You are on page 1of 144

5-dnevni program

ienja bubrega

Naslov originala:
Dr. Schulzes 5-Day Kidney Detox
www.drsulc.com
Prevod:
Dijana Pisarevi

Lektura i tehniko ureenje:


Fakultet za prirodnu medicinu
www.institutpm.com
Dizajn korica:
Vladimir Jajin

Izdava i distributer:
Mungos, Novi Sad, tel. 063-512-835
www.zdravljeizprirode.rs
u saradnji sa SIA Mati Beograd
tampa:
Donar Graf, Beograd
Tira:
500

Dr Riard ulc

5-Dnevni
pRogRam
ienja
BUBRega

U mojoj bolnici, 5-dnevni


program ienja bubrega je u
100% sluajeva uspevao da
sprei i izlei svaku vrstu
bolesti bubrega.
dr Riard ulc

Sadraj

Predgovor ............................................. 7
1. Bolesti bubrega i beike: Epidemija
koja se moe spreiti ..................... 14
2. Anatomija i fiziologija bubrega i
beike .............................................. 25
3. Problem: Bolest bubrega i beike .... 41
4. Reenje: 5-dnevni program ienja
bubrega .......................................... 71
5. Biljne formule ................................. 87
6. Najee postavljana pitanja ........... 99
7. Zakljuak ...................................... 133
8. Ko je dr ulc? ............................... 135

Leenje od bilo ega je


lako, jednostavno i vae
Bogom dato pravo. Vae
telo zna kako da se izlei od
bilo ega, od bilo koje
bolesti. Ono ve ima
zacrtanu emu, planove, i
sve to mu treba jeste vaa
pomo. Veoma laki i
jednostavni programi izneti
u ovoj knjizi mogu vam
promeniti ivot. Kao to
imam obiaj da kaem, malo
znanja je moan alat za
ozdravljenje. Budite zdravi,
uivajte u ivotu i zabavite
se. dr Riard ulc

predgovor

Dr Riarda ulca

Upijanje i izbacivanje

Staro pravilo - unutra i napolje

Vi i svaki organ u vaem telu, zapravo,


svaka od vaih 100 milijardi elija, ima
dve iste osnovne funkcije - unutra i napolje, unutra i napolje, unutra i napolje...
Prilagodi ishranu koja ulazi unutra, pa izbaci otpad napolje. A, kada doe do izbacivanja (eliminacije otpadnog materijala), vae telo ima samo dva glavna naina
da se rei otpada. vrsti otpad se otklanja
putem debelog creva, a teni otpad se izbacuje putem bubrega i mokrane beike.

Sistem izbacivanja vrstog otpada (koji


se takoe naziva i intestinalni trakt), dug
je kao dva parkirana automobila od poetka jednog do kraja drugog. To je veli7

ko, dugo crevo od usta do mara. Debelo


crevo, samo jedan deo ovog dugog crevnog sistema, najvei je organ u vaem
telu, obima oko 18 cm, i duine oko 150
cm.

U drugu ruku, vai bubrezi, mnogo su


prefinjeniji organi. Sastoje se od priblino dva miliona sloenih, mikroskopskih
jedinica koje se nazivaju nefroni, a koji
filtriraju veinu tenog otpada iz vaeg
organizma. Krajnji otpadni proizvod je
urin (mokraa), koji se sastoji od 95%
tenosti i 5% rastvorenih supstanci kao
to su minerali, azotni otpadni proizvodi,
pa ak i krv, gnoj, bakterije i mikroskopski paraziti.

Kao to imam obiaj da kaem, samo na


osnovnom nivou naunici i lekari razumeju anatomiju i fiziologiju mokranog
trakta (drugim reima, osnovne delove i
kako oni rade). Meutim, ovaj sistem
(videete kako ga ja opisujem u 2. poglavlju), kao i svi drugi sistemi u ljudskom
telu, zaista stoji van domaaja razumevanja oveanstva.
8

Ranije, tokom svoje lekarske prakse, postalo mi je jasno da je Neko ili neka Sila,
mnogo vea i mnogo pametnija od mene,
stvorila i sastavila ljudsko telo. Iz tog razloga, sledei jednostavni, logiki i razumni zakljuak koji sam doneo, bio je da
nikada ne pokuavam da leim ovu zadivljujuu mainu iznutra, kao to to rade
lekari putem operacija, zraenja, hemoterapije, pa ak i transplatacijom bubrega.
Umesto toga, potrebno je leiti ljudski
organizam primenjujui zdrav nain ivota, koji obuhvata to da pacijenti prestanu da rade ono to ih ini bolesnim i to
teti njihovim organima - kao prvo, te da
zaponu nove navike koje lee njihov
organizam i spreavaju budui nastanak
bolesti. Upravo je ovo razlog hiljadama
uda izleenja u mojoj klinici.

U ovoj knjizi, poveu vas na putovanje.


U prvom poglavlju, izloiu vam koliko
je stanje postalo loe s epidemijom bolesti bubrega i mokrane beike u Americi
(i modernom svetu uopte), sa vie od 40

miliona Amerikanaca sa oteenjima


bubrega, infekcijama i bolestima, sve do
100.000 novih sluajeva raka bubrega i
mokrane beike svake godine, te sa vrtoglavim porastom prodaje pelena za odrasle.

Zatim, u drugom poglavlju, jednostavno


u objasniti sisteme bubrega, mokrane
beike i celog urinarnog (mokranog)
trakta, tako da svako moe da ih razume.
Barem ete znati osnovne delove i naine
na koji rade, to vam moe pomoi kada
vi, vai voljeni ili prijatelji obole. to je
jo vanije, ove informacije mogu da
vam pomognu da ozdravite.

U treem poglavlju, rei u vam sve o bolestima bubrega i mokrane beike, sa


mnogo fotografija koje e vas, nadam se,
okirati i motivisati da proitate i etvrto
poglavlje, koje obuhvata brojne tehnike
prirodnog ienja, rutine i programe koje sam razvio u svojoj klinici kako bih
vam pomogao da oistite, osnaite i zatitite svoje bubrege i mokranu beiku.
10

Dragi prijatelji, nemojte da budete kao


proseni Amerikanci. Ne dozvolite sebi
da patite od bolnih i tekih bolesti koje e
da vam unite i skrate ivot. Ne muite
se uasom, bolom i bankrotirajuim trokvima za lekare, bolnice i lekove.
Moj 5-dnevni program ienja bubrega,
istaknut u ovoj knjizi, predstavlja moj
najlaki program. U mojoj klinici, moji

11

pacijenti imali su neverovatne rezultate


samo uz pomo rutinskog sezonskog ienja bubrega i mokrane beike, tako da
isto moete i vi!
Zaista je smeno to su bolesti bubrega i
beike postale epidemija u Americi, posebno iz razloga to ih je lako spreiti... i
veoma jednostavno izleiti.

12

Nikada nisam izleio


nikoga ni od jedne bolesti. Naprotiv, nauio
sam mnoge ljude kako
da se sami lee. Konano, re doktor potie
od stare latinske rei
docere, to bukvalno
znai uiti. Tokom godina, moji brojni pacijenti su me nazivali svojim uiteljem ili savetnikom, umesto doktorom:
Uvek mi se to svialo,
jer u hitnoj pomoi ne
moe mnogo toga da se
naui.
dr Riard ulc

1. poglavlje

Bolesti bubrega i
beike: epidemija
koja se moe spreiti
Nijedna bolest nije tako iznurujua i uasavajua kao bolest bubrega i beike. Samo zamislite da su vam vene probuene
i zakaene na plastine cevice na aparat
koji izvlai svaku kapljicu krvi iz vaeg
tela, jer su vai bubrezi toliko oteeni da
ne mogu sami da proiste krv. Oseate se
uasno i slabo, jer je vaa krv kritino
preoptereena otrovnim otpadom. Ukoliko ne proistite krv, umreete. Ovo je kao
vampirska nona mora koja se stalno ponavlja i ponavlja, ali ne moete da se probudite jer... ste budni!

14

injenice:

- Preko 40 miliona Amerikanaca ima


infekcije bubrega i beike, opte loe
stanje i druge bolesti ovih organa.

- Inkontinencija (nemogunost kontrole mokrenja), nova amerika epidemija, pogaa preko 25 miliona odraslih.

- Preko 300.000 Amerikanaca ispira


krv preko mehanikih vampira, takoe poznatim i kao aparati za dijalizu.

- Rak bubrega i beike napada preko


90.000 Amerikanaca.

Doktori budunosti nee davati lekove, nego e zainteresovati svoje pacijente da brinu o svom ivotu putem
naina ivota, ishrane i uzroka i spreavanja bolesti. Tomas Edison
15

injenica: Preko 40 miliona Amerikanaca ima infekcije bubrega i beike,


opte loe stanje i druge bolesti ovih
organa.

Reenje: Veoma je jednostavno. Efikasna mona biljna formula i prirodni programi leenja mogu da saseku bolest bubrega i beike u korenu - hronina bolest
bubrega obino poinje sa infekcijom
bubrega ili beike, a iz razloga to se
mnoge bolesti razvijaju bez simptoma,
ljudi ak i ne znaju da su oboleli. Ovo je
razlog zato je moj napitak za ispiranje
bubrega i beike u toku petodnevnog ienja bubrega standardni godinji protokol za sve moje pacijente u klinici. Takoe, svaki pacijent koji je doao kod mene
sa infekcijom bubrega i beike, uspeo je
da je izlei uz pomo lekovitih biljaka.
Sve i jedan pacijent, bez izuzetaka,
100%. Za vie od 20 godina u klinici, video sam kako lekovite biljke za bubrege
i beiku unitavaju svaku vrstu infekcija
u mokranom traktu.

16

Zapravo, jo uvek imam audio zapise sa


telefonske sekretarice iz moje klinike, na
kojoj moji pacijenti uzvikuju sa nevericom i iznenaenjem kako je biljna formula uinila ono to nijedan lekar niti
antibiotik nisu uspeli, to znai da je uspela da izlei njihove hronine infekcije
bubrega i beike. Upravo te iste biljke, o
kojima govorim u ovoj knjizi, toliko su
mone da su bile na spisku diuretika i
urinarnih antiseptika u priruniku Merck
Manual, vodeoj knjizi medicinske hemije koju izdaje proizvoa lekova.
injenica: Inkontinencija (nemogunost kontrole mokrenja), nova
amerika epidemija, pogaa preko 25
miliona odraslih.

Reenje: Imao sam pacijentkinju po imenu Doan, koja je imala oko 50 godina.
ivot joj je bio razoren, doslovce uniten
sa preko 20 godina inkontinencije. Ova
jadna ena nije imala ivot - mu se razveo od nje, nije imala drutvenog ivota,
17

ivela je sa pelenama za odrasle, te je urila kui svaki dan posle posla da se


sakrije u svom stanu, sa odeom nakvaenom urinom. Nije imala sastanak ni sa
kim, niti prijatelja 15 godina.

Lekari su joj rekli da nita ne moe da se


uini. Ono to je trebalo da kau Doan
jeste da oni ne znaju nita to moe da se
uini. Nakon samo nekoliko meseci jednostavne promene naina ivota i mog
programa za bubrege i beiku, njena inkontinencija poela je da jenjava, pa je

Firma Kimberley-Clark reklamira prodaju svojih Depends pelena za odrasle sa vrtoglavim porastom prodaje od 85% u proteklih nekoliko godina.
18

ona poela da izlazi, da ide na sastanke,


te je ak pohaala i asove balskog plesa.
Nisam je video nekoliko meseci, a zatim
iznenada, dobio sam od nje razglednicu
u potanskom sanduetu klinike. Bila je
u Evropi i penjala se na planinu Materhorn sa svojim novim muem! Toliko o
tome da je njeno stanje neizleivo!

Ukoliko ste jedan od 25.000.000 Amerikanaca koji ive sa stidom i sramotom


inkontinencije, ne morate da patite i da
gubite ita od ivota! Vreme je da uradite
neto! Zapamtite, svi umiru, ali ne ive
zaista svi ivot!

injenica: Rak bubrega i beike napada 90.000 Amerikanaca svake godine.

Reenje: Neotkrivene i neleene infekcije bubrega i beike najee dovode do


oteenja na organima, do njihove degeneracije i raspadanja. Na kraju doe do
otkazivanja bubrega, te esto i do... raka,

19

koji vas ivog pojede iznutra iz vaeg urinarnog trakta. Ovo je tako bespotrebno,
jer je ovakvo stanje veoma lako leiti. Ne
samo da su infekcije bubrega i beike
100% izleive, nego je uobiajena medicinska injenica da ako pijete samo oko
dve litre tenosti na dan (vode, sveeg
soka ili biljnog aja), smanjujete rizik od
nastanka raka bubrega i beike za 50%.
Tako je, dobro ste uli, pijenje vie vode
spreava rak bubrega i beike! Razlog za
ovo je veoma jednostavan. U urinu se nalaze mnoge potencijalno kancerogene
toksine hemikalije i otpadni materijali.
Ako pijete manje vode, va urin je vie
koncentrovan i takoe tee mnogo ree.
Dugo izlaganje osetljivih unutranjih tkiva beike ovakvom urinu poveava nadraenost, infekcije i na kraju, dovodi do
raka. Pijenje vie tenosti, posebno vode,
soka i biljnog aja, razblauje ove otrove
u vaem urinu. Takoe, urin se mnogo
ee prazni, to zauzvrat smanjuje vreme izlaganja ovim potencijalno kancerogenim hemikalijama koje se nalaze u va20

oj beici. Jedna druga studija je pokazala


da samo jedna aa visoko kvalitetnog
soka od brusnice smanjuje infekcije beike za 80%.

Naravno, kao i obino, moderna medicina je neupuena u ovaj jednostavan zdrav


nain ivota i promene koje mogu da
spree ili izlee sve bolesti bubrega i
beike. Lekari i bolnice zarauju mnogo
vie novca leenjem urinarnih bolesti sa
aparatima za dijalizu po ceni od 75.000
godinje po osobi, u proseku. Zapamtite,
za njih je stari medicinski koncept leenja
- hipokratova zakletva, zamenjena tvrdnjom da je izleen pacijent - izgubljen
novac. Tako da, prijatelji... Stop! Stop!
Stop!

Nemojte da budete sledea rtva. Zatite se tako to ete spreiti razvoj bolesti bubrega i beike. U ovom sluaju,
samo nekoliko dodatnih decilitara vode je vrednije nego milioni dolara leenja kod lekara moderne medicine. Meutim, ukoliko ve patite od bilo koje
21

infekcije bubrega i beike ili bolesti,


zaponite moj 5-dnevni program ienja bubrega i beike koji se nalazi u
poglavlju etiri ove knjige.

22

Pacijent na dijalizi bubrega

23

24

2. poglavlje

anatomija i fiziologija
bubrega i beike
Vae telo ima ematski plan za savreno
zdravlje i stalno pokuava da postigne
upravo ovaj cilj za vas!

Najzad, osnovno razumevanje rada vaih


bubrega, beike i mokranog sistema, je
neto o emu vam vai lekari nisu priali.
Pa ak i ako su lekari i priali sa svojim
pacijentima i objanjavali stvari, trebali
ste da imate renik grkog, latinskog,
drevnog latinskog, francuskog, starog anglosaksonskog, starog engleskog, te brojnih drugih jezika i naunu terminologiju
kako biste deifrovali sve njihove skrivene rei.

Ja sam pojednostavio njihove skupe rei,


tako da moete da razumete osnovne
stvari o tome kako vai bubrezi i beika

25

izgledaju, gde su smeteni i kako funkcioniu, barem onoliko koliko mi o tome


znamo. Tako da, nemojte da se plaite,
duboko udahnite i za deset minuta znaete sve to treba da znate o mokrenju!

Prosto reeno, va mokrani (urinarni)


sistem se sastoji od dva bubrega, beike i
nizova cevica. Bubrezi izgledaju slino
kao pasulj, po svom obliku, te takoe
imaju slinu ljubiasto-smeu boju. Teki
su oko 150 g i otprilike su jednake veliine kao dlan vae ruke, bez prstiju i palca. Na svakoj strani kime nalazi se jedan
bubreg.

Gornja strana svakog bubrega nalazi se


na otprilike dvanaestom grudnom prljenu, a donji deo se nalazi na oko treem
slabinskom prljenu (od sredine do donjeg dela lea). Gotovo su u potpunosti
prekriveni najniim lenim rebrima.
Unutranja strana (kimena strana) svakog bubrega ima zasek (manja zakrivljenost u obliku bubrega), koji se naziva hilus ili hilum. To je mesto gde se bubrena

26

arterija, bubrena vena i mokraovod


(ureter) - koji dovode i odvode krv, te
odvode mokrau (urin) - spajaju i idu u
bubrege. Bubrena ili renalna arterija
(renalis je latinski naziv za bubrege)

27

dovodi krv do bubrega kako bi je bubrezi


filtrirali i proistili. Bubrena vena vraa
istu krv u vae telo. Otpadna tenost,
urin, naputa bubrege putem mokraovoda (uretera). Oba uretera iz oba bubrega
spajaju se sa beikom. Kao to je sluaj i
sa svim drugim metabolikim procesima
u ljudskom telu, ovaj proces filtriranja
krvi i stvaranja urina je veoma sloen,
detaljan i slian onome to sam govorio
o jetri. (Videti knjigu 5-dnevni program
ienja jetre.)
Drugim reima, ovo je izvan ovekovog
shvatanja. S tim na umu, pojednostaviu
ovaj proces, tako da ete dobiti osnovno
razumevanje o tome ta su bubrezi i kako
funkcioniu.

Svaki bubreg je podeljen na izmeu 8 i


18 komora klinastog oblika, koje se nazivaju bubrene piramide. Svaka od ovih
piramida sadri brojne delove bubrega
potrebne za filtriranje krvi. Izvan svake
od ovih bubrenih piramida nalazi se
bubreni korteks (korteks je latinska
28

re za koru ili spoljni deo), a unutranjost


najblia hilusu ili manjoj zakrivljenosti
bubrega naziva se bubrena modina
(medula je latinska re za unutranjost
ili centar).

Bubrena arterija se grana u bubrezima i


stvara brojne male arterije, koje ulaze u
spoljanji deo bubrega ili bubrenu koru.
Veoma mala grana bubrene arterije na
kraju ulazi u jedan od brojnih nefrona
(nephros je grka re za bubreg).

Nefroni su pojedinane male jedinice za


filtriranje koje se nalaze u bubrezima, te

29

30

se procenjuje da svaki bubreg sadri priblino milion ovih nefrona.

Unutar svakog nefrona nalazi se bubreno zrnce i cevica. Bubrena zrnce sastoji
se od mree kapilara koja se naziva glomerul, i koja je ograena Baumanovom
kapsulom. Bubrena cevica se iri od
Baumanove kapsule, preko proksimalne
cevice, Henleove petlje, distalne cevice, te cevice za prikupljanje, od kojih su
sve okruene i zamotane peritubularnim
kapilarima.

Zapamtite: Kapilari, od latinske rei kapilaris to znai nalik na kosu, najmanji su krvni sudovi ili cevice, u proseku su 0,008 mm u preniku. Oni spajaju same krajeve malih arterija (arteriola)
za poetak najmanjih vena (venula).

Na kraju, otpad od proiene krvi (urin)


ulazi u cevice za prikupljanje, a zatim u
papilarne kanale, koji se nalaze u bubrenoj modini (unutranjem ili sredinjem
delu bubrega). Ovi papilarni kanali se na

31

kraju prazne kroz ureter (mokraovod),


te na taj nain urin naputa bubrege.

Znam da su za one, koji samo ele da


urade ispiranje bubrega i beike i 5-dnevno ienje bubrega, ove informacije ne
samo optereavanje anatomijom, nego su
zaista i neprivlane, ali ostanite sa mnom
jo nekoliko minuta i ovo e poeti da
dobija smisao.

Posao bubrega jeste da filtriraju krvnu


plazmu, da vraaju dobru krv u telo i da
stvaraju urin koji odnosi otpadni materijal iz vaeg organizma. Krvna plazma
je tenost u kojoj krvne elije (ukljuujui crvene krvne elije) plivaju.

Iako mnogi znaju da veina automobila


ima motore koji se hlade vodom, ljudski
bubrezi su sistemi kojima voda odnosi otpadni materijal. Veina vode koju konzumirate potrebna je za ienje krvi i izbacivanje otpadnog materijala iz tela putem bubrega. Bubrezi takoe reguliu
ravnoteu vode, elektrolita, kiselina i al32

kalina u krvi, i indirektno, svih telesnih


tenosti.

Kako sve to funkcionite

Krv ulazi u vae bubrege u unutranjost


uvuenog dela (hilusa) koji je najblie
kimi, putem bubrene arterije. Unutar
bubrega, ova arterija se deli na mnogo
manjih arterija koje ulaze u odvojene komore bubrega piramidalnog oblika (bubrena piramida), pa se grana na jo manje

33

arterije u bubrenoj kori. Jedna od ovih


malih arterija ulazi u veoma malu mikroskopsku jedinicu (nefron), odnosno pojedinanu jedinicu za filtriranje. Kako
krv prolazi iz unutranjosti nefrona u
bubreno zrnce, preko glomerula i Baumanove kapsule - voda, rastvorene supstance i sitni delii su isfiltrirani iz krvi ali, velike stvari, poput krvnih zrnaca i
velikih proteina zadravaju se u kapilarima i krvi. Kada voda i rastvorene supstance, koje su isfiltrirane iz krvi (koje se
sad nazivaju glomerularni filtrat ili predmokraa) prolaze kroz bubrene cevice,
proksimalnu cevicu, Henleovu petlju,
distalnu cevicu, sada dolaze u drugo
podruje bubrega koje se naziva bubrena modina. Ovde mokraa (urin) odlazi
u papilarne kanale i na kraju naputa bubrege preko mokraovoda (uretera).
Korisni materijali, kao to su voda, glukoza, amino kiseline, vitamini i minerali
se ponovo upijaju u krv putem malih kapilara. Ovo ponovno upijanje (resorbova34

nje) nadgleda i ograniava vae telo. Resorbovanje hranljivih sastojaka se zaustavlja ukoliko ve imate dovoljno hranljivih sastojaka, a resorbovanje vode je
regulisano hormonima.

Bubrezi ne samo da proiavaju krv, nego i reguliu fizika svojstva i sastav krvi
tako to nadgledaju ravnoteu kiselina i
alkalnih supstanci. Ono to ostane u preostaloj tenosti, sada urinu, sastoji se od
oko 95% vode i 5% rastvorenih supstanci. Rastvorene supstance su minerali (posebno natrijum), azotni otpadni proizvodi
kao to je mokraa, mokrana kiselina,
kreatin, kreatinin, amonijak, hloridi, kalcijum, magnezijum, fosfor, i mnoge druge supstance kao to su krv, gnoj, bakterije i paraziti (to sve zavisi od bolesti i
nivoa zdravlja osobe).

Mokraa naputa svaki bubreg putem


uretera (mokraovoda), a oba uretera iz
desnog i levog bubrega spajaju se na
mokranu beiku odvojeno, na odgovarajuoj strani. Mokrana beika (engleski

35

bladder) je opti pojam za anglosaksonsku re blaedre, to znai kesa ili


beika za sekret, kao to je una kesa.
Mokrana beika je onda, naravno, miina kesa za urin - bez nje, vaa mokraa
bi stalno izlazila iz vaeg tela. Beika se
nalazi u donjem prednjem delu vae karlice. Kod ena, nalazi se ispred vagine, a
kod mukaraca ispred rektuma (zadnjeg
dela debelog creva).

Beika ima normalni kapacitet skladitenja od oko jedne litre ili vie. Kada se
beika ispuni, rastee se, to pokree nervne impulse do kimene modine. Kada
elite da mokrite, vraanje motornih nervnih impulsa istovremeno izaziva kontrakcije beike i oputanje sfinkter miia
beike. Ovaj proces moe privremeno da
se zaustavi dobrovoljnom kontrakcijom
spoljnog uretralnog sfinkter miia.

Na samom dnu beike nalazi se uretra,


kanal kroz koji mokraa prolazi i naputa
telo. Kod mukaraca, ovaj kanal prolazi
kroz sredite prostate, a zatim dalje kroz
36

sredinu penisa i napolje na kraju. Taj kanal se takoe koristi za prolaz semena.
Ovo je razlog zato kada je mukarcu
oteena prostata (zbog seksualne funkcije
ili bolesti), ona pritie uretru zbog ega
je mokrenje vrlo oteano. Kod ene, uretra naputa beiku, a otvor gde se urin
prazni nalazi se u pretkomori izmeu
vagine i klitorisa.

U redu, ovo je dovoljno. Shvatanje nekih


stvari moe ne samo da vam pomogne da
razumete svoju bolest ukoliko imate neko
oboljenje bubrega, nego e vam takoe
pomoi kada budem objanjavao programe ienja bubrega i beike.

Dijagnoza bolesti
urinarnog sistema
Koliina urina

Normalno je da osoba urinira izmeu etiri i est puta dnevno. Ova koliina moe
u velikoj meri da varira u zavisnosti od
koliine tenosti koju uzimate, kolika
37

vam je telesna teina i koliko vebate,


diete, znojite se, itd. Prosena osoba izbacuje izmeu jedne i dve litre urina na
dan. Svaka promena u koliini urina koji
se izluuje moe da bude znak da neto
nije u redu sa urinarnim sistemom.
Izgled i miris urina

Od kada postoji pisana istorija, ljudi su


primeivali jo jedan znak bolesti urinarnog sistema, a to je promena boje, providnosti i mirisa urina - tako da je pregledanje urina bilo neto to su svi lekari
inili hiljadama godina pre moderne medicine. Uio sam od mnogih tradicionalnih doktora koji su pregledali urin samo
svojim oima i nosom, i dijagnostifikovali mnoge bolesti i neravnoteu metabolizma, bolje od mnogih modernih urologa
sa svojim visoko tehnolokim laboratorijama. ak i moderni medicinski tekstovi
sadre stranice opisa boje i mirisa urina
kako bi to pomoglo lekarima da dijagnostifikuju bolest urinarnog trakta. Samo ne38

ke od boja u medicinskom tekstu su plava, crna, boje ui, bezbojna, limeta-zelena, mlena, narandasto-crvenkasta,
bleda, crvena i crvenkasta, a spisak mirisa je beskonaan, od mirisa ribe do svee
pokoenog sena i prezrelih jabuka.

Tako da ponavljam, svaka promena koliine urina, boje, providnosti, mirisa, specifine teine, sposobnosti rastvaranja i
kiselosti, moe da bude znak upozorenja
da je vae telo van ravnotee i da su vam
bubrezi u problemu i da postaju oteeni.

Ukoliko vas zanima daljnje prouavanje


dijagnostifikovanja bolesti iz promena
urina, proitajte Prastara mudrost leenja oduvala modernu tehnologiju, na
strani 66. ove knjige, ili se posavetujte iz
neke od knjiga u svojoj lokalnoj biblioteci.

39

Sve bolesti i neuravnoteenosti koje uzrokuju oteenje bubrega mogu u potpunosti


da se preokrenu. Lako je ozdraviti. Prestanite da radite ono od ega ste bolesni. Ponite
da radite ono to e da izlei vae telo.
dr Riard ulc

40

3. poglavlje

problem: Bolest
bubrega i beike
U poslednjih 10 godina, broj Amerikanaca sa oteenjem bubrega se udvostruio na vie od 400.000, koji se sada
lee po ceni od 25 milijardi dolara godinje.

Bolesti koje uzrokuju


oteenje urinarnog
sistema
Toksemija

Najvie tete vaim bubrezima i njihovoj


sposobnosti da preiavaju krv uzrokuje
toksemija (preterano neista krv), koja je
rezultat nezdravog naina ivota.

Ukoliko vaa krv ima previe otrovnog


otpada u sebi, to veoma teko pada bub-

41

rezima. Ovo moe da bude uzrokovano


zatvorom, starom fekalnom materijom u
crevima i ponovnim upijanjem otrova nazad u krv (to je poznato kao autointoksikacija). Va reim ishrane moda sadri
previe dank fuda (smea od hrane),
koja je bogata otrovnim hemikalijama iz
konzervansa i insekticida. Sa viso- kim
nivoom otrova u krvotoku, od zadranog
otpada i reima ishrane, vai bubrezi nemaju anse i ne mogu da obavljaju posao
preiavanja. Oni su jednostavno preoptereeni. To je kao da oekujete da filter
za ulje u vaem automobilu obavlja svoj
posao, a niste promenili ulje ve 150.000
km i ono je prepuno neistoa. Va filter
za ulje (bubrezi) tako e otkazati i vae
ulje (krv) ostae prljavo, dok va motor
(telo) ne zakae.

Svo ovo nagomilavanje otrovnog otpada


u vaim bubrezima vodei je uzrok raka
bubrega i beike.
Ukoliko ste sebe prepoznali u ovome,
zajedno sa 5-dnevnim programom ie-

42

nja bubrega (poglavlje 4), bie vam potreban i 5-dnevni program ienja creva
i da zaponete sa programom zdrave ishrane.

Hiperholesterolemija i
hipertenzija

Vaa jetra i una kesa mogu da budu zapuene, preoptereene i zaepljene jer je
va program ishrane prebogat hranom
ivotinjskog porekla. Ovo uzrokuje hiperholesterolemiju (visok nivo holesterola), to zauzvrat uzrokuje hipertenziju
(visok krvni pritisak). Visok krvni pritisak uzrokuje skoro polovinu svih bolesti
bubrega.

Vaim bubrezima je mnogo tee da filtriraju gustu, masnu krv nego reu krv. Ovo
je jednostavno osnovna fizika. Pokuajte
da sipate vodu preko filtera za kafu. Proi
e kroz filter vrlo brzo. Sada pokuajte da
sipate i filtrirate sladoled ili sir. Nee biti
ba lako, zar ne? Zasiene masti iz hrane

43

ivotinjskog porekla ine vau krv gustom, poveavajui nivo holesterola i na


taj nain oteavaju bubrezima da filtriraju
krv. Ustvari, to e zaepiti male kapilare
za preiavanje i nefrone u bubrezima,
inei ih nesposobnim da bilo ta filtriraju.

Takoe, srcu je teko da pumpa ovu masnu krv svuda irom tela, tako da srce mora da povea svoju snagu pumpanja (krvni pritisak). Ponavljam, ovo je osnovna
fizika. Ako biste pumpali vodu kroz cev
dugu oko 3 m, a sada elite da pumpate
sir umesto vode, bie potreban vei pritisak kako bi se pumpala gua masa.
Ovo uzrokuje visok krvni pritisak, a vei
pritisak prekida i dovodi do krvarenja veoma malih kapilara i mikroskopskih delova sistema za filtriranje krvi bubrega,
do oteenja na njima i na kraju do njihovog propadanja.

Ukoliko ste sebe prepoznali u ovome,


zajedno sa 5-dnevnim programom ienja bubrega (poglavlje 4), bie vam pot44

reban i 5-dnevni program ienja creva


i da zaponete sa programom zdrave ishrane.

Dijabetes

Visok nivo eera u krvi ili dijabetes uzrokuje veinu druge polovine bolesti
bubrega, koju ne uzrokuje visok krvni
pritisak. Postoje mnogi poznati naini na
koje visok nivo eera u krvi teti bubrezima. Ponavljam, sistemi mikrofiltriranja
bubrega veoma su osetljivi na viskoznost
krvi, pritisak, otrovni otpad, te ozbiljnu
neravnoteu krvi do koje dolaze usled
pojave dijabetesa. Dijabetiari mnogo
mokre, odatle naziv dijabetes (od grke
rei koja znai prolazak). Ovo ini samo
neke od razloga zato dijabetes uzrokuje
prekide, oteenja i deformacije na malim, delikatnim mikro delovima koji filtriraju krv i ine ih prvo onesposobljenim, a zatim, nesposobnim i mrtvim.
45

U svojoj klinici, leio sam stotine dijabetiara, od kojih su svi, ukoliko su bili
spremni da idu toliko daleko, stavili dijabetes pod kontrolu i skinuli se sa insulina uz pomo zdravog programa ishrane,
vebanja i rutinskih programa ienja.

Dijaliza koja osuuje na smrt

Dijaliza bubrega je zaista smrtna


kazna, kao tempirana bomba. Nakon 5 godina na dijalizi, samo 1/4
ljudi ostaje u ivotu. Nakon 10 godina, manje od 8% ljudi je jo uvek
ivo. Na dijalizi, zapravo umirete
pre nego prosena osoba koja trune na smrt od malignog raka. Bilo
da to znate ili ne, va lekar samo
eka da neko drugi umre, tako da
moe da mu isee bubreg i da ga
zaije u vae telo. U proseku, sa
ovim bubregom lea umreete
za 9 godina.

46

ZDRav BUBReg

Bubrena papila
Bubreni kaliksi

Bubrena arterija
Bubrena vena

Bubrena karlica

Modina
Kora

Ureter

oBoLeLi BUBReZi

RAK BUBREGA

POLICISTINI BUBREG

47

Donja granica svake


bolesti bubrega, beike ili
urinarnog sistema

Svedok sam brojnim neobinim stvarima


u svom ivotu, posebno u mojoj klinici.
Meutim, nikada nisam video da bubreg
ueta u moju ordinaciju, legne na sto za
pregled i kae, Doktore, ne oseam se
dobro.

Ranije u svojoj praksi, shvatio sam da se


u mojoj ordinaciji nalazi stvarna osoba i
da stvarni problem verovatno nije tamo
gde boli, a da se leenje treba usmeriti na
otkrivanje uzroka bolesti.

Doktori imaju lou naviku da pregledaju


tamo gde boli i gde se desilo poslednje
oteenje. Kod bolesti bubrega, doktori
reaguju tako to pregledaju bubrege (vide
da otkazuju, da su zapaljeni ili se raspadaju), zatim predlau lekove za bubrege
i dijalizu. i konano vas stavljaju na spisak za presaivanje bubrega. Ovo je jed48

nako glupo kao i kada biste stavili kokakolu, kafu ili kravlje mleko u rezervoar
za gorivo svog automobila, a zatim biste
okrivili motor to je prestao da radi. Sigurno je to da motor ne radi, ili je oteen, ali uzrok problema nije motor. Motor bi ponovo mogao da radi kada bi se
isprao i oistio, i kada bi se stavilo odgovarajue gorivo u rezervoar. Svako dlakavo mladune majmuna to zna. Moda
bi svi doktori trebalo da godinu dana pohaaju asove osnovne popravke automobila pre nego to ponu da ue o medicini.

ak i ako doktori shvate da se vai bubrezi samounitavaju zbog visokog krvnog


pritiska ili masne krvi, veina njih smatra
da je to normalan proces bolesti zbog
amerikog naina ivota i da ne moete
nita da promenite. Ovo moe da obuhvata neke radikalne, ekstremne zdravstvene programe kao to su jedenje manje
mesa, pijenje manje nezdravih gaziranih
sokova i hodanje. Kao posledica toga,
49

doktori retko savetuju da unesete bilo


kakve promene u svoj nain ivota. Pokuavaju da izlee vae bubrege ili bilo
koji drugi oboleli organ bez vae pomoi!
Ovim se kupuje vreme, ali se bolest nikada ne lei.

Kamenje u bubrezima

Kada sam bio dete, seam se da sam


mogao da ujem svog oca kako vriti od
bolova u kupatilu, a zatim izlazi za oko
15 minuta, mokar od znoja. Kasnije sam
saznao da je izbacio bubreni kamen. Vi
koji nikada niste izbacili kamen iz bubrega, ne elite da znate kakav je to bol i
muenje. Iako nikada lino nisam izbacio
nijedan kamen, imao sam mnoge pacijente koji jesu, neki upravo u toaletu u mojoj

Razliito kamenje u bubrezima


Dudinje

50

Zglavkari

ljunak

BoLeSTi BUBRega

VELIKA
BUBRENA
CISTA

1000

Slika vredi kao


rei

TUMOR
BUBREGA

NELEENI POLICISTINI
BUBREG I NAKON DIJALIZE

Jedini razlog zbog


ega vai bubrezi
otkazuju jeste to to
je krv koju pokuavaju da filtriraju nalik
na otrovni mulj. Ukoliko promenite nain
ivota, poboljate
program ishrane i isperete organe za eliminaciju (posebno
creva, jetru, unu
kesu, i naravno, bubrege), vai bubrezi i
telo e moi da
ozdrave.
51

klinici. Veina ih je to opisivala kao bol


tako snaan, da im je oduzimao dah. Neki
su padali na pod, plaui i vritei. Ne
moete da pobegnete od tog bola i oseate se kao da mokrite kombinaciju otrog polomljenog stakla i uzavrele kiseline. Po koliini krvi u mokrai nekih od
mojih pacijenata, izgledalo je da su iskrvarili na smrt. To uopte nije prijatno iskustvo.

Iz razloga to bubrezi pokuavaju da filtriraju kiseline i minerale iz krvi, ali postanu preoptereeni kako sam ranije objasnio, unutar bubrega mogu da se stvore
mineralni ljunak, kamenje, kristali od
kiselina i mineralni plak. Ovi talozi mogu
da se stvaraju tokom godina i da se pretvore u kamenje, ali takoe mogu doslovno da pretvore bubrege u okamenjenu
masu. Mogu da preplave celu strukturu
bubrega i na kraju da je fosilizuju.

Velika veina kamenja u bubrezima napravljena je od kalcijuma. Zar to nije za52

nimljivo, jer se uvek trudimo da unesemo


to vie kalcijuma svojom ishranom?

Mnogi ljudi pokuavaju da unesu vie


kalcijuma u svoj organizam, a ironino,
umesto toga ga vie gube. Ovo se esto
deava kada ene, koje su u strahu od
osteoporoze, ponu da piju vie mleka i
da jedu vie mlenih proizvoda.

ivotinjska hrana je veoma bogata kalcijumom, ali takoe sadri i mnogo proteina. Kada je konzumirate, kao deo procesa varenja svih vrsta hrane koje sadre
mnogo proteina, esto zavrite tako to
izmokrite vie kalcijuma, jer va organizam pokuava da iskoristi sve proteine.
Svo ovo teenje kalcijuma kroz organizam i preplavljivanje bubrega zapravo
preoptereti bubrege kalcijumom. I zapamtite, preko 70% svog kamenja u bubrezima je od kalcijuma!

Dakle, ono to vama treba jeste da ne


samo unosite kalcijum na usta, nego da
unosite kalcijum koji e ostati u vaoj
krvi i na kraju doi do vaih kostiju, a da

53

vrste kamenja
u bubrezima
70% svog
kamenja u
bubrezima je
od kalcijuma

15% kamenja
je kamenje
mokrane kiseline

15% kamenja je
od magnezijuma,
amonijaka i fosfata

54

ne bude izmokren napolje. To je razlog


zato je niskoproteinska hrana bogata
kalcijumom mnogo bolji izbor, jer se na
taj nain kalcijum zadrava u naem organizmu.

argarepa, citrusi i zelje mnogo su bolji


izbori nego visokoproteinsko mleko i
mleni proizvodi. Mililitar po mililitar,
organski sok od argarepe napravljen kod
kue u sopstvenom sokovniku ima jednako, ako ne i vie, kalcijuma od kravljeg
mleka - i ne dolazi do izmokravanja kalcijuma u WC olju. Osim toga, ima bolji
ukus. Ako niste naviknuti na ukus soka
od argarepe, onda moete da ga pomeate sa malo (ili puno) soka od jabuke,
dok se ne naviknete na njega. Na ovaj
nain moete i decu da nagovorite da piju
sok od argarepe - pomeajte 90% sveeg
soka od jabuke sa 10% sveeg soka od
argarepe. Svakom detetu e se to svideti.

Zapamtite: Isti ovaj kalcijumov talog


koji uzrokuje kamenje u bubrezima stvara se i u sranim i modanim arterijama,

55

zajedno sa holesterolom, uzrokujui srane napada i udare, a sve to je uzrokovano


ishranom bogatom ivotinjskom hranom.

Moderne visokoproteinske dijete, (kao


to je Atkinsova i Zona), mogu da pomognu ljudima da smanje teinu, ali takoe mogu da pretvore vae bubrege u
kamenje. Veina medicinskih knjiga
predlae da kada pacijent ima kamen u
bubregu, prvo to se treba pregledati jeste
ishrana - a, ukoliko je na visokoprotein-

Bolesni bubreg

Kamen u
obliku
rogova

Kamen u
bubregu
56

skoj ishrani, treba ga odmah skinuti s takve ishrane. Tokom godina, tabloidi su bili
puni izvetaja o holivudskim zvezdama
koje su morale da budu hospitalizovane
zbog toga to su otetile svoje bubrege
ovakvim visokoproteinskim dijetama za
gubitak kilograma.

Ostalo kamenje se stvara od mokrane


kiseline i zapravo se stvaraju kristali
mokrane kiseline u bubrezima. Ponavljam, stvaranje istih esto je uzrokovano
ishranom bogatom hranom ivotinjskog
porekla (koja sadri mnogo mokrane
kiseline), zajedno sa preraenom hranom, dank fudom, itd.

U veini medicinskih tekstova nalazi se


da se alkalizacijom urina preko ishrane
mogu rastvoriti kristali mokrane kiseline i kamenje. U mojoj klinici, koristim
oba programa alkalizacije urina preko sirove ishrane i sokova (5-dnevni program
ienja bubrega) i hranu i bilje koji rastvaraju mokrano kamenje i mokrani
pesak. Koristiti tinkturu Bubrezi-beika

57

i aj za ienje bubrega za rastvaranje


svih vrsta kamenja, kamenja mokrane
kiseline, kamenja od kalcijuma... svih
vrsta bubrenog kamenja!

Zapamtite, alkalizacija urina i krvi nema


nita sa pH (kiselim ili alkalnim) nivoom
odreene hrane, nego s tim kako hrana
reaguje na va telesni metabolizam. Drugim reima, kisela hrana sa niskim nivoom pH kao to su citrusi zapravo imaju
veoma jak alkalizirajui efekat na va
urin i krv.

Uopteno, hrana koja ima alkalizujui


uinak na telesne tenosti jeste voe, povre, klice, sirova hrana i sokovi. Hrana

58

Cistinsko kamenje

koja ima kiseli uinak jeste hrana ivotinjskog porekla, preraena hrana, preraeni eeri i dank fud - znate, loe
stvari.

Dakle, prelazak na program dobre sirove


hrane i sokova moe da rastvori kamenje,
kristale, te bilo kakav talog u vaim bubrezima.

Ukoliko ne elite kamenje i ljunak u bubrezima, prestanite da jedete kamenje i


ljunak.

Iz razloga to su kalcijum i mokrana kiselina uglavnom ono od ega je stvoreno


bubreno kamenje, jednostavnim prestankom jedenja hrane ivotinjskog porekla zaustavlja se stvaranje kamenja. Suzdravanje od jedenja kamenja, ljunka i prljavtine takoe pomae.

Iz razloga to se mineralni dodaci u ishrani sastoje od stena, ljunka, kamenja,


zdrobljenih koljki, starih ivotinjskih
kostiju, pa ak i metala, izbacivanje ovih
loih mineralnih dodataka takoe moe

59

da sprei stvaranje kamenja u bubrezima.


Svi moji pacijenti ili su imali kamenje u
bubrezima ili porodinu istoriju istih. Minerali u mom Super obroku dae vam
eksploziju hranljivih sastojaka, a nee
doprineti stvaranju kamenja. U sutini,
Super obrok alkalizovae va organizam, to e vam zapravo pomoi da rastvorite kamenje.

Kristali mokrane kiseline u bubrezima


lako se i brzo mogu rastvoriti. Lake je i
bre rastvoriti sitni kalcijumov ljunak i

60

Kamenje mokrane
kiseline

talog nego veliki kamen. Bez obzira na


veliinu vae kolekcije kamenja i kristala, ukoliko imate ili sumnjate da imate
bilo koju vrstu taloga, ljunka ili kamena
u bubrezima ili beici, ili vam je doktor
dijagnostifikovao da imate iste, vreme je
da se bacite na posao.

Kao minimum, uradite moj 5-dnevni


program ienja bubrega opisan u sledeem poglavlju koji obuhvata napitak za
ispiranje bubrega i beike i sve biljne formule za bubrege i beiku.

Ukoliko se problem nastavi, predlaem


da jo jednom uradite moj 5-dnevni program ienja bubrega. Moete takoe da
uradite rutinu za rastvaranje kamenja u
bubrezima (videti sledee poglavlje) koju
sam koristio u svojoj klinici za rastvaranje doslovce na hiljade kamenja u bubrezima.

61

Jabuke, rastvarai
kalcijumovog kamenja i
kamenja mokrane kiseline

Ovo to u vam sada predloiti da napravite se ne konzumira, to je samo eksperiment. Napunite teglu sa oko tri etvrtine jabukovog sireta (siretne kiseline)
ili koristite belo sire, koje je bistrije i
lake se kroz njega vidi. (Nikada ne preporuujem upotrebu belog sireta - ovo
je samo za ovaj eksperiment). Stavite
kokoije jaje u rastvor. (Znam da ste
moda vegani, ali pozajmite jaje od komije - slika vredi vie od hiljadu rei, kao
to ete videti.) Kroz nekoliko dana, sire
e rastvoriti celu ljusku od jajeta (koja se
sastoji od kalcijuma), ali nee otetiti ili
rastvoriti tanku membranu koja uva celo
jaje. Na ovaj isti nain, fitohemikalije iz
sirovog soka od jabuka i jabukovog sireta mogu da rastvore kalcijumovo kamenje u bubrezima, ali nikada nee otetiti ili nadraiti osetljive membrane.
62

Infekcije mokrane beike:


statistike

Jedna od najeih vrsta svih infekcija


kod mukaraca i ena jesu infekcije beike. Ponekad se nazivaju i cistitis (kystis je grka re za beiku, a itis za
zapaljenje).

- Infekcije mokrane beike su 50 puta


uestalije kod ena nego kod mukaraca.

- 95% infekcija mokrane beike uzrokovano je bakterijom koja ulazi u otvor uretera i doslovce putuje mokranim kanalom do beike.

- Oko 80% svih bakterijskih infekcija uzrokovano je gram-negativnom bakterijom Eerihijom koli (E.coli), a ostale
obino drugim dobro poznatim bakterijama.
U svojoj klinici, viao sam dva najvea
uzroka infekcija mokrane beike, posebno kod ena, i oba su bila zasnovana na
seksualnoj aktivnosti. Najei uzrok je

63

bio kada bi neka od mojih enskih pacijentica, koja nije bila dugo seksualno aktivna, a zatim bi upoznala gospodina Pravog, te bi se zabavljali tokom celog vikenda i vodili ljubav. Tokom seksualnog
odnosa, mnogo obino dobroudnih bakterija koje su veoma uobiajene u enskom i mukom telu (kao to je E. coli),
ire se kroz vaginalni i mokrani kanal.
Mokrenjem se ove bakterije ispiru iz uretera i spreava se bakterijska infekcija.
Meutim, parovi ponekad zaspu posle
odnosa i spavaju celu no, to bakterijama daje vremena da dou do mokrane
beike. Bez obzira na to koliko neromantino ovo zvui, ustanite i otiite da mokrite ubrzo nakon odnosa. Ovo e skoro u
potpunosti smanjiti anse za dobijanje
infekcije mokrane beike.

Drugi najei uzrok infekcija mokrane


beike su antibiotici, spermicidi (koji se
koriste za dijafragme i na kondomima) i
svi drugi lekovi za koje je dokazano da
dovode do neravnotee vaginalne bakte64

BoLeSTi BeiKe
Rak mokrane beike
Ovo su veliki kancerogeni tumori
pronaeni unutar mokrane beike.
Svake godine se otkrije u Americi
60.000 novih sluajeva raka beike!
Inkontinencija (nemogunost
zadravanja mokrae)
Od fekalnih ostataka koji pritiu
beiku preko lekova, kao to su
antihistamini, antidepresivi i lekovi za
krvni i srani pritisak, uzroci urinarne
inkontinencije su beskonani!

Kamen u bubregu
Obino je rezultat drugog urolokog
problema, kao to su infekcije urinarnog trakta ili uveana prostata. Priblino 95% svog kamenja u bubrezima
pojavljuje se kod mukaraca.
Kancerogeni tumor
Ovo je kancerogeni tumor na
spoljnom zidu mokrane beike.

65

rijske flore i dozvoljavaju prekomerno


razmnoavanje bakterije E. coli. U svakom sluaju, svi (mukarci, ene, seksualno aktivni ili oni koji su u celibatu, sa
cistitisom ili infekcijom beike, ili ak i
drugim infekcijama uretre ili uretera) lee
se jednako, kao i kod infekcija bubrega,
pratei moj 5-dnevni program ienja
bubrega opisan u 4. poglavlju. Moj program je 100% uspevao u leenju bilo koje
vrste infekcije mokrane beike.
Prastara mudrost leenja
oduvala modernu tehnologiju

Pre mnogo godina dok sam radio u klinici u Aziji, uo sam za doktora koji je
imao gotovo savren uspeh kod dijagnostifikovanja bolesti urinarnog trakta i
mnogih drugih bolesti prouavajui pacijentov urin. Otputovao sam kako bih posetio njegovu kliniku, koja je na moje
iznenaenje bila samo koliba od blata.
On bi zamolio pacijenta da urinira u posudu. Nakon to bi mu pacijent dao svoj
66

uzorak urina, izaao bi na zadnja vrata


kolibe, vratio se za nekoliko minuta i
postavio bi svoju dijagnozu (koja je prema onome to sam video, bila neverovatno tana).

Kada sam ga pitao da li bih mogao da


posmatram laboratorijske testove i procene, pozvao me kroz zadnja vrata svoje
kolibe do malog stola i stolice pozadi.
Prva stvar koju radi jeste posmatranje urina kroz istu au koju obasjava sunce,
te prouava boju. Zatim naspe malo pacijentovog urina na mravinjak, stavljajui
ostatak na sto. Prvo ga podeli u dve posude, a zatim nastavi da ubacuje razliite
biljne prahove i zrna u urin. Kroz nekoliko minuta, vrati se nazad i proveri mravinjak, a zatim urin na stolu u posudama.
Zatim se, bez oklevanja, vrati u kolibu i
postavi svoju neverovatno tanu dijagnozu. Nakon nekoliko dana, uspeo sam
da shvatim neke njegove genijalne vetine.
67

Prvo, proverio je boju i providnost urina,


to moe da vam kae sve od bolesti jetre
i zapaljenja bubrega do trovanja. Zatim
je pomirisao urin, to moe da vas navede
na jo 100 tragova. Ljudsko oko i nos jo
uvek su mnogo osetljiviji nego bilo koja
razvijena laboratorijska oprema, iako
mnogi doktori to ne ele da priznaju. Brzina kojom su njegovi mravi bili privueni ili odbijeni urinom govorilo mu je
mnogo stvari, ukljuujui koliinu eera
u krvi. Dijabetes je broj 1 uzrok bolesti
bubrega, tako da mora da iskljui prvo tu
opciju. Ubacivanje biljnih prahova u posude sa uzorcima urina govorilo mu je
mnogo stvari od specifine teine do sposobnosti rastvaranja (ime testira bolesti
bubrega i paknreasa). Mogao je da sazna
i kakva je kiselost urina (po kojoj je odreeno bilje menjalo boju), to moe da
vam kae sve od infekcija do obinih
groznica. Sve to mogu da kaem jeste da
me nekoliko dana s ovim ovekom nauilo vie toga nego godina dana u bolnikoj laboratoriji, posebno zbog koritenja
68

mojih omiljenih protokola dijagnostifikovanja koji se zasnivaju na jednostavnosti


i zdravom razumu.

Kao prvo, niko osim Boga ne razume zaista bubrege, beiku i urinarni trakt. Svi
sistemi ljudskog organizma previe su
sloeni da ih mi moemo razumeti.

Meutim, na osnovnom nivou, mogu da


vam pomognem da ih razumete dovoljno
da shvatite i vidite ta se deava, da donesete dobru odluku zasnovanu na zdravom
razumu, a jednom kad upotrebite zdrav
razum, videete da stvarno izleenje, istinsko izleenje stoji samo u tome da se
sami izleite.

69

5-dnevni program
ienja bubrega

- Ispire i isti bubrege i beiku


- Eliminie infekcije bubrega i beike
- Pomae u rastvaranju i izbacivanju
kamenja iz bubrega
- isti krv i pomae u ozdravljenju
... I SVE TO ZA SAMO 5 DANA!

70

4. poglavlje

Reenje: 5-dnevni
program ienja
bubrega
Napravio sam svoj program 5-dnevnog
ienja bubrega kao poetni nivo ienja za sve svoje pacijente. Ovo je jednostavan program ienja koji svako moe
da uradi.

Moj 5-dnevni program ienja bubrega,


koji obuhvata napitak za ispiranje bubrega i beike, i biljnu formulu za bubrege
i beiku, ima mnoge lekovite koristi na
va urinarni sistem.

Sokovi od citrusa (limun, pomoranda,


grejpfrut) ne samo da vam obezbeuju
potrebne elektrolite, nego takoe alkalizuju vau krv, to dokazano rastvara kristale mokrane kiseline, pa ak i kamenje
u bubrezima. Takoe pomau u ispiranju

71

sluznice i deluju kao diuretici, zbog ega


vie urinirate.

Samo konzumiranjem svih ovih tenosti,


doslovce ispirete bubrege. Kada samo vie urinirate, moete da otklonite infekcije
i kamenje iz bubrega i beike. Ovo je veoma vano; posebno to treba da bude prva stvar koju radite ujutru, jer su vai
bubrezi spavali celu no. Ujutru je najverovatnije da imate najvei broj bakterija i vei nivo taloga u bubrezima nego
bilo kad u toku dana.

Ovo ispiranje se zasniva na divnom starom piu Stanlija Borouza (poznatog kao
Majstor za ienje) koje je bilo uspeno
u pomaganju hiljadama ljudi da se izlee
od mnogih razliitih bolesti.

Sokovi od citrusa sadre limunsku kiselinu, ali jabukovo sire sadri siretnu
kiselinu i moe da se koristi kao zamena
ukoliko ne moete da napravite dobar i
kvalitetan sve sok od citrusa. Jabukovo
sire mora da bude svee i nefiltrirano.
Imae jednako dejstvo.
72

Biljke u mojoj tinkturi Bubrezi-beika i


aju za bubrege imaju tri glavna dejstva
- diuretiko, dezinfekcijsko i rastvarajue. Biljke kao to su uvini listovi, bobice
kleka, kukuruzna svila, preslica, koren
peruna, vrhovi argarepa i drugo bilje u
formuli koriste se vekovima kao diuretici
(bilje zbog kojeg vie urinirate). ak i danas, ovo dejstvo je navedeno u medicinskim i hemijskim knjigama za veinu
ovih biljaka. Neke od ovih biljaka, kao
to su bobice kleka i uvini listovi, sadre
fitohemikalije kao to su eterina ulja koja su takoe mona dezinfekcijska sredstva i unitavaju bakterije koje ive u
vaim bubrezima i beici, leei infekcije
bubrega i beike. Biljke kao to su koren
hortenzije i crvena konopljua poznate su
po svojim sposobnostima da rastvaraju
kamen u bubregu. Dakle, biljke za bubrege i beiku teraju vas da vie urinirate,
vre dezinfekciju bubrega i beike, te rastvaraju i ispiraju talog, pre nego to se
pretvori u kamen. A ukoliko ve imate
kamen, poinju da ga lome i rastvaraju.
73

Kako uraditi 5-dnevni


program ienja bubrega?

Da, ja sam napravio svoj 5-dnevni program ienja bubrega koji moe da se
uradi tokom sedmice, na poslu ili tokom
vaih redovnih sedminih aktivnosti. Vidite, niko ne eli da se isti tokom vikenda, a obino ako tako isplanirate, desi se
da zazvoni telefon, nazove vas prijatelj ili
neko od rodbine i sledee to se desi jeste
da odustanete. Tokom zabava vikendom
sa prijateljima, jedenje je veliki deo svega toga. Tokom sedmice, ve ste veoma
zauzeti na poslu. Moete da uradite ovaj
program na poslu i jedva ete i primetiti
da ste ga uradili - jednostavno e proleteti. Moete ak i da pozovete nekoliko
svojih kolega da vam se pridrue, koji bi
svakako bili bolji ljudi sa oienim bubrezima i beikom.

74

5-dnevni program
ienja bubrega

Uradite ovih osam koraka svaki dan!

Korak 1: Nakon ustajanja, popijte oko


2,5 dl negazirane vode.

Korak 2: Pripremite i popijte napitak za


ispiranje bubrega i beike. (Pogledajte
kako napraviti napitak za ispiranje bubrega i beike na str. 79).

Korak 3: 15-20 minuta nakon ispijanja


napitka za ispiranje bubrega i beike, popijte dve olje aja za bubrege i beiku
(pogledajte uputstva za za pripremanje
ovog aja na str. 90). Stavite 70 kapi tinkture Bubrezi-beika u svaku olju aja
(konzumirati ukupno 140 kapi jer se piju
2 olje aja) ili uzmite tinkturu odvojeno
u pola decilitra vode.

Korak 4: Konano, uzmite 100 kapi tinkture Detoks. Ova formula ima jak ukus,
pa moete da je stavite u malo soka od
groa, ako elite.

75

Korak 5: Jedan sat kasnije, popijte Super obrok - jutarnji hranljivi napitak.

Uputstvo za pripremanje Supera obroka


- jutarnjeg hranljivog napitka: U blenderu pomeajte 0,2 l sveeg isceenog vonog soka, 0,2 l vode, 1/2 olje sveeg voa i 2 supene kaike Super obroka.

Korak 6: Ponovite istu dozu aja za


bubrege i beiku i tinkture Bubrezi-beika jo dva puta tokom dana.

Korak 7: Ponovite istu dozu tinkture Detoks jo etiri puta tokom dana, konzumirajui 100 kapi pet puta na dan.

Korak 8: Program hrane i sokova.


Program hrane i sokova

Sok od sveeg voa ili povra je najbolji


nain za obezbeivanje tela vitaminima,
mineralima i drugim neophodnim hranljivim sastojcima. Oni su takoe veoma
vani za ienje.
76

Dani 1. i 5. (sirova hrana)

Doruak: Ako ste gladni pre ruka, moete da jedete voe, razblaen voni sok
ili vone ejkove. Prestanite da jedete svo
voe i vone sokove barem jedan sat pre
ruka. Najbolje je da ne meate voe i
povre dok ste na ovom programu.

Ruak: Za ruak moete da uzmete sve


sok od sirovog povra, sirovo povre (samo ili u salatama), klice, kalijumovu orbu i biljni aj. Moete da koristite prelive
za salatu i povre, ukoliko elite - uzmite
maslinovo ulje, avokado, limunov sok,
beli luk, crni luk i bilo koje bilje i zaine.

Popodnevna uina: Sirovo povre, sirove


salate od povra, razblaene sokove od
povra, klice, orba od kalijuma i biljne
ajeve. Sva hrana i sokovi od povra treba da se prestanu jesti do 6 sati popodne.

Veera: Razblaen voni sok, voe, voni


ejkovi, vone salate i biljni ajevi.

77

Dan 2., 3. i 4. (ispiranje sokovima)

Sada poinjemo s trodnevnim postom.


Uzimajte barem 4 litre tenosti dnevno.
To je kao da osam puta popijete po pola
litre tenosti. Ako ogladnite, popijte jo
vode.

Ujutru: Zaponite s vodom, jutarnjim napitkom za ispiranje, biljnim ajevima i


tinkturom, i jutarnjim napitkom Super
obroka.
Sredinom jutra: Razblaeni voni sokovi,
biljni ajevi i voda do podne.

Popodne: Razblaen sok od povra, orba od kalijuma, biljni ajevi i voda do


veeri.
Uvee: Razblaen voni sok, biljni aj i
voda uvee.

78

Dan 5. (sirova hrana)

Peti dan je dan kada prekidate post. Program ishrane bie isti kao to je bio za prvi
dan. Prekid posta predstavlja veoma vaan deo ovog programa. vaite hranu
sporo, meajui je sa mnogo pljuvake.
Jedite dok ne zadovoljite glad, a ne dok
ne budete puni. Uvek moete da jedete
jo kasnije, ako jo uvek budete gladni.
vaite sve dok hrana ne postane tena
smesa.

Pogledajte recepte za napitak za ispiranje


bubrega i beike u nastavku, i za aj za
bubrege i beiku na strani 90.
Kako napraviti napitak za
ispiranje bubrega i beike za
2 minuta
Stavite ove sastojke u blender:

- 0,5 - 1 litar negazirane vode


- sok od 1-2 limuna

79

- prstohvat ljute paprike u prahu ili 5-20


kapi tinkture Cirkulacija.
- po elji: mala koliina javorovog sirupa
ili meda za ukus
Blendati 10-15 sekundi. Konzumirati napitak.

Zapamtite: Potrebno je samo 60 sekundi


za pravljenje napitka za ispiranje bubrega
i beike ujutru. Popijte napitak u roku od
2-3 minute. Nemojte ga pijuckati.
Nakon pijenja napitka za ispiranje:

- 15-20 minuta nakon ispijanja napitka za


ispiranje bubrega i beike, popijte 2 olje
unapred pripremljenog aja za bubrege
i beiku (pogledajte uputstva na strani
90). Stavite po 70 kapi tinkture Bubrezibeika u obe olje aja (uzeti ukupno 140
kapi) ili popijte tinkturu odvojeno u 2 dl
vode.

80

Metoda rastvaranja
kamena u bubregu

Ova metoda traje dva dana i moe da se


ponavlja. Sipajte u lonac 3 litre svee isceenog soka od jabuke. Koristite vrste
jabuke koje imaju mnogo jabune kiseline - one zbog kojih se mrtite od kiselosti (ne neke bezukusne, slatke jabuke
koje imaju malo ili nimalo hranljivih ili
lekovitih koristi). Dodajte 6 dl svee isceenog soka od citrusa, najbolji su od limuna. Zatim, dodajte 3 dl jabukovog sireta. Dodajte 60 ml tinkture Bubrezibeika i 120 grama aja za bubrege i
beiku. Neka se ova meavina tako natapa na toplom mestu celi dan, meajui
je na svakih nekoliko sati po minut ili
dva. Ukoliko imate zaista ozbiljan problem sa kamenom u bubregu, dodajte jo
nekoliko desetina mililitara tinkture od
korena hortenzije i crvene konopljue
ovoj meavini.
81

Kako bi ova formula bila jaa, pomeajte


sve sastojke u blenderu. Time e se svo
bilje dobro samleti.

Neka ovo odstoji 24 asa, a zatim procedite kroz cediljku od nerajueg elika
ili iscedite kroz istu pamunu krpu. Proceena formula sada mora da se uva u
friideru dok ne bude vreme za konzumiranje.

Sledeeg dana nakon to je meavina


odstojala, pijte oko 100 ml ove tenosti
na sat. Moete ak da pijete 25 ml na svakih 15 minuta. S obzirom da spavate
osam sati, a budni ste 16, ako pijete 100
ml svakih sat vremena dok ste budni,
ukupno ete konzumirati skoro 2 litre na
dan; to znai da e vam ova meavina trajati skoro dva dana.

Takoe ete piti destilovanu ili negaziranu vodu, do 2 litre na dan. Najbolja je
destilovana voda (najpraznija voda). Destilovana voda je tako prazna da je poput
vakuuma. Univerzalni je rastvara, posebno za neeljene mineralne naslage.
82

Samo redovno pijenje destilovane vode


dovodi do rastvaranja kamenja i spreava
stvaranje novog - meutim, kada se to
doda ovoj metodi, dobiete pravog pobednika u rastvaranju.
Sastojci formule doktora
ulca za rastvaranje
kamenja u bubrezima

U loncu veliine etiri litre ili veem pomeajte:


- 3 litre svee isceenog soka od jabuke
- 6 dl svee ceenog soka od limuna

- 3 dl jabukovog sireta

- 60 ml tinkture Bubrezi-beika

- 120 grama aja za bubrege i beiku

83

Jedna istorija bolesti

Imao sam doslovce stotine pacijenata koji su dolazili u moju kliniku sa kamenjem
u bubrezima i svi su uspeli da ih rastvore.

Imao sam jednog oveka u 30-im godinama koji je doao da me vidi iz bolnice
UCLA, gde su ga snimali i nali da ima
19 velikih kamenja u bubrezima. Jedan
doktor mu je predloio operaciju bubrega, a drugi razbijanje kamenja zvunim
talasima. Takoe, nadao se da kamenje
nee zapeti na putu napolje.

Umesto toga, uo je za moju kliniku od


prijateljevog prijatelja kome sam pomogao da rastvori kamenje u bubrezima - i
tako je on doao kod mene. Stavio sam
ga na svoj program za rastvaranje kamenja, a zatim smo to uinili jo jednom,
za svaki sluaj. Suprotno mom savetu,
vratio se u bolnicu dve sedmice kasnije
na jo jedno snimanje - otkrili su da vie
nije imao kamenja.
84

Zapamtite, prilikom rastvaranja bilo koje


vrste kamena, (u bubregu, u unoj kesi
ili bilo gde) 100 manjih kamenia rastvorie se bre nego jedan veliki - ba kao
to e se i kesa s kockicama leda otopiti
bre nego velika santa leda. Tako da,
program moe da se ponavlja koliko god
je to potrebno, sve dok ne nestane sav
ljunak ili Gibraltarski rt.

85

Za pet dana oseae te se


zdravije, bolje i imaete vie
energije nego to ste imali
godinama! dr Riard ulc

86

5. poglavlje

Biljne formule

Isperite i oistite bubrege i beiku, i poboljajte zdravlje.

Formula Bubrezi-beika

- Otklanja infekcije urinarnog trakta


- Deluje kao diuretik i dezinfekcijsko
sredstvo za bubrege i beiku

87

- Spreava stvaranje kamenje u bubrezima


- Spreava nekontrolisano izbacivanje
mokrae

Sastojci: listovi uve, bobice kleka, rastavi, koren ika, kukuruzna svila, koren
peruna.

Ovaj tonik deluje kao diuretik (poveava


protok urina) i kao dezinfekcijsko sredstvo (otklanja infekcije urinarnog trakta)
za bubrege, beiku i urinarni trakt. Iako
je ovo dejstvo poznato i prijavljeno od
poetka beleenja biljnih lekova, moderna medicina je konano ispisala medicinske knjige dokumentujui ovo mono lekovito dejstvo.

Kad god sam koristio ovu formulu u svojoj klinici, izleila je svakog pacijenta sa
infekcijom urinarnog trakta, ak i nakon
to antibiotici nisu u tome uspeli. Delovala je u 100% sluajeva. Ova formula
najbolje deluje ukoliko se koristi zajedno
sa ajem za bubrege i beiku i napit88

kom za ispiranje bubrega i beike, kao to


je objanjeno u 4. poglavlju.

Metaboliko dejstvo i botanika


hemija

Listovi uve sadre mone fitohemikalije,


kao to su eterina ulja, arbutin, kvercetin
i jabunu i galsku kiselinu. Arbutin deluje
vrlo antibakterijski i unitava bakterije i
gljivice koje inficiraju urinarni trakt, kao
to su E. coli, Candida albicans, strafilokoke, itd. Jedan od naina na koje arbutin
ovako deluje jeste otputanjem aglikonskog hidrohinona i drugih fitohemikalija
u urin. Kvercetin titi kapilare, titi doslovce trilione kapilara koji postoje kao
deo delikatnog bubrenog sistema filtriranja. Jabuna i galska kiselina (iste koje
se nalaze i u jabukama i jabukovom siretu) dugo se koriste za infekcije bubrega
i beike.

Svo ostalo bilje u ovoj formuli sadri fitohemikalije koje deluju ili kao diuretici,

89

antimikrobi ili antiinflamatori za celi urinarni sistem.

aj za bubrege i beiku

- Otklanja infekcije urinarnog trakta


- Deluje kao diuretik i dezinfekcijsko
sredstvo za bubrege i beiku
- Pomae u rastvaranju kamenja u
bubrezima
- Smiruje urinarni trakt

Sastojci: Bobice kleka, kukuruzna svila,


listovi uve, koren peruna, rastavi, zlatnica, koren hortenzije, crvena konopljua, koren belog sleza, kora pomorande,
listovi nane.

90

aj blagog ukusa, ali monog uinka.


Deluje i kao diuretik i antiseptik za celi
urinarni trakt. Smiruje zapaljenja urinarnog trakta i takoe rastvara kamenje u
bubrezima i bubreni ljunak.

Ova formula ima jednaka dejstva kao i


formula (tinktura) Bubrezi-beika (iako
je malo blaa), ali sadri i dodatno bilje
za smanjenje zapaljenosti u urinarnom
traktu i za rastvaranje kamenja i bubrenog ljunka.

Metaboliko dejstvo i botanika


hemija

Bilje u ovoj formuli ima jednako dejstvo


kao formula Bubrezi-beika plus to su
dodati koren kortenzije i crvena konopljua, koje se koriste naroito za rastvaranje kamenja u bubrezima i bubrenog
ljunka.

Bobice kleke su moje najomiljeno bilje


za bubrege i beiku. Koristio sam ih u
svakoj svojoj klinikoj formuli za bub-

91

rege i beiku koju sam ikada pravio. Saznao sam da deluju kao diuretici koji uvek
uspevaju u tom dejstvu i najbolja su dezinfekcijska sredstva koja deluju ak i u
najteim sluajevima. Verujem da je ovo
zbog njihovih odlinih esencijalnih i eterinih ulja. inile su uda u mojoj klinici,
ali nisu slubeno prepoznata za bilo koju
od gore navedenih upotreba, dok uva jeste.

Recept za kalijumovu
orbu

Ovo je odlian i ukusan dodatak programu ienja. Isprae va sistem od otrova, kiselina i sluzi, a dae vam koncentrisanu koliinu minerala.

Napunite veliki lonac sa pet oljutenih


krompira, pet oljutenih argarepa, pet
celih iseckanih komada repe, dva cela
iseckana crna luka, pet ena belog luka,
pet stabljika celog iseckanog celera i ostatkom zelja repe.
92

Dodati ljutu papriku po ukusu. Dodati


dovoljno negazirane vode samo da se
prekrije povre i krkati na veoma niskim
temperaturama od jednog do etiri asa.
Procediti i piti samo orbu. Napravite dovoljno za dva dana, te stavite u friider
ostatak orbe.
Moja orba e vas isprati i ojaati. Napravite je odmah!

Kako napraviti aj za
bubrege i beiku

Uputstva za poetak pravljenja aja:

Staviti 6 supenih kaika ovog aja u 1,5 2 litra vode. Neka aj stoji u ovoj vodi
preko noi. Ujutru, zagrejte ga dok ne
prokljua, smanjite temperaturu i neka
krka jedan minut. Procedite bilje, nemojte ga bacati. Neka se aj malo ohladi,
ali ga koristite toplog. Ovim ete dobiti
dovoljno aja da pijete dve olje tri puta
na dan. Ukoliko planirate da pijete aj
due od jednog dana, stavite koriteno

93

bilje nazad u lonac, dodajte tri supene


kaike sveeg bilja i 1,5 - 2 litra vode.
Neka odstoji preko noi, pa ponovite celi
proces. Nastavite da dodajete novo bilje
starom tri dana. Posle toga, bacite svo bilje i zaponite ispoetka.

Formula Detoks

- Najsnanija formula za ienje koja


je dostupna na tritu
- isti nakupljene otrove iz krvi i limfnog sistema organizma
- Poboljava zdravlje koe i tena

94

Sastojci: cvet crvene deteline, aparal bilje i smola, koren mahonije, koren ika,
koren tavelja, koren vinobojke, koren
ljutia, svei beli luk, seme lobelije, ljuta
paprika.

Neke od ovih biljaka, u ovoj politiki


nekorektnoj biljnoj formuli, bile su pod
snanim napadom amerike vlade i nekih
medicinskih grupa tokom poslednjih nekoliko godina, a posebno tokom poslednjih 10 godina. Ovi Boiji darovi postali su deo sasluanja Senata, lova na vetice, pretresa vladinih agencija i opasnih
napada Amerikog medicinskog udruenja, dovodei do toga da su ameriki
herbalisti i lekari prirodne medicine zavravali u zatvoru, pa su neki ak bivali i
prognani iz zemlje. ega se svi oni tako
plae? Rekao bih da to samo za sebe govori.

Upotreba nekih od ovih biljaka bilo je


ilegalno za upotrebu, kao to je aparal,
koji je bio van zakona skoro pet godina.
Dostavljai su prestali da ga prodaju, a

95

herbalisti su se nali u problemu zbog politike. Umesto toga, ja sam uzgajao sopstveni aparal u pustinji u Kaliforniji i
nastavio da ga koristim. Naposletku, u
mojoj klinici, mona sposobnost leenja
diktirala je koje biljke stavljam u svoje
formule i primenjujem na svojim pacijentima, a ne politika. Kako bih mogao da
pogledam u oi svog pacijenta koji pati i
da mu kaem da znam ta pomae, ali da
mu legalno ne mogu dati to to mu treba?
Nastavio sam da koristim ovo bilje tokom zabrane i to je bio jedan od razloga
zato je moja klinika zatvorena. Upotrebu
drugih biljaka u ovoj formuli, kao to je
seme lobelije, koren vinobojke, pa ak i
cvet crvene deteline, lekari moderne medicine su veoma obeshrabrivali. Kao posledica toga, mnogi herbalisti (ukljuujui
i mene) bili su uhapeni i zatvoreni samo
zbog zagovaranja upotrebe ovih vrsta bilja, zbog njihove povezanosti sa leenjem
raka i hroninih bolesti.
96

Nakon to sam rekao sve ovo, moram


vam rei da bilje iz ove formule predstavlja klasine i tradicionalne tonike za
ienje krvi i limfe, te sam ga uspeno
koristio tokom niza godina u svojoj klinici. Svaki pacijent u mojoj klinici je koristio jednu celu flau ove formule tokom
programa 5-dnevnog programa ienja
bubrega.

Ova formula zasniva se na poznatoj Hoksijevoj (Hoxey) formuli, formuli dr Kristofera zasnovanoj na crvenoj detelini
(obojica herbalista su bila hapena vie
puta zbog ovih formula) i takoe je zasnovana na mnogim slinim monim formulama za ienje krvi koje se koriste
irom sveta. Ovo bilje koristi se na klinikama prirodne medicine irom sveta za
ienje od nakupljenih otrova iz krvi,
masti i elija organizma, te je takoe poznato po svojoj efikasnosti.

97

Metaboliko dejstvo i botanika


hemija

Slede optepoznate injenice iz brojnih


medicinskih tekstova. Prema farmakolokim prirunicima, aparal sadri nordihidro-gvajaretinsku kiselinu. Prema
Merkovom priruniku, jednoj od najcenjenijih medicinskih hemijskih knjiga na
svetu, kiselina iz aparala je navedena
kao antioksidans sa terapeutskom kategorijom antineoplastinog dejstva. Prema
Taberovom enciklopedijskom medicinskom reniku, antineoplastino sredstvo
jeste sredstvo koje spreava razvoj, rast
i umnoavanje malignih elija.

98

6. poglavlje

najee postavljana
pitanja

Slede najee postavljana pitanja oko


ienja i leenja bubrega.
Koliko puta godinje treba da uradim
ienje bubrega i koliko dugo treba
ostati na formulama kada obavljam
ienje?

Za prosenu osobu koja je zdrava i nema


nikakvu bolest ili oboljenje, najbolja
prevencija jeste da radi ienje od sedam
dana - etiri puta godinje. To je jedna
sedmica tokom prolea, leta, jeseni i zime. Izaberite sedmicu kada moete pet,
est ili sedam dana da sebi priutite ienje i prevenciju. Oistite se u potpunosti. Moji pacijenti koji su ponekad radili ienje nisu imali nikakvih proble-

99

ma i nisu se ak ni razboljevali. A sve


ukupno traje sedam dana. To je obino
dovoljno dobro za osobu koja ivi dobrim i zdravim nainom ivota, da sprei
nastanak bilo kakvih problema. Meutim, ukoliko ste bolesti, svakako da moete da radite program ienja ee. I
svakako, ukoliko ste i dalje bolesni, moete da produite program ienja. Zapamtite, moj program za leenje neizleivih bolesti poinje sa minimalno 30 dana
posta na sokovima i zdravstvenim programima. Tako da moete da se istite koliko god dugo elite. Ipak, minimalno je
sedam dana etiri puta godinje.
Boja urina mi je nekada bila svetlouta. Sada je pomalo ukasto-narandasta. Da li je to normalno ili to znai
da neto nije u redu?
Ako vam je urin promenio boju u ukasto-narandastu, prvo to pitam jeste da li uzimate Super obrok. Super obrok
ima od tri do pet puta vie vitamina B
100

kompleksa nego koliko vam je potrebno


na dan. Jedna od stvari koja je sastavni
deo vitamina B kompleksa jeste to to
imaju ukasto-narandastu boju - a kada
uzimate Super obrok, urin e vam se
pretvoriti u ukasto-narandastu boju.
Dakle, verovatno ste tek poeli da uzimate Super obrok i primetili ste da vam je
urin tamnije boje.

Jo jedan sastojak Super obroka je repa,


a ako pojedete tanjir sirove repe uvee
(rendane sirove repe), primetiete da
sledei put kad budete urinirali, urin e
biti crven. Misliete da vam ide krv iz
bubrega. To je samo beta-karoten. Super
obrok je jedan od najveih poznatih izvora beta-karotena (to jest boje) i takoe
vitamina B kompleksa. Obe ove stvari
promenie boju urina iz ute u narandastu (ako ne i fluorescentnu), kada urinirate.

Dakle, ukoliko konzumirate Super obrok, ne treba da se brinete. Ukoliko ne


konzumirate Super obrok, onda treba da

101

se zabrinete. Svaki put kad se telo promeni, ono eli da vi to primetite. Sve to se
promeni na vama dok rastete i starite menja se ili na bolje ili na gore. Ukoliko nita ne radite i poinjete da starite, telo se
menja na gore. Poinjete da trulite iznutra
ili da se raspadate, te vae telo ne radi
dobro. U drugu ruku, ako primetite promenu koja izgleda veoma slino, ali se
deava zbog toga to pijete mnogo soka
od argarepe, vebate i volite sebe; onda
je to pozitivna promena.

Ljudi su me uvek pitali u mojoj klinici


kako da znaju da li im se deava kriza
leenja ili se manifestuje bolest, jer simptomi mogu isto da izgledaju. Simptomi
mogu da budu povraanje zelene ui i
izlaenje parazita iz uiju. Postoji samo
jedan nain da saznate. Morate da se zapitate ta ste radili prethodnu no. ta ste
radili prole sedmice? Da li ste ili na
mnogo urki? Da li ste ili na momako
vee? Da li ste popili bure piva, pojeli kutiju smrznute pice, jeli svu tu nezdravu
102

hranu, ostali budni celu no i to ponavljali ve sedmicama? Da li ste ili na urku? Ili ste pak, kupili sokovnik i cedili
svo mogue voe i povre koje vam je
dolo pod ruku? Da li ste vebali i ili u
duge etnje svakog dana, diui duboko i
volei sebe? Simptomi mogu da izgledaju identino. Bilo da se radi o bolesti
ili leenju, sve se zasniva na tome ta ste
radili. To bi trebalo da vam pomogne da
utvrdite zato je dolo do promene boje
urina.
Koja je normalna koliina urina koja
svakog dana treba da se izbacuje?

Normalno je da osoba urinira od etiri do


est puta na dan. Ova koliina moe da
varira u velikoj meri u zavisnosti od koliine tenosti koju konzumirate, koliko
imate kilograma, koliko vebate, diete,
znojite se, itd. Prosena osoba izbacuje
izmeu jedne do dve litre urina na dan.
Svaka promena u koliini izluenog urina
103

moe da bude znak da neto nije u redu


sa urinarnim sistemom.
Patim od hronine infekcije beike.
Prijatelj mi je rekao da uzrok infekcije
beike moe da bude kada dugo trpite
da ne praznite beiku, to takoe moe
da dovede do ozbiljnijih problema. Da
li je to istina?

Kao prvo, niko ne bi trebalo da trpi da ne


ode u toalet. Ne kaem da do infekcije
beike dolazi zbog predugog zadravanja
urina - ali niko ne bi trebalo da zadrava
izbacivanje iz bilo kojeg razloga, bilo da
se radi o pranjenju creva, beike ili izbacivanja urina, izbacivanje gasova bilo
gore ili dole, kihanje ili bilo ta... Nikada,
nikada, nikada ne zadravajte izbacivanje
iz svog tela. Zapravo, osnova programa
za leenje od svih bolesti jeste stimulisanje i poveavanje koliine izbacivanja
iz vaeg organizma. Najgora stvar koju
neko moe da uini jeste da zadrava izbacivanje, to obuhvata i izbacivanje
104

urina. Zadraavanje urina moe svakako


da rastegne mokranu beiku i izazove
infekciju koja izaziva oboljenje.

Tok urina je jedna od najjednostavnijih,


prirodnih funkcija imunog sistema organizma kojom se spreavaju infekcije urinarnog trakta, bubrega i beike. Ukoliko
elite da garantujete brzu infekciju bubrega i beike, sve to treba da uinite jeste
da zaustavite tok urina. Prirodni tok urina
koji izlazi iz tela sapire bakterije, parazite
i sve tipove tetnih mikroorganizama iz
bubrega i beike, pre nego to uspeju da
se razviju i narastu u bilo ta to moe da
vam nakodi. Dakle, sistem eliminacije
(koji stalno ispire telo) jedna je od primarnih funkcija imunog sistema koja vas
uva od dobijanja bolesti. Takoe, treba
da shvatite da sve infekcije (posebno hronine, o kojoj ova osoba govori) uzrokuju
toplotu i zapaljenost. Dalje, toplota i zapaljenost uzrokuju stvaranje oteenja.
Dakle, svaka hronina infekcija bubrega
105

i beike uzrokuje stvaranje oteenja. Tako da se ja slaem s ovom osobom.

Najbolji nain da se reite bilo koje vrste


infekcije (bilo akutne ili hronine) jeste
da poveate tok urina (a to rade diuretici)
i unitite bakterije - to je ono to ini formula Bubrezi-beika i aj za bubrege
i beiku. Same bobice kleke imaju eterina ulja koja unitavaju bakterije u urinarnom traktu, a istovremeno ova divna
biljka uzrokuje da vie urinirate, jer je
diuretik. Uva (moja druga omiljena biljka
u ovoj formuli) ne samo da je diuretik
(ime poveava izbacivanje urina, samim
tim bre ispire bakterije), nego takoe
ima i esencijalna ulja koja ubijaju bakterije u urinarnom traktu. Poznata je upravo po tome. Dakle, dve glavne funkcije
biljaka u ovim formulama jeste da vam
pomognu da ee urinirate i da unitavate bakterije koje ive u vaim bubrezima i beici.
Takoe, trebalo bi da ovde istaknem da
je glavni uzrok infekcija beike bakterija

106

E. coli, a bakterija E. coli, naravno, jeste


bakterija iz naeg probavnog trakta. Dakle, dve stvari koje uvek govorim svojim
pacijentima, prvenstveno damama... ovo
moe da zvui preterano jednostavno, ali
bili biste iznenaeni brojem ena u mojoj
klinici koje su se nakon uriniranja i izbacivanja brisale od pozadi ka napred. To
ne moete da radite, a da bakterija E. coli
iz rektuma ne dospe u podruje oko vagine i uretre. Dakle, nikada ne smete da
se briete od pozadi ka napred. Znam da
se neke od vas sada smeju, jer ovo zvui
kao stvar zdravog razuma - ali ponavljam, pre sam morao da objanjavam
mnogim enama kako da se briu nakon
to obave izbacivanje.

Drugo, za mukarce i ene, veoma vaan


nain kako ljudi mogu da spree veliku
veinu infekcija bubrega i beike jeste to
da treba da uriniraju nakon odnosa. Tokom seksualne aktivnosti, veoma se esto
desi da E. coli dospe sa genitalija na otvor mokraovoda, bilo kod mukarca ili

107

ene. Zatim se bakterija kree preko


mokraovoda pravo do beike. Najbolji
nain za reavanje bakterije E. coli jeste
uriniranje nakon odnosa. Sve to mogu
da kaem jeste da oni koji retko uriniraju
nakon odnosa, ako ikad i uriniraju, dobijaju infekciju beike i bubrega zbog
bakterije E. coli.

Ako mogu da kaem jo jednu stvar, beli


luk je naa sumporna biljka. Sadri preko
osamdeset poznatih sumpornih jedinjenja. Zapamtite da su lekari birali beli luk
kao lek za infekcije urinarnog trakta - u
dananje vreme, koriste sintetiki sumpor. Ja smatram da je najbolje jednostavno koristiti sumpor koji nam je Bog
dao, to je definitivno beli luk. Predlaem
tri sirova ena na dan da se pojedu u razliito vreme, za doruak, ruak i veeru,
za sve koji imaju infekciju bubrega ili
beike kako bi se poveala efikasnost 5dnevnog programa ienja bubrega.

108

Imam hroninu infekciju bubrega ceo


ivot. Moe li Va program zaista pomoi?

Tokom tri decenije koliko je moja klinika


bila otvorena, doslovce sam izleio na
hiljade i hiljade pacijenata sa infekcijom
bubrega. Nekima od njih bila je to prva
infekcija - ali, mnogi drugi ljudi su imali
hroninu infekciju bubrega tokom celog
ivota i konano su stigli do vrata moje
klinike. U svakom sluaju, akutnom ili
hroninom, ljudi treba da znaju da 5dnevni program ienja bubrega, koji
obuhvata formulu Bubrezi-beika, aj
za bubrege i beiku i formulu Detoks,
zajedno sa napitkom za ispiranje bubrega
i beike, uvek je uspevao u 100% sluajeva. Bilo da se radilo o prvoj infekciji
bubrega kod osobe ili stotoj infekciji,
program je uvek uspevao! Imao sam pacijente sa infekcijama bubrega koje su
bile tako strane da lekovi koje je prepi109

sivao tim doktora nisu uspevali da ih izlee.

Seam se kada je prvi put jedan moj pacijent primenio 5-dnevni program bubrega. Po njihovim sopstvenim reima (koje
je zabeleila telefonska sekretarica u mojoj klinici), Infekcija bubrega i beike,
koju nijedan lekar i nijedan lek nisu uspeli da izlee, u potpunosti je izleena nakon samo pet dana na ovom programu.
Ipak se moe rei da infekcije bubrega i
nije tako teko izleiti.

Godinama su medicinski doktori koristili


sumporne lekove dok nisu otkrili da
sumporni lekovi unitavaju druge delove
vaeg tela i pogoravaju vam zdravlje. U
dananje vreme, oni prepisuju lekove od
sintetikog sumpora, koji vam opet tete
na drugi nain dok pokuavaju da se izbore sa infekcijom bubrega. Bilje je najsigurniji i najmoniji nain za leenje
svih vrsta infekcija urinarnog trakta. Ono
deluje na brojne naine, ali najvie ubija
bakterije i poveava tok urina (to na pri110

rodan nain jednostavno smanjuje broj


bakterija ili infekcija u urinarnom traktu).
Tako da, kako bismo ovo pojednostavili
i kako bismo se drali teme, svi koji ovo
itaju, a imaju infekciju bubrega dobijaju
garanciju doktora ulca da ukoliko prate
moj 5-dnevni program ienja bubrega
(zajedno sa napitkom za ispiranje bubrega i beike), izleie infekciju bubrega.
Nikada nisam imao nijedan izuzetak u
ovom pravilu tokom svih godina dok sam
leio pacijente sa infekcijom bubrega na
svojoj klinici.
Odnedavno mi je veoma teko da zadravam nagon za uriniranjem. Ovo se
deava sa godinama, ali odbijam da
nosim pelene. Mogu li ita da uradim
oko toga ili je ve prekasno?

Prva misao koja mi pada na pamet jeste


da ne prihvatam da to dolazi sa godinama. Da, moete da uradite neto oko toga. To se naziva ozdravljenje. Neki ljudi
to nazivaju preokretanjem starosti. Kre111

nite sa svim mojim programima ozdravljenja. esto ljudima kaem da ponu sa


Super obrokom, da zavre sa ienjem
disajnog sistema, a da rade sve ostalo izmeu toga. Oigledno je da treba da
uradite ispiranje bubrega i beike, celokupni 5-dnevni program ienja bubrega
sa biljem za bubrege i beiku, i formulom
Detoks.

Moe da bude da imate infekciju. esto


infekcije uzrokuju da ljudi vie uriniraju
i da ne mogu da zadravaju mokrau. Ovi
programi e osiguraju da se reite infekcije ukoliko je imate. Takoe, potrebno je
iveti zdravim nainom ivota, ba kao
to to treba da ine ljudi na koje se odnosi
prethodno pitanje, koji imaju infekcije.
Vodite zdrav nain ivota i proces starenja e se preokrenuti u vau korist - ojaae vam se beika i oistiete urinarni
trakt. Jedan od razloga zato ljudi imaju
tekoa sa zadravanjem mokrae jeste
zbog koliine toksina koji izlaze preko
urina. Ljudi obino pitaju: Odakle dola-

112

ze ti toksini? Pa, ja mogu da vam kaem. Dolaze iz vas. Ulaze vam u usta, sa
aka i sa ruku. Dolaze iz onoga to jedete
i pijete, posebno ako pijete gazirane napitke, redovno konzumirate kafu i alkoholne napitke.
Neki ljudi koji itaju ovo znaju da nakon
noi kad su se provodili, probude se
ujutru i uriniraju, a to pee kao da mokre
vatru. To je sve zbog toksina koji se nalaze u vaem urinu u tom trenutku.

Dakle, ivei zdravim nainom ivota,


urin e biti manje toksian, beika e biti
manje nadraena i otkriete da ne morate
da ponete da nosite pelene.

Imam kamen u bubregu koji je zastao


skroz dole u mokraovodu. Da li ga napitak za ispiranje moe rastvoriti?

Da. Moj 5-dnevni program ienja bubrega, koji obuhvata formulu Bubrezi-beika, aj bubrezi-beika, formulu Detoks, zajedno sa napitkom za ispiranje
113

bubrega i beike, te program za rastvaranje kamenja u bubrezima i beici, moe


da rastvori svaki kamen, bilo da se on
nalazi u bubrezima, beici ili da je zapao
u mokraovodu. Ako je kamen zaista
zapao u mokraovodu, znam da nijedna
bol u ivotu nije ni blizu boli kada kamen
zapadne u mokraovod. Dakle, nemojte
da se ustruavate da koristite moju formulu Nervi 1, koja e smanjiti bol i opustiti vas. Tako mokraovod i telo nee
oseati bol, kada je kamen tu. Meutim,
morate da ponavljate rutinu rastvaranja
kamenja, sve dok ne nestane svo kamenje
iz bubrega, mokraovoda ili bilo odakle.
Bacite se na posao.
Kako visok nivo holesterola i visok
krvni pritisak utiu na bolesti bubrega?

Bubrezi i beika mogu da vam budu zapueni, preoptereeni i zaepljeni, jer je


va program ishrane bogat hranom ivotinjskog porekla. Ovo uzrokuje visok
114

nivo holesterola, to zauzvrat uzrokuje


visok krvni pritisak. Visok krvni pritisak
uzrokuje gotovo polovinu svih bolesti
bubrega.

Vaim bubrezima je mnogo tee da filtriraju gustu, masnu krv, nego da filtriraju
reu krv. Ovo je osnovna fizika. Pokuajte da sipate vodu kroz filter za kafu.
Sada pokuajte da sipate i filtrirate sladoled ili sir kroz isti filter. To nee biti ba
lako, zar ne? Zasiene masti iz hrane ivotinjskog porekla ine vau krv veoma
gustom, poveavaju nivo holesterola, te
na taj nain dovode do potekoa bubrega da filtriraju krv. U stvari, one zaepljuju sitne filtrirajue kapilare i nefrone u bubrezima, inei ih nesposobnim
da bilo ta filtriraju.

Takoe, srcu je mnogo tee da pumpa krv


irom tela, tako da srce mora da povea
snagu pumpanja (krvni pritisak). Ponavljam, ovo je osnovna fizika. Ako pumpate
vodu kroz cev dugu 30 m, a onda elite
da pumpate sir umesto vode, bie potre-

115

ban vei pritisak kako bi se pumpala gua masa. Ovo uzrokuje visok krvni pritisak i vee prekide pritiska i krvarenja sitnih kapilara i mikroskopskih delova sistema za filtriranje bubrega, dovodei do
oteenja, to naposletku moe da vas
ubije.
ta je dijabetes i kako on utie na bubrege?

Visok nivo eera u krvi, odnosno dijabetes, uzrokuje drugu polovinu bolesti
bubrega koju ne uzrokuje visok krvni
pritisak. Postoje brojni poznati naini na
koje visok nivo eera u krvi teti bubrezima, te brojne dodatne teorije. Ponovo, sistemi mikrofiltriranja bubrega su
veoma osetljivi na viskoznost krvi, pritisak, otrovni otpad i ozbiljnu neravnoteu krvi, kao to je dijabetes. Dijabetiari prekomerno uriniraju, odatle naziv
dijabetes (od grke rei koja znai
prolaenje kroz).
116

Ovo ini samo neke od razloga zato dijabetes naruava, unitava i pravi oteenja na osetljivim mikrodelovima za filtriranje i unitava ih, kao prvo, onesposobljuje ih, a zatim dovodi do njihove
smrti.

U svojoj klinici, izleio sam stotine dijabetiara, od kojih su svi, ukoliko su bili
spremni da idu dovoljno daleko, stavili
dijabetes pod kontrolu i skinuli se sa insulina uz pomo zdravog programa
ishrane, vebanjem i rutinskim programima ienja i jaanja organizma.

Ako ste dijabetiar i uspeli ste da ne budete na insulinu, onda je vreme da zaponete moj program leenja neizleivih bolesti. Meutim, moj program treba shvatati kao da je u pitanju neko slavlje, i zato
treba da volite svaki deli istog. Sve to
radite, treba da radite sa osmehom na
licu. Slavite svaki uzdah i svaku stvar
koju stavljate u usta. Uivajte u biljnim
tonicima, kao da su najlepa pia iz Boje
bate.

117

Da li e dijabetes poeti da teti vaim


bubrezima? Naravno da hoe. Dijabetes
moe da uniti vae bubrege - doktori
zvanine medicine e vam rei da e
dugorono vaim bubrezima biti bolje
ako uzimate insulin. Ne, kratkorono im
je bolje bez insulina, jer ako uzimate insulin, kratkorono, vai bubrezi e malo
da se oporave, jer e nivo eera u krvi
biti stavljen pod kontrolu. Ali, dugorono, prva stvar koju inite jeste da ubijate
svoj pankreas (guterau) - jer onog trenutka kada pankreas otkrije da uzimate
insulin, on e prestati da stvara insulin za
vas, zauvek. Dakle, postajete zavisni o
insulinu. Dugorono, svaki dijabetiar na
insulinu zna da e mu bubrezi naposletku
svakako biti uniteni. Dakle, vai bubrezi
bie uniteni ako pratite zvanini medicinski protokol, bez obzira ta vi uradili.
Moj predlog je da se probudite i ponete
da ivite na zdrav nain koji je tako dobar
da e pankreas ponovo poeti da radi i
reiete se dijabetesa. To ne znai da ete

118

se boriti, pokuavati i savladavati, nego


ete se zaista izleiti. Hiljade ljudi su se
izleile od dijabetesa s mojim programom. Da, leio sam i Tip 1 i Tip 2 dijabetesa. Video sam na stotine sluajeva u
svojoj klinici. Video sam ih na svojim seminarima o prirodnom leenju. Oni su na
mojim video snimcima. Dakle, prestanite
da se borite i da patite - ponite da slavite
i da se leite.
Da li zaista mogu da se skinem sa dijalize, ak iako mi je drugi bubreg izvaen? Da li mogu ikako da se izleim?

Ako se pitate, nakon to su vam bubrezi


otkazali, da li ete ikako moi da ih ponovo probudite... odgovor je apsolutno
da. Video sam da mnogi organi, posebno
oni koje su lekari proglasili mrtvim, ponovo oivljavaju uz pomo prirodnog leenja i tretmana biljem. Imao sam mnogo
pacijenata koji su bili na dijalizi jer su im
bubrezi otkazali. Ali, promenom njihovog naina ivota i programa ishrane,

119

zajedno sa biljnim programima i tehnikama prirodnog leenja, bubrezi su ponovo


poeli da im rade. Nije gotovo. To je sve
to mogu da vam kaem - nije gotovo.

Uvek sam pod utiskom kada ljudi ne


shvataju kada im prvi bubreg otkae.
Mislite da je to poziv za buenje, ali
mnogima nije. Ako dopustite da vam
otkae i drugi bubreg, onda morate na
dijalizu - ovo znai da vam se krv u potpunosti izvlai iz tela dva ili tri puta
sedmino, filtrira se i u nju se ubacuju
hemikalije. Ako je ovo sluaj s vama,
prva stvar koju elim da vam kaem jeste
da svaka funkcija koju vae telo iskljui,
vi moete to da preokrenete i da je ponovo ukljuite. Ako bubreg prestane da
radi, vi ponovo moete da dovedete do
toga da proradi. Ako dva bubrega prestanu da rade, onda moete da dovedete do
toga da oba ponovo ponu da rade. Na
skoro svakom seminaru o prirodnom leenju kojeg se seam, bio je neko ko mi
je rekao da se skinuo sa dijalize i da su
120

mu bubrezi ponovo proradili. Dakle,


mnogim ljudima su doktori zvanine medicine rekli da je njihova kotana sr,
koja je nekada bila crvena i iva, sada uta i masna, i da ne moe da proizvede nove elije imunog sistema. Besmislica.

ao nam je, ali u vezi ove infekcije, ne


moemo nita da uradimo. Besmislica.
ao nam je, ali vae arterije su tako zapuene da je jedina stvar koja moe pomoi da vam operacijom ugradimo bajpas. Besmislica.

Imao sam mnogo pacijenata kojima su


glavni onkolozi u najboljim bolnicama
govorili da e umreti kroz dve sedmice,
jer ih je rak izjedao - a oni su ipak i danas
ivi. Sve je mogue. Treba da radite za
bolje sutra i u to danas da verujete. To
takoe znai da moete da se skinete sa
dijalize.

Nikada ne odustajte od svog zdravlja.


Nikada ne odustajte od organa koji je
otkazao. Stvorite najvee mogue zdravo

121

okruenje i vae telo e samo da se izlei,


a ovi organi e ponovo da prorade. Uvek
kaem da treba da prestanete da radite
ono to ste radili i da ponete da radite
ono to e vas izleiti. U ovom sluaju,
prestanite da radite ono to ste radili to
je dovelo do prestanka rada bubrega i
ponite da radite ono od ega e vai bubrezi da prorade, da se izlee i ojaaju.
Koje su koristi od uzimanja formula
Creva 1 i Creva 2 kada se radi ienje
bubrega i beike?

U anatomskom pogledu, otpad iz jetre i


ui izbacuje se u naa creva - iz tog
razloga, ienje jetre kada imate zatvor,
veoma je loa ideja.

Kao prvo, kada ispirate organ za eliminaciju, kao to je ienje ui, ili bubrega
i beike, dobro je da drugi organ za eliminaciju bude proien i da dobro radi.
Zapamtite, creva su najvei organ za eliminaciju vrstog materijala. Odreeno
122

bilje iz formule Creva 1 takoe stimuliu


jetru i u, tako da pomau kod njihovog
ienja. Takoe, drei creva oienim,
smanjuje se teret bubrezima i beici, i
svakako e pomoi u njihovom ienju.
Dakle, veoma je vano koristiti formulu
za Creva 1 i formulu Creva 2. Drugim
reima, uradite 5-dnevni program ienja bubrega tokom 5-dnevnog programa
ienja, bilo da radite ispiranje jetre i
ui ili ispiranje bubrega i beike.
ta treba da uradim da se pripremim
za ovaj program?

Najbolji nain je da se pripremite od dve


do etiri sedmice pre ienja. Minimalno ono to treba da uradite tokom ove
dve do etiri sedmice jesu upotreba formula Creva 1 i Creva 2 kako bi se creva
oistila i dobro funkcionisala. Naravno,
druga stvar koja treba da se uradi jeste
prelazak na dobar program ishrane.
123

Dok se pripremate za ienje, ponite da


izostavljate hranu za koju znate da vam
ne pomae - ponite da uvodite vie
sveeg voa, povra, klica, mahunarki i
itarica za koje znate da e vam izleiti i
izgraditi telo.

Nakon to preete na dobar program ishrane, ponite da vebate, poveavajte


vreme vebanja, probajte sa novim vrstama vebi i zapamtite da treba da radite
malo i na emotivnom planu. Ponite vie
da volite i uradite neke pozitivne korake
u tom smeru, vezano za vae ukuane i
prijatelje. Ako to budete radili u prve dve
do etiri sedmice, onda kad ponete da se
istite, dobiete deset puta vie koristi od
ienja, ako prvo unapredite zdravlje.

124

Mogu li da primenim ienje bubrega


i beike?

Nikada ni od koga nisam oekivao da


prati tano sve to sam rekao. Morali biste biti robot da pratite. Sve to elim jeste
da date sve od sebe. Naravno, vreme
programa moe da se prilagodi. Moe da
se prilagodi vaem nainu ivota i radnom mestu, jer verovatno radite ienje
dok ste na radnom mestu. Ono o emu
elim da razmiljate jeste da do kraja
dana uzmete svu hranu, sokove, bilje i
biljne formule koje sam predloio. Takoe, napravite razmak izmeu svega koliko je god mogue.

Da li morate da pratite moj program u


minutu i u sat? Ne, ne morate. Verovatno
bi vam to bilo mnogo teko. Zapravo,
svaki pacijent koji prati moje programe u
sitne detalje, pomalo se brinem za njega.
Mogue je da je pomalo neurotian. Svakako da moete prilagodite program kako
odgovara vaem nainu ivota.

125

Sutina je u tome da ja elim da uradite


ovaj program. Nikada neete ozdraviti
ako samo gledate moj 5-dnevni program
ienja i prouavate ga, ali mislite da ne
moete savreno da ga uradite, pa ga
uopte i ne uradite. Dajte sve od sebe. To
je sve to traim od svakoga od vas, dajte
sve od sebe dok radite ovaj program.
ta treba prvo da uradim: ispiranje
jetre i ui ili bubrega i beike?

Postoji nekoliko naina kako odluiti.


Prvi je povezan sa vaom prolou. Da
li ste ikada imali problema sa jetrom ili
ui? Da li ste imali zapuenje une
kese? Da li imate visok holesterol? Da li
imate istoriju hepatitisa u porodici ili je
neko u porodici imao probleme sa jetrom
ili unom kesom? Ako spadate u tu kategoriju, onda je odgovor potvrdan, ponite sa 5-dnevnim programom ienja
jetre i ui.
126

U drugu ruku, ako ste imali kamen u bubregu, infekcije bubrega ili beike, esto
mokrite ili ste u porodinoj istoriji ili sopstvenoj prolosti imali probleme sa bubrezima ili beikom, onda prvo izaberite
5-dnevni program ienja bubrega i beike.

Ako uopte niste imali nikakvih problema i nemate porodinu istoriju problema
bilo sa jetrom i unom kesom ili bubrezima i beikom, onda je svejedno ta ete
prvo odabrati. Meutim, ako imate problema s bilo kojim organom, moete da
radite ispiranje istog tokom prva dva ili
tri sezonska ienja, ali barem jednom
godinje probajte s drugim ispiranjem i
drugim biljem. Dakle, ako uzimate napitak za ispiranje jetre i ui, i bilje za jetru
i u za ienje u prolee, leto i jesen,
onda u zimu uradite ispiranje bubrega i
jetre i bilje za iste. Treba uraditi drugo
ienje barem jednom godinje.

127

Da li treba da uvam posebne dane za


ienje?

Sve u ivotu bolje ide ako se za to pripremite. Oznaite dane na kalendaru barem nekoliko sedmica unapred. Nee
vam pomoi ako se jedno jutro probudite
i kaete Uradiu program ienja, a
sedam dana pre toga ste pijanili - i kada
otvorite friider, nemate s im da ponete
program ienja. Kao i sve u emu elite
da uspete, malo priprema moe zaista da
vam pomogne da budete uspeni u svojoj
nameri.
Koje proizvode i namirnice treba da
nabavim za ienje?
Sastojci za ispiranje bubrega:

- 0,5 do 1 litar negazirane vode


- sok od 1 - 2 limuna
- prstohvat praha suve ljute paprike ili 520 kapi tinkture Cirkulacija od ljute
paprike.
128

Po elji: Mala koliina sirupa od javora


ili meda za ukus.
Blendati 10-15 sekundi. Konzumirati napitak.
Biljne formule:

- 1 boica tinkture Bubrezi-beika


- 1 kutija aja za bubrege i beiku
- 1 boica tinkture Detoks
- prah suve ljute paprike ili tinktura (formula) Cirkulacija od ljute paprike
Alat:

- Blender (bilo kakav)


- 1 aa vode (barem od 0,5 l)
- 1 runi sokovnik za ceenje citrusa
- 1 supena kaika
Da li je post na sokovima obavezan?

Iskreno, ako elite da ozdravite, post na


sokovima jeste obavezan. Kao to znate,
moj 5-dnevni program ienja sastoji se
od dva dana na sirovoj ishrani i tri dana
129

posta na sokovima. Ako radite ienje


od ponedeljka do petka, onda u ponedeljak i petak treba da jedete samo sirovu
hranu, a utorak, sreda i etvrtak da budu
dani posta na sokovima.

Ako pogledate bilo kojeg od velikih prirodnih iscelitelja iz prolog veka, videete da je post na sokovima bio osnova
programa koje su koristili za ozdravljenje. Ne zanima me koga prouavate i
koga gledate. Svi moji veliki uitelji, kao
to su Pavo Airola, dr Bernard Jensen i dr
Don Kristofer, koristili su post na sokovima kao osnovu svakog izleenja. Zapravo bismo trebali to da nazivamo ispiranje sokovima, jer ono to radite jeste
uvoenje 4 litre na dan biljnih ajeva,
vode i sveih sokova kroz svoje telo, to
ne samo da vam daje sjajnu hranljivost,
nego i ispire neeljene kiseline, soli, stare
minerale, toksine naslage i hemikalije.

Ovo je verovatno najvei deo prirodnog


leenja, ienja i programa. Dakle, ne
treba da preskaete post na sokovima.
130

Video sam da post stvara udo za udom


u klinici. Post na sokovima je ono to zaista treba da uradite.

Meutim, kao to sam ve rekao, ne treba


da uradite celi program. Znate, ja se ponekad probudim ujutru (vi nikada ne treba da u potpunosti uradite ono to ja
radim)... Probudim se ujutru i oseam se
kao da bih mogao da uzmem napitak za
ispiranje jetre, oseam se pomalo lenjo.
Ponekad pomislim i da bih mogao uzeti
napitak za ispiranje bubrega i beike. Tako da uzmem napitak za ispiranje jetre ili
bubrega, i uzmem to ujutru. Zatim se dan
sam po sebi nastavi. Popijem Super obrok nekoliko asova posle - a zatim nakon nekoliko sati, malo ruam i onda
veeram.

Dakle, poenta je u tome da ne treba nikada da oklevate ujutru da popijete napitak za ispiranje, bilo da se radi o napitku za jetru i u ili bubrege i beiku.
Ne morate da uradite celi program. Radije bih da sebi prilagodite program i po-

131

pijete makar samo jedan napitak za ispiranje, nego da nita ne radite.

Sigurno da je optimalno da se posti na


sokovima. Neki ljudi postavljaju ovo pitanje, jer imaju dijabetes i plae se da
urade post na sokovima. Da vam kaem,
imao sam toliko dijabetiara i Tipa 1 i
Tipa 2, koji su postili na sokovima i radili
programe za ispiranje sokovima. Nemate
oko ega da se brinete. Koristite svoju
pamet i zdrav razum i vi to moete da
uradite. Program je mnogo moniji, kako
za jetru i u, tako i za bubrege i beiku,
ako ga radite zajedno sa 5-dnevnim programom ienja, koji obuhvata moj 5dnevni program ishrane.

132

7. poglavlje

Zakljuak
Zapamtite, ljudi koji ne ozdrave uz pomo prirodnog leenja, ne ozdrave jer se
nisu dovoljno potrudili... ne zato to su
previe uinili.

Kada gradite kuu, potrebno vam je mnogo razliitog alata. Kako biste poeli, treba vam veliki moni buldoer da poravna
nivo zemljita i iskopa rupe za temelje.
Zatim su vam potrebne mealice za malter, teak kovani eki, eki za grede,
cirkular i runi elektrini alati da bi se
izgradio kostur kue. Konano, kako biste zavrili posao treba vam delikatniji alat
kao to su odvijai, kleta, mali ekii,
mirgla i etke za bojenje.

U svojoj klinici, stvorio sam brojne alate


prirodnog leenja i bilja, manji alat, alat
srednje veliine i veoma veliki i snaan
alat.

133

U svojoj klinici, nauio sam koliko je


vano izabrati pravi alat za posao i imati
raznovrstan alat. Bile su mi potrebne velike mone tehnike prirodnog leenja i
alat biljnih lekova za velike poslove (kao
to je program leenja neizleivih bolesti), kako bih pomogao svojim pacijentima
da izlee ozbiljne i po ivot opasne bolesti. Bio mi je potreban i asortiman alata za
zavravanje i odravanje (kao to je 5dnevni program ienja i Super obrok)
kako bih pomogao pacijentima da izgrade zdrava i snana tela i kako bi bili
zdravi u godinama koje dolaze.

Iz razloga to je moja klinika zatvorena i


nisam tu da vas lino vodim kroz putovanje izleenja, onda kada sumnjate radite moje programe intenzivnije i dui
period vremena.

134

8. poglavlje

Ko je dr ulc?

Lino udo izleenja

Kada je dr ulc imao samo jedanaest godina, njegov otac je doiveo snaan srani udar i umro. Nakon tri godine, kada
je imao etrnaest godina, majka mu je takoe umrla od sranog udara. Oboje su
imali samo po 55 godina kada su umrli.

Kada je imao 16 godina, nakon godinu


dana loeg zdravlja, dr ulcu su doktori
zvanine medicine dijagnostifikovali genetski deformitet srca i deformisane srane zaliske. Doktori su mu rekli da
ukoliko se ne podvrgne otvorenoj operaciji srca, njegovo slabo i deformisano
srce nee biti u stanju da obezbedi dovoljno krvi odraslom telu, te e on umreti
do dvadesete godine ivota.

135

Odbio je da ode na operaciju i umesto


toga se posvetio traenju alternativnih
naina za izleenje svog srca. Nakon tri
godine intenzivnog posveivanja programima prirodnog izleenja i biljnim formulama, dobio je ist zdravstveni nalaz
od istih doktora koji su mu rekli da e da
umre bez operacije. Njegovo srce bilo je
izleeno. Nakon to se izleio od ove tzv.
neizleive bolesti, posvetio se misiji
pomaganja drugima i upisao se na Fakultet prirodne medicine.
Uenje od najboljih

Dr ulc je studirao sa poznatim evropskim pristalicom prirodne medicine, Pavom Airolom. Obuavao ga je, a zatim je
i stairao kod poznatog lekara prirodne
medicine dr Bernarda Jensena. Takoe je
studirao i uio kod najveeg amerikog
herbaliste, pokojnog dr Dona Kristofera,
diplomirao je i predavao zajedno s njim,
sve do njegove smrti. Osim to je uradio
doktorat iz herbalizma i doktorat iz pri136

rodne medicine, ima sertifikate iz osam


razliitih tehnika prirodnog leenja i tri
crna pojasa u borilakim vetinama.
Razvijanje iz iskustva

U ranim 1970-im, otvorio je prvu kliniku


za leenje na prirodan nain u Nju Jorku,
a zatim je preselio kliniku u Junu Kaliforniju. Ukupno je dr ulc radio u svojoj
klinici za prirodno leenje skoro 20 godina. Tokom ovog perioda, takoe je upravljao i vodio druge klinike za leenje
na prirodan nain u Evropi i Aziji. Tokom
dve decenije prakse, izleio je hiljade
pacijenata - a u drugoj deceniji je postao
poznat zbog intenzivnih programa leenja na prirodan nain i svojih monih
biljnih formula napravljenih za leenje
degenerativnih bolesti.
irenje misije ozdravljenja

Programi leenja na prirodan nain dr


ulca i biljne formule danas se koriste u

137

klinikama irom sveta, te su pomogle velikom broju ljudi da dou do udesnog


ozdravljenja i povrate svoje zdravlje.
Smatra se inovatorom, neki ga nazivaju
istuncem, a neki od njegovih kolega ga
ak smatraju ekstremistom, ali ga pacijenti smatraju spasiocem ivota.
Poduavanje i leenje

Dr ulc se usudio da razvije nove tehnike


i terapije, koje su otile daleko van onoga
to su ljudi mislili da je mogue sa alternativnom medicinom. Ishod njegovog
rada bilo je postizanje udesnih i jedinstvenih rezultata. Njegove biljne formule
i programi leenja na prirodan nain koriste se u klinikama irom sveta kako bi
pomogle ljudima da se izlee od brojnih
navodno neizleivih bolesti. Pozitivni rezultati su odjekivali irom prirodnih i medinskih zajednica.
Dr ulc je radio kao direktor Fakulteta za
herbalizma i prirodno leenje u Velikoj
138

Britaniji jedanaest godina, te takoe i kao


zamenik direktora na Osho koli za prirodnu medicinu u Engleskoj, Francuskoj
i paniji. Poduavao je i predavao na
brojnim univerzitetima, ukljuujui
Kembrid i Oksford univerzitete u Engleskoj, Triniti fakultet u Irskoj, Omega
institut u Nju Jorku, Kortijo Romero u
paniji i mnogim drugim institutima za
leenje na prirodan nain irom sveta.
Bio je govornik na brojnim skupovima i
nastupao je u brojnim radio i televizijskim emisijama. Vole ga zbog njegove
pojave, strasti, posveenosti studentima,
smisla za humor, kreativnosti i zbog posebnog, entuzijastikog i duhovnog naina poduavanja. Najvie je prepoznat
zbog svog nedostinog razumevanja leenja na prirodan nain.
Danas... vi dobijate

Dr ulc i danas nastavlja svoju misiju leenja, otkrivajui istinu o neogranienoj


moi leenja vaeg tela, uma i duha. Na-

139

kon 15 godina proizvodnje sopstvenih


biljnih formula u svojoj klinici, doktor
ulc je otvorio Ameriku botaniku apoteku 1994. godine, koja proizvodi i prodaje terapeutski mone, biljne proizvode.

Dr ulc je takoe jedan od voa otkrivanja prevara u medicinskoj, farmaceutskoj, pa ak i biljnoj industriji. Do dananjeg dana, on nastavlja da promovie poruku leenja na prirodan nain preko video i audio snimaka, knjiga i novina.

140

pRepoRUUjemo

biljne preparate koji se spominju


u ovoj knjizi

Kao i druge preparate koje preporuuje dr ulc: za ienje i jaanje


organizma, podizanje imuniteta, poboljanje cirkulacije, rada mozga,
regeneraciju nerava i dr.
Distribucija:
063/512-835
www.zdravljeizprirode.rs

pRepoRUUjemo
knjige Dr Riarda ulca

Distribucija:
063/512-835
www.zdravljeizprirode.rs

CIP -
,
616.61-08
,
5-dnevni program ienja bubrega / ulc
Riard. - Novi Sad : Komision "Mungos", 2015
(Beograd : Donat graf). - 144 . ; 19 cm
Tira 500.
ISBN 978-86-80250-03-8
a) -
COBISS.SR-ID 299269383