Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

CHUYÊN M R NG: SO N TH O V N B N TR C TUY N VÀ LÀM VI C NHÓM QUA M NG V I GOOGLE DOCUMENT I. Gi i thi u chung: V i Google Document b n có th : -T o và chia s công vi c tr c tuy n -T o, hi u ch nh và t i lên nhanh Nh p kh u các tài li u hi n có, các b ng tính và bài thuy t trình, ho c t o nh ng cái m i t u. -Truy c p và hi u ch nh m i n i T t c nh ng th b n c n là m t trình duy t Web. Các tài li u c a b n cl u tr tr c tuy n an toàn. -Chia s thay i trong th i gian th c M i m i ng i vào tài li u c a b n và cùng th c hi n thay -Nó mi n phí ± b n không ph i tr xu nào Cách th c hi n: Truy c p vào trang web: http://docs.google.com i cùng m t lúc.

ng nh p b ng tài kho n gmail (c ng chính là tài kho n Google)

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 1

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

II. T o các tài li u, b ng tính và b n trình bày tr c tuy n 1. T o m i các tài li u c b n. B n có th d dàng th c hi n t t c các thao tác c b n, bao g m l p các danh sách ánh d u, s p x p theo c t, thêm b ng, hình nh, nh n xét, công th c, i phông ch và nhi u h n th n a. Và t t c u mi n phí. Sau khi sau: ng nh p, b n có th click vào nút Create new T ng ng v i OpenOffice t o m i v n b n v i nh ng d ng T ng ng v i Microsoft Office

OpenOffice Writer (File .odt) OpenOffice Impress (file .odp) OpenOffice Calc (file .ods)

MicrosoftOffice Word (file .doc) MicrosoftOffice Powerpoint (.ppt) MicrosoftOffice Excel (file .xls)

T o m u kh o sát ý ki n tr c tuy n T o m i th m c 2. T i lên các t p hi n có c a b n. Ngoài vi c t o m i m t tài li u, b n còn có th ch n nút Upload Google Documents ch p nh n các ODS, RTF, CSV, PPT, v.v. t i v n b n t máy tính lên.

nh d ng t p ph bi n nh t, bao g m DOC, XLS, ODT,

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 2

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

V i tài kho n mi n phí, b n có th l u tr 1GB online (v i nh d ng v n b n thì 1GB c ng ã quá nhi u), n u mu n có dung l ng l u tr nhi u h n (20GB, 80GB, 200 GB, 400GB, 1TB ) b n ph i tr phí

Click nút Start Upload t i v n b n lên

3. Giao di n màn hình quen thu c khi n vi c ch nh s a th t d dàng. Sau khi t o m i v n b n ho c t i v n b n t máy tính lên, b n ch c n nh p vào các nút trên thanh công c bôi m, g ch d i, th t l , i phông ch ho c nh d ng s , i màu n n c a ô v.v.

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 3

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

Menu File:
t tên l i cho t p tin

Có th download file v máy d d ng sau

i nh ng

Menu Edit:

Menu Format

Menu Insert

4. Chia s và c ng tác trong th i gian th c
V i m i v n b n, b n có th click vào nút Share ch n các ch chia s v n b n

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 4

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

Ch n ng i có th truy c p các tài li u c a b n. Mu n cho phép ai xem ho c cùng ch nh s a v n b n, B n ch c n ch n Invite People và nh p a ch email c a nh ng ng i b n mu n chia s m t tài li u nh t nh và g i cho h l i m i.

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 5

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

Chia s ngay l p t c. B t c ai b n ã m i ch nh s a ho c xem tài li u, b ng tính hay b n trình bày c a b n th truy c p ngay sau khi h ng nh p.

u có

Ch nh s a và trình bày cùng nh ng ng i khác trong th i gian th c. Nhi u ng i có th xem và s a cùng lúc. Có m t c a s trò chuy n trên màn hình dành cho các b ng tính, và các b n xem l i tài li u s cho b n bi t chính xác ai ã thay i cái gì và vào khi nào. Xem m t b n trình bày cùng nhau th t d dàng, vì b t k ai tham gia vào b n trình bày u có th t ng theo dõi ng i trình bày.

5. L u tr và s p x p tài li u c a b n an toàn Ch nh s a và truy c p t b t c âu. Không c n ph i t i xu ng; b n có th truy c p các tài li u, b ng tính và các b n trình bày c a b n t b t c máy tính nào có k t n i Internet và m t trình duy t chu n. Và t t c u mi n phí. L u tr tài li u c a b n an toàn. Kh n ng l u tr tr c tuy n và t ng l u giúp b n không còn ph i s l i c ng c c b hay s c m t i n.

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 6

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

D dàng l u và xu t các b n sao. B n có th l u các tài li u và b ng tính v máy tính c a mình d CSV, ODS, ODT, PDF, RTF và HTML.

i các

nh d ng DOC, XLS,

S p x p các tài li u c a b n. D dàng tìm ki m tài li u c a b n b ng cách s p x p vào các th m c. Kéo và th tài li u c a b n vào s l ng th m c mà b n mu n. 6. Ki m soát nh ng ng i có th xem tài li u c a b n

Xu t b n tài li u c a b n d i d ng trang web. Ch b ng m t cú nh p chu t, b n có th xu t b n các tài li u c a mình tr c tuy n d trang web thông th ng mà không c n ph i h c thêm gì m i.

i d ng các

Ki m soát nh ng ng i có th xem các trang c a b n. B n có th xu t b n cho c th gi i, ch m t s ng i ho c không ai c -- t t c là tùy thu c vào b n. (B n c ng có th b xu t b n b t c lúc nào.)
GV: Huünh Bao Thiên Trang 7

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

ng các tài li u lên blog c a b n. Khi b n ã t o ra m t tài li u, b n có th

ng tài li u ó lên blog c a mình.

Xu t b n trong công ty hay nhóm c a b n. V i Google Apps, vi c chia s các tài li u, b ng tính và các b n trình bày quan tr ng trong công ty hay nhóm c a b n s d dàng h n nhi u. 7. M t s ví d t ng i dùng i có th làm c v i Google

Sau ây là m t s các ví d th c t v nh ng gì m i ng Documents.

Theo Hu nh B o Thiên, Giáo viên tin h c tr

ng inh Thi n Lý, TPHCM

Là m t giáo viên tin h c, ng th i c ng là m t GVCN, tôi ã dùng Googledocs làm cho công vi c c a mình thu n l i và trôi ch y h n. M i khi nhà tr ng có k h ach gì c n l y ý ki n ho c ng ký c a h c sinh, tôi t o m t b ng tính tr c tuy n ho c m t form kh o sát tr c tuy n r i g i link qua email các em HS t i n vào Tuy nhiên thông th ng link s dài nên d nh tôi k t h p v i m t trang web khác thu g n a ch r i m i g i link cho HS. Ví d cho các em ch n bài hát thi hát ti ng anh, tôi ã t o form t i ây: http://tinyurl.com/7a2chonbaihat M t ví d khác, trong quá trình chu n b cho bài gi ng này, tôi ã có t o m t form thu th p thông tin c a các th y cô ng ký tham gia d gi t i a ch http://tinyurl.com/dangkydugiothaogiang240310 Trong gi ng d y, tôi c ng th ng xuyên ng d ng Google docs l u tr tài li u tr c tuy n và có th truy c p b t k lúc nào, ng th i k t h p v i Google Site t o trang web ph c v cho vi c d y và h c môn tin h c, có th nhúng file trình chi u (powerpoint, presentation), file document (.doc, .odt) ho c file b ng tính (excel, spreadsheet) vào trang web, xin tham kh o t i a ch : http://tinyurl.com/lststinhoc Theo Lesley Cutts, Giám c Marketing c a GoodnessDirect

Chúng tôi i u hành m t c a hàng tr c tuy n có 5.000 s n ph m. C hai tháng m t l n chúng tôi có kho ng 200 s n ph m m i c n ch p nh, phác th o chi ti t, c ki m tra và sau ó a lên trang web, blog và b n tin c a chúng tôi. Chúng tôi luôn b r i tung lên v i các th ch p nh và các chuyên viên vi t qu ng cáo ph trách các s n ph m khác nhau. Trong th c t , vi c truy n t có th gây nh m l n và m t s s n ph m còn không hi n lên. [Google Documents] ã t o nên cu c c i cách cho chúng tôi. Chúng tôi có th ghi m t b n sao lên tài li u Google r i vài ng i cùng ki m tra, và nh th ti t ki m c khá nhi u th i gian. Ng i mua có th t o m t b ng tính Google v i danh sách các s n ph m m i a lên trang web mà t t c các phòng u có th làm vi c trong th i gian th c. Nh v y, nh ng ng i ch p nh
GV: Huünh Bao Thiên Trang 8

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

và ng i vi t n i dung có th xem c nh ng vi c c n làm và nh ng vi c m i ng i ã làm. Th t tuy t v i. Gi ây t t c chúng tôi u có th làm vi c trên cùng b ng tính! Theo Reyner, công dân Chicago và khách du l ch Alaska Tôi s d ng b ng tính Google l p k ho ch chuy n i ngh t i Alaska v i ba ng i b n i h c c a tôi. Sau khi t t nghi p, chúng tôi ã i t i các thành ph khác nhau b t u cu c s ng m i y sôi ng c a mình và gi ây chúng tôi ã t chân t i kh p các châu l c. Tôi Chicago, Ferry LA, và Eliana Atlanta và MJ San Francisco. Th t b t ti n khi c ph i g i qua g i l i b ng tính m i nh t b ng email, và tôi ã th dùng tính n ng "Xu t b n" mà Excel cung c p, nh ng nh ng ng i khác ch có th xem mà không th ch nh s a và l u b ng tính ã xu t b n. [Google Documents] có t t c các tính n ng mà tôi ang tìm ki m, nh ó tôi có th giao ti p, làm vi c, ch nh s a chuy n i c bi t t i Alaska c a mình và l u ct t c các nghiên c u cho chuy n i c a m i ng i mà không c n ph i lo l ng v vi c b ng tính s b ch ng chéo v i ng i dùng khác c ng ang làm vi c v i t p cùng lúc ó. Theo Frank, thành viên tích c c c a Red Sox Nation Tôi là ng i mua vé theo mùa c a i Red Sox và tôi ã chuy n n St. Louis. M c dù tôi ch có th t i Fenway vài l n m t n m nh ng tôi v n gi các vé theo mùa c a mình và gia ình và b n bè tôi mua vé. Tr c ây tôi t o m t b ng tính Excel và g i qua e-mail b ng tính này cho riêng t ng ng i, nh ng i u r c r i là luôn ph i i ng i này l a ch n tr n u tr c khi có th g i i cho ng i ti p theo. Tôi luôn nh n c các cú i n tho i t m i ng i yêu c u b ng tính và tôi luôn ph i nói "anh là ng i th ba, hãy kiên nh n". Ho c m i ng i s c m th y ph t ý vì h không c g i b ng tính s m h n (t t c các tr n u c a i Yankee âu? T i sao vé c a t t c các tr n u ngày th B y ã b mua h t? T i sao anh g i nó cho anh ta tr c tôi?). V i [Google Documents] vi c cung c p vé n gi n h n nhi u, gi ây tôi ch c n g i e-mail cho m i ng i và h ch n vé cho b t k tr n u nào s n có. Và thay vì công vi c ph i kéo dài hàng tháng li n, tôi không h ng c nhiên n u nh trong n m nay vi c ó ch m t m t tu n. Theo Ryan Jones, ng i vi t blog/ng i vi t sách và k s ph n m m

Tôi luôn dùng [Google Documents] khi c ng tác v i các tác gi khác v các bài ng trên blog. Kh n ng làm vi c trên cùng m t tài li u t các a i m khác nhau và xem nh ng thay i c a nhau trong th i gian th c th t là thú v . Tôi c ng s d ng d ch v này khi biên so n các ph n trong quy n sách c a mình - T i n Ti ng lóng
GV: Huünh Bao Thiên Trang 9

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

Internet. B ng cách này tôi không ph i g i tài li u qua email cho các nhà phê bình và ng i biên t p - h ch c n vào m ng và không nh ng có th a ra xu t c a mình mà còn xem xu t c a nh ng ng i khác. Tr c ây tôi ã m t r t nhi u th i gian v i khâu ch nh s a. [Google Documents] c ng r t h u ích cho vi c theo dõi thói quen n u ng và tính l ng calo. D dàng h n nhi u khi có th ghi l i cm t b a n ngay sau khi n (hay trong m t s tr ng h p ngay t lúc còn nhà hàng) h n là ph i i cho n khi v nhà và nh l i nh ng gì b n ã n và l ng calo có trong ó. Cám n r t nhi u v d ch v tuy t v i này. Theo Ken Leebow, Nhà v n: T p sách 300 i u khó tin có th làm trên Internet Tôi ch mu n nói cho m i ng i bi t r ng tôi thích s d ng [Google Documents]. Tôi luôn mong m i n ngày t t c các ng d ng c a tôi c s d ng tr c tuy n. Là m t nhà v n ph i nghiên c u r t nhi u trên Internet, trong ngày tôi luôn làm vi c trên vài máy tính khác nhau. S d ng [Google Documents], dù âu tôi c ng có m t b n sao hi n t i c a nh ng quy n sách tôi ang vi t. Tôi ã t ng n ng su t cr t nhi u vì b t c khi nào tôi n y ra ý t ng hay có thông tin a vào sách c a mình, tôi ch c n n máy tính g n nh t. Ngoài vi c luôn có m t b n sao hi n t i tr c tuy n, tôi có th chia s sách v i ng biên t p c a mình. Nh v y chúng tôi luôn làm vi c trên m t b n sao và b n sao luôn c p nh t. Cám n r t nhi u vì ã cung c p d ch v này. Theo Andrew Spittle, m t ng i h c Whitman i vi t blog là sinh viên n m th nh t c a tr i

ng

Tôi là m t sinh viên n m th nh t Tr ng i h c Whitman và tôi s d ng [Google Documents] g n nh cho t t c m i công vi c. Tôi dùng nó ng bài lên blog c a mình, làm các bài lu n, gõ ghi chép cho các bài c và làm nhi u công vi c khác n a. Gi ây tôi thích nó h n r t nhi u vì n u tôi âu mà không có MacBook c a mình và c n ghi chép trên máy tính, tôi có th th c hi n d dàng. Tính n ng c a [Google Documents] th t tuy t v i, ó chính xác là i u tôi ang tìm ki m d ch v này. C m n r t nhi u v nh ng gì các b n ã làm t o ra các s n ph m Google tuy t v i. Theo Heather Truong, J.D., ng Mexico: i l p ngân sách di ng & và ng i i bi n t i

Tôi ang tìm ki m m t ti n ích t t theo dõi tài chính/ngân sách, vì v y tôi ã t o m t ti n ích trên MS Excel, nh ng tôi ph i au u tìm ra cách "chuy n" nó t
GV: Huünh Bao Thiên Trang 10

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

n i làm vi c v nhà ---li u tôi có nên luôn ph i g i cho mình m t b n m i qua email vào cu i m i ngày làm vi c, v.v... TH T LÀ M T S TRÙNG H P ÁNG NG C NHIÊN - TÔI Ã TÌM TH Y [Google Documents]!! TH T ÚNG LÚC!!! Nó ã giúp tôi luôn c p nh t và s p x p c các s li u tài chính c a mình. Ngoài ra, b n tôi ang t ch c m t chuy n i ch i trên bi n nhân d p n m m i 2007 t i Mexico. Cô y ã t o ra m t b ng tính cho t t c m i ng i v s ti n ph i tr , khi nào n h n, ai chung phòng v i ai, v.v... Th t không may là cô y ã r t v t v khi ph i g i i r t nhi u phiên b n c a b ng tính và không bi t cách nào có th t i lên trang web. L I M T L N N A -- [Google Documents] TR THÀNH C U CÁNH!! C m n NHÓM GOOGLE vì ã làm cho cu c s ng c a tôi (và c a c nh ng ng i khác) d dàng h n và có tr t t h n r t nhi u. Hãy luôn làm t t nh th và tôi mong ch t t c các d ch v m i các b n cung c p. Theo Mark Dawson, i u ph i viên Ho t Las Vegas : ng ng ua, Tr ng ua Mô tô

[Google Documents] ti t ki m th i gian r t nhi u cho Tr ng ua Mô tô Las Vegas. Chúng tôi s d ng nó trong các s ki n hàng tu n ghi l i gi làm vi c c a công nhân trong b ng l ng. Tr c khi s d ng [Google Documents], chúng tôi ph i g i các t p Excel qua email ho c l u trên a vì ó là cách duy nh t chuy n nh n c t p gi a các toà nhà. Quy trình này r t ch m và không áng tin c y c bi t vì Tr ng ua tr i r t r ng gi a các toà nhà. Gi ây ngay sau khi các công nhân c a chúng tôi gõ gi làm vi c c a h vào, nó s c l u ngay l p t c và tôi có th xem dù b t k n i nào trên th gi i. N u tôi mu n ng i trên bãi bi n Key West và b o m r ng Phòng Thanh toán l ng ã nh n c b ng gi làm vi c, tôi v n có th làm c. Chính vì v y tôi luôn dõi theo Google và xem Google s gi i thi u s n ph m gì ti p theo. Theo Bryan Massingale, ng i con r tuy t v i:

Lý do chính tôi dùng [Google Documents] là giúp m v tôi. Bà không thành th o l m v máy tính và m t vài tháng tr c bà nh n vi c m i. M t trong nh ng yêu c u công vi c là báo cáo tình tr ng công vi c hàng tháng bà ang làm. Cu i cùng tôi ã t o m t b ng tính bà theo dõi thông tin này. V n là tôi s ng NC và bà s ng WV. Hi n tôi có hai cách làm vi c v i bà, c hai cách này u ch ng d dàng và hi u qu gì. Cách th nh t, tôi có th ng nh p t xa vào máy c a bà và làm vi c tr c ti p trên máy tính c a bà nh ng k t n i có th ch m và b ng t nh k . Sau khi ã th c hi n
GV: Huünh Bao Thiên Trang 11

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

các thay i, tôi g i t p qua email cho chính mình và nh v y tôi ã có m t b n sao hoàn ch nh s n sàng g i i sau khi m v tôi l i làm r i tung lên. :-) Ch ng c n nói các b n c ng bi t tôi không thích cách làm vi c này m t chút nào. Cách th hai tôi ã làm là b o m tôi g i b ng tính qua email cho tôi và tôi làm vi c trên máy c a mình và sau ó l i g i l i cho bà. Và ây c ng l i là m t cách làm không hi u qu . Khi nghe nói Google ang gi i thi u m t ch ng trình b ng tính tr c tuy n, tôi ã r t hào h ng. Tr c h t là vì tôi bi t ngay r ng tôi có th s d ng nó gi i quy t t t c nh ng v n trên và th hai là vì tôi bi t r ng Google ho c là không làm ho c là làm ra làm. Bây gi , tôi ã t i b ng tính lên, m i bà làm Ng i xem và chúng tôi có th cùng làm vi c trên b ng tính. Khi tôi ã l u nh ng thay i cu i cùng, bà có th t i xu ng và g i qua email cho ng i qu n lý. Không c n ph i g i email qua l i và vì b ng tính c Google l u tr trên máy ch , tôi không ph i lo l ng v m t mát hay nh n c "phiên b n sai".Cám n Google! Theo Debbie, Mary Anne, Jerri, Rita và nh ng ng các khu v c lân c n: i tình nguy n nh h trong i tình

Chúng tôi s d ng [Google Documents] chia s thông tin v i nh ng ng nguy n khác trong t ch c vùng lân c n c a chúng tôi New Orleans.

Chúng tôi có "Block Captains" trong ó m i ng i so n d li u v các v n c s h t ng liên quan t i C n bão Katrina và nh ó chúng tôi có th t ng t c tái thi t nhà c a và i s ng. M t ng i t i d li u lên [Google Documents] liên quan t i v n chúng tôi phát hi n th y (ch ng h n nh nh ng l th ng trên mái nhà và các b n r a v nh t c, bi n hi u ng ph và bi n báo d ng b m t). Sau ó các b ng tính c chia s v i các thành viên khác trong t ch c, y ban ph trách v N c và Thành ph h có th xem các v n và gi i quy t. [Google Documents] r t d s các d li u c p nh t. Theo Anand, Giám Chennai, n : nh p d li u và là cách DUY NH T chúng tôi chia

c Phát tri n Kinh doanh c a Silicon Oyster Technologies

Tôi ã s d ng [Google Documents] trong vài tu n nay và nó r t h u ích cho nhóm tuy n d ng c a chúng tôi. Vì là m t Công ty Phát tri n Ph n m m N c ngoài và có ng i qu n lý nhi u khu v c khác nhau, làm vi c trong các múi gi khác nhau nên chúng tôi khá v t v khi t ch c ph ng v n cho các ng viên. Bây gi , chúng tôi ang s d ng [Google Documents] v i t t c các chi ti t v ng viên cùng v i l ch ph ng v n và th i gian thu n ti n ph ng v n mà ng i qu n lý ph i i n vào.
GV: Huünh Bao Thiên Trang 12

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

Nh ó chúng tôi có th tr l i nhanh chóng cho các ng viên và c nhóm c p nh t.

u

c

M c dù có s n nhi u H th ng Qu n lý Ng i xin vi c, nh ng [Google Documents] là t t nh t và hoàn toàn mi n phí. Mong Google luôn có nh ng s n ph m tuy t v i nh v y. Theo Scott Clark, T v n Marketing trên Internet, Trong công vi c tìm ki m marketing c a mình, tôi th ng xuyên ph i g i i nhi u d li u b ng bi u c a mình t i khách hàng. Tr c ây, chúng tôi ph i ính kèm trang tính Excel ho c ng thông tin trên các b ng trang web, m t vi c làm t n kém chi phí và b t ti n. Chúng tôi không bao gi có tài li u m i nh t - và vi c h p nh t thông tin luôn gây au u. V i [Google Documents] các khách hàng c a tôi và tôi luôn bi t r ng thông tin s luôn m t n i chúng tôi có th cùng làm vi c. Các khách hàng c a tôi r t hài lòng v i hi u qu công vi c c a tôi và tôi có th thành th t nói r ng nh v y tôi ã có c l i th c nh tranh. Bí quy t ây là tính n gi n và d s d ng c a [Google Documents]. B t c ai c ng có th s d ng nó. Nó cho phép b n hoàn thành công vi c dù b n sân bay hay quán cà phê mà không c n ph i mang theo m t ng d ng c ng k nh ph i m t b n phút kh i ch y. Nó c ng th t h u hi u v i các nhà báo - giúp vi t truy n hay các câu h i ph ng v n. M i khi tôi m nó, tôi l i ngh n m t cách s d ng m i. Hoàn h o! Theo Amy Kimber, Chuyên gia Trò ch i PuzzlePirates: Trong trò ch i PuzzlePirates tôi có m t c a hàng s t, c a hàng ch t o n súng th n công bán cho l c p bi n b n k ch. Vì s nh ng tên c p t n công là vô h n nên tôi ph i ch t o n súng th n công áp ng nhu c u - nh ng m t m c giá mà tôi có th có lãi. Và ây chính là lúc ng d ng b ng tính. Ng i ng s h u c a hàng v i tôi s ng m t vùng có múi gi khác, và v i [Google Documents] gi ây anh y có th c p nh t các giá tr th tr ng hi n t i cho n (và g và s t s d ng ch t o n) khi anh y ch i và tôi c ng có th làm nh v y khi tôi ng nh p. B ng cách này các d li u c a chúng tôi không bao gi l i th i quá 12 gi . Cách này c bi t h u ích khi x y ra chi n tranh trong th gi i c p bi n - có s n thông tin chia s v i các t ng t l nh h i quân khác ngay l p t c th t là h u ích - chúng tôi có th có nhi u l i nhu n h n nh chi tiêu vào nh ng th quan tr ng h n và bán cho b n c p bi n nh r u rum và tàu chi n.....

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 13

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

Theo Mick, S quan c nh sát ã ngh h u

Poole t i Dorset (UK): trong gia ình.

[Google Documents] d chia s và cho tôi câu tr l i v các v n

Chúng tôi vi t danh sách mua hàng hàng ngày trên m t m u gi y trong b p. N u v tôi có th i ch c vào gi ngh tr a t i ch làm nh ng l i không có danh sách trong tay, cô y s ph i g i i n h i xem c n mua nh ng gì trong danh sách. Và c ng không th b sung gì thêm vào phút cu i cùng n u l i không g i i n cho ng i kia. Gi i pháp là m t b ng tính chia s c in trên m t t gi y A4. Các m c c phân lo i theo th t nh b trí siêu th a ph ng. Hai chúng tôi u có th b sung thêm m t m c nào y vào b t c lúc nào mà không ph i liên l c v i ng i kia và c hai u có th i mua hàng và ch c ch n r ng chúng tôi ã có b n danh sách m i nh t. Sau khi in b ng tính ra, n i dung ô c xoá i và l i b t u m t danh sách m i.Các b n in ra r t rõ ràng khi tôi i xung quanh các gian mua s m và i u tuy t v i h n c là tôi không còn ph i lu n ch vi t c a v tôi n a!

Theo Arthur Freydin, Nhà qu n lý Marketing T Products, Inc.

ng tác c a Home Décor

[Google Documents] ã và ang t o ra m t làn sóng trong toàn b phòng marketing c a Home Decor Inc. Ph ng th c tr c tuy n th c s quan tr ng vì nó cho phép s h p tác toàn di n trong c phòng và các i tác tr c tuy n c a chúng tôi. Nó ti t ki m cho chúng tôi nhi u th khi không ph i làm nhi m v th a là g i các c p nh t t khoá m i nh t c a chúng tôi qua email cho các i tác marketing c a mình. N n t ng VÔ CÙNG linh ho t và tôi bi t r ng tôi m i ch s d ng m t s tính n ng c b n. Tôi r t nóng lòng mu n th y ti m n ng t ng lai c a d ch v này!!! Theo Tapan Pandita, ng i t ch c l h i v n hoá t i tr ng i h c:

Tôi hi n ang làm vi c cho l h i v n hoá trong tr ng i h c (Mood Indigo -IIT Bombay) và chúng tôi có danh sách r t nhi u các nhà tài tr ti m n ng v i s i n tho i, a ch và id email c a h cùng hàng ng nh ng th linh tinh khác. Và chúng tôi c giao nhi m v ph i i u ph i vi c liên l c v i t t c nh ng ng i tài tr này gi a 5 ng i v i nhau và ban u ây là m t công vi c th c s v t v . Nh ng khi tôi phát hi n ra [Google Documents] th t úng nh m t gi c m thành hi n th c. T t nhiên là các s n ph m c a Google u luôn r t h u d ng. C ng nh tr c khi có [Google Documents] chúng tôi s d ng trò chuy n gmail g i th cho m i ng i m i th và bàn b c v nó. C m n Google r t nhi u vì ã cho ra t t c nh ng s n ph m tuy t v i này !! Theo Mike Remington, thành viên cu ng nhi t c a liên oàn bóng chày: Tôi ã trong m t liên oàn bóng chày cu ng nhi t trong 12 n m nay v i 15 ng i b n khác. Công ngh cho phép chúng tôi c i thi n áng k hi u qu qu n lý trong
GV: Huünh Bao Thiên Trang 14

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

nhi u n m qua nh ng m t s l nh v c chúng tôi ang t t h u. D ch v web c a liên oàn theo dõi nhi u th chúng tôi quan tâm nh ng do nh ng i u l r c r i c a liên oàn .....nên có r t nhi u vi c c n b ng tính ! Hàng tu n, u viên c a chúng tôi ph i g i qua email m t b ng tính v các giao d ch ghi trong tài li u, phác th o các l a ch n, l a ch n i lý t do, s ti n còn l i, tình tr ng gi i h n m c l ng, v.v... ó là m t b ng tính c b n v i các hàm và công th c; v n là ch h u h t m i ng i trong liên oàn u không s p x p có t ch c nh các u viên. Ng i u viên luôn g p phi n ph c v i các vi c nh g i l i b ng tính c p nh t, t o phiên b n, email ã xoá, nh ng ng i c g ng giao d ch mà không ti n, v.v... B ng tính chung [trong Google Documents] là n i t p trung l u thông tin này và ây là gi i pháp tin c y duy nh t. Nó c ng cho phép chia s các c quy n c p nh t khi có nhu c u. Thông tin chúng tôi x lý r t linh ng., và [Google Documents] s r t h u ích ti p t c phát tri n.

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 15

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

B t

u nào!

B n ã s n sàng t o tài li u Google u tiên c a mình? B n ch a có tài kho n Google? T o m t tài kho n ngay bây gi và hãy khám phá! Ch c n ng nh p b ng Tài kho n Google c a b n.

Sau ó ch n lo i tài li u nào mà b n mu n t o ho c t i lên m t t p hi n có. Chia s v i nh ng ng i khác và th m chí là xu t b n nó.

Bài th c hành 1:
M i HS ng nh p vào trang web http://docs.google.com b ng tài kh an gmail c a mình T o m i m t v n b n (Document) và i n vào các thông tin theo m u sau: Tên file (Vào File ch n Rename i tên file): 10A2-MASOHS-Soyeulylich

Tru ng THCS-THPT inh Thi n Lý S y u lý l ch h c sinh N m h c 2009-2010 y H tên : y L p: y Ngày sinh : y N i sinh : y Quê quán : y a ch : y i n tho i: y i n tho i di ng: y Email yahoo: y Email gmail: y Hình th : insert t máy tính L y hình: vào Start->Run \\192.168.1.9 \Photo2LSTS\Hinh anh nam hoc 2009-2010\Hinh the hoc sinh 0910 Sau khi i n y thông tin xong Vào Share ch n Invite people i n email: baothien22784@gmail.com Ch n To edit cho phép ch nh s a và Click nút Send Sau khi ki m tra n i dung, GV s xác nh n tr c ti p vào file.

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 16

Tr

ng THCS-THPT inh Thi n Lý

Môn Tin h c

Bài Th c hành 2:
H c sinh truy c p vào trang web: http://tinyurl.com/lststinhoc Vào Tin h c 10 vào ³Danh sách nhóm kh i 10´ Nhóm tr B B ng các nhóm vào http://docs.google.com ng t o m i file Presentation ng ghi thông tin sau: u tiên nhóm tr xem l i danh sách nhóm mình

c 1: Nhóm tr c 2: Slide

Danh sách nhóm «.l p«. Các thành viên: B c 3: Nhóm tr c 3: Nhóm tr ng t o slide th hai, i n thông tin cá nhân c a nhóm tr ng (gi ng nh trong file s y u lý l ch, có chèn hình th ) B ng Share cho các thành viên và email baothien22784@gmail.com ng nh p vào gmail ho c docs.google.com ng ã t o) ki m tra th m i và t v i quy n edit B c 4: Các thành viên t o các slide ti p theo trong cùng m t file Presentation viên theo úng nh trong slide 1 c a nhóm tr i n tên mình vào. (Th t các thành

Sau khi ki m tra n i dung, GV s xác nh n tr c ti p vào file.

M i ý ki n th c m c và óng góp xin vui lòng email v Xin chân thành c m n

a ch : baothien22784@gmail.com

GV: Huünh Bao Thiên

Trang 17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful