veya sporcu
kiilie sahip olan bireylerin psikolojik iyi olu dzeylerinin ele alnd aratrmalarn snrl
olduu grlmtr. Bu balamda yaplan bu aratrmada beden eitimi ve spor yksekokulu
rencilerinin psikolojik iyi olma dzeylerinin ya, cinsiyet ve spor yapma durumlarna gre
incelenmesi amalanmtr.
MATERYAL ve METOT
Aratrmann Evren ve rneklemi
Aratrmann evrenini lkemizdeki beden eitimi ve spor yksekokullarnda renim
grmekte olan lisans rencileri oluturmaktadr. Aratrmann rneklem grubu ise Gazi
niversitesinin Beden Eitimi ve Spor Yksekokulunda renim grmekte olan 306
renciden oluturulmutur. Aratrmann alma grubunu oluturan renciler Beden
Eitimi ve Spor Yksekokulu rencilerinin ierisinden tesadf yntem ile seilmitir.
Aratrma grubunun sahip olduklar demografik zelliklere ilikin bulgular Tablo 1de
sunulmutur.

15

Tablo 1. Katlmclarn demografik bilgilerine ilikin tanmlayc istatistikler


Deikenler
Alt deikenler
f
%
18-19 ya
68
22.2
20-21 ya
119
38.9
Ya
22-23 ya
70
22.9
24+ ya
49
16.0
Kadn
150
49.0
Cinsiyet
Erkek
156
51.0
Lisansl olarak spor
Yapan
232
75.8
yapma durumu
Yapmayan
74
2.2
Tablo 1de grld gibi, aratrmaya katlan rencilerin %22.2si 18-19 ya, %38.9u 2021 ya, %22.9u 22-23 ya ve %16s 24 ve zeri ya grubunda yer almaktadr. Katlmclarn
%49u kadn, %51i erkek rencilerden olumakla beraber, katlmclarn %75.8inin lisansl
olarak spor yaptklar, 24.2sinin ise lisansl olarak spor yapmad tespit edilmitir.
Verilerin Toplanmas
Aratrmada veri toplama arac olarak iki blmden oluan anket kullanlmtr. Kullanlan
anketin ilk blmnde katlmclarn ya, cinsiyet ve lisansl olarak spor yapma durumlarn
belirlemeyi amalayan 3 soruluk kiisel bilgi formu yer almaktadr. Anketin ikinci blmnde
ise katlmclarn psikolojik iyi olu dzeylerinin belirlenmesinde kullanlan Psikolojik yi
Olu lei yer almaktadr. Sekiz maddeden oluan Psikolojik yi Olu lei olumlu
ilikilerden yeterlik hislerine, anlaml ve amal bir yaama sahip olmaya kadar insan
fonksiyonunun nemli elerini tanmlamaktadr (Telef, 2013). Diener ve arkadalar (2009)
tarafndan gelitirlen Psikolojik yi Olu leinin maddeleri kesinlikle katlmyorum (1) ile
kesinlikle katlyorum (7) eklinde 17 arasnda cevaplanmaktadr. lekte tersten puanlanan
olumsuz bir madde bulunmamaktadr. Puanlar 8 ile 56 arasnda deimekle beraber, yksek
puan kiinin birok psikolojik kaynak ve gce sahip olduunu gstermektedir. lek
maddelerinin faktr ykleri .61 ile .77 arasnda bulunmaktadr. lein Cronbach alfa i
tutarlk katsaysnn ise .87 olduu bulunmutur (Diener ve arkadalar, 2010; Akt: Telef,
2013).
statistiksel Analiz
Aratrmada istatistiksel analizler SPSS 17.0 programnda yaplm olup, katlmclara ait
demografik deikenlerin ve lekten elde ettikleri puan ortalamalarnn belirlenmesinde
tanmlayc istatistiklerden (frekans analizi), spor yapma durumu ve cinsiyete gre psikolojik
iyi olu dzeylerinin karlatrlmasnda Independent t test, ya gruplarna gre psikolojik iyi
olu dzeylerinin karlatrlmasnda One Way ANOVA kullanlmtr.
BULGULAR
Bu blmde aratrmaya katlan beden eitimi ve spor yksekokulu rencilerinin psikolojik
iyi olma durumlarnn cinsiyet, lisansl spor yapma ve ya gruplarna gre karlatrlmasna
ilikin bulgulara yer verilmitir.

16

Tablo 2. Katlmclarn cinsiyetlerine gre psikolojik iyi olma puanlarnn


karlatrlmas
Cinsiyet
N
X
Ss
t
p
Kadn
150
141.65
20.272
2.320
.021
Erkek
156
135.91
22.886
Tablo 2 incelendiinde kadn katlmclarn psikolojik iyi olma durumlarnn erkek
katlmclara gre anlaml dzeyde daha yksek olduu grlmektedir (p<0,05).
Tablo 3. Katlmclarn lisansl spor yapma durumlarna gre psikolojik iyi olma
puanlarnn karlatrlmas
Spor yapma
N
X
Ss
t
p
durumu
Spor yapan
232
139.61
21.809
1.255
.211
Spor yapmayan
74
135.96
21.681
Katlmclarn psikolojik iyi olma durumlar lisansl olarak spor yapp yapmama durumlarna
gre istatistiksel olarak anlaml dzeyde farkllk gstermemektedir (p>0,05).
Tablo 4. Katlmclarn ya gruplarna gre psikolojik iyi olma puanlarnn
karlatrlmas
Ya gruplar
N
X
Ss
F
p
18-19 ya
68
135.71
19.035
20-21 ya
119
138.21
22.315
.954
.415
22-23 ya
70
140.16
22.488
24+ ya
49
142.12
23.114
Tablo 4 incelendiinde katlmclarn ya gruplarna gre psikolojik iyi olma durumlar
arasnda istatistiksel olarak anlaml farkllk bulunmad grlmektedir (p>0,05).
TARTIMA ve SONU
Aratrmaya katlan spor blm rencilerinin psikolojik iyi olu dzeylerinin cinsiyetlerine
gre anlaml farkllk gsterdii belirlenmi, elde edilen bulgulara gre kadn katlmclarn
psikolojik iyi olu dzeylerinin erkek katlmclardan anlaml dzeyde daha yksek olduu
belirlenmitir. Dier bir demografik deiken olan ya gruplar asndan ele alnd zaman,
aratrmaya katlan rencilerin psikolojik iyi olu puanlarnn yalarna paralel olarak art
gsterdii belirlenmi, ancak ya gruplarna gre ortaya kan sz konusu farklln
istatistiksel olarak anlaml olmad tespit edilmitir.
niversite rencileri zerinde yaplan ve elde edilen bulgular ile paralellik gsteren eitli
aratrma sonular da cinsiyetin psikolojik iyi olmann nemli bir yordaycs olduu
grn desteklemektedir (Cihangir-ankaya, 2009; Cenkseven & Akba, 2004). Gediksiz
(2013) tarafndan yaplan aratrmada, kadn niversite rencilerinin psikolojik iyi olma
dzeylerinin erkeklerden anlaml dzeyde daha yksek olduu bulunmutur. Literatrde yer
alan benzer aratrma sonular da niversite rencilerinde psikolojik iyi olmann kadn
renciler lehine yksek olduu dncesini desteklemektedir. (Gndodu & Yavuzer, 2012;
Kuyumcu, 2012; Sarcaolu, 2011). Aratrmaya katlan rencilerin psikolojik iyi olma
dzeylerinin ya gruplarna gre anlaml farkllk gstermemesinde, rencilerin yalarnn
birbirine yakn olmasnn, rencilerin ya gruplar itibariyle benzer geliim dneminde
bulunmalarnn etkili olduu dnlebilir.
Glat (2009) tarafndan yaplan aratrmada psikolojik iyi oluu etkileyen unsurlarn
17

incelendii aratrma bulgular deerlendirilmi, elde edilen bulgular nda ya ve eitim


durumu ile birlikte insanlarda cinsiyet unsurunun da psikolojik iyi oluu yordamada nemli
bir belirleyici olmad belirtilmitir. Sz konusu parametrelerin sadece genlerde deil, ayn
zamanda yetikin bireylerde de psikolojik iyi oluu yordamada yetersiz olduu ifade
edilmitir.
Aratrmaya katlan rencilerin psikolojik iyi olu dzeyleri lisansl spor yapma durumlarna
gre deerlendirildii zaman, lisansl spor yapan rencilerin psikolojik iyi olu dzeylerinin
lisansl spor yapmayan rencilerden yksek olduu belirlenmi, buna karlk gruplar
arasndaki farklln istatistiksel olarak anlaml olmad sonucuna ulalmtr. Bu sonucun
ortaya kmasnn temelinde, katlmclarn tamamnn spor blm rencisi ve sporcu kiilik
yapsna sahip olmalarnn yatt dnlebilir.
nsanlarn psikolojik yaplarnn glendirilmesine ynelik yaplan aratrmalarda, psikolojik
salamln gelitirilmesinde ortaya konulan unsurlara koruyucu faktrler denilmektedir.
lgili literatr incelendii zaman, spora katlmn psikolojik yap asndan koruyucu faktr
olarak deerlendirildii grlmektedir (ahin, elik & Yetim, 2012). Literatrde yer alan
eitli aratrmalarda da, spora katlmn sadece fiziksel deil, psikolojik salk asndan da
faydal olduu belirtilmitir (Keskin, 2014; Salar, Hekim & Tokgz, 2012; Strhle, 2009; De
Moor ve ark., 2006).
Sonu olarak, beden eitimi ve spor yksekokulu rencilerinin psikolojik iyi olma
durumlarnn cinsiyetlerine gre anlaml farkllk gsterdii, elde edilen bulgulara gre kadn
rencilerin psikolojik iyi olma dzeylerinin erkek rencilerden anlaml olarak daha yksek
olduu belirlenmitir. elde edilen bu sonucun literatr ile paralellik gsterdii grlmtr.
Ya gruplar asndan ele alnd zaman, rencilerin psikolojik iyi olma dzeylerinin ya
gruplarna gre anlaml farkllk gstermedii sonucuna ulalmtr. Bu sonucun ortaya
kmasnda rencilerin benzer ya gruplarnda ve geliim dnemlerinde bulunmalarnn etkili
olduu dnlmtr. Benzer ekilde rencilerin psikolojik iyi olma dzeylerinin lisansl
olarak spor yapma durumlarna gre anlaml farkllk gstermedii tespit edilmitir. Bu
sonucun ortaya kmasnda rencilerin tamamnn spor blm rencisi olmalarnn ve
sporcu kiilik yapsna sahip olmalarnn etkili olduu dnltr.
KAYNAKLAR
Arslan, C., Gll, M., & Tutal, V. (2011). Spor yapan ve yapmayan ilkretim rencilerinin
depresyon durumlarnn baz deikenlere gre incelenmesi. Nide niversitesi Beden
Eitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 120-132.
Aytan, G. K. (2010). Ortaretim rencilerinin sosyallemelerinde sporun etkileri. Doktora
tezi. Gazi niversitesi Eitim Bilimleri Enstits. Ankara.
Cenkseven, F., & Akba, T. (2004). niversite rencilerinde znel ve psikolojik iyi olmann
yordayclarnn incelenmesi. Trk Psikolojik Danma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 4365.
Cihangir-ankaya, Z. (2009). retmen adaylarnda temel psikolojik ihtiyalarn doyumu ve
iyi olma. Trk Eitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 691-711.
De Moor, M. H. M., Beem, A. L., Stubbe, J. H., Boomsma, D. I., De Geus, E. J. C. (2006).
Regular exercise, anxiety, depression and personality: A population-based study.
Preventive Medicine, 42(4), 273-279.

18

Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., et al. (2009).
New measures of well-being. Social Indicators Research Series, 39. Doi: 10.1007/97890-481-2354-4 12.
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R.
(2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and
negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143156.
Gediksiz, E. (2013). Alakgnlllk ile psikolojik iyi olma arasndaki ilikinin eitli
deikenler asndan incelenmesi. Yaymlanmam yksek lisans tezi. Sakarya
niversitesi Eitim Bilimleri Enstits, Sakarya.
Gizir, C. A. (2007). Psikolojik salamlk, risk faktrleri ve koruyucu faktrler zerine bir
derleme almas. Trk Psikolojik Danma ve Rehberlik Dergisi, 3(28), 113-128.
Gllat, F. (2009). Sosyal beceri eitimine ynelik programn niversite rencilerinin,
sosyal beceri, znel ve psikolojik iyi olma dzeylerine etkisi. Yaymlanmam doktora
tezi. Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits. Erzurum.
Glolu, B., & Kararmak, . (2010). niversite rencilerinde yalnzln yordaycs olarak
benlik saygs ve psikolojik salamlk. Ege Eitim Dergisi, 11(2), 73-88.
Gndodu, R., & Yavuzer, Y. (2012). Eitim fakltesi rencilerinin znel iyi olu ve
psikolojik ihtiyalarnn demografik deikenlere gre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy
niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, 12(23), 115-131.
Kararmak, . (2006). Psikolojik salamlk, risk faktrleri ve koruyucu faktrler. Trk
Psikolojik Danma ve Rehberlik Dergisi, 3(6), 129-142.
Kararmak, ., & Sivi-etinkaya, R. (2011). Benlik saygsnn ve denetim odann
psikolojik salamlk zerine etkisi: duygularn arac rol. Trk Psikolojik Danma ve
Rehberlik Dergisi, 4(35), 30-43.
Keskin, . (2014). ocuklarda beden eitimi ve spora katlmn sosyal geliim zerine
etkileri. Uluslararas Multidisipliner Akademik Dergisi, 1(1), 1-6.
Kuyumcu, B. (2012). Trk ve ngiliz niversite rencilerinin psikolojik iyi olu duygusal
farkndalk ve duygularn ifade etmelerinin lke ve cinsiyet deikenlerine gre
incelenmesi. Erzincan niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, 14(2), 1-24.
Kk, V., & Ko, H. (2004). Psiko-sosyal geliim sreci ierisinde insan ve spor ilikisi.
Dumlupnar niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 131-141.
Meydan, B., & Lleci, B. (2013). Eitim fakltesi rencilerinde psikolojik yardm almaya
ilikin tutumun yordaycs olarak nceki psikolojik yardm alma deneyimi, alglanan
sosyal destek ve yalnzlk. Pegem Eitim ve retim Dergisi, 3(4), 45-56.
nder, A., & Glay, H. (2008). lkretim 8. Snf rencilerinin psikolojik salamlnn
eitli deikenler asndan incelenmesi. Dokuz Eyll niversitesi Buca Eitim
Fakltesi Dergisi, 23, 192-197.
z, F., & Ylmaz, E. B. (2009). Ruh salnn korunmasnda nemli bir kavram: Psikolojik
salamlk. Hacettepe niversitesi Salk Bilimleri Fakltesi Hemirelik Dergisi, 82-89.
zer, E., & Deniz, M. E. (2014). niversite rencilerinin psikolojik salamlk dzeylerinin
duygusal zeka asndan incelenmesi. lkretim Online, 13(4), 1240-1248.
Salar, B., Hekim, M., & Tokgz, M. (2012). 15-18 Ya Grubu Takm ve Ferdi Spor Yapan
Bireylerin Duygusal Durumlarnn Karlatrlmas. Mehmet Akif Ersoy niversitesi
Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, 4(6), 123-135.
Sarcaolu, H. (2011). niversite rencilerinin psikolojik iyi olma dzeylerinin kiilik
zellikleri ve z-anlay asndan incelenmesi. Yaymlanmam yksek lisans tezi.
Seluk niversitesi Eitim Bilimleri Enstits, Konya.
Strhle, A. (2009). Physical activity, exercise, depression and anxiety disorders. Journal of
Neural Transmission, 116, 777-784.
19

ahin, M., Yetim, A. A., & elik, A. (2012). Psikolojik salamln geliiminde koruyucu bir
faktr olarak spor ve fiziksel aktivite. The Journal of Academic Social Science Studies,
5(8), 373-380.
Telef, B.B. (2013). Psikolojik yi Olu lei: Trkeye Uyarlama, Geerlik ve Gvenirlik
almas. Hacettepe niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, 28(3), 374-384.
Ylmaz, H., & Sipahiolu, . (2012). Farkl risk gruplarndaki ergenlerin psikolojik
salamlklarnn incelenmesi. lkretim Online, 11(4), 927-944.
EXTENDED ABSTRACT
Sports and sportive activities have become important in our present community life. Because,
the sports activities is in a leading state of being a tool in providing the healthy, welfare and
happiness of people. Providing the necessary opportunities for the people and the societies
that live on the earth to make sports, have become identical with contemporaneity. Besides
contributing to the societies being healthy and balanced physically, spiritually and mentally,
the sports activities also play a great role in reaching the life level which the era requires
both socio-culturally and economically.
When people participate in the sports activities
regularly, their mental abilities develop such as controlling themselves, focusing their
attention and using their subtle wits in confined spaces. Beside this, the sports activities,
when discussed in respect of psychological development, contribute to the decrease in the
balanced and regular functioning of the nervous system, nervousness, overexcitement,
aggression and anxiety tendencies (Aytan, 2010).
The psychological benefits of sports on human health may reveal differences according to the
characteristic features of the sports branches of the people. For instance, the concentration and
motivation perceptions of an individual who interest in team sports and an individual who
interest in individual sports, may be different from each other. On the contrary, participating
in both the team and the individual sports branches, may affect the psychological health
positively.(Salar et al, 2012).
The sports which succeed to get into the community life in various ways, is a phenomenon
which makes people dependent to itself directly or indirectly, attract people every time, and
parallel to this, succeed to stay alive every time. The sports activities, which enchain people
to itself by meeting their social taste and requirements, make its being a social institution in
our day accepted by the people. The existences of symbols concerning the views, faith,
behaviour and opinions in the sports, are important indicators of sports being a social
phenomenon. (Kk and Ko, 2004). Sports being a social phenomenon, prepares a basis
for presenting a great function to the sports. In our day, the peoples socializing and their
being active psychologically, are only possible by sports.
In this research that was made, the examination of the psychological levels of the school of
physical education and sports students according to various variables, were aimed. 306
students who were receiving education in Gazi University, the School of Physical Education
and Sports constituted the research group of this study that was made. The students which
constitute the working group, were selected by random method among the students of the
School of Physical Education and Sports. In the research, the survey which constituted from
two parts, was used as a data collection tool. In the first part of the used survey, a personal
information form was involved with 3 questions which aimed to determine the age, gender
and their condition of making sports with license. In the second part of the survey, the
Psychological Well-Being Scale was involved which was used in the determination of the
20

psychological wellness of the participants. The Psychological Well-Being Scale, which is


constituted from eight items, defines the important elements of the human function such as
adequacy feelings, up to owning a meaningful and purposeful life (Telef, 2013). The items
of the Psychological Well-Being Scale which was developed by Diener et al (2009), were
answered as, I absolutely do not participate in (1), I absolutely participate in (7), between 17. In the scale, there was no negative item which was scored reversely. Besides the scores
changed between 8 and 56, the high score showed the persons having so many psychological
source and power. The factor loadings of the scale items are found between .61 and .77. The
Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale was found as .87.(Diener et al.,
2010; Akt: Telef, 2013). In the research, the statistical analyses were done in the SPSS 17.0
program, in the determination of the demographic variables and the score averages of
obtained from the scale, from the defining statistics (the frequency analysis), the Independent
t test was used in the comparison of the psychological well-being levels according to the
sports making condition and gender, while
the One Way ANOVA was used in the
psychological well-being levels according to the age groups.
It was fixed that the end of the research, the psychological well-being conditions of the female
participants were higher in the significant level than the male participants (p<0,05). It was
determined that the psychological well-being of the individuals that participated in the
research, did not reveal any difference in significant level statistically, according to their
conditions of making sports or not as licensed. (p>0,05). Beside this, it was concluded that
there was no significant difference statistically among their psychological well-being
conditions according to the age group of the participants (p>0,05).
In conclusion, it was determined that the psychological well-being conditions of the
university students who were receiving education in the department of sports revealed
significant difference according to their genders, the psychological well-being levels of the
female students were significantly higher than the male students. The obtained results was
seen that this result showed parallelism with the literature. When discussed in respect to the
age groups, it was concluded that the psychological well-being levels of the students did not
reveal any significant difference according to the age groups. In the revelation of this result, it
was thought that the students being in similar ages and development periods, were effective.
Similarly, it was fixed that, the psychological well-being levels of the students did not reveal
any significant difference according to their conditions of making sports as licensed. In the
revelation of this result, it was thought that all the students being the student of sports
department and having a sportsman/woman personality structure, was effective.

21

You might also like