You are on page 1of 10

PEDOMAN EJAAN JAWI YANG DISEMPURNAKAN.

Disediakan oleh: Hj. Saiful Bahri bin Yaziz
Jabatan Penyelididkan Dan Inovasi, IPG, KPT
1. TULISAN, ABJAD DAN HURUF
 Ditulis dan dibaca kanan ke kiri
 Tiada huruf besar atau kecil
 Berubah bentuk bila dirangkaikan dengan huruf lain
 Mempunyai 37 huruf bentuk tunggal
2. BENTUK HURUF
 Mempunyai bentuk tertentu apabila dalam kedudukan tunggal, di pangkal, di tengah dan
di akhir kata
 Digolongkan kepada tiga kelompok
Kelompok
A

B

C

Huruf

‫اةدذرزوؤى‬
‫بتثجخحخ‬
‫سشصضطظ‬
‫عغغففقك‬
‫ضلمنهيث‬
‫ء‬

Membina perkataan
i.Tidak dapat dirangkai sesama
sendiri
ii. Boleh dirangkai dengan huruf
dalam B sebelumnya
i.Berubah bentuk jika dirangkai
sesama sendiri
ii. Boleh dirangkai dengan huruf
dalam A selepasnya

3. PERLAMBANGAN VOKAL
 Ejaan Jawi ada empat huruf vokal dan dua gabungan huruf vokal bagi melambangkan
enam fonem vokal rumi
Vokal jawi

‫ا‬
‫و‬
‫ي‬
‫ى‬
‫او‬
‫اي‬

Vokal rumi
a, e di depan

contoh

‫ امس‬,‫اسف‬
‫بو‬
‫بي‬
‫ناسيوناليسم‬
‫ى‬
‫ اوتق‬,‫اولر‬
‫ ايكور‬,‫ايكن‬

o,u
i,e
isme

o , u (di depan)
i , e (di depan)

1

Vokal Lambang huruf jawi Suku kata ‫ا‬   Di awal kata Suku kata terbuka tiada  Suku kata tertutup a Vokal i Vokal e taling Vokal e pepet Vokal o Vokal u Lambang huruf jawi ‫اي‬ ‫ي‬ Lambang huruf jawi ‫اي‬ ‫ي‬ Lambang huruf jawi contoh Suku kata  Di awal kata   Suku kata terbuka Suku kata tertutup contoh ‫ايكن‬ ‫سيسي‬ ‫ميمفي‬ Suku kata  Di awal kata   Suku kata terbuka Suku kata tertutup ‫انق‬ ‫با جو‬ ‫بنته‬ contoh ‫ايكور‬ ‫ليخيه‬ Suku kata contoh  Di awal kata tiada   Suku kata terbuka Suku kata tertutup ‫ى‬  Suku kata akhir terbuka ‫امق‬ ‫بلي‬ ‫لمبو‬ ‫ميكانيسم‬ ‫ى‬ ‫ا‬ Lambang huruf jawi ‫او‬ ‫و‬ Lambang huruf jawi ‫او‬ ‫و‬ Suku kata  Di awal kata   Suku kata terbuka Suku kata tertutup contoh ‫اورغ‬ ‫بول‬ ‫بوتول‬ Suku kata  Di awal kata   Suku kata terbuka Suku kata tertutup contoh ‫اولر‬ ‫بوكو‬ 2 .

Inggeris dan B. Eropah yang lain Hentian glotis di akhir kata bahasa Melayu jati Bunyi (t) t Bunyi (t) h Bunyi (h) t Bunyi (t) atau (h) k ‫ؤارياسي‬ ‫بودق‬ ‫دهشت‬ ‫عورة‬ ‫مدرسة‬ ‫هداية‬ 6. PERLAMBANGAN KONSONAN  Sejumlah 33 huruf konsonan dalam abjad Jawi hampir semua dilambang satu lawan satu dengan konsonan rumi. Konsonan Jawi Konsonan Rumi v ‫ؤ‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ Kaedah Contoh t Kata serapan B.‫رومفوت‬ 4. PENGEJAAN KATA DASAR EKASUKU Pola Vokal Lambang Jawi kaedah ‫جم‬ ‫بس‬ ‫ؤن‬ tiada a KVK ‫ا‬ contoh Jawi    Kata bermula dengan (‫)و‬ Kata ‫دان‬ Kata pinjaman Bahasa Arab 3 .‫ عام‬.‫واغ‬ . PERLAMBANGAN DIFTONG Diftong Lambang huruf jawi Kedudukan  Awal kata ‫اءي‬ ‫اي‬ ‫اءو‬ ‫او‬ ‫اووي‬ ‫وي‬ ai au oi contoh ‫اءيسيغ‬ ‫بايدوري‬ ‫اءوديت‬ ‫ساودارا‬ ‫اوويديوم‬ ‫بويكوت‬  Tengah atau akhir kata  Awal kata  Tengah atau akhir kata  Awal kata  Tengah atau akhir kata 5.

ra.  Bentuk akhir kata –rama. raga.‫باب‬ .‫راض‬ ‫دوض‬ – ‫بيض‬ . duga  Huruf alif digunakan untuk bezakan kata ekasuku dengan dwisuku dan dua kata yang Beg . nga contoh rumi Dada.‫راس‬ ‫مات‬ . mata 4 Ejaan Jawi .‫خاص‬ ‫حال‬ e i o u ‫ي‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫و‬ sen bil bom nun ‫سين‬ ‫بيل‬ ‫بوم‬ ‫نون‬ 7.‫ باج‬. drama. dana  Vokal [a] tidak dilambangkan dengan huruf alif pada suku kata akhir itu Baka.‫داتا‬ ‫دانا‬ .‫ ساوا‬.‫باك‬ . baja.‫بال‬ ‫غاغا‬ . bara. wau. muka. leka.‫موك‬ .‫دراما‬ ‫فانوراما‬ . panorama  Elak kekeliruan. nganga  Selain daripada itu vokal [a] dilambangkan dengan alif pada suku kata praakhir sahaja. PENGEJAAN KATA DASAR DUA SUKU KATA   Pola KV + KV (kedua-dua vokal huruf (a) KV + KV Suku kata terbuka (KV) Suku kata tertutup (KVK) kaedah  Kedua-dua vokal (a) dilambang dengan huruf alif apabila suku kata akhir bermula dengan konsonan dal. huruf alif digunakan Rama-rama. bala. huruf alif digunakan Data.‫دادا‬ .‫ فاسا‬.۲ ‫راما‬ .‫ ليك‬. sawa. lam.cika (konsonan suku kata akhir huruf kaf dan ga Rasa.bega Cek . fasa.‫ بارا‬.

Kata terbina dua bentuk dasar .Serapan Bahasa Inggeris - Padanan rumi Bahagia. sahaja. ya bagi e taling dan i Vokal tidak dilambangkan dengan apa-apa vokal jawi Ba .Pola kaedah berbeza makna  KV + KV KV (vokal huruf e pepet) KVK  (vokal huruf a atau e pepet)  KVK + KVK   contoh rumi Selain daripada di atas semua vokal dilambangkan dengan alif bagi a.‫هالجو‬ .‫بهاضيا‬ ‫مهاضورو‬ .‫ليواة‬ ‫سيواه‬ Lewat. tadika.‫بنته‬ . sewah -‫لنتيق‬ ‫لنتيق‬ -‫كامفوغ‬ ‫كمفوغ‬ -‫فانتس‬ ‫فنتس‬ Lantik – lentik Kampong – kempong Pantas .‫ سهاج‬. PENGEJAAN KATA DASAR TIGA SUKU KATA ATAU LEBIH Kaedah  Vokal [a] di suku kata pertama terbuka bagi kata Melayu jati tidak di tulis dengan huruf alif  Huruf alif digunakan di suku kata pertama terbuka bagi kata berikut: . lem Ejaan Jawi ‫بيضا‬ . khususnya bagi mengeja bentuk homograf.Akronim . batalion 9.pentas 8.‫ بو‬. dasawarsa.‫با‬ ‫بلي‬ beli ‫ لم‬. mahaguru Halaju.‫داساورسا‬ ‫باتاليون‬ . PERKATAAN TRADISI 5 Ejaan jawi .‫ تاديكا‬. be. bo. Bantah. bu. bi Vokal tidak dilambangkan dengan apa-apa vokal jawi Huruf alif digunakan pada suku kata akhir tertutup yang bermula dengan konsonan wau apabila suku kata praakhir terbuka dengan vokal e taling Huruf alif digunakan sebagai lambang vokal [a] di suku kata praakhir tertutup bagi membezakan dengan vokal [e pepet]. wau bagi o dan u.‫خيك‬ ‫خيكا‬ ‫ بي‬.

‫ موسى‬.Rumi Jawi Rumi Jawi Rumi Jawi Ada ‫اد‬ Maka ‫مك‬ Itu ‫ايت‬ Tiada ‫تياد‬ Ia ‫اي‬ Jika ‫جك‬ Pada ‫فد‬ Kita ‫كيت‬ Dia ‫دي‬ Kepada ‫كفد‬ Lima ‫ليم‬ Demikian ‫دمكين‬ Dari ‫دري‬ Manusia ‫ماءنس‬ ‫ي‬ Ini ‫اين‬ Daripada 10.‫كلينيك‬ . ‫درفد‬ KATA SERAPAN BAHASA ARAB Kaedah  Istilah khusus dieja seperti ejaan asal Bahasa Arab     Terserap dalam Bahasa Melayu dieja seperti mengeja kata jati bahasa Melayu Kata yang berakhir dengan suku kata terbuka dengan vokal [a]. KATA SERAPAN BAHASA INGGERIS Kaedah  Gugusan konsonan pada awal dan tengah kata dirangkaikan tanpa sisipan apa-apa huruf vokal Padanan Rumi Klinik. [i].‫ حديث‬. ya atau wau.‫تعالى‬ ‫ممفتواكن‬ 11.‫سابون‬ ‫فرض = ممفرضوكن‬ ‫حج = مغحاجيكن‬ ‫فتوى = ممفتواكن‬ ‫ فتوى‬. abstrak 6 Ejaan Jawi ‫ ابسترك‬. [u] bila menjadi kata terbitan dengan akhiran atau partikel perlu ditulis dengan alif.‫وضوء‬ ‫وقوف‬ ‫ كرتس‬. Alif maqsurah dikekalkan dalam ejaan Jawi Diganti dengan alif bila dibentuk kata terbitan dengan akhiran Contoh .

‫كأنم‬ ‫كأمفت‬ Akhiran alif nun diimbuhkan pada kata dasar yang berakhir dengan huruf wau [u] atau diftong alif wau [au] Akhiran hamzah-nun diimbuhkan pada kata dasar yang berakhir dengan vokal alif [a] ‫بورو‬ ‫تينجاو‬ . teks  Semua huruf [g] dieja dengan huruf ga dalam Jawi Agenda.‫تيكنولوضي‬ ‫ليضيندا‬ .‫ترك‬ ‫بلوك‬ 12.‫خل‬ ‫جلما‬ ‫بوروان‬ ‫تينجاوان‬ .‫مول‬ .‫سوك‬ . teknologi. alif dan diftong alif-wau Hamzah-ya diimbuhkan kepada kata dasar yang berakhir dengan vokal alif atau bunyi vokal [a] atau vokal wau [u] . Gugusan konsonan di akhir kata tidak dirangkaikan Golf. blok .‫راس‬ .‫دراساءي‬ .‫خلءن‬ ‫جلماءن‬ Akhiran nun diimbuhkan pada kata dasar yang tidak berakhir dengan huruf wau.‫انم‬ ‫امفت‬ .‫سوسو‬ ‫لمفاو‬ .‫ماسق‬ ‫تاري‬ .‫اضيندا‬ . sains.‫اضام‬ ‫اورغ‬ .‫دسوكاءي‬ . KATA TERBITAN Imbuhan Awalan se dan ke   Akhiran -an   Akhiran -i  Kaedah Awalan se dan ke bila diletakkan pada kata dasar bermula dengan alif hendaklah diletak hamzah di atas alif Kata dasar Kata terbitan .‫ماسقن‬ ‫تارين‬ .‫مثوسوءي‬ ‫ملمفاوءي‬ 7 . politik. ‫تيك س‬ .‫سأضام‬ ‫سأورغ‬ .‫ فوليتيك‬.‫دمولءي‬ . legenda  Konsonan [k] di suku kata akhir dieja dengan huruf kaf dalam ejaan Jawi Trak.‫ضول ف‬ ‫ساءين س‬.

‫اداله‬ ‫رمبوت فون‬ ‫لوروس‬ ‫ اندايفون‬. kau. nya Kaedah  Ditulis serangkai dengan kata yang ada di depanya atau di belakangnya Contoh .‫ افاكه‬.‫ادافون‬ ‫بيارفون كنداتيفون‬ ‫ماهوفون‬ ‫سكاليفون‬ ‫والوفون اتاوفون‬ ‫باضايمانافون‬ ‫كالوفون لضيفون‬ . KATA SENDI NAMA Kata sendi Kata depan di dan ke Kaedah  Ditulis sebagai satu kata dengan kata mengikutnya.‫ رومهمو‬. -tah pun Kaedah  Ditulis serangkai dengan kata di depannya  Berfungsi sebagai kata tugas yang bererti juga ditulis terpisah  Perkataan yang dieja serangkai ialah: 8 contoh ‫ بيلته‬. huruf hamzah dibubuh di atas huruf alif Bentuk dasar ‫سان‬ .‫دسان‬ ‫كسان‬ .‫رومهكو‬ . mu. -kah.Imbuhan Kaedah  Kata dasar Huruf akhiran ya diimbuhkan pada kata lain yang tidak berakhir dengan alif dan wau Kata terbitan ‫موغكير‬ ‫ كاسيه‬. PENULISAN PARTIKEL Partikel -lah. .  Jika kata yang mengikutnya bermula dengan huruf alif .‫موغكيري‬ ‫كاسيهي‬ 13.‫رومهث‬ ‫كاوامبيل‬ 15.‫اتس‬ ‫اوتارا‬ Bentuk terbitan .‫ كوامبيل‬.‫دأتس‬ ‫كأوتارا‬ 14. KATA GANTI SINGKAT Kata ganti singkat Ku.

PENULISAN KATA ULANG Kata ulang Penuh – semu atau jamak Kaedah ۲ ‫بيري‬ ۲ ‫بوكو‬ ‫جالن‬-‫برجالن‬ ‫هارا‬-‫هورو‬ ۲  Kata ulang berimbuhan dan berentak Contoh Guna angka dua Arab [ ]  Guna tanda sempang 17.‫تغه هاري‬ ‫اد‬ Kata yang  Ditulis terpisah Gabungan kata yang ditulis serangkai sebagai bentuk yang telah mantap dalam ejaan Rumi. PENULISAN GABUNGAN KATA Gabungan kata Rangkai kata umum Kaedah  Ditulis terpisah Contoh ‫ سام‬.  Ditulis serangkai juga dalam ejaan Jawi.‫انتارابغسا‬ ‫ورضانضارا‬ 18.‫مسكيفون‬ ‫سوغضوهفون‬ 16. PENULISAN AKRONIM DAN SINGKATAN a b c d e f y ‫اءي‬ ‫بي‬ ‫سي‬ ‫دي‬ ‫اءي‬ ‫ايف‬ g ‫واي‬ z h i j k l ‫جي‬ ‫ايخ‬ ‫اءي‬ ‫جيه‬ ‫كي‬ ‫ايل‬ m n o p q r ‫زيت‬ 9 ‫عيم‬ ‫عين‬ ‫او‬ ‫في‬ ‫قيو‬ ‫ار‬ s t u v w x ‫ايس‬ ‫تي‬ ‫يو‬ ‫ؤي‬ ‫دبليو‬ ‫ايك‬ ‫س‬ . ‫يغ باءيق‬ ‫يغ سلمت‬ .

‫اءي‬.  Singkatan dalam bahasa Inggeris ditulis nama huruf dalam abjad Rumi yang ditulis Jawi Rumi TUDM  UMNO.‫ فاس‬.‫امنو‬ ‫فيترونس‬ .‫ايس‬.Singkatan  Singkatan dalam bahasa Melayu ditulis huruf pertama setiap perkataan.‫ت‬.‫ايل‬. Petronas Akronim yang dilafaz sebagai kata boleh ditulis lengkap sebagai kata KLSE 10 Jawi ‫م‬. .‫د‬.‫او‬. PAS.‫كي‬ .