You are on page 1of 1

TEST DE EVALUARE

I. Citește cu atenție textul următor:
Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.
Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;
Soarele rotund și palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.
Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înșirați se pierd în zare,
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbuci albi de fum
Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Strălucește și dismiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie ușoară care trece peste văi.
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.
(Vasile Alecsandri – Iarna)
A. (48p) Răspunde cerințelor de mai jos:
1. (8p) Transcrie, din text, două cuvinte care conțin diftongi.
2. (8p) Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele
subliniate în text: noaptea, tinerețe.
3. (8p) Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: cumplita, fantasme.
4. (8p) Indică rolul utilizării cratimei în structura: adunate-n.
5. (8p) Transcrie, din text, un cuvânt folosit cu sens propriu și un cuvânt folosit cu sens figurat.
6. (8p) Alcătuiește două enunțuri prin care să demonstrezi omonimia cuvântului cer.
B. (32p) Redactează o compunere, de 15-25 de rânduri, în care să motivezi faptul că poezia citată este un pastel.
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi 4 trăsături/caracteristici ale speciei literare pastel;
- să formulezi minim două argumente, însoțite de exemple, care demonstrează apartenența textului dat la
specia pastel;
- să ai un conținut și un stil adecvate cerinței date;
- să respecţi limita minimă de spaţiu indicată.
Notă! Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (coerenţa textului, registrul de comunicare,
stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 5p.; ortografia, punctuaţia, aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea – 5p.).