You are on page 1of 130

I

I Wydawca.: Wydawulntwo Portal ul. ~w. Urbana. 15: 44-100 nuwrce -tet/rax, (032) 334 85 38 www.rpg-purtal.pl pOI'taliYrpg·portal.pl

[ Patr-on t netowy wwwvencme.net

Of1ojolna eercae sry www:neur0811Imavalklilanet

____ - ISBN: 83-914727-1-X

~::=_======~"=:=~~~='=i=!e='=!========~~ 1

U IAllliIl:':U1ftOSHr"M"',A rx~~ f\Vr::::~ ""~ '.,,: l' J rs

POSTAPOKALIPTYCZNA GRA E"ABOLARNA

~Illnrzy dodalku:

Marcin Blecha. Micha.l Oracz

I'nmoc:

Igrracy 'rreewtceex

lIustracje:

'rornaea Jl}druB_zek, atawomu- Manla.k, Radoetaw Orusaewtca

Uusu'acja Ila nkladcc:

'romasa orece

Korekla:

RaCal Szyma

Sklad:

Michal Oraca

PndziQkowania:

Specjalne podatexcwenie dla Mar-ctna .Per-plexera" Oleszaka aa rachowe uwagt do opJsu tecnncrogu

§pi!i ~re!ici
Stare dobre czasy 3
Skarby Nowego Swlata 10
Hiberrratns 17
Wypatrosz maszyn~ Molocha 23
Co da si~ wybebeaayc z maszyn 29
Zostati cybor[iem 45
Wszczepy 51
Saint Louis, mekka motaut6w 65
Saint Louts- Pochodzenie 70
Ludzie, kt6rych potrzebojesz 71
propoaycje enajomoect 77i
81
Gangi do wyboru 87
Pozuaj sekrety [ambliu[D 95
Zostati wladc~ zwierz~t 107
Katalog stworcw 115
Zwiadowcy Molocha 121
Skoper . Profesja 125 STARE DOBRE CZASY

3

Bohater 2 '>¥!

I~ l:I:;:W~~~~=~ko6~;~e::

wleool 0 pezedwojennycn ceeeecn. ~ym wll;!ksze ogamte mole nl6CiowleI".-.anle Mlnt;llo raptem trzydzlBlleI Ia~, a ludzle zapomnten Jll.:': tak wielel Pl7.aclet ne kuzdym xroku spotk8.t moene, poaoeteloIlcl po Lamtych oeesecn rr-secree 7.& z,vwaJ4C 'rornado kaMy z nas mote na wtaane ccsy przekona.cslec.ja.k ten kJ'aJ wygl4dai naprawde. Wydaje m! sl/1. ee ludzle potrzebuj1t mnu . opowlad.a.ja, mestworzone tustor-te I ldaaltzujl\ mtmone C1.8.sy. bo ohCl\ wieny~ ee kledy~ byln teptej, zylo slli;! latwiej ! WBZySCy byl!

wtem 01. jak bylo na.pra.wdl;l

Swiat by! pod wleloma. wzgh,ldaml podobny do nasaego, a. zarazem tak rotny. Dzislaj wszystko wyda· je mt ete waioe.Mocta.sa· mochody, eccecb w js.kl etewtenc domy Takt.e rcenice miedzy tamtyml tudztnt a. naml. Sledzlmy na gr-uzecn rnuzaurn tecnrukr, wlli;lC pczw(lJcle. ze dorzuoe tl'ooh'il dr-ewna do ogntske I dzlaleja?..6·

go wteczor-a ogranl~ moj~ crcwresc tylkodo jednegc tematu. Wledza c teennice ~ caescw sprzed wojny pctr-aebua jest kazdemu. kto ecce pr-.r.e:l:yC dzIBlaJ Mus1&z wtedatec. czy ten kawal por-dzewlalego zJomu to faktycznle tylko sere ecwc. cay pr-aedwojenne Ul'Z4dunle. ktA!'e po napr-awte oalkowlcle odmlenl twoje tytlle. KledyS pr-ayezedt do mnte takt chlopak· Manny. Mtal7.6 BOb!\- czar' ll~ skr?ynklil a gumowymi guzlczkamt. Wytlumaczylem mu. 00 to Jest OVO 1 Jak wygtade monitor albo tejewtacn Chlopak aie aatnteresowat. pohandiowal u-ocne. wybral sle na lowy do ercjnowanyoh rntast I wr6o!i po jlLklmS czaste. Bkompletowal caly zestaw. Dtialaj jaa!. leka.rzem w Miami czy Balt Lake City. wszvstktego naucay! alli';1; plytek.

To oczywlAole banujny pr-ayktad, ale posaeuje. 0 00 mt ChO(b:1. JeSI! cheese aar-atnac na gambl1ngu, JesteS UlwOlj" alba tnter-esuje ole cOO wteoej ntz spicwa, ruusisa wtedatec Jall wygl!1,daJ SW.lat przad wojnl.j, I 00 de czego slutylo. Nle przekonuje cie tov wlecinny przykla.d. K.iady~ wtcczyta alii' Z8. mna taka detewcayne, nazywala alii' Sandy Brown. Wy pytywaJa mnle 0 rcane drobtazgt. De kosztowa1 bllet w metr-ae. jak sioi! kcrzystalozlnternetu,ootosl\-Mltestrony, jak szybko )etdzl!y samocnody w r-uchu ullcznym I Jak wynajmowalo Slli' samoloty. Co sllil okazalo? Sandy brata

plan, kt.6ry oprccoware. wypa 11. Zatyla, s~ybko dotarja ua druglkonlecmlasta.,WLpod sta.wlewledzyzpoprzed.nlcb tr-tpcw obatawU3o wresciwe go kcnta w wyoolgu. wynejete, cza.rt.erowy lot I, zeutm Jq. wyr-aucttc z powrotem do r-aeczywtetosot. zda,tyl3o aoba cayc Rio De daneu-o. By~ mote jake jedyna z nas wt dzla.la Swiat poea Potnocna Amel'ykq..

Istn.leJllludzle,ktlin:y

pasjonuja sl~ st.a.l'ocla.ml ! ea nil. tyle =0:':01,;00 mOl5q. eoble poewouc no.luk· sus sprcwedeente, beauzytecanych antyk6w. CzeM molch anajomych srecjeItzuje BI~ w wyazuklw30nlu Iegeudar nych gambll . pr-aedmtotcw, ktOre z jIL. klegeS powodu a~aly nle stewne I 81\poszuklW3one prze~ bogacay, Rzud'kle modele aut, numMY komlks6w. tntereeujace bron. nawet plo.ko.ty z gwl6.zda· ml telewtzjt. .JeSIl cheese wyszuktwec takle Iegendy, komeoanie rnuetez wtecaiec, jak to bylo przed wojca. Til. wtedea praydaje alii' rcwntez przy przecae sywanlu pr-zedwojennycn ba.z danych, podcza.s konta.kt.6w z hlbernatusaml I w setkaoh Innycn sytuacJI. Ale coeve teor-it. Rano pogrzeblemy Woch'il w gl'u,

-

~l' Stare, dobre czasy

zowLGkach ,[ eobaczymy, co ude, nam alii' I'll szybkich samolot&oh, nle I'll rakletach

Poduszkowcow uaywauo tylko do lukSl.Isowyoh rejsow wyoleczkowych ole wterzcte w h,lstoryjkl 0 poouszkcwycn teksowkacti. Opi"OOz samocjiodow najbardzlej lnteresuJ4Cil. dla. nes ckuzuje ete ale¢ szybkieJ sorer. Nowy .Iork I AppaJoohy k<.ll'zysl;aJI\. ae at.a.Pych tor-ow, 01\00190:1: nte zdolaly oeuuoowec koiejek mtejskjch. Pn.ad wcjna I'll duaych agjorner-acjach pow1e~r;!.e praectnajy zawteSWIle nal'otmyoh wysoko{;clach wtadukt.v. a pod etemte, kcpano tuneie . wszyst· ko. teby OS2czlildzl¢ miejsca. 'reeaa wiekseosc Z men to r-utny, rue sposob po-

au~cmatyczn4 skI'Zynilli oiegow ktOO Przec wOjn£l, najpowseecrmrejseym ZrO

r-aucu hesrc. Ze to dl.a bab i atedaiemyoh diem tnros-macjt by] Internet. RaMy

aterowcow j nie prz.y.1e1a 6i~ poweeecn- magi pooptao Illf;! do steel . nte tylka

rue. aowntea sxomputerveowane auta pFMlZ domowy komputer; ale N)wniez

n!e pcdobary alii! "prlLwdziwyrn racetom'', PFl.SZ ereencsoe przeglll,d8J'ki w teterc-

kt()rzy wcren rruec wszystko pod kon necn I tei-mtnale w skleplka.cb z paple·

~rol"" r coorae dla. nee. DUUl, pozbawto- rceemt. MlIl10 eo nadat wycnodatjy ga-

ne baJer()w aut" okaeaty Slt;1 ueruao zecy I kellj,zkl. Muzykt;'! moana byto

u-wate I mo:tell1Y z nleh soraystee tak· kuplC earcwnc w sklaplkaob inter-ne-

ee dz~. Na. eeczescte wllzYBtkle samo towych, jak I w akjepte na ptycte, Diu-

enody Sli wyposa.zone w ~nnlkj apelt go mesne, opowlada.!!. 0 roamattycn po-

uowe l wsta.j<tC rano nle muelsa kombi myslach, Ille hii'd.;. nudzU. StalW-y po-

ncwec Jak tu >:doby!!. troch~ wodor-u, wtecetec, ee sprz~,tu odt'wal'zajl\cego

tylkc ku]t\Jralnie kupujesz pallwo pro- Obl'!!.Z I muzykli' bylo barczo du:to. Nle'

euc cd producenta atbc obtadows.uegc st.ety, po letMh mnto kt6.ry eg:r.ernplarz

ke,nlstraml pOSrednlka.. Samoch6d na jest catkowtete epr-cwny ercresje Low-

wodli'? Nle w Ameryce. cy stal& si~ popula.rna wteente dlatego,

Wli'drllJ~,c a rruaste. do miasM, pr-ay- ae do poncwnego ur-uohctnrenta male

sluchlwalem slli' wtetu Ol1owleoolom na zlonyeb ill'Z¥izel'l poereebue s& ceesci

temat CZiLs6w przed wOjll<j, j ckaauje GI'l'. zemtenne, ktcr-e moglyby Z8.!it~plc te

ee wrexseosc z nleb to ladne baJki. NaJ Ullzkt>dzone. Musl.!;z 1'6wnlez wtedatec,

aabewmejsee hlstoryjkl opowla.dano ee 1m t:Jardz1ej aaawunsowane cechncic

wtsscte 0 tranoporcre. Styszalem 0 pry· gl('..I';llle jest ur-eaceeare. tym reudnjej

wacnych pcdueekowoech. lataJq_cych Je dzlsiaj uaprewtc. wtec IDOZeSZ ape-

pojezdach antygl'lI.wlta.oYJnych J ocay- kojnte otac tetewtaor proemcwy 1 8~U

wlScle psseaersatcu rextetecn mtedxy- ka~ jaklegOl! nrepoaor-nego egzempiarza.

kcntyuentatnvch. IUeczywlsto~C byla 'Przedwojenny llw1.a.t oplatata paJIi"

banatnlejsan _ faktyeZllle wtelu Iudzr oayne kabll. Nle Kazda. mrormecje eala

porir620waJodrDga.rnipowtf!trznyml.ll-le pl'ZBZ etee rodatemne w!!\Zkl przewll·.

Transport

Gdzloo w okoncecn 2016 rOKu pc r-az kolejny wrccue, mona petro. Kono::erllY semocnodowe prz.ywr(,olly produkcj~ starycn modell aut, ale pod maskij, zuajdowaly IIiii' juz ncwe, doskonaleae enntkl. [I.ilask powl'6011y stare dobre mark!. k~61'e pc odr-estaurowantu mogty ~6 w ~a.wod,y l:: »owvmr projektarn!. Oproca bal'uzleJ wydajnych sumxow w autach rnuntcwano rowmea kcrnputer-y 1 no. wl<l;lIanEi z nlrnl systemy ejekt.roniosue od kHma~yzaejl z bajer-am! po GPS.

Jednak nle kazdy chelaJ rmec eamoohcd na$~plkowa.ny elektronJk!\_ To je.k z

nowme tch uruononnc,

Media

5

Bohater 2 ""

- - -

dow teJekomunlkacyjnych, msteracje w nente genetyozne upowszeohnily sie,

ectenecn 1 maaa urzl\dzefl przekeznt- wiec glupoty ludzklej ole udato ere an-

kowych ceeka, ea ktoo na nowo pusct w awioowec. Nle wyhodowano rowniee

obleg sygnaJ. Na pOIllOOY Ul.j&,i Btli' tyro rnarych euper-menow, a a wjedzy sko

Moloch I w atosunku do ntego ludzie rzystaJ Molooh_ r'oniewea w oetemtcn

cla,gle pozoota.j!', w tyle. Na. palcech rnogfj! latac.h pr-aed wojna rcepowseecnnn slfo!

poncayc ZIULnB ml mtejsce, W ktor-ycb lQk praed wtrueemt 1 cnorobamt. wlelu

uarere teleton enio wewnliltrzna. eiec ludzt eecsepuo eie 1 dla nteator-ych w

komputerowa, Po prostu nre ufamy ceeete wojny ezczepionkt cxaaafy slli!

maeeynom 1 jut . aeeu jeetes reuextrc zbawtenne. Bedenta gsnetyczne 1 eapo-

Monterern albo Speoem, ne pewno bea eeeccweme na aarowe aycte pozwollly

problerou bedatesa pctreru wyl:CQrzys't.IW r(lwnle:l: wyhodowac ~uJepszone" gatun

przedwojenny samelc. wtesme saxton kl roann i zwler'Zllt. W pojaczenlu z

ludz! szukajl\, rmeste, kt6re edecvdowe- nowyml teohnlkarol pr-aetwar-aama J

iy sl~ odbudowac potaceente teterontce- konser-wowanta jedzenta spra.wUo to, ze spore aarcta przetrwalo wojn{! I nadaje

Ale media to preectea rue tylko etek BI~ do jecteeute newet po kllkudzlesifil·

sronuce. Pr-zed wojna wyohod?Uy papte- ctu ieeecn. Rzecz jaana eeana pr-setwcr-

rowe ga.zeLy, takle Jak ceieiejsee ,,stare nra, (no, pr-awte zadna) nte produkowa

Dobre Cza.sy", Nlekt6re BO\ dzlslaj pr-aw- re konser-w na wype.dek wojny I nte

dalwymi rar-yteeaml . secsegomre kolo- kaMy produkt mier dlugi termin przy

rowe magazyny. OcZ'yw~oie r-aadko Ide uatuoscl do epceycta . .Je!\lI mass ocnoee

dy zuajduje ete kompletny I rite anise- ne Pl're<lwojenn4 przek<1sk~, musts? po

czony egaempter-e. ale warto sle: rozgl!\,· prostu wtecatec. ceegc saukac

nee. Manlacy plarnt UI. rue rcewne. Tak Ja.k dla mnle najwl{!kszym I zara

same Jest z ntektor-yrnt ksl1\zkaml 1 aem najgr-oaruejszym rezultatem badan

korrukaarru, ale to joe zupetnte tnna genetycznych bylo st.worzente rosnn

autcmutagennycn. to zna.czy taklch. ktore rotrerta amtentac si~ sarnoceyn nte z pokojenta na rcxciente. ZaJ6tmy. ze masz aiamc automutagennej kuku ryday. atejeee JO\ na ktepaktm. jaJowym gruncre I ktelkujace nastona staraj& si~ do mego doetoeowec, jak moga. Wyra.· steja z nich racbityczne rceliny, ktor-e wyetewaja sl~ [ z tych nasion powstaje kukurydza doetcsowana do warunk6w pustynnycn. Je~lJ ekojogto, arment ei!,l. roahny pr-aystosujq Bi~ na nowo. Mo~e nawet przestanE!, bye kukur-ydaa . acre zy. na 00 • zaprogr-amowane" zostalo ztarno- na maksymajna erexevwnosc, prze trwanie, ezy wyellmlnowanie Innych rcenn w okohcy, W ntextor-ych mtessecn na poludniu powtarza sie: takE!, p10tke . rue wrem, ue w nlej prawdy ze Nee dzungla to rezultat ba.da.n prowadl'..o· nych w poludnlowoamerykal'lsklej

Zdrowie i zywnosc

W "ill-gu oetemtcn derestectu lat pr-aed wojna medycyna kwitla. a jej roewoj wzburlzaJ spore aatnter-esowarue war'ad zwyklych ajadacay onteba. Nle odkryto co prewda sacaepicnkt na rake. ani rekarstwa na }lTV. a.Je klJka dokonal'l rnecvoanvcn emte.to rnozria nazwac przelomowyml. Nil. pewno zalicUl.jl.\ sle: do ntch pr6by klonowanta tkanek J cr. ga.nlzmCw awterzecych. dzie:kl kt6rym rcewtneta sl~ tr-ansptantojogta. Do spaktekujar-nych skutkow doprowadzlly ba dania. nad genomern ludzkliI). UmoZ1!· wily ellminowanle o\ekt6rych wad ge netycznych I pozwa.lBJy podnostc ccpornose m.lodych crgaruaruow ria choroby. Nlestety. wojna wybuchla asnim dokc-

rfr- Stare. dobre czasy

program ictow kosmlcznych? We (lIug mrue wlete

I LO W l'otllych 1~~lQg~r/

No.JIl!lI'dzieJ '- Illl.jl..a.I'lszynh,l<wanycb pow6?./lChnle

ooeywtste Ill!, wseyst- aamreaerkemr lub KIll'OOntteJII. po

kla gu.dttlty. kt.Ore mla.ly dowl~ podat· nncsusowe hlbernatory. 'ra pter-wsze

ntkorn. te NASA nte mar-nuje loll pta- to bylo. prowd<l:lwll. maeowxe . w dut.ych

nl~y. xoncentr-ary i:YWUIEl!OWIl W BU' mtestach budcwano podzlemne blQkl .Jo-

pE!l'marker.ach. nowe twOrzYWIl BztUC?' dOwek". $clany jak w kosLnlcy I podol).

ne I st.opy, wtelk! boom w cybes-netyce ny wystrc] wn~trzn. Te ape.l'o.1.y wy·

dt.ungU. ktt"ire wymk:ne1y ste W CZlI.81e wojny sped aeneron. Osobtscte tile jestem przekonany do t,eJ tecr-tt. NeodZun· gJa Je~L zbyt eune, by mugla. powst.a.o! ja.koefflkL tlzia.lafl earowteke

Loty kosmiczne

Trud/lO powtedetec. IlO satonuc ludzl do zbudowanla Orblt.a.1a. aeaeu by OOsla.¢ ca!1\ l'7.<!.dowl\ propagando I nadote fl'lj.· zooy, Zl)l;t.a..l:\ chybe nll.jbal"dzlej oozy' wtste mo~ywy.c!ekawose I oh¢ wypro. bowan.la swotcn moeuwoect. By!y oozywtscie wZj!IOdy paUtyczne· ~ak wlelkle Pl'zedsJl;lwzll;lcle cdwrecero llwa!ft;l ad jll'()blf!m6w nil. Zlemi I dodawalo pl'aa\.J· ill. DawnleJ mocarsuwumt byly pansuwe, enee scsrooe-cec I rnntuarrue. a w XXl wleku w 00,'82. baNizleJ oczywls~y BI» s6b 0 potQd~.e 4w1adczyc mlaly

ttnror-maryce. Bacianla nnd aztuC'~n~ tntel!gencjl;l. rite rUlIZylyby Jak z kopyt&, gdyby ole loty soamtcane. My~JIiI. ee 00:0: rucn ole byloby MoJooha,7.druglej eweny Orbital cLal ludzkoool nlasamcwlt~ InsplrOOj\! I ll8.tchnlll wszystklch dum<\Jo.snaBt.alosl!},'teJB!lllludzlezjl!dno· Cz.I\BIfi! I po prootuUlChClldzlllla.¢, poraWIlt eobte z preectwncecteror iceu. Gdy· by nte loty kosmtcane, nte mleUbyamy eu do walkl z Moloobem. D'.::lwne, praw' d.?

llibernatory

HJoomatory to chybu JOOl1o a najwll;!k· ezycb asl<\l!nl!}c technlcznych, pr-aebtjajace loty xcernioane I blooyborglz.acJ'J 1Jr-/"lW.enlazdolna wpl'OwadzICo;o:\owle kll W stan eewreaeenta mlo<!l<Y tyc!em a amlerclll musaa rabid wr-aaenre. 'ra

zarek.1amowadswpj pr-oduk.i v powstaly rl'ltne klMY taj ualugl, ad

prdbuJ<\ ocstceowec sill do nowej rze· ozywlstoecL Nle wrO:!:'1 1m pcwcceenta - hlbernowa.il BI~ g~dwnle s\.B.l'<ly, Iudzte smter-tetnte chorzy ! war-teet cbcacy obudzh'i sill w tepszyon O- z .8.600h. No COt. ma~ nlespcxl7.1ank(1. romewee no. .rcddwkl~ etec by~o tylko bogatyeh. wl,keeosc nnernewscw to dobl"'<l.Y w rcegrywkach gleldowych mutoner-ev, gwlazdy f1lmowe I ekooentryo-..:nl ar~y- 001. Ioh umtejernosct sl\ dzlslaJ ntepr-aydatne. Nledzlwot.a. ze tnror-mucje c loh \.stntefllu to gldwnie poglOOkl.

Bohater 2 ')"{'

mo.galy beauatennegc dOZOfU I mogly u-evmee czlowleka 00 naJwyl6j przez etc lat. Luksusowe ntber-netor y budo, wano w odooobnlonyoh mtejscecn. CZflstc w ukrytych scnroaech. Wohodz\lt!S do Arodka i Awiat mdgJ sl(1 ?.awaUO. a ty trwale!l 1 esexetee no. lepeze czasy. t w jednyoh I w drugtoh muslale$ rcoptsec papler. 16 7..gaclzasz 81(1 ZOSt.aC war-aywklem. gdyby ~ posz!c nte t.ak. jak powin no. Tak naprawd(1 awarle zdal"7.aly 81(1 tylko w tanloh Joddwkooh~ - wreie Z odkrytych po wojrue pr'zechowuje szklelety. wolno pBuJq.oe!lle trupy alba ja.lde~ coeworncsor, Mualsz wteeatec. ee .. dlugodySL8.l1sowe" apal'o.ty, ta oenoeone no. tl'ZYO\.a do ceteeysru lat. dzlalaly \.ak. tit 00 pew len e~.M rnustnjy cdmreaee pacjenta. :teby wpcmpcwec w nte go jo.k~ cnemre t PI'Z6prowactzL¢ detok· syka.cJII. Po buncle Molocha C?Q~ awertowcte I ecceete aemrenrec ludzt w ko.szmarkl. wl~ ~Il ecu-aesa do jektegoo cnecneecre, teptej no. eteete uwetaJ. A po 00 mla.lby~ saukee ~Ioddwek"'? ze wzglqdu no. skarbyl 'I'e tukeueowe. ukryt.e no. pustkcwrach. to Istne groeowee rereeocw aoeecee :.o:abezpleczall stl} I encten po preebcdeeotu bye gotowi ne wszystko. Kemory hlberna.cy jne eewte-aje Awletnle aejccnser-wowena :l:ywnooc. »ereeoeie. ubrenta ocnronne t rcbocy or-sa brofl. S4 tam nawet kslfl.1- kl 1 ul'"Ml-dzenla d.ia rozrywkl, nle mowl{\C Jut 0 przedmlotac:h. xeore mtaty bye lokatll, p\enlqdzy. Mam nu my~1l szt(l.bklzlot(l..dzletasztukL,a newet cougecje par'l8~wOwe . petny wypas. pro.w· ,.?

Wszystkle ureedzente, mber-nacyjne maje, wbudowane elektromcane eaoeeptecaente. W razle gdyby w xcmcree 8Lato 81, \lOS nreagcdnegc 1'. procedura. nte lnOwlll,e jut 0 awarll, mrotonkl do. st.a~ kope. w tytek I 84 wyrywane z bJoglego enu. sorcenc istnleJII, gdzl~ epctecanosct nioerneecsow . ludzl ntedawno wyrwanych ze stazy. kt.drzy

Moda

Ost..atnlo preenenrnowetem Lakl s~at·y komlks 0 ludzlach PI·zyczloSc!. w kt.(j· rym bcneterowre cllOdzll! w oetcrancwyoh ekajandr-ach I je<lll tlll<te male t.abletki. kUJre po aaleruu wode, eamtenla~y sl~ w kctlet, zemrenuem go no. sondne jeansy prosto z mtJ.gazynu. Jak wldzlsz. Die ohodzlmy w tatekaowycf kombtneacnacf 1 nte zakladamy na glowy szk.Janych kloszy. Modo. przed wOJ ne, amtenlaja 81(1. ale nle byly to amreny drastyczne. W ost.atnlm dzleslqcloIectu weszry na rynek ncwe tkllfliny synt.etyozne, wygodne I pr~J)usw?.a~· ee pcwtetrae tak jo.k naturalne. ZroblOne z nleh ubranla pl"'/.etrwaly woJn, I slute, nam do detata]. Byly cceywtscre rd.meekstrawaganckLe kosmetykl. kt6- re poawalaty emtenre slQ nte do poznante, Nle rnustalea bye wtelktm bogaczem. by aarundowae soble preesecaep wtoaew I dowotna fryzul·Q. Chyba no.Jlep8zym okreSlenlem przecwcjennej mcdy byte stowe .jednoraaowosc'', Kupowa.leS tale· fon 1 po trzech mteetececu l.amawlaleS nowy. a sl.ary le,dowal w koceu. gamawlales w steer rum. po obejr-zemu ueuwales. ale mtates Jut dotywotnle prawo do ~le,ganla go za do.rmo. w norma.i· nym sxtepte trudno bylo dost.ae jaklkolwlek towar. kUJry bylby projextowany do datajanta praea dlugle lata. Oto

'};p,[' _ Stare, do~re czasy

Moge pOwtOl7.Y~ tylko to. co \)ylo pc- twOI'CZ!! rozwtntecte praedwcjennego

wseeotmte wtadczne. ale cnyoa dIe. pomyslu. Z8. to stracegta I t.aktyka. kte

wszyetkloh ocaywtste jest. ze wojexc rowanllL mecha.nloznym wojektem to

ml.aJo tajemntce. ktore me prmclekaly Ju~ tylko I wyJ¥JZn1e Inwencja aeern.

dUlcwgo r-utuy nil! 6& tylaml zlota 1 trzebll.pr(l,(',()wlclewyszuklwa<!oorazto nowe preedrrnoty Ntkt, cholera. nte pomy~laJ 0 llaJ)t'i'pnych pokolenlach

DI'ut~ ciekawostk" dotYCZ¥'1I przed wojennej mody da. ete aamknac w srowle .,&ubkultury-, Nle jestem neexcwcem,w1r:cn1epowlerndla.czegotakbylo. ale przed woJns, praktycznle klltdy okre!llalsle praea pravnateanose do jakiej:!lgrupy_NajogOlolejdoklasyzam<n' noscr. potem aajezute oo wykonvwanego aewodu I stauowtske. pomewaz wl"I!> SZO!l~ cuaycn xonoernow wymagata od pracowntkow ;>,M.iekla.rowa.nla jaki'lgoA bobby, lud;>,l!; lqC2:ylll'll(;! w rcene grupy, MogleS SpOtyka~ 51(;! na przykla.d nil comteerecanych pny j'i'Clach crecowctk6w dzlalu, naleteC do grana tntemetowych graczy, a w esceegclnosct do jed. nej z m1l10n6w podgrup. R6wn()[Y~nie naletll.lea do &lkcjl uceeprecsoovcn prsea GIC Dzlelillcy jer-aknston, bo pod. ptaujac umow1/' ~obowl'\Zywale:<l al(;! do utrzymywnnla acoaunjccw towar-zyskich z lnnyml uoo;>,plec7,onyml. Z wteh,! powodowbylol.onar<;tK{lkm'p<ll'acJl, atobledawaloko17;ystn!ejszewarunkl rtneneowe. 'reaae - oo uweacree Z& awoj najwl(;!kszy sakl'at . byJe:! w erecrcwej frll.koJl ll.ntygloballst6w, ple11l€nOWo.nej potajemnie z J'Zl\.dowych funduazy. Nie· ata mteszanxa. ale tak wtesme bylo, Lu· <1zletyll w gtooainej wtcsce.ccbrowcrnie lub nledawo.l1 sl(;! ccnrrojowec, a nadmiar wolnegc CZIl.SU pOI!wl~al! na r6:i:negrupowelubtndywldual.nepl'Zed· 8J(;!WZ\{lcla. Tak 81", :l:ylo. taka byla rnoda. Dtn ntcn bylo to coo ncrrccrnego,

Technolo[ia wojskowa

do medfew, Najog61ntej moane powle' d~le~, ee w pr-sedwojermej tecnnosogu wojsscwej domtnowejy dwa trendy. Zwll;;lksuno nJeza)etn0l!6 ! mo;tllwOOol nojedyncaegc aonueree, a jako jegc wsparcle aoneu-uoweno a.utomaty . zdajme eterowene lub obdar-aone B~t.UCZ nl\ Int611gencJ&- zotntera eneec-nej jed noot.ki byl jednooscbowym odzla..lem. Noollnu.pleoachkomput.erodpowltl{\zl.a.1 ny za 1~006 z ctow6d~~wem, lnnyml aotnter-aamt, ewtadern I jedno.s~karnl wsparcte, o~yl! 11 caym tylko sl(;! ce. Na glowle n08l1 helm Z okum.i-ern. kt.ory um02l1wlal rnu patr7..enle w podczer-wte nl I wgl&d w rn ape terenu n ta.kZ<l ogll:\uanje ob!'!l.lIU Z kamery na kal'ablnlB Ponadto mla! mceuwoee przel~~nlll wlzjl nn obr(l..:(; Z kamery tnnego zolnterza. Nlezle bajer-y, pl"Zydalyby al(;! tao kle dzlslaj. Do tego dcchodz! jeszcxe specjatny munuur; a wtcsctwre kmnblneecn uszcaemtajecy sl{l ria wypadek ataku cbemlcznego, wyposatony w system podtrz.ym,ywanla ;l;yc!a, klimatyz.acJtl I uklad temowuma ki-wawtema, JB~11 anajdatesa Jlldlll!, a ~ych zabawek , wal do mnte jak w dym . daj(;! uapraw-

do;ldobl'l\cen{l.

Roboty na polu walkl me I)yly tak s pr-yt.rre jak meeayny Moloclill., We wsaystktoh waZnych k weeuech muateII ze, me decydowa¢ ludzle . Jut wtedy nlkt. nle ural maseynorn. Bndowano rotne modele automa.tow. kaMy praeancozony byl do Innych zadan , Nlekt.lke Iata.ly VI powtetr-au I byly pr-aeanaozone do zWladu, trine porufjzaly sl~ pc pojucn mtnowycn. jeeecze tnna pejntty roll;;l werecwnueow. Ea.rdzo weane b'yt,Y ma.s:z;yny odpowledzla.lne za komunlkll.· cj(;! 1 7.a.kl6can.le komunlkacjl wroga Wla.OOlw1e menazer-ta Molocha La tylku

-

Bohater 2 "N'

kjccowante. hodowla tkanek I umtejet- Caasamt olllsze ete. ze wybuohla wcj-

nose zesporenta orgentamc 1 masayny . De. 1 Moloch przeJ!\! ro).;! B?.alonego I1S'

w rezultacte moans, bylo wyproduxo-

Skarby N owe[o SWiata

CI wspanlall aotmer-se w swych guo stownych mundur-eca ole stanowlll ocaywtscte wlekswoot. loh spl'zet byl oaroac drogt, ne dodatek rue wf:l~dzle zna.jdowal za.stOSQW8.nle. Amel'yka.nska. a.rmls. zaweze mtaja kjopcty z par-tyzantkll. a jako Ze dztalenta wcjekcwe aawsze 811, nteroeerwetnre ewtaeene a poJitykl\. ntgdy ole mteltamy dobr-ej oxaajt. ~by praetestowac cere to uabrojanie. Ta.klej wojny, jak4 pl'Z68z11!lmy, ole spodzlewa.1 ale nlkt..

Technolo[ia of[aniczna

Na. xcnrec wepomne 0 jeeecze jednej

I praedwojennej tecnncacgn. Byl&. malo anena. bo na terytcrtum Stancw zjedncceonvcn Amerykl prawo zabr-anta!c jej stosowanta. Nie jestem pewten. ale chyba nawet nte moane bylo tmportc- 110M tego typu produktcw, co ocaywtsere slu:':ylo cearnemu rynkowL 1J~.I4· daenta cyber-crgentcane powstawe.ly dzltlkl tym samym dckonemom aaukowym co wszcaepy, Transplantologla,

wee nil. wp61 .tywe uraedeerue domowe Mogle~ sobie nB. przyklad cprewtc rutrzanll, nareute no. rotet z aywegc meterlalublologlcznego.Clepla,koJ~gdy usnates oetncatnte cte okrywala. Obrzy· cnwe . przeazczeplal! Lam elementy ukjadu cerwowego jaklegoo zwlerze<lla, hodowlane Futro I mucrocrcceeoe PI'f;1' dzeJ mmarzlbym no. srnterc. nta okryl ale cayms taklm. W Chlnach produkoweno wl~ej organloznyoh gadtetow. Larnpka. kt<'ira chodzUa za toba po sorenaoh t reagowaja no. kUka corecen. zbudowana byla. z uktadow erexc-octcenycb, ale wykorzyst.vwala. koeciec I ukla.d mtesntowv jaktegos gryzQnla. CO wiecz6r stawialB!! mtseceke z potywk!!I mtejes pozytecane zwlelvl:!!-tko domewe. gtosunkowo sante byly eyber-orga nicane st.wor-aenta ekwar-towe, ktOre wajcsyty lie eoba no. komendf;1, a totem regecerowetv rany w ocaejctwantu nIL nllBt.{Ipnll, walke. Mo:':na by to copcwee rozne modele woJownlk6w. z kt.6rych katdy wy,'6tnlal slQ apecjalnymt oeche-

ELEKTRONIKA

Uw!e'·"y!by~, :te p,..,.ed wOJn'l t.o by! .. ""hawka dla dztoot? Wys=y ~reszWl, popa!.T"Z&C Ill' pl.ns~!koWli cbudowQ ! t.I\ k, ... ~yilskl\ n .. 7.W~. WlqkszOOe ludzl. kto,..~y !.egO utywa.l<l pr?..emalowlI)8 BW<)J da!.ek!.Or nIL )ILk!fIS. na"~rlLlne kolory. bo Ulty , czarwony t!'(X:bQ "'luca.JlI stQ woozy. A 0 00 chodzt? 'l'a sllrytne. maszynka wtalkO!lot du:teJ pa.oZkl paptar006w pct"a(! wykryC 1 ~tden~yflkowac czlowleka po charak!.ery

~( _ ~t~re, dobre czasy ,

~Ly"",,"y~h dill Diego OOOllllcl1.. Wys~.Y Gkl"''OWlle 118"IIl)I'Y w jaklmn klerunku. II ratlosny I pOdflkoayt.O .. e.nygloo klauna kJ"4YCzy nil p!'2.yklEi.d: "WtL"jJGhuuy!".Nl""lyQbola.ch.Plar"'8za.przerdbkllur~q.d~enla t.r.> zazWYCZIIJ wymlana modu1u dzwl~kow!l!!D. ~y .... l!1cle clalmny muSlel by~ wozeolnleJ zarajolRtl'(.lWany pJ'..ez I.&senfWry. W pu.mIOCi :r.a.pll;9.ny ZOOlal jo!gOSpoaOh POI"Ull'<!Ulia. Bill I <lha.rak!.eryG~yc~"e gllSLy. UI"",,· <!zenll! mietlcl W oobl" outem wwl"C6w zachowanl .... czyll zapa.mllltuje do <>IImlu 06<lb. Do 1I&UU!J mol:nll dOpo&OO>OaI'!lnnYllygna!ro;:poznan1a..Dzl.aJ&wOlernnoQcllprzezcltlnkledl'6Wnc,a)ego"",,"iMwyuOlIiIOO met.NIw. J88t Uri PQWB.tna wada Je!IIl ktall l>edzla BIO poru&!'.al I zs.chowy ..... t w nle~ypowy dill B\"b[e spos6b. naJpewnleJ nle _r.&nle rozpoznany w erg"']"" a Wl1.!l.J Johnnyl nle renguje oa obnyah. To prmolet Lylkozab&wklL-

(~; Cena: 30 ga.mb]!, D08~NOSC: 5%

BRON I A.MUNICJA.

8ro" Iii!loryczna

Nil kUkMlLOOle lat pned wojnll mzpow8Z8Chnllll 1110 kl'('>!J<ot ..... a.!S. modo. ns. WS:<YSLko co blst.oryczna pl'2eda w8Zys~klm 1.rut ns. ..... bytkawll bron. Oczywlac:lfl mala kl.<! mOSI tlObl& """"all,;) 11& &u""nLyczIIY BNOdn!awle(:lmy mlfICZ, ale .. skJ .. pa.ch wysylkowych mllZna by!" door.&;! repUke p~akLYl:li:nle katdaJ bl'Ol11 w zupelnla przyzwa[t.eJ cen1B. W\VkswMz tagO I.<!l.ILn! 1IZIIl1!k:. alii mo2lnallZa8lUll! z:nala2e dool'>ltl wyknll& WI pe~elkl dIs. kn1eko.lOneNlw. WySLaSCZY CIdn""'I~, naootrzye I f<Zll8neraks bron g,,!.OWA..

Pislole! [azowy

Taka g:nlsBZn ... wbawka. ala przyd&je sl,. jeSll nh088Z oo,'wat kngO!l nla zabljaJllc gn. PI.8""le1.y gazcW& nle byly zbyl. popuJarne. bo kaMy wolal rnleO lIarrn&lnega gus.1.a.. alii trooh~ I.6f[Q by!a VI uzyclu, lJZc:1''''IlIOlnle .... MIld dobrodusznych abywat.ell Ze. ... sul8.twleJ I.ILklernu zdooydnw>J.¢ slO Il& paJnlllC1e z ga.w_J :w.DawkL nl;>. 1M od razu liS OII1.ro. PIBI.<!lSt Bt.rz8ls amU1ll0JIl napelnlnn4 gazem JlOlI"all~UjllCym I'rnl.Bk nsbl(lr .. Jl'o!du, poczyrn r"~pa.<I4al~ .... lu(1a, .. w klerunku pr280lwnlka leCllablok gs.zu.Sku""",,"y najakle9 pl¢me1.row, byw ... ,.., 111000 W1~J. Clzasaml .... ybuchaJlICy nabO) motA! nt..zla poklal'ellWwa.~ bu"'k~ Lwajega ""-II.!.

~~~;;:,~ :,~:~aln&:

AmunIOja.:apet:>j8.1nellabojagaz",,.,, PDJ.ma.g&:lynIl8.;7 Rei!!ulyspaojalll'"

Sa,"dzQ ma.ty zaa!eg. Be2: p~lcla.. MalY rn8f:s.zynek (7 nabol), NI~ny. Nle ULda.l" ooratefl po

udallyrn LI'allanlu p,.."""twnlk ut.rzYIDUJl! uLrudnlflnle.5Q% do wlIZyn1.kklh teot(l .. albo -3O'Ib JfII'UI pawl .. dzla81~muTl'1Idny1.el>tNteztamnotoj.

\.'~ Cena: 20 l5amb!1. DOSTF;PNOso. 6%

Dzialo ener[clyczllc

Wgj8ko .... 1 wymy~1I11 n ... t.o jak...\:! !nnllllazw~, kt.6ra wedlug nJeh mln.ia l~pteJ brzmlee. WldOOZIlI~ zlIudzUy hn BI~ dOOlnkl z"'I,,~ .. na z fUmaml SF· "Stwary z SyMuua., poddajcl" BIOI WymlerzyUSmy VI w&8l! 81.1Lt.ek nw;"" dzia!o I"""ro ....... NI(I da "Ie jednak ukryt. U gdy padilla okl"fl41ellte .,d:;llalO !Merowe", WBZY61.ko "r.aje Sl~ jeane. Wygl4delll pr'.!ypomlna. 0110 """'OClZ.e8ny CIQ~kl kar&bln ... utorJlll.tyo,my z obudoWlln4 IU(4 Je5c to dosy~ du~ .... 1 el~akle ~le· tl'Zl:lba JII mantawa<\ n .. pojol2dzle. ale my!llc, U ktool wY.ll4tk""'"

Bohater 2 ~

sUny d!Llby pnd~ udt.wlgn;l,c d""n6~WO na. rarnienlu. '1'& brofl rna dwte wl.elkle wady: ZllBra otlrornne UOOol .mergll ! tak napI'awd~ tylko kllku ludzl na oa.lym kontynencla wie. Jak j~ napr!Lwle. Kondensawry wysta.rozlJ, na odd"nl .. trzech "tl'""t6w z m"k~ymaln .. mOOll" a. pot.am cput ... kaT'rnlC mll.!e1'\stwo przez kUke. godzln. NaJleplaj za!;am, gtly Jaa" na. stale podJII=l"B do nl"wy~'Z8rpaneg" ~1'Odlll 1:8.'lU""ill. Znam dWIL e!l'zempla,pze tel brunt. Jed"n znaJdu)e BI~ fiB. .. y~niu POBoorunku. <!ruei W DowoJopska sarnur6b ka stworzon& n!l. \K>dst.a.wte nchemaMW technloznych pod ka.Mym wzgl~dem da.leka ad dOllkonaloOOl Dglala la.sel'owe Jest ~Ilakomlt<\ b''Onl!\. s=~g6Inle prz .. clw maszynom. ale k06Zty jego zbudowao\a 1 ekaplO"-t.a.cJI oprawla.J~. ee lep!aj ptzeznaozy¢ gamble ns. brett kOllwenojtl"aln~ Jak dla mnle iBtnleJe tylkO Jedno 7.aswsowanle dzla!a laserowego - &0 ~wietna brmi propagandowa. WIBSZ. Jak &0 Jest - .pnl maj!!, IIl.SeI"Y. n!k~ 1m nla pooskoc:zyl Praktycznle wygrai! ju~ wOjn(l a mlLllZynamU"

ReglJly spec.Jolne

Dzlo.Jo rna pl"aktycznle nleekotwzony zaBl~g. w.yst.aJoczy tyiko wldzioffi cal_ Przy kllZdym wyetl"Z6.la wysyla bl3.rdzo clenk'!_ wi¥kq skuplonego ~wi"Ua, kt;Opa IgnO!'Uje pancerze I ~lI.daje cl~tkle obra:1.enla. P<)(jc:>;a& st.l"",-,ill.nia z rlzllL\a laIlerowego motlyfl)o;a.tory wynlkajlj.OO z otlJeglo$clll'O czr.arokrotnle mnlejBze P'-/-y wynl)o;ooh Hllub20 ,,,,)0;0001 podozasl.<lstudzlaJollJegauRzkod""nlu.

(~ Dzla.la rue moane kuptc

12

r','i Stare, dobre ~za~y

PALIWO I ENERGIA

Paliwowodol'owe

No ~ nle by to popu1a.Tne. rewtem wj~j. D sUnLka.c:h 7. na.~6m wodoro .. ym mlWls bylo l)OCZy~!l(I

o .. JwY""'J 'II sl!lCllowych IlZIL&OplGlnanh. 8plBek kml<:eruOw naf!.<!wych. !.aJoe St.i)WanYllZenla pragnllCB l'.9,g1"dy ekologl<:zm!J 216m!, kJ~~w .. I.emplaJ1W1:O<Y, SD.m W!8SY. jII.l< !.<l jefI~" nowyml t.e<:hnol<>l!1AttI1. 81Y6><& tern 0 )(\1JH'~8~ pl'tlWtypaoh·hybryda.oh. ktoOra wyproduklJWil;la jII.l<M ~l>Illka manl"k6w g<1~18ll W Idaho, wynalazklUJh .J8poflc6w \ wcr~lI.Ch z Et"-Opy. Ale ba.1·d~o ol~~ko ~akl ww. d~l~ zl\(Lleze, a ezkodl<. Jak prlWujfl ~akl ~llnlk? Mnle) wl{j<le.1 t<l.k JM ,'o.kl,,'" koomlozna . wykorzy"tuJe wOII<'II' Jako po.ltwo (~bi"rnlk lIu' &klollnotlol nc "'ybucha.nla). I). jIl.ko MekL u\lOcZl\y 6pa.lo.Jlla pl"odukuJe woo",. h ..... du.:> ... 5ympa~ycznll? ~t. l12ym przeJooIla<l puntym~ ! jeB~ "" wyplO pc drodze. WodOr =yek&ll la~wo ~Jek~''Ollu tc A..BC k .. :Mega cnernrxe, O<JI7.1lJ ~ pl'OdukoJ;!, nil skaJo p,... ... myelowllo- Do t.<lgo Ilf;rdzlesz po1;I".Il8oowal 5pe<:ja.lLs1.yCZnego 6J1~1.U, .. rno"," na.wel. male) tal:!rY<lZkL I"uwodzanill.

j Cena: 50 gambn za 1l~J'; DOS'r~NOSC: 8%

O[niwa paliwowe

Pl'zed woJnlllll11 "",16w progro.mu kOllrnl=ego ?.a.l;Zfjt<l protlukowat <.>gnlw" paJlwow~. Wlewalo;t "wor I uen .. dostsw .. liffi WOOO I energl~ ejelt1.ry"",n,~ Po!.em za<W.It.o t.o a~mlw~ tak>!.a gclzI e lnd~leJ' n .. przyklad Jako a6",."gllcy pr'tdo1;WO,·C'", dla szpltall ""'y woJI)k.o .. yoh moblll)yoh oont;"al. Povntaw .. ly ""WAt oomo,ih.,. <ly hybr:Yllowe na WOO()I', Wle9~. ognlwo napqdz&'lo aUnlk elehry,:.my, ROwnoczll'lnle wbudowo.ny ~lln'lk klaay=y Iflog] naPlildze.O p'·~d/.\lCO. guy bylo 810 u miMLem. Uzyaklwalo 611,1 nllp(jd C::<YS1.y I elmnomlrr.rny. Ale ""'by me by]o ~byl I·M;owo. wtecz. 11' ~ wQdoram jest; problem' l.rudno go w:yskl<C. J;;fit; ,lSdnl1lt r""w1't· " .. mIll' 1111 dlugO przed wojn~ [ulbll" opr"""l'Oall "I!nlwa Pl<llWOWB nill dzlRla.k\OO na wod6r 11.1"1"1. ale ns lnne m!emankl. I'r"tyklad.? ZIlmlll.lll. wudoru culde~ alb<> me!4noJ luI:! m~f.an. Tail.lm 07.ym~ naPlildzano kumOrkl. komput.ery I ,mlne lnne US1.ro,ltl1.WIl. Alkobej t.o upqd~l8Z aoble Mm. A w u;r.yskanhl rnetenu pomoge, 01 IWOJe kr~wkl I ~wlnkL

~: cencc 160 gambIl; D09T~PNOSC: 5%

PROeHY

Szczepionki

W kaZd,'Iln sonrome, w wl",kaWllalll<l'pl!.8.l1 1 punkt.Ow pcmocy rnedyczneJ m,,:1;na \!:nlllllzC S!.lll'1llekars1.Wll. CI)Mln~. wll/k&WIlC z IIInh nle "s<1a.jo BI~ jU2 do Zl,~y(lIR. 1;6 wYP''<l(lukowllne wedJull "ow8~ych teuhnoJogl1 oUlr.a.ml ok""'''J ... Ale dobrc.. Po([cbril& joat ze sJoil'aIplonkaml· t.e. k'OOI"tO ~OIjt"ly wlatlolw'la za.kot.UlarwOWll."e. WCle,! all- ~.dIl1.na do u:!;ycla. l"n8 popBuly B1Q zupelnl~, albo . IlO gurDUI . st,aty alQ ~mlar!.ejnle grotne, StYGZoltem 0 kllku pl-zypadkaoh. gdy IIlewla.gclwle przygot.Q .. ann 6l'lOZeplonka. spr;(.tld ""oJ!ly wywulaJa mal'\. epld~ml,. Mime wl!ZyB~ko wart<! ury~y"owa.e, ~O[!lle ja6U jaklll lekarzoteruj!I $Irllm wykons· ne ju~ po "'''Jnle. TI'UO 1 grypa mOlle, polotyC ozlow!eka !'Own!e Bil.uUICZIlIe. co POlI~!WlI;r. pllll.Qle~u J lepl~j bytprzygoeownnym.

~~ eeoc: W Zll..le:':noAcl 0!1 ohoroby od 60 do 200 gamblL; DO.'3'l'I(:PNOSC: 15%

Tricky to przedwojerlnY nal'ko~yk eufOJ'yc~ny, barcec uzalUnlaJIICY I daJI\CY nlazlego l<opB.. Mo.ma If 0 znaleM W wl'7kazych mlastMh przy BZklele,aoh ZIlbltych w czaa;a woJny_ Nla 8lysz.a.lem, by );~ tram na jaklg magazyn - subs!.ancja j""~ naprawd", bardzo l'Zadka, chocla~ pl~ woJnl\ byla m'-Jpopulal'nlajB:r.ym narkotyklem w I'locnych k_lubach

TriCky maposta~olenlutklohJa.k pa.plerr6znokO!0l",wychllstk6w,kt6rewkla6aal" pod j"zyk.D1:lala. tJ'OCh", jak amretemma . pobudz& I odganla ssn, nls popl'awla. jednak 7.dolnogcl zaparntet.ywanla, FocI wplywem gwaltownych bocItc6w, kt.Ore powoo.uJII- wydzls1anls "dJ"enallny, Trloky daj6 lllenottUJ'alna, 011" I wytrwaloM, Jedllak Idedy dzia.l&nie 81" skO(Hl"'Y. padaaz z wycOIeI'p&llla..

Dzlalanle:

Rfekt po_ja.wl" 61" nlemal natychmla.llt po z.uy(!l\I_ Dodaj6 pJ'eml"'2 do Budowy I u!Illll~tno!lcl z grupy S!1a.woli;niweluJew6zystklekaryzazmQOZellle-,OhnLtllo23pl'ytIPel'csp",W.Dzlalaprzeztnygodz1ny < 3k20 mlnut. Ody !.lkoflozy dzlB.IlLIlle, otF~ymuJesz ken) ·40% do wszys~klnh te6~W (·30% jMl1 powle(!;::ie 01 al" Ba.!'dzo '£'rudny t-es~ Nlezlomnollcl). Oza.le~n1a. Jak 'l'ornado (Nauroshlma 8~r. 432).

i[.-t Cena: 8 garcbu aa dzla.lk:~; D08TF;PNOSG: 15%

Zsstaw Z Z61wisffi

Przed wo]nll- w kaMs] aptece mo~na bylo kupln t.ak zws.ny Zest.aw z Zolwlem . tanl .. , hal'metycznle zamkn!~t;e pudeleczko z bardzo oennll- z.awa.r~OOcII\- 3u--..rury do dziBiaj znaJduJ'I ja w rulnaoh, aJe nle zdaJ~ 501:lle sprawy, Jak mot.e by~ pnydatne. W SPOdku, w SlIC?.6lnyoh worec7.kaoh znajduj<l sl" maska, k!<lra wygl'lda J"-k pus2,ka od coli z wopklftm 11!l. ~ml""l, U6ry nsrzUCMZ ne tepe~yn~ m'az Jl(IW..ek p8.!.yozk6w ~l'ooh~ dJutBzyah I grubszych nLt :;:.apalkL Do tego ka.r~eozka. z widrnem barw. Po nadJama.nJu aJbo za.drll.paniu wn~trze patyczlm blll'w! siena -cene kolO:II"Y. w uletnoooi od skladu chemicznegoatmo6fel'Y. PorOw· nul¥> ba.rwy z ~yml !Ill. zal'lczonym paaku papleru wteea. 00 01 o>:agrai:a. 7..a.kladasz mask~ 1 zwlew",!;z z nJebezpl8CzneJ Btrsfy. W teort! wszystko powlnno za.JII.C cr nle w1'700J nl~ 5 sakund. W pl'a.ktSDe maska. jeHt za Ble.ba., by aalkowlole ochI'OnU, pr:wd naJpowa~nlejazyml zagroUtnlaml (t.a.klmi jak bojowe ~rodkl olle mlcl:ne), ale 7.awsZll daja jll.k'l-'l nadzleJ",. eercac d()hl'ze spruwdza sle w czasla poUru, wyoleku w l ... oora· tcrtum. cay podCZaB wlzy,y w at.arym ""kladzle chemlcznym

Regu/y:

Daja pram!,;, -50% Oub -20% jOOll .. klad je8~ tIe dabrany)do PS podozaR testu oopornosci ne, wdycha.nie t.ruclzny.

,:-!; cenc: 15 g-ambll; DOSTI;PN08G: 40,*,

ZYWNOSC

Koncsntraty pisrwlzej ~~nsracji

Za.wdzl~cza.m'y Je NASA I nll.B~ym netejnym koomonautcm. kt6rz.Y z naraZeniem ~ycla. teS"'lwall to ~a.J'(lle na. ooblt1. Chodzllo 0 to, lly w jail. na.Jmnlejszej obj"toocl I masle upchnll-~ ja.k naJwle-ooJ eubetuncjt od:.lyw ""yell I lllel'wlalitkOw chemlcznyoh nlezb$dnych ol'ganlzmowl. Badanla. dopP<Jwa.(1;t,lly do IJI!wa1.a.nla dwocn generacjl konoentrat<'iw_ Plel'wsza. to t.aka obrzydllw ... rna.sa. w tubkaoh albo pl"stlkowyoh pojemn1czka.c1l. Je!.lt w nie] po PN)stu wl(;lkSzoM eubst.a.noJI. kt6l'ych potrzebuJs zd.NJWy organlzm ])ormalnego czlowieka.. &<koda, ~e nle Je6te.lm,y ani ?.dI"Owl. ani normalnL Po auk<lesach Orbi,al" konoentl'aL.y ?"cz~l'y pojawlat SIIJ. II' supel'mal'ketach J9k!) kosmlczny gadtet. zrcmem II' tym. ee c!\OOJat koncentrat ml'~yma GlQ Dl'Zy tyC!U, 1.0 poz<lSt.a.wl wra.llenle pustl.!go totlldka I mote wywolat nadkwlLSOtf;l. MUS!6Z raz nil. jakla c""'" =uP61nill.~ dlst~ czyrrul konkretoym. No I nada.1 potr;rebujasz wody.

Regu/y:

Jedna pClf"()ja. pokrywa. ctzlenne zapOtl'Zllbowa!lle doroslego czlowleka., uwlera WB?'ystkie nle~b~('na organl=OWIBl)b~r.o.ncjelwaty20dkg

(0 Cena: 30 gambit ea POI'C~; D08T~N08G: 20%

14

KOllccntraty iI!'ll[icj [Cneracji

To WtljBlmwe cudo nJgdy nle trafilo dO m!l.8O"'''£IO odblorey. NIB by!" do kcJ\ll& p,.,...,t6!itowa.ne. " ponadt.o jegolm"~1. b.ylby \&1\ wyookl. t.e_la.daJI\C poBUklzgrup!\ pl"l.yja.Clol VI najlepsZOlJ NlSt.ll.uPIWJI plll.llUbyg mnlaj. Kanoen&rMy drugl"J 8e"eracjl znaJazly 61~ ns. wyposa.:tenlu kUl<o.maatu obl"JU.6w wOj6kowycb I ""hrooow po wybuobu ",ojny I mtaly wyPtltnlt PIIIIL<t ma.ga>;yny iywnU!lcl

Wytl~JfI jll.k dute plgulki. pak<l_no jill .. blat" metalo_ puszkl do ztu<izenla przypomlnlljqCo! pc .... 'nnlkl" rarb&. Koncen&rlLt dRlglej gen!!p""J11IIII" W ooble oie !lyel. a.le z&wlen ... n"ymy I "uamlny. l'\l ~yg(K!nlowym u.:yw,mlu zrnlenla. tkZjologl, I mlkrorll.un~ wl'l'lklL I'u ~I"J tera.pll ~dzll!~z w 8t.e.nle str'!I.",lenlejiMlalne ma.tel1a!y !.&kJejo.kBkOraOl!,V papll1r, a na dooll.l.ek ~d.zllloltosrn .. kowalol

Reguly:

W pudellru znaJduje 81, pl~zle8l"t t.e.blIlWk. NIl!e;!;y zaZywl!.<l jedn" dzlennle. I'<l tygodnlu jtIt!~ w 5tto.nl5 je!le .. a~ysUw w. 00 ltl"Owa., "Ie na.dal mUBlu .laM !.&.bletkl KiDdy upa.s ~ pud,j.U,· .. wYCUOl"ptl! BIV. mU5t6~ 61llpnlowo zmlanl9.(! dle~ nIL Iudzl< .. I pl'ZynajmnleJ przez dwll. mll!Jl\4Oe ~ normll.lnla. mugotrw&le 5t.osowl<nle "'oncen~rat:u mru!i! .. ywot9.(! wl'7Allly t.o!~a j w"wnV~f'Zoe iu'wolllld

< f, NIt! do kuptenta

Skrz,Yllki Fel'llandc!

?!'zed woJn~. klll<ly Je<;laleol nil Jal<.\!l odceobnlon .. "'yBpI,l. na pl'Zykl1l.a dll NOWej ZalalldJ~ nla mogl<l4 brae dlllllLmollltu .. tW;lll!ilo :tIl",la. Wy~pll!.J'Z8 obawlaJl oIV.:te pl'Zywl"""""", ... &O~ nlLlllona rmlln. kl.6ra oollmlnujlj, miejOOOwll rJllrv. Pl'Zypomnlalo ml 81'1 W. ponle"al'lllh6lalam IlpoJWllldz16l'l 0 Skf""ynce Pernan· dez. W pl~rw""y"h dnl&eh po wybu<lhu wojoy pNlZyd.m~ powolat flk8p8r!.Gw 'Z m!nych dzladzln. kl.6l'ZY mJell mu powledzlf>C, 00 51, wla.1clwle dzlejfll co roble. .Jednym ~ nloh byl ... mlkroblOlog llilLIlka Pfl1'nD.ndllZ k14r6 wymyAlUa, ee no. wype.dak globalneJ kl!.!.iLIIll'Ory do katdego schronll powlnrur. ~rane skrzynk" ~ pl'Obkll.mL nMIlln jIl.k nujwl~kll>leJ 1l0l!c1 rOlllln. p'-~ede "'ozYB~klm ZM roeun j!Odalnyo),. OozywlOOla nlll byJy '0 .... klll m>bla zwykJa """,Iona, ala uJepllUlna produkty labcrllf.<1l'IOw genetycznyoh. Z t.agc 00 "IB(II, w l~nlce nJk~ me pa~rzy!.co 100duje" p<>JtunnlkMh. li1o.s\cna. nle zoot.aly IlOrzljdnte sks.U.lllgow"ne. u nu. ~od"'ek !atnlHJe JX)(IeJI·zanlo . ae nlekt6,.., egwmIlJfll..,.e Skrzynek i'ern8nda't o~rzymLlJy bonus W jlOOt.&C1 fiot..kze!>7.ca.apamt wlruoow.

JakJ morMzUlJcpowldcl"

~IZllll.jtIzleszJ!!dnO\""Gkrzyoek.6ta"le&znIO .. llLOO'lcl"I":rllnu.sJon,z"'~rych"yroonO\wnpo.nlale roQIlny; Hie w!adomo. J&ll bod", .. yg~Jy, ale naJpra .. d:opodcbnleJ :t:nlazcz4 mle,)SOO"", flor~ 1 .. kclar nyoh pokolflnillJlh bWI\ mlll.Owaly SBm;oc::;lynnle.

Et CenCI: 80 gtunbJl; OOSTF;PNOSC: 5%

MECHANlKA

Pompy cicpla

w d~l~taJ~~ych n~u,"'w.h, Rdy trudno 0 10'18161 I banzynq, trzeba. eobte ·,.apewnl~ Inna zl"OdllL onergl\. NIl! W3".<J!lz!e "'leJq dcb~e wla.~~y, "Ie wllZ¢z1e etonce Awlool WyBt.e.NlZ<LlIIOO mccno, ale ~Ieml.~ pod n~gaml m\Ur~ ZIlW8U\. Pompy Ol .. p]~ ~o 14;,:la ue~roj6~wc. ktoNl .. kcpujell~ w ~I~ml, I d"l~kJ T'(\~nlcy t.emSler&~"r Ill!. rtlZllych g!'lb<1l<O!Icla.oh dOOt.a.jeGll6WC.!l\ energle zemknl«1Nj, w krO\~J w Mll'1i.Ch g"r&ceJ wodzll!, To kupe. rur I pompa. Uklad Btolirowa.nla nls mUG! byO 8kompllkow""y. wyst.a.!'<2y r.wykly PlD, a j W nlakonleczn18 Oc>.ywtScle trzuba. I.e 1.II.a1lwl enertll1 elek~ry(%.n,,"

PomysJ)6S~ b8.r<1:W 61.1U'Y . byl !'8II.l1zowlLIlY nil. dlU(o pJ'Zed wojo .. , .. II! me ro.-.pawszec:hnU 819. bo zY8kl eoersU nle "4 dUM, a WOWcza8 Imlz!e e"arglt ml"U w br6<\. JelJI nhcooz t>g1·UIt wJa.sny cern . petecem. MUlliS« ,yll<o.,;nal"""c Spec .. , kt.6ry brtdZle po~r"ru I.e zrurumt.owa.e.

({, CenCI: 100 gambll, DOST~PNOOO: 10%

Przecinak ciinieniowy

!3ru'dZQ ap"y~"e u!'2.I\odzllnle. ]Klpul.o.rne prze<:l WOJ"" I cerliolle PlWlZ dzlal<'Jszych Mon~~"<lw. Przeolnll.i< clSnlenlcwy wystrzellwuje z ma.nlpulllt.or& 0181111 .. strUZk~ wody pod t>ardm wysoklm olSnlentem. ZWaI'ty S!.ruml,u'l rna 1.&1\ du1.\ all,.:Ie jest w stante pJ'UICl4C Blalo..-I!, ply\.<;! kUl""na.sW08ntymetro .... J grubo8cl. joIIIt pny tym pI' .... l .. bezt!loIIny I ZQIlt.e.WUL nil. p"_'l~lu ghLdkle kr" .. ~!e o:>t.oczone obloazklem pary. lJl"U\dzenle IMwo napra.wlt I nle poUrs. zbyt duto e"ergll. P"""" <XI wlalu OIInl je bardzl"J nit pr=lnILk la.aerowy.

Reguly.

Przec:lnllk cillnlsnlowy ,!Bat W slan!e !'QZCI~ el<81o .... bl8Cb'1 do gr\lboSc! kllkuna.aW centymetr6w, Dzia.lo. be1.Iillmerowo. nl&lbty jest zbyt ntep<.>r~y by nOl!I¢ go ze sab" n" plecach (urJ:lldMnie waZy 80

""

(:t ceec: tOO gll.mbll; DOSTJj:PNOSC: 6%

Pl'zecinak iml'owy

'fO urz .. d~.onle wldzla)em tylk" Paz w nowojQrsklm w .. rszt.Rcle, Jest m&p""nlem kaMego Montera. I Jeka· !'7.a,a.ieoholernle trudnojo kUplt,a.jes"""'I ~rudnleJutrzyma.6 '" pelnaJsprawnOSOLTota.ka mAte.szara pe.ncerna .... ypelnlona OUdownl\- e!ektronlilll, do nlaJ dOCZ<!plony jss~ elalltyczny .... ysl'MTI1k z apa.rat.am "mltu~ym w"\.zkq. Wszyatko to IM .... e alq Jl'Iuje' I .... ylllaga umle,kltn"'J obs1ugt Zalety? J'rzetnle w~~Y8\.. ko .... k mMelko I pozOOt.lLWI gl!Ldklti brzegl. JeGI! podlllCzy~ go do komput~p"" wysl~gnlk rnwe precyzyjnla wyeina.6 Ze.pl·"l!I'amOWD.ne w:roPy. Malo t.l!go· po odpcwrednjub pf'7.er6bke.oh pl"MlClnllk do~ko""le 6prawu· jesl,jo.koapawIlJ'ka.

Re-guly:

Mote Pl'?.eclll'l grub<; I tWlLrde pl'Z8dmJoty, po zmllLnl8 usr.a.wien jsst zlIalrnml"l oPILwark't (!lolym oklemnlawldn.¢5paWu).Nlet;t.ety.tourOll\dWlIlo_)estnllole,.nlen16por<;lC>:ne{l5k!l)lt,..,enel·!lI,ja.ksmok. NledaelegoutyCjakollronl.ohyb&,tepp,"",wrOc!sznlLkogOllszar,.

t~ NIB do kuplenla

1'en wynallJ.Wk mlal l'6tne nlLzwy handlowe, Z du:!.~ lloovl~ .pol!' ... plB.St·' L ,ym podobnycl, ne. etykl~ole, aJe <!.zl&! .. j Monterzy m6wli), na to po Pl"OOtu .m ....... unlwe'·llIllnR". Zasad .. jest taka .... ma jak pny mod .. · Unl .. · m"-"Q motesz dowolnl .. kaztalwwat· r~kaml a!tJo za pomOCl\ pra.s.y. Bryl,. IIle krUlizy B'~ przy tym. a 1m ba.rdzl e j JII "l!"""'WII.II2. tym ba.rdzlej etaje BI~ plynll,," Kledy rotJote. Jtos; skoMzona. nMwtatJuz bryl", ul~r9.noJet.em I gotowe! Otl"~ym"""BZ stl'uktur", twa,'d1l ! 6ztywn1l a PI'''>' tym I:!.eJ5Z<1 nit metal Mu.s.-. \1nlwBI'anllla rna ~.y~14OE! , .... st.osow""~ . choobY w b",lownictwl., I W ruJ.ppawa.ch. Nlek!.6pzy robl1\, ~ IIlej nllw~t pancene· JeaL zbyL kruclill. by wytrzym04 solldl'y P"'l~r""'l Iub ClOG mlut8m kowalsklm, .. I~ UL"'9Z61a~ .. r.a.kaochron .. n!ttlLdna.

~ pa.kowallo ". poreja.cb 0 l'6b>ym ol~tara. - od kUograma po pL~ief;lllt kU06rllm6w. Mualsz !~ ulobye Illmplj emltu.l1\C1l promlenl8 UV. SW .. nLua!m .. wysl.a.wie 119. Bloneczlm I poQZeka<l pa ..... go-

I,~~ Cena: 2 gamble ea kg (20 gambl1 ee, amite!' (JV); DOS1'~PNOSC, 40% (emtter- 10%)

16

HIBERNATUS

Bohater 2 • _ • >/i,

dllie,!stwR hlbernacji j daJ ste .zarnro-

zI<1", ()C.Z8kuJ!¥' lepszyoh caasow, lira te- I. Pochodzenie

-------

Nle wybrer-esa zadnego z mtejsc optsanych w JXldr'<iICZnlku pocIst.awowym, nte motes" byt rowntea cesowtextem Z nrkqd. Jako miejsce urodaente rnoaesa wybra¢ dowolnll, ceece no. ter-ytcr-tum scenow zjecoccecoycn. a jesn MO poawcn. dowctne mtejsce na. ewiecte. Nle otrzymujBl.;z eowmea premll do wSpOl' caynntka. ze to otrzyrnujeez nestejruJ4C~ cecile

ftJ WCZDr<! by to tu haczej

Mot<= SIC p«lmlaol ~ 'yeto. ktGM'.y • I.ru~.m ...:lobywaJII"'l"ZoIlpk' ... ''''''.yad>. ... "yoh",..."..h .prred,.0>oy·'pOm_Tornodo,&l"C'O(IOIo«!L lub.,ucllaW' ... jolurzonl& .. p'_nyoh .... ..... h~"., Ty "",pn ... ~~ zy",", w Io_l'<~-'" NI"",...son.u ... p"'yw ... d:z_."'kum'.jO .... '". <eI.~tltr-o_!4.d.&1 kLody~k&2<ly""_'.k •• ~t<Ir<I zdobyl z tAU" cod' ... "' .... "'JI • .,..>:oly "p.IoIGmus'pop!'<IO'UUZIli>C.:e..m"",,,,,O<Wj ,y""wegom!os=""tu.~ 1'OC' ..... 'ku XXI wt.~u

:;:Yt;h l;k~:l:::C~. ~~~:~:\;:: "'3.c:f'-"orm=u1:::ar.:_z _

ozona lch OR jednej kornor-ze ntber-ne- Zl:Lm!as~ wypelnla¢ Formular-.: w pod-

oyjnej), recamku podst.a.wowyrn odpowtede no. nastepuJflca pyr.a.nla.:

a)J'ek wygla,das ... , ja-It !ltf,l ubterasz, wjaklsposGbslr;zo.ohowujesz?W j9.1o:1 sposob twoja pra.ca wplynr;la nil. ~w6j spos6b byola?

b)Jak opi&albyllsw6Jcbarakt.eJ"'? c)Zjaklch powod(\w poddale!lsit;l hi· bernacJI?

d) Co z twoJa, f'Od7.1n4? C'q mceese Pl'Zypus~.ja.k pot.oozyly slf) loh losy. gdy byl~ u.hlbernowo.ny?

,'yt.orlum kontynentu ;majduje slq kU, kaset mnlejlizych lub wiqkszyah osrockOw hlberna.cj!. Nlekt.6reznlcht.opry· warne. jednccectowe komary ukryUl I zebeepteceone pr-aed skutkunu woJny. loh przeclwle(II;Lwem S4 wtelocecbcwe oontrapr-zeznaczonedladzlesll\t.6k(jc· SII nre set.f)k) ludzi Lanle 1 l'.e.woone. Pom\~7.Y tyml ekr-ajnosctem! mles~ alii' kllku I suxunsetoceobcwe komcr-y zakuplone preee stowa.rzyszenla. 1 ro' dzlny.

..leal1 MO na to pozwoll, rnoaesa were]j~ sl~ w postac hlbel'lIaLusa cetowtexo. kLOry wtesme obudzH s!~ 70 dlugte' go enu l;w,mlastludzl wblalyoh rlU"tu· cho.ch wld70l band~ dzlkuoow l'abuJ4Cl\ jegc dobyt.ek_ ccevwtscte nte aewsee nowe narodztny mlll!Zl\ 810 ZB.CZl:I.~ wla' !lnle t.nk. Mote jako cetcwrex zdrowy. wyk87.t.nlcoIlY I wyposaZony w pr-aedwojenny ekwlpunek szybko odnajdziesz 810 w znls«cmnym ~wlecle, i:dob~dzlesz 81a.w~ I wladz~. Cteka.wym pcmyatem mcee okazac 810 ka.mpanle. pl'OwadW·

I ne. dla bobaterow-tubemeuscw Oru2y· na Lwony sl"" W6WczaB w sposeo natur-alny, ponlew~ post.a.cle graw.y wsp61' nte ster-tuja w tr-udnym ccrceemu.ute-

Tworzenie hibernatllsa

Bohat.erowle.kLOny obudzlll slt;lze8t..a.· nu hlberna.cjl I wkl'lLC"a,k w pcwojenny Swiat. twcrzent 54 wedlug meco tnnych I"egu!. 0l6woe zasady tWQI"renlo. post..a.cl pcwstajlj, nteamtentone, to znar:?ybohl\t.eratworzysl~wedlugpol·<'-I\d· ku krokcw zestewtcnycn na sLI'. 32 pod. reczn1ko.podst.a.wQwego.PodC7..a.stwOl""t".e·

2. Profesja

Za.mlasL profesjl optea.oych w podr""cz· nlku podBtawowym wyblarasz jeden a przedstewtcnych nl1.ej prl'..adwojellnycll eewodcw I otr-aymujesa zwlV.an4 a nlm cecbe

18

!';I~ Hibernatus

eJ Wyszedle! z nnernacjt r pr-aeko nujeea ete, ee Swiat jakl z:nal~ zostat antszczony Wsz'i!dzle wokOl etebte one. 08 I wojna. Jaka Jest twoja reekcja?

4. W,lpo!czYIlniki

Wyloauj Wsp610zynnlkJ I r'Il~JeJ reeurtaty w normalny epcsob. zecen a Two' loh Wsp61azynnlkow nte moae byc1 mnlejszy nli; 8, preerzuc ilb.yt nlskle wynlkL OwzymujeB? premle +1 do Sprytu I ,1 du dowotnegc wspotcaynnlka onoae toby()Spl'yt).

5. Specjalizacje

tne wyoieresa scecjeneecji, Dodatkowe punkty otraytnujesa nil eta.ple wyooru Umlej~tnoooJ. RozwOj wszystklch umteJetnoocl = Pun.kt.y ~wlado~nla, jsst 010% ts,tJ:szy.

6. Ullliej~tnosci

Wykupywanie I rcewcj umtejernoscr p!'2ebiegawedlugta.l..:lchsamych~.a.aad, ale nte mceeee wyblera~ trmtejetocsct a mekt6rych pektetcw, zemtesv 35 punkt6w na d(lwoioe umtejetnosct I 3.0 no. umtejetnoaot awtaaane ze Specjall· za.qJ~ ot.eevmujee» 40 punkt(\w nil. Umiejetno~ol z pter-wszej grupy, 10 punktcw na, lJmleJetnoScl z druglej gru· py-'oraz 20 punktcw na rjmrejetnosor z kategorU Wledza. ogorne,

PierwsziI grupa

Mot"'sz w,ykuplC OmJeJotnooi;)1 z ria Bt~puJ&cyoh paktetow (40 pkt, do po-

dzlll.lu):

Sp"&W1I0M

;:~~~~::I:!~~W

NOlgoeJru,J.; Empl.tla

NIe:z]omnoo6 <tJmJeje~noM) Me<lycyna. 'roollolka.(bw.Rus""U<arstwa'j 8p,,"'1~ (OO~ womw bOj(lwych)

Drugil gruplii!ll

zaoeeea wykuplC nastepujace OIDIa·

j~tnoocl (10 pkt. do podzla.lu):

~~:~:!lna

Plal.Olety S7.~ukl Walkl

Nas!uohlwanle Wypatrywa.nJe Cl:uJnOll.e

WII!II:uI ogDlnlii!ll

Przykla.dy umlejetn,o~cJ pOOl).no w podl'ocznllJ;.u glOwnym, moeese I'(\wnle:!: aepropcnowac wreene (20 pU. do pO. dalahr).

1. Sztmki

Bohater 2 ,,>'"

8. Choroby

Nle loaUjeS2 mdneJ ohoroby.

9. Sprz~t

OtrzymuJesz 200 gambl! nil. SP"'I'l,It. WSlllystkla przedmloty zcetaty wypl'Odukowane pr-zed wojnll. I czekaly w twojeJ OIIObiat.eJ skryt.ce at zoetenteea octaterncweny. sscaeee nle zw~ nil. d09t(lpnO!l~, wszYIILko jest fabrycznle ncwe. a. oprocz !.ego mcseea wyuter-ac przedrnioty optsene w roadeiere o eecnnolog!! 2020.

Prol'esje dla hibernatllsa

IJ!tor

Wltamy w nowym ltWiecl81 'rerea pr-aygotuJ811,1 nanajgorsZ8' tutaJ olema kin. Nla rna nawet telewlzjl. Smlaio mesne, ccwreoetec, ae 6w0.l4 :tyoIOWl\ roll,! mMZ jut za 80~ Ale ole zalamuJ 61.,.· przeclei na.da.1 rnozesa wykOl'ZystyWM swOJ4 popula.rnQM WOIl\ijeszczeiyJII, ludzla, ktOl".ly ell,l pamll,lta~ II. nawet ,loall nle. mcaeee soble ZY6k&.¢ nowych ran6w.Jesteapl'Z!lOleigwia.rol\,dooho-

leryl

Cocha ,~ Gwlazda ~ epcd

Za. ka.Mym razern , kltldyS potykasz kogoowwleku 451ar.lubstars?.ego, 1st nreje 5% suns,:re I"03po;ma. cl~ ja.ko zna.nego alttora. W duayon mlll.8tach ezanee, warasta do l.0%. Za.chowan!e lu· d:.!l. kt.Orzy el~ po'<<na!1. za.lety cd MG. ale ,.""zwyczaj b~dl\ za.chwyoenll bar dw dobr-ae nnstA.wlan.1 do cteute. W'ymy~1 tytutrtlmu,zktGNlgojeste!lnaJbard><laj ;l;na.ny. Oll.re!lll'{)le. W jIl.klch najoz~acleJ ote obsedaanc <~wardzlel. a.mant. gil· nlarz. czarny charakLer) . aesn odgr-ywnsz swoj4 !"Ql~. wszysLkle twoje umre

jo;tnOOct II gt"uPY Negooja.cje W:tl'B.BtaJIll

Artysta

Talent jeSt taientem. nte straclleS ge nawet po latach nnemecjt, ale rozejmyj elq . drastyaznle spa.dlo u.potr:te bowan!e ua 5ztuk'1. Ntewazne. azy by, laS pisar;r.em. muzyklem, majaraem, C7.y graflklem kemput.erowym ' nle znajdziesz Ju.:!; bogatyoh na.bywc6w aatnteresowanycn twolml datetamt. Slysza.laa c crejextm aronevu .Jova.nle? 'ro tall! :many rzetblaJ·z, ktOry dzlslaJ jeoceerwuje neony na w jezdzle do vegas. Meta bedzteez mtat wl~j 5zcz~~cla. nl.:!; on.

Cecba ~ Chhrg <i.5zy

Potrafl$zporuszyeswulmdzIBlemka±· dego. No, prawle katdego. Za ka.tdym reaem. gdy zadedykujesz scmus ewcje dzlelo tnervecjeee mu pol·tret. skomponujesa pteenutozysz pcematj t pod ar-cjeee. wykonaJ Problematyezny t.ast Postrzeganla ercccji . .Jeall go zdaez. oLpzyma.sz bonus do test6w Perswazj!! Blefu pl7.eClwko oooarowanemu ' tasty b(!d4IatwlejB.zeojeden swplen.

MG decyduje, ue ceasu zaolerze wy· soneme t.aklego dzlela..

Bimsmen

Powledzlell 01 jut. co stalo sl~ z Wa.ll Street? Slary, W swtecte b(y" ptentadzy I lIom61'ki prowadaente Int.aJ·"s6w Jest zdecydowanle trudnleJijZ8. N!ernnlej tak.llebskl facet Jak ty nle powlnlen mlE!<) zadnycn pr-onlemow z uostoeowamem 1J1!i' de nowych wa.runkOw. O! amawrzy. u wazajacy e!!i' ae, handJa!"zy. nle maj4 przectea pejo;wla c eoreeoewento swojegc towaru . .Jut wk.rOtce ctzlkusy b(!d'l, ole 3ZCUy Jake bostwc mar-ketanguo Muslsz tylko OOj46 gaJ'nltul'. 0010· tyc akt.Owk!i' i zaJatwl6 sobte t~glll spju-

stary. To najwi~kl!.zy Inzymer- nIl.BZYC:h~ ceeeew. Choierny Leonardo ee, Vlnol pc"linooy, ~ylko rnercwerue ooreacw nle

CechH~tJ T., to ma ""

Rozpoczyn8& grq :& Reput.aoj~ 15. Za katdym ceaem. goy praeprcweeetee transakeJq hand.lowq, na eume 100 gamhllluhwlqoej,twojaReputaojarOOnleo L Z cachy tej mozees skonyst.a.C Lylko rEl'l' na eeeje, Oooha nte dotyozy handlu z tnnymi 00.

Informatyk

Fajny zaw6d. Plliowa ludzl b~zle cl~ uwa_j:aJa za oz.o.rown.lka, kt6ry moze reucte urok na bydlo j byC moil! skofl· caysa zakopany z odOIl;lLI!, glow~, ct bardalej kumac! uZnajt:\ (lIe za Zab6.}ae masayn I a tego, co ale orlentuJe, nte odblego. to od prawdy. PI"zyznaj ere. ue komputercw ZIlJatwi!64 pr-aed weJn",? Powtem 01. til mOI!Je~ LraflO gOl"l'lej. Nil. pewno ja.k<ll!l ustawlsz 51!! w dzlslejszym swtecte. Chocla±by naprawlajf\.C aute, ... nte potl'aflsz? Zfla.sz slq tylko ne komputerach? No, mamy jeswre kUlla xomputeN'!w w Ameryoe. mustsa tylko pcszuk!i.C- Wlesz 00, rneae taktyC'.mle 10.· twleJ hyloby przeltWa.liIlkowa.C ale ua ZabOjc'i! IIlaszyn?

Cecha ,~ wrdJx

Podcza.a twoFMlnla pcetect owzyrnujesz Umle_fqtnOl1C Komput.ery ne pozlomle 4 (mot.6Bz J'I: podnl~ no. wyu.zy poztom wed.lug zasad), RcuwOJ tej Omlejetncset kOllztuje ele 0 20% Punk tach neswteoceente, mnlej.

~liYllier

No, pr<lynajrnnJeJ t.y znajdzhwz dla ete ble jakleA mtejeoe r.1I' ewiecie. MOw wszysLk1m, ±II In±ynlel' to sk!·?y~owa.· nleSpeca.l'Montera..Wta.klmrazlenle· zlyzoleble ml\(lra)a· pewnre pcrrartse ebuccwac dom. naprewre ko.rahln 0. nawet roawenc maszyn~ MOlocha. Nte olysZllJBI:l jeswu 0 Molochu? Uslyszysz,

wyohodzi mu najleplej.

leczy¢ rany od eebcw beettl.

Cecha ,~ Zlota r.oaka

Podr:za.s.tworzenla po6taol wyblera dwle rtowoine DmJeJqtnoacl 8pOOrOd nestepuMcych: Mechanika.. Rlektronlka, Maszy· ny cle~kle 1 Komputery. acewoj tyon OmIBJqtno&ol jest, dla. ctebie 0 10% tail·

Lekarz

Pr-ewdopodctmte Jestell nujjeptej w.y· ksatejconym tekar-aem no. oolyrn kentynencte. Jak JUZ aobie pogl'D.Lulujesz 1 uoecssa sw6j zawodowy Bukc:ea, 1.l91!\dt j zastencw 51", w apojsoju, Jl!.kle~ oerem dz\esll!.t procent wledzy nle jest nle wB.I"tebezn&I'Zfj"dzl1ekllJ""sklohl masayn. kt6rerobl!l:"p1ng".JakajBettwoJaspe· cjatnoscv QllrlatrlB.? No super. Do 1.1 nee pr-awte nlkt me oo~yWIL czterdaleetkt. Llzn!'j,IBl:l troche deITIllLtologll? 'rea eae. tra-mo±eb(;l-dzleszpotrafUzaraozlc"!ooI!! na ]adnlj, ze stu naJpopularnlej6zyoh chcrcb. To t.a.kl prywatny ranking· SOO Ulublonych Chor6h Amerykl prowa· dzt go mOj anajomy konowal. Kledyll byl hydrauliklem. ale przekwaJltlkowaJ sllil. Jak go anajdztesz. moee pokeze ot. jak

Cecha~t"'_

poccaes rwor-aenta (X18tMI otrzymuJesz dodutxowe 20 punktOw. kt.Ol'e mozess wydac tylko ne podntesieme OI1l1~jet· noacf Leczeme chorOb, tecaenre i-an. "Plerwszn pornoc ] Chlrurgla, tueewterite wymkujace z ieceente paojenta ~ ezptceju wynoo_l 60%.

Nauczyciel ~

Byle~ pr-cresor-em exedemtoktm. czy 61'-kolnym belfrern? A rnoie prowadzl·

21

Bohater 2 ">~

leQ kul'sy die. pra.cownlk6w duzych flrm? Wyg~d8. nil. to, ee twoja. wtedae, mote ojceeee sill malo przydatna. W ro-eectwreneswte do nasaycn SpeOOw j88teS receej teoretyklem. a po wojme iudzle maJ4 w gl!}bok1m powazantu ra.· ohunek rOtnlczkowy I gl'amatyke. Nle jeatem pewten. czy twoja wledza pr-ayda Ble xcrnue, ale nreeeieenre ad ntej poeladll.Bz ber-dzc cemona umtejetnosc . potraflez ucayc. Na.uczyolsJe ctesea alii! u nee ogromnym eaaounktem, wl~ ea. etencw alii, mote jednek potratlsz cos przydatnego. ?otraflsz dogedee ale po ntemlooku? swteuue, nil. pocza,tek wystarczy. Gd2;lel\ kledy.s spctkajem Ja.kle· goo Ntemea, A mote to by] xorcmetjczyk?

Cecha • 5; Magst.,-

scccaee twor7..enla poatect otraymujeea darmowlj, 87.tuozkf1 Nauczyclel I dowolna,umleJt;ltnOOCzkategol'ilWledzaog61' ne nil. pcztcrme 4. ROllw"J waayetktch UmleJetnooolzteJkategorlljeatdlac!e· ble t.a.tl.szy 0 10%.

Pram

W Nowym .Jorku slya.zalem WLkl kawal: wiest, 00 najleptej lazy na prawnlku? Odpowledt br:tm~ dobarman. Nle mamy d:tlslaj wtetu recetcw ad prawa. ale ja. kl.!l uraz zoata.i. DzlslaJ kaZd.y z nee jest adwokatem. sedtlflt I katem w jednym. wtec rue adztw ere. jeeu oberwiese za gluple gadanle. Po wcjnte kaMa osada rna ewoje wtaene prawa, nil. autostI'a· care cccwtaeuje nleplsany kodeks zacnowenta, przeda wsayetktm zaS kentakty mteday ludtml opieraJ4 sl!;! na reputa.oJllwratenlu,jaklerobl mezuajomy: NajwatnleJII~ to przetyc· w wteJu mtejececb to jedyne pr-awo

Cecha5;_

Potraflllz przegadac prawie kaZd.ego. chcc moeeee Z& to Z&I'Oblc 41lwke pod oklem. (My kor:tystaBz z teJ cachy, ta· sty Perswu.:<!'jls4 dla ereete 0 swplel'l 1s.twlejsze, jednak kUd.s JIIJ u2.ycls epcwodujB u twojego rozmOwcy &l:.&k. 1I9001ekloOOl lub praynajrantej nleoh~ leante od sytuacjt,

Polityk

pemokrata cay Republlks.nln? xecson. serwa.tysta? To zna.komlcle, ma.m tutaJ dwte konaarwy I me wtem, ue 81!. war· te ... Chybate ta.k ... wteejest gOl"l.8j nli mysjajem. Pr:tegap1JetI, IltaMJszku, kawa.l msvcru I, jakby to pcwredatee. struktury wladzy sle zmlenlly, s. tw6j elektorat zostaj wytMJty. oeeccre anajdujemy sle w stante wcjny, a. jakl.!l recet z Nowago .Jorku utraymuje, ze jest preeydentem. be oclzledzlczyl fuoh!;! po swolm ojcu. Powtntenes tet koniecznie ocwredeie FedeI'ac.w Apps.lach6w . tam to sle dcpterc ctzleje. Podsumujmy: ..10-stes wyga.da.nym ta.cetem, tzeea bez mrugni(H:la. oxtem I ns. dodat.ek umteee siezaprezentowa.e.Nleje8ttaktle,ja.k m ystatem. Nledawno I'OZmawlalem z gOOclem, ktOry potrMI tylko m!Uowa6 obra..<!'ki,tentodopleroms.pecha..

Cecha .5; PorozmawI<Ony

-resu pr-ooujesa pn.ekcnacl kogO!! do swoten r-acji. otcaymujeez premil;l .2 do perswaajt a.lbo meru. 8ztuozkl, k.tore wsrod wymaga.l'I ms..l4 jednlj, II ns.st.e· pujacycu Omlejetnoocl Pe1'swazjs.. &101· nosct preywodcee enc Blef, kosztUJ4 eil;! o polowe mnlej (nadal muatea epelniaC wBzystkle wymaga.n.Is.).

22

WYPATROSZ MASZYNI; MOLOCHA

I WVici[ pal'anoikow: Moloch V~ Postemnek

P"",""glJ ,'a.z" lud"l .. upatnyll I>Oble pew1en WI' m .. s~yn MoJooha I ~"Q~II na. !LIe polowaC. ""nt~w .. t" Jeh wpa~6w "',ydubYW(Lli rtwletl1e lo!'n~'kl. W taJ i?:""" oy\o lO <11" lud«l. W 'kO,iCl! Molooh 619 Z\ll'lenW",".1 I wypuooi! p;eI"l~ t.akl~h mUllyoh Il\&~z.vn, 1l1~ w lo]'ne~klLl'.h 1l!ll100cJ1 rninl&oUI'owe. ~~)'moozul~ l",l""k I "ybu nbc"",- Guy kalo z Postel'lLnku IIZYW".] ukulO).i'6w. ueywlI.!o m" piil glowy. l;l, WWdy lud~le mUJ(lzyl1 ai~ wymoHowywaC C" Ill.dunkL I rO,ble Z [1lell BoJjdn~ gr .. no.~y. 2:1. "]'",,'a..z Molooh ("'~llcr"J uzywa. 1adun.k~w uhamlCulycll, to n!e' r""'''nll. Lag" uzyc pr2salwko 'nj~mu, CzyJI :o~a. 1'yo1o m.!l IlIdzl~ u2:.vw"J~ pl'UlCIW~'o biwti~rn. mutlr.nl.om ! do poluwatl. ~, No I jak vU 7A[l"kodzle homo BaDleru;"ak~l'{) WHZysLku ,raktuJ!\ jak pl·"".en~y ocl ~w.Mlkola.Ja?

W dzlBls)szym awtecte lIczy BIIi' pl"awie katdy kawalek atomu I ntewteie rzoozy mozne uanee za teawsc-tosctowe emtecr. I!:!sktl"onlkll, mechantozne oZl;lact, na~la, bron, penwc a~ na wag" zactil. Zapasy apr-aed woJny. xtore praetrwaly do nasaycn ceeeow niece ale Jut uaeceupnty, a to co leMlo zbyt dJugo. czeeto ponlewlerane,otl"acllo ne jekcset. antszcaato I zard'IBwlalo. Na azcze· sere aneieatc ale ncwe. prawle nrewycaerpene erono ceesct I urzll,dzso.: Moteen I Jego maozyny.

Fabrykll huty Molooha pracuJ4 pelnit plll"l\o, caty CZIll3 powsta.j4 udoskonarente, iecnnrxt r elektronlkl. Ukl"yteza. murem obronnym tabor-etor-ta nte awalnlaJIl- ani na ohwlle. To jlLk rewoiucjs, preemyetcwe, pcdnteeicne do pot.etl Tak szybkl post.l,lp nte byl rnotl!wy dop6ty. dopOkl hamowal go cztcwtek. Dz~ rnaszyny stworzyly pao.atwo ceesocere. tee prywaty 1 kOl·UpoJI. eee ludzklch stebcscr. ChO!! wtelu ewreedet tneceej I przyplsuje catowrexowt meskonczone moanwoact dynamlcznego r-ozwoju I poa!.epu. to jed.nak mesayny r~ sobte leptej ntz my kiedykolwlllk. creke, we co jut stworzyly. a. 0 czym nte wtemy. ! ctekawe dok4d ten wyoolg doprowadzl w przyszlo!\c!

Maazyny 61\ ba.rdzleJ wyscyplLnowa' ne od catowteke t w odroantentu od nte-

go kcneekwentnte reallzujl\ ustalony przez etebre plan. Wszystko co MolOCh stworzy I wypuSct pl'ZllClwko eetewiexowt, moze jednak do »tegc wrocl~. Katdy oa.blij. gdy tylko opuact mur Molecha. more tra(\(! do rll,k czlowteka.

Wieluludzlna.uczyloslekorzystaCz dobrodzlejstw. jakie po?oatawlaJII, po SOble zmaganta z Moloohsm. ,Jednl z ozystego pragmatyzmu . jak np. PolIterunek. kt6ry w kaUleJ bltwle n-ect epo- 1'0 SPl'Z"tu. ale r6wnlet sporo zyakuje. caesem wycofuje ale z bltwy natyoh· rmaat po zdobyclu jakleJd wl",kszej masayny. aby wydobyc 1. nlej aprz",t. kUlry nast'i'pnle zWlekszy l<lh eeense w "dogrywoo"'. Tak to dzla.lo.. AtlLkujBBz z aaskocaente. k r-admesa, uoleko.sz I Wl'o.c9.BZ silniejs1.Y. Przynajmnlej w 1.60- rll. W ~yclu jest jut z tym rcante. &le b4dZ 00 bl\dt bteeeesa co al", ee. Innl z mutej wznloslyoh pObudek . Jak hieny rozkradajll sprzet no. pcluch bltew, wyct~ajll sllnlki. baterle. pallwo. przy· datos ~&:I I W'ZIldzsnl&. Ody przegro.· jl\ ludzle to oceywtscre maszyny blorll epr-aet z powrotem . jelIli tylko majlj, 7-E! soh<!, transportery. ,JI!I!U n16. to przy· najmujej pllnujl\ go do przybycla transpoeterow, Ani Moloch. ani Po6t.11runllk me mag" ecbte pozwolle no. emarncwe-

nle oho<iby sr-ubkt.

por-aucone wrakl maszyn szybko "" roasreoene. ,JS!lU slQ kto nte ane. bterae wszystko albo to 00 wyda mu ale

Pew[,!e ~'lejednagO MO d7.1wl t.ak s=e~61owy r<>zd7.1&i u wyba.beSr .... nhl mas~.vn Q~y n ener~\l. Nle I~PlllJ 000 ~l:a!~:;~~;u:l::j ~::!I~~~""a pora na j,["ochQ ["9gul nle tylko dla woJownlk<lw, ale I dl" moohanlk6w. tsby

l"o.Jnl6 ~IQ w1O.l",;.y, t>c wojowlllk ma rtodysp<>zycjl l'OObudowalle 1 a=gOlowe r-eguly walkl. I'I"Ow"""",,,,10 poIIto.ol mech1O.nllUJ. Je~t 0 tyle smutnleJ"""'. ts nlll bardZ<l mol:na sle pobawlC Nlgulo.ml. Ot, kllka l.eBt.Ow Moolla"lk!. "'e wl\108J. C • ..s.s zalata<! t!.\ d~juJ"Q.

Klooy wOjOwnlcy utlukll Jut. moloohow\t lII&Sl1y",. do "kcJI wkr= rnechemk. 'l'ym -eeem nl~ l!.(Ilatwl lilY \.ego w l.wyGZ9.jowy spOSOb; ..1.d .. t8!l test Moohanlkl? OK .. w wysz.lo. nl .. wlLtne j8.k, loolmy dalej. bo Ow nadje:!d.taj4 lIIutl<l. SzykowM l<06tkl. ~dzle IIIIUlW".

Ter"" lllooha.nlk 61Q poplsZ6. Zaczyna IUpera.e w ma.uynll.Cb. wplerw rozezna SI,. CO U>.klego wojowllkly ublU I !Ie m01:lIa II .. tym ..... robl(\. f'OI.em wymolltuje DO sle da- W kolleu mote uola mu sl9 stwOr2yC" tyoll ~lIcl .... l<le.I oud"i1ko. A wojownlk w tym czasl" mot.e 00 IIa.JwytsJ zrobl~ &oble kora.!lk z& Srubek.

S1..e. a o eterneneacf Sardzo ~l"ud.nyoh do wymontowenju ITIOU. aepornnrec.

~l' Wypatrosz massyne Molocha

najole.kawaZ8 J w ctodatku bljdzle pOtrs· ru to wyrwa6. Ci:q~to przy ~yrn znrszozy cenne lll"UI,ct7.aole tn!eibfjd1.ie ono Ju.t wtedy nle werte, Lub przegapl to. 00 naprawd'ii poeteda wwlkl\- wartoM.

Re[oly majstrowania

Nte daj Blli poganlo.6. Gdy 1'IojownJey utluk" WiWZYD'ii I ty pr1.yst'iipujeaz do akeJI, atajellz alq azetew. Tamel majl\: blega6 jak k&tesz I pnacwee. :tebyll mlalllwl,ty spokOj. Jean zacznl\: alq raucee, jelill ¥II: prohcrwall 01 pOdsk8.klw~, UBII\:d1.: wygodnle, =rk.nIJ w t.a.belkl ponJ...teJ, pollcz poszczegOlne moduly 1 powtedz 1m, tie Z&I'Oblole no. epr-aedamu oo.lej ma.szyny jak ejomu, a ue wtedy, gdy wymontujesz 00 tneh&. Zoba.ozysz, szybko zmlQknl\- A gdy doeeea jeSZCZ6, 00 0.1, do. z wydobytyoll CZ(Iool zroblO bqdtl, c.hodzlll jak

w zegs.rku.

Ja.ktmsltil·OOIInlepodoba.nlsc.hapl"<'ibuJa, eernt ookolwlak wybeoesavc Z 1"0· bot.a.· jaS!! Jeden ~ druglm rile gr-a Me· c:h&n1kiem. optsane daleJ testy Mecha nIltl ~d!\ dla utegu 0 poztcm trudruaj-

Otwieranie lIlaszyny

Sl.a.jeS7. nad wr-aatem robota I plerw6Zti co muersa zroblC. t.o otworzy<l akurcaybyka I aor-tantcwae ate. co olelmwego rna w tll"odku. pewnie domySlll.!lz sle • ae me ooejoate sl~ be-" teetu Meohantkl. Zale.t· rue od rodtaju robote, b'iidzle to &est Problemll.tYGzny. 'pr-ud ny lub Bardzo truclJ1Y (dokJadne PT dla kaZd"lgo rcdzaJu robota pOdano w teeeu na kol'l·

t!8Il1l go acssa, maszynll. otwa.rta ! mosna wytnerac. co nueaa zaprag)lll;! t!ellllnlezda.sz·OOt.stra.ollettrool1q ceaeuute mDMSZ pr6bow(l('!dalej.a.tdo

Bowldztsz,nle!atnle.J!l.dlacieble roboty ntemoattwe do OLWIl.N::lo., wszystko jest tyUlo Itwestla, CZl!.BU. K.a..Zda pr·Oba. otwar-cta eiaeeexe. me weane czy ude- 080. uzy me udana. zablera 01 cc godat!ly do kllllu. ne dokladnte? 1'Q ~Ia:':y odrodzaJurobot.e;otwal"demaJego(kilkucentymetrowy Szpleg, aecaeke. Plla) to godzlna, arednl (Lowca.. Pa.l<ik) to 2

W!!ystkojest dla ludzi

!i:lak~wlIll<a. komplJl.o:lry . 1l(I" \.e{lD, ~ t.<J od Molooh.., kledy po Pl"OOtu mota slq przydae? Wl&ILJ ludzl (uiaprawowll.nyoll.· uianlum Poot~punl!.u) wyk.<)I'~y~tuja slektr_onlk,f,I M"looha, m~,gl mM~yn loprog:·nJn(>

I waole do wl""nyU!\ <leIOw. Pl·""pJ"Ogt·ll.nlowll.ne tU"(~\d'l.ar)l'" ObBluguJ<\ "'!lIJ"YI'IY bu<1"wla,,~ n,lbo kOIl,r01UJII. ijkomplllmwa"e aystamy fnbl'yczn,,_ Mczlla powloclzl<Joe.:tIl r.o nlewolnlQY lu<11.I. PD<iobllle MolOOh wykm·~y· B~uje lud.zl'.Je "'6~gl do 8W('I~h 001610".

Wlelkle m!allt.a, 2. Poso;er\lnl!;1em I Nowym Jorklftm nil. """,Ie. gIOl:"O nawOluJll, dO ka:ra.nl" smlercltj, kaMego. k(.O ~.()$(.IUlt~ zl(l,po.ny 11'" ko",yn\.a.l'Ilu ~ IlOlnOC.ll ';komplikOWlln.ll,,1I mlLSl<yn Moloch ... NI .. pomogtj, Milne argum_enLY 0 przep!"Of!J""ol.mowenlu . ~ dzl .. n" 1 k08ZIDanUt. wOjD" deprowad>:lla dO¢l;lkowH.eJ para nol u waJcz'l"yell. Jtodnal< wi")" w~ro .. OO ... 8Zep(::Ut 0 poj&wlaJI¥'.lIch "IV LU I ""m robot.ach. k(.(lre al,,~

czlovrlakowL Czy t.o .. uddzllI.lfi pa.:r~.r"lI.nt.6w. czy w zapomol"neJ OI)Il.d~le. czy u tx.>ku ,ajemnlczego l><ldP6t· nlka..Kto!.li.k Illl.prll.wdq I!.Ol"~Yst.n z ma.szyo Moloon~?

Mo~nll. sl~ d(lrn.ydlo.O oopowl"d7.1: ~ pewnllflol'll.tln. kt.o niB j6S1; ranM.vklem. Kt.o rna. OOllt,Qp ,10 W,""kOw, Po't·"fI odl'emontowa6.'·")M'Os. I nae ..... pula uj&l,,",nlle 110. Pu~'''''''buja mall'<'yn. Nle boj_81~ Ilnazu lub j"J(n,PB.f1 ukl'.ye l.etnlellle Bwulell bla>;.,.nych pomllColkOw, 1 M. ",11.10 Wlkloh lud~1 tYJt! nil. pus.lmwlaai> ml¢zy San r:ranc!oCOnNow.ymJorklem?

PooiWt.a mOUla dollczye do l.ego muta.n .... w. kl.O"'~y ! !.Il.k 5Il. J~ oa ~tneJ llllcle "" ..... ml!, 6wOJ", l'Iaturv. k"lefIl.k~ mllj4 "duple pl"4wol "suUt1ezwYClllljl!.orazszal8l'J.oow. l'6yctlOpa.I.<lW I vor&b&nychMkola· '"\Iy.

NI .. ~~ S(.MIaI.e.! ~ j8k,,~ konkr<l1ill1J, IIczblj,. nl~ zruLlazlcby BI~ wltb spore. Nla M:Zlw 8!V 2'.I).ttlnI. gdy zobacllY"'~ kl.,dyd manynv st&po.~ u baku co:/owlaka. !llllZym 1'188. !!loh, dobl's.. nl .. oozukujtny SIO. ks.:!dy I Os.k n~worzyllly S~~. Wt.edy ol!.a,,-!< sl~, j8.kl 3ciftbl .. P:!L~rlota

Bohater 2 _ " >'"

godziny. duay (Juggernaut) to 4 godz!· konywac zednych testow po pr-ostu

ny. A Z61w? Na.zwa.lbym go za.r!l,bloole zagl!l,da.sz do srodse. I porownujeea ze-

ogromnym. JeW chelaJbyS ecemoncowac kamuflowanle po5lllGZegOjnyoh ceesct z

ZOhli'la. to u.:':YJ do tego per-u kilogl'a pozjcmem Umiejl,ltnotcl Mechanlka

mow C4 alba hall rabr-yoanej ze sporym zeeece. jeat pl'O<lta . mozesz spr-otowae

zespotem mechantkcw, wydobyc tylko te ceescr, kt.6ryoh zake-

Lubiaz kombmowac. co? OK., jeSli nte munowente me jest wtekeee oct poeto-

oncesa elfil onrzantc a przeplsowym cea- mu twojej Mechanlkl.

sem. Jakl ecnodat n.s. jedn4 probe roe- Dobra. jeSll ete napr-awde upraeea,

bebeeaenta maszyny, moeese n18C(l pr-ay- moaeez jesacee wyjlj,C te 0 jeden pozlorn

apleszyo. PodnieA PT testu 0 1 stopten tr-udntejaze, ale nte pOjdzle or jui tak

\ Je~ll 01 sl1,l ude, arotase to dwa razy cacy . nawet gdy uda 01 61/; Je wymon-

saytclej. tece jean 01 sll; nte uda, atra- towat, b",d4 \ tak usasoczone. 1'0 pr-ze-

ctsz dwa raay wtecej caasu. 9. maeayna kra.cza twoje umlejf;ltnrnlcl I wledzl;, a

neder za.mknl'i'ta na eater-y epuety, So wyrywanle fIB. sill; lub wycl4ganle "nil.

jail: to m()W14, co nagie to po dtabte. oko" to rue najjepsay spcsob

Konleo koncow, ud.a 01 sll; otworzy<l Jeszcze jedno, MG maze sam uetanc,

pokryw'i' z pomoce, sondnycn sr-ubo- ktore a ceesct zosta.ly emeeceone WOllE!'

krf;lt6w, eecevrccw, msote cay ohocby snrej . w koncu maseyna aoeteae. cone,

palnlka I plly, 'rerez moaeaa zooz4<l be- co nte? Je~lI dcerete, 1<llk& kul I padla, nte jest tak tie. wl'i'kszotl() cesset bi;dz1e

Badanie

III", nadewata. uber-wate a CKMu? Co nleco jeaecae wyjmiesz. Z raklety? Za pomnlJ chlople, mote 1 nle tr-sebe wte-

Zaczynasz gr-eebac w arodku: roane dy mecayc Blf;l a otwterenterc. ale je::\U

uraadzenta. druty, Swlatlowody. emar, anejcsieee w sr-odku chocby jecno male

uklady scalene, ellownlkL Dla przacl!1t· psinco. kt()re b<idJ<le catetato. to maez

oegc kuente bytaby to kupa buzej me- seceeecte. A J~JI po pr-ostu zdechla a

ceresicnesc atomu. Ot, rajne k()lko. a. tam braku energn . wteoy wsaystko w ~rod

Iadne dJ'uclkL Dla ctebte rna to w1ek· ku jest w ntanagannym poraadku

Tak cay stak, wtesz juz, co xr-yje sif;l

zeieante oct tege. jak dobr-y jestee w w ~p<)dku metarowego "p&cjent.a" I co

swoim taohu. roapoanasa wtecej urza- mozeee ewentuatnte eprcbowec wyj¢

dzen I co wrecej, na tyle dobn.e, aby Leolmy wtec da!eJ,

spr6bowa() je wymontOWa() w cetosct <le::1l1 przewrocisz k llk a stron dalej, zoha.czysz t.abelk'i Z rototamr. KaMy Z ntch rna. swoja Ilst!1 ceesct z odpcwtade J¥~ 1m cyfr1j, ,,za.kamuflowanie". Pod caas neceme rnusayny nte mumsz wy

Wymoillowywanie cZQ8Ci

Najpter-w ste zastanow ue ceasu cnceee djubac w atomte, a naat.apnte wytnera 1;0,00 cl", naJbaJ'dzleJ tnteresuje pew-

O~w6!'Z podstawk~ do N~u,'oshlmy " ... S~r()"le '11>1.. Wid.zls? ~e" p,,,,el'a.2ll.j'l-"Y mod.yflkal.O,' .50%. w.ynlko.J!\· cO' z !.ato, u, n,e Z"!<"" U"Zlld~"i", "ad kL6rym gIGczys,,? Klepsk", sprav,,,_ Oiet6go, ki~dy po "M pla"wazy po"t,ebes."s~ Ja,klago!: robot", z"Ja~w soble [)!)r'Z4-dny wa;rru;tat z n .. n"dzlaml (jakleol ·20%). "pok~J i d"ao ,,~""'u (·30%), OIlW cz""u znaczy tyle. ;;e ai~ rue "pleszy~z I lK>llwl(lClWz owa pazy wl<:",,). nl" prozepiBy p"~ewld,,)!j.. l'e""" S7.lLllse ~Ir: znowu wyr6WllU]'1, 00 nle'?

No!l. gdy poona"" Jui dany ~Y]l ,."bola, W p'-"y"a1oool p6jd2le Z olm la~wo.

nte najoelUlie,lsze ~ alba til, ktOrycb mnlej cusu na pr6~ jegc wymont.o·

akurat pot.rzebujB&z do Bkonstruowania warne, a test jeBt 0 pozlom latwlej6zy .

.l&klega! wteanegc U1'UI.dze.nla. No I jesecee kwastla peche, Jeal! pod.

Aby wymontcwac wybranl.\- c2QS6. C~ teetu wyrzuclsz na trzeoh K20

mUB1s2 zd.aC test Mechanlkl 0 okr~lo· dwle (lub tny) dwuru:lelltkl. czQS6 jest

nym PT. OokllLdne PI' (,!,rudnOi!!O wy·

montowantaj podane S!j, dalej. pray cj». aacti pOS'-'<lzeg61nych caescr. podobnte Jak I C2II.B potp"l.ebny na jedool pr<l~ wymollt.owanla eeesct, zessce, Jest; po. dobna J&k w pr-aypadjru otwter-anta

PlIlapki Molocha

:vt'{'_ _ Wypatresz maszyne Melecha _

Kw nla $Iy~l 0 OOmbach. kt~1"tI m. polnch bltew zmialllaJ~ dogorywa.jl\Alll mllJJzyny MoJoc:b .. w kujlO,l m"OiIQpl!ow rczrzUOOII'!. wol!61 dymh,O!lgo illjo.? Moloob IIle lubl siq dzlellC awulml dobraml z czlowlekiem I gdy 1.ylko i>ltwa. j98t pn:egraoa. stara 61" "nlszozy~ wB"ystlm. 00 mogloby wl)all~ W r~cs ludzi. ma""lfo mont" .... w wlelu maszyn""h "y~teIll a.utoo.leatrukcJI . .Jo.k on d?\al .. ? Ohaho, bra.cle. oholalh,Yg Woo""'J odpowlelizU Nlo" i.8go. Molooh jeat o_ny . ow.y .. jjclll, jIIk n" LluI,szyn",. Nlgdy nle wleez, Jakie o\eGpodzlankl umontowlli. To ole Jest t.II.k ...... w ka1.dym pleJlT'ZOnym roi>ooll<u ukryt.o. .... s~ ""mbs. W jednych Jes" W

lunycb nle lila.. Q>_"m za sprzl\tllll,lCtf.l wl· k(lw e pol .. bltwy <KIpowledzla.]uy J"'l~ <KII·\tbny roOOt· l,Xl.1Il(}-

blatnll bombll.o p~,....;t.(L-""",j elle III_Ill Ozekado lwl'lco. bltwy I w """Ie kleakl· burnt Ludzle zaw!IU

Dw.r&j~ 8:1", wypa.tI"ZY~ Ul.klego jegomoOOlfl I w porll go unie""k<KIllwl<l.

~ maszyn rna Z&III<mWwany wtlLBny aym.em samozlllszcumlB.· nlewl~lkl Illdunek. ktdl'y zaJlltwlB. wrllk IIle Il~ 'k<:ili>gO"" dookol ... Cz&.sem. w dutyc.b maszynanh nill=ne S4 tylko nlekl.6re modoly. jak&iUa4&munlCjllmO?.,g(a.lbo8ILmekO!lcI pamlVCI).

Z drul!leJ otrony Moloch .... t -",u Okl\po&m I dw.. ra.zy 0111 za.e nOWI. zanlm Z<i<!Cydu-", 0111 zll1sI<c:I:y~ r.o,

col jemu blLrdzo by 81", pp"~ydalo. W konou mllflZyoy wygrywa w1ele blteW - w!.edy w.aki robo!.6w mOl!I\

wt(lcl~ do ba.zy. zoet.a<'l n.o.pmw1olls I ""0 .. 11 81.1111'1'1 w """regu. Ja.k w1dzllTa. blMUk m .. ,ruliny orzech do ZgryzIBllla..SzczeI!<llnlB. ..... """""m~y8t.1jmyQ'.,nOlIDlszczenla.azwan.kUJI\·I .. loonIB"'-8.dzj .. l .. J.'Iwog6lB.a.lbo 7.a.tlzllIlaJil. I to pP"Mld CM001n. Ody w bltWle bl~l'"le udzlal MC<;lg I ma kOlltl'ol~ radlowli nad I'tiSztl\ ms.szyn. Molocb mate pozwulle !lOble n& 2amont.owanle t.akloh banib w mMzynlloh. ktO,... aktyw1lJ4 &IQ dOJllerO w1.OOy.gdyM .... Suznahlt .. eZl\lw""!trllnl\-

Jttsi:w.e jedno. Za.mlM' la.dunku wybuchowego robo, ,notlo b.v~ zabe:!lpIOO7.0IlY ]l'-.w<I """brownlkaml "" pomOOl\ Ixlmby ~1"'mlCl<neJ' ale 1. tym lud"l .. pOtraJ"lli sable oJetle paril<lZI~. Nil. rronUlIl Pl",,,,rullkowcy CIlly <IZIIIl ut.yweJil. a..na.llza.tor6w ch,,'IIIC'.mych ! "Ie dlI.dz.l BIQ nll.~rae nil. ~ak JlI'Ol.'I.II BZOUClIkl.

Sea destruct

W\dz!s~ tu ole znaJd:I:!el'.lz wszY6~klego czer'no nil. blll.lyrn., ja.k w p!'zypa,dku ~!lcL-.DopOki me otwonysz. rue wiese.

dedne, rotnloa" njeudane pMby wy- czy Moloch aoeeewn cos eketr&. czy 1I1e.

montowente to me tyllro IItraoony CZ8.II. Wl)zystko jest w rl1kach MO crea 1061.1.

Mo:tB 6il1 eoar-eye, ae gdy cbl'Z8nlsz sIll Ste.ry. mOwlmy eu 0 pulapkach. 11 one

z jak~ ~I!I. tak dlogo I nleudolnle. musZll. zaskaklwaCI ZapoznaJ alII z egOI·

W kot\cu ezlag JI.\- trafL Co!! pexnte. wy· UI.\- wsad<\. t.ebya wledzlal. O'.tym wegO·

gnleIlIQ.lvzieclnakaweJ.ld.e.lbooogor· re l·yzykuJesz.

au eksploduje Gdy gr<:eblesz w maezyme. MG r-au-

PM;y oplsach posecaegomycn 0211oo! 01 ecbte w tajammcy K2Q, :l:eby eprew-

znaJdzlll1lZ na; r.a.klego. jak Dellka~n.oS¢. dzlC. ozy aby Molooh rue zooLawll W 1'0'

Cyfra o" .... nar,j",ll.. po Uu oleudanyoh prO· bocte nlespodzlankl. Je!11! wyrzuoJ 20

bach wymontowanta dana C'1lI111e u1egs. (0 eaym ole ~Ieaz wled.zla.l). anacay, Ulw.sta.wtl

Je~m wymonl.owywallY element jest A ter-as MO wyloouj6 z ponl:tszej tao

mccutem. wysta.1'azy ozterokrotnle balk!. co to taklego:

27

I - &ok elektryozny (Zo.l<amufiowanJe 6. Trudn~ "'y. monWWll.nJa, PrIl""J~tna, c:za.s:kwa.dI'ana~

iii! - 8:1lok eJektryozoy (Zol.kamuflowa.nle 6. Trudncll<l wymontowa.nJa: Prz""J~tna. czao: kwadrans).

3-Szok eJaktryrnmy (Zaka.mufJowa.nJe 7. 'reuuncee ",y. mont.ow .. nla: ProbJema.~yozna, C2a.a: kwa.drane)

4 - BoHdny awk eloU,.yczny (Zaka.mufJowanle 3. Trud· no.:ewymonwwanl&: Przool"'tn .... czae: kwa<ir .. no) 5-SoU<lny szok elekt:l'yozny (ZaklLIIlllfJoWlLnJe 4.. Trud n~ ... ymontow .. nl&: J>rzeoI1)tna. CI\II.8: kwadra.ns~ &-SolldnYB<lOkelektryczoy(ZokemufJowanle5.Trud OMe wymontowMlao Prot>lematyCZIl&,CZILB: pOI fOI1!:lny). 7 - SolidoYB<lOk eJektryozny(Zaka.mulJOW&ole6.'·rud· o~ "ymontowanla: Problematyczna, czw< pOI godzloy). 8 _ Bomba chemlczn .. (Zakamuflowa.nle 2. TrudnllM wymont.owanla:Probleloa.t.yczn e, czas,pOlgoc:lzlny).

9 - Bomba. chamlczn .. (ZakamufloWlLnle 3. Trudnos~ wymOnt<lWo.nla:probI9m .. tyczn e. oza.s;pOlgodzlny).

10 - Bomba. oll"mlozna (Za.ka.muflowo.nla 4. TrudoOS~ wymont.owlr.nla,Problema~yczo ... cza.B;pOlgodlllny).

11 - IlOmtl .. 011111111030 .. (ZakamufJowanle 6. Trudnost wymont.!)WIJ.n1a,Trudna.C? .... s:kws.dra.no).

tii'! - Mala bomb&. (Za.k .. muflow .. nle 2. TrudnOlk! wymon· t.owanla: ProbJema~ycz"a, OZ8Jl= pOl goc:lzln.y).

13 - Mal .. bombn. (Zaka.muflo"'a.nle 3. TJ'ullnollC wyman· t.!)WIJ.nI&:Problematyczna..cZ8Jl:pOlgoc:lzloy).

14 - Mal .. bomb&. (Zaka.muflow&nle 4. TrudnoGC wyman· town..nla:Trudna,oza.s;godzlna.).

15- Ma.Ir.bornba(Za.k&mufiowanI1l6.TJ'udnool<!wyrnon· !.Owanla:BlLI'dwtrudna..czoagodzlna.).

1& - ScHdn", bornba(Zakarnuflo .... nill2. TrudnOllo: wy mcnt.owanla: Problema.t.yczn e, cze.s: p6lgodzlny).

17 _ Sol!dna. bomba (Zak .. muflow .. ole 3. Trudn~ wy· ,nont.owa.nla:Trudna..c>:a.5=godzln .. ).

18 - Soll!lna bomba (Zalla.muOowanle 4. 'l'rudnOll~ wy· mont.owa.nl"'·!'l'u!lna.czaS:!1odzln .. ).

19 - Wllllkll. plepl'ZOlllL bcmba (Ze.kamuflowanl<l 2. ·rrud· noM wyrnQn~owa.nl'" Trud~a, o ...... ,lil'odzlna.). i!O-Wlelka plepl'ZOn .. bornba (Za.kamurlow .. me 3. Trud· 0000 wymontllWa.Ilia:Trudna,o"",",god~lna.~

• !izok ""I ..... ~ JlI.klet! Bpl~le. tl'Z8.6k. bl~kltno blaly ptcr-un. Boll je.k cholera. reka zdr~twlala. Dalby4 glowl,l. tEl nil. rner-twej, metetowej gtowle wy· kwltl usmlecn. PJ'Zez koj e jn~ godzln(1 otrZymujes'lO kar~ 40% do wBzystklch teetow 3pl'Y~u, ZI'';1cznorol Budowy .

• Solldng .Dlk ""I""ktryczny_ 3pl'il' ere. tn.ask. w cborere bh,lklLno bJ.a.Jych ptcruncw Pr-zez cnwne ta.l'lQzysz ereekcance. No. na clzislaj m&BZ Ju:!: cnyba clO!lC. PJ'zez koleJne tr.:y goclzlny otrzy mujesz kare 40% do wszystklch t.est.Ow

n~lo ja.k wienee, purcnawka. Je!lll nte mtajes ne, soble meskt gazowej (no a. nlby czemu mlalby4 mloo?), za.krec110 ct iiiI;'! w glowle. Molooh byl 0 tyle 11=1 wy, ae ten gaz pr'aynajrnmej smter-dzt I to okropnJe. PM',e~ kolejoe e godzln otr-aymujese kare 40% do wS:1:ystk1ch testcw,

• Milia bomba_ K.r~IBZ ~rubokrer.em, kr~lsz. n.a.gte dup! Le:!:ysz kilka men-ow eecx. w OClZ&(lh poolemnlaJo. No tak, nteepodatanka, Otrzymujeliz Lekk"l, rane. MG ponownle uet&l.1. Ja.kle CZ';1!1ct ulegly

• !iolldna bomb e. zortentoweiee BI~ omlllliekuncl~za.p6tno.Za.migota.lad1o da. I wBzyatko zmientto Blo;t w pio;tkIlY kwi a t ognta.. Buk. dym. La.t.a.j4£)E! W powteta-au CZ';1llcL Tym ra.zem Moloch praesa.dzll. Otrzymujeeo>. Clo;t:!:k" rane. MG ponownta ustau, Jakie cesset ulegly

• Wlelka ploepn.on. bomba_ I w tyro momenclecaleiycleprzelecla..loclprzed. cceami jak film. N'a chwll~ cza.s sl~ zatrzyma..l, w82:yetko za.styglo. Jakby aoter-ajac sHy ec nravecteeeerue. To byl ten jeoen moat ZB. ceaexo, ady ekspjocowe 18. wteixe, ptepezcna bombu. ~lemla at za.trZ';1sla slo;t w poaadaon. Otr-zymuJes~ K.rytyczn"l, raoo;t. MO nre must Jui uste- 1M, ja.kle Cl:Z';1OOi ulegly uszkcdllenlu, be po peoetu nrc nte wata.JO. uecrcm wek61 te:!:BIQ doetalo . Ill. kt.Ol'ZY stall oko- 10 metra. od homby • K.rytyk. do ptectu metr6w . C1Qika. do dzlesl'IC1U rneu-cw Lekka. N'a. cl7.1slaJ W5ZYSIlY ma.J& juz cnyba coee.

'rB-balka r.e.belk"".ale ole WG><ystko zrnteSci GIl;! w rcoooie, je!!li nte jest wysta.r· czaj!I-COdu:l:y.

W przype.dku robot6w mulych tomba maZe byo! tylko .. mala", a gakamu nowanre nte wlo;tksl"..8 nl! 2.

W przypadku 4rednlch . bcmoa bI;l dzle ma.ksyma.1nle ..so!ldna"

28

lapk~.

Jaktet to eeceeecse. til pulapi!:1 rcwcres ma.j!j. ewcj poatom Zakamuflowa.n!a.1 Dz1ekl temu wiele z nlch VI por(l odkl""y· jesa I bqdzlesz moglapI'Obowae_Ie J'OZ

A jean byJed zbyt oleukl I ule udalo 01 all;! w pore odk1'yO nlespod.zla.nkl, gdy tylko zacanresz wymont.owywa.c ja.kl\A CZI;lI!(l, pula.pka ZJ'Obl 01 ..a. kukuJ".

w

"J'Y' Wypatrosz maszyne Molocha

Modnly

Wlale mlUlZyn 8klad&nycb ,..~ modulowo· 88Pyjnle proc1uknwlLlle WJowte . .JMn"'l~J!.I 81.eru_w:e, rodza.ja bronl, nePQ<l6w I 5ysT.emOw p<>MIBU!lla 81..,· W J"6tJ1yoh komblnllCja()h. Klldluby maszyn PQ6l&da.lll !IO'iOIl1i IIcz~ e:n1azd. w kMre Uolooh wst.l!.wla wybpan" ~odl\je z .. ktua.l0ll potI"Mb>\ UI"Z .. dzenJ ... tlp. Nl~o" pOOza· .... pamlon CI'.y os .... t. P6:rn8 loh kQ()c<lwkl. I\.ll.JbsrozleJ pl·zydatny ne okre~lotl .. SytUWlJlj sYST.ero op~ykl. rotneJ grubOOcl panae:rze. ~st.o Bpotyksoe. rolJ.!lZyny aklG.dane M, w bard"" Pl"OIlty IIPD<IOb. z ",,"=egOI· oy"b modulOw w dOWOln6J bazle. MolD<lhs. C_m 11& pola blta ... ullnsJXlr!.<lW!!.ne M, rozl01;0n6 moduly I tam na m!ejSCu. ~ .. od 8Y~UIlCJI. powet.a.lll J"6tllS roboty. Nil mlsjSOU uklada. 61.., 1m odpowledn1l!, bron. .na.~. jed.nOlltltv 8""1"U~" nllwstodpow\ednllloP'ykO. Zda.l"ZyJo810. tee:dy partymnrn ublll tr&rulpm"t.er. to ee Srodka. ~t et&ds Lowoow wytDOZyJ 8t.., t= gIO ....

W duzych ma.szynaoh mcae by6 montowec. aoamoruowujeee je natdeu-

wszyatko. tyoznyoh ZB.Ba.d.a.oh, j&k. wymcntowywa-

Jeall 14() wyl06uje 00II pon&.d m1are, nre ~L JIII!U zdaaz teat . udajc 81(1.

powtnleu odpowl6dnto :mtnlejll'l:YC pu- .Je:!lll nte aceaa . peeh, pulapka. ze.dzla·

Co da si~ wybebeszyc z maszyn

PonlZej znajdzlasz opIB bardw przydatnyeh ceee», jakie moane wydtuba.6 z wre-

1t6w ma.szyn.

Zasilanie

Za.slla.nle rcbotow to naJwl(lkszy peomem atrateglc:zny Moloche.. Sku.rezybyk pro· buje pl'Zflr01;nych uklad6w· Lyoh sprawdzonyoh w przeszlOOCI. takte praea catowteIta, Jail. I eksper-ymentuje z nowymL Armla Molocha ca1kowlcle uzeteeniona jest oct costew pa.lJwalub uzyexanej winny spoBOb energll . np. wytwll.l'za.nej przez reak· tor- pobUsklej ba>:y. OdolQOle maazyn od ir!'id.la IIllergll deoyduje oatkowrcre 0 klqllOl!

sta-lowej ar-mn. Maazyny eee eoergu III!. ntcayrn.

O=(tdnooc enecgu to jeenc z na.Jwainlejszych ulooel'l Molocha, ktOrym kter-uje sl~ kon8tJ'UUJ¥: nowe modele ma:szyn O1'a..z etrategltt loh datatanta . zar6woo pojedynll""l,yoh egzempJarzy, .)a.k I oalyoh er-rntt. Lowey treuspcr-towam na. pole wal· kl llajozfii~olej epooaywaja uaptent w teanepot-teracn I budUI- Sltt copiero na sam~ walkfil. Rob()~y wertowmcee dzlalaj~ w kllku trybach . 7.a..zwycza.j os~d7.aj& euergl'i!.porutw.a.JI\O tylko ntewtetktm! ureedeeotamt optycznymt, sprawdzajJ¥: IIzuJnlkl ruchu lub radary. Doplel'O w sytua.cjl ala.rmowej uruohaml8.j~ tryb a.ktywny I dzio:.lka za.c"".:ynaJIt -"'led:tIC teren. Wszelkte maazyny. kt6re w canej ohwil! nte maJ4 010 du roboty, epoc7.ywajl\ ruet-uotiomo ntcevm gady. Gdy spo~kRllz czekaJ&04 w ukriyulu kolonif,l rouctow wyslanl\ praea MOlooha. w teren, zazwyczaJ OPI"&:z kllku eureenrxow wrekeeosc ma..azyn bedzte w eterae usptente . np. ukr-yta w jaskl!tl.

29

Bohater 2 '>~<1

rozszczepla,lne W101l<!, oct samega Molocha

Wszyst!tle masayny cl~tkie maja tacee, dzl'iJkl kt6rym mog<j, cerenc ere energta z mnlejezym1. Cletkle meaeyny najceesciej wyposazcue 84 we wjasne erono ener gil - potezne agJ'egaty I oyster-ny e pattwsrn. sllnlk! atomow8, do kt6l'yotl materla.!y

Mnlejsze roboty kOl'Zysta.j1l, Z aiewietktcn aku.mulator6w, bateI'll, lub raedkc - z ennrxow palJwowych. Za.S caustem male (jak np. Szpleg) Z reguty poeusaaja Sll;l wplerw banetycznte sa. wystr-aenwane a luf na okrlffilony teren pr'zea wteksee maszyny. ?otem porua«aJ!\ sill dzlek) rntntaturowym bater-tom. Dzlalaj& pr'zez kr6tkl

0"'<' Wypatrosz maszyne Molocha

~1:=o:.":'OD.Wwa.nJa: 'l'rudlUl. oza.a: I go.lirtna ConysllnlkGwpa.llwowyuh:

b"nzynowy, mo=yklowy 25g. maly lub SnKlnl 30g. duty eog. ol~tkl 70e ·oara.mlozny'malylubal'tltlnI26g.dut.y!l6g,oIQ1.i<I65g

. wy~"kOPl'~tny (D1S&l>I~ m .. ty lub 6,'ednl 16g. du~y 41le, cl~tkl B8g WIQoeJoallnlkMh-pMrz Wyoolg, etr,?B

~~~~C:~~~~:~oteA wydrwO sUn~~ ~obne do ~ych. ~kl .. nape.

d .... JIl macnll!.<ICony. a. z weco wl,kltZych· w8pominallSmy przed ohwll'l" '.

~;~:~J~~:;~~L::":y;::~~t:~-:ikg:~~y=;Z~~:~. ==!r -=-

nleJw po<:lIl1!ach.Powlemszezen.e,Ulnletatwo"ar.aklecholersL"""znaJett:dzltkupM.

SUnik WI musl oczywlllcle ek'l'la <>ZIIrpB6 pr'ld. MoUl mle<). I>Ol.f;Itne ILkumwa""ry, doladowywa.oe co "" ... ten 0Z&fI w oo.zle. baterl .. , lub n .. wet dzh .. la<! na kabal - powa.1nte, .. tye~a.lem. jG.k k!edy~ opowlAdal" C'.<ym~ t.(lklm pew-Len [ .. eeL Z Po8terunku. Moloch wyp~ll do bltwy przedzlw"y oddzl"l· tuzLn BtrzeloOw =\~I~'~~~~~'~~:~!~h~yml k!Lblaml do l<.rYJ9rMj al~ w ~ylB, ope.noorzcneJ Mat.kll OhQlBrnlk zaoo=¢zIJ

:::od7:'outowa.n11: Maly, Pr~P.<lI~t.[J",!WLS; p6.! godzlny; Duzy: Trudnn., ClIS.B, 1 godzlnn. CeDY81lDJ.l1:01l'81oIr.tr~yoh:Mlnl .. tu)'Qwylog,truLlylub>!N!dnl30g,dutyOOg,OIt)t.kl70g

~~~~~~""" .. ,~, '""""~ .~"_, '" .w.,~, ._',fu _~w. ' ~@_

=~~'~n:~~s~~a;~r::~I:~~:oU:e=~~=':;I=~~:.=;~ ~ -r. "

lnnle.!Bzy) -eJl!lnry<!ZIIy. TylB, t.. t.er!1.2 pracuJl!oowrot.llle - "-"ffiLBJ;t n .. ~e m(I.Bzy'

I\~ ozerpL'IC pL'¥l, I)<tm ZCI1!.1l.je n"plj(.lzany I pl'9,d wyt.w!l.1'ZIL ProoUt? Jo.k ohol<»',," Nil< gdy 9llnl.k ~lople benzynt) I kr~l, pr'l<inIM "mlenl .. L.o W energl~ tiJokt.ry07Jl'!. I UlII] .. w t.en B]lOIl<'lb uk]""y robot!!.. 'l'o dleL.ego <)(l?kllmog'lornu8i,;!zMwlooIClnllbI81"Mlr.I\I,lCIP!':oorobift!lia.aLt)M.etBk

O'.<It)kl ""mu clloJaNlt.wu wIQk!l>'.<Jdr. ",boL<lw w e .. mil M<llooh .. II'" IlI'tld. NI6konlt;l<:7.ll!a wy~ .. ar"'J'I g<> ea.rn~. Na.J"~I!(\laJ (je,ul ~hodzl 0 P<llowe mMzyny) pon"dny .. gregll!. I oyat.ern~ ~ 1 .... lJwam pOr.la.da. Ma.t.ka ~.t.(H''' nII",~pllie dOlll.dowuje podleglLJ_ jtlJ Inn!ftJB"" maszyny. M01e trllllno w to uwlel'~ye, Stl,Y WLdzl "l~ no. polu bi~w,y ,,= .. 'kl Lowoow I Innyoh tU""h .. niO"~nycl'l ",ojo",,,lk6w, 2""pa~rzo"ygh )Ettlynla w soJldna .. klL.mulo.to~y, ale pr ..... tet:D.!1< .. rmllL Moloch", poruliZlLsl\1 jXl!Iroonlolub oo1.pOOl'ildntodz!t)kl belJ>;yDle 1 rople.

~~I:=~01l"' .... nUL·ProbIBmMYcnl"'IlUL8:p6!godZlny Cena: milia· Mg. duM· 60g OQ(reganlepr",doCW<'lrezymp!'7AlC'l.yi.lL8Z .... Det.!'OIt..nB.Bt.n:ll2

I~~~fl:~,~~,:" 0 .. 'O,"~, ~m""","" .,".0'." """" , ,~,,.~ ,."", , W" I o.

I :1I.(IOWo.nYOh 00 pttwlalll" ... .rul !l.klunubLt.o~6w . w lJazacl:t lub iXXlPlll!lJIVl BI~ ~o AP80jll.II· g,y""'nyc~, ol\1~kloh l'<lbo,Ow doo,",wozyeh, in~Y'nIBrYJnynh eta, t.owr.y np, maJ', Ilku· muJIlL.ory miBs=¥" energlQ !III. 1 dz18~ d7.1B.11l.!llll lub Mit ""U"'II.I118. " pod<TM,[I II.kaJ! dohl.dOwuJ .... SlQ ulh.t.kl codzi~n!1I~.

ZI""~14' M01OC!J wychodzl chyb" z ""lorelll", t.. a:kumul"l<lr6w mgdy .... duw. N .. """ gdy mllBZy' n&. s .. ma W.yI.WILI"~.a energl~. L.o z reeuLY I t.&k POSla.da iLkumuJa.l<lry ! te;: gM!Tla!lzl energi~ nIL ""pas. :~!:::aou"'''&nl.a: Przoo!~1.1UL. W_ kwedr&ns

Coma: mlnlll.turowy 5g. zwykly 4Og.

o ekurnulawI" .... lI&dpruwodnlLwwym pl"ZBI2ytasz w Do'rolt.. nO- nr. 210

Balene ~'" .

w nlekL6ryoh m8.szynMh Moloob umlB8Z07,11. ,....ml&.6~ ainllnuJa.W..ow - ~._.;=-":>:

:~'~::~8~:~:~Un~;~~:~:I~ annO~!,I~~:':~!'~~C:t::!~~=" :~. ,- ~

str7.ellw(l.ne 8!\ bfl,Jlstyc--/.nte tub dOn087-0ne pt·:w,il nlawI611<le !'<looty no. pole .. alkl. Ilawr!e all. d.!'<lUze w zIUl(.()IJowanlu Ill~ 8.kUUlu]atory, ale oordzQ wygodnA. Do mlnlMurowych I'Obo!.Ow proc1ukowane 811 mini bat8J·YJkl, .. dodutyoh-al~zkjePOJemnlklpoka1.nychglLbllJ'yUlw.

:~::o~~montowanl'" La.twa.. """"'" kUk .. mlnut

Ceny: Clotka bflt.erta· 3Og. baterl .. · 20g. mlkrobateryjlta. - l6 do 4Qg. -.letnla ad wle.lkOlloI (lm mnlejsza. tymdJ'<lt.sza)

~~:.~~ ... ,'Cp<I,g....". wMlel.e.nawat mat.erlaly N,lZ8,.o,,,,,plalne,w8zyatkozaJ,,· ~~ ty od I'OdzaJu maszyny,jeJ rozml .. ,'()w al<l.Om"lco. ml~dzy mobUnym rotJo. ::<~

tern .. a\,UJ)jonal-n'l bu:tfl Jeat dosyd plynn .. , G<.iy ukMrupl£z m£l.5zYllf,l dOl;l.lI.wo,,", .~_. __ .'

albo ohoChy wydobedzlesz paJlwo z je.kl"t!"1<olwl~1< blasO\O.k!L, mo:i.es2: by~ poow\e". tel n!L pH",no ]llo sl", nle zmarllUjtl, Lud>ne po~rafl4 wykorzy~t&<! katdy rod?!Lj pal1waOczywit.cl9, musl." mt&e doozagOj<; wpompowac·np.dobAku.poj6mmkOw.k&nlstr6wczyoystel·ny.

TnulnQd<l wymont.o ... anla.; oollzyna z 5arnocllodll . Pneol~t!la; ",bjurnlk za.mknlety «IIIOOko ... ew!l4t.n roOOtlt.·Problama.t.yczn&,czaa:za.letyodUodQl

Oejlk .. tn~ 2 (mana sill. t.e w trakc\e pr1.eJewanla pe.!lwa ooa gdzld prza.rwla I oonzynka mlyZn:i ziamlll)

Cell&: PaJlwtL plynne· pai;I'Z Detroit.. 8~r. 206

~~:I~:n:~:~ezC!::!enl s!O!l8ZDyoh. ~6 ten trwtL bA~ dlug~ dJatego - ~

system 1.6!! na)C:ZOSclej5tanowl eezerwe, Robot moM tadow!Wslecllocby I !'Ok. ~~

sjlOCZywII.jllo w letargu. Utywane 114. \.e.kts w b~oh, gdz!e ""jmuJ'I <>gromn'l .. ..-

przeat,..",t'J,oza.Aem kllka hektarOw coranu,Co,g taklogc061l1gneloby pewnl"nl!l"~I!\ -

cene w~rod lud?l, o.le nM mOwlmy przeolet 0 b!LUI.C1l

MnlejD7,(o bnterl .. stoll""zn .. m0.10 komu 8t~ n!L ookol .. 1,,1< przydadZl\, mote do u..eu .. nte radio. . w sumle Zo.wS>!8OO1l.s=egdlnle.~estol\cepOl!wl""t,ll.l"zCZ<lprzazdluglslat.a.

AslysuIBl!oroBllnnyohbat..arlB.ChslonOOllrlych,kr.dryohdzla.Je.n1eopAl'tejeBtrllLfo!.06ynt.e2le1W8.!'·

atwaaztuoznl"wyhooowanychnlby·!'OI!l1nczerpleenerglezesIO()ca.lladujeII.kumlll"t.ory.

Tr-udnOlklwymont.owanla.;Trudn&.ou.s:lgodzlna Oellke.tno601;2 Cena.:60gza.lrn".rnlnlaWrcwe·l5g

o kolekt.orzeslonooznym prz..:zytaBzw Oetl'Olt..nast.f'.210

Ladowarka ~"'"

Czyllll\M.adQladowanlarobot.a,Moloohat"r0.81e,tlyj6gotworytlyly , L-

na ~yle LJnIWet'fJlllne, 1)U 118 da sl~ to O~!lIgn¥ ~anlm koazt.eJ,U, Gldwnl0

0110<1,,1 l.u 0 """'lI[1.~le, ktOre ,II.Ist n"Jwl~kBzym ~ pl'()l!lernOw ",.,nU ma.v>:yn. Robo1.y w ypO .... ~llna Sll W ladow"t"l\l, k!.()r'e ... mo~.lIwiaJ'l ladowanle skurtlulMorOw nlama.! z ka:!x1ego ~r6dlo. prlldu uniwerserne tllOz&. ocetceowene do PI·a.cy z kalldym Intynlel'tlm. roOOt.em doot.awtlZym, gnl"".dem w oo.zech ozy chocby et.alldo.rdcw'l !nstsl""J'l elek1.ryczn'l, typow,\ dl& budynk6w I mIMI. dawnego ~w1a\.e. ludz!. Na t..a,..,nle Molocha pr'ld nlLda.! plynle w dawnych IUdzkloh lrlstatscjaoh, tyle :te nle allli:y d() oglildania TV .. n! otwletl&nls demO ...... nooy czy og!'Zewanta mle ... kall n .. z\m~. Ale instatscja powGt.a.lO t.a. 8llma . dlat.eg() ma.&<:yny potrafl", taecwec sl~ nawet ze zwykJych gnlszdek z Ull\emlanlern alOO bttzpOl!rednlo Z kabl&.

-;;:1::=ont.owsnU:TI'Udna..CZ&B:I !!odzlna Cena.:35g

32

""f'{' _ WYPll:trosz masayne Molocha

~lie~~~~:?nC:~~y::!~e~~J' Z&Op&trmneZ08~ywru~rn~~ywnet~lo if

tmergU . IIIltuoznie wyhrnlowany I w~=~plony tol'ldek, pot¥,wny z "k'.l!nuJn~l>'

;: :::z';':, :=~~~:;~~d~~~~I~~,,~:~enr~l~r~e~:;:;::~b~:~~J:o '. I. 11

Ilkurnulal.ory,

Jednym z model! z&opa.u"Zonycb w blucyb~MletYOl<ny tol .. d~k Jea~ Or(lplet<m . po·

dobny olD l",wcy. &le " mela b"f'd~leJ il(neywllY. No I pour .. orla:ry. W odrot;nHmiu OX! LOwey poluje nle ~ylk(l "'. 1"<12:1. a.le l.akte no. zWlepz~,a.. Z&PU8ZQ:r,a. SI, tmrdz<l daleko 1 j!!at bIlrd:.:18j nle ..... e~y nit lnn8 maszyny. ady 6~"acl COLI,! eneJ'gl~. a. tliO Die upolUje, gdy Ill .. ~nlLJd>;lu ""kite UdneJ !'O!Illnn~ (de il:MreJ ~rawl&nl",l8Bt p""ysto&owany), :.apadll .. letarg, l&du.l!lC slQ VI tym CZ&IIle iNt.t.erl&mi slllll802"yml. Mote W ~rwac.n&weLdhJ,IBmJeI,lI¥".

Inny robot.. wjelkl I ~kBlY. zwa.ny SmletnlklBm po","" .. "'""yetko co pnynt""4 mu wwarzY&ZllC8 roboty I mm1enla "" lliI IInergle. II n&8lo1jJ'lnl8 laduje w;t.awia.ll\Ce 8l~ .... k016,lD11 m .... zyny. Poza bs.!'dzCl ~budll""""ym ByBtrunrun ~rll .. l8nnym, nlemal w6'Zy"~koternym.llmletnlk po6lada !.Ilk" kllka d<l(lll.l.kowyo1l ultllLdO" wy~warzanla energtL Po~ran tadowe.C SI, ~a pom~ be.t.erU Btonecznycb. spajat benzyn~. gazljak ka.::!dy prawlerobot·tado\O'M81~zdCI .. ctnogognl82daelektryczneg().

W zUJl'lltnlll Innym ",,11.1 blooybe.rn~tyczny :roill-dek pO.'Hada "~pl"E!cWQkll. mll.llzyna zwana GeoBtyklem_ Rownlet 74b1J&. I PO"'"" lu<b:1 Ol'a.l: ZWleJ"~vt ... jMn&.k dods.tkowo pOOOIltaWla w swoLm wn,t"..ru prObkl DNA. ktOI'il nastQpnledrnlt .. rc .... MoloohowL

J'(l wymllnt.owanlu blooybernety"""ntrgo tOlf\dk'&. (w """"dzle ntero.llrwalnle zWI",za.nag() ~ wIQkaaa, ~ !luI" j·ubot.a) B""'nowl~ mooa on w nlekUl1'yoh mlej~"""h ~ .. Ietne trOdJo BnargU. lJ<lyby nlll jJOw .. O<6Cbne pO~Jll~nle dJo. wykC!l'Zyatywanla maszyn, IlILJlepazym rozw1,.zanlem byloby I.Itrzymywanle "tywe'go" ro bot.u.lkarmlenlanp.szczuramJ.Se.mzadbalbyosleble ... ]udlllepodczeplAllbytylkocopewletl<!Zllllll.kuml.l lllt.ofY ll1CllWIall wytworzonll energl,. jaJ< e dOJneJ krowy_

B1ooybernetyc'liIy:tolqdekzawl&rajednoll\CzeMC. ~:onl.ow&n1&'ChOl6r,,!e ~rtldna."""""6Sodzm

Clan&: 200!! (~y!8 bytby WlI.rt ze wze;lvdu "" pozlom wykonll!lla. ala kto Z81>he(! t.o kupM'i'). "", .. Ierll komp(lIIelltywBru.okolo4QgldodMko .. olQOgzaII\CZ8MC.

Optyka i detektory

za.stanlLwl.u.le~ sl~ jo.K maaeyny wldz,\ Owillt? Jasll hylea no. Pr'cncle no. peWTIO. To poost.awa, by wledzle<! jllk praezyc, Jak wygrlLc, III' koncu :tehy w agelle zol'lentowlLC

alf;!. z csym mesa do czynlenla.

ElekLl'Oni(lll;ne =.1'. uazy. nos czy JIlk to nazwiesa - u roboea \.0 po prcatu detekLOry SwletIne. chemlczne. d2wl~kowe. rucnu ltd .. rceoe w eeieanoscr cd mcdelu nane aeterene pr-aee ckrestcny deooktol' dcptero wtcrnte praevwar-aane s(I, przez koznputer- (jednostke steruJ4Ctl) 81 I W IIfekcle powoouJ!l, reako.lll maszyoy. Nlby t.ak same, jak u ozlowleka.. tyle ae masayna moee eobte to wszystko przel~ eerewnu Gwoje "oozy~. jak 1 .m<)zg'. lna.czej wtdzt I reeguje. gdy dztaJa w tryble

podrO:.l:y, Inacaej w tl'yble etar-rnowym. walkl <>Ill' ..anun

NlektOrll ma.szyny nte potro.filJ, nawllt ao.modzlelole pccrcacwsc. ponlswa:.l: leh percepcjD. I 81 81\ zbyt ogranlnzone. uprcseceoos, geometrta otoceente oraz detektor olepla - I do bcjul Nle 7.aprzrttaj4 scbte m<)zgu tak1rn1 pferdojamf Jak kolory. faktu· Py, drobny ruch, !Da.te praedrrncty Itp .. dzlqkl czemu Sll. szyhSZ6 oc kobl'Y, WYPUB~

oeane so, tylko nil. polu walkl I tam rob!", prawdzlwo, rze:.l:n!o;l

Pos=goJne lIys~emy optyczne meg", byC zamcntowane W muszynre jako O!IOb· De moduly lub t.et ecreeeooe w jecnvm uraedzenlu. W pnypadku masayn sk1ada· oyah rnceurowo Moloch lubl ~zo.¢ - przed samll. akcj& otrzymuJ& one tylko nlezbqdne systemy tnp. jeSU ma.Fl, eresee w nocy, wldz4 tylko w roccee-wieuo, a r8liZ1.a wrllClt. do pudetka. Mnlllj stracl w ra.zle klOi'Bkf ! rnntej tudate zyskaJ!l,.

33

W AJ'

'l'QI~T.!l.WII dokla(iMJ a.nal!zy vblekt6w. ul<ij~tajtowaTlIa taren .. Itp. NIIJczlllICleJ 1

obraz dooleN. do maszyny w azerok1m "",krasle wldma. N .. Jba.rd~leJ Uoawan8QWa'

n8 J1ll!.&yny ole poga.I'dZl\ r6wnle~ wldm .. m .. ldzlalnym dla czlow\eka. Takle

syet.erny op~yczne motn& wykonyatat do zbudowa.nla k .. me~. przeayl .. ~yoh ob,."" do odblornlka.

TrudJlOlklwymonto"ant..:'l'rudna..czaa:2godzmy

Dl:t11k .. ~noM: a . Oen&:5g komponent,okolo20gka.mer&(nlenB.gl'ywo.Jr,oeJ)

~~a,:~~ .. " ""~'W'W"'M",W","",,,,,,,,",,,.w""J'op" ~~

kl wl~k8Z0001 pr08tych rOOo~w oojowych min LowOOw W tazl& flZaiu bojo

.. ego robo,y \.II a~uja, ",gzystkle oblekty @'ort,ee. w normalnym tryble JaBt to opoj& wspomagaJ'!C8 pomaga. see od8~ukl"a4 I rozPO>na."M oblekty I eele w olemnOOcl lub U;. przeszkodlLml (Z& lIcIanaml l1,p). J~!! potra!!5z ('l'rudny t.est MtloChan1kl) I m!1.8Z odpowlednle ~ rnoWz erobtc ooble Z t.e(i;o helm Z I sogl&ml ~IOkl k1A\remu Wl.k?.e b~le8z wlctzlal w podozerwlenl !lr-zl¢zenle t<:I I>f/dzle jednak mle.lo swoJe (fe.ba.ry~y 7. l'ewnOOcI" ole ~d& to Wygo<llll1 ol!.ule.~kl

Trudo"'" wymont.owa.lllil' 1 rudna., c ... a.s: 2 goozlny DeI1katn~2

CeD~ru;gkornpone"t60ggoto"'YU81.a"'optyc'mydlaczlo ... l"ka..

DetektoI' ksztaltow

DetektoI'I'lIchu

Pt>m""nlczYByst.em,k~ry" ... ra.cauwagorobo\.O.naruch!bud",!gozlll\.O.l'gulubwlI\CZ& trybana.l!",y,"t.altzeW'uchamlalnnen~dyperoepcJl,Zupelnl"nl"pMlyd .. tny.je!!1i poru8zaj¥'ych sl" W ot.oo"""lu obl"k1Alw jest zby~ duto.:la to ba.l'd?o pnydM-

110. jeSJI mMr..yn" pain I rol" 8tl"allclk" lub w~druJ" p~.ez nl"ZI\II.DY t.II~en,

Dla lud~1 J,ago ~ypu cru:l!.o .!<t"~ nil. wag" 7.10\.1\. z.. I<a?dym """''''m, edy Olliopaki '" I

Pt>at.llrunku zal&.wl" Wart.ownlka. za wlI<:~]kl\- c.m~ Bta.!·a.lq sl~ przyt.aBl'...,.~ye Zlorn d" bIuly,

lub przynapnnl .. J jago glowQ. A l.o..rn. na ml .. jOO" kt.oS IIl~ Jut Uljmle ... notrzem ! ekon8~tU"je (Cholernl8

=: =~:hu~~~)n~;I~:~~:;:=:U":::~;::~::P~~:~~' :k~~~~d:;:t=~ru:~:':~;~O:

TrudnoM wymOIltowanlil' Bo.rdzo I.rudna. ~"'I Sodzlny DellkatnollBI

CeDa.30g komponEn~, 6OgdzlaJa.J'l"ydat.llktor. Odet.eI<l",rzeruehupMl8CZytas7.wNeuroshlmla,nas~r.146125EI

PoI'lczony z 6yst.emem opLycznym uklad anllitzy obrllZu. l'OZpo;maje wlale 7.aplBanyoh w pa.ml~1 robu\.o. ks~tan,ow . np. ]udaL zwle.M"""~. budowll, poja2- d6w. za.l~,.;!nle od atopnl ......... wenecwenia kompu""pa "Nlek1Alre potraIl'I nll.Wll~ po~poznawll<l konkreJ,nll modal~ bronl. Det.ektol' kR~t.alJ,6w poleg& nIL pewnym "prosz caentu obr"'lU, pl''''yep\eS?~L annl\Z~ csccaente. Nl~k1Alre kllZ\.o.lty wylawlane BIl w ple!"ws..eJ kolejnoScl I wprowadza.Jl\ rolKlta w 8\.o.n IllaPlnU: wszyoLkle uklady bo.lOw~ ZCl6tajlj, upuchomlone. Wut.o dodat. 19 w t.ryble alarmowym rolKl~ ZuZ.YWIL wl~J energU. dJaLego Ju!lzle CZlJsto Q6Zuku.14 rnaszyny I pozl>awlajlj, je snergtJ Gt.awlaJ¥'''' nlek!;6rych m!ejscacb kukly -!.ILk .IRk dawnlej 6trachy na wr6ble. Wld..:<I\O eM !.a.k!ego. pl'OSt.a. maszynll dll .l~ nabtM. R6wn\et d~l~kj ~ne.jomalol dzla.la.nla ""go ukla.du (orlL>' wll!d~y 0 poso<c?e· g61nyoh moo"!!,,,h rna...zyn) ]u<;lzlll ]><ldchodg'l ,,1,,11.1;01"<1 rob<lt,y p,v,wblerajllc 9!Q Ui. zwlerZ(lt.a. ('.0 pl'a.wda, nle t,udno OlI~ukM gl"plego robOt.a, eie paml~t.a6 te~ ~!""..ebe.. ee zyekuj!l 81Q dzl~kl !.emu tylko 8zans~ na ccceme plerwszego at-rulu. Pot;ern robo1. wrul nle patl'"14" w 00. ]l<.l p!"OB~" w .tron(;l za,groumla., choeby ",ygl!4daJojak ~ ... yk.ledrzewo.

~~,~,~,~~zO~w!atla Wysl.arczy kllk ... r(ItQnOw,a "obo~Ju~ wle,C(l "1~~wl\ll1J. q W ""lltowltllJ Gletnnooa! (np. pod ~I.""!~) u ........ 01'"""!o ,,!e nl~ wBkOr ... System

ToIln ~",klad .. ny je~t 7- reguly j.ako do,h.tkowy rncdul na zwykl'l OjJ~yk~ "01><)1<1.

W!eBZ, t,lIo:!e okulary. Nlewleie rot>ut.ow rna \.0 jal«> wYp<)5&;!e:ole .l:8od",,·IIOW8.

A po:ut. tym _je"~ !.<I "bolern]e jlOIIZUklwa.ny komJXlnent .• k~go dobry m"",hr.nlk ?robl ('l'rud:oy t.e8t

MffCh .. nlkl) prawdzlw.y nokl.OwizQ" oIlaOl<lowlaka.. ~;!:=zoIl_anl"'l'rUdU"'CW8:2g<X1zIUY

Cen.,3Ot(komponeot,70ggat.<> .. y nokt.owlzor. OnokW'lrlzoneprzer:::ty\.8.&w Neumel1lmle. n&atl' 145

"'[' Wypatrosz maszynf;) Molocha

A JXl 00 \.0 ludzlom" Chyba tylko po ~ taby aa.rnemu al<on8truoww! 1'Obot.a· .... rl.O .. nlk .. (zalotenle detllkt.orak8zt3lt.OwdOlnn.,gorol:>ot&,an&lll.<.!pnleust.a .. len1egot.odwaB&r<lzotrudnet.eaty-pler"""y Meohanlkl,dl'uglElektl'Onlkn

TrulinoM "y:numt.ow.n1A: B&N;Izo trudna. Oza.&: 4 SadzlIly [)ellkatnoM3

Cena: lB6 (trudno a ol1 ... tnego kupooJ.

~~:~.~~~:~~~.~,~o~""=,o'"~""o, .. ow~~~ ~

.. y. analiza .. !llI.ru I k .... ywycl1 baUatyaz:nych_ przer&2.aj4Oe ..o1<oU!,· ~

bOjOy·. W ukJa.d ten wypoaa.:t,en1!ll\ SnaJP"rzy' potran" odda.t ""Iny

6trzal to Wlelu kUometl'6w. Jednak lIdy J.a zaba ... ka trana .. rllC'! lullzl.

okuu_je 81 .... kW potrat! ~ Iepl"J wyko .... ya~ Robo~ Ul6"OJ" ogranlo;:zon" pe!'C8jJC1~ I prootym rnOzlllem. czy ozlowlelr.? Dlat.8l!"!.e1 Moloch r&C:l:8J nle """"loa. no. prawo I lewo robot-aml an"jpel'6klm~

"by jednak "kOrzy8t-a~ z!.ego ukladu. nle wysJ.arozy wy~e aooUlw"k I kllku druClkO ... 1'rzeba wydobyo ta.k:te same, JednMtkO Ilterujl\Cl\. a "",,~pnle J1l przeprogramOW!L<l (Ba:rdzo trudny t.<wt M""h8.n!k1 I torudn" te8t I!lektron!.k!). W erek"!,, otrzym&8z doay~ Ol ... frle lll'24dZGnl~. kJ.(l"" ml)UlSZ za,!o~.I'e na helm. Ale kW b.l' nl~chClaltaklego"udu?

Snajper(>w Ille .ma wielu, 0.18 zwykle mlLllllyny 1.81 IX'"Ia.daJ .. uklo.dy celownlc-te, l.yl8 t.. prootBZe . np. i "wykly .... "mMnl0U2 obr8ZU. albo .yot.em oolOWllnla. pole,caony z det.<tkwrom ,·uohu. detekt"I'<Im k""t .. I1.0w lub tIlrmloznym. JeIlJl .... 1. W 01 do ozegorl JXlt,.;A1bne. t.et wymon!.uJ- Mota ZI'Obl6Z k!edyS wlll.llnego robot.&,

A j~U m&ll2.ynka JXl"lad .. "ystem __ k. t.o ehoolat zmontu"""", ""ble IOro~tk~ CI"P7.ecl~tny t.e8t Macha ,"f

olkl).

'I'rudIlDIO "ywon\O"aDi.a; Chola.ole trudna., C<.aa: B Sc:o:blIl (zwykly oelmonlk· Problematyczna, DZWI: pOllIQd2lny)

DeI1lr.a~noM I {~kly ool<;l"",lk . 3)

Cena:2O@:p ...... &y,!lOganaJpeMlkI.4O(SotowycelCYWlllkoptyazny,I!lOgllot.o_Uf'Zo\d7A1n\e""I!Mn!cza.

ltadar ~

~:.~~~;~~;1!~~8~~:~:;:£~:~~'~~~~ ~I;~;:;~!~rk~~:;~~::~:.~~~~h . . .

bl,I/W .. 1l jeflt W olego wYPMa:Wl1y. R""""j t.ylku l'OlJ01..V dowoozl\De. W dzlalanlu

l·l<dnl·,1 pru.r",K8d7.!!.j>I .. ~zy~tkle n""lernna pneazkody, wl~o Ila.jleplej pudlo t.o dZ181u. "8 pust;ynl10b po proetunl!.pl""klmteN!nl ... PoI.raflt.e1 .. y~rye""IBw powle1.I7.U.

Podobl1l~ Jak w przypa.dku det.ekt.ora ruchu. w me""lcwej lIlt1Wle nle ~1Ia.jtI~I&8~ ta.dnego ekra.nu "Ill !wla<l1\Oyml kropk"rnl. To mu"'az JU2 .... I .. t .. le &Obi .. aa.m. a. nallt..,pnle zmajstruwlMl (Pl'Oblem .. tY12I1Y \.eSt M""hlLnlk1)wjednodzu'I".JI\OOurz~nle.

~t~::~out.owa.nla:1'rUdlla.CZ8.8:4 g<.>dzluy

C'IIla:25gkomponenI",7Qgr(l(\ar.

35

Analizalor chemiczny ~'

R1IlIakl modul. w kt6Pyzaopatl'Wne S,\ nlakt6re roboty nlebOjowe ora.z ~tra.llnlcze. .

Jeat l.o&komplikoWlL1l8 Ul"UIdu!nle, dzia.laJIIllB )ll.k!lOll pall. PotraClrozpoznae .

....... """11 .. ozlowl .. ka a !luteJ odJegloom (z okolo 300 m6tr6w z wlatrem, 50 lne·

tr¢~:~;z~ ~::a~t;~:~.~~~~e~::.:rak~: ~=.e~~~~~:';I:c~nlejs2.ym pr~Nlble. .

nlll go ('l'ru!lny !.<l6t EJektroniki) do uzytku dllllud~l. Det.ekt.o,. motna uetawl\,: (Pn.eoIQtny

!.en Rlekttontkl) \.ak. lie ~zle wykryws.1 latoty ~ywe lub j!lszcze dokladnleJ' ol<l"8I!lonego glltullku (w Jln:ybll~nlu).jOOlIma .. czeSnleJzaplsan"odpOwl&dnl"Jlr¢bkQ

Dcdatkowo ",·""dzen\e mote posladac rozbudowany ukJ.&.d enallzy skladu powletl"Zll. I pobranych proOOk. Po p1'Ulprogremowa.nlu (ProblilllULWQIlny t.e8t Eiekt!'Qnlk!) ludzle mDt!'l go u1yw~ j8.ko rnlerntka. skamnlactll.mlC<lnego.

~l:=~lmontow .. nl.&: Bardw t.rudna,cua: 4 godzlny

Cen., sot! komponent. lQOg gowwy a.na.!lzator c.hemlczny. 50g mlernlk sk&Zanla ol!6mlcznttgc.

o anal1zat.orza ctiemjcenyrn I mternucu ska.tenla. oheml~neso p=yt.&!lz w NeurCll)hlmle, na s~r. 146

~,~~~a;,~~~:~,~~~~~~~:::~oo"._""'"'~m""~··

lubnngraenI8Qtlrllrrm.Cyfroweul'Z>ldzenla.dozapIBuobra.zudoBt.arou..lI\da.nyohdLo.8kompllkowa.nyehl<cmpUWlr6wanallzu .!I\Cych w b&zo.<:h Molocba.. Nlek&6re mauyny po~rll1lll p,."""y.

lac J8 ns. po;wn'l <XI1egJooe. eo ula.w,\a. wynleslenle nngranych ma.tarta.l6w III' bezpl&ozne dla. robo!.Ow

mtejSOflI pnekB2A<lJegdtle<.rzeba.

Wydlubane z bl&6Z&k6w apara.ty. p,"""",blone pl'ZllZ zIIolnego mechanlka. CPr<lblema.~yczny WlB!. MllCha.

nlkl) ma..lIlswuil\ c.m!,! I bez problemu :majdll ch!,!~n&go na.bYwCIJ.

Tru!l.nCHll) .. ymontoW'anlaoProblemo.tyo:ma.O'.w.s:Lgodzlna. Dellka.tnOlkl:::!I

Cfln&:30g

Elektronika i rotonika

Moloch wykcr-aystuje toohnologl(l z wteiu kclejnych dekad . kornputery, opr<,>grll mowllnle, ur-zadaenta z pooaatk u XXI wteku. jak t stwor-aone pOtnlej. Jednllk WCO etenowt m6zg1 rotceow to w najg'orszym reate ostasnte 05tf\.gnl~la ludzkleJ cywl· 1I:>.acJI Lu;!; sprzed woJny IUb (w wllilkSZ<$:1) komputery wyprodukowane jut po wojnte. Kcrnputer-y pochodaace z 1M ·nastych I dwudzlestych zbudowane 6!j. W cperctu 0 etektr-ontke. 1'.a8 pO:!nleJsUl . na~!lcl"j 0 foWnlke. $wiaUowody i Jasery wlelokl'otnle Spotfilgowaly moe cbnceentowa crcceeorcw I szybkooC pczesytu danych w ayacemach cyber-netycenyoh. Ponadto Moloch ad xuxocateetectu jut lat m-eccje nad wykorzyatywanlem neuroncw do pr-seeytu danych . l.darza. ete ublC rcoaiorn masayny, wewnf\.tl'z kt<\rych plyn1e ic-ew, ro?oif\.gajlj, sl'il :l:yly I 2:abf!zp1e· ozone orerem steer ukladu nerwowego, Do tego dodajmy jesacae l.eclmologle receente maaayny 7. oencowtcte tywl\, letot~ I chyoo wystaI"Czy. zeby esoeac sl'il suktnevne oba.wla.t.

Jednak mtmo WSZYSLkO lud7.ki mOzg. obdar-zony woln", wol£l., ni"lIwykl1\, umlejet· n~l,," kreatywnego my~lenla 1 ela.stycznOOcI:t, nadal zdaje sll,! gOl"Owac nawet nad nejcoekoneieeyrm satucanymt mOzgaml. MU!ony lat ewoluoji stwor<:yly mecoscignlony aompuiee eercwno pod wzglfildem hardwaM!'u, ja.k 1 6Oftware·u. CO;!; boo wtem 7. tegc, :U! molochowe mOzgl tysll\CE! ra.zy szyooleJ nra czlowiek obucae, kombl nacje amtennych w pewnym ograniO-60nym I uproeeczonyrn zblOI"MI. akoro ludzk l

36

m6zg potl'afl ntemal Instynktownle wyblarM 21 cholemia zroaonej rzecaywtatosc! w co napl'awdOi! pr-eydavne ! na tym BiOi! socceecrowee. r to WykOl'ZYSt.a.C. Maszyna must wplarw stworzyO eobte uproszczony model ~wlata., w ktOl'ym Sl'i' POI'UIlZlL I coprero wtedy nabler-a rcepecu. MaBzyua dzlala w swtecte zupelnle otcym awcjej

natur-ae. My jestesmy U stebie

~<' Wypatrosz maszyne Molocha I

Mniej8ze ukJady 8leI11i~r.e ~' _~_

I\lmoonlcZf.l m6zg •. stel'uj""" w.'It!jC:<nte pawnym mooul"'m mall-ZYIlY (up. 6y~' -~~. _:p ~ oemem po,·ur;zlJ.nl"$i~ .. lboll.tlallz",t.eranu). Po·8Iadaj~J9t.'lll<[inlektO""robO.. . ~y"Z ref(uly ~~ ilr<lll~~~~ <Xl gl6wno;go 'j~,h:ulu er.e"uJ~""go. ReazOa Jak wyt<iJ

~~~~~~ont.owanla f'l"obl,!TIla.tyczna, C-Zl\lh I goot.tna

C,ma:5·IOg

GlOWIlY ukJad slerlli~r.y ~

Oolyll kompul.e~ II 31. Z l'eguty ukryt"y Jest w "glowle" rol>o\4. czyll ~Bm gdzla

~7~~L~~":I~~~7~!"~S:~~~;~;~~~=o~::;~ ~~i: :~~~~~I:"ce~:'~: -).

k .. dluba ma.""yuy. j&k wsple,.Il¢ 61~ ,,, .. dlugl"J meloaJoweJ 5zy1. J~ll k1.0!1 pcwle r.i ;/'

kledy~ .,oelu] W I!low~", nle sluchaJ go. po, pr7.yn .. Jmnlej nl~ be~kryt..ycznl~. Glowa, -

J~k I Inne naJ .. "~!\le_lszil dl .. rooots. "Yatamy "" n .. jtJal'd~ieJ zaoozpleczone . w ~ycl! 1111ejnCalJh pOOlada. n .. Jgrubtl~y pance,"!.. Zd"ugieJ atl'QUY, j<;:1l! przeblJi!5z al~ .. ,,,kim ml~jsou. JlldBllzel'odla ol"bie.

cJa zaW"ZO mOwle:najplerW UHz~odt gnOja, .w-kkolwl~k - nott lapy. optyka. A pctem d~p!"I'O, gdy J11Z nle rno~ dllla!a¢ w ""Inl ~wj}ich n\otllwOOcI. "z"kllj spoBobu by oota600Mloio go u.kA'rupl~. Ody JLI! S<ll"!'wo lety z o'waN." glowl\, mott>s" pogrzebA¢ w srodl<u I w'ydoby~ pewne da.na . za.IMnle od sya,emu bIJd"le t.<l 1 ...... I .. j""'" I\J~ 'pudnleJs? .... Spr6buJ wys7.arpoul jakiea l>r<>gro.my rProblemat,yczny' C)loI61'1I1" , .. ud!t.V t.<l<l~ ~Iektl'''n.lkl, ~ale:\nle oo Inoo~l1J l'<loot", pctrzebny kompu!.<lJ'). Potem m<>ze.--~. wyczy~cle I aprredM lub earnemu tlty6 lak<> rnodul parnl~1 1)0 systamu komvu~€rowega.

003.\'Wl1l0!B, kompur.e,. rot>o!;a w nl(;2ym nIB PJ"~ypomlnll znanyah z pll!.k .. tow I ,'ekle.m kompul.el·o·w ""obIB~y<lh. Qt. zwykl~ kos~kalub plyt.a., plu" rnMa. kabll.l'lo"z I gnlald. Nlek~6ny ludzlc. np. P·ClSte,.unkaw· oy, rnaJ .. sp""Jalne '-1P"",dzenla do kt,(j"yoh podl~o~J .. jednoatkl s~eruJ"oo !'Ob~U'lw ! m<Hllentainl .. mal" J~ fl<ldp!fl.e do·awoj6go kmnp'-1~e ..... 1 m<>,<l'l gl'2.9blMl w nlc~ do wul~

J~(')l l<to~ Jest wAJ'iat.ero. moU w ugdle "kolw~ysI.;l.C z C&le~o zeaUlwu . w kotlcu dOOt&je8Z komput.er z 51 I "programOWll.nlem s~wo!"~onym pr-zez p-rewdzlw.igO mlS~I'U w swolm fllJ)hui Mote uee, SI1;I eoo e tago zrobt~ I wykO)'ZY6t,a.<) I!l'Ituu~n .. Int.el1genoJ~ t • .aWILl'I;<) programy

W1B5Z, faktyoznla, JMlI kt-oS dotl1"'~e !lOMB. I ~('OZulnle 8.1gcl'y~my. wedlllg ktilPyall d;t.lalal dan·.y. ro~o~. z wladzl\ t-\ mOl!e "'ykOJ'~y8taC rn"""yn~ lub B,un'l jBdI\,,"'ke 8teruJ'Ic'l. do wlMnych ~,aI6w I 7.1'oble scbte nl"woJnlkB. lull lnl;<)llgencne I poslu~zne UI'2.¥IZ~nle (Ba.rdzo ~l'udn'y lub Cholern!" t~udny !.<ls' I!Jek'l'onlkl, Mwoona). 'ry!e t.vll<<!. ~e NlGDY nJ~ ..-Iadorno. ~y pw.nalo 01., t.e algorytmy wysto.r"""'Jll,co dobrze, H!st<>l'lI! pokOl7.uj ... ze uwt>ze cos pl'ztlOCllOnO I ko~cz.ylO s!~ w""ama.tern.

Trudn0ll6 wym<>ntowanl.8: P''<lblftmo.tyc~nll. e~QJ): 19odzlna. D"UI!.BtnOll0e2-6(zaleZnleQdmOLiel'-1)

I lJ!";:::Y %~~;i'k;~~~~I~!:~; ~~:k~~O~~'I~~ ~~ 2zaPc~~~~'~~,I<:O;~~~l<p:':~' :~\:_ryru~lI~ej

Koir.ipamiici ~

Pall,,<}~.d" pnaohowywama Ilromadzoll'ych PI'Zez robot.e. <1an.ych. Nle,".:a<!ko !ll1l87.yny wym!e' nl"J~ jB mledzy 80b$ lub od5ylaJ'I- do bMy,.ante """'t"j~C na.dal w polu. Cldy ole nlloecl m~ ll(l6iC

I ~1~:!:kl~,,(O ",l~tnu. wymontuJ <Ihocla:>. ~O? kompur,erll rooot.a. DIll nlakt6rych ludz! 10<> sporo WI'_l'ta .

- np. Pooterllnek ohQ~nla kup! (..O.kle koatkl Club plyt».!).

:~I~:=og:~ontaw&lll"" Pl'Zllcl<}tl1a, C""'" kw~dl'''llS

C.ma:5g(lIlell.cz'lO""ny? .... w .. rl.<$:l.k"t<lr ... 1110Ul"ka.""6a!<}w~nJe)s2"nlz·n<l!!nlkj.

37

w

t:f:

~~~:'~~~WYdObYdZkomput.erlL Prawdqm6w!lt0z .... dnOllt.ek aWl' ~

M1.l>tcycb!'Obo~ .. mln!8W!lIllIwyola,'nleal'il0&Iyahprogram6w,Jos~wnlohje.ltl! ~

ameblczny sySl.em Implemenl.Ow£LnY rol>ot.om uwsze w nleoo Inne) wepaJI· ke.tdy - -=-

I m&, Inna, .IfI6(1~. lnny ultNa!.ego ayat.emu. eceen je.&~ do dl:t.9 caly c:u.Ii rozpraoowywany 1 rownlat c&ty czu modyfH""wany Pf'2llZ MoJocha [stntej8 kill<a najCZ~dcl<lJ spotykanych ayar.em<lw. Zupelnle Inne 8'1 pP<>grsmy klarujlt<le mlLl,l~ynaml bo)Owyml. wojQwnlkamJ (naJpowszoohnleJazy je>it nuywany W Mr· gonle pom.erunku aysl.8mem V), Innll rn<'aSaml (syst.emy: Enigma - do dzls 01" zla.rnany Izna.ny tat jako sY5t.emChs.oeJ,syst.ern Krzytowy,Or8.l<&Ie&llorlll«DIDflep].QIQulck],FfI"latJ).J"sZCZIIlnnelru:ynlere.mll ma.szynam! apeojllll.stycznymi (tu dB. B10 doCIatkowo wydoby6 lI&rdzo ""'nne progr8.lllY. JlLdowlLne Malmo na sys\em, np. oblllUHU.J¥e konkretne m"""'yny, fabrykl ltp.). Sarna, jednoetkQ ZIL t.o motn ... rormatowru! 1 lLtyej&kokomput.era·!I18C1K1bletegoo::zywl4ote.nlemaekI'e.nu.klawl&turylfe.jnyohg1er.Jedne.kmQ;1U wcQcl taohnlC3na wst.a.JS, I j8l!)J kWl! pcere.rl pl"<lIIramows.e t.a.kle uI'2~zenle. De. Dcwe. btt!zle t.o mlalo die. nlego WII.I·tcM. Parenoley nlgdy do kOl'Joe. DI8 wI8r"".:to nle pozootalo tam jU~ nle, ;>.aden wlr"" czy ukryty rnlkroohlpMolOOh ...

System V daje maszynla cgromne mot!lwcOOlllojowa. orlent.a.ojl I ozybklCl![o pcrUBZ&Dle. el~ w terenle. reat!owanl& llod. System Knytowy to 8t.a.ndardowa SI 0 przaol~enycb motllwllllcte.cb. de.je 0 Wiele wl,ksze, Int.BUgena.l$ me.s~ynle nl~ system V. SyslofImy ::IzeOOlen.ne pozwalaJl> prow&dzIO bardzo skomplllmwu.ne operacje s~rat.eglt:Z1le I planowanla, zat !!nlgme. t.o )eden z ne.jGt.Brazych systemO.,. (pre.wdoJ)OdobIllB an, spotykanywJednOlltkachslofIrUJ¥'yohMezga.ml.JegomllaJa.nlejestzupelnlenleznane.WygJlldane.t.o.te wnrn.tkwl ... kretlnt.ellgenoJI.dzl .. laillwoll Molooha

Kod trOdlowy mletlol sl~ ne. kUk .. CIl 1'o81..da .... r!.($c) die. tyc.b, kt.6r~y je.=e da.nego syst.emu nte majfl, a. chclellby sl, mU pnYJr2eC lub dla. ma.nts.kOw z Po8t.erunku. je4H okllt ... ale, Ze z da.nl\ maszym .. nle mleli je6wze do czynl"nlL Przeclotn"mu czlowlekawl 11\" przyda 810 t.o na. nill.

Jeszeze jedn~ A 00 powl""" na programy. k!.6re pozw&laJIl Mates lub MClziom Da analtzo .. anle dzlalatJ swolch wlnl8rzy? cals hooa .. tyrn.:to ZlLwleraJ<\- one dane doty~UI"" ~g61nyeh maazyn ooJowyoh Molonha.NloooprzeI'Ob<lk(Btt.'"{\o>otl"udnyte&tMachanlkl.Chol,.,.nletrudnyteatElleUrOnlkl)lotrzymu· jeS7. ul'Z<lodzenle. ~t6,.e ~eJ)Oda 01 nIl wyAwletlaczu pelny oplB robo!.6w. na k!.6 .... akUI'at patrzysz· 0 Us !.<lgo typurobotznalazl"l~wkart.ot.l108.k&<lr<\- .. y<lobyletlzM6zgu.

Trud.noM wytnonl.owe.nla: Problema.t.yc:rny test Komput.el'Ciw. a. wype.clku systemu Rn!(ma. . Bardzo

tru:rn.=::.!g:';t;y 16 goxbln

Ceoa: Nowy roo""J "Y8temu st.eruj<\-oego . 00 20 (nowy model znanej maszyny) <10 loog (wy<lohyty z bar<lzolnt.Brasu.J4.oejlnle8potykanejmaszyny).ztt.leznl"odpochod.zenla. I'oGzcze8OlneprogrArnywa.l'tBod20do2ClOg.patl'zDetrolt211.

Ele!ttroniczuamapa ~_"- -

Kl<>dyAbylbyt.oOPS.zkt6regootnYlIly_llby~myp!,knezd.wc\asate Ut.BrneD:rilsla.j ... tellty ..... jedynl"la.dnymlgwlazdkamI8zybclejnlz Inne 8uIIl¥Jyml po no::nym nleble. OK.. oleJmy GPS·y. Maszyuy ra<IUI .

BOble Ina"""J I rno:!.8rny z tego ~korzy"tae, Moloch 00 lat g!'QmAdzl zd.J$<:la. t8N1nu z ce.lego USA I nl<"""\"" da.ll~ ne swoje el~lI~ronlczne UU'P.Y, 2.aplsuje IXJloMnle ruin. mlaat. !'Zek, dN\g. Po 30 la~ bl<da.~ nadal Jas. t.O 00 prawda wlelka hl",la plama. ale sporo Int~re8uJ ... oyoh 110 kropek ZOIltalo ~ba.danycb. Na awojej wlelkleJ maple rna. wo.zystkle daue dotyc"""",, sts.rego ~wlat.a (zlota. L.a.Jne hazy. tabrykl. d0810wnle w8zystko, eo wygrzebal). ... nan",,] tylko korekto,l .• Tylko" ko""kto,l. bo ~wl .. ~ slQ ..nleco" zmlenll podcza.o wo.lnylponlej

GOy J"kIA Ilddz\al m""'YII wyrusza. w t.IIr .. n. otnymujft O?.(IIII\ tej mo.py z nenle810nyrnl w8pOln~d"yml. 1,~ymnlAml \~d. ,Je~1I 8~PI8l!~y roclall wo;oeanleJ dotne<l do mleJsca, gdz!e Odd7.i .. 1 zmlel'UL. MOzg mou, dyspono .. a.c barJzo dokladn<\- a." .. 11~4 \.e,..,nu, Robo~ dowOdz"",,y mo .... mloo IUI.Wa~ ze.znac:.<on6 n"'jhllzsz~ lAjne ba.zy. pooterunkl I magazyny Molooha, Jedna.k ",o:toaz byt pawlen ...... Jest"" plerwsza ~I'M maazy· ny.kt.<'ira .. razleczeg<> U]dga BamoznlBZC7A'lnlu.Ody jedna.k bazy nlaSil t.a.jn8.nlejes~t.oju1t.Bkldra.ma.t. gdywpadnl"wrplu(b:l

A propo.e tych baz, "" pawlsrn cl jeSzoztt.)edno. NI" wzlw 51~. gdy korzyst.a.J4C Z wyclll6nl~t.<lj Z M6zgu mapy l,,.afl8Z do punktu oWMzonego jako I""",. a lAm czekM ~dzle ~ylko Joons. rnaszyna. Mruleaz by<l p&wny.1a to Przewodnlk· robol.. kt,<lry doplel'Q pl'<)vmdzl do mlajaca.. gdolo llk!'yt.a. je8~ prs.wd21"a. haza. 0 ts.k.Molooht.opara.nolk

Cz~sci zapasowe

"i"< Wypatrosz maszyne Molocha

'l'o znlLOJZY dill olsbi e 7.ap&SOwtl. bodllll'<lbota. choierm8 JiOd,Bta.wowe I watne. Ale gdy t&k gl'~~ble8Z I gr:.eblem; w hl&dnej ma.!:zynl~. wlMZ jal!: j&S~.1"'Dta.Ja nil rece xupe. mep()~'"I"'bnyoh llZIl.'IDi. kt.<'lr~ rnot!'1 sl~ klsd.yg przYdru). Z JIKLrIegU ,'ooota wydlu· blee .. 2gu"l!Cllnte'.,,9uJltCjlcha:r¢!ULpa.sowyotl ..

:~l:==ont.owanl&: I'rzecLQtnEL. """"'" gOc1z1na Cen&:[lgUl.dwlBga.rscle(ewl"Nlkg).

o "'~otcdach zapaaOWy<lh p~eczyte.sz .. Neul'OIIhlmle. ua str. 145

I Eleirtronic!llY wytrych ~~'

Rz&dko kt.6ra m"""yna rna OO!I takl~o, aIEl W oddzlal8, kt6ry awo.lll mls,kl mil wyl<on .. ew jo.kh.~d8."'neJ ludllkleJbazleznllj<blf:l810 k1tlmelektronlo;:znych

wle.mywIWzy. M6zg lub !ntynler :w.opatl'Wny UI8!.8nle w eJektJ'Onlc:zny wytrych. kr.6ry siuzye maio! row· ole dobl''la ludzlom do pok(lnywll.nla zab""pl~n w pnedwoJannyoh budynkanh, magu.ynooh wOjllko-

w.veb. ltd. I.netm go tylko m&uO przeroble (Problematymmy 1.!'1~~ !;:Jek~ran!kl) TrudlloM wymallt01llanla.: 1'!7lOO1~tlla.. ""M' p61 gud~lny

DeUka~noM:3

Clan&: 20S kompcmem., 60S goWwe Uf'Z.\d7..&nJe.

a elek~I"Onloznym "ylJ'yohu p!'Z8<lZytaBZ w Naurooblm1e, 0,," 6~r. 14.7

Elekll'ollic!lIeklucze ~

" e

I 1" ... 00 r,hw1J1iI 11I6",U"11I 0 wyt.tyohu, ""'yll ""wodoym be awodnym. ale unlwer&&l·

oym kluOl!.u do "liZys~klcl1 "UunknJ~tych eleUronlcznLe d,.."wl. Zag eJektronlczny klucz Ill" olut.y do w!amY"'MI~ ala po PI"08LU do normalllllgo'otWl\r<:la okreslonych

(1,-,;wl. Ca! Jtlk kart.a do ozytnlkOw. ady ubljft8z robo1..ll. '" )ilk\s.J!l bazl .. Molcohfl.. mm .... 1iZ wydaby,) '" olegll t.a1<1 kJuCOl, a (:1:01(,1\"1 nlemu otwo,-ty8z th dnw!. ~l.oOr~ potr(l.ftl otwlerM 6w I'cbot.. Pros1.!'l'" JoIto nle mustsz pI""tal"lJ.bIM, I>c wszysokll"O potnebne mil. 7 ... plaan~ .. soble· konkNl~ne kocly \ lnrorrnacjEt.

[nna. ~pl'''Wa., ts t.alll kluCJl\ rnoten 6pf'6Ww...c 111'ZaprogramowM {1'rudny tes, EJ~k,ronlkL, odpawlednle u~"nl&)1.II.1l..by-upudobnl<l.godolnnagok[uo~.a.lubml. .. stpl"~I'Obl<l.gona.alektroHkzny·pYt;rych (Cholarn]" trlldny ~t,Elek~l"OnU<.I).

:~~::~:on"""anlA' Przool~~na. "'""'" pOI gOdzlny

Can", lOt Jtlko lrompanBnL; II wlale wl~ej. jdSlI kUanea. In!.8rll$u)l! akurll~ !.en konkMltny klucz do do.nagom!ejSM..

Komunikatory ~

Mirna. te tego nl .. wld&<l anI nle alyohB.<l., wle!a m&8"~yn potI"an ai~ ZI! 110114 komllnl· ,

kt>WlJ.¢, 'f'(Kl""",u b!twy MlLtka wyayl .. n1eslyaz&lna komondy Lc .... ~orn, wyblor" (:II"

olell ""I~ L "ruohamilJ. pOOl<"" ... g~lna tr,yby loh W.Ill-hlnI8,. Szpled1.y pr:u.8ylaJ~ drO!!'l

ro>dlow'l ~ebr!l.ua P'''''''~ eleble dane, KomunH<.aty, sy~na.ly ,,4l.l·mu. kooy· ro • .sylane D~ pomlff\zy mbct.a.mJz&pomOOl\falra.dlowyuh.

Bohater 2 ')~

1m b8.l'dzleJ 51::ompilkowarut, m ... s~yn"'. ~ym w1ttksze • ..an"e, ~e !>t'dzle zaopat.M:ona w dobry Ddblornlk oraz IllLd"'Jnlk. A proat..e - oO~_. Takl Lowca. potr&fl I'(lzpozn~ tylko kllka. k<><l6w wyslanych przez Jednll 'Matk~, z kt.6r" Jest pol .. """ny or"" unlwerso.lny ala.rm. Na. reszte sygna.16w ,)est gluclly. Wyela.6 o:&a potrlLf]tylkoBygnalSoa

MaJlZyny bojowe "" wzgl~du ns bardzo ogranlczony komputM" poB1a.daJIl pro"'", lwmun1ka.tory, roome roopoznMkllkadzleallltkodOw.

WI~ks"" modele SzplegOw, zaopatl'ZOne W ol,;:kl na.daJnlk, mogll wysylae " .. wet l>ardzo dokladne zOJe" ma. do odda.lonego I) kllometry kornput..era. dow~ago. 3ta.m~d. po anallzie dow6dcy, dootaJ9r rozka.z typu:zn1E= I ualekaJ I ukryjslq!cla,,",wst..erze

Ta.k jill: Jest z Moiochem - to pleprwne met.uowe mrow\Bko. KaMa. maszyna robl co Innego: Jedna my~l1. tone patMiY. jeB=e lnna wa.Jczy lub tra.nsportuje. Moloch jaked nle staw]", n .. unlwersalnoM swoion wlnlerzy.

Trudno.!O wymontowa.nla: P~oblama~y=a. (w przypadku ba.1'dzleJ zaa._nsO\O'8.nyoh . T!'Udna). CZ8;S p()1 god:rtny (god>:!na.)

:oel!katnodl.t~

Cena:2gpl'09ty(Lowca)'20gnadaJn!k(Szpleg),15gradl",2Bkrotkofa.10wka..

Mechanika

'per-ez kllka 8Mw 0 najolf;!:l:szym etomte. D9.I'ujrny eobie gedkt szmatkl 0 tym. se roboty maj(} podwwla cay nog1,:lie maje, rece I takte !.am. Ale 0 kllku r-aecaecn by¢ mote ole wledzlal~. Na. pnyklad takle rece· zda.ri':a III"" U maszyna wyposaaona Jest w nre byle jakle lapy, a w samodzlelne I lnteligentne! Poslads.j(} wraany modul SI. Takle myslaoe Japy to cos w rodzaju mniejszego robots, docaeptcnegc do noalctelao Moll:e to bye tapa-snajper; Iapa-Inaynter- ltp. No 1 nte tylko lapy. Moloch oatatntc Iubuje slli' w skladan1u swoleh puplli z mcdufcw I aderee, 61"" ae kawal meonemoa negc uuktueyna waaacy kUka ton nagle ja.k na. trzy eatery r-oepadnte .sl'i! nil. tuzln mntejeevcb. Glowa. okaae slf;! paje,ko-podobnym robotem dowcdca, tujow - szybke, jednootke, traueportowa a weeenue odnoae, I ureacaente . morejeeymi, wyspecjanwwa.nyml paskudami. Uol\, nleJeden Jull: przelltl'aszyJ elf;! taklej rozrnlenlaje,cej sl", na drobne maeayrry, Slyszalem tell: 0 sa.moblell:nych tapacn. ictore potrafia, doczepic sle do dowolneJ maszyny, dzl'i!kl CZBmu til. zyskuJe dods.tkowlj. koncayne. 1 to oeaklem owanq

oprcca wymlenlonych ntzej moduMw w robocle mozeoe aneieec tak:l:e weeeuaego rodzeju nat-sedate - nlgdy me wtesa, co danemu paojentow! akurat aemcntowaj Wlelkl Mec_hanlk. More po pr-ostu soncne rerlektor-y, more pajntx. spa.wa.rk'i', mcee a.nteDf;! satelita.rn& lub rozpyla.cz torfu_ Cho<l nte mocoo przebar-wtone 114 re wsayatkle legendy 0 aupetnym oatko Mulocna., 0 tych tcster-acn t podgrzewaczach do kawy w bojowych masaynacn. ale w pewnycn grantacn faktyeznle moane natranc w jegc roboeecn nil; wsaysvko, w uyrn ejementy zadzlwlajlloce. Cen y tyob ur-eadaen my n-uencee wyrnont.owanla jest roane 1 aereaee b",dzle cd MG

~:~~~~:~C~&~~~~~UbWI~"eJ,&nlekt6PePOP\ePrze~cBmaj~~"". -

newet s~"M c~Y oolamJ K ... tda lapa. do c>regOil 61u~y a" mao bojuw~

inzynlerYJne,un1wepsaJnelt;p.Et6~ni"'Bi"dJugoOO\'l,odpopnOl'lcl'l,kon· . __

scpukcj'l. S'I\apy r.eleskQpowe. kt.O"" wydlu"'aJ'I sl~ nawet 0 kUks.

::::~~~:~~6~~:~:I:~:~al~~~ 1:::~·:I~P::;::~~I:. Cp:~~~~ ~ ~ylke !IopI'Qwadzl6

W de ll!.dU, zapawnl¢ ~'U)ll ... nle. s~el·owa.nle I got~we. Z l'ObOL6w InZynl"".y jll.ych ""Y m~d.yOznych mQ~.<lij~ w

40

-

"f<: ~ _ Wypatrosz maszyn~ Molocha _

PrzykJ&dawe 1118Dy: 26B m"nJpul .. t.ory Lntynler ... 51! bolows ramlq &n~"". lOS wYBI~l!"lk ~ w.~r\l~yml IglIL!1lL(Pa.Jltk):bojOw/J'zbronill pa.lnl,\';ul.lotnleodrod'W.joJbl'onl.

Uydroiep 11

f'rzAIzroczy8I&,gluI.<;J"'lll& 8ublllAlloja, ktorll rnll>lzyna =lnl& czuJe n& woo, _11·

ny I lllQA HI t.o zaachnl,!.I>, nl t.a plynn&, przyJega. do met.&lu I 7J,1.p;ewnl .. akUlA!CZn1l '

"",lIrono. Co .... 1""';. da. ale W IIclllgJI¥. bo ''''ltl5~WU ~I"ilyma 81Q w jednym k&''''4Iku. III _

mlrna t8 wYIIl'l'la j&k "",yl<ly sm&r. ~ cilemlczDo' rtzyczne =<10. Z regul}' mas:zyny e, -

ue.zo:::utlnlan .. Sll." tan spoe6b w wa.runkach poJowycl1 dodatkowo pMltlZ lniynleNlw, gdy nor·

mfllny ukJad ema]'(Iw .. ,,11I., uS?cUlkl. pl&s'lkowe lz<>.1o.cje Lt.d. nle wys&ILroZlI ?.azwyczllj z" .. jdzl .... z t.o .. precyzyJnych robotach lub nlewllllklch cz~h wl9k"",ych mlL6zyn. Rudko nil. jedn"j mauyn1.e mot"8- oodoby~ WleDej nit jednll poreje hydro.lepu. Jadru~ pol'llJ9 Zmleo!clBZ W m .. lym eLulku

eh.VI .... nle mUB"'l m6wlt. Jak lIardzo tL,yu)'Olep przyda.jol- BI~ moohanlkorn. TrudnoAd wymoDWwanl&: Pr~!~tna., <lZU: kwa.dl"!l.os

Dl'illk&t.n<.ld(l;·

CeDOI: log porcjol.

I'odwo!ieikoia ~

Bojawy m0b6p~~ to doorze op&rl<)lU"Wne S&mooh<Xly, =tgl lub rueborne bun· kry. N"pra.wdll znakoml~y pl'e2ent <Xl kolegl Molooha. . Lrzolba Lylko wywalM oalkowlcle",lrl.Illklezbqdne,rnoioohowegwlttatwo,'l'r..abaSle troche Pr2Y

tymnarobl¢.t.obydop~zl¢dot .. du. W 8umleozllJlelnjelltztymow:lele _~

wl(KleJ roboty. nit z pootawUmlem n .. 1<01& wrs.ku e.a.mooh<Xlu. No. mota me za· ~~- -_-

wlJ2&. W koltcu Moloob wszysLko ponll.pra.wllLl I \llep.'lzyJ. IL moolllLnlk musl ttl,·&Z Lyll<o pora.dzl~ Boble ze 8t.6,'O_0I<lm. JM.ll mll8zYIlIL w.ymil.glL rntmo w8z.yatko nkompl1kowa.ru!J.'31. t'·~.eb6 bQo..I:tle pf'7.eprogramowae ~~~,~:k~ ntel'\lJ!I.C'I- 1\ jeSll r,o pr08ty .JU.k 06P menhanlZm. wyst,n.rozy dodlOC r~c?nfl nterowanle . mecth .. ·

~;!~==oDWwlLn1.a: ProblemlLtyozoa, <lZEI.II: 4 g01i;llny

rodwozie ! I!1Isienicami

Bohater " ",'"

Narz~dzia ~

Skorobl ... ""k! maJ .. lapy.1iOi nleomleBzkaJ!!,,,,,,,,,,,,m 00i!l w nlch trzJTIIl&'l·ato reflBkwr. a W p&!kq czy chooby aprysl<.1wacz, Jeall blaszak tl'Zymll to w laple· nle nle

trzeba. wymontowywao. pc prost.u tnereese J twoje, Tego typu na.rU/dzla. s'" rownlM montowane modulowo no. Nl~nycll l'Oootach. Sprawa Jest 0 tyle fajll&, t.e wtedy r6wnl"znletr"8baBI~ zbytnlo m~czye, by soble raz dwa.z""ha.chm~clcOO<l taklego ~ no. wl""'n~ ""nlm BI~ ktokolwlak apoetrzete. Jwll jednak MoJoel> okate alQ tym

J'o..um sk!l,py, W nawet glupl!\ la.tarkQ t"..~.eba bfi{lzle wYClnM z ka.dlub ....

TrudnOSd 'lrymontowanla: Pruclqtn ... cUB: pOI godzlny Del1katnOll<lozalazyodrod:<aJunarz\K1z1a,najczeoo1eJ3 p,."yklIldOWft!1ArZfdzl&lo"ny:

Ref]ektory:15gma.!e,25srednle,60ghaJogeny Palnlk2Qg(patr:oNauI'Q8lllrnastnl1.6)

lnne

PewnJe twOj Bamoob6d juz Bl~ uglna po<! ol,,"""rem mOloohowych skarb<lw. a.le to -"'""CZ<l nie w5zyatko.

Ody kaMy wzla,l jut Z wl'aku mMzyny lntare~uJ'lM go u"'~enla,

::~~e"~;:kl~~';:~()C:~::~:~"B~I::~~:~~a':;.~~BII:~~~';:.Y8~:: ,,- _ ~~".- __ ~#

gol"le ~ych nle ooj<>wych. rna budow~ opart., " sztucz"e ~wopzywa - n["",lalkle _...

pia.Eitlkow .. rcbocy (C2"St.o pl'UZ1'OOzyate. tak U wtdae. 00 rna w ~rodku) chl'OniOne Il'Ilekk4. syntatyczn" ::"::~:o ~~~o nle zdBJlIlle "I" zbyt moonege pancel'za, Z& t.o latw1ej go potem wypI'(lfllowa~ I b>jdzle

Z nj~kt6rych da "'~ ~14ll:n'le doakonale pancene modulowe . np, z LoW06w, p., draboycl1. przer6bka.ch (Problema,yezny teat RuaznlklLr6twa.) da sl~ Z nleh wykenaC odpowlednle wllzlanka dla lullzl. Zcl"t.szyoh maszyn met.n" uzyskM oolldne, kuloodporne plyty, "Ie~.e w7.g1"du na ol"ta.r "!Lil&]1l BI" ~ylko <10 opa""'" ,·,,,nla po)a."d~w.

P,'Ur6bka panCBI"Z<J. wym .. g" porz'lclnego w"1'sztatu I 7""bler" dlugiadnl. """,""",mtygodnl,,_ :=:c.,:~.mOlll;cw .. nl'" WYBtarcZY pr""prow .. dzIC lId .. ne OtwaNle maszyny_

Cena: 5g lekkl paocel'~ syotetyc;.,ny (komponent). log paneel'z l.owcy (komponent~

BrofiiillllUllic.ia ~

Nle ~dzle tu dlllglego wykladu 0 b"cnl. j.o.kleJ uiywa Moloch - 0 ~ylO OpowI .. kt.OO \~

z f'OIlt-arunku pr~y lonej Oka,-jL Ai& w kllku S10wach apl',,"wa wygl"da. t.&k: Molooh

~~~:1:7,,::~;:=~,1 !U~d:~'g~a~::z:w~!::e~~::~z;~::t ~:~=::;~~ ~ _~ -

lud2klch pot~Zflb, 00 skur<]zybyk chyb-a 0010,,"0 t.o U<~\l(jnla.· wlelkla, nlapOr'J'l2n" Jury. jl<XIajnlkl a",unlajJ ukryte we w,,~~r2Mb l'Ot>Ot(lw, Il<l~kj rMnoraklch kalll>1'O ... sy~~amy zab9'~p\ee:r""fl. Keb. m:kOda gMan, !>Sa "zc:z ... ~jetraflsl~t:z&sernPOP'lldnybla."""oykolozl"PIlPl'zY8t.usowanlldo<rzyma.nlanol'ma.lnegokara blnu (lub g"I,,-.!dem. w kt6,.., wklada bron) I pa.loem do ,,,.,,15kaOl& spust\L Od t.a.klego rnMna ",oble po~y ""ye zwyklll pl1kawk~ - czy to atarego Wlnoheatera., cay M18, c;.,y no ~ .. m rna.

42

ZawaI10sc pl'zykladowycli maszyn:

(Z . Zakarnufl(lwanle)

"';: Wypatrosz maszyns Molocha

Jet;ll P<lt.Yj.l~~ ~rocll~ nal"Nmcill, !IaJ)<lt".~ysz s\~ n .. stooy bronl. d2w!ganych P"""" lTIIUI3yn.Y' ka.rablny. d~l"lll. d7.1aJka, mlO~!OIlze. wY'""_u&nle rakle!.Owe, bl'<lrl 1>1&111_ C".,ga dus~a ~"pra.&nl$. Do ~o cwanlakl maj .. ]-M.lla uklady stel'\JJ",ce bronl<\., OOmby-pula.p~.I. naboje wypeinlona nari<oT;ykaml, pOOlalUchemlc~· !le', A wlelg!<Ohne 7..6'Iw1e ma.lll nawBt uy~..emy pneclwraklatowe.

No I OOZ.ywHlcla a.munwjal 'l'ej IAI Moloo11<lw\ !lIe brakuje. Po kaMeJ ~wycl'1"klaJ bl&wle ludzl mo.tna. wywCrl.IC t.acz.kl wYJ.>I'lrllone t.a."irnamll poj(tmnlkarni naoojOw.

Mikrotechnolo[ia ~~ .

R""dko ~[>Qwkane ~ .. lilstw(}, j6dna? owych "owln~k t.echnologleznyd, .. ".~.

Moiooha, InOr", Ol'rllOOwal. a kt.6rej nl" u~.ywa, Jakby obJeta byl" j8.k<¢. .~. <~-.

r..;.jemnIC&. W IUekt.6",yclll'(li:J<)tallh zn.ejeM mO;>~l(1. kaptluly wYp"lnlo,,~ tl'-lw"~ - - -

"ub~t"ncJ?· t.o rnrue<"lkle .... k ~larnka. PI"""U '·obo~y I (L"t.orna.~.v 0 ~1~le ok!'tllliollyoh. pl'{)8~ych ~.atl"ntach. Mjnll~~u'"<J\"'Ymj mecnanizmarnt kleruje proo:y algo'·.v~m. I' nle Md,,,, z!(Y.!olla 51. ~em mlkroboo3ml wypoJllllalle"~ poct~kJ" 3.l'''''JIl.lnym P'-Z""IlI!Czenlu. Wszystkle pO.j.!rnnlkl! nabOJ<l t.ego typU"'I- ozn"""oll~ ~lekt!'Onlczl1Yln iul)tlrukowall_ym kCl(letn. pewnlB po 00. l!8by przypao:!I<lem MOM,h ,;",(11 Sl~ ,lie pOmyllt

TrutlnOl)O ... ymontowa.nl~ rn...cl~tn". W.j\1l: k WIl(!Pa."B Dellkatnoil(l:J

Cena.: BOg pojllmnlk m!krobot.Ow " nl9Znanym prztozll".r:zentu O,upl.lyll<o (loIJ!"Y eJekt,·onJl< Jut> kt.o!l" POOl.oilrullku).

!;QczaMC ~.

W rna.B~ynllCh, ktllre utyw"J'I W~!!cl blol<.>glcznycl, . zwlerzljUyoh. ludz~IOh lut> Il"~,"""nla hooow"nyoh, nMI"afie IllOtll(l II" 1'1020(' Me. 1'0 di<lqk! nlm rna.s2oyna. 1 ~yW3. tk""k'" ~PO!one l1li W jl!dnoot. Po co ~o kornu'? 00 .... Wlem. nlol!8 gdyhy _ klo<id chelal n3.ra>;z~t"{)IO""1! 8\~ met.aleITt. t.o by mu BIO ehol~r"le przyd"lo. A tll~tt ~obl6 wymon,uje ca.I,.",,~ ~ l'W"f..em Me. czy t.<> I><Ij"W& l<.Ml.""yn~. ozy jaklea ",,,,,wMI·

"ow"'''s \<lClltJologlr.,mI9 u,...~dzfon\e Mol""h,," 1'ylko PO~e'" lliooh ale ma "lLlu. je~1I k~<lI!· mil pny plerw ~zym ~Dotjo.a.nl" O<Jstn:ali (lupoJ. Pl·~ecIM: nl~t nle ufa. c.ylxwg"m.

(lzMem ~ .. Ide "r~4d~.anle must mloo J!idnos,kG "t~ruj_, Za:lt~puJ4(:1j_ SJ I kompu!.fl'· MbOt.3.. do wgo

"!·Z<jdMni@. .. th11na.c,.,.",,- lmpuJay t.ak. by lud.zkJ m6zg m<\gl ,,1m l<.le,·owa.(l.

Trudnol1l! .... ymont<>Wanla: Cl,oJel"n!~ trud" ... cza .. ~ godzmy Dfllll<&tnol1G::>

Cena.: 1004

Tabelka robotow

sonreej "naji:lzlesz IlBtlj urzqd;>,eo. Jakie moane wymontowec a prayktedowych mas7.yn, oplsanyc.b W dotyctlcza.aowych dcdatkech. J~dna.1< (lZQs!.O Sl~ zdur-aa . ae W anenyrn mocetu rnasayny Molooh wymlenl jakqS CZ~$c. np. same ramion a srcc joonostko ster-ujaea I w efake!e rnerny do !lZynlenla z nowym row.a.jem robcte, cnoe bar-dzu podobnym I a wygJqdu znanym, jnejecen Sl<;l juz w ten spoeob nactat,

Nil. pudstawle pontzsaycn pl"Zyklad6w MG mcse 6tV;0l~I'Y~ lnne mesayny wedlug swojegc pomystu,

!iiz.cz.o:"ll PNoo (NaUl"Of'lnma. "tr.248 1249) Ot ... aroltl'ProbJematy"",ne.czas;lgodzlna ~t Mlnla.turowy sUnlk elek~"yczl'Y (Zl}, mill!aturowy almmulat.cr (2.2). miniaLul'<lIO"e bs!oerie erenoozne(Z2).lnfr,,"wlzja.lubtl .. t.ekt.o!·,.uchll (Z3),mln!sturowy ukla;:! ~!.flruJ4CY(Z3);

lowao (Neurooohlma.. atr. 250) O~"&I'<)IIIITrudn ... czas;lgod.zma

CIJ,.,I'MlllyBllnl1<. .. I .. t;ryczny(Z2).&kumlllat.or(Z2).mlnial.uro .... baterld8ion8C3n6 (2t>). Inrru.w!zj& (Z2). deWl-~l.oOr ruchll (Z4). pros~y del.8kl.oOr kszt.o.ll.Ilw (Z6)' Pl"Qll~Y ukla.!l "teruj"",,y (?A). p1'QIl~y kOtnllnlka. o.o'·(~ylkuodbIOr){Z2).m8Cbanlezner .. mlonll.t>ojowll(ZO).pa~nogl(ZO).18kklpanOOl·v.(ZO);

Obrancll (N~uror.hlma.. "~r. 251)

Ot ... ,..,Ie: BIIl"'>-<:> ~E·udne. czas: 2 godzlny

CIJfM1I' arodal lub dU~y s!lntk el6k~ryczny (21). pr'ldnlCil. (zn akumula.t.or (21l. WIV.JIt. (1'.1). lnrrawlz;a. (7..2).det.ekt.or eucnu (Z4).detekt<lrk8zl.8ttA)W(,,!..6). ukla.!l oelownlCZ;y (Z3). glO .... nyukl&dst.eru.lllCy(Z4). konlllnlkat.or(Z2).podwwteg¥tenn!oowe.koloY«liubpo..jqC>:enogl(ZO).cl",tklpancen(7.0). bron dyat.o.n· lIOWa06rtldnleJilleraunlil..klLl""lI.b'nym~ynowe.8naJpel"Skle(oo);

Opo)oneJne ~tSrednl lub duty BUnik 8pallnowy (Zl),. paiLwo (Zl). bato&Me 8Joneczne (1'.3). l&dow&rkll. (7.3). nokt.ow\:oor (Z2). mechanlczne ramlona. bojOWe (1.0). bron dystan8ll_ oduthJ aile rUenta· wyl"2'u;, n'eraklet.owe.dzl .. lka..d>:tala.(ZO}.

Wartownkll (Neul"06hlma.. s~r. 2052) OU"'l'II"/"'Baro:oo~rudne.=2Ifodzlny

ClJftk1/:Srednl Jubdu1;ysllnlkelektryczny (ZI). pr'ldnlc&(ZI). a.kumuJ&t<lr (21). .. lZjI1 (ZI). lnfra.wl.zja. (Z2).delotokt<lr rucbu (Z4). det.ektor k""t.atUlw (ZO). ukl&dcelownlc:z.y (23).gl Qwnyukladst.eruJI\Cy(Z4). komunlkat.o'· (Z2). ojQ~kj pa.ncerz (00). eren dYDt.o.n80_ 0 acednleJ slle ratenla . k,..,.ablny mM~ynowe. "naJJ.>tl'·~kle (7..0):

Opajon .. lnfl"...,tSradntJubduiysUllljo; 91)&lInowy(Zl).paJlwo(Zl).bal,(,rlenlonOO?ne(Z3).tll<lowu.rka (7..3). nokt.owlzur (72.). ro.dar (Z3).llnaIiUlt.orchemlc:my (Z4). bran <lY8Ulnncwao duteJ all" ra:t.mla· wY,",,\l~nl9 rakle"""'e. d>Ota.lka. dzlala (7..0):

h.Mkl (Neuroohlma. &~r. ?..53) On.·a.,..,Ie:1'rudne.= I godmna

CSfo'OI: Maly 811nlk elek\rycZny ('".tal. akumulalOr (Z2).ooWlMe s!onec,mll (W). "13j/l (ZI). lnrrllwl.zja (Z2). deWlko.orl"Uchu(Z4).detektorkS2tallO .. (Z4~uk!M.Wlru.ll\Cy(Z4),komun!ka.t.or(7..2).wyelQf!nll<zZI!.\nJ ~ymlltll"m'(7..o). pe.Joc= nog\(ZO).lel<kl panool"2'(ZO}. Opo)on.Jnfl~Noktowlzor(Z2).anajlM.lOrchemlczny(Z4).k&IIlera!ubaparMrct.ogra.f~ny(Zl). kalel pamlt<:! (z;5), "tek~ront""na mapa (Z5). elek~ron!c:z.ny wytryeh (Z6). e!ek~ronlc:zny kl"l% (Z5). hy. drolep(7..2}.

Punk_ Poo.-y (Neul"C<lhlnUL. a.r. 2M)

01_,..,1e: Bllrooo ~rudne (nle chodZI 0 otwarole lndownU), ezas:2 gOdZlny

CIJ~I: S,..,dnl lub duty sUnlk spallno .. y (2:1). pallw" (Z1). pr~lca (Zl). BkumuJa.t.or (ZI). wlzJIt. (Zl). glcwnyul<l"d8W11"uJ""y(Z4).po<!wo:tlegl\-lllennloowD.kotowelubpa.jo.l(:Z6nogl(2Ol.CItiki Jub lekkl pan ".U"~ (ZO}.

OpojOn.Jne~tbaWlrjesIDnec;m~(Z3k

Juggern.ut(Nuuroshlma.str.Zfi4) 0~"&1'<)l"'!laro:oo\rudne.=4godzlny

~/: OUty Gllnl~ spa.L!nowy (ZI). J>II.l!wD (7J1). pr_dnlca (Zl). a.kumulat.or (Zl). Ilklad celo .. nl""y (2.3)' komunlka.l.ol· (Y.2). pod .. oz!e g""lennlo(lwe. kolowe lub pa~ nog! (ZO).ct",tlr.! panoen(ZO~ mech .. nl"""e ra.mlOna bojQwe (00). bro:'l dy"!.anllOWa 0 ~f"O<lnleJ slle r&tenla. . karabmy mlUlZynowe. snaJper8kle (7.0). I"""" ~!C(naJeZlJ$CleJ od 1 do 3);

OpajOneJne ~t Ba.terte "Ion""",n .. (1'.3). la.dcnq.rl<a (z;5). "'lZja (Zn lIlrra.w\~ja (?..2). deWlktor ruehu (Z4~ de~klO" keataJt.6 .. (25), noktow'zor (Z2). mnlej8:?e ukla.dy 6t.ei"UJ¥e (UI). dlehron!Czny kluC"Z (7.5). bron dy~l.(I.:l8ll_ ° duteJ sll .. retell!a . wynutnle l'8klet.o_. dzlalka. dz;iala (ZO);

Intynl.r (Nuuroolllma..st;r.296) OI".l'II"/e:~·ru<lne. c;o;eB.: 2 sod>:lny

CIftIo/: Maly DUnlk elek~ryczny (?.2).aKu!nulat.or (7J1). baterle s!cnecz" .. (Z5). wlzJlt. (Zl). de .... ktor k~zt.a.!· !,Ow (Z4). glOwny uk!ad steruJ!\-Cy (24). kOlklI pa.mlqol (Z3). elal<~ronl""na mapa (1'.6). ~1"kt"o"IQzny l<Jucz (7..6).manlpu)"'t.or.y(ZO).tomunlkal.Or(Z2).m"'t&paJ~<u<>nogj(ZO)

MattJo.. (N~u'"OO)'I"'u.. s~" 295)

Ot .. a.role:Chole,·me \rudne. CUI8: 4 godzlny

CIJfM1J: Duty ennlk 8pa.]lnowy lub elek~rY""'ny (ZI). pallwo (Zl). prll'ln!ca. (ZI). a.kull"lule.l.Or (U), ladowar· ka(7.:.!). w'7.ja(ZI).lnfra.wlz;a.(Z?).dd1.<lktor ruchu (7A). de .... ktor l<8?t.o.IUI .. (7..6). rMl.r (Z3).g!c.wny ukladel.OruJ.l\cy(Z4).komunlkalOr(7..2).elehron!e"&nyk)u",,{Z5).podw0Z16g.,.nennlooWll.kolowelub paJqcze nogl (7.o;>'CI~tkl pa.n""rz (20).

Opo)oneJrJe ~t &t.erle sacnecane (7.3). bloeyll8rne~Yl2ny toI'I'Iek (22). n01<.IO".I:oor (Z2). anallzato~ chemlcr.c:ny (Z5). ka.mera lub a.para.~ totogra.f!02ny (Z2). mechanlczne ramlcna t>ojOW~ (00). brotl dY8t.ansoWII 0 &l"lIdnleJ elle razenl" . karablny muzyno-. 8naJparskie (ZO);

44

ZOSTAN CYBORG.EM!

Bohater 2 '>~<"

konywaJy ~wiat, ee wszozepy 1)4 w co- cnccrea modJpmy byly drogle ! me

I'Z4dku. Nle obylo sit;! oozywlOOla eea pro- kaMy rn6f!'1 soble ns nle poawonc, po-

teatOw.!lal'Odz1Io sit;! kl1ka. stowar-aysaen won prayjmowajy IIle wiWOd bogatszych

ostrc watcaacycn z rcepowazecnntantem wa.rstw epoteoaenstwa. xcerorecje cy-

sle Implant6w, ale ogolnla mcene powte- bermedyc:zne prlellclgaly sit,! w corea

dateo. ae moda. sl/i przyJe1a.. bardzleJ ncwcceesnycn crereecn. ale

Zanlm wszceepy sl!! roepowezeonm- prawdzlwym praetcmem ckaaaty si~

Iy. produkowano drogte I ruewygodna dopiero badanla a.ngleisklego neur-oio

uraadaeuta. Na.zywano Je moduremr tm- ga Vernona Gl'anta. OpracowBl On tech·

ptantowanymi. a potooznle mOwUe slq nojogte umDtllwla.JI\CI\ tanle 1 bezpteca-

mad/mpy. Nle wyrnagaly one akompl! ne pctaceeme ukj adu nerwowego t

kowa.nych zableg6w ohlrurgloznych mM<lYUY. Od tegc OIl8.llU rozw6j btooy-

&edle!l nil. zabteg nlczym do dentysty. bernetykl ruszyl z kopyta., enoe zaied-

uaypiale!l na god;rtnk~ I watawale!l cl~t- wte po kllku lat.ach eoeeet zahamowa

67.yokUkadziesI4tgram6w, Nanoo wy} ny preea wojn~. W mledzycu.sle udalc

Biocybernetyka przed WOjIlQ

Na. p()C2;l\tku XXI wtexu icueie ocjreeu Jut psychloznledo biocyoorneLyl<.1. Blakta-ontka otaczate nes ze waayatktch stronlstawalaslli'takBa.moniezb~na jak rece. PoeluguJI¥) IIIii' ureedeentemr tecnnicenvmt r-oaseer-aattarny nesae mcenwoecr dzlalaU!lmy epr-awntej. pr-zetwer-aattsmy wlli'ceJ tnrcrmecjr. ~mYC<lall.Kladyludzle~!l soble wseceeetec elektronlk(l w crete, nte byta to ,·ewoluCja. Rewolucja z~· Ie, sl(l duzo wceesmej. gcly powst.a.waly pterwsea komputery cecmete. a ktDa wpadJ na pomyst, ae teteron nle must 6ta.6 nil. atollku w pokoju. Rozw6J btocybernetykl mosna porownac do rcawnju teohnJ.k1 ml.kroprooescroweJ· \II mlarli' jak t.eohnologla pcecwste, sl(l do prwdu. nil. plytce dawalo al(l Upchn4o! oora.ll wlpj tranzyator6w. dzlqkl eremu kcmputery stawaly alii' sprawnlej- 11<111. Tak sarno by to z lud:!:ml :!:lIby zw1lilkszyo! swcje mosnwcsor, dle. wygody I z powodu mody, corea oZqwlej za-

I ceenrmpiectowae elekt1'onlk(l w crete. Pr'zemyal blocybernetyczny rccen sl(l bardzo szybko, powstawaly xorporecje. kT.6re dzl(1kl nlesamcwltym naktecom flnansowym Iozonyrn \II reklamq. prae-

moweree implant jak eakte, kontaktcwe i rano u.kladaltm go po porannYIll golenru, NaJpopularnlejszyml modtmparnt okazaty 81(1 kcmumkatory . apara ty lnstalowane w uchu I kl'te.OI. Peln1 ly rol~ teieronc I nadaJnlka dla Intel! gentnego sprzqtu domowego. Nil. przy klad Ja.d¥ eemconodem mogle~ wyda~ polecente dla komputera w rmeszxantu. kt6ry wll¥JZ8.l ogrzewanle I szykowal gor4Cq k,wlel z plank4. Dr-ugtm pod wzgl",dem poputarncect modlmpem staIy slli' wszywane w rlilkq ldentyflke.tors- Nil. )XlCZl\tku pelnlly ~ylko reI", kar ty ptatniozej, ale paneewo szybko aortentowato 61 .... jakl po±ytek plynle z taklegomalel'lstwa I usnato je ee. legal ny dokument to:;!salll~OI. Ja.k dzlaJaly Identyflkatory? Troch~ Jak chlpowa karta 10 dotykajE\C palcem czytnlka mogleS zaplacl<l w skleple, przed.stawlO slq poucjantowt albo zaglO6Owac w wyborach. Zawarto w nlm InformacJq 0 gr-upte krwl. 0 cnoroeecn. uczuleulacb I mas",lnnych l'"ZeCZy. P6:!:llllljsze modele nil. ble<!:400 rejestrcwaty stan twojego zdrowta I alarmowaly, gdy cos II tab!!, bylo nte tak. Mogle!! wstec rano, pcjecnac w aamej tylko pldiamle. bea ba.ga.au I por~fela na lo~nlsko I po tc-aecn godzlna.ch ~e ~nladanle w najjepszej restauraojl w Brazylil. pla.cl¥)ldentyfl

46

i)J;,;: Z~stail cyborgieml

Po wojnie

81e wprowedesc no. rynek kllks .u!lpraw· nten cybernetyeznych", czyU . .)ak to 111';1 powsaectmte rn6wllo . W82CUpOW. Prawdzlwym hlt.em cxeaale, ale ofert.a rynkowa ml¢ZynarodoweJ korporw::JI Meyer &: Milton. kLOra pojawlla 51';! no. rok przed wOJOfl.. M&:M postawlla. nil Pl'Ollt.o~ lnsl.ll.la.oJll cnccrea jej IlPl'Z(lt ole dorownywaJ kla..s~ pl"Odukt.om kenkurencjl. motile. by to aetnstetowee go w ka.:tdym 6Zp\t.alu 1 pl'ZYJrnowa.1 81';1 001·(1:&(1 saybko. Tak przynajmmej rna. wne, rektama. Wart.o dodru:!. 00 wcjexc w tym ceeete me prct.nowaln Ar-rme, za,WSZfI byte. 0 krok co praodu w ba.da.· orecn naukcwyoh J oct c)zIWU do ceaeu do publlo:wej wln.domooot pl'zecleka.ly Informa.oje 0 rz(\dow.yoh eksperyrnan· teen, lei,;! 0 Z!l.kta.d, t.e wreuescec pomyslow Molooha.. Jak no. przyklad .Juggernant, pochodzl z komputercw WOJlIl':owyob.

W ceeste gdy rcewrjete sle btocyber-. netyka.. w jeJ clenlu l'QZkw\to.l drugl przernysl· transp!antologla..! gdyby nte wOjna. otll.la.by sle pewme JElSZCU 001" dZleJ popujar ne. Rownlet oferowata uspr-awntente etate, tyleteorganlczne. Na pOOUI,tku chodzUo 0 zwykle PI"ZfI' szol'.8py orgencw . mogl~ wyrnlenl¢ chore eeroe na nowe, wl\.treb(l·alkohollczkq nil. abstynentkq. Nil. kllka lat prwd wOjn4 powstaly pterwsee hadowJe tka.nek. wkl"Olm! potem calych nal'Z4' dow. 1 kWS wpadl no. pornye): sxorc I tak twor-Jlymy ner-kt, czemu by loh nte ulepazyO? &:~uczne ~y pw.wala..JIt.Ce wi· dzle¢lepleJI w Intensywnlejazyah bar-. ween, wyda.jnlejll7.o. w'l.troba.ezybko po zbYWlI.jf!C1l. elfil wseenncn r.oksyu· 0 tyro ma.l'zylo wtetu ruuar, Nlestety. ta.k w tra.m;piantologll. jak I w blooybernaty· ce glOwnyrn ogl·a.nlczenlem byly moen wosci m():(.gu. MOzgownioo. po prootu nte rscaue, aotne z przetwal7.o.nlem mrcr maoj! 1.8 s7.tuw.nych OI·go.now. etc eneczego nle megle!! some wetewte mackl zamteat, dlen] ] wldzJ¥lf!!fo w pccceer-

.. Ienl eke. zatnwestoweno wlfil¢ W 00' dania nad mOzglern. a wkrotce pctem wybuchla .. ojna.

Kledy blt.ewny pyl cpadl I obudzlll!lmy Slfil w tonej raecaywtstosct. okazalo slo;l. te nil. p()lnooy mamy nowego 1l4sla.d.a.. MolOCh na dJugie rete obrJlydzll Arnerykanom wszystko to. co ZWll.\7.o.ne z rnaaaynamt t wybl.l z glowy oyborglza· cjo;l. stencam ludzte se ws"(.(W!pa.ml byll prze~ladowanl jak SIUgu8.Y Molecha. Cl. kt6rzy ocajeti, mueteu gdzle~ w'y1a.do· wa~ swoJEI- atose I rrustra~JfiI. a. ad w"ie' k6w najlepszvrn koatem oflarllym bylt odmlsl'lcy. zectjenc wle-c bez ctente inc- 001 katdego. kT.I.J ncen w soble etementy maszyny. SlGwko cyborg dotyczylo nil.' wet tych a moevatern nil. zo;Ibach j anacayjc mnlaj wieceJ Lyle. 00 "plLrszywy suklnsyn \ zdrajOll. ludzkoOOl". P~nlsJ doptero pcjawljy sie pterweee recjcnei. ee uaesecmente pogrornOw:te nte WilL' domo.czyta.kldellkwentnlejaatszple· glem Malecha, tEl cyt)(lI"ga latwleJ pr-zeJee I ee zagrua. on IUdzko:Scl . .JlLk dte, mme malo m-sekcnujace. Ludzte ze W8Z· CUlpaml m.!elJ prurl\bane jeszcza z lnne· go powodu. WI';lk~ Ich "usprlLwnietl" wymagala 8erWI5U rnedy=ego I tech· rncznego, a cceywtscte pc wOjnts byly z tyro problemy. Modlmpy. za.prejekt.owa· ne nil. l:dlka 1M dzlalaula. psuly sh;l CZo;l' sta podobnje aresata jak I tnne wszoeepy. W tn-udzie I w ekazcnym Srodowl· sku ns, styku ma.szyny j orate, powstewo..y podrarolenllL. sto.ny acperne. po. tern cnoroey no I srntere. MOwl(;t warn, W· dzlalejszych caeeecn Cl';ltko b'y~ oy· borgtem. Ale wtdM. ae COE\ (lto;l powoll arruente

Dz1s1aj. pc pcnac traydztestu Jat.ach od poczittku wojny. tudzte pr-aypomtnajl\ sobte 0 dobrod.zlejstwach btocybernetykl I transplant.ologlL W knaJpla· nyoh opcwtescrecn cyborgl przeSl.!LJI.\

47

_Bohater 2 }~

by~ wrogaml. a. ceres ~~clej ST.a.j!l, Bj~ dZia.i. ee Doktor jest najwrekszyrn wro-

podatwtanymt bohateramt. superwojow gtem Molocha. powled«la.lbym, 28 aeeua

nlkaml zdolnymi pokonec kazdego wr-o- mteae udzlal w pcwscamu OOj hybrydy.

ga. WydaJe ml ste. ee naJwlt;!ksze zasju- WlaAciwie nie mog", powledzle¢ wiele

g1 na tym polu majl\, dwle orgerueecje. wtecej 0 ajjuvachu, ale jestem prsexc-

ktore od poczl.\tku docentaty poteg", na.ny, te ten eta.l'y plernlk m6g1by warn

cybernetycznych uepr-ewnten crete eu-aeue lepsay wyklad 0 btocyber-nety-

MaWR ccaywtscte 0 Postel'unku 1 PaMy' De nill: ja. A skoro jue m6w1my o aka-

eantecn Doktora enuveone. W Poste· per-tacn . mDg<; wymlenl~ Jeszeze jeduo

l'unku. mtescte ludzi praktycznych, mrejsce. gdate zuajdztesa prcresjonen-

zawsae dooenlano mcanwosct, Jakie daje stow. W Miami odradza aili' trB.napmn

zaawansowana teohutke. 'r'emtejst na tojogta. eewnte I do creme d08Z1y stu-

UKOWCY I actruerae s1\ woini oo pr-zeea- ohy, ee na Florydzle Specs prz""szcze

d6w 1 nle tra.ktuj!l, wsacseocw jak cee plaJ!]' ntektore organy ntewojntkow 1

goo groanego cay rna.gicznego, Je.411 tyl rnutxow. Podobno 8& w tym oetstem

ko ja.kje~ uepr-awmen!e etaja pomaga. dobrzy, cnoctee tamtejsze szpltale to

jeptej watcayc. Jest w porz<l,dku I rue prawdzlwe reeerue. .rean wybter-asa sl'i!

rna co dywagowec na ten cemet, Peste- do Miami, mam dobr,!> rad.., . nie daj 1>1 ...

r-unejc rna wystarczajaca wlectz'i!' zeby eterec 1 nte ececen oewce,

tnstalcwac wszczepy w ludzklch ctajaon WSZ(}Z(lPY sa, bardz[) drogie, ,,"Ie za-

] zapewnla swolm .,cyborgom» regula.r weae znajdate 51.., jakl~ schor-owany

ne prnegl1l,dy. U doktO!'a Alluvacho. Jest bogaC7" kt.<lry bli'di<le chctej wyrrnemc

troch~ lnaozej. Par't.yaancl, a ne wtem. pupsute organy no. nowe. J&.!]l nie zali·

s'l, czyool, ale sam Doktor to jeonc wtet caesa BIOi' do grana ludzl aamoanych.

kla potaczenie komputel'a z ludzklm zapomnlJ 0 cyber·go.dZetach. Dobry SpeC

mozgtem. Smlerdzl m] to technologl4 aa dotknlOi'cla skalpeJa ncev sobte kU-

wojexowa sp-eed wojny, ulepsaona jesz- aaeet. gambIt. Blocybernetycy kat4 50

cze pPze~ genluBza, Gdybym me wle bte ptecrc w podzespotacn erexwonrce-

No. O&lym l<omyn,,~cle Jas~ l<lIku, mo ..... kllkunastu ludzl. kt6ny wledz'l- J"k pr<ljektuje 51~ I Inst".luje ws=epy. Nle s'ldg~, ..... by kt.OryS z mch przyjEl-i byle la.chudr~ z "utOlltra.d,Y. Ka.M,Y Z filch zn" przynaj mniej poostawy fiBykl. chemll. l':Iaktronika., mecha.nlka.! medycyna nle ma.J'! przed "lml t.a.lemnlC. MllIlo to nlkt za znanych ml Sperow - a. znam naJ1APlJZych ~ U"'Jlepszych - nle ma wyst.arC3«J!Wej "le<izy, by ad poozIItku do K01"lca aarnamll M.projekWwac WSZ<:Z6p. T''Zonam ke;\dego projektu mu",,!!, bye przedwojenne sohema~y I obllczanl!L _ dople,,,, n~ l~.h pocl.,,,wle da sie ze.projektowa~ co~ se.memu. KaMy w "pecOw potl'7.ebuje dob,= wYJX>S<lzonet!o warsztam, wl(tO mu~l utrzymywa<l kon!.akty z (lootawcaml r,Zljt<:! ~ ... mlennyclll lel<o.rstw_ Malo ktoo~wlor .. M.klad na odludzlu. Opr<lcz odpowletlnleh ",,~.wl 1 jliLj"~w<i~j, konl= n .. je.stenflrg!aalektryczna..

Nle baz ~n&cza"I" jest ~iLk:!a ... t"'OIlf~r" pnc'y. Nle mam n" "'yaH tylko oLszy I apokoju, "Ie r(\wnl~z """ta.wlenle 1ud21. w~r6<I k!.Orych dzl"la. Spec. "Mil ~~ ",,(17-111, tEl (loktoNlk jest C"~a!'OwnlklBm albo ELga"tem Mol",ha., Jago k""tep,. akol"loz'y Sl~ .zybko 1 boJeolll!~, Wlruln!fI z ""go powodu W8~yBCy Spa"" od cYbernetykl ~YJI\ w mla!J\.Il,ch, gd2.le wszozepy IIlkogo nle €,orsz~ NlokUIl'ZY zNlzygnowall ~ 0Il1a.dJeeo ~ycla 1 pr6buJi\ all jako "'w<irownl konserw"'opz.y.lch wlBdz" nte ogran!cz"BI~ przecl<lz t,ylkodocyoornetykl, znllJIl ale n~ t.<t<:hnlce w ogOle, wi..., potr"fl'l ZNlperowa.c samochOd czy zepsuty bojl"",

lnstaJacja akompllko"'''''ych wa=p.6w t<> Ju~ ~Ojpelnje Inna pa.N' Killoszy Tu potrzabn" Jeat przeds wszystklm wle<l2.a. medyC'~n,.. nle oybflrnetyczna. 'rr""oo rzecz Ja.sne. wled.zlee, J&k dzla.la ..... )""tWo, kt6re ellee Bl~ pod.1'l"l"ye komuS do Clal,.. a.le ca.ly wye!lak wKl"da al~ W W, ""'by paejent ppzazyl opera.cJ~_ NIB wy~tarozy ULlmprowl~o .... n'y warBzte.'· potrzabe. aparatury medyoznej. czyatego BzpltaJa. I wykwallflkow"nyohpomocn1k6w.

StODUj s!'1 do tycb wskllZ<lwek 1 lloz nil ~""z~i!cla. Mote .. korocu ;rn .. jdzl""" Speca, kt.Ory c!~ wmlen!

48

"h: ~ Zostan cyborgiemt

"yah 1 rnecnanfcanycu, lekarstw8.0h I Ludz-Je. kto:lrzy III' dz1elejs;l:ych oza.·

ru-odka.oh medy=yoh, kto::ire przydaJt\ sooh za.jmuj4 sj~ cybel'netyk~ naJCZq·

ws~ystkJego po crcenc. xeeatowne SI\ PY. opJe:raj<\C slq na technoJogll SPI'?.ed

t.akt.e Jw.-.egll\dy. wllp za.sl.a.nOw 81~ dill's. wOJny I aaewaneowenych techmcente

razy, aentm fa.ktycznle 7.decydujesz sll;l pcdzespclach, Te uro:<\d2enla. ole I>Il_ mom

na W6~.eP. ze, te Morna p\enl4dze m6g1· d06konale. aje praynajmntej znajduJ4.

by~ kuplt sobte kllka dohrych spluw z jekleS zastosowante. xtewreie VI men

du:!:ym eapasem amurncjt alba lie tny eubtetnosc! przedwojenneJ elektronlkl

semccnccy wreca praectwnte. nlektllrzy apecjat-

Zrob to sam

Skoro mamy Ju:!: w. sOb4 OZI;IM teor-etyczn4, 0:;0:&8 nil. za.Jeola wliraztatowe opcwtem. Jail: to je~L Z pr-cjez towantern. odnajdywumem 1 tnstatowentern btoayber'netyk1. Domylllo.sz alii' Ju.:l: pewnte. .:I:e pr-aedwcjenne wszcaepy 6<!o prawle nledod08l;a.n!a.Oozywl§Clellnajduje91~ czasamt trupy z btooyber-netyka. ale tylko jeden egzernplaT'"~ na dzleai~ll nadaje sl~ do napr-awtenta. a jeden nil. cweearesete, jesecee Jakotl datete, be? r-eperecjr. puao leplej raeca 81~ rna UI wseceepamt znajdowanyml I'll rulnach GZplt.a.ll I laborat.oriow. Te a reguly tI-!\zabezpleozone opakowa..nlem I eectroweIy sl~ oobree. TBChnlk powtmen ecbte pora¢.llll z doprowad.zenlem lch do sta· nu u.:l:ywalnoScl, a odpowlednlo wy· k5<l:ta.lcony Spec ra.ozej cia score radt;l z InetaJac.ll\. Slysza.lem 0 wrerc Lowcach, kt6rzy poIIwitJOm sl~ tylko I wyl~nill odna.jdywanlu pt-eecwojennyeh cybcrgizaoJl. ale.)ak dla. mnle to klep8kl pomysl nil. .:I:yoie. Klopot I'll tym, ze takl 6PT'"~4t jeee w dziBlaj8zyoh caeeecn ntep!"?,ydatny. Po 00 kornu t,.eJeton w uchu albo kart!!. bankoi'll!!' pod skoPI\? War t.oIlll ma.jtl. modlmpy z t!.w.ownllr.a.mlle·

wszrr.-.epy medyC2ne· nil. przyklad t.e.ooprodulr.uJI\-I dcauja hormcny.alenaJtrudnleJjeZnaleZlll aatnstorowec.Nc I trzebat.ojesz· OZ8czyml!! napemre.

are ewcrea reucejace ete woozy. wreca topor-ne wszczepy. Ostenta.cYJn&cybor· glzacja budzt respekt t sprawta • ee JeJ wlaAclclelcleszyslt;lwl.,.ksz4reputaoJfI.. Jak cu me cee elf;! fW'.eta. .• kt.()remu a dlonl wysuwa eif;! tasll.k? Jak przed

pOw musl bye dopasowana do organ.1· zmu, wrec newet jeen wydrzlls7. cyber netyozne uspra.wnlenle z cteptego Je6<:· cae ctata przeclwnlka., nte rna mowy. t.eby~ zainstalcwaJ ja bea pl'7.ertlbek. Bez wykszta.iconegoSpeca. &nl rU8Z.

JestjeBzczejednoil"OdlowsZCUlpc'lw . najlepeaej j&kOOct. nowlutklch jak sped tgly. wykona.nycb tee blf;!cldw. 'I'!'ZBba tylko aneaeee 1 zntezceyc oyborga Molooha.. To nle jest tart.. Podobno wlaAnle w ten spoaeb Poster-unek pozyskuje poci;:eepoly MC, ceyn II\CZIl. sp~ga..)9.oe uklad nerwowy z elektronlkl\. Ludzle nte ~ w steme wyprodukowaC czegOl!l ta.k zaawansowauegc tecnntcante. wll,lC ;:dobywa.l4 podzespoty Me na wrogu. podccme jest I'll przypac1ku btoeyntetykOw. czyll WlIZ<.lZepOw orga.nlcznych Oil. slf;! je wyprodukowac I'll hoduwll, ale

49

Bohater2 ">~

wymaga !.<J 2a.aWanSowa.neJ technologll. potr-aruuy transplantowac. zoo-

nuac iatwlej praeescaeptc btoeyntetv- bywanlem blosyntetyk6w zajrnujl!, sili'

k1 z cia.l mutant6w, tym bardztej, ttl u nrektoray Lowey mutant6w. ceesto pod

wtecseoscr gatunk6w 81j, one cze~olq prz.ykrywk<!, salachetnej walkl a wro

emodyttkowanych neraaoow t.&klc.h gaml lud~kOSci kryje sl.; zwykle polo

60

')~ Zostan oyborgtemt

fwszczepy

illlltalacja

Oplsuje w jaI<.l sposob dol¥l~ sl'l' wsaCl'-!!Pdo crete.

M .... lrnp . Implant wymaga zablegu d06to;;OWUJ~(l organizm. Mote to by~ na przykla.ct zaloU!llle koro!\kl nil. :qba, przewter-centa k!'f;gu lub zmtany w uchu srcokowvm. BlooyberlleLyk wykcnuje 'Tr-ud n y test ChlrurgiL JeS!i test Gili' nje powledzte. wykonuJe l:.atwy teet mururgil. Wprzypadku pora.zkl pter-wsaego testu oreracje nte ucnra ete.eae means, jq powtcr-ayc ea oketo tydzlen. Je"Sli aha testy w.kOflczyl.)I alii' rtaskrem, btocy. bernetyk _)JOwa.znle usekooeu otero pa cjente, w zalezllolIDl ad rod.-.a.ju ~mble· so (naf,t~p\JJe utra.ta atuchu lub oke.. plU'aUt ccinej ceescr elata-lep.).

Zableg chlrurglczny cy ber-. usprewnrente Inetejuje slq oper-eoyjnte Wymagane S<I, copowtecme war-unkl, nareedaia 1 a.oaraty medyoane. eaylt pr-ay najmruej ~zpi~aJ poluwy, Blocyool'lletyk wvkcnuje dwa testy Chl.l'urgll (Nfl !itl'. 406). p'r ptei-wszegc z men JW;L podany pl'zyopLslewsUlzepu.drugljestzaw67.e Prze<;:iQtny.,JeSIl jeden z testow rite po-

I wl6d1 sl'i!. cenecaa to, ee ocereejs. slQ me udata. ale kledy pacjent wr6c1 do ateute (od tyg'odnla do vraecn mlesiQ cy'), motna. zableg powt6l'zy¢. ,JeSl! one, testy silil rite pow1odly, opel'Mja nte uaeJa siQ. a. pe.cjent zmal'l. ?ableg trwa dwle

Geny cyboraizac.ii

godztny plus dwle godzlny ria kaMy P'f pterwsaegc z ~e8t6w.

trsunrecte wsacsepu to l'6wn.lEl:': zabieg cntrurgicany, jedna[{ P'I' test,u jest odwa pcetomy n1:':szy.

§zan_ nil odrzul:I!nle . orgaruzm ludzkl moae oorsuctc wszceep 1 potnak. towac go jak ctsro oboe. Po wykonaruu aabtegu gr-aca wykonuje proceMowy raut i spr-awdaa, azy cyber-uaprawnjenre przyjli!lo sJI;l. Je!llJ rue. wsscaep nta dzialil. .I traebe, go szybko usunae. gdyi jegc obecnosc moee dcprowadatc do ctio-

roby

Rzu~ pr-ocentowy mesne. wykcnac za pcmcoa kosct. k20: 1 • 5%, 2 • 10%, 3 • 15%. ltd.

Kon.erwacja wszc:!:fipy, tak jak kaeoe uraadeenre. oaesamr slQ psi.JJI\. wyrnagaja pona.dto stajej xonser-wecjr (o;o;YBwZlmla. emarowarua. wymienlanJa auzytyen oaescn aemocateinej kouaer-. wacj,l. 0 ne jest moanwe. powtnno sts cckcnvwec praynajmnlej r-ae na ty· daten, Dode.tkowo co pewten oeaa wteacterer cvberuspr-awntenta powlnlen poddac swoje gll.drety przegllldowi IJ rachcwoe. xcnaerwacje, obejrnuje r6w· ntea myc\e Bi~ I wlzyty u kO[lowaI6w. ccniewaa mtejsce, w kt6l'ych stykajll ete cierc I maseyne. s!f seceegctrue wrea Uwe ne podrazruenta I tnrescje. Je:111 jeste!l wrogtern mydja f bialegofal'tu aha. to jest to zebewa nte dla ctebte. Bioeyntetykt. ozyl\ wezcaepy orgaotcene, oczywl!l.ole nte wymagaj!j, pr7.egl~du r.eo.hnl()?;flego. ale Ich wlasclclel powtnten odcza.sudoozatJud.e.Csl~c,pukacllledy· kow1.

......,.

Bohater f ">~

~~~~! eexrecene na "OW, Co __ 'Ok""''' :::~,' • _

"" •• j.nn. m""'mpy, 'y," " n" maj, .no n', ""

w$pOlnego 'I 8ubtelnyml I lekklml moceremr spr-aed ~

~~j$~~:::~~~:::oz~~~mke:~;!: ~~;;w:~~e:r~

pl'zymooowywana do glowy 7.8. pornoca wle,zanla koacnegc . syntetycznego mate· ria;!u blologlcznego spajaj¥f!go tkankl;! kostn4 z meta.lem. Pr-aea newtercane w caaeace otwory Jlj.CZe Me spaja. nerwy a elektronlkll" a wllzystkle pokr(ltia I suwakl reguJuj!l,ce oatefente wsscaepu urmeeeceene 8&- Z l'sguly z baku glowy, pod metalo· wl+ 001001'" ewentua.Jnle WII wszczeple. zewreeaeme da 8i'i' zdj4~. choe wyma.ga to pornccy rnedyk a. J~]j zostanle zerwane lub zdj",te w »seprcresjcoeinv sposOb. IHnleje 5"'I\l eeens. W naatapt ueakodaeme rnczgu (.l do Sprytu, percepcjtt Charak· te-u). Zdejrnowanle eewtesaente zewsae jest bardao bolosna ! powoduje lekk!\ rene-

Cybernetyclne ucho Ir~ ""."

Cybernety~ne usay zaklada ete na zawleszenle w t.akl spos6b, n'·, .. · I~. - r

~/:::::~; :~:k~:I:~:~:I~:~:~~:~;!.j:: t: ~::~~::n: I I

6~ membreny 1 rmkroprocesor-y, a meWllowa obudowa chN.lnll<j," ;.>

cze Me PI'Owadz4Ce do Wllt;!tJ'UI. ~zk!. Cyber-uaay B~ aeeuene =-- ~

I mlkrobat.ery Jka.ml. Pcpl'a.wla.JI\ ocaywtscte osrrosc stuonu. a. najjepsse modele pozwalaj1\ styszee w pasmte ultra' llnfradl!w1ek6w. Matne.

r6w!1iei uBtawl<'l j8 nB. odtwar<lauie slysza.nego d~wl~ku w zwolnlonym tub pr-ayspteszonym !.emple. Ra.z wldzla.lem cvborga z antenll, przy uchu. ale do dzlsla.j nle w1em. czy to by)a

zgrywa, oay ne, prawd(l m6g1 tym odbierec fale radlowe.

DzI ..... nl .. : Podnos! PerOOPCJII 1 Naetuchtwante a ,2. Drugle cyber-netycene ucnc podnost obte premia do .3. Wyoll\gnl'i!cle wsaceepu powoduje lekkD, rant;!, ale uctio (lzlala nor'malnla. znteeceenre wszcsepu powoduje lekki\ rane I Jest 5% sza.ns utraty etuchu

In.tallKjII: Modlmp; Wsmzeplenle kB.Mego ~ uszu 1>0 z&.bleg ohlrurgkzny 0 P'l' 'I'rudnym W pr-aypadku porn~kl ISLn!eJe saense 10% na kazde cone, ze reojent ogluohJ (percepcja

spada 0 1 za «eaoe ucho. saenee, na odraucente 5%

Konserwllcjll: Bater-y Jkl starczaJfj, na tl"Zysta godzin n!epl'Zerwnnej pr-acy, WsU!Zt'!p traeba

xcnser-sowee praynajmmej ree nn jll'i'~ lat. tceceej ;'.!I.Czyna eewoceic

Cybernetycille OClY ([o[lel

InJrawlzja

-P'{' . ZostaIi. cyborgternl

I· ~Je~:~r ~:"n ~y wynol~I w Mnlooh. ~y

lak.!.'! Spec. Zajlewna jeden w:ymy~llt, a drug! ~WO['·

I I ezo rw.wlna,! pumYBl. 'rc tr·och(,! nletypowe cybes-uaprnwnlenifl. be wyrnuga regularnych 7.8.str'zykOw. Jf)~l! 0 uuue ohodar, to mog1\ mn!e t;·rtlpanow(w. kl'ol('! I wkjada.~ m!o;dzy bebecny rnzne gad:!:8t.y. ala ~6LN'yku to scoie zwy· cUl-jnle rue dam zroble. Btymulll,t.or MB jest tr-udny do zbudowanla I Zll.lnst.!l.lowlI.nta. TI'ud· no wi do megc pnywykn8,Cc. Jes~ t.o cOO jakby mala djodu w pln5Z07.U z ncdcwranej meey

I I F;r~:n:~=~:~~;~::z~i;:::::~::~~~::~~:::~~:~;k~~:;::W~:~~:~

skuly 1'01l111'o Jak CIMtO dJ'O:!:dWWI). Wszystko to pod warunkjem, W bl"H'2esz za.sL(·",ykl Inn.ali.u:JB: Za.bleg chlrurglc;my 0 £"1' cnoierrue Trlldnym. Jt"j~1I test ere nte powtedate. istDieje 10% tma.na, ae p{l.()jen~ aamtent Sl\, w wer'zywo. ;'!zo.nl)ll. na odJ·zllcenle: 20% Dzjatanie: JMl1lltymu1at.or MS dzla.la papra.wnle. co rtwa t.ygodule przybywa. wlll.llclcle· ]()V/I punk~ Budowy. Ul·~dzeni'" nre mute ~.a.pewnJ~ w1cceJ nlt:3 punkt.6w Budowy. a wapOl·

I caynntk ten nte moee Pr'l.eJ<...I'OCzy('! wlwt.alt:1 22. Wszczep d7.lo.la. poprawrue. ~I wtescrmet co dwa ~ygodnle dOll~o.-"" z.astrzyk I rna. pod dostatklem jedl'.enla Oe trZy raz.y Wleee) nit pI¥l.e<lI~~n'y oztowtekj. Jool\ kU'!ry~ z wui-unkow me Jest. epelntcny, wtesctctet wszc~,epu co

dW"'."<xJn""""'","~.Y.'''~dYW~'''''''"i''''' I

(ell modilTlpaml). rccconc boll 1.0 jak ~holero.. co puszcza wtaaante xostne 1 zrywa 91~ t~ Me (przy zer-wantu lek-k.a rano. 110% saane. ee oko oelepnte). C"l-Iowlek moae wtdaiec bez ntch. ale potr-aeba k.l.lkUllastu godzin. aeby oko I mOzg przyzwYIl".-.ally 81~ do mnegc wldumlo. I"l.eI.o"7.ywisl.oOOl. RegulaWl·y najcaesctej dQQ'.8pla. all;! z boku g)owy, no. aawtesaeme, za meteicwl\ cetooe,

OpcJe:

- rejeeu-ecje ccreau w pam1lilc1 RAM

- kilt wtrtzente saersey 0 30 eto.pnl

. pl~"yclemnia.ne prl'.8l.'lony

. wrcseme mcnocnrornervcene/cerwne

Dzlillillnle: Za.la"tnle od O!XlJ!. 1'0 wyclq,g·nlt;lolu ws;ro;>.apu lekka. tana. ale 007..Y dzlalo.j4

ucr-maime po 1<.20 godO!llllach. zmseceente wsaceepu powoduje Lekk!j, ranli! (10% suns ee

I k.attle cso ostepruej

InortalillcJa. Mod!mp: wezceeutecte goglJ to zabJeg chlT'urglczny 0 PT Trudnym W P~Y padku pcr-azkt lBtnleje szansa 10% no. katde eke ttl pecjem, nalepl rrercepcje spade, 0 2 za kaace 0110); Szansa na oor-aucenie 5%

K. ... n_rwilr;JiII BateryJkl ",uo.rczajll na trzy&ta gcdztn nleprzerwanej pracy jednego medcju (200 godatn precy ewocn racdujow ltd) wszceec u-aeba konserwowne przvnajrnnleJ l·~ nil. 'pL~(\ Jat. Lna('~A:lj zaczynll. Zc1.wodlll(\.

53

Bohater 2 ~O,

Ody St.ymulator MS za.pewnI ma.kslmulll Budowy, WBZOzep u-eete UBUIl¥, a.lbo doprowa.dz\ on do powaanycn cerormecjr I w reaunscse do kalectwa, a potem ~m!ercj Kon.erwacJII: SPT'Z'ilt n.ie wymega sccserwecji. JeAlI wrescictet anajduje alfj pod stall\, opIek!!, jaklegOl! kcnowale, seensa UB. efekt ubocsny majeje do 15%

10. wowceea oc dWII. tygodme tarnteje 20% ezane na efekt uboczny (patra tebela). Jellll efekt

Skulkl uboczne dzlBhlnlii §t:yrnulIl1;nRII M!i (.-zut kl!O)

WJ~~;o::~"::~!B w,,"zezepy cybernetyc~,n~ :I>OOt.a.Ji\ oo1"" ... oon8 j natychmlast ~rzeba J" lJBun'l~, rubo loh

34. DopOkl wszezep nle zos, .. nle u8unlQt.Y. wlaoolclel st.a]e slq m"rde!'ll'l.rur!a.~"rn

&6. Dop6kl wm:czep nle ",*'''nie uaun!~t.y, wla.!lc!clel jest gJuchonlemy_

7-B.lls2kod~enle mOzgl,l-Sprytsps.da 0 I

9-10. !ls.kod",mle rnl~~nl tWaI'zy ·Charakterspadaol. 1J.l2. UBzkodzenle kr~goolup& - Zr~co;nOl!6 ap!<da 0 I 13-14.0s2kodzenleblt'dnlka·PerooJlCJasp&daol 15·16_Pojaw;BnlBsl~plam InarooU nask6rze.

17·18. Wl~k8zo$C Clala pokrywa. 81~ g~8&ym owtcetentem, 19·20. Na noga.oh po.!EIwh'JII Sit' krwlakll ~ylakl

enajper-xt. saybkoetrzetne plBtolety maszy-

nowe I tu-on cj~.1:k4

Smartowany karabill \

To z kolel oct pocz1j,tlru do xonce, pomysl apeccw z POBterunku. 't -~'

o Ue pemtetam. eceter zaprojektowa.ny po walkach c jedno l. -' - /~)

a mlaat na pomccy, PoJawlly alfil massyny naaywens R~bacza· ~-.. (

mi. Jell!! do ctetae dOblegIY,. mlalaS pr.rer<l,bana doslownie I w I' :../. . preenosnt, U R~bo.czy wykryto alaby punkt . wys\.a.rczylo w nle· )

go trafj~, a execrocower eotcrms z pal!wem podczas naatepnej

dutBj bltwy Pceter-unek wypuScll dru.1:yn~ emarctaray, ct za.ll sptsan sle po-

wytej <".lCZeklwan. Od tego ceeeu technclogta smartowania brent IItala Bl~ jeszcze baMz!aj popujar-na. .reen cnceea zainsterowac sobfe coo taklego. najpierw potr-aebujeaa cyber-ocau. Potem spec wywlerc! 01 w caaszce mal'l_ dzlurk~ 1 pu~c! do srooxe Iacae MG_ 4cze pr'zedluza ele w Wk Kabll. naayweny w etanguo warkoosem . wist on z boxu glowy I koncay al!;'! pr-ay apecjatrua pl'Zeroblonym ker-atnnte wyposazcnym w rnlkrokomputer Dalek l smartowanlu lura bron! pod!!,Za. za weroerem, przez co czas reakej! na w.groten!e drastyeznie meteje J

In.tallll:jll' Modlmp: ZabJeg ch1l'urglczny 0 PT prcbjematycanym. sasnee na odraucente W%

Duamnl .. , poaredaca smartowa.nego karab!nu more przerauctc kazd.y r-eut ustalaj!\Cy tntcjarywe. Testy trartenta ceju lltaja, el~ 0 stopten tatwtajsze. Najcz'i~eieJ erner-tuje ete

rf"{' Zostafi oyborgieml ,

stauuardowy model I przyctnajq rem!e. :wby paaowa.-

10, rite rna wl!i'o sz;tuCl.'o,ych przedl'aml(>1') a.ni pajccw tylko cal", rece. Katdy z biocybel'nfltyk6w rna wtesoy pomyst nil Pl'oteZ!i' :I cybei-neuvcane P'tOO I'M· 01& sle od etebie . ntextore sf!: toporne I snne. trine

J<i>Sll ole cncesa wyrntantac l't;lkl, moaesa zdecydoW tym pnypadku Jest to pancer-na l'<;Ika.wlca.. sl(,lgaja,ca ea do rermcnte. 'j'r-ayma S!<iI na. ba.r-ku Z pomoca wla,zanlil. kostnego 1, dop(Jkl !lie ole pr;;Yllwyczals;l; do ol",ta. l'U 1'Ji!kawlcy I eatywnosc! stawu. becareee rola.! k]opoty z Jej uiywanlem. To nle Jest Implant ilia cneneuow. Wyma.ga.na. budowa. to pr-aynajmntej 15 re wyj9,tklem .Ja.. pcn kl")

In.blIllIlI:jil: weeceep. Zableg cbll'UI'glczny 0 PT 'l'rudl1ym; aeanse. nil. odrzuceeje W%

Modlrup: Zableg ch1.l'urglczny 0 P1' ProbJematycznym; seenee ne odr-auoecte. 5% Kon.erwao:JB: Wymaga kcneer-wacjt rae na dwa lata, a takZe c0d21ennycl! za

uiegow hlgtentcanych, GlICZ6g6101e w pt'zypadku "Ja.pcnkl".

Dzlahmie: weeceec zaet<;puje na.tul'aIn4 I'<;k!;!. a modlmp jest pancerna rekawi c~ wspomagaje,cl\. Sztuozne rece roblsll1 z rcznyoh meter-rejow . ntektcr-e 1;0 praw· detwe nateie sztukl. mne slj, topcrne 1 nle nadajlj, si<; do tadny.ch skompl1kowanych dzla.11Lfl manualnych. Je~l1 nte jest to specjalnle zasneczone, reke. aostaje uaakcdzone po otrzymanlu ci~klch obraZett. a kryt;yozIDI. ra.na nlszczy J4 cetkcwtcte. Funk cje cyber-netyoznej r/ikl :o>.aletq od Jej typu:

R~kawica WSpOma[ana UnodimpJ

Wygl&da neprewde ImpoJluJ4CO . ru~talowy pencera s!(ilg"a. at do ra.mlenla.. Jes~ rnasywny, choc me tal< clezkl, ja.k mcgtoby !lIe ?..dawac. Nle aakrywa catkowtcie nacuratnej reki. a tylko jej ceeac (Ilcay sill jak Jek.ka zbroja). R(;!ka.wlca wspornagana t'lozy sle z oraaern za pcmcce t&~a Me, rna. 6woje wresne aasns nte. Pl'Z8Z 00 moane Z JilJ pomoca podnostc spore ol<;!zs.ry. 8apdze dotn-ze nsdaje sle do wensr wreca . zadaje cteakte obr-azente, Z regu!.v reke, wrca wspOf1lagana. rna LJ-"Y gnlB.ilda. na dodatkowe gadZety. A je~lI chodz:! 0 we.dy mustsz rmec przynajmnjej 15 Budowy. zeby za.mocowao:l J4 ria baJ'ku 1 swoecdnte ste niB, poarugt-

Bohater 2 • '">~<':

kosctotr-upa eakutego w reB~tkl sredniowreoenej '!'broL Jaul! r;\ zwi~kBza twoj<\, Budow,;, 0 2. Potraflsz podntesc ma ctezar- do 150 kg, a. dzlt;lkl teJeskopom wydtu:tasz lokle6 na dwa metry. R,;,k~ usexeeae, r-ana Kr-yt.ycana. 'Proche trudno sl'i' tym postugtwac. wl~ testy meousrne z wykorzystanlem pancel'neJ I'likl maja PT wlf;!kszy 0 stopten. ponadto a jej pomoca me jeetes w etante p!.1stugiwa.6 sie llB.J'Zqdzlaml. 'III tym I brcnta. No I muslaz rmec Budow,. przyna.jrnnlej 15. seanee, nil. odrzucente 6%

Zartobl1wa. nazwa pochodzl ad porownante do mantputatora japoflsklego taoorator-yjnego robota. Podobno rob! .. takle w poster-unku, cncciaa cetowtek. u kUirego j!j, wldztalem twterdzH. ee pochodz! a poludula. Japonka. zroblona jest a kompoaytow, plastlku 1 metaJowyoh rurek. Wla.fticlel owljal J4 slatka, maskuJ~ bo kokir-y plaattku byly bal'dw Jaskl'awe .raponke, jest beruec doxrecne, t dzll;'kt dobremu pO!!l,czenlu Me mote Bll;' okaaac ieoeea nl';;: natur-ama rl;'ka. 'r'r-aeca el!;' tylko pr-ayzwycaatc. Dodaje .2 do wszystklcb Um\eJli'tno~CI a grupy zcornoecr menuatne I wseenoon neprew. Nil. opuszkech palc6w I eewnen-eo djont jest wypooatana w eeceptcr-y ciepta I dotyku. ctcre mozna wyle,czyc Ber-czc wratJlwa nil. obr-aeente . ueexedae, je, rune, lekka. Dwa grnaeda na gadtety. Szansa na odraucente 20%

cos t.aklego arcnn kumpej cybeenetyk, pracowal nad nte, z deieetec lat. W reeuttecte otr-aymal )'fJke. kt6ra Zyje wtasnym ayctem I, odpow\ednlo <'Il.programowana, moae pracowac nawet jesn koncentr-ujesa slfi! na cayms lnnym. To chyba dzlwne ucaucie. gdy z ocmcce praeej r~kl popljaaa piwo w ba.rze, a tewa easuwa po kla.wlaturze fortepianu \ gra zaprogra..· mowane ragtlme·y. Elektronlozna lapa. aawter-a wbudowany mikrokomputer I mtejsce na mtruaturowe urzadeema peryferyjne. Mote wykonywa6 zaprcgramcwene CZYDDoScl nteaa leznte oct druglej l'fJkl. 0 Ue pozwalaja, jeJ nil. to prymltywne sensory dotykowe. przez poraceenta kablowe za pornoca gestow rnoane z jej pomcoa xterowec rnasaynamt. aeonc gntazdo, aeense na ocreucente 10%

Bojowa

Co~ taklego rcotn kled'y~ w Mla.ml, aantm wojna. gangow nle znlszczyla tej kllnlkl. Do dzlslaj po potudntu Stan6w CllOOZ!j, paojenct wypoeaaent w model bojcwy J·fi!ki. Wygli\da. troche jak pencerna. ale mtejsce panceraa zajmuj1\ gntazda na gadtety. rnstetoje Sl'i w nlej kUka roctzo.j6w brent. narz~dzla I roane chwytaki. Zazwyc~j wysuwaj<j, 81", one ~amlast dlonl lub ned jej wteracnem. zaletnle oct rO<lplanowanla. gmaed deSlJ troohl/ porrenojeee, po81uguj&c slfi! nl1\ w m<a.sle walk! ho;dzlesz otrzymywal pr-emte <1 do Budowy I do UmlAJ",t·

rl'l:' Zostau_ cyborgteml

Polimerowa

Wytnyma.lo. prewte jak met.a.lowa. pray tym bardzo lekka.. ceeeemt pokr-ywana tworaywern tmtt.ujacym tkallkL Skill.da ste z wlelu nlezaleznych eegmencow, atore rnozna Z8 Bobo, tl\(l'lY~ jak Klock! lege. <17.11;110 caemu rna. rcene aaatosowsnta. pr-ay <lzyrn UWSZ8 moane nl!\ ewonoome mentpciowec. W tan ecoscc rnozua rozloty~ J<I- nil. dlug~ t!'ZOOh metr6w I zamoneowec kllka. dodatkowych staw6w. gcem tyl!-:o jednego postadaoea pournerowej r",kl, nleja.klego ..rayblrda.. meonenika a aachodrnego wybrzeza.. Podobno wydal nil. nt" wsaystk!e 08?A1Zednoocl aycta. Facet Jeut ta.k blegty w postugtwentu Bili' pollmal'OW!lla.po,. ee coo .. .epU ne pr-sedr-amientu dodatkOWfl mnlajs~.e l'aml", z d!cnl!\. ktca-ym petra.!1 cperowac W O!tl'a,nlC<\D' nyrn ecsreste, 4 nnteade. Szanaa no. ocrecceme 15%

Gail!ety do cybernelyczoych rille

Dion: 1 gnlaZllo. Tylko po aatneterowenru dlon! motes?' chwytac pl'?.edmloty I wykony· wo.6 naJpl'osts;re ~ynnooci rnanuutne. Jesl1 twojo. r<;!ko., Jak wlfilkszrnl¢, ma oPCJ!;l wysuwante ga.dt.et.OVI. motElS>: utywa¢ dlun! aermennte z lnnyml uraadzentamt. Japonka I rli!ka elektro·

olezna st.andardowo wyposazcne sq w dron.

O.tn:oe, i!' gnlazda. Wysuwa slfiI e nadgal'stka, rna. dlugOOtl oketo 81.6t¢.(lzlesIQciu c:emy· mewcw I Jest meoo BZerS<Ie n!;! mteca. eje postuda wsayatkte Jesc paramatr'Y . jest bronl!\ cllug~. z!J.daJ&C<% otn-eaenta lek.kla. o.tuk zaJmuje jeue» segment, . .DodatkciwtJ Ignol'uje )ekkl

pancel'7..o.cil;lzk-ltraktujeJaklekkl.

Bole.::: 1 gnlBZilu. pwuuztestocentymetc-owy koJec ze sta!!, ln6r'y wysuwa. 91", Jak n6i '"

spI'ezynowy ,ma.d clIonl. BreI'! kr6tko.. otn-ezenia lekkle. jeden segment, Je~'li eros 51~gnle cetu. ]Jl·~.eZ wydr&<':on:y w !\I'odk'u kana.llk wS~l'zykuje do organl",,,,u oflary t,.ucjzn~ lub nar-kot.yk

Eleht.rycz.ny palrtud1: 1 gnlazdo. Met.alowy p,.~t podl&czony do easeeu na.lndowartych kondensator6w. Brofl kl'(ltka. zudaje obr-azema Lekkie. nt.ak aajmuje jeden segment. Jf<!lll przeclwnlk ere wykona udanegc teeau OdpornlXl_cl nil. !XiI z P'I' 'rrcdnvm, trac! praytomnose Oil. pOl mtnuty, Po aktywowanlu peecuctin tadunek u~rzymuje 8!~ ]Jl·7,.«7. t\ll'~ • trzebe u-artc w tym ceeste. albo pest.ucf bp,dzle bezuty~eczny II.ll: do ponownegc nateeowente. N!ektOny 1'!t'<lygnuJ& a palkl 1 podtqo~.a.fq kcndensaccry WP1"<Jst do oilon! attic cswae. ale go.ct~et na.dal

zajmuje dodntkcwe gnlazd'~

PilIZUry: i! gniiu;d ... 'rr-ay acostr-aune I Jekko ukl,:>.ywlone ostrzo,.ktOI'€r wysuwa.j~ sj~ z pJ4~Lkl orom. je~lI zaol~nleBz jl'l moono. Na kotlr.acl1 wvcesaaoae IV aedator-y, kt6re J'ozrywa j& erato, pazuro.m1 mcena cl~~ t juuc. Brm" krotka., zadaje lekkle cbrazenta. aLaI< zajruuje jece» segment. Teflt Odpornoacl nil. 1>01 przeclwnlka jest zWl~kBZOn.y 0 jeden stoplen

MI~ ugn".: 1 gnlazdo • i! gnlaxdil na k .. :id!lladuneh pall..,a. Zasad'y rntotecaa zno.jI.lzle~z w podrecautku podsr.a.wowym na J>t1'. 179. 'Pen moutoweny w rece to wer-sja mini, ale oct wlQkszego bracfezka roam sre tylko pcjemncscte, zbiorn!kOw ne rnaterte! zapalajllcy.

57

Bohater2 "'>~

Dbrzgn: 1 gnliUdu • 1 nlil klli:de 5 nabol. MaZnn go zamontowac na pl'zedra.mlenlu a.Ibo jako ur-zadzente wysuwene aarmeat, dlonL Szczeg61y znajtarssa w podJ'<ilczniku podsta

wowym na Btl'. 175

pencer-ae traktowaja jak iekkie

PiIiiI tan::zowa: ::I gnlClDhl. COO dla. ludzt, kt6l'zy nte lubill poJow1cznycb rcewtaaen. PUy terceowej nte da ste wysuwec. moneuje ale J& po prostu lIEL nadgai-stku t w!1j,Cza przea moons aectentecre preset. A potem zacayna are aaoewe. eecaec aawter-a zbiornik a beneyna . pauwa wyster-caa na 15 mlnut ostr-ej stekamny. ZnaJomy, kt6ry sprawil sobie cos baktego, podlqczyl rure ua spaliny do eawteszcnego ne pleoaeh komtna a ceeastem. .reeu cncesa go nemadowac,

nte zapomntj 0 maece ccxeiew ne tWal'zy_

Brott krotka, ooreaecte lekkle-, eecme 511;1 ria 19 I 20. Rtak zajrnuje 2 segmenty 1 aawsza Jest trudniejszy 0 20% oct awyktegc ataku bronta bial&_ Je§l1 dodesz sobie dodatkowe utr-uduteuie ,30%, pila ~zie aadawata obl'atenia. ciljl:.l:kle I 19norowala lekkie pancerae, a cl~:.l:kle

Llnka z kortwio::zk .. : 1 gniamo. Jesll Iubtsz komiksy 0 aatmame, to cos dla cleble. Hek a wystrzeliwuje grot na ctenk.tm. ate wytraymalym kablu. Je~ll n-ensa w eel j dasa syg-nal, grot rcewtdn si~ w kotwtoaks. W ten eooeou mcaesz wci!J,gn~c Sill do g6ry a1bo przyciqgnlj,C do erebie trajtonego skurcaybyka. Sllark daje sobte rede z ostemdeiesteciome kuogr-amarm.

wiec jesu becereoa sir; wcl!l,gal. musisz zr-auctc zbedny bagaz

Grot aecaje ooreaeme lekkle. drugq lekk'!, ,·anl;l eel otraymuje. jesn w jego cteie otwOI'ZY slf,) kotwlc<:\ka. Nteetety, grot odblja ste nawet ou najlzejsaych panoer,,-.y

Kle.Zl2I!: 3 gniama. Kjesacze to trzy poteane paaur-y z nraegubaml w srcdku. Otaoaaja dlol'l I stykaj& sl'il ostrymi aoncemr p61 metra ze twoj<\ j·';lklj,. Jest to bardzc masywnu broil, wl% muetee mtec budowe pr-aynajmntej 14. zeby Blf;l nta posJugiwac, a jesu nte wypoeaaysa eil;l W BtaJOWY bark I tak ci.raymujesa u~rudnienie '20% do wsaystktcti testcw rucnowycn Jeali wtecaysa orcje kJeszczy. otwler-ajac I zaclskaj.:w dlotl mosesz rozwterac je i aamykec. W ten eposob da sill krusayc skaly j twarcycn cybermU~a.llt6w a ekl py Borge.

BrM krotka, atak eajmuje 3 segmenty. eanaje .lekk.le rany. MooWsz rowmez sprobcwec pocnwycenja. Stapien 'l'r-udnosci ataku rosnte 0 jeden, ale JllSll atak Sill ccwteceie, chwyteez crtere I w kolejnych rurach rnosesa za.clska¢ kleszcze ooswtecajec 3 segmenty zaoajesa wowcaas automatyozrue ooraaenre eteaate I cuntsaea poztom panceraa 0 1. Przeciwnik za rrnaet nor-rnulnegc ete.su moee slf,) wyrwa.¢ wykonuj!\C Pr-cblematyczny test Odpor-nosct na b61 j otJ"zymuj!l,C iek.k& rene run wykcnujac Bar-dzc Trudny test Budowy. Parmetaj 0 utrud nlen!u .20%, jesn nle masz BtaiOWegO bru"ku

Podwozie

Do pewnego stopntn jestem w stame eroaumtec ludzi, kt6· rzy wymieniaj~ natur-ajne czesct otata no. satucane. Ale pcdwozte rncee sobie zamontowac tylko psychopata. etbc ktol\, ktc en-ecu nogL 'I'ak ja.k Patrick .,Black wInd'" Arnolds. wreee jail wygl!l,da .Juggernaut? Z pod-

woatem etejese BIIi' wersja min! g6ra twcja. a dolnaczli'~¢w jconstr-ukcja ne kojacn albog1\sle nlcach. Ta.kl pcetatomowy centaur coevwtscre pod weare nle daje 01 opanoer-aenta na tcrsie i glowla, ale J ta.k wszectzle J;edziesz ucnoceu za maszYTIII Molo

68

'"'(' Zostan oyborgteml

aha! zantm zd:lliysz 1l1Q odezwo.~. w twoj!j. B~I'OnQ poiece, k ulkl, 8 mOM newet. granaty ! raklety. Bla.ckwind powtada. :W pc zamcntowentu podwm:la zyjesz szyulto I umtevasz mtodo. Jak saybjro :.l:yjes:.i:<) 'T'o jut >,.aleiy oct 08!lH~6w podwoata.

Do mtnusow tegc uepr-awmenta z. cer .. newnoecta najeay awesue, pallwa. Na ate xnometa-cw sunuc pall jakle!! BZOOC do etedmtu lltl'Ow. a wewnetrzny zblornlk rme~c[ sto dwadatescta litr6w. Pocwoata maJ!l powaana wad" . jean paUWIJ slQ skoflczy zcstajesz urueruchormcny, Psycho]e W roceaju mecxwtnoe, me zwazajf\. (UI. tekte drobla.:&gl I wy!l;ol'zystujt\ wszyetko do ostatnjej kropll. Dlatego konstr'uktor- pod. wozta wyposaZyJ je w zblol'nlk reaer-wowy 0 ccjemncscr uwadateetu Utr6w. JMlI plLllwo SkOl'HlZY sill. sUnlk przechodzl w tryb OB7~Y 1 na rezarwle moZe jechac Z pl·.,dko!lcl,\ do 20 km nIL godz1n'l, sp8:laj¥ eater-y do ptectu utrow na. &00 kucme-

tl'¢W.

In .. t:alaeja: WSZC3<lp: Zabieg·chl.rurgiczny 0 P1' aeeoao trud.nym ·(w prevpedku podwoata paj~c;rego Ohcler-nfe tr·udny); seeasa na. odreuceate 20'1\>

Dzia'anie: wseoeep zast~puje nogi i umoanwte pcr-uezanie ere z pr~kOOcJ4 abttzcna do pl'li'dkoool samocnodu. Jego wlaSclclel rue mcee wyk(:ll'zystywa~ niek.t6· rych umlejl;"!tnooc\ (np. Plywanle, Jazda. kenna, Skr-adante 51,;,) I manewI"\'iw w wal· oe (rip. untk). W nlektLll'yoh przypadkach MG rnoze PIlProBI6 0 !;est Cl<;ltltloh rna sayn. .xterowame poowoetem me wyrnaga udatalu .1''\11.. Wlecej Info~mllcJJ przy

cotsecn poszceegotuycn wezczepew,

Korw.erwacjB: Pr'zeglfl,d t-ea ns. pOl roku pumoze unixnao kJopotliwyob sytu ecjr, gdy sUnlk me cuce ruszy6 w srodku 6trzelanlny. MOZna go przeprowadziC. w warsatacte aamocnodowym.

Pudwo7.ie kolowe

Nte rna to ja.k wteene czt.Bry kOlka. Podwcale xotowe to konstr-ukeja akJada.J&CII. al';1 Z tekkleh rur, snntae epannowegu I odl'Obiny elektronlkl. Jp-st 0 potcwe mniejeee nlz semocnco. a podobieilstwo ~ aul.em kofwzy sl~ na cztereoh kotach. Kratownjo~ moans, poxr-yc blachll zab.,.>!'plee7.aJtIoC s!lnlk przed ptachem 1 eu-aetcmt a br-oru palnej. ale W l.en erosou I<onswuk oja staje sle o.l~:?sz;)__ N01'maJUI.e podwozle kolowa wll.ty okolO caterystu klle>gramow. Pokryta gl"ub~ blacha, wazy oketo BOO kg (pancMz lekkl). a jeSll pojoeyse bla.ch~ pencerna (pancerz OleZk1) I dodasa pal'IiI wamocnten, osl~nlAsz nawet I ostemset kl1o. Waga elala, k~Ore g6ruje nad 4 kUPI! ztornu. nte rna w1eksZ<'!go znacsente, Na ewotm podwcatu Blackwtnd wycl1\-ga do 70 enometrow na godzin<;1. Jflilt ZWI'otny jak rna.ly samochodeik I, jesn rna dobry humor. zabteca ze sob4 pa.sa:terOw.

I'odwozie [Qsielucowe

znecanre rozni sl';l ad kolowegc Ja.k wska:r:uje neawe, poawem por-ueaac si~ ne dw6ch !l¥le rucach. pr'zez co latw\ej pukonuJe elli! tr-udn y ter-en I preesekoov Sarno pcdwoale jest ber-deo dute . pJ7 .. ypamlJHl. wlejka~olq snmocnod osobowy, Najwleooj miejsca. zaJmuje pot.<;ltuy ennik. jail. ~ IIHJ.lego czojgu. Dglekl cueej mocy jest w stante POI'UBzye pencer-ne podwoate. do cater-eon pll.Ilat.eI'Ow, kt6T"l:Y Bi~ nil. rum ueenowns. a. na.wet PT"l:Yozep,;, z gRmolamL 811nLk J:!1Ll1 okblo p1etnll.Stu 1lt1'OW cattwe. ria 81.0 xuomeurcw w tr-udnym tereme nawet j dwadzte·

Bohater 2 >~(1

ecie. Z tego powodu wewnetrzny bak jest odpowtednto duzy j mle4cl Ja.kle!! dwleooie piqC.· dzlssi9,t lltr6w, a woeeme eewnen-enycn abtor-nikcw nte jest gluplm pomyajern. mebersrwo rozwlja maksyma)n9r nredeosc cater-dalestu knometrow na. gcdatne. a ~11 zatoayea tiu'any, nte da sle go powatr-ayrnac tadnym rnur-em. ClqZkl pancera na. kaMej lokacji robl swoje. Sk9,d tall dobrze znam ~ mwszynke'? Sam jeZdze ria g'l:sienlcachl Nle polecam . poctuantaja rnaae gambit I Ill!, zgrabne mnlej w1ecej tak, Jail piepreony noeorczec. a.le paBuJ4 do mojego

Podwozic pi\iicze

Ja.klm~ dz[wllym trllJ"em mo;l:esz nle dostaf kulkl, J9fI!! j82dzlsz na. kola.ch lub glj,slenioach, ale kaZdy, lito zdeoyuuje ste ne podwozte pajecee, aawsee I wszedzh:l acetante wzl",ty za cyborg-a. Molooha.. 'I'en typ jest rnntajsey eta kotowe I gaatemcowe. pr-aypomtna enpse 0 mnlej wrecej meerowej sr-edntcy, pr-aedtuzajaoej sl~ w wychylouy do gary odwtox. Wyra.sta z nlej estern pajliK'zyoh nag, srobtonyoh z soltdnego metalu . dzl~kl nlm mcane z latwoOO1!\ porusza<l sl", po trudnym terenle, blega6 po rulna.ch, a nawet wsplne.6 sl~ wewml,trz plono· wych studnr. Pajl;laze nogt rue poawaiaja onodzte .PO ptonowycn ectanacn, nre rnoane cea pr-aejsc ria ntch po waskiej kradce. gdy~ ms.jl\ zbyt see-ocr roescew. Nawet jesn su-ectee Gztery. bedzteez m6g! cncoarc na pozoetatych, ale ju:l; nie biegac. A co do btegama m6zg azlowleka ole jest przystosowany do obs)uglw!l.nla takJej UoScI konczyn, wt<;1C potr7.'6bs,. praynajrnntej roku. :',eby!l nauczyt Slli' korzysta6 z !.ego podwczla. Jadnak nswet, po dlugim ozeste bleganle wyrnaga koncentr-acjr I uta-aymanta uwagt. CO to oznaoza9 JeW tdziesz I rcwncceesnre robise cos tnnego, ctraymujesa ureuorueme +20% do tej akcjt, aeen megmesa ore mceese robtc nrcmnegc

podwcete najeoae mczna cpancerayc jak jccrowe. Ma one takl sam emorntx z cenwem, spala okoto pl~elu mrQw ne ato kllometrQw I pozwa.la osl~nt\t maksymalo<\ prl;ldk~ 30 km na godatrie.

0[00 skorpio03 ([adielJ

Facet, kt61'y ka~a.l socre aprawt6 oe.jecee podwozle, mlal cuao fantazjl. Po dw6ch lat.ach zglosl.l ale anowu de speo6w I kaza.t tm dooac ogon skoeptona. &!,dz';l. toe ole ole etot na oreesekcde:e. by takl gad:l:et domontowae do tnnego typu podwoata, cnoctaz ccaywtscre efekt rite bedzle takl sam. W czym reecav Ot():I: ogon ekor-ptona to dosyc sla.styczny k abel, gruhy u podstawy ne oketo p6J metra a. ne. ewtenczemu na jaktes owadatescta centymetr6w. slega. na trzy me~ry, ponlewaz W ~rodku urrneezcae ete system potaceonvon przeguhamt ramlon. Zwlen(l:7.snle ogona to nabljana kok,aml kula z wlelllim szponem. Ni<:< ahclalby~ ocec-wee ceyrns taktrn. GoM z ogonem skor-ptona terror-yzcwat oxonce reext Kolorado I nlkt nte ohclal etewtc mu ceota. wreeecre rotejeccwt eeetewui 'puJapk~. a gdy wpadJ do S7.eroktego I gll;lboklego wHczego doJu, zalall go betonem. Mam n.a.dzlejli'.:',e ta. hlstorla wyb\je 01 z glowy

gtupte pomysty

ogon skor-ptona jest bl'Onllj" ktOreJ uaycie wymaga poswtecente trzech segmerrcow zeoeje rany krytyczne I Ignoruja lekkle paucerze. a clezki!l traktuje jak lekkle. 'T'esty tra.ftenia

Slalowy bark

~l' Zostan cyborgteml '

~ ~O:::o meene zamontowae w creie oJ ""~ w ,6c, «octy. tudate ncsut eetucene

581'00. ctcca. wzmocmone kla.tltl pler-stowe. Ale ctu-eenre tego rOOza.ju Implanty. nre mOwlm,Y ~u pl'zeclez 0 zahlsga.ch mooycznych, a. 0 uspr-awnteotaoh. Lull eee 0 napr1l.wde od.jeCbanych pomyslach. C6±. Z PflwnOOcIe, [lie nezwafbym metalowych nkr'zydel 11lCzym normalnym_ Podobnle

I II I

I

Nle jest w SZC?.egolnle wymy~lne cyber'\Jf1prawnlBnle I po praweate rna wl~J wad nl:! =let. Wldzlalem 000 takjegc u grupy mut.ant6w wYIlI3.uych PJ71"''' Moloche. do znlezcaenta poetjkcw dlll frontl.l nadcnodzacyctr 7. N()wego .rorku. St.oJowy bal'k to ntc tonego jak pancer-a za.krywa.jfl.oy poloWI;l 1.01'5U, oaadzony nil. BztUC;O:ny'ell koAcla.cb. Musl to hy~ choter-me Oleik1e I uiewygodne. a us, dodatek w,ymla.na kote! IlpraWl(l., ttl ol'ga.n\zm c~~cleJ OhOI'UJ9. soate l'unek 7- powodzenlem prees .. .czeplnj I)ta.lowe barkl ludzlom, jednak w dwOc:1l czy weecn przypa.dkllCh na dzle81'iH~ umleral1 ani na blahlGzk~, a koJejnych dw6ch czy sreecn z \.eJ dzlesl4~kl nebewno sl~ Jnklegoo wewneu-anego cbreejcu. Jako. ze byll calonkenu semcoej-

ozego kamando. nlkt sle tym nte pl·1.ejrnowal.

In.hllacJa: wsaceej» ?ableg chlrUl'glc;my 0 PT Trudnym; saenee, na odrzuoonle: 15% Dzlatanle: Mama na nlm opreee wlelkl\ oren, na przyklad Cll,1:l:kl karabln maseyncwy lub metckeucrcwe dzlalko I strzela.c z blodra. w meeeau. Bark ceje t.et wlt;teej pary w rekach . gdy przywallsz komu!. uosteute on obratenia a jedBn ercmen wleks?.e. w1ec jOO:li Bprawl.sz sobte do tegu cyber·reke. to moeesa kruszyc wlany. Bark gWILI·antuje rownle:l: oiezkl pencera ne tujowtu ..... te rnustse pr;,:yzwyczal~ I)\!l do etalego uu-udntente ,20% pl".:y kaWeJ ezynnQ&:1 ruchowej. I jeezcze jecao ~ago cnoteret.wa nle ukryjll8z nawet pod ptasacaem. Zo.W.sZB oeoate wtoec, se z Jool14 ,.tranl1. twojego elala 00$ JSBt rue 1.&k. W najlepszym

wyprulku uznaja Illfil :!'a rnuuke,

Konse ....... ..,jlI: Od ceasu do Cl'.a8U wl:;:yta. u medyka. a gdy ecetante uszkodzony, u me'

ohaolka.. Nle wymaga s!.a.lyeh przegli\-dOw.

doll\C?.onege dol'l medpajsu, gdy wla.wlclel otl".!ymalekk~ lub cl~tk(\ l'an~ (za.]etnle ad woaesntejsavcn uatawlel'l). puate medpakt wymtenta sl~ jll.k magazynkl w plB~oleola

Kompozytowcskrzydla ~

W motm prywatnym ranktngu najdur-ruejszycti. ale I eeresem najbardatej bajer-ancjdch W=zE!JJOw t.o

numer plerwm:y. ares rose mxcne, Ferna.ndo. .roar! '~ ~

t.oz pJec6w aabttegc praea ejebte mutke t ka.za.1 ze- 7-

tneeeiowec sobie. Cyberuspra.wn1enle, Z(fodnte z neawa, - .. "~I \ ,

pr-aypomtna poatraeptone ak:rzydia w!'Ony, JaklS ar-tysta za.da.I

'" sobia nawet u-ud wter-nego odzwlerciedlenla pier w wereewecn kom- (

poaytu. Per-cando neat to na. pjecaon, a kledy cbce. rcewtja, Pi~kny tu wldok , .

In.1:IIII!II;:J"" Modimp: Zableg ohlrurglc:zny 0 PI' protnematycenym. Szanoo ne odr-aucente 10%

~laI"'nle' zrcecce skrzydJa. ohron14 eurow 1 nogt 11 tytu crate. &l, na tyle lekkle, ze ole dodaj!\ utrudnten. Po roerceenru mcene sl~ n1m1 okl'yc ja.k oreeeceem. chrontac cere otero, ate utrudnla to weeysucre akeje ruchowe (060%). SIIT~ydla. dzlalaj~ ja.k lekkl panoorz I B<t cerucccrcrne Dodajllo .5 de ReputacJ!. OOzywloole nle mosca na men latac.

To modlmp. ale eondnte ~rol!nlety ze eekieietem. ZdJ9,!l moane tylko same skrzydla, ale eewreeeenie I meohanlka musza, poeostee w ctere. preea 00 wla.Sclclal sprawla wraeeme

Kon-.erwl!llJa: Raz na kllka. rntastecy tl'zaba. Pl·ze<;zyf.clc I neouwrc mecnamzm.

Biosyntetyki

Blosyntetykl to spoo,la!nodC kUnLk z. Miami. sa, to wsaczepy orgB.nlczne. ktOre aa s~pujl!, DlI.J'Z!I,dy wewnecrene lub usprewutaja IGh datetanie. Inetaluje je otur-urg, rue potraebuje przy tym wledzy 0 mecnenice I etesvrcntce

jeceente psu. Na detoksykator skJada.JI!, sl~ zrnutcwany fr~ment w!l,troby. kt6ry dollj.CZ8. ale do watr-oby pacjenca. oraa ~rtlr.:3~ urepeeone tr~ustka. Nie ohc!B.Ibym noete ozegoa taklego w ~

br-auchu, ale z !.ego 00 slyezalem gra jest wart.a Swll!02.kl.

Datokoykal.or usuwa wI!jkBza!ti I'Odw.jOw toxsye z krwl . r6w·

ntee tr-uctany I exazente. I je.sooze jedno . uodpar-ma ne. 9Jkohol I wlekozOO() <:nanych mt

~{' _ zostar'l cyborgteml

~ikrubalCryjki

In.ulilr;jl'l: ZIl.bleg ohlrurgtozny 0 l>'l' cnoierme 'rrudnyrn; SzllnB& no. odreocente 30% Dz.Iillhlnle: odpcmosc no. 8kat.enle (ale nle prcmtemcwentej .80% WBzelkle testy Budowy I Cha.rakteru sprawdz!l.J~ reakojf# ne, subatencje cnemtcane 111\ teswtejeee 0 dwa. poato-

Kon_rwac:jD: W m1&rt;t uplywu czaeu umiere, za.b16f! tl"UlOO powt6x-<:yc po cza.sle od datestectu do trzydzleatu 18.t, zaletnOOCl cc trybu tycla

!~~~C::~~~:lre" ""&MOw. ".1&"0'" """'"~.

tunku lIlutkow nledlugo po ten pojawtentu Glo no. swrecte, Wygl<\da t.o jak maly wcr-eoaek MlC\owy, czyl1 dooye obr-aydUwle. Byntetycany gruczoJ wydziela do orgunizmu awtes-

kl onecucane. chyoo jakl~ nor-mcny Slyszo.lem tylko 0 jednym typie

oogo bloWBZC1.ePII, ktcr-y z powcceemem da.lo E1le zalustalowlll! catcwtekowt - wydaiejej on sublitancJ",lagoo:w,mo, b61. Wlem jednak, ae iBtnlej& gru~.!oJy wydateJaJ!\OO subeteucje pobudzajllOO, halu~ynog&nnll lub zwl1;lkB"-iI.J¥tI percepcje.

lnatalacjll: Zableg ch1.rurglczny 0 PT 1'rudnym. aeenee, nIL odrzuoon1£s: 10%

DzIiItanle: Posladacz Byntetyc.mych gruczoldw duzc leptaJ ancst bOl. pr-ay czym nre wplyw{l. to na. Jego zmyet doryku. [JmlejetnoAC odpcmose na bill weraese 0 6.

KonsenwacJn: NIB vrym&ga przegl&oddw ani konser-weojt. a.Ie umrera po okofo dzlesleelu tctecn I traeba go csunac.

Dodatkowy sprz~t

Nle eemym spr-aetem eybOl·g ty.le. Gdy jut jlLkUl psychel nar_I'OWlII !lie (Iuh zost.al nafas~..eI"Ow8.lJy pl'"".-.ez M!)locha) rdZnyml nleludzklml ga.dtetam.1. muet jellZ· ellll aeucee 0 Ich ~lJa.nle I stan pctacaen meeeau z crarem, W pl':l',8()lwnym reate IJlechanlczne oa.nka IIzybko okaUJ, SIOil pl's.wdz!wYln pnekle1'l8~Wtlm.

Te malenstwa p!'Z8d woJ",,~ wytwarzane byly w kllku I'OZmlAI"a.ch

glOwkl pinezkl. tnne 1111. jeszcze mmejsze. U:tywa !lIe Ich do ZA61Ianl ... modtrnpow weeceecew I mtntacurowych urz!l,dzefl. W praypadku modtmpow IltaNlZOlj!1 na kllka.dzlelllll,t, caaearn! nuwet, J trzYllta godzlJl pr-any, We wsaceepecn Il~ jecvnre pomccrnceym aronern za.Blla.nla. I zu:tywa.Jtl. Illl;! 0 wteie wolDlej . dzia)ll.j!l, dlugu po amteror wla.!lcln\eill. wusozepu. Z rntkrobateryjek me da sll;! z!I.lilllo:l sUnlka ant Zadnego wlOi'ksrego ureecaenre, ale jU:I: kUka wYIJ~al'CZy. !ab.yodpa.J.JeZaJ'Owkfj.

! Ceno: 15-40 gambU _ Jedn!l, (tm mntejeee, ~ym ceuorejeeex D03'J'1oJPNoSG 5-25% (1m rnnlejsza. tyro rzadzleJ spotyka.na).

Bohater 2 '>~

Niebieskl plyn wytwa.rza. sl~ uytko w Poaterunku I MiamI. Sklad tej scbstencjt to eexret, wladomo jedynla, ae w jeJ sklad wchcdza tywe kul~UJ'Y bak.terli. dlatego wypetruona ntm butelka. must by() eeceernte zamkn1eta. Plyn Blu~.V do przemywa.nia. mleja.o. W ktOl'ych wszczepy styka.J4 Gili' z ctatem. Od ceasu do ozaeu war-to skropl() nlm 1<),OZ8 MC. Plyn cezynresuje, UBuwa stany zapajne I sprewie, lie oyberusprawnlenla sa reptej tolerowane przea orga.nl"m. Je1Ili podcaes tnstecowerue, wszcsepu Spec zuayje prevnejmctej UtI' NlebieskJego plynu, szansa na odr-suceme maiej!l o 5%.

I~ cenc: 20 gambli sa cwtere nwe. DOBTJ!:PNOSC: 6%

Nowe Sztnczki

jq Bl~ umtejecnosctuml wspomagaj¥lY' mi Chl1'UJ'gi!;t, jesn rzut. dotyozy btocy. ber-netykf. ssensa ne Od!'ZUC6llie insta

Zelazny wo_jownlc ]owanegtJ pJ'~~ ctecie wseczepu jest o

Wymaga.nl&: Bljatyka 3" eybel'netycz- 5% mnle.lsza

Opts' 't'en wielki recee pooseeru do mnre Urodzony cyborg

w barae j cowtecste+ "Sar'ah Connor' Nil. Wyma.ga.nl&: Budowa 12·. mcena wy-

zlemi~"_ Uni6s1 do g6ry r~k~. wl~c uchy- br-ae t.ylko na etapte tworzerue poetacl

tuem sl~_ ere. patrz'i', a goM; eemokowet Opla: znetem kledyg taklego malanoho·

rarntentem clos jak'legoo war-rata z diu tijuego goscte, enu! sir; ze zwteszona

glm nc:!emr' glowa, I w og6Je zycie mv sl1;' nie podo

DzlaJaDle: MoZesz poelugtwac sill cyber' bajc. Poto;!m p<)2nal jaklj,fllask<;l Z gangu

oetyczlH\- rr:klj, jak lekkq tarml:<\- ~eW Cyberpsychupat6w I rnoena powledzle<'!,

r~ka otrzyma ota-saerua. kt.6l·s Ja, usz k.a ae coo mJr;dzy nlm! zalskrzylo. C8.lko

dzaj~ (pata-z ojnsyj, traoi wszys~kle wtcte go ccmtenua

swoje renxcje. ale neder moene jB, t.cak- neieaecie Opga.n[zm bchatera nlgdy nte

towac ja.k tarcZlj_ odl~.lUca WH?,(W.epOw.

ex- Pra-eereten Wlelkle stalowe bydle

Wym&ganla.: Elek trornke, a- Mecham- Wyme.ga.nl&: Ohar'ak ter- 12·. wldoezny

ka 2" Chirurgi.a. 6' wswzep

OpIS: Byl zadowolony ><8 I)WO.lflJ ksywkl Op1s: Kledy 7.obaczylismy go po r-az

I ae $Wojego nazwlska. Galyml cmemt pter-weey nte wledzialem cay straerec,

~I,¥,,zal !lad swoim pacjentem pogwlz- cay uctexac. potem jukoe skumorowet

dujac .,Wesele Figaro"_ W ciagu mleSifJ,' eie e nasz<\,grupa" ere dotad nte pozwa

ca. w.st<!._p\l mu care eia.lo rnetajowyrnr lamy, ~..eby sam stal na war-ole

cu;tciaml j ani raau !lIe SfUSZ€I'Owal_ A DZlalanle: Za. katde wldoczn8 cyber-

co nil. to pacjent? Nlc. byl praecrea pr-ay- uspl·a.wnienle crraymujesz premre ,1 do

sr-ubowany do stotu I pozbawLon.y eecze- zesweeaanra I kal''i' -1 do rerswaaji I

kl Oay tarua emccjt. Maksyrnalna premia

Dzl.&le.nle: lnst.aluJ40 wszczepy nte mu to '5, a. =ersweaja i Czyts.nLe emoojl nle

srse wykcny wac dl'uglego r-zutu ne m!lgq scesc pontzej O. Bonus do zesc-e-

OhlI'urgl~, okre~laj",cego, cay pacjen t, eeanre nte rna wptywu ua Suwak

przeayl. E:lektponlka. I Mechanlka ste,

64

SAINT LOUI$, MEKKA MUTANTOW

;

/

Bohater " ">~

-

OkiBm Pl'zybysza

Saint Louis stcjo SIfi: erewne etoeunxc wo ntedewno. wtescrwie ustyseajem 0 nlm (loplero kUka. mlesil;'cy Lernu, kle dy wercevrem po str-cnte 't'exsasu 2 mutkami Bor-ge oxeeetc ste. ae ceese !.ego t,atata.jatwa PI'zyw'i!drowala wte eme a oxcuc aeanc Louis, Il.sprytnlTek· sancaycy apr'owadz.ll! stam~&d cwocn ludz!. ktI'Jl'zy aneu rczne gatunki mu taaow Ja,k niH Inny. Pogadalem troch'i' Z nlm! J doeeemem do wnlosku. is wkr-otce lob mtesto aastynte nil. calym kontynencle, Poetanowllern je oowrederc

r6zy praea rejcc Mlsslslpl wezedlem w grantee I'uln miastll. I "uI>zylem pI'zed stebte sJynnq 56·tlj. IlIll1dzystanow~ charaktervevyczne dill. M1BSisipi emter dz<!,oe opar'y maJa, tut.aJ spA()yflCZ!l~, JasI18, barwlI. Cza.saml tylko wiatr ad t-zek l praywtewa br-un at.ne. brudne dyrnv. kt6re mteeaaje, ete 7. blalymi tworz<l,c rancastyoane atebowteke. iN takl sam spcscb mtesze sl~ w tym mtesere stare? nowym. wteeterem antus .. · ozone pr-eea wojn~ unce I budyuk!. ale r6wnlei corny abucowene oalkowicle oo nowa. z wykOJ'zystalllem nowtutktch mecer-tatow. unce aewerone alomem, puste hramy I plac,e 01'aZ aleje, po kt6 cycn llwlJal1 61~ przeonodnta I kra.ma· rae zamratajacy chodnikl wok61 stf'a·

Saint Louis naavwaja mekk& rnutan- gan6w. &i.l.nt, LOUilj to rmaato xontr-e-

t6w, bo mutkl iyJ& tam nil r6wnyo.b stow, Nlgdy nte wtscorno. co uJr~ysz ae

pNl,wact1 Z Iudarnl i jedni Ole wcnocaa roglem ull<1,Y. Mote star-usaxe na wei-an-

dr-cgtm w paJ'a.d'i', Riedy zawtte+em tam dare ktwejacego sj~ na hujanym fotelu.

po t'az pter-wszy, bytem uprzeczony 0 moze usbrojone, po zeby bands. xtercw-

tym. co ~.a:stanli'. ate sacaerze mcwrac cli', kt61"Y ajecnat z 66·ej I naprawla w6z.

R mOZ8 autentyoanego mutka. ktcry

66

'" Saint Louis, mekka mutant6w .

wstucnoje 61~ w dochodzqc&;\ oddall muayke.

Lndzic

Je~liElp!ild316Zw Saint Loute jeden lizls!'!. dojdeiees (10 wnrosxu, ze mleazkaftcy rmesta M, teruwt, wylmlowarli do fil'a rue moenwoscr I wrasctwte nrc loti nte I'USZll. _ _Pl'zesJaduj~ Il,3 ecnooecn pod drzwia;mt dom6w. -pykajii} rajeC'/.kl I 00' prowadzaJIl pr-aechodntcw W4I11y!llnym warcstem. Po tygodnlu pobytu Iltmer' dzjS7.'.,t.e La pogodn\ Jud,,-le, k\,(jl'zy nie poddaJ1j. siQ preecrwnoscrom josu l oboj1tnie przyjmuja wlUystko·-todobreI to at e. Js111l oobedeteea mlesl~ll. zor-ientiUJesz Bili', :1:9 latwo tu nawl!l:3a,(! PI'~Y' ja,tnie. tcewzeaece rOwnlet, ee aycte w miMcle tocay ete Drzy akcmpemamenere teITIII.LU mUilycznego, k torego wcze ~nieJ rite wYc:;I)uwaleS. 1'ak, eter-uezku. w Saint Louie iudzle tworzlJ. muzykr; katd>\ codaienna "'''-Y1-lnO!lcla,. KIJ.~dy z nlCh trnprowtsuje W wlelklllj mtejsktej cr-ktesta-ae. powiedatatem tudzte . sorry. znaczna C'<l';'SC mleszkat'toow mtastu to mmkl. 1'0 mteato jest praeciee lCh eaytern. Chyba tylko Saint LOllis daJe wBzystkLm mjeszkancorn tyle wolno,kl, nteaateznte 00 I'Il.SY I pochodzenia. Nle jest to ewoeoce wymueaone prewerm t nakezarru rellglJnymL :1'.as$ jtlllt tyl· ko jedoe ·JeIlli potI'aflsz dogadac 1I1'i!z mlejscowyml I pooaujesz r-ytm mtaste, moeeea 1111;1 osiedtte I pl'zY.lma. cte jak 5wojego. 84 ooeywtscse wyja.tk1 ad tej aaeacy, ale 0 ntcn opowtem au cnwue Mutkl przybywll..!& tut.a.J ze wIlzY5tkiCh stroll I kaZd.y z. ntch rna. jakts wlasny pomy<iJ na ujczente soore zycia. Nle W6Z.'!SCY 61j, uotsmcnymt pr-zez ludzl pl'zytulnyml acwci-ke.rm. zdaraaje, SIIi' prawdzlwe oeeue- agreeywne I tak oboe.

.Je!l.l(sl\dzlsz. ill 3a.11H touts jest i-ejem. per-a wypr-owaozrc cll;' z. bledu MLeszkaii.llY mieete, onoc otwaror I przy· jaam dla. obcyoh. rue zavaeze dogatluj~ sle ze soce, nawzaJem. Nle toleruj~ ne pr-ayktad (o caym me mowi ste na gtoaj nlektorych mutkOw. 'l'e stwury. ktore nil' pocrerte, pOI'ozumle~ Sl/i z judsmt I Sit zbyt cdreaejece. fiUSZ1\, zy~ VI ukr-yDIu. podobnte ka.t.da [Iowa grupa.. kt6ra once slli' oeteonc. must oreejec okres pt-cbnv tyja,c 'iN datetrucy Vllle. 'ram pcdobac rcu.grywa ste prawdztwy norror I Btupl·ooent.owl ludzle nse sa mne w1dzianl. wsaeoate. ta.ktfl w Balnt; L0- uta. tr-sebe.a c.?..ego::\ aye. Nle katdy znaj duje dla. etebte jo.k!e~ zaJIi'Gle. Najlatwlej zatr-udntc alii U Byndykatu, ale tc oili'i ka. ha.r6wa. aa pcdie zercte. Wtndclw16 tylkO wfl,l'6d zwyklych rob<.lll panuje ca! kowlta rcwnosc mutkl I tudete LI'ak LUjl!, Slli' z pelnll, tolaI"ancjq,. _ruh animo aje I przyjn.znle nte sa zwl4.~alle'z ras~ ani z pocncdzenlem.

Fakty

Po wojnre wladzli' VI aein Louis przejl\l nlejakl RloUD vardez. Byl z ategc kawal zimnego I OOzwzglfidnego sukmayna, BJe: facet mter jedn<i staooec . ja.7.Z. Muzyt\y mteu u ntego t.a.ryffi ulgoW4! o\ellzylJ Bili' aptloJa.lnyml wzgl{!daml. Nlc dzlw· negu lie cl<lgnli'U do mle.st.a. ae wszyst !doh strcn. 'rue po wojnre. kledy 3alnt Louis dt.wtgalo SlfJ e gr-uacw a n1!. p61· nocy StanOw Iudale rozmawtau ze oobfj, pr-ay ognlskach i wymlenlaJl tnrcemecje aetn-ane podceaa podrOty po konLy-

ill eraeoe je zwyc~ajnle: aestraenc. A.le nencie. w kazdej opow-IEiaci j)ojawia.l slfi!

to same mozna oowiede.ee 0 ludzJacb ten sam w~tek: .sem Louis" 3IYBza..lem,

BB.ndyci IIi", uchowajg, sill w mtescie ze pr-awdatwe tajeney ma.jli, slf;! tam

dJugo s'" elrrntnowe,nt przee coeoorue dobrze", gowtas-zana dzlea!(l,tkl razy

67 /

I Bohater 2 _ >~

plo~ka zmtentaja sle I dz16111.J brzml: ..saInt LOuis? Slysz&Jem,:w tarn k&tde· rnu t.y je sle dobr-ae''. W gr-uncie l'ZOOZy to prawda. ChoclB..t mteatc let.y fiS. glOw· nym sajaku, przy Blawnej autoatr-edate. ecront od pollty!!:1 I nte rna textcn am. blojl jak Nowy .Jork ozy chocby Detroit,Nlerozr!LStallifilww!docznyspoe6b, nre utrzymuje sta.lych konta.ktOw a euaymt osteciamriudakum. Nle wytwa,· rza sle tu pra.wle nrc na e kapor-t, It. mlll8ZklLll.oyi:yjlj,zha.nd.luIUBlug~wta.d· cscnvcn podroznym. Jako OIIrodek vry rntany tQwa.Nw Salot Louis must bye toieranoyJnedla.obcyoh,aJa.koJednoz najwteksaycn osiedjt W rejonre Mlssl· sip! must aye w zgodzle a rnutkumt. Aby eaohectc pr-ayjezdnych do odwledzLn, muet orerowee t.owar, kt.6rego nie rna nlgdzle Indzlej. Tym tower-em jest rcarywka, II. pr-aede wszystk1m muzyka.. xuaensscte knajp dill. przyjezdnych opreca pa.llwa., aerete, j gambilngu oreruje swotm k:lientom prawdatwe tywe orklestry. KaZdy lokal rna. swOj wlasny kUmat.. specjalizuje slf;l w lnnym roeaeju muzykll wychodzl ns.przeclw tnnej gruple pray jeednvcn. Samot.nl ktercwcy praenner-aajacy kontynent wzdlutl wezer-a uejceeectej odwledzaja, "Wstf;lgf;l &06". gdzie krOluje country I blues, 1 gdzie latwo 0 damskle L.Owa.rzyst.wo Grube ryby. czyll prawdzlwl norecwnrcy. zaJatwlajl!. Inter-eey w .Palmlarnl", kt.6ra przypomlna twlerdzf;l. Do OBOtJ. »vcn sal odgr-odzon ych pancer-nymt drzwla.ml tr-ansmtuuje slf;l muzykf;l kwarr.etu smyczlmwago. Na. drugtm kotlcu mresta, w "Top Dog" kJ'6lujl\ nar-kotykl. trans I ambient, a. ka.:l:dego wieczor-a grupy gangarsOw wBzczynlLja, a.wa.ntul·Y. Najpopularnlejezy toka.l wSrOd mlejscowych to "MHee Davis", znatlyzkom:ert6wjazzowych r tnuesowycb. Ma tak dllZl\, kJlentelf;l. teczqSt\ ametorew plwa I muzykl musl slf;l za uowone ogniskami na placu przy knajp-

CD Mekk:a mrxow

Ta utetcrta wydar·zyla. 8lfil krotjcc po wojnte. Rejon Mlsslslpl Jut WOWCZIW byl slawny a powodu wlelklego eanreceyseceerue I coecnosct rnutkew Molooh do· plerosl'i!l'o:t.kr(jCll.l,pl'OdukowalmutkOw Iatn-ycenfe, wypus7.(',zalloh nil. wolnosc, ale nie byl pewten lnotllwOOci swojej nowej ar-mtt. Pollgonsm mtajc si'i! etae Saint Louis rZlltdzone wowceee przez ntckone veiceae. Her-da awter-eoiucat rU6..:yla nil. rnsastc I aeakocayte, Jego rnresakencow Doszloby do rzazi, gdyby nte odale:::z z niespodzlewanej strony. No. pomoo mresekencom p!~.!ybyla dUM gr-upa mutkOw najncwseej generacjt I wapOlniazludtmlodpa.rlo.at.aknapastnlkOw, a potem jeeacee dwa kolejne. W ten sposob mutkl (ezy mul.aay. jail. SIOi! ten ru ceestc nazywa) cncten wkup16 sl'l' w la.ski mlejsoowej spotecenosct gaden ze stworOw nlgdy nle wyznal, z jaklego powodu grupa epraymter-ayla ete z Iudarnl, eeoen rue powledz1a1 tat Skl!,d praysan nlespodzlewanl oojus..:nl· cy. Ocaywtscte w mieecte oie zabrakla ncoejrenwvcn. ale z btegtem oeasu lu dr-ie PPZyzwyozajaH Bl~ do nowego sa, etada. Kledy~ mutaay anmjesaktwety wyl4CZn1e datetntce vuje, potem ... ..aczlil· Iy mtesaac sl~ z ludtmJ I dzlsiaj jui n1kt rue dzlwl slfil otecnoscr stwor6w_ Najpter-w Ville zamleszklwala grupa z jednego rzutu . z grub&'.a przypomina· Illudzl, byll tylko eumejei r glupsl.!My SaInt toots ogloozono mekk11, mucantow aaceeu naplywoo tu rowniei Innl Do dziBiaj jedna.k ty J4CY jesecee ojcowie w.lotycieJe ecctecenoscr mutautow cleSUI, Si'il wlelkim noweaentem 1 sa, nazywanl Patrlll.J'cho.m\. 'MOwl $lfi1. ae majq wtedse nawet ned najba.rdzlej zdaicee tyml I adegenerowanymt rnutantamt, a.1B nie eewsee chca jeJ utywac

Pr-ayjezdnt rue lUI. w eten!e dcstr-aec wszystklego. Tall. napl"a.wdV trzeba pomtesakee w mrescie, teby aor-rentowec

ere. jail. wteru zyjs tu mutentow Pr-ae- dykatu. oeesem loh wplywy mereje.

Jszdia.ja,c pT'3l'!2 rnteetc dostraezeas co Innym I'a.zem rosn(j.. a.le na mocy ja-

na.Jwy:rejkjJku,podobnl.e~lIweJru:lesz klegoS porceurmenta zedne a men rue

do by)e jakieJ lma.Jpy. Zeby zoba.c7.y¢ pr6buje ULgarn¥l wladzy tylko die. ere-

muLkow, muslsz wladzll!¢. jak leh !;ZU· ble. ptar-wsayrn z nlch jest Ike Langer,

ka¢. Nlekt.6rzy wych.odz4 ae swolch ['{)Illy Murzyn znany ze swojej ocpor-

kryjOwek. tylko W nocy. Innl w agole nosct ne, weeeuoegc rodzaju choroby. PQ.

nte ruseaja IiIIlZ legowlsk. Podotmo ptw- doone Nowy .101'11. chctat k.uplC UtI' jego

ruoe I kanaiy SlJ,lnt Louis to prewdalwe jc-wt do bada.n laboratol"Y jnyeh, ale

kr6Jestwo rnutantow tstne rojowlsko. p]'ze8¥1ny Ike rite P06~edi na wyrrua-

rooereicne ne rejony, w ktoryoh tyj40 olil, cncctee orerowano mu kl1ka. omo-

osobne gatunkL Ntekt.6re w ogole nle wlonychsa.mochod6w zaJadowanyoh 11.11,

pl'?ypomlnaJll. ludzl ani nawat zw1er7.11it. nlBtraml z pa.llwem. Facet jeet poten-

Tylko nil, powlerzchnl mlasto jest po. tetem na mtejeccwvm ]'ynku lekow.

gocne Isyrnpatyczne. Pod zlemlll, ukry· tywnooel I no.rkOLykow, "'e~l! chcesz

ty jeev oecbny Swiat. peten k.l·wo.wyeh otwol"ZY~ sklaplk. Inuelal!: brae tower- oct

ko!Hllkt6w, I< !AI'yoh ecne dochodz~ o:za.· ruego. a nil, dcdatak ocdawae mu ()Z~""~

eem ne, nowrerecunte. Slys<5alem. ae zyskOw. Do~'yczy to rewntee kaWego no-

SPOI6C2n~ mutescw podzIeJooa J88t na teru I katdej aptekl. Na st]'aty praywt-

kasty. C2:r;.!l¢ scwcrew pracuje jako tao laJ6w Ike'a stoj& ,lego Iudate, popular

nte, sue, rcbccsa d1a lnoyeh. a r.a.kte dla nre zwanl Czarnuohaml, be wleksz~ z

Syndykatu. Innt to urodzenl wojowni· njch to murzynl. SpOllr6d ",wyklych

cy, a w ryzach tT'"o\yma loh poroaurnte- mteeexenccw wyrt'JtnlaJ40 allil c!etklml.

me z tudamt. Gdyby weayetxte eejcr-ety ekon.any:mJ p18.lll!CZl:UU1. Nancy Valdez

mtasta wydoetaty e11,1 no. ~wlatlo oaten- to 11 kclei cor-ice, wlelk.1ago RlconB.. Bah

ne. luuzte ne oetym kcntynencie cote- ka 2> klaB&. twa.l·da 1 hezlltoana· moans,

tyUby wszelkloh staraI'l., :reby znls=y~ powledzle¢ . wykapallY t.a!;Q. Til, pr-se-

I wypa.llc do cna Sa.l.llt Louis. be plotkl sate trzyru:leewletnJa koblet8. handJu·

B4 fa.ktycznle zatrwata.l&oe. Mow1 sIt', je preece wszystklm pallwern. ale row·

ee Sorgo rna w mtescre egentew I pro' ntea .,t.eJazem~, czyl1 wszelxtego rodza.·

buje p=li!.gn1\~ cate rntestc no. swoj& ju eprl<';lt.em I nal'Zedzlarnl . oct motykt

etrone. Podobno ktoo zdoby! Inrorma- po karo.blny. JesL n.n.jboga.ts~ym mreee-

cje. ze podatemoe seine Louis to con- kanoem mtaatn, ale pt'zynajmnleJ od

gon doow1.a.dC2aLlny Molooho., gd1:le pr-ze- r'oku 01kL jej nre wldzlaJ nIL uucach I

tywa.jq tytko najleplej doscoauwe.nt. chodZll, piouo. ze zaohOl'owala.. 'rreecie

KJedy!!\ wy.Jd4 na. pow1erzchnle I nlkt oooba. t.o Core. mutek petnu geb/l, otic-

Icb nre zavr-zyma, Clat :!: wygla,du .leaL normalnym oziowtextem. roooono Jeec bebectiy nla

Osobowosci i o8ohliwosci przypomlnaja, nll.l'Z4d(lw aadnej 10ywej

istoty. nawet krwa.wl no. eieionc. Pne·

rf'[' Saint Louis, mekka mutant6w

W Saint Louie rZ4dzi waeke grupka kOllaU Sill 0 tyro ne.alanl nil megc row-

ludz! naavwene Syndykatem. S4 to cy mutentcw I byl to ere, ntcn ostatnl

najwteks1 eccercc tut.ejszyeh urznesme- wldok. Core jest klgany za.jakleS gl"7.!!

now. ten ttcaba amtenta sle co kUka ehy 11 pr-sesztoscl. ale cojecre rue mem,

mieslecY nlektdrzy doc:hodzl\ do wja- 11.1.0 II< jak.1ego powodu once go wldzlec

dzy. Innl wypadaj4 z tnteresu. WtaScl' mar-twym, Oct OZIUIU praybycta do 8&.

wte oct. dobrych kuxunearu 1M tylko Lnt LoUi6 ten nleT'".Iuca.JI:\CY 81'1 woozy

trzy 060by stale wohodw, w ekjed Syri- rnutek eLaJ Ble ntekcronowunym kr6

69

l

I

Bohater 2 "y~li

Jam swolch pobr-atymcow, ten t'epr-ezeri- mia~ta. 1'a.kl tlum . ohoe jest slabo

tantem I zar-ezern pr~yw6dc1\ najwtek- uabr-cjony pod extern dow6dcy eemte-

S2eJ slly zhrOjnej w mle&:ls. Na.d nlm nla. Sl'il w hortl'i' fa.natyk6w nie do ae-

stoj!l, tylko patr-tarchowte. W r-azre pc- trzvmama

trzsby petra!! awotee posUk] spoaa

~l do Char8.kteru

JeSI1 poahQdzlszz8a.lnt Loula,zaohodz! podajr-aente. is jesteS mutkiem aibo pdlmutklem. Ewentua.lnle cetowtektem. kt6ry kuma IIIii' z mutanta.ml, ozyl! wyctiodzt na. to sarno. Motes:/: ole przy· anewee sili' do swojegc rotejsca urcdaenia, ale nlgdy nte wyprzesl.'l OliOi' kene· nt. eamuowante do muzyk:l 1 tolerancji wobec wsaetktegc r-odaaju dzlwak6w.

LUPZIE, KTORYCH POTRZEBUJESZ

Bohater+ ~ ~

K:~!~':mn:j':~::::e~:~~~:~:~

to miee dobra apluwr;o pod l'r:k4. spor-y zapaa emunrcjr, zatankowane auto 1 we r-ea kcneer-w, 'l'er-aa jestem etar-y ! glu· pi, ale ~POOJ1'i' SIOi! naucaytem co tamte go ceesu. S!l,dzq. ae najwazntejsze w zyctu tc mtec xnxu anajomycn ae sptu wamt. kumpla., kt6l'Y poteen wytwa raee emuctcje. przyjaciela wojcwntkaa.ut,ootrady 1 k1lk(l, work6w konoorw. l';eby starczyJo die. W.sZY8Lklch. Tak. kotego, cen nasz Swiat Jest sceesanwie samotny I kaZda aoajomosc Jest nil. wa.g/l erose. 0 orewcetwvch przyjaz ntaoh jut; newer nie mcwre, bo zdarza· jq. ere ntestychame raadko 1 s<\ cayms. CUll czego wa.['to tyC. N!e twle:rdz .... ae bea anajomosct jestes skaeany na por-aak .... powtedatatbym l·a.C'~flj. ee dz1r:k1 znaJomo!\aiom kezoe ;l;wycl';lstwo os!<!<" gntesa latw!ej. Nteae.leznte od tego. w caym cnceaa zwyol'il<la6.

Rozszerzone zasady znajoillosci

POOGWoS twos-zenta poeteot w k.r-cku 10 mozesz wybra.c nte tylko spr«'ilt. ale r6wniei Zr1ll.jol1l\J..~cl. Nlnlejs~ reguty doda.dz~ twoim kumplom. ~IXlChf; koiorytu. a tobte dad7.q wl'ilkm:e pore do poptau. Najwaznlejszym dodebktem do za8a.d znajomo§cl Jest nowy wspotcaynnlk, kt.6.ry maJ4 tylkco twci anajomkowle. Na.zywa sl'il on Powlnzunla I 00· ewterctena, jak ber-dac twoja pcstee zzyta ste a kurnplem. Czlow!ek 0 nlskluh Powil>'lanla.ch bI;ldzie po Pl"ostu odlegtym znajomklem, pOOczas gdy osooa ?, wy· soxrrm powtaeantarnt to k tos be.edao bllllkil cereeo Wa.ZDY. BUscy anajornt

Wartosc W Spo}czynnika Powi~zania:

L Ja ciebie cbyba warn ...

NIp. ukrywajmy. facet z Powl4za.nlaml na 1 nte jest awzeg61nle dotn-ym kum· oiern. Byc mcee los zHknq! was r-az cay dwa. w taklej sy~uacji. ze nle je/l~e.~cle rue sobie eupern!e obey. ale to weayst ko. ZapamletaieS jegc twar-z. wiesz, ee rite jest byle przyb1'id,\, ale na twotm mejecc rite powlerzyibym komuS takrernu nawet ~l'Zonka od lopaty. nle mG· wlqC jua 0 jakimkotwtex aauruufu. Nle mnlej jadnak znajomosc moae rcekwnn<tC1 rw:wln<tCsle·WszystJi;ozalezyQ(l

2. Witarn. panie .. eee..

Motesz /IlleC klopoty z zapamret.antem »s» hnienla. ale nle pl'zejmuJ 61",. Ot pal'"" ra.zy ~Pedzlll~cle Ll'oehe czasu ae sob", a. ten goM hyl jedn.ym 7. wlelu uteane.jomych. Nil. pflwnO moene powle' dzlec, se twojq plepwszq reakcj4 nil. jego wldok nte jest etegntecte po spl\Jw/i.jak to Jest w przypa.dku wleiu oboych. Na pewuo, jesn powtesz mu: .,8tapy. zrllb to dlal1lule,a.jnzroblo;!dla.clebleeoa Inl1S go", racer /l1'il «godzl, jMU tylko PI'OPOzyeja b!;dzle \Jcwlwa, 'rylko ole pQlegaj na ntm aa baroao . jesu bylku okeae ere, ae mcee na tym tntereste coa strcctc, wvcore ste cee earc

3. Przejdilllj do inlereSDW

gaczynamy JUZ mowte 0 kon'kr'etnych znajum(~laoh, FMet ~kj Jak ten Z pewDoOOI4 jest praydacny, a ty jestea przy

Z wyeokhnt pcwtazantanu . zgodz!j, sle da.tllY dla. ntego, J ore rna mowy 0 ru-

pornoc cr nawet w najtrudntejsaych oavm w1ecej nl:!: tylko wscoioe Inters'

sytuaejach. Wal'!.OO¢ F'owlll,;:;afJ )lezy sl'il ey. azece ate must dotyu;>;y~ gambll,

w skall oct 1 do 8. ~hocla.z najc""'il!\Clej 0 nte ehodzl. Ma.m na przyklad taklego anajomka. ktor-y

72

Jj

">~ Ludzie, kt6rych potrzebujesz

pllnuje mt domu pocceas mojej nleobec· ucect. W zamten pl'Zywol1:~ mu zdJIiOIa. a roanych odlegJ.voh za.k",tkow. Wlecz juz. 0 CO cnodaiv WUljernna wspGtpra ca, Ale gdybym6j dom za.ata.kowo.lo pie' utu paskudnych mutkow, facet zwlal by. I nte rnot'i' cnec o sc co nregc aerc.

4. Oslanilij mnie'

Hie wtem. eay 2.darzylo 01 sle kledyg steaetee W okopte. Kledy byJem :1:0[111& T'ZBm. 1'8.7£m z gruplI. podobnynti natw niakOw ozolgallSmy lite po ja.klohA dzlu rech. a w powtetrau lo.ta1y kule. Nle mozna pcwtecatec, 1'06 byll~my wlelki· mi pl'llYJaclOlrol. ala Jaden ctn-cnu t.y. iek dt-ugtego J wledzlAlem, ore mog'i' ll· azyl! no. pozos~a.lych. Pamlli'ta.m loh tmicna. ogltj,daJem ten pa.ml4tk1 z rodzinnych steen. Kledy wielkJ .lugger· neut, l'ozw1,\zo.i nas;! oddzla..1. nl!;dchlt· kl rozeszly sle W ewoje IItf'(lny. Nle og14: dalldmy slez.allieble. bonia byta poco. Ale gdyby los znowu poa!.a.wU naa kola sieble, byl!by~my zgT'lLnl!i pa.ozk4. Nle tylk"o no. rronote

5. KOPQ lat. !Iaruszku ...

Tu Jut mozemy mowl!': 0 prz.'i' jatn!. zelety ccevwtscie. co kto uweae, Z9. pl~J:y' ja.2f'1..Dlo.mn1ejel:ltt,ozaufa.nleldbanle o dJ'ugll, osobe. A przy tym inne eprewy . ..Iea11 tw6j kumpel posia.da Powle,' eente, OR 5 to znaC2y. ee anaaa go eajktem nohrae. poznatM J6g0 etane I moenestrony. wtesz u-ccne c jegc preeseioacl cnectea nte 0 eejemctcecn I naJbardatej wstydl!wyoh sprswecn z ~y' ctor-yeu. xomue tektemu moaeea bea ohaw ocoee pOd oplekl;l wjaana Slostrl;l I w najgorszym eeate blldzlesz mla.! euper 6zwllfil'a. No ecm-e. to zart, Ch~ po proetu powledzla6.tSJIISU blldzlsm: pcLrzebowa..1 pcmocy, ~en fa.cet wywlqte ete ze eocowtaaen,

6. StaJimy do !iebie plecami i wyr.iill!~i !plnwQ

Mla.lem kledy~ dwOoh pI'zyja.clOl. SI.a.· na I Har-veya, Razem weszllSmy do jil.. 6klnl mut.a.otOw teb.y wyele,gol\c sbetntlj,d cl'll'k'i' farmera. wspotme bronlJi.!llllY sll;l przad oap&6tnlkaml. 11.19 kledy arcbi!c alII napl'awdl;l gorlj,CO. a w lwry!.a· rau pojawl1 61~ jaklS paJ~koplXlotJn.Y 1\01'1'01'. Stan powlBd;o:lalc .. To Ja petitegnepo pomocr' I Lyle go wldzla.lem. A Harvey zcete! j pomegt m! wyerec pctwora do ptekje, dJa mutk6w. wrdatea. 81.1, pewne grantee. przy ktjjrych cerewlek pli'ka.l opuazr,:7,(l. oit;! w potr-aebte, :reby ratowM swoJ~ dUPIiI.1'o po crcew suntejeee oct nlego. Nle m6wlll 0 pr-aekupatwte cay zo.grotenlu nil. potu wal· kl.a l'Ilozaj 0 taklch nleprzyjemnO!lclaoh Ja,k tor-tur-y lub liudz!!,Oy gl'O~q wtdok. Pl'zy je..clela z Powl~zanl&ml nil. 6 pozn&!l:tpotym.,:recl'i'niezdra.ct;o:l.~ t.aklm jeiSt l:iarvey.

7. Potrzebl\iesz pomocy na Ol'bitaln? JUi lec~.

wteee kogo naawatuym praweztwym PI'<:Y jll.Olalem? Czlowleka. ktory przejechajby ceae St.aoy, by rm pomoc. KogO!! taklego nle mustsz wzywae nil. pomoo . 00 sam troszezyal'i'ocleblel wle.oo dla cleble dobra. Jest bezlntareaowny. daje z sretae wBz.ystko I rnoaesa byt pewten. ae dzla.la ate, twojego dobra. newet jesnrcbtccs eupetnte bee sensu zupetnte jak mOj pr-ayjacte! Harry. xto ry rozwalil rno.lego psa custera. za 09 dost.ai po twar;o;y. Kledy Ju.;l: wstILl, wy tlumaczyl mt, ee jases pluskwa malo-

. cha przegryzla. Gtll Custerow! do mOzgu.

KOI'zystaJI!iC a okazJI . .Je!.ll to czyta&. Ho.I'l".Y, wlelkle sor-r-y,

73

Bohater " ", ...

moaesa powtedetec I> jegc pn:e8zI0!lc1? Czy S4dZisz. ae rna pr-sed tobl\ ja.kJe!l tajemnlce?

by Powl~nla no. 8. No. mySI pl'2ychO" Gdy wyobreztsa eobte anajomegc, c:zas

dz.I\. m! .Jedynle eonetercwre rtImow\ z opisae go za pomoca Wsp6lczynnlkdw.

kina w Detroit· Flip I Flap. Luke Sky- W pcntzszej tabell enejceteee I"dtne

walker 1 Han Solo. Ma.rks I Engels. wie- przydatne Cechy, kt.6re mcee coereoee

l'Z!;ljednak. ee taka ostatecena przyjattl, znajomy W aereenosct od tegc. ja.k 001·

bezkompl'Qmlsowa. I ccegcnne, istnieje ste stosuukj wa.s I¥'Z~ rooze 011;1 ntmt

MoUl ty ~zle8z mret w\(lCeJ a='i'&:ia wspomagaC zupelnle beeinteresownte

Illnll.Jtlzlel>il ta.klego przyJa.clela? wte- lub aa gatil~ gambli. Jeall me wykuplsz

dy no. pewnc l~dzlesz wleazlal 0 co chc- dla. znajcmego odpowlednlch oPCJI, MG

usta.l! je za. ctetne. ale h'i'dl\ one no. ntskim pozlomle, Dotyczy to 8~Alzeg61nle Umtejetncsct. kt.6rych nte mgwll.l'aIILO· walM kumpjowt. 1 jesecee jedno . ocaywtacte rite Jestell ograntceony tylkodo jedaego znajomego, Mo:re1lZ ten etwor-ayo tytu. na ilu pozwol! MG 1 nil. uu !lto-POzy olgarub)!

8. Moj syjanIski bracie

WIB.OOlwle rue wlem, jak to wytjumacsye. NIgdy nte anajem nlkogo, kto rmej-

Tworzellie zniljomosci

,Jeg/! ztlec.ydowalM atf;l pcetedac jakle· goo znujomka, muerea uHailo kllka do tyoz¥'ych go rakt¢w. Chocta:ll MG rna tu oecatnte stowe, to wreeme ty proponujea?-.ktmbf;ldzletwOJkumpeI.Sp¢jrz nil. pomeaee pytanla;

1. Jak m¢glbyg cnteec swcjego ena jomego . jego wygl(l,d zewnetr-any I aha r-akter-? Jakl jest w stoeunku do cieere. a j8.kl w eeeeunxu do lnnyoh ludzl?

i!. Jak rna nil. lmlq znajomy? Czy postada Jak(l,~ kaywkf;l, a jean tall, to czy jest. ona zwll\za.na z jaklmlll wyda-

3. W jaklah okollc:znOOO\ach go po znal~? Jak dawoo ternu to bylo?

4. Jak m6glbyQ cxreeue waaae wza· jemue relacje? Wsp6lne lnteresy, anajcmosc. kole:reflstwo, przyj8.to?

S. Gdzis rrueeexe. tw6j znajomy t czym ete za.JmuJe? WI60zy !l1f;l po kenuyneacle? Oatadl gdzleg I znalazl ella sleble jakte~ :aJ.jf;lole? A mote cccroau

6. ,Jsst cetowiextem ZB,mo;l:nym, cay 1'9.Czej kjepfe bledf;l? scu-ertsa powte cetec 0011 nil. t.emlLt tnnych jego enajo-

myoh?

7. Czy po~ro,fl8z cpowtedatec 0 pr'ywatnym ayctu anajomegc? Jato. Wiele

Cechy zniljome[O

• Ka.Zdy punkt Wsp610zynnlka Powl~' zante (mustsa wykuptc przynajmnlej llL makslmum to 8)

Koszt, w gamblach, 5

• zcejcmv postada umtejernose na poetcmte e t rno;!;ect nlll,slutye

Koszt w gamblach: LO

• Znajomy postada OmlejqtnoM nil. pcatomic 6 1 mote 01 nl(l, slutye

KO&zt w gamblach; 20

• za kazda 10 Punktow neputecji eue-

jomegc

K=twge.mblaoh,e

• Znajomy jest wojowmxjem 1 postece 30mlejf;ltnooo!dlaSpecJallzacJI wcjow ntxe na p~lome.ch 4, 3 I 2

Koszt w ge.mbla.oh; 26

• znajomy jest cwantaktem j poefuda 3 umiejemcsct dla specjeneecjt cwenreka nil. poetomecn 4, 3 j 2

Kosat w gamblaoh; 215

74

!}~( Ludzi_e, kt6rych potrzebujesz

Zyek w ga.mbla.ol): S

• Znajomy jest ka.Jeka, Zysk w gamblach; 20

• Zna.jom,Y jest apeeem 1 postada :3 Umlejetnot\ci dla Specja.llza.ojl rechntke, na. pozloma.ch 4, :3 1-2

Koszt w gamblaah, 25

• awerentujeee anejcmemu wybr-any praez creme Wep61czynnik us. pceacmie

"

Koszt w ga.mb1a.oh: 20

• uwsr-ant.ujesa znajomsrnu wybruny praez ctebte Wep6Jozynnik na poatornte 16

Koszt VII gambI.e.ch;35

• GwarantuJesz znaJomsmu wybl'B.uy przez otebte Wep610zynnlk DB. pozlomle 18

Koszt w gambla.ch: 50

• znajomy postade, coejsonere Informa. cje 0 rntejacu. w ktcr-ym mleszka.! reese

mtec tuSfawl;3

Knszt. w ga.mbla.oh: :30

• Znajorny nale:l:y do jednegc ee slawnyon gangOw rub do ananej orga.n1zacjl KQS,1lt w gambla.oh 10

• Zna.jonly pa.mi~ta. CZ<LBy sJll'2'sd wol

KOBZt wga.mblaoh:6

• ZII. kaZdy ~gwa.rantowa.ny element ekwlpunku (przedmioty. kt61'e cnceee. ;l:_eby posta.da.l)

Koszt w ga.mblaoh: cena/2

aesen pl'zeznaC2yleA nil. auajoraego ponnd 70 gambtt mceeaa obntayc jegc koszt dodajlj,c mu kllka wad. Wyb6r kaMe.) z nton awr-aca o! ok:re~on8, uose gambll, ale me moeeea I'll' ten spoacb odzyska.¢ wtecej nit 30 gambil

Wady zllajome~o

• znajomy Jest mutklem. co wtcae ne

pfer-wsey r-aut oce

Zysk w gamblach:lO

• znajomy jest poszukiwany pr-aez. &}. dz\6w, a jego gaputacja 1 Blawa reese bye tytkc zta.

• Znajomy rna u kogoS ecccwiasente.

kt6re must wypemiec

Zysk w gambla.ch' 10

• Zacil\gnlj,leS II nlegodlug J nlodJo.cle· ble nte arobt, dcpck l go nre splac!sZ; ole mote mtec PowlflUfl wlqkszyeh nJz 4

Zysk I'll' gamtnach: 5 ae, 100 gambll

• Znajomy towarzyazy 01 w pOd.rcl:!;acb, ale mueise mu ptectc (50 gambll mieetecentex r'cwtaeente nte meg&- bye wrexeee rue a

Zysk w gambls.ch: 30

• znajomy to cpun w oetatntm sttLdlurn

nalogu

Zysk w garnblaoh: 25

Znajomosci W [fZe

No dobra. etwcr-aytes eobte kurnpla, more nawet dw60h tun tp'~ch t zaatanll.wlaszsl(j,doczegomogl\bycpotrzeb· ru. Ju:.!; epteaze z cdpowledzle,. NajogOI ruej 1 naJbardzlej ogl'i'dnle, oc znajo' mycb mozesa oeaeiowae pomocy. Jednl wesp!"!!, cl'i' abrojnte, Inni BWOj&- wtedea, jeszcze kto~ moze zalatwl~ 01 Jakl~ sprz~t, ktc'lrego ntgdy nte wobyl. by~ W nor-majay spoaob. zaweae war-to rruec kumpjj. Nawet jesn jeden z drugtm Jest t;.Ota.ln~ iajze., kledy~ nadejuzre wtescr wll.chwlla I okaZe si'i', ee poBladaje.ja· k::ie~ tll.leilty. 0 ktOre nigdy by~ tch me po'slj,dzaJ

MoZesz eetem odwledza<.1 ewoien ZD.s.· jomycb, robte z -ntrm tnteresy prosl¢ Ich 0 przyslugl. By¢ mo.:!<e nlektlirzy eecbce, wecrcwac a toblt JaKo uoaniowie. towafzysze podrOzy lub najemntcy aeieacre oc tego, jakle reIB.cja was lit az~. Sam wykupywatea mu Jego wapot Dzynnikl, wl'i'e wtesa, do ceego gose sj~ nadaje, a ceemu ate ccdcre. Musisz pa ml(jt.a¢, Zs' znajOmy, chccte'a jest none-

75

Bohater " ">~

terem N!~le2nym, zna.jduJe ell,! nte kozalezyodPowil\ULl'le.OUliamlt.e1:od

tylko pOO kontroll\, MG . ..Ieall .tego Po- przypadku. Przy oplllis ka~ego pozro-

w!~!Lnla 51\, mniejsze oct 5. kleruje film rou Powil.lzan przeczy~MZ. czego mozeee

prowadaacy, ale na pewno nte r-az bl,!' apodztewae sit;! od twoJego zuajomego

dale ere pyta! 0 edante. bo to wtaan!e ty Je~l! wymagaez co ruegc wtecej. MG

aneue tl,! poscac ad podszewkl. Je$U Po· mote! praeprcwadaic test loja.luoooi. Test

wl4zanla znajomego wynosllll, 5 lub iojernosct prwpl'{lwa.dza. alii' rcwnfez w

wtecej, rnceeee eterowec jegc poczyna- wyjB,tkowych sytuacjecn, up. gdy ana-

nta.ml zupelnle ta.k. jaltby to byla. two- jomy dowledzlal Sill. se go wyklwa1ea,

Ja druga posrec. Malo tego mcaese alba gdy wlml. ae wykorzYlltujesz go

na.wet wcleJlc slli' w Przyja.clela. loclgry' dl« wl8.Snej wygo<ly. Jell!! sprObujesz

woo gol zeweae jednak OSLa.!.eOZne sto- n&glq.e zasady, MO mcee po prcstu nte

we najeay do MG. Nlekt.6re elementy agodatc sl!;! ne wykorzystanle enejcrce-

scenertceee mog(!, by~ na tyte dellka.t· go, tea tadnego testu. Wyobra.t 600le nil.

ne, ae prowadz1\,cy poprost CJOiI byS nre pnyklad, ZS tW6J boneter zostal uwlOil'

woreier sre w anajornego. Przyklad; gdy ZIODY, a ty nagle mcwtee, ee enejomy

byS odgrywajqo go m6g1 poU\{l,~ JaklA kt6ry mle~zka. pl~~dzle81(!,t kllome~]'6w

Beluet. a potem preentost L~ wreeae nil. dale], przyJ8~dw. olOil owcnuc. To jest

swoj!\- pcecec. zeps\llby~ zabawOil SOble I wresnre nagtnante eeeee.

Innym. Jak wygilldll. test Loja.lnooc!?'ro pro

PamIOilt.aJ, te anajcmt to ludzi8 ta.cy eta sprawa mnotysz wertcsc Powl(l,'

ja.k Bohaterowte Gra.<:l<Y. Tra.ktuJ Ich zan znajomego praez 2 I dodajeS7. do

odpowlednlo. wynlku swojl\ SlawOil. Rezulta.t trak~uj

Testy lojalnosci

ja.k WSpOlczynnlk . z nlm ~dzle5Z porOwnywal rezu.lta.ty ne. kostka.oh. W za.lez!loom ocI sytuacjt rnceesa wykorzy sty wac ewoje Umlej~tnoool pJ':rekony' wente takl Jak Psrswaz.la. BIer cay zesweceemeodejmujesarcn wal't..rncod re~.ulta.LOW nil, kostknch w norrnalny sposOb.de.!lllteBtslf;luda,t.cnlemasprawy, W pnypadku pol'a.::!kl MG rnoze (ale me mus\) odmcwte oj pomocy anajomego

Znajomll przyjll.clele nle aawsae bed~ cnetnr do wspo!prll.C'y. M6gl\- »uee zly d7.len alba kjopoty oecbtate. By6 moze obl'~tllat",nacieblezJaklegoSbla.hego powodu \ przejdzte 1m jutr-c lub pojuta-ze. Oczyw\ste jest rOwnlet. ze przy' j&clele~qbardzlIlJllkorzy.byclpo· moo,nlzledwlepozna.nlludzle.Wszyst·

76

~< ~ Ludzte, kt6rych. potrzebujesz ~

Propozycje znajomo8ci

~ ~P~ ".'_m mo.,,. • 'WroJ '_Y"""'" )o<""m,.'

I Kumplujesg sle z ""Iawie~.lem .. os:.a.~nlm "&adlum ne.log", CI .. ~awe Z jIlklego ""woou Z06!.8II:!c!~ tum· pl&ml. Tak wl;l.1;clwle 1.<>ooon bl~rze? JakleG [oJkkla dragl? 'I'm'nado? Opowladll 01. JlLk t.o Je~~" f".,..eQ.lotcl. rnot.e p,·~ynOllI "t.amt.lj,d .... kl~ (nrormIlCje? Je!lll raoo~ V!.t.ywa od dlu2szegO l·~.a~U. to pawnle )"" SI'1

Imttc:r..v. A mw.e ~rzyme. 51" d"ielnl& I dopl6ro =yll"'" P!'ZyW.;t.lii~? mll "".asaml ..... kllJ!l d~n(I. (I. mQ~ t.u "n dZllIll ~1'1 Gwolml zap",,,,,rnl? ,Je~1I tak. to pr.wnle m .. jakleA trMlO u~nym .. nl". Jet !'I.d?1 oobic w ~yolu?

.~ DUCI!IIWfiY

,_.' -~" Cllybll ~..r"(1 Sf'OOJ8l12owlld m~ W poj/lZIJI/aIlh_

NIl! jeSt 1,.0 rno? ... nail>ard~I"J pnyda.T;na,majOmoS<l w tym ,"yolu. a.le killdy wNlllwle KOlItucha Wyc11I gnl6 »0 clebl& f1lC<j I H\a.lll .. "" P"~,e(j aWl'1tym Plo~rem. powl..,;? mu, .WleJebny Roes" HUldIe" by! maim przyjaclalern". A tWlqty odpowle 01:" Je?u. "I>oko, nle m&m t&dnych WOnl.ow: od JlOOZI1tku chol&lem "I~ wpUSCICf'. Jakl jest ten tW6J zn&)Omy'l Na.pr"wd~ "'Iet'~y. <R.y tylko ud$jIl !wl~\oObliwego? 3r;:ydzl Sl~ pt'~mOOl\ c~y po~ra.fl pI"ZywaliC gdy t!7.eIl<l? Co Sl\dzi n8 ~wOJ !.ern8t . 00111 Cl~. rna mklll, nlUl:<le.kl n8 ~bawler:la tWQjeJ duuy? ~ tWOJ ~"cho"'ny rna grUI>(! wlernych.dla ~t.6ryoh odprawta l1a~~"~Wa.C2y jUt ullC".:nyrn kaznodzle.J4? A mot.) podN't.hlJ& glooZIIC Slowo?JaklegO jeSt ",y"na"la' prOl.est.ant, kat.\llll<. jal<llAegwtY~"7.n8rellglaC2ycho!erawt .. co?

-~

I\~'~) "C""~:,,--~~_:I,_,,,"_~-------------

34 sytuaejO. ~18d.v kaidy ehclalby mle<:: d"lJ[u .... z Pl"~yjOClel8- Na SJ'Od~.u puatynl. w gl.'~tym len!e. "a M!~t"ym pun~kowl" tIo.l\1 1".~yjaClel [.(I pr .. "d?lwy sknrb. W j.8.klch warunko.ch wychowywal 81'.' ~w6J dzlkun? i'«:llOdl.1 Z neod.tu!1g!l. z Mojave. o>:y 11)0')'" pI"Zyw(ldrowal z KiI.llr.dy 1 nawet nle W18. te Molooll Istnlaje? Facet poU·a.f1 w og61e m6wl¢ po ludz~.u? Modll Sill do twojego ~abrlo? Jail: w egol" pozl1&llkle sl.., . ""o.sitM mu )al<11lt gambia W ZB.mla.n "" "polow,,~~ zwlet'<\ynq j Zlohl.? A tnoo./.e pt'~K~ p"'~ypad~k doot.a.le:l tmmerll."e1em po gto .... le I pl'Z6~ naatqpny ~yd~lef\ wlOOzyl Sl~ za t.ob.\, tet>y P!'?<lPI'OOIC?

-

Bohater " ~

~[' _ Ludzte, kt6rych potrzebujesz

(~~\==-Lk _

l~ ,!w~::.'~~'o m' _._ '~" ",.." ~","L

~lt.~~~;:,~Y ~~:~~~G~~;aC;'~':tw~~,~.~;l':~~;:~I:(~b~!j~:~~:J Il~~~~~r;;!~b~:~~':"~~~ ~~~ ~~~~~

,·6~nl"y. kO(!<J !oozy? Uczyl 51~ ~ k"''1i~k, ""'Y ,i!llwAI<Il do BWOjeJ w1edzy pO IMaoh 1'1'u.lnyk17 $penja.llzuje BI~ w ja~.I ... )ll <.IlIIOOr.lnla? M{)""·~w1Btme 1.IU' Sl~ 1lU. [lOS1.flla.tach alho PClt;p .. n zn .. komlCl~ n,w!.o.wllL<': zlamania? Skl\od 1>I<",>..,I"kl, [JJ<)~e w ~y goza.opaMujtlsz? p""",~ majaki..s swoJIl. txl:lkl.,)8.k to 18k .. ]'z? Myje '·~"""lll~e. InlnuL. >.ll.Waze "peru_Ie pny muzyca kIa8Y07.llej. Jubl gd.v pa.c)!lllt ,,""u,]e 1m!? OOOe. rna JU.l: dos.ye "pa.~~Y"II.' ilia t",oioh ru.n. ""'Y "noel ka.t"''1 koleJ"", wl~yl.<l?"" m""cUm ~pOk"jem?

( ,- "!'Cl MVSI~CY szczur

!i;; Mynll. wiqC jes.o'6m, uti. _. W'.f/, ."",,-,

D<l ,eJ z[la.j<!moo~1 oOJ!' hy", al~ Ille J)rr.yzna.w!Ll, W kGl'lcu nl~ w:JZ<>d?l~ t.ol&rujeBI~ S".,.~ury. AI"je>l1l nil) 11~,l,.IBB?, rqzPl!Wtll.d1l1 na lI>wo I J)t"~wQ, "'" k"'npl1lJ""z sl'1" rnllJym ~'dr'rkll"Llh&m, W,ku. znll.j""'ooc m<lll~ bye b"nl~!) Qw<)r.m) .. 9k",d p!lChod,d l,w~J ~1)(,jolTl~k ,. Iyoym ogonkiem'? Z N(JWllgu JOt'ku, ,,~r"'''Mo StlllYl·""h. )IlS'.cZ(I ~ """.go ",11l)00"? LLlbl w\1zy"!.kloh lud~l, ozy lylko ~y jest.e(l WYJ,>Lklom'? JlLk (Iob,';"o '''"\10'1% ~o Iln~leiSkLl i jak dobr~.a """'\lmla tutl?,kl~ ZWY07.aje i zycie ne powl~,e.wlml? Potl'llJI cd) potyT.t!Cwsgo· zua HIQ na BI .. ):tI'<lnme, ~wl"tn!e Bi'i IiIn·ywo. i Bkrada? Mot.e t.lIdna ~rulka nle !'<lb' nn n!ln ,",paunla I .. ,'lila iwla.cJ~ ~ lta.bll jak chrupl¥8 ))"!<IC~kL? Co Inas B~.owry ~¥IU\ 0 loftJ <majOlUaool'? Odybyg p<>prCJ8it go 0 zo.prow",dz8nl"d03hllrrash obrazllby "ill. I1Z.Y ~ylkog""-e<:Znleodm~wll?Jak Sl\dzluz.<lIa.czego loOn 3l'.c:o;u,· nhee 61'1 Z :.ob,. Uda"M? Ura.tnwlI!eI! go kledy~ pl'Z<.'d po(rom~m? Mam d08t.o,1p do Il!karatw. kt.Orycll p<>~l'Z<!buJe. czy po prostu j8Slallak bl7.ydltl I aml"I'I1z4cY. "'" jl!SWiYlsl'l nle po!a)lll.l. t..)eSteil cz!<Mie)dem?

f.

I

~~MV~il~j~~ ___

W ZwJerzCl<t?.8blj>lffi lIf/byt.YI!· ludzltevy jJJ'wzyC,

MyMl.wago I'll!)' 11l~e"~G\lJ~ p<'l!~.Yk(, wlalkioh ml<Lllt. ula O\~I'P! nil 1I'llnlQ ~l)IA"nnlllllamb\J. gate ~nyma. ij\Q z d"la, <Xl Mol,;ciJiL i pewnl~ w oa61~ nIl! ~lynl,(l.1 Q fronole, l"lLtlet poJUje nil. ~wl\W~~tu.. 021",,)."'1 lliL mu~1<1 M(L co ,J<:olC. ma "a ('" kupie am"nLcJ~ I l"ka.l·e.~wlll J(l.I<~)$ SOb!B radzL Kim jt!at ~w(lJ l.1)y~lIwy? 'I'<, lrHllnMkl w<>Jowllil<, cz.y blal"'" - samotnlk, k\.O,y rna ",Iergle "" lud~l_ W J~kl apD66b poluje? ZIult.awl" puJapkl. 8~rzelll Z luku CZ.Y woll pol'Z4dn'l B~"" ... ltl'l my~nwsk'l<' Ch"dzl ubrany .. Aktlry pOwl¥&ne namienlanll. c~y "001 ",,~r\)1<8y 11"'lI'tk~ Z ~wor"yw ~z~uo:mych? POIOWP.ll!cie kledya razam. czy Sp,."""'6Will d r,,:;ra w zalnla.n u wyroby pl'ZIlmyp!awe'i' P~wnje je&t ~n .. komltym 6tl'Zillcmn - w!ltQ'y 61~ ~ hOUJego powoclu w 8~"".eJ&n1n~, czy _ll nle zal)ljlI.C I"dzl? OdztB go zna.jdzl68Z? W !~nl!J ch(Wlft. nil. j)l!ryf~rlailh mi""La. a mob> na arocllru pustynl. gd:WI ""'Iyllli dnlamL CZlLI sL<;I na _lIl=t1J'kl?

(~. ) ~~~~I~~~~ b~~ S~~~~~ ~~~~I~;V ~ ddt Inl =mjas~ nJ88D "pluw~,

Nla ~wljaJIIlY w lmwelno \;Elm" r .. o.etowl pl8.<ll BI~ zu lO. ""'by ~yl lllapr~yjemny dil!. lnr:ych lutllli C7'''-lIl<ml mU6L kogoo sprultnl\C, nla czollOleJ m", nastr"""y6 ",lho PQl<lera~~.owM k~rnU!! ~Wl\rz. J .. k wylil~ck I<ln t .... OJ kumpei? Ja.k w!Blkj~ bydte ~!01.ona Z ml~Snl I wykrzywlOnej Mby. ~'Zy Jllk ppzecl~tny ]"dzlk z

I ull<zy. k·Lliry p<> P"""ttl ~Wle~nle;rna aikIdo, Ubler .. BI~ zwyCZILJnle. czy nOlll na.bljnM 1<olO<l.,nl obro~e? Ja.kl rn",ehll<n~l.iIr? Lubl swoja, prac<;l. czy pc pros~u mus! e ozegOtl 2yd? Praou.)e dl .. jItflz<.'Ze wleksug06W<!n· s.yna.. '" mote najmu.)e go kl\.Zdy kto glloe? I"ILOOL Jee~ zab(ljc'l. rna plst.olo~ z UumlkLdm I g"ro~. <::r.y to r~J ~yp op~YQha. e clO~I<'1 ])(I.!k",? W ja.kl 8p006h go poz:na!eS - p<>bll CIO, ~y .)ego I a~wlal'llzWIlC16. U. to mote bye JlOCZ'\tak wSJ>IUllaleJ przyj!LZnl? A mot.e zlla! SL~ Z twoLm opm. ktOry kaza.l mIl stJ'ZOO 010 ja.k oka. w glo .. IU? Pewrue tWOj kumpel ~Y5ka.l Ju180bla peru WT<Jg6w, Jak ba.N:lzo 54 po~tnj? A co z Innyml Jllf!oprzyja.CllilmL?

79

Bohater2 "'>~

Jesl1 kt.<>!! po~rMI przety6 z ""'branls I grzebanl .. w rulnaah, mus! byn gosolem a glowt> na k",rku Potrnt! nl!.jeSi! sl~ byle czym, Swleml0 ZM. oka!!"" I wygrzebuje ze ~mletnlkow cudze oa.jamnlce. Jakt Jast t.en twoJ tu!? StaJ>y zrz~da. ktopego t!'Zeba przekooac butelk~ cregoa moonleJs"ogo, czy mote ellerg1=y I rllchllwy czIowloo""k, ","wau ra.dOllny, gdy go Bp(l1;ykM.? M .. swo.Je ulub10ne mlejs",,? MaZe pOlIno.! jakleS zakamarkl mlaata, 0 k!.OJ'yen rue Wle nlkt pNlaz !llego? Skum.u slq ze 3zczurami I Degenera.ta.rnl, czYUW!l.2a,t.st.oponlteJjegogodnoocl?G<lybydool;a.lgarn6ga.mbll,przestalbybyctulem.czypodobamu slq ULk,ja.k Jast?

Sprs.wdzJi6m. cay J,.ggernaut n~dl1l nIlS gon] J powledzJl1lem do nlljblJMzego kumpJa.o . .Je •• zCZ6 nlgdy Wlk wlelu nle epJeprzalo p1'Z8d !aJc n/8wlelom,,",

TwOJ znajomy dzla.!a nl!. froncia, tc Jilt wlerny Ale Co wlPJ mot.esz 0 nlm pow1!1dzle6? To ot!""r. azy ""Bregowy "'o!nle",,? Co ek!onllo go do pt>(lJo,>eI1L walk! z Molochem . IdeaJy, wyna.grodzenle. a. molle zOIIta! ""elelony BUll? Byt moM fa.cat ,,-<lezartel'Owa.l I prunlOsl Bit na. poludnle? Czy wlesz. sklld poohodzl? Jest Bpecem z Poaterunku. pa.~rIO~ z Nowago Jorku, 11 m~ ukry"'" "woJ'I pra.wd.zlw'l to:!se.moM I korzenle? Jest eeperem, strulc8m wyoorowyrn. znakomlcle poo!uguJe 81t el,~klm mlotem? Znasz go a front!!, czy ~w6J znajomy podrOzuje CIlaBI1rru ne. poludnle w spra.wa.oh woJskowych?

WST~P DO GANGU!

_Bo i>M Inll"ifO mo1!rM I'oOld. Jill< ·n/e ruesZy~ 61~.·z tycIJ I!::UkudzleSi(lOiu /6(,. J<~"r6 linin dan!)? UprawJM J'OJ?? &1.d"j~ bu.ra.kJ? Na.pl'awllJ.C bojJ8J'y'? Do eho/MY; azy l1aprawdf' I>fldzJssz ".wz~Sllwy p''U'B ",,1,(J1'dzle&11 J~, clJOd.l~G po Swl""le I spI-M>dajljO ku(;/lfm/(J ga.aowe? Chyba rue, L8pieJ za/"tyD ku~tk~ Z "<l6ZywklllIli ga"If!J.8ppaWlcBouleodpowIBdnJijfryztu'c1wsl<>¢tyjlj.o/J legend,,-.

DabI'll, o (l'yzUNl.Ch ~?le ktedy Ind'UaJ. Tap"" poga<l"Jroy 0 tyro. Jal< sprawlc. Bob!B kur~k~ z " .... zyw· kamlga.nglL

Bohater 2 '),z,[1

Wsl@ienie

Wstl\-pUeS do gangu, mese nowych koleg6w, fajn4 kUl'tk~. Jest glt. Je~lJ ktos 01 podsxocay, caja rerajce etame aa twolml ptecarni. R6wWQ." Niesl.<lty, to nietakleproste.Tonlejestt.B.k,ZewczQ· raj byle§ zwykIym ouraktem, a ad dzl~ nateaysa do psoekt I weayscy darz& ore zaurantem jak ewojego. 'fwol nowl koled2:'y I>qd!j,chctel! spra.wdzlC, lie tak na pra.wd'i' jeates WaJ't - jak eerdeo moane. clza.ufa.!l.jak scbte r-adatsa w axcjl.uay mase jaja (wzgl'i'dnle co [nnego), ja-k dobry jeetes w tym. co mlale bye two- 1m aeutem (mogtes ale rexismowec jeko wojownlk, mechanjk cay 00 tarn choeea) Czasern gang wymaga aprawdzlanu

I pned przy jectem nowego rnteea. Z dr-uglej strony taklm pr6bom nlgdy nle bedzie konca. zeurerue rceme z caasem. a wraa z nim w twoje )'/jCE! oddawane hfildl\ cor-ea wa;l;nlejsze I trudnlejsze sprawy. Z poceancu ka±dy hedzie mial nil. ctebte eke. Bedztesz je:l:dzU w gruple z pukawk<j, nlczyro najemnlk, waanycn mlejl>c pUnowal tylko z koleg9, do pary,

Troche eeieerwe, nil. tym ewiecie pr-aybedzte, zantm weepmesz ere wy~ej I

semodeternte r-usayea nil. akeje. w kt6- rej eewiese ore womo, seer weawte ele do sieble, wsaysrxtm poeosearvm w po bll~u kate wvnieee sie w dlabJy I !kllszonym glosem powle: "Mam dla ctebte mleJe. 'rylko ty mozeee Ble tym zaJ!\6 'remte patataony nadaj~ sIll do etr-aeta nte, a I ec nteebyt 1m wyohodzl. Slu· ohaj, pojedzlesz do Macon I odszukase jednego goocia. ... " ltd. Tak, na zauranie t.r-zebe aapr-acowac. A moj dziadek rnowll jesecee S.a.dna praca. nie haI'lbl"'.

Tworzellie [an[era

J~ll tworzysz nowa postac I w Kroku s zdecydujesa ete nagraniegangerem. mczeea wybr-ac jedna z oplaaoyeh dalej orga.nlzacjl. OZlllkl temu me bedateea jut byje gangerem a "nle·wlademo·ja· klego" gangu dcatajesz barwy, pelny oplliorganlga.cjt.c:;o.egOChcls()wieoej?A to jeszcze nle wszystkol Nle muatse juz wyblera() pomledzy dwtema ceonemt Profesji Gangera. zecomntj 0 ntcnr 'rerea rnase 0 wtele wi'i!kszy wyb6r, pontewea kaMa z moZllw.Ych do wyboru organtzecjt posteda wresne Cechy do

wyboru

Kazda z orgamzacjt poetada wtesne warunkl we4Pu, opisana w tabelce. Co

"")· .. k" Ju" jest natUl'a ludzl, "" M.w,,"e zblarajl!. 81~ w grupy, grupt.1 I jeszoze mnlejSze podgrupkL llczc!wl JednOC""'I Elq I ~won'4 w108kl, 08IE!{1Ia, male spolecznOl!~I. nI8uc:.mlw1 zblera.l<l. GI~ w bandy I ga.ngl. a meuczelwl ale owani _ w gildle I podobne opgan'~.a.cJe" _ tak rnawl .. ! pewlen krumodz18ja. Z i3aln~ LouIR .. Powlem ~I. facet n .. kllonletry ml_ia! BI~ z prawdll

...... Uy 811 t;a.kle, te nle d. .. alq przepl'<lw .. d.zl~ ~c151eJ gran Icy m!8<lzy ganglem JO. zwyklyml ml"""kal'lca rul ok0110. gdzle tan dzlaill. hawle nlgd.y. Wszysoy rnle5zk .. n~y $<\- '" Bob1\ Dowl~ .. nl. w"zystklcl"l tllc:zl!, mnleJ lub bardzl"J wyra.~n" konaks.IB. '1'akl mamy awla~.:te 0 W5ZYBt~C, w tym c J0028"le, trooba nie".tannle walczy~. Zaml .... t teee ai, k,,-tdy z kaMym. lud?,\e tl!,CZ!\ 81~ w wl~~sze srupy {bo w gpuple !atwleJ BI~ tyje 1 grupa Je8t sUnlejsza) 1 ;l;rll Slto na. W1<lkal'1I sl<."l~. A jal<. "I~ da I opla.ca, oozywjllcle w"pOlpcMUJ". Z _.ym. "'" "Ie zaWBZe sl~ da I "Ie zawsoo op!a.",,- ady Joodns taka spolec"n~ poota"owl udal:

Sl~ z wlzY~1I do 848lad6w. tame, z mleJsca na.zw", loh gangiem. Alba gdy Uljrn", Jalto plerw"! jakW wa.rWSclow. mleJsce I bronl'1o swego bez lIT.oi!cl. Wiele mini EpolecznOOcI ""'lmuj" sl~ regulaJ't1le gpa.blenlem, wypraw .. ml lupleiczymi ltp. AlB to dalej nle jE!B~ po prostu band e zlych kalea\ ria motopa.ch. z ktOPych k .. tdy ohett tylko pa.lIe. gwalCIC I ra~ow .. l:. Oni prO~uj!\ ~yC, ale nie latwu W Idzle w dzlSlejszym ~wi""! ... Bl'UtalnoM I bezwzgl~dnooO .lesc ue porz"dl<.u dzlennym. Ga.ng musl gdzleol mles<'.katl. wojownlo,v maJ" ?"",ny, cz~sto dzlOOI. Oczywl.'lcl ... maj", swojeSO sure.. a.le ma.l", \ nauczyclela. leka:rO'A, macbanlka. tropI~lela. Itp. Llcz.y sl~ k&tdy 7AW6d, nle tylko wojownlclo' 1m w~j wojownlkOw I 1m wl$OOJ zbrojnych wypadOw. tym Istwl"j nrulwae dan" spolaczucM ga.ngi~m.

82

'\~( Wsta,p do gangu!

ga.ng wejdzle \If poetede.cte lnformacj!

o ctekawym mlejacu.ocIdalonym jednes-

o tY81~ euomeu-ew od ten Iokum . ae~1l gra. jest warta S.wlec;z:kl. seonca to enr-awdztc, ale aarntast ta.l'aba.n.IC- s!'i' przez puetynlo;'l ja.k nornadza. wyal~ tern Jednego ozy dw60h za.ufanyoh ludzl. Mogs, tet NWlyl~ 8WOiOh szpleg6w, .reby awyoeajnte powoszyll, reeeaoeu ai'll \If sytua.cjl choeby w tektm Detroit cay NY. W reaie pomystnycti pNgnDZ coata.rcwnych pl"Zf!2 szplega. ezemr-ane t.ow8.I'zyatwo mote pl'7.yst!l:Pl6 do przeorowaczat. Mo:teaz tet wymyall<l coo tnnego, ale zwrce uwag<;t 08. to, w jaklej za.letnOOcI cc gangu pcacstejesa, Czy IDasz Lam w:rOclt ee, rctestec. za rok, czy po wykonanlu zadu.nla? A mote metdc wa.¢ Sl<jl lub praynajmntej poeytac j&k~infol'm!I.Cj(lcokllkatygodnl?

A terea pogadaJmy 0 tyro kctesfu. ktQry eto! po twojeJ lewej eercnre I 0 tyro po pl'II.Wej. Czyll 0 dr-uzyute. Co powtedzlj, iudzle a g8.l1gu na to, ae podC7.a.8 wloc2lqgl pnez mlast& I pust.kowta t.owa.rzysZll, 01 ,la.cya goscre sp0z8 gangu? Ano nrc me powledz>\. Takl to Jut tn'usnjny ~wlat, ae oamotny weceowiec sta-esante i1l.two gin te. Ody mRBZ eamjarprzedrept.ae lOOOkm pr-eea puatkcwta. leplejza.blerzsl(lzklmS.kLQId.zlewt!j. sa.ml\ stron(l. No I ka:l:cty to arceumte. iaden gang nte b~dzle c\ mlal 7.8. ate, ee nle la.zlsz sam 1 zw:ia.Jesz slO ~ JaklmW pr-aypadkowymt kcjestamt. SyJe bya zalatwll to. ozego Sl(! podjIj,loo. J~l! trze ba. to w(ldruJ eobre z rnatpa. ~ mutantern ezy patrlotf.!, z. NY.No. mote to oetet, ere to pr-zesada, A jut ty sam 7.deoyctUj,

z nIml? lnteresuj>\ 010 tylko te warun- jak tylko wyjedz:le, to no gr:>..echy zc

kl, kL6re okre$ia.k. jaklego typu 11.01& Btanll-tapom.ulane. WodruJ!\Cygangerzy

slam most by~ Itanctyctat do gangu. Je- mogl\ tea eeuxse kogo~ lub ozegO!I, 00

all war-unktem jest np. umtjowente do jest oeteuum brakujll,Cym eiernentem

zdrowego trybu tyola - r.a.kl Jes~ 1 do ur-ucncmterue, ja.klej1l pJeklelnej

super. Olewa5Z za to W8Z:Y8tkle lnlcja· m~yny smterct (lub chocby w8krza

cje. opra.wdzlany It.d. - zaltladamy. ae 1;0 eaenta fabrykl, -enneen w.y elektrcw-

rntetc cuejsce w praeeatosci I zdal~ ne, nl). Jadl\, od mteeee, do mtaste I pyt&JI\,

pll\tkq. 0 powtedzmy ofupa doS0201?D. caeaem

Wil~powanie do I!aJlI!ll podczas [fY

Goroza. eprawe, Je411 cheese 010 wepcnnac dO j&kjeJ~ saauu-anej grupy jut podcza.s gry. COt, ntesteuy musrsa za.lIozy~ wBzyetkie soruwdaten y Jail: mOwl4

przeptay, 2ycz{l powodzentat

ZapornnlJ rowmea 0 ctodatkowyoh ce chaoh dc wyboru.MuslszzadowOJl6SIQ naszywka.ml. No. mote I nre d08t&nlesz Zadnych bonusliw jelIl! Idzte 0 mecnenrkO gry, ale z przynaletnotcl doorga.nlzecjr plynl\ taktllinne lrurzy:acl ta.bularne, 0 ktOrycb pruozyt..asz w punk ole .COz!.ego mam'?".

Przynalezenie

No I wdepn41~. Teraz pewnle przyszlo 01 du glowy, jak do oholery ma.sz grac!, Bkorozwl~I...:IBI(!zjakll-Sbaod~.Pu. wtece swojej dr-uaynje "Wleole,ohlopa 11:1, ja. jut nte mog(l some tall. z warnt w~rowac z rnlejooa. na mlejooe"? Nle bOJ trl\,bkl, W oplsa.ch gangOw znajdzlesz krOtkle objesnteme. jak !IZ8.Sa.dnl~ to, ee wtoceysa 810 samcpae z kumpl(l.(Jli a drutyny zam.1ast eteoeiec w beete 1 gangerzy!l Jak przyst.alo na przykladnego e<:lonko. gangu. W preypadkacn ruektor-ycu QJ"ga.nlzaojl tedeteee mUBlal wy· mygll!l I przedyskuWwRC z MG. w je kim cere wyslala 010 organlzacja do rntejsca. w kUirym t.oozyc slq b{ldzle pFllygoda. Podpowlem ct. Ze najc;zq~clej wlooz!\cy ole w eolowych mrsjscn gangerey ~clgaJ'l< kogOO, kto podpad.! bancare. Wlosz. nlejecton cwantejc my!lll, ee

83

Bohater-" ">¥

Po pterwsae. mesa teras prawle wJa· any dom. 0 lle ocaywtscte orgaruzacja, do kt6reJ przynalezyez ole jest zwy· ceajna bandq_ wt6czyklj(iw, Ale kto C1 kaza.! tak!!, wJa~nie wyblera6? JffilJ jed· oak rnuja swoje JOkUID. mozesz tam zawsee wr6016, zaszyc Si'i'. odpoczlj,C zaeaa, aaraa, tl'OGh{! alq zapedzttem. To na pewno me b'i'dzie dcmek na plazy. Popra.cuJ wyobra.Znl11, (a wtasctwte to MO must pop:racowa¢): jak mote wyg),j, dac tiaaa wypadowa krwiozerceegc gan gu'? Jak kryj6wka bandy etccztet? Ob reay aa.ma slq naauwuja, co nle?

cle 1 sytua.cJl? A moie ... Upsi Uwaga. ten da1\\ by rue byl, wvgodnv cay pie

dr'an tea to cavta. Dobr-a, dalej my~l ,5I)',m, wygodny, czysty czy zapuezc20ny - za·

ale paml!;)taJ. gI'zech nle wykorayscacp. wsae to jakl.~ dom. wiec nfe macuoe ape

Co Z 18[0 mam?

Dobra pyta.nle, Kurtkq z fa.jnfj, naeaywk~, dodatkowa Cech~ ... r to rue wsaystko! Co jeeeceev Czyta.J ! dzl~kujl

tkas<l tam znajome g~by, nie zelechnlesz zglodu, No i aawsze ktos bedzte cos od ciebl" chelal, bo to nle dom wc""sowy.

Po drugte. masz znajomych (jednak ole tych Znajomych przez duZe .;z" - taklch mustsa osobno wykuptcj. Ot,

kumplll kamrll.Uiw. mntej lub ba.rdzlej ozlollka bandy, to gl~ dzlel I roa. Deoy·

jJrzychylnych bceeow. Gdy wl"6cI&;l; do zja najeay do cleble I nlkt cle do rucze-

sllldzlby organtxacJI ! popros!S7. 0 100 go nte zmusza. Ale z drugiej strc,IDy, 00

ga.mb]! nil. pr-aekuptente Btratnlka orea powJIldza, gOll.cie, jIlIIlI ~zlesz w)Oczyl

baWoke. W !·a.?Ip. gdyby Ills pcakutko- sle pr-zez rok po pUlltkowlaoh apruw-

walo, to MO zdeoyuuje jak!L b~rlzls od- d~!LJ!\'l tnrcrmecje 0 potencjajnyob zto

powledZ. JtI(!I1a.k t.o ludzle ~ twojeJ pakl zlJ.Oh gambli I W koflCU wrcoiee z pusty·

I ezanse no. wyekwtpowama Bll, spore. ml re1<.aml? Albo z kllkoma. ma.rnymL

Tylko nte pl'"Ulla.dzaj . wyslall ole na, unlkaJ~ wzroku boosOw? No, ja. bym

mlBje dlatego, ae ponce potra.rlsz ro.dzlC 7.a.cr.1l\1 od dI'ewnlaneJ palk!.

sobte earn w kaMej sytuacjl. Chyba. nle 't'reectm zysl!:lem z przynaletnOll.cl do

ehcesa ieby ole nJ.a..l'l.czyc? JeSl! pr-ze- gangu Jest to. ze jego Slaw a splywo. tea

guiesz wra.co.JI¥l 00 chwlla po byle psl.!'t. no. ciebte. Co prnwda., ere zwteksza. ani

co. mceeee eerecre BWOj&. pozyoJe W gan nre amtanja bezpOOl'adnlo twojej win-

gu l reput.acJe soej Reputacjl (a.nl Slawy), ale MO mote

caesern mozeea rcwntea skorzystIW sprawdzlcdlaposzczeg6lnychBN6w.czy

a pcmocy ganger6w, e ns~et zebr-ac xu- ervseen 0 twojej organlzoojl I czy trze

ku Oil. a.kcJ~. Ale powtar-zam. to me 61\ przed n1& poetenn. Je~ll tak, fajllis.

znejocu przea duZe $, wl~ wszystlro 7..a.WSi:E! to js.kd przy jemncsc. A regu-

zaletyad wldzlrnlsll,l MG. Q WIele tatwtej ly1 Cdt. jOOU jestes W Jakle~ plpldOwle

uzyskac pornoc, je!lll 8.1<.oja. dotyczy sam jak pajec, 81a.wa glWgU to tylko

misjl dla gangu. A ~ll pobo(''Znej - w ta.ka clekawOlltka. W koncu jestes sam

nlektGr'yoh pnypa.dkach rn02eBZ powte- I je:;U st",d ale wy JSdztflBZ. to nte w.yje·

detec. te Ilpotka.le~ pewnych goltol echo- dllle8~ I baeta. Co Innego, gdy w Dobl1tu

dat 0 drutyne). kL6rzy majll, nagran& kl'qcl\ ell;! twol kumple I mrejscowt 0 tym

akcjl;! typu .,czysty zYllk", ale potraebu- wled.7.q., alba gdy pr-oIynajmn1SJ 6lI, 0 tym

j& wspereta I dzlel!\ sle po potowte. Pew- PI'7.ekooa.nL Wtedy ole wlcluI. cretae. iii

rue bedzlsllz m6g11Jczyc nil. kllka spluw. "czlonka. ga.ngu" I m02t!IlZ utywac SIa.-

Js~1I gang rna. wlasnych sonowarow oay wy gaogu ea.mreat, wtasnej.

mecnenucew, rnoaesz sko!'zystaC z ton Czwa-rty bonus poiega na tym. ae

pomocy przy jmujesz motywacje gangu jake

Wszystko to ccevwtscre pod warun- swcje. Mo:te pcwtees terllZ:.A no. 00 ml

kiern. ee raclloo.ktywny wreu- nre wy- to?". J8.8ne, eednych piuscw do WSpOl-

wls.l cll,l zbyt dahlko od sledzJb.y cwoicn ozynnlkOw, Za.dnych ga.mbl!, w eeseuare

kemr-atow zecoe eudowna regula rue aednego zysku. tylko klopot. Za to two-

teleportuje do creme ani gambit. ant je, poetac b~Je jesecee bardztej wyl'a-

spn{ltu. ani ludzL Jedynle poaytywne zlst.a. JIl!l.II gang cent swobode J pr-ucte

my>11l - tak. gang ~r-.!yma za ciecte kctu- na motorre, to b(ldl¥l jego czeSci" pcwt-

kl. nlena!! socnee to same, Ja!!l1 jestetl sand

wspomruatem 0 tyrn, ae 1l102eSZ oza- auonereem. to aetntereeuj ete aunem

aem u~yskaol oct 8WOJegO gal.1gtJ wapae- (I\loI16w. Je~lI Schultzem, ublera.J alii'

Ole w pcataor gambll. Zasada <!zlo.la tea pr-ayawotcie. wyrs.taj la.dnle 1 dbaj 0

w drug'!, strone: solrdnyrn lupem h/;l"" C2yStoSC. Nle bede cle p!""ZfIkonywa.J do

uztesz sl'i' rnustat rcoereue ee swoJ!\ .ro- odgrywa.Dla charak:t.eru zgodnego z ide-

datna". 'r'yncc ml tu teraz nre wr-aeeeca ologl"!; gangu, be to zadanls MG. Jednak

I ore r-ob eie c?'s.rwony. nte rna ne to molm edantem, JsSH ktOl'l w8~IluJll do

2o.dnej reguly W mecnemce. Qt, je~lI ga.ngu tylko pO to, 2eby zgarn"e faJnl.l,

cncesa ecorse odgrywal! eeurenegc 08che, a potem wlizystko 00 robl nljak

-

~, Wst'l<P do gangut

85

Bohater " ">~

-

L& CeOh'i'''' Ta.k, powlnien jl\ ooebr-acr N!eohb"dzle,nB.zwIJmytol'eguJ'1.

z6w to Jut pozycja aastepcy bossa Jest sperntenrem mar-zen kaidego ambttne gobandzIUl>aNlektoreol'ga.nlzaoJema.j'l, cerceo 1'!Y1.ou(lowan& h[eraI'oille I skarn pUkowany podzla.1 runkcjt. a. z tym wl<\iq sl" cleJ:<:awe pl'Ofity. Np. wtasne pomtesaezente w ereuztote, dostsp do l'za.dklej bronl. znleslenle l!m[t(\w na. amuntcje. sepeoerski wee, wreaae gt-upa. k';lzlol'6w,oohronlal'7.e,amollenawet

Co mO[~ Z IB[O miBe WPI'ZI!Zlosci?

Pewnle ja.klego.1 fa.na.tycznego s~lego na kar-ku. Dobra., aar-towajem, W pray szlo~cl moz.,sz. panle bra.cle. plqcslll W gCr". Zaczynasz jake zwykJy plonek, no.

Gan[i do wyborn

~< Wst!!,p do gangul

jecnc !lIe kotacze po glowle. Byota cll.ly

OZ&S na teJ sarnaj poayojt (m:y wreca ee to me byloby ciexewe . np. ner-wowc

na eamym dole) weals me jes~ rajoe, reagow&C na ka..tdego recete, 'II garnuu-

ohyba. 0 tym wieea. Pc8ta.raJ 611;1 nreco 1'Z8. rnyalac, ee t.o Schul~ ole W konou

wspla,~, a bye moae kledyl! MO becete znala.zl. Tak cay s\a.k mote nadej~C

pisal w8~ys~kle przygody PlJd ctetnet dZlen, gdy cowtese Boble"Cza.s okoftczyC

Ma.sa spra.w do zalatwlenle... lud.zie sl';l z ta.klm syctem." I poBLanowisz odejM.

tiOOZl\. WGzystko jest, waene . uklady. Wtedy ccorae przemy41 spcsob. 'II j&k\

eeonomte, polltyka.. dowodzenle akcja.· to arobtsz, ec ber-dec latwc moiesz pc-

ml ltd. Dobra. obud:! 81e. Nn rUle Jootoo ewterceie stowe rncjego dzladka..

Tall: cay ete.x. jaklilSIll£6d aewsae ale Ol"gnle. Za.sta.now ale, co erobtaz gdy Ilpotka.sz kogOll z gangu. da.wnego kamrata. Mlo1esz bee slows., pogad8.Bz czy

Odejscie

M6j dz,ladek zwyk:1 mawla.C opuacte ad reau oillkwldujeru: Qwladka.? Dobra,

.,l'odzin'i'" moaeea tylko uogamt do prao- jed.na spl'"wa eo ty arobtaa, ale podob

duo Jest w tym troche prawdy. Je.4l1 nte w.stanowl sir;. w La.klej sytua.ojl Mel

byleS zwyk.lym ptcckterc. k:t6ry ty1ko za. epotkanego BNa. Czy crninte O!1lI eee

strzela.1 gdy mu kazano enc jetd.z.I.I na slow" (mote newer ole pozna?), ozy

mete ... ze z !nnyml. teby rejnte wygl~' pogada., czy teL. Czy tet m6j daladek

dajo, to pOI ble¢y. Oo!'Z8j. je!lU poznaleS usrntechnte slill w mebre I powte ..A ole

jakres sek:recy. rubo wr'ecz .ooP eexre-

tyn gaugu. Wtedy. gdy oncesz ooejse. to

podczns ewur-zenra ballatel'a. rnuslsz eo- Oa.mlno. Z caeaem, w kolejnyoh dada-t·

xouee wlelu wyeor-ow- Poohodzeola, kach dOjdlt ccevwiscre nowe.

sroresjr, Sztuczek, Cech ttp, Jed.nll.k ad Przyoa.ls.m0Q6 do gangu nte wl~

przybytku glowa nte ball. Cd teeaa mo- alill weare z pr-ayrnuaem weoroweure

eeee wybra.C dodatkowc orgll.oll'.8.cj(l, do w6z(ldzle z gl'U~ uwlt\mnla do nlejezy

kt6rej nale~YBz. A jMII glowa c:if;il jed aledzenla. w jej sledzt!)la. Pl'ZY katdej z

nak l'ozoolal(l., nte muetse. Nl0 nB. sU'i'. organtzacjl poda.lhlmy sposob na to, by

W Kroku 9 ptactsz 100 gambl! 1 elro· bohater m6g1 SI(I W'WIW Oil. czas nrecsre-

go. do gangOw I gl1dl1 !wlata Neurosh1· !lony! pOd~tao!: swctmt wletkaml. Z

my stet crworem . .Motesz wybl'a6 !zylko cepm Wie(: w14t8 ete byete jednym z

jedna or!lanlza.cje. a z mej ~ylko JedOIl, ~nlch·? Po ruerweee. postac otraymuje

ceche. Pcnadto musjsz epetctac optsa- l'Oz\)udowanefabulal'netlo(wlelezgan

ne w I;a))elka.ch warunkl Wsl.{lpu g6w )XJsia.da. ObBzlWl1e OPIIlY w dodut-

POld co. rnozesz wyblerao l: !isty pc- kaeh, kt6re ju:l: 81';1 uka.zaJy). Po dJ-ugla,

ntzej. gdzle znajdztesa znane I lubtane JaSU w przygodzle poJawl Bi'i' w~t.ek

grupy. optsane w podstawce (Gallgl I zwle,_ZII.IlY z dane. orgo.nlza.cj!\-. Mel od-

orgamza.cJe IItl\ 29'7) or-aa w Detroit. powtedruo go :!:modyflkuje pod Kl\tem

Moroa ?..a{!r8.<l peinokl'wwLym Buronem naJe:l:e,_r,ego do ntej bohatara,. W kcnou

lub Sand Punneraem, alba gbul'Owatym po rreeore . dooa.tkowa Cecnar

87

Bohater 2 _ ">~

DrganlzacJe. do kt:aryt:h mogi!! nil.net bohat:l'!rn ..... le grill7.g:

OplB: petra Neuroshlma, en- 311 Odll\ozenle slli!: Lexar-ee z organlza· oJI w~druj& samotnie po catych Stanach Wyma.ga.nla; KtOrakolwlek umtejetnose z paktetu Medyoyna na poatcrme

Ceoha (w1elklego wyboru nle WIL): flJ [zerwony krzyz . Anlo1y MUQ. slerdzla cleazl.\ 51", nlezwyklym powaaemem w~rOd wszystkich zwyczajnych ludzl, z wy Ja,tklem paycnon. lajdak(iw I czlonkOw gUdll. Na. wldok krzyZa. AM ludzlerea.guje,przyja.Znleidopisl'0pOZ niejsze czyny bohatera megl\, popauc

pter-wsae wreaenie

Camino Real _

GMg koJorowyoh z Detroit

Opts; patl'Z Detroit, str 89

O(lIl\!ozenle slQ: Hlkt nle trzyma eeacnxow -r-odamy' nil. stiQ w Detroit. Je.111 kogO~ ctagnte do w.dymy pcee, ratastem. cnocby I w samym NJ, drega. wol "a

Wymaga.nl&: SkCra zofcru Innegc me bialy, paskudny charakter.

C90hy (wybtarz j8d.n1l. z nilJh):

flJ Suklnsyn· wcnccar takl do knaj. py. patrzy kojejno po stedaacyoh 1 ju:l: wtadomc . nle pr<lyszedJ $I~ napl6 ja.k uractwy ceowtek, tylko saujce aeczep kl. A a pyeka wygJlj,da. ne wrOOnegoau' klnsyna. Bohater to srecjeusee od za stra.6Ulnia. Maze wybl'aC dowolnego BN· e. I skterowac na ntegc awOj zly wzrok. ona-e, automa.tyc<lnle atanie sl~ jego wrogtern. ale tatnteje przy wm rowruee

hoha.terowj). Any obrontc ste pr-aed au tomatycznym aast.raesemem. tr-aeba adac pr-eectetny test Morale

~ M~· ececre z Camino 54 sta-aseme nerwowl Nle.zwykle Jatwo t.a.klego wku rzy6. Caly eecn polega. na. tyrn, te nte umlej4 tyoh swolch oerwcw utr-aymac nil. woozy. Je!lll ktoo nElpra.wd'i' mener· wuje bahatera· obreat. wydrwl ltp (de oyduje MG), automatycan!e I tea udzla.· lu woll grecza wall on w pysk swojegc rosmcwoe (np."z mlste") aibo w brzueh ("z kalanka") 1 powala na ererrue. Ta reakcje jest tak meewtadcrne, 1 nlekon· trolowaua.,u,zupelnlezaska.kujeprze· olwnlka . JeSl! me ada on 'l'rudnegc teo stu Zr~oznooc!. zarab!a P!4ch~. cc praw dEI, me otraymuje newet Lekklej rany, ere przez godzlne b~dzle mu eaumtejo w glowle (k8.l'a. 30% do wszystklch te

_CO_lo_m_bO_! ~

PJemJ{lz Pl1St,Y1lJ

Opts, To doplero dzlkusy. Js~!I daea takternu ptstoret, chwvcr go aa luf~ i werme eJ'i' kolbq. Gdy belkoczlj,. to led· wie mozna loh aroaumtec. Ale traeba praysnac. ee coiornoos nleile Btrzelajll, ae swoloh krcuoon juxow. ncaem I dz! dl!, tet BI'i' nlczego soble poS!uguj4. 2:yJII, w kllku wtoskach rozstanycn na pusty nl Neva.dy, rZ<l,dzonych praez Wlelklch aeamanow, spacxotneroow wteday dok· tora.Colo:rnbosa.SZa.ma.nlzColomboswy· gll\dajq jak wycl~el z 1ndllLl'lsklego ZUl' naja wlfllkle p16ropusze, maskl, kolo· rowe fataJaszk1. Kazdy rna dzla..lk~ po-

r-aadnego ztetea a do palenla..

seeoee na a.utoma.tymme zaseraeeente rna, dokuore Colcmbo (ktor-y me tyje

(of!9.1'a otrzyma kar~ 10% do weayet jut od 3 la.t). Z rysunk()w wynlka, te La

ktch testOw sklerowa.nych przeclwko jaktes uraedeeme. jednak oprooe oana-

Wybranl cajonkowte oiemteoie ruezaj4 w ~wlat na P<ll;ZUklwa.nla tajemntcaegc ar-tetaktu, swanegc MaJym Slotl cern. 'rakl byJ nakaz zaJo~yelela plernle·

88

:Al' W stap do gangu!

ceen kodowycb I symooll ute mana nloh eednegc texeeu.

Za. ka.zdym razem. gdy jeden z "'y. alo.nych a ml6jq, ?o>;.zuklwa.o:zy Wl'aca z ceyms, co pr-ayporntna Mate stcnce, abte- 1'8. Bl~ rece &mman6w 1 deba.tuje kllka dnl 1 DOC.)'. W tym ceeste odbywa.jll- 81~ huczne ranee maglczne. cer-emonte I rytulllne Splllwy. Potem okezuje si'i'. ae tc jednak ole tol poszuklwa.nla.trzeha. kcntynuowac

()dj~Dle elt: Bohater mote l'uszyC w ~wllLt W ~wl~tej mtsjt.

Wym&ganta: Poohodzenle· Ma.tka Puetynta. 'l'ropiente 4" Skradanle sl<s 2~

ceoha (w1elklego wyboru rue ma):

~ sp~ ~ ale czt.jie . Colombo mote epee ~z jecnvrn okJem otwar-tym'', nostrzega. ruoh I wytapuje d:!:w1'lkl t.ak, Jakby jego Percepoja. otmtaona byla. 0 2. W ra.zie caegc momentatme moae BIIi' przebudz1C.Zpowodu plytktegosnu bo hater orezymuje nastepnegc dnta kQ.l'{I .20% do weayatktch t;eSt6w. Ale I tal!: jest etceunsowo wypooz'i!&Y, a pUnowll.6

pllnowal

__ VaI_:__'k.:_V __ iS.:_iOl_IS (i

Gang moUJckJlstQw

Opla: Plt.tl'~. Neur-cahtma, atn 299 Odl~enle elq: Nle rna najmntejszego p"obJemu, by ganger z. Dark vteicns

wl60zyt III'.! osobno,

Wytnag&nla.: prowanzente motocykJa 2-, RepUL<LCJa 9., za.;l;yw8.nJe 'Tor-nado

Cecby (wyblerz jedn~ Z Illob):

'f/J Wczor~· Gange1'zy 7. Dark VI stone lykaJ", Tornado tal!: jak lnnl wttamlnq C. Mo;!;na powledzlse. z.. chlopa.· k['napI'!l.Wdq zYJ<} preesetoscia. Ka:>.dy !;est dOLYC~¥,Y wledzy ,,~wlecle z roku 2020 jest taswtejsay 0 d,wa pozlomy.

flJ Lizak z Tornado - ececie a DV ole mUSZIj- ieaee 1 je<Jze() po katdej wypra' will w ~wlM Tornado. Dla nlch to ncr-

I

I

L

rajnie, ale teras tr-eebu je:cha.e dalaj· wslada.jl\- ne awoje ma.szyny 1 w drog~. Jakby 00 najmntej jedh przed cbwue, bulkq, a ole s1lne psyohotropy. Kara 40% do wszyatklch teeecw spowodowa' ns. dzla.lanlem Tornado nte dotyczy

Prowa.dzenla motooykla

Opts: patl'Z Detroit, st!': 42 0c11~n1I1BI"Al'Oheologo""leczq6to ""'inil'ujll. da.leko poza De!J'olt w konkNltnych mla.)a.ch lub ria rcapcznante. Wymaganle.: pr-otesja Ha.ndJal'za,

aaceure, Troplolela lub ZlodzleJa, Budo·

Ceohy CwybleMl jed.nfl, Z nloh): fl) Ne21y k:<naI - A.l'Cbeolodzy z OlldIJ caescrej taoi:1\. pocl.8.allycb podztemla.ch. kallalach I tuueteon pod ewetemt gFU au, nl;!: pod golym ntebem. To jest, meana J""WC, Icb naturalne sr-odowtsxo, WI· dataz, to jeet, tak: jell\! stenteea pr7.ed ja.lclmS oholernle wasxtm tunenktem. mala" dzlura,,,.. SC\.a.nle Cloy wlotem r-ur-y I powlesz Goble no nte. chjopte, tam wcisme Ble tylko dz\8!Jko . to wledz. ee dla Archeologa znacey to -oatktem epo 1'0 taau'', Bohater' potrafi przeclska.c Sit;! przez w¥kle sZCZ6l1ny, newet takle. z ktoryml dzleoko mialoby problemy. I nlkt nle wle, ja.k on to robt.

~ Uic dosk:onaly - ouau Ar-cneorog6w na wtasnej ~k6rze dogwiadozyla prawa oonoru natur-alnegn 'ro nle jest ta.k. ae 01 goSCle zmut.owa.11. Nj(t. pc PFO Btu Z 10 pooz1il,tkuj&Cych e~l)tl!'a.ozy po k!lku ptar-wszycu ajccjacn ecsteje cwocn . rreecn oi:ywyoh. Ct. co pr'7,e:tyJl 61\. riapr-awde nteau w satuce untkaeta ktopc t()w. To ostr-e kr-yter-ia. tnebll. pn.yzna~. Aroheo!ogowle rue nosea bronl (00 ea cl~tka 1 praeszkadzaj. wtec jak wP;a.d

·89

Bohater 2 ",'1.

I fill. up. na gntaado omraymrcn a=6w, mUG2:1\ r-adzic eobte tneceej. Bohater moze w trakale wa.lk! wykouaC akc~ Unlk dookonaly zajmuje 1 segment walk!' nle wymaga. teetu (automatyaz nte udana) I amntejeea obraaente 0 jeden pozlom (czyl1 Lekkle ntwejuje catkowlc\e). Kazde uaycte tej akcjl powocuje kar(! <10% do WB<lystkloh teetow, epowodowana prsea zmeceente. Bohaterme mote atekowec w tur-ae, W kt.6rej

usywa Unlku doskonalego.

=H8.=_ll:=AlI",,[8_::_!S •

Gang motooykJIst6w

Opla: patrz Neurostuma. etn 305 0dJ~n18 III~ Anlolkl CZf;lBto wedruj4 w ntewtejktch grupkach tub samot 0\'

Wyme.ga.nla: Reput&cJa. n-, peakudny char-akter-

Caohy (wyblerz JedD.fI, z nlah):

~ Why u1k: . HeU Angelsl wyepecjeneowen HIe w na.pada.nlu na pedzt:\· ce a.utostradaml samoonody Zbllmjt:\ ale ze w$zystklch stron I starajl:!; ere unte r-uonomtc woe na tyle bezwypa.dkowo. by kterowcv nio 51~ me st.a.lo_ I tym gor~ej dla ntego. bo HA lubia, zcetewfc setae of1ar~ ria dese» cere eetuxe pole' gil. na tym. by tr-aymac Bl~ onsxo !!elga· negn wozu I nle da.c sit;! etar-anowac. Bohater- (jad1\C ria motor-ae) moae untkna,c sta.ra.nowanle. bez potrzeby wyko nywanta tesru. jedna.k tract w!.Ady 2 dlugoScI Jub zje.ildm nil. Offroad· jak wcu. Sztuczka nie dziala us. Oar-maged-

ulublanych rozrywek Hell Angels S& mo.

sit;! ns. a.sfalcle, reese zrnruejeayc uszko· dzenta motoru zwll;lkszaJ&C 0 tyle samo ccercmow ewcje rany, lub odwrotnle

~::~o ,lobi. ko~~m m'''i)

AnarohlstyClmy gang z DetroH

Opls: patl'Z Detroit, str. 69

OdlIl-OZ8nto 01(;"1: Huron! to urocaent koczownicy. Wielu a ntcti roastanych jest po catych Bta.nach, przen06z¥l81~

a rrnejeca na rmejsce

Wymagaol&: umucwente woiaosct I anarchu

Coohy (wybterz Jednllr z nloh):

fl; Cc.je ne dan rady7· cesn -jemu'' sl(;"1 udalo, to mnre te;!: mUIiH Raz w ctegu sesJI za.mlB.st wykonywaC test akcj! opar-tej na zeecaccsct tub Sudowle, mo. tesz a.ut.omatyczn!e powt¢J'".<yc euxcee jednego ze swych kompan6w (SO lub SN). dotycaacy tdenrycanej akejl, wy· konanej przez ntego chwU~ wcaesniej

~ Wycz.yn· Pr'awdzlwy Huron kccne prawdzlwe wY2;Wanla. Za. katdym r-aeem, gdy bonate» wykonuje jakll,S -gtmnastyczna" akcj'.l opar-ta na zrece no~cl lub Budowle (np. weptnecake, akok), moee I'~uclc wplel'w ~ylko dwo· rna soacrm t gdy uzna, M rna male saanse na sukees. moZe aadexrarowec WY· CZVN. nanecae to tyte. ae Huron zdecydcwal II(~ ne erektowne wykoncaente akejl: Pozlom 'rr-ucnoect testu ekacee 0 etopten w g6rl;l, po caym graca I'ZUM. tr-eecta kcsc, a nastepnte pr'aerzucn

tccvjaowe eornteje, w ktor-ych najet.dta. Ta.jna orga.n/zaeJa.

wynn" no. dcwctoej z ko!lcl.

jll, na sleble. t.a.l'anujlt sll;l I zderilaJ& Opi8: patrz Neurostnma. Btl'. 312

Efektem ubocznym ta.kleh aebaw Jest 0dl¥J3Bn1e 81(;"1: Kanlbale z Kolorado

nreyewyceajeme do wseenocn kraks ! w~druj<t. po ca.lych 8ta.nach, ukrywaJI\-C

.... -, upadkOw. Ody bohater- jad<\C ne. moto swoje nietypowe upodobenta. r-ae uderza W pl'Z8Silkodl;l alba wyklada

90

po catycn St&na.oh

"h: Wst!j,p do gangul

Wym&g'anl&: oeconwe guat.a. kullna.r· lacka I Wa.l.ka W!'~ W dowoJ.nej chwlU

Wyme.ge.n1a: pecreaja aeemene, lub Kaznodzlel.

Ceohy (wyblerz j8dn" a olOh):

f/J Z radoald:ywnym wlatrem . LI07,' nil<; Gelgera w r-eku, wlatrak CzwallY

wtacromtereemi w crcgtej . t.ak wygl4' J da warlat z KCS. wtekeecee ludz! untxe obsza.rowskaWnychradlacjl\.asakcla

rze CZerwonego stcnce, odwrotnte. W19k· '.

L::::===============;;.J91 -,

ceoh8. (wlelktego wyboru nlll ma): fl; SpeqaIy . To prawd&. se \stnieje W Sumach tejne bract.wo cenoem pie· pnnl(ltych kales!, kt6ny porywaJ" lu dzllul""Z<\dza.l!l,sobleznlohobladkl.WI· (lzlalemkledytjedoego,jakgo wle8Z8J1 w N.J. Byl rumlany I zctrowy, ja.kby go wycl(lli z pnedwojennego ple.katu. Mooa raktyc:znle COl! w tym jest? Jerol boha· tar upojuje czlowleka I posre go. uayskuje bonus ·40% do wszyatklch teesow opaMyCh nil. Budowle. nee ~19du no. a.petyt boha.tera. ole mote on w ten apos6b uzyska.e wI(lkl;zego bonuau. Pona.dt.o bonus ten maleje z ka.Mym ty· godntem 0 10%, z.aa soiejne, u~t& ccne-

wlAgocalltcwlc1e

_Ko--,mpc._an_ia_B_M_i1i __ @

Korpora.cja handlowa z DetroJt

Opls: patr-a terrcn, str.ll? Odl~nle slo: Osmomllowcy na. co eaten trzymaj!!. 801.,. oltolio Detroit. ale I

tak sl'J. oule~y~wlataml I najcZ'i~clej apoarcd wllzystklch gaTJg6w opuszcza.· jll rnla.sto. np. przy oka.zJI wypraw Ita ra.wan kuptecktch. mlsjl handlowyoh lub ekspjor-acjt obszarcw podejrzal1ycll o za.wlera.nlp. cennycti gambll (tzw. wy prawy lJadaww.e).

Wymaganla: WOj6kowy eJryt

Gechy (wybtan Jedru\ z nloh):

fl; Model rune.- 3 • W 8 Mill wszyst· so must bye tip t<lp I zapl(lt.e nu oateanl gUl!:lk. Mle rna. tu mlajsca. nil. rentstwo. sza.Jel'lstwo. wygrupy azy same wclfi. To prawdzlwa armla ha.ndlowc6w. cooetenrue pcddawane musztrom. Ka.t· dy tu musl nreuatennte ewlczy¢ I 51(1 ooexcnenc . wa..lka., IItrzela.nle, gadall!' ua. prcwedzenie samoohodu. zeznace na. swo.Jejknl'Clekl"7.yi:yklamnast(lpuj4C6 pakle~y lJmle.wLooOO~ Negooja.cje, SUa woll. r-rcweceenie pojazdow. Bron etrae-

moteszzdl!{)ydowa¢,tetwojbohaterza· potntna 0 IIwoim ago I w1¥Z& mu al~ da.wna.zll.B4tpozatotllamOOt. wyksztal· cooa. w cl~ meencecnvcn godztn musetry I ¢wlczen. Urnle~tnoaol oanacaone krzytyklem wzra.sta.j4 do poetornu 3. za.i! Spryt I rercepcje nil. ten caes epada.l4 0 3. Bohater mote w dowolnej ehwl 1I wyJaO z!.ego stanu, jednak ka.ra. do Sprytu I Parcepcjl utrayme ete jesecae preea trzy godzlny.

~ Oara w caIym . Ludzle m6w11l!, ee oercccinowcv S4 st.eesente uplerdll· wI. Skl:\d ten mit? Nle wtem. Faltt, fill, be..rdzo akr-upujaant. mctna. rzeo . perfekcjonlScl, ale teby oct ra.zu uplerdl1· wi? Gdy bohater- bter-se udzlal w dys· kusjl, moee tcrpeccwec wsp61nle uetelane pJany. podcaaa jednej dyakuejt mote trzykro~nle uwet.owat ustalen!a. Za katdym reaem, gdy grupa. coree ai9 I rntmo w8zystko postaw! na ewotm. otraymuje karfil 10% do testow zwl4Zl!.· nych a preeprowadzentem tyeh dzlaJa.1I uwagl "sr",ptyka." po prcatu odblera.j4 IIUy i ch~¢ do czte.tanta. Jednalt wply· wente ria Iudztma IIwoj4 cenq. Po plerw· szym "veto" grupa. znlelubl kl'ytyka.n· ta. Po dpugim· wscteknte sI9 rite 011. tarty. A potrzeclm· pobtje go.

KoieiOi CzerWOne[O Sionea 0

8ek!.ll zSalt LIlkl1Clty

Oplil' patrz Neur-osturna, str. 308 Odl"ozenle alt, MISjonan.e w9druJ~

Bohater 2 ;,'X

Odl~n.Ie 81.,.. Liga me zamyka 6WOteh ludzl na kl6dk~ . .J8tIU chC4 ruazy<l wawlat,dI'<lga wcjna.

Wymaganla: zsnne

CeQhy (wyblel'3 jlldnll, II ntch):

~ .!estern z Ugi. "Kt6:t rue podatwta Ltgl? Nle memo moae Mel':sowLa l'~ Ne<J· d7.unglL xto.nte sJym:al 0 LJdze?Claza"," OoSllla z Llg! nje wrer-aa, 1.6 kl.Oll mota lmnlezazdl'oOOl(':poc:hodzAnlazoajslyn· ntejszego I najwepantalszego mleJSC9. rego llwlata. C&.I:, nlek!.Orzy mowl" na.

~u;:~~:~t::::US:::~::n~~l~:~ .Par=ke::.f.::Lo::ts:_' tA., "

!:Ileble I ogromnemu narcyamow! Llgow· _ .-

oy emll.nujl'!, nltlzwykl~ chaJ'yzffil\.1 pew. Sek,ta. zaM.J06w e ~~/'(In

flooci!!, eretae. Za.W&i'l'I, gdy poz.a Detroit Op1s: patrz Detl'O\t, ijtl~ 1::31

bohat.el' rccneeu !l1~,:te poohodzl II LIg'l, 0di4oa:enh!1 sl,: WOjownlu.y PL sau-

wabudzt tym gor-ace Zo.intfll'eEo.wanlll i!:aj"!, corea wlQkllzych w.)'zwafl. JMl! rue

plot przeclwneJ I wl'ogM6 drugleJ. wystar-cza tm apl'llwdl'-8llle 1I1~ w necrc-

SztUCl:ka. dzio.l& tylko wtedy. gdy sakra !t •. mog~ rusaye w IIwlat, ezuka.j~(: god·

menta.l.ne ~jellta!Jl )! Llgt" bchater- wy. nyah przeclwnikOw I WY7.W&t1.

powle w obecncecr BN: aerewno kOblet Wymaganls.: Proreeja. ?wl~ll&na "Il

jak t meecayan. walkl\:.

Cechy (wyblens J&dn" z nlob):

secsc II t.ego powodu dawno Jut utyznt· Ia. gJe~. CI co :tyjq. do dlll~ na.ie:tq. do twardszych kole~l. NapromlBnJowo..n(l mrejsce d:.lli!.1a na bohatera z polowq, ewcjej mOllY.

~ Czerwooa K9E:ga. Wyzna.wcy xes wlel'llq" te stw6roa.wclq,z poddaje loh

I pl'Oble. Gdy H.il,l~lan Grlmberg, za.lo~y· clel KCS. pod wptywem cojewterue. pt. sal ceerwcna KBI~g~. wokOi seerato pit!' klo wcjuy, Wybuchaly potary, IlI.tlLly pociskt. spa:ja..ly bomby (te t.e1- aedna rue tra.ms. w t.ego mira). Za.mlast wykonywat toot NteatomncsclIub Morale. bohat.er mo:te uetasc I mtoplO 810 nil. kwadro.!I~ w lel.';:tuf'~ ceerwcnej K41~'

g1-dzlekl ~mu automasycanta eee ~t

:;,Li[>:_'a (1

Org8JJIZBl1j11 z DetroIt

Opla P&tl'"l: Detrolt,atr. 45

~ \XIles:z. skqdjesl:em7. No wiado-mo, z Llgl, co ole? A dClkladnleJ - z Machstone. Tylko mleszkatlCly Meohstona po. tralll\1I1et.a.kuchylaO pr~l"\ngo.Po trafJ..o;;z uoh.l'II<lIlIf;l W POl'f) pl'zed kazdym raucanym a rekl pr-sedmtctem (rtngo, coaem, kamlenlern ltp.). 3"~ooty

~;';I::I;z;~::;;;ke

OI'{/anlzacjacoohowa

Opls: po.LI'Z Neuroehtma. stt 312 0d.l¥!Z8n18 al(l' Czlonkowle Llgl B<\

1"CIZBlanl pooaJyoh StanMh

Wyma.ga.nla., PI'ofesJa Ha.ndlll.l·zlI.., r.owoy. Montllra.. Radloopowawl'a, Speea. aececea, 1'l'Oplolela lub Z!odzleja.

Ceoha. (wle!.klego wyboru nre milo):'

~ 5p:Jd lady . CzlonkOw Llgl spotka.cl mczna I'll ka.:tdym z wi",kS<?;ych m1a8t Sta.llow. Odllzuko..nle konta.ktow Zd.jrnle bohat.erowl od godzlny do tygo-dnra. aereanre ad szezf;lScla I za.ludnIe· rna mtasca. No I moena wymlenl<l mforma.c:je. Jeall 00 !!Jterestlja jll.klt untkaln,Y PI'"l:8!L!;I1Jol;, nalllt.y wykonae t.eat jegc DO$~pnO&:l (jeSll przedmjotu rne rna w Cennlkl,l, okl"e~la Jq. MOl ZWif/K ezonej 0 20%. Gdy test eoeeonte zda..ny. tobater- uzyaka In[ormaoj .... gdzle nalet.ygo6Zukll.C-kolttdzy pofael1uootk:nO' 1\ 61", z ta.klm PQdozas ewcrcn wedri)..

wea, I ~uklwaJ\.

92

W· -

rl'[' Wsta,p do gangu!

BIft;8.l'na grupa. lllJ.jBlTlIli.kOw Odl!lto~nle Bl~: aand Runnel's! na}

Opl~ patJ"Z Neul'oahlma, str. 3m caesorej trzymaja slli' osonc Detr'ult,

Od.iq,(!Z8Die BI~: Aby jeden a pezurow '[',,?eba opl'acowa~ pewee. dill. kt61'ego

odl~c7.yl filii' ad gl'UPY. trseba okreSlIt SR wedr-uje po stenech mow rip. bye

wystal'cw.j&-co watn,Y powoo. np. spe- Jednym z lowo6w I pcsauktwaoay SR,

cjema rnlsJII. lub wydaJenle z grupy. pracujacym dla ewotcb.

Wymagaola: Pl'ofesJa. zwlfj,zano. z Wymagll.nle.: WypaWywa.ole. C'~uj-

walk!!" ZI'!;lCZIlOO<': lub Budowa 16-, PIsto· 000(\, Skradanle BI~ I rno-ywarae sl!;' no,

lety tub Karablny 3+ poztcmte 2',

Ceoby (wyblerz jednq, z nieh): Cecby (wybloI'Z jod.Dq, z nloh):

fiJ 5plJwa na poIysk . Pazur-y maj!!, f.l; Clt..Jc:il..bcba - .reseea ekspertem od

calkowH .. ego ewu-e. nil. punkcte swojej ukrywanla SI!;l I podcnodow Gdy kt.OO

crcnr.cevseoea jfl, pJ'"I:Y ~nlada.n!u, erne- mow!: otwai-uy cere». trudno sre tu

fl; MolJ"" "'" we rrne ;loy . PL

cborobilwleskuplo.je,sl(jilaswolmstll.· me doone, I mystacn, KaZdy eaten mere bye dla ntnh albe dobry alboz!y. Do teto docnodzt cere io magtcene mystente, okuuyarn I przeznaczenie . prll.wdzlwa par-ancja. Jednego dnla PL wleJ"zy, ee wtaenoreoante przanlesle gOry, a jut <.Iruglego ledwle powlOozy nogarnt. -wte dZ!\-G", se ten eaten to zly dzten. Kezdego dnla nalety rzUCIC koocll!, K20. Je!UI wypadnle 21ub 3. wszystkle WapOmyn· nlkl bchatera spada.jll, 0 1. a pl'ZY wy· ruku J . at 0 2. JeW u;.S wynlk wynle sle181ul)19.odwJ'(ltnle· wzrast.l).jll,o L, z!I.Il przy wyntku 20 . at 0 2. Illrekty codzlennycll reutcw nte kumulujl!, 81(1.

fl; Pr7ygob.j"',_t_kolO

. 7,.a.bOjcy Z PL lubil!, W ~!'akcie walkl gadac. Cholera., rnaja Wiele do powledze rue swojemu prze<::lwnlkowl. Tu waln4 cytaclk ze swojej Plq,t.eJEwangel1l,t.I).m wy J:clnllj,. dlaozego w og61e walczlj, 1 jak zablj<l, wroga, Doslownie. Be, tak pornpat.yczul. ee mesne, sznju ecetec. ZOo ka.tdyrn r-azam. gdy podczas walk! PL z wtasne] woll odda. wobytfl, IlIlojatyw';) (by odpr-awlc swcje wojenne "r-yt.ua.Iy"), zy.skujedzl'i'kl temu mo~llwooc Pl'ZIll"ZU' cente jednej kosct w tej wales

Pa!lll'j

ruj~ Pr-:!'Y obtedzte I rO"<lkladaja, no. CZr;l' ~b! podcaee kolaojL Za. to moga, bye pew· nl. ae W kJ"ytycznej chwili rue wytnte lmnwnerulzamlastsLI'zaJunlel'ozle gnlesi<;!olohe·'kJ!k". Bohat.er more wy· bl'ati dwle pukawk l Z Lych, kLOre nost pr'l'Y eobte ! dnac 0 ole jak pr-ayatajc na paeur-a. Dzl(lkl temu zmrnejsza sl(l B7..8.IlSa na zacl"cle teras pod1W.l.S tao 8tu8trzelQ.lllamllBZlj.sl(jb~ju:l:tylko wyntku 20, a ote jail. wszyscy . cd 17 do 20

~ Przede wszystkLrn dobry plan .

Jer;J1 bonater- bral udzla! w ptenowemu datajen dru'l:yny, ma pra.wcdo pOilllejszego. jednokrotnego zatraymanta ak· ejl w dowolnym. nawet lIajOOrdzleJ dra matycznym momencle tycn dzla.lal'l ta.k, jakby wol/lna,l kla.wlsz "pau"a~ . Dzl'i'kl ternu grecae zyskuj1} ClIaa na spokojne praernyslente I praeoyakutowenre ca!ej eytuecjt, W eoamowte tej mogfl,bl'atiudzlalnawetol grecze. kt6· rych bohaterowte oddalW 61(1 oct dJ'u:l:y· ny . dyskusja ta. bowtem trrutuje wczeentejeee ner-ady I uetarema. Cechy t.eJ mo;tna u~yC rytko Paz w cla,gu JOOneJ mtejt (np. bltwa. eksploracja budynk.u ltp.),

Sand Runners

opte patrz Detroit. etn 103

93

, Bohater 2 ",..,

ukl"YC. ty w!dzlsz tam pnyna.JmnleJ tuzin dogodnych kr-yjowek. W reeie czy rotnecb jeetes Jato:: duch, prawle nlewtdzlalny. Utrudnlenla. dotycaace Skrada rna alii' ! Ukl'ywanla. atli' ... mnle.ls~6z 0 potowe. Jegll ktoo Gill spyt&. jak to N)bIBZ, odpowtedz; caly sekret to tlepa pla.rnka., przyja.clelu.

~ Sa'ld rtni1Q . ZaW8ze, gdy sytu acja wyrnyka. sIll sped kontroh, wokOI Bzaleje chaos I aamteszenie. po pierwsze. cpanuj stli' 1 uspokoj rny~li, UBI~ gdzi~ z; boku. w clenlu. za,pa.l jolnta Wyobrsz sobie, ae atoLsz bose na. pill sku. CIsza, epokoj. .. Lapteaa? No I 0 to chodzil Tara.z mozesz dojconec r-aecay niemoeuwvcn. Po aajmujacej okolo kwa.dra.nsa sl!sjl "sand runnlngu" tx). hater moae zwlekszy<l jeden, wybrany pl'zs« slebie Wsp6lczynnlk 0 2, zeA I"eSZ' ta. Wsp61czynnlk6w spa.dnle na. ten cza.s

o I. Co godzlne bonus ten smntejsaa alE;!

o 1, <1M po traecn godzlna.ch znlka r6wmea kara dla reszty Wsp61czynnik6w, ozyli wsevsucc wr-aca do norm~~\,

Schultzowie '\~

Na.jwltZnlejsza. orga.nlza.eja z DetroJt

Op18: patr~ Detroit, Btl' 13

omecaeme 81~: Schultz czo;osto wysy-

10. eklpy roseusrwecev lub pojedyn czych lowc6w w tereny oecerone od Det.r-ott. LUdzl Schuotaa, zalatwla.jl!,cych dla ntego rozne sprewy lub zbterajacycti inrormacje mozne scoucec orewie w oe-

Iyoh aeenecn

Wymaganla: zemnowame do porz9,d ku I pr-ewa

Ceohy (wyblerz jednq, z nloh):

fl; W~E!J saecu-su kmIotku - Bcha tel' maze t!'zasna,¢ taklm tekstem BNowl - wtedy wyk<.lTIuJe SIOi! test pr-aeciwstawn.y per-swaajt pr-aectwkc Nlezfomncect. J$l! BN przegra, must ascnowee azacunekwstosunkudobohatera-ooz

wzgl~du na ewentuaJne czyny (np. pPZ& ajuomwante, wteeiente itd.)

f/J stoidd spok:~ - Wok611ataly kuje, a ten spokojnle dokr~ll ootatnl<j. QrubKlil na obudowle \ wlll-CZyl ekran. Nigdzle mu Bl~ nle spieseyto, ale ne.m tak_ 80- hater 19I1oruje wazelkle utrudnlenia wynlkaj4l:e a I'OZprMzajl;j,(lYeh okoncanosct, np. -stneetenma aa rogtem'', oetraet eamccnodu podczas prowadze·

Z;;~:·~:[,"w.",y,w Me

Arm!aszaJenoow

Ople: pata-a neceoerame, etn 304 Odl¥Z8n1e 111'1 Wielu czlonkom 26- laznego Gangu zdarza al.;. wypaM z gru·

py na ohw1l1! lub na dluzej

Wyma.I!a.nla: Odwa.ga I -odrobtna'' sza.. tenstwa

COOhy (wyblerz Jedn4 z u1oh):

~ FLrIa - Zelazny Gang to me praecsakote I kaZdy z tyeh swtrow jest groa ny, to pewne. Jednak. najgors! B4 ot a tetuasarm nil. glilble. wrcaterem jednegc w akojL Facet ruszyl na wielklego mut· ka z no±em w r~ I wlesz 00, rue powlem kto rerdatej wydawa..l sl~ no. ba klerznaturl\-.Oczyge.ngerazroblly Sl'i prawle czerwane. Chyba nte ~zul w ogoIe ran, Do pc ohw1li wygla,dal jail. kr-wewy ocmap. II. I tak caty e~8B 011\1 a tak& furl4. Jakby w srodku Slew,laJ jaki~ robot. Malooha. uonater- moae wprcwadare ste w t.akl stan. ae erekt ran 00 QZUWa¢ bo;.dzle a op6±nienlem dw(\Ch tur walk\. Jednak w tym ceaste nte moze ecoeowec aadnyon akcJI our-onnych. Furiamlja ~ koncem pojedynku

fl; Ne rna mocnych - ZeJaznl Ganger-ay sa przekonani 0 swoJej ntezwycte:!Jonooei·\ todajelrn moo. Je~11 bonaterpreegre pcjedvnejc char-akterow przed walk<\ (regula "Najplerw sp6jrz ml w oozy"). me on-ayrnuje aa to kary 10%

94

POZNAJ SEKRETY GAMBLINGU

~~~bllngU P'"UlCl!Y\.llQ; tak:tJ8 w palrpnlku pod.et.a .. owym na ser. 24. 267 I 418. ora.z w Suplemencle na.

Bohater 2 _ "';;,

Je!\li 81", nil. ozym~ anesa, zapomnlj 0 skromnceci. Dzls nlkogo ate etec us. skromnoo6. Pyt.a.j pr-ay kazdeJ okazjl I do znudaenta, ozy k~ pr-aypedktem nte potraebuje twojej uslugt. CUs na dr-obnl!. fuch", zna.jdzle ete pl'awle zawsze, newet je811 xorejne wa.:!:na aprewa pone alii! gdzle~ pr-sea puetkcwta. Przer-we

N1e martw 51 .... nte b",d';l na.w1jaJ 0 tone- zewsze dobrze 01 zrobl, sacasgotme, je-

recb. Nle eernieream rob16 Z ciebte han- ~11 potem wyjedzteea bogatszy 0 ja.k~

:. ctekawy drobla.zg. nee kaidy must st",

sta~ awotm wla.snym mecedeerem I mlo,6 ga.da-ne jak akwlzytor. MU$isz wyt!uma.czy<l epoucenerco. ze pou-eeou j8 twolch uslug. Ina.czeJ zaclq.gnlj sl", Ieptej ad razu do posterunku, do Z1810· nej Kampanil (wiesz, ml",so ar-matnte ze ~wle.:!:yuek). Tam me mustsa mysjec, a przynajnmlej b",dzle~« dostawal «up(il w okopeco. zneaa sle na rnechan1ce? Nle czakaj na oklaskl. Bam mproponuj, Ze neprewtoe t.o i tarutc. potr-artse treso wa¢? No t.o cIllo pie tl'esuJ I sprzeda.wa.jl Zeby eerobrc ucectwa pr-aca nre muetee cdrazl.l rozslada¢sl'lnalata lbudowa¢ domku, cay eaukac robcty na stale

Po co I.8n ~Tud'? Czy Jedyna. r6:rn1m ilIl~dzy zb6jnlc!,wem II. u=IW'l prao'l, polega. na "ym, te U=lwy to []'a.ler a. zlodzlaj "0 owany lwle:j z jajamlC! Ot.6>! nle. Problem le~'y gdzle IndzleJ. Kl'ad2Ia~ czy na.pad ada. 81~

\1 ='d~~~k~I~:t ~~::~I:~~ :::;1 ~::"'::e~~:I~{~~~;~':~~e:~::"n~~J~~l~~;:;~:~~~~!~~

mlmo wBzystko leplaj wpoole do napo,dOw.

Zarabianie uczciw~ prac~

Przyjrzyjmy sle ccneserom e:ra.czy. Nlby Ita.My wle, Ze mozna. «B.t4da.¢ ga.m· bll m swojl\ robotq ajbo p08zuka¢jaklego~ towaru na wymtane w r-utnech, ale jak prayjdzte co do czego. okazuje sie, se jue me cc xcnce jeceo a drcgtra wre, w kt6rym xoecieie dzwonta I w koncu blene pukawkf;l j 1d31e lupl~ oue-

Zeby oBzcz~ohl¢ tworaonych pr'zez.

MG BN·¢w, naucae clq, Ja.k ?.a.robl~ nawet wtedy, gdy twoja. postac nle ?aJ muje SIOi! na. no dzlen nancnem. Kor-ay&taJ«okazjla.nJgdynlebOi!dzleB«sle ohlaJ w knajpie z pustym kubklem I bupcz'lcym brzuchem

Zarabianie na oslo[ach

Taxi

Dla praectetnego zmotoryzowa.nego wroCZOi!g\flUlW'l!'emjedenwza!'a.blanluprzy okazJI tJqdzle usluga taxt. .resu jereiesa a..,tOSLI'a.dq I mlja.sz dyma.J<!.cych na. jnechote specerowtcecw. zatr«ymaJ 8]~, pogadaj. spy~aj dok~d zmlena.j4. No I wal e mceto - rnozesz ten pcoreucrc (tam gdete sami takjuzJedzles.z)mdrobne gamble_ Wyble!'z eobte coo a tch oferty I arce przyslugq buamemu. Pamtet.aj tylko, ae JegU moono obc1'lzl\ 01 wee, odczujesa to w benzynle, wl'i!C nle b¥lt

glupl I nle baw BIOi! w sa.marytanlna... Jetl1 eeosecsecetee 1m oaten crogt.cbetnte oddadza 01 cnocby po 5 ga.mbll od lebka. eresn leJe eroo cscnce, jest ntepr«y jemna, bye moae p¢Jdq na. ewe razy wl'i!cej. A jetll dltwlgaj<!, p61 domu na. pjecach, tak ae ledwle to pormeactsz w swcjej bryce, eecamj gadk'l cd 60 ga.mbll. wiesa. gdyby nor-rnajnte cncteu wynaj!l:~ transport. wlf;lks;;:ooC klerow· cow poncaytaby .Iakle!l 50, albo I 100 ga.mbll aa kwlde lOOkml

Talent

al~ na pr:::etr~ymaJlle

~l' PoznaJ sekrety garnblingu

Dobra, rite ltaMy urceeu II!~ z eeien- obchoczno, I pcoeeke. czy pcwtesa coo

tern. a praynajmntej n!ekt01'2Y go jeaz· wll,lCElJ bez dodatkowyoh wer-cnxow, N!e

cse w sobte nte odkryll. Mlrno to zaw8ze daJ 81~ w ~ym rncmencte arcere jail.

mceeea :woby<l par~ gambl! w lnny. do- dztecko, Olaj go. w koncu Bam zapyta.. a

sy<l proaty sposOb . pyt.o.j. cay znajdzle ~y podasz cene tej lnformacjl. 'reree jut

9j~ jexes ckaaja do rOboty,chooby tak wte. ae rna do ozyn.lenla z eawcccwcem

na kllka. godztn. por-abante stoeu crew- Nle podrOtujesz po tym swtecre od wow-

na, anteeieote opatu. naprewa dzture- raj

wego eeccu. Ty wtesa. ne rcucry Jest OczywllOcle. osauxtwe,c moece tu tak.

do zrobhmia ne, ~ym 4wlecle? JeSll nte same Jak w wymteme t.owe.r za t;cwar .

tM1dZle.sz pa.zerny, ludzle odsL<\pla, 01 nle-- gdzill caesto nje ce 1I1~ eprawdzlC. czy

00 wysllku w aemtan :--.a. gamble. cay gambeJjB8~f&ktycznledobry,bozw1erz·

dwa.. Tylka ooser-wuj. pyta.j. proponuj ohu rue ccerusa a do 4rodka ate 2".11.}

Harowka

Prxyk ... dawy cennlk pl"IIl:y I u.fug:

PIll dnla(6gO<lzln)al'il~~laJ PP!>CY w polu· LtH6g

P(ildnl .. (6g<:>d.zm)cletklaJ.nzYCZl1<ljrobo~y (r4banledNlwn ... ~pu.nI8row6w; pl""MOn06""'nle~lomu ltd)· 10-166

POldn!a(6I!od~ln)p"lI.Oy,l<t6rawymaga pewneJ wledzy 1 doAwladGzllnlA (trop!anl6, op1elta nail zWler~t.aml, napl'awy, prowadZll' !l!~BamoohO<lu \I.d.)· 10·:>.og

Ut.vcI8rzad.kleJloolH'8Jumle~~nO£lol,wIB· d~y(p,'<lgl'"mow"nlakOlnpUt6ra.let:Z6nlaJ·"n lohor'Ol.>.cheltlla)·IO·OOs,,"-godzlnelubpa pr,,"~u ZIt. jt>J utYQ!~

Zobaczte:t tlBIU4I.auplemerl~.s.l03

Sprzedawanie informacji

8przedawanie In[ormo.cjl to nte emecerue ole~o.wyall opowlaBtak I'll cenre 8 gll.mbU oct godzlny. To nte tak Je.111 encase plo.cic UL kufel czy olepll\ zupk~ IIWOJ4 g~b!\-. mUS1SZ pl'Zeda wszystklm posJll.d&<l war-tosctowe InformacJe. Po

drugte. dcbeze je aprsedae.

Jarmc:hceszsprobowsCspI'7..edaclnfo. wpter-w mowree jaklegc rodza.ju jest to taro- am-adzasa ~yle, by wc:lekawl¢ go· t1cljl., ale me ne tyle, b.V wszys~ko od reau wygada~. Dlo. pl'zykladu mowtee. ae odjc-ytes w oxottcy studnte z- tl'.lyBt.lI, wod<[, I maZesz powledzl8(!. gdzle jest. I teraa eeekeee apckojnte. przypalaj<t,C soble papter-oea. na ruch awojego rcam()wcy. Je~lI ana I.it, gl·O. epr-obuje wzl4<l

werusay J'amion(l.lIll jak.by go to ere

rzysz. Z tnrcrmecje, jest tak same a na.w&tjeli~JIl.~wjej.AleW1e8zja.kjest. Istniej4w kcnou Jllkledl' .... aa.dy.cp rue? Poz&. tym traeba aceeewtec po sohle dobrewra..tenla,bonJgctynlawiellZ.ozy nte przyjdzle 01 spotka<l ewe razy !.ego eamegc cz10wleka . w koncu t.a.k malo nas zostero na sw!eole. LOll lub! platac flgle I n!e r-az trzeba wraoac Z POWI"otern do ja.k.!eJS z.o.klobanej dzlury. k.t()· r(!, dcpterc co 611i' OIJU~al!o?

Pn:ykladuwy cennlk Inronn.I:JI:

G&ngBl"ZywpobJtzu(gdzIB.lJu.j&kW.brojltol?)-5-1Gg

tn.-.·oY'Y budy",.k· 'os (JkfY~y lIl.8tazyn . ?,O·50g

Pl'zydatne Sztnczki:

Wldziell5de tego _m.ta-Ial Wym&ganla: Spryt 10·, Blef 4·

Opla: Sam bym w to nle uwlerzyl, gdy' bym rue wldzlal no. wrssne oczy. Ten gOll¢ ml&1 ponad eater-y metry warostu. ctlaLsgo wreante rnualaJ jetd~I<l-t,.Ym pIe·

pr'zonym kabrtoteternt

Dzlo.lanle: W kaMeJ nowej datur-ae. de jak.leJ zawtteez. moaeae sprzeda<l najdzlwnlejsz!l, hist.or11i" jakll mlell okazJIi' ustyszec w swolm tyclu jeJ mleszka.!'l· fly. Da~ nlezle wldow\sko . ludzle 611; SOhool:4o a opowls~<l er-we, I trwa, W jeJ

97

Bohater 2 :f-<,

przedmlot.6w). aeeen mrnus . zmyka.j przed awttem, zantm BI~ pol8.pll\ I nl gdy tam nle wracaJ, bo w najtepsaym reate powleB~ 011;1 i'.& ja.ja.. Chyba., ze jestea kobletl\-

Wracan wlasrie z poh)cy_ Wymaga.nla.: Spryt 10_, Pootrzeganle

Opls: Facet. ,"chodz\ do bar-u. crewe wszystklch etedeacycb klzlor6w I a rntejsca znczyna. ga.dlK. jakby WBZYSCY na 00 czekall: weeeem wtesnte z jednej dzlUI'Y, dzlel'l drogl st!\d. no. poludnlu Sledzla.lem setae tam w JedneJ epelu' nle. Ole texrm 10k&lu jak tern Nagle drzwt ale otwleraj(l, I wchodza Meksy' kanlec. wl61kl J8.k kurwa mae. DIIlial-.nle: Potrafls'<: wycaue na.stroJ stu· ohaczy I podkoloryzowa.~ to, co ma.sz do powtedzeme, WyStal'ru:y kllka stow, a. tecate poatawll\ 01 plwQ lub oblad. byte byQ tylko dokoi1.czyl . aeen cneesa pOO' hie eene tnrcr-macjt. wykonaJ test Ble fu lub Postrzeganla emocji. Sam oare!lasz P1' tegc tesvu . utrudnlenle wyno- 8Ityleprooent.Ueprocentwl~Jehc:es<;

Robienie w wala

Kanlowanie POdCZ3! lar[DW

Ody cwcch gOOcI wymLenLa III!;!: dynla w zamlan za kl1k8o n8obojc'iw. to Iatnleje epora szanea, se obaj n8obLjajlj, 1111;1 w butalk!;! . dynl80 pewnle nlejadaJn8o. ana· boje to alepakL Muslsz eye na to pr-ay-

go!.Owany.

Wepomnh!.lem wyzej, ae me latwo 00' rO~:nI<l dobryeh ga.mbU ad bubll·! Wiele men n80 tym kOI'Zysta. 'rea by~ nte roepozna]. no bo nlby j80k ccentsa. azy t&kl chccby granat jese ox.. cay to atr-apa, Mote a mtejsce go adetonujesa, co'~ Za.· ufaj staremu kupcowl. wtelu ga.mbll rite ooenlsz,nlespr8owdzLszlba.at8o. Mo:!:eBZ co na.jwytej przeSwletll<l gOOnla. ktOry 01 go spreeceje . cay mu cceae, nre uctekaj'l, w bok, czy al!;! gtuplo rue draple za ucnem. Ale w ostatecznym rozr-eohunku to I tak ryzyk flzyk. Taki Swla.t. Kla.ml~ w6Zyscy. WI';!D tet ai, na.uoz. xremee 1 roapoanawac kJa.mc6w. Ludzle B& podll, wcl8n';!llby 01 gOwno m6w11\-!1.

ae tochleb razowy.

,)8ok elq eebeepteceyc przed oszuatarol? Hmm. jest kllka. trUt6w. Na. pewnc nlgdy me m6w gOOc!owl. z kt6rym dobljaszt.a.rgu,t.euda.jeazsl!;!hen,daleko I mepr-edko bedztesa tqdy wrlLC&l. Pocwlby s~ bezka.rny. Zapewn!j go,:te ntedjugo si'i! znowu sposkacie. be eeoatesa slqkrqdlpookolioy t wrace! ia.da.dzlef'l (Jub je!lli g006 gdzl9!l jecate. bB;knJj.:te lede ceten tei. sl'i! tam udejesa. to 61'i! pewnle spotka.cl,,). Nlech mvau, ae nte wa.rto rome eotae a oietne wl"Oga Pon8o<.ito za.wszeud8owaJ,:!:eBI,;!znaBzn8otym,oo blerzesz. Nter;h wldzl, ae ale zasta.na· wteee czy brae gembel. utbc ae WI'';!CZ oo~ cl 5t", w nlm nle pcdclm. ae coo z Dlm rne t8ok. Spyt8oj. cay rnoaeee sprewdzi<l, c«y aby na. pewno gambEll jest oobr-y, Je~1I eececre st'i!ka.c\ to euae pr-awdopodobief'lBtwo. ee "obl Ol';! w wata