Ch

ng IV

S m nh l ch s c a giai c p công nhân
1.Khái ni m GCCN và s m nh l ch s c a GCCN 2.Nh ng i u ki n khách quan quy nh s m nh l ch s c a GCCN 3.Các giai c p và t ng l p trung gian 4.Vai trò ng C ng s n trong quá trình th c hi n s m nh l ch s c a GCCN 5.S m nh l ch s c a GCCN Vi t Nam

1. Khái ni m GCCN và s m nh l ch s c a GCCN
1.1. Khái ni m - C s ph ng pháp lu n: n: + GCCN là s n ph m c a c/m công nghi p. p. + Hai tiêu chí nh n bi t GCCN V ngh nghi p V v trí trong QHSX TBCN - Khái ni m: GCCN là m t t p oàn xã h i n nh, hình m: thành và phát tri n cùng v i quá trình hình thành và phát tri n c a n n SX công nghi p hi n i, v i nh p phát tri n c a LLSX có tính ch t XHH ngày càngcao; là càngcao; LLSX c b n và tiên ti n, tr c ti p ho c gi¸n tiÕp tham gia vào quá trình s n xu t, tái s n xu t ra c a c i v t ch t và c i t o các quan h xã h i; là l c l ng ch y u i; c a ti n trình l ch s quá t CNTB lên CNXH. CNXH.

³GC vô s n là do cu c c/m công nghi p s n sinh ra; cu c c/m này x y ra ra; Anh vào n a sau c a th k tr c, và sau ó tái di n t t c các n c v n minh trên th gi i´. i´.
(Mác- ngghen tuy n t p T1 Nxb St H 1980 Máctr441,442). tr441,442)

³Phát minh u tiên làm thay i sâu s c tình c nh ng i lao ng Anh là cái máy s i Jenny c a anh th d t Jame Hargeaves Standhill, g n Blackburn thu c Nord ± Lanca sihre (n m 1764). 1764)
(Mác(Mác- ngghen tuy n t p T1 Nxb St H 1980 tr441,442). tr441,

³GCVS là m t g/c xã h i hoàn toàn ch s ng d a vào vi c bán s c lao ng c a mình, ch không ph i s ng d a vào l i nhu n c a b t c s t b n nào, ó là m t g/c mà h nh phúc và au kh , s ng và ch t, toàn b s s ng còn c a h u ph thu c vào yêu c u v lao ng, t c là vào tình hình chuy n bi n t t hay x u c a công vi c làm n, vào nh ng s bi n ng c a cu c c nh tranh không gì ng n c n n i. Nói tóm l i, g/c VS i. hay g/c c a nh ng ng i VS là g/c lao ng trong th k X X´. X´.
(³Nh ng nguyên lý c a CNCS´, Mác- ngghen tuy n t p T1 Nxb St H 1980 tr441,442).

³Giai c p Vô s n là giai c p nh ng công nhân làm thuê hi n i, vì m t các t li u s n xu t c a b n thân, nên bu c ph i bán s c lao ng c a mình s ng´
(Tuyên ngôn c a Hn 1980 tr540). CS- Mác- ngghen tuy n t p T1 Nxb St

1.Khái ni m giai c p công nhân và s m nh l ch s c a GCCN
1.2. N i dung SMLS c a GCCN. GCCN. - SMLS c a g/c cách m ng: +L t xã h i c , xây d ng xã h i m i ti n b h n. n. + SMLS ó do a v l ch s khách quan ( c bi t là a v kinh t - xã h i) c a g/c ó quy nh. nh.

Sù chuyÓn biÕn c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi h× trong lÞch sö
Tr×n h ®é k/tÕ x· héi HTKTXH Céng s¶n chñ nghÜa HTKTXH T- b¶n chñ nghÜa HTKTXH Phong kiÕn HTKTXH ChiÕm h÷u n« lÖ HTKTXH Céng s¶n nguyªn thñy
g/c c«ng nh©n g/c ts¶n g/c phong kiÕn g/c chñ n«

Thêi gian

-Néi dung SMLS c a g/c công nhân: xóa b ch TBCN, xóa b ch ng i bóc l t ng i, gi i phóng GCCN, nhân dân lao ng và toàn th nhân lo i kh i m i áp b c, bóc l t, nghèo nàn l c h u, xây d ng xã h i CSCN v n minh. minh. Mác: Mác: GCCN là ng i ào huy t chôn CNTB,

tõng b-íc x©y dùng cnxh, cncs. cncs.

2. Nh ng i u ki n khách quan quy s m nh l ch s c a GCCN
Mét c¸ch t
ng quát: do quan c a GCCN quy nh a v kinh t

nh

- xã h i khách

Trong CNTB GCCN g n v i l c l Sø mÖnh lÞch sö cña GCCN

ng s n ng

xu t tiên ti n nh t, cho nªn là l c l quy t nh phá v QHSX TBCN.

Sau khi giành c chính quy n GCCN ibi u cho s ti n hóa t t y u c a l ch s , cho nên, là giai c p duy nh t có kh n ng lãnh o xã h i xây d ng m t PTSX m i cao h n PTSX TBCN

- Mét c¸ch cô thÓ

VÒ kinh tÕ: GCCN là con ®Î c a nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i Sø mÖnh lÞch sö Cña gccn

VÒ x· héi: GCCN trong CNTB bÞ giai cÊp t- s¶n ¸p bøc bãc lét, ®iÒu ®ã ®· t¹o kh¶ n¨ng cho GCCN n¨ ®oàn kÕt c¸c giai cÊp kh¸c và ®i ®Çu trong c¸c cuéc ® u tranh. a vÞ kinh tÕ - x· héi ®· t¹o ra nh÷ng ®Æc iÓm nh÷ chÝnh tr - x· héi cña GCCN vµ do ®ã, t¹o kh¶ n¨ng n¨ ®Ó GCCN hoàn thành th ng lîi SMLS cña m×nh. m×

3. Các giai c p và t ng l p trung gian
- ó là các giai c p: nông dân, t ng l p trí p: th c, ti u th ng, ti u ch «
Mác: Mác: Trong t t c các giai c p hi n ang i l p v i giai c p t s n thì ch có giai c p vô s n là th c s cách m ng. Các giai c p khác ng. u suy tàn và tiêu vong cùng v i s phát tri n c a i công nghi p; giai c p vô s n, p; trái l i, là s n ph m c a b n thân n n i công nghi p. p. (Mác- ngghen: (Mác- ngghen:Tuy n t p t1 Nxb ST Hn 1980 tr554) tr554)

->Ch duy nh t GCCN có SMLS xóa b CNTB, t ng b c xây d ng CNXH, CNCS trên ph m vi toàn th gi i. i.

4. Vai trò c a ng C ng s n trong quá trình th c hi n s m nh l ch s c a GCCN
4.1. Khái ni m v ng C ng s n

ng C ng s n là t ch c cao nh t c a GCCN, m b o vai trò lãnh o cña GCCN
i n CNCS khoa h c).

(T

ng C ng s n mang b n ch t giai c p công nhân.

4. Vai trò c a ng C ng s n trong quá trình th c hi n s m nh l ch s c a GCCN
4.2. Quy lu t hình thành
®cs = cn m
X©m nhËp PTCN

CS

+

ptcn
§.tranh tù ph¸t Chñ nghÜa C«ng liªn

Bé phËn tiªn tiÕn

§.tranh tù gi¸c

§CS
L·nh ®¹o

4.3. Vai trò c a ng C ng s n trong quá trình th c hi n s m nh l ch s c a GCCN
S lãnh o c a ng C ng s n là nhân t quy t nh u tiên m b o cho GCCN hoàn thành th ng l i s m nh l ch s c a mình

Sù l·nh ®¹o cña §CS lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh

CS mang b n ch t giai c p công nhân

CS ã th hi n vai trò lãnh o thông qua vi c th c hi n các nhi m v

4.3. Vai trò c a trình th c hi n s
ra

ng C ng s n trong quá m nh l ch s c a GCCN
ng l i a ng l i

Sù l·nh ®¹o cña §CS

Tuyên truy n, v n ng vào th c ti n cu c s ng

T ch c th c hi n

ng l i

G

ng m u th c h ên

ng l i

5. S m nh l ch s c a giai c p công nhân Vi t Nam
5.1. N i dung s m nh l ch s c a GCCN Vi t Nam SMLS c a GCCN Vi t Nam c th hi n thông qua vi c th c hi n 2 giai o n cách m ng: ng: - Cách m ng dân t c dân ch nhân dân - Cách m ng XHCN

5.2. M t s v n

v GCCN Vi t Nam

- Ra i vào cuèi thÕ kû 19 u th k 20. 20. - Nh ng i u ki n GCCN Vi t Nam m ng vai trò lãnh o cách m ng (4 /k). /k). - Nh ng h n ch c a GCCN Vi t Nam. Nam. - Vai trò GCCN Vi t Nam hi n nay. nay.

5.3. ng C ng s n Vi t Nam - Ra i: 3.2.1930. i: 1930. Quy lu t: CSVN = CNMLN + PTCN + PTYN t: - Vai trò c a ng C ng s n Vi t Nam: Nam: Th hi n vai trò lãnh o. o. Nêu cao tinh th n ph trách. trách. - Lãnh o giai o n c/m DTDCND. DTDCND. - Kh i x ng và lãnh o s nghi p i m i. i. ng c n ph i t ch nh n và ti p t c i m i. i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful