You are on page 1of 23

PELAN PERANCANGAN KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 1


VISI
MISI
MATLAMAT

Sekolah Unggul Penjana GenerasiTerbilang.


Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti.
1. Memperbaiki pencapaian murid.
2. Meningkatkan kemahiran guru-guru
3. Meningkatkan kedudukan sekolah dalam ranking NKRA.
4. Menambahkan penglibatan masyarakat.
5. Membangunkan kaedah pengurusan displin yang lebih berkesan.
6. Menjadi sekolah berwatak.

MISI KELAB
SENI DAN
KEBUDAYAAN
OBJEKTIF KELAB

Realisasikan matlamat kecemerlangan Kelab Seni dan Kebudayaan dengan mengcungkil bakat
kesenian pelajar melalui aktiviti kebudayaan dan kesenian yang dijalankan.
1. Mencungkil bakat bakat seni dan budaya warga SKTR 1 yang terpendam.

SENI DAN

2. Mempertingkatkan pencapaian ahli dari segi kualiti dan kuantiti dalam bidang ko-kurikulum.

KEBUDAYAAN

3. Memberi pendedahan dan pengetahuan mengenai kebudayaan dan kesenian yang terdapat

SASARAN

di Malaysia kepada murid-murid SKTR 1


Semua murid SKTR1

PERANCANGAN TAKWIN AKTIVITI KELAB SENI DAN KEBUDAYAANTAHUN 2016


SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 1

Bil
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.

Aktiviti

Tarikh

Mesyuarat Agong Kelab Kebudayaan dan Kesenian

Februari

Pengenalan kepada permainan kompang

Mac
Mac-Jun
Julai
Sepanjang tahun
Mengikut tarikh yang ditetapkan oleh

Latihan kompang
Persembahan permainan kompang
Latihan Tarian
Pertandingan Tarian Peringkat Kebangsaan

Seni Kraf
Pertandingan Pakaian Tradisional
Permainan Tradisional
Karnival Pertandingan Permainan Tradisional
Pertandingan Nyanyian Tradisional Berisyarat
Lawatan Sambil Belajar
ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

pihak urusetia
Julai
Julai
Ogos
Ogos
September
Oktober

KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN SEPANJANG TAHUN 2016-2019

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

PETUNJUK

TOV

SASARAN / PENCAPAIAN

STRATEGIK

PRESTASI
UTAMA (KPI)

Penguasaan
kemahiran dan
membudayakan
pelbagai kesenian
kebudayaan

Untuk
memastikan
pelajar mahir di
dalam pelbagai
kesenian
kebudayaan di
Malaysia

Mencungkil bakat warga

Semua murid

SKTR1 dalam bakat

SKTR1

2015

2016

2017

2018

2019

60%

70%

80%

90%

90%

90%

Ketiga

Ketiga

Kedua

kesenian dan kebudayaan


Mendedahkan murid dalam

Penglibatan

Peringkat

Suku

Separuh

pertandingan yang

murid

penyertaa

Akhir

Akhir

melibatkan kebudayaan dan

kesenian

SK TAMAN RINTING 1
PERANCANGAN STRATEGIK KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016
BIL
1.

ITEM
Kompang

AKTIVITI
-Pengenalan
Permainan
Kompang
- Latihan
Permainan

SASARAN
- Semua murid
-Bilangan
murid yang
terpilih
menyertai

PELAKSANAAN
Mac-Julai

IMPAK/OUTCOME
-Murid dapat
mengetahui
pengenalan asas
permainan kompang

TINDAKAN
Guru Pembimbing Kelab
& AJK

PPPM/DASAR
Anjakan 3

Kompang
-Persembahan
Permainan
Kompang
-KEM MUZIK
PERINGKAT
JOHOR 2016

latihan dan
persembahan

-Memainkan rentak
asas permainan
kompang

2.

Tarian

-Latihan Tarian
-SEMARAK TARI
PERINGKAT
NEGERI 2016

-Bilangan
murid yang
terpilih

-Sepanjang tahun
-Mengikut tarikh
yang ditetapkan
pihak urus setia.

Menyediakan murid
untuk penyertaan ke
peringkat
kebangsaan.

Guru
PembimbingKelab& AJK

Anjakan 3

Seni Kraf

Aktiviti kraftangan
mengikut tema
-KARNIVAL SENI
VISUAL
PERINGKAT
NEGERI 2016

Semua murid
SKTR1

Julai

Murid mendapat
kemahiran dalam
seni kraf

Guru
PembimbingKelab& AJK

Anjakan 3

Pertandingan
Pakaian
Tradisional

Semua murid
SKTR 1dan
Guru SKTR1

Julai

Murid dapat
mengenal
kepelbagaian
budaya di Malaysia

Guru
PembimbingKelab& AJK

Anjakan 3

5.

Permainan

Memperagakan
pakaian pelbagai
kaum
-KARNIVAL
KEMERDEKAAN
SEKOLAH
NEGERI JOHOR
2016
Pertandingan

Semua murid

Ogos

Mendedahkan

Guru

Anjakan 3

Tradisional

6.

Nyanyian
Tradisional

7.

Lawatan Sambil
Belajar

permainan
tradisional antara
kelab dan
permainan
peringkat sekolah
2016
Pertandingan
Nyanyian
Tradisional
Berisyarat
PERTANDINGAN
KOMBO&NYANYI
AN SOLO
PERINGKAT
NEGERI 2016
Lawatan Sambil
Belajar
-APRESIASI
SENI JOHOR
2016

dan Guru
SKTR1

Semua murid
SKTR1

September

Semua murid
dan guru
SKTR1

Oktober

kepada murid
pelbagai permainan
tradisional mengikut
pelbagai jenis
budaya oleh
pelbagai kaum
Mencungkil bakat
murid dalam
nyanyian tradisional

PembimbingKelab& AJK

Guru
PembimbingKelab& AJK

Anjakan 3

Memberi
pengetahuan
mengenai
kebudayaan dan
kesenian yang
terdapat di Malaysia

Guru
PembimbingKelab& AJK

Anjakan 3

ANALISIS STRATEGI MENGGUNAKAN SWOT


KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah


pada setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab.

W1. Kekangan masa yang singkat dalam pelaksanaan aktiviti


W2. Bilangan pelajar yang terlibat tidak mencukupi kerana

S2. Guru penasihat dan AJK Kelab memberikan kerjasama


yang baik.

terlibat dalam aktiviti sekolah dan aktiviti luar sekolah


seperti aktiviti perkhemahan.

S3. Murid-murid memberikan kerjasama dan minat pada aktiviti


yang dijalankan.

W3. Kurang kesedaran tentang kepentingan kebudayaan dan


kesenian.

S4. Kemudahan seperti alat muzik disediakan di sekolah bagi


membantu aktiviti kelab.
PELUANG (O)

CABARAN (T)

O1. Peruntukan kewangan dari KPM bagi membantu


melaksanakan aktiviti yang dijalankan kelab.
O2. Kerjasama dan sokongan PIBG.

T1. Masa rehat yang singkat menyebabkan murid lambat


menghadiri perjumpaan kelab dan tidak dapat
melaksanakan aktiviti dengan baik.

O3. Ibubapa yang menyokong aktiviti sekolah.

PERANCANGAN AKTIVITI BERDASARKAN ANALISIS SWOT


KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 1
TAHUN 2016

KEKUATAN + PELUANG (SO)

KELEMAHAN + PELUANG (WO)

Berdasarkan 7 aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun

Latihan permainan kompang, latihan tarian, latihan nyanyian


berisyarat dan lawatan sambil belajar

KEKUATAN + CABARAN (ST)

KELEMAHAN + CABARAN (WT)

3. Pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah dan di

Latihan permainan kompang, latihan tarian, latihan nyanyian

peringkat luar.

berisyarat dan lawatan sambil belajar

STRATEGI AKTIVITI KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN


SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 1 TAHUN 2016
SWOT
1. Kompang

2. Seni kraf
3. Permainan Tradisional
4. Nyanyian Tradisional

STRATEGI
Meningkatkan kemahiran asas permainan alat muzik tradisional,
nyanyian tradisional dan seni kraf.

Memperkenalkan permainan tradisional kepada murid sebagai asas


kebudayaan sesuatu kaum.

5. Lawatan Sambil Belajar


6. Pakaian Tradisional

Memberi pengetahuan tentang kepelbagain kebudayaan dan


kesenian di Malaysia.

1. Latihan permainan kompang

Memantapkan kemahiran untuk persediaan pertandingan.

Mengenal pasti bakat murid untuk pemilihan wakil sekolah

2. Latihan tarian
3. Latihan Nyanyian Tradisional
4. Seni kraf
1. Pertandingan tarian peringkat kebangsaan
2. Pertandingan Nyanyian Tradisional
3. Pertandingan Permainan Tradisional
Peringkat Sekolah

PELAN TAKTIKAL
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS MELAKA
TAHUN 2016
BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWA

TEMPOH

KOS

OUTPUT/HASIL

KPI

B
1

Kompang

Mendedahkan

Guru Pembimbing

PELAN
KONTIGENS

Mac-Julai

Murid mendapat

80% murid

I
-

murid kepada

Kelab & AJK

asas kemahiran
bermain permainan
kompang

asas permainan

Tarian

permainan

Mencungkil bakat

kompang
Wakil Pasir

Guru Pembimbing
Kelab& AJK

tarian

Seni Kraf

Mendedahkan
murid kepada

4.

Pertanding
an
Pakaian
Tradisional

asas seni kraf


Memperkenalkan
jenis-jenis

-Sepanjang
tahun
-Mengikut
tarikh yang
ditetapkan
pihak urus
setia.

Menyediakan murid
untuk penyertaan ke
peringkat negeri.

Guru Pembimbing
Kelab& AJK

Julai

RM200

Guru Pembimbing
Kelab& AJK

Julai

RM100

Murid dapat
mengenal
kepelbagaian
budaya di Malaysia

Guru Pembimbing
Kelab& AJK

Ogos

RM300

Murid dapat bermain


permainan
tradisional di
samping memupuk
kerjasama dalam
kumpulan

pakaian

Malaysia
Mendedahkan
kepada murid
pelbagai
permainan
tradisional
mengikut

Gudang ke
negeri

Murid mendapat
kemahiran dalam
seni kraf

pelbagai kaum di
Permainan
Tradisional

peringkat

tradisional

5.

asas

kompang

murid dalam seni

berkemahiran

Mencungkil
bakat murid

pelbagai jenis
budaya oleh
6.

7.

Nyanyian
Tradisional
Lawatan
Sambil
Belajar

pelbagai kaum
Mencungkil bakat
murid dalam
nyanyian
Memperkenalkan
budaya dan seni

Guru Pembimbing
Kelab & AJK

September

Guru Pembimbing
Kelab & AJK

Oktober

RM100

RM300

yang terdapat di
Malaysia

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 1
Nama Projek :Permainan Kompang
Rasional :Memperkenalkan permainan kompang kepada murid-murid
Objektif : Memberi kemahiran asas permainan kompang
Tarikh&Tempoh Pelaksanaan : Mac-Julai
Kumpulan Sasaran : Semua murid

Murid dilatih lebih


berkeyakinan
berada di atas
pentas.
Memberi
pengetahuan
mengenai
kebudayaan dan
kesenian yang
terdapat di Malaysia

Mewakili
sekolah
100% murid
menyertai
lawatan
sambil belajar

BIL PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1. Perlantikan Penyelaras program.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

2. Mesyuarat AJK.

& AJK

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI
-

3. TetapkanTarikh.
4. Bincang/ Kos/ Sumber.
5. Bentang kertas kerja.
6. Lantik AJK kerja.
7. Agihan Kerja.
2
3

8. Hal-hal lain.
Pelaksanaan.

Guru Pembimbing Kelab Mac-Julai

Sesi Post Mortem / Laporan.

& AJK
Guru Pembimbing Kelab 1 hari

& AJK

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 2
Nama Projek : Seni Kraf
Rasional : Memperkenalkan pebagai jenis seni kraf yang terdapat di Malaysia
Objektif :Mendedahkan kemahiran dan mencungkil bakat dalam kemahiran seni kraf
Tarikh &Tempoh Pelaksanaan : Julai
Kumpulan Sasaran : Semua murid
BIL PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1. Perlantikan Penyelaras program.

Guru

1 hari

2. Mesyuarat AJK.

PembimbingKelab& AJK

8. Hal-hal lain.
Pelaksanaan.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

Sesi Post Mortem / Laporan.

& AJK
Guru Pembimbing

3. TetapkanTarikh.
4. Bincang/ Kos/ Sumber.
5. Bentang kertas kerja.
6. Lantik AJK kerja.
7. Agihan Kerja.
2
3

Kelab& AJK

1 hari

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 3
Nama Projek : Permainan Tradisional
Rasional : Mendedahkan kepada murid pelbagai jenis permainan tradisional di Malaysia
Objektif : Murid dapat bermain permainan tradisional yang dipertandingkan
Tarikh &Tempoh Pelaksanaan :Ogos
Kumpulan Sasaran : Semua murid
BIL PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1. Perlantikan Penyelaras program.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

2. Mesyuarat AJK.

& AJK

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI
-

3. TetapkanTarikh.
4. Bincang/ Kos/ Sumber.
5. Bentang kertas kerja.
6. Lantik AJK kerja.
7. Agihan Kerja.
8. Hal-hal lain.
2
3

Pelaksanaan.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

Sesi Post Mortem / Laporan.

& AJK
Guru Pembimbing Kelab 1 hari

& AJK

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 4
Nama Projek :Pertandingan Pakaian Tradisional
Rasional : Memperkenalkan kepada murid pakaian tradisional di Malaysia mengikut kepelbagaian kaum
Objektif : Murid dapat mengenali jenis pakaian tradisional mengikut kaum yang terdapat di Malaysia
Tarikh &TempohPelaksanaan : Julai
Kumpulan Sasaran : Semua murid
BIL PROSES KERJA
1

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1. Perlantikan Penyelaras program.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

2. Mesyuarat AJK.

& AJK

3. TetapkanTarikh.
4. Bincang/ Kos/ Sumber.

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI
-

5. Bentang kertas kerja.


6. Lantik AJK kerja.
7. AgihanKerja.
8. Hal-hal lain.
2

Pelaksanaan.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

Sesi Post Mortem / Laporan.

& AJK
Guru Pembimbing Kelab 1 hari

& AJK

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 5
Nama Projek : Pertandingan Nyanyian Tradisional
Rasional : Mendedahkan kepada murid jenis-jenis lagu tradisional
Objektif : Mencungkil bakat murid dalam nyanyian tradisional
Tarikh &Tempoh Pelaksanaan : September
Kumpulan Sasaran : Semua murid
BIL PROSES KERJA
1

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1. Perlantikan Penyelaras program.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

2. Mesyuarat AJK.

& AJK

3. TetapkanTarikh.
4. Bincang/ Kos/ Sumber.
5. Bentang kertas kerja.

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI
-

6. Lantik AJK kerja.


7. AgihanKerja.
8. Hal-hal lain.
2

Pelaksanaan.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

Sesi Post Mortem / Laporan.

& AJK
Guru Pembimbing Kelab 1 hari

& AJK

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 6
Nama Projek : Lawatan Sambil Belajar
Rasional : Memperkenalkan kebudayaan dan kesenian yang terdapat di Malaysia
Objektif : Murid mendapat ilmu pengetahuan lebih luas mengenai kebudayaan dan kesenian di Malaysia
Tarikh &Tempoh Pelaksanaan : Oktober
Kumpulan Sasaran : Semua murid
BIL PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1. Perlantikan Penyelaras program.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

2. Mesyuarat AJK.

& AJK

3. TetapkanTarikh.
4. Bincang/ Kos/ Sumber.
5. Bentang kertas kerja.
6. Lantik AJK kerja.
7. AgihanKerja.

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI
-

8. Hal-hal lain.
2
3

Pelaksanaan.

Guru Pembimbing Kelab 1 hari

Sesi Post Mortem / Laporan.

& AJK
Guru Pembimbing Kelab 1 hari

& AJK

CARTA GANTT KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN


SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 1
TAHUN 2016
BIL
AKTIVITI

1. Permainan
Kompang
2. Pertandingan
Tarian
3. Seni Kraf
4. Pertandingan
Pakaian
Tradisional
5. Pertandingan
Permainan
Tradisional
6. Pertandingan
Nyanyian
Tradisional
7. Lawatan

JAN
1 2

FEB
4

MAC
4

APRIL
4

MEI
4

JUN
4

JULAI
4

OGOS
4

SEPT
4

OKT
4

NOV
4

Sambil
Belajar

Disediakan Oleh ,

Disemak Oleh ,

Disahkan Oleh ,

..

..

..

(PN RABBIATUL NAJUA ROSMAN)

(EN. FADIL NASARUDIN)

(EN. SAMSUDIN YAMHARI)

KETUA KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN

GPK KOKURIKULUM

GURU BESAR

SK TAMAN RINTING 1,

SK TAMAN RINTING 1

SK TAMAN RINTING 1

MASAI, JOHOR.

MASAI, JOHOR.

MASAI, JOHOR.