You are on page 1of 224

MySlli!. ze nalezE!, sifil wam wy jaSnia' m&. Za.~ame l'lZyta:a tlf Kai!\Zke 1 chcecle w1edzIe~ o CO w niej chGdzt.

Wa,Bze p:rawo. Nie neCl.e. zatem la1 wQd:Y; 'toyiko p:rzejde. do konkret6w:

Ot6t paWnago.raplJ, Vincent, pew-Wn_bo· .gaty bonze z Vli,lgW:i, z~l n.a.l:'J.il,B W<l"ol. l>od.p&Qli:8my mu w kl'et"ytJ:sk1 B.POSob, n&jpl'ostazy z mozliwycb; wZll,illsmy kaae I nle wykonaMmy zleoe:nia. me dal1~my rady. Zadania byll'l cholemia trudhe, ale mogll§my choctaz odda6 mu pienilldze. A te przeputallAmy na Tornade1 dzi-wkl.

Hic dziwnego, ze Vincent. s~ wkurwU 1 posla.-} za, ua>mi lowc6w llagI!6<1.

Uc1ekalli1my :RllZez caty eeas i zawsze mielmmy na k-arku ,lege ludzi. On: sam rozeBlaJ za nam1 llBty gotl.cze, W k:t6- rych obiecywal kup~ foray za nasee dupy: MJ.eltSmy pl'zearane, makabryozIile prztJ:sranB. Wz~a;dztB me mleliQmy absolutnie n:i:u do sti>a,ceni:a. Wtedy tG Paj£l,k wpadi na -pomysl., :reby wyPelni!1 to ZleeeniB, zdoby!1 troche ka.sy l wYkupiC ale u Vincent&. DziS wiem, Ze pomyel byl kretytu>k1, we wtedy roieli· 111119 po dwe.dziello1a. kilka. lat 1 ruI.$l!a.ne we Ibach

A zadaniem bJdo odnaIezienle legenllij.r· nego Eldorado wszystkich eborYCh l: cte rpill9'y-ch nas.zego !1wl:a<ta . .Rdt;kiw Pj.lar· ma.ma.

BeZe, co to za miejsce? . zapy-ta'l Hel'man I'ozgla..da~c Sili! na boki. DOokola. nj!;S pulsewar truro. Osada byla spora, a ludzi b:110'ttylu, ze me sposoe bylo sie porUBza;¢. Stragany zezlomem, kr&rny ZiB silcz<\tkami starych cdblornik6w ra:dlbwyoh, cZf;l~C1aml do komputeI'6w i sarnOOhod6w; przenosne kuchnfe;!. sOOsz- 1y"ullli ze SZQ:;ruI'11- 1 ja.kiElio~ w~.ta., tu bylcr ws;>;ystko. Tnt przy samym wey Sclu lla. t,la.~ za.PQ~ Slf;l So1a,na.

Zar .JaJ ate z nieba, a. wyslW~y prilsz lI1oMe, brudn,y pyJ unostl mt! s}JQd stop pny ka.:l:dym kro)£u. l'l'ZecWlkaj%(l ai'il PJ'<I€Z thlm, .Pa.j~ Herman 1 3a {l<lwOll mi)aMmy ~lejne budynkl. W1ek&olle z moll by}a zbud~ z aykty, falli!t.aj blaclly I .ka~a.lk6w byle j!l.k__spo.lonego grwm. Z powodU hl:aku, nie m~Iti!my jooh~ Ulica=l, w1~o motory zoStawil1- limy przy p!'leZCle. 80 1 poc,zta tut.a.j by:!:&.

Pojeba:na. wiotika..

2

.:'\.-'" tornado blues

Pa.;j~k .I'QzIPWal si~ rownie niepewnie, C0 my wSZ;YOO,Y i rno, nie mOWll. On, W przoo;iwietlstwte do JilaB, k1edYII tutaj byI. 00 prll.Wd.e, tYlko raz· I podoJ:lll,te jak my by~ mocno zdezorientowany, a,le tak, llZy Jna;Cilej byl najbal'dzlej oblatany z nas wszystklrih. 8Zedl nieoo z przodu, widzia.leal tylko .lego ;jasna w]osy. DoganUem go i kleptl&,lem w ramil,i'.

Pll.nujmy sie, Paj[j,k, bo bez ciebie sle pogubimy. Jest tu juil!! wugstore? - zapY"taJelA· ~bowaJem lekll.J1s~a na moJe drgawki Koticzyly mi aie ilapa.sy, a tq 1ll,oglo oznacaac spore l.dQPotY.

Za. rogiem by10 !JUS lepszegG' apteka. Wyol:i:rata.cle sobia? Norm.alna apfu.ka.-, ja.k pned wojIi:!l,. Za; lad!} I;!tedzlaJa -!WJ. lOem zgrabna., clemno'W'l:qsa l{!'seozkll" w llOJllamlonym, jlI'Z8ztl;rt;ym -prze2 ehemlkalia kltlu. Pa,mk za:ra.z ~ BZezerzy~ do nie] zliby, ale nawet go n1e 2;Il.uwe,zyla.. Obojetnie liczyla (Jo!1 na wielk1m, przedpotopswym Ito~ydle. WeszllSmy tam 'Ne tlwOQb. be HBrman ns wszelki wypadek UlBtal na zeWn!\trz. W:l.dzia.lem Pl'Z8Z szyb_~, jak rozmaw1& z jaklma dziecla..kiem, klep;l.e go po 1'am;~:MuJ: uaje k:ilJtaPlIIpieT'CBOW. Po1lhw1l1 wsadZil g'b W'1l Pl'ileZ dr.zwi, rozejmaI ale I Pllwie. daW:

- Bclana ozeka w barze "Edtlie's Ericte~:

Znalazt przewodnika,. A, 1 zna.la.zl slli M-organ Ratk1ller.

PrzaWbdnikiem oka-zaJe. slf,l di!tewez~ z War>h.ea.d Height, GO wcale mnie me zdzi'W:Qc,. bo, 13i ludzle oz{1sw zatrUdnla1t alII: jako przewodntc.;y. SlYllfiill z nlskloh cen t dbhrej jakooci UflPlg, tudzlez z 1.1- s~ch gl6w i wtelkioh, nleble~k1(lh oczu. Siem..taJa sztywno na lawce n1e zwracaJElc uwagi na. Scilmli' 1 MorgaJl.Bi wzn.& SZ~ycll tclll.st 'W mtene-jI sZ!lz'illliwego Spotlka.n1a. Kllka. chw:1l1 jut mieJi lekko

w czubie. 'Przeba jednak przyzna.!1, ze ucteszytem slli! ze spotkania - wiele 1'8.zem przeszliWnY z tym sukinsynsm.

- Szukacle be3pieoznego-:przejOOfa. przez AutO<Jtradf;l? . bardzlej stwierdzlla nit z,apytB.ll\, gdy .$i~ przysiedllsmy.

- 3zultamy· potwierlizIJem. Autost:ra· da. na, ty.m odotnku byla opanowaIUJ, Z jedne,tstrony Pl'zez mutaut6w, a z drug:teJ PJ'zez Los Di~bloB - gang, k'tOry nie klQPotal B1~. za1wzymywan:lem pojazdow i Scf~anie~ll.a.r",czy. RoZWRlaJi w,szystklch jaIc lecl 1 dopiero potem :rabowaJi oflary, Dalej me mogllimy Jeohau bez eskDl'ty lub p:rzewcdnlka, kt61'Y pGtra .. m Dezp1eczniB przeprowadZi:c nas pr:;-.ez stG p1e!1dzi.esi&jt j,arriQ'W Mm1nowan,ago ootonu t dl'utow koJeza.stycb, nie nara.iaj¥l nas na ogleD. z jeduej Iub drugiej strblJ,y.

- Maoie klopoty. - zauwaZyta. Rzucllem jej spojl'zenie spode Iba; cholera, jak te Wiesel szybko alii r()zch0d2:q, . Skare . maoie klopoty, to dJaezego I'ozmawWomy lJrzy przypadkowc apotkOOlym eztow1e" ku?

. Morgan me jest przypadkowo.spotkanyrn czlomekiem . wtrlWil slf2 mllCZB,Cy dpti\d SC1!Ctna. to Btary kumpel i ma.my do Diego pslne zautanre. No, dob:ra mala, naWijaJ.

- Debne, przeprowadze was, chotJ1az to

-me bed~ latwe. Rano r-usaa karawana

. jalil:!: do Bri.cket Val1ey. To po drodze do jedynego nie stJ'zeZ1'lnego jll)Zez obie Btl'ony przej!lc1a. 'Moze zabierzemy Bi.fil z nim1 fila bezple:ozet:l:Btwa?

- Nie . zdeoydowruem . jedz1em'y saml, embte za,b1or~ do mojej Pl'zyczepkt Fowiedz m1 j_eszcze, jal!: to Sill dZieja. Ze ZllaS;2: takle mtels~ 0 kt6ryph llie wle. ~ anLmutasy, a.nt diably?

. W takim razie, PI'OJlOlluj~, oobyllmy PllSzyll dztSl;aj wieczorem. - IlOW1edzia.1a J.gn~ujl!:0 konrplet.n1e lIloje pyta.llie ...

o powia anle - _ ~-'<

Przed zaGhodem &Iotlca.. OhoolaZ Iio malo bezpi.eIIzne, Z&Dooujemy na pust.yn1. W ten &jIOSOb 1lIlikrJjemy j).r-z:ypadltow yob spotka.:fJ: z lrn.pcaml - WBZystkle ke.Pa.wany l'UBZ&.l<l 0 IfWtcle.

- No. a na. noe Z8.J'ZUolmy &oblB Tor-nadll

- powtedzlal Morgan - mam !!wlewsleil-

kie 1 tanto kUJ,lione. Podz1ele ale ill wa.mt.

p_Qwlad;ru~, ie !!W1B.t. urns!'l trzydzle£oi ]at tamu, Morza za.wrzaly 1 Bpl:on/t}y mta.sta.. Z n1eba. na trzeoll1o ~M rwek 1 ZP6d1& wOd, spadla. gw1azda P!olun_ mwilb re Swiat umarl w blYsku I hulru eksplczji.

BOwno ]lI'a.wda, mydJaJem Bkulony za za.Jomem sk8Jnym, kt6ry chronJl nasze ognisko pnzed odkryoiern. WIMnle si/il przebudzfiem i z obola.lllo glowB" otep1ar .zy jeszeze z powodu nlespelnlsIlia, prObdWaleln si~ :ppzblsraA To Wszystko gOwno l?l'Rwd&. GdJ" st.olSz w pennau eploentrum, me slyszysz huku. Wldz1sz tylko bJysk. Potw()!'1ly, lll'zel'a.taj~y htysk, _przedw1e~ me na. wylot. NIB pornot.e zaslont~le oazu WldzUlz IIWOJ~ dJotl. wszystkle kOB~k1. kAZdy staw 1 kaltde zakoflezenle nerwu. Wszystko ~ me, ja.k_na obI'azku w kB~t.ce 1 tylko pI"ZeZ ulamek sekundy, Z&Illm porWie c:1e faJ& ud.erzeJl.1UW&_ Eke plOZjI .JU2 nie ustys,zysz, bo J10 pI'oat.u nle ~~ElZ.

&ybkQ. r bezbole.4li1e.

- Wsta.le!! -aoss'P - za.pyte,}a Patti odWl'8oll&JIiW glCf'l\Tew-molm klerunku. Jej melkie" niemeski-e oozy za.SwlecUy w mroku. Kolejna cha.rakterysllYozne. aeoha. ludzi z Wa.rh~.,..iIe!ght: w1dza; w otemnoOO1, a oozy Awt804 1m ja.k psom.

- PattL - zapyta.lem • Ozy tam u was rodZI:!. s1~ ludz1e z 1nnym koiOl'llIll oozu?

IDe ZI'OZUIIdBJa. BpoJI'"Z&Ia ne. m.we zdzI:mona.

- No, n1e tylko nlebleskle. Zielone, czarne. Gholera - me wtern • 1'1 e?

:me odpiJw1edZlala., tylko przekrzyw1la. gl~ jalt ;pta.k, wpatI'uJIIP ai, we II\me jeszcze uwali:nlej.. znleoleX'pl~wlielll sW t!'och~ i apeszylem, praV'ldQ m6w1~o. Zeby jakoS oowr6cio jej uwagQ cd rnojej oaoby, rzucllem Jej woreezek z PBBztll Tornada..

w s&ml\ ]XIl'Q. z.eby :>-game zIy nastrOJ po 'I'C:JMUldo. Tol'll.El.dn jest-wy~kowe. Po w~oe masa klwa, po Il&l'katyk;aoh ze,looIB. tylko Tornado dDrobllo si{l wclasnej nazwy syndromu dnia nastfwnego; po Tornado masa bluesa...

MOrgan tymc~B,Bem 'dopatll motooykIa. I pr6boWaJ (0 odpahe, 1'a.tti pokrecUa. gIowq..

• To nlern,dre - poW"i:ed.z1aJa - s1l':1\<1 wteSz, :lie ma.1~ zle za.mi1l<py?

- 00 ty, l,al&, wtesz? - wa.rkn/il,l ." 001'0- w!edZl Morgan, pr6bu~ zapalie BWO:lll maszyn,_ 'l'l'zts1y mu Btt;! 1'~ 1 by) wyra:tn:te zdeneI'wowany. Herman 1 BoIana wl:&an1ll ai, obudzil11 patrzyli ne. <lB.B pyt&J400.

• Watawac ohlopaki - powtedz1alem w teh klerunku - Mamy gOOoi Zdaje sll;, ze I<e.r;a kolega. zapomnlal nas 0 ozyml1 polntOl'moWs.¢.

obowaJ sl, je:k naja:rany o~la;m1 P1'2Y kOlD.1nku marola.t. Wypad] ze awe- 1m skol'plonem i wyprul do Jlfch a.al4 881'1(1. Dw1e ~undy Jazgotll bronf maszyuoweJ, kt6ry ~y z przodu muslell UBlyszOO_ Herman ukryl twarz w dloniach. PaJl!.k gloAno za.kJa,t; 8. jill z kole! straollem !!w:1ezo odzy8kRIl'~ zrrnna krew:

- Gdzie byl;etl? . zapytsJ Faj,k. Nil! UBlyszalem, ja.lt podbbodz11.

- Bo ja, wieIn- W m1et1cle. 8ta1am ns. wiet;y.. BUsko, jakJed pOl m1l1 cd eplaentmIm.

CzillEilll Bi'l kompletnle rozblty. p~ podal:m1 flaszk, z wool\- Naptlem at~ 1 polalem glow" cb06 noca.ml ,lest. d~ c1ll00no. Chctalo InL 81, "PlakM. Patti p~szlB. do mnle I podala. swoJ, maniel'kfil. PoolltgD..l\lem lyk lzllkrztusilem slfi1. W srodku byl do.M moony tWkoho1

- To naB~, z Warhead Height· powiedzia1a., w:!rt~o mOJe zdziwien1e • p,dzimy tam w6dk'l z kak tus(lw, 000 Jak tegullla..

. .N1ezla chol.ara - odpoWiedzt&lem 1 napUern SI'1 jeBZcZe l'az.. Pa.j4k zabr&l m1 ma.n1erk~ i_pr6bowal alII napl6. Jedn.ak. za.nlm j)l'ZIlQhylll naozynie. zawahal sl'i 1 wyra;tn1e ze 60 bI\ W1!.lc:zI\O, oddal ja wlaOOinie1ae, mrullZ¥ ood pod nosem 0 "piSpl'Z(JIlyiJh OZIl,ra.Qh~.

WszY8tko byloby dobrze, gdyby nle M01'8rLIl.

Schowallllmy 81'1 za. ~ zg:asll1amy ognlsko 1 w og61e stedzlliltmny ctchutko, .IalI: rnyszy pod mtotlli, LtczyII.4my, .as Pl'ZeJadq nIe za.uwazywszy nse, 1IJe -peeh ohotsJ, te dw6:lb ostatnich zatrzymalo s1'1 na. chWUf,l. PewnlB ahme:li. me od1a.d, a nallZB. skala, idealn1e WpI'Qst ull4awala Gte Ile. pisuan To tez nle by10 PI'Oblernam. Odla.J.1by ~ 1 po--

Jecna,ll dalaj.

Morganowl PU40Uy jedEak nsl'wy. "rasH ohlJl.a.li:oh po_ Zabljae, rnog) pooze-

ka~, at spuazozil 8):lOdn1e I dop!8l'O wr.edy odd.!ul I1wa strza.-- 1 Y ill Ja.k.le JlI 0 lc.he j bl'On1. Als Morgan za.

, Oo!! ty, debllu, z:robll najlepszego? Pa.tti wskakuj <10 Przyezepkl, Her-man, Soiana, zab1el'zel!e tamtym, 00 slli! daj Uszkodtole lID :motoryl:R.~ dWa!

Swtatla na auliOstra.dz1e za.t:Pzyma.ly sl" a ldlka. z; n1ch oderwalo ai'1 od grupy I zaoz,to zbum.e dO nas,

PaJIlk cd pe.laJ Il.B.BZB:D18iBZyII.y po koJel., Jedna. po d.Pugiej. Zuch chlojlak. nawet n.te lllusialem go 0 to proat6. SpojI'Zal n,a mIlie, II; ja pu~oUem mu oko. Zrozumta], U!!mleQhn~ a1~ szeroko, jXlKe,ZU. jl\o ml kolUk sJP.erowany lru g6rz.e, a. potem ppko.za.t ne. motor Morgana. Silnlk. nie praoowal

• 'Dlably? • zawolalem do Sc:1any.

- Zgadzo, a1.9, Los DiablOBI - potwti!rdz1_}, a ja za.kl!t.Iem ~ gIam1ej. SqJa.na. pJ'2ellZUkaJ zwlok1 i krz;ykn¥ - Beretta 1 J&ldd Colt. Rewulwer, znaczy s:i~ Trochv &l'TIwucj1. P.rzet.oozyCf pa.1iwu?

Wra.ca.l m1 an1rn\lsz. W sa.rn, pore.

- Jakie!1 I!Iwlatla na aubostradzle. - zanlepokoll Bll;1 PaJl!.k • Flu, dwa oholera.. wiecej mit dzieslee m.otoay;kli.

ZauwaZyllilll, lte Morgan zbla.dl.

- .1'atti, zgaS ognIBko. Pa.Ak, obuclt l'flSZ~ ale dyskretn1a. Morgan.. ICUI'W&Mi:lrglm, gdzls, jastet? - wyr2ucalem z IIlBble lmniendy.Kryzyoowa eytu.a.oJa, na.deBela

" 0 owiadanie ''"':> .. ,

• NIe rna czasuJ - zdec.ydowalem - odkr~ wp yw baku i pl'zewl'M maazynyl

Plerwsze kUle zoozlily rykoszetowQ('l 0 pop~kany beton autosta-ady,

- Drv,tyta, ne. kotl.I - zakomenl1erOWBJem. Morgal:! w}aS:n1s meczyJ .sie ze swotm motersm, kt6ry jak ria z10M nie ohots.! zo.pal16. Ql.ekawe, czy zdi\l!;y odkry.1. ~e ma za.t1r&IUl I'ill'Q w.yiiecho ~ uwalklem b1'Ukwl? Tymuzasem Pa.Ak: zapa· ltl .Jaklail Buche trawy 1 l"ZUCU w !rIa. "l'UD.k.u maszyn Djab:t~w. JllbnVlo tak, ::we gCl'llOY pcdmunh omal m.n1e me pnewroou.

Eksp)ozja. Slyski Iruk, Tym razem go uetysza.lem. Blues poWl'6ojJ,

· Boss, . zawolru Pa,j/il,k· l'uszaj. zaru tu b~dl:\l

Jakby na J)Utwiflrdzenie ]ego al6w. kolo mn1e r6wnym ~illdem wykwttly male fontanny plasku_ Ruszylllm 'Z& abJopaI:w.ml. kt.6rzy byll jtIZ daJ.eko z prsodu,

• W lewol - J)00J>6d l'yku BllnJ.k6w, ledwte slyeza.lem Patt1, ehoo to. knyoza.}a na oale gardlo . sla'eooie w lewo, tel'azl

JaJtod ~fMm.Y pcgutL TylkD PaJltk byl lakko ranny w glow~ .HIe powa.tnego, m1aI duoo~, KliIa. trafUa w beJm, rozoraJa. go 1 ota.r1a Iill1 0 akrotl. ZI'ywaj¥J ty}k:o tl'ooh'il sk6ry. W pol\ld'nie zatrzymalfilmy sIti po dl'ugleJ stl'onle AutostradyniB niappkoje:milJrzez mutan· t01V Molooha Plllt't.1::mOW1i'a pl'awd~ - Jezel.Il.I.a w pewnym In.0lllenoie 21ja2CUla,l& w ~1. urywa.1a si/i ua. k1lka8et me.tr6w, a. radiaoJa stl'a.szllwie rosia 2i katdym kroklem. W poblIZu..grupy skeJ. wyratnIe nadtopl<mych z jadnej 8trony, za, ozynaJ aLe k:l"at.e:ri Wya1iarcZYlo pPZe~ przaz akaly; ladu.j:lc a~ w s.a.m lIrodek

na.promieatOW&n8j lrupy l!:amten1 i juZ byliS:my po d.ruglej sT;l'ODle

Ty1e, ae dawka, jaq poohJon~liSmy odstra.ezaJa nawet wutaaOw.

koj&.eB dzlalan:l8 proJn1enlowa.nta gamma'?

. Stl'a&Zrue t.u jakm • odpow1edz1aJ Herman nie mama gdzieS indz1ej?

Rzeczyw1Sc1a. Wial dot1¢ sllny wtat.r, by. 114my odslon1tOI i od raau zrobllo mi sl~ nieswOjo. P'rzypamn1a.1em soble OpOwleMl 0 nlutantaoh i MolOQhu, pomyllla.tsm o Patti I Ja.k:oQ odechmaJo ml l'i<l' nooowanls. tutaj.

- Jak~ dw1e mUe at¥! stot opusZ020'no. !abryczka • odezwal !!lq Morgan - Par, razy t.am nooowa.lem, mutasy sl{l n.le zaPUIlZllZtLJ.\ D& tru:nte wrsny. Jedz1em,y?

Ohtonle sit zgod~y. Nfe ohclslJamy zosto.WM tu anr c.hwlli dluZej.

e

Noll 8zlJZt;ls[Jie Patti wledzlala. kUirlildy jeohaa, bo nlkt n<lS aie niepokoil, Po pC!udlll\l, :gdy jilt oost&Jy jaJd~i;rzy godziny do zmr'oku I oholel1s1Ilyzna.}eZO J&k1ffi m1ejBoe na noc,leg, Patti wskazafa I'~~ na gt'UPt aka} nil. hor_yumctEi'

-Za. ty:mjskaJaml katlozy Blli! ZIl&D,ymi teren.. Dalej was nle poprowadz{l."PlacI.me1lmikam.

PcikLwa.'lem. glow!!! w mllozeniu,. Szkoda., pomyrua:rem, be zd~tylem sl, jut-do niej przYZW'Y~la.

- Calla u2godnio;na wozadnleJ, zapewniam was. te .D.1kt. nie pl'zsprowa.dz11by was t&niej. Omnil! alt nle martwole,zaliwie godztny ,18stem um6W1mta - Cut~a Patti obo.k!tnie.

Tego akurat bylem J)8Wien: eeaa byla najn1Zsza. nil, l'Ylllql, ale jedlloozesme USl'uga byia Jednl\ 2: najpewn1ejszyoh. Dojeoha.1J,smy do skat, zapla.BUl!lmy dziewcz.ynte, a ona po prostu rus~la w drog~ _powretn,\\. 13e21 wody, ]:n>eni ani pcjja;,;:du . .Nlgdy nle prz8stan1lo mnie dziWi6 Iudzis z Warhead Height. Odeszla ktlka,na.<iol.e krok6w, odwr6011a sllb j.IOmachala mt rtkllo nil. pOl!:egnanle t UBm:1eclme1a .111, do tnnl.e, 11 ja.[lrZeZy. Jam knJ.ejny szok w o!:lWu doby: Patt.1 nie byia. zimna, Jak 1lln1 lud2l.e z jej stron. I byfa ca.lk1em ladna.

. Do Z()MczeI;l.1a.. BO/:ls . .Ie. tel!: aii lubi~ - lXlW1edzial'8.. OdwrOOlla, 1M ! paszla, jU21 nte ogl~~jl¥l 81fJ za sleble,

P.!~ t.e1epaol z Warhead Hetght, .POmy§lalelIl, ,dy dz1swozyna znikla. namz oczu.

Morgan m'1al l'&C"jQ. Fabr:yezka stilila. ~a.ozynala sli J1.lZ Bypa6; ogl'odzeme - st.alOWa slatlra - bylow s~1l, Ii. jedyny komln fahl'yozny 1rnftozyl slQ po oztereob jardach. W ok:nadh straazyly OBtro mkotlczone re.IlZtk:i powybijallych szyb, a powygtnane, metaJowe d:rZW1, straszl1w1e skrzY'pi~ otw1e:Pa.1y 81t '1 zamykaly w kolejnyob podmuobsoh puetynnego wiatru.

CO na.m tam .. Wjechaliamyz Rilln4lJO:m. PBj do !ll'odka. I to byl naB:;>; bl~d.

W 4rodku aledzl.alo w k6hlczk:u szeOOtu ludzt: nte wystawUi atraZy, a.:n1 nas nle ualyszall.. 'W:ygl,cla11: n& ~pa.n.voh. 00 gorsZ&, dw6ah z n..1rih znaJJ:I!m,y bard.2O dOon& To byl1 Zlelony Er1B i Carlos ROmoli . Jll'Zydupasy Vinoenta.

LEldWie zna.1e~11I1my el~ po dl'ugiej stronie, Paj&k i Sol9.na. ,przyskoozyli do MOl" gana., ~cl!\gn~l1 go III me.slIlyny i POZIllasz· QZyll na. zlemi. HeNnan uJm1eahn¥-si'l' wredn1e 1 nacbylU 810 nad ~.

- No kolffi, poplBalBii elf;! . SYk:rui1 - Ja mam dzlure w slln1ku, mOJ kumpe1 mns.l nie zgill¥ - wekazaJ glOW4 Pa~a, ogbj,daJ¥ego w1asny kask, W ktOrym. zlru Spol'y otwor ·1 na dod&tek Wl!~g8k1Z nas w jakles -swoJe poraohunki III Los DIa- 1;1100. Nie JJl'zsgtnaslll. stB,I'Y?

'Mcmgan miiozaJ.

- Do tej P!)l'Y byJ1alny kumpla.mi - ~gn.~ Herman • ale troohf;! przesadzlIeA. Powinni&ny 01{1 l'ozwaliC. Ala. ze wzgilT dn na, ~ przyja.Ztl. ohyba ~ JiIe 2IriJbImy. U:ratowalad sill, choatw1: ~ l1am.y ct. rur, Wl'dochow," MoZen1Y powiedziee ta.1t: ty na,s .oarazllei!, a. petsm my oleble. JeSteSmy kwlta, zgadZa BiQ, Boss?

- zga,dza siQ - Q<ipowiedzlaleID . Jedn:;l,k mlmo wszystl!:o ole g9dzl slQ zostawtAC tuta.j ozioWleka aamego. Muumei, di&bly 1 cholera wte, co jeSZoZe. MoZesz jechat z nam1 dalej. Ale odda.j broil.

M~gan bez slcwa ~! SIf;11'OZ:braja.C:.

. Prze'pJlH.~m, ohiopS.kl . wymalPl'ota.l - PoniosluTIIllle, bo alii! 1m :oar;3.Zfiem. To 'I'pms.do, to Ja lJD ukl'adlem. No. nie za.plB.cll'eIII. po prostu. Mlalem to zroble, ale j8.koo ~k kasa liiq 'rozeszla.. sa.mi wiooie.

Wisdztel!!!my, oj jaJt dobrze WiedzieJ:mmy; Pa~ w zamyllleniu glow~

- .Jed:llim:ly dliLIIIJ? • przeI'W8.lem llryc:zuy m.wnent . Ci:y wystaw1a.my siq n&

- lilOOUjemy 001 • zapyt.alem w kotwu ClblopakOw.

- Nte sl\dz1lem. Za ta.k llZybko Pl'1l:yje. dzteote • uaJyBZe11Smy gms doohoc1z4oy z gaJ8l'll na gOrze. SpojrzelMmy w ta.m· tIj, etroIlQ: to byi Klld., ozlowiak, ktdl'ego n.a.Jbal"cIe1eJ Bl., balem. Prawa. I'~a sa. mego Vlnl!8nta..· Gdybym: w1Bdz1a.1. rue pozwolHbym 1m Qi~ za6pae. Wtaole, 00

podrodze, A jak ~dz1eoie stawiai! O~ zrobUIly tak, :reby bal'dZiej bolMo..

00 bylo l'obi~? Potulnie rzuci11!\my I}B.sze spluwy i wyszli!1my na rmejsca l$;aZni, otoczeni opl'ychami .

tu ~al~;Y? Twnao.o. Ce.le beozki Tornad,a.. W l)OdZ1em.iaeh Sfl, ish setki. Cieka;vve m1ejBCe, nieprawdaZ?

Szkoda., tE! me wz.bogaoimy 8t~ dZi~ki te mu ddkry,(liu, pOIlly!llB.lfllD..

. Sfuohaj, KIk! . zMZI%~l;Il . m9ze bysmy 81~ dogadkl1, oo?

_ Nle ma mowy, Bosf)- - Xiki 'uamleohal st-e J)l'OInJ.en.ple - W1esz, ja. bym Silil mote i doga;dai, rue Btl> tu jesooze Delgado, Windy BoO. BusoeIJti, Q)lent1n, i Ke1teJ. Om slQ rue D~M oa.cka6.

Wywola.ni _Pl'zez Kiki oWyohOW1e Vin· csnta, wyol1odZ111 po knlei z olema. z bnoni~ gotovl!\ do strzam. Jak w k1epskim tllmie. Mien~my przesrane, OZl3g0· rue om1eazkalem zauWMy<i.

. OJ, macts przewlj.ne, panowte, maoie .. ... godzl1' si~ Kiki - Wj.sz bl¥l, :1;el:'lole me sprawdz1ll. wn~tl'za fabl'Ykl., przed. wejsotem, be wtedy my da;J1:by$ny dupy. Ale 8$.oro bY'l1!\ole tak mill I WYl'~zy1i.Saie naa w nasaej roboote, to moZe jeszoze samt siQ zasti'zel1c1e, co?

. Szkoda., Ze 4J1.!. ms zabllem wted.y na JlUl'lt:yn1, Morgan. - powiedztal Paja.k

- Morgan, to pozyt.e~y id1o'ta.·· pon()VIInle zgodzll B\f}R:ik:1- zaproponowaUl:'lmy mu takE!, Bum~, ze- zgodIDlsi~ WlLS wyatawic. A. strzela.ninll z LOB Dl.;iI<blos dal na~ ~, ae jest -w oko11oy i jedzie z wa.m! tu'taj. WledZiaJ.~my, ze chceote slli przedol3tlW na. drug", strone Autostrady. Zupel:n.l.e nie potl'a.fiale sr~ masKowaG, chlopaki.

- Problem powstalby - powiedztal Mor· gan - GdybySe-ie nre chc1e-li tuta.j zaaceowae, Ale jak wtda.6 nie mUBtmy -s1'l tyro mal'twi6.

-Za.Btrzelclaciah - zdec:y:dowaJ K1k1 . Tylka gdzilm ne, zewn~trz. zeby tu me napa,sklldz16; bo jf!&ZO~ tu wrOClmy. Chlqpcy, polMcie grzecZllJ,e Bwojl!, nron De.

Nie powi.em warn, jak to a1~ stalo. W pewnej chwill pocsulem zawroty growN', silny b61 glow:y; rzygnllIem rra baton. i za.n.lm urwaJ mi sift fUm, wydawaJo mJ. st~, ze zoooczylem kilka bezwlosynh postool 0 wielkiCh, niebtea.k;iCh I'lGZaC.b.

Doakola pokotem leze!i mol kUlllple, Morga.n onaz !u(j$e V1naenta. Cb wtJliI Wl mnie, ws:w.l Paje,k.

- .Boss, co to byla? -zapytal. By:! jea3lJZ{! w szo.ku Nlebylem wiele mq,qrzejszy od niego, totet nie rue pawiedztalem.

Pod+tlel!liSmy bran. t jX'JdohOOz!lC do katdego, strzelaliSmy 1m w glowy. Morgana. zosta.'W1l1Amy sobte na, konloo. Herman 1 Solana obudzill slfil: kilka minut p6iniej. GOy skakaJ.1 w g6rfi! z radoacl, ja u,uwa,Zylem ooS, co odmi!'lnilo nasae zyole.

Nad drzwl.a.mi fabryooki, us. wybla.~ Bzyrdzte, widoazny tylko pod odJlowiednlm ke,tem wldnial napls: ROTKINS PHARMACIA.

Gdy wyje~mYi objuozeni workaml Spl'OSzkOWlL'llegO Tornado, wiedz!\B, se mamy jeszcze bardZiej przesrane, mill do tej pory, us. wzg6rzu d~trzeglem gru~ luQZt Ryl1 1ysi_ Jed.na z kob1et ms,sl1ala. do mnie l;'~kf\, Dam glow~, Ze Bl~ ui:'lmJ.echala.

GRA FABULARNA

Antony [11:

... I-snacy TI':rewiczek, Marcin BlsCtoo, Micrhal Oraoz., Marcin B~ylk8;

llnrtracje;

To:m.a.;sz JQdrU,szek! RadosJa;w (lpuszewtoz, TOPlasz Ora.ciz, Michal Oraoz, Piotr Ml;Iioha, Sebastian Mazur

Projekt okladkJ:

Miohal Ol'MZ

8klad:

MlcAa.l Ol'acz

Pod1;IQkowania:

DZ1~kujemy RemovoWll Radk.oW1 Gl'tlezew1ozow1 aa opl'acowanie 'bront, dzl.ekujemy TOmkoWl Kowalflwsklemu za oIbl'zymi udziAl: w teatowaniu i pro~ektowanhl regm gry oraz NurgUtobawl

aa pomoc, -gdy byla nam najba.rdzilij petrzebna,

DZifilpijemy Malemu za. komputer, kt6rego uzyazyl nam w ~Jaifi!'tszej chwlli.

Dzl~kl.\'lemy na.szynt przy ja.ciolorn, kt0r7:Y wzi~li na siebie na>jci~ze zadB.nle - ;PJ'ZejrzeI11e Neuroshimy 1 wyla;pa.nie bl~dQw i meOO1aJoOOl., kttire si~ w nte1 kl'yl.y.

Nte m8W_Y fle osta,te~e NeurO!llii.ma, za.wiiira bl~1i6w; W1emy jedna.k, ze zawieralaby leh lito I'a.3Y W1~ooj g!1yby nie pomoo:

Telefaxa, Nu.r_glitcha.., Tomka BarafiskiBgo. Rbmana Badownika

TomIta. KdwaJewsk1ego oraz MaI'ka Nogi.·· ,

Jeszcze r8.z, ba.!.'dzo dz~kUjemy za. WBzystka co-dla nas Zl'ObiliSrJIe.

Wydaw~ WydltwructWG Portal OJ. Sw. lJ:rban~ 15; 44-100 GUwioo tel/fax. (0'3:&) 370 29 '79 www.rpg-po:rtllt1.pJ po.rta.l@rpg-pqrta,1.pl Patron l-netowy: w:ww.'V8.lk1r),a.;;o,Eit" Ot1ojeJn& strona. gry:

WWW:neurosh.l.m,a..V&lkIl'ia.net

ISBN: 83-914727-6-0

spis tr-esci

§pi!i 'tresci

Tornado Blues 2
Powiew roasadku 12
GRY FABULARNE 13
SWIAT: PIERWSZE SPOJRZENIE 15
MECHANIKA 25
TWORZENIE POSTAC] 31
Pochodzenie 33
Profesje 47
Formularz 75
Wsp6l:czynniki 79
Specjallzacje 83
Umiejetnosct 87
Sztuczki 99
Choroby 125
Reputacja 139
Spryt 143
Znajomosci 162
Tworzenie postaci . przyklad 153
ZRROJOWNIA 155
TECZKA GRACZA 181
NEUROSlIIMA TACTICS 191
Walka przygodowa 215
~ODR~CZNIK LOWey 219
SWIAT 257
Moloch 271
Tornado 281 10

, ~_ S pIS r-eset

, WleW r-oz '~ u -:;..,<

Jej 1'q1£a zac1S-nieta os. wyto.rlej CZerwoIlej SnlYCZY, o14gnf1ffJI Z ogromnq IU,liWZ1Vto,SC~ znuaonego Speediego. Clara., w swyoll O!ilJ'1'lbOBztI,Oh I r020wym szl8!,roku, przooha,¢!:aJiI. all,! dokola. s'wojeJ dwunastopokojoweJ w1.l11. Co Ja,kll1 OZ/l.S po~ykala. sle o oegty zalane lBpq lIl8.Z1II- K1lka razy upadla. JeJ kola.na ooleka.ly rWil\- Z ran ob~"tych .gnJblj, skoruM 0IIQCZa. wydO&ta.waly IIle obdllzgla gl\81enlae .

• ChedZ ma1y1 No. Qh~ . uwolala.

~ :;UlB.]yCll stl, Byla. Ju1 przed drzwlaml. WNlSZC18 obrOOUa. alt, by zbl'r.d&!\ powOd. dIa. 1ttOrego ,)8J wl8."'llY przyjalllill ole choe Pf,n'Jl'Oa14 do domu

• 2nOw hawisZ slli! tymi br'u4Qymt Prvta:m1J • W)'8ZIIptam Cla.ra • nltdy 81, nle

od:uozYSZ..

cJ8j szkl1ste cm:y zamarly ;If bezrw:hu. Zlapa14 dFus, dion Z& fll!lYCZ.. OgtQla.

lekko kDlana.. ~bl dolo" wartf. by w ,jednej eh I pnllO za yplowle.ly ~ ~ stalDweJ obroty przerwal olsZo-l.eb Speedlego. ob Y z gnl,JllDeJ k&'y 1 futra.. wySliI'Z811l wy50kD w pow1.etIv.e. JIlmo t.o reut.a elala n&daJ byla

n&blta. na ~ ktoOry bardzo dawno temu pocItrzym I d&ch budowl

~ ]JChnOIa. lUko dl"ZWt Jak za katdym razam dObowa pI len1W18

opedl& na. gruzy will1 Kobleta WelWa do SrcIdko. Z byteJ yC1imoji zoetaJa Lylko pol'udnl.awa ~. sk6I'Z&Uy roliel, kt6rym sledz¥; <lIa.r nz.lerga.~ nza.lJ..ln ns. Swi,tfrDalvk=ynienJa.. 0dz1SIl: gJ,bok:o pod: gl'uzero 1Ip&1 no. Maple John. Chyba. me Zd4rayl p~ Tlme&IL Ol.eJ>a zn8lazla tylko Mlo pan t.oreJ

OslB.dla -w mIlozenlu na. jed.nym Z wlvkBzyoh pustak6w PocIpa,rJ !>rOdo Q& ~ kach Na.br&la JIOWletrza. I ZB.CZ4ht !lptBWBd: ..Le4 arzalku Am ryltl. 1&'1 do gntazda Republlki. zab1eI'Z z SOD" m.a.J4 OIa:rV, a jej meu zagrye w smle.. ..

Bylo IlllI ~!- WI08k& boga.tyob staJa w tym ml.8Jsou prutS eo to Pozootaly z niej pol11dniowe ~1B.ny. R~ zmlotla raJa powybuabowa. Wuyst.ko st.alo 810 ta.k szybko... Noo. PaJov sekund t ponad tJ'Z;yst& ludzl nlgdy a1 nle obuc1ZUo._

Dna. C281mla. na am18l'1!. Obemia odejM, ale obleoo.lo. momwi. M do 4mterol oza.sem wychodzlla:pt'Z!lZ wataw1(ln8 w gJ<,Iboka, dzllll'ft dl"'.o!wl. Szukale. pomooy Sto metri1w od QODll:1 ):Iy1 ki8QY,s sad. Teraz Z sZ6J'oKlob wydm WYElb8.WIl.ly tylko 'klltut,y 1 pnte, :ca.Jajzs;:ninrl I'OZPoSo1ora.l;o sl, jQiorko. Ale tam Ille mojrul. bylo POd6JS~ amrM moJ't')lT.foll ryb nl8 pozwa.Jal atF,! z'bll2lytl na WiooeJ Ill.:!l ~O me~l"OW. 'Wllzf1cl2ie kI'eW 1 res~k1 ela}. N1ekt6-rz;Y' po WybUlllll.I jsszoze krzyozaH. Albert Cwtnson staroJ ate doozol,gaf do jeziarka. ByJ w szoku. Podmuch wyI'ZUol1 go J,l1'ZllZ almo.

Ornent.a.rz DogBallY_ Poludnlowfl aolany w1111 byly IOh t.a.bl1ca.mI nagrobnyml Uo~

k:tcId su kle<1yS IJI'ZYbidZtB· JeaI1 bfdZlesz to ty odBzukll.J 8 0 I za.t1b4J 0 bled&·

ka. Nakarm go, be dawno nlD me jadI.

AutoOl'em opowtadanIa jest DBmtwlen . .Emo8. W',P1'I1dnlcma w JconkuJ'8fe serWlsu LntornetoOlVIfSO VlllkJrta..aBt.

Czym jest NEIJROSHIMA ?

NEURDBHIMA t.o gra. f8lluJ8J'Il8- ..Tej t;lem jest Swiat po zagJB.dz1e, )XM1obny do I'ZeClZywfStOOcl przed!ltawtoneJ w seril mmOw 0 Mad Maxie, w groze kOIDputel'O-J Fa.I.lou!. czy. 1'11' pawl_I Aleja ~ plan1&. ~a. p¥eZeDtuje ory~ vvIzjQ gwi.a.ta. aJ'Ils7>IJZonego JIrZB'Z wojn'i t 2lbuntowane ,ma.sz.yny. ROwnQOZeSn1e d&je moZllwodC u;m:pelnlanIA-rozgrywkl 0 pomysly zaczerpnl~t.e z popUliL'!'nyeh medtOw I koncepoje za.propon.owa.- 08 pl'ZEIZ" g"ra.jI\CYcll.. Dz10kl NeW'OBhJmie na C2R8 gry wctellilz 8t, W jednego z boo hateJ;>6w POat&lloka.l1-ptyo21'l.ej pnyszla- 1101 1 poltier u,Jaliz je~N Josa.mL

Czym 8~ [IT fabnlarne?

Ory fabul&rne (~e r6wn1s! jako RfG, czyll Role PJaytng Games.) roo aposob sl1tdzanlll, C3!i.B1l wdob.I'ym towareystwte, :pOOobn.le j8k ga. w klU't.y albo octwtsdz1ny u przyjaDIOl. W 1s~18 RPG Ipy 1'11' soble W1S.lerOJ'1Jl rozrywkl, JedruJ.k D,!l.j1ep1eJ blfldz1e paw1edz1e4, ~ gry (ablllarne to Zii.ha.Wa. wyobl'&ZnJ4, Grupe. ludzt spor..yk& 1>1\1 na ki.Ik& god:m1, by z :pomOO4. zll:WlU'tyoh VI pOOrQozn::Ikn WB~we1t woteli6 e10 w wybl'a.ne JlOetaf.li: l~ nagrod. glJI.d:latora., ozy :r3,dlCICIJjel'!l.tarkQ- Spmka,nle tak1e nazywa. alii! sesjl\ . .ratta:n_ ze zg'.I'omadzPhYoli. .MJstrz Gl'Y (.M(U. iXlpoW1edzlallly jest za. przygot.owanm spotkania. I nadZorowall:le ~t.l,I.lyI'l'h - gra.ozy Jego rQ11fI mo:.IDa. po1'Ownac do roll sedzlsgo. 1'oz· 8I!.dz& on 00w!.em W6Zystlde kwasli1e spoMe wynlkJe 1'11' G'il:IIBle se&jL W gr&ch rabUla.rnych brak ZWYolQZOOW 1 przegranyah, a gI'a07.8 :!:ooh.§oa.n1 s~ do wspOlDago dz1alan1a..PlJdn2a.& sesjl 'Wspdln1e bJOl'lt- udzJ.a} w Jll'ZYl!odZ:te 1 WIIpdJnyml ~ lla:ml. d~Z!t. do $aj !lZooV~ll wego ~.a.koflo:wni&. .:JataU we spotk.a.led ~ ,Iesooze II: 2adn1t z Bier falnilaMl)/ch l Ill .. zna.sz

nlkogo; kto mOglby 01 pokazao'l Q$, azym pc1Bga.Jt\:, OlLie. ta. teOI'm mose wydll.e &iii! akcmpl1kowana. Hie pl'Zejmuj alQ. przejl'zYj podrQCZlllk. p~j uwUn1.e pl"Zyklady I na paw!1C1 gry liFG prze~tnnlj, byO lila O1Bble ta.jemnlc~,

Po CO mi ta k8i~a?

Gry 'fa.bwal'De op1e;raje,. lliQ aa. WYQbrliZn1 graJ¥yab- Bye! mo~ mataoaWialiZ alii! do £lZegO 19' tak1m r8ZlB .POtrzebna Ci kI'lll\:Zk.a.. ktOr~ trzyma.sz w l'ek&oh. WyobraZ sobte zatem. za dowls OBoby wn6wll¥ alii! D& bolsku i nts dogadaly ell;l ze ,o;lOb4 Ja.k spQdzlli czas. Jedna. osobe. P'l"ZY'iOtoWlLna. Jest do f:l'Y W s1aotkOWkQ, drugs. ubraJ& buty do plUtl nctnej. PowRt.aje Z&ID1eazanle..

NiniaJBZY pod1'~ozn1k: Op1auje rantas1.yuzny aw1a.t, podobn.1e jak pow1~ oolEmoe flotlon - z til ~ynm rOmltu\. Ze znajl1uj/tt: al" tal te.k2e Eegwy I wakI!.' zOwk1, Jak ba.wi6 el'i/ w tym Qw1eoie.. Wszyroy gt'aj¥y pow1nn1si, mpoznM TAt 4wlatmn gry. cbtxl1aZby pobtettnle. ally wjed:zieO w ja.k16h I'ewiB.ch tOOzyd s1Q btd~ jM p:rz,ygody. Gdy JrupUoo 'Fallaut.a I za.cz&Ie$ g1'aI!. wl~ czego 81.1,! spodzIewa4. Podobnllf ( to . gdy za.czynll.l'IZ" gra.6 w :NelU'oah1m1fl l10brze bya wledzIal. jak wygillda te1l_ 1Iwtat.

Cze[o jeszcze potrzebojQ do un?

Po~bn1 8ft graoze. pom1e81.o~n18. 1'11' k~ .n1k:t nie ~e prz.eszka.dz&l1 W k!iOPym grup& gra~'yah nle pl!Z6- szkodzI 1l1komu. Pl'zyda. et~ t.et papfer, o10wk1., Ja.k~ przeke.:aka. Wa.rl,O Le:& poII1adaO kOlJo1 do gry. W r.ralrol!! seall uz;yWB.Dly t.l'Z8Ch Pmaw dwuf1;oJle&t.o!Iciennyeh. Moma. je kuplO W Bkillpaoo z ar~yku1am1 pr .... zn80!1!onyml do !l18I' tabuJAMlyllh 7.dobl$dt kostkJ. l'O~ Hili'

) \._ gry ta u arne

kQlorami -latwlej bQdzle cl gdazytY'W!W ~rzutdw.

Czyt8J9z0 ten podl'flOZD,1k napoMtam: skrOty, np. 3k20. OdDOBZ.ll s11j one wIadnle do rzutA)w kostkamJ.

lk20 (k20)· eanacaa kos:tk:1( dwudZ1ea~o1enna, Cw wiQkazoool ])rzypa.dlrow Qhod.zi 0 wynUt rautn t.a.k.<t ko8tk~'. 2k20 - o:macza wynJJtll'ZUtu dw1ame. l,{o!ltka.ml dwudZleetogolen,nyml. 3k20 - jo.k l'atwo ~ allod.z1 0 "ynlld trzecll rzutOw i:ostlmmJ dW!J,dZlestoelJ!e;onynU.

W niektorych m:\eJBc&.oh UIllieSZQZOno za.piB typu: lk20 • a. ~ on, Ze nale2y rz\mi4 kcBtk4 dwudziea"'*lenna, 1 de wyn1ku rzu-tu doda6 Jak!¢ l1oz. bl,l • W tynl J)rzypa.dku 2..

"Wjetdtaam pornIV¢zy ZD.J.R.czone zabUdGWlU'li& nie wiW tu wl,elu lutl2l., t.yl· ko dw60h m'lZc21yzD_ ehowa sh,j przed wam1 za. ~ym z budynkOw. IIllDa. )1st ZNbDJecona kartonaml ramllJI.l:wnym1 PI'ZSZ deszoz ... "

Tak wygillda GpiB, kt6ry prZed&t.a.wt& !>fa Graaza ~jll na opb; opowtada· JI.\C 00 roblq, klh bohaterow1.e . ..reden z graozy mob! wyolU~c1 brotl. 1Jmy pnyJ!'zeC alii' kartouem. kta! mot.e zaohcleL1 .zo.Jrzeo do Jednego z budynk6w,..

'Ta.k wyglllda gro. w ltPG. MG o.plBuje. gl'-acze c:lakl~ 00 rob1lj, w daneJ syt.\loojJ 10h ):Jobaterowle. Gry RPG ma.jli jedn_alt: jed.n'll ilaYdzo d~PI'28~~.nad kom:puterowyml WtdOClZDJ7 na ei.u'a.n1e mon1ulPa ballatel' ~y jest w 9wo1ch deoyzja.ah p~ progI>am gry. W g"r28 komputerowej I'ycerz B_poty;k:a.j\Q IilIUlka mote Jl-I"ZYkladawo ~ jBdno 21 t1'Z8Ch Zl1a.1l. uoleo alba pn;yll~' piO do wa)kl, A co. gd.yby poalianOWll po~Bt0ws4 potWGI'B, gUltl4 de tua1e. I zap~jatn1a suti' Autarzy €I'Y kom:puterowej me przaw1dzls11 tak:1ego rCzwillzaraa. W !fl'Z8 fal:r1) __ ml'l'lej "baha. tel' wtdoozny jest w wyobraZnl gre.::Ii\CYllb. a Ulstrz G,ry rea.guje na katdy pomyBl granza awolm wla.snyID J)Omyslam_ Jatell yY' oeJoz bylby bcbatarsm gr.wza., MiBtrz Gry Dl6gtby od_powlec:lZ1ed, te BIIlDk: otWiera pa$ZOZIf!_ pc ozym Z uSm leoham odpow18.(.1a: "miQtowa. . mojo. uluhlona.!" .

Gry Jabularne oplfll'8.jq, sl~ na. pmny. sJowaScll dobPym llCfgrywanlu r6L 8yw&, !!is boha.\.6l'o'l'/'i!l postawtflnl zostajtl. W aytua.oja,oh 1l1il odpowladaJqOYClh gra,. Gzom..(Jza.eem pmlf.a.01 apotka(! moze knywda, zda.rza. sl" !ta Blnll w trakCle llry. To. Pl'Zykre, ale je:Ullt MG ooS 8tWier· dZ&, nalety zeakcepto"Wa(! lakbY. To "t1'OchQ te.k, jakby twcj& I)CISt.II.C w gw.a kDmput.&row-e;zgtn'lla 1;uz pl'2l3d zap1sa..nlem sta.nu gry. SI1llltIl.fl, f,l.le 1i11epdw~aoaJne - ~je IIpl'6bowa.o: ad DOvnr. I.nnym bahata:rem

Jak [rae w RPG?

GraA1 trzeba. t.a.k:, Zil:by 1161Jja. _]_lI!ZyniC!8la lIflIZ)'Bt.ktm duto radD!lct. Jak ep.r.<.nvtl!. teb,y zabawa. wszystklm lito B,PQI1oba.Ja? WyobraZ soble, Ze twoja. gJ"tlpa gra.czy spotka.m slt w Puttkuwy w1ec:z6r. Wszy· scy uBietIll przy stole. kallJdy Pl'ZjygotoINa} Boble PCSt.ll.6 wad.lug zawarLyoh w podrlflOZD1ku regul. jeden z ~y grs. I9OjoWntk1sm lI.utoBtrady, :InDy zJomfll.maID, It.t-oo Jes2'.Cze zlOdZlejelll. Od mementu J'OZpooz~l& SitsJl kaZdy Z gI'aozy odg"rywa. role. wclelajijc fIif} w swcrJij pcsta(i - Boh&tera. Graoza (B(}). Mlatrz Ory palm roll;! Jl8zyaer£ll, sam odgl'yws. r6WJUe2 WBZystkle wy8Ti1nlU~ w seeIllU'tuszu )I06ta.cl. ktOre ols-~ killl'OWane PJlZeZ gra.ozy (Bl.'1 • ad BQfutter Nleza· letny)_

Wazystko pt'ZfilOrnlna JlEZYgodowll '''' ltomputerowCj. Ratay ~~ s~ .. ujs SWaim bo;hq,terem 1 _p.rz&tywa_ clBkawe Pl'zygody w WYJnY!Qonym §w1et'JII - 0 l1e ,lednak w gl'anh omputeI'owych dWlo.t. pn:eds~a.wlony jest na. mODUorze, ~IJ Ilwlllit pnecle&a.w1a. MG - DpO'wIAdo..te,.c o tym. 00 ~ w1dza

ry a u arne ; '(

Za.bawa w RPG Die oznacza, :l;e WBZystk:o idzie po Twojej :myllli. Pol'a:l;k1 boba~er6w SI:!; niElOd1¥ZJlli forma gry I t.rzeba. je a.kce'p~wae.

Kiedy jestem IIraCZem, akiedy od(JJYWam postac?

Jestem Mirtrzem Gry:

Co robie?

Na stronaob r.ego pod.l'pnlka wlele razy bf:dzlemy ~ zwracsJ.1 do atable nle ju..ko do gr>acza., n Ie .laka do bohe. ters. gry. Podobule W 02asle sesjl bedzlel!.lz wypow1a.· dBl Bl~ Ja.ko poolll!.6 alba ja.ko gt'&.ClZ. Za· Wll-Z8 pa.ml,to.j 0 r6tnl(1.Y p<lm1ed.zy pcII~ a graczsm. Boh&ter Jest tlkoJ.l\.. Ty 1stn1ejesz w rzeczywlBtoQOL Wiele z ~y, ktore ~ w robU w grze. za.bronlone jeB" w rzeozyw1stOSQI. przykladowo, t.wOJ bohater mo:l;e bya zlodz1ejem.1 traktowM okl'a.danie Innych Jako em ua~Ul'&1nego, jednak Jako gr~ dobPze wmsz. t.e k e1 je:5t ozymd Zlym.

Z N«UlY bard.zo 1& jest. rozrota.lC

laVeStte wypowlada.ne przez bohat.er& I }ll'ZeZ gI'1lCIZ&. n wet jetell nle bQdz18sZ UZyWa.l nitlZl'QOZIlego zwrotu .to .ILL mo'191% .~ przed ~ wypowl.8dz1, postac1.

Jedyne czego wymaga. aii' od cieble to dost&rozeDIe wm;ystklm. graAc.YID.l!\pznIB z tob<b dDhPtlj za.ba.wy. Do tej zasady spr<lwadza.jl!, s1~ ws'ZYstkle tnne. Do eleble na1~y PrzY!!9towe.nie scenaetusea przygody wedhlg ktOrego potoozy stll gra. Ty jestw edpoW1eQzia.ln:y za zorgamzowaJliB sesjL Przede wezys'tk1m mus:l.!U:~!w1a.t iJ'y t mz;a.d,y lIIpiBJ cd w6Zyeatnh grac:zy... Dost.arcz&sz ap1Stiw, ble:rzesz udz:lal W dlBJogach, jeste:!I Sf" cl.zi4. Twuje Blowa zas~PuJl\ graczom zmysty teh ~ Jako MiBtrz Ory Odpcr~ jeBte!I r6wniBZ Z8. kmlU'Olowanle pw.ilciwn1k6w boba.terO

Brzml pawa.Znie? NI przejIm:LJ sit. W podr~ przezna.azyl1- amy d1a ciable OBObny ~.

Jestem Graczem. Co robie?

Ma.sz wymY!Df~ BOote pos~ ba.Wl6 8t(l I n1a ~kad"Z8.6 W-Z8.bawlB 1lmym.. W ~e gry nmstsz ~ decyzjB I.Ustrza Ory. Res#...a 00 det8.la..JakDgPOOZ powtn1~ w1edz1eO Jak4 posta- 1114, poldeJ'1ljeEr;!: w Sw1ec1e gry. PoW'Ill1ened sit;! Lez orlentowat w realIach ~>Bta.. P.r7.eczytaJ]lI"Z&znaazane ilia. mabie rozdZl.aly ~w ~OIn:ctmten speojlLln1e B1I1erowany do graczy.

W ruie jakichko1W1ek: ~tpllwa!a12iYil'8Daj si, do l.f15trza Ory.

"IdQ do kuohnl. 1Comu zl'oblO ka.ns.pk,7" • t.o mOm gr&.Clz.

.,zeSkaltUjll z tlaohu I blegnli' za. uclakaJIi.Oym BILlnochodemft - tak wyg¥a. wypowladZ dot~ post.aol

SwIAt. Neu.roah1my .!Nt pottury 1 rue-tleZplec;my, w.m!eszkuje go wlelu mePl'ZyJtlm1l,yo111udzl.. ZyJe. w rum muta.ilen '1 oybor81 - \St.ot;y, ktt)l'ycl'! w rzecr.:ywlstctlbl nte apotka.az.

Jak to wszystko WJ[blda w praktyce?

PokiWImy at Jak mote wy~ rrag· men ~ aasjl.. Tro,le graczy: Maclek, Pawel I Anla. Spot~W.lI11~h by 1'0ZlIgra6 p'l'ZYSo' dt;l w awiec1a Neul'Osllimy.141Btrqem GI'y, ktory poprow8drtl 8f.II~Jf;.I jest AIldrzaj. Andl'ZElj pomO{!l swolm Sra.czom. przygotawad postaol. Maolek woleID. sit;! w Jorda.na - muskuJarnego, o~o !Ie jew. WOjOWntke. AutoBtrad Pa.wel wolal 'PQIlLM wYJX')6&iOnl\ w umiBJ~tnoooll;eoh· nieane, zdooydowo.l stili za.tem na roztB.l'gn Ion ego l1Uhellgellcnego Ra.dioellel'a1loI'll- 0 Imlenlu Carlos. Anla pom,yIfuIJa 0 Udz;Iornej I zwtnneJ jU. kef; zlod21e)le - (ll'ZfldBta.w:Ia 6111 Ja,ko .J.J.

RcI2p;lcqla BIt;! pa lpo Wian P8rypetl.8oCb bobat6row1e d.cjeohBJJ. aamoohadem Jordana do I:lQhro:nu pl'2eC1watoma- 0, ukPytego l'U!D&ch mJasta.. OlmZUje all!. pray jllclU do SIIDrmnJ. BtGI admJu glllllStermr z bl'GJll4. Misl<n Gr-y Andrzej - przyal;tpuje do oplBywanla

aytuaoj1:

Jaki jest cellUY?

Trs.d,yoyJna gry maJ~ ~wClJ final, ktOrym. przewatn1e jest zwyolQlltwo Jednego ~ grlloQ1.y. W RPG rue mo:tna. powie' tWe4.Z8 IatnlBje jed.no OCIZywlste za.koll· CZ8nlB, 8prawadzaAOS al dOZWYOlp &100 pot' .1. Oc:-aJ"i'i'Uci y r.cy IUblmy odn0010 aukC8BY I nJe pJ".:epe.cLamy za ruepowodzenl.am1, ale w graoh rabulavaych jedne 1 drugte zo.lezoe s~ tylko od oczek1 gra.cz; 1 l4JBtrza Qry:

c.l t.l'IWIcl4 soenar1w;za to prc5ba

odblcla naukawca z rllk rns.fiI, a JlIL8t'1P" rue uratowanle 11: Jego pomOO4 elaktMwn1 atomoweJ, prawdopodobnl bollaterow1e ~ pI'OboWaJ.. wypelnld Z&d.anlft I nlIlI d.opukll1 do &t.op!8Il1a rdzeul.a reaJr.. tora.. W momlUlme ~&n1a nlebez· ploozef1st.wa IfI'8CZ8 cdn~ sukees, Jedna.k wyob1'3Z01.a ludzka jest nJeogrwC2blla.. Graoza m~ ztgnol'O'Na4 naukOW' CB 1 prGbo1J napra ~ kt.rown1V wl:asnyml8Ua.m.1. Je!W 1m III ~ zalotell1. 8OIlft8J'lusze. r6wnle3 ZOI!It.aD1e 8J)8ln10118. Byd mot.e Br' oze cm1kowlole a!gnOMlJ BOOnB.I'IU5lI 1 bohaLerowie, ZoIl- 1lllast uda.o sl, na ratu.nek. POja.d., do ba:ru by oJlo1W'lBdaC sobl przaz ~ sas.~ biatoryjkl2e 8WIljegO ~YII! Daze • tra:nJ.a )(0 U'8toan.I!! 8 ln10n ale ..ICdll ~y at d.o'orze ba.wUl Cl&leJ moma. m6wt4 0 .aUkceale.

PodsumcwuJIlC. ceJlml ko.:l;d J gr;y fa.buJarneJ J t. d.obra 7&ba w Y5 oh &ral¥YQh.

MJmz 61y. Wyltadaole z f!&D)ooblldU I zbll.:tao18slll' do SClhronu.. G~ JUt dawno pcdnfdll 81 z m1ej.sc t tera.z wa1nlutko zbll.t..aJ 81Q W WaBUI:- Btronq. Wygll\da.jl\ na Zdsnerwowanyah. DoonorJzl was 8laby UJ)aOb dymu. Z tldd8J.l

Jynha6 06!:l't\ muzykt-

Jordan Olam zwra.ca 81Q do MG): Spol1ZUem poJaw-1l' aye n& 6ZQ6.ie. Czy potwa.no rozpozna6ten ge;ng?

MQ S~~ po barwllOb. to motooy.kl1· IleL ;:; Hell Angels

Conol (Pawel dekla.MJje za.mlm.' bohatara'" Dyskretnle stqam po D4:tl.cltoWam go" r kawte. Talc D wszelk1~ Me (IDote przstest.ovrn.o um1e~~ ZwinlllJ dlonle Oo.rloa . aJbtl J)Opl'llSlC gl'8.Qz& 0 rzut k08tk~~ W ~ N1kt n1fI za.uwa.tyL A.nl&?

gry a u arne ) ~ -r

J.J. (Anla my&11 ,Pl'zez ohwUQ): Btal'am at!;! wygl&.da4 na. peWn" ot01;l18 I ncpoza.· ls.nck~,

M&. DobnB. Gangsterzy zatrzymujq, olQ kllka. TnEltI'OW przed wu.ml. S'tOjQ!ClY no. ozale m& nil> ezylla.l'illullb. VI dlonl tJ"Zy· ma l'ewolwer. Ddzywa elQ do was: "Czego tur.

J.J. (A n,.[a ps;trzy 1) B. pozosta.lyo n ,gra· ~y, poC!zym. Jako J,J. ZWI'aC!8. sLQ do ganesterow):: W1:tklt, ohlopoy. Nlech kto· I'y& sklj)Clzy po mlll1l~.

MG; Plekkflne AnloJkl naje.tyly &IV. WI· dztoie, ta WlOBZq, brotJ nlooo wyl!<ej.

J.J. (Ania de pozO&~lyOh gra.czy); Patrz· (l1e na tcj J.J. woln1utke z.apala papisrofill,

Jordai'): (MaoIst do wszystklol'l gra.J1!:· ayah): Chyba Wiem 00 s1.~ IIw1QtlI. Stojfi nterucnomo 1 1J d.e.J~ twardz[ela., ol1yOO za zrobl sl., gOl'BtCo.

M&. G,a.ngsliel'zy patrz,," wyoze.IruJfj,oo. Clhyba 1:.1'0.0£'0 pewnoSO aieble.

Jj, (Anjo. ulta.j£l'O. ~ zoo1..~ alQ pa.plsro· sem): No, dalej owa.oJJ.l.llzk'l. PoolIJOle po S1-(ItR. !2:e.den ill we.a Ille wyg){lda. no. go&Q'la od mysJ,enl/l.. Clh yM W100le kw na.S J)'l"2ysyla.'i'

Jordqn (pyta MG): Ozy Wlem Js.k n9.ZY· WI!! eli giOwny azer ,Bell Angels?

M& MOwll:!, ns. n lego Jay.

Jordan (MaOiek oodz1 pI"3eZ z'lby): Ozy ksyw1ta..Jay rnewt 'Warn cos, pa.tala.ohy? Me (mote popr0811) go test umteje~nc&J1 Blafoweonle. aby p:rzysp)eszy(! a.kojQ stwtOI'dza. jaOnl!-k, ~e boh.ateMrn uaalo aii speazyO ga.nge'teT'6w): :MOtOOykliMt wygit1;daJI\ no. :mklepotanyoh. WldaO, ze nie Wled2f.\ jP.k. was pot.raktowaA Carlos (Paw81 uaml:eoha si, ZlOWlso2;Qzo 1 wycl,ga pl'Zed. /lieble wska.zuje,oy paleo): Tyl Tak. t.Yz le.tlcuaZk1em .• .1.01 .. ebes wtedz1eG jak 1l1i D$Z:YWIWlZ.

J.J. (Anis. udaje • .te go.fli ]Japierosa): ... Me (Jake Pl'Zyw!!ld.OIt gpup)d. motoOyk.u· B~W oogrywa., to ali j~8r". BillY' .. Na,zy· wajl\ lJlnJ» ... BUw.

Carl.o" (pa.wsl udaje; za wyota,ga nojes 1 coS zaplsuJe): Prn:tpadleG Bmy. PlSI'WBZY mtnus, Wiesz 00 bidz1e ,po t.rzeoh mtnuoooh?

Me (JIIokll.JIl;O ruO); Ale ... .19--

J.J.: Tyllto wtnn 1 slQ tluma.QZI!., Billy. Ohy. bs. mllosz oo!! no. sumianlu. ']'{I ooUQ.ll2a drug! mlD.us.

Carlos: (JiLko I'adl.oops:ro.t.ol' ZIla alf;! ne, teohnlcs w stopnlu wylm:lOzajq,cym PDl':a. W1edz!i! ga.ngsteI'dW I wykorzystu· Je to do bIafu): Jay przysyla. OM de schronu pO- tl'6Jfa.zcrwy fo.lown1k tyry· atDJ'Owy. Jeltel1 ktoa ma w~tpI1.wo~cl marn tuto.j re.dlostaQj(jli w da!.elll~O mlnut ekontakt1..lJIt sill z ezsfem. 00 ty no. to. "Billy'?

MG (udaJe, ~fl BIllySl!l coro.)~ _

J.J.: J~ lapla.! c.hloptaslu. IdZlemYi JOrQcm Cli.o MG), Wcbodtlm;r do SOMenu,

M6: Gdy ld.Zteole, Hell Angels odprowa.· dZa.j!\ was wZl'Oklem. Wla.z jest o!iwl\r· ty. Wo.hodz1ole do il'rodko..

:13.: Aha. odwrac!loDl al!! do AntolkOw. Wie/.lzoo .8llly, ZInaZsmy 01 jednego tnlnUM, jel!:eU pc ruulzym wyjdclu BarnoahOd l:I,dzte ozys.ty 1 ne.woskoWl!;ny. Me eza l!mJ.llclhem zw-raca 1l1Q do AnJ); Anke.; n1e przegtnaj. ..

OozyWl.SDle na tym pI'Zygoda. ai, nte kofll:my. No.wet jetel1 boba,t(;lI'OW16 dot.rll; do kotLoa Boonariu!lZlI., cala grupa. spotltaB11i! za tydz1eL\ ne now". by wprowa· II.z1d I>OMterOw w kDle.llll1; prZygod".

,

I I

ZE SPOJRZENI

\

,to

fJ

U rodr.n sl, no pl,~ lat prr.ed wybuch .... wGJnt. Hledy. U!U,tG _I, pleklG.

b, maty", prl:.ra:f.any ... dll.doldem. NI" ..... lelo ,p", ... I"o'" z; I", ... "eh 1.1.

W r.aICld.lI •• ,'kolli'ach. Paml,tam Iif'ClSln, botalan, pneraf.enl ••. Pofem, n,,"at, dlu •• JlI1a ""olny. DClrostat.m n .. paludnlu. pote," ru.r.' ..... n.pllotnGe wal'"'~:I Molacheln. '.ral .• , pa d.br,da pl"I\ ....... latach :lmagadJ •• temJ .. l:lm,c:r.any. W.raeam ft .. paludAl •• ,.,*,.1" ... " lieJ .••

__________ ~ ---- __ ~------------~------------------------~9

Swiat

DzlBle J8z.Y awlat t.D I'IllDa 1 rmpo..az. GilzI.e flIt adwrOOisz tam w1da4 zgllBzl!za t zlDmlJW1Bka. WzdJut s.utoBtrad. 8toftlt Wl'&kJ dawn.yah ea.mOOhCKlOw. _poprzewrac&ns ld..ku~y llrogawakazOw ! ~e 11.n1.B wY60k.tago na.JlI~1& Rae na ja.ltU aza.s n~~1m!8IlZ sl, JUI, cpW!?CZOne sta.ojEI benZyn.o\'ftI, st.o.re, B~ ba;ry 1 pnydrome knaJpkl. Wszysr.kIB one WJlslJll1aJ4. j&k 8ClYby wlaSalolBl wyszOOl na ohwUe 1 :mlkn~l tlB. dwadzle!o1a 1st, Wyblte oknB., wozwi wyrwans ~ zaW1a.oow, !!tJla.ny pOJlI'Zsalna.ne sertam; z bl'ODllLutoma.tYOZIltl~. Tylko w1a.t.1' wyje ja.k daW'Illej, ud8l'UJ40 l'()zbltyml oklenn1- aa.m I. Ok.ol1CBa nles/a slO wtedy elt1'zyp1e- 1l.1e cd la.t rue Daollwlonyoh za.wta.sOw. WSiIi!ldzle rdza.1 kun Pod nogs.rn1 masz rozblr.a szk.io, gc1z1e:k.alwlek el.tlerUjesz BWI! kfo}(L

Dzlll spotks.e oalowlllk

mJeszkasz W I'1.11nSDb Jedn&go Z mtast. to wytla.r'Z8nl& Po wojni8 jw1a~ st&l B~ pusloy Nlapny jeIIln1a aUlbY. ja.k m6w1J!, ludzJa, kt.6rZy P8.mlota.J4 Stany sprztid wojDy. olahy I 0PWiZQZOD.y. D&~j B.Utoatr4daml m.k.noly Dzybkle wozy; z kdclej a~lIony doohodzUa gJOIIne. lD.uzyka. I gdz1s 8111 n1e odwr6:l1laa, Z&'oIrll2&D&pa~yla 81", nlezla pa.n1enks...

~ jeSI1 dQbn;e 6111 obrootoa tJ>&fiaz na. muta.nt.o. ~UfJ ddkie zwlerzo. Nl.ezle lAskI, pzybkla wr;g,;y 1 dobra. muzyks. odeHJy w zapornnJen1e 1 JIUl n Igdy niB Wl'00Il..

Miana

:Na.jw1~ mJ.a.sta sta.nOW dOBta.ly dUU\ porolfl ogn1a. 11'un(!Jy. DzU! to tylko ruI.ny zam1eBZkane ~ l"B/JiZtkl daWnYOh m1eszka.tJ.oQw. LudzLe tYJP, ~a.m Ja.k SJ!I=Y na wy'syp1sku dml,ec!, mypzku· jq, JlOIWf\lQzy budowlatnl, stI"'.:egl\ swyoh olemnyoh nor 1 wa.laZI.\ 0 oa.jOenn!ejBZe dobra W m:i&Btach je!!t na.Jw1eoej rozbltego 8zkla., IIlOZesZ spa.aarow!W godztna.mi I by6 p6WIlJ7IIl • .28 b~le 01 DhJ'z~SoI· 10 .POd buta.m1. Chyba ludz1e nte zdawalI. soble BJIl'&WY z tego. ja.k du10 szyb lob a".at:ZaIn. Terez to wazyst;ko lety, przy. waJane rumow1lild.em bet.omJ 1 oegtel Spod reszt..ak. bwiown wyst.a...ll!t wrllkl 11&' moohooOw; 1 :pcr.:nst.aJaliCl da.wneJ tnrra.· 8tI'1lk:tw'y. Mot.esz \raf1d ne. rmfiJd !lwletl· De. hydranty. Q2J ka.ble llnll 1IIl8I'getycznej.

Wl~ m1aBt rna swoje centra, w1elokrotnle nte lIl&}l.\oe nio wBpOlnego z da.wnyrni censram! 1 usyt'Uowane W IDlpefuie1nnej oz~J.. Centrum pOlmo.BZ po tym, Z8 je&t wysprzfI,t.a.na. tam aku' -rat nlo nle ohrzl;lSct pqd but.aml. Z reguJy zna,jdi1esz tam targ, .\tllko. knajp, rtZY st.a.cjj} heIlZY'J1ow~. Oe n t ru m jest od g1' uWWRIl,6, Il1e ma. toa.m zb'y~ ms)u W1'ak6~ czy lnnel!!o zlom:u. W olek.t6ryoh m1f1,Btacrh se" nawet. Ilklapy . wewnfl:~ budynkOw; ]lOl'lIlfl:dna, ja.k U\ do.wnyoh dobrynh cus6w. Wa.1'tO tam wpaM J cog k,upM, lila. samej sa~srakojJ zakup6w. Pl'ayjlmlnB w::zucie. uW1 l"Z TIlL

W mla.Btac.b. ~leJ elyoha4 ludZkl gIos, ~oo u,ladante pOOwazy strzaly z IlronL Czasem ktQ!l gra, I doeta.je Z& to ~ k:uPQ gambll, C2USM slyohd ad&pLHr, g_dzla4, w kt.6NJd. II. nor. W mJa· s tanh jeBt zyc1e..

11Idzie

Ludzie zmiEmtll B1~. tak mOwl", ai, kt6· NY pa.mf'1ts..j1l, da.~e cza.sy. No o6z, nle .t:rzabll. pami~l;a.6 da.WI1,ycb oza,s6w. by 0 tyro, wfBdz1ed, WoJne. z:m1enl1a wS;2YSt.'ko, takZa nas,

K!lka ~at"j;e:J:IJll :rozma.w1alem ze star· szym m~ Inial pmw1e sze&1ctme- 8t4_t lat.. Dobrze Hl~ trzymal. Bylnauazy· alelem w Oh-ma.g!i,l, n1m powsta.1 Moloob. BardzD ~ r;Zlowielt- W1eczd1' 21 Dim byl tysli\O razy ba.rdzlBJ:tnt.ere5uJI\Dy I ~ nit wyc1BcUa z Tot'Dado. ~ juK Tm'nado? Jeszcze 01 0 nun opowl8m. ~yzna., Xev'In lI1U bylo. apaw1ad&t. Ze d:awnle11tn:lzll! byll brJ"r. dzblj do slabie podebnt, System edllka· oj!, Wymogillpl1eczne. !culture.. Wl'tISZcte telBw1zja. 1 BtOO. wybtjQ.ly ludzl ja.k Z8 szt.a.ncy. Pewn1e, nie ka.tdy byl tak1 sam, ale gdY spoty~ jaklegod azlowleke., w1edzla.le4. czegtl sl~ po ntm spadz1awae.

.Dzta rue wlesz Dlozego. Na.potkanyw¢rowlec moM bye psyC1hopats,. kt6ry odr(\bie ('1 leb s!akler4 lub blologlem, szukGJa,pym szoZ8pionkl na Jed.n4 z pa.skudnyoh ohor6b ze8~anyoh pl'ZeZ M"alooha. Kevin pow1e;1z1a,J D1'l! "Dawniej pylQ &poleozefHl~Wa. Dzt! wnawat we jest Btado. .. ". K~e mls.8to jll'Z8Z lata, od.al'iola. Cd 1IlI).yoh Wykszt:aJ- 0110 wlasne zwym:aje 1 prQ.wa.. KaZda w1~ to zupeln1a n.owy awtat.

WE£ysrry ~yo wtele ba.rdz1ej cmro:.mJ.l Z!tIDknf,..,l. nie IDS. serdeozDo-

sat I radOOOl. JuZ n1kt nle pyta JU_ cJ. leol. Dzta pyta 810 skl;!,d jestea_ Bta.l18my alii! nleufn1 IIl.{!VeaY'\'Vll-l.. Tak 1l1'ODlmy 910 przed s~ra.ol1em przed ~ym.

Zycie

WbI'BW temu, 00 powtedzta.lem p:Pzed ohw1l4, ~yClle w10kszo&l1 z tyoh, kt6rzy przetrwe.l1 wygll1rda :podobn\e, 'l'r1ldIIlmy 6111llbleraatWaIIl, jadn! na w1rtkliZl\ ska,- 10, 1nnJ no. rnn1B.J&'4. K&v1n opow:lada.J. mt jak bylo C1awntej.~ m1alaS ]ll"a.ct- Kt.oe byl k1oska.r3elD. Inny wykla.· dQw~ inny maklerem. Xa.Zdy d.oor.a.W81 pensjQ. kupowal Zenie kwlat.k1. 8. dzi& cl&kom II:Il8koladkl Gdy aJq zestarzal, dba.1o 0 Il1eAO pa.tJ:stwo, dostawal pims]Q' cd p1'1lZydant.a. StanOw. Da.s:z wlar~7 Ka.tcly stB.rzeo byl na. utreyma.nlu_gro. wy pailBliwa.. Ameryka mtJB1&la byd na.pl'aw~ bOgatiylD pa:llstwem..

0Z1!l n1k1i rue ma st;a1aj ll1'a.ey, konm ba.nkowego a.nl 6,POkoju. Ka.Mego dnla ns. nowo muslBz wywalezyc sobte ohleb t 18kL Stalltmy HIli! lruJlCS.lD-l, ohoo ~ a1JieJ nal!lywa.my srebte zbiel'aeza.m1. WstaJesz ranD i przeszukujesz ru1ny, S2lu~aj'ko czego~ W<!.I'todcl.owego. Ts.m wow.:I: jest clBw1arygodn1e duM wsp8.· nLalyo)'t przedmtotow. Jak sac;wry sJHr I1zo.my cra.la gO(1ziny PQszukuj~u 1. zlllitraJ~o. POIlilItl ukrywamy znalBZlBka w nora.cb J czeka:my. by wyIIIhlIIM je .DB. olapla ubra.nla, tabletkl. czy rokolwiek innego. Zbleraotwo t band8l. to we wBpOlozesne 1yole.

Bogatal rue zb\era.1ll. gamblL 1_ majq, wlasne eklepy. albo chOC atolaka t zy~ z bandlu.. Nlekt6rZy. clloo lab jolst. n:1ewalu, ZyJlli HpJ'Zed&jIlC IIWeUIIl1ilj!iJtnDaot. Moohanlcy, iekQ.l'Z!!, BZ11Z8116lniB dImtydol. ?ru'&b1a.:II\ kuPfI g&mbll :nie l'USZ&J&D slfj na.wet VI klerunku ruin.. ~ w!edza Jest t'6wnle oanna, jak pned wojnl\. 'M'\(1I'Y ozlo1,Vtek. w klm:Iym SWi& OIB b~B ~yl godnle.

S'" 1 te.cry. utrzymujl\ 810 z prze8tlj.Pstwa.. Cza.Bem mam, wra.teniB. ~ 1eh jest na.jWlfiCE!J. LIczba. ga.ng~w 1 grup bandzlorOw dzlal'ajl!,cych w 8t1ma.ah jest ogramna.,lDh.zya1e toozy si~ wokOl' przemooy,bran1, el1!Losu. lob d:ziefi codz1ennoY to napad, wymuszenie, to llool1n'lcze rajdy po puBtyuh ullca.ah I a.utoBtrad&ch

nej mutantaml, dziklml fl:W1~ta.;mJ.. P-Ql&mi ra.dia.oj11 t.erena.m1 klqaki eknlogicznej, Pr~zej ozy ~lej na.po-tkAHz kt6ryS z setiek g~6w luh maszyn Mulocha.. Sam nle wlem co gorsza._

JllEt t.a.ld :l'aIUlt, Latka n" mego mdw1F4" Wlesz, kleKl~ IJI! mdw:B, $iI przelilc1al bllslrn lofolooha, na. swo1ni. wi:!' loo1e, NiBwiele wldzlal. a.Ja napstiW1ffil mnOsl;wIl zdJ~ ¥Ie wl(lz:lWem IlIh. Nikt l<ogo spotk8lem ~ Icb nie \'I lizllLl A je.dn a)t Lotlm tW1Bl'dzi, te t.a zdJ,.mo. I;¢ rakt 1 ; wIdB4 nil -u:IJlb M(lloolm z gOry. I ts Ja.k dofll'dnle te! sukl:n'kota, k:t61'Y zwl.D1ll mu filt\d.. OhOdzJ (I to, 2e M loob zsmontowa.! w soble k1IkillSet wyJ"Imt.u1 l'akiat Ill!8!!O ta;m ~ ·Jest ns:)wtllkazym emlg1BI1'I W h18t rU ~ wist&. r wlesz DO? Lotka. twterdzf}, ~a"Ill> Zll:l(!dl8.I: wyra>lnJ:a by10 'w1t\:M, ZB lliIillJa. ooluj!li_ w ntebo. 9dV'(I: no. ~h zdj~&Ch byloby wid:ll4, W tvm smogu naWl wlMIlsj l";!k! n!a dOj~8Z. Ale Lotka, zarzll'k" s10 .M Joo1J ba1 B1~ !lomba.r.ddWBlJJa,. Bozw&lJniy go :8 gory. Ms.; nawet p:!an._ Latka jest zdl'Owo Wll1Il1l1~::lI'.

Le[endy-

B1~etllegendy 0 ],{oltlChul' 14oJoonn1e jest l~e:ndl:b w przeQiw1stlBtwIe 110 wielu 1nnyoh, kr~~I:\CYoh W .k:na.jpe,oh epowieoo1. KlBdy pa.dla. telewlZJa, znikne1y gazety I ksl~~kl, lud2ITe ~0~6alll do ustnego przekazywa.n1a w1eac1. Ta.k narocWlly alli'lf1fJe:ndy.

Nle wlam jf,l.k 1 kledy to sl~ shaJCl, ale w pewnym. momenole ludzie zatrae1l1 poozu,cte l'ilElCZywIstoSo\. mstoI'le, kt6Pe opOWladalJ,.o w bB;ra.ah staly 81r.t corae cl.ekaw$Ze 1 bal'wnle:jsze. W klmeu eupal:n1e Z8.Cz~y 8111 miJs.O z prawd!\- 'l'a.k powstaly legendy, opow1etlct, ~e OPl;Iwmda sir;t W baraoh, rzadko pl'a,wdziwe, CZ~1:Jto przek:o]orowane, za.wsze PI'Z~gajqce u wa.glj sluchaczy. NJkt nie ZW'Zllll1 drug1mnu, ze opcW1ada. bajk!, bo wszyscy w'1eru:q" Ze to bR;fka..

Watne tylko, ozy .int.eresujEj,08., Wesoly :zab6jaa, Atamowy kstlj,dz, dztk1e bestlfl j)l'&WdOpcd.o bIfiB sq, tyllro wym:yslem ludzk'l,ej WYOhJ:'a.to.l,. Nlgdy nle spotkaJem tadnego z rooh, maZe-za wyjlj.tk1em kllku dzikiah zwiflI>Zft,t. IBgently zyj4 w s8raa.oh slucha.o~, jedyne ~ gdzle moms. loh spotka~ to knajptane opoW1:eScL

Podrdie

Posoozeg6lDe :mla.sts. SI:j. od 8~ebte odc1'ilte. PodJ!6Ze ~ rza.dkte i bardzo niebezpleczne. Prakty=fe me 1Bt.nieje wymtaus. In.fQrmatl~L W.ll',ilkszo!h! Judzi won m1t1stlka6 w sWyoh norsoh, ohOCby najb,a:rdz1BJ za~cl:i1ych 1 Die I'UszaO w pustk{l. Dz1~ podraza to wfidI'Owka. w Pll~kl1 wlBAnle. bo gdzlBZ pod:rO.towa.Ii. Na. mapis Sta.mm osta.lo Btl;! k:ilka miaS'&, Jd1ka.n"Aq1e w1fik1lzych miBBteczek 1 Betkl, tYB~ oomL Sltl\d wtedz1ec. na 00 tra.flBz? W kImjpa,ch zbyt oZl;!sto opowtada slli mr~oe hlBtrrria 0 sekte,ah, szaJetmaoh, mnlbaJB.ch. Ruszysz sto mll i zna.j~!esz sill samotny, ja.k :rozhlt.ek na.lala.oh OI3e9<IDl. Gdzielrolwlek silj sktel'Ujesz ozeka. 01(1 nlewtadoma, 1 ruelJezpteozetLstwo. WWi\ej dzl1:I zna.laZ6 klo_poty; niZ pnyjaznl\ dusza.

.AutaBtra.dy 1 da.wn.e dro.gt 5ta-nowe B~ oozywiSele wo!~ uOZlJ~Z8Xl,e. Nie bl'a.k a.wanturnlk.6w 1 lowu6w J)l'zyg6d, lU!lZi odwaZnyoh. niespokojnyoh duoh6w, czy Ild)ganych przez jlI'awG zloozytlc6w. PrzydroZne knajpy, ohoe."! rza.dk1e. zawsze 51\< palna n8rjprzer~wjs;.>:ych osobist.oooL Ka.Zdy; kogo £potkasz w-ta.k\ej spelunte to bohater {J1aQwej hfBtorU. &!: tam lowoy mutant6w, 8lt gangstal'ZY; k1IIiertlY 1 w!slu lnnyoh. KaZdy z mal:!, podrO~ Mw. to ozlOWiBk gotowy l'ZucH! wszyetko w ldJlm sak.uo,O - me maJa. domu, zbyt w1eJJ.LPIZYjac16I I Za.dnych sentymen-tow. 8<1: gptQwl, wa.lozyc 0 zyc1e 1 je odbleI'M.

Podl'OZuJl\O przez Sta.ny ~ mierzal tYS1~0Il mU pUBtyn1 wypelnll'l-

Ekolol[ia

Jest' wobywan& :przez jago wojska 1 wl,' ozana. w st~. Wyobra.Zasz to .so):l1e'? islB.zna P~liOZyna. U tkana z kablL, przewooow; csasem oola.zn.yoh :rur, osasem na.wet ku:r$UJe,cych 1'0b0t6w. PunktiaIi:I1 s1Bc1 fl~ :na-jwa.Zn:tBjsze zalda.dy 1 mil:i.. steezka. okD11oy: ¥.olean woll:61 mob budl,lje tiWCje baZy, ktCil'e Z k&Zdym I'okiem ptlCZnieJ~ sta.~e" si~ oorsa bardziej obae I ntepodobna do n1ezego. Punktiy sleet przypcmln&jlt koszma.r science [101;1on.. Wtesz, co to setsnce flctlon?

M.olooh t:roc)l!il pnypomfua a~1llpelag zlomowiBk - przyna.ji:nn:1ej ta.k wygl<\dal przez Jornetkfl' Wok61 ~J<\ slq klQby B~ ~ dymll. Mo~sz go wyczuii ns. s;POl'O ponad. ato mil, a Wpierw drzenle]JOd nogami, potem s:rrm,. ga m.enla. 1 wreszcte smr6d. K1edy wIezles2l.lliI. ~ wzg6rze, by go dostrZl;le, ~dzie~ stal oshIp'laly p~ kilka go~m. Nla bli\dZ,lesz mOg} uW1erzyo, Na.PI a.wdq, lizfw, ze 21eml&. slq pod:n1m D1e za.rwa.1a_

Moloch JIOWj':1tsJ w dn1u buntu ,,sztucznyoh". ~ wybuohla wojna., je.at man1fastaoj~ .!lily komp,uterOw 1 mB.SZYD~ z,a,jmu.je jut spero po~d [J~ CZ§IM 8ta.p.6w. Tam, tie. p6h:icoy pI'owa.d2tmy z IDm wo~. Bra-lem w ruej udzial. Jest olooutna. 1 kr'Wawa., waUta. z robota.m1 jest pra.wdziwym nOl'I'Ol'eID,

M6Wi!:lC W skl'OOle, wy~da tu jak vi piekle_ Jest eueho 1 d1lllZDO. Ne. po~udn1u jeazc~ da. alii! ~yo, ale rm baPdziej ll1\ J5Olnro tym. gOl'uj. KaZda. krojll.a. wody ja.k~ tam znajdzleBz b~1e zatruta.. K.a.~dy ka.waJ zie]eniny rna. w sobie wlrr Bej lOruj!\cych substancjt ntz pa.llwo mojego Bulo.ka. ..raU Bpotkasz tam tlwlel"ZI;!", na pew:n.o jest glPdne I wSOlakIe. P6lnoo wyg~da. jak pole b1t'Wy. Do aboJellYi To jest; pole b1twyf

MolooJ:L rozpleprzYl ca.l,)' ekMystem.

N1e bawD B1~ w gterlP, -poszettl n& os1;ro. Za.trill.1I:a.My zh1ornik, jakl byl w jego Z881~U. Rzekaml poplynf;!lo tall:1e giiwno. ja.k:1ego mol sta.Tzy Die mteli na.wat w klopie.

I Swiat Bll;! sypn&}. Zdeohlo ~Btko. co nie ):Iylo d~ sl1nB, by ~f;! wyoofa~. ZQ!!t8.1 plaCh,

P6moone Soony S~ Q.b9Zarem ekoloItIcznej .k:B..oostrofy, roe da Btl(! ta.m zy~, o wiBle lepteJ jest na poludnlu, tam p:rzyl'oda. 1;rzyma Btl;! oaJkiBm doone 1 po drobnyeh klollOtJaoh. trzydzleG~l ja.t temtl, k1edy MQloob zaatakOWll.l ahem11\. jilst juZ calk1em dohrze. MaZD.a. 2y6 niB slVJ»a.jlj,o z Uo;mllU~ Geig6l'1;I. 1 :hie tt'ZEIba CldkB.ri;a4 kazdBj kroplt.

Moloch

Skora juz w.sllcJIl,IlSa~ern c Moll.Il'lhu, nieclJ bel;1Z:le.. OpowfBm 1 0 $n. By:tmn pod MclClCham. wldziaJ:em go. MOloch to ziem1e na.le~ do zbunoowanycb rnaBzyn. Rozolll:ga.j4 e,1Q na tel"Bllfe kIlku· na.st.u stan6w LnleustaD.ll1e l'OZl'a,stajllo IDQ p.a. pOh1dntEf. MolOCh I'OztrudowuJe 111(1 zajm~ kQle,1ne m:Utsta, t za.klady Jll'Z8- myslPWB. Xa;aa.a, Iabry.kp., alekt.rownla.

22

Gamble

JB.k Juz WBporn1D.~em. :/:;ya1a toozy al(l wokOI zbleractwa 1 Mlldlu. Wa.rl!o ell gamble. to ue rna.sz p,mbll, ozna.cze. llS.

kle l!lk1 ~ slilW. 1 ozy ZjeBl'l oleply posllek lit n&jbliaszeJ lmaJple. o:zy tea bodZ1 mUSlal 610 .za.dowtll.16 aucha.r'a' mlna

sam n1en&WfrlZ; gambll. Die maIn do Lego grawy J zawsze wyCla m1 s(v.

tern l'Obl(lDY W waJa. J~ po ltJ' Ju n&jclZ1e8Z ml.ejlica, kWyoh ~ paszozegOlnych towa.r6w jest toWnl!l 2AChwta.na. W jednym IID!ljscu wysollQ aen.ll\ benzynO. gdzle lad2JlaJ n&}

I jIiZe ~ kukurydaane ohrupkL Odz1 6 pot.kasz gOlSda, k:t6ry a. zega.rex odda 01 wtie, gl1Zle tndz.1eJ t.rsJlsz na It I<6ry IJl8. jlO1tiIt:& zegark6w na I nogaah.

dy 'lie wlem.1le warty jeSt. lrufel Ooprawaaza:mnJe to do patlJL t niB wtetn, rzy stIW mnle n& to, by u:r~n~O slO w t.l'Upa.

Nlelll1lieJ znam w.1~j u.U kt1ltu ira.· JerOw. It~YQb gambllng rajcUj& Cmnl L Zaga,ds..f:!\ clQ .IUl. mntsrd, Q1Bn~ kit I ywlnq, lrota do g6l':y nQfa.ml., WmOIVI, 01, Zo to llZIlgo najbo.rdzl8j ot L. ba ~ Q1anJBn1mn1m'Z, zaS Iwm,PIIB t.o

najmnisj przyda.:tny przedm10t wsp6i azesnego awiata, 54 p1'28Ote:l:; gwtaady, na diablll. cl kompas?! JBden takl skuoonlec l'~ mma t&k za.krQoU, ~e fs.ktyoznlo ad· cIaJem: w.u nwjl!o husolC 1 J8B~ do1oty· lem tubq rusldego lclejU. ooplero nad ran.em polapalBm sloe:. te mnle wyruchal. Dopad1em go po potIM t.ygodDlu pakllgo. To chyba.jedyny raz.. ldedy zarobl· ~3a1l&ndlawa.n1u Zabra.lem mu .~ ahotgmIa 1 kmnplet drubokrft4w. I wJ&lem mu. OblecaJ J~ JlI.gdy n1kornu nle ~kmnpaOOw

Tornado

~kBze zamfeszante Jl'lBt z ha.ndltnu TOrnado. Narlroty1t ~ ~~. niejllEe "I'II'II.rt.I:l C&. trudno &iQ dZlWlD. w zaiIupia.cb jB6li tl'Ud.no dostQpny, a. ~loombd~ "0 a ~zaayc1a k1Ikud;daJelt. mlast.aah 1 wfl;lksz,YCh skuptakacb ludzldob Tor· nadD je.st 0 wiele l&tW1Bj dostQpne.

TDl"Ilado to Jl&jpo.pU1a.rnlejSZy nArk.otyk 4wlata., dzilllki ktOremu. w ns.j'k~ ty=ych Sll.Wlh mozna. przenle&1. !lIO do awtata spI'Zedwojuy, Czarne tabllltkt doolDlm1e zalew&J!!. rynek, Iwraz z up)y· we:m la.t l'Zllil&j~ w otobJa.tJ. nalogu kolejne gpupy -BtraI38:nD6w. M~ Zo Tol'IlBlio jest na-medaJowym. r.rzeatm mie} sen w kllllku:rencj1 gnojen1a. lud%kodcl. PIasuje ale za. Moloohem 1 muta.nt.a..m1. Osta.tn1o ahyba jest nll.'We& bardZteJ sku· ~e=e nit mutanol.

DlugO; by je,szoza opow1a.da.O. Nil!! rnasa 03aBll, oo? }Jl1ort:y jes tell, a bCl:l&z ru I.l2at na autosua.d;y, JlQCZU6 wolno~c I P1'0y' god.f1, IlliLTIl l'8.CjQ? Czelta al.fJ wiele pny. gOd.to _pawne. Im:I.slejll'Z.J aw1at dl& nlkogo me j8st obojQ:tny. dla kUdBgo 1Il'la} dzte Gill &O!!I oieke.weCa. KlIltdy Z naB mar d2ia tlJ. swOJ los.

RUBZIlj.. Wil}OBj 0 4vr1eo18 dow1MZ ei.Q p6ZnIeJ, Pl'ZY .kOle1l'leJ OkazJl. PowOdzenill-,

J ak k.-td Na",ro.hl _dy. W tym kr6tkillll raub: .1 • ..,Ja:tllll1111J'

Ida ~Qd"aw" dal.kl CD Jui nG poaldilu Ield:ur, "~cbleft "'1 .... 1.1 co znany .. l.t a.llralrter •• ftlll .,I .. lc." - • ta .1 ..... IIknu: d sl, ....,. ....

• lak ... lopdI" n .... 1 - (harald-ar .. na pl"u.-. to ale dobrc!gO-.

/'

25

Test

PrQilzej czy p6tn1ej M'iBtrz GJ'y kate Bi WZi&6 do r~k1 kostuchy i zdaC test. Wapto by/! wi.edziat 0 00 mu chodzi, przycta ci alii! to, gdy b~dzieB? pr6bowal uruonom1e! Ca.d1lla.oo. z rozla.do"IW.nym alruIn).lIa.torem, a go8o"ie Z RaZz.or b~ladclWa- 11 w powietrze WBZYBtkcoo 'ma.m, by zam1en16 oif; W olowianego {{olema. Z testa.ml. bedzleS2lIl1al do czynien1a, gdy zechceBZ wBpi~e sie na WYBok~ skal'Q. rozbl'Oic bombe, czy wytropM jakiegoo mutanta, ~dz1esz rzuoal duzo i g{lsto. Wl{jCl pcsIuClhaj .lak to sie J'GbJ..

Test! to nut trzema. koo(lIIi1 k20. Ha eo .najmnte] dwOch z n1pb must wypal!6 liozba oozek r6wna lub nl~za PoZ1ottm Tl'udnoSol, kt6ry llOOa Mistrz Gry, JaSti uda sie 1 wyrzucisz ponizej - zda.le~ test. J8!lli. za.<l mass Pie!a.rt, i =100 zbyt wy-soke - test ohlalM 1 akOja Bif;).nie pow1.odla.

Poziom Trudnosci

PoZiom Tpudnoscl to I1czba Gkrel!!lajl¥)a ja.k. trudne zadanie wyko.nuje bohater.

Jes.u cnce wdrapaO sifJ ITa ,drzewo, Poztom TJ'udnoSci jest n1.sk1. Je411 ehee wskoozyil na. l'Ozpl(ldzon~ c1E}21a.r6wklil - Pozlam Trudn,oOOi biidzte Wj'Bok:f,.

W ,grze jea-t- k1lka pcdBtawowYch Poziom6w TrudnoScl - Trudny; Latwy, ,ozy Przooif;1tuy (s.zczeg6ly w tabeIl po. n~ej). Gdy ~r.acz dekJ&J>uJe akc~ BWO:lego bGhate'l'a ,(l'ozbl'Ojen1e bomby, napra.wienie samochoduitp), MG poda mu trudnor:lC! teto zadama . o.zyl1 wraMie PoZ1om Trufl.no<jo:l. Na.prawisnie eamoehodu moae bye Trudne, Ba.rdzo TrUd· ne, lub WI'f}ez I.a.twe - oceni to M&

We.rtoo,C Poz1onru Tl'udnoSoijest I'6z, na d1a. p08zczeg6l'aYCD bohaterow oraz dla poszoaegdlnych wBp6lczynn:ik_6w. Mam wyJatlni<'i?1 Na pI'Zykla.d . Mistl'z Gl'Y pow!.e, ze naprawtenie tego samechodu to Triudne zadanie. Ja marn Spryt na po2irlmie 16, Wtf}C na;wet je~1li ten earaoohod jest Trudno,J;lB>waw1il, to pojdzie rei zna.cznte latwiej ntz robie. Wlesz dJa~egc? Bo 1;y masz Sprytu - niaoll spo~ na kart!} - ha, ha, tymaBz Spry· tu 7.

Ja. jsstem BprytniejBzy; wl~c Trudna sprawa pojpzie mila.twiej niZ tobIe, I.a.piesz? Zale,inie od tego, co testujess, wykorzysta.aa- Poziomy TrudnoScl - ed Chara.'ktel'u, Bild0WY, czy ZrfiCZlloSo1. JeSl1 zeehcesz wywat.ye drzw1, MGpoproal aili 0 test Bud,owy, jesU napl'a.wM rad1a-; test Sprytu. 1I1H poWle 01 takZe,

W gnl! je.-t 1IZI!!it: Pazlam6n Tl'udna6l:h .I..ilbwy

.Przed~bly

• Proble:matyczny

• Trudny

• Bilrdzo trudny

• I:tlalemJe b1.Idny

0101 kai:dego W'!Ip6k:zynDika griI.Q powlDien abliczyt wartolit. pani~ ktDreJ mU1ii1 rzul:it" by zdat te_ 0 danymPaziamle Trud.no!5I:i (patrz: 1Wo1"Zellie postad, krD.k 4: __ !ip6h:zgnniki).

Poziomy Trudnosci CPT)

Foziomy Trudno.!lcL-uK.reIUa slf} podczas tworzenta boha:tera, wpwuje na ke.rtlil i tam j zostaj% w spokeju, mamal na aawsae. Na. karaie zrrajdz1eaz odpowtednle rubryki ppzY I szozeg6lnycb wap6lczynnikaoh. Dl& kaZdego z ntoh WplBZ wa.rteao Pozlomu Trudnooci, kt<l ob~BZ 'ooej-m~a Oub dodajl\C) cd wsp61czynnika. okl'eSlona., warteil.6:

Trudno!t teshJ Modynkaiorwsp6lczynnlka do obllcze-nla PT

Latwy 'PI'Z€ctt;;tny Ft>oblematyozny Ti'utln:1

:aa,l'tlzo trudny Oholernl.e. trudn,y

-5

-8

·11

JeSli masz bron :pa.ln<t na poziorme ... 1 to 00 to ozn.aeza.? W Bkroole-o:.ma.cza ~nie wychod:t: z domu po z:m:rcku":

Wa.rtOO6- umiejQbnooCil mo:2;esz odje,c cd wynlkv. na dowolne] kOSqi lub k1JkU kotlolach. Juli: widzliI- twO] usmieoh. wBzyatko zaczyn.a sit;; kla'l'owaC, co? Wyst,aJ'd;ilY mtee wysokie wsp61czynn1- kl. wysokiB wartooai umiej~tnfJ~i 1 rue me jest g'i'oZne. Zasada jest daM pl'osta, w1~() oh,yba.ule musz~ aili! Dad nit\ rozwodZ'll!, mam l"acjij? Mlstrz Gry mOw! ot jaki Foziorn TrudnC§cl testu,ty b1el'zeBZ tpzy kostuehy i l'ZUC8.SZ. Must wypa.~ ponite'j lub na :rownii:-wartoS'oi&, PT.lIT~_ wet :1ednak jem nie wypa.d1.o, je/lZCze nie pa.n1kUjElBZ - jelll1 masz umlej~tnosc zwi~IDj, -z cz;ynnollcilzl\. kt6ri\ wykOnu, ja:sz, wCi~ mOZe6z Zii-panowa.e nad sy· tu.acj~ wartoMurmejli!tnoSoi od8jmujeBz od najwyuze_go lub najwyzBzych nu· tOw (suma odjlltych z koSo1 oozak musi bye r6wna umiej'itnoSci) 1 zadowolony }latl'Zysz MiBtrzow! proeGo w jego OClZl(ltao Co on wle 0 prcwadzeniu ... ?

j Test polega nil rzucje 3ki!D. Aby o!!iii[!gni[!t !liukl:e!!i. wynik Da przgnajmDil!j dwildt ko!idach mllSI byt nlhlzy rub roWDY od PozIamu Trudnosd ~u.

nzy wywaz~mle tych dPzwi to Ti>udne, ezy tez FP.ze6iQtne sadanie. Wtedy b~· dZiesz muslaf wyrzucM na m1n1mum dwoo.b kosctaeh ponizej okreSlonej WBJ.'· tOOol. obltcZoIlflj na bazie twojej Budo· wy. Powytej jest tabelka - poke.zuje jak a'1~ oblioza te wa.rt()!lci.

Gilybym to Ja. cn~1al wywa,Zyc drZwi. musia,lbym wytur1ae na tych dwOOh kooo1aoh ponlzeJ 1nnej cyfry, poulewaZ we.rtoSc1llUdowy mam inne, n.l2 ty. Ja jestem kawa.1 byka, a ty jest.e~ Ieszoe. Jaene?

Wartost pozimnu Umiej~Dlid odejmujesz od wynlku rzutu na jedm Iub wi~l:ej kosciam. kt6rymi wykonYWilileit m!i1:. Maji!1: umleJt:tno&t n poziomle .5 mOZe!lz W lium.e odjq,i 5 OCZI!k na poszl:ZegalnYl:h kl adam - DB przgkJad od jednej k.osd mUit,t jeden. a od druglej ater _punltty_

r

26

27

Umiej~tnosci

Pewnie tel'az z.ast.anaw1.asz si'i do ezego Blu*!, wtej grze umie-~tn{).~a1. JeSl1 TQIUlZ um1eje:tnoSC, to znaclly, ze sili! na ~ ZD.a,,6z. A to jUZ ~le, ehyba to wyczuwasz, DO'? lJ-m1e~etnQOOl ~jtl-~6Zp_e po. ilomy we.rtoSQi, kt6re :reprezentuj~ ja;k je&te.§ dObry w danej dzied.z1.nie. Im wyzszy pomom umiejQtno§o1, tyro le_piej.

mee .ram a 'j~'

"--.

__ ------------------------------~~I

!iuw.k

Jell. mlllR uml~"tnult D "",aflnlcl +4 lubwl"kft~. PQzlum Trudnajcl tl!:Hu DblJli:lJn: W dllt. nil tatw.eJny.

Jelill mllR um.eJ~alt D v..artalcr +8 lub wlt:k.ZItI. Pa::dlllm Trudnuliil:;l b!!nuobnliBlR w dOl 0 dwa .mpn.e.

Jf.!Illl mill" nlllt1i! •••• am wle-z..

Jejll ZlIi mliR limleJetnoit nB pDZiomle D.Pazium Trudnojd roiIHIle II 1,. sluWAK NIE OZiAlA 'PODCZA!!i WALKII

Suwak

K1ed;y MO ka:te 01 zdEUl Ja.kld teat, a uml.eJ¢noM, kMI'1! WylroI'ZJI"BtUjeSZ jtlBt na pozlornts +4 hiu wytm:Ylll. skorzy· Sto,Bz z Suwaka 1 amtantse Pbzlom 'rrud· nOllol t..estu. UmleJetno!W na poziomie i4 '00 juZ cQs, to zna.k, Ze no, cz-yml! .Ilapl'llow, dO Sie ZIUJ.ell·. Dle.tego Suwak obnt2Y Po· atom Trudn~1. testu. JaQl ood jest Trud· ns, d1a ols b te jest Pl'obletnQ. ~yollne. Jel111 oog je.Bt. PNool.f,lt.ne, d1a mab1e je/Jt po prosru Latwe. Fa.jn1e, rue? MlBt!'ZGI'Y mote

No 1 wl'8Szoie OZD.S ne przyslowLQwf\ wi· slenk" oz,Y'll pow{ld, dla kt6l"8g0MIstrz. Gl"y (lsIWleJe, a tobte u~mleol1 nle ~. tlz.ie 9Ohodz1l' z tW.a,rzy PI'ZSZ w.J.Qkaz~ oZQg(! oBsjl.OllolJZl 0 8uwalt. Klel1y jeI1- DB,. Z twalcl:l umLeJQtnOSol osl,,!:nie wa;r· tool1 +4 zao.mls dZteJs.13 suwak. Kiedy dojdz1e do ,,8 suwo.k aJ: !!ii l'ozgIlzeje. Pl"'~y .12 n1emal zjarll 01 ka.rttl :POllta01.

KrotllQ lek1\Jra IJu1 znClS7. podstawymG-chanlkl Neuroshlmy. Sq Po'ZlamyTrudno'ct squmleJqtnoscl Ill1Igendcrmy Suwcrk. Mechonlko, kklrq prtlponl.!lemy Iqay w soble 1~losyczne I bqdqce obecnle stol'ldordem Pozlorny Trudnoscl '1 dwama nov.yml, nlespatylmnyml elemenltlm1.

Jok zwroelte~ U'lo'iC!Q'~ Porlomy Trudnoscl sq zaletne ad wspOtczynnlkOw bohoterc. W IstnleJQcyeh no rynllu greeh PT Jest staty, u&tolony pl'l.eI regu~ ldle1nle ad gryJest to 3, 5, 7, .czy !i, 10, 15, ctZY je-lJlC1.e InoaaJ - nlemnleJJesttosttllo wortoS~. W Neuroshlmle odwrOelUSmy troc:h~ koto ogonem.

Mlsll7: Grystwlerdzo I'Qkt HWd""anleslq no tq,skctt;!' to Tn,Jdnazadanle." I zale-1nle ad wspOlczynnlkOWgraay wcrto~1! ponl2:ejKtOr~ trmba r7.ucll! bqdlle r6tn.0. 6l'C1Cl', ktOry ma, 15 Zr~cIno~cI b!il'dzle mlal WI<;,lisze szanse no Idanle testu, !nlt ten, kt6ry rna tyll~o 7 Zr!il'C1.no~cl.log!C1ne I prosfe.1 c.hybo nawet UCZc[we.

Druglm trll4lem Jest Suwok, ezy11 do~e zobowno regula pOlWOlqjqCd troeh<;- slq poprzedrze1- nlae I Me. TQI~I moly bonus die IdI'OCIy, l{fOrzy IltOrq$ z umleJqtnotcl mqfq no wytszym polfomle - Whmy mechanlilo rabllm uklon I !,aPNelo podkreSlle ttl, 1e sq 'IV czymS napl1Jwd~ nleliL To nopr'dWdq du2:ertqJi:lo usiyszel!: HOlwarcle !"ego lomke to Trudne zadanle" r mOe odpowledtJel! ~Ch)ioa dlo c.lebleltqjerze. Mom olwleranle no "'8.0Ia mnle ttl Pneclt,ttny teSt. Tol~le zamkl toJa ol'wlerale m, Ja Ifty._"

De l'ccto 9uwak ma nlewlelkl wp/yW no mechanlilq,JeJ podstdWq sq· WspOltzynnlkl1 umlejqtnQdcL POllomy TnJdnoScl I moctyfillotory I WQrto~cI umleJqtnoscl. SUWOllJest wlslenkq.ljok ka1do wl~lenkd,Jeat 8maczny I dqJe du'to Itq)ct)( Bowele *~ dobrre.

_j

soble mt!wl.O o tyTn. Ita etWaJ.'ole !;ego ULn'lko. t..c BaJ'dze Tl'udny tsst.. Ols. 018- bla wOO najwyteJ PwbletruLtylWlo, sprs.· iN!!., Jegll mssa Otwler!l,n,le zs.mk6w na lXIi'llomle -5 bo suwak obruza. Pozlom 'l~l'udnoaal t:Eistu 0 dwle }t:on!l.ygnapjel

NIE!stety, ja.k UIoWBZ8, jest tII:ol zla. In· r01'1l1&oJa. My mlWlz um.l@j~tno~6 1'1,8 ze-

rowYlJ! pozlomlB • azyll po pr08tu jaj nle ma.sz. Suwa.kclZlo.l:e. IIIl odw:rOt. W takleJ lIy~ua.oj1 Suwa.k podnost Pozlom TI'UMo!a1 testu. JB41i ooa jast Trudne, to dle. oleble jel:'! t I3wdzo Tl'.u.dnB, bo el~ na ~ym l'lupaln1e nI8zno.s~. NtB Tn8,9Z od:pow1edn:1eJ umlaJQt.na,U:rll

.

PI'ZY klad 1:

III •• mhw, too ..... ...-.:0- tw", .....-...... . _ . ~ .

, W¥o~1!$II ac.bla p~r;1\!> n~ klJ&oJQ: wok Ole W1Q<MI1 JllMhOl, "I~ woo 1I'''''Y'~Jrill~ pIMU\ifll,llJl\Ch Ito.~O V$j(1III~ Sklfl!.t dUpll~to.. m. h,QJ'l'IIlM~ I. jill<. Jtil'1Iw1lO'~kl moWl' 'DoJ'1t VUU1l0~. DhlOJlOy ~bllta.'" 110, I a It. !on ~nllll'l,. ~ Q~le nle mil ae.m'Llll'~ vrymlOl1I~ '19' I toi"'l pl'flPQJ'<ll:y~nml. 1'0 alft b¢al .. 'owll!'''Y~kllt .pgtkA.nItl,~ s;.." _0, 01l1li' j<ldJIalc dot>' w lAdumto&! • W O"mlll, pod dr"wam n~a\Mm:kr~y l'on~IM.:wr.sa oklllc lL-WIl.l!l'WI'1I. nil ru.nlmBl>Jg ~1'y~L

Mli,tl'1i GPl' OQ8llJDo, ~ UI'\!£l!'Qlll]Wll0 il<!g<l W<lll" "" W"U lilly <eat, Ire I'ZtOll p!Sr .. 8voJ i<lru!y, Zeby n apM.W10 8Wl.PQ.l!' 11'1_ 'II1!rA ~~ 8pr~u KOJ'ZYJlIiDiI'I.Il a u mUl:]l)tnOOo1 l(1Oha11l.k-. SJl1l'jr""'~ Dr. .wt> .... DtLlj." MAP Bp:ryt ,\Owny l

ClIIlkllom n l<Mlle, . . . ~

I'I~J. ~l: "pr ..... (1i<lrn,y "'&I'1oQIl~ PGlJomu l'rulIhCiKIl. PI!I\om ~rudn,*" t.!lut>.! I!lP!"Ytu P""'.l',Truil.Il:y!!l. Wioolft QZn _ t,(j !I'l\Jol<i!I wl'tu1'11I,n r~,wno l\Jb jlIOl,IUJ 8,. JIl.l!l>y tllg<l ala Il~YC, 14 lIlI.JruII e dllJo dll!8'vflt4- bI" ~I" ma u mlo,KIlllcgh 1I11011ll8.1llJI: .. .!<Il Wlll'1;<oM nl~ Ji'!l1 OIllJll.t .. !ilI~JII"Po, !Ilea roe k;y. WW~ .{I.,

ru~J!(O }(aot UD!J.lI W In,P .. 1 00 Vi ~y ",,<I.o.?

1.$\ l~ "'""" 't. Clzyl! nl8l!O~I'llOI, D~kl 'Ij]ll\ftl<J~n~ m~ ildJ¥ "llV~roodd. IlII:tU 15 l>Un.lI.r.Jp; .JJ:kb;Y~ jo>dnak 11

L 1\""1 i I we GCleJ til"""'''). I'll!! dBllZ j',ddQ. Ni~ 1>t~l!lft pcmltej ~, Paoh.,

Przykla~ 2:

J. bUm bIo'n' _

Uo W mllUllnny prliyl1:WI. UI~~. te jol&la1 w ""'~' dzluru. 6da1ttil n& p:Jl"'~1l:lU. NNII.I"l<D lIl'aalQY ~ lo4ekll kl""", J!III!omI Llm9'll'lltlY 1 nPl'A<l"Inn.y, "';ypllby~ nnlV6~ tiI.Utl. II;~Orft pole.wiIJl1o '" ~ut.o»yoh l!.n&jplUlh. JoB' Il<l~""l< W drIl"')Mb JilII~'IlI1J kDnJ~~ aloe\ toryl 1 PlJ.~\ oj, ~d MblllTBI.,,"" ~wole dUDII'l<!l; ~ UlIl'kat,M. ~. I.Y Il ".II.!lJ~~ m.I nB 8l",ol .. , tMl:,y m~ 114~ m~1!Il llllllMlllo "'n~l.!I_~"",", l'"",~"nllIlle ~l:I flwol .... 10 Trum ~llrjl.Wa o~ M.!.~r~ On. No,4l~"

'1"*11. ~lt .kloU1llo, 1.11 W CllW'.l1:kr .wo.tl~ Q_II """nwft.J.ow~la!!. Mm"s l!ll'unki.dw CIhn.l'lIl<,,1'U l'¢ nl,....Ile. I:lorzoj. !t .p11jro1yo:<, ;!a prey Trullllyoh I;aOtMll Iw6J ()hBl'~oroo lila, WIo P.Y~k 1 l'" odjW¢u pl~O!tl plfDlrIOW "y"QIlI Iylk.o 1 llfIllll.n mU6\1Il ro;~owl ebolm>lI'lII1 .... mna. dwu.lz1"Dbk/"nl I na dWllil1l3 nll!h ml1ll1 Wyj)IIM to lUb mll.l~J:..

Del pl .... "0"""'I8 U;og" 1~~;t&J·" moL'lll .. ,~It ~mJ.IIlo "lclln,valaO" uml~JQl,I\ot1al BIn! • W'1~&lI.!illJ Jt> ~u ml_JWmP • .. lo'llnl. JOOm ~ Iyllh .... kEto .... iUOM,., faklllll B,)'tu""jIII:>h ~&ZJ'"II'II.ll;i. blt!r~m.IIoIIl!:!Il~ ._<;'QJJWIe nltladJI. iN Bl.8t =,

'0.

mar <-II CliIII"" :1:01 pnoJo;l'~W Ju;1, .m\\8)g~no" 04. I .IIl3II!l W ~W1Ilm !lJ'Il4nlU, dzUoollO./ltOy 8)1:~.tJIj ,-lIaUm pnM

"""I. f.IoI!o 1'1 ...... , 1.0 .. ooJ~ IIifI jlI"t Trul!ntl ~Il" J6k ~laJ 14tl _ I.Yl!w P:roblPU~O! A ""ore udll.nllo Jo

r>r,:oUlem,lyO:OD" E'ollIl= Tl'I.ll1no~1 "-ill wynool 10, _ :WI a.l'~U"')Bl _1'3 wyel'ldO!.C rolf""" ... 1lmwS0000le IIdy \1II~w pom,t.I'}I '~lIl1m\l'l~t"ciI!JL Tr, Wilrto$l t>t<lZb>na mloSl e<ll'l'l 0<1 k*l. II£IJll=Y?

L1, III or"" 9. CIlIa ooaJmwja"z"3 i ~I \~ O:.lyU m .. m .. 17'.13, III (m-1I wyml!.S£l:!l" dWIl suk_v,J. 1 )an=.e ,,,,,,I,l10 " O<1 .. OIl""h. 11 ,,"oiM puqk'Y z umloJot.nCi'loli W~ d~ Im"'lPY·'

.Jejll lUI k't6reJkal .... 'ek kDKI podaa. te1d:u wypadolE! cyfra 1,Ib:Iafa unlll doklBdnle tak Jllk §una.k - IIbnlm PT te.nJ II 1.

~,~ Ga_m_blI_'no

8wui.~1ioczy "l" Wck<U1!ilInhll. Kto nlB h<mdluje,"ttl" 'I!\~ .. Ie bOg~ k;to _ handluJe, ten nlB ~ zby~ dlu!!o. N .. uJg wymlany J<;o:tn.go "JlI"...Qtu .na Jnny, l&rga_ ~"W1lls~'kltu - to w""yStJro'Jlrzeti tol>!i> W1eaz, proponUjemy ms.l.: tr!'Uing. Po<lda.S ~lnyqh_1mJ._ -01'Zimla ptiilta;lLZ!l.JlI'Op?nuJinnY <it wymfIl~ gambll. r><o:Ima8 kaMegc kJool<l ~. "Y8kW! trwh1! g8.mb1l1 -podcz,aB ~ krOJrn ninaeaa.je na c04 ~ P,,""t.a naco:.

~ru.l ~ w J;ll'ZOd, leoz nlt! "IV 1.y1. Jelll ~ k .... ku l! lJrn!;l<u3zaroblSz'lOO I!Bmbl1, so-me maze_"" wydaO lOJ ·~_kroku..~- 1>0 j~.)eIl~'" t.ob44 'ro ebyl>!l- jasru!, n1Ij? Iiil_ !.'!o ,,~~ wyllaC]><XIo2aB -- 4, S 1 ~~ Nb. dq dzl,els,i

31

I tworzenie postact "r(J

krok p,o krolrn

Z8/D.l.ro ~~lesz twony6 swojego bohatera., m\lSw:r. ZOJItu.Dowi4 SIll!. kim mMZ ooho~ grlUl p!'zez kllka lub kllka.dzle- 51~t na.jbllt.Bzych SElsji. Postao mol/;s epsl· uliW t.wO,le mBJ'Anla.l;ub byo kI.mA lrlm uljdy nle et.alby4 &I, w rzeczywlsr.cMI. To tw~J hatBl'I Granle nIm ma byO pMJYjeltUlodctoll- TwOI"Z¥ pos~ pamt't' taj 0 ga.mbllngu.. Handlu.J!.\C punkt.llml paetaol mo:l:ef)z IltworzyO bohate,rs. w ba.rdzlej ela.ebyozna spolIOb. Nlesllety, gambling d2l1aJa. bylko do przod1JJ

Krok 1. pochodzenle

Okre41 poohodl;en1e postacL l41ejGce. w kt6rym 111'1 urodZLla I w:yohowaJa. 2&. pytaJ MG czy llta.wl.a jaklell ogra.n.ldZe' nIB.. oJ 1 ~ z prOPOZYO.11 nil! !tuBl olf, Z08ta.ti Cz'Qwl8k1em z n1k¢ Wyble" 1:'"8.Jl\o poohoda aie dosts.jesz jedn~ 'II j:.J'z~~ oooh ,.J)&ajlllnyoh oraz bcnus 110 Wsptilozyrmtko.,

Krok 2, prol'e"a

Ta.k nap!' welt to prolesja. okredlIL kim jest. twOj boha.ter. U,otesz bye makomlole st.neI&JI\Oym Monterem, ns.daJ jed. Dak pozoat.ajesz Monterem. Po Apoka· ).I,pslll ~&tc\'.Y Ima s1Q· r6tnOriXUl yah za· jed, aJe kllotdy enee "yO kimS, Profeaja, pol1obnle Ja.k R putac,18. okl'eflla. prelltlt POBta.ol. Aby oc1ZWlerciedlll.1 ~en f'a.kt wyb\e:ra.sz sobls Jedrut. z dwOoh Geoh spe. cjaJnyob. c!J!I.!'IIkt.erystycznyoh !lla. cia· DeJ Pro! sJI

Krok 3, tbrmulorz

SkseruJ Formularz t clol:\CZ go do kart.y posta.Ql. 'T'13 dW1e wypel:nlo;c.e ptzez Ole· bla stron,y mOW'11:\! 0 boho.terze W1~j nit !lZfdy Cly!er!ik. Op1m oharakter 1 wyglt\d postae], WybJerz dla n1ej 1mill. Ok!'sSl aele no. PJ.'zys%loM.

Krok". wspOfczynnlkl

Pormula.rz przyd.o.je s:lli! W Dal'r8QY Jnych aspekta.oh gry. P1'0'6 wa)l6lozynnlkOw to oplS bOh4t.eI'a I1la pot,rzeb mecllla.n1kJ.

Wyl08UJ Budow" Oharakter. zrfilCZlloM. 'PeI"Q8'JlOJri! I SPl'yt.. PoYlOClZaJl1SJ. SzeS4 J'ZU' ~6w b;rzema. koIlbkamL Z ko.Me-go l1c:zySl!: 1I.re~. Najnl.1!il'lzy rezul'w.1. odreueass.

I<rok 5. spe~allto~.

Profesjo. to ba.rdzo w&ska kategorla. SpecjsJ.iza..c.-ja. okre4.1(l.M"llilfMP bolta.te· ra. 1 decyduje 0 !'oduJu doa:t,pnyc.h UJ1liej/iltnotfcL Zau'RlI.:I:. ~ WY"Ml' prof&. aJl 'iI'I'Utte sit 'il wybol'SJJJ epecjallzaoj1. MoZllwe jest Pl"ZykJa.dowD atworzenie Oohron1arza 0 Sp&Djllllilo.oJI Teehntk.W !:eD. apOlWb orrllymUje elf;! niesz&blouo' we postaol z lnooJ'esujtl,ol.\ pI'zeszlo~l~

Krok 6. umleJftno1cl

Sch&teI' mote mlecl ct.oskoDW warunkl flzyezne I ~yolllczn8. ale je:ml nie i» Bla.d.a od.poW'lednlDh um18,kl'tnotfci brak mu wy~1a - praktyoznego I teoretym;nego. Umle mollol decy<1uJl\ 0 tymco post41! pot.rafl 1 wlUolwlekat· (is. z n10h jest potrzebna. NJ.est:iBty - ogra.n1aza, Cl~ limit: 30 punktdw na. umie.l'lt· noScl Zw11\_Ze.11.0 Z8 specJaJlzaojl't t 36 pU1lktOw DB. dowolne tnne umleJQtn.odel

Klok 7. Iltuakl

M$lY prezeu t Qd nrm.Y . dowolnle wybrana. ezt;uQZk!l.. SPl'a.wda t.y)ko cay spe1- nlasz .pX'Z8W1dZl8.ne wYIlli!.!lljon1a.l

Krok B. choroby

,[,en mOlllen~ 01 81'1 nle spodcba.. MUB1sz VfYIO&OWB4 ;ie<.1n1\ Z OOo'l'Oo. W. Sw1eale NeUl'!'l&himy kddemu COl!. clolega I IxIhater nie j88t W.YJtit.klem. No dobrze, motemy ZI'Obt4 w:Y.JI\t.ek I przes oozy!! tan krok. ale ~leBZ muslal z.a.pla.ol6 100 g'amp!i

Krok 9. Sprzll1t

Na koc.lec pozosto.ly za.lcupy. Dostajeoo 100 ga,mb"ll • ldt 1 u!Olll sobte .ayc1.e. Wy· posa:t bohatel'8. W bl"lll"l I W r.a.k! ekw!punek. nil. ja.k111U1.BZ ochot+ 100 gambll t.o malo, alB we mOw mt, te Die nie za. osrzo:z.o~?

POCHOD

Pocho dzentu

Ju 1IO'\dIIUIt,_~1oo ~8W" ~ __ CIt II naUlOZy_'1tUd,y _1I. ... d&l om_O:OY __ 11 """"' .. ybnJ4 .)old",," & c:.;.h l!III1&Jlyoh "0pIsi0I...., ~ ! .. t-. ""Idmny ".1"Db14 "-l T,. n.Lo ,,""- -"'II * DJob.. po:prao LU """'Yl!llu .... ~ aa d&Io!ll L"WQ)O UI"OIlzoIIIWo ")0. III dam .. '" eo pmbU.!1o WJ'11An1A W ~yal1 ftapah. "' __ .. to?

33

krok 1: pochodzenie

PoohoWru;2; z vege.s. mam rBC»? Pod 1ro8ZU1e; kry jen amulet. w ldlffl2J901plik bll.nltnotow I Z8.WaZB SplUW8,6Z pned (lOl;ijfllc1am wa.~eJ dBcyzjl, z!ladza, slQ'? 0, wlai!nie to Zl'oblleS.

Wycbawale9 atv w vegas. I n.Lc !'.ego ole: zm1e]l1. Dt.esz sta.ra6 111 ukrye n&WYkf.~ z~am1 l aprobow3.0 za.ta.14 to, Il1u}d pochodzlBz. Tak. to mo.:l:llwe. Nle jest to jednlLk proate. JelID WYCbOWllJSBZ B1V odotfllty od dwl&ta...bez telBW1zjl. rad1a. sleal. po pew. nym G?aSiE zaczynasz zy6 speoyftoznym rytm8m. Zwyozaje l praws. ~dzIlee twoJtl, m:!eOOl.nllOOj'az bardzteJ ewoJu~ ~ w kotn::u &t.a~ Sill zupeln,le unlkaJoe. Ole. oleWs sq, one ncrmalna 1 n&tu1'D.l.Ile.

syaasz je z m1ek1em tkl. ale dla, ludzt. '3 lDnej ~ kontymmtu tWOje ~ie to w1elkll. zagadka.. Dlate80 w VBga.s wlenyolt;1 w be;Mtow sZllzQ!101a., II< my tu wte~y W sUi gnatOW, 'I'o kwestla Warunkow, w ktoryoh sb~ dot'(!,{I1l$..

a 'tl'astB spotkB.63 wielu owok.OW z rotnych stran. NUikt6rZy ~ pocl:lc:tdue z tak1cb dz1ur tEl tl'Udno to oltPe!lU4. Innych rozpomaaz na kUametr. Bqdz1esz w1ed.z1aJ, (JZe,gt1 sill po nJalJ apedz1ewM i jll.k z nimt P08t.ljlpo'Wo.<I. W1eaz, Itledyd rozwalllsm jednego soElata z V& gas 00 w1flC1Z1&1em. ~ frajer UOle:ka,WJ rue ~iegn.le _pod dra.blnll- Wl.IIdz1aJam, t.e ~tIl, ~y pa.ja.n mu prZeZ rna.tke 00 8ILlIlego dz1ao1t1.Stwa.. Dlatego wla!ln1e skonczyl z KU_lfl, lble. Bo paclant mUBW omln"iC 1:4 allols1'nl\ drabt· llel

WYl:i!8raj'lO pochodzen1e QLrzym&s.Z Drums du Jednll€o Zit wSp6)czynnllt6w 'poda.ny w gOI'n.vm pogu Stl>Ql\Y~ ars.z JBd.Dij c Geoh, kt01' oh&rakt8l'YzIJJ~ Iu~ dane4Q okr~gu.

Pocb rllcnIe - pm lina

qxI<1W1llt. nlo ~wOj ~ lD,tel'" - Wn ~oftlll-ronUIlllo)

· W._b~~l'{1nlwM do l<1Ir&dpa~u

~\

- .JI&!I liiio. 11111< CD rusq

-BIt4m M.r

· All

hoi _.Ii> Apoo.IIBcM...- ~h.LnI. ILI'I:!dZtm;y • PoJt'd7'l1wwl -~O\WO",Ioo1 .. _ • !'WI

-'l'UwanY"

· J I.mI duolulln~

- 1'01 'm ~ylJto nn. IlObl.e

lIlnJrIl

• 000,,",,& ~

- JiI jUi.wojll ~

lIlAItt

• Cell ml u em_

· OhooWro.Y'. Ill' fJ(JW1l" jil~ uto""l

- 1(", I) w ~lIl 1,1, oblor W pll'"",'h

Nowy .r0l·~

• z.u..~y 1UAnyllZll~e w~1>lA

~oJaWA!I_""""''' • lIf'011l1ofty IIUlr'Clel'C&

-WI'" ~I"'" ... ~mIlU,

- ilILw .. I~~y e\ll<ID.I<o~

l'IlI>Iool'1llleli

.;vmw..&.lrna IlD dzIB!&lo 'BH""h

-1IInlcmI'l ~ " Dl:mlllyou.llun

Si:LllW.OU.1

· abotorny kunodzlaJio.

I

· l'Ndd .... jDIiIo .. ezysti'm bylo IIqIIa

-Co ~ll ..... y_ • tIo>Itl<lr quinn

- Z4l.row olutll ..

v; IliJ -JI"ftJl'1..

.1{ I'<'Io,Uo .... -,..,1. _\a

Pulndniowa He~emunia

+1 do Budowy

W 8W1BOla J"UI,dzonyIll PI'ZII2 mordel'lKi! reguly ~ jaaDe I prc.ate. 'Fl'Zeba. umtee wo.lasy b ~ 1 kT41 GOd c1 ukradl CO mat:Z)'. 1.e ~o strzeg] - La!!. obU 01 marilQ, to ZlWIZY, ~ d s~.:ns; I!t.alo.

ma~N ma ~Pl'ZYkaa'd. rna ga.dlD 0 nle ~lu mny

bllfnlego Bwego. Go a1fj1 ~l1k gapl&z'?1 Ta..1t, PO(l.IlOdZ~ z Hegernoni t ja.k6~ nie nal'iIl8kam. To t,warda. Bzko)a iyow" o.lfl wiem mi, n18 ahG1albym W''011z1.0 al" gdz!:s lnc1Z1eJ. No.az 9wla~ jeat.l1l'ost;y: alba kto!l mOw! c1 pl's,wdQ, alba stneIMz rou wleb. Alba po~r8;flsz udowodnle, Ze ~ m'l:ilczyzn!h alba koplesZ w lmlendarz,. Dim dojdzIeBz dW\ld:lJlest.k1

D t.ego.Iieg8ImJIU& 8(t 1'C%l"&sta. a t.y Q(IZ;Il.SZ na m6J lIr1dok llrullsz k&1.dym

, k1edy podn<MZ4 gloa Pcch~ z HegemonU 1 we JDD.lB ,Jest I!Ba

oJ spotkasz 011 kt.o wychowaJ sill U na.s. rue Z&dz{araj z ntm, Nle pr6buJ go

oazuka4. a.nl oklamaa Nlo prdbUJ b~ cwany. N!.e warlo.

echy (wybim'z jedn~ z rucbl:

U"odzony morderca

WynuGIlilly Il1Ij " Aren:JI i\II. ~HI)I!le be"tlll.J,a~wo. "jlbl, r-a IIOIila d_oIny p.Ju.~ umllo"l01!_ -,l<JW~"..

ZawzIEty sUdr1<ot

1.10",,, Q !.!>b~..te ~.IIn"'1IlI do 1l1'01ru _ojega ..... ~.l<><I,ll'"p,'",wil'" J<>I;l8!l UPilJ'ly twal'4y J ""''POIlU

'I{u .. Gi'IIU -.II pod .jI~ 1#

~., uim I;DaIC:I. """""" .Y .jJlI<l:oJrD

n1b ...-.. I:!IyC IZlwU

worzenle postaci __

+1 do ZrQOZIloaol

Vegas to IDieszanka. mafi<lz6w sped ciemnejgwiazdy i swtr.6w. Gdy widzli . bez mazy - taldah paJant6w jak ty, BjJJuwa aama ws"ka.kuje mi do P't"ki. W!lZ~d.zle w1iszyOiaintel'eS- i zysk, a. naj1e_pil'tj,gdy mozna jeszoze w coo zaga?a.~ j·zga.:r:nl\6 podw6jnq, pulfil. TO ja.kB.ii oImroba, nre wJerp, czym p[eprzri~ w wa.s MqlQ($, aje -siadlo wa.;m. na m6zg ! zla.s!)Walo g<l lJez J:'eszt;y: folIe potl'af1cle ?:ye bBz "I'yty ka.

No dobra, ale k11ku_ l'ZB9ZY rue mQi~ wa~odm0wi6. Madie farta, zaal'a.tLcy, o:tym. medz!\ wl'\Zyscy. :t;J1e wlem, ozy 1.0 Jajpes pl'OIIli!m1QWan1e, c:zy inns chalera., ale tc cJZjala,. W-redy, dwe. la.ta t.emu, zan1m I'ozwa.)ilem teg9 pala.nta od d:ra.b:lny, dwa razy pod n!¥i za.c14l mi sll] Glock, Chlopcze, to .st~ nie zdaiP:;:a. Nochyba., ze a.kurat wallsz do kogoo a Vegas.

A n1e U,Wa.Za.BZ, ae to smteszae, Ze wy V'l5Zysoy w1erzyo1e w bidy glupi _przes!j,d i d:<Iieoinn13 opowi~c1 0 duchaoh?

. A. wle,sz.. 00 nAjbapdziej mnie wk:uPza? Sra.k zaaad, waeze podejllcte do. zycia, Cll~le l!ia-ntowame 1 Jll&tactwa. K,omblDowame. jak zyQbie ~dli! drug!emu, ja.k p~o:zyll, roll nogf ~ zaj<\c jeg-o rmajsoe, Fa.kt, to daje wMn l).iezl<\ odpallnQ$(j na dzta;1ania 1nIiych. FlI,kt,. ~b1~ w waJa. kog~ z Vegas. to sztul!;:a.. Fakt~ CZli!!sto vryUhqdZ1 na twoje"ho potr'aft-ez ~Glemnta.c jak:illkt 1ml:y . .Ale n1e IlJ,ySl~Ze alii za. to aza.nqjl;l. .kIll. tl"O!th~, iJholerrry. za.klamany, 'Wierz~y w duchy palanme.

Ceehy (wybierz jelIDll z meb):

l2 Fart

No I ~ ougo r;IQ' o!S."yllZ? MyJll1sz; "'" m"",,' (Uta I wlri.BIifedlate@o-jooBtBII" bezplfllimy jak jil..jeo><l<O pod d'lpol'lo mamilEi kW'1n- A eljl:esiJ jl",.,t".Iiows4 ewoJo e",,~I"'1 Po'pa.~,.." o:a!&dujQ Je4nII k:ulQ I ZIlIJ!'a.m.v .. NI>¥.lak!l roletk<: •• ~? co, t&k". ~~ J~taa chery_

Wlerut. 2M~my-1loIk. ze ~rz:y'lrnotnle l"XI0ZS8 """jI m.",~y<!jed"" mtWd&n;y "",ut ru. d_<;J ~t~~

~ Haza-d2IsI:a

Z_" pail'llszk1 'I<J l>O;!&Ol.wa namr_a. _ ty-

olW ~tw;m.ru~ -1il "'Y~1I'~Y~ 8'11''''' d1J:rnll! 1 )Ilim!pUl~'tilin1.lap!aj:nlll: japotwkl I'Pl;!<lL~' n"",,zp#, pool8.<l.aJ'll' ,euli.~) ws~ym:kle UJ:Il!e'.,fIlt. nOOo1 ~ -vu:p-y Zdt!1n0i'l01 ~",ru,il'&1n_. nil. P'I'I!Om.l~ <2.

~ Telepata

A ~y t"l'!P"'~ jeIMS? Siuld w!e~ &. an bJe,ruje? Co ""IlCZ>I Za .1m nM nle .... blje'1 1Jl&ln to gtl.los ll1,t Jl!- 4mle? ChyMnl"IIl,YI!JIBz. real uwtsl'ZIlIEozlom trud,,_1 w~n teal>(m Bier", Pel'f1'lV .... Jl ! - ..... ......mIl. w .tc<ruliku IWClbbfe J<!st zwj~y "jed",,wl!.(rp~?

Czlowiek pnstyni

+1 do Peroepoj1

wtedy. g~ =CaJi hCllllby; nikt, ale t{) nik.t Die oeluwaJ w r8Z8Pwaty czepwonOBk6· l',v;Cill. Ind1a.tlce 1ll='tl'waoll wojnf,! nlemal nie l'uszeaL I w1eez co? Gdy WB~stko uslehlo wylell:1i z; rezerwa:Mw i za.oz~ dykto'Wo,fl wa.runld.. Hie wleZl1 do ruin Vegas, a.n1 me Z8.Jl~ziIj Bi~ w okonee IDami. &1,. na J)ustynI. 1 majl!, ste tRm chOle;pnle dobl'ze..

La.two 1Bh rozpozn.",e: sm8.gla cera. t II'pokoJtJ.e podej8cte do zgoia. ]jie wszyBily sa, l)Zel'WonlJSk~ Teraz po :pustyuia.oti !aZe\ ad g-roma.ludz1, ktorzy .lubla przestrzeti 1 s,pak6.j; 131:a.~jub., OZ&l';Qyoh. na,we't Chillczyk6w. ]fie 1Wzy B~ kolor' akOI'Y ale filozof1.a zycia., a glj5wnie to, ~ wajna wcaJe 1ch me zm,a.l'tW1Ja., L~ sobie po awtecie i delek· tuj~ sll; Pl'zyr0d4 popa.pranoy. Wygl&daj~ na. frzozq!111wych, slowa daj~. NIg_dzie si~ rue spissut. &!: zadowelen! z stsbie t pewni tego, :te nil. pustyn1 s~ eeemplonamt pl'Z8trwan:1a .

WedrowaJ,em k1edyS z jednym takl.m.l J)ow1em ct, w kofl.cu kazalem mu s1(} wyno, sie W (ilB.1J~y. Poluhiffitn. go troche, 1 tylko dla.,tego nie wla.dOW'Rlem .mu.kult vi' ~ab. Byl l:I'ytmjl!cy. .Hie jedz tyle, mal'nujesz jedzenia ~:tB plj ty'le, pJ:>zea1ez rue ehce c1 sl~ pie, sugEil'owiiil n&wet 1iymzos.taJil'li1 UB, pusty!i1 sw¢j ~~blii. Jest ~tki, pd co go nosillz? Tra.lli.sz ni!'!JlOtI'zabnie silY- pOpl'.owa;QzaJ llmie tyro do-:pa.sji. Ookolwtek robllem, IllII.TDowalem, ene-pg..lfi,BtlY, 8'~t. Raz ro2lb~ mme jU:Z zupelnie. WyskoczcYJ zza. za.1omu j~k:IA mutant, Wl'IjC W~dawa.l:em -mu sente 1ll'osto -w bebeahy. BilIl!y ~k61 spojl'Za1ll8. mnle 1 m6wl, ze. jestem @upcem_ "WYB~YlB. jedna. kula. l/fa.rnujesz a.munlGJ{I;".

KazaJem IIDl wypispPZII.~. No 1 poszedl sobie, Zoetaw1l mnie na teJ cholerneJ pustynj i omal atf;l nle upteklem, Cudem doczolgeJem sill do ja.kiej§ osa.dy Jak go IdBdy4 spetkam.,

Geclly (wybierz jednll z melD:

12 Towa-zysz

'I'0l1 ak=lan. til U;t;twl)j ~~tEil?-Wle8Z; pea bym -=-\&1. I1joZsJo:klIl!OO 1lbB.ka., uxy 000:. Ale .karplon' WyblfreZ'soble mneI

~qae~ w;ybrM .!!>dno r:ovl~ Jd<ll'eb\!<lZ!e ~W'ntm k_pan_. ~. 61 ,,~u:tylo, a.'le' IIIU&lBz je- ".<ltil>ac. Z.Wftl~Olam mc:$ b~ cIOWol· l).y ",,,1<, pt:al[, III\d lulJ"1nwi S11WO~zenll!. m pDZ1I'<lleniJlrn MG. Od teJ pQioy j(!!;t W8A <lw(lch.. Gdyby4 rIA- pI:.yldJI.d -qrljl,l tandom,moglll>~ oobt. J>O.Je:t<iEiiY1lO l"U!~~nt lIB, 116. ..

~ tm.~wl mDt.e"" "VYda;wa.6 kilka """""-.lOW pol""<>lI, jail! up. "blfll'Z !In" ,,<I" !log;~, ..,lcho·, .. le:!ed" i~

12 hlem dJchem pustyri

Na;u~rlll! Jlt~ Pl"'ydi;tn"J .ztuoal<1. W l1'udIlJ'1l):l ~J'un.ke.ah (wy&Oka tiOm~atln'n lub DraI< .patyw:leJlla. ! w9(\y), ])OtIreJ'!o.z .PQ&P~ 'oj!;! <IV lr:&~Jl ! WIleZyll. W """<ll,I8 uapLenl& letysz nlOJ!tmi>rmID' I '!ill! DIIIj~ l!6;dnych_""".,."il"..mych. <lO'lllmBU, .. ~ wa:r\mkl~ .. j<~ 'bar<Iz!eJ 8Pl'2:Y)l<i¥". W ten 8_posIlb-mQ'III~ pr¥lir1l'M t/rq lnI,e.n'W0-

Polegarn tyke na soble

rn.tell pooru-guJeBz !rlq bNrrrl .. wJuneJ r"bo~y (nre d<Jty-ozy hr<mi palOJi,l).1ub ja:lmnki;>lwlal>; I.!m!/ID wyT.Q;l&!lyrii. przezgleb;"-"1l.r"'Q_ • ~ym takJfe f.i JeKa. ;wylmllZYSCi)n,Utnl.:moZeGZ -CI~.d dwu. oozka do 1"ZU~1J_"ll" ptn"J ""J<QIit<Ik-

- t worzenie postaci _ _ _ "'r

owy Jork

+1 do Clharalrteru

WSZYSt;ly NCWi)jerczyoy. jak J den m8jz ~ zawzltlc! Jak dJ. M. do tete S~ pate'byazm do Qbl-zyd)1woQQ1. DZ'LW, _ze nie 1M!!. ubraJ;I1 W amerykatHlk1\: fl.a.g~. 'l'rz~dZl.eSOl lab &emu chyba najbarclz:l.ej oberwlI.l Was~gton 1 wl~1'1I8 NoWY JOl'k. Dzill, WaszyngliOn to 1JZIU"n& dz1Ul'a. NJ'zaa rozwtja ~ I z.a.dz!ornlll wyma.obuje rla.g<J, W .k.laru:Dku Moloohn. NDVfOjorozyCy jBBZaZe przed wo.JD4 d.ostall aroso po duple. 00 !;O zaWSZ'B

bylo 1lUast.G, kt6re Im.ady IJhcial uderzy~ Kledy wybuobla wojlla.. m1~y

DllSl1 Ju~ ecm1B dcSt '9JG811dah a:takow;:

'l'aro,z ~ dw1etn1e .wrganlzoWanL 0glQ'BUl NJ Bt.~ BtanOw, a len przywOrlca m.1&nowa. mo PrezydmU;em. ZbroJ, alQ I odbudawuJtl,. NlgdzlB Indz1ej n1e rna tak:lej mooy I ener I. tadne Dme m1asto nle rna taldej ochcty IltAn~4 na nowo na nogt i skopaC dupeko MalochowL Nowojorazycy zm1enU1 s1 w nlewi&rygodnym stopnlu. wzt,l na st tile c1tp.ar pa1nlBslenIA pafumva Da nogt 1 ba.ruJII. jak. wmy. by too a1fl

powlodlo. Wyi(opaU Tm-nado z granltHIliasta:. walc24 z P ~~:in tuJll:

edukaojf. UO'J'.(j, 0 .hJstoPii 8t&n6w 1 wI.BIk:mb I:Johatmaoh Mwnyoh d.nL

Powtem 01, fau.ma pumk\ pawta s!w:haJIlc t-ycll loh przemOw. w1&q,c aw1Vtawa.n1e dnilli n1e]'lodleglcaoJ., race 1 t:ranapllJ.'Bnty. Wyuslyflza.1fIm. ~e zrobll! j)8.I'aidi z Je:kleJI! ta.m OKII.llJ!. omaim.nienie plLd!em. S4 nB;p!'.awd, moono )WtsJ~o'l flwoj~ 1'0141 Zl'l8.0Z8- niem, Onl eB.llJ·awd(l WiBr!'!lI... Ills Ut'e.tlllJ~ Btan.y 1 epuszfJZI\ le.n'le Molocl'lowl. W1.eBZ, ~e budnj(\ ko)ej? urucl'lomtli klJka, fa.bryk. elektirow:n1e, mll;J!\ nawet 8zkoly dla dzlemll.· k6wl am .Iv Bit z mob. ale t.ak. azczerze:mOwl4o, 8Z6llUJ lab za wol~ walkI.l odwag,. JEIIW kt.rXI 8pwJa1 Valoohowi wpleprz. to ~ to wla.dll1e NowoJorcz.ycy. Nlkt I.Imy;

bierz jedn~ z nieh):

zaety klasyC2llegO wyks;ztafceia

YIahod- baI'IbD clQtJryQll ~ .,nell na daIaym aI&Jll" bw~ P<l8tIlO! .. y~1 _ J4~ ~~J~'r""h.nlk .. IUb Bp""", om~j8.~ dpd~IIqlWi' lO punlt~,.,. <Ill W.ydlwlll nil um!eJe~ Qpru'!;II g I:lIIl'Y~

Wl4Ja

WiElBJa>;. ndbu.sa.yWllDla .M _.fill tt jill: pnoowU .. ruItl.&ah, ~ m""" • ...,_ '""" do DilJIIrlelrnaJ dziIn'y, _ a .. dos~ MlIJ1 I "ytu, plio II~ TIIkI """.,:,mimi pn;ydajo. &i0 ... UIlu ~)'LlWIjoII<!ll. ~ .. jiol!::I8,l11 -I'I'dJeJ

"""",,,,"~"'~Y"""'tu~ ~ ..... , ......

dafl'mm, lIy lIoIakall..,., .. ~ , do ~ 1lG L __

.. I~ PQl)pg>ri.e!W • ." oj. JU tui-Jl,e ~ 0IibUda1fJ4. lut> pt"Ublll;lowSl! danll,lQk&o.lt .. !><1l,,. P¢'W'ZOb 'noalEjg, jjam. w!ftl"llt;a l'p.l.

Czas patrfotOw

3

Teas

1doBudowy

RodZlna. to Sw1(1toM. Z1em1a. to Sm:,tOt1(!. Zwisrzeta. te 4W1Qtosc. Wlasootl4 Pl'Twa.tna. 00 ~w1VWSa, t ]}po,WC gol!clnnOOel. to ~lttt.a SwlQtoao.

'I"eksatlozyey to Pl'Z81l:ympa.tyczn11uclz1e {J blllt'dza BUnyon i ugruntowa.nyilh I'eg\l· b :&yol.a 1 ~ IItlibllDym SWiai.opD£'l&dats. WI8I'Z<\ W co 1R1~ l nie da~ Sill ~ z taj 'W1a.Yy wyble. NajWa.tnl8j8Za jest d1& niGh l'OdZ:1n8. I dCID. To jedyni lud.oala lUI. zlm:J::d. ~ ug~ me. ne.KBJ"m pomodl", ste.za olebla przed snem 1

~ ]ll'UWiant. gdy .~ odje1.l11.a.1. PomOiIl p.r.-l4 "liz, tIadzI:!: tJ'o.

Chll lek4W na. dPOSfI. Zrobl~ to wszystk.o I Jauzoze wlpJ. ZroblJ\. to je!J11 ~ nla jeBtea Cbtlwzyk1em. tub murz:yne.m. Tekllattazycy nls PPZepa.da~ za kolOl'OW:ymL Prawdt mUwi¥ n1e lub~ tez mormonc)w. No 1 oozyw1da1e araMw, t.ycb to nawet b&rdZO n18 hlbIlk- Ma.l4 pewten uraa do mutaojl. wt90 Jeall .maaz jaktd kJDpoty z LI jednak ~ n1a~j 1f tamte strony. J.fam nadzlsJV, ze. me. ~ ~ JlI'ZQwleklego. zarUllweS9- ah.OP6bs.ta. TakaaIJezyoy IIl.IIJ4 t.ak.1e ])OW1edzenle: .,c:bore bydlo trulba odHtrzall.O cUa dobra ca.tego 8ta4a. ~

Foza. ~ym BI;!, BIlilklem ~olel'anClyjnt To i:llLlIi111lO mUl lu.cmls. EOmog'li:, i1Cl"ildZ1l;,_ AhIl., z;o.pcm.n1oJbym, nie Il'paJ TQl'D.!I.do. Tego tam nle uz.na.J~

Cech.v (wybierz jedn~ z Diehl:

"'" JU "'Cil;v.ll'Ift30 jak paD:.!> I ~ j&k Ilady -- po pmrodu"'___' ~ b:!n1&.1iCI __ CO Gl~ ""',

"""'''''''' ..... w:JlIIIB!!;~w 1.aIIik.'1.~ &Il1o .IIIO!IIJI.-. l'<rl;Ima. .... ""..-1 ~ ta8~11 0, Io!illtl!lcl "' wybramlJ IV\IPY 1 <llInlZany 'I ~ ~ .... rlOlllOm.

~ Doktor 0Jm

NI .1,)1 ll.IA 11yJ!~lJ.les o.d,olI:.tor QWnn7 Zona. ..",1_," I< oil""""" ".~jaa '_b.z~ ... dZll Ieca,. ~ nliI t;rlll.o aDa! Xaada lu:!IJ:!aa po.

"' or..u""" ~ lnI)'GloIttl"umia»m_ "' r>alI~ u..,,~ ria J)aIIOmlto .4. XBJdlI.. d&a

· worzer1l8 pas aCl ,-,

Federacja Appalachow

Mia.mi

+1 do l'ero8];I:Ijl

W1.dZ1aleS ldedy4 MIami? Gdyby4 tam byl, t.o wiedZla.Ibyl! wszystko. DuaD blota. 1 zmutowau.e allg8;tol'y • ta wyg~dalaby wtdokOwZa., _kt.6Cl} m6gllJya wyRl8.G kumplQ]Jl. Gdybym chelal (I polacllt jll.k14 C1Jm 0 tym. JDielc1e, za.projXllIOWB.lbym ..Kl'<lkodyla Dundae~. WldztaJ8d mota?

GOOcI.e z liIls.m1 to pra dzI. wi. twa:rdZU Q z B~ImI.Dnll, czy Howego dOl'Jru r.o tti1

nut mJpa.k1. S8lD m, 00 at 0 nlDh opowl.ada}e:m. are tam, w 1Ilam1. zm Dajpraw-

dz\wBl ~"'1Q.. H1s m bo.T1U1eJ prawdz1wych ~

Paoeta III tyoh bagiell pazIl.8B.Z ba.rdzo prosto. wysta.rozy Bi~ pl'ZY,jrZe4. ZaolQtB. ~ oygaro w ~b. k lUS30PU ony na (XZy.Xledyii na.wet. mstanaw1aJam siV, azy So1&ny 1Dh d.omOw 8Il wyklejOne zc1joc1am1 Gl1nta. Eastwooda.. To, Ze katdy z n10h ud&je tego goScla wi Ju.e z odlegJotlCL pdl mDi Czym b¢z1e]XldchOOzl1 blIZeJ, tym jego po'l)II. bedz1e bArdzl8J w1dcczn Wte8Z, koo1e ruohy, n1by cd ni60hOBD1a.

ruby nil. luers. a. przealet dobrze • UI jeden niBwla..'kliwy- ruch 1 nI&8Z nOZ w

bebeqba.ch. A. t.a.m, W Mla.ml n naJW10ksZa DaZe wsp61ozesnego 1!w1a.ta.

Sledz!. t.akl po&em j)rzy bane, nagl!! opluwa, kotLczy drlnka t rzuca. tekBtem w IJ ylu:...Ale mnle lsb tupl. td, ublc l~obnlerstwo. ~ I wychodzl z kIl.aJpy. Wt'81311. po r..ygod:n1u.. PyW.63 go: .I ja.k?". a. on )ak ldyby JlJ.gd3 Die ~ ~UbllJ;un i.a.d.a.~.

dy Ille w1Bsz, czy ta.rt.uJe., rJZy Owl powaZnie. d:opl:Hro JXmdej, jak ~

wyjdd.2aJ mbaczysz doIB1'WO aIol mamur.& ~ _Il!'ZI3d ~ m1escms: Zn&k.

18 gOS¢ nle tartowaJ 1 nap

Tuy ~ wJaAn1e ]ur.lz1B z SW1ruay. Po ~u dobrze gra CI1ntem BastWODdem..

o wlaan.le 1Dh ~ 'l'o me !ill ml!p"Ak1 ani rolf. A w:1Bsz. ja. uwlelbiam !Jta;re filmy e

Cechy (wybierz JedD~ z nlnb):

Czlowlek: ..algator

""lOW, tJI'Ol& fil.'~dzI1~d '" ~Zl~. nil. 1i'~.""!iIlIDII'~h lub " i:.t-op!kIJ. W .mIIl<! k!l.~j ""illtl, Vi k~~~nJ wykOMly,Uu· M do UXrYl'la ~lt .bl<>nlil< wcdny lub bMIIQ rSdy J Sid zaCllll'''OIlyJ 000"" m"'k.uJ~ QI~ 0 IIWIl lQmy 18' PIa;! OodIl~kGWO w p~" /)1,)'"JM.W/('.w,,1lfII' ilV&li:II •

LIt. _ ~I -YD> lub .11,,,,. wo1

snealwnilly "'" "_yClDllo au

Ceehy fwybierz jedn~ z meW:

Szlachetrie lJ"odzony

O,'OI1zUml slQ, by J!&Duwa,G Dad Innym.!. Wl8!ll! J<>k 'raJt~ ludzL WybIB..." IlOble ~ .... 1<i<te IJmW.' Jt .... _ Of"L-'<l"l1i o~ K.a.id>j.~ UIIl .. ~ .. _~ D&-prz!mnl .. a.

~\Xticz

1lIIP1.'r.ll.ll~_p. bYBInIIIn;yd"",._ at,..nlkIam. Dawaho!! 1IOI'Il!I<m1 ~ 1 &1m .If _ IOII.......,-Ieec N~Jom.:nauk.oi. .IBJ<!l~. 1M "" t.a..l&~ ~~ ~ WIlIkI MID lUI U1I1lb!~ J>1~J.elt4m::of ~ J>~ .. nl); _ -.. clq JII'i'IU'&Zf1l.1~ _1"11>1. ,,_..~~

[)zjedzldwo qjCQW

Brett, kWlrll WlIble=ooj)lti till. eta"l'ie ,,&ku;p<\iir J<IIIb W zo:lll-kD",ltym 8tmilH1 '1lI'YJlaJP.aj_jo.kmfDliZlletooJ .. al n.&dli.D .. pr_ SU'll'er- lub "joo,:!.{"""" lUfIiWG """"~ l"Iy~ ""I" ruI, llabal:1 "llil<ttdw UiOI<i!Cla sle bronL

Ja jJZ SWQIe oddlc:rowatem

ty ~ ak~lJ.ay IlWnI I uodporn .~ ... II'\ele ot-mo I ,)Ida>I. 1.1_ ~d ltu.l¥ IWUI ad 1ICl' __ ""'l' p'_" oh<ll'Dlla:llt \I'\ltIIJulom ~ 111& ..,..,." Ic .. ",~ ...

~w~

as.ul 1<>11» .... ~" IAJI.

ma.ly WlIJ);.OOIlJ>. WYDho~11J2 L J>~ rol •• lI\IJ Wlilayll, '1t]lO ~1toy. W'''''''1lIJ do knI'JPYi II. 1,..3'0., g, ~1'II>Ja .101 it .. no. 8t.olAJ wy •• yjlly My'iUIM 00111. III ~~ pll aim nY·h, I 1()a1.nlr. O<Il'I1od1:14 .l<\Jl)lplilo ., VI ~'Ll

M_ ,poW.(t""Y<! k~.v "'8' i<IJndydJj, ~11"'.

III! 8.t~ •• 'l<q, .DCim "" Slleftiich'

GoOOIa :os Fed.eracj1 :pmma,52 n.a kUometr alba t dwa. Lazi wyprostowany, glows. podn1es1ona wysqko. Facet t..e.k8uje Ws.llystklch wok61:, jak jak:!s wlZyta.toR Tam, VI Federaojl mllJ;lsyst.atn ksst.owy; jeSt &Z1achte.. magnact,_SI!, teZ ohlopl, kt6rzy ha.:rU· J,.Jalt n1ewoJ.n1cy. M&jl!, ~ ka8tt toblteny. ktOrYlll nad&no zi.em1Q 1 tytuly.Ozujesz to? POl St.a.n6W ~nych w drobny ma.k, It< ci lli!da..l<\ ;soble z1emiJ:-

111ez1e jaJa.. ma? ZaihWtj z qat!-.z Fed.eraoj1, a uzn.a.. Ya go obl'8.Zl1e!l i:ZiOOlHJe Il11: z tob" pojedynkoWll.t- W~e z ba.Camnm ~ Jtib dwa l'SWtit-lreI'y, a jeI!ll ~ dz1esz wybrzy~ bez IDl'Ugnl.ecl.a oklem poloty Oi{! S81":I~ z ka1a.chs.. &j.lronOl'Owi. I WZCll'U.IIlI sl.Q nB. dawnycb. oflll8r&kloh t.radyojaCh PrzystoBOwa.li jadna.k daw.:ne prawa do nowego Itwia1;a.. Stare reguJy t :twy~ stoBlljlj" gdy:IIH$la, lecz jeal1 trzeb& byO elaBt.yCZDym, bez zastanaw1 nla dztalaJl\ po nOVffiIllU, kalachem 100 gp&natnlklem. OI'yg o!JcerskI, za...."8dy. honor 1 SZB.Ounelt poIIIiedzy sobl:\, a. dla ]XISpOIstwa granat. ~e ma.J!l fa.m.az». tl'2Bb& 1m przyilIl46.

Je4ll spotk.a8z kogct z Federaojl, b¥lt oa~ t;o facet lub ba.bka., kt6ry pochodz1 z a.utonomlozn.ego lmlVSt.ewka. p&1nego ZIIB8.d 1 zwyczajOw. A JlQI11ewa.:11 n1fI aD kUdego z tyCh fra-jerOw dOIIllll'&. til: pIJZiIo :Fed.aracJ!l 1Cb Ka.sty 1 tytu1y ~ soble w wsadz1(i~. zawsze ~ sI.Q za. n1m.1 klopoty.

i. .. nie two zasrany int

t ~ ~ a1 mfaBta do IIlIasta, me m US

bl1Bk1c.h. rod.zmy 8Jl1 przyjamtIL ~ w181u wrcg6

nowym mleJoou 10 ~ _by koJWu &1 opot iii' n1ml

poJega na tym, z ntgd:y .n1e wle&, czego :fii!iI .PO nklh I ChoJarnl In,~-

cjalaW1e. Je!!l1 1riasz. 00 mam :na. m_j'iDL ~b!rn B!i:e uczt\, Ia dryg do

nauld jpykOw 1 gwar .~ co Z:re sl.f w Vegas. 14 Y ,~w

:na poJudmu 1 CO to Jest Korlm1;y.J~ f ~J4. 'I'rUba J'NYZIl4(!. m t& wi8CZIla p0dr02 hartuje tell ja.k maJg co. Xa.Zdy 21 takioh w(ldr(JYj'OOw wysUldJ Jut z nlejednej opresjl, kaMy Z DICh IDa. dam na plooa,ch. w kazdeJ chwlll mo~ podnlet6 dupalw. wyj!I4 z lmajpy 1 ruszye w~])Odrda

Ttl tab styl. LudZ1e z n1ktid-

Cechy (wybierz jedn~ Z JliciI):

Wszechsl:rOl"l"DSt

~a!! juJ: .poI'l' k1OlOoJ ....... Ab.Y 1~'rwa6 ""'!7'" 11Ii!&le ~.~k1"" pDll'IlOllU. Wn.l' t.lIi. Ull)kiIJ9U1'" !'l<iL e_ ... naJw • ~WQlCh _h, • :&~.)!ob .!liB wylru 1111'" PlllJII II&I'r.aIO L r.nu. lilt tIa ,,_

k1m.l """ nl<ll' ....... ~ I!~ wn o umr , crt, mojO. cpUU ..

Wszechstromo~ do kwachtu

.MG,Il""", 'jUCyP"g,d clcwotnl '0lI011 Inrl,llQh n ... Jl. 00...,1· nl\.K<>.JdGII JIIIGIftII r_r .. ",. r.o urn6wlllY ~I" tap"", mnlsa ~ ,M1W.l,·I,lIlI!lJ1'. OR?

42

W~udow1eS me ,przepedam 2B Vag

b J Sor-.czkl to Ia4nts palant z Balt LakB. Nt kUk& lob pmnys!O" DA ty01e jeSt. calk1eIo OX, nl8 :n11£Ogo do nluzago nte ~ nlerah sobla w1fIrzII: 111 IlCI cliett-

Ale do cllolbrYl Nteoh n18 Jll'Z8~ mnle. m loh pomy ,;y Da :t 14 lBpaze cd

molobl jOhQtnlej wyao.dZUbym l'Ulny 8aJt Lake poW! t.rz& Tylu .lr:ult6w 1 ~ 11 tam zna.jdaI lIZ, nl ma ntgdzte tndZ1Bj. ddt poohoc1Z1B:z iii' Sa.I~ LlLk • t.o zna.czy, to map zdrowo na8I'ane we Ibla. bo Jut padlea W iSld)a jD.klejA lety. jB!rt.ea wy.ma.~ j$ineJ z nowyab rel 11. er~ysz W bogs Bka.rpet.ek. alba b¢zt IOnie Jll'=lmny-

mut.alJOI t.o t.akle an101y. tyllm bez aknyd,eJ.

UWiWlj n nlch nleopa.tI'zn1e dasZ soble )Xl6taW1C drln l Jut maaz ~ z.

IIlowy Przyslnd sill t.a.kl I nawija., pym., wyjaSnJa., przekalluje. Ttl t obl¢ ja.klt. kBMy ma inlle wlBiary 1 :makl. jaden ma talruB.:! na duple...lnDy PI"7AI ulSCbillllDB, a kat.dy z nloll w jo.klmd celu. YroozD.i gCJac11l., sJowe dan. j" ~y81¥ teoI'll 1 ~ diSl n nll.Jba.I'iiz:I:Bj m.rocz:ne pyta.nIa. Clzyttt.~ k.&ll\tltl,ogl~daJ!\ jak1ed kMety, rolW!.: soble seanB· I duoo opaJ~

Sekt.a. ~y.le. Ns.j1epleJ lab w6Zystklch wyaW! do Molooha.. moje jego ~ do zmtany apoJl"7Aln1& n t;yole.

Cecby (wjbiel'z jednll z meW:

Cholemy kazrodzI$

I'oI.r.t WAIn ~ 14 m""O fa al_ IlIA wIlIIiz4 00 &0 ~ab~ ~l'1'1blo. Jolt",U ~l'~hlJJ.M ""~~)(Im/lll koj!OlI dll ran)l, IV kMr. ,"m ""~I"'.vIJ" ("IlJ'«.W.Y Wll "Y , w teat.ull Pr1~8WUJj odMi-

luIII~k~1 k~rll ~mJn>!lleJ 01 QIlJl<'w!~1iA I ml'MlM. lie ~e ~ pl"'loNl.1IIl1l1lo l!U\.J 'l'!'w~v t,Q .UwpliJtal"<llQ, I\I,? AI, w1,.... ~1)1'."'y WI ... y to ~l'Llllny '.!!lnRI.

W1erze

Ilhlopl ,n 18 t~d9 1j&.o,1l')19~O~~ lI'Iu~rOw do IAJ l!iuplmJ ito.o.ll ~I~ "..,t...80, l1li gr~1i* IOI'hll~k9 WldlllD~ !4ml IlU!iUrnllt " COlfr Oll Ill! d.I .. lD. to rue "'" .... nsu. WOO "lI1IiJ:!I;y. Z8 Wlll ... :YD~.;to dZllIllIc'i' 1 ee, n)l"" .... Ii,ym WII'U "In pr.I~"edl Qo ~'.1 ""t,t'r'i'S'IilI'I'1 No II ...

'IU jl ... y\UID ~ m~

0dJr ' .. \.oCIy pcnoID.I.m cWI aI .......

wykal'ft.l\k"nl& 1,. oYl" • Ria ~ a d& DAm "1'""1"1. 001" Ztoaul1\l1'l'1lID '" .ytUMJI ~IJII t " _11:" 0III:I

" <Ieopj<l IlaldJr d 1O1 A, ~d IIr'IIla, a em _w~ >:ID-

.u. Hie d. tiL'" ~ OoIl, <nO.I, u!..

Przed wtiJ"lq wszyslXo bylo Iepsze

l'n,llJ.tll""I In"" 0 IfIKlW _I ~~yDII.ojClWmlcow t m,,"'r,)'l:b 11.A!'DrI .. CII,,,,,,,,I r:rprwl_ D ~ ~P.-l ..oj-

Q,J'W_ UCI ,"",'Ji'8tJr.r-u. x~" __ ""'hJl

" , lII<>C" byb ruB "II tile DO ..... "'l'f*J Trorln Co aajwy-

J. 111111 ~.~ ,,\l .... tjj.y nw ~cbl~ bIIlkaW 0 Jla.M:,.o Trull'lYm. Q OI\Olltrnl. ~''''.lT\ym WI. 001 Pult~ tau bon P<>\lrt= rm 0'''1\1'*11<10 ~ J.~r""l"III.J nIt< ,op~~tlLllJpMta"''I'lI!JJ'y, II al"bl .. IJl~ .. lo 'I'. n' ~,DQ tlnJ gl. .. podJ~11l: "10 C>

"II blll'M<\ "~Jny... y,,~kc, L&1l1, ~ 100'1' WIOO IllII mu" i> l~t.t.,CI M'lJdn.ym ~r~~S""

·.1 c!o Peroepojl

Ci 00 ~ w okolloaGh Ml.ss1slpl to w ZlUl&dzle lllUt;aDQJ. Nlby wy,lf\dll.J4 nOl'rna.ln.1e_ To tylko J)aWl"y. La.:t\ W oletktoll przeolWcleszozol'ry'Gh pla.ozaza.oh. n08Zl\ m8.8k1 Jll'Zealwgazowe.l-ma.ft\ gpube rQkawl Z d.aJ ka. W}'I!UI¥1a.l<\ 0 wiele gorzaj nU mutanct.

Z aNKlej atI>ony, trudno 1m ale dtlWl6. MIIl~lpl to dzl~ :tlAJbs.!'OzleJ nle~pleozny tal'Qtl. ta rzeka n1emoJ gotuje sill ad Iyru, lrt.6ry za.wtara. PlEIn! alQ I bulgooze.

PomySJ. wlaz11byS do nIeJ bez dobrych BumowoOw?! Tak wiqc oJ, ktOrzy prllCUjI!, na MJsslBlpl to skuba.ncy 1aZ¥y w nap)' we, grubyoh gumoweaol1.

B4 adporni doolownte na wszyetko. Co PI' wda. rzadko opuszcza~ 8WOJ ooha.ny

SC1ek. oJe Jii.k jtd rullZl\ BWe tws.rda dupeko, mo:t.esz bye! pew\.en dw6:lh rzeozy. Po pterw'SZe, DJg!:Iy nle syla,j IIlb <lo apr wd.za.nl8. azy taren jest sutony. To. :2egoM

z M1a8lBlpll'mfll1] gdaiell IIalDlat nUl t.8 t1' przet.rwasz tam aho(! pi¢. m..lm.1t.

A po dnI,g1e.:m:01.eD by" pewl.e.n, tOry wychOWBl sl, 1l& j dz1al

naprawdq -wszystko. at.esa BO ~ I ns. kab.ly tamas uslyszy tory Jkf- Ich

opow1t!lJa 6Il.naprawde przekomJ no jeI!W. lmtda mlnuta. hlIll.o1'y popa.rta jeSt ~A kole J bI1zny, trucIDo n uw1arzyo. nJe?

Ja pl:el'llllq. ale on! wyglqdaJlll 2yole na I'2L!Ce to nle ba.jlra., teso tam pewlBn.

Cechy (wybierz iedn~ z nieb):

Cos ml tu smlerdzl

OI:>J'D4taJ6Il nn. jlftNl'I~ QpanQWllll.Vl1l1 prllCt. IJII,l.lIllW; WYIl:i<IIWAt1~ 10001JlDOIk\, .lID<fD.\' nld wI rn J~1{ 81t 'm,,' IkowulL Z& I<:M:tl,vm "U"1ll Btly H~~"'.~ I1IGI'I!r<I o.o~y <Jo~l<lIJot..J nl!!Wlaoozl,yml 1l1\1~,"'ml, MCI 1'Q\II1nlllJ!1 l'Iyj,,,,,aA 6e1l:r 'llY rzu~ nil Alr~,kI ('I'I'llCltliJl i "

..... Pl'WQdaeaJa _~u p,,,,,'orm 104 mAI,JOID

.If Il_JO. ~I"'lilnbl'" n .. ' Plu.... ItJW

a-o:tmy. na pe\MlO}.2 L.t~

plu .ILt J:IllaIIby .....,.. • ~ I •• .1 t.r-.ymU

IQJ a .. laIe dluUJ nu: ~. CIIIWw\B.

'I'D muzy 11.1' _Ull SWQJ W.J)iIbIY nuc_ e"'II P""""' a W1ASl1.1~ ':fl. wrn"~

Kwas W Zylach. chIor W plucach

Ut«Is:llIloI 8l~ 1 00 Lfj"~l<l1lfOl l'!'IIIY WlelklbJ I\&l!<! •• J", 81.0 !iIIk .J>l'1'lBIIl'llc.a.I~~Y ~1;yn"11~ W n I~J 1,~u~Iio!':~, _ III>olJlm "OWI< rMDOI> Ju.;j' w nleblft Ill. waJd~I., M<I~~1Ut "" .. t<ll'zy() ~tly ""u~ <><1"",,"<>101011'1.11 Il!'1OO<,IW ~~\J.' ,!JIbJI111 ob"lill~aJio'rn 1 uuimtlUlOJ<ll" *"'I4',IItn

Posternnek

+1 do Bprytu

PoIItarunok to schl'Ollllmie ioylill, kt6rZy poSwlVOIll Bit bada.nlu 1 zwaloza.nlu Moloc)l&. Sl:yD4 z naUkowc6w 1 tecbnikliw;, chOO urnl zku~ tam r6wntet roln1erze 1 ludZ1e n1e zwI~ z woJn4. WIadze w mledcl pe)n1 uaukawcy· ~ najWym, lte.sli.!\ t to cnt deoyduj~ 0 styl1+ :i:yc1a 1 sposobie ,pIlowo.d.z8'nla. WOJ;ny. Drugt). k8.6ta • :zoJn1erze . OIlpoWledzialha. jest. '118. 'l.Apewn1en1o 'bBzpleo:tetlstwa, ~oln1arze (lJ'rl:alewa.· 14 kJ:'eW w zmagan1achll,a froncie ~ ja.ko zwlac1 oy Ol"8.Z It'Urierzy. No.jntzoza. ks.et.a jest. cdpow1e<izialna. za wyZyw1enl8 m188te. 1 kont.&k.ty ha.ndlowe.

Po8Garunelt przen08i &1; z miejooe. na ml.ejBoo. &.by unll<m~4 s.ta.ku skWnU1owa· nYoh 611 naJgro:tn1ejBzego z nleprzyjaolOl • Molecha.. Wyds.wa4 by 81(1 magic. til :tyate w bezustann.eJ pod.rt:\zy me ... prz,yja l'C'Z'WOjowlll&WU 1 edUk$CJI.. leaZ za.a.W&I1SOW&D8 ~ologts. j8at l(Iuooem do po~ w~ego r.a. Najbardzlej ol4nlawa.Moa lWDStrukcje Ia:lhn!mm.e J)OW!ItaJy ]IOprzea: podpat.ry1r8Jl1e dz1aI olac~ ia (lzl,,nego, " dzjed wyra>1e w steeim::icyzo:;v8llym otcazanJu cd \ll'OIWm1a zapams. ,

'l".8 szeJkuu1 ts.jn1kamJ nauk tnZymerakiah. t ~O dZ18clto do

kaBty zol.n18rzy. pomU'l one wyl:a.z!W sll~ w1ec1q ~

St.areO~ypaw:y mlB!!Zli<·;mioo W~drOWnel Osady ,lea" odludkI.em poohlon1ttym wy· Jm8.CZPDyml mu zadaIl1.aJn1. Ryg_or na.uazyl go l&konlcznoM'I, sumJennoacl t poelu· a:l:(ItlStwu. wobec przelDZonyeh. I caJy cza.s pamJOto.Jl\ t.B lch nlepnyjaclelBm JIIStl Maszyna. ezvso z mah, ~na niekal'ltlU\CYID Sl'l uc1ekanlem, lubl II pewiBn czas opuaclO 0BBd,. "UPklp" wf&Ze 8iq przewamie z kon181lZll0d0U!. wypeJn1enla. .Ia. 1t1ejlli m1aJ1. bowtem w Po!!tiel'unlru nikt nls moze Z08t.a4 bezutyteczllY.

Cechy (wybien jednll z IIIdIJ:

Na syTTJ.J<t.aze to cf2IaIaIcL

~ "' .... ~ oIalI: IIJ"&!="-~ II' In ~ Symuliw:Irft o Qlym tJ' crzlowtUu pllljl~ ~"Oj, do naI, ,,101 ,_", lill..-rI .... t.d~ ~~,. ~ nil fronnle I J~ nl'!! jO!llr."'" _ sp<'>P>Jayl Mu.JeJl dO"\.<)P ne l<l:ImT1U~!Io;vYBII DY'lllula;eoPdw ~6'" I jl<lla; walkl9 !fa p~ Jl&f.l'I, k. PO PI'O!l~u 'l"Bp4Il.IaJe. Gl'a:b;.!l£(Ji>\B w-Qll .. b, kloi,iy dO mn!1 n~ no. fl'<!nQjp, lijI.lj;? 11!:~ mll1y4 opoll,gJny?t I """ f!Mloht oIt. "1OlI MUo::lYlOO?I ~PI'2!WZII.!6.leWul II; S~~~ w t.ea t.och GJ"Wl!l6'o "PI'l'~~U. Daw:tJdZrutI.iI. 1 KompUc<iNl w'i' 6\1· P'!n ~'tIl.ili!!J ~ne""mo,J, be rIll<IIzy kl"""",jIUl

I-U- Tech

!Iam ..... ...__.~~ .. zaa_J • I _1' pCm!.arati"'"Y- CZSRm SllSi&l'D <10 .. 10- -. CQ WIpJ, bl'lo I ~a41O, ... """"',Jati4 ~_ 1'UIlll .... • de ...... IamJ.:r,..J.~Ii>~I~,.. ~~..___l~!<~W~ _I .. ~ad:loWA~~'-~

-.)Id:D4. _1aIt. ... _~ o!.nrnQ temu"'l'JW-

ohDI.q roiIl.l CI'IcO..~ lQPad;!<<p-plyg. g!Ow ....

Moloch? Cos 0 rim slyszalern

U~I~I ~nloiJ..lo.' z. :M"I""lWn t )eta ~ .. m.L Zna.aI .] .... gllWll nuwy oJuoeil.lo.jllCo moaynYi !>O'rnrl""'W:i'PCZll&WIl4l .kI I 'W J.~~ ~ 1Il~~ al~ DPPI1i:iewll4l wlro.Mym_Z,Wdr(I\If Beuul, K~~ ~lf IIO~. """IlZI'o0y ~ IllllJlllyna.IUIUoIOGtr& moM l>y~ (JIll- aliol. C<l "OoJwmJ &i.rdllO il'l',J""Yo

tworzeme ostaci .~r~

+1 do ZrQazn.oaol

GOODJe z Detroit INl poplej))"Z8Il.1. Je4I1 spotk&&z DB. BWej drodze ~ pop1eprzeil.ca. sP J go W}JJ'06t: .co tam atakawago 'W Detrc$?'_ Id\f ~'Zak1ad. i.e ~ ~ odpow1

To obyba jlldyru luclz1e. Da !lw:lecle, lrt6rym wtljna slf s:pcxl..obaJa.

OlBwaj .Moloaha., bunt masz,vn I kJopoty 2: ~1.q)em Sn1akers6w:.TedJ'ne 00 .robflij, t.o ~IB po m.I.eIlo18 naj&ZybolaJ jIlJt aI, cia 1 strzelanie do s1abie:nawzajem.-Ja wi m, t6 t.o CaJna ~ pogDad ulI.oa.m1 m1a8~ Z pr~OI'IGUI: l00Jll1.l n&-godzino 1 j86ZcZe &obi poBtirZBlaO do lnIlyob. ~uc:zestn1kdw 1'UQhu". Z iIruglBj strony_:robib to cd trzydzl ~u ls.t?

2ycl Detroit. przypomlna nleuat.annll bala.n~. a ,lego m1eaZkat!oy zachoWllJ,

8l.Q Jak 081emnast.olat.ek. kt6ry dostal 11& Ul'OdzIny nawy Wt'£_ Tomvycza.jna. dzlec.lnada.. Wleaz, meim Zdan1tlm_ Co 01 s10 tr.J.k IJlOJ'dk:a ofusz_y? Chlajrle., j& tin =6wi{l' 0 powatnyob o]lMl.WlIOh. 8 table 00 W glCM1e?l Wyactgi?l Wo niB mow, Ze to oi B~ _podo'oa.?I Czlow1eku on! ~ mepr?;Ystosowa.n1 do ayemJ &j, Ja.k ten lron1k: po1ny Ii!: tej bajk.l., co gra.! Jatem. a w zlmle t.ak. mu pl.2dz1.8.1o, 1.e do 1lll':6w kI. palaZl.

Bra-k mil-uau'i'l Co?! Bra.k ml czego'i'l

~Q. oblop1t'1\ Lera.z bo .przag1~le!l. My tu IQ.B.my woji'u;lJ Ma.ury ~ata.stl'af~ ekOlogillZn8;. ~am.y h\edfJ 1 gl6d, za ):)1'i!0 Ja.t Moloch eetre nas WBZYBtJpqh 1 ;j8BZCZeciopchn1e naa Meksyka.nOQ.ml ...

Co?1 Jak to, dla.czego w1,o Bobia rue poswe4?1

Will_5Z co, spadaj, JedZ do Detro11i.

ZnajdzlBsz 'tMD kurnph w sam "I'3'Z dla. oleble, 1m nie brak ruau, 0 nie!

CechJ [wyblerz jedn~ Z DidO:

Je:I rna stf: to ruszy

__ ~n1Z30""""""-~~~

ule~_Yl>Ojo:2dll~~ wym Jl<1d ~ ta~<m ~ dO)gI!]Il _~Jl.B~m"""_'~ -§J ~ Yak tac~

Sk:dnepcty

I ~dmoolnYJIC'Jvdz~~ ....... 7D1~ '" ~.,.~",_~253;0 p<mad

~~~-~~&il:l:!fiB,.lIna!OI'I!!!:~,.!t~J-·

~JI ~X!e4y~ ~ ~.,.. .....,. ~I")mm .. nt; .. ~~

.- (]Ia.clm"rrmlq = ~

Ak!j3zda

1.r&~Il1Ii ~De~~"""~ Jie.II ~ ..... rudD&.z~~~ .,,,,WI:&. ~ bo_p. - lIJl> d~ _" 2>D!)1Il1t u~rud""'" .... _ WI I'UIllm.

krok 2: profesje

Trzeba koaha4 BWO~ pr~ wpl'7Alllliwnym wypadkU tyo1B byJoby me do Zlli.e;sienia, Kledy otWlera.sz l'&lllYoozy. musisa e:z:ue. ~ ~Y18B2., ~ wtedzleC..ze W&I'to ruszyll dllpako 1 wy~ n& Z8WIUj,trz. pPzywtti.aC 111f 11 k.umpln.m!. z.a.rwa6 j~ lasq i dokm'l.. ozyC! I'Obot;Q. Bez wzg:!fidu na to, f:2lY jesteS lek&rzem, szmugIerem. ozy gla.d:i!I.torem. ~wOJ zo.w6d to twoje z.ycie.

Pr'<lY op1B11I kudegD '3 zawod6w poda.D.e ~ Cec.hy. Wybler2l jedn~ z men - eo§, (10 b¢zIe 010 wy1'OtniakJ na tle innyah ludzi WYkOIlUJ¥yuh 1q saInlt ]ll'Ofesjq.. JetU cbcesz, moteBz wymySlM wlamle ci36hy 1 zapl'Oj)OD.owM .Ie Mlstrzowi Gl'y . jeSll sit zgodzl.. towOj ooha.tBr b¢z1e kiIM. ~f W'YAtkowym.

Spis profesji i cem do wyborn

K ier

W Sw1eG1a poolQtym oll;l:tJro ra.nny· m! auto&t.radamJ. be2 Itol I, sa· molotOw lautoka.'rOw, do task wr60W Itu· rlerzy Ludzle, kt4rzy dotl' 'IN kaUle mlejBce 1 zawsze b(tdIl, na czas. Wypoaa·

n1 najdok1a.dn.lejSZ8 mapy, ZlUl.Jl\.Cy k~ dzlUl'~ 1Ikr6t, znaJl\OY t.eren 1 plaJ. n1t jeSo rodowtol Ulleszkattoy. KurlBr mum. 1IJ1BcIzlee. gdz1e motna 810 na· Lk~ Da mulaDti5'W,.S. gl1Z1e na po II JIJ1D(I'IV8.11UB1 w1Bdz1aO, kt.dry taran jesT.

atony 1 jak lInIlczy6 Z8 1mIut.owany· m1 ~tam1. Kurlm' musl urnleO na' praw1¢ swo~ maszyn, I w1ed.zI.DC, tlclZ1e zdObYC p&lJwo.

I zawaze. powt.e.n.am

zawsze., mual zd4ty4 na czas. XlJl'.Ier nle maZe IObls PQZWollC Il& lu&;lerkV· Wtedy mel z repur.e.cJl naJlapszego ku.rl6ra W okol1oy.

CeclIy (wyhim jednll z nietU:

11io)nlmlk.~Y - Dnw1 ... <kzwl Gl1lerwony l<Iawlsz

GlAd .... ·1910140"'" . ...,..... ...

Woj<nmll< JtlaJm .Uyloni

.'1'0 m6jdom

~ ~ - aybka bryka, ro.y WDl-ek grana.t6-w Die za.wsze pam0811: p=ajBl! ~ 1;eJ>y1orIum zajmowane J'.ll'ZeZ p1~C roznycbgang6w, w lcotwu. lde!1yll podwinie c1 Bi~ naga 1 et.a.nJesz 2l zeJlSUt!l ~ w samym ce.n1irUm z!mniBI>ai:a Daga. Wtedy prz.yda. sit zna.c! sz&'9. nie ~ Za.azynasz z ~ ~ 100 gamb1a.m1.ktdl'8 mW.esz ~ n&.~jomyoh.

Szytid waz - majOmodcl to clU'Za' o1eD.1e. Wysta.rezy, ze tWOJ Itumpel kop- 111e w kaleruJa.rz; albo ~dz1e miaJ zwyllZ&jnie .z1y dz1eil 1 bardzo pod. ly nastr6j. Stow: tam ja.k kl'owa do dojen1a z .rozwalolU\, obJDdnlfll\. ateVIl8le zdziruasz. DJatego WIU'tO umd szybltl, oohry wOz lms polega4 1l& n1epewnycb ko,ntaktaob.

QlIyba. siQ lie 1lm4: z.go. dzD>z. co? Kup soble cbJCpie dobry waz. aDbrze 01 radzo_ Za.azy.

nasz gr, z dod&tJro.

wymt 180 gamblam1 ns. za.kup wyposaze· Il Is. sa.mo· IJbodu.

Ooh...,]]1",,-",, ."w::t'Ulll:l:im..te -l!&nlm 1m

ICu:noJa1IOj1l " JIIz:t

• 8pOJIW rul .. QI;;q

-Amen

totll\Jm< ·T.,byl""",i<I!.Z' . Dyooypllnao

K~rl.~ ~"'.!WIUIdOI a~ybl<1 w61

Spea

-·OsabllwOO;! munu"'IUL • Bp";i§ctol'

Zlontlarz

• 1't<Ie~", ao sjlriLwy pr~foty. mf!fjsca., -]ud2la

~

• llUdhy p~mCW1ly o 1'<rt.u>

IJIIINIIII

hil:O~,'~rIDiM pj<m100 ~1.u.I~~y

!"moOll m\ll&n 16" 'I.Iit'I4,)oIe\<i m.,..

Lowca

"To ~dzie kooztowruo. a1~ da. sifj zro1Jic. ZnajdJ} to. UmdWlllY fJlfj ZIJ. SzsAd mleslfjay. ~u, w'ozesnym wi8o;ilol'em. PawifJdzrny 0 llJ'teJ, mots tly(l?"

Oclna,leto c1tilldn1~ do FOl'da Buicka z '76? Wykopa:c sk£!,dS kbmplet}llyt sa.nta.ny? ZdobyO dCkumentacjQ do magne1lowtdo. Sony modelSP3498? To tw6j ollleb powszedD1. W1eSZ czego 1 gdzie seunO. Masz fotografiCltruj, pam1~i. olbrzymilt. wszechs1ll'Ollll,,\ wiedzfj. Przyjmujssz zlecenie, s~dzasz mieai¥l czasu na doozytyvmniu informacjl I douczanlu silil, taztsa po _~crhfwa.oh, potem 1'0ZIDawtasz-ze s~t }lr'Z<Yjan1.6bn1. W konen, kiedy jUt: jEte!1 pewhm •. ~ .dnlda.dDIe: wi.eBz gdzIe IiZ\lka..§;, TIlszaszw~

1'0 :nie jIlslo pposw. pracs, fizeba byechoter-nte bYll.rym. ~ 08~Znym. Trzeba. 1IUe4 ~ i Hlle ~ Musiil:i;: potraftc. oozmawIaC z h1d.3mL MIlBl1iz- bye wytrw&ly1~ toy. Koeha.f ~ badania 1 szperan.1e. MUSUiz bye gotowy na. Jil'28lmpywall1e ~ ~ z.b:lJnl:Jwtska na e.kBplora.c~ Opw;.zczGnych bunkrow i-na wykrailarrte ~ maflazam z ve- 9&

W zasadzle. Jesl1 ~by4~~ byt gar-..awy na wsz_yatAo.

eachy (wyblerz .iedn~ z niclU:

~. FotogaflC2l1a ~~ . ,jested Ja.k apara.t cyrrowy pod)~zony do 40 «~go> wego twardZ1ela.. M:o.sz wlelltl\ blb)lotek!l obVa.:GOw, wystQ.flOzy, ~e Wejdzlesz do l_)om!eSz02ertlo., by J6Q cbro.fil utkwLl no. zawsze w ~woJej ,PII.m1901 1 byS pctem m6g~ go w spokoJIJ 'tl'lloWld 1 0SIf\dao, dokWIDle ~ ~II. gdyby Vit.ol1 z\'QI>U tam

zd.wu1e. WllZaBle ~y mAlIZ PNJ.~ do wyk nlU11a. Trudnego tesIu

P.rc.pc;J1 ZII. k&1dym razam. k1ady oh0e8Z eoble pnypomn wy· gl¥ Itl OS pomlesz. czenl ZdaJ I.e t.. a

IsIor2 Gl'Y wytlpl&Wll wazyatko Jak .na apowledzt. Ch04by mln,,1 mleal _tl. 88. Chotlby mtnl\J rakl AlbD 1 (hra t&.

~.kledY m 6joel.

nl,clu awlerzyny ZWl~'_~g Ii OJ ChcIrc 0 dwo punkty podDzae way 1ch tAt •. tu odd.a.llIaby a1q

Ochroniarz

Nle roB. ludzl AwlFjlt.yol1, JlrIJdl!:ej ozy pllZnleJ lmltd,Y no.l'Ob! !IObls wl'ogOW. &\. ludzle, kliOl'zy mo.j~ loll llll.prl).wd~ WIQJIl. Wl,edY p,rosz(\. 0 pomoc 1iak.loh Jak

W. 9peoOW 01:1 ohl'onlenla dupska..

me my4l. to to jakaA wyjf\tk:owo I'O' mantyozna fuohll., nie 'Z tych rzaczy. '1'0 olfJ~ko. pl'lIOO. Od.powladl.\Bz za. ayote ozio· wlsks., kogoS, kto wkurzyl kUku Koleel, ktOPlY t.erp,z rob!!\- wS.tystko, by wykop06 go z \.ego Sma\'.a,. JB!lll wallo-

Il.li:loilS do kno.l'DY tl;! rue pa.tl'zyaz .. :'''. I.-CZ W. raoet..L, ktOry 1.nyma rok, pod plaszczem. CJdy wl&Z101 ee botelu rue

Cechy (~vblerz jedua z nlcllJ:

~ Wyclszene > pOllr9J'laz Odo1~ Bi~ ad hll.l(l.9u, 2'.a.mlelJ:I\8.n11)., blySJ(u tleszOw, 8te~skopOw, nuxu muzyk1 1 skGnOElll" tl'O'WlI.6 010 tylko no. zMa.nlu > oob:ronie kJiento., Oa.ly szurn jest gdzle~ VI tIe, e. ty wQbodz\sz w stan 111118g0 pootI"Zega.rua. Ilwlll.~!L. wYC2iUlony no. znSl'ozep1a-

Qdy ohrOlllm!l 8V110jsgO kl1enta. Il1e atr;.ynu.l1aIl'll uj(imnych mQd.yf[ka.to-

~"". 3& i!6lmrok, I lnnfl trud-

ne wa.runltl poc!_c:y.a cl ydl te-

It6w P.rc.jlQl.

Zarm 00 • potrafim!: at.-rul tycla VI fzy~uaoJ! kledy zy 06Cby, ktdl' hranJasz jest7.a.-

grotoo • ~y autornatya:n1B wY'I'!fW<JBE. ln1cja Y'R9 ('l'88~ I3pPym

przed walkll) I zaazynasz

ony PI"Zy· . I n e "al:no at sl, PClmyllO cJeall ~wOJ kllllllt- 'Wyolwnle 0- PYta • Jes> 'bazrobot. ny. dU1J nlltt nlgdy II! Xl zau,(

Zlodziej

Tropiciel

"Po jaJdB8 potworne niepI;JPOZumleme. 2gubilBID sill J seukelem wla;omJe WJf.jOOiaJ"

UTrzeo111udzi, d,Wje godziny przed na.ml. 8ta.rajlJ BlfI zatrzoo SJady. co rob1.!ny?"

Ceahy (wybierz jedn~ z Diehl

Cewy hvybierz jedn~ Z Diehl:

MUSlalffi s1~ wyuhowaC nil. pus.ty· ni, 1nnej rady rue ma..,Nle pr6buj m1 nawet wm6wiO, 2ie nauazyle1l:si1jl tl:ilo z k:8i4teld Tome-mOO·li·wel N1e wlara, Ja.k to r-obisz, dla mnie to mag1a 1 Jed:Y· ne co mog'i', to -SmlM s11i, k:1edy Widzfil. jak tacy jak ty przykuoe.jll na ohwUe. a. patera wstaja, 1 rzucaj~ tekBt w stylu: ;,Cz:t.erech pieszych, jedna kobteta, zml}' esem, jeden ranny; <>:gubU1 al.e, jeden dobry wojoWnik, IlI'awtlopoclob:nie gl:a.G1a.tor ... ~ Dobry tro.I1ioieJ ;mwaze znaj~e 1'0- botl',!. W gangu, w fu.tn1eku,l'ieraklej, gdZ1ekolwiek. Kru!:dy, kto once s 1 Ijl przemies=aC powiIt1!m: ruble z trop1c1elem, faoetem, kt6ry WYCl~nie go z najgorazyoh opr.esj1, ktt'i· ry o,strzete przed. niebeZpj.eczefistwe:m, oeeni slly pI'ZB01Wnl:kiL i zdo- 111. ~st~chntle go aa dU!ika. Zatrzed !Uady, zmyM, przy.gotOWM zasa.dzk~ ...

Megl} sle Z Giable mntae, ale obaj wie· my; -ze nie rUSZIi! bez Oieb~e w teren, mam :r-a.ojliJ?

Daw:r;l1ej. byla polleja. S!ldy. Wtezia. nra GdY t;a.ClJl: j&lt tty w~amall aili! gdziel! i pr6bowa11 ~. wykJ'M4. to albo tm 1!1~ uda.Wlflo, EJ.lbo wpadali w r~ wymlaru sPl'aw1eOliwo~ol" Mogli mieO znajom~ w po).icji i wyjM na wolnose. M~li miee doskona.lego II.dwokata. i wyjac na woltrooe. Magli przekupiO SIi!dzlego i wyjr:j4 llA. ..

DziS nie rna polloj1. NIe rna adwokatOw. Nie IDa lawy ppzysIQg1yob. JeSli wlezieaz komud do domu 1 popelnfsz j e d.e n bl~d, beane to 08ta.tni blIj,d

w twQim_ ayolu. W azisie-} szy6h QZ!)Bach iudzie me lubiq_ bXO okradanL JeSl! Chiles)': bye zlodz1ejem, .muatsa bye d.1abelnle odwa:imy: MusiBz mlee nel'wy jak postponkt. T :muslBz bye napl'awdQ aliolernle dobllY CichY', aprytny, apostI'ZegawaZY:

~ Bektrorik· nia liebya swegO'0za,5U pra.cowal jako spec cd zabezpleeiIBl'l., ala trzeha. przyznae, Ze zna5z te systemS:

"Wieez jak dzt&)aja., PotrafisZ je ro.1lgryM t un.i.eszko_dll~. Bez wzgl~du czy.mamy do ezyntanta z powojennll, b~ wojskowll!, ozy z r-utnamt Muzeum Wojny z IsJ:ameIIL Rozhroisz je, me mil. ob.lI.w. Za.. W8ze kiedysta.jesz naprzeclw elektrcnioznego systemu za"bezpleczen zwiliJkazasz sw6j Spryt 0" punkty. Niezle, co'(

~ WYC2UOCIe zmYSty - Moma nauozye slQ odcZytywad Slady 1 wyszukl· wac ukryte tropy. .Me nic nie za.st!\pl d.OBko~ego W=Oku, cZUlego sluclru, ozy W~hu. Mow dla'tego jestas ta.k.1 dobry, ze zawJ;>Zs zwiQkszasz swojtj, PeI'Ge)l(Ji'i' o 2 podczas wllzystk1ch. test6w WyPatrywan:!a nil. otrwartym te:renie?

~ Ro~~aie stworzen - wiB~, ze to 0.0 sza.rzuje na sa.moch6d to pta-

akowy OJ.abel i wtesz; Ze na.lezy IIPlerdillac, Po1;raf1az rozrOZ· mae niedtwierl.zie i 1'0zpo· znasz te:z nled2wiedzia mutB.nta. Problem poleg~. nil. tym, by destrzeo to gdy

~dq" wyst8.Poz;aja.ClO dale-

ko. W innym wypadku twoja wiedza nle przydB. we nlkomu. Masz bonus do w~~ion tesklw lowlecfwa I Troplenla podcaas identyfikacjl

WBzelakillgo cholerstWa .pal~ta~ego si.~ po okol~cy. Pow1edzmy; zawsze masz Jeden automa1ycmy sukc.es, dobra?

~ Kot· czasy si~ zmieni1y, m6w1~

luQz1e. Finezja rue jest jut w modzj,e..

W modzie moze nte jest . ale wolt\z jest skuteozna. Wi(lc dztalaaz jak k<Jt, nlemal nlawyozuwa).· ny, ntemal niew1dztaln,y. Zadnyeh

s'kzela.n:in, z:ru:1nego :)1uku - to zb~dne. Tylko ty, i eel. I str0.2:nicy. Ale oni. pneciez 0 niczym nie wledz!Ii. prawda? Za.wsze gdy bfi!dZlesz s1fJ suadal, ukPywal albo maakowal 0011, :<:wi(lksz ;przeciwnikow1 Po-

zlom Trudnoooi test6w wypa· trywa.nia. I Nasluchiwania. 0 dwa. stepnte,

Wojownik antostrady

Mieaz=to::atJ.qy Vegas mogo\ m6wl6, l!'e wm:leoole jes1; nlebezpieeznle. Ze m1asto to daungla, w kt6rej przetrwa ~Ylko najs:l,lniejazy. Jl,fiastow1... Nie wtdziel1 prawdztwego niebezpleozeflstwa. Nigdy nte byli SOIglmi przez agrajlllla'l,d, nyeb krwi renegat6w. N1e na.tkn~li Bi~ na Keel' StilllBs6w, ozy Blaek Gats. Nle Btall ne ~I'odku Mohawe -z pustyrn bl10 ltiem, PI"Z8hlts" komorfl, BiJni.kB. i stadern. czerwonoskorYCh na lull'yzoncie. Prawd,a. jestt.a.J,l:a, Za jrf~l miasto jestd:rungIs" to a.utOlltra,da jest pieklem.

J'eSJl choesz ZyO-:ua. aU toIltl'adzie, je§l1 kocnasa .PI'~dkQtld, ryk silnika, 1 prawdzlwo emooje - wtta,j nil. tl'aste. Ale WiedZ jednp, od l'azu mustsa podj~3 -deoyzj~: albo dasz si~, wCllj,gnf!:6 do jednego Z gang.6w -' Ieca W1edz, Za pr~dzej, cZJ p6z.. niej tl'a.fisz I)_a'mn1e i poza... lUjeE!z teJ decyzjl. Alba naprawtl_~ ma$ Ja.ja ipostauowtsa dztala6 w pojetlynk~ s;rmzf!,tajEfe te bandy saumowin Uti. l'ozklekotanych rnasZYllacll_ W tym wy-pa,dkU Iepiej by~ celnle strzala.l be ieh zawsze b~dzte zdeoydowanle zbyt Wielu. by-moo ,sollie p_ozwoM na _pudlo. Lepiej bya cholerrue dohrze prowadzll swojl!, maszyn~ - 'be zawsze te palari-oy spr!lbU,j1lo l'ozbi(i aili' w drobny rnak, I Wl'eszc1e lep1'ej by!! mia.l oiepl:y- koo, .

A 00, ohO!lsz m-arzn~ po nooach?1

Cechy (wybierz jedn~ z nieh):

~ D-zwl w ct-zwl - potraflsz u:.!:ywaG S'Wojej DIa.6zyny jak bron;1, 1 z tej wlasnie okazji W oaasie wa1k1 n.a sutcstl'8.t'lz!e, _pot:iozas wszystkioll ma.newrow samochodam masa +2 do ZreoznoSo1.

~ Czerwony kJawlSz - Illkt nie twterdZl, ze jestei! zlot'l: rllCZkIj,. Ale fa;k:tem jest, ze ma.s;;: JlOCi masl!;1!, ktlka. nie-

s~ek. Ot,.zamontowa- 10 aill k1edySconl\'lOO, _prawda.? Maze 113, bryka.- szyboiej aie zbie-- 1'8., maze sZYbeleJ gna, a moze rna 16kk:1e dzlalko wysuwane z bagaZnika.

Nie w1em, me zagllj,dam 'Of. ped rnaskq. Sam tam zaJrzyj.I~M~

strzoWi GrYj 00 tam ZllliliIzleG. Masz dodatkowe 150 ga.nibli na dopakowanle samochodu,

Najemnik

"Powjedz 00, II j8. at pow1em zaile."

Cec-ny (wybierz jedn~ z nich):

C0't za lle? - moste IllL. jemn1k6:w; ollleb powszedn:1 inhilYll:la lfilozofja 1lZ1als.ru.a. Przez p6ltel'"a-:miesl'q,Ga stedZiSz w knajp1e czek&j!¥l na, Jl'ajera w potl"Zehi-e. Go!lota., ktdry potrz-ehUje 1iOmooy, bo wdepn¥ W g6wno prZ9rastaj!IPB dawW{stan A1B.00mA- F~t zja.wia Bi~ Zwlel'Za sill Z _prolllem6w. Ty _poda.jeBZ kwotI;1. I od tej pory eiedzinie w tyIri gdwnie l'azem Cokolwiek by to nie by16, Z1'O" biBz wsz;y'stko, by os~n!l:{l eel. Dlaczego? Bo en za- to p~. 'Bo

tak1 masa zaw6d . .Roh!O to, 00 ka~ prae,odawo!L

'~ Rep.tacja - Nie nawalasz, Nie wyste.Wiasz kl1Bllta. do wla.tru. Nie wycofuje'Sz si~ ze zleoe:b. Dla.tego wl~nle mozess za.Z~da.C dwara.zy wll;!cej ad dowolnego mnego jelapa. - a _pracoda.woa i tall: wybiflrze mabie. Zwi~ksz a 15 punkt6w Replltaoj~ - juJ na star,cie jesteil kiIna uznanym. W tej lJrallZy. 1'on<ldto . Punkt Reputacjl kosztuje oi tylkc 201'0.

~ Powledz co - Wida6, lIle praeujesz Ole. pieni~dzy. Wys.tai'oo;r na oieble spojrzaC i jut mozna Bif2

przerazic - .ja tu bylko S-Pl'za.tam" mowi twoje spQjrZenie, ~ komunikujlj,c, ae jeall tw6J pnacuWl.wca sk1e:ruje k.Cillk ku ztsmt, to ten faCet po

d1'uglej stronte lufy dosta.nie k.ulIt w lebo I nie bf,/dziflsz za. n1m __j)lakal. Nle bf,/dzlesz mial wyrzut6w sumtema, Nie rzucisz tej roboty.

Mozesz dodae +2 do BwOjegO Cl;la.raktel'u pcdczas wszystklch test6w Zastraszama. Morale i NiezlamnoSc1. Nlech szozajt\, w gaoie, fl'ajerzy.

66

Mafiozo

Gladiator

.'1b jeBt moje mJas£o.-

Cachy (wybien jednt z niGh):

CaMY (wybjen jeitn~ z Diehl:

Na.awy d.obre CZ8Sy. Nle IDa pollitJL Nill ma FBI.. Nle ma CIA ani UB llarsh&lls. &.nl ZadnaJ UlnaJ orga.n.tza. ojl zaJmujl\C8J s.l, oohranl.e.nlam rue JIl'ZYst.osowanyoh clo tyc1a. Cra.lerdw.W :mia.8t&oh WJ'"eSZIl18 ty.le Slq olekawte. teras mQ:m& 819 apr&mU;tO I coenld, ktO za.sh.lguje na mlano sa dz1aln1cy. I2Y :n&Wtit aalego m1&&t&..

TB.k. wybr&ls t:IroS". karLIIJ"',\t To dodO

pra.ooohlorme trudne, poradztsz

sub1e- WY511.loha.J ty!ko Lyall l':Uku ram nlgal{ ms uIaJ Pl'~yjQ.O\Cllom. PrqdZej, o:zy pOlm.leJ Z(!8taW l~ ~IQ ne.locl.31e, WlflO lBple.1 byll byl no. to przyg01.Owa.ny. NIgdy nte pozyozaJ kBSY 11.1 dziom. ktOrlilY mog4 01 jll odda.t1. Z!LI!t6,Mw sl0. nie ne. ty~ nle zYIlk\.lJ~ .... N:tgdy Ille Oc:Jfa.j al,. lijl gd}'" nis zat.rt~J. Nt· gdy rue OOPUSZOM~ Na· wet. jednoJ maleJ Ultoz· ld, Ne:we~ Jadnej bramy. c1~ walClZysz 0 wJadZt;!

w mlelloJe. W(l.lme jest -wszyst.ko. Nawet. ten Ilholer-

-uy hydra.nl..

To. te ltyj8SZ 3 mor(lOW'ILIl1a lnDycb. "aal8 nle muel OZIlB(?AA, t.s poilbodZISZ z poludn1A.. To, ta cd .osta.t.ul.tlh ~tn&aLU 1I:Lt )&tn1BIlZ lnnym ludzlam lmrkl, wbljaBZ w plecy koloa llJlit.rza. wcale nie musl om~ :UJ jeSt.II§ zJy. TO. :t.e oeta.tnlago z przyjaclOl za,dusUd jego wl8.sn.YlD la11ouohem. bo talt1e alruI"at bylo loeowa.n.le par ~W'IlIeJu. woale nle musl or.m.aczoA 2ie nle m&IIZ ~

To, • je8t.et1 gl8.d.l&t.ormD 1D1IB1 Jl&1iOmlUt. cxmaczat.. t.B otlol 1'1]18 olttlro zro. bl(\ til kJ.'zywd.O. Tald:e to, tEl zawzt'i!ty I twe.rdy "II olable suklnayu. 01'11.2 to. te naW8~ je4Il we:tmlesz do l'Qld JYBzk~ do (lIJ.IU'U, pow1n1enem DWlI6 sit;! f'.a,k. jak SdybY$ mlal w 1&p18 ~J;lot, bo po-

tre.t"tllz f'ob1d kl"zywd'i! ne'pY'awd9 kazclym Drzedl:nJ.o· tern. Cod JeeUlze'? No. IJl'Zyklad to, 3e Je!lll rozpleprz"Q 01 ebejoz,vk. 'Zlaml'i! "Q:k'il W d W(\oh rn l.eJaoa.cb 1 wbl.19 01 Qat:!\et w ud!),

baolukn1B rue pOWlnlenem &l\dzIO. :111 z tob,

skotulZylem. SO jeSll clelt·

:n1e 0:1 posoka. to znBlnY, te

LwoJe 8B1'Oe WC1,,~ pompuje. A .fe'll t"OJ8 seree wc14t pclmpu-

~ Ne do zdada - tan fragment 0 pompowan1u poe.oki. to n1a bya poezja, mam. va.o»'? To cholerna. pra.wda... C~t· sn illQ wyl¥ZYd ~gry. M6~ wyl~(j z gpy. bo 0 tym zeby po prostu ole za.. bl6, D&Wet me myal" Regula do~ zw1~l& pazlomu zad&nyah obra..tArtl (llub 2 ne. lm!!'cI.a.nb pod!Jza.B ataku) ol~ rue d.otyazy. CllOOby tw<lJ przeo1WDll!: :rzu1;lfl1 t.:t'zy jedynltl, t.o wcaJe llie ozna.· esa, za przebU 01 Sel'Oe.

8e2IosrJy - z It1J1Z1, kt6l'ZY ~l~ za.Wiedll Zyje tyDw Mare. 'I'wolludzl.e wlii.anle mmlIA1~ Im1 betonawe obuw'..a. To juj jegO oot.atniB m1Dllty. Z ludzl, kt6- ny sta.nQll. na twej drc.lCJM du WCZQ1'a.j Zyl .DIugt Jabny I Szybkl Paul Dz1a ju1

ni.e IIl&Hili wrog6w; Z ludzl, ktO~

Za.c3ynaBz:z jed:nymPunlnam 81a~ wy (zle.J). Reputacja knIlztujB ciC! ty1k.o 20PD i zawsze jest to zla slil.wa.

~ Klasa· b>Zebe. mietl k:l&. 81;1. Nle IDaZna. strzeJld 0310' w1ekowI w glowQ, ma.Je.c ne, nogao.b ublooone butY. Czy ty o:ho1a.lb~ by kt~ stuk· .n1t1 011;1 roaklekotanym, n1emytym P~nt1a.k1em? T:rzaba. mise pozlom. Trze-

ba fi!zanowe.O kUantow i

mog6w. SzpzegOlnie dzlt w t-l'Uh podlycll 0Z&!I&ch. TPudDO nle uwlerzyl1 fa.c:etawl ta· kiamu j&k -ty. Facet.ow1 z Irla-

&\- Mot.eaz przerzuc1c kaZdy

~ l:.y:t:eC2!<a· 00 gor$Z&. z tit l:ytaClZ' q ~ me przasadZllero. wlam 0 ~y:m dOs)tolls.la. Glad1a.tol' to ta.ki f8.cet, kM,ry walczy

"MistI'z Gry mUSI traktow-a.C: tak. ja.k gdybYJl m.lsJ UDl.iajetno!M w&llU tym czylllll na]XlZ1Clllllf1 4. !la· W6t jedll jest to t& zasra· na tyZectBa....

_N1.e dutyczy roo oozywUDle bron1 :pa.lnejl

E8

tworzen ie :Qo~taci _ ->-z.:

onter

WYObr~ Dob1tl, ~ praDU,JeSZ w fa-bryce lI'ordlJ. VI' Detroit. Jaklel1 plVO IIlI. po tyro, joJr.: 08tateozn1e zamkn 11. 'rwojn fuaha, bo prz;rwl'OOeniB jaj ue d1Jiahl.lll8., bo J&iltl!l $zejk Z porudn1a kuptl j" WllUkowl. LapJ.eSZ skal~? No 1.0 t.eraa Wl88Z JUJ 113 ozym polega awM mont.er& w dZ16lejs~eh czasacb.

Po woJnle, ja.k. mOwl nlalrtlu'zy zoII I ~ylko l'adLoaktywuy pyl I Irurz. WazYlltko Ill!;! wzl!;llo I BQhrz&n1lo. Wlfie .,11.111 jest.el1 panaro ZlO~1\ ~~ 1 poIs to n pMl.wlC, ~ t u ee-

W jak przap:r.Jlat:

Cechy (wybierz jellna z meW:

~ Zapand f ag-Etka oa II,grego.t oeekal~ dwa. mlesl~8. fl. on; przywtetlJ. 01 frw.arkll z fa.brykl lodz!' poC1wodnyoh. Nawet nie mrugnll! d. Od tygodnia WIlZyst.ko gpa 1 buczy, a t.y ma.sz pewna;c,:re wywall\ 010. albo 111& dacl.uti -pnrrnJ1. n1k.t prOcz clBble nie ~e wledzlal ja.k funkajonuje til. waJoowni& blll.cby. Po prostu IIl&BZ talent. do scalB.n1s. najr6Zll:l8jsZyoh ~ jed$Il we-

eIYAn1zm Dosr.;aJeSz banua -2 do te5t.4w Spr~u. ZaWIiZ8? NIB. tyl- 1m wtedy. gdy 00I!i montuo t4k. ozylt PM

n rzy

pomooy spteprzoneso toBmra oapl'lIowle ladO kfi,l. Po-

edz jeSZCZf!. to ~raflBz 001&p110 dom, wymlen10 o!lw)a'k!t1111a I wataw16 nowa okna. Pow ladZ COO Jel'lzc2l!l. "" kUpl1;,l ob:rq.CJz, kQ! 1 61, oaWindt!toQ. WY.l· I1z1 tllIZ ze, mnta, 'i'

KIopol:twy rrad'Tlar .

kledy bylaS maly zna.lazleA buttzlk Rczebl'a.1eS go 1 zloty)ed no. nowo. a

akurozybyltl d. lej chodZlI. 'l'ol:lle zoata.la ga,N6 (lzQ!1ci. Po&raflaz powr,or2l)'o tan numer niema! no. klladej maB3ynie, wystarczy cylko. toe

Spec

Cecby (wyblerz jellna z meW:

No dobra. Js. tG uw&Za.m. ~ to kJ.e. pak.L zawOd w tyro I'!wllllOle. 100.00 moja 1mL. te :Ia.t.4 po miB.st.ach, eledzl\. przy komptLoh 1 maj!\ BiQ za. rebo.wo6w ewis.t:a.? Bel! naUkl Awiab umree, mOwi(\. Wlesz. dwa ttn1 bez wedy 1 :nie tyjesz. Qztery dn1 bm: tarcia - gryztesz piaoh. Tydzl&l\ na. pustyn1 bez amun.lcj I koplell3 w kalBndarZ. Bez ma.,lom0l101 enemtl c1ll&De jut ~esty ti'2&'

eI rok I mam s1fl dobrze. ~ powle4Z m1, 0 co 1m chodzi?!

Sprz~ - mo~ 100!! tam ~ ale W pl'aktyae beZ SPnttu ~ 00' rem. Masz 118.prawdf,! 8peo~ apa.ra.:.ure 1 cllJ'Zlldzla 1 lBplsJ ~ bez nlch nlBdzIe n.1e rwIZIlj, dobra? Aha. za-

QZ,}'llB.I;a groO z dOCla.tltowym1300.gam· blaml na. zakup dobrego 8flI'Z{Im.

Wylcszl:alcene • w pe.kle01e Wi&dzo. Og01na w8zystkle UmleJ,t.nooet posia.de.sz OCI ra.zu na pozlom1B 2. Pa.m11£ tB.j. nte trzy wybl'&ne, ale wazystkiel

Zolnierz

W0jna jesl.cIre sl{l DIe 8koo,~ zrunl6J'ZU. ro. ze na. pol'Udni u nie slyachM wybuah6w, me w1da(l ,,~jt czo}gOw, ozy l'egimentOW pleohOt.y me z~ozy. :lie to komec. Ne. pOmooy mamy regularny front. Nasz kraj nle poddal IDtiI. Nle upadl Jl& kolane. Nlgdy nle podpi~my ukla;du. lctiOJ>y n.arzuoeJby na na.s wtvzy 1 kl'adl n&sze najoennlejsZe dobra - wolno!!c. Zolnlerzu, two1 rodzioe zyli W w wolnym kre.:ju 1 w ta,ldJp kJ'aju wyollowa:l~. ai!} twoje dzleol. ZniszlJ:.>:Y· my wroga, kt6l'y'atu.ku~e na.sz kraj.

Zol:nJepzl1,poo:t.awal

Przed na.m1 wiele prMY. Zabler&jc1e bran, ruszamyna. pOlnoo.

do boju;

Cee)IY (wybien jedn~ Z Hieh):

Wys2ko!er1e - wszyst.kle UmiB· jttno$i Z obu paklet6w BI'otl. Strzelecka, z wyJil,tkil.ml :tuku I Iruszy, poBlad8.&2 oil razu na poz1omie l

Rilyna - pod= t!lB~Ow ChB.1'B.k:teru pOpl'zedza.j(!'cyuh wa.lkQ (regula "Na;jple.rw spOjrz m; woozy") il:oJn1erz wykcnuje Przeclljtny test Z!!,nnast Tl"udnego.

Radio operator

Pow1etTZ8 wej~.a- trz8szezy. W .!fluI3hawkaoh wisoZllie saumt, alychB.1l przebiclaz rotnyoh st&Cjl, fl'a.gmenty l'ozm6W, eaasern kl'zykll wu1a.nie 0 pomoe. Te ustatn10 slI! najgol"'Szo- Tak napra~ to ma.my do azynien1a.z jednym w1elldm ~nlem.. CIsZa, o1Bza, 1 w Us, daleko w tIe acha ludzk:kili dramat.OPr.

Fueha. :radioope:ratol'a, to oleZkie zadame, ohM tak napl'a.wdll otpa.nlcza a!fii do jednego - mustsz zna6 IDa;l£Iynk!i!, k.torI\ ooslugujesz lsplej od siebie samego. Potrafia pl'Zesun,O pokrOtlo 0 ulaIIlek mtllmmra. poruszyo kablem, prze. &1ll1¥ min1maTnle potencjomet!rw g~, aJe tak naprawdQ m1-nl-m.a.l-ttle.... DoI>lcware 0 wIOS.

Cecby Cwybiarz jednij z nidu:

~ CzuIy sluch - czort w1e, ja.k z tych trzask6w potrafisz wyolq,gD.1\oI1 jakiet infom8Cje. FaJ.rty &\ ta.k1e, :te more p1s;I:~ ozeC, szumfBt\ w tle mag!!, lecleO: stones!, a ty 1 tak u.s1ysz_y&>; W aluohawka0h to co trzeba.. ] za. to wl&lm.le trzeba cif! cel;l16- 1[a8z 0 30% latwlejsze testy l1asluohiwanla.

~ GdzJe g-qIq - t.ak: braole, tJ-zeba m1ee rozezna.n1e w t.ycb C:5(I8totllwoSOtaalL W1Bdzi.e4 gdzle ~ sUns pola. g.dzle promlenlowa.nle pn.eazkadza, 1 na ltt6- rt!j ~BtqtllwoOO!, JDoZna wezwa.d pumoo. M6J dreg!, ZIlasZ naII).lary na. k.f!.:Iliie GB

d.owOlnej oi!i!Za.l'6Wkt VI tej ClZQ4c:18tan6w. ~Plu.s 4 pUDkty do Sprytu za ka.Zdym raeem gay ehoesa zlapM odpowiedni!l, fa.l" maze by6?

Wojownik klann

"To b&PWy KQjot6W. ad zeszJBJ ziIZiy &l DSJJZyml Bradm:t. Pla.sku."

Masz sll;J IJ2Ylll porlbwa.:l1d • postadasz I'Odzlu~. Niewial:~ rna tak:ie S~3"iScie. XlRn wychowal Clli'. ka)'mil: I szkolll. za. ka<lde@ z tych ludz! daJ:by~ slfj1 zabl.C. BroniSz-terytorlum. pMtwiBk. wody; ziomu. Jei!U w okall.cy pojawL~ 11i~W1edZ - try go upolujesz. Je~ two· im ludZlom_ Wkr6tae potrzehny 1l~dZie lle~ ganerator PUsz,yS3 n& rek. czy dwa. na ma.!y waJka./:Jeut 1 wrOt;iBz ze BPl'z~tem. JeMI. wybuchnle woJna Z B!1,' sladam1 p6jdz1esz nil. wo~ i wa.1ezyl b¢z!esz w bai'"WR011 swojego klanu, Nt· gd~ nie lIl6wiBi>; Mja" • zawsze m6wiBz "my".

Blldt przygetowany na at&k Black Cats 1 na uGt~ Z tile1ak1em na p1ooa&lr. gdy nad ztem1e Jt1a.nn wia.1iP pn;y.

w1eje nuk..le&rny 'pyl. Na -.able JXllBgaJll ID&bat B~dZ w1Ikl.em gily tl'zeba, gdy t.'"7.ebs.. s=u. rem, ale sta.do ~ It· WJI sI.Q przede. wazylJtk1m.

W tym. ~e Die 0]» w1esz llIkumu () m.tstycznej Bile, kt6ra k1eruje twaIm.l kl'Okami I "t-walm ra.m1en1mn. me ZW1e!'3YQ ~ nllrnIm.i z aaurania. i podz1wu j&k1m Bifil cteszyaz. Nlkt cilt me ~ sruolla.L Zasta.I~ wybrany n1e po W. by pl'ZEikOllyw&l! m:nych. hOje :2:ycle 1 1hnIeJ'6: me So'! wtwolclJ. ['iiika.ch . zostale.!'l :powoIa.ny; by 6luZyC.

Cecby (wybierz jedn~ z Diehl:

~ My l cn- mote nte poozuJesz slO zbyt pewnle w vegas, ale JeSlI VI okallcy pojawl s~ facet z dzldEb tnnt zabaCZ~ po prostu frajel'!l Z dZld~. Ty bliJdzlesz wls· dz:[al ~e to ozlow1ek Ja.strzt;!bi. On bftdz1~ wtedz18.lldmJssteS ty. Wles<'l sporo okJ.an.ao.h 1 potraftsz dogadM SIt;! z ludz· ID:i pu!ltyn.l. Masz jaden s.utomatyczny

sUkces we wsz,ystkiab teetaah Cl:l&l'aktal'u doty0240ych czer· wonoskOI'Ych 1 ludz1 pusty· 01.

To .ma] dom· pnypom.n1J soble teto

wardzlala. ktOl'Y pnez tydz1etJ. Q"Z4s1 ca.lym Whitehorn. K.le<ly w kOl'Wu przy. sui po n.1ega. zdy.

c ha.l sam 0 tn.Ie jak. pies. Ty zaweze lD4lSZ gdzle wl't} 01.4. Masz kago po-

prosta 0 rado 1 0 pemec, Jested ealonklem grupy 1(al50 ga.mbll ne. wykuplen1e czar. wonosltOryob Zna.Jo· mycll

Chemik

S1Y~Ie!l juz, ze katdy ns.potl:!:anY c.zlo'lll1ek jest chory? A 0 tym, ze dode.hk'QWO polowa. z nlch jest lekomanaml? A 0 tym. ilJs wszyscy bioI'!\, Tor· 0&(10'/' A Blysz.a.lag, ee MCllooh glOwnie a.ts.ltuje gaza.mi boJowyml? I w1esz tet o cym. ilJe gl6wny problem to dz1S Z&.t['u· ta woda. i ska,2;ona. gleba7

No debra, oOOk maallB.n1ka, jes~ na.jb8.rdzlaj oemoni\ oscb~ w dZl.Slejezyoh cz,a.aaoll. KaiIJdS. wlocna. ma['zy e tym, by zlLmleezkaJ t;am obemlk:, i'aoot lub kobit.&. k~I'ZY pot['S.f1~ wyozuo. It!i&'y ~uz jest !lm.i6l't.slnJ ezabdjG'Zy, a kt6I'Y za.jeblOOle 4mlertel· n La zab6jczy. Chamik petrILli zba.d.a.a wodO. gJebt. oczyjo14 1m ezlony SPI'ZOt. gdZted z. okollc J4lBlsBipll ~ za· mt.enM to w pallwo do kQ61.8J'ld trswy.

Chemlk potl'afl wiele. ZruL aiQ' na. Jada.cb. tl'Uolzne.ob. w1a jak bron1d s1Q pNed. gaz,em, k!.Ol'e l'Q'k&w1ee na.prawdQ' chro:n~ prmcl. kwasam, a kt¢re ty-lko ta.k wyg~d&. A C6Z, je!U11ublBz ba.bra.<! 8lfJ W Bml'OdzIe to l'Obota. chem1ka jest. dla olebls leis·

Inym Z&Jfi!01em

eechy (wybierZ jedn~ z nieh):

~ Srnao.Je J8k Cl"S2eri:: • Lata. babraniB. ai'i! w toksycznyah §w1i'tHtwaoll ZI'Oblly SVlOJe. Lyka.sz uran jll;k czekola.dkl, poptja.$Z ne.f~~. N1e za.trud.n1l:j, ci~ w kopa1n1 jUo cletektor gazu, be jeB~ odporny. ot.l'zymujeBz modyf'~ka.tlJl" +30% w testach nil ske.~enla 11'a.d~jf.l.

(l; Famacetia· Jeat.eS Mesja- 8~m NoweJ Bry. Potn.f1B~ produkowa¢ 4rod.ki blyska.w1cznego Jeozellle.: PaJ.nk1llery. "Illoopakl 1 DeadLine. PI' testdw Cheml1 Sll odpawiedn.l.a Pa.1nldll6l' - Trudny; maopaJt • B. Trudny; DeadlIne • Ch. Tudny. 14ual.sz dYllponowac. moorstoJ.>I.um L akladnlkaml. Produkoja. jedneJ dzlaJkl za.jmuje 01 okolo 'lh

Gan[er

Handlarz

.,zromny talr; ]a. panu dam te dwle ohlodn1.a6 i .P!eo.Yit. 0. wlVlm~ Jilt 8"l'I6yn.k~ IM,,Set. dobn:s?W

Cecby Iwybien jel1l1~ z meW:

M0wt ~ 2a: n:a.sJ:;8Jy dobre czasy dla 1lan~ Pa.dly siec1

pOw; bipeTIIlflol'kety 1 caJi:L ~ - zo. szal tyIko inlleligentny facet j towar w bagaZIilltu. W pojedynku kupe(nt' 11& jID08btl.'Zell1dz!ej6Wzwy~li akW1Zy- 1im"ZY-~Digdzitm1e~czysz kartaczki ~w me wpuszcza.my;W

Fa.jIIle jest poKonae Tel;co,oo?

No dobra.. nts m:yBl jednB.k. Z8: han· dkmB-nie .jesf. "takie 1ll"OOt.e. Tr-reba. m1e4 nt~ galian~ 1 dilEa dllbrego towaru, ~e_rewelacyjnllgadan~ 1 spo-

1'0 1:iJwW'u gOwn1a.nego. A do tego nerwy jak -ze st.ali..KiBdy targuje sb; z ~ szaf BI'ack oats. -trzeh& bye "twardztelem. by rue d&t sill zIeszczy!!. No ~ IIIIJ8lBz umle6 .kl&:m.aD. '!lome -przyda,je; gdy Odlrupn;je$ gw1etny t.owa.l' od jak!agoi!, fraps. za. liziss14.tl;!, cze~6 cen:v OI'-B.Z wtedy, gdy sp1'ZedH;' JelI2 nied:zlldaj~o.Y' toater, ~ goOOiowi, Ze to ~tsuszapk1 do wlosOw:

No dDbrze, ale ja.k juZ llIn1Bsz:k)illIla.U, maszfta,da.~ 1 do tego stalowa-:nci!wy _ bfldzrn cf_ sie dnbrze z.ylo. Pa~taj tyIko by ImJJ(Jl.Vatl bez VA$u. S]ll'Zedawa.n z VATem I ~~e8~~

- Ootry strl - It to jut jest. ja.k

wszyat.k1Dh dzlury, t.6 J oJ)U1iZCZQD.~

eldepy WOI~ byly pe one towarem. Dobr wta.domOil4 jeSt. lWI~pu,MCa - za· oz~ z dod&Utowym1 eo<) Samblam1 naza.kup~

Szk::Ia-z. zklllJ'z to tak1 !ac&t. co bl\wt 81'1 k1tem. GJOwnJ.e wotska.n1em k1tu. 8t4d pnydomsk &Zkla,rz -

ee dwletrnle wolskallz kit .

BandluJ kledy prOb~ wol8n~ komue jo.lt1B kit.

L oje P J'OwatjO. wzraBta 02-

Dode.tkowo d.Ol'"ro.d do Plj II 6 pI'zeUawa.nyoh pI'zilctrnlctOw JIDdao townr CdJ'ilJUcony przez

ku puJ4Oego no. ws~ple..

G&nge:l' to ten flilCtit ne. motaNa, 0 ktoF.JllL m4wt B1t n.a ltaf.dym k:ro. 1tu. To n&jpoplila..-..n1BJBZ& fucha dt:Is eJszych ~ Wysta.I'I:2y mJ.sc1 ma.szynv. ldll!m JonnpU 1 sk~ kurtkt. 1 JU2je8te5~

Oua:y wiSae, dDbne m1ea tl'OOht QaJby. duts llIIlRawa.nJB do zahawy t ba4 al I!Itrze!anln.1laol.ej Die l1c::z na to. :tB bIldzlesz uw'..elbl.any - ganpr6w malo kto lubL ~ 01 gOllcle Z&ZWyczaJ u~ ~tldm tyme. W1f,!O.:Iedl1 ra.z na .j.aJdlI CZ8B ocIlJtozlrsz aI, od swojej grupy l. zoota.nie82 Mm, motBsz b70 peW1en, ~ zna.jQz11!1 lilt ca.ly tao bun JudZ!, k:tl'iJ'zy zac1l0t\ odwdz~·

CZl'\1 a1 B1Q, -za. wszystkle two· je grzec1l;y 1 je&zcZ8 troc1lq grzechOw twolch Jmm.pl1.

No c1obrze, a.le ja.k jUZ 1m wszystlrun Bkrol.6Z tylid, fae} nw ~px:hW8.- 116 s 1'iJ preed res!':· be. gansu. .rne?

No W-le<J wala.daj DS. bl'yk~. p-epetuJ broo ! I'UBZB.j W dreg", ZYtlte g&ngel'& -na pewno nJe~=dne!

Odwa2ny czy QIt4l? . Nlkt nle jest w ata.nle

01, zaat.r883yc. do¢- 1d 01, pow&tnle nl z1'.nl Po Pl'OBtu me jeBteS w Jl~a.nle uwleI"il3'~. ze II: ~okoJ-

wlek odwazyl· by sit;! 01 podsko· czyo.

1.8 doWIlZY t stCw Chp.r t6ru wykoo.ywo.nych przad

------------------------.~

Ceuby (wybierz jedn\ z n.ich):

pyslm?;M, &nts z to 0Ilwa..14 81, 8POjrZeO 01

t.akt8 ball po prcstu ai, oIa4. .ALE-

e at z j&jalIJl Z8 at.eJJ meg" p blO

61., na puzt.et - zo. to tylko. 1.11 jeaI..eA ,Jednym z Jllch~_ Dodatllowo 80 gllll'lbli na ;majomodol w QanBs.oh.

64

Szaman

"Nte olloJaJlIm oJ€, $btd, rue w maIm m~um mieszka ktoS, kOlo za,WSZ9 s1UODam:'

Cecby (wyllierz jlHln~ z niclu:

Na.zywaje. me za.fa.jdanym Opunem, al'bo ~m gn.ft!ojlUlem? lloZB ot:.a.cza ctv kult t po9ll'~y SDB,' lIUIlek plem1enla? A mote malo a1(I Dbchodzl 00 S4dzi\. 1un1. be ty t.ak wldzIsz ~j n1t an.l? TwDJa jaZt& or;wanyla 81, na. awtat. dlJl3lW'W. Byl ee ryt;u8.l przejSOia, a1bo wymBk :or. rea.ktora. ad tego czasu sJyszJ5z gJosy, rozpozna.Jesz zle m.lejllCa. patl'zya .Pl'ZeZ ludm 11& wylat.

Krzy~ "1Ipl.eprt.B«' • ty czujesz led· wl8 dellkatny dotyk. .-ad11u:JL NlB raz pytalJ alii' dlaozego n1e WSUld.le!I do t.e.m. teto buClynku. ~ui przad tym. gd,y wy. buohJa. bamba. ZaI;ta.naw1alJ s1Q ja.k przetyl DOC ml8dcifl zomb1a.kOW. Przy. zwyezaUe4 &11;, te p~ al~ by4 poblego&la.1'11l Harleya.. 1 Zoe ra.dzll sill W wa,t. nych przeds1~Iaml hllDdlowych.. N1e nrzela.~ do cfJlbie. bo to przyno-

81 pecha.

Tak naprawdl; jednak czu~ ~ Ja.k ~wtf1iY w p1ekIe dOJl\.el'O wtedy gdy wal:nlesz soble dz!o,]:· k9 Tc.M:l&do, a. odw1edza.ja,C8 alii 0.:0 Lely me.Js, twarz8 lud.zl z polMlltlych totogran!, kt6re tar· 8a w1.a.1;r.

temsm, Nle walne 01 depUSol~ by totemloznemu zwie' 1'ZfI1ctu iN t'hojej obeonc:n101 dz1a.lo. SlfJ Iq'zywda.

Cu:hy ~wiy . przy paste mB.SZ manierq. a w nleJ wtasnorecz· nie przygat.alf&ny wyc"" z kaktus.a. Ostatecznle mot.e bye dobry grass. bo po b'Zybka.ah maaz czkaWkt. To jel;f. tw6J most do ~ta duohl) . A dually ~ wIBle- PotranA od.)echa.e tran· sfe I UG pow1n1en zdradz:M at ~ c:IodatkoWe lnCarmaoje d.o~ w:ybra' DeJ osoby lub mlejslla. czeIta. CIt jedJlak. Truany test Budcwy; alba caJy l1zI.eti btdzi~ lB2U ja.k pleprz:o.lqty kolbIl U:tb. I nlB pamote at asp1.1'ynJL.

Totem - kledy wszed.le:a w w1el!: mfSk1, ~ ~ c1Q duch. Po rytua.le przejllc1a Bf.O]l1lJrnro 2&~ nabIera.e .)ego cech. Jes~ w,tam nled.2wledztem. wl.eWl~l'k\, wilklem moze zaJPrOem. ZW1~kBz 0 jede:n ,punkt. wsp61-

Budowa: Nled~~ Percepcia: Sokol Spryt Kojot Zr~cznoSt: Kat Ctlal"akter: Wllk

Kaznodzieja Nowej Ery

Cechy {wybierz jedn~ Z Diehl:

N~t&;ly o1f,!tkle C~e.9Y • Qwia.t I'1.l.n8jl t aywlli.zacja ohyll BIt au UJI8dkDwi. ResZtkI I1ln>inegb JIOl'Z'\Ciku przebl.. ja~ spoSl'61 gruz6w mlast I m1a8teczek. Lud%1e pl"ObuJll od.D.a.1ef.,e s11t w nowyob ~h .. Patrmba 1m wsparol&, pamo-

Y t kogOil. kto wakaa eel 1 da D~ 911"

I)obrZe, to maJ!l niBble.

Be to ty je5teS tym !1UlIlt.em, od WBka· zywan1a d.rogI. PnekmlIlJ Ich. ta.n1e jest. tak :tIe. Paltat 1 udz1cJIl, :t.e twl.ati 61t jesZ. CZ8 me ~yl. a AnlO1ki z oddzIalu Stn):t611" woit\t stoJll ZIJ; naszym1 pleca. :m1. CMBem mus1sz zganl~ grzesml'

k&, innym razem poc1eSzy~ zagu. blantlflo. raz BtaIl4t w obnm1e a1 bszych, lnnym razam no. WBZelkI wypadek 8~ po II s1ln1ejBZytlb..Dohrze, by!! pot.ra.fll przamow14 do t.Jumu. pocl~ pnera:mnelD otooz,1d l'8.m.anlem plo.oz~1l kobletf,!.

'M1J.Sl,.Z mlac {\obl'~ Pdanljl, by Pl'ZIJko.rla4 OkO}lOzne m~~y do wla.!1clwego wybol"U. Gadanfol. Iub prz:ynaJ~nleJ Szpa.del. by p1&prZlll\O w leb tyoh, kt6rzy maJI\- klopoty ze Sluoh.em.

W ~'Q jedll !J;l4Sz Jak1a pom;,el nil wskaz~nle aelu 1 Jeall 'ma.st ttadQ,ne, l\lb sz_pa. del, nadaJ8.!!Z s1V-

5pI:tz rri w oczy • Ka%nodz1sja pCllil'afl WY=U kJamBtwo na lrUometn Tb tajemn!Da jego wladzy nad lud2;mi. Zababmml w1fIr74 1.e potl'afl czy. ta.twm~b.

W trakc1e ~J rozmowy KaznodZleja 1 rozmctwoa wykOll1JJI\ Trudne t.e&ty Cha.ra.kteru. JaW KaznOOz1Bja zd& Io68t & jegO rcrzm6wca n1B. wt.e-dy ltl.eIib.aodkryje klamstiwtL

Amen . jeIIl podDzas ~u DB jedneJ z kCSal. wypa.dn1e jedyUa. 11-

czy s1t ona jB..Iro dwa sukoesy. Jedynlr.a to znak ocI tego z ~y, U jes~ no. dobreJ drodZe. Wypar.ruj

ZIl.ak.~W,

'MQ;!:esz bago ~y~ maksyma.)Ilie 3 razy na, 8e8JI1.

wor-zerne postaci F"<.

Kowboj

..N&zyw&m s1~ BaurbonbIMe. Pewnle 0 mn1e slyszal8d. CO?"

No dobra. Jllo1a czas Doca ~olIdal'CL mlnVly. ale StaAl' tiD ~ 1lU1lljgdzile prawdztwy Knwboj znajOZlB IDa II b1eza.JtCIe.J3k:w:Itla4i:n&~ nym obrazku llIBtoria. l(.8t.OOZyl&~. ne kolo 1 cWa: nasze ziem1e ~. n&J4 te z dB.wnych cza.OOVJ; Ponownis lJIoZail. zalotyt.'l k&pelusz, ka:mlzelkt. w oJat.ra wsa.dz1t.'1 itara.bIn 1.ruszy~ w pad. rdZ.

Wleo jed]J Jul:l1Bz prz,ygody,.na.sf.Ill raj. hlc~asz prze!nteTza~ Stan~ vrszerz I wrulJUZ, bOclowao BW'OJl!, 1eg.eud'e, P0dz16 bydlo, cay na.wet. ~ I'8llC2O. OCZy· WlS018 • pl'ClOZ baOOyt6w, ja.k dawnlej, bvdf\. na nJe t.el'az najeZdZae :muta.nty 1 p6WnlB lIlIIoIIZyn_y Mn1ooha., ale 00 tam. w koIl.ou :rewolWEry 1IlB.8Z lepsee n1t two.! przodkowiB. DI.I.SZ 801rle paliIl-A jak

Ills lublsz ra.noho, zawsze mo~ w1I1(\dO na konla. 1 l'Ul?zy6. w _pOd, r~ Jao.ll b(rdz1B$l'l lJlialiarta, odw18dZ1Llz W~ele In\att i miaat.!l\lzl!Ik., spotkasz cie:k:awyoh ludZl, a mnza:nawet zblJduj!lsz ~ I.€gend~ ~ra~o~' daJa 0 pewnym fa.cec1e POOh~ym z ma.1ej d%lury_

Sk4dpooh~

Ceeby (WJbien jedna z niehl:

RewoNierowlec - Wyc P •

sto r. z kabW'y w mgnlBniu ok

JeIllt ut~ k.J'6tk1ej bl'Oll1 palneJ, platolet w kabu:rze Iil'aktuje slJjr t&k, ja.k. bye IJIIlL) go J~ d.obyt.ego w I1lonL

Ost:tsia kUa - cTdll w twoUn f' WOJWBl'"IlB l!o~l'ba.la. jeBZOl!6 hyJko Jedno. kula, B.tl'za.l ten bvd%1e d1a (liable Illtwltljr;zy C 1 ~om 'l'rudnMot testu.

N.o dclbra, praymam, ta na. JXICZIlt.Jru ko,lllnylo m1 stv to z t.Ylll1 Ca.~ 00 dswn1ej JapaJ1 n1ewoln1k6 . TeI'aZ jut w1em wtpj.

?aden nlswuln.1k. w hlBtorU §wl.a.r.a Dl.e by} tak n1ebeZp1f1CZllY Ja.k 00 drug!. z JlIlltant;Ow, .IL& ktOryoh PQlujeml. To jest 1iI~ fak\, kt6J'Yl;lumaazy po co ul karabln. tony spluwy, n¢a bardzieJFZYPOm.J:n.aJ!t.cy 1Il.8C2e~ 1 jeszcze 'tIfaazm,a, ~k. na wszelkl 'Wype..dek. Dom'S'4lam SiQ1 ts te. sk61'zana tarba. pe1:na jest msdyka.msnt6w I odtl'utek, DB wszelkie tl'Uo1zny 1 je.dy, kt.t.'lrytW po~~ cit mutk1.

W zasadzle, tak jak troplalBl. ll1Ulil5z bY4 ull6rtY I nleUBt.t]lI1wy, konsekweotnyl ~~ty, Ite.P8 lfiede, e. do tB!fo jellzaza powUllenes by6 tym t'ypem ozlomeka.. na. kt6I'ego m6wi sl~ Bu1dns:yn.

Bez JitOStlI. Mutanol to zwi~t.a. Jaal1 ,Iest,eS e tym ]J1'Z8lronany. WitaJ w %aWOdzie.

Lowca mntantuw

Cecl1y (wybierz jeibnl z nieID:

Bez bienic· znas.z Sit -n& mu· tantanh. Die do. 1I1~ l!ap~e. Grl.y zdasz Trudny Test ~ytu Me- lIlUBl ~l'lldzlO 01 Illabe punkty na.potkanego mutant&.

Pogomca - tW6j naj'l\'1erniej.szy kornpan. Dobry s.P'l'Zl;!t to ,Jest to, Pogrqraca to IJIl~ IJh~ych poc:iak1iw.

Masz lob oa.Iy zestaw 1 potra..f1sz samemu ~~all· ~, truJltce. Wielu mutant6w am zupeJn1e OOmjerm'lfizjOlogIQ 1 t.rzeba na t.ak:1ego S"~ C(lj!

l:lpooJo.lnego, by potem poslaO rou to Z Pogpomay Pl'oato w oza.p~.

Copts . pa.tl'Z rozUZia.l ,,8Jl)"Z~t~)

S~dzia

8zcznr

Dawn'elj prlUlowa.!by~ W pol1ejl, no a11 oc1znak'J 1 jetd:zll W()zero Oil. BY' gna.1e. COt, tlw1o.t al\1 zmlenll. Od~naka jB.9~ nie nle warrta., pol1cJa nle 1Btn.1eje 1 ty!ko aygnal wyje ja.k dawn1ej.

W1QQ OhloplEl, jOOli ,1este4 tym g~lem, kl.6l'Y za.jmuje sit egmkue~ prawa, to mWllaz Dapl'a.w4t mlec etaJowe nerwy. NO I :;:dl'(I"o rozregulowany sye~em wspOlozesnych warl'.oM1. OJ>>'OOZ Clleble I kllku podobnych fl'e.jer6w dz1B jw. nlkt nie przesl.rzegs. p!'awB.. NIe IDa B1td6w ~. n18 rna 'i'8xas Rangers. FBI

an! oJo Z ~YlIh rzoozy. Dlatego wlallnle nlekt.Orz-y mOw11\ na !.&k1oh .llJ.k ty SfdzI.owte. Ilz1B.la· ole Ja.k 8qdzte. Dredd • sJyszalml o t.ym gooolu? POOcJg, odczy· t.&llle wyroku I egzekuo Tak dZJg dZtaJa wyml&r 8prawtedll~ dal!. 'II komlkBle.

CO!. U,kl Swiat.

Trooll azalony. n1e?

Cecby (wybierz jedna z Diehl:

PodObnO daw;n1ej szozura lluywano ~ro.llm, D~J,wne, Co to Jest .k1o~? Nlli8 Ja.? Jakl. tam ze mn1e kla· s;z;!ll'd. dt proBty oz.lowle;l:l: jeste:nl. zwy~jb.JP. MieBZk.e,m w none. W rutnaon jedn.ego z blldynk6w w m1a,s~, ZY.l\l _ ~ jam (JO zna.jdt lub u:polu-

~ ub!era.m si, w to co wepls. do fryzjeJ'& nie GhOOzfJl,

LubiQ pomy~ odw1Bdza6 dtJm~ knaJpy. szuka,4 r61nych eleka.wyuh przed:nIOt6w 'Z c1aWn:yub cz:as6\'T l od :razD zazuanzQlll • karabJ.ny shotg'l:my to me .~ 1&jne przadmioty, choc trzeba, przyzna4, mama je .POtern wymien14 DB. t.a.ro1B, Jub tl'ooSfJl {iorzalkL N1e potrzebu~ bye am. odwa:my. ant dobrae ~ n1B IllU8Zf mlfJC Za.4nynh 1Jl'2YID.lotOw. bez ktOryuh nIe mOglby alii! lJbe~~jCa. cozy ochl'a.n1a.rz.. Jesr;em prostym cz.Io- 1'I1ekIem oa.1kilfm n1:aZlB IIOb1s ra.r.lZ.@y:m 'If dzlB1ejBZyllb • podi:1ttnf) - tI'udnynb cza· aach

Cllces:z sit Pl'zy ill' C3yc?

~ 5z;ry - Szuzur6w ,lest _pelna. Z. bracy, wl~. lw.1zk1s: wraki. Blk:~ 1; nlmi Die gada. OnJ t.eZ z n1kim nie gada-

~ DztQ.kl t.emU lllkt Jl1e zwra.ca DB. :n1dh uwsgl..

Z czasem ludzte t&k przywykll do lah wl.dolru, Ze PI'2'.estlili zupe1- nJs t.r&ktowa¢ ~uh jak ludZL W ten s]lOS4b 8ZmW' s"..aJ II1t nJezym. stat &I~ ..niIlWidZIalIly'_

dedl1 Smzur zda tJ'udny Test~. to mcWls!fiI'~ nlezau.wawny. ale tylko w otroz.en1u pa8uJ~c~ dO Szczur

Cecb:y (wybierz jcdna z Dich):

Szaa.nek - tyoh kUku llcznlwyoh obywat.eJ1. k:t6:rzy chodza jeszoze po zleml, do.rzy ol~ szacunklem, to niezo.pneczalny fakt. He. dzletl. dobry dtJ8t.e.jeSz 16 punktOw 1ffiput&eJl.-K&UI.y Punkt If,eput.aDJI koGztuje ~ ty:lko 15PD_

~ A co rrll:a'n - WszelkE!l choroby 1 truCizny IIll1.BZ gdzle4. MO:llesz :e:jeSC apla· gllia.~e lIlleso 1 kOllserWQ z 2Ol9 roku, l tylko &t, oblUBsz.

Ale w1dat od fUU. U;a lIZCZUri Zaden garnitur nlgdy !;ego nIB zam-lU!lolje.

Jeden z nas - NIe mnstse za kat·

dym re.zam. gQy~ ja.k:II.lg~ ga.n. gera. ozy lilixlzieja, tiraoiil cza.su n.a dyakusja I przekonywan1e Innyoh (I~rM.6w pr&wa. Ze to bylo konleL'MIj, 0. ty tea jestd z poJicji On! ad rszu

wld~ eo4za jeden-DodatkDwo 50 Bambl1 na znajomOOcL arOd Innyctl egz.eklJt0r6w.

Treser Bestii

.3pokojIlJe pJes1ru. ten Pan na pewno Dam nie gro.zl.

Zapewne sl1J pTZBNzymJy'l; Pl'a.was?··

110M ZIrlut.QwanYllb ~t, Jtl.6re produkuje MolOO'h .Jest zatFwa.2a,ll;icil.. Wllill:BzeS6 z nloh to tlle.S0yn.y do za,plja· nJa., lJO~tne s1;wory, hLkDl\()e kTw1 i niczego wtvoeJ. ~ .1adlak wM6d wah r tak1e, ktOre CIa. sl~ ok1elZnM 1 aamlen16 19' p1'zyja.o18le. cZlow15ka..

'Pak, to trudne. TH. nIe rna zbyt wiele takJoh etworzeIl. Ale ,ltit11 Jut Bl~ uda, ma.s.z pre.wdz1'Wego sprizyIllieJ'Z6:(ica..

A je!U1 alii, best1B, to oS.!!. i ludz:le, k;t6.

I"Zy apecjaJlzuJil, 81, w tresowa.nlu tych beat1l..Jedmt dOBkonaJe na.d.a.j!j, ~ na W1el"Ulhowce, lnne ja.1ro ob=ti.cy. IlZy na t ZlV1erztt& poo1Iy!;owe. Po caJych Bzopk&ob z eksperymentaml bioIogioz· nymt Molooha wl'bOr Jest caIk1am Interesu~ay. Wl~ jeall ID.a8Z da.P na~y. wanJ& kont.a.ktu ze ~m. duZo clerpllwOllo~ 1 a.1ruFa.t niB maaa nlo tnnego dQ roboty . moltesz ZM~6 tresowa.o beat Ie. ZnaJdzle~~ na .cIs lrnpqa. w kal!:dym m1eaole.

Cechy (wybierz je~ z meb]:

~ Best1a· Zaozynasz Bri postada.j!!:c jam" wytrsso'Wa.nllt b stlQ • .!l8. kt6r~ zgodzi I'll, MG. Ponadto potriUlsz oswajae t tFesowa.6 dz1k1e zw1l:I'l'ZQta. PodejM do dzik1egQ zwlerz~ola. w taltl sposOb, zeby rua nuall 01 ali od ream do garella. W1esz 00 je i1r8.l!:n1.

T&kiemu towarzyszow1 m~ wyd&wa.C k:1lka POdza,JOw poleae~, jak np, polerz go", ..do nogt", .olcho", J~- ttp,

WIczy !del- WeJQZ40 W'r(lOZ potra.fisz lJI'.vtI1 1 drapa.sz ja.lc zw1erze. Jeten :n1e uZywasz bron11 panoerza., Z8dajesZ CJ.flZk1e obratenl.a. wyrzuoaJ DB. kootoe I, 2 lub 3.

Zabojca maszyn

Cocl1y (wybiefZ jedn~ z meb):

JOOH kt04 oglootlby 1ronkursD& na.} D1e'beZp1ec:mllajIIzB ~ w dzIB:le} llZych St:.a.llaOh. ty 1 twol lru:mple po flI.. ol:!u mlelloyllole p!.e:rwaze nnejsee.

No (1ob1'a, ala !p.uslsl! przyznac, ae tl'ze~ m1e~ moono nie po ~olet W glowiS, by cl\odz14 po frenole 1 l'~Wlli1a.C me.szYilY Molooha. To, ts m_e.BZ nadludz- 1::.1 re[JskS. by unlkB4 jego ogma niczBgo me tlumaoz;y. To. ts rnasa ptuoa jak: mltJohy I oholi3l'Ille duts, odporn-oll'6 na gaz. k'MIlym 'MoloolJ saanu wa.:pdIa bawy, tat nle jest. dl& mnLe a.rgumentam.T&k, llreoyzyjne okl), k~ pozwa1a cl klllmme. s~ wyJ~zgryJlobsp~ tin mnte me p["~ona.

S1\J0naJ, ja.k dl& mnle Tfi02ssz dQcSatkDwo bye llJldludZko OJlaD_owa· IlY 1 dokladny, Il1e ulega.d pa.n1ce

1 wyl¥ZQCl S:lf z oa.lego aha-

cau b1twy, mo:.!;ssz nawe-~ by() genla.Jnym lnayn~e· 1'EIm, ~l'y 'Wla, Jak sku· 1Ieo!llnte Jed.nyrn at:rll!e.lsm wyll\OzyO wrost!> lli.a.-szyn~, 11lOZeSiiI ruL'Wet..

Potraflsz to wszyatko? Swtet:nle. Doaiown1e su,Ile.r. A ja 1 t.&k uwata.m, ~ _tell ohary. 140tesz

bycll1lwet aup8Mllan Jeal1 Ila fr'Ollola dobl'te SlV czujeaZ, Je- 81d!4 chary. J8BIle?

~ Slaby pt..d¢ - KaMe. maszyna. jesttl'udJJ.~ przeoiwnlklem. AJe tet kama. IDa sw6J slaby punkt. ROm1BZ B1~ 't;ym odirrnych ludzl., ze zna.sz te slAbs punkty:

JeSl1 zde.Bz Trudn1 Test Percepc-jl, MG IIlWi1. 01 zd.l'e.dz1(1 slaby punkt d&nej mas~y.

~ BvF· PoBIadaa za.b6.1CZl\ dla. magzyn bro1l. sm1t~ IInpulsy e1ektPnmagnet.yc:me. Je. dyny m1nus - muslaz podBj~ bllskl), be ~g

teJ bl'oni jest. nia-

wtelk1.

I pam~ta.J. me Jest skuteozua przeolw tywym Istatom,

(0 pill . p.a trz l'OZdz1aJ "8 PJ'Ztt'')

tworzenie postaci '~ l

Zabojca

~ zabOJoa. w wiekszym stopniu u.]JI'Zl'l101llin !iI'OpJo1ela., !'lit mordsr- 1U;1. ThlZo trudDlBJ dopaSd oflar(l. nit .14 jXlt.eIn zlikwldOWll4. '1' OJ cal zazwyczaj wm, Ze:na.depnq) lmmuS na odc1.ak, a W!Oil.dy unieklL ZaDI.era 4lad . Wakzy 0 ka.idy .dzlm'i I kaatl:\ gOilzl.n(l. Zasadnl.IlZl), "l'EIirl WSZY5tkO, by U tMJ dn10 cl. rob(> ~

WIBle z ofiar llczy na ~ ee zarzuotaz e1ecen1e. D1a oteblB ahoo (118ft r.a.k:lej mylll1 to obrnza..

Z2.b6jca nlgd:y n1B porzuoa calu. 1111- gdy Die wycofuje all,! ZIJ zlecen1a.. Bez ~na okol!cmcm 1 ide klopoty, 4I.\ty do ykOllAnmzlffiPI!Ia. 8alg:a. ofIart. a tam zab1ja.:me ma odvrolanla, n1e ma. S7..!mS;Y na unlknl_ w:yroku. Gel must zglnr¢

Fot.em iIlkaaujeBz wyns.· ~lp~ftnu~zkfr lejne?leceniB. RozpollZyna sf~ now:y ]Jo110ig. Nle IDB. oftaty, ktOl'a. zdqta.la by 1IIllk::rui~ Nie da BifI UQlao ]TI'Zed w:J-l'Qk:iem am.!. rol.

Cechy (wybiBJ'Z jedn~ z nich):

Kaiec 2iecena - jej!11 masz w6j 081 (zakolltraktowanez!eoen1e) tI\l wz:roku dod4,J sob1e jeden sukoes do k j UOjL Itttaa jest ~a. it za· l!:.otlczofnJem zll!OElI11a. Jast.e!! skim nr..ro-

y 1 bardzo b1ls1tl zamknlQC1a, Iron· tTa.ktu. I rna jut m.1ejBCa na bJedy._

(m.:.ntlr 1ft"'" poc1JodJdd 0lJ BN .... I I:CJ 110 <l 'JI 6u1M. IIU'. uaoad "' .. ktmtTA.tt I{IJdtI.y ~ -.v .k«nt.ll ~III' A liS. ad dru6J. ~J

TUrIc - J)OS1adaaz SlU"ZQt. kt.Ory pozwa1o. wykonywa4 z1ecen.l& t.&): by nle przyaJUa.6 uwagt postron· nyah '1'.OJ tlumllr: to n1e jA.kaA tam

plastlkDwa butoelka. ow1n.I!;1ta. szmat4- ml. ktOr4 mo:teBz wynucU! po Ii>. st;1'Z • toch TwclJ Ltuml}£. wyprodukowllny 'If 2020 roku, nle Itu.tywa. 610 wow _

ORMULA

krok 3: formnIarz

Tera.z aadsm 01 kllka. pyte.n, odpowiedz na. nle, a mDtesz hy6 pawny; Ze btdz1e 01 sl, 1eplej gI>aJo. RlI.Zsm BJlrobujemy zastanowl6 sl/il, 00 2m. typa. tworzys3 Jes:Il ohwilt~ pokDmblnUjesz I POIlWa.sZ sle w m1ar~ senBOWl'l.ls odpow1&da6 na pyta.nia., kt6J'EI 01 zada.m, motesz byO pewten. Ze wyjdz1e to wllzystkim nil. dobre, PoslUchaj ...

I Je!it pDing. w.~, ad Dldmtiu zbIiii!I w!chUI'II. pi~IW!IZI! po-dnmdJg po~ Imnal"ilDli lIiiIlliH'IDwadiJIgch drz.ew. Wylanm-z !!lit:

ZZIII Zilltomu mum, prxekl'illl;Zil!iZ ulll;li! Iwchodzin: do knajpy. Panu~ Jlitcy '" ole] zglelk UHaje, a zgrumadzenlwewnlltn. do_n.egaj" ...

Jalc wygil¢asz? Jak sffJ ]XJ1'UBZBBZ, ja;k l1POIt4dasz'? J611td w;ysa1d. azy nlskl, 1lb1fP'&SZ s/fJ l11eohluJnte. ozy szpa,ne!"" 8lW? Bro11 J8BD w1dw;ma. azy Ilkr,yta pod pJa;szczem? .resteA pewny s1ebfe. r:zy IJ8.(JZ8J SZUjnym wzroki811l spog14diJ,Bz W st:roD.(i nisZfJ.8.jomyob.?

• •• ~ ~ • ~ •••••• 0 ~ ••••• i ' •••

................. , •• I ~ ..

............................. ~ ~ .

........................................ ~ ~ ...

· " -

................................ a ... a ••••

.... ~ • IF ••••••••• + ~ .

• •••••••••••••• * ...... ~ ••••••••••• K •• ~

............... " .

i! !i1edXln: pt:qj bur.r.e, rozgl,,· daj"c .I~ po znlRzaunydJ, jJDprzerlDanyt:h .erlnmJ pcu:Rkow ~ W PlMngmIlJDl11enl::il! doRbu:Ia ~ cet 0 krzuwym &pOlI7eDiu I-u. :a d plwa. Co 1'DbI&z?

~ kontaktowy, ozy ll'l1'uklIwY? hB," two Il~Jesz przyJBJln.1s. o;!'lJ7 .I'1l.lJZeJ

jBst;eS llJeufny. A maZe twOj sty] byoJll Sp:i'IlMa, I.e tsJde patBJ.acJzy ntgd.Y 81" do oleble rue dOSisilB.jI}? Gada.sz jak .!la. J~ty, ozy oadZ1sz s1ewa j8k Olin e Eastwood?

............ ~ + •• ' ~ •• + .

...... ~ .. ~ K.~ . .,* .

..........................................

, ~ .. " •• , " * ~ ~ .

t •• t _ r ..

.......... ~ .

...........................................

........................... " _ 4 .

.....................................

W koocu Jeden z: tych pillan- 1:6", poddtodzi dD Jakie. 10.k.I I bez.mwa uderza.k 1III1:wan.. PlInJenklII pnewOKa sI~ JIB zj~ on Jmpie ,is ~pniet p e %II wto.y Iwydqga DB Zl!:Wml_tn 'MBJPy. I I:Oty n to?

Jak Z uozuafa.mt? Wlesz DQ tlil 1Jt~d'l J6S1;1;A bl'utaJny. a;&;Y dJilikatny? oa 84' dzlsz 0 p:i'zsmocy? Ze.bi1e:1 jr1Z :kO{1ad, azy )Jia? Masz js.kle8 ZilSa.dy .!l1ops.1nel' No 18.1c. 00 Z oo04?

•• __ ~ ~ •• " ~ a .

...... ~ - ~ .

........

.. .. • • $ ~ •

• ~ ~ •• oJ ~ , .

• i • ~ ~ -

· '" ~ - . ~ . ~ .

.. - ~ , .

N.gle R]lDl!.uj ~ brutlllnle pr%lI!rwany huklem "'Y~ 1ItrZaIiI. Kt.oli kng'" pu.trzelH, temz ~t:hnd%il nill 7BWII_ .-ycbat knykl. je.tazae jeden buk vry.b'UIu. Ktuj wIiDnIe IuJpnqI: w kalen-

rz. DobrZl!, i:e 1:D nIe try. 1:01'

BolBZ sIt} Al1l1erol'? Ja.k J'eSi{UJesz w sy·

UBDjaDlJ D.iebezpJee:mycb? Ml,lmis oj rura., ozy daJej jeste§ hardy? My41iPz ozs.slI.ml 0 ko.oau? MB.li'Z Ja.1d~ 081, ktdry a.llcr1sJb~OOillltnl:l:" zailim W'yd14.gnlesz kopyts.?

.................................. ~ -- .

.. ~ •• I .

No juZ, Die T<lZtkliwlaJ B1~. To przeciaZ tylko zwykly fOPmula.rz_ Die muslBz at r.ak ba.rdZo Sl~ przadB IIlIl4. otwlw-a4. M!I.BZ eu ohllBt.q t przestan slQ tIl8Z&4. PI"UId nand je6zc:ze kupa l'Obotyi Teraz para aa WB])6lmynnlltl.

""!!mull>..., """wI .. ",, .. ~e InrcrTl1llllJ~ na te:=t_ twOJ., pgot.lwL

Opls pSyclllkl boh~""rtL }II&I Pl"'Yl'U'J!Il..L1IeJ t.a.l!: BBJIlO waZi:ly Jo.k wo)lGl(12ynnlkl.

~ do fai"IIllJlB.rz& ~ l<iUlcI4 5MA .to, odjwjerzS6 lDtarmao..lO a bD/,_

77

• • • • • • • • • • ~ ~ •••••• ~ • "' ..... K ...... ~ ..

...... , .

.. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . ~ .. . . . . . . . . . . . . . .

4 ZamleRJInl'" .It: koiuzy, !liIay ~ne piWo. rlJ::ba DIUzykB UlIpo:kJ'JJiI d • W.I'iP:iDIiZ W!ipD"lJ1I1IePJamI do danngdl.dnl, do I:ZB__ mIodulkl- w~ n:aiIz:i~

~~

Ja.kie mo.f3Z n1I.Sta.wle:a1e do liPadyoj! 1 ~? 00 8/jdz1S3 0 swotm ojau t mat· oo? Mi38lf J'OdZ~nstwo? Jestes sw:notny. az-y moaB gdz1rid dll.leko s!04d kta<J na mebIB azeka?

... .. _ .

.. - ~ .

... • • ' ~ , 1 ~ _ ..

. .

S~ d~sIuwiI~ ]ego op_ MaZeD. je powm~i'

CZy tw6j oJ()lea, lub .kW8 tnny, barozo d1a, D1eble W~'Ll.Y ~eg()s mil TIaUIJZY1? ZdPadzjJ at ~.s rno!j.dro.1d, ]1Pawd~ _z.y, ciOWi"? Jest, oas, zs. 0080 wyJ4.t.kowo S<l8r rmjesz? Oh018.Jbys byd ta1d j&k an?

... ~ K _ .

.................................................... ~ .. ~ ... ~

........................................ ~ - ..

..... ~ ~ .

......................... ~ "' .

Jll.kkY QI'010 Ilyl 'Ill!\~O',I!tm. Y 1 wMlukly. MIII.IIZ ~qh liD .... yltlWoJ • .A t<)g0 ·o..1emllel ~jaM. NIB p!'lIlyznnll;1y '1'1, 110 t9go Il.ILWtl~ .pl"<llld aa.'m3l1l 1I0tJli., a. 00 doplm'c przed 1'w1'1- plamiSJlj.ll;. NIj.Jlltp, G~y my411wy I WOJoWnIk WhlT.!lbood6w, .P1oW.1(l !if ulego w1ru"2,Yo c!~l~kl tWtlm jOwcom jBk on. QZ"u.Je< ~l~bez'pI'lCt~m lej. Gdytly we Grot 1 jrlgo w1el"'nl W c,)Q wUl cy, j u.t dIWJlltl WbJ;t.ahOBd c 11118 wlyliml&lllly p\J6tynlt s.lbtl wlOl,-z.yli ~1'.Js.kS".I:l\OO po mlMtoMJ.. P\lm1&!i&D..l PI'Z8Z k&td~o. ~ljMI d 1&1 JIIl;blI.wy. !.s.Jl'ourumlcy j\.lt w~htlokl'c~ID(I I~'OlJgWl1.ll Wy kp!1.ll<l 1m ~ohle ty I dobytek, Jlldnak !III- !(a%tlyml'lWlm na polu zO!Il.a.wa.JO wlli08J 0.10,1 ne.jet~w nil! W:Mtab!iU!.dOw. GMt ole mlAl ~lby, je.k ludlllie ~ TJl.lS,Sba.. Jadna.k :il tl'~dma8L\llMia'Ow p~YWIl,I Wl'QI[a. ;J& ~mlol'tBl[I", skutoolll!l Ol\CIl q.. Jogo 1'1/11:11. olskala. Ol!ZCZBpy .l1lJ!: pneu:m.a~yIltM }cUBa Dzl!l l1hyhU aledam T'BIIl.y. 011 flaJJII. bylllll. t.l'Opla zlpdzlejG.. Terait slofl· Of! znlkll.lo 'liB Ilor~ollt8m.

ll<!~o.v m.;t8Il1i!CZU()h, lS.tOI'Y pn:ec!ata.wa 'ale Jako Tom 'Moo!lluJl, praybyl do loh oboW wozoo I'Il.J w16l!ZOPem. TwleI'llzli, ze le~ t Wedl'ownym lekal'iliem. 'CwlonyJl mu, pnYJQ11 JILk gOOOLIL. pomlf;lUwWlLlI gQl'l\OIlo ZJJll~ iii k¥'l1ikll.. 0 aWlclf1 pod kooom B~~nlk zn~j ~wlnl'~!10 Z9 9W1al. ku)tIe. !IIaA aympo.tyOZT.l:y 'S:cml w ta.JellllllUzy aposOb ,,-:oIlkml,1 :II ca.lym znpa.eeJ" lo11lekOw, ki(ir~ mlal l'O<lpomll.d I,POUI);llY6. plllmlIP 0 !oh 8to~OWo.nl1J. ~Olil\lSOlfl lOOria.k rue do kotlca. sprzy JI)JQ zIQd!1ejowJ., PWItYnJW. wlchuro. musla!e. d.opa.!!d «0 ,!a.l:tf\!\ gocbl:nQ pouclaozos, I 'IllllU81la. do Bo.bro· nlanla ~, w ~uln!l.Qlh. Puol<.Yl1nemu wojownllww,j w lqh'IU'a ate PneGilklJ.dtllila. d tG.k_ .JILk; mleBz. MuohoW!.. Dopadl de rum Jn8IWzit ... =lrnt8.llluen w0ill.! ]~ opu6o.ld .. liHIy Grab llo000zyl p~:y,tlZG..!O. Il~ a,ylwlltkl;! ucle1l.ll'I1Bl'IL, MWyl Il 1'I!.doo(}j. Za.~III Gle z.a.bIl.wn w kotks. 1 myszll:l} Mle!l.ZiOOuc h ~ kWMl 81, ru.J Ll"'v.dnlaJlJzym p.ri:801 wn.lk1e III. iii ,la.khp 1Il11JJ 11., lnynJonla w swaIm .tyo!u. IlL to ilmw:.!-Y' bylnlomOlil!WIO CUlhry_ Milo IIZy! Groen w-lSlo.l In(l] ClOhego Lbwoy.W'lkt 0 ]Xl'Ja ple~'llill'tia. nJl! uwleJ'tflby W iipciw!ads.nll pny ogn1.aku Ie· gonda,rhlli nll!l;Orl, !lOUDugo P\I.IIIrl.vnku Grotllo Z be&tJ.q szybsZb ~ ludZklegc \ml'WllU 1J9rw~wago. ¥1,drow Cy Mt!'ZymllJ¥Y ale w w1OS06 see f1' WrJl ii".o. f1lroo.m! pot~tnel1" weJownlka, :1:6 i;>UW' nio :.snl!.UW ma~twego potrw~l'a: I pollbllWll 111."1 Dmlllrtelnego kola!!., ~y pl'tyliB.!l liable cbwa.ly w:~rO!:l jlrymlt;ywnyc;}J. I JMv;awhlrllycll w~pdl· plllm.lenQO w. 'J.'Ilik!e prll:ypa.,d.\tl meonruy alq ju.2 nlO I'Q. N1Bja(len 1l1J<wn'k: 2 Vegru> zlu'll1l1wUby wlos1'1Q Wh1tl!i10r1.tlOw sWa!ml .. trbraa.ml~.

ZaalSn fl.] ~ ~11.I0WII 1m lOa '1)11. lUo. 'PoozUl !lOW I1j 1I1!~ ~plyWllJl\OIl pr_ kailde V)l"l6ltna mlliJl!D.la.. A lego :pIJ!MlzmOlV'te III V!ijj1l8 nlgdy nlfi1 ~830aJQ, bowle.r'D Gi'tlt TIJl.pra,wdq ws.l>!Zyf t'W<l.~1Io w ~WII.N II C!ohyrp. Low~ I wygra.J.

A te.t''''~~ Zwykly !ILl.9tIZOZUc.b, 06t 'by uO byll1 ~hll.l'ljJa.l

. l

'I'tI:m MerQbllJ.l1 odl'uchowo prz~ do iIoJJl.ny I mill·

ruQJlom\a.t, WlepU wztok w Bt"~filJlY bOt.onOWB!lQ okIla. Po sakund.zLer w tYln dok:lallnlo nll8.J!iO"U poJjj,w Il ~ l~ dzlkus. Zzo. pl806 w a t.arc~o.l"y m u Jl!BZ07.1! trtjl da1J'yty: 1?ol'UwmJ 0 len a. p1'llam1l:ln ZWlnnyml s.kDkll.I!ll L D8r J 1'1 dNI!mych Irl'ok Ow, jIlOl:t J9.k1e!l IlWlltrzq .• 0001lJIIl'II. til !.II.!: mu~lal~:m all,l wJlllkowab w co~ l;aklego. Ten dz!)tuo Jest nllpl'!l;wl1, d.ijbry. wazyll~kle pOOl,sJ£! ll1IlmilJ muanely tIll ul!.\'a.n\,," Nte epodlalaw&l ale \.II.1<\IlJl klopot6w. O1up.!e PI'C!I2l' kl Ale .nllJll'!l.wd't ltlh pc!l:rzBOOlIVaJ. zo. tI'Zym u.l'lD a19 w wlQliOe tYOll ob<!ll.l'tullOw ml&il zupe1nle UOOClIwe zam ill. ~ y. To JlI'ilW cia. b:;'l z'lotWlej9m. lIle nle J8.k1ml! t.!lctn !.Il.JltUBetm au-1J,O.1.iuo,.1IytIl pl'zy by 10 olro,zJI. Tom 1491!bhlO Ilyl Pl'II.Wl1z!wym ml&tn&rn ~a· dzleJBklIlj Biltukl. llyl. wlMni.u 'W d.l'cdz9 do f:ron Ws.U!lItOWll.r, tlunkl'a. :2:a!l>.2mYllh Stl'!l.~nlk6w. Zmin\lW.1 Mm IV jOOn.ym tylko 06ill: ]:Ie l'Ijtr.!lny genal's.' !;ol' Ho.frD1lJ,!lII., Z tego. oci ucialo rnu Glq dow'leilaloo, ~ylQ to 'M.(,!a.nle mo~llwe do wylron,ll<nl!!.. JeSU ~yl-

ko bylD oil Twnem. MoebLwoam. J~a.k t.8I'1l.Z !W. 1lIIym.! wq,tpl6 W BWCJO umle.lQtnOiloL Cldyby w Iron WaOO 1:1 tOWfll' fla.t:rlll'll nil. ~al!.IQh Jc,lt: Ii6n C1:.:1k'Ull, dhlllo by IDe Jlc¢yl. Mote j<ldruLk powI:r1l~l1 zoatrul: w~l1Powrlym lok.!l1"7Al,n. Jedne:k by] 'lI~81e.talo[ly

~d a.drene.Uny. loll!!! rm)gl ~yl'I baz Da1'l\QQ\a. 1'orllll Inul b >!l' u JI:IOIlo W 01 eltl ellfll·glf,1. ozyatl.\ moo el.ak. WYlruJ!¥l!l Itrukl!\ kam6rkf,l Z'l.1.l.SzOzlJn!!g"o llMkDtyka.m I 1llAla.. Je.411 ter~ Il!l!nle, to ()(1oJdzle Gi:02if.lll

wy . .Do.YlnClIl!e ~ru1 i;lI,!tlego s,rMhu. Nu,Jlll'll.wdzlw!!ze pl'zerru':enle Si;Ol'OWllo]O k"a!dy.m Jego T'U 0/1 ern. kn.:tdllo mySlIl, n 100ym booJo;:I k3J.k uleto]:

Ostetnl Bkrawek SlotlOll. ·zulkn"l' jut d!l.wuo, Dlug1e ol!ID.l!I I'ozplyn~!y 81~ w fa.lJj1 mroku, I ~wlet zat.o 1l.!Jl w ozerll1 nacy. Moeb tue pnenlOOl ~IQ ru). ~I'ZBOID pl@~ro ;ag1I811~~ .)eilIlego ~ blo\tOw. I?l'ZYQl.1P n!\l przy l«l.l1.lmnl& pCM1~MlymuJ!'IOOJ a,rop I !U\.1"llarl, DzilruD w \10.\(1 nie da.Wll.l IDIlo wylll"OoJlI\

Naglo nOg! Maeblusa. wylwllll.ly gwaltowny DkUl'lla". Zll.ntm ZtLolal u~hW'yold: ohMby jDtln!!, CUIJ. kJ:6r.sz!Jo mydi, le2AI Jut r03pl~lllY na Ziaml. Na;d jeg~ lflowQ, riml.egl ~!Q lMllioL, 1 otId u PILd10 W o.I61D-n~1. Dop\6l'o tuJ'B,t dot.arJo do !llego, ~B kolilJny r.u I.lzIkWl go jJ_o.mlll~11 klllllJllY ra.z t.aJ '.0 coy dal' OO£LlU mu ~YOlt); Wlllllnl:e unlknl\J 'mlertalnle pl'!'loY<lY Jnego J'zutu Dz!ku8 m1JBlal kle!'OWe.6 ~l~ a hlll h em, bo WZl'(lk by I ~u, WO' W'!lllt I'ZU l'ul.i1 zupelnle nleprzydat'"-lY.

Moeblua .1dwr60lJ illowQ 1 spojr~!LI. 1/11 pt'zIIIJIWlo, gJe okno. Gdm&l d!.llek~ nll. horYOOllllle, w ojllIl1D.tIdl)l nooy pcjew LIe BI1 jo.kl811 nlkle .4wle.ta.tko. K~ Jull ~ zbUZIJ,IO ~IQ do rum . .JllII"noMdl'l8J'lr~~yl WI ponown.lll. O~ poJa.wla1l1 sJQ 8Z1LnSa unlOO:Sltl. ClhyIla .)ednak W1'I1oI Z genlll'9.~orem

78

WSPOt.CZYN NI KI

1'1' ',~y~nu.""", a )8dnlll;!o 1'1lDl<tU ~~oln~J o""h.Y, 11 ,.. plo.oV 1li:lI!!.tnbl\. 1'<lJWl.~1"lI nil zynl<1 OdoIjml.1III J,lCibl. punkulK gd CIt.utiLI<l.n"lJ, ~'I''' 0l(I 9J'rJ'~~, .... dll!) I.1d lludCW.y !,)o12 ,,....,.. BO g"mblU O'I.,wl"~", Ii<! "'"~ Q>\Vu!o.Y l.tllollrunl

Ow;lIWt"""~. motomy P<'llaoiIYl 0 hAnd.lU ... d1'U8~ 8~1"mq. Jaoll! ,1lAtl~ ~~WI\><OI\G 00 6NDl>u. z ~!\rJ'l!'lI ... m!<onIO JR nl\ Jodun PUl\).~ k!.M"JoI ~ Iwowh ...,h. P,,,"u.i<l1 zu. kll$;ly QIld~~l<OlWY. pun"'~ dcwomoJ _h.Y t.Y«z!I ~obl. '00 Go.,nlill. 1:I,,"dlu,lilm.y? AIoo IlIft .p~"'~BJI:J 01 IIJ\I Jlutn.O P\I!l.kIU, OWlt.lliM"",u. jO!4U o!1D11I1Z' "011111 HWI~ll!<.lyd W.pO~lI'nnlk l"'wlI'Mj HI.

79

krok 4: wspolczynniki

P'l'~ tobl:j, piBI'ws2emodlltwy 0 lut SZ(lZ!isoia.. Bierzellill trzy k20 I I'ZU08.SZ. No.!Itli!p.n.1e sumujeaz je do kupy, potem o:1<ii~ .il tego Srednll.\, o~yl1 dzlellsz na tril!:y, za,okl'~la.s2l w g6I'!i. Wykonaj sze~ ta.kIob rzut6w, ~k:I'eSl [1 ILjllI II:szy z nioh, 1 zanotuJ wyn1k:t

Ma.sz? To wa.rtOScl twoich Pi"f101U wspo.tczynllikOw. Te;t'a.z !'00d:alsl te wynLkI POm1~dzy odpow1edn1e wsp6}czynnUd Oto one

]ndowa

Jetlli: przezhRezya,z na, nilJ, ma.lo punktOw; WYOilttln1esz, kopyw. Pl'ZY 1l1erwszym. staroiuJeden stJv.al wbebechy I b¢zIa po toble. AIbo tnaczej - Y&trza.~ sI~ za to~ drzwil =? I zdwilmjesz Z gladu. bo me bQtizlesz k:h potra.fU wywaZyc. 3p&dnie lUI. c!.eb1e kupa t.eJ:a,. stwa i ~ wprasowany w ztelIl1e. Bez wyooJdBj Bu11Dw:y; -me przevwasz tu ani.gadzl:ny..

. .:lB§ll ~ m.la3; n1sk~ ~oM. nie malasztI"afie przectWIllka.. A wted,y all -wycl~e splUWl1i odstI-z.e1i Gileb. Gdy ~mia.l niBk&,~oOO n.fe otwo~ ~ w dI'zw1a.ch. ani Die zero. Ja.sz jlI"ZebieG po ~ ~.lIlIIr"a:. Nie us1rocz;yB.z prred przewracaJllCYm ~ slup;m -~ 1ll1e z1a.p!esz siv kraw~ gdy zawall B~ pocIIQga.. Przezna.cz.malo ])Ullkt6w na ZrI}!CZllaM-

Charakter

W dz1sJej,.zyoh ata.nfi,OI1 nla roa mlejsoa dJa.ml§QZakow, aill zyolowyoh lliedoro.ju. Tr.t.eba byti k lJ1j. by przet1'Wll4 kUcly 1m1ejny d1ll.m. To, j8k1 maaz ChArakter wyjdzla na wtel'7lCh b&rdzo azyblro. Wt.&~ gdy ba.Ilda g erdw zechoe skl'O!e Gifi ze aJlJ'Zollt.u. WLedy. lIdy btdz!ea

muIDa.l wydobyl1 11 04 paW na

waZne l'IlIor:macje. Wtedy, kledy CIIlu.ll4- cemu pI'C6to t.w6J b t tow1 bQdzlBsz TIIIlHial wyJallD1G. by odlo~yl sp1uwO . .AIIxt go przelron.. alba wyclUIlJesz lropyta.. TI:I j&1I:. 11 punk1;4w CJl&raktar?

PercepCJIl

1.fuHisz m180 oozy dookola glowy Za dym mctmn ozal 810 4mleN. Mutanlll, g1m1a. ganger81. azyscy ont t.ylko cze. ka~ na t.w~J bll\d Ch n1 uwagt 1 obudzIQ BlQ z JurI!. przysta on do glo< wy. We:'; malo punktOw na PeroofJO.)t. a

W.pUi cynnlld

ltid:dg graa: nylmnuje !iZE!iii: rzutiIw trzsma k nu:tDw 5U:IDJje wgnDd I ~ z nidi 5rednIit IZDJ:n ... ·,os W 1:Im ....-Db id:ugmoje !IiZI!St 1IIdI~ kt:Ore ~ p~ ~- ajniiszit. z - ....... , ..... !!iIil..

Wwydowanych W$pOIcmSnll!' I7CICh Idnil!'jq cIwIe podslcwowv tendenc;j«r PRY ~ bohot~rc graaa -knowonle wspoJaynn kGw IUD - Dttatnlo bordZJej popUlome - rozdziekmie PIJ punktow. Neurosh rna. jok \'iIIdzlde powsto a PRY IoIowarnu wspolaynn kOw. ~

I.osov«In e wydoJe nom ~ bordzieJ lZ10chetna Jest c ekawe I nJepnewidywQlne. SifigO trodydl gier RP6 Rrut koSdq Jest symbollJrn RP6 I n~ chde smy I. nlega mzygIlO't'«lc Co to wmne. 0 mole I wcnnJejS%e. I'Ozdzlelanle punktOw poml~dzy p61czynnIkI spmwia, te gac:m twonq postcclGt Jak t kolkl, wedlug pewnego rodzaju matrycy ToJut n II!' jestlosowonIe PQ1hxt lea. kallwkx;Jo. tJmnQ matemaiykQ, idOrc pl'O¥«Jdzl do stwonan Q Jak nojlepleJ

nstruClY«DWj postucl

JesIw&rny' temJ pnedwnl. ~ reg\J!V chc.IelHmy dot do nolUfTl en Q. le bohcder ktOrym gcmy pow!nlen bye d ko¥.y I grywclny mI~k1.Jego psychlcel kllmode. nle dzi\'ki ~11lI. wyllaonym propon;Jom pornl dry wsp6laynnlkoml Og aden e syruac.fJ. W kIDryd1

~ kalk~Q, Ie nllt opfCKIl sle- mle( Sprytu 110 pozlomle 12. Do pny POOOmle 10 SCI takie 10m mocIy1IkaIory I I m Spryt no d1Iesiqke. 0 dwo puMly dat na Zn:anOOC. ~ki oInymomy-

RP6 to nltt PIT. Z0eh9camy was do wylosowo;anlo wspoIaynnlk()W bohatefu PoIubde go

jaklm pst. Taklm.J urodzil. NowItt .fe'ill n It bt;!dzIe nodal ekielTl. (e(:nwyklym

ctlucI'Mt", em.

oa.wet nle Z8.uwatysz swo.lej Sm1 rot Nle bOtil!;l8Sl'l w1edZls.l, kle4y potro.oll Q1f,l 91.\moabt1d, k.ledy ostrze plly t,~I'ozowaJ pnannl8 powletrza I wblJe 01 ale w b • bIlOl'I y. Us pUJ'lk1;(lw?

Spry!

UQll;8S21 by'" zbudowa.ny j&k tylia.n. ZI'f1OZny Ja.k Jesate Je.mes. twardy jak Tommy [.ee J(JIli a 1 8.PQstrzegs.woay ja.k Ja.. sna choleI'8.. Ale lladu.l bf;ld.zl 9Z tylko kultl . po..e.:ntem. ktt1I'y wlezle VI J.te.~d!\ :II~dzk(!. Krellynelli. ktOry 'I1l.9 Idola. l'OI:'lb:rolO tyka.J4OB~ bomby. NI8 naprll.wlsz ooble wozu. a.nl rue ~dzle9Z potl'afll cpa~rzyd ra.n. Nie za.1lrzymtl.sz wu.lq,ceJ Bi(! Z eboler-rue d uti:!. pl"fildko!cUj, WInd) an1 018 ",,Y!pysz meoha.nlCZnegp c1tW1gu. 1tt.O-.

ry I oeze.laJ. ZdaotmlBA ub&bra-

w yah flak h 1 wei nla

"bed~c:g ku:mal .Ja.It r.o If 8Wo. Trze

by napra.w<1t Idm ~ m, by

Mf&C tu dluteJ nu klllta. dn1. PamI,

o'ym

Altorlllltywno SplIsoby okl'eflaula w8plfic_ow

"'fI!I~rZO"'I. Dry, kl,(lr)/ol1 I!r~ nte IUbl" IlJBQWi!l!o twQl'Z8nJ& Il<lgl~IIIUIlIl\ mIOl'll)CllIIll!tQll.rol. n,;,d ~WQ"""""" JlMtalilil,II1"1rq; CIlod~l~ 110, by grDoll ... nlft l_~ll Wllp(>lazymllkli .. 1B,Iol """" U"t.IJJill 1011 WlU'r.lM. W t.AkIltJ aytwlQji Sr_ rnaJ{\ pule' 60 pll1,I<:I.OVI dO ro'.<a~1 el." 11\ IJQmlQrllly Wll,l(l w~ 1f<!l!lZYnrr1k1>w. W tej IY~\U"'JI a<W.n ,AI w~ll~I~~ynnll<~w nlo m~W1 IDle<! ",..,.1;,.1£1 l"" 'llJij 4 PUl'llt1.ll1'l. MIl byd YlY.IIIl~ "\~ 111: 1l111lktoi";(

I ja.k'i' Clfi:!kl wybOl', pI'awda? Ale pI'i'ly:maJ aa.m. nlkt nle twlerdzlt Z9 'o~(lzie la-two. vi peJym zo.m1esze.niu g wyblera.niem Ylsp61ozynnlkOw jea"t ieden plus - jak .lu~ wylOl;lu.leBZ I poro,z-dzl$l.~z punkty.

tworzenie postaci '1

Przyklad wypelnienia fra[lllentn Karty Postaci

Zal6ZmY, re n-aaz Boha-ter rna 7' punktow Cllw'al(te:ru. To oznacza, is jego Chara.kter;

· przy T~()!e l.a.twym wynasi 9

· PI'ZY TeSc;le PJ>:l:e3i~tnym. wynioel 7

· przy Teacle Problemat~ym. wynosl 5

· pPZy T9llC1.e 'J'rudnym wynosi2

-przy TeSCie f;!a.l'dzo Trudnym wyno.!!i _.-1 (na..Kim)ie Postaot wp1suJmy N)

- pJ'zy Te~le Cholemle Tl'udny:m wyn.osi _·4 (n:a.Ka.rOile P~sta.oi wpisujemy N)

Poziumy Trullno8ci (PT)

Pozibmy Trudfi{]$ol.ok::I'fl§la. sif,! pOdozaj> tw'orzenl,a. bohatBI'a., wplSuje :tiB. kal'tli! 1 tam juZ zostaj~ w spokoju, rneraal DS. zawsze. Na..ka,rcte zus.jdzi,esz orlppwi¢Iri:eJ'ubry.k1przy posza.zeg61nych wap61szyun:1kaoo_ nI.a ka:.tdego. z nioh wpiBz wa.rtoM PooiQIDU Trudno~cl, kt6rll 0.011='81:' odejmuje..c Club dod.e.j~c) od wsp6!CZ'ynnlka ebaSIOD"!, w~~

TrudnoS(; h!-sfu ModyflkaIDr wspOlczynnlkc doobllczenla PT

La.twy ':2

Pl\l:lecl~D.y Pl'obleIna.tyczny' 'I!Pudny

B&rdao wudny Cholemia tl'Udny

o -a

-5

-e

·11

SPECJALIZACJE

83

krok 5: specjalizacje

w~em 0 tym juZ wCZlllbltej, W1ee- nts rub t.a.kl.ej mlny. W ozymd przealeZ mW!J.sz siQ BpecjaJ1.ww&tl Pos1uc.ha.j uwa.tDle,:potem ~ JlOra. ewen~ua.lDyoh py. ta.1l.

Teclmik

Tak bl'8llhu. urodzIleA me za arubo1rr~ tern W I'p.1'otiJ>&ftgz n&pr&wlC doslow:me wszystko,Od samoohod1l, ~ system ste:rowan.Ia pcnis)r3ml, ill!. mikserze koii.az~a. Wylltia.razy, :re-spojnysz na JakIeS pla.n;v; a Jw!i wiesz. eo przetista' w1ajl\. Wystaroay,zl'l dotk:n1eBz, a juz dziala.. 'l"o dar. Nie lekcswa,2 gG.

Wojownik

R-4Zne m\ umtejstnosci, jedn1 wspa-n1ale got-Qj<l!, b;inj :poZYa.fUj, grA~ TIl!. git.a.rze. Ty potl'aflsz walczyO. JesteS w tyIil. dobry. J.etleh z najlepazych. _RuzwaUo osmru pa.limt6w beg Zmiany magazynka.? To ]ll'OBte. Odstrzelic leb fltoetowi oohra.rua.· nemu przez zgraj~ oobxonia.rzy ma..il¥J 'Ii: Glooku jeden poo1Bk? To da. sifii zro· 016. 'Wy1a.tuJli\c Z pl~tego pil;ltJ-a obr6cio sill W ppwietrzu i od.st):'zell<! lby dw6jQe kretyn6w, nlm =~ za tob!! grana.t? ~k-.

PilBtynl& cblopcze, to twOJ tyw101. r po. w1em c1, nle vtlem 00 ldz1sz w teJ ku· pte piaohu. 00 prxin!!I08. ~ W pnedz1eramu fll9 przez Jutzaozory, la.t.8nlu po Iesie i .~ol0W8.nlu no. zwtel'2&kL Nie mam blaliBgo poJl101a, ale tr~ba. 01 przyzutL6: jeste~ w tym dob.ry: PotraJ'isz wytroplO nawet llll'Owkl1' Zna1e~O trodlo czyetej wody 1l.a. 4rcdku 'M;ohawe. l=lozpallsz ogien. :rozblJ88z oMz, przygQtuj ~ poBUek 1 ~I1Zie8z ale dwletn18 bayrtl w vva' rtIl1ka.oh, w k~ryoh JQ, ~d.eC.hlbY:lIl z glo· dn, NiB b<iW! tsJtl ze.(!O\'1clony: To waililZ ja rnam w rQos gna~. Wleo na.wet nie pr6buj me g.l:up!o IllIDliecha.d.

Cwaniak

WanodzlBZ do nleznanej c1 dots,d osady 1 Z8.W8Z!l, ale to za.vvsze tl'afla.sz do wia' Sc1wej kna.jpy. razmawia.sz z wlaAciwym I»rma.nem lrozpoazyJl8.SZ l"olmloWe t.e.1t, :re facet ad rB.ZU staJe ale tWOlln przy ja·

cleJam.. W1I!BZ ja.k ga.da4 z szefem glLn· guo Jak~eszy4 bandQ mutant6w I jak sprAwl11 by lacet.. kt6ry mle.rZy c1 prosto W etl z Msgnum od101yl spluwe I spokojnla me wyslUcha1 Patra!l.sz za,. Ja.~w1t d08taWf bronl.skomblnUjesz kantster benzyny, 1 zdobQdzlesz lotysko do 6Il.moohodu, kt6:rt!go OBtamJ model rozpa.dl61(1 dwa.dzieacla.lat t.emu. A propol! powzebuJ(I SNlbJ'ny poolBk_

Pajne. rue'? A teraz wyb1er2 jScIJ14 z tycb katagCll'lI.. Tlio .... ktorej jeBteII debel!ola.k1em. Masz? 'I'D teraz s!UohaJ uwa.tn1s:

Ne. 'ZILkUp1en1e umlejqtnoSol zw14Z&' nyab z danf\ specja.llzacjll: m.a.sz dodat.tawe t.rzydzle!'ld. pu.n.kt(lw. Przy op!slS kaMeJ 3 umleJfltnQ!cl ,lest dokladnle podane, do Je.l!;lej Bpoo,lallZo.cjl przyna.luy.

Co wipJ. speo.jallZ8DJa nie da c1 0 soble za.pomnl~ Za ks.Zdym 1"a.aaII1, k1Bdy jlOBeSJI B'l'Z Gry dB. 01 ktlka PunktrOw Do4w1&dazeulB.. II. by bqdzleaz je wyda.waJ - je4ll p~s.z je na umrejqt:noSol ~e ze Speojallz.a.uJIl- Z8.p1aolsz .za. nla- mn1ej.

Kfiko. B68jI I bqdZia z o[sb!f:I_ pra.wdz1;vy specja.llata. :!;e tak po\9'l8m.

I jak? FaJn1e by4 w czymd napra.wdO nlezlym. n1e,Bt¥1zIBt:? W8J'to pok&~ za.t o1ooUem1ym Owokom. kt.o tl,l ~ nle? No dobr'ze. zoatawmy przechwwa· niB sIt. Wlemy Jut skllod PQChodzisz, ,lB.kle maaz Wllp6lozynnJ.kl ora w azym jes~ SJ*)8Jll. Tera.z oza.s wybra.4 wn1eJtIltnotlol. SztuClzkl zOllt~ na kOnJ;eo, dob:rzs?

Warbead nej[bt

ay!e~ tam Itlel1;yA? m~'" To P.1ll Jodi, j 11 me ~ wY!!~ 110l>1'ej repullaoJL W Wap'head gelg)tt, mleru!lmJV\ lekko sflkOOWB.T.L1 81l1!.o1e.

XJedy4 talh przYJ8ohalau1, cinWl'lO ~mu • potrzaboW!U!Im prze-wodnlke.. R.o.z8m 'II meum 1romp1run1 1IA.)I!oll.ILll4my z ,'ykltlD;l I<loroMWI mOw!, 01: pelan wypa.a. Illt.lL1iSmy tam, J!il1t Idlool na IINdku wioSki, bo tIL\:len z taro.LJ I111D1I1 rue 'lIw,r~U ns. tl.!l.9 naJrnnlej8Z11j ~ wagl. 'Pao.'i:y)i, Jilik 1lll. bezpe.tLskf8 psy, a.Jbo Jll.k kury pl~()6 Sle pod nOil('lmL Wlntrzyll&:ny ~le nlBW¥ko, Do myi!lel18my, j!fl JlLk ut~y ItUku tnu ll<Ln);ow, IJ.o JeBl.eIlmy DJe wl.D.t!omo je,oy gO!krlB. A loW) Ille. JIlltbYllmy W 080111 nil! l&1;niel~

Jede'n, II mowh ahJop!l.k:Ow pod.azedl do Jot!nBilo' 'Il nlllh 1 pytlJ;.go srz9tlimle, w:y rncg1!by nam 'p6moo.

A tien n:lo: i!JU"Bplepl'all.J, cI~u', ant "dZlal'l tlobry panu". Nllrm!!.ll:tle g~ olaal G!ly 'Nyol(ljl!~my trron; blJl ~'ylkD IIPQjr.1:elL tym,.! flW~m! n~~Dlea;k.l.nU OO$IIli, be mUBIilz wlel!<lle6, tI:l onl W&ZyHCy =J;i\ nlebleSkle ~ 1l11a ma.J~ EIolll ~Il,eIlO wloska !lB o1eJe.. Nle, nlIlI!Cl)1l gJ6w - l.a.i:Iy 111\ Cid Ul'lltlzenla. - nIl-w-et Iw;ikl. Nc;I WIQo ps.flI:'IIl\ 11j); n,as, " my nie motemy wlasnYfll'l Sp110tw u~mac W l'Olm!:bl PiBI'Wszy llu.Gollem 111'00.. jlItl7lyt!l. jllokbym jq, wl'Z\l.oll ~ OlInlB. !il1B po~ta.1Q nam nto Innego, Jll.k zebl'a~ dupy w brc:i!(l 1 pojaoha4 ~ powrotllm. ,iruke. !at p&nlej, gdy l.lyllllmy Jut znant 1 bywaJ:t, pnyj{lJill8J'! ja.k 1;>ra.c1.

WM'h@.cI HlIlgh't, to mo.ll,lo y{1~o. le4011. 11 w~orzu. Nle rO~l1a.py sll,! od 1ml,.yoh malych wtCBek nla~ym, gdyby nijl JeJ mlBszk ho:>,"' WflZJ/eoy, Jll.k ju:b wiellz ma.JII. n1eblesll;!e oozy, !Ill lwmptetn1e'lyst I t.aoy_. nJOlJlo.l2a b8znM'QI~trtl. 'l'l'uc1n,o W;),J]row&dzIO Jah 1; rdwnoWII-IfI. ~a;wte 111eutywaJI!> ~l)Oy

WBz,y~tk" iIalBtwl&Jl\ j6.k1IQ.lg plBpft;pnl7l.1l1 ClIl&1"a.mi: & t.€l J)lB!.Qlet ZI!.ClI!lyna al~ PJI<I'2y6. Jak mnle killdy~, a t;o kl'fJQ.Ill! !'lV w !I1owt~ 1 nie In!!UI~~ llf.)tf.lll DI> I1.ogach. 81YllZll.lem n.a.wet 0 ta.klm p1'zyp!l:dk,u. ~ 1l0i!I(I ¢le);)i no. kUksnMcle liIodzln, OhODl9.i! ~lIn, f.o pawnle ZIlIB'WlIJ. 0tI obikllwe - ptlje!lyr=o-nte ~'\ w &t.!l;nle omrowno. ~Io, Ja.k ty BlbO Ja. ~'1'1iLO.!l< !lwoJ" wyj~tltoW()LiII k01t1Ple~n!EI, ZOst.G.Jl\ ~ylko lyae, p:1eblec ilkOOkle: llLlkl-

~'Illllt! ):.a,lt, to ~ mll.lEio UPZUC W),J!.sZlch. NIl! ~bIJaJq, bll'Z pctM:el.ly, "",!Ill leetetl rann.y, a. i»lr<iZu' Je5~ z mlellilkaflgflJu We:.rl'llltld 11lllll1bL, nle :Wllt.awl !lIlt w ~clil'0Bble, ll<;l.wet J~ll tQ :te.t!l'aalL jego tyclu. Nle cmruka. alfl nil< I'BoJI wody. gdIY Jesteoole uuo pustynl. Nla w;yda. tl1e ga.ngerom, Jeall ukrywa.sz s~ w .kIgO wlooQ8. Ala JtltiJ. SJlI'()lIUj~j!lz !o.h okpl!l • otl'ze.i. B10. O:urkaJe; 01~ D1~ld NIf!. -tllB I.Ortlll'UJI\. M'i'k1 PIIYohlczne. w Jll¢:1eJ ohwUl c:/:Uj8SZ BIIi' ponoomallllklIn. be1ltJo.dzleJnym, l'¢ZIIlfImlan:.,m.k(l,waJkiBm lIown lIz1JQOaZ B1U W p1ach I =.vDAml plakn,4. On! etli1 pr~llt.oowla.jl\ oi 'IV mOzgu: J 67.cllle pr= dfugi .. ~YIlOdn1 .. lIliUlOll d0l1l., leM" g() nlG zal je1,17. wOd~, Blll. Ills za.dtwlz n.II,J'kq&:yka,m.l.

Dz~WD1 luC!z\e. n~ PJotk1. te til l~ wzg6r--~. D8. Ktol'.Ylll m.j.e8I11ltIl.J~ ~Il ZI.l.II:ypany aIlI'lI> Z bam~ wmowl\. . .Ja. w ~o nlD wle~. KI;o lI!Aw!alby pojmlynczy lIijo" nu. 8rrx!kl,l pu~tynl'i'

\~

-- - - . <:'

TNOSCI

~ llmiejQtnosci

~------

lI'-a.oet oc1 reguI twm'ZeIl.!Il.mDwl, ~8<mll6z 35 punktOw n& -wyku:p!enl1l"um1ej~_. Co on t;a.m Wle_ Pchandlujemy? Mage 01. Od8Jll'Zed!l.\l- k:Uka p).lIlk_to-w;_ ._" Gena n1e..ygOrowa;n .. , ledwo 20 !1..mbll ~ .. n punkt. Ms.sz" .zl>ednll B~k, IiUnbll?1ll'lc l)y "'" w.ll dOOA-tJo::owy<lh__punktaw na um!e~oilCL To jalt'l

liM! 0b008Z WYSOl<inh um1s~tnoOOl? 6K., tw6J wylKir. lI!~ "'!- .... t ptljilO daJejl-OdJrupllj_ ad. 018»\", J..ru tn""" tego na.dm1Art :Kurs jegt lmrzy.~. jillw'110 g .. mblim l<~ punl<t a Owojej pul1.11!l ~Jl;!tnoOOl. Wolr_az w-to?

wykupUoo. Aby podnle44 pozlom Uml,," jotn06Ol, za itMdy 1 punkt p}Q,Qlaz O8Ob· no - ~yle till wyD08l POZ1om, no. ktOry 1Ql3hodzlB:& Zm1s.na wulootloi z :5 no. 4- kos.ztuje alQ4 punkt.y. Natoml8llL by zmlan14 pozlam z 3 na B. mWllsz n J. pl8l'W podnlfISC n& 4 (kosztuje Ql, to 4 punkty). a. IWILtpnJa n 6 OIosztUjl) 6 ]lunlrt6w), tl!ZyU W sumte MpJ Ua6 za. to 7 pun.ktOw.

DuUl? Debra, dobra., lepleJ pa.ml,ta,l. ta PQ(1n08i sl, pozlom pojedynCZYllh umleJetnoSol,Q. nle oa.lago Ilo.ltletul

A mOil Jes:w:r.e r£Ll!, M9.@ aa :punk· tOw na zakupy, KupUJllBz 1;10 OhOIlIl~, lle 0)1oe8; 1 Jak oho8sz • byleS n1e z)e.mla.f regUl 1 Ille przek,roozyl WIlh 35 punktOw. Do teeO' tylko J).I'zypom1na.m, masz jeszoze 30 punkt.Ow ze SpeQJaJlzaoJl, pI!. m1eta.e21? Ooat.a.IBa je w POPl'Zfldn1m rC'k dzlale, W sumte masz wl,o 88 punkt.6w, Malo? MaJo to Ja. marn beJWyny w baku UmleJetnodol pogrupowalem wedlug wap61ozynllik.OW', III ~tO.!'yml SEll zwll\zll. ne, a w lah opiela podillem Informo.cjel, (1.0 jaklej apecJaliZo.cJI na.lez", • taby 01 bylO la.tw1l!lj W'ydao ~ ~O punkolOMw.

krnk 6: nmiej~tno8ci

C:zaB ll8dadal nIeoo lmIDru.Wykupumle»tnaloL No. to mam: 35 pUIlkUiw. Ina· wet Die prObuJ k.a,ntowBt.. paml9t.aJ, Jest.em z Begemon1i. me lublfi! owan1aaZkOw z Detroit! CO? Jeatea z vegas?l He.! WledzIaleml Przyzna.le4 slQl WldZlBZ • gdybyll byJ z Der.l'Olt nIe daJby4 81, ZI'OblC na ta.kll p~ sztu~k,_ No dobra., to byl tylko teat. T8l'II.Z lepleJ wyblero.j toe u.m1ejfJtnaool.

Aha., pclCZ8k.a.j. NIB taJt latwc. UIllleJotnodal .POSJ'U powane 'SI\ w pe.k1eI;y-.Jt.at. l1y .p,a.lt1et kcsztujll ple¢ punktOw. JeS11 go wykuplsz i1Jd.obywasz trzy z8.warr.e w rnlm um1ej~tno!1ol. ~Zda. II: ntoh '£10' dl'le ns, pozIDmle pleywszym. Mo2ssz • je811 nle ohoesz bl'a.4 oalego pa.k1etu . wybra6 tylko Jec1nf\ u,wleraJI\CI\ sl, w nim Ull11eJli'tnoG6 • wtedy bullsz aa n1~ ~l'zy punkty. JeJ wartoM Jest oozywt· 1Io1e DO. plerwBzym poziom!e.

WyglAd.a. nil, to, :l:e ozelta.jllo 01, mile ~kup.1, nle? No ale powledz szozsrz,e, nl8 maJltw1 ote to, :1:8 bOclZl&sz umiejQt· n0401 ml.at na. plerwezym. pozlom!e?

Mo:!eaz }'Xld.nle!J w8.l'toSol (l.owolnyoh umleJ,tno~o1 (ala :0.18 pa.klet6W1), Itt61's

!_.dll zakupu umlltletnojel

(eidy graa 10111 do dyapoz.gljl 3D punktaw ZIII SpeljBllxaljlll. nil z.alf.up Imlej"lI1olkl z. nlll zwlll:mnych. Dadatkowo If. illy gr 17. rna 35 punkDW nil zakup dowolnych Inny.::h uml~~b1ojcl. Uml~Qtnolid pognJ.pomnEl ..,. W pBklety.

• ZlIIIkup pak.h!ltu ko.ztqJe 5 punktow. Wt~dy gracz ot:n.ymlde W"y.t\'etrzy umleJt:!b1olici z pqhletu nB pozlomll!! ~Ierwn.ym.

• Moina kuplt poJ dyncze uml~r:bIo'cJ. Jedna uml~,tnolit kolRtqj ::I ,un~. Zakuplona Uml~9tnojt jed ne pozlomle plenvlD,Jjm.

~ Motna podnl~ dowoll1ll Zilkuplonit umlltl~D~ n ,-wyUxy pa'Zlom. 'odn. a. nil!! 0 1 paz.lom koaz.tuj tyle, lie ,-wynoal -=e .. poxIom U lin IKen. padnlelit 0 kllkll pozIomlhw, DI kllZdiy z nl.::h pi lax. z. 0 bnJ.

U!iTA UMIEJPNOSCI

Budowa

SpI1WDO'~ (8~ac. RanrorJ

;:'or.dyojl. PI,.,..-oIo.DJe 1fepln~

Wilkll wrQcz (spec. WojownlkJ

JI.~Jc&. k.&Il.ety RaUlWlle

BroA bl 1

JetdKleclwo (spec. R8l1i8r1

Jt,:IdI konlUl' nIIo beIIttMll

Pu nUl

tT,IGd nil! 1'Iz1k:I(lh "l8noI1O'1f1l1lW

8rod stnclock,a rw~owuikl

ElJ'C1l mG.9zyrtnWIl. WyrIlutn!b

Lull

Zr~cznofC

ProwadwuJc IIQjR~~6w (~pOC. TllIllUllk)

Prowll.dz8nlQ Bn.mllohlXlu "'owl\IL'I'.8.,1 mQ~yltlll. Pmwo,dY,on!a ol~J!.n,1'&R<i.k

Zdnlllftgcl mHUDlllnu (SpfiR CWilIllakJ

Kpww~ k[OIJ;lonk:uwll. O~wl<'lMnl~ 'lli-rnk.~w Zwlnnll (.!lolll~

Bl'On slrY.lJlecka (SPUr" WQjown1kJ

Pl~WIIl~)' KA,' hlny Kunzll,

Brol1t~ OIl?.(1lyczno (sper.. IUtn({OI'l

1"1'11';IlI, BumBrl\n~ aatukl Walk!

Cbarakter

NIlU:OI;JarJII (&116C. CWRltiakJ

~t.ro.lIP.t\n1 Pt,rpwUJ

?Jloln"llol 1'I'lIIflOOOOU

EmpaUs {spec. cwaulakl

I'OIIt.l'ZIIIl&P1 ... mggjl mr

01'111" nad ntl~l4ml

Slia woU (spec. WnJownlk)

OdpOrnald JIM. bOl N!eaIO'llmDllll Mol''''

Spry!

MUdJCJIIR (spec. RaDillf oruTe IlDlltl

~Dla obarob nlllran P1oI'''_ pomoo

Tnchnlka (gpoc. Tcchnlkl

M~hllnlkll :mll)~ j,ron lien. ~ulllllnlk(l.I'Btwc

Wlod~a IIItdll1!l

(wytllorz Iny ~oo8rdll ponlUzyc!l1

WGtorl~ Geot!ro.fl&, ItUog!n, LltorMlfr<a, JOillykl, I!'lzykA. M.a~,mat:yko., Ot\emlll

SprzQt (spec_ 'fechlllkJ

Ml\lJl!Iyny GIQ~kla WOI')Y boJaw~ l(gmput.eI'Y

Percepcja

Ol1clllacJa w lornnln (~PCr.. Ilanl[tll'J

WYCZ\lol.8 kl!ll'UIJ Itu Przy,ol,OIil().nle pul~pkt 'l'I'(lIIlltn!e

SPOSD"l.HIl8WCZOgC (SpOC. llItn[RI'I

N (I,Il tUQIl\ WPonLe W_Y !,lo.tryW&nlll !l:r.uJncGO

Kamllna2 (~pIIC. ilall[llr nr811 CW8111Hkl

Sk ra.d lion \f! a I, UK1'ywjl.nll! IHe M!!.~kc:TWo.n le

rl')'Aju'Wanlll (spOC. llaJJj[l!(')

LQwlllobwo ZJlo.JUInClllG lierMIl l".,;lobywil.nle 'Woo>,

Kordvda . CnodZl 0 to. czy m.alIZ J.ou. sUn!! jak mleohy, pejamB :It b&k 'IIi MAllie. Kll!dy zacznle 81e roblC r¥O. jl!dnt padnlt po d OQb dn1Ul1 nleuJJr.u.nnllj pracy, a I.nn1 dop

ZOO zacm st~ ~ A ty? Pot.ra· f pnaz lt1lkadzl_14t god3tn non litop?

Ptywarle . Lam, '" Mlarnl potJ'aftl\ yt!tJy. T powlem ot. nllllWteiu lnllyoh r n raj 1.0 zas.'a,n PWl1;.yn radloaktywny pyl, Jllk sam w1aezd.o· skonoJa. "Q PQw!eclz mt, po dllJ,b)e. umiat! pJywlJ.O. T gdzie al(l ~elJo n.wozy6, 1.111:01'0 zblornlkl woune dzleh~ 8117 no. te z WQd~ clO plc1 . 1 ~m lepleJ nt nUl'zaJ swege brudnego (1upakl1, 0l'8.2l t przy kr.6l'yob twnlk 0 1ge1'a I1:I\Orllyna. dzlwn1e poP1· sklwo.d. To jak? Potl's.rlsz ply wo,O'i'

~ Wspinaczka· w1dzlsz, to weall3 niB ~e8t Sm.lef1ZU8. To rna Jest klub wapi' ua.ozlt:ow.,!, nle laq w przyolasttyol1 butaoh, anlnle mam O&leeO pleoa.ka. apr"· Lu Ala wledz jedno kledy pewlen pa. 1o.nt zleoll mt zdobydle puwnej ... pswna- 1J0 prZ«lmlotu, to weals rue muslo.ll!m l'ozwala.t1 trzYdzlBstu sW~uJkOw st.ne· ea.oyoh kol jnyoh WBjStI 1 drzwt Weipa.· palem stf,l nit 46 piQt.ro nl~;lIauwa.~ony. Wa;&iYB~kO oob,Yl0 810 b9 an) J!)dn go 1I~~lIahl. 'Wlo.t)nle dll!.tQgo WttrtQ OwIOlllyO.

Jetdzlectwo (SpOC. Ran[8r)

1l- Jazda kama • mOJ oJolea J td.01l Iwo.oo. mea co!! 0 L,Yrtl. w,UnD. Kon! GI\ WUPILOlo.le, Szybkle, dyna.mtozne, sun • WI nn • potraflq, sa.ma traClO do dOTnU, Wll1(lel leta 0 tym? Nle S(l, uZllole~IOIl.8 ext ropy, !ile paujl\ silil, nln t1"ze~(io zmle·

n1a.O htl open.. ledz jedno • 0 lu:m:ia t.r'UIba d~ Ul!ta& go imOhM be to me ochOd. kt6ry porzuo lIZ, IIdy UZIlBBZ, C!h.0B83 llowy model.

Powozeie· ituPl.! !at t.emu WJ.B:I prz.adkoWl.~ IIdy kolon.!ZcWall t.l\ 211.emlQ jIst.dzUl powaze.ml 1 dyl1zansaml .Jak .szylilOY w~ hlBt.arla 'kOIBlll me to-

y llubl alii pow~ Dal.BlejSZe pe-

wazy maJil pall zaW1 nlB.8I\ trwaJ.

all I azy~ m1mo llW1 rztt.& 'Akl.e

sam j8.k d I lilt. temu COt. t.mfr

nologia posun, 1, nitMlO do pr2.l;Jdn. DobI"UI 4Ilou.na lurmanluL jest. otcba, wjedZ1&SZ n S Ie ohea8a. malo pi1J1, a w asadzlll tr... I j&k It rozpt<1Zt jest napraw.:fO oo.lldem uybka. Ncr 1 w.lBt>Z, to pOjllzd akologiozny . W' dzlelejBzych, ol(l!klah azaea.oh ~o ate l1ozy, nil! sltdzlsz?

,~ lje2dZaie dzIdch \VIerzchowcOw

• WIIll\I1tl eto se.moohodu, Spl!\O dwa. kabellct t moans. j a.had. Ks.tdy fraJer to potra.fl. Ale wl.lk:oozy6 ne d211kle Z'Wie' L'~e I Je okl.elzna.c3, to jest. oh}opc~, wyoeyo.. Nlewlelu t.o potran, bo to na.pl'e.wdr,l Ilie:!:kt>. l'obota. Nil. /3ZQ:Ilf#dcle, Jest <'lit to naSrods. . JeSl1 to potraflaz, za.robl.az no. ohleb, W d.elaleJszych oza.Sll.ch dOury kol'l jest. wiele Wart,

Walka WI'QCZ (spec. Wojowntk)

I~ Bjatyka· Je~ell ohces:& komua webil1 krzywdO me potl'zebuJelJz flnezj1. ZuajomoilO WBt~oo. ohwy~~w ma Jellt m gotr.-.eonp,. W;yllt.a.rozy dOi!w!o.dozenle w UJ'Zll,dz8. n I u zs,dymy, Pi (Idol Jlllk ka.me-n!e I twtU'dy leb, gl'~blet jo.k prll:'i'sIo rncstu, 'l'o wlll,Snle kL'YJeslQ pod n~/;j, aLjO.~Yka.. DZI~kl teJ umlfllJQtnOllOl pOtra· riBZ W'lllozyO golyml 1'ek8otnl lub za. . .PO" molUlt kaB~BtOW', tullpanOw I lDuyob k:no.Jpianyoh IUli'zqdl5l mordu, Po pre· 9~U blal'zBsz CO maa3 pod l''i'kl\ I waHsz z ca.leJ !illY;

Dron mzelecka (spec. WojoWDik)

07.0.B8.0b, ol~w.r6Wka.. 00 Je~t eo ozego po~rzebujeBz naJoardz).ej,

ra.Z zobaazylem (aceta. z vega.s z AUktem. Malo· sili nIB pOBzozruem z ral1a!lcl. A potem. face~ daJ rm pokaz um1eJ~tn~L Wl-esz,=luk nleB1e do tl'zystu IDetrOw? Ja. tez. nle wiedzialem, A w!,esz, ~e jest mcrMzy ad ne.Jlepszega tlum1ke.? Mnle I:.ez wtedy Ja.ko~ to me przyszlo do glo· wy_.A WieflZ, no dob;raSmiej alii!, ~mlej.

Rzucarie - ja.k IllB.w!al m6J nauozyo1el ekonomli, dob:rze wyszkolOilY wlnlen;, a ocI1egll)!!ci liwunastu..met1'6w {oll;\g& przeolwn1ka strot.a.cldm toporkleIn. Kupl.¢ cif;ltar6wkll topoI'kOw, wy· .szkol1C Zi;ll:nlen:y t po CO' nsrn a&IIl,O'loty; m6w1l. Tak, ten gooc znal s'ill:na..oszozlldllJl!lc:i.ach W!l.I'mJi.

~ Krotka - b];'oo. kr6tka to mledzy Innyml ten model Glcoka. ktory teraz tl"Zymam w reku. Wlelu z ra.doSOls" wym,le:n.Jlc by go ns. jak.l:a klLl'ablll s.n&jpersk!, albo aI'Ut6wk" ale pow1sm 00, IubiQ tego Glcoke.. Nte ZlLOina sill. Nie za} muje polowy bagatnlka.. Nie w:zbudza emoojl 1 platek. I ne.da.l, tak jak !.tarabin Bllajperskl, po oemym etrzale w lBb, zabiJa. ns. m~&jBou, l co ty IlA to?

~ Dtuga - brotl dluga. to' kara.blny wyborowe, ~utOwk1, czy kaJ:·a.bin,y samopowta:r'2l9.1l:le . oad, 00 pl'zyda.je Sl:!Ji gdy W'aBZ zamla.r staulk6 na.przElolwpo. lawy gs.ngu, alba wata.h:y mutantow. P18tolet, (ajns. l"Z8OZ. ale Silo sytua.cje, ktedy jQO.nak tJoeeba. wyga.rIUl4 oetro 1 bez mhIlmawB..tL Wt.edy bl8J'ZBSZ w lapy OCII!I olqtszago lladujeaz. Bez teJ wn1e,NtaoQc1 bf<1Z1B 01 to we n1esparo. n.1£lB1;ety.

Zdolnosci manllaIne (spec_ CwanlakJ

~ Kradz1e2 kleszorimwa - klBdy zyjejS0 w mleaCJ1e, r13:gUly g'ry rO~,,- sllil ztl,MiIlnle ad tello, 00 jesb nB. pustynl. W(lBto ~o thIm, m8.8fL owanlakO.w my· Sl40yol1 tylko 0 soble, lI.omblnuJ/iI,dycll j&kby z&roblO jeszoze k1lke. .grOSzy. A podrOd tej masy awu.n1akOw krQol 6iQ dZ.tBStQ4 ra.zy tyla wa10kOW, kt~rzy z rQl,/JdZ-!a.w Ion yml morcl.Am t il).t'l, pa 1111· 0$011 tak, ~a,k gdybY nlgdy rue byl1 w

Zr~czno8C

, Bra; re:czna • Zdr&d;;')!l 01 te;rs.z sekret. R~ka.mi moaesa klepa.6 sobte lIlllchy us. sclanie albo zul! z rodzlnnego mtsstecaka, Xleuy ata.nieaz o1m W oko z mutantam .. a.lbo me do.j B6£ z maszynl\- Molooht\. Pr;I:Y<la sie d~C w .P'1'9.wsj r{!oe ja,kiil' konkrs1i. tla,jmy na to alek:1el'Q. GazrllI"ka. jest najpopuJ:a!'ItiajRZ~ bron.lq,w JIOWOjennym ~wtoo.lH 1 warta um1e6 obsluZyG rown:fuz to ~

Prowadzenie pojazdow (8}Jec. TecJmjk)

f1t Prowadzerie samochodJ - ob1op· oze, me pr6buJ m1 tlu.maQ'IIIYO, te D.1S IIial;z samochoo.u. Ma!e at, 2da.rzy4, to ~ go k.1edyll mlaJ 1 wtedy - uwler-z mi. - lep1ej byll Wl.edz1sJ, jak a19 mnlenla. b1eg1l dDdaje gazu. Wtedy. klacly ruszy za. te~ banda gangero !eplej zrw1ldlka. BZtrulzek 1 wledzioo jak wyc~ z mRBZYD-Y B16dms potty. Bien t4 um1ej~tnoot, 1 n&wet. me staraj elfil g1'y1Ila· siC. No jut, 'WP1Buj Jil na kartf,

11iISllDla

I ~yoh welokClw noJety ollkub&iS, na n10 1nIlei0 nte zasluZyU" To.k za.rab!a. alJi! as. ayele w Detrelt. ta.k Z8.1'abla. al9 VI vega.s. Nil. ~ury6ta01l. mOj drog1, n& liur.'1lltaob..

Brmi melleka (8IJec: WojownikJ

CJtwIerine zarkOw - to ba.rdzo przydalina um1e,Kitnooe- I woole I11e dl&tego, m je!W. ~b1sz kluoze ad domu bQtletesz mogI sli d.08ta.d do ~trz. 0 n.i.e. Otwteranle zarnkOW 1.0 tsoh. JlI.'&wt1z1wa. az1iuka, cod, eo byO mot.e za.pawnl oj P1'·&OQ t plenLfl.(1Z&. WY8~Y, by!! byl 19' tym dobPy, a mozooz bye Jl6wny. t.e 8pa.4nleaz DB. Cl3tery le.py.

~ 8ra'l maszyn::>W8 - ~ kare.b1ny i eaJa 1'Z8!l2a 1nnego.zelaBtwa., k:t& re w;yrzuca duZo olawiu w bardzo kr6tkim omste_ Ten spnt;t daje nles1e_:go Imp.a., wi~ IB_p[ej ZolbyS by} byk1e.m lleplej dobrze staJ. na :nt1f{oob. bo l::na.czej p:il~ E.Q' na zle.m1~. a kUla paleo!! w meba. Brof1 maszynowa. to tan rod.Za.I bl'Ql1i.ktdry" sltl2ydo W&lkiz IIU.iloobsm i mtrtantam!. Glookiem k:h me ~tIl1e&. ~ lepIej QJl3llUj ebBlugl; cekaelIllJ, ok?

-W- Kus:za - Xusza ma to do sleb!.e.. Za jeSt bron1!\. Z gatunku tyob 4mI~ JMll slogn18az do bagatnlka I wyuiJ'j,gn.1ssz ka.rablny, za.padn1e c18za. Gdy Z wozu wyol~1esz k~, okoll.aZlli .irajBrzy posmza~ al" ze ~ecbu. DIaOOgo wlasnle kus.za to brat\, z kt.<3reJ a~ Iasz Je.k jest,eS daJeko oc1 pnec!lwnllw.. Broil. UlBiVgowa. j&k maw1aJ£\.

1t- Prowadzeie motocy1da - poalUohlI.j, j& wiBm. l!a m01lOCyk.1 jest bardzlaj 1'Oma.nt.ye:my. To.k w1em, bI ma Jepaze przyspl.eB7.unje. 'l'ak. w.tem. Z8 motocyklem doot;an1~ all; '1'1" m1ejsca., w kt6re sa.moo1l6cl nlgdy Die dotrze. 'l'u, do cholery, w1em. t..e motooyklem motn& !lB.wet jeZdZi4 ~trz wf.QkBzyob budynl!:Ow. liro h1eN "tll: um.LejfltnOEl4 t me t-ruJ wreszcte!

ell gdy do str1ta. br&kowalo 01 jeQ. neJ karty I mulilaled przekonywa¢ t~ Mw. te wyldadaB.z ckla.bom,? Jasne. Dobra l'a.I1&: Ilauoz at, podazaa rewlZjl l1l.e~nlB ~ notyk Z d1I>nl do dJonl. Nautl:Z sbi odpowledn1o l"ZU' ~ koMml t kantQwa.O 'IV" t,rzy kart.;}1 I n1e PI'1lynQII w1pJ wstydu Vegaa.

Brome StlZotyczne (spec_ Ran([6rl

_ _ Wyrztbie - me ukP.ywam. :te 111e jl12eJBda.m za e!~Zkfm EJll'Z~tem 1 malYm1 dzlal]mml AIfr nfa ukrywam tat, t.e wlstn1e ts.k1e dzia1kD 1ll..BillJ.. Z!IJ.llDll:t& wane na daclm mojElj 0br1sttne, i ehoCi .1'ZadIm z mega Jmrzys-ta.m. n1e ta1ujf/.

aa-potrafiQ ~ n.tm abslugIwac. Wa.lczylet kfedy4 z Golfatbem? N.ie wLesz 00- to? YoZel~j.

1t I:J.k - !lm1ej ~ brame, IbnlBj sl.Q''l'tiZ::m1.a!Bm ~ ubaw; gdy p1erwszy

Szb..jd Waid . Kung-fo to n1e lml~ ostatnisga oeaarz.a. CbJ.n. TaJ!:: n8r zywa el, sztulm waJ.kl. PtmIaj ~ & twOj pl'ZallWIlik bQdzte przypomln&l po waJ· oe akordeon. .ri!tIW naletyG do tych dellkatnyoh. polecam JU·Jltau raz po ~ wa.I1sz wrog flln 0 zlemLe, a.Z ten JlO!!ta.nom oddall4 ~ I zrswtd0wa.4 BVr6j Ilwia.to_pogl¢ OsoblSo1s _pol8cam 1tJo1tbokB1Ilg. TutaJ kOm6D't&ruI8l\ nlepot1"Zebne. Hsz

Ptowadzerie ~Owelo::: - ruektOrzy lublll azybkle samOQbod.y. lnnl jaszoz;e szybaul DlOt.ocykle, ale powlem c:I, .n:te Dla to jaJt czar 06\.amnaatu kOlek.. DuZy, bezpiec:my, sUny. Gay _prowa· dzisz meZal'OWs:e, je8teIl panem autoBtra.dy. Z8.aen s;:panel' w Chrysler2$, rrzy In.. nymPordZle cl nie podBkoozy_ Ga.ngersL JDDgll all; BChowa.4, _ swytttJ rozpadAjJ}oymi Bi.'il 'l'l"Bbllruls.IDl. W dz1Bll!1jSZyCh

92

umlej~tnoSol pot:ra.rtsz maazerowa6foI'sowniel ~nte.POrozumlaft wykanywa.d lo.!l:on,tozne rozkazy p'I'zBlo!onyol!.. Spro.wdzlmy Cl2y zrOZU,!11.ia.lBS~ Pe.d.n1JI Powstanl .Ba.a.lI.oznOlltll

ap6Jrz 1111 prosllO 'if oozy. No .Ju:.!:, 1).\8 ~OJ atl}

1t Dowod2:ene· trzeba by() kim!), by ludzi ol~ sluoi1a.1J. Alba lnao:rej, za. sa.clnicza n1etrzai:1O, byO kim!!. Po _PI'd8~1J t;rzeba :Iill. kogos. wygl~do.O. Ale to n la wSiilystka. Jak paWlesz, by l'IJ9ZyU za, tob!l" l'USZo\\. Jtl!lli powlesI';, by 81$ ZIl· mknelt, zamknf\o stq. ,]a!ll1 powtesa, by. .. no dobra. na ataoja.oh benzynowyoh to rue dzlaill., Ule zs.~o.n.lcuj sz za. frlko, nawat jerJll maaz dowodzeole na wudzisstce.

-wzglqdl,1 ja.k nazwlesz sW-Oj spos6b rnachama 1'~ka.m1 1 nogami, jeSli potl'a.fisz dzi~ki niemu skrzywdzM kogol'i. jest to sztuka. waJk1.

OpIeka nad zwferzElI:ani' w ~I· 11111j iIIyOJl O11',osa.ch clobrze Jest m1El\1 przy· jaD101• A pon1.ewa;! ludztIDTl nl mo~na. j\l:.!: ufe.~, POZQ9tl!oj[j, zw\erZf,ltl!o. SLlny wl810z0howleo wykaraoka. alII II k.lopo~w SPl'aWUlej nit dzleBI~4 BulokOw. PIes obJ'QnnY Ol!lQsw bQd2l19 he.:rdillleJ pomoo· oy nlt GJook. wytf'er;owana 10.s100. to pl'o.wdl'l1 wy Ilk Rl'b. DlatfJ80 wartCJ OPII1' k,oww) BIQ zwlel'zeta.ml. dba.O a nie 1 pie· lqgnowo.6 . pl'tWlej ozy pOtll1ej od4adzL\, ,,11 wll\zk.q. to 00 tm de.lae. Kt dyS mtalem kl,l,l'a.luol1a., to cia,plero opowl@6. me uw!ertlyaz en ta.kl ka,'l'a.luol1 pot.T'lLn WY01iyn\e.d po p1jo.Jo;u".

~ 8lJT1erang - Zal:ozl;! Bl~, ita n1gdy o tym rue s;tyszrues.. Nle uw1epzy-sz, eo potl'afl!:!. wymy,!lli6 ta pa.tl3Je.chy z pusty· ni, gdy bnaknia 1m amunicjt, Rzeozwy· gl<!:da j&k duzy bsnan, l'zuoaaz tym, led to ladnych P&\~~1<\..t 1 w1li)Cej metr6w, a. potem wra.ca wprost do Jleki. Magi&. A .po dl'OOze tl'af1a. w Ieb ka.Zdego zaBranca, ktOry alii nte uehy n, Gdy ten OZBl'wonoakOry sllk1nltot l'ZUCliJ tyro we mnle uchylf1em sie. Ale w Zyclu nte spodziewalem ~, $ te cholel'stwo po kilk1J. sekun.d&lh WlIOOI.I. waJn1e, mnie w ~

Sl1ryt

Meflycyna (SlleC. HaO[Cr i Technik1

~ Leczn chorOb . Wlesi'! 00, gryp&, La ja. tet siv 01e }:ll"zeJmuJe. Ta.k, ta.k, 'aw, ozy gdr~azks., to male plwo. Ale ~a.k zo.aznleaz 91'1106 k!'W!I~1I pUf1ZOZ8i~ paw Is. 00 k Wild ran B, t poolO I! \ 9 Ja.k IUYHZ, to mozsaa byO ptlwten . Juz po ~oble, jeIU.t nlll: mS&' przy able kwnpl& (ali!ze- 1''' Ch1opoy z eklpy ponuq tI1q cd 1'llZU • DIe bod\ l'yzykowaU za.rateo1a Bt~ BItdzles:Z m.IaI ~ , I n& odclwdDym n18 pod~ c1 kUlki

pleJ t.rzymaJ &1 bl1Bko Ii rL a.Ibo

cbCXl1&2 sam Dim z.oota.O.. kle8 wy jdOle.

Empatia (spec. CwaniakJ

SUa wolt (spec. WUlovruik)

.1-,

Push zegcrle EJ1'1OC;J • no l ,y'

obraZ soble. w1~ rllDllta.. wleJld jak Juggerna.u p1ana.lecl mu z pyllk • caJy aZ ~ lJ'Z~B1e, 1(6)' Zllllbl"ZWlone_ To proste, jIIIIt. 1lc1eltJy. Je4IJ 111 JlOI2,sz .lb.;w-... dost.~lu emocJI ludzl, jedzero dla a1 bl Wll1C1zl.M. czy r t.. kLOry Il.tDillaprzee1w bo sl . cy tea naJll-'&WI4! j8SU&k1 t.WILI'dy. tI4 0 y. ~ azy BI, nleo1el'pUwI. azy my4ll 0 ~ 1nnym.ozy m je5~ 8kuplony jak jamla choler 1

Proca - k:awamk 8tarej d~ worek kam1en1 i 1lll'hFe oks wyb~ by kawaIek~ za.m1en1t w baPrlzo me~ bl'Otl. I'roI;lS. ~ TIle metna, prooa nie potraetmje !>hmtlka. Pr~ InoZesz sahOlJiaC w k:Ieszenl. Pl'OO.Y me d~ wykPywacz metalu. Ja. nada.1 wo~ JIl9jego GJooka, .ale znam ldllm rodz1,. k.:t;iEzy Die w;ym:imillI by go na. swQJ k:&waJek gumy.

ell, na_t

mttZllI'nL

Lecze1e ra1 . wyol)rat soble .sy~uao.lV • duta prfdlt.o6O. pawn poilliZg. I'6w, c1aohowan1e r tBayaz. R,ka ma. m t.r2y loltol .Ilarga. dwa kol&n& ~ ~o a1. t.rzeba.? Gorzalkl'i'1 0 dobra. g(tI'ZIllkI t,e!, ale ezego je8Zc:Za? Tyt.anIU?

C11l0ple, .sa DIe u.ltt Tyt.Ot n1e zra-

1lt.aW1 CI ka!cl. n1 ~Y.Je pobarata.-

nco dupskal Co wiem 0 tytonIn.-?!

Psyoh jeet.ed 1 na.lag

pot~ U 01 goOOle ~ ilia do zdarcla, • 1m bUU:J 1lIl0000u, ~ym ba.rdzl J to wld&6. Nlewtarygodne.. Jak" ma BiJll, by jlI'Z8(! do Pnodu no. przekor wazyatklemu. b1

Charakter

przy]l84kowa BPO kany

remu ... ~ym m.1eaU z

Za.rOw~ z dost.a 6poJn:y ll& meble I spyta..rzy Ja a11J Ik4dII nl mam'r. ",Ie wypada. byll ~ ato J~ U4mlaoh·

nIj s:~ u(I.&J. 28 aIt.ustaD. I

lroturuaJJllDWl.ed%., • n1e.. AlbO 01 uw1O~ alba muz n wSnIek1yah Ian jasna cholcmi.

~ Zastt asza Ie - .kk.p:x:Inias1esz glos maA s1{I ~t. Ja.k. hzykn!Bsz.. :maN ~ zasraA 1 to w sum1e wszy stiru.

PIerwsza pomcx: • kto&. ,Je&;rm.e W a:u.aa.ch radla I t.e w.lzJl~, ZE naJwumlejBZ8 8111 pl.eMl' trzy mtnn~y. P1erwsza. pomcn W1a.dnle wtady Fa~UjB 81, tycle. Ll!plej byll Bt, n& t.Ym mal. A pteJ, .by zn&l1 ail;! na kotlcu ty te:i mopeemu ma.m l'lWjQ?

j:. Rerswazja. 'I'ak. to jest t& n&} ~jSZa Zl101nDEC, • waJka umysMw. Albo on. .a.ibo tty. ~ fa.retowl ~ w oczy 1 rob15z ~mInJ:. On rob! tAJ sa.mo. TaJd.e Jlal=lY et ]lre<ito w oozy i rob! ~ ~ Jeden z was UiWIml: WZI.'Il'k.. 1lle wJ} =YllllI.. Przegra. Chcesz Sjl1'6bowae? ~ Ho.ahodZ r;u.

pee. TechoJk)

_ Mal a b - "Yff ra.z &Ob1e. :Z.e widz!IJ:Z pel:ny b&gUnlk:b1l twa.. a 00011: stol f. ~ I za.k.l.ln.a. 61'10 ze CO ~ za-

do jego Pard&. Aba - mflwisz: - J OD P T. prRJl£huJn1II 8t.eiml. t.eZ? I f8 dwlll ~? No dob1'2, B t.Bn uklSd bydraUllc;my. w do aze€n..? Facet wlez1e tvagmenty ukilldu Wlown1- ozego do wyrzutn1 poolskOw. I wiesz oo? To nle Jes~ st&ruio.l't0w8 wYJlOSa.Zenle Fortlo,.

~ : Elektroric:a - s,pleprzOIl8-l'adiosta.oja., bo DOl. N1e dZ~a.i(J.'Il'l:Y system s:prz~Zooyoh dz1o.1ak w bunkr'Jle. w ktOl'ym slQ zaba.rykadawaJllrQ, ttl:! Mi. Klopoty z mda.rem- dlatego !splej by!!: JlCr tmlU80b zr.ym~~gdy zaL'a,Y'll& byO gorllOQ, Szczesclln1e WU!dy:

j- R\Jszrtca-stwo Tak ahroj)!e, \0 e1 ~ przyda. " dll8C, t.e bfOZlE!BZ IMgl naprawlO b!'Ol\ JJII.lrul, to ~ sam wytwarza4 &m\ln\o.lv- Nietle, PrllWd&? Gdy po &tn:elaninlo pozbLeraRz luHki, bQdz:1as~ l'XI1oJ ntaoo proohu, kawa.1 oloma z ktdreso mote IJ,. 0dle.4 poolakL. "t.I16. pisl'UDUJl\olll\ no. ap)onkl, to przy odrobin1e Wpl'o.WY, bfdzleaz w stanle sam POWt1il'nie napelnlt1 l'Ia~J. N1lt~ nle mom, ze jest to pl'oahe I Ia.twe. we z lia.k~ umtejQtno!!clt} mo:rnll. nlsele fly 0, No 1 po wystrzeJenlu ost.atn1BJ kull nle sledzlOO t bl&(tollO. 2u no.jbJltBzy Bklep jest dw1e- 0018 m1J ~ J, a14Ad I ~ ten problem" wlaanym zakrBsw.

I-Ista-Ia nle r!lll.lIlt1 z czego~ Wbrew JlOZOJ'Cm !Itt je6zczo D8 dwtecle goM! ,kt6~y woll.'li slauzJ.eo !IV ksiega.ch 1 ozyt8.0 0 (law nyoll OZMII,O,h. Co trill ob-

chOI:Izt Wojna BeDesyjna. Po co 1m data. ""'4*_,#,18 clrutf.eJ W1a 11 Po co 1m lIlJ'm-InBDje 0 Hann u? N ss J. 81edmt 1 kuA Rlwlam 01, 01 J to. kada Da topwikC6w

Gecy a'1a . '-Ik1 raost. po-

trafi e1 Il& jedoym Wd tau ymiIInIl! wszystkie pa,tla~W1L AlrykJ Z CZ&II6w sp:rzed wo,lIly, Odyb;y JesUlze pOw!edZls.l m1 gdzie jest til. Atryka. 1 po oholer, mu ta. w1f!dz8- Z dJ'ugleJ Jednak stl'Ony, ezasem .potra.!1 Bt~zelh1 ta.klmt Inlol'macJam:t. Ze kopa.I'8. opaclll.. Wlesz, jedzlemy ]ll'ZeZ g6r'y Ska.list.a, a on OQ~ m6W1 0 ~ektoni!le, 0 plytaoh, anJ !lto chtople coajl'zysz, So to. k.amaul' 'lll'1alkodot mo.lego tIT&, wa.lJ aiQ nam nil, J:.J'&II!i. WW1l41em g~ w leb 1 mOWle. mu. a j&k 111.0 jeDC2e raz lJI:ydne " t.ym J'ejon • W mu

calll jego 1I1et1zo w~ dupsko.

am na binlogH? Ja Jl to n . DO to jestI Chyba 00II 0 motyllt&o.h OJ na twuIDI miejslru bym I.e 0 nle bra.l. PonUeJ ~ um1e1QtrraOO1 Przst.r nl&, 114 0 W1e.le lepszel

~ Rzyka. Matemaf:yka, Chenia - olej t.oilPoW&g/il.1 Nltll'lo~l'2Iebnell No. maZe Z wy Jfjl-tkiem Chemll.

Obslga k:trr1Jlterow - 'II' l&t:.ach ~t.YIlh ZB.'II'I'O\.[l, arls", zro.

.IDlY peoet.y ja way.lOY. I v1Bsz,

.k&Zdy. z 'Yeh tIS". chad ~1t1 sam.

41liaJ:8J zupalnle 1.rl:lIa:ZeJ. tt:aetL tljC je4Il ~ ft jDJ!: I'U " ~olu utywo.lllS kmnpa. In jut jaB y, myllaz sit srodze..Kiddy omp m1allnn 0 BIO&. kaZdy m1a.l kompa.t.ybUny system operJWyjnY. kli4ry kcmpelt.ybllny ca.Je n18 by1- Do obBlugl kampa ~J'Z ba mleO c)lolern:ta druJi!\ aleppl1 wollO, I (til.!' od Bega. IILa.ozej nie dll.!IZ rB.dq. wtem 00 m('lwl~

96

MaszYr'I d¢:Je - powDle. je.st nlepot.nebn Abaolu.tn1e sl~ ('AI pr d paUlUje8Z tego ki1k& 6ilkund jJO r.ym. jalr: 06 rzuo1 c1(! eJ fabrykl., klIIdy wsz;ystJto zaezlll8 t6dy, Sdy prasa przejed3iB Ii e: po t,woim kumplU, dZwtt l'O'V ~ I b drugtemu, a. ~;y mst.an1esz :rozJ80bany pruz w6:r.ek wldlowy. ale co ta,Jl). pr8wdl.l.? Przeolel!: Moloch to ty:Jko bajkB. dJa dzleoi, nie?

1t Wozy bQOwe ' Jooha.lam kledys .(2hlgieijl, wll!lIZ. P0wtem 01, nlewla.rygodna fl'll.J(Ul., tl'zli'sle, huozy, a. potem dup, wjeClho.l.l!my w ska.!Ii'. taren 510 obllunl\t, Jedwo wylatMmy z te!!Q olmlel'stwa.. Dim 1'1lllolo w Pl'Ulpa:dO. B.llk.oda. go.. takl illjny CZOlg byt

Percepcja

WyC2Ude Iden.rlru . w1eaz, -zromllamy 7.8 skUJ>czybykleln ze.kla.d. Sleek ~zaJ: QM.rnsmu oo~y I wywl621tgo gl~bok!J w kanton, w mleJ$OB poorane jasldnlil.ml jail: przyslowlowy 881' !Izwajoarllk:l. Po~em W1'OoLI do baz.y 1 pljemy soble plwko. C~8kaJnY, J:..a.dna. pagoda, P1a;clh fa.luJ nA olemny nolet, znacey BI~ rtlska, );'a,dIaQJo.. a.le luzlk. iylmoU.Smy po BloXl I je to OK Nle IIp IIZY}o nam ~, mlelljmy a.kurat tyd31etL wo1nego. :I.JJo ja Iem. m1nOly mo t1Zt.IU'y go. da!ny. a D l.lorYUln1J It .... 1 Cza.rn.£;go. ltIzre U4mI.oohnl~'y. "'prost. do obIJzuwi-

Ska. R mt ope.dly.

PrzygctOVla1e ~ - a too Vi ~ j&st. ostr hlstor1& SpleprzaJ.l.Smy -.P1'7.ed lucUml Szatoo.80 Prorok&, wpadll~my w ilrodek k lonu, tOry JlOf.I1Zne, kamola wi lkQj!OI IIt8.DJI belll"-ynovvej :os. &ozyta.o.l1. 1 wles2 Ol:l ~J:)li1jmy? A spu-

~lm fiak1 W<iJD1e. wyobraz jakby el ~ja benZyno 1l&~ AlIa. na pewno 10 zmblfilhIlY, JUZ apl - PoWlem tyle: znasz: sIowo toyll ., N ? Onl Ld: ma zna.lL

1t Trqjeie - 0 czym tu mOw-Ie? Pusz. cza.sz tiwOQh godo~ .przez PlJstynl,. Potem czekasz tydZl8.0. I pUB~ za. n.Im1 .facets., nory tw!erdZt. te Jea!) trop1DleIsm, JeS~ rUBZY Zll. n1ml11Dh zna.jclZ1e, toJ zn.a.czy, ae fa.ktyoznle jest tI'oplolelem. A to ~naczy, :re wykupU t~ wJa.Qn1e unrlej\jtnoSo.

Naslctiwcrie • pP1l1e, ot.e52 sl~ w wlfZDJu I PI'ZllZ PlOO Jat na· sl'lmlll:waC, c:zy ukllChana przyszla c1t

llI'fWIedzfc. Taaa. ob&J nle

oto clmdz!. S1edztBz, pl pi ko, oJto.

10 :mbawa.. mHo, pn;yjemnl jaIaJ.S pauienka ~s. 81t. 8 n ltolana.. I Dagle puk. COlI pJ'7.8W1'Oollo sit za ba,ra.- 1ctem. przy stll.llofl. Wyois/l'.ll.sZ ale, kOIl' eentP:ujel!z 1 'slyszysz azul'a.nle. 'l'c Mike, cfltr&Z;oik:. K toll oll\gn le go. p<.1 ~wtl'Z9 ...

'-i- Wypatrywarie· da.wno bemu ~yl facet, wo}all na.lllego SOkole Oka. 81y· sza.IOO I) nlm? Ta.k? No 1 WIIZYIlt!tQ jaBIle.

~ • KUdy tn& czasem jakillS J!!'zeczUCl&. SZdIsty t.mysl bYWIl potr=bny; ale ~1I pGJU?Al el prakty· kit YO mllka.n1\1 1lI bezp ~ ~10D.y NIl;! bVd --merz 0Lujn0l!k' na ~ pytaJ do azego cl fif¥ przyds. Je:t.all n1gdy ot. Z(l3sa.laS okra.dzl.ony przez ltleszonkowoa n18 Zl'GZUIIl12sz. CZu,Jn0ll6 przyc1ajIJ III cl.cslown1e w ko.tdeJ syl.UaDJ1. l1est.e!lIllY p:rzeciei o'boQZeni PI'7~ W11og6wl Nnjlepszy Jrumpal mD~ m1eO ~!;y dv.l t1 l1JOda-

tworaerne pos aci ~ >~

~ ei ga.rd}o w ezasta arm. LB.w1nY ma.~ tendencrje do spa.da.n1a. a.lpJrat gay wspmasz sf€ zboqzem. g6ry. Przyczajeni w krli!"&1moll mutancie tyJ$Q OZl'lKa.j~ a.Z p6jdztesz atli' odlac. co cr1Q urasnje W taldoh muacjaeh? Ty1kG Czujn.o§~1

Przetrwanie (gpec. Rall[er)

(~ t..owie<;two - ta.k I?t~ sklada., ze jeSZQZe rue przegl~eE! romzmru w tym podrQozniku,kt6r-y cpisuje atwOl'y zy· l!¥18 w:te] okolitr.;r, pra.wda.? Uwien 'rm, stwor6w jest'OOJa,llliLB&. A ka.Zdy z nlch postada, instynkt jll'Zetrwa.nia. W1'llC je· I!Ji b~dzlesz chc1al przYl'Z~dzt6 .sable na ko:faejt jednego z_ nlch, wiedz, ae rnusisz. bye sprytIl1ejsZy. MIl!iIml pQlronall ten lflBtynkt. To me ~ }h."'08te. .Pl."zygo. tn.] siQ: Jl& at~ wa.IJu;. D prz;atrwan:te. Alho go dorw!esz t ubi.1e&, alba zelech· Dlesz z giodu. Gotawy do lowOw?

ZncPnoSt terEnJ . a to widz1sz. jest jeans. z tyoh IlDI1ajl(ltnoOOi. kt6rych fa.ktyozn1B mOZna Bill ~ WyBtar· czy. Ze od dzl£cka -wyChowywalea. sl.e: I1Ili pu:styni, a. na pewno Da.unzyl~~ ~ rOZIrlae jadOWite ~ j ~ wieehc1e. Pe:wnie lmja.rZysZ teZ, k.LeI1y zbHZa llio bm>za ptaBkowa., a k:!edy b~ dzIe 1a.Ia. mach zgadn.!}, po~ l'OZl1ln obOz os1mtlro ad sloftc&, ukrye -0 przed ~ 1 dzIli:1miWNlel'Zli'tamt. ta.lt?

(* Zdbbywarje wody . ~y h1per· nt.arketQw odeszJy w ruepamteo. Zl'esz· t;!!, nawet ole w tym. problem, bo Jaal! mieszk8.sz w mtelloje, nts pow1n1ene~ mlee prQblem6w 2l wod..\. Problemy za.· czyna.:ilt Ble na p1llltyn1, I o.lbo jes te!l F6ZdZka.r.l:Bm, alba masill til'S, )lameSa beooekawod&. aloo zd.yohlLflz ill j)I'a.8nle· miL pc 1irzillall, I1n).a.o.n. Nawet po dwOOb. jak sll,.dz';.

Kamutlai lxpec. Ran([er, Wojownik i CW3IIiakJ

\ Skr"adaJie sk: . ludz1e 81\ n91''WaWl.

Gdy uslySZijj twoja kl"Okl, maze Bili' zua· ~G. Ze :mbaDzysz IIICIl'J'y W t;wo1m klerunku granaL, n1m w ogOIe cit zo~ Lepte.j olIDdz1c jak lndIanLn. Bezgloon1e. .Ia.k !IZ1owlak W1l1mo.

U::rywa1e sk: - jeden ill molch kum,Pll". ~em faoeta na PUlJtyn1, na pdludItlu kraju, powledzl&l m1 k1edytl, Ze ~ 1J4jlepazym spesobem watkl ill jll'ZeCiwnildem. jest Z8~ mu z drog1. Uw1erz mi. facet m.la1 I'aDN. PoU'afU dos1ownl.a rtmplynfl:O shil W powletr2U, mm.d& BIaok. Ca.ts mOlfla J)l'ZEImasmf'O" waC 0 cal QI1 nlego. Gdyby nte byl taldm SJlPyuiJI.rz6m., Jut ttawno kopnlll by w kalendan, A. tak ty je do dzI4 1 ma. B~ ~m1e. Uwa.t.aJ. mot.e wl&&l1e za r;ob atoL

1t MasIcowaie· zatrzed 4lady. wu· na rzecz, zwlaszcz;e.., Sdy JXldfll:a za tob4 zgraja. lInvcOW glOW; d.wa ga:agL 1 Wesoly ZaMjoo. W8.l'to potraflll: zamMkowa6 obozowtsko, ukryd saIDoch6d, rozpalIll: ognisko '!Oak, by rue wyda.l:o DB-wet krzty dymu. 1VlHr2 m1, )lylem kiedyll w takleJ syt;uacji i liD, Ze ~ z tobli rozmawi&m, a czym4 Swladczy. n1e ~?

8 ztlIc zki

,. ~ ~ jU auLcmrad& do ~ ~ Intpl<! .,__ ~? --If 01 LO .... 100 gambH. Cbl>oso<

I!IlOn6 awaakt'> ZaP1Al>f III _ to 80 p;ml>l~ P1Ut..f WlWI • -.II""""""", ... ao. it,,~ .. JOO. ~ IIiWriI'I.' "

QG ~ .... JU.,I ~ --O? 1INWd&?

krok 7: 8ZtnCZ

Dobra w1ad.omOllc )Bat taka, te:mru dOLItanl88Z PI'82eD:t - a b¢zls to SZtilli2ka.Jest lab tu O&Ia masa., a. wl~ wyb6r masz nle ma.ly. Jedna. z dWUBt.U - t&k mniej w1fceJ wy81adajl\ Pl'Op(li'Ojo...

usJs;z: jedna.k ZW1'6l1CI uwa,gQ na to. przy lmZdejy;e Sz1<uazak pcdane Blk mLnt. maln wymaga.n'. Ja.k1 mUBla spelnt4. by mt.c J<i zdnbyc1. Wyma,g.<mlA ~

omu Jttnallcl oraz wapOlczynn1kO . Jalt ~ aza.sam ~ ba.."dz,o

wygorowane' Do dfu~go. M &tuazld btdz1 mogl Jrupawa4 p~ sa Ptm.It. ty DOO~18.. Wt.edy. jak juZ I'OZw1n1esz &oble "to 2ast!'assnle na 0Semk~". WI'¢Otsz tu 1 zrobls2; dJoobne zakuPYi co?

A ~I co, wyblerz jedn~

~

Wymag.anle.: Zrooznodd 12+. dowoJnQ

umiejlj!moS6 brem palns.l nia c1QltazeJ .1edno.k u1:ll kal'abln

O~ A w1dziaJe§ moae "Deopava.do"? Tan gQGd potra.fll wymfallJ&O ma.gazynkl. jak DIkt.lJlny.

~an1e: Wym1B.na magazynka zajInu .)eden segment • dotyczy poazozegolnyob bron1 Btl'zalaokloh. Sztuozkli! naleIlly wykuptC dla kaMegot.ypu bran.!.

Pac.t1/powsl:a!'l Wyma.gan1a.: BuCiowa 12-

Opt .Je!W jest.e:!1 z Hegeman11 n1e pobr&f1BZ t.ego od urodzlmltL to wstyd. Go!late Ow.lGzq, 1 Owtozl\. a jak doJdme 00 do 00680. to InaSZ wratenle, Jakby sku.ba.· MIllO lau.1 na tru.mpolln1e. Wl~o jaul1 wybraJe§ Jl(lOhoof,!:snle "Begemonia.ft -1 . pleJ wykup ~ aztuozkO. Inaczej lud2il bfd, slQ Z ol.eble dmla.!.!.

Dzt&la.nte: zerWa.nlB alo z z:lem1 na row' .ae nog1 zs.jmuje )eden BeSlJleIl~

5nqper

Wyme.ge.nill; Karabin iii+, t'ercepoJa 12~ Opta: Dwaclztedota m1nut mJerzen1a, jedna kunda. na IILrza.I. 1 ODJa w1sczn~ w ~rumn1 ella tego gaoo1&; ktorego m1 184 na celQwnlku.

Dzlala.nle: celownlk optyozny zmnl8j- 8U). t.rudnooc tl'allen18 celu 0 40% mmill.st BtandardOW8go 10%.

5zybld Bl1

Wym&gan1a: Budowa 12+

Opls: Yam klnIiple. w Detroit, m6wtmy na meso BUStll, WlBS2 ozemu? Bo jak przychodzt do swze~ to g~ sadzl ta.kIB SUllY ...

Dz1aJ&n1e: W jednym Begmencie mo:l:e<w PQK0ll80 tl'ZY watry;

Dobywaie

yma.ga.nla:..P1st.olet.y 6<, ZrQCZ!.1.!lM 12· Opla: W!t!zia1Hm kledyS t.a.k1 rom. w sta· l'ym klnIe w vegas . .,Bez przeoa.czenla ... o'llY .Tombstone", nie pam1qtam dok,la.d· nie. Rzooz byla 0 kOWbojac1l. Ct goaole 9tJ'zaJaJ1 Biq DOZ 081ony, bez pancerzy L Innych t.akIDh. Jedyne co sIqlil:zy:io - to ktQ plSJ'W5ZY do~te bronii wystne- 11. I wie5Z, ad kllkl1 mles~t.e2Ilwtl!Zli' tlobywrutle. W kDt10u Irogca zask~ D31&l&nie: DobyolB bron1 zajmuje jeden Be~ent.

w mg1EriJ aka

" . PRrCeJlCja. 12+, Wypat.l'ywa-

nIB 4'

~ 1Oed3 wyo'"byI= ale zza. a5km.y

to nie zsrywa,j tur'yBGy 1 u1e .rozgJ¥fa;j sIv za przool'WDiklem. tyLko rzu(!; o:ldem. a poteD18t.J'ZEila.j. ~ ra.dQ usJyazalem 1II1ala taL t.amn. I ad teJ POTY taJt wlar

..... 1at1'rt8Jn~· OCI r.o wycby-

.!ajlt 1 rozg1l¥lajit q...

I!KI.!anIR NIe ~ sqmantu. by po wychylentu &f~ zza. ?lIlBJany dostrzeo wroga.

Netykahy

wym ... nta.- tyDm lila proti j1 ~ B;ud.oWa p(I!lli2J 12

Opi& No dobra., .jB.k~.k.l'OWi pla.aak na arocLru pUBtyffi. nte podejdzie;sZ do n1ego I nie za,ezn1asz po nun skakaa, co? No wlaanie. I dla.tsgo tat me kopis 81.0 !lZIlZlIr6w. Smierdz~

AltAI.al« S=ur wykonuje Prze<l1f;ltny l'.88t. tJkrywania. me. Jeall go zd&. 1 n1e ,)eat. atresY1'D.v. :mlka.. z pole. w1:dzeni& i nJ Jest. dDB~any. nie m~a go ata· kDwa.o.

i<a1a1y

Wyma.gania: tylko d.la pl'ofeejl Szozur, Spryt.12'

O_plB W~ypo podz1em1a.oh d0- bra ~ DlaZe nawet wtpJ gOOzin. c.temno, molgoo 1 pfl!lclZ:'l.. A godd m6wi~ Jeste4my na miejoou.. My41e &obis' Z&' -PrOWa.~zn nas do domu, wi t;amy w 8Z8JD.bl~ A Qn ole. wy(flIod2.1 ns. powl.eI':IlohmO 1 Il&fJla S1lj1 ~ te je&teIlmy w Vrcaa. A wtes:z., .r&rultzyWmy w Detroit. J>am.znl~

llaI'lanl.., ~U.Ae po ks.na.laol'I S'.iI!::zu.J' tl'lLktcT.vfJ.OY jest. j~k gdyby m1.al u:mlaJv~nO:Ad 0Neri.-ta.o.ja. w- tEll'en!e nil. ;pozio- 1ll.la e - ZWII.\Z&lll:!- Z wfdrOwkruni pod 2Iem~

Dam na pIecach Wym&ganJs.· Kandycja e-

0p1B K1Bdy wyc~ z pleCaka namiot, mo.r.eraa. aplww. liw1e trutlB gazowe. zeer.aw garnkm9; ~ 1nIc1Iarkl\ 1 ~ na m08k1ty, nIa zdziW1lem s10· Za.skoczyl m.nle gay wyu~ s!o!k og6r"iWw, ml.alrQ: na I'lBsmzOwq I !61wta. w !ilJ:rtku. Potem ~ jak1S wy.k:rywaDz PUllhu 1 podUBZk" Przeglql,. gdy z dna wyJ!ll pll1t.B.me • pa.pm:le-

l)z1aJanl~:M~ udzwllD¥ dwa razy wtpj nit n.6rmalny czlow1ek.

Rozkaz

Wymagan1s- Charakter 14-. ~jI. So, tylko dJa.p!'mesj1 S¢zIA

Oplll: 00M wypa.dl z;a. n.s.lJJ1 na. ul.loI;I 1 wyda.rJ al.f $AU skw>wyayny". I wlSSZ, nawet ja. et.aI1ltlsm. NorroaJn1e cud, Dzlalanlft &ildzla. mesa wydaO jeden z trzeah rozkliz6w: "ciflza.·, nataO" Ol'a,l'l ..spak6J" - jedlI ada Bardzo '1,'rudny test Gh&!'uteru. przeoiwnlcy nla magI!, wylronail l'ZUtu obl'OIID1lgD, by 819 przemwsta.wtl! tel Perswa.zj!.

DoSWiadczony

Wymagania.: Kondyoja St, Budowa. 12+ Qpts: Dawnlej byla nawat tIl.ka. fuoha, bodaj bryga.dz1sta. si(l t.o nazym.fu. P'a· oat eta! 1 nit: ate robU, s. tnnl c1ZI.,ki1iemU pracowaJ1 !Bpiej. DaA w1a.1'Q?I Dzlala.nUt Bob,ater PCltns-ga lnnym OBObem P!'BJC1J.J¥zym >Vl'a.2l a n1m, illh wy. dfl..lnoa~ jest wf'i'lrnza. 0 00% dzI.fki ternu, jak motywuje 1 pom9,!!a. Innym w praoy.

I3Ieg W dszy

W)ma.Iania: Kondycja &, But:lawa 124 £lplB! Pow!edzial do mn1e "Boigamy s1~" 1 UllmIeclm.a,! sieg~u,pl0. MySle soble, nl~ly ta.rt. A patera Zo.OZ(\t bteo. Spokojtlle dopflmn ]l1wo, zrobUem Y.a.kupy. zatlmlaJweJem do pam 1 l"USZ"ylilDL Po dl'Odze mt~ go czte1'Okroml8.11okindDie tylB razy I1a y&zy &tawala m1Ui- Ohrj-

at-me, 1I:1)01'a teJ nooy wyI'a.Z!;lie nte byla w formie. Skol'lozylo s~ tym, ta dotarl do Vega.a pterwszy - przeb1egl 50 kilos<>w szybOtej, lill: m6j Ca.dillac. Dzialan1e: Bob.ater mo:IIe bteo b$Z prze· rwy pril:8Z kllkana4cle god~lI1, poko!lU' JIll: DB ~ 30 mll

D2ia ~.j.tro ric Wym:a.gan:la; Kondycja 3·

Opla 0 1 gC1114 avm.I SlQ I rozladowaJ ten tabOr. I.nna Sjll'if.WlL te na. drug! ~ • .Ia.k 2SZedt 3 wyT4. to pa.dl na pyslt 1 t.ak zost.al. Ka";ire to m:n sltJIDlul poda.. waJem. !lie potralll sit l'USZye I Ju2. Popsul s1Q. 1nnym1 sla.wy.

D:z1&lt,.n!a Bchater meW:! ~ 0 ty.le Jll"(108D:t wyda,Jll1aJ. liS wynoat jego Bu· dows. pomnoton.a przez 2O_.t.!uaL t.a: zcIa.(I Barcb;o TrudIly test Budowy. Nastepnego dnia bohater IlIa jeSt. zdolny do WJ!km:lywan1& pracy ttzycmej.

N.rl:owcne W';J:maBan1a: 1'1ywa.n18 5i

Opla John to Ull.W1lt m1al tak1 gryps • kDgo epotkaJ, a sobod:inlo na temat WUlfy; to zara.z m6wfr .,DoslwDBlB 1ll:D"kUjf..me mil. taklego drug1ego, 00 by aohodzU: w .aklm temple .no. danq glebokOO6" .. toy}· ko jeB2:oze nl.e opa.oawoJem wyplywa.n1a na pow1eJfzchn.l,~ - z usmtecnem dada.· WIl.J na. kanieo.

DJI.ala.nle: PozwaJa DllI'kowa6 na d~yob glO'bokodc1aOh bez profesjonaJnego s~· LI.I,

8ez oddectu Wymaga.nta.: Budowa &t

Op18~ W1IiIO JEt. mu glowlil pod wodo 10Z8- k.am. ZIWzn1e sl, dUBta, to b,dZ1s bal'dzlsJ l'ozmowuy . .No nie przesadzfl, J&k POW'lem, lie tl'zyma]eM go ~am dW1e mtouty. A on uAmleohnl,ty. No to ~y. A 0.0. moMs. w bana.Il. No LO JII. go na cz:tery mrnut.y. A on... W koneu mamalem mu ltola.no gaz rUf'~ I zMzq,l I'lplaWa.<:l'M

Dz1a.la.n1e: Bollatel' potra.f1 W'ytI'zyma,o bez oddechu d.WIl. J'azy <1luZeJ n1Z zwykly oziowlek (czyll tyle m1nut lie rna Budowy podz16lons przez cII!tery, a. nie przez oS1em).

Spat na wOOzle Wyma.g&nl&: Plywanle 6+

Opia K!adyil f.&Id ~ 8 lrumplem m1a.lem. 'l'wieNz1J, t.a niB potl'af1 useD44- NQ UJ ja mu m6w1.V • masz ~ butlfJ 1 os. WodZle. Pc~l &1" ~.

m mu ka:mn1 do nOl ' t.~ go ao~, gn,lo, alB Wl!~ byl na p.owterzubnL ~ mu rp. 1.II!by nte ma.obaJ, & on plywa. jak cbalBl'DY pnJa.L W kancu 8~ w~ 1 palazle:m po 00II ~ go. Jak WI'OcUem to spa!. BoI'IIl&lnte m· IIlll\l na ~ dasz llI1a.rQ?I

Dzla1&D Ie: Nil. spokDjnej odzle bohat.er utnymuje B1Q baz wy&11lnI przez W'18la godZln.

yma.gan1a- Wsp1naczka 3-

Op1s: Kumpel wyI"ZUctI lI.nf,I a o1mo I krZyczy. ..spIardalamy., z,leZM.& po rueJ, No 1 slmczylem za. IUm. Jak bylam , poIOWle drogl, to .lull wledzJ.alem, *8 Die jest to ta.kle pros1;e, j&k. mylUalaro. PrzytomnoSO straoHem PI'ZY lq,dawa.nlu. Od teJ Wry do .lin podohod2, raczeJ ostrosnia.

Dz1alan1e: Boha.ter potra.f! IIJje~dta.¢ po lin Ie . przy np. zjetdtaDiu Z olms., Jest to PI'vdJroM n1ew1ele woln1ejaM, Jill: gdyby wyskoozyJ przsz n1&.

Kat

Wymaga.nla: Wll-ptoaozkll. Q+, zrljOZlloSd 12+,

Op1s; I mow! do mn1e, sp1eprZllomy. Ja patrZf;1, a go~6 SkaoZ8 przez omo, Obl~d. Dziaia.n1e: Bohe.teJ' mote spa.d&(l z dws. razy w:ytsZElJ wyaokOl101 lill: DOl'malni ludz1B nie odnDsZl¥I obT'B.Zeo.

~

Wy:magan1a: WspUUl.ozka 3+, Spryt 10+

Op1l: No )lleZla 01 lclz1e, terll.z 1I]Jl'6buJ sam. NO dalej, nls p,kaj •.

l)S1al&n1e: Boha.ter poma.ga. lnnej oeO' ble (U\pl,tsj w upI'ZI1,~ wep1n&6 sl, po 1lD1e. DzlQ.k1 liemu osoba lOa ~tawa.na Jaat. ja.k gl1yby mIaJa um1BJrt.1lClSt' wapi.· naczk& DB po:Mmnle L P\:lZWala jeJ to ~ klopot6w z smnLIdsm.

t.n:Scczek ..

~ wspJnaa&ka fh Perce.pcja

12-. ZrpnCI!JC 12.

Opt.a: BytE kll!dyll W oyrkU? Ii e1 No to n18 zrozumleu. nawet nl8 prObujfjo a1 ~ co ten faoet potralU. Dldalanl* Bollatel' nl8 otrzymiUB ujlmlnyl!h modyflkat.ar.6w podcz&s JXIl'WI7B' n1a siV' po rozpl,r.eJ na dlU.eJ wys.okmct J1n.Ie.

8ez ~, bez za,e_Zer1a WJmacan1a: W8jDn8llZk& 8-. 1.rpn0t'lC io-

OpJa KOO18 rucby, foa.k? Ja.k dla mnle to raoat. ponu;;za. si~ J&k gloDoja4 po !lc1ance AkIQJ'Ium.. Prz:~ do ekBJy I jll'f" I1zej t.o. skala. walnle na z1em1Q, tI!Zon. Tak to j\Ui .!ell t, Ja.k od dz!.eO lea lTI~eszka.sz W JMlI:!.nlq,oh, nJe?

o.ta.l&n1e: Bohater n18 pot.rzebuJe epa- 1lj8.l1st'y=ego 8jll'Z,tU, by wspt.nad l31fil na. P1'Z8_kod~

Ba-barka

Wyma.canla.:. BJ~at.yka 8<, Bu.dows. lOt Opla; oJak d1a. mn1e. Jed.nym .z najblll" (121eJ deP1."YTDuj¥yah za.gra.t'l w waloe je~t plSPl'ZIll\6 goaolB w ryj, wiasllym ry,Jllm. To Zfl.we~ IiI2IO~uje~

Dsl&l1Ll11e: C\QII z.ajmuje 2 segn1l1n~y 1 Zll.(!a.je 01,tkJ.s obl'SltsnlB. No t l'Ozkwa.. lIta DOB. ..

Garda

Wymagama.:. B1jatyka 6+, Budowa lOtOpts: GQaO mnle w nerfl, 8. Ja blok. On mnle w brzuoh, a. Ja za.sta.w1som. sl,. On mnre w bok, a. J9. ga'l.'da. I jellzcze raz uderzy~ W Ii.el'kfl, a jll. jeszoze jedEin blok lnest6~ pot.mn ~ wBal.ekll. z)apall;oporek..

DzllWm1tt: GardB. zajmlJje d_ BBgmen· ty I ~ekRa trudnola trafltinla boba· tera.o~

RozrOba

WyJ:n.&g&n1a: BUatyka 7·, Budawa 14+ Opi5. Par.et m1aI ks.Jwo NtedZW1edZ, I 'Vf1ep., dop1ero, jak So ahcie114my zw14- za4, WI zalaJl&lam w czym l"l.eITL. 1)7I&'101e: BQb&t.er atrzymuje: utru.dn1enIe 2O"lb za kab:lego ~o go ]l8.. pastn1ks. Akcja zajmuje mu 2 s.egmenty. Bahas.er wyiwnllJa rzul na. atak (uwzgl¢nlaJIlC BUlDQ wyn1kaj~ z lJtl'ud.nlenla ocI ll~y aapastnlk4w) I je:!W Zda ~, WI kaady z napastnlktrw dostaJ jedDB. lekka raDQ,

Kq::l z ctn:tu

Wyxn89n1a' Blja.tyka 6T. Budowa 10+ Opt~ Steve mlaJ t.s.k1s~yl, m~wil do ko· leeia- :M;e.rten~ '1 ruby stQ od ntego od-

, wl'acal. by po ClhWUI zakrfjo!(! sl, I. pte.Pl'ZIll1t11 z p610brotu W Gws,l'z.Wlesz, M8J'tensy to nuwa. Jego but6W; Zfl.wsze patsm przez tydzlefJ. miaJoo toh ZDBk ftrroowy ne. l'y Ju. Ca.lklem n1ezle logo. swojlt. drQB& ...

Dz'lo.lan1o: Ato..k za.Jmte 3 segmenty; Szaww. lla zo.clanle powatniejazYQh ob· ratetl. wzrasta dwukrot.n1e (1,2,3,4 na. kOS.toe).

Dbezwlat:tlerle

WYD'a«a.n1a; :atjatyka. 4+, Budowa. 1(}+ Opis: :POWala.sz gOOola 118 z\arntfj, wykre' Q8.8Z .I'Qkf, .t.eby s10 nie rzucal 1 pyta.sz, ray boll JeSll JIlOZr, z~y Sle ze boll. Dzlalanle: Arol!:. zl.I.JmuJa tl'zy Bagmenty. ale orla.l'a 'aoetaje fMboY;lo ,poohwy.

W~wbIegJ W;yJn&ga.n1&:"FOwoiBn1e 10+, Zl'fPlill-o&C 12.

Op1a- To je5tflolda(lnfe ten:ma.newr. kt6- ry ~ IIIiet w Za:naIFZ1Um BYIi\lB.OjIi, kI..edy k:tioS: w:muc1 e1 granali do b~ a. ty nIB lJ.fjCIztesz mlal czaBU, by wygrzebywa;d go sped zwaJOw.ze)a, stwa, ktGre ~ Wtedy Zelastwu mOW1Bz: ,..Bye. b,ye", & sam wskakujeaz na kml1e j w nogI..

~ Bnhater wykonuje Ba;pdzo Trudny test PowuZml1a.lpOO~3 segm~nty (jEl!lli trwa. waJka) na WJ11)I"Z(:.teme pawozu.

Owa OOZe

Wyme.ga.n1a.: ~oo.nle 9+. Zl'~o&C lOtOp1&: Tu chlqplB taka. rad&. wykup .soble Dyst;a;ru;, Szybkl :rzut oraz Dwano:!E.

ast.Qpn1e- ~ jakie-~sta.JII, przed ~ otworem. l.a.d:na wIzja. me?!

Dzl&lanle; Rztmasz dwmna przed:m1ataml ruJ. l'az. ebOO ot;rzymlljesz dod&tk0WE ut.l'udn1eltle·2Q% do ob_ydwu rzut6w.

wotyZef1ca

wymalan.1&: Jazd& konn a.

OP czarwonoskl'lry w kDl'Wu 61" zl

mal I mOWI m.I: ..Dob j& po ".

IJl\I n& t.o: _ChlOp dal.UD4 til • nl sza· IiIj. A on wskDcZyl n.&. kon1 I mJ.kJ:UIol. JjJ. pA~~. II cn jedZlltooklem. CUdllk )ed a, a:zerwon06kOry pal .. kl'8w Dat&1anlS PiXlcms jazdy konneJ boba.W po~Mfl jeObrul r.a.k. t8 kofl eta. ell~

a oslolU\ (wa.rt004:toJaty a!l sytua.ojl), pot-raft r.a.k.te zeskaklwaO 1 wsk&klwa4

na w1ar/oOhowoa bl

cona.. W kddej turze zl&pany w USclBk wykonuj8 PrMClwst.a.wny test B1jat.ykl. J~ test. m .sdZ1e of1ara jas~ u-wol· n10Da- PrzytrZymu schwytanBCO belbal:Br niB m wykon~ t.adneJ InneJ DjI pou. przydl!!i?.llDIBIU (TrUdny teat Btjatyltl, za,daje lekkil- 1'an~).

Oysta-s

W)'Dlag&n1&: RzuD&nle 6+. Budowa 10.

Opla! Zna.sz ChUDka.? Chuck wOw! do mn1e. wtdzlaz t.ego pr.a.ka?" A ja mu na to: ,.no rue wtdZl;l". A on mOlrt ~ To poshl· ohaj. 1 sru. rzuoU !.YIn swo1m notem. I po cbwU1 "Kraaa.. kra.a."'. zabU pta.azy. nv- Ja wiem, 110 to magIo by13 metrO~ pl~t.?

Dz1a]s.nle; Bcl1ll.ter p(ltl:'a!l Nun!() dwa 'rQ::9' dB.lej nlZ LnnL

CJos cbI.x::hem

Wyma,pn1-&' Broti l'pna 6t

Opla: .z k::r6tkiej .l'f}kr. :mDw1t .m6j trener ad sIAtkOwk:l. Co? Tak. w :mlodlllici trenowalem 8~ Ter8Z maZDa]lOWiedztee OIOB Z krotk1eJ r'l'ki • a ~ to tyla, Ze g~() nte biel'ze pi'l'olometrowegc za.maobu teperem, leaz walt ci w hlb tI'ZOnlQem. Zil.-ien.acka.. Ze tak -powiem ... Dzi.ala.nle: SztuCJ?;ka dotyczy :3 segmentowyoh bront do walltl wrecz. Sahater zada.Je jed-ynie leklaj, rane, ale zajmuje to tylko 1 segment

Jazda na Splqc:o 1f;rm.a«an1a: ,Ja.zd& konna 9<

Op.l.& 0 t.aldm numeru to ml !tum pel IIpcll'lW,{JI.IJ. CO z rnd1B.fla&m1 a-yl il'l"lIlez kUka mllil91eoy. GoooJe pO~I'aflf\ zaanq.() nil. wlorzohowou, a on pl'owo.iWl.loll gd01e tl'2stlll. urn ljo.Jllo. ozy to pro.waa, t.O na tIlOJ gue:t.I.o ~tucZkB. kOi.l!A, IJ, rue Jetd0- CWo, n 1 8q,dzlsz'l'l

Da1&lan.le: Balmtel' Zda.,lB Tl'udrly teet .r1ilM21 ptwa. I mOr/;e S]:1&.O. pOdO'.58,8 gdy koflO'l(iZ1Q JechiIJ. Kotl must 1'ln&i3 tl'a.s~. kt61'1\o mIL podf\-ww (z wll.I'townl do wlo· skI. III oflo.dy do JB.!lklnl Itp,)

Lkryde

~nta: Brol'.t. masZ:ynOWa$if, Bptyt &.

Opl.8: B.ozlo.zenie bronf t_onAWet Jl1e jsst sztUO'2!ka, prawd~ m.6wil¥l. Sztuczki\ jsst ta;k lit pol'Dzklada.6 po k.iaszeni&dh, torbach i sehowku ll&l'fitkaw1ozll.:1 WBWOlm wOl':ie, by tad-en pala.n_t- nie zorlentowai st~, 00 na jege teren wjel1:dZasz Z maBZynoWlj, pepeszl\-

Da1alan18: .&ihater pOt;raill'OZio$yllbron 1 ukr-ye j<j, w ubraniu (ebszernym).

Szybld rzut

Wyma.gs.nia.· Rzuoan1e a., ZrQoznoo6 lO~ Opla: .Jest nakll. Boons. w filmle Desperaeo, JaJt bQ<1Zleaz kled.ya w'Vegas, wpe.dn1j tam soble !lo kina. ~l!Ito pusZ02la.JI\ ten film. Tam goM nOMml wykotlOzyl coa z osmru chtcpa, mime Ilia m1ell broa m.&ezynawl\. Daaz wlaIII~? Byl BzybBZY oil n.!.oh-

I:lz'IataD.1a Rzut zaJmuje tyllm jeden &eg.

Ogluszer:le

Wym&ga.'Qla.: Bl'on r~c:ma. 4+

Op18: "No to ja iOn _plik" zwoy.kJ mawi&C m6j zn&jOmek z 'L'eksa.stl, ~yl:1sta. z przekon.a:o" oboo lazlluzbrojony w cl¢k1 dWUl'~y to_pchl Wa.lil n1m ;p!I gI&

a.ah . ale ol!Uchem. oglUszal do.slownii! kogo popadnie.

Dzl&la.n1e: A!;a,k: wy1mm1Je ~ z uU'lJd.n1en1em 4O'Ih. Bo~r zadaje ~ rant. Tra.f'l.IHlY mum dodatlrowo ZIlat Bardzo Trudny test Bw10wy lub m.dle-j8..

Na spiqco

W,ymag .. nJ.a: PowatenlB 8·,

0pl 'l'u I': Z ma. 81f PQdobnle jlI.k z

tonno a &pl¥D. ty mldesz

prs)!kr~ kold r

Daalan1e: Trua. ktO ~ pow6z

Przo tt.ym

Strza! ra ~ oc:IegIcSC Wyms,ga.n18: wyrzu_tnLe 10+, Budowa 14- Opls: Wldzla.lem I'BZ .goSc1a w lmajple. n.1ezly t;yp. Wlesz. przechwalall sI{I. kto czym wa.l=y wrp.. ~ ~ ria bUakiab. ~ lliI. da-leldcb dystanBal:l1L A ten jOOm:l. co go p:rtaJi czym 'i'J daneJ sytUBlgi waIl. 00p0wiadal caly czas, to .... il' ..... ~ Wl'g!~ :mi Il-& Pl-Yc1lola, co Btl; ~potem _JX)tw'ierdzllQ. Jak &1Q cblopey _podebmleHl:1. to gn ~ pod~ iBby pok.aaa1 ja.k siQ! wal· uzy ~ ll& bll5k:l:m zasiUu.. No 1 "YP&ill 1m pI'O!!W 'IV stolIlt. _popteprz&nleo j:ldBll. .l8k lID.. '0 )l1'Z8Zyi.:nia W1mn.. Dz1&Jan1e EJmplmja JXlIliSku WYHtrz.e.!onego na. blb;!:1 -zasIig nIe ram ballat.e-ra.

SzYI*f zakr';:

".J1Ubn1&' rue 50, Zl'pll0d4 10. OPIa Co pr wda. w Det.r&:. nle ZI"Ob1.8:z

.Ym plorwm,J¥ego wruenl a1 j&k bqd,z t.obil gna.b. grupa 1!1U1Ii6r6W, t.& sa ucz • m IJIt przyd&d. Cbodzl 0

Zcmad1

'Wymagsnls· Hootlly.2ll8. 50, Budawa. 10- OpUt XUIIlp& m1aJ: tak1 scyzaryk. Nib_,nJ.o, ale jak st~ Dim zamanhn¥ Dzlalanl ... TyikD lID brmrl jedno i dJonlsegmmt.owej. At;a.k za..JmUje 3 segmentoy 1 zalfaje Qhra:t.cDla. 0 jeden _poZimJl. wytaze.

nl8? .... l&tt.nlLe: Soh t.er n1e crt.rzymlJje ut.1'Udnl 1& IlOkouywa.n16 ;lO.kr~t6w roz. P!,II!?..ollym powozom.

Szybkle slTZelarie

wyma.gan1a; !JUk.5+; R~ 1"2+-

opts: .Luk mB.8zynowy"· ta.k~ lmrteoz.Itt raz prz;vw1l\Za.l1:4my jedru.imu <iterwOlloak~l"emu .os. _pohtdn:1ll TekBasu_ Facet \lI!.m19Obnl\l sl~ 1 nawet jej nie Z8I'WaJ, widad po1ao~y ,)ego pr..1Zn0t!4. No ale trzeba. ~ nJe ~ 1l4my liej kart.aczk1 z ka1¢yoa. GgaO ~trZelaI z tego luku, jakby m1a.l JIO(le.jnJk st.r28J na taam:!e- ~ zrobU nam poka,z, .01 w1&.rygodny wtdok. Dala.l8.nllt Dobyo1e stI'ZIlly zajl:nuje boo h&tel'()wl 1 segment, strza.l kolsjny 1 segment, dobycls 1 segment ltd

Wyrablarie strzal (beltOW) Wym..e.gan1a.: Lull: 2+, (Xuaza. 2 .. " Zrecz. D;Q!4 l€h

Opls: Jak dl& m.n1e to ~y; t weals nlezbyt przekonywllj¥y jXlWOd, dIe. kt6l'ego wa.rto BtrzBl&C z hilru. 8. Die ze apJuwy. Do luku latw1ej dOl'Oble&IIlllllicjo-

Datalanta Boh!l.ter bez ~kBZych problem6w Jlo~raf1 wykoua.c Strzaly do lUku lub belty do ku~

DIu2szy sl:rzal

~all1a: I:.Uk 1l+,-Budowa.14*

Opl& Znasz Chuoka.? ChUGk m6w1 do UU1le, wtdzIaa tego pta.ka? A ja. mu llII. to: DC) ole Widzfl,. A on., CO? .Jilli to m6- W1lem? 0 not.ach? E. niem.oZltwe.. ChuClll; strzela z lUku- Ba..Jk:i? Zmytnam? No co tyJ

Dm&Ja.ru Bohe.te-I' potraf1 atI'2ell;6 na. dwe. :ra.zy Wi~kBz4 od1egl~6. Grantee za.alM~W brent podW&jll.j~ a1~.

lJsI:erka

Wymas:a.nta.: Prowa.dZen:ie samoohodu 3., Spryt 10.

0$ Wlesz dlaozego wol~ ,ieZ<W.e konno? Cz&sem wystarozy ~6 jeden :kabtJlek pod mask4 BlmWclJndu 1 fraJep ~e n.e.pra.w:lal w6z 1ll.'WZ t1'2y dnI. KoI\ nie jest okablowa.ny.

Dzl.&l&n1e: Bohater potl'&f1 uszko(1z1C1 samochod w 'I1akl s-pos6b, Ze teat d1e.gnozowa.D.1a usterki staje Bili' Baro2lo TrUd. ny.

Wh2

Wymage.n:1s.: Pvowa.dzen1e aamrobodu 6> Opia: .Rzecz _powBZeChna.- w UetroLt.. apetyko.na. w ok.ol1eaoh Nowego Jorku I zup&lnle n1emoZ1iwa do wykona.n1a w MIamI,. Bagna. tome na.j!Bpszy tersn do aMlei'lczych Dl.8Jlllwr6w.

DIII1&18.n18: BDhB.tfJr potrafi wej!lCl w wiral!l ne. pa1nej Bzy'bkOOcil obroold bryk~ w drug£\. stron~.

Skok

Wym,ag8.IWl.: Pmwa.dz.en1e motooykla. 50, Cha.raktel' 1<X-

Opla: OezywiOOte, te 1l'rzaba mled, spare u:m1eJvmOSct. by Bka.kB.d -ua. mC)torze z da.ehu DB. d.ach, Ale pow:lem 01. j&k dla. mnle to p!'2l'ldewszystk1m ~rz8ba. m100 stalowe Ja.ja. .Rozp~dzl0 motooykl I zamknctC oozy potra.fl kaMy. N1estety. to zdecydowanle za. malo, ..

DzII1Ja.n1e: Bohatel' wykonuje Ea.:rdzo Tl'udny test Prowa.dzenia. motooykJa 1 .alate pn:eskixliZyti. pr.zez dzlu.r(l, l'OZ'pIIr dlln~. p!'ZeJl&M, lub z jednego budynku D.& drug!. OdlagIoM, p:rzez-.k«Ir~ skacze zaleZ:na. jest od p~ j wa.runk6w (poZo8~je w decyzjLMG). jedns.k zazwyClMj wah& slQ W gp&nicalfu cd t-:rzeoh do OOmiu metrow.

Po schodach

Wyma.glLn1&: Prowai;lze!lie motocyltla 3+

Opta: PuaZOZ<l!lZ sprZl;!glo i W droS~1. Je. ~&k ozlilsto jez~. 'a Do to malo razy winds. Bb~ splepnyla.? Mi:a.lem na nogub wohOdzle?l He. pt~te pl,tI'tl?l Dz1aia.rl1e! Bollatel' Die otrzymuje ut.rudnIetI do p!'OWadzeDla motocykle. podazaB jaZdy wBWru\~ budynk.Ow (po koryt.al'28Qh, cay rohodaah)..

C lUlldYli J&~ W TeI<!Ii:1J>le P'l1!"'1\ bydio? '1'0 JOot. wld~"" dl100 I<t~""lln "' .... 1.0. Iar,,_~ dU_psknIUrWIII kI.ld.Ik"'~mll I ~ mi:Ul.WlL, ClhM !il'u!l.fio ~'El<j-Jll'<!Ylll(l'zy~ Jb. I· .... wld"lI.tlilU ~ e Wl,Ieu, ""tam d""l&le-.u do"ioJoll!e tn:QJb;y. rc~11I .If _41 DIolh, ~ DPl'ZY.)IIo2D:l4. .. k_ Amldnllmn ~ U Jo!dIuii!II:na .... 1. '&\me LalJem mOje ~_III'.~

Sua. t.t_t L _IDA. WlII\YBIilm w-~ I.ak. U JWmW _ sit 81_. '1'0 lID w DeI.n1L~ II~ d .. ~ mooJI.ml. _ it 'I'elt6B&I1 U!!pllD by no. IlmIlrN!.

l'ott otado~ .. _~= IUO \ U'IlLl.IJ¥IO ... ~o. ""~_joIO dmI!z;a. ~ by" CIOIIw~OIIC> nym I twanfym "ku-....· m, by rue ~~ ""--70 0J>;m~ "'j gl'<IIn&4y dzlk:Ich zwI_~ IQ uu4. w._ JeIinaJI: tit. um"'m aI ICIII!Jdsa.C, _ IImnlI'U. liD _ ...... 00 po }U'OItu -"'ba-,",,~

pacen ..,._ Jon ~ un-. pjeczonJ' bydlillli dum bJ_...,._ T,, __ to naJwl'IkQa ... nuzoco.wtaa. ltVlem 01. "';vdI"<I:<l<1 = _ )JOtrafl1.l byO wSj)j1.J,IAII).

- __

polozene mctocylda

'Wytnaganla: Pl'awa.dzenie motooykla

12~, Z:rflCZll0l!l6 12"

Opia: PIel"wslIlY l'az w :!yc1u w1dz1aiem CO!!"tak1e&o. FaCet w jeo1lal WI. motorze pod _pQdz1\.C4 c1{W6wk~ wyJechaJ a drUgDlJ stl'Onl'" I po t.rZeCh minutaah Cit;tar6wlta. wybuchlL

_DSIalante: Bohat.er w pelnej szybkollcl }dadzie motor, przeJstdZa. niBkD ])ad pl'Zes~odt}, 6 po JaJ m1n1!iffiu stawta motoJ>l Je<1zl.e da.lej.

Tcr'CflQWarle

wym8faula: ProWadZen1Illlir:W6wek 6+ Op:iB J(l.K ml moja bryka odm6wlla. _po~twa.. to lIl!l.la.pa!eIIl si.1il Da· autostop - podwozil IDDle goM w ta.klej calktBm mamal.j ClI~wce. W& IDi ~ bardzO podobaJ. aawet mu m6wfieIn: "No 1mroZe, super br-yka. radio. ~wa.n1e, wa<:ystko wl.da4 z gOry, tu_]<XlOw:ec:zka, tam miejsce ns. nocleg. S'refie, masa pan tu jak w pajul Lub1Bz tell koIDfort" co?!" WlBsz; 00 In1 odjloW1edz-ls.l? "Je. .0 jedllak najbardziej sobts GeD..11;l taranowa.rue gBm.g.:r6w~

Da laJ8ill1 e: K1erowou. nra olrzymuje utrudDle~ do tesbllw Pl'owalizema meta.mwek podo:z&Bta.:r8.JlDwa:n:1a.-tnnej InaSzyny.

OctwrOCe1e l.I\IIa9

W,Ym.&g&D1&: Kra.dalst kie5zonkowa. 4+. Sj)ryt l().

OPI8: W l!la,sli.dzle nte Jast to trudna. BpI'S.wa.. w;yat.s.rczy trocihv 'I/l-pI'aWY 1 pamy-

slOw_ Ot, ~, 2;8 zostaleS po_pchnillt.y, 01.Y ze.ozeplBz lmgos 1 0 60S spytaaz, mates a zrob16 wiele fa.j:u.yc-h numerOw - byle (&,Oat ps;trzyl c1 W oozy, alba gdzlM w ho:r,V20nt, a nle tam, gdzie trzym&S2I lapy.

DilaJanl&: Do!1l1.je 3mb utrudnlBnla. do teBtu CZUjnatol of1a.1'_Y kra.dzieZy.

PrzywI:aie

wymagaUia; KradzfeZ ldeszonlmWa. 6>-. Zr~oznodd lOt

Opla; No W1eaz, Js. jut B1~ petem z 01- ohYIJ1\w ogOls me w1ta.l.em. Ja Wlem, ze to kumpel 1 Jlotem odda.w-&l: m1 to co wYClle.£nB.l z Jdeszenl, a.l.e rmmo wBzystko mnIs to dra.Zniio. No lruroze, jak tak moZna ozlowlelmwi z 1&paml do kles:zenil?

»zla.1an1a: Bobater wlta. ate, :pok:lepuje I nagJe ma :portfel osoby, z k.t6r~ alf spat.kal. Je4ll oeoba byla._ppzyja.tn1e nastamona. nle ma Utero_ 2atinego.

otwa-cle zanka

WymagaDia: X1oadzle:t k1eszcDkowa 3+, Zl'f,leznOl!ld lO.

Op1&; Rzall,Y; za.mk.l blyakawlazne, nawet BZnurOWlc~ - wszystk1e te gl:u-poty ba.1'dztej utrudD.la.j"" ZyE1e table n1Z4odztejowl. Jeal1 gOllt jest dobry; s. wf~ka.z0.46 goret w tym fa.chu llII.prawli(l jeSt <10- bra. r.o nawet n1e"ZB.UwaZa ta.kleh pLel" d61.

J)z1aJaD1e: Bohater niEl otrzymuje utrudn1enia do testu i!tJ'adz1ezy kieazonkowej w~k&jC\Oyoh z zamkn1f,!cla. torby. ~y

k1eszen1. Moze wY.l<iC oOS na.wet z za~tege w kl.eszen1 portfela..

Z zawlasow

Wymaga.nla.: Otwlera.me zamk6w 4+ Opis, Akurat byle nes trzeah, :Mike, Watson i js, Mike spec od aabespiecaen, Watson spec! oil boksu w waQze oilJZk:1ej ·1 ja, ozyll spec od naWija:n1a.. A przed nsm; dr~ A Mike mowi: "No Watson, daS15 ra.d~'?l' 1 oynloznie SI~ usmiecha, A Wa.WOIl na to: .SpdkD"'. I wID41, zdja.l drzw1 3 zaw1as6w. No mi kopa,ra. opatla.. lao A je..k BI~ alarm wyda,Pl._

Dzta.la.nieo Bohatar poluzowuje dI>zwi w zaWia.sach 1 !lcUj.ga je z iramugJ..

Wytrych

Wym&ga.n1a: Otwleranie za:mk6w 2'1', Zp(,czne!l6 6<-

apia: Zroblen16 wytrychaito akura.t me jest .zadna. sztuka. Zrob1Bz go z wazyst· kiego, kawalka drutu, ozy co tam masz pod r~k!!>. Irma. spra.wa., ze aby praekonae 0 tym Mistrza GJ'y, lepiej jedna.k miM ta. sztuezk!1.No eDZ; wp, za~dz1Bz sobl:e ni¢przYJemnoSQi ... DzlaJlIJl1e:Bolta.terrab1 wyt;ryoh z ~bYle ozege".

Zfodzt~ zrnysl

WYJUa.!a.nls.: Otwier&nie zamk6w 8+, PeI'~jIJ.:12+

Opts: Byl 'tab gOffe w Vegas, nawet byl tam dOS6 siy.nny - potra.W wye:mO, W kt6r>:ym pokoju ktoo jest, a kt6ry jest pusty. Nlezly dar. nawet. prz.6Z moment wynajmowal1ge. jak trzelia; bylo kogOS BPl'Z~tIUl:O. Ale potam jakoo Bi(t facet I\vivps.!il Podobno w ko:O.cu komw n&depn,W ll& odCisk i ka:Pn¥ w ~enaaI'Z. Ciekawe, azyta.m, po drugfe:j stronie Zyoia te:t s~ jak1es dr.zwt Jelll1 ta.k, to .Pewn1e wybrai te ntBbia.:O.skle. co?

Dztala.nle: Bohater zdaje Tl'udny tMt Paroepcjt i JeSI1 go zda, wie, ozy Z8. drZw1am.tLt~ jest, nawe't jeSll ta osoba nte maze. si~ 1 ukryWa przed nim.

Hokus pokUs

WyJna.g&n1& Zwinne dlanle 4-t

Op:ta: Fajna sztu,nzj$, przynajmniej do osasu, Jak nle bawiBz s.1Q: grana.tem. Bo wiesz, Jak 81e zbytD,10 zagalopujssz, 1 sobta wsadzisa w spodnte, a jesaoss bez z!J;wleczkL

Dziais.nle: Bohater potraii 'Bchawa.1l" do kleszeni Iub wycla.gDltc z niej 1J:ieW1elltt przedmiot w spos6b zupelute nledostrii!ega.lny.

Sztuczkj karclcne

Wymaga.nla.: Zwlnne dlonie 12~, Spryt 12+

Opts: W wiQkszoM gier k&reie.nych chodzi a to, by mtee dobre karty na Pliee. Wlee jak IillLSZ Spl'awDe lapkl I wiesz ahol'! w pI!Zyblli:enlu, kt6re kal'ty W "dabra ka.;M;y", to zwyqi~stwo masz w kieSZIlni :Mam raejl,l, p;r>awda:? No w:iec... Sam. zobaaz - co papisane jest-w opiale dzls.. lania tej sztuozk1!

Dzla1&n!.e: Bohater wY(f;J'ywa kaZl1ll, gPf;! kaI'Cia.n~ pod Wa.runkiem, ze nle gl'a; III osoba, ktora posl&da t(j, sztuczk~,

GoIan;ka

Wymaga.nJ.a.:. Z"wlnne dlonia 6<-

Opta: I{a.pty; ka.rtantl, ale zwl;lme rl¥JzkJ.. Pl'Zyda.j~ sle nte tylko przy zlelonyID stollku. Cza.sem ria ha:slo ,f'akaz reee" trzeba polffiza6. ze nle ma slQc brenl, A jedna"k, zawsze t(j, bron warto by m1ee, prawda.'? Moj kumpBl wlaSnie umia.lt&k . niby pilka,lIywaJ, ia nle nie rna., a za.· Wllze lJo!i mial. skubany. ..

Dz1&l&ll1e: 13Qhater potrafi podejM do kogoo Z ukryliym pi:stllietem lub nerem w r~ka.wi.e, tak Ze brmi jest niedoatIl1JegaIna. JeSll. przeol.wniay spodziewaja..s11il ukrytej bram. musz~ wykona.6 Ba;I'dzo Trudny test Wypa.trywania.

5n.tobraie

Wymag&n1a: Ka.ra.bfuy 6+ (!'IrutOwka) Op1e: Mutkl siedz1aJy ukrYte' w bunk:r're. Cllc1a.lem WI'zucid 1m grana.t, &1e Fran2l

SC~~l z l'am1enia arut6wk(, i Vlyes~ "No 1;0 mutasy, caas na !'Irutobra." tile. Bl8nI'lie koszykl~ I jak =titl do niCl1 Wl!.J1a; to aZ slli dussno zrobllo.No nie pow1.elIl, ~l'utobranie sifil udale. kazes z:mutk6w zebl"al 000 po pdl ~o, once nie do kGOO;Y'IlZk.a, lecz w kQrpuB, Ale to

detal

I)S1ala.n1e: l'rzeladowan1e broni 1" strzal

za.jmuJtj, ty'ilto Lsegment, leoz bohatep otrz,ymu;W. 30% utrudntenfa do test6w trafienia

DaIszY :zasi~

wyma.ga.n1a.: ;Kusza 9+, Burlpwa 12+ OpiB: Zl1asz Chuoka? Chuck ·m6w1 do rnnte "w1dzisz tego ptaka?~. Co znowu? Ja.k to jwl: l:!ylo? Co bylo?1 Opowiada1ern ju:". 0 tym? No to SOI'I'y_

Dz1&lan1e: Otrzymujtj,o te same utrudruenta, bobater potrai'I strzeltO na dwa razy wiQbzlj, edlegl{)sc.

t.addwaie kuszy Wymaga.n1a.: KuSZ!l. 6+

Opts! Kusz.y nie l:aduje sl~ latwo. MoZna. n(I;Wet pow1edzie6, se w warunkaoh boJawyeh naoJ.lj,ganie oil1c1wy to pl'awdziw:; horto:r. He c6Z; s~ t&cy, kt6rzy potpan~ VI miBJ'1j: szyoko zaladqwM 1tu· ~- Ja tam wollj: st.rzlilM zpeemk1. Dzl&la.nle: Zala.dow&rne kuszy zajmUje bol:l&terowt Jednf!, tUI'('.

Dawtd

Wyma.g&D.Ia.: Proca. 5+

Opts: A goM kr~ tym paskie:m i kreci, "'IV koI'lcu pYtam go: ~KoJ.e§, zac1¥ea'si~?I WyPwiiltsz ten kamief!. w kofl.cu?l' No 1 W'YPUScu. ~Jta.I mi bylo tago _palanta. z Vegas, g'dy (i0,9tal karnieni"em :Pr0llt® W "Zoio. N1Dy- zwykla Pl'oca, 8, j.edi):a.k wiele Potra.fL

D81a.t&nte: Bohater przeznaoza tr-zy sagmentyna Iltr:zal, dzl'i!kl azemu jest mu latwiej 0 30% tI'a.fic przooiwn1ka.

09

Sklad am...riql

Wyma.g&n1a.: Prooa, 2+., Percepcja. 10+ Opta: Siedzi,eliSmy w okopie. Tamo1 tat rnieli Jak~ oslon'i!. Mama by to B<I!dzlO, Ze b~e:my tak sledzieli mlesi¥ll stra. Bzyll stfil na.wza.jem. Ka.:tdy OBZCl';lldzal a.rnunloj/i, bo nle bylo sensu strzelaC ;0,& oslep, TyllW Ellepy Blz011 waJil: z tej SW{ijej prooy r'az zal'a.zem. "Dt.tZo1l'!B.BZ tycb pociSk6w-?" - pytam, a on rozejl'Zal s1'i! wzd!ui: okcpu i odpoWled.z1al: "Ze 30 ty· sllilCY, a oo?"

Dz1&l1lJl1e: BohMer petrafi na.tychmiaBt :roaJf¢O pooiski do prooy - je:lli jest na otwartym tellanie.

WracaJqcy bLmerang

Wyma.ga.n1a.: Bumera.ng: 4+, Budowa 12+ Op18: Kupllem kie<lYS. bumel'ang. To bylo ossustwo stulec1a. Od trzech jat szukaan tego $aOOia.1 kt6l'Y m1 to weiBnStl 1 w kOOcu gdzle!l go spotkam. Najpierw handlar·z rzucaJ burnerangiem, pokazywal, Jakie to sprytna, jak wraca, gdy sif;! rzuc1. .. Kupilem W'ztj,dze:nie za fUI'fiI fajek, facet sffil llZyblfo zwlna,~, a. ja zests-lam z tyn): chpleI'stwem. Glupi Itlj.Nlgdy do rnnie me wr6c1l. Rzuca.lem nim ze .sto I'azy . Jecla! w kl'zaki 1 nic, W koncu wywalilem ten bume:rang W jakill ~!on. M:a.m nadzlej'i!. za silil chec1az polamaJ.

Dzt&lan1~ Bohater potrafi tak rzuca.6 bume!'a.l~ern. Ze ten Wl'aGa. 1 moma go zlapa.e,

Rozbrojerie

wyme.ga.nJ.a.:. Sztuki waJ.k1 6-+

Op1B: Siujl, dup i nagle cz.Ujesz b61, a. potem widZiBz, Ze twoja,. spluw(t trzyIn& ten,oo wlaanie zrobll siup, dup. Nis Wl.em co dokladnie oznacze, .B1up, d.up". G600ie ad BZtuk walki robil;l to t&k szybko. Ze 'nie niB w1~. Ty~o "sl~ dup" ~ goto'lilre. Powa.Zniel

Dz1&la.n1e: WykonuJa,_G atak utl'udniony o 70% boh.a.ter potraf1 ro.zbro1e ppzeciwn'ika. 1 pw;ej:a.6 jego brrn'l..

worzenie pes aei ~,

Doskok

Wyma.gan.1a.: Sztuki wallP 2+

Opls: Sza.st, Jlp~st i ~t jest' 'ppzy tobte, No powa.Znie m6wi~, n1e robt~ s.obie jaj. 01 ahlopoy. kt6rzy potra.flE; ta.k1e rze. czy. sa. jak duchy, poruszaj2t: sll! n!ew1a· pygod.nle szybko 1 nis w1eaz nawet co sl:r;J dzlejel 'l.'aJO jedell Z drugim mlloanik. karate potrafi doakoozyl! .do cteble, .ntm zortentujesz sit:, :!is trzeba WYC1a.gna.o s'pluw~l No pS}VD.le, amlej sl{), Zobaczysz sam, uslyszyszllzast, praat, t blldzte po wszystk1m.

DzlaJa.n1e: Bohater potrafi skoczyc na 3 metry w cl~u 1 segmentu.

Zaslona

Wyme.gan1a: Szt;uki walk15-t·, Zr§O<lUOOC 10-.

Op1s: Ten ChI.nal, 0 k'".Arym j:uZ'V/'S]XlID.1. nalem. l"CIZtocZyl iPmkQl ~]lO!e sBlJWe. Tal!: D1ml.mac.h&l, :b:: gd31e 1l1e ~ go hUk.nt¢ Dapmyk&le!t qpOrt .JIa. szybko. on jeI;zcze BZ]1ooieJ. Ja. mocnn. OIl ll1ewzrtI.szon.y. .lao liOpcram. a. en mi dup,. kopnI.&k w ja,ja. 0 rzesz, ghqll Cb1nalu... Dz1&l&n.1e: Zajmuje Gwll aegmenty. ~ trudn.oot trafiema. boh,a.!;era 0-<40%

Clsza

Wym&rgan!9;: ~ 7+, Charak.tarl~

Opa c:al Ili 0]lUWiem, chlc._pc;E. Otlit. ja p.."Zy t;ytn bylffiIl. laplesz? To IDe plolr Jm l nfe blaga.. S:rozera. jlI'lIWda.. JJyle!n tam.. k1edy acmna to zrohll_ Przez-=y m1nuty me odezwal .s1q slowmn., a potan wy.ktmal~ w k:larm!kl.Lamostm.. dJ1 Prajerzy w1eiJ1 na mcr.ory I uctekH. ~ Jl(IWiOOz1.a! .llB.wet. !illJvm" a on.I 1 t&k: lJyl1~

nJtala.n!e: B<ib&f.er wykmmje Ba.rdw 'l'ruHny .!>eSt Za.s;;pasza;rd& j -.y1mmlJe ,ge.s" ... JelliJ:'zut ~~ ~ ill> 050by ~ to co 1m p!lk;=ano _ ~ ]lOde~ za:mlrna ~ ~ WBZySiJm co mctmL ~ bez. slOw:

JednYlR ge.,-r.em.

Z/y

Wyma.gan1&: ZaBtrll.szanle t}+. Charak. tep 12+

Opl8: EastwoOd mow! .!lpzYQtszQ;nym 810' sam, ktOry slyollC.O na.we~ nl1. kOncu fJtu,. dicnu, BpojPIIBnle rna tattle, te azloWlel<. mysil 0 obdztersntu 0ywoam lie akor.\, ! rosotnanh; plJq,. Teo faoot to ohod.ll!.}O'y Laxl.gen. spojrzys'll. 1 jut mMZ Ilro.kl;l, Dzta!anls; P:rzebywaj£\O.y w pobli~u mewl2;oegoboMtara ludz1e mUIJZt~ ~J'2eJ!'IO .Ba.rdzo 7'rudny test Morale lub o~l'zy. muj~ utrudlllenle 10% (10 W8zystkloh akClj1.zwyoza..fnle Ll"zQSIIi 1m 810 I'Ve!!,

Zakrzyczec na smlerc

Wymagan1a: ZMi..t'8iBrr.anle 4+, Chu,po.k· ter 12+

0pIa ~ talr all;! na nas wydarl. te Bt.a.1mE: jaks1up sell 00Il4 1 wawejej wypow1etW ty1e prze ns~W1 Byl' by z tego trzyeLtUlt.l"OnlOOWy 810 nlk wyram,w niSOtnzuralny hI ZrobU a· 2enle. to fa.kt.

Dz1&lan1e:; BOhIlt.l!r zd&je Trudny c.est. ~ jI!IIl1 go Zda or.rzymu l~ do ~t.klch akoj1 przez nUl>'/P" nil: TIliImtQ. lI!a ma t.o jak rozled~ ~

~bl..1Josz

Wyma.g&n1a: hI'S ja 6-, Budowa po-

niZej 6

OpI.8: Pat:rzyJ nB. f ta I " ctfOle n1 .

Iihillhalem 00 do mnle mOwl. y«1\ jak =biak 1 m 1 m ooho~

szytmejslq zmyc. Po prost.u paid 8m

ghJwtt- i pn.eputlaU go do j!!cIA

Dz1a.la.n:1s: Bohater m :t.e ud.B.W14 ghuJ&. Za. kamym ~m k.ledy ~bUja pr:t&' kilD8.C kvgos. by po Pl'06tu tawtJ go w s:pnkDju. je!io t Per1lWl.ZJ1 t latwi6jszy 0 jed. n ate pl8f1.

HEll, pr2ystqjJiaJru!

1V,ymagaPIa: T 8rswa.zja '7+. Cl'laNl.ktl'lr

14', 1;ylkO d1 kobJety

Opl,: p,Jasem zllpelnte pl'ZOOt~tn{]. dzlBw, ~'yna po~:ra. 1 pl'zyol&gal'l IJpojf'zen1lt tlard:!ilElJ, nl~ nJ.esa.mowlta 8ZprYQ.b,a., ~LOkl tej sIGtUIlZCl8 sba.de. ea.mal$w bqdE\ na. tlslugl bohL\te,rk~. Przyniefl. buty, r...alll, zm,yWo.j

DslsJe.DJe: Aby opl'zec) 1.111;1 persws.z.J1 beh&1Ierkl CIaI01'lk.owiB cl.r'Utyny muszt tpzy ruy pod rzq.O WykOI1M OholeI'nle T,T'ud· ny t,ef)lt 1011 zlomnodct. W przypadku pora,~kl spelnl& ,,!ta.Me" J6J :tyozenle (0110' dzl 0 drobne p1'0yslu.gl).

Gfa"Je na nerwadl

W;yID.ag .. 1l,lil.: J;'Brewe.'Z.lo. 9<, Spl'y"\' 10+ Opla ' lam t.ak.legokumpl BHasa.

t byl wkurza.Jll.oy. IiliI m1&I dob

trddlo T "

tl&t1eJ' y. Jut mydlalem. tIf prZypiepl"ZY KII''''''''_ 1 doataJ m " pyeL Dm&lanlilk Wykanu~ Ba.rdzo 'l'rudny

~ W&ZJl, bohaLllr pelt-ran ratzlo-

MiO <1owoln oaobf t.&t, a wall cm.a Pysk n J,b1l!8J trt.ojq,ol\ ol1~ l08U.

me bohat.era Koblety wykonu.A za.led· W!Jt TI'U<lny teat PeJ.'llWB.Zj1.

~edi~ w

ala,Pl1la:' ?AolnOJlCl przyw&:1c.ze 2.' kLer 12., Budo .... 12.

1 dy nl bylem. w armu. aIe.JllAll yt. wyblor~. to z ch pama.m I 1 r.uczk!i. Wy~ sl,." ten .poetlb. teby wszyaoy akaml nlel1. CIlodzt 0 to. 2e ja.'k wojskowy wrza.mIe. ~WOJe neurony P1'7Al8Ul,A zapJ pna4"

In 8'..a1a za.m.rot.ony

Dz1ala na podkomenclnyo 'flY llUje Przool,Lnl" t Zdol·

nadc1 Pn wOd Jetll z4a, podko-

BWOje 1&1 1& 1

e.luch.

hspIrac;ja

Wymasania.: Zdolllooot pnyw6doze 6'1 Op18: Spoko olll.opoy. mo:t 1 j st loh Witoej, ale 1 tak przerob1my loh ns paszll6tl Oamy rad011 Pewl'llell No to lo.pad zs. nlezbQdnlk1I l'la.p!'lllOdI

DzI&Jan1e: DcwOL1no. i70do.Je Trudny test Zdolncl\oJ, Prz,y wOr1ozyoh, .real! eo zde., ob:ol1la. 0 jeden PozIom Trudnoaol naJ· "blltnzago teatu Mora.lo WBzYJ.jtk!()h awotoh podkomendnych,

To sI~ rabll:ck

Wym&g~ Zdoillollol .pl'zywOC1aze 6", Spryt 16-1, Umlejvtno!lO a,parte a Spry); 4+

Op11': Gadal, gMal, n,aws't oleko.wle, I ja.' \too ta.k przysluo.b..IwaJom 81f;1 ... MlmJ!" pot.em ~lll;m murown.c! z: chlopakaml ~ Sole.nV. A ja.It Jlli AQ1ana &taIlfla, C608t mmn.. ta te.kl S&II'Iot Y ten mur. No to dOl'Oblll4my ~ ny daia· ny. dachu grupla wylllldaJo. wtfJO gag(! pow1adZ1al na.m ja.k doroblO da.ch.

Datal&nla Po ud.anym I ZdolnCllc.l

Przyw~ bohat.er m polderowaC

n wykwal1tlkowanyml pra.oownlk.am1. Na czas jednep zadanl&.. uzy ku..ll\ ani na poztOIIJ18 1 zn&nl\ bohat.el'Owl umie~tnCtl4, o~ 0 SPt'yt. Nlby nlbw1el8:.

ellkw1dujll netUywny e.rg, auwaka.

Dzl&lan1e: Bobat.er pot.ratl WYI2UO ~y

tCldgo okla.muja, jedl1 tylko rozmOwca nle jtlts~ zaW(ldawym 'OIIZUBtem (nIB poslad& ezt.ucz.kl ~8j z B1 em lub

Pars 111).

My!k jak" maszyna

Wym&(a.nI&· Poe IlDla emooJI 110,

RleiktJronlk& 11. Iu b IIIl10hanllta nOp" NU\ugaw jIIIJt. cholllrnym cyborg1am. Ttl pGlbOg. mO a Pa.tny prze;!I

I mOwi:

.;mw 001". 'Po k11k:u 86kundaob Low za.,.,raoo..

D:IW&nla Po wykona.n1u B&rd.zo Trud· nego ~ItBtu Post'l'zega.nla. emeaj1 I Bal'" dzo Trudnego teatu 'Mec.llan1kl1ub:W k· trontkl boha.te!' jellt w stl).lll przswld.zIrH~ na.stf;lpne posunl,ole maezyny MclOOhll.

Wla&twe sIo\1Vo

Wym&l&D1a: Poetrzega.nle emODjl 6*,

Spryt; 12-,

OplJ: Wol1odZ1my do 1majpy I Jut .,.,Iem. a wdepnf;ll1llmy w .sam &l'Odek jIl.klell: 1m pT'ezk1, '1'uzln lbOw odwrllaa 51, w na.fj~~ SLrOllf,! 1 ozeka tylko, by nsrn wplepMlYO, A M1k.e podohodzl do bBJ'u \ Ju.k gdyby nil! ZlLuwazal tyah Owek~W

wa.IJ na oo.ly bar: ,.Ma.rt.lni We~ t.e, nts mleazane", r wszyllCY gOllet W brec.l1t .•

lJz1elanle: Bohl1l;er wypowtruJD. jec!no alOo wo 1 natycr1lnt1e.at rozlo.dowujs nap1Qtll, o.tmosferQ. Wystll.l'Ozy, :l:e zda Tl'udny teet Oha.raktsru, a. ,.ohlOpoy UI st.a.jnl MGft, Ww. Bl'J zlagodnlaJ£\. Stowo.

c:.ass.n:rva/Mcta t-a1

Wym.agan'&· Bier 7.,Pel'!lwazj8.8, ZWI.n· ns l1lonle 5+, Spryt 10-

Opla: locenzurowanol

))zI.alan.I& Mm.eaz pr'Z6l'ZUcI4 ka!dy test Oha.rak:ta:ru zwi~o.ny 0 uwOd.Zanlem.

Wfasdwa twarz

WymaS8Jlia; Bler :3', Pa!'CIepo.la 10+, Chao l'l!.kt.el' 10+

Opis: CZ8.8sm trzeba. 811;1 ut\mleohn~4, lnnym razem pokazaO. zdeoydowa.nls I detartn1nacj'1- Sk4d wladomo jak sl, uchowa.c w da.nej SytUBOjl7 Hie wlem czy matna elQ tego naum:yd. To abyba d&r.

Dz1ala.n1e: O<1sJ nluJese JEldllO ooZKO na dowolnej z 1£0401 podoZlla 'I'IStystklOh 'GEIstOw ChIlJ'a.kt.eI·U.

Jest zqJeblSde

Wymagania: Bler 61, CMl'akte1' 1&1 Opla: M1aJem talllago kumpla. Nlepopr8wny op~ymilJt.a.. parl no..przOc1 muno wszsl1tlch przeszkO!1. Nle wJc1Z1aI ptgdy zlycll 8&1'OD zadnego planu Wazyst1tO byte dla. nte80 jeblBt.e". Na.jlepsze. 2.a potl'ltfi bym enLuzjai'lrnem 'l,a!'a,:l:Q.\'l In· nych. To za.jeblstu. tlZ~uQZk"" wez J~. Dz1eJa.nle: Behllotf>)' wykcnuj test Sls' tu 0 d.owoln1e wybr{lJlym 'PT. Je~ !;est eio poWLec!zJ.e no. l{aZd;y 'PT paWyZe.1 Latwego wszy8fJY w dru&yn d08roaJ4 uliJ.· tWienle 6% do najbltI.BztJgo tftlJ~u. Je!1U t.est Blefu nle powllM1zie 810. w&Zy80Y doot.a.JIl: utrud.n!unle teJ samej wysol\:oacl.

WyC2iS!.e erTlC)C;j ~ ~aD1&: Oplaka. UB.d awteI'ZV14ITI1 :3 ••

PeroulJOJ!l. 10<,

Opla: ClloSaie z pustynl, to Bij mut&n ty, bro,Ole. Spcjrzy tll,ki no. zw.l.e1'za.k I mowi 01, na przykla.d, it:'! wUOZul' JIlOt. IiIQ(tny 1 wyst&.rCZ'Y rzuOIO mil 'pu5zkf;l, a unpokQl a~Q' W ja.kl aposO)) fo.o t od· ]'l1tnJA wablekl096 cd gladu? PewD.1a sam jI8~ 'if jaklBjl. czoacl ZW1w-zool,tIIJ1, nlll ~?

•• laDle: Bobater ms. prawo do PI'za·

altt.n08O testu OplBkillAd. zwlarztte.m1. JelII go &da, maUl' wlaAclw1e Odazyt.a4 nast.a.wlenlB.n&patkanego zwlClrzqm.1I. L praewtdrmeO jego n.a.stQpne dZ1a.l nlo.

8IerZ go!

~ Opleka. na.d zwleT'ZIJt.a.ml6+, Char&kter B<

Op1a:: JeUill. lub~ zw1e~t.a., a OD W doc1at.ku Cia WYCZUJlb mo ;I) skorzy81.a4 na wzaJemneJ sympaW. A La kogcd po. AGZ1I z kJ"etem, a to ja.e;ozurk ape!"Luje (11 bwnera.ng-

DII1&l&n1e: Bollater moze wydat\ PI'ostiY rozko.z eswcjonemu 1 wYlir oowen rnu iIlwlerzt°lu.

ObIask:awlerie !TllJ:k:OW

~ OjJl8ka Dad zwl.erz¢a.ml~. 8pryt. 12,

Opla- Wype.(lla z bunkra zgl'a,J8. zmut.oWa.nych PIlOW, a. lacet. warknlll ria ni J&It ples • c108lawniet t.az1l Ill!. c:zworll.tach imrqukal Mutkl podkulUy osony I nawlaly. Nlewtarysod.ny wldok. n.t&larue: Bol1.o.ter mo:l:e utYW(LO um'e· JttnOOOI OplBka nad 'l:w1el'0l'Jtaml 1 ZWII\' zanyoh III 1114 aZ1iuazek W S1.osUJ1k,u do amutQwn.nyoh zwterzq,t..

~ na leIdde ra1y (psy~ W,JIIl&Ca.nl&: OdpornoM nil. b6l 6, Cho.. I'&k riO.

OPia A Ja t;ylko ~k&J:e.:tl, a.t Johnemu Wbljq ten be.gnet w nog", t.o jago uJu.

blono. sztuozJt - I st&lo I .. wbUl mu to i2a1azo, SJe tX(k.o, t.a.k Il& dZ18B1QC ceo 1;0". ..I 00 boll?" - za.pytall. A on na. to jB.k ;mykl~ "BB.rdzlej za.boll wa.s" t polama.1 rm reoe 1 no!!l, !l.~, ~rZBSZOZ8..lo. Ca.1y Joh· ny. Lubl, ja.k rou ktOS 000 gdzl.e4 wbJja .. , Cze.ka na to I doplsl'O I'lot.em robl olllopakom krzyWdf,p.

DIUla.tUe: Po otrzymanlu l&kk1sJ rallY bohat.e:r Die mwd wykonywa.d odpow1ed· n1egO t.eatu OdpoMlO!!OI na b01.

8erserlcEr

Wymagan1a; OdpornCil1l.'l: os. bdl 90, Budowa 12+

OpllJ: KumpeJ ohwalU sill ktsdy4, te jest twa.l't!.y .lak Sta.tUIl Wo1nQ!1011 rilo go n1s powall na Zillml~. No 1 cloozekal !III,! - na.ps.dla go grupa ga.ngl'll'~W 1 za.azOla go lad rurkaml tls.l\cuoham1. Nle ohcla.t elt podda4, (10 go powaJlU nil. zlem1fJ'. Wst;a,WB.ll daJ J sl, no. nloh rzuc:oJ. Ne I w koa.ou braklo mu posokl. be ca)a wyclBkJa, ta.k go poob.la.sl.a.ll. Zbyt twardy by), motn.a. J)OWledz1ed.

Dz1aIa.nie: JeSH bohat r walczy W't'Oaz 1 odnl6s1 pnyna.jmTl~ej jedn olO:Ma!. rant, El,utomatyoznle Zdaje t sty Odpol'no®l na 1:>01 I uZy!l~uJI!I UJ,Mwlenle lQljI:l 110 test;Ow na ~l' flerue.

Sk:rytka doskD1aIa

Wymagan.1a: Odpo:rncM na b6l 8+-, Cha,. rakt.er 18+ Budawa. 14-

Op1e: Z kamlenn, tw rz podszedl do OOlll'onlarza I I)Odd8J sl, l'8Wizj1. Potem W&zedl do knaJPY, rozpt'ul sotne szw:! na udz1e, :wyol (fn(t.l rewolwer 1 wysi:rze. la.1 wszystkloh Jalt kt\.OZk1.

Daia.lanle: Bohatsl' Je!l~1/I at.e.nl.e ukl'y6 we wlQBnym olele brofl. za.dS,jl\Cl\ lekkLe obral.an1a Oub pI"Ztldmlot wlelkollct plQ- 1lc1). W1~ sIll t.o z za.d&nlam. soble ottt· klej ra.ny 1 utrudnl.enlaml.:aD1*1 do aza.. au Z&leozen1a obratel\. Bran jest pro.ktycznle nle do wykryola..

tworzenie postaci _ _ _ .'''')-A.{

T~siE: ~~'h-.~

40-

Oplso M.oja !l1I.~ wtopa? Fmized1em na baza.r w Salt.Lake 1 IDwpat!'znle wdalem- s1ljl 'II' l'(IZIIWW~ -z ja.ldrnl! ban~ .Po godzillill wymIenHEm. IlDW1ntkl. keYJ&r na medalfk_:Ze ~ym AntmI1nL

Dz!a!anlR:'~ r.es--..ow bandhl. bob&tel' moze wspomag~ JlIe<:lcmn~ beB~!I I'e:EgwaZj1..

Opts; Znesz legen:dljl· {J JetdUlu bezglow;y? ABlysza~eS bajkljll'J T.eksatJ.czyku. k'tory mlal alel'gi!,;1 na kon1e"? Jestem w s~8.Iiie uw1eny~ W(l WSzystko, ale nie w to, mistn1ejll ktos pes~da.jIlPY t.!!o sztueakQ.

Dzla.l&n1e: Boha.tel' jestod._porny- nil. sztutlZkf;l Rej, Pl'zystojnia.kuI

Rzu:a'n to swtstwo

yma.ganla; NI~lOUllU~ Sr. Bllrlawa 1lF Op1s.Paceto ehodzl1 Z k&ta. w k~ gryzl wa....gl. pP mu s11: ~ 1!m91.l.lSmy mu, za;paJ Boote sta.l7 . tBn file. Za_pal Boble, u.J.Z::y ol • ten !lgrywal tw&pdziela. Po tFZech m1eB}~h by-Wmy juz paw' nt, ze zwalczy;l naJ6g i naressoie mogli!tIDy I1IRmkns.~ m1e~ remtzljl. Dzla.lante: :ffa 0'2:B0EI ~t6w ok:rea~jllPycb uzaJetylienla. Charakter bolIateP.& :tW11}~' aza. s1~ o a,

Sarna se skocz po piwo

wym&ga-n!a: .Ntazl=Q~ 12+, Ch.a:Pak-

tar: 16+

CzlOWiek,. kt:Cry kucrn ~~ rie Idaiaf Wym"gan1&: Morale 3~, Percapaj& 8+ Op1s: Opo:wia.liBJi rnt, Ze na ~lQ,ooy, .na foo;I;lCiil p;ra;cdwa,l _pew:len B.aID.taI'iUSl1;. Chodztl::m:lQdZY okopami~pokojuie, ja.kby zbiEll'M stokrotki. Tu za.w1~1 ba.n~, ta.m~ozyl 1upki nil. nog!jl, a. w pOwi£!tr-zu kuJ,e ~zdaJy 1 twIzda.1y. Dz1a.la.n1e:.BohatEll' fe,st 1.lCd'porDlony nq. efekty l¥Wchol~Gzne ostrzaln. (ale n1e Obl'aZe:ru).

M:rsz ftrsowny

Wymaga.:n.1L Mora :5. !Condycja. 3-, IDezlmnnodO 3- Opj8~yl'UzChu lem

la.C do wroll. 8Zl14my do ruin Obyb& z tydzieil. a po drodZe k.1lk razy mJja] .na.s t.a.k1 d?:!ad1'lk. N .lPl row azedJ " Jeclillj, Stl'On~. n&. dru.g1 ~'"' w d.ru,,, kuturu JlO m:.edcl.U 1In1&ob ide non step ~ flit do n na paat.Qju 1 powfBdzla.t ,.odpoozn, soble OD1up1nV-.

LIczy ~ JacoSt

Wyma!!'an!a; Morllole Eh, Zd.olnos,01 Pl'aY Wi)dcze 3+

Opia: Uooouy kum.peJ ClllOWllltdal m1 kle· dy!l, ae g~laQ w EW'Cple kllkuoaol.>owy odzla1 pulkownl1:ta ~l'uk\(lyd ail. ;poj:{onn.J pod. Tel'mopUaml wQ.1;ahe mutant¢wPotem kUlDpel dadal, ee plynla z ttl80 mora.l. LiG'"dY a1e jakoo6, 0. n le tlOt!d. Dz1eJ'anie: floho.ter IgnoruJ utrudn!anJa. do testOw ZdolJ101lol przyw6dozyol1 \ Morale wynJke.je,oe Z J,')Mlewa.glllQzeQnej pP'ZOO). wn1ka,.

ImuiteI:

Wyma.g&n1a: LfJozanle ahor6b 61, 8udowa 14+

Opts: BylB. kiedya ta.ka kobleta.. 'N n.zywa.la. sifi]1.1atka. 'l'ereso. z }{a.1kutly. Cllo. o1a.t w"Kalltuole pod Oenver n1k.t 0 nleJ rue sIj1,<jza,}, ueeent 'pQww,daJIlo, :as 0110- ola.Ji; le=y~a zakaznle cndryl:)l'I, uma.rla ae s1jar~.

Dz1ala.n1e: L,emll¥l pllcJflnta boho.tel' nt· edy me zarazl tll~ ohol'obe. podoptaCZ)'l8' g0.

pastorLUdWIK

VfYma.8'8.Il1a.: .Leozan1e oborOb 7~, BIO)Og1a -4+

Opl& W llliltm mio.steozl(u mltlJ!4roy kst.,. dza..M6.wlllAmy De. n1ego Pa.stor Ludw!Jl.·

~ 11l::-Tald

" Ie chor<Ib 4"

Op czy)

dw& ~.V Cld: lykaJam two

NlOZK1 ootJQtonl19J nOO'y. at wyzd~m, Por.ern dowled~l8.1em ale, ZB kleoha. kaT'mil mnie a,ap1J>yne, I '1'lk·t{Lks.ml. Dstai&ule: Za pamooo. na.JpJ'Qstszyol1 le· kl!.l'll~w boll tel' po~raf1 utrzyrnywrt.CI ahQrago stanie sLalJl1nym, ~e.'I,t Ju:by podoplOO:l!ny lykal .pot1'zsbne II)u )eko.f· st-wo, ~AsrJ!ryno 1 Tlk-Ta.kl" moth podawM PI'Ulil: llOZbe ~1 I'Ownl\ wartQSOl uml!JJ~tn~1 Blet. POtem ~1'Zeba 'p1'28rzu' ole! slo nu zll.laoaTle loki. Po dw60h tygo· dnta.t)h :mOw rnoana w1'0010 do kU're.ojl ,.ASJ)J.r.VrlEio I Tlk·Ta.kaml".

R~e, ktOr'e IeczoSj

W;yma.g&nla: LeozMle Pa.:n 10., Il'J'QtlZl'l.OI!4 14t

Opl .. Opowle.daJ m 0 tym all.p.lto,T'lusI':U 0() all,! 1m lorn nte klan1 11 Nle? NO to PtlII1UCh(l,J II'a.oeti by) nlssa.mowlty. Poo1- ski gwl;1:dzA roll nad glowa. a ten myk, myk. 'I'u pla.sWm tam J\lpJd, Myk, myk •• ..raga plJ.C~engl wata.wa.ll Ja.k 4\1I:t!.)"Z I mu' IlAH IIIQ no; wroe!l.. A Jo,.k kt.OT'eruul1l,w.n!lilt SIQ W WIlle r02l1urtnll, byJo tylko m;Yk, rnyk, PIWJent nawi'l~ nte ~,,~yl B!~ IA!i.mo.ohplW 1I1ekJlrre" 0. Ju:!: m 10.. now'y OPatr'un k n8, glowle.

o.ta.!an1e- l'o.oJ I\O! bolll),tera.. 1~1Io l' ny t.a.k, Jakby WYJ)Oczyy.io,ll ca.ly dzl (I, nl • zalelt.nl od tejJo Ol!:ym IIIIi! :1l&JlUOWIl)I,

MASH

4., dowolna.

og6ln.a 2-

Opb: Pew1 1 karz wkurayl mnl DJ.&. pl"Ze01~tnle.. U!:t~ soble na prY'CZY pod namiotem, z:w1j&m al-o a Mlu. a ~u ohoclai t .. lu facio w b1&l raMiuahu, 7.a IlIm CZt.QeDh p(Im.II.glarOw Kon za.czyna tluma..czyC d.z1.aa1akom 00 ml dol~ I

"

.Nlaob

tlumaozy n& W raau..poczul8m 81'1 P DCalanla J tali boh&ter dys]XDllJ COr~ eka.rak ,.. toe tIUlh LeozenlA ran or.rzymu,le Ulatw1en1e J 11 leaz,y paDjenta. W szplt.BJ.u u14tw1enle wyno&t 60%.

Medycyna smleb'ic::owa

w,ymagao.1A: Le(lzenla ra.n 6t, O.beml.ll. 6·'

Op18: Nlby .J)Owatny epec, e. ohQd~U po wyayplaku j zblel'al pUBte rnedpakt, Moze spr8.wU soble krsdane I nle mlal ozege usta.wll!.O na pOlko,oh?

:b,.le.I&Ule: Sohaber .Ilobl'e.r! nllopeln laO puste medpakl d.owolnyml Srodk:aml bJyako.w1czlil.'lgo leozenla (ta.klml ,Ia.k DeIl.(Uine), 00 nte Z)i!WZ.Y1 I!:e rno!!:!! plrodukew&.O ta..kewe drotlkl. Ul!:yele meclpaka. ze.Jmu.l zawsze mtI1ej segmsnt.(lw nlJ/; zwykl;y ZSBtrzyk,

Pan plaster

WYJII.lI,ga.n1a: Pt PWSZB pomoo 6." Spryt 14·,

Opts; Ten sa.n I til,rlusz OQ to kulorn 81Q rue kJa.ll!a.} m tal .Iesiloze Jlldll C\ ol.elulow4 umleJ'iltnCllil6. Za po moo III .najprelJtazych !lI'odk6w potl'lJ.fiI Jeu<'lYO: :n.a.jpowa.inlejeZ'e o1Jruienl.D., Tu pJo.sts.t\ ta.m plaster l 110 ~l'epanaoj1ll.nl 41a.d.u.

Dzlalanle: BoMtel' mete ui.ywaO: poJo· Wy WII.rtoaol um leJotuQdol Pierwm>:s. po. moo Jakby wtaAnl1l l.yJ pun ~t.Ow TtHa..t w um1e.lfi1tnOOcl Lflozenl pan.

MS.:rz qliBd I.Jdsk:owej ~sza Jl(IIllQ;l6<, BW 30. ZPpnot14 12.

Opts: ~ tam a. aJs

tc:l by! md.1 ostatn1 nabOJ, y4lal ze

g6~ na.s l'amtrJ,tlla, ale kumpel m6wi - 7>Jestem mis:trzem opMIk! u(lls}rowej, opal:lr~ cll'-an" ale pulloIB0 .tla.e~_ Sa.Dger w lIm1eoh 1 odpowlDAa. - .. ZelDaCZymy~. Kumpel doj)ll.CU do Ilb1rllo 1 dlY waj go bandatcwad. Ns.web a10 ete polll;· JlaJem, kiedy gw1~aJ Ga.ng8l's. "w bo.la:ron".

Dz1a1&n1e: J30h&ter por.l'o.tl ta.k "opa' \rZy~~ swujego pacjenr.a. :I:e podoplJ!cz' ny jest skr>eJlOWllD.Y I nta moZe &IV ruazy(!. Sztuozka. dz1aJe., jet&11 powlfldzis sill' Trumy test PiS"I'WBUJ pomooy 0I'8J1 Truday test J31BfU.

AnastE$1og

Wymagan1a: P1erws311. pomoo 2+, 'Blja.· 1;yka 2+

OJl18: NajskutooZn,1eJsza p161I!gn~s.rka jakl\ widz1:aJem miale. w be.raoh byte, l1e .fa mam .na W',YsoimM.

Dzta1s.nl8' Za. paD100El :m1eGrulenla m1eJsoowego (odpowiednt oh.wyt lub 0108) B:Iha;taro za.chp PBDjellt.a. do wapOlpra· q Hfwdany test OdpaM101!c1 na b01 podop!ecznego me utrudD.1a !"Zulu aa 1& czenie ran. l'r:lsta4 Il1e ot.rzymujl!l r6wn1elt utrlKin1enja za opatrywlUlla W I'U' chu.

FrowizoO:a

Wyma.gaDf .... Jii[whanlka. 2 Jub B.Ieltt.ron:fka "21-

Opls: ~acet ~ arubOlUO~, ltawaJek drutn.1"11'.apaInl=kv Cbwllll potem odleaie1l.5my w ~ dal. ZrobU 11 Lego hell· kop!:ier No]JOWEl.1:n1el

Ilz1e:tanl .. MaJ¥l do dyapozycjl kllka Il8J."aQdzt I kawaleJt drutu JllSLeS w stants ~e ~dzen18. czaale tJzfes!€dolrn:rmfe kl'Ot.IZYII!. n1! &.0 !'II' m&In.ie wymagane, naw; t. 11 n Ie ma&Z '"niez~., do liego 81 ment4w t na.~ Urz~e dZlala przez kUka

m1.aut. C"li86em ktlka 0dz1n, Cd

BtopIlla WiZluldzIlA (c1ec,y4lJa MG)

RzLt ak:a

wyma.pn.ta.; UlIOhanllta 4<lub Elekt,ro. nUts. 4,'. 8pry~ 10-

OplB A gaM !lpolllflt,dn na mnls 1 SInlsr. Ilelnle powa.~nym lflosem mOwt ..zeara. 10810". A Ja, wlesz. Jak gdyby nlgdy rua, mOw1!l do nlego, "WI!:lzlsz, .Kolego. Wldz~, Za B~Q ~eBl'alo, Ale proszQ, JlOwtedz mt, 00 dokJadnie BIQ Z8sl'o.lo.· A racet BJlO' ~ds. na mnle I ~ym samym, dm1ertel. ute JlOWB.ZIlYID glllll8lll mOm ,.Bydrosta· blllzator."

~an.l.s W oll\gu k1lk.u sekund JeBteS w stante w apostlb p~ybllt.ony okre!1l1C pI"ZtlZll8OZlmJe I ep0s6b dztalanla dowol· ne:go Ul"Ztj,dZeIlla teo:lm!oaneeo.

Podrasowarle

Wyma.ga.n1a.: Meo:l1anlks. 6. Iuu EJek'tiY'O' n1kB. Sf, Spryt IP.~

Opia' I wzlE,I,l go bl'aoie, podkrooU tak, 1.8 wyo1fj,gaUamy 8etko w 6 sekuQ.d lnna. spra.wa.. t8 po tygodnlu oblod.nllla. apianQla...

Dz1aJ&Dje: BohiLtel' mote zwlQkszy6 'I/Yds.jnaGt dowolnego Ul'ZIIC1l118nla. (I 60 do 2OQIIb, za.ldn1e cd ayt!J.ll,OJl O~n1a

me. dut.e szam;e tralroje Jll'8CY . dJ

Magc2ny doI:yIc

Wym:&ganIA.; h&nlk 6< lub lIlakt.ro-

n1ka. 6t

Opls: S&mooMd. etan-.J, wlqc Iuz. Jest mecha.n1k.n1eoh B1t ma.rt.wL Wyletl14mY z Bruaem. otwlaramy bl"01f&r'U, I Juz1k, J)II..tnymy 00 It~ zrobL A on. ekUJ'CZYbyk. otworzyl kle.poo. WZYJn&l slcO. po~ 1 zamknftl .Ill- FoIAm madl do szaferkl 1 odpal1J w6L ll&IIZ

Dw1&lanle: dz lQC1u 51!"

kund jeSt.d al:&n uruoho.m10 urDl' dzan1e, 0 uszkodzenlllOb 0 W9.1·t..c:'odcl 5()16 lub n1t.B0ycb (po.t1"a ~ 0 PozIQlllB.Oll Trudno6ol).

szn;:a jest sztl.i::a .yms.«a.n1&:.R~ ~

apu: 1Jl&w1.a sts.re ~

ma luft 1 cyngtel. "'»Zllaczy ~ 1.e Bl3'Z8- ].a. 0- ... OQkOl1IrI.ak zaajdz1esz. be3 wzg.IQdu na to. rg;y 100 strselba z ~ napaleotlak,1Cll, rwy Z okreSu Wiiljny w Wtet,ruunls, bez weglQd.ILCZY jest zapiaszczo· !loll, ozy ze.pa6kana ja.kl.rM' szambem . dOProW'£l,dZ1sz j~ do UZyteczIIoSffi, J)S1&l8.n1e; Bohl,l.Uw maZe wykonaa 'ITudny test ,Rusrtnllt!irst'wa, by oezy§ot6 I doPt'Owadzl.4 do "8tam1 \lZyWaIIlU!ci dowoin4 broil ~

I\b strzeI<t zIoniel Wym&g&llJa; Ruszn1kal'8f;wD B+

OplJt Dotychozaa llwa:i.alem. Z!l' waJe:n1e IipJuwlI 0 l~y na memi ka.wal betonu Q.\B alu~:V brant us.jleplej. No c6Z, Jdlk's. tygodnl w ~01i'1llol'aYBtwie- Brudnego 1l,9.rrego po~'l'a.n wywr6ui!1 czlowiekawl awta.· topoglltd. On w190lhliB takn&.fJPawia! gna.ts., ja.k mu si, za.nil!;L

tlsIAlW& Pl'ZY wynIku rzutu us. za.· blok~ bl'OIll W .zak:l:oe8lB 1-10 bl"Ctl. aaa1Da Sit WI. ~ tnr~ BObatar potl'8J1 KpnywrOO1~ » do zyef.a;"w ~ Jad.neIo &egmeD.r;u.

Na pewro d2Iaia

W'J'macan1a: Ruszn!karstWu e-

Opia: UsIy8Zell4my •• kllk·'l j\U wiedz1a.. !em, 1A! mamy p!'Z68FaIle. Spluwa. Clcbega, k~4 celowal promo w reb szefa. I;8j IIJ'Upymllta.nt6 . wlHffillesil; zaa1\ll8-N1e byl0 DEL to lep&zego mnmanru., Claby 8pl~1 WJfQedz11 pocl nosem: .,No litl'ZBl&J Zd2!ro~ 1 ~ raz~S'j)UBt. Lab mu' ta ~jak" ti1yn:IL

IlataJa:r:ne: Przy wynfru rzutu na. za.. b10 Ie bront 11-18 bmft u.ctn.a. Bill ILl do CZasu jej DB.pl"aWienIa JuZJlO

C!. Dz t.eJ IiZtua'l.Be boha.ticu- potItaI\ zm e broil dD~ ~ jedn 0 Btr-ahJ.

Wyrywkowa wtedza

~ doWa1Da Wledz& og6lna. 4- • BlBf 3-

Opls: edy wybuohl 8ZU UD na} p!erw ZIUIypalD Pumpeje. pot.8m Henry Jork. 9trumllJd lawy by! b&rduIgOJ'¥t,Y: 1 tu przoobodZlmy do sOOns. 9pJ'lI.W~ Ska:Jy pooh.odzen1l1. wulke.nia:..llego. tao kl.e Jak bM41t, oha.ra.kteX'yzuj~ 1l1~,~ D$iala.nl8' Bonater wykonUje Truclny cast wybrahej w1edzy ogOlneJ I PrOb}&I'IIMytlzny test Blafu. J~l1 oba zo.koil· CZI\ sl{l aUkcesem. boh.s.ter maze masko~ bl'akl w jedneJ dZtedZlnJe WledZy znajo:madol!l- !nne,). tIm.1ejQtn.i'lJ6 ta. eruZy do wc1Bka.n1a. k1tu 1 nie pozwala. BY' mulOWlW wyk.6.zt.B.tcenla. W za.sLollowo.· n1aoh prak~y=yob.

Nauczydel

Wymaga.n.l.a. dowolne. z WleClZll. ogoma 4+

OpiB: .Teall COl1 potra.flBz, I JesZ'cZe Lego na.uaza.az - masz p8.l'asol ooh:I'onny, 211." den wlel.lnla.k, na przyk}a.d ten, ktOre· mu pawl dz1alliS jak ne.stawl6 ton1e wywiohnlQty bark. alba tan. kt4ramu pomogleS )lOdl~6 rad10 beZtIOdrednlo do ltahla z~.am. rue JX1ZWOlI Ollll'OblC kr2ywdy,

DzlaJaDls .BaluI.t6J" potra.rt p~ wtedz.t szyblwl e:fektywn1e. uazyC lnne poIIt.M1e sw01cb umlBJtt;noQcl Ckosz. ttWl wOwO'aa.S 10% mnteJ w Punk~b Do4wia.dczenta). Poza tym hohater t. jednym Z najm1]aJ w1dz1anyoh gOl101 ka.ZdeJ oeadzJB.

hstn.kda Jest da.

WymB,l&nl&: d.aWo1na W.ad2:a. dlna na ~sumt8+

OJ)w ilia chc1sJ ~ pnyznaA 2a plea zjadl mu lnBtI'UkajQ obslug )&odzU,

modz1.l wymodzU.

Dz!a}anllt BII.~ Bit ~1em 0 pl"ZllCl,tnym poaiomle kompl1ka.oj! boo bater pow-an ~ybko pozna4,leg na oto ~J ukryt.8 fun.koje. Po Ll'l!odnlu

t1Jllorzenie postaci _ _ _ "r;'

~zaba.wlrlw1e 0 niej ~ tsa.m mllgIby DIlpma.t l::!l:BtrtikcJ; obsblg1.

Amqxiug

'ylnaglU11& IDstmi& "&

Opts: Tell ezlawifik. wf_e ja.k wylropa.e ~ tak..z.my Jill;.n1e o:suntJa. Wle: j8k zImI.1mr.m~~ jak. zloZ3ill kllBz<i1 !&kda.Ie1-~ sam, ewe:nttralnle z mewielkli POID.OC:q, przyjacl61. m:oZe ~owoo oolmlwielt. CO IstrnJalo Jll"Z'ld roklem l5IJQ. JlieZJe, :n1e'?

Dz1a.1B:nfa BEIliatm' je'>t t:raktoWan:y jak .gdyby mfa.1 ~ z YIIile~tn<lOOl. pa.Jdetu ~ pneWWJm1a'":na. pc:r.mnn1.e 6.

W teorL

Wym&ga.n1a: tIDwoJn.e Z pak1etu W1edza. ogOlna. lliIi J!¥lZlla. sum,~ 9+

Ojlis; N!I;ukI1:WOY bywaj(j, oderwim1 o.d :rzab~yWlstoSdi. Tak jak ]X1Sia.dai)Ztflj sztuczki MoZf.i On 'Utplanowad d(lk:l'alj:· nie Ja.k UB]Jl'aWI+iCi ekwipunek drutyny, ja.k podkrf,!olO silnlk samoehodu nawet jak poprawitl stela.t eholernego plezakal Ale jeSlt sam.ste za to zab1el'ze, sp&jll'l'le WS:ilcvBtko. dokurnerrtnte, Natom1a.st konystaJlla z Jegtlll1an6w Kto!I znajtWy siQLJa ~oZewp~dzMnaprawt1Q fttntastyezne ulepszania., zw:lf1kszajl'iC- zna.!',l.znle uZyteczno's6 i warto.s.O IlPl'ZetU.

Dz1aJa.nia Wujek Dob.I1.a Rada. jest W 6t&nie Wllpom.aga6 um1ejfJ1:inoocilnnych bollatet>6w - ns. norma.lnych zasadacn, I3am ~e jest w stante W!:l'poma.ga~ SWO-joh. To sztuo<l'ka ao o~an1a, a Die sJ1na w regulaoh.

Aerol::ech

W~aga.n.1a: Wledza. og61na na 1~CZillj, BmIlfi

O_p1B: ~ie klloZo.y me jak pol1az1"4 1l1l~ .noSnq, me Jm~y w1e ()o w1&<!atwl:B -roW !lmig1<J i po co jest sta.t:ecIDillc.13ollB.tel' l'l

fill umle1§Io.n'*'14 pa:naI '9I'szyllt. l.Il tajll1ki.D}lapouuJillp alullllD1oWymlrur.

kamL bre:'Qln 1 SUDlklem 0

Sfa'I w stJadz!e pcrceIcr1y

wym&g&I\1& yny c1VaJ

0pl8: WlIlz1a1dm k1tIc1.1' wy

row z. .lAItl'01 do"" u. Q:l8JJ.

Jaik 8ZliJe:nl. Btrru!z.y'!l (lU'mel'l'.1w I cnk daJej. W pawnej ohwillli'J booznfJJ dreg! wypadl kombaJn zbotowy 1, z.epchnfl.llch z drag!. • proBLo w gl'Ob. Nle wlerzysz? To wpadn1j d.o A aJlaohOw. M$J~ t&m "ta.mierl1oIQID, I). W !lim IIlot~rOwkl. ~o10 takl:8j oiotul'OWY IDI'.l. ClOG l'l plQ('$ metr6w wysok.oocl" 0. goM sledzl W kokp1llle 'Z.lO TIleiir6W l:\a,cl ?leml,q,. MySllsz za la.two ooa tak1ego pf'oW'o.dzIO? za.'py~Il.J 0 ,Jeremy' ego Fieldawna'o. . on pot.:ra.tl t.l\ 01.," z.a.r6wk~ Jeohat! no. dwOon kolQICn Dz1aJa.n1e; Klsl'Owoa. ol~tkteJ masllyflY przeIllysJ:ewe.l mote il.1<\o wYkon,ywa.1) mauawry dOllttPll,e I.ylko dla. 7Jwyklych sa.moohodOw. Dla pot,l'zeb m~newJlow,,· IDa. tra.k:tuJe Bl~ J£\ ja.k zWI'otny sarno' chOCl osobcwy

Mech bqjowy

wymas&iU&: Me.szyny olQ~le &t, ~rfilCJZnoM l2i-

Opts: Wstyd elf;! przYZOo,O, Ille w mla' lltecz)m,·ktc)fle pOj&o'l'lallllmy lupld:, v,a.la.· tW1l nas s:e.motny ta.oet. Sarto. By] sam a. naB szeoolU . kaUly nn. Harleyu. Ja.1< na.s zo.latwll? Mla.l w6Z Iltro.to.okl. Nt., dooen1lli1m.y pot~1i!1 ~k8.wll.kl. I nl (fIlt alf,! ill azago dmlll1j11

Dzta.la.n1e:EjQho.tllfi potl'tl.fI wykorzlluty· wac element.y mo.l1~yl1 jo.ko bJ'ofl (wy'

Wldly wOlZkOw). PT teI!l~ tak4 ItronI.q. u!Jta.·

Czte-Ell pa'UrTi Wyma«.nta: Wi Y IxI s:yny alQ1k1 4', Oplllk

wnt3·

Op1& klfidllj 0 ganau azoJgt-

I JaLni '" l.aCy WILiI.,

.M po kDntynenc· w ynta

Y OD? Pl,ty za,WSZ8

ru~ym&' h pomam.! •

li:Cw ~k' ych' rt08d Ma8<!yny OJqltkllt lUI) Wozy OOjQW8 PI'?yoa.jmnleJ no. 1. WSllIyetkla jegO teIl~y zwll\Ulle z pojazdem II:/.lo l(l;twleJB:Il8 o SO'lt. Jet 11 w za.lodz zna.jdzte BIQ p1elJ, WlSty Il~ la.twlej ae a 3Q%.

Precyzy,.he .IT)a1ewry

WymaBlLll.la: WO'l.Y bOJOWB Bt, F6JlOepoJa 14t

Opta: Zaioty} m slO rll?, Z pewnym tol· r)ler''''.lIm Z pO-lnooy. 28 nLa TlaWle~a 19ly nlCll~ nIL lur1eOd gzclgu. PrZ9gr.a.lom, !LIe rne MIt1JQ, bo t1yw na 00 PO,p.Q.t"ZS(j, PllilO IltulBtntoh oopoll ozols: wyrwa.1 ro,zem z kOI"~nl8.ml. 8. batonowa. l1alAna. p~:ywa.· lila kosza.I'Y ~ut.po tym ja.k nttks PI''l.8- 6zla w1'eer.Q~ PJlZfIZ ueho 191elne. DII1eJa.n.le: Wate)kle teB~Y OPlliugl wo.l'l<lw bojOW;Yoh wyma.ga.;l\Cs pl'!ll.Iyz.!1 dzlilla' n1& CP1'Z Jecl'lanle pO wlj,sklT11 madole, P<ldTlloslent lto.os no. lU(l8) sta.J sl, lo.twle.1Rzti 0 Jed n etoJllen,

pa&ll wcrzmn IxljOwym. Sr.rz&l odda.;)e 8if1 z dzlala pokladawag

P\.Jg&PIay

)'m&Ian.Ia: KOhl utery &t, 'AI '!J boJo-

lub Muzyny Cl~We 3-

Op~ Tylko 1'83 w1~1a1em t.a.k1ecuQo. Spea pod11lczy sw6j lwmputer d.o pattelu ~ ryltt. naol.sD,t czer .uzUt 1 "lIIy&t.kie yreny zaczoly wy£r. a4 H ppy B1r hclay. To byly (DO UI'OCI.<aoy WBl"USZYIam. 81,.

DzlaJAIltlll SOh&. 1" pot.ral'l podIlIoCZYC pUler do a1fiklllj maszyne.ru. Um1e- 0iJt\ komputery 8taje 81, umi ~noIIDi4 ... pmnaga~ dis. Wc26w bojowych

I Ma8zyn at02klch

Strzelane na C21.!'a

Wy:m,a.ga.ula,: WYolt1.iole k1erunku 4+, Wyrzutn Ie 4; luI> Wozy bOjDwe 4.

Opls: W1811Z co to J f.lt kI'zywa ba.llst.yezna? J(J. dDkladnie nla wlGm. Dlo.t.ego rue b~d, stljl wymijdrzal. ~l3dno jest pawnsrue 'l.&Wllze muslsz W ~dllie 6 OBI, do k tOl'9' go stI"Mla.Bz, Mnle t1'a.t'1l1 gdy sled.zlatern zo. mUf'Bm ...

:OzlalaIl,le: 1?oaluguJM 61~ bronl~ artyler;YJskij boh9.t9r mote u~,1wa.o WytlZu- 01a. k'~erullku jako u.rnleJlJttloOOl WIlPOmo.ga.jL\cej przy teSta.o!.J trafl.en ~

Zastawlaie slde!

Wyma.ganJA; Prll:ygotowa.n1e za.eadzki4tOp1!1l $laq.Zlel1flmy W teJ d.lI;lUl'ZB od 'by. gOdnla., 0. ClJ.I3et d~lel'l w d:deJ'l Pl'~Yl'lolltl MOWS, zw1er2lynQ do oOOzu. W1esz; s1ad;zlal oa.ty dllliati Z narn I I r~Jl(~! vi ko.~y, s. Ja.k zgJodnlellSmy Wl1ta.waJ, la.zl w krza.kl" 1 po ohwlll WT'1I.0l\l.! IS ub1tym ta.roleIll. WI!:IElIi':, :nlby nlo, ilIa Jj\k Sba.remu !llemaJ ul'wo.lo. intarElll, ktedy poszeclllll~ odlM, zarro.powallt1my I.lt~.

Da1a)anl.e: Frzygotowo..n .przez bOho.bel' zn&o.l1zlcl II~\ trul1nleJllze dQ Wy)s,'f'y· ola 0 20%.

OdIBI1"kowym lacl,j. pall

WYlnaSll.Il1a: Wozy bOJowtt 10" PeroBj:)' Qja. 140 f

Opbt Kledy Ja I Ohuok PC.!OOhAl.116my azol€letn no. w\'ony ...

Dzi.a.ta.n1e: Dzlt;l,lll J II. 8ztuozka. SbmtJ no. blll!kl\ OClleglQ!'lO, we oonool 6t~ d.o W/lzyst. illQh BJl1lZymi rzeflQ6w ~o..JdUJE\(lyoh lilt

119

, t worzenie postaci ~ ... '.{'

Slepa Ft.r1a

Wymaga.n'!A: Na.flluqhlwa.nie li+

Opts: Siy~rem ° ta.k1m goociu. Byl zupelDie sIe:p;Y, rue me ehodzU z tadnym kijelIL I mt'Jgl z ~u metrOw tl'a.fic elli! ka.mienlem w om

Dz1a.la.n.le: Tak drug-a, Jak boha.wl' ma odBlomfilw UIlZY nie mOM by6 Z&9kmzo· ny _PI"Ziez nrkogo i me, co :rna.jduje sil;'! W promientu Bm, lub mniejszym.

l'W1esz ad. otosu ostrzem. Na.1J.1lZ siljl tej sztuezki . ZI'obiBz niespod.Zia.n.k:(! ma.mie. Dz1&l&n.1e: J~11 boha.ter wykonuje atak tuz po ud;mym teScle Skra.dB.Dia 81'2, rue wacl .tadnych segment6W na. dobywanie b.roni. Oiosy wyprowadzlmew.pierw· Bzej tur.ze 'trans. z UlatWieniem 30%

~1e: Boooter za.wsze WYClZUWa. niebeZPieQZny ~t promteniowame. Ale tyIko WQWCZ&9 gdy poziom promienrowa;n1a. sift zmienta.

Gtaz

Wym.agan1a: Pl'zygotowe.n1e za.sa.dZki 6+,

ChaPakter 12+

Opts: IDe Wiesz jak; stra.s;zUwie ta-udnc Jest Za.c):lOWa,C bllZPucll prZ.ElZ dluzszy cza.s.Muslsz Bl;Q: podl'a.pac. P:f.zesun,q,6 n.agl,l. Wys1ka..6. Dosta.jes~ s.kurozu. A oozyws.riuj8" -ll1edlugo oale twoje 01alo wrzeszozy 0 ja.klt r-uch, Dobry snajper potrafi Slli' wycis;r;v<!. Pot;rafi przeletoo p61torej d.n1a ja.k gl~ wtopieny W otoczente, b(!dllo w jakim$ 'dziwnym tran· sie. Nie poruszy sle-do chwtli, gdy poja.· wi sl~ eel A wtedy lloruszy sil;'! tylko p!.ililc

DztaJ&DJe: Bo-ha.tep po~Ml trwa.C nisruohOmo,przea ilooe minut r6wnf!: Oha.ra.kterow1 pomnoZonemu pl'zez 20,

f;3sazer

Wym&gaD,i.a; 8:kI'adanissiQ 6+, Kondy·

oSa. 4<-

Opts: Qho1e~my kiedyB z jednym zna.-

jomkiem wlama6 sifil do domu pewnego lJ08S9.. SZkopul tkWil w tYJIl, ae trzeba byJo emmac Btra,:IallkOw. M6wiQ kUm.plowi - "mo 21 tef{o. N~ znam siQ .na podahoqaCh". Zna.jom¥;PowiedziaJ: .~e b6j lliO, llneptowa.~ cie·· No 1 przeprowa· dzj] -mnie. Na b"arana.. Potem wyn16s1 na p]eea.cll mahoniewe biul'klil 1 wr6s1l aby za.brElG mnie Z powl'otem.

Ds1aJa,n1.e; 13dh.ater jest w stante sknada.6 sit;! d.tw1gaj~1:t na. pleoaoh pasazara, Testy- umiejfiltp.tiSui, w tym Sk:J:>a.~o.ia IDQ, staj~ siQ tPlllioJ.ejs;-.e 0 -+'20%.

Cln.Jg koI::ek

Wyma,ga.nla: UlP'ywa.nie sili 2+, Spryt 8.-

Opts: I wtedy Chuck za.gW1Zd,&l na pal, each i znowu uslysza.lern krrl'a.a.a.a. ... kPrraaa._ Zza. krzaka. wyszedl jego kurupel BPuoe_

Dz1al&n1.e; Bohater po~Q.fi uda.wM odglosy wydawane przez zaane rnu zwiepz~t'a.. wys;tarczy wykona.o!! Problema· tyozny.test llkrywania sifil.

Ded.kqa

Wymaga.n1a: Wypa.trywa.nie 6+, Spryt 12+

OptS: WohodziBz do JlOkoju, po lewej okno, olemne, dIugiE zaBlony, obok szafka, _po prawej ga..;dB:robliL,' a. tu, ]JG leW'ej donfca 21 palm!!.. I co 0 tyro. ~dzisz? Mysl No, IllMZ co,!l? My!lli Co tu nie gra? I(to stawia. dOni~ z kW'1atero w najbardztej za;qieniQITYJ:D. miejoou? '110 wlMnle deduk· cja, AnaJjzo'wa.ni efekt6w. Komb!nowa· nte. Szulro.nle datali, kt6re Die pasuj£!, do reszty.

Dz1alante: Zdaj Bardzo trudny test Wypatrywa.nie., a juz MlBtl'z Gry powte Ci ja.k dz.iala. dedukoja. Wszystko wySpiewa.

Sherlock Hdmes wyma.ga.nla: Tropienie 6+

Opls; Ledwe widoc~y slad w ptaskir? "E1ementarne, VVattsonle - 1;0 by} bia.ly m~Zozyzna,wzrost kolo 184cm, waga. 8Okg. lekko utyka.jll,cy na pi'awtl! nog~. li!16s1 cos w :r~ae . teozkljl, &l.bo torbQ .•. Dzlalanle: Z t~ sztucZk~ t.Popiciel a.nal1- zujq;cy uaw&t bardzo niewyrBiine slady mose informaeje 0 tym, co. stalo silil w danym mtajscu- mus1.zdall Trudny test Troplenia..

Kame!eon

Wym&ga.n1a: Ukrywanie si~ 6+, Wypatrywa.nie 5+ IUD Nasluoh!Wanle B+ OptS: Kiedy myal~ 0 ta.kloh ludziach, przecho~ mnie. dreszose. Nie dostraeZssz zadnego z niell, ohyba. .:I:e zeohoe bye zallWa.:.l:onY. Kameleon zaszyje si'i! gdz1e~ g8,.SZ(lZu 1 tkwi W nk:ryOill, wyezekuj!l,[J ria. zdobyW;. Ma ,swia.d.omoM bezp~enstwa., 'Wflio mOM skUpMSi{! t"ylko na wyszuk.l wan1u ClelU. PomyID ·crego ktoa tak1 mdglby dokona.e ze sna.jpel'kl\.

Dz1ala.n1e: Po udanym Bardzo Trudnym teSole Ok;r.ywania slQ: bohatep dostaje Ulat.wienia do test6w Wypa.trywa.nla i Na.sruo1:),iwal1,ia l'Owne 10%. Ponadt{) w walae boha.ter moil;e przerzuol¢ t81;:.t lli.erwSzy test Wypa.trywa,nia..

dszeJ r1Z cIer'I

Wym&ga.n1a: SkPada.n1e slQ: 11 ...

OplS: Sl'yijza.le$ kiedya porusza.j!¥lY sifil clen? Z tl!, sztu~l:\ mol!:esz9Yc jeszcze ba.rdzieJ cichy . .A, widzia.l~ kienYs shadall¥1Y ell} rp,eti: w ffi'odku_ bezlUnlizYCOwej nooy? MoZe.sz bye jeszoze ba.rdz1ej ntewidzla.1n$ Dwa. iN jednym. N1e ma Bll} 00 z&9ta.nawiaC - bterzJ

Da1a1&nie: Zan1m bohater zacznie Bi{! Bkrad<14. dekla.ruje ozy choe by6l1iewidzladny ozy ni8{l!ysza.lny. W piel'Wszym 1l1'zy.PBod.ku CIa. ~ go wykry6 jedynie tf,l8t;ujI!,c Na.sluchfwanie, w druglm przy· }la(iku Wypa:troywBJ:i1e. Testy wykonuje !Iii,] w l1,ormalny sposob. Testy CzujnoIlOi zAWodz~ niezale.:l:nie ed wyOOl'u.

Pod~~wy Wymagan1a: Ozujnoo6 7*

O_p1s: Ludz1e dzie1<j, sll;! na czujnyeh i tyoh me do zaskoozenia.. Dtudzy l!:Y.ftl! dluZej, ale 00 to za. ZyGia. Z drzewa spada, flZYSZ' ka., a. ty ladujesz w nil!, oaly ma.ga.zynflk. wy-luzuj. Wet sobie inilll< aztu(lZk~· Dz1e.l&nle: ~Za.sl~g qzujnoool" bohatera. Zwi~!U,za sill d.wukl'olin:le. KAZdy test CzujnoOOi nl€ moze by6 00 najwyzaj Barliw t.Pudny, Pa.trz rozdzlal pozlomy Trudnoooi.

Sluch absok.tny

Wymaga.n1a: :Na.sruohtwante 4+

Opts: Granie z€ sru,ohu, bezblli1.dlie 1'021' jloznawanie ludZkich gl0s6w; taki byl na.sz Ron. MyslaJem, Ze w duPlZ sobie moma. wo1Bnll<6 talt1e sztuczki aZ tu raz Siedzi.Blltlmy za. rogtem i slyszellSmy j&k goM ot1liliera za.mek kodowy 1 wchodz1 do sI'od:ka. Ron podszed.l do zamka 1 kll+'Wa, za.g'Wizdal ten. Bam ked. I weszll· Sroy."

Dz1aIanie: Mo.:l:na zakup16 ta, sztuozk~ tylko podeza;s two:rzeDla. postac:l.. Boha· tel' must zda.6 Ba.rd.zo Trudny test Na.sluchtW8;nta. i jest w stanie powt6rzyo dowolns, melodit;!-lub 'dZw1I;lk uSly'szany, ruedlutszy TIiZ trzy minuty.

NewldzJahlsc

Wymagan1a: Ukrywanle Blfil 11+

Opis; Zna.lem czloWleka., kt6ry potra.fil nk:ry6 alii VI' katdym miejsou-NIe mem ja.k t-o NOn. M6glhym za._pytaC, alepew· nego·dniB. zn1knl\l m! z oczu. Do dziBiaj go nie Widzialem.

EFekt. zaskoczeria

WYmaganta: 8k:!'a.d&rr1e B11i1 6+, Z:r~ClZl1,OO(j 12+

Opts: WYObra:t sabie, :ta nagle .z n1k!iil pojawta sil1 pI'zed tobl!, Wielld Meks z n~m i rObl gloone huJ JaSl1 me padn'Ulaz na zawal SIll'tJl:l, z ]lewno~14 abe-

Wyczude pramleJ:1owaJia wyma,gan1a:. Czujn0tl6 6+, Bpryt 12+ Op1s: To tak, jakby ci ktos wsadzU W dupsko Geigera. Jaktylko poziom pliO' mlen1owa.nia. niebezpleczn1e sill podllie· s1e - wyozujes.z to.

1

120

I worzenie postaci }.~"

D;a1a.1an1a: BohatBr potwIi Ilkry& sifil wsz'i!dzie, nawet na puste], nteoslontetej przeatrzen1. To me.!Ua..

David Copperfield

Wyma.g,ania: Maakowanie 6+, Wtedza. 0 terenie 2,.

OpIa: Gdy bylem w Teksa.sie JlI'zyplll;ta.ls.. Sill bandaoppych6w z 'Me:ksyku . .M:!.e- 11 k:ilka. jeepOw z za.m.on:towanym:1 kamel'S.llli. Wojsko l;la1osi~ poola.6 przeclwkO nlm cl'i!zki sPrzl;lt, be IIl1eli - skubant - jedn~o ha,mw1ka z wyrzutnit\ TOW_ Ale wsiill'Y majBi swoje sposoby. ZaprzyjaZniony farmer zaproofi rnnie na pokaz. Widzq • cala til. ka.waIkada jedzl.e w kisrunku jednej z fB.Plll. i nagle - JEBl - b&rriwfkz wyw;u~ ak;a;i1oduwe.1. ChWl.~' po:r.mn za=t:1y-wybucb.at dZlpy. WlasZ co do n1eb~? Stodola. DzlaJa.l!lftnohatier ~ wy~~~:m&t=lalBw mn7.iH w ~ kIIlru godzln~-dIJwnlDy pojaZd lUb ~ lAlr. Ze pn.a~ kamufla· Zu bfi!<lzie moZll.we tylkD dzI{Iki specja.lnym ~ tel"lIlowizyjn_ym.

Mcl:Ia2

Wyma,g&n1a,· Maslmwa.nl:e 3+.tyllm dla. 1mhlel<

Opts. Sz:ntnka s:nrny me tyllm do 1IJll.V:k- 6mU1a. ust, & cbmiamf do puw:li!k moZna

zrohtc dUUu20 'I'Z 02lY. ol no. ,pt'ZYkto.d bylem kltldya zasypany w ,p1wnl,oy 1 cia za.rc1a. mia.tem tylko kosmetykl. AJ rnoja kumpeJIl ...

:Dzta.Js.nll1: Boba.~erko. pOl.l1tl,do.jo,oo. t~ u:m1ejl;ltnoM motll za pomool!, l5eDliaWlJ do ma.k:lje.:llu zupe,lmezmJ n1.d IlzyJMJ twa.rz. DOl'obtd komuEl ne. nwlJ.'t'zy ran;y, zmtenie obryB oozu • wszyetlro. 001111 bfi!dzie mog) apr-zed 1:I1~ e Hat go1l.czy 2e BWOj&, pod,oblzn~ 1 pyt64. czy kto.!l oza· sem nie wldZlal tege blLnctyty

Trocbe imy makJaz

Wymagall1a: MaBkowa.nle S', Opleka. nAd zwie~to.m1 2"

Op1B:M{)J kumpel, ale akura.t nil! Chuo\(, b.yl kmrlo};.rW1em. W In.\k1.twl t.o :ltrad!

masl!;o1\TlJ.t I kamuIlo a4 'Ie ta. Jdll ~erza POI'U5Za 81,. wy l'ywaj_oa. ja osoba otrzynmju u.la.t -20% do 8 0 10 essn,

Rambo

Wy~at!e.nl&: ~OWieotwo 4+

opla' Wldzlal'llll to,kl film 0 goColu, Ittory IIlij na.zywo.l Rambo? N\e? Opowtam 01 ... Wl'adl1Y SZBl'yr IlatrzymuJa R.c.mbo, bo Cl10et me olbrz:vml nd~. SZ/.iryf 'pytB. PQ 00 mu J;..o. I\. ten. fa do polowo.nta. "DO polOWo.nl!J.'7" • wkurza. Slill ezell'yf .• Ne. U,:J nlb.Y tl110SSZ polowlM\ 11: no:llem?". A Ro.mbo . "ze.leJ!ly 00 tu Dlo.olo?".

DllLa.l .. n1~ Bohatav 0&WBZ wynaJl1Z1 SpO(;6b poJoWl!.nlo. uo. Jokaln zwte1'Z.Y· nQ 1 za,waz znaJdzie narzqdzlo, • zost/l.wiony gQly w lasle bQdzle zo.blJal dzlkt 08zw,epom Z wltelt wlerzl)oW'1o.h.

RalT'bo 2

wymaganl&; LQw1mo~wo e"

D:I1&I&D.1I1t lall .J.k Rambo. e bohater

.. le Ul.rzym84 dor1&tkow, 060-

bO pun ty Low! ..

ZeIa2ne raQe

Wyml4~ Lowlectwo 3-

Opl& lulll suszonego ml • am

1t pod we. bULL Z I1J'ugleJ a ro-

ny n narzeka.m,.Ja,d1 m Jut 1to~y I komuy IdllilZkt. Bywaly rm 1~

J ynl lndlAtlsk! INS~ u~n:ymywal mnl .. przy !yolu.:Bez dOch zdB.tl. kon· serwa.cja Zywnak:l to pnyclatn& At,u.az. Ita..

DIt&l.

PoIowa-ie na maszyny WY'ID&S n1&; ~ IUb Opl&- t.ow

7. ecbanllta

to nle PUa to 018 bar·

II'Uk. W Ie 1}'1ll1eu1lem "JUnIIl d

n&awy lT1&&Zyn Mo!oob.a? .!edll nt spotJta.1 ~ z jednym ~ycb oleIttpll 1· aymp&S.yc;.-.nyo UJ7.IlI1.Z8n.

o P Ja.. DI& prafeejonall·

,. Zn n e

laat.

Jal(by lawn f/:wyoZOJJna zwtaroo. Bz~gt'liOw BZUKS,j w rozdzls.le pozlomy Trudnooo! • LoW1eotwc>

O¢ornosc na ~

Wyma.g&nia: ZnaJom0ll6 t.el'enu 4~, Buelowa 12,

Op1s: CI goSC!e :nla maj€j. k.a.tB.1'1J, grypy, anI Bl'Mzkl. Moe~ przaz bydZleb wlldmwa.e w uJewle. areO owa.dy j poplja,e stI;lohlfl. wod", ... aruae, wlo.hw'tl., pl.Ol"u.Dy· A. 01 wqc1ru.l& i wedruj&,. 1 mo,jl\ !lIe dObJ'Ze. I nlo, do Ja,al'ltIJ Molety, oie Irn nle jest! '1'0 mutanci. 1ll0WIQ all

Dz1sJa.nle: W swatoh testo,ah bohB.ter niB uwze:1r,r.l.nla utrudlW:ll'lll:a. nJesprzyjaJijoe: warunk! pogodowe,

WyC2Ude ZITia1 p!J!pdy ~ ZnajDm~ lierenu 30. "Per-

poja 12.

Opl8: wvctrdW lem to moM~ 810 u n.ioh podoba.

gody. na ten przy 1 od rae

dla..

D.118.l&n1a Po~U ~ll tessn Percepojl bolla p.r' tylJZD.l8 bd~nle okrt4l1 pogoIiO: Da naJbU.t&y dzieD...

Pn:t$ a II! oczyszczaie 'JOIOdy

W.J1Zl&I&nl& Zdob e y 2 ..

O-pla Ol:leal Pust.ynJ blor ~ wode mtl'UJII. gDl.u.J.\, cl06ypU do n1eJ jQ.k1S son. a pmem ZIlDW\I rut.ru A pot.e .PlA-. Chlcp 03.1.0 sam b4)jcy. 0W10 a1I A jald:fl ma~ prunnyll ~ta.. W~

It wluneJ produ.k0Jl. by IDs

b;ylo epazyoll do roboty.

l)I;I&lanla w *t.ach ?Aobyw&nla wody bol1ar.e:t'm utywaO Spryt.u ?.&miast SpoetnagawozOOC1.

r

0cIn.de 2a"da

Y1Dat&nl&: Z40byw 111 ody S.

Opla Na. mOlDh h podn1del Z ~

zdechlt\ j86 Sill

lu wyo .... l '!!:Hka.

t worzerue pos tact '1J""('1

cztSol. Wl'2UoU .Ill- do ga.rnka. I dooypa! Jaklegod proszku, t.alt tEl woda. at zahulgo!lsJO,. A potem zJa,dJ ~ ga.tIel:rn,J, I wiesz, Ja. to ma.m w duple, ja l!11j ;pa.c1llIlY me ClhwyOll, l<to W1s, n& 00 !2deahl&, moze 4wlerzb m1ala, alba eo l=ego ... D31Blani& SOba\"ar wyl!.D1luje 'P'nsc~1.BY ub Trudny (deo;Yi:Ja G) Lest. 2kIob an18. wody. Je!D1 go Zl1a. mme.ooka- 214 rt)wniet zat.rulie ~8

Hycta..lc

Wym.,anla: Zd.obywanle wOlly 4., FtlC'Oyku. 2,

Qpllt IdztBsz SOble z Hyclra.uilldsm przez pwn,ynlf 1 OIl momentu. gdy k:ra.cZawe na jegO tareny kaIIl.!.!m Spada cI. z 9Ifl.rtI&. FaDet jes10 u sI8lJ1e if clamu. Ma. tu_

uchn10 I salon pod. kB.ktusam. M& lilI.mt. 1.B.z1enkQ Z b~ "'Odt\. - 1 to jest naJwa.miejsze. Z hsdraul1k1sm nle mualBa cb&wlB.4 el, 4m1ecl Z pJ'agnIen.la. Daiale.n1.8: BonateI' potran budawa.(! SYIltom akJ'a.p!a=y, pozysklwacz.y t rowk6w odProwadZaJ4eye.b wllgoC do ukryt.ilgo pod ztl!lD14 zb1ornDm.. Odnalez1en1e wyP8lnlcmago woo.. pojelmllka dla. kamego kto ale jeSt Hydr&ullkI.tm:I mwse BtanOWI zad.e.nle pt>zynaJmnleJ Trudne.

Chloct1ym odem Wymaga.n1a; Spryt io-

OPIa W88dza.t nIL glcwlj slucha.wkl, wl~ azal wBlk:mena z melOillil 1IZu.m.1¥:ych JJacI , robU soble gOl"flO8J kawy 1 za.my-

0.1 oaay. Po polowle gOOzUly otwta>al oczy 1 rzuoa1 ,lak111ll1 BjlOSt.rzetenJem. CllolSl'Il., za.WS?£I potr&fllmn1e za.skoazy6. ~lan1e: Wyk:onujesz test Spry1m. JelUI zdo.sz, MG mus; spokojnle, POWOll i Ja.!lnO przed.sta.wi6 Cli 'W8zyallkla takty i

Z!:J:anen Ia. ktOl's POjQ.yllly si(l W JH'Z,YiOd2lJe. .1e&ZC28 raz. po l:I!lsI. t ad .POa2Slltku.

WI:: morsld Wymaganla.: brak

OI!iB: WuJek Domowa RobOtka. tak mnie ZWiE\Z&l, :ba pos1n1a.l,nn .. l(y!\l~ ~ ,.a1bo IIlllls ~ aIbIJ WBZWQ' JlQlllCIC~. A on mmrl: .Patrz ltwrlkut' ~ za 8ZIllIl' 1 bylem ~HagIk. ps nstalan'« Bohater potrafi ~ aa.b\ ID.8BO dzl.w:nynh w~dw.JlOtraf1 t.e.kte z ]~ l'Cblll tnna f&jns euda.

~wcrie ~ oscby wymaga.n1a; Spryt 12 ... mtarakLet' 12 Opla MtlJ kumpel So.nn_y • CD to petra' In. WahodzU do n:t.I.aBtA,. kierowaJ elf do knaJpy 1 s1.a.da.1 prny IItol:Iku. Po p6l godzinle m1BllSmy s]1l'Zedany caly towal', balt paten. benzyny 1 pO:! bagatnlka a.mun1cj1 do AX.. Sonny wIedzI&l z kim zaJatw1ad taki.e :rzeczy.

Dzlalanitl: Boh4ter ma.je Tru11Dyl;est Hprytu.l!:rfal. 51e tnx!:1l.~ po OGadzie 1 me .k1o pe.tnI r.ut&J WBZruI funkeje.

Pakowaie

Wymage.n1&: SP:L'yt 10+, ty1ko koblete. Opts! 00 m6wjS:Il kooha.riLe7 Co? "Ol.lkler jest w lazlance, Vi' apteosee, w ma.Jym pudel.k:u z ~plsem. 'kakao~'?1 A gdz1e jest bELD.da.Z? CO? WklZylaA ba1\da!t.e do bidonu?l".

Datala.n.lo: Bollat.erk& .JlO!Il&da~ t.q male t;l~no,.;d patl'8.fl spa.kowac pleca.k tak. :!e mota z ntego wyjq4 dowaln~ l'ZWZ w trzy tury. Dlasa,Il;lca ten rekord jest n1e do pobioia.

m

m ... _ IIil ... mal, J'Qll~yI<6."?8WDm .. nlDb 1n!0PIIIEjL IDncma. 0 ~ ~ obaaoN"'i' To

...... 111.11<1l'1li."..... N B,r1&!puP" lu<lzl IIz:al?OtI ~"':r2!IIdb ~~Io,lolSllh_lllUis~ ~ ""I..u:w., ..... ftll~klm, "'11!d"I~n p ~yrn,.I.II ~~1J.ID MDltl<!b, 1 Taraa.l!o, D<klwni;iJe ~(!a\(tl\ rlQl<~a ;tnUlI'1!& l:1qlat, II.loli rlv;lbl .. M .. ~&t.In.illJJ.I' 'Ill'l~dO • "ilf>l'I! IiIIJ'NI P"~.,,).o urn ~y~. i'at:I~ll!l.O wol~~,)f!. :FDJB\OII"Jll -Jt '" 1'~YQb tzll>:Jsa<m Wa!~ 0Qt IUlilJ Nil. """"0 Ill •• pO\k4l~ ):l~~ wlotDl' N", P!l¥,,,o?

~ytI aI.I>otty. Wt? ~ oborCb. ~ 111\< ~y. ~ va? :nIa bOJ

In ....... 1141 g,>olllm,r JO. I .10 oL l.a. ill as.~ =-Ial nIJIIU.n& "'J ......,..,..J ~ Zapm;nimJr II

1'''',"I ... ''snm~ LW~)e pIIPlorl' \ '''L1~, l,IIllt~~!Q n16 ~O"'III • .iII nl<o rauqa.llllltlS. r;.e.belI.oll<lr6b, AJ~ T.O ~b"",uJ •. Il6Vltnw:nc 100 IIi1.IQbl1

WI~rit, I\I~ jIost '0 108"1., ... )~ dVb~ Ilg ""Ul<J.nOw n """,I:<.,IoU ~""'JI-!a? ~ M nlm ""'_<l"ll.w

125

krok 8: cfioroby

NastaJ c:zaB na ~ przykrego.. Trzeba okrdllC- na co onorujesa, N1.eBtety, cho~ wszyoey. 00 gul'8?A, nie 1ll!!. 'til zw:yk1eJ grypy, clIyba.. te·1;a grypa. n1eleczo.

D& zabija., a Iecaona, 00 .D.aJ'WYt.ej od6t!. Wi!. moment &n1erc1. To, 00 pani1.ej. to

Cboroba Zwa.pnJml1B piUc ~ Iicllotniejnocy ___ rTzew_:_:_:=:ll3kla. gor~ krwutoozna Mmm.t Rusbmore Syndrom: ObGego ClIore nary Alargie

8 Szale'li:stvm beatooskie

9 8,YlldroI!L TlllI;rnj,a;ila (matclek)

ill ~~~~

U Hemo!tl1a

W D~w~affiill~

13 OBteo~orQZ&

14 Za.W'!'oty glowy

16 ~lewydoln~ krq.Zenia.

16 Acu,Bmla

17 MOJ'bull DexYwi (amnezje)

lBSyndroill Dramili, (swiatlow;stret) 19 ~P6r'llll1r\1ffq.'iWj choroby Je~ka. (VTDS)

t-2._0~~ __ _:_;M_asz_:_farta.::.:..:..:.:.:_ . .::_,:UroctztlflSaie zd:roWy:

Rzutk20

1

nasze na.jWl,~ksze Pl'zekletlBtwo. Nasza. degene;raeja..

Ka.Zdy z bohater6w 'pow1nien wylOS0W8.C subia chill'o~ na jakll: cle;t'pi, Hiesooty; oto smutna Jl:ra.wda. 0 wajl6lCZiT Bnym aw1ooie._

"P\:m.Itaj zn.aJd~ eli oplsy chareb • po. dane dh.Igooot tI'WlUlfa cllol'Oby ~ IlJ'len. 1a.oyjIle 1 MG powtll1en!!mla.lo je zwlek. SMC 11lb zmnLel8ZB4, za.le!nie ad olmUaz. no§Ci Pl'ZYiody

Choroby

N owe [0 8wiata

.Pon1l!eJ :maJdzJ.eBz opllly p!'zewleld~:tl chor6b, na .kt6re ohOl'ujfl, ludz1e W ZII.srane] A.meryoe. Nle rna. tu zwyklElJ gry. py. ohyba.., te ta. g'rypa nieteeaona zabl· je., a leozoJlB., eo naJwytej oosuws. mement ~m1el'e1. To, co pOnizej, to na.SZB na.jwi\l'bze. pl'Z6kJatl.S~wo. Na.B~ dege· neraoja.:

:I: Zwaprjerie pluc

ChOl.'ujeez n a. 3WIJ.pn tenle plue'? To ozn a.aza, Z.B Q~dZtee3 mlal l'a.CIZEIJ nlkle e;u..u.seJJod.~a.s btegu. Wa przykla.d, gcly s,mepl'Z&BZ pl'zed waoteklytn psem. Masz mniBjSZIl, nJ.Z zdrowy ozlow1ek. pojemuo&i Jlluo. Owezsm, na. poDZ4,tku IVY jesz· ~ me olel'plsz rz; !;eSo powodu. OdeJmlJ Boble, POW1edzmy, 2 puDkty od Budowyll'la narzeka.,l, lnn1 ma.JIl gorzej. ~dz1ssz &1l1eozy}, to wazystko bQdzle gra.6.

l28

t.a)t&l'8tw'IX lmZde. kt.Ore.n1e pozwaJana odldad&1l1e 81'1 wapn1a W organtzm1B. Wytllydl soble .Ja.k.¥ f&jn~ D1IZW\I. k:t6- 1'& rna " sobie cOO z ca1a1um np.lJeclalctt ~CSJc1dlB. Blerr..es~ jedn~ ptgulk, dwa razy dzlennle.. Powszaobnle dOS!;Ojlny. maBZ jBJdeS 8D'III aans,1e kup1&Z go w Z1fykleJ. przydrotrulj kno.Jpte.

Pient"8Z8 lIympto:DlY: pojawt~ ale po 3<k6 dniaOh beZ lekarstwa (wylosuJ aobl8 oa pocz!l,t.ku gry). :MlIBZ kr6liBZY odd80b .,2 do BuI1awy; przy czym nle nw3! spajO ~j 4. oru -2 do ZrQllZnOi!Cl1 DoBr.a.jeSZ Ja.two zadyszld. 0 blegaruu zaponmlj. Odagra,J te C&jnJe, to mc~ MiBlir'Z Gry podrZuOl 01 kilk& ojlOoK""an Jek.u.

Bt.~ oatry: po koleJnycb k!lk1J dn1aah 0(:1 pooZ!\tku p1arlWllIlyob symptomdw (nleleal'lonyoh). Oddeoh c! sle dlllej akIta' OIl. (koJeJne ·2 do Bud.owy 1 ·1 do Zl'QczncMl). Ponadto uta motesz IJjywa.~ umiejvtnol!O( bazuJtt,Oych nOl Sullow1e (dO.\ltaJIlSZ nlekontl'olowanyoh atakOw usz· Ju), a te no. ZItt:Oznoool maaz zmnlej,gzo' pe 0 JIIC1en poz'lom.

Stall kl'ytyoany: JXl ko1e-jXl,,yoh dn1&otl od JXIOZI\ tltu Dleleozonego s!lallu os t1>8- (let Krotkl, Ja.k lln1.jka plBl'Wszokla.ll11l ty, oddElC:h. Budawa. spada m do 4 punktow; ZreC!IDtil6o d.o po!owy twcjego nOl'ma.maliIo stiloilu (Je4ll lwt spa.dll!. na skutek sta· nu OtJlirq€a • zosta.w, je.k jest).

StAn term1.na1ny: po ~ dn1a.oh umlera.sz.

naDJI. C8lf! byly j&&De - P1'8ZydBnt 1 res:z. liB. polltyk6 . Rat.I'Owirus. kt6rego tam iU;yto poo:hoclzU. zda.Je &111. z labI.watnnow rosy jaktab. tak przyna.jmDlej tbJ.. ma.c:z.yU to p6tu1eJ jaJoglawt. N~ wzlQ]a ai, oc1 fllmu, '" kWym .Jo1m Tl'avul to. tatlozy jak: pa.ra.lltyk ,podozas at&lru pads:cZkL D1a.czego? A ze.,jrzyJ do QJl1Bu objawO:w, to b¢zlesz w1edzi&l.

Lekaratwo: Valapntn. Tyllro 1 wyl@Znlti. Ulkarstwo, k.t.6re pJ'OCLukowane bylo przez ldlk& la.t w jedneJ fabryce, gdz1ea IlB. pdlnClODym Wf;Qbodzle. Nfk:t; Die W1e gdztB - 1mb! ktArzy bandlu~ lill!xmi nle ujlWmia~ tak Jatwo IJWOjoh tMdat Na ~1e m'CbUl tegc atl'8Bmle DD!lc1, a.le w tej anwW nteatety. ,lest ns w:yClZlI:I"pa.nlU - !Zr6d.eJko wysyaho., a JlOZll. tym W okoUoy poja.wl1l BIQ muta.nci. VaJapren Jest coraa trudnLeJ doetepny; jeS11 pyta.sz wedl'own.ego handlarza Ieka.ml. orz;y ma pa.r'e plguiek. - ms.sz 20% H.llns, Ze 1io.k. I je~ ba.rd20 drOIt. Jedha, tabletka. us. dwa. dni. Opa.kowanle to sIb· lczek z :aO pa,stylka.m1.

Pler.sze sympto:my: wyst\lpujl\ pq klllru dnia.Oh od osta.tp.leJ daWki lew. Malo ];lrzyjBIl1llJ!. FOolsz aLe 1 maaa rue~ontl'olowa.ne skUl"Oze m1~ml. Pl'zy ka:o!:dym teaele na. ZrtcznaM, Buvmk Inme w gOre 0 Jedno ooako, To oznaaza., toe latwy be8~. jes~ dIe. oLabLe pr'Z801ftr)Jr. a. anoJer· nJs ti1'udn.eg'o n1e wykonasz, ohOObyS s1~ zea-rlll. 00 w twolm stanje jest dMe proste, w kottcu zwlel'aaz teil: s~ mi~a.mJ., rue? A., jeszoze Je\1no: rlla.sz tylko polOWi Chal'yzmy,

Bt&n oetry: je~ na.da.l nls 21aZYWasz Ve.la.pl'snu, n1e mot.ea21 wykonywaa iat!:· nyoh PI'El0Y2yjnyob czynnoSol • u1e IDO!b3!S'2I strzUla.O. otW1al'M zaxnk6w, prowadzia aa.mootlodu, Nle mozesz t(l.ltZe blegad. ROb (lZ'lsto pl'!t801ftinJ1 liest Eudo· w-y, JIl4ll go IUe przejilz;lesz - mdlejes.z na. k1lk.a chwU. Podozas te-stu JlB. Zl'~npM • Buwa,k w gOrft Q dwa. oo~ka. stan oatl'y w,Ystvpuj PO IUlku dn1a.o):l QIl

~ Gorqczka soboI:rl£:I nocy Za.jeblsts. llazWa, ale gdy !'Is. nil\: ohoI'Il' Jesz, Jlle Jest woljiJe nak weeolo. GOl'fI,pZ' kll, BabotnleJ nacy. to OhOI'obe., l!:tOr~ {lI'ZYWIElkll ludz1e Z okollo Waszynsto· nu, gdzle na ~tku wojny zdetonowano QhYbll, po)OWQ ztsrnsklego potenOja.hl mUI~neE!o: brofl nukl s.rnq" 'PtalogtuZllt\. Dhemlc~ Wszystko, 00 t:yl- 11.0 nada.walQ B1~ de masoweJ ekstel"ml-

tworzenie postaci ',\~.

1IfySLftpLenla p~ch_ s.ymp:;om6w. Jnc;loozcm.~b ~

8\an k:I'~y. po kDku dnl&Gh 011 wyat.Ui1eDm nlel.ellUmego stann 08r;r.,. go ZremmoM spado. of do 4 pUlikt6W, 0. Hudowa 0 po]awfl- Nie m:$83Pn.ejdl'l wl~QIlJ n{l!) d21118.101'1 krok&w: Np l1abl'Q. • jed'eno.SalD pr2;ejdz1esz. D~e t:.elo!;, CllodalJo t.iJj ~ylkc 0 to, zec-l:nxlzlB<l z tiru· dam I na:wtLiIL at blQdn1k.IDebIn_t!'IIIOwan. slWra:r.e lIllf!ilII- powud~ 2e zeczyn&llZ ~11. .DmdDwn1e - podrygu)ell%, Jak malpa ml drueI.e Tameo je8't mekionloJ'Olow..ny 1 po ~ym a.t;r.ku (prZIJDJptny teet Budowy.l pa,dass mitpn;y~omJl.Y \ lM:aaz ~ ~ dIuZS:llY cza.a <:MIstl'ZU, W!:ellz 00 .masa -rob1!!7) 0 Cha.rY'3ll1leill8.pomnij: lll1n1sz s1" jak 'bult1CS. 4 plJnk~y.

st. t.eJ'mbl&lny. po kilk&dn1&::h umleJ'lISZ.

$: PrzeINIe!da g:J qc2Ica 1:Jwd:cx:2Tej Gay pned a&en6je:~ wspo-nWll\ly II wystl\pUmlu gdzlBt): TI& awle· ole I!Dr~kl k:rwuto::znej - 1l:1d3le wpIl' dll.11 w pa.n.lkQ.1I1l. I.WZ~ tylko do ;;::013 roku, gpy '{Iynllleziono 81>:u~ na nltli lsko.r!ltWQ, WIf'lJe E.b.ola, ktOry -wywolu· ja lorl\CZkll krwo-tocznq, to jedan z ns..} b&rli2llej tlOOllwyoh WIrustiw w hl8wl'l1 mooyeyny. Gdy lI.()I1a.tknwlJ -=Stal wzbo· (aoon)' 0 'P.:Uk& r:jadllwyGh cech, byl(loskunal" wrp branitl ~ zabl· j!L 50 • lICI% gbaryah. Na ~e na. 1io9NJnlel Standw WI~ ludz1, ILal~ do l.eJ mnlejloillOOCl, ktO.!'a jest odporna DA Jetlo dzloJa.nle. Alenie ~y. JeIIl1 Cl'101'U~BIIZ .0.0. Pl'38wlekl3, gorl1i~zkt Krwotow.n~ • maszl:hple:Mlego pe<Jlut. JeAtt ole ~ zaZywallBMw; WBZYstko ilP:rocz twolah ko8c1 ~ mo w -.goJ!l.ra~.

LekartJt..w: E1Iok1.Ilel". ~ go 1'6.Z dr" nn1e. jedn ~ ~ mo:tal:z kup!o na lrZtukJ. ~JlillI'1l'! &!!go jIBII~ nlena.Jle~ okolo 33-% BZaIlB, Ze nil.

to !.raI\aZ. ~J kupUj w1pJ, bo sk:utkl t.eJ chro'oby 00.. straazna. Uwaiaj, jem m:a.sz: slahe. Ill!l"RY - n1e dllOyd Ilj BI ~ lloi. ~ 00 ~ mUSl8t ))l'UII;IZytad obji:\W"y. ZOSt-!rle~ ofitl'zal!;ony.

Pie1'WSZII symptomy: po kllku. dL'llaQh 0cI za.ke.:aeuta., bl{dZ od pr~lIrwy w lSOztlniu z~ s~ zle OZlJo. al1o.ryama. epada ru 0 jed:ru!, ~. bo no. !lkQrze pajo.w!Alft 131 sIll wybl'oozyny - podskal'ae wyJawy krw1. Je&t tiD wyn1kIem pojawlaDla. ~ ,skrzepOw W8 Itrwl. lI:t.Cira. zaczyna pl~ ooraz wolnlej, a slu-ze. py p~ do ~lan naczy:6 kl'1l1ooamycb. "BudDWa. spada <llmlel 0 4 punk· t.y.OllY1Ja.

Stan os'll!'y: lB!lli me zs,tl'zyma.sz lr\ W!l.. tJI Wlrusa:.,oo po dwoola dn1a.cb l'lI1!l1:n1e all doslOWIlie poildadM twoja 011'1.10 od wilWlHlot.rz.Ten maly s1turwysyn6ZCZeg6lnl8 oo1Jle upodoba.l twoJ& tiWlkt ~ 04- N~ ~ tarn. jak £lupl, Il& alruI.8k czego twuj& CbaryWma I BudlJW!l. 1IJl8.da.J4 0 ~ 'ftaDka przeksz:t&hla rue w papke:- 0bwJlfars. I roaptywio sl, pod lik.di'~ :na. kto:rej .oprOOZ wybroozyn poja~3: .~ blaJ:a pla.my. wytl&da IiO, nle wlem, jatkpudd1D.g Z W.plokl, (}~wte- 1'o.J\ 091, J'a.ny. z ktOryoll olBknle k.rew. KpW1 jest ohol8l'Ilie cl:u:ao, be K!.!.pl0 01 <l ka:&dego na;~go otworu Dials: z oczu. IlBZU. nasa.. dzl~l. truazo16w 1111' IlOwynb. ~] czeka. o.tf;! 1It.e.n krytycz· ny; a '!lO pt jIl&!cZe garsza

Sta.ll kryt,ycmny: po dw6Dh. ~rucb dnla.ah dniach od 'WYllt.IUl1anJa obja.w6w St:B.n!1 Il6trego C~ I BudoWll spads..l401. tic pozkIlnu 4. punkt(iw. JVZyl!: sts.,e a10O'ZeJ"Wony t na:prl1imle.l:y, Ille mOZ$SZ m6w1¢; m~ mozeaz wy.konyw~ tadnych CZynnoOOt, kt.dre ba2UjI\ .Ilil. powytllzyob ~;nwlkaCh. Nlktlfll ELle OC2&I'UjeszHkWi\ mlfjl~ JIlk iJ'ILlru'6t8- kt.6rfl. mo2eaZ tiKll'ywaC pl&t.Bml cd reszt;)' cl.Bla. 1lzygasz 12B.r'.!J4. przdl.r'lL .... 1mUI. k~ • ~ CI. 'WS3YstkUi lNu'tBry

W ~Beroed.ml~B- cDlownta

!Mll t4J'ln1.na,lny: _po1iwl'iCh dnlaoh BIJoIe. nlS%CZY W .m8DillD,YIIl stopnlu. :ayv;" tk&nkf,l, ollooiat ty JeIlZClZe l!;:lI'Jesz. W-u· wollJje poz]egl!i, ma.rtWioll, It!!Qra powoclUjB roZj:llywan1BBl, twojego olMa, J8k gaJal'ilta. Blttll'a Jf,I&y)l:a oddzlela. lSI, ad m1~nlt1o 1l!1osta.je polknililta ll.lb wypluta. To cholem1e bolL Nm>k1 zablokowane skrZlllp&-ml krwl ~jq dzlala(! w wymku. c:IZIil0 zatruwasz m(l 19"1asnyml ~1ca-YD .. mt, Blony §lllZuwe skdl'a., 1I'sz;)'5t1to~, rozpJ-ywa.. HoP.ror. Um1eFaBZ " drpwka.ah rozchal~ 8WOj, lU'eW doDl!:otil.. 2'Aka:Wna kr"ew-pada na lnnyob lUd2l 'l'ak wliWnle pl:'iilenosl S~fl aboJs. ~ll zostaleS. ooblapa.ny • Zl'ob sobilt tiI'udny test. Eu.d.owy. BS2l, .ZHdnego suwaka. JaIlU obIaleS (DDma,n ·=8:0) • w:lesz. tID me.az robld.

LB t.WIll"ZJ'- Kam1enna nvan: must dawa.a I!I. jaklea lxmUsy. Ale to n18 w~t,ko. To samo aztJ7W[lI8tl18 m.I~ to jednak. ~ do Zr~ (szt.ywM palWiZkl) 1 -2 110. Peroepojt ~ nie m~es'Z pal'UIIZ!I".G ai, z1lyt; szyoko: Po oztereoh, JIl.vo1u dnlaoh ad przerwan1a. kura.cjJ..

Stan ostry: W pn,y:rodzte mo nle glnle: oddo.wllJ -+-ldo ObBJ'ILkte;ru. Za to :aablerzamy Dl paIow, ~ojeJ ~0II01. Per· OIJpejO nB razie zosu.wm.y • apokoju. ~ja. ~wBl"Z J8S~ kaml8IIll& (dla.tegD MDun.t RIlIihmD.re to fajDy pmnyul, n1e'n, ale n1BfIter.y masz klojlOty z mGwtenIam.. jedzIm.Iem, czy poruszanlem. siO. ClbEl.l"y'Z"m..IIo ° :3 punkr.y W dfll. UJJll.eJ§IOl10a0r bazu;jllj_08 IUl Zr!ilC1ZnoOOi eoeeke W gorlil nil. Eluwaku podoZ8.s test6w. Pc kllku dn1ELI3b.od wyst~plen1a plerwllzyC'h obj8.mw.

Stan kl'ytyozlly.jeStBa BZtywnY. ja.k: !:.en. no, po Vlagrze. ZrvczneOlt jU.Z pra. wte nIB ~ (4 Punktll) I nle mW&z w!sOO1w1e _ JlIl,I'I.lSZ&C. K1lka. dill po yvy'

Bttutenl tI objaW6l1v stanu ootrego.

8~"MD1neJ.ny: po d'Wooh dnla.oh urnteraaa, Bt.a.je Il1 saroe.

:J: Syndrom Obc:ego

Byl k1edya ta.kI fllm: gan.l&.l W II1m potworek. kt6ryaa.m1aat kl'wt mlal sl.l;100- nyk:waa. JeSU :ilUw1eo1ly oi MfjI taraz oozy. to .Ie .ga:s1my - n1e ~ m1aJ: kwB.tneJ Juwlam. dwOCb llZI::ZQk. Zwfljl.ii:· BZY BIf u. to ~ twojego potu. To ohoroba. genetyc:zna, bfjcl~ eku~-

:l Motrt~

Ta ohoroblt. nazywa 5~ ~ gllr" w l!:toI.'IIJ wykute byly tW&I'Z!!' Pt'llZYdentOw USA.. Wywctu.joB ja pciZ(l3taJ.0$! kolaJneJ brent blolOStclmeJ. Tym. raoom. jednalt poohodilll ill okOl1o V$l5B.fl.

Le.K.rstwo, Lelm1'stwem ne, t~ ol101'0b9 jest ka:tr:ly t:rodek rozkw'CZOwy_ Dost.fpD.otId t.ego jest 1l1eZJa. (ok. 66%. czyll dwa. pnypadkl DIL tr-zy). .Jedna tabletka d2!1.elUl1a. loI'oma. upowat: na BZtUk'l

Ple.rwae ompklmy: to jeQna 2l n1ew:Ie lu obXll'db, ktOra OOI!I cI doda.~ do wap61· C2_ynnlkOw:.1 do Cbara.kt..aru· IIlBSZ lek. to Zt'8Zl.YWlllaJe rnlpni~ a. najba.1'1iz1eJ

r I!QAm , ..... ~ Ilarlko RlHl.J\<lOCL It.uct~. JU:. <l,!On-:"_ IlI'!ll'tl"WI>III. nil llqN\.Zk~ ~obcmIIIJ IIIX1;j11 '!'Q i.lJ<.l! 11>: 1""00\ WQ, k~ P<,CIh"l~j OI\YIa. ~ WM~'<I!!~= - ~ Wl>lny B,""Uoano u>m JIIl<IjIl bmnbq b'''lQII~nll- JOIIl! uwut::l:L!. """ .... y~lIII

"""'zloJ " ~_rzomlu flOII-. .., "1-. :ta ""'",",U -tlIooJ n""'!1 .. tiI'lol)O uk.l<I4 wrr.,.".,y I .DUI I8azmuI. ~ ... ~1 111.",,,,, chi up!I4l$ Loa~~ ........ Ill' - Vo.l~p,.." """~ _flO·dw'-OP"" pr<Idumwa!;> 10 ~Iko J!Odnt. 1llJ,.,u.

tllla 1&1. po -.lIIl& Zool>l-Ur ~,~

RloII . ~ GPO ... - ~JI; ... In41'.l'1ID ... ~yon;na IIt&Iy I!, _m. !oIalOl:l:na TO "l\iI>

_ - ft'. mlolJ& Valapf<illll. 1'1> .uru 4nlaall. ,,"I-.btu. • po;l1!I. 5Ito-, _ nl~Ll'<IIcon.n, ~Il_ ",t-'nl .", b~lu

_.... _;- p, I'D "'. -~ J

JIUI. lEI ~ ~yoll ~ <1I:Iw:Ih =tRt.co ~ 1111.<om"llo- ~ ~uwy w ",leu. 0 "..w.lu

......... To~""l~:... an..,..lfa'_' ~ ... ~ ~joJ ~I Po<hr(jo~. ~1-"~"

~I-..w..- ..-

bt<ta. mw.. mm..I ~ ~16).&_ I>o.ukuuyn A -- TU ___,,_ .... ~~ ~ __ ""7'" --

. rrie pas aci > r

k1em mueaejt M.aJ:o przyjemna., a.le 1'81" ouj bezpleozna

L&karatwo: 004. 00 obni2a ItwasowoSl3 potu. Mo~eslZ wym.Jl!11d Jakfl,S fajnli\ na· zwo. Doa~pmoS(j 011:.60%, sprzedawe.na. na buWffitl. bo '00 syrop. Dawko'l1a.me • jedDa. lyZka. na dz!atL

P1el'W'8Ztllsym.ptomy: PO 2. • 3 dnl&ah od zaa:yola o&t.aI.n1eJ da.'R u. na skutell zwltkSZQIleJ ~ J)Otu. za.. czyna elf swQdzl..8t skdra- -2 do Cbarzmy I -2 do PeroepcJl - nIe jestes w st&nie s1V rozg~ gdy mustsz &lQ d.rapa.e, a.lbo jeszczeIepwj • oblewa.O ~

man ostry: po kolejnych 3 dn.I.acb. zaCZynllBZ Smlerdzled. Do p1acllu Idzle poIowa ChaJ"yz:my. W tjgdatku rob" en 01, odpa.nan.la. as s Mza I twoja Budawa spada. 0 4 punkty (me mo:!e spa&! ponit.ej 4, pamivtaj).

stan ~yczny: b6l st&)e slV n1e do zn1eslenta; trac1s.z ~ Zr~ I .Percepej1. Budawa spada 0 kolejne 4 punll:ty: Cb.arymlv zootawlamy w spokoju - Sm1erdz1sz. jak ~. 1 twoj& 8yt;uaoja nta mute s~ jut pogor"113.116. 'W'yet,puje po 3 kllle;lnyob druaob bez 1eo2:1lI'.nla..

Btan t;ar1llln&lny: rJ1e umlel'asz no. 00!! teJrlego. Po wejaolu w stan tel'm1na.lny masz jedynle lD.IlOS~Wo odpa.l'zetJ. Wive ,dy wyzl1.rowiejesz, Cabry.rnlB. polea\ 01 w d61 0 polowQ. I Jut t.o.k zoatanie. Zasa.r;\y zd:rowtenla, je.k w p~padk:u stanu ~I'ytyaznego.

J: Chore nery

'J'woje ne:rk1 na skutek pl·.zabyt.11ol:!, w pl'zeezlollcl ahcrdb Sll< w strzQPach. N'la d.zI41ajq, popr8.wnJa I ~uJeBz t;C za. kat· dym l'a.z'tl!ln. !ldy np. na..plJasz SI~ plwa. l'll'zed woj~ mol!ina. bylo slQ lec~y6 din.· Jlza.m1. Dzlala.J zne.lezlenla sprawnego a.p&ra.~u zakrB.WtJ. na. cud. Nil s;aozli'Qcle silo ~rodlq fo.I·mo.koJo81c;,ne.

Jak maw1a.t ste,ruszsk 8W Ga.tes: to .Ille w8.\ia, to Osollo,.

J"S4l1 twoJa po,,&MMorujs l1B. a.ler· glV, muslllz wybra6 a.lsl'gen. czyll subat.a!lej'1, ktOra. 011;1 Wilzuls.. Tutaj p8Jluja dutu dowol.llO~(j . usta.1 soble z .Mlstrzam Gry. \':0 pcMol~ t.woje k!chB.nie. e.loo lIypry8k1 na sk6J'm. ),(of.e to byO pylek t.ra a mote wdda... Moz.a t.:I bye s!eJ'IOC, 1t~..a. allJo jak1S akladnlk. PQk&Mnowy. wot.esz mlBoC wtpj nl% JedD.1\ a.terg1t~ nie wtpJ nill: r.WClja. Budoml-

Lek&J'Stwo: zaIaane od rW.7.aju alargu. ~11 a1ergen Jest powszeobDy - d06t.vP" nolt bQdz1s duta (pcnr1edzmy 30%). j&tIl rzadJd (np. uczulen1B na zlor.o)· rna· IeAka (dO 10%). DawkowaD.1e· paw1.sdZmy ra.z dzlenDiB, je!W jEtStea w za.s1QS:u aJetgenu.

1'1.eMIr'Bz8 ob,J&w;y: ~j kata.r BlenD . K10has:z., prychll.5Z 1 c~sz. Spada c P8r0upcJa D :3 COO zalzawioo,Yllll

1 nl- Wiele zobaazysz, a. z.a.tkanym noaem n1c nle wyniuchasz). Charyzma takoZ ( llU1~ k1edyS zasma.rkanego

ta.?). Uwa&a: WYS~PIlJ4 eyUro IV pob~ aJargBllU.. A.1e Z8. to W:VBtfPUA na.~JI'OtUlllB.S~ . ..res)J wydostaplad sf!1 aped }ego wplywu - p1'Z8t)llodZ4 bea ~s.S..YW&llJa. lekdw:.

BIIa.n ostry: po Jed.ll.yrIl dnlu, plerwsZB ObJ&wy J;loldqbta.jll 81Q. Nie Ukl'yJesz 811;1 J~ w wysoll'leJ tJ'a~e, bo 00l'a.d.Zl clQ 1l(4kan,le .n,osem I k1ohl.\Ille. Da.lej leol al PeI'08pOja. Ctym NJ,zem 0 2), Zl'vcznoS~ 0 21Budowa. 0 3 (aohu, achu 1 do p1a.ellu}.

Stan krytyozn.y: po tygodnl u wysbQ' Pllje aelima. J~l1 z!\pm\oi~il aie t:.e..)t te JElJ d09tan1es.z, TiC! zm1en!aj!\ 81Q n;eac iSB.aa,C1Y Il,'h or6bak. 'r aJr 1 m aJy w y jl\< tek:

JeflJi ,«yleozy8Z s1{J Z 48itmy, DIe b{Jdzler9Z mJ.a1 permansntn,Jloh zmJan 1'\18 1V8Pf,11ozynrJlkAob.

- w zanul1.l'l zn. to IW. k11Arl.~ 1'4Zl1m

fid 'V~'.

Y znajdm8SB Blet w ZBJjJ~gl.l s.lB1'gt!1lJ.J •

W PlUJasi& ad J'WI!U W ffllB.n 06t,ry plUs. azyJl 81.1J;Tn.1JeBZ eJ"sJrtJl plOl'IV6Z;yab. Ob.l(li1/'ldw 1

stanu 06tP8(fo. Malo przYJe1.1lJlB perspek· tyws., oo?

Stan tel'm1llaJny: a.stma dusl. Nie mozeliZ zlapad oddeohu 1 zaka.szleez B1.Q na i!mlsre. Ale tylkO, jezeli masz peche,

J: Szaenstwo bost:009:Ie

S;r.a..leAsewo bostoils1de. maDe tat pod 1lBZW1\ S'Or4£2ka boBtioJiskB, to skute ataku blalogiDzno - cbemlcz.nego. Na. kl n1Bgdyt\ plQkn mtasto 6J1uszomnD ldl· ka. rodZaJ6w za.razkOw. a do tego spry· sUno mJ.eazkatlOO ja.k1mJ ohemlcZ· nym ~w1llBtwmn. Bkutek by} t&kl, toe 01. Q(J nlB umarll cd bakterU. umaril od. bakmPU. k t.Ol'6 bJyskawtozn1e zmutowa· Iy. ,.w~ l'ZeC1l.: jasna now&, zjadllwe tiZWepy. kt6re oka.zaly sl'l uad.zwyczaj IilrutaOZlle • ludZ'le. kt.Orzy :zaraz111 ~ nlml sta.waJ1 SIQ: B€re&Y1'1l.J'1lll llestta· m1..

Lak&r8t~ 8Zaleti.stwo boat(ltls

alo slli' byC na. tyJe grotne. toe e labot'atar1a. medyczne na paJt sruka· Iy &nGYblotylru na ~ ChDl'O~. TrudDo bylo Je ~ . w ~k:szo!:¢ lek6 jest nJesku t.tIczne.: ten, ktGry z.a.btja jed en IIzozep, :cle rUB2Ia. na.wst dl'ug!ago. 1'6 maJe gOw1enke, mvtujli\ bowlem potwor'· rue 1l2lybko. "Pl'zokladajlliO to nIl. ludzkt jQ~k . nluajsz miac mleazatUc~ t~ecb 1ek~. 21 kt6rych Qostqpl'loSO katd,ego wynOS1 ok. 28"}{>. ?..atywasz Jedn~ poroJv na 3 dnl.

P1er'WBI'J8 obJo.wy: Latwo ctfJ zlrytowM • SpI'yt 0 :3 w d61, Charyzma 0 2: n.ar· WU!I ILle wzbudza zaufa.n.1a.ludzl.. Dener· wuje ale byie 00. o,le raczej k.onozy SIt to na nlU'Zekan1u I wa:I'IlZ8Il1u n& 1nnyeh /i1'ac:zy. nt:l: na. J;'/ilkoczyuaoh. WystQPuje pO(2"~reol'l cll'IliloCh eel zaprzflllta.nla 10- 07.8rtla.

stan ostry: OJ, latwo olQ zd.9n8l'wowao. latwCl. Cha.rJ'ZllltL rmowu Jeo! w d61, tym r~em 0 2 l)unl!;ty, SPl'yt. rOwn.le:l: 0 2 - Il1e Zll;Btano.W18.~ !!lIQ l'acl;r.eJ na4 fine·

Lekal'stwo: pl'epara.ty moozopedne (plwo nlswskazanel) (66% szanBY D.8. znaJezlen te 10ku)\ kwaa tollOwy I prepal'aty :l:ela.za (po 60%). Nie ma na. to jedn860 Jekarst.wa. • mus1az bra4 mleszs,nkQ .. RAz dzwnn1e ;po j6l1n.ej 1i!J,bJetc4l.

PUjMUIZ8 symp\om.:r l'abWo pomylUl z nJ.ew:yB;pan1Bm • jesteS Z"mvczony, os1 blony, aermy. Oczyw1Scle niB byl1by4my eo~ gdybydmy m.ru I Wl'tKlnle Il1e manlpulcwall cl. pny W8~ Paroepcja: -3, S1JryL -2 1 ZrQc:zn.oM -2.. WystfPUlIl po plQdu dnJa.oh cd jJI'Z8l'WU. n1a Ul'8CJl

Bt.an oe.try: Po kolsJIlYCh k:Wru d.n.lac jIOJawia_A 8.l~ nast;epue ob,laWy: nts oboe 01 ai, je:M, czosto chodzlsz w krzald. za. pafJ'Z8~ zwtaszoza ~ Jest c1 duszno. B. o1aJomasz obl'ZQ. ta·· pucbn1esz ad wody; Wap01czynnIki a1 I na lab, na szyJ!1 odeJmlj.ot ad Budowy. 2 od PerC6jXJJ Nie ll101.eBl; B1Q skOllClltltr0wa4 • wRY5tk1e testy ~JIlCe precyzjll ltonrentra.cjl (nlns1emle od wspOlozyn· nI.k ). oazko w gMIl na su aku.

stan kr~ Leje SlQ z clBbLe Z obu stron; rzygasz. jIlk kat llU.llS2 S"l'aczk, V..a to ~e stka.!;!Z. li'!el'Wfl~e } dI'ull.e prowadm do OI1wodnlen.1e.. 'rl'ltsole - d.o mOOz' .1!CY, ozyll ze.truola. orga.ll..izmu lIiQ028t[J. wystfPuJe, jeSU nie braleS pl'ooMW przez kUka dilI.. Budowa spada 01 do 4 punkt6w. PI!1'C8poja leol 0:3 oozka. w dOl

St&n 118l'lll1naJny: JeJUt nIe podEljOllellZ leezenll.l. IUI. skutek. moozn1oy - umlera.sz po dW60h dn1a.oJl 0/:1 wysli4.Plania. obja wOw sta.nu kl'ytycznMo.

:ft: AJergte

'MOj dztMsk, kt61'Y prZi!I:f:yl WO.JPIll, opO" wti1o!1a.J O1t, ze na. proolomle tyalIF-lecl. nil a.lerg'lv olel'plnJy rzesze ludzt. Ale na. peWno nle ta.k:!e JT?..esze, Ja.k ctzIBl.a.JI Alel" gta., to I;ak powazoohna. chorobo.. ee wl!J.· Solw1e. niB powinna. sl, tut;a.j zno.let.d.

130

tworzenie postaci ::; (~

przeOOZY·S11l [lapLs "Uwaga. zty .ple8" • mo~ by~ rtIe. S'pryt nle tsbl.'ll j mo.llz tylko 4 punk&y. 'Podabnle Cho.'ryzmo, . I'llkoga aie pel'Wle ~Up,l!\oy slf,! ICiloca .. ea.ohowuJesz stq "Ilk mate]: lezteQ0 pro· aW pod MIll OIIJruu'6wkl, 0. W 8ytUa.cjJ. g(jy kule Sw~~ZOZI.\ kolo U6i'lU $plawfulz s.kQaZoe plosankl stapUJI¥l nil. barykA· (Wla. Nil! ~am sill. uby ZQsta.o ta.Klm kratynem mualez p!'Zest~ sl, leezyO 1 O~· kaO cstem dnt od wyetl\plenill. obJawOw sta.nu oatrtlgQ.

StaD, tel'Dl1naln.y: Nil. syndfOm ThUl"mo.· no. IiIQ nle I.,lmlere.. Ale I tak me pogl'S,alil liable !lWOi.m nerosem • sta.JElSZ fM WOor'laywem, lrtOre robl pod siable 1 na. "Ow· no mOwl HP.o.PU", Oddl;\,) ke.Mf,I po900cl WIst.rzovn

ZrQCZIloa4 • auwak 0 dwa oczita w gOr!;!. Dod.B.~)!OWOj :taby n.le byle zbyt }atwo minus 1 punkolOl' do Zrf,loQlnOOOl.

Bt&n krytYGSny: !'8.Iil dtlennte 0 wybra· nej P'l"2l11Z Mtetroo Gry pons, z:rOb test Buelow y. Trudny teet. J&111 go rue prfliajdlllleBz • pada>S:!ll ne. zlemlo-, koplesz ncgar m1 plAoh 1 l1l'zssz rf,lka.ml glebl!. Ma.BZ regula-rllY e.tek po.d8,~kl, Dool).tkowym ~J'oJtenlem jest to. ~ podQZas e.taku rno:lleBZ zrobiO soble krzywdQ - xnD.l.lZ IlA to j8d.na. sZQ.nsv na clw1e • ozylt 50%. Mlat.rz Gry wymysl1 dl&. 01 hie JaklS erekn. A. bylb'ym za.J)Omnl,e.} • ozcery dn~,

stan tel'mlnalny: nastlJPuje po kolej· nyoh kUku dniaeh, Aha.kt pru1o.ozkl 81\, tak ~lJs·~e. til unJemothwla.jl\: normal· n fWl£OjOnowanle. W clod.&l.ku wyc1et.l· awny Drgan1zm odmaW1& pc:II.IuszeABtwa . umlerasz.

jakby~y m1Bll zs. ma.lo wlo,aoYOh B'lup. k6w.

Lek&rstwo: WOP VI temu, ClO mogloby 1l1~ wyda.wa.~, amerykaJ'l.skle la.bore.tOl'lo. zarea,gowaly daM szybko • wtady Jesz. cee jakles W ogOle dztatlUy. Zldentyflko. wall pI'Zyozyn~ oflo.t'oby 1 wyproduko. wali cos, co powlltrzymuJe pestilP B;Y1l dromuThU=B.na. J Dt to Zl!.strzyk, k~ ry trz~a prz:)' J010W906 do21ylnte (mUslIlZ 1n1e¢ stl'ZYka.wk,. 1 ozyetl.\ 181~1 jet\ll nle masa czystej lel.1, mo:.l:81.1~ WBzczeplO 80' bie ja.k1et\ paskudZtwo'. NazyWa. Ill, toto Reminex i znlJ.letO to motesz III prawdo. podobieflstwem 20%, Zs.:lJYW8.lWl Jeden zaatrzyk tygodnicwtl.

Pisl'waza .s:yDl~\Qmy: G4y 1l.\e. btl:l~ zastrzyk6w pnez a .. ygo4nJ8 (Pi .minus dwa. dn:I.). z.a.czynaJ!lsl twoje problim!y z JmnC8n1.raa . Spryt. I Chary· zma. ~ 0 3 punlr.ty ..... dOl Ty sam n mot.em: ~ sliOnOllllt.r0Wa4 na czynno~ wynm,gaJ¥!ych akUplenl 1I

g1. ~ mleC klopot;y z rzea:zamJ. kt6ra dor.ycllczas byly d1a oteble I

np. z fuam1em p1eD.l~y. &lba 1lQBJl1a. mam ~ kula "ystnelona z pllJl.o]stu ~ .. w bl.egIl4CoIl!:o mu~t.a. Te pJ'Ob my pojawiaJ;l. It wtedy. It y na bIu'tIzIeJ pot.;rzclnlJuz sku pllInla, J8.' 5lla. W ka.Mej. t.al'Za.m k.a.t.d J czyn. IlO:!!ui. ktOP& wv:ma&a o oczkD du g6:ry..

3y:jnym sposobem rozW1~a.pja; preblemu, ale na.plerda.laaz kijem, at urwtesz, uls.m1ef;l3. po prostu - ~y~ Po ozte· reeti dniaeh.

Stan kI7'yazny: OJ, latwo cIt zdene:rWCJ'WlW" bardzo, bar-dzc la.two; ;Cha.ryzma. zosta.je' na. d.d~J::iOZa.8ewym pOziom1e, a ty ze..kaZdym.l'azem, gdy doehodzt do Nlznlcy zdatLrw1e~ eil} do bitki. Za to Bud~ o;a punkty·w gQr~ (:n1e moZe przekroozyC 18), N1e obChodzi o1~. r:zy twUj Pl'zeci]mlk, to chuchrowaty naukoW1BC, ozy niedZwie~ z zoo. Powstrzyma GUiI tylko.8ol1dn8 klepanie miohy. Argu· menty juz nie dz1aJa~ Za.ozyna. s1~ po :5 dnla.ah baz Iek6w. 00 do gQdz1ny.

8.ta.n. ~ :1:a..d.en. graoz. :n1e do:PJIA:ll t.eb_y Jmlega wpadI: w t&kl stan. J>r~j gc ~ ]y~ oo.ht;~ S!a.n. terminaJny w-1iym :przypadku. to .kampleliny; ~ I cho1m'Irle lliBbezpiec;my berserk.. ~ i.Bu· !Iowa na J)OZ1om1e 18 p!1IlktOw.. Chore monstrwn rzuca Bill I1& pie.,~Q. Ie.p~ aZloWleka i walnzy do upa.d1:ego • nIa czuje bOlu. ~ anl zm~ Ob:m.teltla .nta ~ u nIego 1.adn.ych ef'I:iktOw. li'le slaImIe, llbodzi na kIlrotach ~~yCh~. Waluzy.. Bi zgI. rue. st&n 1.eII naat.l;lpuje ~:po dw6ch dnla.tlh bez 1skow:-

J:DrgawkJ

wi. na.zwu. r.ej ChOl'Oby mOwl u!

yat-ko. Tylko aymptomy 8~ poglf,l'

mw:le ~nIa ~Il ~

na po' g Do Lego sr.opnJa.. to kole} h n B momsz pod.nll1d6 ly· ad herb&ty do lUIt., nte mOw1l\O ~ 0 oeIow&n1uz plst.oletu. Chorobl. poIeea Chyba fl • .Ja,lt.lJ:U US2kodz8nlu mOzgu . 1m ullIy nBf'WOWIi 84:! przeWOdzoDe I 8 d drgawki.

t.k&:nIt t. no. to lUarst.wo. ala rue

ai, nazyvro. I ~ fl'l,d£o B10

da. Wyatarczy, _ POPI'OIIIA 0 1 karst

D& tm Itl I ~ jakiM 33 ay,

te to 00 dtlllt&nl bQdzI8 akut.k.ow&.l

00 drug! d.Z18tl • .J8dn4 tabletk,.

Pler"al. lI.ymptomy: po Il.zterach

h ~ mleC t.rudnodc1 z cpa· nowal'item drfenla r k. Zl'IfJCZnOOQ leel CI 0 2 JlUn.kty dOl. Drtygz oaJy, ,Jakby bylo e1 z1mno a.Ibo miAl wyao!t4 gOJ'llCZ' It

8t.&n 0iItry: po k.olejnyoll r.rzach dnlaob

tro 01 81, ta.k. to nle jII8

ut.~popr~1

Przy 1ft 1u I w ystJdob

yda 0 m1 s 0. "y.

pru1ukuje przada "BZy&t.k1m mut&nt4w Iludz1 ohorycb cle A t.u muz: .PO' 1& Uo 810 m.n6stwo warlat4 Z ~ pa.ra!lDA. bra.Cl.e. nla masz ~J[SZYllb szans w gl'uple. Po pl8rwaze "azyacy dookola ~ ml II 01, dOil!l1 po kUku zdamaslmwB.nyo.h przaz Clt!bla aplskWlh. po drug1a ty sam ZIlIlltpzysz ai, pay. 0111Am1le. a po r.rzect 1IJ'IIS7Alie 02eQ; byO nlebezpll!lCZIly I1ls. 0 I atebl8.

Lekarlltwu: BIl priyohot.l"opy, kt.Ore ha muj ronr6J WlJ oharoby. jIIc1nak

Je zn&jl1Zl 25% 5zan& Raz

n d dnL]edna putylka, &lba C2lOJI8 io:: wt 8113 lI'dzle. Oprak.O'R8J1.1a zazwyc:zaJ po 8 lub 12 szt.lJ1!:: 10k\!

PIArw objlnry: y8tQPUM po ka.6 dnlallh cd wladomo II'Zego. Zac3ynaaa uWUnJ.e obsel" t.awat'3yay • wi· dZ1az dokiadnla, ja.k . rayacy 001\ JI'

.PO k.T'YjOmu • III 004 knu~ pne-

01 tabla? +2 do Sprytu I 1 do po

:I: Syrd-om lluTncrB ~

W XallCmmt t.!; ehorotlq nazyw&A~· .tdIkiBm Dobrze sill dmnymasz ~ Illlary na maliOlka..gru]lli;ja.1'l'zyvlJ.ekli jIj, em1- wanm g Europy. gdy klb law1ca w 2024 ']ll'zeJI!ym;ila ocean:DB. tratwacb. Z trzui· ..Il.y_Kon - TIk1 solll:e .wz&rlz!ll B1mba:tu::y:

Nazwa. W:'ZifI& Elii' ad. gtillHI'ala Mltchella. ThIIl"lJlaJla" tego skurwl.e1a.. k::t6..ry kazaJ mrzerae do ~ To on. by) p:iarw~ ~ . w~ ~ tym 1e lmza.l RWaim ~ a:~.POle kaJt· tusaw.. Inne. przyw'lEczone Pl."=Z euro]ll'IjcZykcw cbomby jaJm9 BlI: nIe przy. jI:Jy w .A!n&ryce. TyIJm.matDlek sU: ostBl.

tua.oj1: oj, b."iI.Ole 0 "-

tak ~mssz napf':wd spore klopo-

ty: SUWakna tedc'le 0 lamy g

(chyba., ts ma przekroezyO pozIom chol.8Yn1e trudny. wU!!dy daJ &Obi BJICI OJ. l'!Oblim:iR;n tasW 1. SpJ"'Y'l; I Cha.ryzma spada.FI1ll [XIi~. OJ; Paroepcjll. 0 3 plJJlkt,y. 2az:wy=aj wy tQpuj po da dlOOlu drua.C1::I 0;1 pler. ch nymptom6W. N .

,:;K.na.jpa". To

132

oj:!. za too -4 do ClULryzmy. bo m&sZ r.ak zactQty wyraz t1Rrzy. t.e sGr8O.b s10 bs.4. (Mhlej nJZ 4, a. wtpj n1! 18 bye Die moZe. paIIl1Qt.llj)

Stan 0Btry: IIll.IB!sZ odkryd jaltlS sp1selt ]Il'ZeIllw 1ioJ:He_ H~k85z (zagra.j J:,Q) swomhkolegdw mffusGa.Imyml podeJrzsnla. mt - maZe to byt lch spisak przecl.w table, :mde K:tca z druZyny jest awata· rem. lIIo1tclla.. ktOpY poBtawU IJ(lbte z& eer ukrzyZowa.n1e: oleble, aW8g0 jedynego syna? Wymy4laJ. co c.hce8Z. W atdym.raz1e ~l 1cll, 19' kodou to, 18 ~ do stPwnylm, n1e mogIo bye :p:rzypadkDwe. Za woda tam sl'lga lecI· w1e kola..n? Na pewno jeSt ra.d.loa.ktywnal WapMczynn1kj al~ :n1s zm1en1a~ - nie choemy o:l~ kariW, twoja druzyna zeobt til za ~&sl

Autoizy Wy twierdze., tEl stan Qatry wyst"~Jluje pot"rzeoh dnlaoh, a.le to pewnie znowu ja~ ap1&ekl

Stan kl'ytYllzny! Ilajwy~szy QZ&S Pl'ZejOO ad. BMW; do QZynow. Wlesz ju~ kto w dPID)cynie knuje przeolw toble. Wyrwij o-hwlWtal MWllBz uderzy6 plel'w, szy, zeby!lie dM1l1Ji! zaskoozyO. Sta.nowc:zo nie mozeaa zasn¢, bo 010' do~ - 4 do Jrudowy. TPzy dn1 ad IJt&n.U QBt.rBgo.

8t&.n.u. tarmlnaJnego nie atw1erdz;ono. Za.wsze.ktoS byl szybszy.

1IBmofilla. to cl:wroba genetyozna. Wy~puje za,zwyczaj u I_tow. Pew1en jajogJowy tfUlna6zyl mI, ~ ma.my tylko jaden Gll.ram.Olooom, flZy jaked ta.k, a baby ma.Jl:l awe... I dlat.ego te.k elQ d.zl.eje. M&lo kiopotllwa ohorobs.. pod WliJ'UDkiem, Ze 6~ nie skaleozysll. Eo mOieSZ wykrwawic 6l~ ne. lb:n1el'o. Jiemofllla po1ega:na. bPa.ku krzepll~l k.rwl.

lAkara1;wo: prepira,ty knrtopaohod.ne. Trudno doatwne (10% sza.nsy) 1 zuwy-

craaJ drogla. Poda ane d02ylnl za. po. mClC\ Z&Bt.rzykO '

P1Brwae ob wy, Stan 08try, StAn

k:l'yt.~ 1 11. IB .Ie-

Sl1 ZOI!tan.lesZ zraniony. ob 1a do-

stajeSZ podw6,1nJ.1t pt.8rW8Zy raz gdy <10. stanle82i kuIk, ('Iub zw;srtlZlljn18 el, ska. leazy8?.), a drug! l'U, gdy me w8trzykn.1eQ SQble leml'stM kt6ry 3wl,kszy clltr$epllWOllC.ltrwl.. .I 11'IWa. byle. pOwama - z&zwyou.J po tdl.ku godzlnaeb nie iyJeBa, Male rankl nle BtanOW1~ problemu.

~Orftwota~

Po raz plarwBzy 7.aobsarwowano Jl\ w Hollywood, 13 paidz1el'nlka 1iI020 I'OJru. Ta.m wl&Snle zao.horowal na nlq. popu· la.rnYaktor ru.mow o.kcJI Robert Mallone, Cd popul""rnego oneUnllra. Ma.Uona'a. powstale. drugs. 11BZWa. ohoreby' t'm your worst. llillltmar'fJ. Prawdopodeb:nls chOPO'be.I"OZw1JaJe. sl~ Ju0 wC1..ei!lnleJ. &Ie nllt~ tego :lIe 21D.UW0.3yJ, bo g"W1Il.?dor za.ws~ ~hOW'ywa.l 81,. j\\k Jtlco c1l'6W' na, W f1]maoh I w ~yotu j:ll'YWs.tnYlrL PrawdopodObp1!t pl"~go.plono p!8I'WMllS symPLOIny I 8WLn OB~ry. Ody zba.daJgo lekaro:, byJo ju.! ~ ptr,mo na. ja.klkolw1ek ratunltlt.

Dr~wot.a Hollywood. to koleJna IIhol'Oba. 0 woj6nn J prowenleDoJL At.akuje Ilklad nerwowy I powodu,J ot\lplenlBZDlnJy pawalJ przest.a.Jl.\ runko.lOnowaC,

lIZ do komp t.nego tku,

Lekarstwo: Jest nim MaUonlx, na.zwa· ny u.s. aze!l4 zgadn Jel.e kogo? DoB~poy jest. dCiW pawazaolulle • mOllZ 60% IJZAIl& ~ tl'atlsz. Jed.nl\ ltropl!ilI'CZPWlZ0ZA8Z w SZltl6.01111 wody I PIJen2. NIIt moto&Z t.ego dnls. piC a1kcholu, bo ll1k z yaza} n1e!Ue zadZla.la. 1 dawka na 3 dn!. s. w nolc!e. jSBt ok. 10 kropll.

P18rwce sym.ptomr, Pel'C8pOja.leal 01 w dOl 04 punkty. Spl'Yt. t.akz.e, ]e tyl· ko 0 a Za to Charyzma rodn.., 0 1 punk!.

_ podobnI8 jBk przypadku J(mmt Bu· slUDOTfJ.. Pc dzles1p'!lu dDiaDh cd Z&przestaDA przy~ Jeku Gonel oJ. tdzI.e .ypar.rywe.nle. naslUDhtwanlB" WllOba!11!1, dot;ykan1B. SU WBlI: podcza.s 1:.I3StOW jIIdBD poztam do g6ry.

St:&D 06t.ry: Peroepcja epada. 0 2 punk· ty. a SprY!; 0 'kolejne 2.. Gl:uLryzma wra· 1)8 dQ poprzedn1ego 8~ NledOW1I1z1sz. n1actos1yazyaz, ale za. to rue czuje8z prawte b61u - wszystk1e test.y dotyoz.t\08 go JDjI.5Z u]atwtone: Buwak 0 jedfIIl poz1Om w d61 Pc t1'Z8Ch dJiliI.ah od zaprzesta· nla Jecz8nta..

8t.an lD'ytiyomy: po koleJuyoh )[6+1 dDlach. Jsst.a$ praw1e !1Iepy I gjucby. P&I'C8,POJa ns. pozIamiEI 4, olllLI'yzma 8pa.de. 0 4 Jlunk~y, epryt N'iwnleL

stan taMn1.naln,y: po kllku dn1aoh zmleruaez s.1e W ko;mtetl.. 1110. dobra. - fanta?;JuJe. N1e w kamten, a.le w autyatfj. Od- . daj karto postac1.

l O$:eoporoza

Osteopol'OZ&, to chorobe. powoduJf!,<Ja odwapD1en18 kodoL etaj~ e1~ one 1O'uohe 1 Is.twq JII zlanl.<!.!1 Dlat&go nle chcru] De. D8t..ecpol'f.:r<l~, gdy maaz zamla.r bL .ge.t!. wspl.naC elf} po gOr&Ob, czy eks.k.a.c! na &padochl'Oh.te.

Lekarstwo: fWodk1 z wapn.leUl, blCosfonJ&ny I Ouorek !IOdu. BrzmllI1l\dl'ZEl. rue? 25% sza.ns ns. zna.1ezl6nie odpowtedntego. Lek Pl'ZYjID\lje:sz raa dztennie. odpoW1edn1\ daw~$.

Piel'Wase aym.p~y: Tut&J Jest pl88 POgrzebany; be p1erw8Z8 objawy SIi\ nI.ezaUW8.Zalne.. Co prawda 19'yst.tpujIt po dzl88l!pl.u dniach od wt.esz·jut-azego. Nm 81, me ZInlenia.

cI.e4U Irla& Bud01lr~ JlQlllZej '1 punkt.6w n.le JlUlU plsl'WBZ:yoh aympt.amOw. 0cI. razu. Pl'7.8C.Ilodz1e3 do st&nu ~o.

8ie.u 0II\rY. WYB~pU.n po kllku d.nIach. MUSIsa. u'Ml.tOO • przy W1.Qlmzycb ws~.

WIll m&BZ aans.

A jedll uamanle 510 y .OJ los. spoleoznych. -4

stan kr11yomr. Wy8r.,PUj!l po Iil'ZeOh 11n1aoh. Jest pod.obny do etanu oatrego. tyle tAl Szo,ll68o j8s~ wh,lkez& - 75%. Poozyte.J soble ood 0 zw.roanlBoh ~jk1 udowej. M.U8j Z&.ba y

stan Mrmln&lny: wyt.epujIt no. Bkut.ek zlama.nla. azy jkl udoweJ etanll kry· tyCImBgo. 8tajeJl3 aI, In a1tdlt, 1 nie.at.ety nte mo1.8SZ JI11 gI'M ~ pofi~

~ ZrNJrOCy g.crwy

Osob190le nie ohola.lbym mleO l!Ia.duy"h klopatOw t 'blQt1nIMem. To nletajn1e eataozo,d ale I rlllyga.O, n\e bQd.qo pljan;ym.

Lekal'stWo: .teet bald Z891;8.W paetylek. Ilc!i14 tl'Udny do zlokaJJt.owanlo., jaden lBk . melone plgulkl. ns,zywaJl¥le sl, Acttnix :ma.jdZle8z W 60 prz;v padk'a.ch IlB. 100. JedIla.k drug1 • bla.le ptgulk1 0 naOOe Repl'l.ldo.l - tylko w :36%. MustBz bI'(lO pe jedn ej ta. ble toe dz1enn19.

pterW8Z8 objawy: oJlI!Ill Z&Jl1ad.b.8.Bz ai, i nie kII.Tl;ysz - to po 1)loolu d.lltaoh bfdzieaz clSl'plal na ohorobf,l lokomooy jnt\ Polega ana no. tym. ~ rzygaez, je.k jedztesz czymk.olwlek d.1ut8J n.I:a 10 mlnut.. Oozy· wlSot wepOhl'zyn.o.IkI:·2 do Bud.owy.

Stan 08try: po tTZeCh dnLaah, t.wOJ stan poglVb1a 81,. Masz t.rudnotlol 'Z chodze. ntem • lekko 81, zatao2'.a.s Mo:!e wa.1ntj soble ltiiO eamOl!oDu. ~ btOziaaz wy~. d.oJ lUI. zdromgo cu taka 'I' Ml.uus 4- do BudoWY, minus 3 do ZrooznOOol. minua 3 do Cha'l'yzmy (maJIlI III, za .P1,llLke.). W dodat.ku utrudnlone wBzyBtkle testy 0 jedDo oozko euwaku. PocIcZa& lecze. nla. muBlIIZ IBUIO. Wolno 01 ohodzle tylko Z& I'Otrzeb I

I. W _ -'WIlle postaCl _ j ;

~ 5ynctunQ-aoJ~~ ChOOl.a.t N uroah1m too ote WoD. to jedn.ak Olo:t.aa zosa.G IBto ltttlrlL ba1 all;! 4" I BIM18OZJl. ZaIlhoruj na Bynd1'MJ Dracull 1 mfl& to j&k VII banku. SprowadZ&. sl.Q to do 0. tit Ille lubtsz i rue tol&ru_ dwtatJa BI~

LekaNt'WO: Draoophen.. To gO ~y 1 meBma.czny .yrop. Ctemna. 1ll8P~liLa buteJeczlr.o. ZIIi ra ok. 100 ml ayro. pu Wy8~ go nIL o' 20 po1'Cj11e}ro.. PM dopodoble11Bt W)'Bt4pl.elUL 66%.

~ objawy: .. ra.zle spadn.le ct ChArymm. 0 3, j7UIlk.\y. Dl~O? AnD dlatego, ~ "woja &k6ra tie moat IlW:Uk ~lo Slcmoa. st.a. 10 such&. POJl(lkllna 1 moono lJ~el·wona.. PlOO2E1 przy dotknllt" olu. Ale to nte wszystke: Budowa. pea. skutek obra.!efl aloX\eoznya!"l spa.de, 01 0 1 puhkt 11.8. dz1et'i. Jest. noo? 1!I1.1dowa. nie apa.da.. Sledztsz w bunkl'ze, QGwte1iltmy JUu'OWlt!JI? Tl\.koili n1 spad.a.. Slol'l.oe jest za, al'1ml.lraml? Spade.. Woho(J,zlB~ do solarium? Spada. PlerwBze obJa.wy wystQpujij po sl.edmlu dntach od 1.8.,pl'Zestanls. leozanla.

stan o.try: Budows. spa.d 01 W I.ample 2 punk~6w na. dz\en, jedll wys!la.wlony Ja8 tel!! Tl a. tlz1ala..n Ie uJ t.l'sllOletu (Blonec.zko). S~6ra. p~ybl X'o. brzydkl bI'l\ZOWOiIlQJty 001:110:1'1: ChllJ'yzmo. leal w dO~ 0 polowil. 1"0 kolllJllyoh 'ldlku dJ119.01'l.

Stan kI'ytyoany:. 0 Budow18 1 QhaJ'YZInie zapomn1J. Nn.wet kslerl:yo 011;1 pany. Cztery punkty. Z ,POPlilka.n.ej sk61'Y, tOC3Y slf,! 41111erdzl\ooo., mloozD.obla. \a I'O po. albo k1'6W. ;Po koleJnyoh dzlesl00lu dnl,a.oh.

Stall t.ermlna.lny: NIB ma.az Jut ak6ry. Odd. J ko.rtl;l \ltUltl'ZOWI.

l ZespOI wtrusow~

choroby Rzyka (VTDS)

Wl.rus, kt.6:ry wywcluJe ~ chorobf,l nte .IaBt.llku~klem o:l11l1u.}a.~\o. b)'lon1 b\clogloz-

Pojawta.", III obrz~ 1 nog I 8 odd& warne IJlOCZU, prze}lc1& od ruu w stan &e.rm1.l1al.ny ro4n1e do 20%. d1ll dn1.

man tel'lD1n&lny; wp1a.d.a at plk& ~ Po dwtlcb dnlaoh.

Stan krlIliJicmy: ~ bo nIB ~~ w sta;n..'e Bl§ ~ Wywob:Ije 1".0 U clBbIe ~ tor&ja" .BmkWl& na :pwID-mie 4. C1liH:YZm& takZa Po azt6I."eCh dnIaiCh.DoIla;tkowo JDjaw1a sl~ sllny bin uch&. Ta.k. anny. Ze lEZySZ 1 wyjeSZ..

Stan tePJD:1Il&lny: Ha. t.o sl('.Dle u:miel"aTwoje ~ stan 'kratjc:zny b/;1dZIe 6ie u:t=ymywal: tak dlnga. .~ me .Iii!; wyS:zyBZ. Do tego cza&U ~ wy~zgpy.

J: McrbUs 0exterI (all te1Jel

Jadyn 00 jlr8t rajrul teJ clI.orob t.o

oP'InL .Is-ka pIeJ'wszy roz]Xl'tn&l

IIoI.lJw,oo ....... y ChArI Dext.er. )l(OJ IIlPlduoh mOw1 •• t.oby 1 szar-

='...,.-~

nl!Ilelt&n . chorOOa ta to zwykle

wtadomo ztI, baFdzo oil uze. go pcol:lod.11; roo praVlldcpodobnle chCll'l.lb& geDetytJZJt Poleg ana. obwUo.,yon 3&nlk pa.ml 1-., p8'Dym mcnnsncls pI'Z881.ajeSZ wtadZ1ed Idm J& ~ I 00 loU robls7.- Ten IIt&n mJja po azasle I znowu st&jesZ sI, nor-

~ Arena

Cbaroba tcr I. M&I'IZ za mAlo c:z:e~yDh kl'wJ:nek, lub bemoglab1ny. CO na !)edna wycho<l21. y67. 81, saybko, ~ b1a.dy i bunu. 01 81, paznakote POl bl. U;y;]lOki nie jeBt.e!I koble t4:-

Lek&rs Prepal" "Y krwlatwOroze. Oraz od]101f1edn1e t.&roIa. No dob t.o ostatnle to nle katQ C1 je&O IIZp1Da· 1m 1ill1o lUHrn:y, be UI Z'OSltny zdZlcaly i ma.~ Wl,cej ple:rwl&fltk6w l'sdloa.ktyw· il.ych, Di~ rl:elo.za.. LekllJ'stwo wy:etf;lpuje w dw6ob. posta.olaoll: ta.!l.sze t bletk1 I dI'ozsze kl'op~e. D06t~]JnoM Jedn eo I liruglego: o.K. 60%. Cztel;'Y ta.blebl\'1 lu)J J,q6;ple d.zl nnte. W Opo.kawa:c.1Ul ok. eo tabletek (120 kropll),

P1eTwBZe obJawy; Ma.II:l,Pl'zyapl8SZony oddech. N\Cl G1zlwnege - KT'6W nle je8~ ta.k "poJamna~, jill!. u zdI'OWYlllllud21 I Zeby p1'l!!etransportowaO t.e sam!'f UoS6 tleID1, 1D,us1 ezybolej kl'lIoayC. Budowo. spada 0 3 punkt,y. CharYZ:\1Ia take!. WYlltQpuje po dztealeotu dnla.oh od za· p~la 1 azenla.

stan ostry: !lij.O:.l Zl.LWl'Oty glow~ to,dYIlZ' kll i pOYl1s~asz sl1',1 dwo. rBZY walnlsj ni~ Inni. Bud.()W8. 0 polowf W 061 DzleslQ() dni cd wy81;fl.plenia. plel'WBzyoh objaWOW.

Stan krytyoa.ny: Budowa epadl).- (10 4 punk~w.. W1u.acLwle n 16 mo~eal>. ohodzUl. bO przy ~ddym wyellku W1Vl-t/lzym 11 U!l ma.chnt~ll! rQ).t1\ • .ni.<llejes:iI. Il~O dnl ad sam-W18SZ-czegO.

Stan tel'm.I.n,alny: Um161'8.SIlI po kll,k:U dn1aoh. Po prost.u.

JeNewy~~

Twup 58l"tle p:raauje, ja.kby chritaJI:J" a.Di.e mogio. MGIre Ul by~ arytmla, mote 00 1nnecdp. Szy1ilro slf2 ~sz I ~teS at\!plo.1y; ~asa.mi wylttQp\lJeBinioa - po proatu fobUlz .~~ niebte8)¢. ns, J?Y.Blru. Na. 00. QZeka~ ozyta.j obja.wy:

Lekal's,two~ ZD.OWU ganlO j)l'ooh6w. 8toB11j 1ek! '<fimacn1a.j&ca kurc311woMo serca (60% IJZImS na zna.lezienie). stOSuj ]e:ki~iwmLkrzepowe - k.was acetylo, Sll,Jj:oylowy. ozyl1 mo~ ludzk!m J~ZY' kie:m - aIlWyn a, l cl'8llz s~{!. i.e me IIl&S(l :;nadcwn1eIila., be mUlllalbyfl _piC nj.:trogllC~l'ynli·

P1erw8~ objawy: Dul3ZIlO ci jladozas wyslllrn. "T'WOja BudGWB. spade 0 3 punk~y. ~YBZ sie Ilzyboiej niZ lnni i je-stefl gensra.1n[e ucl~ wy. Ooo_ywiSPie te wsz:ys~ Qz1ejem.~, jeSll nla ~z Bill przez~a..

at&n oBtry; DlI&:mo \Jlna.wet, gdy lezysz. Buduwa. 8Jl1!.cliI. 0 l:rnlejn1'l ::I punkty. W dodatku malj2 ~O% BZa.nB, 216 P9 ka~dum wtf1ks'3ym wysiIku przeskakujssz od ra.z:u do stanu 1lerminaJnBgo, DoJ'll'owadzenie do ta.klego sta.nu za.jmuje cl. ok. c~e!'y linl;.

Stall. kryt"yozn.y: Bolf qJ:fi1 kla.ta., ~o.h kr6tk1, jeBteS, jedn4 kup~ n1eSZiiZl;l&ll&. Budowa apada. do poziomu 4 punk:t6W\ ClJ;;Lryzma. 0 polowe • masz klO'poty z 1116W1I:ttdem, oddyollS.n1em 1 ta.k daJej.

malny

Lek&H1i.O: malo ekut.eczne I na4ko Spa'.y 8 Nazywa If eM01'a.11 :.ma} ~je~ je w dwudzl~stu pl~l11 pl'Zypad' lmoh TIll. SLO. Mil. Jed D ha.k: ma.sz 011.010 66% I'lza.nl!. te za.tl.zla.la., NiB wlad.amo eIlaamiD t lI. IIlf,l dzleJe.

P1erW'ezs objawy; Raz hA kll1'(a.ll.nl ~1'a· olpz po.mlOO. Nle pa.miQt.a.6'Z kltn JeabeB, arJ I Jalt still llazywa.ei21. U1n18Jotntlt1C11 I wspOl.:r.aynrllkL ZOG~s..J.' Ten sta.n l) dZl slQ utT~ymywal ok. doby. W tym ozasle nle I'azpoznaje'sz swatch kolegOw 1 rue wlf1GZ. kto jesti Bzerem, ani podwle.dnym. MIBtr~ !!lry 111e. prl).wo VI' mot'llBnoie utJ!e.· ty pll,ml~l pn:eja.o l-tonnrol!i1 na.d twoJa,; PQ8tll.Ol,- WystQPuj po 14 dn.luoh od ~pr:zoet.a.nJ~ le02enla,. PoWtIU'ZIl, alQ 00 ~rzy, oztery ani.

B!'.an astry! po tygodntu ad plerwazyah obJI.\W~w, daBta,js9z koleJlle.l am:r19zJ1. Tym r8.Z6m jest powf)jnJ.eJIlza: podcZ6.a e.ta.ku oho~bY OPl'OO2 u~rQ.ty wllzyat· kloh lJ:I!ol'mo.oJI nls rnotfis:II wykonyety· wac wtfilklll2l04cl um1aJQtn,odcl (Zdecyd,\Jj iJll;! z MI,B~:r'Zi'Im ktliryoh,. Jo.k w\d.l'liIlZ nle Jest kl ~ypowa amnezja.,

Btan. krytyomYl po kolejnym tygo, dnlu zll,pomlna.ez n,. at. ~I:I IlWOjB perso' n a.1Ia. I OzQ~ u TTl18J~tnot\ol.

8!'.an. tel'mtnalny: J lJ!1m.e "ydzlel'1 L do PaGe. elf,! ctsmenoJa. OcI.cla.J ka!'t!}.

137

136

nej, ale tail rna. wOJenne ,poohodzente. P:ra.WdoPC(lobn1e to zmut<Jwany wir:u.s, oprys.zczk1, kt6ry z daM lagodnego kana.. powege pleska. sta!. ale rozjuszonym p1tbullern.

Lekar.etwo: Prawdopodobiefistwo natr.af1enia; ns, nle w:ynosl ok.01o 35%, a meo jest doS.d. slo.bo dost!}pne. Bterz8sz dwte tablet)i:l dz1ennl~, eo 12 godz'in.

Pierwsza objawy.·JEizyk c1puclmie. Na skUtek tegp m6W1sz, ~kby~ m1a1 pem!!, usta 1 w doaa.tku me I3Zuj~5Z sm,a;lru. He. razte jest to dO!lO nlegrozne, wiea sp&d$of tly]]uyCbaryZIIia.:Q 2 punkty. W,Yl!t@uje podziesi!}olu dmach od .prz9,rwarUa .leczania ..

stan oatrY! Tutaj sytuaoja.. s1;aje aie: tl'udn1ejsza. Nle mezess ;lesc - ookolW1ek :wloZysz do U5t, powoduje to sllliy, .osUy bel. Jezyk jest obJ;'Ze.k1y 1sI¥JZY 51!}" Z niego kreV;r, M.6wfsz Z tI'Udam, w~Jrio oedzac slowa. Na 8:k:u.t6k niepnYJmpwan1a- po. ka.l'm6w, opr&lz 3 punkt6w Cba.ryzmy traowz 1 punk_t Bui:lo, wy na i:lzle:O. .. 1',0 dziesleo1u dn1ach, ooz-ywtOOte.

Stan kryt.yazny: TW6j Jezyk Il:taje Bllil mI(!kk11 ga.'.laretow9r ty. UWaZ!lJj na ruego, be 'w,Yl!t&l'ez,y, ze go leno przygr;vmesz, a stra.oisz ca.ly. Charyzmanie istni6je: 4 punkty. Budowa ohyba tat - 001 jest tak sllny, Ze promlen1uje naooJ-~ glowe. Nle mo:!:esz si{! poruseac, bo l'ozoodza, cl ozaBzk~. Brodki przeciwb610we Die dzlalajlj,. Pc sz~u rIn111ch.

Stan te:rmma1ny: Po sze!lc1u dnia.ch, umteraaa z lX!lu, g10du 1 goI'l¥lzki..

• Sl.UllhajaIB mnta, Ps.Yl Xatdy z was otrzymaJ !l_W1:JJ't ';~~. Ks,tdy _z was mil, rCwue praw'O de ez<;IOOJw:\elkl<mo daru, dn DJloJwyZszego,,,=~~,,~, jakle moze ,znl~o:!.1lly~l2jM. I!lte:ta. Wle1u z- WlIiS b~l ten dar, jakglodna htana targa.jll,OB. llCiel'WD upadlego wojownTha. Atrnnowy Ks1¥li< m6w11 COl'W' glO!ln1Bj.

Apdka.l1pBIl. dobtega kotiea I wnet- jlnyjll:zie na.m !ltan~ tws:rZIl, W twG.l'Z< Z Pl'Z!ln.ajwi%BZym Stw6rm>· To je:rnu. zaw~y fAk:t,te ;ID:oZem,;r d.zm:;i; radoSo14 w:rkonao:!. Jego WOlIl, nle ziW gill" W zl.!ltnl. lub miotac !l\~ II wia.1l:reJll. jake marn,y llrooh. WYk<ll'Zy-;rta.jmy to! cz:a;au -poZ·".,ta.lc I1ieW~e. uprunif;ltBjolB wt~ dohrz8 to WB:Z~Btko,- ozege -U<)ozyIBm wa,a w::zBi;l v;rtBle wiWzorow, I 'liIicre w cztery IItronYItw1Jl;ta. pJ?Elk~ll.c ijliJWll. prs:wdijT me wiedzlIoy,w 1 bl~1l!oym. NI!! "pozwIHete, tym bledn:vm.- Alepym ls1;otom Bplan!\o:!. W ognt u ptekleJnym ?,aJm:1jClle ai~ kddym, kago ., potkacl .. , zr600le wsz-ystlro,aby ooa.Il<l Inn nielIDl11'i"tlilna dusza, ""~ta w zgn1ljroh ciBJaoih, Jll"ly-szpUona d~ spaosenyoh umyslllw Uwo!n;lple, je" ):>6.ld nfil jl'!st Za p6Z:no, t _llie zapom:inajaIe o llakra,mencle, Ttfwszystkb,_ J)i!y..'Rus~jalE· ju1;,

OWapliwy pomr-uk wyJ'>a.:i!U =m1en1B:\ sf"0J'a. wyc-,liudzo~h zw1el'mkOw szybko =p\erzdb}a a~ WCle-llUllll9Ol ilociy. KiJ.)<a PooW ~t810 'II' blaaku (!g1l1aka., =lwa.j¥ :przy swym -panu. Atombwy ~dZ sWj- OOwTOOony placmn1 do ogn1.a \ 'II' z;a,dumle wpatl'YwaJ si9 'II' cla:mny hol'y;!ion:t. Jego dlugi p~aaZilZ opamo.l a.:t w Qiemnll' ~~. pokrywa.!4011' 3tam!l.lUl, plyt@ b~tonOWego Iundo.m . sntu, R6j -muell .~qZiIl woklii W<ll'lrn' z zywuooclflt; a·z oodali dobtegaJy ooraz olohBze )lOlIZOZIIklwa.n1a 1 wycle po.slBili16w.

1$

_,I

RE

UTACJA

ReputaOj!l jl;!st:nIemal WS:<lYstk1m, WIdz1aJel1,. :IIebYIO,ohr;Kh>az do kpg6S st)'Zlilll'i' No W1MP:

To J>ow1edz mi, dla;l3Zego jt)st:.e'$ p~kon.~>y>·Ze kawal ze mnie tW)l;l'dz1~la? Ma;m W soble cos, n1~? No t n1ejedno jU:II 0 mnte slyll~le~.

Jeali ~dziBBZ m1aJ- i'~ i duze z;l.rn~e, te:li 'ol~ to -czeka.

139

worzenle pas a . ~ ,

- ,

krok 9: repntacja

Pocz~tkowa repntacja

Jesll jeSts!! S~dzi1! Iuu saerem mafll to pewnla Jut masa kil1qL "pUIild,ow, 1 oh06 me Wiesz jeszQze jat; dzil;l.~J~ pewme stra.sZDJ.e 81(1 tyro podIdec;Uer:l, oo?

To faJ:tt. st&rf;oWM z Punkta.'ijli Reputaoj1 to duta sprawa. - troch(llch jesz· cse uzblel'asz 1 juz zacznie c1 r08na,~ Sla· wa. A ]>Otem jut tylko bok do autogref6w ltd. ..

No dobrae, moze jOldnak wr6cimy do tematu. oo? J{az!4 posta6 ~ z 1 Punktem Reputa.6j1. Symbol1cznym jed· nym punktem. Cam reszta. to juz twoJa rcbota lkolejne p:rzygcdy.

PoozJtaj wi(IC Ja,k 8i(l zw1,(lksz& l1os(!

PR, bo ten jeden _punkt to wstyd ...

Zwi~k8zanie replltacji

Zasa.d;9' .1'epu til;c j1 8& barJizuproate. Po ka.M.ej-sesji dostajesjI! Pun_~tY Dor:IwJadczenia, -obyba ze ~ze8pa.l.e!l ca.18,_gl'lJ. Za Punkty Dollw1a.dcz_enilI. mozesa podnosi(! Re_putaaj(l.

Punkt ReJ)utacj1 (I'R) kos<ltuje dwa· dzJe!leia ,Pi(16 Punkt6w Do!!wladczenia. (20 PD). .rezell podesas gry zdz1a.lale!l ookolwiel!;: l1udzie ualysz&1 0 twoich dokona.nJ.a.ch, staniasz sill bardziej slawny. Wl'&,z z przezytym'1 przygodam1 :przybyw'a. Funkt6w Reputa.cji, a jeze11 podezas gpy dokonaleS o<legos rzeczywl' Qcle- s_pektak:uJ&rnego, MG moze zade-cydowa(! 0 przyznanlu 01 cd 1 do 3 dcxiatkOW]foh PR, nieza.leznyall od dOI!w1ad. czen1e..

Reputacja. za.lernB. jest r6wnle:t od ~ jak1m dys_ponnjesz. N1ekt6- re elementy ekw1punku dodaj8, ot kil· ka:PR. Wldzisz moje buty? Robtl\, wra.·

zen1e, prawda? A kapelusz? No t oc;zy. wiIlete srebrne slll:nk:i, pn:yznaj, nietlll wygl§d8..ll'j" nie? Mam nruizteje, ze za..

uwaZy_l:ffi-czym odpalam oygar>8. to cry.

glna.lne Zippo! To 00 pos1ada.sz, m6w! kim jeste8. Jeali zeohcesz, spI'6buj, przes_paceruj sie przez ruiny miasta z ooltem 0 l''ikoj6i1oi wykladanej masa perlow(\, a rll:o:!:esz"by~ p-ewny. ze m1eszkatuly zwrosl! na c;iebi!l wl{lk-szi\ u.wa.g{l, nit gdyby~ ni6sl E!,ztaahet~

Testy repntacji

Po wwhowaniu wszystk10h otrzyma· nyeh dOtYOhqzaB.PR -otrzymasz liczb{l. To wtamne tW'ojaReputaoja.. Za. ka.Zdym razem gdy bQdzieaz poproszcny 0 rzut, wykonu_jej3Z Ba.mzo trudny test Cha.ra.ktar-u, (MG moze znrtenl~ PI' w zaJeZno!loi cd okol1oznoocl). J~li ui sie powiodlo zdaleS wlaSnle test :Reputacji.

-Reputa.oJ'i mozna te8towa.~ .nlemal za' wllze gdy boh.8;ter spotyka :now~ osobe. trda.ny test spravru., i.e BN nabfEU'a wiQksllago respel!;tu do _postacf. Jeilli rzut st'i me uda, Dohater WY Jdzie:na. przeolltnego Sm1ecloJada ze zntllzczonego pl'zez wojn.e- Swlata - osobe, kt6ra. niewiBJe znaczy. W podobny sposob marna testewa6 Reputa.cjfi EN . wynfk_ testu b(ldzie wskaz6wk<!, l1.la. gI'aczy jak majl\ t;raktowao nap'otkane OBoby.

-:MG moze postanow16,:l:e efekt .lieputacJ1 z.najdzle cxi;::wJ,er01edlente- przy t& BtoWa.niu n1ektOryoh umiej'iltnoS'cl (np. Zastra.szan1a, ller8wazji lub BlefU). Warto OOZ pam1etat!, Ze Reputaoja :rna dwa. aspekty. Dobra, sIawa. wy:nilI:a ZIl Sl;Jli8.lych 1 bohatersklo-h czyn6w. Zl& -slaw&. e-lesz(j, B~ moI'dBl'lly, zlodz:leje1 bandyct· Cza.aa.ml Reputa.o» jest po prostu. role-

Tabela Pnnktow SlaW)'

lIose P\.inktow 51awy 1

2

3

4 5 6 ?

Zasl~g TwoJeJ slawy.

AwletnJ.e elf znaj8, W :m,1ejsau two~o urodzenla Miejsoo liI'odzenia. ina.jbl1Zsze ostedla lUdZkle caJ,f OJ!p Gramoe dawnelitn stenu

___ ~ ~_~ ca.t= y stan i wBzYBtk1e przyle£!e

Owiartka kontyne-ntu Pclowa k,qnt;ynentu

-6 Ca}y kontynent

9 'l'woJa al&wI1. kra.aza jlOZ& A,m.$l'y.k

W wymian10nyoh m1ejs08.ch slyszap.G 0 tOQie i pl'a.wdopodo.bn1e apotkasz

s1fJ iii szacunkiem Oub z. piena.w1Sclt\_).

Bzarik;} zlej i llilbI'ej s-la;wy; C2IlOOl.ej jednak bol!aterem k~eruje okl'elilony i!iwia.t,opdgl<\d.l przyozyny jego slawy se., jasne,

Slawa

J~e1t \izbieI'asz 20 PR dzteje Sl~ cos, 00 bardZo oteszy. 'l'ra.oisz eale 20 Punkt6w Reputwjl, rue zyskujesz jeden Punkt Slawy.. Slawa rue odnost ~ tylko do akcualnej sytuacji. 1 czassm wylrraClZ& da.- 1e)::0 :PP<l;;l, twoje rodzinne okol1Oe. przypatrz",s.llil 'l'abeli Punkti6w S!:awy - moze cna -sl.uzyO za 'VIsk~wke W okreals.n1u _popularnoile1 bohatera.

Biawa me r6w:nieZ bar-dzo praktyozny aspekt, W test;aah Rsrmta.cji (rzuty na Clla.rakter), dziala jak umtejetnosc, czyll J)oawala ZDlll1ejsZ8.0 l1-ozbfil oozek

wyrzuoonyoll :na kostkaoh. Pooolmle jak w teata.ch UlIliejetno!l.OJ., tak 1 :PrZY testowa.n1u Raputa.cjt odezwa.6 moze aiEl suwak. Slawa. 0 wa.;I't~(li 4 obniZa PT testu Ch-ar&~teru do T.;t:'udnego, a. 8 csnecza. test Pro"t!1Bmatyczny.

l3a.-sta.t).a.wiasz EillJ- _po co komu ReputacJa 1 Bla.wa.? Po p1erwsze dobrzs jest czu6 sill _POWBllachnie zna.nym bohate· rem (a1OO SUkinkotem).Wlesz jak to jest, kwiat.ki, rndlej8,08 dzlewczyny, staruazki pl'ZynoBZ!!£ olasto z dyn1. N1e przema.wla to do mebIe?

Pomysl zlj;t8m 0 praoooe.wcach, k.t6- n,y sam1 prQBZ8,; Sl~ b-y~ C0~ d1a. nioh Zl'colli G ge;n;gersach ust~p1.ija,..ayoh C1 z drog! na a.utostrad21e, OszcZ{ldnoM esasu, wys1lku 1 amunioji. Oto 00 gwa.ran· tUJe Reputacja.

L08 Diablos

Loa Dl&bll's, 00 Jll'a:wdzL'w,,"lrnFwyeyn:y. Nl~JttOl'ZY tiwl:ai~ ze wy=a,J~ kul,t dlAbl!\, ale jB. w1em ...... to bzidur-a. Sk!44 wlall, P/}'tll<l:il? Ana stl!;d, ,tEl Dla.bll mn1e W1~ ow podz1amla@. I!woj~g" g16wnago bunkl>s !3ita.n,:1l PJ,t.- UcJBklBIll 1m. ja"k mnle wiefll nil. agzslru<}j,<" To zwykly ga.ng motooyklowy. kJ;Ijry dhc!\Obndowe.B IIWOJ'!: l'SJl>ltra.e,li 1lB. 9ti1'lWh\i przyj!tJ t&k!l, a n111 lIin1i symboUkQ. :R:ejtsI'U,jIJ. tylko przed silll;, ~I jastell Od n100 a'fabaZy nie ruilZ "IQ. Ze z wlll.snej wo11 ~UI:lZCZ~ Oil,! Ga.lego t ~go IlS; woJnoS<l. Je!1li 'WyjeZMaA ca.J-e.. hol'dl\,~:m lie B&t8,lIoIl,em Dte.bla.. Til kl'atytl.alul. ua,zwq wymy$l1l1c.h soor • Ba.sta.-ro LduJ&

LoUle w.y:!!Il\_m.. jil.k l$:a.My=y g8'-~ffi' z LOs DlB,blos: ma, kla.syezIlll, ezarruo, sk6~, jak w l<;ispsk:loh f1lIn1Ulh. z potowy:pr wleku. NanQBle ~ oJ!>l'lu!le olrulaI'y ,.lenno:rU!;1" '" ",Iemnymi "",klrunl.. ll& ,giowie dlugn.. ja.sne wlesy. eIWia.j'ICll nara.mHlna, dlug1ew<lay 1 bolrnbredy, Za.zwyezaj u:tywa. s-t.&1'ego Wlncllestena, ~"go wo-,>A -zs BOb~. przyllrocz<mego de motoru,

IWldko dot~NlIlUj,\ rnnOw, M6wtQ 01, to na.jgorllZe mqty W okolloacl1 III-Paso.

143

Kompnter

Vlyltona.n1e :n&boju wi~ si~ z Be.rdzo tI'ud1lYID testem Chemil; .. 3PR

~,} cena: nle do .kup1.Bn1;a; DOSTl';PNOaC: 0%

krok 10: 8prz~t

Po co komu kumputer? No doora. Slroro slQ zdeeydowa,l~ w orercre jest kllka rodzaj6w sprz/itu. ~Zdy z eystemem W1nDOffi'B 2020 t -typowym1 a.pl!koojam1 biurowym1. Dodatkowe oprogramo· wanle zaJatwlasz we w}a.snym za.k.l'esie, podobnie jak karty umozliWiaj4ce przetwarza.nte da.nyoll z miernik6w.

Komputer osoblsty

~ cenQ: W gambljo DOST1;PNOSC: 50%

Notebook

@ cenQ: 60 gambli; DOSTJ;PNOSC: 30%

. Komputer najnoWszeJ generac;J1 (!-10% do teat6w)

~ cena: 60 gamb~DOST1;PNOSC: 40%

Kompufer z emulatorem szluczneJ InteIlgenc;JI (+30'Ji)"do testOw)

.' ~ cenQ: so ga.mbl1; DOS~PNOSC: 20%

Wolskowy komputer llrzeno§ny (+40% do test6w)

~ cena: 140 g&mbli; DO~PNOSC; 10%

Granaty

ba.rdzo rzadke. bl'lOl'l, do.lltQpne. jedyn1e n1ekt6rym Ze.Mjcom masayn, Ria d2:la. Ie. na istoty Zywe i na.nieskompltkowa. ne maszyn_¥ (nie oparte na mi.kro:Ilrocesoractn, Do jaj wad nalaty r6wnte:i; auzy ci~tar f nlewielk1 zaal~g. Zalet~ SI% ogJ'omne spustoszenia. czynione wszyst". kim za.a.wansowanym teohntcante automatom, nie komeoaniemachincm bQjoW3[1ll Molo9ha. l!lMP Iaduje Bll;! Jll'a.dem. eleltll'YCzIzym 23017. Akurmtlator mle· 80i w sobie dwana.oole l~unkow.

• ReQ ulQ specJQln a: IIfll()ruj9 PaIllJeJ'Z maszyny i :Ml.daja jej clfi!Zkl.e obraaenia; skuteczna do 10 metrow; +3 PR

cena: ;nie 11,0 kuplenla

Wlta.my na etaj)19 Z&k:up6w. W tym mieJeon sprObujemy ci waiBn&~ kilka zupetnie n1epotPZebnyoh I'zeazy i jedn"ll czy dw1e, kt6ra ratuj~ tylBk z opresjl. W prezenoie od f1rmy dostajesa lOO gam· bl1 i moaesz je wyd&c ns. dowolny z wym1enionych przedmiot6w. JSZe1i potrzebujesz grat6W; kt6rych nie rna na lliIele, ZB.pytaj swojego MG gzy :pozwolt m je wybpac 1 za jaq ceuQ, Wszystk1e przedmioty z sekejl Skarby Nowego &wiata. knsztujll. po dzleB1'i!~ ga.moli. To wyprzedal1:po tych, kt6rym Bl~ nie powiodlo

.NieJd;6pe ~pla.I2e wymienionYOA tuta.J przedinlot6w sl!; W j~~ spos6b sliIczeg.olne. Tak ja.k vO~:w&gen.Garbus Jest perelkfl wSr6d samochodow; tak karabtn ~ do f;la.~ego Lowey budZi respekt 1 szaounek (albo nienawi.%). MoZesz uznae, ae wybrany przez otebie przedmiot jest wyje.tkowy. POBladh on. wowczas Punkty Reputaeji, do· dl;twane do twojej Reputacjt, Ok:re!ll z jakiegOIJOWodu przed.ni1ot jest Bzczeg61- ny i przyzna} inu ad l lio 5 Punkt6w Reputa.cji. Za ka~dy PR placlsz dod,atkowo 20 cgambll..

Jezel1 po zakupa.ch zostaJy Cli ja.kie!l wolne ga.mble, tra.clSZ je. To wirtualna. wa.luta..

Niezbyt tanle, aJe przydatne. Jak mOwi

--'1s1owle jeden wanat wart jest ty. ~- .'

s1l!.ct. sl6w. W ofewie dwa rodaaje,

granat ZQaepny· maly za.erl.~g odlam· k6W. ale nie 1llUB1'Ilz 'Si~ oll()wa.c do bun· US - 10 gambli

grand obronny . ktlkl;Mi~Bla.t alba kilo k&Se1i metr6w za.S1~gu,.groZny 1'6wniez d1a. -poahlguJ9,Ce£o slf;l nim ' 30 gambIt M~ wolfB;Il specjalne rodzaje gl'ana.· t6w?

grQnat dymny - zapewnta oolOIlljl dymne. w pI'Omitllli-u P:lf;lclu metr6w· 20 gambli

granat roz!wletlctlqc:y . r02j~nta teren w pl'Om1eniu :plf;lCi}l. metr(iw . 20 ga.mbl1 mlnl-mlno. . rea.guje na rueh w promientu metra· 30 ga.mb).1

DO~PNOSC: 4()%

POl!fllmca

Spenjalria, strzlllba., prseanaoscna de wa1k1 z 1Btota.m1 0 flzjOlogii odmiennej niz ludzka. Ulublona bran Lowo6W mutantow . praktYl3Znie tylko on,i 8~ w posta.dA-niu jej egzemplarzy. Pogromoa atrlimla nabojam! za.w1eraj¥ym1 w sobie $rQ(!k;i eb.em1czne. Nil. pierwszy.l'Z1It oka me:Nitni stljl od zwyklej stl'Zelby; odmienne sa. tylko na.bpJe - wi{!ksze, przypom1na.j¥e strzykaWkt KaZdy lOW· ca mutant6w nost przy sobie pr:;>;yna,} mnlej po k1lka. e_gzemplarzy r6znego rodzaju jlOaiSk6W;;PI'Zeznaczonycll do walk! z I'6znYllli gatlillkaml mutant6W, • RegutaspecJalna: PoolBk zadaJs muta.ntoIIl obrazenta kI'ytyczne, pod warunkiem, ze .zosta.~ dol:lrany do fiZjologll celu L przebll slQ przez ewentuaJ· ny panneL'z (t'I'aktuj jak: poclB_k Z Jl1Bt-oletu); tstnieJe. r6wniaZ naboje usyplajl\· oe, paraJiZuj¥le 1 neutl'alizUjt:j,oe dz!ala.· nie n1ekt6rycb mutaajl (np. regenraoja);

Inna bron

NarzQdzia - zestaw Maly HleIrtryk.

I'Xlzec1etny pistolet .k.uplllz za 2)0 .gam· bll, JP'zec1etny .karabmokolp 40.

Zaw1era. na.rz¢zU!, diagnoetyozne 1 pomoce W rodaaju probnik& do prl\_du, mieI'nika uniweraalnego, lutown1uy .lub w~dO }lI'Odukcjl uklad6w BOa· lonycli,.

@ c.ena: 20 gamllll; DOSTl;PNOSt: 70%

Elektronika

fioktoWizor

UI'Zl¥Izenie pczwalaj¥B widzlee w c"ieln· nOOOL Dzia.la rut zasadzie wzmoontsnta Ilwla.tla, zatem wejaote na jasno oowie· tJony oj:lBZa.r maza Wf;l o!ll'epio. Noktow1- ZOI'wy;ma.ga baterli,bez niah jest po Pl'ostu za,oawol\ maskl\, NGktow:Lzor 0fPa.ntcr.za. ka,t 1 ostroM WidzeniB._Pozwa.· la. "\Vidzie6 W oiamnO$i,. ~ I'eroepeja. nOSZl:\,cej go osoby zredukowana jest 0 2 Pu.nkty.

• ,J cena: 35 gamb~ DOs.~Noec: 10%

CZQfCi zavasowe - elektronika

Broll

Diody, tranzystory, kable, dr'Uty, tyry· sto:ry, mlk:roproceaory. Tel.ew1zor t;o IDa Umego jQ.k pudlo eZl;!lIc1. Warto rnie<l. garSC elektron1ld, na wypadek gdyby popslilo slf;l oo~ waz:nego.

~~.1 c.enQ: 5 gambli za. dwle glLrileij 00- STl;PNOSt:: 90%

To dUZa., nlepop~czna bl'on, wygle.dem pt'zypomiriajl¥)a wyrzutni'1 raktet. EMF em1tuje Imlmlsy eiektromagnetyozne, za.kt6ca.j¥e dzi~~e sprz~tu elektronioz.nego lub IliIlzcz4ce sprze-t. Jest to

145

144

Oiltwan:acz CD

N1e jest to lll-ooB coo n[ezbQdnego 110 :z~ow" aJe ~dq.c II,.8. polawa.n1e na, mut~6w [a.jojll jeBt podl~y~ Bie do kolumlenak 1 pu.soil! na 'aa.ly regulatOJl We.gnera.. Sly· ~o.Lot Valkiril nswet ma.ezyny Molo· cha. _poo:rajll B1~ Ire st.l'a.ch u,

( cene: 10 g:&mblli DOSTliPNOgC: 80%

KratkofaIdwka

14.¢ZI;lOOC w IlWieol,e po wOJll1e Jest ZliaoZ· me utruilnlim&,eJe cZfl.B8,mi lis. all!' ,Po· "I'OZ\IIDlia6z PQB~m dJ-ugte.l hOt· !mfll16wld. TTzelm ty'lko uw&Zli.ll by Molooh me pooslucha.1 0 czym gadac1e. DoSwtailozeDl Radloopere.torzy potraH!\ podoliuo- rozgl'ytA: ked sygnal:6W 1llil.BZyu MoJoolla 1 pfldSlUQb1wa.t baStl.f;l. .Ala to Bli:&'ba. tYlko platk1.

~ cane: 26 gambli; DOS'l'lSPNOSC: 20%

Radio

Nte ma ju~ zadnyoh staejt ra;.dtowych z wyj&tkiem jedneJ - Orb1"tala. Prams ka&dB oB1edie luilzk1e poll1Bda przynaj- 1llll.1a] redan ra.d1oodblOl'nik by fijluch1J4 auclyojl ~ st.aojl arbtta.1naj. Odpowled..nio ~trojoIi.e ra.d.kl p<lZWltla. I.'Owrn,eZ pOOlllllil_b1W$Q nudze r.ozmowy.

r. cana: 16g=bll; DOSTli;f'NOSt: 70%

Detelrtof ruehn

Rzad}m spotykane urze.1izen1e - slaba dOlltf;lpne, lll.two ale psule, To :m:LaazozEjo: ce sl~ w dloni -pude.lko .PQk:B$uJe nil. 01& klokrystall.c:mym akl'a.:n:lB wszystkie jJ01'UlSza.jl{1ltl B~ oblekty W ZIl.s1ligu stu metr6w, l"EIp;!'ezenWwane P1'ZBZ PulB1IJ1l'~ krOpkL "Wlelll:ol16 kropki zaleZY 2:arowno od p;!'~d:kui1t11 Jak I Qd wielkOOc1 oblektu. ~ pomo!1'Elr detllkto.ra l'1lllhll moZna rOwrna:ll OSZa.Qowa6 odlaglffil1 ad .PQVUSza1twYllh. me podIQiot.Ow:

(1. c..na; 80 ga.mb14 DOS1'I;PNOSC 10%

Miernik DfDmieniowania

Ist!l1eje k)1ka, l'odze.j6w miernlkOw pre. m1Bntowa.n1a. - od prymttyw:nych.Bamiz. da;~w, przez llazn.lld Ge1g_ars, kofioz.q.c no. slektroulczuyol! IDultlmetraeh. Wszystkie poka.zliJI't poztom promienlowanla w:akaza.nego obtektu. W meohanlae.-gI'Y jeaf, to war'tOOO prooe:ntl'lwa ~ ztoler~ncj, zaleltn4 od jELk$l mleI'llj. "ks.

~ cena: &J ga.mhl1; DOS'l'lSPNO~(:~ 30%

Miernik ~kaZenia chemlczne[o

Dzla}s. jak mternlk pl'OmlenJ.owan!&, ale jest wiqkszym I ba.rdziej skom_pl:lkowa.. nym ur,z~dzenlem (gaba:ryty malego te:1ewl20l'a.). T.en ]WyIlli~y kompuOOl' me.. .zs;plsane wpamil,!m ceohy cha.ra.kterystycme tys1eoy r~tnyeh I'lI'Od.k.llw chemlozn.yob, dzll,!ki 0:;:emJ.l wykJ'ywa. wtekBZll!I¢ trUlilzn_ i jest w at.a.n..le eaza.Q.OWl;LQ tah!l11l,!. Wskazuje wa.l'to!lQ procentowfl, ps, z tolaTanajfl +/- 16%.

cena: so gamtm .. DO~PNOSC: 20%

Analizator cbemiczny

U1epBZCD:a waPllja. tn.!er.illka. ~ UrzJtrlzen1e n1eogI>an1-m;asie wylq,cznle do substauo.ll tukeyoznych .. a.noJiZUJe J!r6bki Z'IiI1¥kOw ebemJcznych I wyawle. tla \@ekJa,d, Jak !'Own1~ krdtk.fj lnflll"· JIDl.(lje na tamat wla.ool';vo!Jiit [ za.stosowa.nla eubstll.JlcjL Un1kB.1n.a. SuJ:Jst.allLlja ohem.w:.me me lIiDglI zost;s;C przoonallZClWa!le.

~ ~ cenQ: 100 ia,mbll; D05TI;PNOSt: &)b

ProresjonlilllB ~dzJe ]ll'awdzl.1II1!)iio fa.obowoa.. Kledy~ m6w1:1;p silt, ;!:e p1en.[l1j;d2:a. otw1~ELj!\. ;ka.Zde ·drzvn Fq woWe OOli.ny j!lS~ tyllro DB. wytryehy. Z81!:ta;w killrunIWtu "Un1 W'Br&e.lnyoh kluozy", :roz.

;olnB ale efektywD.S U!'Zll:dzenie. zna.cz. nie ulll.~W"i!L Wl'JZe1kie pl'Oby J'()ZpI'8,DOWa.~ ota elak.tl'onlCZUyc-h za.1:.lBzpI.mzstJ..

~ ten": 5Oga.mbll; DO~PNOSC; 20%

WykI'JWliCZ IDetaln_

RuN glOOrie ,Illlp -pllp jsteli pod ziemte.. k.OOS ZQ,KGW ska.I!b. Rza.d.k!.e urz~. rozcbwytywa.n!! przez Vi'.BZYStkl.ohama.

tor6w zlamoOrs.nia.

,') cena:OO g'8.jD.bli; DO~PNOSC: 30%

Mechanika

&8iiIocMd

Do ob6cttHllh cz:a.sDW p~tr_fY tyl.ko IlRjmDtlIIi'BjS7Al s.aIhOcb.ody. Mia te na.jDOWo~e~jsze; hO ens d.os.tosOWB.ne byJ,. do ~ze".lin,y'ch drclg i komunlk,a.· ~jI, m1ejsl!:iej. Komputary poklB,dowa 1 GPo\! pe wojn1e liiB 84 warts wiele. Ka.:a· dy ktQ zne, s~1i! ahoaJ;a.:t ~M no. JlI'QWB.dzenJ:u ~w wyll1el'Zti :ra.ilzej ata.:Py t a:prawdZony ~D:1k ssos DlZ wymu' Iikmly I e.erOC1yD,a.m1ozny woo eportowy. JeZel1 tworzysz 'IX»It&!': lchoesz j'l. zaopa,trzylo': w woo, do wybOl'u mase tr.zy ka.~!!ome. Ma.rk(t, kolor 1 ped.obne dilta· Ie ~t.a.l sohle sam.

motocykl

",:, cena: 60 g'iIimb.li; OOSlW'NOSC: 4O'I'Il

krqtownlk ~s

? c@nc:80 ga.l:nb-u. DO~OSe: 30%

PIC!kup

~ cenc: 100 ga,mNi: OOSflil'NoSC; 2B%

crterokolowa dip:arOw.ko

cena:. 200 ga.mbll; DO~PNOSL: lB%::.'

TerClZ uat.a.l ja.k~ WQZU

_ WI'a.k, bralruje ~Scl !;neba popr-a.oowat ! l'llS1I:Y ·OBWZedZaBz 40 g:nnbl1

_ gTa.t, moze jeszoze _pool(\gn1e (<'20% utrudnlenia. do wsZyilt.1ttc.h te~Q~ ProwadZE!;rUa. t Meclla;n1k1) - 20ga.mb11. 00· a:te,je w kie926lli

. normalkEJ;, .$tal'Y aJe je.ry . nle nie oo-plao9.az, 1l.i() ms osz(lz~ dza.B'2l

. wowl (+10% do t8B"t6W Prcrwa.dzen1a 1 ¥6Chanlk1) - dnplaea.BZ 30 gam.hl1

WJlfonzenie tlodatkowe

Za.polllIllj 0 auteeaacc t klli:I;i.a. t yza.aj1. Przydll. sl~ ore, 00 -pozwoli m :poradZl~ soble II: ,ganger:aam1 rube de., zwy:cl{letwo w W;y.§olgu z.e :mllBl'~. DziB1&j ofsr.ujll'" my:

opance17enl.e . W'srsja. lekkll. i o1.~iks.. lta.zdy :samoc:h6d rna eztery 1oka;c::je (stiena pra.wa. 1 lewa, tyl, pr;M). PIi.Hr cerz lekki D:8. jedu!j, Z lokaeji. kosztuja 6 gam!) u, mltZki :..0 ,gambTI. Op.<:mC6l.>ZeJJ.1e samoohodu u1;?udn);e. ;lego Pl'owa.dzenle (+10% i +20% za. kstt1.Y element). Claln'ous. til; pDWat-rzymUje ollraUlnlB. ja.k nnszona p~z, oalowteka zhI'oj8- dopelacz. z,wifilksza szybkolM se.moahodu 0 100% na j~BS pl~() minns. Po za.. sto&OwanJ:udOpaJa:cza. muslsz wykcn,a!l teat P'roW8;Qmnia. CPT TJ>Udny), rube en· n1k stanie na amen, K.aazt: j$dyne 50 go.mbll

oleJarka - to nle na.rzQditle do konse'rwaejl WOZll, aJe u:r-2:!l.dz.801e mo.I1.tcW!lJl.e z tylU, -pod podwcmm. P1l naclSn1~lu pnez klflrowOQ c:.-.erwonego gllZlozka. wy.PUSz;qza p]IDn.~ oleju. Xa.Zdy kto wja· dzle ne. t.ak& plamll, dOl'lta.ja utrudnieme i5O% do najblitSzego te,stu Frcwadzen1a Slimoohor:1u Koazt: 20 gambit Wlertelka - pi'zytwtJ:i:lT!l.zon.e na. os1 Irola, rozcl:najll nsrl woolJ'l :pl'ZOOlwm.ka., kl;Oreill ,"'tSJru~ bok1'em. Da~U.ja an. ut.rud-

ntHIlie.>3Q% dll1a;t()w"P.rowa.dzcn:fa:pcdCZB& waIk:1 samoolmdami bilk bole ~ k1Ika at.a.k6w w1ert.elkam1 n1BZCZY ~ przee!wnfks I jego ],)II.IlIle!"Z Xoszt: 10 ga.mbll ~ art.anm. Sape1-lJa;rdzo spryme ~B. W ilOOne w iIzfaJimlu do oIe~ Zo!H'".aw1a. .aBo .fat&lcym samoohodem ~ JdIi Jri;;I;)& n& ~ Wjedzie. ekBpillzj& l&l&je obraZim.ia krytyczne samochodow1 ~ 5ZB :nlgzezy oJ)On~ Pasamrowie ~.J!l e!11Zk1e obr'az.ent&.. pmnn!ejszcne 6 pancerz. XDszt; 30 gambll + 10 gambl1za~

wypeWone opony - calkDw1c1e kauczukowe. EHmtnn~ problem S'tI'za.Mw kl:ila. Koszt: 5 gambII za sztnk.Q:._ UrTlWersalne spalanle - JI1'IWdzi~ Me' 1m; ll1'zer6bka sUn1ka, ktOra. alunlnuje klopoty z pe.ltwem tnnym aU benzyna. samoohodowa lub oIej naplidowy. samooh6d .raoze spalM najgorszy ba.dZ1ew (njl. 018) ~2lY) i o-h~ Bilnik nie ze:psuje alii, nie b~e ~al wYt;Ia;jniej. Koszt: 20 ga.mlJll.

podkr,cone obrofy - UBp1'awnien1e sil· ulka, Jt't(ll'6 ~ jego moe, Za kat· de 6 gambll dcstajesa +5% domaksyma.lnejp~(lt (maksymalnie <-30%).

Jlak1, czs£any, J1ny 1 hald, ucbw-y1;y. DOOatkoW"o cleple ubra.n1e, od.powl,edl'lte buty j gogle. Wszystko spakowa.ne w jeden worek.nA 1'a.m1.t;l.

(1 cena: 25.gambll; DO-ST'I;PNOSC: 40%

lfarty

Mow nle pob'1jeaz na..niI>h.rak6Pdu .Bkcx.:z. nt, a.la -pozwol!l, 91 PO'Ns:za~ alii po .mie· gu 1. szybko zjeohM na di!ll. Do-na.rt dWtl. pi~kne ki,ik1. Ja!l1i wol1sz l'a.k1ety m1ez· ne - Proszli ba.rdzo.

C; ~ cena: 15 ga.mbJi, DOSlliPt-IOSt: 60%

ceno: 1.6 gambit; DO~OSt· 80lb

~ cerra: 5 gambll zoe. dw:l<t Banl<l!j 00· STr;PNOSt: 90%

Namio.t, koc, flllw6r

Wszyatko 00 pot1'zebne by wysodnlll pI'zetrw~ nco ;0.& puaLynl, Wym tantone p1'zedmioty r6tnl11. olt' Ja.kodoll\ 1 w mekt6rych ~y padk{LOh (nool S w Jodowa' tyqh g6i.>a.ch) Js.kQ!lO ta. ma deoydujl1,06 zns;czenie. Cd Ja.kQSol za,le:!:y r6wTl te~ ol~' 13a.1' ekwlpunku.

"~ cene: ad 10 do 60 .!IIlrob1l1 DOSTf/,PNoSt: od 90% do 10%

Lornetka

PoZWa.1a cbs .rwowM oc1legl oblek~Y· Nl8Zb~ ka.tdelll1J ral1S T'OWI.

• cene: ao gambl1; DOS'l':;PNOBC: 70'1i>

Poka.:ruje at,'on y Sw1.ll:tn lut> n,a.jblJts?:!lt gOre ziamu,. WlllOOlwijt to wllzyatlW Jed· no, be atrzalka PJ'1'19wa.!llnle Itt ru3e alii' na.Molooha

~ cenc: 5 gambUi bOmPNOSC: 80%

Palnik: acelylenowo UCllOWY

148

naG DIe' nal:1OC1!I 4,,\8 buLle Wtnlonlowe 111&-

aka pM'lya1 YIn wzltIrn1k18l1l.

n'ne' 20 go.mbU; DO~~ 3O'HJ

I ceng: oil 30 do 80 NOSt; od 80% do 10*>

przety6 bez karablnu grana.tt.w

jeII(I muslllZ. _1M In-

.kaSZ D& pUBt.ynl ma

albozb

n&wobU mom sl, ~1aJlla,O, w IJ&lllBna&Ol ad Ja}r;o$QJ pl'Odu1r~u (mJ,so SWZ1..H'1I. 1 krow y).

zbote

( cena: a ga.mbH zs. sa-rnsk; DOSTliPNose: 90'111

owocltiwarzywa

l cana: 16 gam bli za. go.rnek; DOS'Tt;P· NOSe::: 00%

ml,.o

II cenCI: 10 ge.mbll zo. ga.rne'kj DOmpNOS(:: 70%

PFHdwqJenne kontel'\lVY

. f cana: 6 tI!lmbU za. j.;tclnl.\l DOSrep·

NOSC:30%

Iloftlt;zowana 1yWnolC:

~ Cena: 26 g&mbU M ktIogl'o,Jnj DO·

STePNoa.C: B%

Ko~

DIll. w(alu dobI'.Y kotJ. Jest leps2lY n!als&, mOOhc\d, ~ne trillBba VI niego lu() pa.l1wf!., nt PIlUje el'it 1 petrUI poruszaO l>11i' be21 klBl'owoy, 00 pru.wdll. konte IlhOI'Ujl~ I fI1l1flZI\ JeSO. JetJna.k l;!laJq Jeazot'l J d r'l(\ c o'h.~ nle£lpotykan \I samOoh0<10w _

Prochy

. arkot.yk1 to PI'&wdZiwy r ytaa. 92JI:re. g4lnle !'.e, kt:.6ryc prodUkOja wyJ:IUlga zaawa.nsowanyoh technlk che e:znycll. Krolem narkot.yk~w J 8 oczywillcie TornBdo, e pap! l'08y ill ma.rlh~ te:i a1ea:z11 8111 IRiVO BJ)IIOyf\k. rodza.jV smfetamlny albo LSD pochod.q pnewa..mie 13 QZa.eOw p:rza!1woJe;nnYClh.

leMe do produk~1 narkotykl (ilompot, mQrlhuana, ;,zyblll)

\ ; cenc: 10 ga.mbl1 za. dzlllJH:l,I; D0STePNOSt; 4.0%

taaWQnlowane nar'kotykl (amt'etamlna, I{ol,alna)

l i cene: 60 gamllll ZlQ dzjaJkQ; DOSTt;PNOSC: $0%

prze-dwqJenne (nlemoll:llws de wyPl'Oc dukowe.nlA wspOlozeSnle'

J cenCi: cd eo gambll "'0. d.21aJkl,l; DOSn;f'NoSt; 10%

l<:a.wOJek be.nda.i& nte kO/JztuJe nto, poclobnJe jak plat;ar ozy clrewnlc.ne 1upk:1 na Zlo.ma.lll\ naSQ. l{Jopot lIIa.o~1l. sl~ gdy pr6buJesz zdQby4 nsp1:ryn/il e.lbo alo- 1!lItB~ 'Wj.tamln. Problem em a\.o.Je all.;l Zd.obyole sp8cjn.lllltycwnych leka.ratw, taklch, kWre przed wajn~ byly n,a, I'llceptil. PrawQztwy r ryto.ll - medPQ.\{ 1 .)ego w8.rl0,o,1e - J at J~ cholernle l1l>og) Pon1.eWll.Z wlf;lkazoM ludill Jest, ohorll" Ieko.rstwo. egO-lnte Dlesl,'.l\ Ili(l dUi!ym wnli- 01 rn. No. oZ~IJBole powOJ nnt ohemtuy

Lam]lka dIlwna Ct.G&w1e, 4w1eoe u.palnlozlrn., za,p&Jkl)

Jifme ku<I1nmne

Ltmt;ro (pmI~l'Il1l1:illl. zwtlll'Cla.dio IIcll1nne, luBtm'kc sa.moahod0Vl8)

Wl.erta.rl<B. pllB. apallnoln.

Bl:&r8 g~ 0taI4:W. plYiY ~ CD, oh:tpl' _pa;ml~ ~lIk'. aJaJdy)

Obl'SZY Cfi,mlY. JIVI1aIe, lIilt&lueo

Pompa (s~k&, wen~tI!.tiol')

Kwniln w1d<IO (.mlJu(IlOD. dykteJ'an) wiilizka. (pleilu.'tI, tQ1'ba.. rult!.m6wka) Kooalludzi lub IiIWIeI'Ul:G

PI!.J;:a.,sol

Wyposatan1B 4omOW (mebIe, blurka, ZUlony. kOGe. l1lZKa, -ws.Iilly, kl'zlisla, 10(lc)wlta, pJecyk. tutela)

KlOdka. (klUll2l!. MIDk!. flkoblfl)

Toga. !!~d:illego (f.lZllty kslljdza, murulu.r) A-piI.l'B,t f!ltQgfaflozny

PBllrumy, pI1Zybtll>Y ~letoW'&

.Za:ba.\iO'ld (keD. l'lB. b)e8UJUtOh. !Ira. wIdell, Sl'zaobot;ka, ,)a:1ld. mlsla)

battcwih

Lopillia (kI1oL uperka. mlot) Za]JSUW~Y (Upa.rkl. 8PY~ d.!hrt~ gl., m.qgnikl. o1qt.s.r6wk1. c.ysterny)

IlrzejJ1Ik:!

1iaaz.?l11a (cz&jnI.k. garnk1. 7'A6I.U._ sf.olowa" ~S8I'wI8) MuzyIlYlirodukoyjDe, surowoel ]lOdZespoiy N_y, pasza. III¥Zka ImsLlIA

S:I::zvtlm. (1IIiDIJa. ~)

Spawa.rka

Olei" 1·""mlIiI'Y

'l'rutkl, pulapklI l'OiIpylllClla na owady (ezkod.-

.n:Ik1, /l?iJZ\ll'y)

:E!lZt;It~iozdobY

Ma.azyna dP pIsani!!. (o:zyety ~apleJ'. ZIISZytY, przybo:rydo pj oonlo.)

MslierllUy budow.1&llll (blo.oha, b8~on. oegty; m1I'l'OW&IlIe. cament. te!betonJ ICarty-ldsntyflke.oY.lna I ozytnlkl

stuloWe dreW!. lIluzy. :Z;lIslla:ne elekt.I'yllZl:lle Instrument,)' illUZYlnne

Ga.blnelH'JlBOja.llsty (den:~ysta., PIIYQl:\latro.. Ill· tre1ro1og)

Uzywkl (taba,ka, tyto1\, 1Il1lolwl) Waga

G1lJ!:n1Da

~kaw[oo (gUD1owe. fllDawe, W8lnlane) Wtdka.. 1tle6 rYbacke. !:!lIb

GwozdzlB. AMlby. lI&kr~W Pnme~;y

2egi<rlub~

SkOry, JNl&Pk l no. ~Ientt.a Gru:z;

"Ke.llruIRtcr

~py

~Jeje

Zllilytlmwe pNOOmtQIIy. broil, dalela 8iiMlld

Torba Illlarska

(w ,ltsZoScl Zw1~Q.1 Il G:l1l:fut fuZyn18J'6W), ~ w st&n1e zaynttltyz:owaC:niektore jll'OOby.

CzeM lekal'8tw nte lBI2y typowych. obTaZe~ I ohordb. ale UBUWll. efllkty PI'&mienJowa.n1a, 1 skaZanla olleInillzn.ego.

:me zawsze wygl&_da ja1l; tarIJa. ale zewsze zawi9l'a wypooaMn18 podsta.Wcwe 1Da lekarza. Pebla okropnyah PI'Z€dmlQtOw, W rodzajulanoetOw, stetoskop6w, st;rz;ykawak: I opa.sek: ualskawyah, ~_ Ja.:rat.0wa4 tyuIB UllI.1eraJ!l,oemu k:ump1owi. J>odsts.ws. k&Z4ej DoktCJr Queen z Tttk:Il38U-

• '.I cena; 10 gambit; DOSTI;PNOSC: 80%

Skarby Noweg:o 8wiata

Palnkliler (pam rozdz1al 0 obra.Zen.lal:lh)

eena: 1.0 gambll

Medpak (patrz rozdzlaJ: 0 obl'a:imli&ah) _. ) eene: 20 gambl1

DeadUne (Patrz rozdz1al 0 ob~l1) ( eena: 50 gal1lbll

AR·2-4 <lJS.l:.l'z rozdWl&J 0 obr~niach) eena: 70 sarnojJ

AR,,25-BETA (pa:~l"Z rozdzla.l 0 1lbraZen1a.ol:I)

. cena: 100 gambll

Radotr (-1.0% do afekt.Ow ra.dlacj1)

cena: 30 gambll

Remav (-20% do efekt6w l'adlacjl -e- atekty uboczD.e)

(I cena: 60 ge.mOlJ.

ZNS (Zll'I,tegt'owa.ny NeutMllzatol' 8kaienla ·20% do St'ek-tOw t.J'uolzn ohemic!:nYQh)

c:ena: 30 gamell

wycbr&0 ,SOble, WJ wszei:1leS do llor:rue.o. nego W oza.sle wujny domu, Byo moze po rs,z pt8,1'WSZY ad tI'zydzlestu }at poJawiI ai, tut&j ozlowtakJ Z drmruem n6g wchQd2l~ do bELngaI'll, alba p1wnicy pod wiejsK4: ohatkl\. J&k.I.e akarlly kr:yJ'lo przad toblli Op1J8za~ m1eJaca? OdpQwtedZ1 Olio pyt8.nl-e u~8]1(j mota ponlzsee zea~WUl):IJ.e- MG 'mote Wfloaowa.o 100 wyb1'aC :maJ.eztBkA dla gMIIJZy. Przedmioty.BZc28SOln.1e oenne w post.a.pokaJip~ym alwLeale (np. te oplBane powyiej), nle pow1n.ny by~ losowane. ale WIIJ'to QZ46E1Dl W stel'Oia zromu lllIlielk:i6. .Jll'"&WdZlWllo ~.

Maty Chemik

Pa.plerki lakmuoowe, butelkf z kwa.sami, pl'ooowki. dastyla.tory i rozne podej:r.zlm.tl prOIlZld. JI!l~U jaJro detektor me zruluwaJ,a. o1~ sdk z OZel'WOnej kApUllty ~e:a mopo.trz:y1.1 111, W Len zastaw. W~e otioWl¥kowe Chamlka.

~ cena: 25 gambll; DO~ost: 40%

Xkafandry OChrOlme

Komblnezan ma chron10 • w zalemoOOl. ad waJ'Sjl przed skabm1em bloc1l8Dl1cznym lub ra,dlacJa.. . .redll Jsst szozslny 1 poprawn1a zalotol'lY, speln1a BWoJe za.. denre, st{'6J tal{i da.ja pramlQ ·70% do Pozlomu ~kai!ianla lub Pozlomu Raliia.cJ1- Premia molta byO olJc.lZona jSSll aka· fandel' jest wadJlwy,

Na. ka:My komb1nez.on sldada Sill rOw' n1~ ms.ska pl'zeolwgazow&.

F cena: 70 gambit;, DOstr;PNOSC: 20'lb

AkumulalOl' Kable

};~ll!. atoJi:L1'8ktEl (ohoWSI, pI1!>, ¢lotek, BI$1I1I'a, ~l.ll:>Qln~W 1 klull;aJ)

l.e;lia.clI:.o. IiIIIslllU?cll, i'l un1 vmraaJnej bateW LE,l.$l'ka IilciowlM)3 prz8:z; dyna.mo

;P'<ljelIUllk (buk1&k1, klo.tJl'I. S8Jf .1', skrzynle pancerne, sluzyrue, ~ks.tulk.l, WOI'ki, butelkI. pulleIka)

1Ib~ta. (bu~y .pod.l'titl'll, welnLe.ny ga.!'nl.t-ur, !:UlII'o, 6ll!tlenka. PCill'IOZQCb,y)

OkuJar'Y

Sta.t.k& ne, mO~91"

l'rzyprawy (aukter,1IlIl. JIl&JIII'&n8k. cynam<m. ~lkl)

!.6cIz IlOllIOll kajalt, d8Ua 5Ul't1Dgowa) W6:2mt (sante, row t. huJa.jDop. lom!a) Lewartlr.

u~ cIl& 1tan.lB

l\my ,",ilk 5B.nlOCbodu (,JIIep.l!r!t~l1· :::n~ &ut.obus. ~ wo]9kowy) Automa~ 2 n&J)OJo.m1 (p1DbalL sW& grfl.W!a., Jednorek.l buidyt;&)

Pmm fb<\Jon. p1ild ell! l'O%Dyoh sportdw)

Gpy a~ do gter (11:1)01 gaJ!o_. azachy. PlIkl, 'ltrMI~)

14tnJlll 8t.oJ 00

J.IiIu.osllop

AIi&,p~er CDtltwal'zacz ""Ideo. m(l.gnetofon. bt~on)

W]-rrabs

Tabletld cdkaUi.Jsps Wtldo. ze wzgl¢u .nalog0 261wto. Moryca. ~to nazywaTIe ZdIw1aml_ Neutra:UzUjIl tirmdznyza· WlU'te w wod.2de 1 wyLP¥IIljl\ je w ]X'lSta.. c100a.d u, CztSal OWO poohJan.I.a.lll I'Oirn:I'.eZ ska.tenla mdloe.ktywne ZlLWBrte w-w& dz1e. cl'edJla. t.a.ble~k(J. wysta.roza na l1tr wody W opakOWlU11u jest toh dwa..dZieSma tlZt.I!l~·y.

! cena: 20 ga.mbl1 zo. paczkQ; DOS~f>NOSC:&J%

aska Pmlctwu:azowa

~ waJ'aja. al5:afandJ!a oohJ'onDe&o; Daje premiv ·70% Oub mnleJ) do PS wdycl1a.nych t.ruo.l.zo.

cena: 20 ga,mblt DOS"TePNOSC: 3O'Ib

&iJmt do nnrkDwania

Plankowy kombinezon. do tego ak:Wa.lung. Nie~re lI:ombl~e~ony ow'ku. wyjX5I1aZon6 S!\ w rnukQ z ru r'kl:j" 1nne po'

JE!ae11 zaczynllSZ twopzy6 swojego boha.tera." by6 mcae skorzysta.sZ' z ma:tliwob.:lt 'WZb\)giroenia ot.oozan1a. poi!'tar at 0 k1lku znajQmkOw, ew{lntua;ln1s jaklsg00 przyjaoie1a.. POZlliBj, w trakcie gry, spotkasz oczyw1Aote nowyoh ludzl, ale w dzisiejszYGh ozasa.eh n1kogo nie motna. bye pewnym tak, ja.k staryoh I &pN.wW;onych przyjaci61.

sa.m. musmzOkrea116 kim s~ ZWi¥anI, z tob!\; ludzle. Czy to ozlonkOwie t;vvo. jego l11em1en1a.,ozy wypI'Obowani partnerzy w Interesach, a moze.s1a.tka abtel'aj¥yoh dla c1ebie- informaoje g1odomo· vOw? PoniZBze I'eguly sa. tylko pomooa . ty sam.musisa stworzy6 Bohater6w NiezaJe:myoh z krw11 kOOoi. Well: pod uwag~, Ze sa. to posteoie pod kontroU!, MG. StWOI'Ulnis grupy ~jamyoh rue gw&I"antuje gl'aczow1, Ze. blildl'j, ani dysJlGzYoyjIiL Z pewnOOoi~ nie da Bll;! iDh kentrolowoo ja.k BehaWra. Qraoza.

Twol'Z¥l anajomoset powmienes przygotowe.e opts ka.Z.dej znanej ct osoby. W J)l'ZYPa.dku znajQmych muze to bye ktlks. zda.:ri zaW1era.j!l,oych chara.ktel'ysty· kQ 1 wyja.t!n1en1e waszych wzajemnyoh relMji. Przyjaoiolom J)QWfn:1enee poSw1/i1- cic wJ.liloej TIiiejooa.

Do manych oi QsOb zwrac,lii.sz all;! z llomoca. w raaie prQblem6w. Osoby te poma:gajfj, 01 w potrzebie, uCZll, nqwyoh ·rze·

czy lub lI2yOZll;j~ wiedzy 1 um1eI~tnoSct Od znajomkOw lllO:!:esz l'6WII1a~ uzyskt. -wac tnforma.cje zwllj,za.ne z tI'eSci<\. Pl'Z)'gody.

Rozr6:!:niamy na.st'lPuJa.oe kategorie:

• Znqjoml - m6W1pie sobte uozeA6~, byO moze.ozasem ~dloV\'B.l1OOie alba wym1enial100ie _s1f.l przyshlga.,m1. Za. przyslugt uzyskiVifrola od znajomych zaW6ze tI'OOba za.plac16, W gamblaoh 11,lh wy.k:onUjl\C j9.k~ fuch'l' JeZe1i me zrewanzujel!z ~ _zll. przyshIge, grozi 01 utrata. 2lla.jomo. Sili.

• PnyJac;[ele - nie wyma.gajl.\ od aiebie rekOIDJ)ensaty za swojt;j, pomca Jedna.k 1 ty Jestea zobow1~y pom~aC 1m bez. lntel'aBoW'nie. OOI?iyw)Aole, przyja,oi(j! mozna utpll:eiC- j9.k zuij,jomynb., jedn'<lok oZ'loilkow1e tej ka.tegern.nie zraaa.jlj, B1r: do otebte tall: szybko ja.k znajomt,

• przyJaclel na tmlerC: I tycie· nie pyta a .nfo, przejedziec caly kontynent, by s_i~ z tob~i zobaozy{! alba wyoll\'gnM oti/' Z tar8.pat6w. ByC meze na.dejdzle osas, k1edy oddasz za hfe-go $ycle. To najwy.t· sza mozllwa forma_ JlI'ZYjaZlli Pow1n1e· Del!! wymySllc Cl8Jll n1atortfl opowts.lia· ja,ClI! j8k d06zier-do jej Z!I.~ta.

U~a wydanych na ZnaJomoScl gambll 10

WartolC: w gamblach I 2 Za ka2:dy element ekWlpunku posfadany przez osob,

1takluJ to Jak!)y! rabll7:okupy dl .. swoJ~ postac~ ote IIiSZyliIkO koSzt4le .. pqroWq Jonlej

. a ka.2dfllO PR oeoby

(;RepUt.llej& m~ 02n&oza~> ¢e. Z;oJLJotlly peW oJal.d5ll .ot'IOja1na 8timowtBl<O. Jest wplywowy "l1xJ wwszeabn1e powa.Mnyl ____ ~-=O.::::ec:;:b&::: je8t <1~ym wojowniktem i rue ~ uanyah 0 Ow!'ZBd ~ QeZeU oh_ ",10<1 zagw=anC<>wlidlII wyooklll um1ej(limreol b<5j<Jwe, W}'.kup js)

25 60 10 20 30

6

Cechy znanych cl osOb

U~ ~ jedD.ego Q 0 1

U:z_yskujesz jsdnego przyja.c16Ia

TIzys BBZ~Yjaoiela us. !lmiBl'~ t tyc!e

Znana 01 oooba ma. UID1ej~tnoo6 na paz10mie 41 moze Cini1J. sluZyO Zn.8.na. cl Q$l,Jba.1I)a um.le tnO!f6 ns. poziomle 6 1 moZa C1 111m 0 OBaba. J)oslada inf''Orma.cje 0 calym reg10nie

TWorzenie ~ostaci - przyklad

--

TWorzeDie haha.J;el'$. rozpoozynE!,IllY od ~bOI'U poOhodzen:!a· JeZeli ll!iBtrz Gl'Y niB' za.pl&nowa1 za!1nyeh ogran1ezefi lIlozna. wyb16I'e.e spo!1r6d dwunastu m0Zl1WOOOI• crucwiek z ... me twliJ Zl).Sl',a.· nY intereB to dOb~y wyb6r dl&_W-Szystlt1IJll, kt6l'ZY ehoiel1by stwe;rzyl!i unlwersa,lDegp behatera W ~w1.eaie p_o wo-jnie atomowej. A zate:m ~za posts.C b~dzie pQOh0dziO z ja.kfajS Z'itponmiep.ej prsea BOga. j h.ldz1 mieSctny. WybiePa~ Pooho<!zeme, ka¢.dy bcrJ;ui,tEll' otrzym.uje jedna z trzech Cecn . deGydujemy siljl na Wa.zecbstropnoM do kwa.dratu, ozyl1 nbel' dowolnej oechy gwa.ra.ntowanej 't pechodzenla.poniswaz w plaM.ob ma.my stWOPzen.1e Tropictela., deoyduje" my &lQ na Kwas w zyla.ch, ol1lor w plueach CMlBsfstp1). Dzifik1 ntej bonate!' bQdZie blU'dziej oopol'ny na ska,Zenia.·

Tropiale] -to c1ekawa Pl'ofesja., oferuJttca duze moZl1wOOoL Nasz bohater blildZie Tropioielem. WYhleramy dla. niegb Jedna. Z dw6ch GOOh • RO$PoonB.wanie BtWOl'ZBn. dziljlki kt6I'ej stante Sit; wyBpecja.ll~ym m~l1wym.

Tera.z j:!OzoBtaje -wypebl16 ]'(lrmu.1a.rZ.

N:e.jlelliej odb1e na. ksei'O te Btron:y padrQClZll1.ka. t dOl~zye je do karty :postacl NazwljIny naszego boha.tera Paul. NaZW1Bke nie jest l:st.otne. Ant dla. mege, a.nf dla !llnyoh. Niech Paul DQdzisnze.rnookim, BZCZUPlyIni wysok1m mlodzletl.tlem, lia 00 dzieI'l. crhDdzl),pym -in Wl:a.sno· r~ :pQle.tanyeh dZl.nBa;o,h i w skrytym Fed dzi'W'awym Orta.1imlflm golfte. Sk6rzany kapelusz jest jak najbardz1ej Ill!, miejsou. Stw6l'ZIllY mrull:a - odwy· 101\ od ludZl., meufu!\ 1 untkaJ~ spa} rzetJ. oboych po"sta.c . .Bobai!Sr rna. s;poko} ny eharaJrter, stare. ail;! un1kM syt\Ul.()JikOllfiiktowy.eh, $ gdy Jll'Zyjdzte CO do ezego potrait wa.lC0-y.~ 0 rzeczy n-a.jwatllJ.ejsze . ozyIi 0 wlaBlle :l;ycla.

Losowa.nie wsp61czynnlkOw to jedyny et.a.p tworzenie. postaot, w kt6rym zdan1 jeste$my ;r;lB._alepy los. Wykonuje-my B~C rzutOw trzema koocmi dwu' d4iestoSC'ieIUlymi. Zl!. pisrwszy;m rszem: 2, 3, 15, drugi rzut to: 6, 3, 2, kolejny to: 16, 10.16. C'2:warty rzut: 19, 16.,2; Jil:ll<ty: 6, 17, 10 i oata-tnl: 16, 15, 16. sumujmny poszozeg61ne wynikl rzut6w, a ~t'lPnie dzie11mY na trzy, czyl1 wycia,gamy fu'ednil'!,. W ten sposOb otrzyma.liAmy BzsM wyntk6w, e~ to: 7,4 14, 13, 111

wreszeie 16.

Odl'Zuca.my na.jnt.Zszy wynik. :".egnaJ

qzw6roozkol

Poz08taje na.m pililC ~tdo rez-

dzielenia. pOllli'fdZy pi¢ WspOlczynnt.k.fJw- Dla Tl'Opioiela. Wl).Zlla bfdZ1E! Paroepoja . tutaj umieOOlmy 16. Wysoka. Buduwa pOzwoli do'tirze stnelac ~ lUku i znOSi6 trudy wlOcz.egt da.jmy na ten wep6];czYllll1kl-4. Zi'~ i ~pryt b¢1\ lekk~ 'P0wYZSJ przee11iltnej . odpowtednto 13 \ n, K1epsk1e 7 dB.Jemy na Charaktet N1Bka wa.rtooc ws:p61az-ynn.ilu1. pa,su,1e do int:rowel'tycznej na.tury naszego boh:a.tBl'B- -wypelnlaj!¥l ka.Tt~ postaci na1e.ty pamil;!ta6 0 zapl~;uilu przy oeohach mcdyfikatcr6w z poziom.6w TrudnGacU

Kolejriy krak to specja.jiZa.cja - Bo-

hater jest TJ'optcleleIn. Rzecz je.sna wy· bieramy mu speoja.1noo6 Ra.nger. Opr6cZ 36 -punkt6w do wydan1a n& dowolne um1e~tnooni otrzymujemy doda.tkowe 30 punkt6w ns. UmlejQtncSci Ra.Dii;wa. Te1'az GZaB okre®ti co na.sz :Pa.Ul potJ:oafl.. Czyli Um1ejQtnooci.

:t'!'a. poo~tek Z pUl1 pUllk:tOW Ra.nge-ra. k:U:pUjamy czteJ;'y p&kiety - Przetrwtt.nie, Orientacja. W tel'en1e i Spra.WIloSC. Wsz'yst'kie umtejetnOOC:l z.Z'8.kUp1onyeh pak1et6w ma.j[! ~el'8,z wa.rtog6 L Xa.Zd-y paktet ~e 5 punkt6W.lZOstalo Jesz,

cze 16 I .epotytkujemy je na pOIin1salOnil!! WIU'liOdOI um.:lellltzlodG.l Low1001iWO 1 Troplen.le do 4. D1a ks..tdBJ z nIDh czwor· ka. ~tuje 2+3<4 • 9 JiUD,Jrt6w. W BU' mie l8, azyl1 przakroozyIJamy bud:tet a 3. BrIllruJ¥la 3 pilllk~y blerz8wy z og61- TIej pull 35. Skoro n&pooz{!ll&ny awe 35 (Waz ju:t 32). pOjUmy za ci06(!!Jl. Tnraz nie jeateaIDy eg:ran1oZenl tyDro do um1eJ¢nO!!ol RangeI'lL No; dZi8t1. dobry kupujemy Bkl'a.danie sl~ I Wypatrywa· nle. Ka.Ma z umtejQtnadl;:1, kupowana .,detallozn1e~.ltQ8ztllje 3 punkty. Plerw· 8ZI\- podno6\.my do wartodol 3, dl'ug-Iit t.ylko do 2. 2la Skra.d.n1e s1t plaolmy za,. tem 3'2+3 • e. za Wy~ 3+2 • 6- Z pull 32 punkt.6w eoeta.lo nam j~ t.yl- 1£0 19. W sa.m paz, ~by wy_po;satyt:: bohateI'a w umisjftinOOoI walkl.. Luczn.lg· ~wo na poz1omle :a (5 punktGw) I Blja· &y1£,. I'Ownlst na pozlomle 2 CS pkr..). JI!ImI2D 9 pUIlktow • Plel'W&Za pom!lO, Prowadzllnle samoohDd6w t Opleka nad awla~ta.ml - WllZYlltko all. L W l'ezw· uacle otrzymujruny bohat.ara.. kt6r6go

wspOlazynnJk11 wn1ejqtnoOOl. wspcl1gra. "" z kJ;!nae.PCA aharakteru m-az ZIIObowan ts, To s peojB.l1l! t& 011 POI"L18ZB.ll1a &IV w rtzlcz.y, we PI"ZY~Y0Z6jony 110 kon. t.akt.6w z lud1J:nl. Fatalny Cbarak.Ler ozynl Paula podatnym na wplywy I ma.lo przekonu.moym. NlemaJ e&!kO'RI. ty bra.k wniej,t.nolkrl zw11\Z&llyah ze SpryteIn I zr~odo.~ kB.1".e wyobra:!a4 soble po8t&O jalro wteaznle st.o;jlteego w oteniu powolnegc I nl.ezbyt blyskotllwa-. go. Ra.cIalmy bohs.teroW"i ksywkli CiefL

Teraz przyege(j] OZWI na wylo.sowa. me Jaklegoa paskudnego ohordbsks. XOIlOfIpoja granta. zdflOhla.k1em ~t malo ]XIQ14ga.~ KUP\ljBm_y soble .,kategarlq D" 1 PaUl je&t zdrowy. Nwstety, kQ,SZ1)Owalo to 100 gambD. Funlluaza ~obtdzlemy obcina.mo wuysLkle wsjX!!ozyQnl· k1 0 L A 00 gdybyAmy jBI:Ina..k. ohcllill wylosGWB.O ChOl'ObI1? RiOBtka )X!kaZI!.1a 13, OO·QZllB.OZII. ostoo~.

I ost.a:tnla ~. zakupy. '1'0 nte jeBt tTUdnS. Przek(lnajol.e slV sa.mL

ZBROJO

166

!lis pyl;a.j mnle d.la.tIzego luClz1.e lub!~ vmJnzyd, mylllQ. te sll!!dm to w Jab na.tu.rze 1114 Agre:sywtle, lntiell,gentne zw1erz&k1, ot.o czym ,lesr.esmy.: A 1nt.eUgencja. zw1q;Z8.na. jest ml~dzy lnnym1 z korzystan.1em z odpowlsdnJcll :na.1'Zliidzi [ te.n ~ po~wtQoony Jest wlaAnle ll1m . na.I'ZQdz1om. Niece gI'otnym na- 1'ZQdziom. dOl1aJmy. Ka.m.1en1s. roaczugi. neze, lu'k:1. kusze. mleczs. muszkiety. dz1aJa, lmrablnkJ B.ut.omatyozae, eamonaprowadza.J!\,ca aJt J)OOI.Bk1 czy ogrom. ne p1ywa.jI\ce m1est.a. ~n& lufaml dzlaJ 1 ~tnla.Dll rakiet, t.o wszystk.lJ to kn1sjna razcIZi8Jy t.aj 88.mej kBt'i'" gi, tomn, w kt6l'ej MplB .. l<.on1ec" resum.I8.n;¥ jest nJeco tronlozrue, a katda stJomla 1lm1erdz1 pJ'Zypalonym lJ11Qsam, prqa1lem I kJIwUI.. W ousach. gdy drukow&no kB1~ wszyatkp to. CI azym &eraz 01 opow:ie.daJn bylo d08tf1pne -w W1el.k:klh sklBpaob. Ka.Zdy pryszcza.ty malol&t IIl8.l'ZI\Oy 1:1 wislkJeJ apluw1e, Irupow!lJ m g'J'tIBZe kataJogt I enaykloped:l, I z blysk1em W CIOZaIlh ogJ""da.l (lbrazkl. wythi.us II II. kredowyrn J)l).pteru w tys~oooh kolo:r6w. Sk.lI!d wlem? Sam. Im to wtel1y sprzeds.walSIll,. synu. Obec. n1e ZIIt1~ pozQSf;8.je 01 tylko przygll¥lAn1e s1, bam'll co tuta.j tn4m I wsluClhlwa)11e eif,'! W moj8 aiowa.. A m02e&t ml WJerzyc. znam mil n.a. tyro.

Rodzaje bruni

Za.cznijmy od I"UI!IZy na.jpr08~zyeh. B'rQnL!!! :rnoz-e sOOd sl(l wszystlko co we~tnieaz do r~. ohoCby • zardzsw1a.ly prot, lmwaJek blltonu, !lBY Clstry Ja.k: brzytwa. k.<!.wa.h!k 821k.lIl,. lstnJaJt\< ~wn!9 Jlrzadm1ot~ kUll'a Z08ta.Jy Iltwol'zone do ~egQ, ,aby za. l.c:h pom~ m.otna bylo Zl'(lblO innemu czlowtslmw:l j!J.k naJwi'i'" oeJ ~y. A_ zat8m mcasz walcI!:yl! bl'ml.l:t\ -lmnn. nazwiJmy to OIdln1e • b~ No1.e, sztyle~y, bagnety. mu.aze'Cy, l8.1').OUC:by. ewkle;ry, b&. mlecze nawut.. TeJt, JllloEly. powr6t. do eta.ryoh Ozas6w;

tdy lud.z1e walozyl1 vrp&truj¥ s~ $ObI woozy. 00 za.btcl& n18~ stwol'6l!1 rue w yata.ruzy k.1lkugramowy kawa.} I! olaw1u W)'etrzalony z pona.ddZw1~kaw Pl''1<1k;ollal&. tl'Z8bll jlOdejM ! rOZWiIJlo _potworowl leb Olf,ltldm. mlotem. Takt to jut m~ ataJ nasI!; Swie.t, Xolejuym I'() dza.jem brant el\ I'fICZllte mtotsns JlClCll. ski . w t.ej ka.tegoPll miaezcz'l, Bit Pl'OCe. bumarangJ., no1.8 L topork.l do l'ZllCa.n tmn&ba.WK, mOwl at to coo? ~ OOZI.:lZePY •• nmvet granaty rpne. A ~n1e za. azyne. sJ'1 oaea.:n bron1 ID1f.rti8,.J!i.oej • 0.1 IimIl4b.awek JlI"mZ bran ~owow~ czyll Iuk1 1 k'll~, a.t po to, co tygrysy 1ub1e. najba.rdzleJ . bl'oj). J)a,In~. No, moitna pow1erJzlsc! Jeszoze na kon.1ec.k1)kl.l, sJ<lw o gro.nll.~nike.[Jh pI'Z'Ilolwpancel'nyob, m1o~ ognla. r:no~dzi8.I'2'.!Wh I ·tym B!l,J~ O~(I~k1m spreQcle. W kDncu. mo1.e elf,! zda.rayo. t.e ldedyS wpa.dnie c1 w rp ha.ublca., prawda?

Bron HlijlrowizowRna

RozbLta. butelka, llB. poly ~k.orodowa.n7 Jlrvt zbJ'o~ll1owy, urwana noga, krzesJa.. No wJasz, doalown1e. wszystko, ozym moZIla. przylad, d080Jl6, wa..lItll,t!, ud!mzy!l Wly pleprll1l40 W jll'aao1wnlirn, Tn by :nie W'et.&l. Oczyw15Qla korzyS-tani6 z tao ldej bronl tUBBle ze &Obi!, ZlUUlZIle ryzyk.o, maze at, bow1em zda.rzye, m po :pblrWszym atosle przsdm10t Bl.1;;l rozpad n1e. Nle rna Bit IlZSmu dziwit!, do c.hOlel'Y: w kotlol.l :rnBgnetowtdy -nm mst.&ly wymy4lone po to, I1by thro nlm1 kogoS :po lbie. prawda. Iiwardz1elu? 1 pe.mll;;lwj o jeaUlze jed.nej l'Z8czy . pozbaw1OllY I1mlJJllojl karB.bln ozy pfBtolet a,utomllo' tyl.lZD Ie sOOJe 61(j1 bl'onla, 1m}Jit'owizevranlb jeIW It ~ 01, Z84ta.k.uje, a ty bfildz1t1&I'l obolaJ go wylmrzysta.C w ten sposObZeby 11111 bylo WI\t.pl1wa.<lo! • owszem. lmon palna utywana jalro lllB.CZCgB te: maZe alO roosypaO.

RQcznie miutane vociski

OIl daWien dawn wtadmno. t:B lep1ej joo1; JlI'Zylotyl! pnwtwnllww1 w gkrwv z c!aJe]ta, nlZ z bll.ak& . .Iuz na.atpnodkow1e. ma.lpoludy • nte. to Die byly mlltia.D.ty, daj lipok6j . wymydlUy 8Obia. te zwyklym ~~sn1em mctno. r'zuool1, A jak: sl(j1 do tego .kaID1anlil. ~zc;m pl'"zywle.ze pa.tyk. to he. he jak tym. moma. d&1elro r.zuca.t!l

rB_

-; WJ ]eO<lO.-y ... yp.Iaak. Eawalek IIIBtoAiu wyg!.l;t;y .. kllll\al~ u"'''l' t. JIlC.~ po1d8A prawdal'TII patNI ~!!" 1 lllru do 1IU>lA tmlIIIl! 1II""""""",, nlID' PrllWd,f 1M .... WI '" ........ Aco ~C1 .ru.a., "'- dD ~ ,"""we I dy D.Ioo (.rat,. w __ a dol4CI ,. ~ Jllto ,... apoooja)nle ~ ~ - wy~ ~l .. &by uolIlO k<mmt! 9Jn ~ Pr.Pftbl.UI"_'" Ri dJ;de i ci~ilI:!a IImnllranll bo~ 0- Dl~ ~ PI' "l'VU-II.IU lID ~ t. _ ~ 1!d ~~ p:oe~ II1II II.Iml ,{OIIo' .... I<~ tN/!I.Jir; • - I ~ c:I. a> ca. c.b<*Ibyj ubI I ... aby I.ak:l IInm£mn!! wlIU III fI' ... .,...q.

frote

~el!: gu:m.y, llOO)(l.Iljl fIl'UboSo prawwu 11'lII'h.". ~1IJ1I)e IIl<!ry 'f_ lldOO PllB aJUll;'Z&IlJl" 11<11 !lI,Wl:\1>. dJl. .. ,,~ I<Il:IlU wlMn1e-·tI! ~l'~l1jl'j, peWl.", kuroupol 0 11lllool<l Daw1<1 pokQn~J wltJII""hMgo sWOv", .MoIO\lh1!- tiPo.flA,je,p 1!1~&n"" " ooall), z."blll> E19 Jl!.ltlQIIlpleal~ I olb!'l!yrD W jedn.~ ohwfil MlIl1\Ill& ~I.ml~. T&l< przynaJmnlaJ m6wt Blbl1a, !<!o4r~ QladnW1l0 mlBlEm 'W ",~III'h. A ~L\O 0201 .P1'<»l'. ""_ d"o_ Jeut mlllll JlNJI "",bUl O<)!I tiak:!e8"- Str-.lela<l a "WJ 1IllI:ma. Cl .. lawnl:oc

~_ .. ...,.m~I.b.m~I<UlbmI"~. __ ~n,.alIuunlvum-CZI!III,,,joJI:,,"*,alo!""UII"'Jl4Dr.JbraQ.I Dl8dY 01 _ >:MraJ<nIn.

firanBty fQC1.IIe zaczepne. obrnme i [aZlJWe 0bTU0mIa: pMra I&bela .;ICe1<!;y~ 1l'UWAUI' (,,"" .1iOlI:l

10 ~ gnuw. O<I)I"~ 1I1!II!O _~ 1 rswla t.o do u-...n llGoIiYO bQdzl_ nIB dD OWOob, ""Y,; ...... ~ al'itll,eoll., M. ~.~ ~ twoj~ ]loom ... Gdy JUi <1blltlxya, t.o Iolll,j. "-"byll »18 Wysl4d&l 11M wum" I!O ql'aWIlf,f, ba ~y '"to&n1B ~llll,", iIl<l!pIDdujo 1 powletm! Zl.ml .tfl od m .. lyall. 1<$I1Wytlll ~ IIlIorupl\ nMIOlb1lO IU'UtIl QZY 1nnsg<l chlllal'll~wa. 1<~YID je!I~ on wy~ JaIIll 00II l;iI.kte,l;u "",\,~ ahlelJQ\lll ~ J~ W t.obt.!, Q~~7 .moan a pod.I~Il~ lIa 1<111£& ~ypOW. ~ Ulkle JIl,k ~u "l~ I<! wa,llltl ~ CllanklOj b:IQ.oh;,r z nl>'IIll1l,l<;<rym w ~rodlru J)OIllU)lnllotlynJ dI'II!i8m. RWONll: to p ... .r.IId ~l.b! e » wyllueho. ala ,ldlnmkOw ~lo,le.1l1!lWiele. 010 tyle. lLIly Jll'uotwnlk 1"m3 \ kwl""",t. B ·t.ob!e-""""~IIJq· (lmIu n .. nlagtt • odT~I*1 W JJUlI:JoOW me !ItiI.Il> 1!l, kl'llYWI!4. O'"lfllll l'lI'p;om Jea~ .!Ir .. na~ obJ'ltIUl.,V. ~ lIP .. ohwU~ IV 40 two»J 'krJ'.IOwkl mmu=a p!"&yU'Wlhat .'*' k!ftD,~ .. "IkJII!h pU ~~ SIe I<. odl.mlUwl1 dPOlml ... 04 _ Ha ~. .1'6w co-allojlmllej, wlIcl8p"J •

~J IlhwUl ,I"", ~1II&!l nlHo ~ g&naI.y 1<1 .'1l<I4Ii~ jU, j&jlU. "' !v«'" Il""MIt!anlj ~ _"", IAnJDl tn-11I IJ'&IW.Ow ... ~ • ~ I;U1 ~ ...... :pII iIlnItII ~ ~ ,....,.., • r.;t. .. ]I1"DIDl1mIu IlI\lClIL _If;!u _ ..... ~ ~ ao".,. ,,_,., tal<! f08IOII m"'-1t ftL _ g~ ~ lUI ~ ImUI ~ • """"",,"~~IIJ

bti<lz!a~ ~ I¥:y. ""'.aIqu ~ .-y-I"'mIIl!.<o1'l' cs. CIumnI ale~ g<!yUle 1n&A ~-tJII.II," ~ 11.",,1 t)''IIoem. ~A"" ~ •• , d!fmllll."" ~!IS-~ nuoasa 18 lIhwnv P¢t oIto\IQY lin Id \'I' l!loJym, ;o1$lan.ym, ~YJD. OilLo nlJjb! •• kLIn l1yml8. DO wyb<wu, dg i<D1DrlL 0IIr.atmm ~4'J>6m. ,l&1tl C'll"'kIo.q." grllllo,~y rnbl_ "BA.Wr" ~ayll ogl~ ... dolt.ladnl8J oglUB2aJI\CO' aoIIep~ Wrwuo,.. r.u.t grnn .. t dQb~ ".. )<tOJoym ~Jll¢u c11'llbOw ~""ym .. ""'.1<1 u.l<oobJmll. QD "Ylla,1e" el"~11 pO'l.WOl'llY huJt, _ OA l<Bl!taJt plelldnl",1a "m~ .. .". l1odlJ;Iel< .ro.:tl -rez:r olKlla.n.Itl .loI.rnyrn 1>!yBl<I __ Knll"""dY ".I'm OJlmmu nle ~f'i:lbllW, .1l1ft JXl~.~k\Ql>fLfle 1WIlI1m WJ!!lO!)lIll..pI'Z8dIIlloli.Hn 19!v."l,'O;.Y>IhO:D P"_ "ql",. klll<a. <Ill jOrtl ul. b(ld:lla Wlod&rutll:), "alld. ,Joal. 00 IIllI !'(1blU ~Q 'kWI dg uiDb 8"='lft. lito, Cut, I' ..... )I'klll!! dln. tyllodnie tw1>J<! )<o,;li&nl. b~d2ll. IlluClIl8 JiLk PiJa6. o.la ~Iat ~. ." ...... " ~., ym obaIlIlkI. .., 11189 I ~ jedr.o· gntI •• '., Ilt,ywana Oil] lI~1LIe 4D ~ 0Bl0w

~~.&le 1Id,J III:h kUb ".. l"U, '" odJlDWIJICInJo ~ lIlar~ ~

u-;=---,--~---

Ilm'IlI&I.tIa,

--------------------------------------------~~

KaKtet

BrOIl biala

No, ue.reBZ\ll.f:!o04. dla lll'a..wdz1wych tward2;iBll. DIlbrze jest }JooZlU! Ja..k~ b:mJ ~ l'f,;lkMh. ohm1by byl to tyllro WY~ny n~t typu Ra.rnbu Jak juZ ml'lW1:lem, n:; pte:) sl., walozy, jeilli trzym.-a.my W l'!ilkach p~lol;, kt6ry S1iWOl'ZPIlO epwja.J.ru~

to, abg zrcbl(! bl1tn1emu nleoo krzywdy. ~

Wi!:Jka goJym.ll''i':kallil z'UZorojon.y;IJ;i pI'3sl)lwn1klem pcrw:oauje, :UI wazy6tk!.e C\o. sy t ]Jlakr PIWlPl'owadza.na be;!: Oronl fiI\o trudnJ.ej.!IZe 0 30%.

U:l:ywun.le k:r6tkiej brent 'pl'2.ernw]ro ~ej powoduje, ze waZY,fJtklernOSy 1. bloltl p;raePl'uwadzane bronr", krutk£\ Sllr tl'ud:nle.JszB. 0 30%.

DozywlAaIe, J~obe.J jeBtea~I'EI uzbroJen1 taR. same, maete po IID%. SolTy, jedDak 1irzabB. byis za.o.pa.tI'ZYO sit choota.z w elll).regQ Colta.

li:a1ira! m~u z ~twlll"-ImI1 DR pll1i>ll. roko.wIee, bOTa nO. klykoll.llJb m"je; wzmoorul!run . .I1O~OIo ot.B.r<;go .... waru, ;,;v~ Il1I mY""luI.!L Tca.It. \~ M<ln1lli J:U!pr .. _" m9ZJ,-,. -wybl~ I«mIwI "'Jby: A '[IOZIIo ~l'II\. _)1st IlI!lIh. ..wy!<:IB nil! r:!!JIIa 011:1 .... t..."Iizo w ~.y I m~':!ni8..1& 1OIlam<l ....". gdllls ZiLbW'a.J.E! <:l1lSlM ukr.jlt:li 11~

'R~"'1y rpltGiall>ll:

K&ali<!t ~jo> ,.,....,,~e :~ylka obr~ 1:ek1<le,'b<I:!l Wi:!l"1~u ua. to, ozy wJ'~ l.lub 2 na lmQ,

'Zw:ytti:ltJny Iill!J, k;urlh.on,ny W~lt. ."".Y'=yl< til.,., Mgo"v.. Hill n ..... ~o, ilia """" ..... WIlJW ~ (!<l pod "Ill'>,. ,I.lbo ns .... 1 ,1>"". Ot~""" tympu;;,.q. pi;.)wl~Jasz. uP<i!~ l<lo.rtbu. '" .Jl~ .... sz:yutll:b!,l wbl.}el;;l i!ll' w beo_ ~ ~wlela"1. kliOTY ~~ JIl'OIllow&( alii! .1 P«I,,~dZl4. Ts.kIe Jul\ Ja.~ I<> tyuI.· \II' dr.~~mch ozw;a,ab.

Palka, mmebakn

~~!t .....t""l' prar.,."" ru..YIrulbWllu llO'Wladzl.a.l. ~ nl& WIa, l"'""" b-ranl!\ ~ 'llQ lurl:zl. _po,o;luglWlla J]<IIla:f.;!.lL.ITl woW lI)"f"tomoj" E!.l<t .. ~ .pawy(.clm.y do polek. j kamluru. J _~ mlnJ oIzI"deJc. """.Pi, ~b"l' P<;1a. nie jo;o~ 01\1.1 JI#I' tQ Obybz ,...jo:o~j 8P9tYk"_Z oboonJ,e b!'<ln,. .DrmrnlUnil. lB.!l1l. '!lILi>1'II1'lra, pollOY.lnll! OZWI.Il.EI- Pili'''' b",]li'bo). Dctbl'Z8 :mlsil «'!II ~ -pny odbl'l! • m .. P1j;B1Ija 4 nje _ Ilt~ ~~. n1l! ttm. do taf!<l "~.J &mUJllCjL A.=~ tym main!;. ole bo)

Nc 1 oc? M~ l<Iedy.!, M .. 11 .. 1aM l'r",\I!!l!l_l$lZIMny l~ z ks:r ... blmJm 1 m1~'? 1!."UlJ< lO'l1I<ln'ls pt. W ~Il -Wl1lMty I<&l:asz, no. _pl_"l1 l<&w8.1 0Il1=!<. wrm ;"",ll9. UWlI;W!, J~ ~ Wli'.I~go.. ~l>y~. mlJIoZn01:ll1U;Ych wl'l!l4li" rlp~ych .. l<llIIJ'l< .ru.. <Jd~ ~P b~1 A. !i!ili ml'L: <nlY,Y 1 r.alI: I)lo ~llIJZ, W lta.:t<lym 1'8><'" ml_ II:lI!!'bl!l ""'Y lrttuo I<a;aDY w:r6011y do IMk; <fLU! lI"'W~ nlJtmOw:('l, c ty<l1l m_l<onfJ'.., lI'i><IsrADJI ~~ ... "kOOl';l'oh Imtdy .I<>1<ln ~ _~ cz;v- I'TIpI""""', ~ -"""1ft ,hodz1, al& Q nat"ll'jslllY"h, b-l!>!Y\lh. ~ ",y~on ~n. ~ 1 -dc lC<l "J:(! D>'I!!'I<om.ll. W jcoacn • 04 On" t",ll1e ! :w.ytrlIymfOle., ~ do~ Il...,.~nym mleozem mo:!n.a 'p~I~ lI!>l~ lliI.'YllIt chdlem!ig.o nmtanta,

MIot

N"G_ ~a\~!a Laltlmkrl_lem,tq_ ~ na k:r6tJdm <h->AI'I'i'UU bard"" ~bkn.~u,je ~_ <lJ'(l£'1Wl &rJ>l,ny "W~obLllw~ .. j<aJ.deso 1iIl8nl.., l<'tO.1'y ~e T.\'10 t,-l" IfllJpi, ..", m.a.n.l,a 01 n .. __ ~" ..:0 rue .J<!ut. bri>tl 411- ~~ '''''"'~ m_1ili> 1Bd .. juzeP!ll, o.l>y ~1!og! ... !Ul 01'l' t.Bklm "W&<~"" g,,""'m 1tIedyB _~ .1r.T4r'Y P9~ kl,waJ .... <'Ij rn,J.~k ro.~rY""l14.'" r .... bI! ~ """"nm1 w.o.lllzyj __ "VI Q!<mU1<ScIa<l;l!. To Dy{;l. jazd&, ahlep!e.

R!IQIfI)I 0IM<il"1"'~

'l,t4~ _Y U!imenty, obrcmlO dWL.Al<!, 1'.<1;1' jU.J> ... _ ~-w objoa:lmrlij, '"' -O~l!L 2'.oby j'Ij ~~ IIWSIJI>! mle<! ~ ,!~ 1'1lJOla<!·w II-U~ ~'o _ .feB' oral) d1!. IIRboUllity. ~ Oll'IM'niIll' .. m _m olE "-"II aUla FlliEW<r@, "W':'Y"tik1o'II1lll<I.lll ~m 1nJC'" II\\. t!'\JJl'nJBjB2B 0 30%

Bron 1IliotHJ~Ca

~. da.jIIly apok-6j bVQni blaJ(:Ij 1 ppzejdtmY d-O czegO$, ozym moms. w:yrz~dzt.O 'lIlml.lll kr~ywd, llB. udlegloM. 11;eraz bra-ale jadila pwaga.,. bran. ktOrlj, taI'az b~dfil c1 Dpleyl'm! ma t<l, m-llZWY"k1<1, ceob,Q, ze _pcwoduje wyrzuoen1B jaklego~ poom.ku ne. pswfen dYll'f.a.n8. Za.Qzyna.Bz la,pa.O 0 (3(} ohodzi? 0 a.rnunie»- Q Ue talii IU'baJ.et ooy mUS2lklat 38.!adujooz na.wat ZWlrIlIIL~Y kulkam1 z lezyi'll., 0 1;y If! W prznadku Ilroni p.a.1nej !!pl'6Wil, 6~~ Il1etlO kornpllkuje. Eo k!loI'a.bin In1.l8J ozym.a strzelM, B o W ooa WCiL!8 IDa j6llt latWo w dm1\Bj~yoh ozasaoh, A, ~ftzym, w;r~ odwrotule. OwsZlml., gdzl.eItiegd.zte motesz zdoby6ulewtelk;l!O' Uo¢'oi,sta.rej a.mllllloJl z wyb!ibeszo. Il.YQh mo.gazyn.6w woJskowyoj], ale pa.m1e,t",r c jadny'i:ru tm dzLwnI:eJaza. .aIIlun1eje. tym tJrudmB.1 JI& ~ Z8.j>0I1l.ll1j, ttl ne. ~~~Iiym ]p-olru b~dzl.eaz natykeJ 6~ nil lIl"C1Sl'amowa.lnf! gra.naty do"M29 ~n&\Jojll d.o~~!l. 1'90. Z rsguly JaBt talt, U IatWlaj zn.aIetc I!Jllllwll-, J:llZoM,oo bI;1dz1e do nieJ pa.sowalo, a4d widzlil,lem juz wielu Dhlop&k6w. ktOny ohlldZlli po !lw1wie obwl.esmn1 rMnyml narztd2;le.ml merdu jl;1.k PlfIPl"ZOna nhll!nk:1, B; pGZnlel'a1~ okazy'walb; :!:e do' ka.:i:deJ mB;l~ _po tlwa naboje. MQt· na I tak, &Ie odra:dze.m. LeplB'j mtee pr,zy pasie sf.6;rego Cotta d.o Jdm'ega na.boj.e Jeete!! z bli!~ w stante aem z=bl6., ull!: &upenl~an:y ka;ra)'J"lnek automa.t.-yClZDy, \tOI'e!D celliWnlk. .~ }X.!lci!.z:UJe qi gtl~e' etrzelae. aJ"B za ·to me masz 110 niego ani Jednegc na.boJu. W1a4n1e. za.pGIllli1eJem powledzl,EUJ, Ze wl,~ oblopa.k6w stara ai, aa.mll1IIU n(l,peln1a~ Ii.a. ROWe naboje }m;Klhem 1 wc:IBkw! 110 n1ob. poeiskt M& to sarne wa.dy . nia ka.Zd;1 'to potl'afi, tAkl na.MJ - all.moI'6bka jElst ~$.=ie glll'6ZY cd JlI'odUkqwanego oorY.lnia,1l. nB. doda.tek. byw& to ahu1.BrD1B n1ebag;pteczns. W~z IlU line.m Clj}6pa.kOw, ~rym ~o psJ.ea, .a1bQ odlepli, gay p!:'6llmVali WllLBllOI"~=.Ie

159

zrtiblc sobie a.mUn1cj~? Jean BifjI ~ tym Die ~nasz, to lepiej, aby~ dad soble 8 a

jesI1 me chceszzbierl!.C swaicll _pa.luszk6w do wOPeCZka,. No a ~~ 1 t :P klS.f.

, "",e 'Y 61i taklego I!e ra.zLe ezego ole posoatamesa z pustq, Bplnw~ ktdra. jedyntlc co robt, t klik' 'IV

Tym nie odplj!dzisz ad sieMe nawat WYBYsaeza. ,0 , kltlt~

Rod;zqJe amunlgl Dost.,pnosl

Samodzlelna ProdukcJa

R:KwoLWEf\OWt..

jtirBdni.a

Nlewielka Mala

[_ l'rob1ematyczna. Pl'zcecifijtna Bal'dzo tl'Udna

P!S-I'OLl!TOWt..

J!:aoma

~lIedn:iB.

red:nia;

ZIlikoma ~OWA

POWBzoohna ~ednia Srednia .Mara ~ednia PoWBZeo1m&

~ANA'l'.Y

6,7mjD 7.62:mm TT 9m.m .45ACP J30AE

Cholemia trudna Problematyczna Trudna TpU!ina Bardzo trudna

.22

6,5f;Imm 7,~ '7,62mtnAK :6OBMG

.12

Pro blema tyczna TI'udna. Trudna T:rudna

Bardzo trudna PrzeoiQtna

POWBZBillmA - nawst, gdy znajdziesz &~ W opu,szczo,nej wtosoe na totaInym zadupiu IIUiS.ZBZa.nsljl ~na.leZ6 przynaJmnlej jeden tB.ki naMj

~ - cz~sto uzywana, spor-a prodtikcja, POzpOt>lrszechn1o_na. W Stanach

lIALi.. . mOZDa j~ gdzieniegdzie OdBzUkal!, 'ale Jest z tym problem. Lepiaj, zebyll1ile polegal t~lko na tej spluwie, bo mozesz dojBc do tak1ego mtejsoa, gdzi,e wj>l'omienlu 100 mil nikt niec bedz1e·m6gi oi tego Bprzeda6

NllIWIU.xA . rzadko 6_potykana, ale nle pr~esa.dzajmy; W llit(;gu oeJego swojegc zyma widziBJell tak1 Mb,Oj czy gra.nat Pl'Zynaj:mn1ej pa.~

Zmx:Ol(A - elJ.lople, jeSli -Il~trafisz na pudelko zawierajlj,I3B ta.klJ,. amunfeja, mo~e8Z n&zywao l3i~ p1O:WPZOnym szczel'!c~rzem, a poS1adacz spluwy do kt6I'ej ana. pa.suje da at za to ntems; wszystko

:: widzis~ ZlliLle:M nawet powszechn!e wystQpuj§,~ aa;nuntcje nie jest la.two. Jeau 38BZ losowa6:-czy Sill u.d.aJo, to po wejSeiu do opuszczun.ej mJeootny po poostu !'ZuO kostk4, i zrub10 soble test l'eroepoji Uda slli'. to znruazlell garsc naboj6w; 0 loh jakOO4 zamllczmy. N1e uda. !!1e? C6z, jest PI'Zeciez spore wiesel:!: prUd tub!;\. prawda?

20mm 40mm

Zn1kom;a NiewteIka

Cbo1el"nle trl'udna Bardzo tI"udna.

DostmlDOSC amllllicji:

leo

Sa1IlodzifilIll produkcja.:

~I1 'l'RlJDlIA. - wybaaz:. ale wl'asnym aumptem uta ma~Z. SZa.DB zrobt6 takich 011 ... Nle .nie rna ~B.C:'lenia ozy D;lB.SZ Zl''i'Czne palee, JlO prostu siljl- nie da, i jua,

nabOjOvv. ,

'l'RtID!lA • 110, co pow:letn, Latwiej jest stan!j,c na glow1e, dtuba6 palcem w

:;: uahu i iWieWa.¢ :)Iymn korpusu .M8.1'ines, nit zrob1.6 jeden taid na.b6j. NjeuurleJ jednak s~ taoy, kt6rzy some z tym r~z"l..' Test Ru~~a.rstwa z mod. 90%,. 'l'RtI»JlA _l'oWiBdzm;y-sob1e Wprost, oawet. jeSli zdolas~ ta.ki nabOj na nowo wypeln:tc

!heI1l 1. pootskiem, to SZaIIBa, as zadzleJa b{ldzie nadal marna, Ale "fir ImMU Ow1- :::e eiynllllistrza, to 6w1oz. No 0 lep1ej js spI'zElda.w'a.j 1nrrym 111Z SaID kbrzystaj. Zrobienle ta1dego naboju to test Rusznikarstwa z mod, 60%.

~czwr . W sumte jak siQ nie :pomylls"z, to jeswsw stanie taki nab6j Zl'obie. TrUd,ne to nie jest. bYle tyIko nie eksp1odowalo w r(ikach. a to llili! zda.rza., No 1 tylko wl0.0y6 pocisk 1 zaQianlt0 i jUZ . nabOj gotawyl Aby gostwor~y6 nalezy )illa.11 test Rusznikarst'W\i. z mod. 30%.

~. na..wet goo.¢ z ta.k.i:Jjll_palunhami, ja.k ty da Bobie I'adQ. Wysta.rozy znaJezc Imn~Q. ws_pohli1\¢ do ltI'odka. s:plonk~, ni1J3.ypae prochu i wbI~ w to w!J1;ystko kUlQ, ~ !Wut, a. powmno dziale.6. Oozyw1oois, o De riie pOIll.ylneS ko1ejnoSCL Test RUSZI;t1- ka.rstwa z mod, lOOfi,

Za.6zIlijmy od !'.ago, :re w tych trudnyeh'oza.sach mozna, e. nawet trzeha. 'prooukowae soble amun1cjlj samemu, Be'Z' niej bo:wiem. nawet naj1epsza s:pluwa z celown1k:iem laserowym 1 granatni.ldem ~dzle tyiko bezuz;rtecznym kaWBlkiem z}OTIlU. Aby .w ~le zablel'OO aie za wla.snor~ prodllkOje> nabojOw trzeba umrec to rebie i m1ee: po plel'wsze ':prOOh, po drugie· poc'tski, po tl'zec1e splonkt, po czwarte - Z1JzytelUBk1, a p,o pl;tte - odpOW1edn1e na.rzlidzia.. Nie masz tego wBzystkiego? To zapomnij 0. produlroji. J$li jest 1naczej to moaese zabra6 6tQ za robien1e amunioj1. Rzuca.l;lz kC6tk~ 1 teetujesz umiejf/-tnooc RUIlZIiIIlMR8l'WA. Froste?

BrOll miotaj~ca: ciQciwowa

W BUrnie 1iQ na ten pomysl ludzia wpadli zaraa, gdy zeszh z dPzew. Kawa..l'ek elaBtYClznego ltija, 1 gkr.~ne. zw1nl~te ra.zem je11ta 1 atJiegna jakiegos ZVI'1erza;;ka.. Ado ~1ezJsn.ia. broni palnej, a na.wet jeszcze dlugo po, mozna bylo za pomQP{\ ty'ch

W6{lh. PPOBtyeh element6w o,:;l~ga~ dO&k.onaJe ftfekty.

161

Kn.sza

Rvozn" !)ltpjJ:l.8.n~" mJru; tc kDsl<m!Ll'. Celowa.tll(!, \lO J""~ BO....,.~ Bpr........ "'-\B 00 C?ll!!o-l udzl<;a. ~!"",DiIO? p,.ZIlil:tel '" ~ "1IlO1:noc ~~ 1>8 'W'l'gWnlj'Ill 1<,lilU." """"4 "1<lclwQ ""pmJ<t ;:& :pom""", mill' "'be) l;my"" d>1w_Y<113 ~1lW, No I ~ ,"IQ wz;y tym <!&fk\em nlecll!. "'J"OIIIl;" al,e 1l'Z1)ba.lly!e ~"'~Y" !,fcr.!na "B.pcllkW! n .. <I:m. ~Jo kn8Z - ¢.~1!IlIl b.IIl\&Jn1 1 D.lI me.llt lWIkt. ,,100 ""wet _ •• .!>""ywa.nB a ~tl!le1WnL Oba, ".yp.y ~ tai; os,mo, .... _p!liJisz"I1"I~ l,lIc~,poolal..,nk.n1f; w 8~ 1ir1'Clgllc J9.IJIl!>. n ... I'ie~'" kUll'lY OIIl,Jrtlllja mn6stwn _u. o.lo b""", J:>1rI:a. swtotem bal.tu ,l<st clob\:ltkB.. A. poil!!l>ni1!-Ji'k Ink. bezp"'l=]>CII'Ill1ZL ""II",." ~ltl; .. nB.W1l' worktampissku.

DrOll valna

000 00 tygrysy lubiee na.jba.rd?;l.aj. Ka.wa.Ikl dlowiu wyrZUOB;ll.Sll: lutz{!' ~~ gaze. powsf.aJych, w wjnllru spaJs.n.1a ste- wybuchowego matBr1al:u :m:iJJtaJ!l:Gego. Co !li~ 'ta:k dZ1wnie patrzy!!Z, csasemi trzeba pozn.aC j~a poj~ilj. Wc~e. a.q.y moo w tYm S:wl.flG1B f1lIl1rojonowa.d. ffim.eta.ln1e ohodzl 0 to \'fflZystko, 00 nazw:lemy spJuWl!" tns.. tam,. peamern, roopyJoogsm, ka.ra.blnem J pUkawka.,. Duzo hala.Bu 1 ltWlZa poois.kll, Ale, lest jedna r~ec~ 0 kMrej lIlllBZfJ Jlowledzi~, Ot.l'l.:'l bl'Ofl, ktWa. =a.Jd.u,je !I~ w I'~Llh ludzl me Jest w d.obry-m stanfe, wiele egzemplarzy IIzyszozonych u1ew'pl'8.w. ma, 'a.Ioo, takioh, 0 kt6re nlkt niB door. zectna sl'i eZ'iato, c. na.wet wybuGha w J'~ku. Do tego doolIodzI Jes.zcze kwest1a amunlejt, Ta Z maga.zyn6w wujslIDwych mess me wy_palt6, alb-o W og61e za.ohawywiL~ sIe dziwnle. R~ia wytwarz3iUa.,. no c6z. :IOa.utame do tyah na.bol., to 000100 me letrrteje. Bo GI!;Wl, do (l.uolery. masz w1edz1ee. Ze gcaa, ktOl'Y Je rtlhll byl 'dobzy czy Z1y 1 sklld lIlaBZ wl,edzle6, czy twoja. spJuwa za.l~!loW<Lna kuJa.m.1 made in NtIW Jerk p~yje te"opera.ojQ.

Bro1i palna odprzodowa

No f.a,J£:: ~ ta.lcte miejBca, gdzle nl.s na.trrul.sz- na Za.dnqamtlIl1o.l!i!, a. na.jblJtil:zy 6_p!'a.wny kara.bln zne.JduJe sJIj! wl,e1e mll dalej. JruU1 masa tyJko :niecosuo.hego pl'oohU, I jal:u\t kul~ ~y nawet w- m:illJ', .regul$1"llY ~IIliall, e(l" t.e~ CiAez I'M,. BI'llU oopnzoduwa., to najllB.rdziej ]l1'ym1~ O'(lInj&pa bronl pa.lnej, chiOJll,e. Lura. z jal!;:Ie,Js;"I'UI'kl osadsoDB. w kawalku'drewrw., de kt6rej sypiesz Z gory proch, wk1D.da.az poctsk t dobija.a~ ke.walk1em pl1pieru, albo lll'lo1em, a.by 01 nie wylffilta1. I ,luZ- Fakt - za.l3i'fg l:Il& to mInlma.lny. CeJnofl(! jest nlew1elk&. ATe ezasaml to jedyn:a. rreoz. kt6l'a bedz1e pod rfilk,q,· No 1 t!'Eeba powiBdz1e6 Jadno. gdy do ta.klej Iuryo al'ednioy ponad 20 mJ]1nI8' trow wpakuj6l32' jB.~ olowla.ny pooisk, gdy tl"a.fJ.az, to z prz;oolWDika. nie bFJd:;rte C(I zblerM. Broil. odprzodowa.. mlm.o, I!:e Z 60 metl'6w are tI'a.1'!lbyS .z n1ej n&w6t we wrota. cd stod:oly za.de.je ct~kie o0r4Z1m1B. Ta.k to j1J.Z jest.

~eguty $peqQlne:

l&lO/lldn;y; Nl .. ~. ~~lDlI ChDI~rn\!I_ p"""'~ (w.<y tU!'YJ, MtIly ..,.J;lliI,g (<III W ItlJ'ltl'6.,-)

R$I\l1y lPe'qjalne;

-"WI>:lIlM Bard?..,- III 00i'lln~ (lli'DlBrll.l." ...,1n~ p ..... l"tWwan Ie (lIny 1W',vl, :lillo>",,,,lkI """'1'lK (WI 00 """t..I1""

Rewnlwery

Colt "Peacemak6T"

b..Hbet': U.2 mm lub 11.'1;3

.-.i.!j; (l4!!l,40 Wd:I!' lub OM' ,\llP

IlIvuIY _'pet;!aln~' .

U I_Wooll)' ~l;l.LB """""-" Sit); .Ii.Ialy- >laJI1l1l ~tll:! I!/J' """t;r<!vrl, Nt_my, NlilllO"<O<'Z'"Y'

Ihl.; PO:lolmlOO<! l:r\!j1:lePkl< 16, "",",",

163

M S[Il1IIIL 44

KlQlbe", 11<3 IITlI) 1I6Uj 0,<14" Magnum 1!oJ,~8

R~guly Ip&O;l"glr.e:

lll"""'WIJdny. NUl~, C(olny, MoJ.s. pojomnc$l bo;oben.kll. (e nabcd), watn .. p=}adawa.nlll,

BJ,I,nao~J"

_"" \.ego rue ptmlil;t.a.6. &.Ie by! J<ledye I;B.ti gO$O. iii azyw1ill go s""m>,Y B"Mr y, Nooll ~mlMZny g ..... Uur; m1al P<l.rjjOiYw mor<1v ~ Ji)<IIII1l'I! &pojwenJ ... I 1mrzy8taJ z tej brw>J. A wta aa <Ilaozogo? 11<> """- "" .. 01 .. "" to pl!ip...""., !iI!!D.&t.a, "" ~ 'ZIl;IlIj<Ia.nm IOU W IuJ"Q m..~ ~aWQW1!.!lZ\6 d<l lekklago ""vmlu, PoW\om tw< ohhl]1lle, Jotlll Jo.k1fli!"~ typo, rue """"","I PCIOlak::: "",!!!ILIIII to me ,.""",all go nl8moJ nte, o1eBt to nl_tLI no.jo!lnl"'J"><& .. mnnlQjQ JakII. moU1J~ .... PJll.n.!IO ue kr~1;kJeJ br~ jedyn .. co moM .• m'l )<'anlruI'OWM J:'O lZ1',,"I"k1- po1>W6r . Desert &i!8l", Po W.!l'i!<owllnlu kcmuG !It b.bwhy W"'>"Oklnl:I __ lu "kW}' tej 1won1 ~S" jl<!W~W! do KI-&trry WIe!Iziilynh t.oWmv ~"",I"'J nlt""r!IIl.!I.o. J.lli bOO. .. lbO Il<J4,jKl~ym -.,ml:a.lllA roonls _lo<!lY pytMo n:Ip, ,ylko 1I1l1aprzm! jill< I1II.fdaJej .IQ de; ElltIQ kUP10 Mbio 'bn\ar)ia!Jzla.l1<c. J""t.lllllmwodn)", jMll tran.o. TIl!- WM1lt .... llnlxlJ wyst8,l'llzy Jos=" rru< nMian",6 lll'. "!lU.~ ,0. .ta..0lt<l,1Bnl ... m~~ "- ""mp" .. "l,,_ ,,=:l<lZ18 'dQ )o;alejnaj kmnOl'Y bolo" .. 1 ~, Co to J~.t ... men .. pln1Lfile? No wlas,," rue lII1J8!Jlz ~g,tC 1"11".""'''''''''' ltul"k~. ~ko n-"'" ancono ne, "PUllt ... "",",olwop Jui M.truI. sotus poradat ' :ob:rllal b<jb.nek" n"1/lll<l l<urek I "'Y~ SWYIms, oo? Mngnum te,Z'. ","o;le .... dy . Jost .pory. ~l~tJ<o go "",ybkJ:! wyot!\ll"olle 1 otrzrul<l, a ]i<lza tyro t.o nhm""l1lll O1¢U "P~-. A1a·WlIl1<O,JII:-.m. OhMby 1>0 to, o."by ro~y6l1lln,Q ~ypa. k?l~y "tAnle ~ ;.wYk.!}'lll :piB1loiljlllt:te:m nBp'''''''lw~ 01<I1ll!\, A,l jo."" ... .jedno. ta broti mil. PQ~Q lrnpo., m~. I'i, tIl.k ~ ..; Q.oo'li, kt6r& _Ii z 1i10J po rBZ J!lm'VlE"y 'II i!YWu l>~a mln.!11 pI'Obl,,'11Y. z .nadj!arnl,kMnl.

Oh,.a.:I'£o I .. u,1<1<J.

rnydZiestka (isemka (S&WJ

kllbe1': 9 nrm NUIO~ ll.:;lS" SpeCIal PtiJ- bIIbJla: 6

Reg U!y ,p,,~glne:

I'<lr~, ~wOODy, lut!IJy ..... I~S (do ?-O metrOw). MoJ& pojomnOM Wbanlrn (6 nabo!), Woln" pr;oa!B4oWll.CliB

lIrzw woJol\ 1"1 mal,., 9'>"tooI!!1i iJr<>iiI II$lI memnl w""Y~ M10lla1:t¢Q w l< .. hl1I'O<!._OTa$li .... ba.p1<Dw~,€O,.l w d&lltEkl.J W .. bc8---.Motne go by]o tI'2.ym&6 ,..- Mhowku -""' 1'~lmwlCzl<ll poi1 podUIIZkl\. ad t.eg~ azuu :nlllWmle .'1!~ zmlenIlll. IJ!ld.!LI J""~ to aa,jpoPlll!lrnlejl;zao "pI"w ... w oolyoll St&rum.h. A """""j tyro. 00 po ruo.h """tII.I_", lununlo.l~· do ",go NWOIw~"u mil"'" doatlOO nlomll] w~I •• nle b<j_ mliIJ pPOblemJJ. Qby kulllO .II.I11II._t w na,jbll.1'd>lIa-J ,...pa.dlym I<'l'ile. Nte """In a s ile-, ~zy 10ylkQ t.o'Jll~ 0 nlego ..adllru!,por~ - II1O":ln&'gon},hko.wyo1'11lru1.o t wymJa'"y6 w .tl'ill)~ WI'OP- To ,,;u,,;y. A !IIIa.dY. oot· moJ&_poJImIl1(U;!! Il<IIEU<:ll. -~ alij tu,in ,y_lklJ ~.nnllm. nQ I, Il\"IwI\li!ani;y sotne """""l'"lI!,.nl..,i.eJkl zBaf!lg. Na wl~"J nll!20 __ ,. krctkleJ Jury t,ego rowt>lweP1J eNd'o!) tra.1M !III wa mn1IIJijzogQ ';ll! """"" gd "!i<Jdtil'y, No 1

· ... POmnIJ' """,,yb!<1m ZIIlRdQW&n1\1 b~'Qnl. I'odt;um!,lW1.lJ¥. )eo, too m!cly, w)"g<)dny rewolWllr, oM, 00 ztl.W9Z0 w&l'tO m,iJlO p<il

~l<t!- .

Zacinanie 8j~ - fC[ma dotyczQ.ca wszelkieJ broni palnej

Za. k'Mdym I'azem., ;gdy uZywll.SZ SWQjej spluwy, a pod.oza.eoostu etl'ZSlania. wypad' nie liezba, z zakresu ad 17 do 20, pzuoo·sz k20 jeB:mz6 r8Z. Jelill wypa.dnie:

od 1 do 10 - to apluwa.1I&Ch~11l. Bii;i. ale nie ma. o'be.w, da- ale to nawet w w.a.sle -waJid :ne.p!'aw1O:. Za.jmuje to, 00 prawd.a aal~ bUl'!i; ale moJ!ieBz z nlej po cllwlli rulid.ti.l waJIlI do Wl>oga;

ad 11 do 18 - !lOll BiOi! powam.!e ZlJpsuJo. Z8.ponm1j 0 uzywanlu puka.wki w tej at1'2i'lla-nUlJe. Gdybym byl nil. twolm m1ejsau, to epiepI'za.1bym ohlopie, jak oo.jdaJej a!Q dBI D&pra.WUa:pluwlj. Cale szo.ze!IDl.e; Ze nle jest to powame uszkodzenie i po ~j lub kr61;szej napI'awle da eilj jo\ b.ez .pomooy spaojallBty nll.prsw1(!. Najczf,!ooteJ prZ:Y-

daJe BIt;! ozyszozerue., mOWie c1; - -

rutolety

:toIet to 1:ll:.dyW1dua.lIIa broD -painS. Z k:r6tk1!e luf~, st.ne1J;.1<tCa ja.k sl"\l moglea do-

yau.4 no.bo1a.m1 pmtoletowymi. Zwykle wall t1ilil z ntch.na dystansle do .20 metr6w;

zn ,_ """'-' ..... e da. ste 1 do 60 Oczy~ale, gdy k:toa potrafl tal$. daleko'strzelae z

ale ma ... s.,1 _............ " ' . ".

plBtoletu, to lepszy Z ntego goo6.. Broil. raz s!§pl'Zela.doWUje" a pM;n.lej st:rzela. ~e.,

to zns.czy.. Ze nie mUBt~ jut n1czego roMe. tylko nac1skM na spust. Dobra. p-:rzejdZ·

roy do rreezy; bo wiclz~, ja.k qpzke. 01 si~~wiroe,.

I ill Ant01na~.

bllllv. 9 In1I1

!I[&bIlj: 90;19 l' .. p~l>ellum 11I>j. ms,g~ynkll.: e ~uIy .peq"1_n~:

~ mall' """I~JI (d<J .10 m,.trmo). ~ W"'I=y; l.!!oJy m&g.zyn.k ,S'-noil>oll

lIAluLlm 2a",,~'" 'I'al<!l. ktOP'l dalny BWobodnl.o mpg'_' ""bI.B ukryG """ tam gdllle o~lko 1lho.!I, 1111. pwyl<:t&d '" .woWl) '01Myoltl:o;rehlwl'" Nil, gdy a:IQ DBd tym zast&nowlOl< W Il.!e_J.'" tylkQ bro,tl dlIir lwbl.blk. ~ mlla jelle m1W't.a.I<llll"ly -pIs!oo~ p""YP!~"iI t1D lydJ:<!, t:a.I< no. ws'WlkJ wypadilk. Dr\\l1" h"c~, W NlZla, gdylly Q~ ale s\.<l.!o .. till "ra('WaZ~ W te\!lz 11\1 ohf"pi1k<Irn ten ·trU< W"&j;~aJ It":yoiB? Wl~cwt" wymUl.t'JI to jadyn .. ",,1"\.<1. t<lj bront no I loat OD". tal< .kCDE ""u,,~ Jla Il&""~ gdy b~d"J:e.Z ,lI\; W3oQga;! z gll.Il\,. W "19 nta pok"~Y'i'i 1 nte zaozapl.z e 010. i\le !ltrzrua~ oeime ~ "I.oj mll;>,nll. lHiIm8 ,,~ 10 mot __ nte me. n_~' prz~(iw oel<rwT\l"'i.\'oh. W ml!4!EI>l;Ylll<u mliiolol "I~ 'yiko liZe!l4 1"'-- S10WM1. JllS' .ill"; to

~'" i O!'iYl'l wlLI't<l ~ _!)Ok&zjTom<! na u!ley; oJ" I"plej mJ,cll, I to "'\< ukryle, z<)bya wog) !>D 1llstolec1k oI~ ~~. hBI'~"O ~zybl<tl, • PJ'IIIIClwnlk nlM'" me wfedz1.a.l. Jla nD8lsz So ~y "ob1& at, nl .. podzlaDk,,1

------------------------------~--~

Colt Ml911 AI

\ ltaIlo.r. 11.43 mm

II.o!!:Io 0.45" -Am' ~n~231

l'1iJ-w.,g ;vu:u,,,

lo-lm18.1tt r ... je no. nal!Iojeo 9>:19 l'ar .. b<ill urn /10l'25 AlII<l I O.3ll" Super All.to

'~JlUIY '~e.Jnln":

1II'!it.tIvradily. Maly !D&ga:i:YIl"1< {7 _), su.n.. 8.munl$

lOo.s;o",.nYIl.IIlOl'yIl:M_skl w<li1uln. Pootawlany no. pl.n~J pOlqa ~ Coltam P<tM<!ma:J<",""", 1. CloLteD! we. Co. nblnple, J«at.a!l ~"'Iony, :l'.ft 'a .am .. luom .. p_ukowalll. I" WS"1'.tk18 podz&}e, bl'QIlJ.? W~'I" jedtJ.a.1<. do Ml9l.lA.J, Jm!' to go~J:Iiy P!mol6~ M!<lliu>y IlII'lllll1.<IJ ,4frACP Ol,413mm) • .,4rty.ieryjalot k&1I1>","' motn .. p<IWtedzl.cll. Dlao:eg,,~ t<l.k!j, f1Ilruj,? A. "" ,.:r 1i<)mI. lm~~ mogQ,. <II .. ,rzech sltlWBCll ':'pcwt:edzl.m. OM" w :w._ lBS5-lOOO am.uykl>l'lsoy uhlopoy t1ul<11 "1.\1 "IlA !l"llLPlIla.oh.z~byltil!.ttd ~glilnll_prcbIlmlYII»I'-Q'wlB10 pleml'1M""", pnkaJo "I~ db ,,,ohg_ z Irzyoe1.at&k ¢l;arnek,a onl ,. ...... ..J1.,laJ< Sdyby IIIgdy nkJl blBgJl daJ8j, "sm ..",um.1.oBz, bylo "" barllm dan",,~, Ai w kntWu woJlll<llW1. w;yprodll' ~I !oe.kL llII,MJ. po kj,O;r;ym DIe w"t.a.lby n.!!.""> mOlIllut, Xilkll. 181 ~"J ~l'IO.!a. USA .... 1ll'O_d"~ .. dll "1u:!hy ",,,OJ P\<;l'''''''l' I/IsIiClet .""",opow~. COlIiII. WIailnla, "" :IoJu! &D1ll"!uj~ ml6l1 do ilt"l:>:Ika. upnb.ll¥\, Jak- IIIa-= wlOolu<te ~"'?.aw...lII ilro&oI 5liaMlll""l< n1etJe nlQ ~rzymo.l I pOZ<>l>tavml on w Iln_!j W"~~" pooo,d 70 "'t, ~ III," """t!jpIQno go '""--ktt w'ymy~lon.4 ttt= ~.."y_ AI. to in" .. 1l10l.0NlIo .Jo'Onym &l<1wem """'" w ,eklUlb <!<!lidn!oga 1!II"1oIl.,

l «I_,go ,,_., 1>=" 1 2o:nlooay""""'ruo. oj)"",.litrzB-l!I.j,¥",go n"prowcio1 tlllrtymJ 1><'>15lt~:m:t. Wad .. j!>S1 ",_talk .. _pojomnOll¢ m~ ll""y an Wppr.oyl!<o .oriedem 1l1l.baL .!ak JU~ m6wlI""" "",,,wdi1_ o:me.ykM&1m k.tMyi<s. No I jak Btany dh,gla \ -I'<lkle -l<mo1O d~ n1l!J om.oJli;II! amumoJe. A 1.0 "" dlo~"-J.zJl1lh ~1l <h1:J!y pI""-

165

PeJ,.~w ~UIy·PHJIlII'Ir.

Il<J.I'I1zQ DIll till! WlIlne ,,""ellI,<1~ .. nl" W)

Tel.JDllI dOlly4 ru...lI,lIfollJlta. nl'luw& :M~dgyrulJ'DdG"" motn.o.l"ZlICI. ZII,])I'I>;.kOQWIJ.\ JIl. ADllll'yl<lI.!lln, IJ.IS- p-lIkllWano.J,. P"_ In.Id. W ,Bo1gII. W ,WOIm QZMle p~""pllJllW" ~l'On nl"mlLl .. p'UI;Mla )<rI!.,lO'll' 6WI&ta. .. ~t<I J~ wO'tWll.r,_.w POlllI.d 100, 'n~ I.<m.\u, uJ. DMIl1 """~ I>Q "rubk"'A ~!'!Il'l wJ~l\1 ~l'IJ"I"lIY· OW!:!eg"P I'!I plarw.M, dob",~ l.lIy .. dlUl'II1 .)cIl1 al'1Ql~rD'" ooil1.a, JeIII ~ oMIlIrnla Qolnn., l!:o!I IllCtno. byJo J", W 1>1'101]1] P%JI.Gle ~\!pj~ ... ~~1~n4 ddllT:llw1o.lIl111Qlblll ~1,,",,1&O:f "I<IJ ~k,oJola nil 10() "",~I'Il", I'IJ dl'llgle rna Qll.1Jdem Bj1il"~ m~ek n. 18 !labell, mom IlJIlOO alILbiwJlj1I'l. ,,~ r"ll~ lorulHA1. ILl" I<J8IIy , .... "<bI .. lowl ....:Jl\<IIfIJI~ ~ IO,mlllJ S"p!\Iwy <I...." 0 fI1«)tlm:y .1~ o.munlajO, W bQdzl~"~ m~gl <I~ n I"&Q D.Jl<,koJnJlI POdeJolO I ... PB"OWM rnu JOD __ ~ ~_1wl w lepe;y,,-~, n t.o JlllIi (01), j)P!l.lIfe!&? ..r~,,~ ~<.OIluDk<lWe nl_WlldM I gdy a.,o~ 0 ~14 Otlll,4 1.0 Mpl"'l .19 tW.owl(!j{OWI ~Ym li3111YJ]l· JlIJ Ii!lJW1~1I:""~ W!'44 Jo"~ oMllll'D.D GPl'Ijtynll W mlL!{UyIl"'~, lli>m dldi>el r.ue "lIe. Il\l In.klI. CI'l."lIoN) I~ty UI"Ownlng' J4 t.nm umloOO11. NarmQlnle, ~umf"!IZ, IIWIIlnl.M~ >.lLW-k 1 ml<Illl:l,Vnok, hOlt ~o.m I'fy~k~l!.ujo I N~ ,,,._ ~llImIO, ,~ 'Y w 'tym ~10 Aybko "kJOOfi,/lIO 0."":1(, .. 'll :.o.pomn.lJ, 1'_b~ ~IQ ~h ... LlQ "'''''''1''"Y~, =lrn "Y!llubf"B~ !W ~"Ij gpluw y. Ale I t.l>l< .!II lu bl~. A lOt.,.. dl@"~»? Jlo B tadne~ 1!I.!1e.!Q 1l1.~~J",U nie W-'IfImI W p\l d.Jlro Z!loT"llek' • P,I ~!l2le8100\" m.~J'\l"',

lta.ilber: ',ell III '" PeJ. lDI4ulPllka: B

N'-'»J! ?,~B, ~mj ,.potyll .. DIQ,e!')l!lomJlIlIl':ll pr:ldl'Qblone De. nlllli;lJ ?,~Qa mm Mo,Wlllr II*GIIly Ip~olnll!

1ij1JallWOdn.v, NlepUl'OO'l"Y, CeJnJl. Moly 1l'I .. ~.'it (II llllotoet), IlUM ~m\!Jllojll

'I'n brllll "",I, Jo>k n'l,,.,,,,n1ll: - !.Opol'1I8, "10~ltll I jl<lkr"""n", RI. m<)~n:JL .. 11111<1.1 pol"~(Id. /I. on. ;jjl.lI; Jut PPlIywu.ll IQ tjO 1/, k.Mry oi><lrorJJl "&:omJ [lIe w&WIonl., po(!I"IIl. T.nkR, smunlllJo.lI'I]1] rozum~, n111y nt6,.,elkl k£IJ1'tleJl e.l.nnbru 9pol'Y, Ztlud""'" PI me Rt l!'OlllJlrl!J(tClr 'l'llWIOW jlOllM 61.0 1M ~II, aJ~ 1u I Z<lJIJ .. I sol u w 1,l!:oz,o,wl U!Jlytk" .. n IMw .plu,"", DllCUIoJ nDOOJe &" co ,,'y~kll, I 00 JIl"""'" dzlW"li.l0.lll'", - WOIl\t pi)ZM1.!!JII aelnll, PI!JJ:IIl:ro.IIWle n~wnT.1" ,)lIOD Yit4I1<1', 1 = ""Iym Dwloal~ nll.prortu • ..., .. jo:IJ ~Yli. to ohyb~ ru.~ ml!. m!e,ltlon, QIliHa n Ie m~IhlD, JIIJ ~Mll11!O, &m .,.,:'fIlI~8ILI\l~m IQn lI!I>IOfI\plj1.1'11 Z ~04IMlc, 1o,fWlllI/t0 oo.gnB n.I~ft~,a M1O:~ I _t"" - po .:om~ .. ""mnlu I tI"""""",,,wOlIIlu tIJl.!I,BJ mo.lmn. ~I>I!J "p,luwy jlro .. lLI101~ ogjaj\. N1s ... mowlt.;lo jIlI~ Yo l'\Iok .. t«Jh,,\l<~. kll>t!,yll ~1~I'I.o.lti'n. ,,~wo~ 0 J!l;k:lro.JJ 8J.llll~U • uatrz.lon"!fO 10M M~""'''''' e.~emnym MlGii. NIlIlI W.'fC14sn.U .. rllk, WynU;g.n~11 Z IllIll!O 811]]lk.I<I(>I'IY WYBll\ll4l. JU'o.Y ~c wylIl.ftOOI plJ&Dy lwwu.I 11l.lntll:Mm .. WI<IJ"1t1~J 1<\IJ!!I~ 11.1. pd _~n!u notmoJn!B !lzUl.l,,~ Pc pOI Jielm loitmlA w _Ill, .... oDrU' U. ."Dle. I. tym pluI.C1.!It.eITI ,kI~t pOOob.nlll. ~ 1 .. 0_ ~Il\t! ere wl<K1l1a,1 ntlVOOI. In,1'l JlO1JPIl.1Im\a UjllllUJ6 ~10 "1""0 ,,uJ·!iUnomln.·, &1. bro~ JOII\ 1'11'; de Z~lIj'al ... UW$J _n .. l<, I!:IIby HCbl~ 1118 pr"yol!ld "1!:6!'Y Itll~ kotukleoJ, B JljIJuoMG!I'l ""t;uu.iN>ym, t.iln , ... m ok. podo_ Bt!'"tolll.n I" po"""""",,, 10 "IQ ootll, A 0<1 61~ t~1l:q Ismygb wo.d, I.C t,.o. BJlI\! .... TH~ "I!I.IllI>O .1 ~ kcm,pI.;Ln1D cl 0 •• ybk_ wiY01itllrutlo. JrnIll "hOI!'" ua I'Qbld, I.e l.pteJ zd8lly<luJ nl~ no. 00l1nn<!i:!'" deb!"'" ~I rllool.;lQ. 0<> ~~o IDD nle~l",Q li:CpII I nl..., IJl'&WIl.V 8UMlIMI b'lij~!9 mll!.l ~ II 18, .t.MMlll1<l~pot. ,lenl te:t" ieeo j';lJ'ohll!mu Z alIlU11I0.iA 1 m"!lil-llyne.lI: m181!oJ I tylko B poollll(ow. wI,!" u~ 1.epy l14.8"la ll.I. UBI.Y~ ,kUk" w mlllTl.n~l. VI l<.drym al~ ~o n .. jl1rnleJ ~po020\.1iOMZ.

Smith & Wesson 659

XAUllvo e' mm

II.~ ... 91119 P"",,,,l:H!I.Ium POj. -.e:'~ l'i ,~,uly .pOH;j~1 n~:

I'orVQJDY

Nchll"hI~ IiIIJ br<mL L 1110 ~'" t.Q 1118 IlOro.dz~, NLb~ lIo, '" P<l'"""li:l:k\!.lClrrz'I!t:.aJ.I~, DI.go gIlDl""'I'!ti 1 .... 1~Ju narmllJnyel'l. Jlidll!, Ill • .I!o~ tl.j~ m.tIltI nle rna <l,n .. ""'kl:olru OL, JW:yOM.l!>y p!st.Oleio tIo iIl<I.!l.l"Oh .......... ®lyob """1:1, ~ ~ .. il<INI1 nJ'!<U'.vm 1.L ",,~jo'>Iym !QIj.f[Uynklem I iii' mL"~O .. ll1y,~I~i14 ol§.illkl 1 ilia ~ 10.1<):1, ..uplJ;D.Y 9mm .1I'I00plaJ<o" I<l<lr .. InOIl'l:lB ,y I Owl:\~l11 ~ujltd. Joi:Iyn~ 00 ~g "¥I"II"~".lIr.1.tI1I1$l'" nl.". ... "'oonOllO.!iJe Sd~\€t m.u ~'" "'" tIioJtlI ~ obOlllJt..t ' ... """"~ 1'o1l1'Qlllu m_'C"l"~""rzn.ny 1!1"!1.lIyt,1. """I<I.ffi pal'",,,d<I~ }>I'Oduk,t" Nln "r_JoJll!tj]Q. Z !.tj IfpJUW'1 u !Wltu 11.1~ bOllllU'" el, WY''<I~ W ~turnl •• n. ~ ~ JOItjI prv~"'lue, pr.wdll1

166

Silt· Saller P2Z6

167

Desert Eau:le

x..lib&r- 11.;1 ram Bo.bIlj: o.olAo" Magnum l'oJ. ttl1I.( .... ynl<&: 7 Fteollly I~Qlne':

mOlP"rt=Y.lIaIy ~ (7 _I), BB.I'!!zO oLInA o.munloja, Dobra o.munloJa.

l'i'f!± g~ do ~"kt. Zo,~J do lul'",y- -!111m,1 •• '1m! "1101"""3 t=~l, " ~o ID"i.)l wyjeohi!.\i IlAwe' >'!oprIIOny ~ T~z, olliaple, ~.a.z w IAple =.Jw!'lk""''>'''''''"'''t\I. Ja.i<q, Iclad,y!mlw~t w d~.ja.all .kon.J;l'UQWSllO I 0 ...... ""'0 Jlj"wle~ QOI!cto; -y :l4 ll& "pOlkQ Z IllrQ.II\Qzy1<a;mi wymyllllJI z pOl wWw !.emil pl"all w "wY"h fob:!orll<ll:t I'&kla·mowy!lb. ie IlllI!J& "Im!,ye cto ""I!!w ~p<iI'.lOvIyO!! I do tiCllO'lll'aa I WIem: to? MIeU I'MJ~ - MoM lll':YI'I'C1l . .Y .I~ etc lowdw u" ts 011_ ~y M~lllO)ha- Ta. _wWzkD. to J<fu~ .Jedyny _f)!gl>cil!lt, 1"llry ~dbI. llO nlnh wr_. A Je® """' rue d .. I'My. !.O .J<idyne. eo 01 po~""t.BlQ !.O.aJiV9. tu'tylill1.l "e.!<!~r.cweJ. Nlo IIl!I. no: ~YIII ~i!vIf;o!e oil""rial<\!, czymll!.a.nLEl. kk\ry mltirn.! ... gdy wywa.]J ... "" lll"ll<> ll!"IiI' mag""YD,,1< pcc!al!,6w ~ t~J aplIlWY; Ozy m& _y? J"""e - """'0;1. N Ie jell ~ to oaJrU.. 11"".1\., w. l~t nleza. .. ~n. ...

o ffi'J PCW nje lila. tIllWO' sensu ~w11I<I.l'\mtll. wBJ.y Pl'.awle .hm )dIngramyl IIIlo __ ~" IUsJ OOble,lBW;~

"1Il<lj, MpomlllJ: Nl<> _ te~ pejemnego m!l.&i<ilynkn., IIlle$JI oJ~ w ntm 10<1,.-10 7 og,>o.mny<ih ne.:b<lt. k!.Ore strl1.al!ble tmJdo.o w d:l",uej!<!J'eh 'Z!lBMI! mlili>U.l'AlOl, ma nleo:!y """'t~g. Ale' =JW1~kBzII lSj Zll.1~ je1I~ to, l!e JMli ll&_1 drKJ\. ktm<sj!o 00Ji ..... B<lhowo. "lI! I!8:·MUln .... to n1e masa "l<l "" ptlmjmowrul, bdpo pooI~~u za. gpu.~ l<ul& a !.oj ajJIlIWY J!I'iiib\)e I mill' ! ~,.,., 1 IlWOiIb Me k_u:mP[1 ILi. t!l;i<fut<lk.. Moo ,lilel, ~ J;olH\, =>UII!l.ooz?

X:.lIbllr: 9 mm

H"A1>{J:J' klS Pll.Mllallum POJ.ma~20 ReirWY II>&GIClJn~:

c,olIzy, ~= SZybk,[fi p,.....,lll.dowy~ Strzelltnl" ""rlf[, (tylJro: Wffi"Ja.. fMR'J· o;procz "Q'Zelanl.!l. !IglIl<lm pojei:lYfio:lytfi ,. !.oJ" pllIw y m<lZn!l OdcUlWil.c!. "Ownla2 J<rofi1e, t=ypb<>iokaw8 "'rl~,

PujB)nny ~ynu (20 =1loIJ, »Qlml ,o.munloja.

Wloslde OBilUS;ZJo;o w ..",~rli'ka.tl"1<10b N/kMb·l'l''''IJe.lIllIny je ""I:. jElk Sylveatr .. Stallone. MadonnQ 0I!'l' Pll'ZQ I wyozlo nem to n ... <Iobre. H\!l.lliIalldmoy platolst I1o.wnej US 1I.L'11\~ tlO!!"'""f w n1eJ -,IoJ<Dw'l n.o.z"",,, M9, ~ w "'J rolljJ«lZOl""*,, adll:a M.l9llA.L Magao,yn6k mI~ U'l r<rWn:!J upSkowa.ny.'" IIllilol 9mm . .!loaM. J. d""y~ fBI;WO ....... 10;0te, .11&_1, w d21a1B} 6"Y1ih. <-yUh ~l). JOjlt ~ ba.ri,z:i> dobra brotl.. "",",lIla.l'll1d.llQJ~ <loz;BOlna:n1.a Sit, J~I nlil b~l.~ ~ c nlIlll&ldoyale dboJo. Di;l.ye .... ybrmlns w lrnn"~ll rununJajl, lSJlli!j UZYWM.8Pt"" .. <lll"""J Bil.r<lz<l fudna I p(ll'~", .. lakloi DiIDzu~ pozwaJo. PI'<II'flUI>1IO Z nlej w,relny ogl.etI n",we~ "Vm, i<,t6""y po I'&Z I!l<lrwazy '"U"([UloJil Jo. VI r,1m¢>. l'od.abnjB, jo.k_ W PI'zypo,dkll tTJGlI:IkIl 1"tn:laj3 ecrmena Bot .... ty 1> azwana. =- stI'Z<ilJ>J_ ~1Il sru;y JAYIII. """u'M'1I 20 n .. lloJ<lwym. ~ojemnl<!..IB"ym mt\t:oJIyoJ<len:i. JiOlIl dol0Z3"'" <10 1;8) _"'J1l<olb~ otrzy:.:rui,~"'_'l brol'l naWe' nA .<IY"_ do 60 1Ill!or6 ... Nlliy takll111lly,

'i zgMllrri3 platoloolk. ... .lle ",.:l01\cl m~ <Io$~1!. prewdn.?

, . -----------------------------------------------------------

Pistolety m.aszynowe

~a.jn1e jest ml~ W I'l1kMl1 ta.kl rat' pyla,cz. Male to, lekkie, a. os\ij,ga. niezl4 szybkostl'zelnoM I ms. ualk1em a.pol'Y magazynek.Jed.yn8;. wll-CiJ} jast maly zasi~g okolo 100 metrOw. a.le przO!!Jiai; podcZ!lfl wym1anY ognia. w mnnach nIe rna to Za.d.n£t' ·go znaeaanfa. Z kazdego peemu moZna p~ og1.etI. lK'jedynczY l014,gt.y:

Sterlln[

Dllbenamlll

IIOiMIJ' eng .I' .... "l;J<Ouu.m

I'O~ m ... ...,y~~

I 1I:Jb6l' ~J!I. cpa

ll!a9Ulv·~a'n .. : .

wy~pn:y (wtlr~jB.a til!lnlk1em ili!wIQkul

I In[ram MAC-tO

I J[JJIlI6r: IU~ mm

1 JI:.bd~ (MI5"AnP

Poj. m~yUk&::m 1I',-1>4, .. Odaju ogni~

IoI!lt]j"l<~ "'y~n.ro. w ttumlJ<, R*II~ty IP~Q!n": Pa~y, Ogllll),

169

• .. 1>6) 9>:1" p.l'IIJ>IIuum

Poj. m ...... ybll'" l!a 1110 I :ItI Wy\1<l. 1'IldMju OI:DI. ~IfMC;JaIM

.,..11Ol>dUJl, a.,blLl& 110

, Al"]XI y tanbln I\CIqpJ' lObi... Onto UIO _ ,0\l'1li1& NOeI'}'-"" ~&I& so til' ~ ~I& ....-.J,

'" cll.Wf PH.wd~"Y"",'I1M ... majeJ IIDIObjl. llU' jut >;upabI1I '1, 0110 1l<:ay, al.tI po4(1bnl1. ,IU 01* <1&'J 'MlaDP"

::-:oI>tll~n,. ...... p!*WS- T1W Prab\" ~ nl.'/"!kln" t<>M~ dJaACO IoU aaplO ~ 10 'fI ",' 0lIh

llI4ld<JC m""U "'PM1 • OWll"A '_"""_1I. ouwnyolt CIIUIIw? "JI& ~1.e1l.1;1. .plU ...... ' IoU wyWnA'

na I ma _ dluiflll lui',. .. po ....... " ,..~ lid .-.oIiItI IIIlada)'oIt bT'Ul. -r-...,....___J

KarabinY samopowtarzalne i antomatyczne

I~:~~~"fflm

I Io' .. W" ~~ 1 0 P~l AbIoJlum PcJ, m&CUyukL III , 1511

~"" tp«JaM

0Iln;Y 1Wpn1' (~,.11Il> .raJa WI'GJO. W~ (~JIlIw

8lo;yb t. prw la, 000<. umwlcJ&

No, ne,J' !l;Qlll uoohodZ1my do czegol! konkret:nego, Du~ sph.JWA dis. d\Wyoh !aoet6w, IItrze1e.jl\Q6, pelnawymlMowym naboJsro kaJ'tJ.blI10wym. CC prawda serl4:to ty soble z 1.8(0 ule pc6trze1asz. &la ])IUll1,taJ 0 tyIn. t.e katdy p(lOlSk z tyoh kara.blnOw przsblja p&IlctlI"Z 0 jeden punkt. nle'aUlW1!1i odt.ego. jD.k1ll obJ'aten:la za.da!. A poz& 'ym wt'i'kAZ040 tytlh konBtrukcj1l1czy soble oIWlo metra. dlU81J1l.a1. w1QO do walkl w w¥ldch poml9llZOZ8n18ah azy na. za.tn.lCnlQteJ pI"Ulltl'ZBnl na.do.,l8 sl, e!&bO. Ale znaJdt tylko z se~k me~w. aJbo dwte. o<1.Ic'ytego terenu 8. lie OILOUSZU po~ 01 Da co j8

8~

r Ml Garand

lbllbe", '1'6;01

BIl>OJ; 020",011

Pc~ mlCUl'u ...... II T,lko OIII~ po,lldJ1lillif RItQ~1y I~ a In.! .II"Ll<IIdny I, ...,lruI..1 J. .... I& lllJilayl1lllt (8 Jl&bQ1l

Karabiny powtarzalne

"Pl'QWadaoll), dO produll!:>j1 IrA! bin RmlJ~ Cl(o&ka I nliQ)Cll'tCllm" aplu ..... portl_1U'I "'ft. k4tt1>lnaml au_yaIIym aJe U III> j6a\ I.a kUablu. ItIdr7 .~ .YlJ'llyma.ly I .. #II:I1-J .jr1.IIADJ! ai, nil r.aw:sa.l~ ""_" • tu-.n. IoU, pI'ICIIIWm_" • In4NJ J,U8 lut. ~ fit " "'1'110. .. pIA.lwr. -If IOpl .l&kb b&Nao 1"1>1 ... _PIu. ,dy lI:PDaal'1 altt.da1lUf ... .It ""III 0 1&1. lean!. ;c pnIIJt!m po ~h I ......,11 -lU.ule :l r.,ym I<~ D&l Ill! .. k*. U _ coV .... ".,. -.n Inny mole nla 1I&8ltocII'J' A. Cd.J .... ~ ~ '0 uuJo! "0. » mu. 'fI .. 1<",,11 od)lQWlAlllDl& "100Iml. "1.,, 111m. do oOOl&ry, nla ~

~I'abln powt4rza.lny to taka spluwll., kt.6r a.Jbo D1e me. magazynk sJbo jllBL on I'dZO maly. Po ka.tdym B~e n e.ay r nle przelatlQwM brotJ., zlapM wajahV.

POOl Ii do aleble, aby wyltJclaJ lusk8.. w)o~yc1 to mlejllol! ko!ejny n b6J I daJlIJ ZII.l.et.lt je.St dlug&. lula. a CO za. T.ym Idzte apory UIB~g tyab IIpluw.

Wincbes~el'

M14

'bl'buo lUI Valle) 0,44-110 we, 110,1. mtt"l'Uu..l~ RIiII'uly IDK,laln.:

N_wodnJ/. IIIIlLly ..... IV. (dhbtl JlIn "" k .. :r .... bLn.

t.o jlltjnu Imml"ja kl<l!wJ , .. , Iolrujo IfO ... [4IIeU uti

1;'111"111" 'W.

.&bO~ 'i'lI! OJ mm tlA:rO l'J:I~ m ...... ,olt",lI{l 1'yl1<o 011114 po~ RItQI,IIy .p~lnr.

Tal LO """~ II~ .... ~.d 9V&nd&. aJe jl.klll I1Ia GO tcrfIoa ~ '" I ~ UiQ'blW armIa am

' ... IIl4 1IIt 1,..... n.y I nlepcrpn,. !all mafna '0 "n'.~I<Q .. _ ..... _.0. 00 :l M - """'" jIdll

• PI .,.,Iu IIUIIJ'<IW aI nle_l_ • ~ I.Y1tI .... ,. _y. ,lair. ollOllorny

!all lI"pr~O IDOIn& CO 'flY .~J'w"" LO nam ... uc.. ....... lruIU .. y",,",- TrlMttla ~:r1lW

11& !lIm !<rom." 01>" y. tJOdA,O ~ "..4J11011 I .. allG L,l'1lW <lCn1trm poJldYDCS)'D'

Dlltli>jIl- ~J poI..m u 1Jta.C r.!J .plll.lf, oll,YbL .. nUl "' ... JU* ... petn

Karabinki antomatyczne

Marzy a1 st~ spluwa. !lbl Iiak. a1l1fra ja.k karabln I 6ypl¥8 poclska.mJ. jB.1I:: p18t.olat maJIZynowy? 1 do tegO ~ sl'1 lmntrolowac w ogn1u ~? JeSl1 talt LO 2a. obwllll jll'ZerllJt.awil;l 01 ltUka. konstrulmjt. !roMe 8~ to zaIoZlilliB. WaIl\ 81a~ nUl ka.r3bin9 a.mun.1oj<\ ~ a.Ie rue ma. ale co przejm~. nadrab!sJll 1.0 !!zybkO!lctl\ z Ja.k<\ kula w.1latuJe tJIify: I, ja.k wszystk1e kal'abiny zadajE\ Ob1'4Z1Wia. o!,aJde.

-----------------------------

MlG A2. M4Al

Irallboor: 11'.m

... 1>0): a.J.18'lJllli "00" log, '5.5i3X45 mIll t!Qj.~;,o

~~a1 ..... '

0Ma"Y. CoDN. &III~

KJed., JlC r"" p16rwn~y tol)lmr,,,,. _1'111 tAlli. ltolJ'tlOUlrmlt (10 J'~ wtBhl z tl\Qh, pr~J' .. w .. 0I04JtmJl'oh do liOll"""yall, ~"IL'· nytill lfll'lltAltOw bronl n1l! IIlPf!l c u wt"i'zy~, ,1\fJ Jep~ to pra",it..! ' .. " brbtl.. A jgJ< .10- 01 ptlwiB,W, ae, j[tI;lr ~ P I ~"\PI~.'I' ""'" Wl>f!Ill'fad~tlo ... In,.u.ulrejlL~c 'Ill!!'j bym 'N ri:Jrrli!~ ~~l1llkllu, to ~ym bard2!eJ zro;,uml"~~. ttI\VIlll11!(OOoI W ]l\m .. rkaoh mlalu "P<>I:Y SJI'\lbJem ", J).~kw"mlu "tw do nle.J. lI.(IZ7Jl IIIl n~o ..... lod!<llo .~lilml'AU· • ..:mbu_lta~ WJ' .our"J' k ..... &bm· ale 'IOII<tt ,IOdIH>, ,JMr. 10 _ ... e.merybJIIIlt8 aplu.. TIlL dD_ @I doDIY'IllM. .-.. '" 1I"....ago ,Torn. pcIDiId _ywr.ltl1o _ sem leZ m_lwplC 40 nl"j ~J~. Intnl..,. i<1lk& IlIIXlel1 ""11!P11l"'Y p!>llIt.a.wuwy, ala ZUJ]elnl. -JJJ 1l_J:my'ltany 10 we. I 1iIp1~ 0_ gpz1kleka. bo 1;& _ a~ ~ylko .. ~lullm ~ ztmn, .. DIll ".. pIAII\J boJll- II'Iaco ~ jN;t wtaAl. pojU'aWiaiilo"" IIlm 't11k& """""'" ala ruuIa:l n!e byI& tD Ipll.l ..

~ l'aIIIaIII" po _ Ol1lal'aktery.'yomyal ~1o:!a 'Z JII"IIOdu pl":Clk1"lljom przypomln a, go,j.fl!,,~ 01" po

mioo.mr,)'TlI m,1:jf~1I:\L r1'anwJ ..... 1@!'a mlldlliu uo:lO.J, rue <=&j':1Zie"", <>belm.", jlalll.(Jij .. j tie Jl:Iego 'amunJlIJ~ OIlOll QU.at. atr .... l"" ~ t~J ... moJ, <Il J"kleJ mJl Ml6A2. t~ jo(\nlL)< ,IIlgO 'zasl~g ijFi!od;l. do lDdwlll 100m. 11. j tal< llle jao. W1ia~,y ~I>y. 061~y. NaJ!epnlt W"""JI! loot om<ywi&lleM16AJ2. o:.ylt Wlaftnla ~n IUll'alllnek. nn k~OI'.v nlQ. T.$rlir. taplB;I;.l:!JJczna't>l'On, praw~8? W mae""'~llku m_l"~ 110 s=yO'h ILB.DoI !tlIJlb~u eJi6mm. !tt~I'B z-odleglCllol zoo "",wow pJ:teIlLJlj;lra:l.<!tj. lekkll 1<A!fnlli'llJ(~ knfoodJXll'IlJ\; To. Jl'lu,",,, j!l9~ oholE!l'llle OCIlla. mQ;ln11 ao n l"jPQ<lpl,,~ coJ!} m"110 I'<lltn yell ga,Uet;dw od CI!lownlk .. cpLYIl'Ul"IIQ ~l>l'I' 1)8. 1!1'!LJl"~I1lklLl podhtfl>w"J BrutOwoe kOtlmllt'" Nawta,Mm. m6w1roo ~~t ~(\~'lIW ~""'I wy~ryob~ltl, ~Ml ~ lt~K&t;yllm-_.r )OA __ ~lllEma.."""""JI ... ~kI>Iblj,.no'~o d-.oil1 d_ 01 1I\lUII- A ~ mpamnlalonD IlOnlnU),IlQA.a byl3. ... ~ I ""palnI" ~ _lala 1lI5G u daleko; oJrollftn>an.no ~J 1f1<rW:mq -..ur&jOjI 1 od. ..--urn.)(Xl wtelru do mu W'JI"'i>V'ad;oarnr t;yl!nl ,.._ lIIOIdeII' loIaD 0 M4Al rna ~ 1"1\'0 nu Bta.,"GZTb ...... 14l<lAdaDL ~IaIoIbJ.PD"IlI ~,,~.!IIIm<!. ~ ~ nl J __ r .•

~ tIlDllt 0<IIitgI-. ale jIQ]>Ier'w_ 0&.Ie dOIW- ........ ~ ,. Yl6 padapnlolo;z l ped~ ... jII6I. dlltD ...

~ __.u. PoGrvpo- j8lt_ruo. tJl}[_Qc~ uIO I !oU.106~liOchoIoornlit.111& 1>..m.. liO)ldan"~ J poLyb J

rJ;ytlI\ '01' POWQ~Wlytlh 8~8n""11 k""a.bUikdw.

Steyr AU[

;ttoilJ~e'!!!! mm

JI' .. ~j: lMi8x4O NATO l'oJ,. ",...TJ1b,: 30 ~~.

l~~ OIln,ll.l!aMoD CIil!ly ( ...... jOr .. dIup ,1If,)

Ausl.rfa(l~ 1mI i.!I.k IObt. uJ>Odol1a;l1 __ .1'1'11 Ij,7.I.1J~:m.ft. 1'11'rn<!. ste-yr, po,i<.lbol. J!l-k (}]@Ok ""olIlla 6w6j l<:arlib,n _ pl...,IY!<U

A i!.o "'flO p •• jekl;<)wu.la gO w mcdnym. r~t .. rJ'''~Yo"".Ym kBzta!01I> 00z kDlb,ll W!MOI".J. No wi."", 11"1"""" [n~""yn&"

>a1S,]dIL,j<I ~Ut,... .h ... ' .... m plsr.o!o;towym tU. oIrnlaSlIll.le. W _Earib. Ally ,Je"_. kr~uM J1Im.v'woo tIl'Ul>bJ>_:rn"llIJIII"",ljl"'''Y~ ~ o_plq:w,. ,rl\j""" ,oqIo 1>ron1" ~ySll!OIl/)I " J.kl Joi~~ ftLl:Il -""l'!lblnelO' Olloldrn1. O)y~"~,\fmnly wbI'ffilc ~orn. mPin~ .nlm t,luq 0 ""1,('" lr.6y lbl nfel!:l<1rycll: Do .. IMJ~, ~ I ""',., !Ii" .nil! :I:mJl'!-, Mil J~.""'" JC!ln~1'aJtHI 'rze];I! , IllotllR W J'nm ~. IUt J' po DO? flO Ja.!! :ma.~,- "" P""'l"D 111!00 ~ I ",lIonlU. ... 1Itla>:!;W1IIalloUU ~ ! n """""'laJu ... ~ no I rn~ _:no. '"" I>:lIoofIoiol. dobJoa"Illit? n.. «>gQ.lll&8O: p~~ .".".ay~ 30 IImoJO-

<laldiuinw"'" loti oam,YJm_ JOldinlIiLn:e:!a. ~ Z& _ ~ -tl>C!IIl 01)""'" .P"II_Ue-c.! __ _.w", " I

~ jM1no. bo by", ~ -.phnro, J1I& I>:I"_' ~y _I'll< ...... _, ~ _l'IJ'\ .Il!!

znaozw. po ... _~

Roo:er MiJll

E&Illll:" e.ee mal 1rUGj: 1l!i6z'>5'1lA'l'O

Pol. ~ Ii, m ao lnl> eo ~~~

Wodn';V b~ll~ 1.1-14. J>oIIa,m IlIil'llZLJ,:Is a nleoo l~pazy.NalPopuJ"""l~j."., OIlYI)B b1'O:d W ~J J\.mel'yas, KI(I~yd ~"prOOtiJ, w Ill'llllllwl.o.nl'tie do In"yUh apluVl', " ~tgr;y")l. <>1 opoWW!l(ll;m. m~ j~ bylo Kupld norsnnlrns W nkleple. 1 dl:.Ulr..j elQ ad..,., ... t. w JalPmS Zl'uj"o'iO!M9m IIl1119t.eo1'.it" moMllZ odkrY4 ""I!l .... 9ll pelen ltaWlmklah. j!l!lZO'~O nil r<\zpilkOwanyoh RIlf,6I'\l Zll.U~t_ jedn&, oW<;aWII ~_", ludzl", kt6~. mll.J!.l ~. II'pluWy wykazUj'l c,mo""";Je do Ulll'1l<Aml1fB. lah, m .. l~Jl\ jII.~Ult! w l<wlgtkl • .D1L MI1<l Of.Y nlllbl •• ko, wbljaft\ ew)ek11 m<,lW~ do ",I ell JsJtteS1<l;>J'&ll:kL Z\lpoInllt nl~ "1'J" • .nl!:~ ~ ott blAlr" Melle z r..-l<~u. ,.., woj8kowy l!i .. ,.,,~mak """u"mowy" wjrnlJl1QwIlJl'llllllrolblll g'lOWI> .blzono, VfYIIIl\d" 4m!ell,Zllla. .. <II> ~ ~ ~,?.>e.oliom l1byll« jodtIJfIn& _elu Judm. l<..orsy ..... IAt;Il _ t d&m>ntJllOllbllll.lpltk8a.n1e .lej. " _,m -.: jeo1; Ii<>~. ~ III!lny ~, na Ill6rym mo:mo.~ZUl"'" .. ~ UI S!WI.lIi _"'Ita ~"W}'~1Il1. &.eyr IfII;J """""".M2,9, ar.y1l8,&8mm. M~ do DtegO ~ od. &I"<JIWI ~aw

"" ~.t<'l- PDprRZ~'IIQ dwullz~'''''o101~JI>'I'''J'C!I.~ mudsll ~~ ... ~mo.:. l.nn o1A. IIJIC!I'O eye.!> k:e.:M.b1n61f DI. 11\_ ~ ~ ~ ...r.tv aprawdcI4 z.Jakim _ do OQ'llleD.lL i'IxIm1!n<>..... Ill!. _« ~ ¥zje do llIenl. _ 'a, ka.."&l>InIl. 110 .. ..-.rtu prz~ "'" dzlUlf6 ~ I-U 'IOlIISnle )Ilk",; W1l1'l)1 BlJgill'a MIul.

P2000

Iblillw: ~ mID .-J.1JalU5 'II!I'O ,.,~ =acas~m R~ ipWJQlne:

ll_WtICIn" ~ ~ (ala Dill Z&pamln&j O.Jo4roYID mUSIRz ml<!d ~ IIII'.WDY kOmputar ~""lIlfY, ln8CZlij = Jl t.l!!lQ). Oobl'EI. 'l.!rutft!IIJ'IL

'ietJl ~ toO dlla. ~1elJ\j; i;osW .. tAO J .. l1: 11 ....... 1 .... t4n kitra;ll!nek'?_N!~, t.a rue JI>lI~ broil ~""mltow, 611001** mOM t.a:k wytJ4,da. I "oal.a nil WJI"'~ JIl. ?1'ClIw!l.lA11J'DIl blLJ;!.$:a.r6w w S1:r6fle Ill. Nc, .hOCI",. tAl< whl&ruv!8, to 1';l111U\ll1.1Il Jl\ wla.aniil w ~"""J'D) lIlll'tronla, l<!>lD ~ W~JDl<¢WGJ, ",III 0II,ll6wnlan1. cle. i!<I Ill. ,,\llllLll.lem mdn,ytJ;l (!»j~1et W okollgy. A neWljOt, '~y'oy", ,.,<btal. \0 ~~ ... nl'allJ ...... nI.~. to-"llJlaIll,y. nla 11&1 Un wydljka.o:..G1e$4. _'ll':Z ~ 4~ ~bfwam,y1ll' JlQia>]Uf" 'I'a opl~ podobn!8, jIik-'-ma .by~ 1I:Dm""","", ~ p:lkuu,)o 0>1 ~,",_O4 broa. """j' """'~ ~l1U&"~ Wt.fn prQJlCllILl.n& abnleJ'ruI, &I'll ~JIII-~ D& ekraulku _ jIDCIholo'IDll 11IkoJs<:e,

... tI\I'1aW\ Il<>"'fp _-"''Ckrwo ~ J$St,. JlOdw1_y. oIDmJn_~~ 111 __ """-.. ... 1UA

.. ~ oM t:'1IIm ,..-~ ~j l'aI!OJL. ...... - ezy ~ , .. _IIddI:ra 1a!lY~

'_ops.~J 'IIury~!

1DIsrn1 • ..my. J't'OCl'mo.nDy lP'~ Doll amUlll<lJB.

Pompka

....... -=3'.-- ~-b:IIl:Itn ~y dn __ 1&, OI<lJ JlUIlfC'!.1IaA.~

y .. rol<u 2ql.ll, ntaco JI1'l*l '....,Illl III'!1<111mlam ~ 18k dmJrnIe /!;<J ~m bo ~ IP'Anamlk do ItI:4rIil!Q <1_, .~ lI:&rqlne '1I~~J1lIIIIlY. ~ IIlI2l:B '0 ~(ll <lDilWjes;z _.I' _ ~ U81 ~ ;nmuotrl't!l>Il;lOnJl do U4Al. W Q.adym ........ ~ JilQ tej ~ltlWIe-u .. ...mJe bo "...wO lab .,... ~w1-. zlJy~ duao • ~ luI na 'J!1'".ny mpJ&rs JIl_ ~- n!egomama1_"J """Ii Zon&lo lOb bow1_ Il&nDo I!CI. pomlmO '..010 "xml--- I" !by" ddllUm& mn..-tr1llwjlL Ci>J&mBI!l& teJ - paIIp.I&". zaal<leowaDlu I r~ jp'anILIo4w I kDmJ)ll"- .... pol'l(lllO!l ¥ caI!r.ImIkIam. OJ. ma1y:ma r6b t.akIoll ..... ",..... (!) ~ .yJUnl .. ,...,..m! ,10k lIIIlujeA ~ wyka'V.LU"_ IIIWIIl<t I ~JIlbo _1<" I eel!nmlk ~k,""y. ~UI&J wy~. )" loll KUJI8InI* 1ll_J. 1<bII,,1 IYJ>a, ~ allD!aJ": PlRbaW1C:tgn!a llillk.:n8l!!al<ak4 gw:tA. • kampulier ~ JI&~;yn;I Idlil ju~ I lID rob) N ... \fPl'w AI~ !II, mzy do""", go ,... pomOlq. srlUW.lI azy I.el III<*. dy IdOIIDJ t>lIU:D, wallO do rlllIC" _ pocI.I_1t£O IaLrIlhI!1l<a._ JeSll wyb_ liD dl"ugte n& Bknnlil 11""'_ pocIpowl<'<lJ; ZIlI d~1lI 118","""", all)! adlt....u. mil 1.1>, .ua ~ll! 1IH~'_ mlala. 1IIli>jrlGI!.Id,y tallUa!I DDIIOtiO :r4111=~

III perm"", crM~" 1I1iIII •• &I. p,..y .... 1I: ~ ~ grana:O 61¥ progrlUJllMlll I P*W!J lIIaIJIJ " .t.ron~ ....... , __ DIll _ pray Dq. ~ ~b>z:a;e ma~ <dbl'd I ~ ~J Ibpla:lowAC. AIbcI ~

""'" p~ '11& PMI1dad b&Do <II.T oWIo (p6f=sJ -,.!m:!nI" lid'" ~ ~,~ ~ .. rtbch ~~ _ ~ ll11Arr:KY ~ ... 0Ila;rn:l!t.'8 ~......,.. ~""II:UZ <dI~ ILt. ~ 1I>QU.YD.ItL.~

--lit b~)o~ w ~ llfed~gr;..~ .. dJ'UII "" nm'IIIiIIII>l'30_".-,

104 l-.)In ~ Tell mn~ dn __ ~jI! lI5.~ ~ .... doda;8; _.". ..

rb ~ A'" . 'Ylko &'WJ'kl7. ~ j!il; jwma -= -.z ~

POjImllalO .".....yub.: II .&IIOjI: .ru~

bgUIy ,pedoN;

iUJy ,(j"I~ 110 ~ _1"1)"" DcIb ... ununlO., ;rnllll:{O n bon

Na.JJl1'08tRt\. a. jedn~e najskuteczn1e~ b~ 110 wym T&n1a nil. nllJwtel· k!oh d,ystaneaoh JtI8t wu.t.dwka.. P<IDadz1 z ni~ sobte nawet I;o.kJ fn.jBl', ja.k ~y. chooby byla. r.o plerwsza. epluws., ,lak~ ktedyko1wie:"k wzil¥ do 1'(\k. NIII wym&ga. dokla.dnego oelOVll$.o Ie. ahmura. !lI'Uol.n • olOWfanyeh Irulek kllkumlll.metroweJ 6l"ednloy • zdmuoh' nla ka:lldeS'Q, klio lloclzlB no. tyle glupi. lila n1e zac=ie sp1epru6. gdy otworzyaz ogletL POza 1I1'utem.mo:lina. kOI"<zystao'-I'6WDlez z]loowk6W lru]cwyoJl zwainyoh brenekaJ1li· I wtedy no,w t muta.nt wlEllk1 jak kam.len1ca. przeetaje Bl~ l!Im1a.6. bo kUla 0 ~rednlllY 20 mlllrneliNw, potrQ.t1 pawalW BzaJ'ZUjllPego tazons, W rnecnaatce try bl'sneJt;:a. za.. dAje obrlltBnJI1 OlpklB. Zreaztll<JlO to gi6wn1e UZywaJa 1!1~ takloh nabal, da polow!U\. To, ttl obeante polujemy na inne zw1erzaktnle Zl:llhln:f.lo nlczego. Wa.d4 llT.!'zeIb druIDwyoh jest. loh zaal'l8 I calJlodd.

U"""OAi Stra} Z8 atrzelby IlrUt;em. 0 Us trafl, tJoaktawany jeIIt pod.obnie. j&k. etekt.y t.I'&llen!& gr&natem dla obl"e.ZetJ. lekk1ob. Sprawdt w tabell w rozdz1II.le 111 m.lt!lI!IIUU. T.AJlT1tL

I'III.f8I> " lapolDlL To ...... L ... u ..... ~.Y • erut4wu • IIlIIi6fUyllkImII 1>fjbu!T<'YDL- ua ms!Dlll:my "71k1d. 00 IIle? 1 tt!i! <!We, • ttl 1.'Il'" elllllld .. y....tIO 'Or 1n'!OP IO'lI¥ut.lcL8 JlIQOIG1II. I.D ;.- 1IodlII1I_ mll6~·l>9bo1n mD2e 1>y6

l".'IIurMro~ ~;r.o~'lly ll!;kollryYtl\~,)'wl'1l1- nllM pr •..• !IOI"'PlliQl1p~n e, ~u.k? l3.a.D<t11ll~. "yo.1~i!lUW go. wykopuJW!lI III&Iy dol"k "~Jra'll_ I Ul'lJ,tllj~ml"'llll m'.Yn1J~1i <fTl~ ~.paJnlk [ll).l)t8kowy. (lily ktos na ,0 nmdepnln 10 OIU 10 all\bclJ ~MlI.DWyoIl kB.llbr~ ~~II.!iII~ ~~~I" Okoljq"-'1!:l.J,ll)oa "IIII'll!\: ~n"

---

Strzelby

Brml wsparcia

Ba, Wid ,ja. za4wleolly crt alV 00Zka. Fa.kt., czaa na.nieee olotszy s'p~ Na pler-w. S3y ogtet't pOJd4 karablny I ko.rablnkJ JD8.BZynowe. l.'trtl::!iHj gra.ne.t.n1kL A ZIlkolWay. my na napl'8.wdf,J WlBlklob IUlach, No. dobra wla.:! do sz.apy. Co 61~ tak gaplsz, mysllsz. te trzymllm mozdzlarz n.& podwdrku?

rnrnrka

Karabiny i karabinki maszynowe

~ml&r I).&.b<lJIL 10 11111 1a

,uIy '-"-.;Jaln.: NldZjlWCldny 0, I~ .... 11ilI. .IV', iy mDI~l1 (JIru~ Iflj i!IO "'.tr~w~, OWlln .. bO.JQW;y

jes, bracle, t.ak brol\, k~r epokojn1e mOOna pnenOB14 jaden god¢, meUana jest ~w .Y~l 111 t.a.d

ClInt my. "~llzI8J z mo.g~ynkow 1 zwykle shI;tv doetrzelania. a81'1a.m1. Dlu.

tl' serta.rnl dodl.l.m. Nle IlpOdzlewa.j alQ po n1aj dllJ;ej celnesct, bo nle po to Je skon. e UOWa.no. Maju, pl'z.yduslO wroga do 0l.eml 1 Zll,sY.I?&C go gl"a.dem olowlu. W tym IlI'ZYPQ.dku IIQl11y ate U04o, & nJe j8.k0!\6.

01.,19 J", wp<ll 111'<1u.!« o<l ~;y "I, )Iolt ~lilOll 1NIl'Y' « .... at. m:nJ5.jSZIl, ~ a ez_ym. BtJ,IZ JbI. w x.amJ 1l.W1. till', rlo*",," Ietitw. "bo~ CIJ'''''",J, NIIJgqIkl .. ) m ..• ] IIrI\ NPII"~ ll<l )!!<lnymna.luf",.JeoIll nhlopliO ~"" .. "" klotl.l'a ".~Ib,. 1<.61'" ,...~ (1'1' 6 il1f.Y l<Ie uml.~n. ~'I111" ".d [I."",.. "" Ill. pII.lilDroj od. rozu 1 'DIe st:l'zeJaJ ",y4"'~, in !oil ImIllI.DWIUl& .plU ..... IP>Y y .... Jon& _nOlllO""'. T'G 1,_1'0 I LaI<I" nMIoJb.)i' 1'OI\Il'l'1lduloc""",,<I, naay-o.~ 81'1 1>01c0"1<1, alba l<utoj6wJ<l

MHO

Xrollber. '1.M mm 1I.b6~' 'I'.81lxl!1 min ZUl.l&lly ..... my ahIOCIlI<IJlY ~1WI.j;:ogm, R..;Iuly ,p.r,Jall'l.;

Tyll!o OIIlatl gllWllY

Xroll~ o,ea 1Il Ul UaM]: ~.I!Illt1f:ll't"'TO

ZUUal:ly. t.&IJIIylub JIl.A&U9nk1l so Ifl. Ohloclaoll;V po1l1l~1'UllI

~lt(Iuly ,p.~Clln.;

NI_w<lllll.\'. 'l'QI1!.Q OIlI"n Raryjny I a1,,~ly

Karabiny przeciW8DfZQtowe

K&IJIMor: ll'I.'1

11'&11610 ~.fJO" Rrawnltl8 lloJ, 1Uf~a: u tlt(luly 'f:I.\"Jclln.: !)uqzo ""IllY

Granatniki

)lUO jest m1el1 w rqkach k8.l'abtn, ale jes~e roUe] ooa znaozn1e W1ekBzego ks,Jlbru. oranarolk Je.st to broo. wymyaJon~ jalt sarna ne.zwa. wska,zuJe. do mtot.an1a na "IVltsze ocI)BgloQol gre.ns.tOw Co prB.wda. 11'1 mll1dZyOZ8B1s zamle.st. ZWyklyoh l''ilOZ- nyol1 ~Qty one przypcm,lD,aO poW~eJUIZ(lru:l zns.azn1e nabOje do zWyklynh spluw, ale I t6k Jest nl~e. W",zYlltkle ponlteJ opwa.ne gra.ofltnLkl. zs.sllans Ill!, 40 mlllmac.rawym1 gl'anat.aml. kt6l'YQh wybOr jellt podobny jak ZWyklYlJh l'~yOh ill Jed· Oym Wyjl\tk.lem . zam.ta.st gre.na.tu oglllsza.Je.Oego Jest oawtetlaJq.cy. Wystrzell;lDY '011 n001 '011 niebo rozt1w1etla oorSD na 3x20 fll][UlIl), za.ntm nie spa.dnie as. 2llemlli!. Du~o Jtwor6w bill slV jalmego swtat.la. wtQ<l mote st, zdarzyO, r.!ie k1ed.y~ ure.tu,le 01 to

4Up8ko,

UlWIAI s~rsa.l 3 granatnika... 0 118 111'&(1. zawaze zad&je obl'a.ten1a Dormame, alba lr",cyaanl!l 0 U8 na ka8tOe Wypadnle 1. przed t.ak1m grallatem ueteo B10 rnryozajn.l8 nie da. 8prawdt w babel1 w ro;&d.Zl&le JbuR06l!.1l1ATmrxo&

II-sNI)t I~aln,",

NI.,._Od.ny. ~ .. tm!1l ~te Iyilw w1lcidy. 8d,y !I& \uII;\OII wy[lAdnle 18 IIlIlo w:1~1. Wjjl·t<l !<I<ulM 1.eJ Gpluwle, nl~'i'

8J\ifl p&r.t1I,ulJ""'" walkO It mnlyml"DIInooKltnt m.lJ<;l'IJsamllldzl8e .. 1UIUIl!l!. PUnn.d .. _ill \II1\~puwci!4 do""lodJJ> .IImI.h ... 1110. Wyglll"".)WI plwl'tkllZOnn. J .. dlU11I~J'ZI).lowail'uWlW~! r.oc.ll.i'ba .. py~tl!:QllOmQ:m6 g nloj powlec1O!l'"

.r.n .. ~ 1 .. 0.1>

-- -------

----- _--

I M203

I Reguljl _","",aln.: iIWan ... tlClu~

Itloo1" ,II\klI."""lD.k wymylllll. taby MomlJUl~ 1.BII1.\110 ",,1>1\ 11,..1" eplUWy • lu.nbln I grllnllld!.U! • "wely I">I~YO' "..". "'lIII, TAl( na~tJdJIll .. 81", Wen !l<ldwlfi~"""Qi!P grM·,_tp.l1w 1'0 J«ldma ","",1ft ol<AMIo 810. lie Je~~ to !)ron 1l&k (lOl'ulunf" J!e ruMbA )l\:l'AtI1"ll~"M dO Wl,kJlOOllOI kar .. bl,,6w l'I1olu '''I'l'dllilll1 JIIJ U2;ywn. Clra:n .. mllt J t JeC!nOO'.,. ... lQwY. & 11<1 lIuIow,,' nI& prr.eaUWIl .IV lI,r" odblilk!lWujp .1, ... ~lU.IIks.m 11l111 •• _nym w okol~y opul!1iu I II bt,lll1l. p,....""''' do p~u.

\ MKI9

1Iak'J1D&1J;l,. ..... "., eoo m IIegl,IIy ~n.; 'l'ylkOeY,l8tl ~~I:V

kpomnlJ ~ IIt'A<1nlU !.<IIlQ ... r~klUlb.

'I Buml •• koro IQt,nloj" k ... ,. .. hlny lIlMIYDQWesO ~~!TlU 111'1 iorOblO tnl<IoKP JI1·o.:li).""1l<~. pomy4Jal I<;llld~~ pcffllOll.1IlAIl1A), i ::QI'It)ll ..... 11 .. ny IAIIlIIOWO .. "t.om"Lyqany .rjj.tuIo~"11t 0I01d11 ~w"lInl !",_lwnIkIOltl Je.~ j&k1Jltl mal. plo;omJ, WlJIAlIW .... ~ I'll O!LOCIn ""~1'I'oeO II; J>QWlfIN<Ilull "lomt, I<> Jb.~ 110 broil wlaotnle i1ln 01«111., P61 .. loki grMn.'.ow wy"'..-Ollll<lh II r.e.J BI>,""'y

.'11«\1 l<llIm G6I<Wlil. pcJWOOUJ6, , ... ~1"mj,Q IlMaYM al" 110110 .. [1./;\, A p_t_ e to .fI_~ !lUI?

Bawoka

Brofi przeciwpancerna

Czaaaml, aby pM:etrwM potrzsba jest nliLpplI.wdij cIutyoh ko..llbr6w. No. ~yle duJtyah, aby pcwsliM:ymo,¢ pedz!:\Ca ns. qlebla st.alowe mcnasrum Moiool'lo. L przebie JeBo Pan. COIn. z pomoo!\ przychOdzl} IIt1j.l'e konstrukoJe pam1(1t1l..1B;tlB Jes~ W'lelkLe woJny. jak1B Amel'ykll. nlegdya toozyla Z8 awo1mi wrQgami Til. brotl nie Jest Przaz~ll!l, de walkl :.llludt.m1, ale je.!lli ta.k alii! zda.rzy, to potl'a.ktuj to, Jako efekt kl'"vtYOZ1leg!) tl'aI.leD!a grltJlatem. Dolda.dny opia znaJduje ale w tll.ooll w l'ozdzlDJe NlIOlWlllmL\ T..um08.

tIoI!~,pLI~ AmUI!.!;.i1;

Main "c_o.ml "'" 81~ )!; Jnl<le;DO, ~ ".. ~lm ml"JoloOU wybrolb;vm In1l ~ ~""Il..

OIlUo. "gMQIPI'~OJB. """yw~n .. d!l.wnleJ p~"~~rt.CMIllo4 Tlill ""'D'''W~ ~~. tyll<o ",ml, do i<WlI'Iol WJ>Yolllll!~ <Ii! tyl" n"_l,,. pO,l.'''''''"Y 1f!'M1A~ 0 M~. rllkl"t.<Jwl!'In. PIltn!~J DAoIDkn ... 1.,m a]lWlt 1 rILldft!4 r.runlo .. IIlMuDku n 1~1'I"I1'ja<l1.!n. '~:Ylllo u wllMj, sby "u<~ ." 1<1 JlhJ Z ~y lu "1''''''' 1m I. 8~'O' "tl"Ml,",." bQ LIl4<1"')J "'!!;l ~ "lIkwM t wmlenl &10 W P!'i!Y po.llmll ~D 1< ~ 'I'! \:D1ICU gd:zI01l su.. WOY lct.oWII mOJ'Zii lIalekllC. n 101' Broil. wlo!lo"o..owollo \JJy1.ku, nl~ml!.l nlilzn1\l)';C1111.1n", 1>0 jllJ< w 1Iut1 eu mciln .. us:llrodlM !Ul,W1J;18 D1e:J>nCI!lBj l'W'y7 eo.yo c~o1ko j".' z!l.ol~ do ,,1'Ij amllnlllJ~ No. I m", Jild"q. JIDClDt.o.WOWIjo w!iOl~, lIof\I.lnz by~ .11a]!ll'Il18 ~I1IlkC ~IY, 1>0 IIlaJIIM Ie) pll."""I'OC\iJn!<I,lI' rile )~ot Wl~K""y nl0 t(')(1 m"t~o ....

tl9tlotpnolG amWIJojb

M .... motn~ J~ S(bsI""lqdlll~ ~ul<u.ol, ~I" jej!~ z lyUl prchltr:n

",,",0'1 ~ny, i>"«I<lJ"lPl\II<!OrnJ' "tllll .. t"lk ~~l<\&Il;CIw .. jIl'llllQ"~O)WBSO utl/tku LAW", 1,,,In,1Et ~ "'1&"" .."klll.nilllo, " l< \4fIIJ m IjI!~1 81,rj !.!drnm J!OOUll< l'alttat.OW s Rm;1Ua(!BS~ 111 ~DlWPOIO'O, aerw0 w o:elownl~ J llNllotlWl IlP\l. ... II. w L)fIl1 !IIomlm.l. ~ rYKtOIM rx<tIR kumulM"Jll" "",""y!14 ]I>GltiG w lr.Uw"nku bunkl'l!. Oz,lt 1,.04 .IQIM<tOlill> -poJol«lu .Mo]",n ... BroIl;!, ........ nt(lw"!U. ZLWmlO "II pdlnllll,l' 'lQ"'~ mloO 'I:D 1IO~ ... I.a1<~ I'.ILbaWllll:Z·);O. mg!o, 019 Qi<IIJI!I4.l!8 ~"~ byd~lo ~ ~nB bl'<ll'l, kL4r. Ul'ILLujol ~I ~Gle. A 1'--.1 !.O ac ~ mBII' l.!lrl!llllOlll&1n

Mozdzierze

IlOIIIotl'lloS<l .BlDIIl1lojJ:

m.Wll1ll<a· ~kQ "jl<I~Y1<UI'" "I' ~I. ,,~aJmy .... ~IMfU n~l<,"o II""'J<le'O 1fy<>lD. wlaltT&l1!ll !,<Lkl p<1(l1.~ II''''''' nt.,Jm.nlej ""'" (!lo.J'd.o crudlll' tII"1 l?M<!IIPOJI i.O IlU,nn9. n", "", .. 1".,18,,10 J&d~" "mW<J ILIIlUlll~JI),

"R IIulll I! ,leJr~ t.o b",,~ 0!l.\?1W"I<1~w", u w lorrily IIII? KOnRtrul<o.~ j""~ P""" I.s 1.iL""" ... "PO"""'''' III r", W 11111=' n~ ~"fIl)lI I "",nlnt/jl, oIaImb, "1l'Il,ll'DLk.C "'N1.\I. &Ie Sd,y ;orOll 0IIII1 ~10 IIlL ~d"".tI1!I ... 11>0 II' Dp,,_n~) rnllFyM nls lIlI' nl' lGw""lln cd Blluu_Zlll. mu 1m 811!wq pOoluu, a ue O!l:J.l'~~ t(lUP =\JoQ(I"" ;.~ ... ynk,v .. jj.J!);mlo.jI} fIo.f'Il#

rZildkQ "1>IIDn\~ \lI!.Y"~"'" 00 !I)L!o kr.a 1:ll& aI!j n~ oGl"" lu Nlby ua I>l'0'l''' ",y!lo$.l'd k",~ 1 PQrillld lufq. II·

lIholAn, jo.!<.<>I ~llItIy n~. udolo rul ,19 '" "Ill tr!Ll'l~ 'NUl, ", k1l.~ r"" .. out! ,I<Idlo .. k oaJnbI _\D~I.m. W WUU<I\.\

'"""pt odd 1\1"" ~ D ktll!l1loW\" ..... 1'1 nalo. gd:l;~ I;fI ~g) 1l!~<lM. ~ ~~~ lJl. 110 ])!l8 <l.oooalo ..... nym p\k'o.lI"Dl I p..r, il.ur lllc3li&:' lAm OI>M.gn ilia bylo. W "umlO r.a JM~ .1"'''''' Ie pllll'WlIl<Y I ClltII.IJll ",ooddm'~ JOlkl .. 1yol .. zol>&Olly~" no O~.l'1OII, lIlIl!Ml!tllnle"" BI~ no. ""Jn~, ~ l!ol""h~m. NI" ~ ... w 80 Of .pokeJIl, JY~ I\~IJIJ&J I n.1~O D'. bqd~III"'Y nll'O<lOl,.1U JI, "" do ""'n<tn lo)l m Int!ll<lJl\, pOOln1<1 lI<\w.mko .. e, ojh"IC"IILJ~~ I ,~II:O''''W''. <IJto Z tyrnl ""t.o..nJml ~ ~1'" bou'c!IIO II WJ>t.n.I. :zo.",I.r.jIp, ",1l1li)0 4 .. 111.10 .....

Akcesoria

~n6g {!yl1lQ korablny).,!eM '" 101\'k<l, dwunatno. lJodBI;tJ.wn. TT\or.o.101'1~ ~I\l.~y I\lII'lqlt!l11!)111u ~,~!.!taznoenl DJ'on\' wy~J~d .. JM 0<I0Jl>{00""" ~o l!co,.y nCflil,m1 I~"'''' V. Gdll' pro.!Jp'Il.l~"" L" ~Q ""J~6~ lmr"blnu PT'1il' a'I'll.lan LU •. ~oJI llitl\<lil.l, IIlb!l alIJl c~IQrau. dl'f!ljn~8"'m b""n 0 rnur, QO)J;!o!\ll zwIQk~;(Jl. ~t~ e nu><lyrJJ\lJ,I<D' 'IQ'llo, nl"?.&IB;tnlD Qd r.egc II"Y p1'QW~<Wa>; "SIM PO;jII(I.l';Q:<Y,,"Y ""ryJ'"",, D"·~J~Oe: M~~t~J mi1tJlB llZY~ko 1"~I"""yO ~ n'lmifl. obO'b&, ~a '" ,,1ll.ltt jII"~ ttl ?~tlI.wlQn! InMSllj. Mlnlml I .MOO rnuJrI 01.0;11:1 d"O.IllOjlI I'od"_ I'rO,marO'lll (KOmbl"l' mlO~ll'D"""'~' IlII'lnoilnll< DUlomcrycvW) ·lcokk.Lm nwl"~Y"'"m jIIm. ~1SQ.O.Ie.1!4> J.D~·r.o 0"" 1)0 'I~ do k~rl1lllJl" J)J':t1t~1'1~. w r·_., .. WI1.)I\6\ jeAl wrll"l' od"'J'OTinW, t.b i)rotI Wllle~ al9 n.II t.r>ki~.1 ~"'I'" Z a~O' pnlfjXi'w ..... 111_ lliAIl'f Y ... pUlIknle 1"'_".1iL .~n"Jf1uJIl 510 ~Un.l;t mOllDWluIJo.l< .. • .. bIllU cm.y fIl'"nMnl~", Joat \:Illlr'l"On"aD~ (""" !TW~Je ",~y . ~lI,Qlo W J:tI!06ro.m6w'J. "t..ILbUll .. pl!Jtf.orma. ~1.O!I"w!)'n.lI ~o kW'~btn.~w "'''''''Yll''''';YDII, olQ • .jtLOl1 I<lIor~bln~w ,~y!1o. ",vol1 I ~r .. nc,\"Ii<cw "UI<nnJlW"~l'Iy(>ll, l<~ryon nl,iD,1\; mo dll ~I, O'JU[lOOOWIIQ ln~J o.,,,,,,,1rtclb. J.~IL b",,1l. .Jil~t n" ul(.l"j ~r.o."I., \0 dW(\JI1<lt1 n~ .,IIl"1 pot.l'ZObn ... Tylk'O ,.. JlmO'pB~~u MilO I Mlnbn! ~wlQtm'.!l!flO aelnOllC, c modyrlkBl.or ·1Q'k>,

c.!owrdk Gj)lyczny (k<:lrcblny,l<orcblnklj. w1J>/1<l!wlu TlI,Qtp.a.B~ IJlllmoo~~~ nil ""~ilJlJ bJ'Qn\ dIUJ!18~ ~""\ W lUJJet.o. ~Il(! w Qbl~luy"" ukIM ool'WI_JfI'lY I CI<UIOoI\ Um<>ilt"ll1lWIVI<lzoI!\oJ _0' 1 ,,(Utg!,*" oalOW'llll!l, 1>0 Wl(llll"~ III'''''' kUlrMnU Oh"""" \O.\'w~l~ JMr;;:Ii jB<IM ot.vrM .. fIOWI" Ueltladn1l!J. W pro.);l,y.", oalnUl» ;ml,k~'1L OIQ ~ mO!lyfllrlit.ll~ l~ illS lyJ.kO

P'ld0M.l\ P "onvn.<l.Mn I & C"plD. roojlrilY"ll"!'tJi>, C.I<IWI11k 10" rowv (pl.lol<aly.pl,lolefy m~~IY"'!M'~. koroblny I ~O":!tIIMMI) dQl~IDiyeH go 01<' lra.eilQJ ~rqn1, NUll n "",G ~ wld2:Ia,I"m "1"""11< I&e~""",¥ ru; luti .. mu~~klj)tU I1<lmlllOVllUI&llll M roWVI!!. Ti!.M jAZ<ll\, d~!OPI1l. W 1<lItAym 1' .... 110 ~t t.<1 goG wradlllJ,.ju loIOUk ~ \I;;sI.r" ~ rnl t 'loill w \d"lD.Iny I)WIll1l11l. lrt>J ......... y. TILtr' S!!lll~ II'\dltl~ ):roplr;!l., ..... rn ~lyttl:!lUl JXMlII1"l1.00I ~ro.t I~, II. lie .... ~'"' I"'~ nil! JBIII., 0<lIl, """,,, ~t9fI, Colownlk Mn trul. Jln.r~ .. ." • nh. !i<I)JIlll. "'" mgl(!, b~ r~y ~nl~"J ozy ...".,l<.QWeJ. 00 1>1._.1' m o~.e I Uxt .. w" o.l~ I L8k n1J! dcjl'Zy!le. ~d.ii1Oo po.d '" ~wlql<_ o;oln<:*l G mO<1yfllir5ter LO'l>, t po.Jn!q'''J e J!!<I" ym. itIll .. <bolalo.) mUSIs. mlO<l do mOil" "ILI ... !'Ie. 0. C L8 Jd"llI&llOIItIOlnlJl !>I'IIdr:lo VI ""'"'Il'oh ~l'

6!QndlnlH podw!nuI~ (lYIll<! k~r"*'I"y I kar<:l:ll~~1 ~UI!l""'lyan9, IJ:O wyJQHll.m Ml, M 14. <'MO. P'S&-1, ~. F2.OCIO I Ruo-f'I> MlnU

'" AI"I~ll\ twcj~ mILl" alllu _q .. p_noWlI n.rm""9. 40 m.lll.me~""W;V 1"1iD OIl, O<1l!l.l1Ilww ~ '" y~tN"iDJI Y M qdIG111oc\(l ,,~u In.MO .. <lIItUdl!I .... po.l)<mtdDJ b .. ndl/, .,tIir", ~IB ah!rl/l.]" QI .IV d~l1rM cl<; J..vll<lL D""IIIm.y CIl.IIl rl":o;r lfI'",~o.\nlkiMIb, nn.Jnt,. ""'OJ 'pgtylfAuy VI Sl.O.nIO.Oll moo.1 r.Q Y;:lQ3,

~o pOCllllrowu (lylk",~n:blny I I,ordbln~ """"","lyan .. , 10 wy.fqIWI!m MI. M 1 ~, M4O. PSS·1. M2~. 1'2000 I Ruo<.>ro MInI) OllloJIII1I1 "Jodllll81<ll< ~~yo~ n""'YW8ly ""n JIII\.Irt.l~ .... ;ry~ll!Im, be Illltyl 1m " .... l<IG do .QIlvruJ...,l,. '" d""""'.fll Cl....w" nn.,t mo.l.Q ~" ~IRbr •• *I m~t.Q I ,,1" nI6"1'I dll.l0.1tQ, ", .... ~Q .i'Ol<1'Y'<l' ~bmul'l1o ol<lWIOLfl';l'oh IClllo~ .... ll<l.m n\~l)' oblllllrul T.r.1W foI'>II"I.~nn 6f1J~Wk" mIL O'~'IIl'Y MbI;jI< 111 rwvwym m/l.!l ... .YT\)<.<I I p".I<IIIlIWlI,iU &Ia "" JB~ "IH:;_J"~ flI'm plI~ SOOl<lO<'2a "'O.I~Q to pl'lji.l' o<ll'QlIlJ1:I~ YfTIr'J>,W)i lnc'~"1II pm_1I10 """.l')rJ~ ~1J' .... I~Q I pOO ... I""I~ JI\I pod II,r .. , .. ", JI'l"~ \0 ,,1_ rp,y'''",na. VI 1r.u.(l~ til rWll nl'oll '0111 ffiQ moMll!l, ... "" a., \11 lury, !.O n.\~ judlll), n 1.'/

~---~~~179

Opi8Sp ecjaInych rea:uI

_ 'oalny - I.8J<. tym gnarsm cd&~llsz ja.,)a.lwma~ = I:mI ollO;:by bzylm:lf!. Do ~ m&lI1l m od.Yfn..r-""" ·aO%.

_ ~y ..... ,n (lIn IDmetrO'w) - 5YJ(1J. IIi.y.

t\l1az, i!a !.II .l<!st 'Ih~lel'n.Y ~t"~tn 'P!Y~''''''l''i' ~ ~y -1lJl wk. ~ bl.'<l1'L do ~by" ~¢h nil> IiI!ls:tY MO<!;ffclkllt<n" +20'10 dO ._'11111. Ba.nI!w pWf<=>:V • ~ .pUk'lIWkf/ do. .\~ .$olmwB.1l 1 ~.II\ ,r;nalH;Iii pd, ~.Y ~I:Q ~II.l\O lI1l'.lSl .!ldn.t ""!lBl~JTrudn:v tA~l aJlllba.:!e JOllt_b,i'1ym ~lLI!!tllllLOlJ.w:kall.OII~"IIB!.IiJJ1I'I ~ .Un ... a1lllInlQ'.IOl. nie. dOM; !e 2nd"", C1.entB Q~. to -""'_~ dUll"" oa\lle Jl1.lDkI; P"""blnlB ~ '!'<l' wla&ile QB:2ywo:my' ImW<Uiom p1lrtiol'" i;u,.ro nhI?

BIIl:dIO .,o1;lf> jlJ'!!Blll,<1lr!r!lo!ll.o! - ruil.!&!Ia. magazynkri. Qqrl<ll!.lnlewn 'r>:J ~aD~y1 CI>IojJle. =Wlll;U\lll 1<nl .!lo t.!l80 1'1'IljmZonego 'bIlbrul. tiel 01 ..... "SIImom ~l' ~. Je!l=I1aMJ

1lu ;pllUI>10!& • t& ,,"uti. m O1AIo""ia Jl<l< <1l'tJg,i by~ ptik&l; dl! 8~ .. ka.mJZclIoe kulDQPjIOI'I1ej ! <.a.l< jI;lJ o_[l'I=lI1jo,Jllio11l&*_tlQIl~JI 1"iftIl- 0[IlDy • ¥> ~ C):l!!. d,c ";nl'Ilw:U.'l. !l'JaIliI: mO<Jyfl.ka~ -lOlL Te""", D'ilyl:ia. ~.,"ol1le z ""bioi"", <1r . ...u. CO?

0lu>lvD1e ~ • ~, ~ym ~\lI ods\~ J"Sa 1«lIr!a;mlO't:!aIllm t.en <tllnc!b:l' bl::r~.Do "tt:iel.:m.!n. """"" IIlOO.y1'IJ<tIr.(I1'" .oW%.

Cl!<>Il'InlIfi woIIiB IIl'ZOlr04 ...... "l.·· t;rBy ~ury je.l!. nla. Cla'!!!\llly ob:o_ IiI:I f1ha\&)'nwo JO~t !ru1I,-"'"'Il;" 0<1 !¢YI Dob .... &!nIlIllo:l£io, . ]i>ruJ >By""'" Imtun!ojl zroblOnaJ "'_IillI'ljCZIIla szamm "EO. "".lIl1'III ........ uta, jellll JIOIi=- """I .. WYl"Zucl,;" Q4 lD ~ liD jtr;!!.~ ~t;(l,..aA QG Jlj~ "-"'1lo;jl;<J I je.l!. all»;" " <ym.l'I'ffilIz!Jl; l)wttnaI>olO"!l1Y-ng Izt. kt>1lI<&r\Il<\<lI'!lll> P~ls.I JII!ll[a.zynk", 1>. Wll<'k""",nI8 :tol8jn"J :t1lll do l),,,ld 1<> IIw. ""g;menty.

JIIdn<ti:>AbdJpWy. na 1iIlk. I<roulirulrt<ir lIle ¢"ewl· lIZ!&! "'-"'It""YIIl<B. A. wps.kmt<an1a hla~J ktJ1l_ ""

\ironl 'b:! ~r~ u,ttnuml:y, .

JIIIIru>~trMJowy • oo)~ .... "plu_ niG l!III mJI~· l<a.. J1lJ .kat<lYJll ~~ mw;l .. wl(}J:yo do == )om1EJ!lY llRbtli". 'Zatem nhI "pod~ "ill' z~y< d~J . ozybkOllwzal!:\:reDl.

.Il&Ia. pa.lool!U!~ I>!j~. «J nl'hll\l • nlJ! pan.ilz!az; W!.ke. !mOOn. '''j lJJ'1<Il.l.

lIJt,ly ~K • ,,1~ pOradzlO';), cab. lli"IXIii. teJ hroi:.L.

~y....tol!" 1l"~ t\lk:. J)it.!flJ pe p"",m "Ill flW1i18

lil_y- no r.s1<. 110. _~<j'o ~by< oel:rJ,yolJ. rue naJ.e. tIr- MO<\ynlmt.ar '10'K>-d~"'~

B_y QB1lIfIolUl;jr • olln .. ~~j!I.. Ja.k!l. b!"<ltl ..all :fil.a.P'!~ .. loI!!!tl'i>lawallll!> S:pl,uWO' w $Iu .1 \lBym. NJeot.allr= ",ooy!J:!<~I!lJ'·'lO'if, iii> w_l· 1<UoE!a.-j)J""",t

II IQ>OI'iI<'Z'!1' - oohcWS<l 1<>' t.y !!" .n1&dzllI- 0.1" roh(f· "'jill"" a.!a "" Op"lu vo .. ~le H~ ~u tegp; ll.b,y Iirilymal! jll, W Wl'J1Wlh. "Ie?

N_I!!l<l_.ItI.~ (<1:0 8Q _>. Do1tIa.dnlll 1.o.k. DIll~l fio jll'00tu nie 1l!Bs1 ...

:mea: .. odI!y ..... l:IIle lIl" ~yll<o, wt"d3', 'id,y .na Io:ol"", WypB<mtfI19 albc '!I1"",J Wj1PI;D ","urae toj • pJu'"'40 J:I1:fi1 j

:uteH..odI!y ~....ma. D\4)· To ""= to: ~ lIW!B I:e~~ ..... m~ll!a. tryll<q Bdy "" lu:io1;tle "1'.,... <!loao. Tylkll; lIol&sa~ e; z.,,,,,,,IS2 tJII.l«L1lJI1Ilw . :me? J,

Qi!IfI:fI aI.UlY - Ojftetl 0iJ;!tIy IJl<llt ...... 11_ ,. me ~ ~y. ~ 'i'1'JlU"""""''' "ll!lllff Irnllu IIZYI> m<iJ l1J.t ;Mol .. i" ]ll'od~l<u)<l to SWOjO) TnSI!Z;V!Iy, 'OI.~ Alo do. ~ "'~ ~ylJtG ~ w.)ed:vn<:zym. d!oJ CI'Ill}YTI\. tnnyoh IOo.MiWD$Bl Il;!e ms;

IJ~"'" • mI""""" ogrtUl -JO 1JI'Pti8 cfuu..u.. ""'·klWl..-trzytW'J!". gdy na I::!IM ]"l1""1~ . .A,~1' ~ 1;l/1III, .k I.<Izy -...J ~I""'mry-m.l"~ "!!ala, 1Ili.le:oy W:;<kOAIlll ~ TrlldIly I:4IIt ZrIl<'llD<lkIt &ybltlll Uhlrtll glllllllsy,.a:l\:J<Jloo._ "";~ mOl!B U1'al"",a~ 1.1'10,1_o kWI)PIo .. l, e (le m ..... ~ jego ntd>my :<y_"

Fu:joWIlY lII&II&ByruIk • t.ak dla 1....,.1<tj ~ Ml>t$!< 8t~"" 1 -1M. .. ~ w tIIj IIJ1l"-wl! nI.II =bJ'~

P<quI:!ly. ;I)_ lI~k" di! Bl.~I!6h{lWlU). 'l',fzebo. oj9 _.~ PI_U~ I't>y .lit ~Ietil, 00 .... pl,n •• "",y rz,,~ olm JoJ lIle .. I d..o..

.lII.lII.I.o.mun1lIJ& - ja.1!. .!!It! !'!l<\:I;o1I !zy Ib ~podz!....&6, >ir>d!lJO ~ obJ'MImI ..

SlirAla:D.le 88i'14. • ~ ar.rze!a.nla cgnwm .PCJjody;D""",\n B TlQj IijllUVlY ~ oddawE<!' p6wul.t.h~\1t!a> t;L'~Y!JQQJ.QkpW;a ~e.

El;Jybkle pPHladawywlmle . "" 'l!",,,,,,",,,,n~ !mo:n WojakoMl. k ~ ZIIIlnrul. ohclemSgo ~ It ..... ~ v~ tt- d. •• HgmImtl'_

Tylko (lglea UI,.g!y • I<..,.~bb:l ~ lylliD Gjf!Illf'll ot.,glJP1U. ia pOIml.:I.j 0 <fokJiIdlll'1ll ""1"",,,,!I.\u, <WO;ID.J zgodnle ~ ~'t BP~"'l' and prliY, ow#) W ool ~, o lliI =Y\llISOle IJ!""" <10 dl'Bw<y<\!i oa.ll\ l<up<j " •• nyab noJ>Ql.

'I'y'll<ll ~ ; .... yjnl' I tH!ltll'· I.ak, <&1<, ""10lllllllY"· k:I.nia QJi!i'llUJel1;." W ;,g01B nie jest ~jllI1._Wl do I'l'l' .. ..w..m .. ognhl, .""j5<IYII~gn, Wll __ "!ill .... all llil:.mJ>1,a_

'BalM pN8Ja.d. .... ~-=.Iano.~~. .me trw .... zy- a<iQ rnBniiyl' ChJ"l'lB. na~ JffiI da "ToBjjQ .piSjll"'Zl;IDOJl~ !l\!bna. "'" atIgmmI.1; .... jodAIl. no:lJ6J Wolila pruillll.".,."{,, 0iP)· «it, tal\:<1 <l1'QI1o; I.5J Bpl~· wy,l'.""Y "1'_e ~ .. 1'ZI,I<l1<20. JIlo1ll ",,"". ta ct Jillil ~e W I w1.QooJ \<J ud&kl !<I atQ. r.o ,.. l)~~EIl.I'l.l'.lrm eaaate (tPZ3'" "'lgI!J,<IZ!.0N), e.lI> jOlIl1 nte- oj br.illllB. ~O;!'I_ 1tI~ z, tqm lnIjozyJ koI8J!l" """ ..,gmo,n~~ I m6<ll &l~. ;!!oQ,jr Jlll<~ u\~ ., IYm =to PIe ..... 1:;~

lVya~ - ~l;.o.nd""dCWtl m .. ".blll'lO .... ti)r tl\JmJI<. (lliI"1>Ie.r.o"""""'l',jo~~g~"''''' ="", TIle b¢z!. Q oym _>$1-

z...lI<><lJ;!Y - "'J. allWp!" GIll' "No "~"YP'dIIlll .b,1> wl'l""J. to 'Y JUflllPrQ.IV~, @.y "by J>1'q!I :Ill. oJ<!'" ']1looD'wB.1iL ~t "VI lapl ...

G faH 11'1 rdw .. ,m rtapnlu odpowla~a "lapr"QIbllllgsl!!sjl Jak Mistn. Gry. To "ldan'" 10 'lUId_ent toeg., rD~d~lalu. ,ca hlJ nil stronj 10 dllllllslqtlll prr.ykradlliw' IIJIIlg fO"lftiJaJqq-:dI tq p_dil!- Jull wnystkD nollUI'1rIY Jak nalely. paw'nno 1'0 -1J.,st!&:lm WYJ~.( no doli, ...

161

Re[1lly

Gracz POWlI\lIEN mat rB[nly

Gra.cze zazwyozaj ZIl&jl\ reguly, co wl~osj, za.zwyozaj Zll&j£f_ je lepiej ad MG, I b~o dobrze, Po jeSII zn:asz reguly, nie b/ildz:iesz za.rzllllBJ MistI"Za 'Gry dzl:esll:!!t. kamizb/idl:l'yqh pyta,i(J: dotYCZl¥lyoh d2:1a.- 1an1a. ]lOszezeg'61nyob umiejQtn{)oo1. Nie za.mIJCZYSz go PY~1 6 mod.Yf1ka.to.

l'Y z bl'onL me bJildIDesz l'OZP.riloSza.J wEj,t. pliwOSc1ami {JQ do k()1ejnasct wykonywa. rna akoJI podcsss walkl..

Jeali zaasa meo"han1k~gry, d&sz Mi. strzow1 GllY robt6 te, 00 do n1ego nll.lezy. ll'a.cet blidz1eopisywal, op1&ywai i optsywal. To jego robOta: qpisywania. Natomia,Bt wY~e mec1la.nik1 i odPOWia' da.n1e na pytania do cZago Sluty urntej(ltnasd ,,BtotSchnologiat to juz sl\ dla nJ.ego na.dgOOziny

N~t rue lubi J'oblG naclgQCIzin, wtesz o t;}ml, nie? Naucz !lie l'egul. Sesja bt;dzie pl:ynniej pl!ZebiegeJa., W!lp6lgracze nie bIJdEj, ale denerwowa.c, Ze Wiepznie W,ybijasz WB:llysl;kl,ch z rytmu. Co w1e(l6j, znaj!i;(l msohanflql, bqdziesz znal mOZllwooOiswoJejpo,staCl, dowlesz lite co potrafl i do ozegb Jest zdo1na. a to ria pewno Bl{1 Pl'zyd&. WIlJc ohu6 gry RPG ~ otYle specy-ftozn!j, roorywkl\, Ze moz. na !lIe wme baw16 Die znaj~c.regul, zde. oydowanie fajniej Jest, gdy sifi! je zna.

To jak, nauczysz S1(1?

Gracz MUS. szanowac Tll{£nly

Je§ll iwOj babater rna Charakter DB. PoziOm1e5 to ZDaszy, oofacat lIla m.al~ sil'i pnzebtoia. S~uj to, Nis bdgI'Y'w.!-J twa.razie]a, WSp6ISZYDDlld i umlejfJtno. ~ei aa. po to, by OpWa6 POStati kt6pEj, 0<1. gl7Was~. I je811 two.1B, po.stac rna n1sk1 Charakter. 1:Wzanuj to i odgJoyWa.j 1:1'&jeFa, kt6rego Wszysoy maA za. cwol!:a. To bardza prosta rzecz, 00 witlCfl;j aa.lk1em

182

10gidzna.A Jedn.a,k WielU baczy zU.Pel. n1e ~ S.PI'MV(lleknewa.zy.

Je!lli Bkakallll§ przez druc1any plot I n1e wyszedl ei test, n1e przel'ywaj ses]! I me probuj thun~yc Mistl'zaWi Gl' zeta idiotyClZ1lJl :peoh, gl:uple kokl, '1 ~ tak na.praw~ nie da. sf'l nie Pl'zeB.ko. CZ,y6 Pl"ZeZ takt gllw:ni.a;n_y plot. Drogr -@'ac.zu, szanuj reguJ:y. Mistrz Gry zaj\~ da.1 przeprOwMzenia testu, a ty go ob. lales. To aili ZMI'ZB.. M~ze twoj boha.tel' B11J pot-lmEj,l, lJloZe SZDUl'6wka zaczepl1a. sil}O drut. MaZe wdepIU\-l W g6wno:i IDial Slisk& PDdesZWfi!. J~ll kooci PDka.zal;z te B1~ wypieprzyt, lezy; Nie za.m1en1aj '8(jsji w PYBk6Wk~. Szanuj reguly t szanUj wyl'oki Mistl'z!Ii Gry.

JeSl1 two] bohatel' nte ma UlIllajrtt. nOSo1 ~}.lra:wa PDja.zd6w, nie napraW1aJ UB. see]i B,amoohod6w. To, Ze prywatnie awietnieBi'i na tyro znaaz, nie moZe mie6 WPl;VWu na to co rob1 tW6j baha. ten NiB- WJ:Il1I,Wls.j 'Wszystk1m gI-aczom, ze to prosta. Nie przekonuj MG, ie wy. starczy przedmuoha.c sW1ece. Tw6j bohater me IDa okre!Uonaj umlejfjmoOOl . w1'iil nfs me po_woia na da.hy temat. Nie zamieniaJ seajl w P:ysk6wkli. Szanuj l'eguly.

Gracz POWINIEI\l wykorzyrtywac re[lJ1y

Mecha.n1ka. dowo1nej gry RPG me jest, w stanis 'III' rea.llstyozny spos6b odd8.6 prawdztw!jgo Zyoia. Silo systemy ste.w1a· j~e na l'ealizm w W:lOiIkszym Iub mnie} szym stopn1u, Neuros1lima nalezy do tych dl'ugiah ReJ{uJ:y tiB.szej g:ry w wte]u IDiejooa.oh _przymykafti, oko na niek:t6rs czYImlki. by uczyn16 sesj'i tyw· sU!: i J)i'ostsZll,.

Nie delWrWUj sl{1. gdy ja,kaS regula .!lie OOZW1ercledJa rzeozyw1stoSct. Nle prZ6J'ywaj seaji i nie p:rzekon,u.! w~tkiah, by zmienili jectnll! Z Z8.$&d 1 uczynil1 j~ baI'<WI.ej .reaI1Btycznl:l.. me oiskaj

'_' __ 'A ne""l

6W. gdy w-wyniku dzi~ ... ~

1ll'0lD! ~ ..... ~n na. ZdroWy rOZli<j,dek

.sf.8lIie siQ' "'-">; ~

po.wt:nno s1'i!zdaI"ZYo.

nie s""""'Q jast gr<l< fabularna" t

N eUI'O llllU<>

12: .)est gI'<I< powlnfen bya ollpowi&-

fa.kt, ,..... :pod.

d,zl.8. 118 wszystk1B za-rzuty, .... ",,1'8 .

i$lS &eS:.)1 ~dl:l.1lifl pojawtaJ:y. To jest gra,

. ".,..,.'" WSZystk1e pistolaty strzeW1l&BZllJ ~-

~-,. same, w na.szej grze mozns, z

lJJ,jl!! """" t 1

pr/ldkOOe11\: 80 mil wejsc w 2l8.kr{l

wyj~ z mego w 1liezl_ym stylu, w na.: azej ~ moms. dostad kulkli! W 110gfl1 dalej WfjdPowaC pl'Zez pustyme. . i na.

Za,p0ZIlaj ,silt z tym.i .regufaIDl, -

uoz SIIJ je stosowa6.1<1a szukaJ 'III' n1ch

ktOre ci~ dramUb leez odnaja2 dziur,

hli.CZYki, :ld6ryah wykarz))stywa;n1e s~. we IIl~ !raJd~ Na.uc;tl slli! jak skutec=e

L. __ l_" J·il.k l'OOwijae umiejlitnoooi, ja,:k II~, J:l

na..jleplej 1 najefektowniej !1si,gall s Iil

motooyklamL

Nie baj siQ CZBl'J)aC,rozrywk1 z tyoh regul, bo do ~go wla.!lriie sluZ1!,.])o za.baWY·

Swiat

Gl'acz PDWlNIEI\I zna~ mat

Gra.cze za.zwyazs.j zna.j1l. Swia.t, co wi~ eej, za.zwyozaj znaJ£j! go r6wnle dobrze ja..k MG. Cza.seIIl na.wet zn.aja,. go leJ)iej ni:Z Mistrz Gry. To swtetnie, ho jesti MG op1sZe, 2;e na. noryzo;twie :poka.zaly SI(I motary B~clf; ep,ts, dobrze bya vnedzia.l kim om S§,. JeSJi MG wyBle mil do ruin N.J, doorze bys wiBdzia.l j~k1e obyczaje Panujli. na tamtym teren1e 1 dla.czego ilie' wolne tam ha.ndl~ TorDa.dem. .real) Ma pow1e, :ta okolloa. wygllj,da. je.k l:ata~ 'M dobpzl!, byS: za.lapal a.luzjQ.

N'18 mus1Bz czyta.d WJlZjyBtkiego cd poozt\tku do kouoo. Hie mUBlsz znac reall6w gry na. ~ywki Nlkt nie bl;ldzie cd Clieble ~dal, bye wiedZ1al kto jest alttU3Jme dow6dc& xv dywiZji na.pa.rza.

Jt¥Jej B1fJ no. wsohodnJm wybrzezu. abo~ jedna.k bya wiecl2ial kiedy wybuohla. wojDa. Chell byS wiedzlal 00 to jest .Mol~h. ChoQ, byS p=ycbGdzepnB. sesjQ nie sa.dzll bupa,k6w z kazaym slowem jak'ie wypowiesz. Frzeczyta.j opis Sw1a.ta. znajduja,oy s10 napoozli~)m podPecznika. Jest pJ'Z8Zllatlzony rue. wszystkich, kt6· I>Zy' zac:zynaj!;\ zabaW''i 'III' Neuroshimle; znajduj!\ !lte tam Informaojenlezbl;ldne do gry. Absolu.tne minimum, bez kt(jre. go lepiej nle pl"4yehodzl6 na sesjq. Dzitki tamu, Ze poznasz !lwia.t, blild:lliesz Ieplej rozum.1al wyda.PZenta. w przygoclzie. 00 w1~j b~dzi.e ol latwlej odgrywac boha.ters. - wieflMC w jakin).. zyje Swieote b~dz1cIBZ w1edzieJ, jak powtnien aaehowa.C a1~ w cJ:a.nej sytuaaji. JeSli poznasz ii.W1a.t~latWiejhli!dzle ciwym;rS116 f.a,jny pomys! ue.. bohatera., kt61'ym hfiidziesZ gpa.l. I tak illlJej, i tym podobne... Jest 1i1ewiarygodniew1ele poWod6w, ena kt6l.'yoh warto p.!'ZBCZYta.C te ktlka stroll. Chocby i ten. ze 'to zwycza.jnie barozo przy jemna lektura..

Gracz I\IlE MOZE si~ klocic z MG oiwiat

A .gdy jill: poczyta.sz 0 S'wiec!e, n1~eh wada sodowa nie udeny C1 do gtowy. Swiat Neuwllh1lny odJloezEj,tku do ken_.. ca. kreuje Js[i.Strz .Gry. JeSlik1edykolwtek na. sesji zdarzy s1~, ze to 00 op1suje MG 1'6tni Bil;l od tego, eo my opiSa.liSmy 'III' podrl1nzniku - BtOWO MG jest iiwi'i'te.

Nelll'osb1ma to fantastyczna wizja P.czYBzlo$ct. OpiBal1Smy W'OjnQ z ma.szynami i upadek ludzktej oywllizaoji. Poda.Hll.rny ·na.szll WBl'sjf,l wydarzen, w.szystko na. talerm, ja.k:im jeBtpodr~ mk podsf,awowy. Jest tu p:emo1'6znoE)ei, 1'00D'oScl., Z kt6ryoh Pl'QWa.dz~(lY przygod!;l MmtrZ Gry wYblera na.jsmakowit. SZ.6 ke,sk11 poda..je je ns. sesji. Jeill1 oo!J mu ille pa.suje W op1sie BW1ata przedsta.wionYIl1 w podl'liczn1ku, fl),cet ma. a.bsOlut;ne PI'B.WO wywal1c tlp do kosza.

183

'l'll! k.tOO IHe It mm 0 Rl'lCzeg61y: Nts po:klWUJ mu, 1t8 W pOdl'9Qznlku coil opisaJ1.Q UlMlltlj, NIB wymUIlZ J p,a. nrm, by ~r OorgarOw JlazwaJ Sml~b, ta.k ja.k

VI podr 1ku. Cd mameot.u klBdy u-

oztla sl, ja, 1lw1B.t otaje 810 wlll8ll00

!lOll:\. M!strllll!. IJry; I faoar. moia Z1'obll1 z n.lm ch. W ,lego lU'~Y80dlwh Moloon &1,," gran1cy z Me oyklem. ll8. Xanada me Wl1ln44

ll8. 1l888j&cahlo]T

flY z IJar VIBt: motll by mllymt ludt· III Pr'Zygot.cnvuJ.\ll PI'2Y 00,. VG dadaje do dwlata wlaane pomysiy I W1Zje. Jego pornysly 114 prawem, ns.ue, auto.r6_ 'Y 04 tylkO prapozyojamL

ZlLuraJ 14 r.TZ GI' kt6ry pl'01f8.'

dZi at pr..ygody. 'I'D reb8\1:1 fBtl8t 1 n& pawAO Wle co rabL Nle. k.t I' Z nlw po PI'06!.U grll.J I dobrze sl, b .. ' Id, 0 za.. lUati, U wa~Y6tk1e zmlany jak1s wptO' wadzl.1II't po to. by sesja. byla Ciakawsz[l. 1 ba.rd1n j e OOjODU Nle marnuj 5e6 na klOfiD1e z MG, pnysz.l.lSc1e by

VO srajrta. Wl to RPG

lened ma4 Ilwtat., n pow1:n1imeI!.

.~ a" 0 Z I t.l'Z81Il Gry 1

Ie, mo1.esZ, lub nawot. pow1nlonell t.en dWII!.t. w8p6JtwOl".Ilyll. Nlezte zamle· Stan!e, pre.wdllo7

tym. byS nle ball:ll, wym.y- 1It~ hlat.ory Jek I opowt 1. KJedy tod' pyr.a. twojego bohatere. .k~ p.oc.llocizt. 01 nleen.ol nit przEiszk0d2( hyl! nil. po-it n1u wY1Tlylllll nazw, mls!lc1l'ly I jej POiOlllanl.a. ta.kll:e lmlQ bUl'ml&tl'zQ., J1!LZwl,1 skJl:lpl.1 z ~lB.at wem 1 kJlka; &oogdo~ t.smar. ~oo . Mot.esz Am1a,.

t.wot':lyt o))OW1et3ol. t 1 !Indy 0 facetach. ~r'yob apotkall!!!. n szltlku, rnoU!6t VoIymyllllL4 potWOl"y. ozy mU~lltow; ktOt yah LWOJ bohatel' ubU podezas oot.atDIDh 11~t..

K9J;da. t.aka. hlstoryjka. ubarWla sa· aJIf. Ka.tda. tako. hlll!.oryjka. spra.w!8., ~ ~wOJ bohatel' IiI,YllkujB aieka.w(!, ];ll'21Bezlnt14. Katda taka b1staryjk.a to nowe InfOl'ln8Cje 0 4wteol ON ktGrym gJ'acle. Kto WLe. mote ma.sz taki t&lm1t, te na. kolBJneJ 6BsJl MIUI'Z Gl'Y postawl ns wa.azeJ drodze potwora. k.t6J'ego Qatatnic wymy4lU8Il - potnys1 ta.k mu at, Bpodoba.. te potv;1lr at.anJe s1i peb:Iopraw· nym elemantBm 1lwUt.a gzy.

Trz8I)a lid 1 I yobraZni. arazam

um!aru, by me wcll(xlz1~ ~ Gry w Jl8.I'ad~. 1 nle wymytiUaf ~ prawd.21wle n1estworzonyoh. Jednak JelIll masz smykalk. • _II w1esz 00 to umta.l" . pom6t Vistil'W Ory 1 wrBZ 'Z rum buduj dw:1&l; gry. Opo te.d.aJ I BJJIIj legendy. KreuJ g&ni1. rewolW8l"lJWlllO"Vr, DDWEI maszyn,y Molooba. BQdzie s1{lleplej gra- 10. 0 Wiele lep18j.

Sp6wenie

H 1Jp(dnia.J tlli f4I, Ilea. lfa Wa2Iystld.c Dogow RPG. LO D&~ grzeoh Jak1 tnoZeaz po t~ tgdy sego n1 rob. Sell a. RPG ta toWllJ'zyskie s_potkan1e kllku Iudzt, KaMy z nlah po§wi~oa. BWOJ OZQ.6, hy apotka.O Iillfil W m'Jlym g:ron1.8 1 clex 11'18 S~ld Q:WJ. ~J jest. t.ego ozasu &Ul4tI:. czasam.ooiem. godz1n ~ygOt\niowo. liaele jeden.kmtkl W1eaz6Jl; bV W'sp6In1e prllJetyd olelaLwe ~yg04Y,

Chlople. mUfJloz byO ma.aoclllst."", by sobie ten czas odblaro.!!.

OkB.t lnnym szoounek. W,ylillp'':181:aj katdrt, mlnut.q. jB.k meeie n& W6p6ln& 2&oo.w(I. OW18n ml.ll& dztesl~ 1M. gdy btJdzleaz starym pr.vk1Bm, b¢z:lesz M lClWIl} ka;to;lej IItl'o.oonflj D;l1nu:ty; Kwadrtll'lB a~enUL ~ kwa.«ra.!lB lU'Otllza gl'a, Gdy B~~nlRIl~ Bllj1 -na ll8llj~. ~dzle· 01 krooej grall, LI:l 14k ~yw1.st8, te

185

wstyd 0 tytD piBa.6. A jadnak za,dZ1w1a· j~ w1elu t;rfJIJZY jakby zu,pe1nle Die ~waaosob1e z tego s'pI'awy, pOl. godzin· ne, fJZY na;wet godZ!n:ne spO:tn1enl.& w wl.elll gpu.:pa..r;ih so\!, narmt\-- CO ~j, spO:;';. ~j~ sl~. o~ bl'ak szaGUDku dla pozoatru"ychgreozy· tY(lll, kt6!'ZY:P!'Ze3 te ktlkadzlesie.t mlnut .siedz£l; jak SEIlo· :PY ga.:pIf4,c sI.~ no. .i!cl&nY 1 nazgra,jq._o po l!.artBiOh czeka.jll;, a.Z lASkaw1e zja.w1 sl~ ,.ks~H.

Nle r6b tee!o, nie spotniaj BM~. To.zwy· cza..jn.y bra.k k:U.ltury.

Odwll}ywanie 8e~j

Jeali masz w Zwyp"QLju OI'Lwolywa¢ sesle RP~, je:ste!l jedn.ym z tyOh goSc1, kt6:rzy na.jblU'dzlej dzta.1a.je,,:ml na nerwy. NleruLW1dZli gJ>aIloZY, .k.t6rzy m6w1~ "Barry, ale dZid .ft!d11.8.k. n1e ..m.O€Q. " W1:esz. 00 to no.Pl'a:ovd~ jest? TQ jeBt 'szczyt bez· czeln.olkli

W dzislejszycll. zwariowan;srall. i3Z8.' ;sa.oh Judzle spotykajll! BI~ OOJ'jj.Z rza4Ziej. Sted2lli :p!'Zed kamputerem,Bledz'l, pned ~rem. Rqzmo.wlaJol na mcu uda.· j¥lt ze jest til zyoie towo.l'ZYskle. Sesje lU'G too :JedIl,oz tych nlel10znych zjaW1Bk we wBptllC2ElsneJ kUlt~ kt.Ol"e wym;a.· gaapotkan1a sl~ Iudzi, Brzm1 to pOWlWme I jest te powa.;!:ne: Ty -1 twoi kllmple to jednl '2:- os-tatn:leh ludzl tej chorej _oyw1.lizaoj1; ktorzy pOSw1fi1lajll. ~Ojcza._a nil. lio, by ra.zem spe;iz.ie ~ • me W barze, nle w bl'lI.m1e, nie _podf.lU!! na.p:Lepnanfa. me: ia,t1ouohem.

W dz1S1ejszyeb zwa.rlowa.nY(lh. G'Z.!I.· sa.ch trudno jest B1'1 s,potkII.C. FPiillJe11lt· na. druZyna. RPG to (lZtePeoh graozy i MJlItIIz: Gry. W sumie 'pI~~ olll'i.b. K-a-My z -was IDa. inns zaje:ola., 11my plan Jekeji ~ za.j_Q6-. Jednl z wlI.~ej ekipy w1eozo.. "l'and. (lh~ na. lekcje a.ng1e1sk1l!go.lJlni na. ba.san. Ktoa dorabla wiOO2:o!'1Iilll1 w pizZilPni. tnrry must op1ekowa6 sl'ii mlod· !\zy;rn rOdzettstwem. znaJeZ1enJ.e wap61· nego term!Il.u, kt6:ry pa.sowa;lb_y wazyat..

k:I:m -gra.ozom jest trudna. Jednemu ll1e -p8.Buje ozwa.rtek, 1nny W k,fI.:lldy WIiorelt .gI'o.w k.ooza., kt09 jeazcze W ka.;!:d_y piil. tek must wyjeZdZa.C do babel na W'eek.. end. Jest r~e.

Gdy warn sl'1 uda znaletC wepomy termin sesjl, jerot znajdzte sI.-'ii jaden hakJ wiOO$Or, tiedy tadeu z was nle Jeat za. J~tyinnyml Bpi'a.wa.:mJ_j mo~ zag:rac w RPG to nl,gdy, powtaraam ntgdy me WI3.~ me W ootatniej obwl1i odwOlywaClleSji N1gdy. N1gdy tego ma rob.

Mo;!:e to do c1ebie me dooiers, mMe nlgdy e1'ii na.d tym nie zastll.DAW1alea ja.k to jest 1 co tot.a.k na.pl'aw~ ZU&"lZy. Teraz jasno t wyra.:tn1e. plerws'?Y raa na gloB powtem: Oblople, ten jaden ohcleI'ny telafon, kt6ry wykO~, by odwolai! sesj'1 'zepauje WieczOr po.<los-taJy:m ozterem ludz10Iill Czy nigd-y &1'1 na4 tym_ nte @,etanawt.a.I1lA?1 NiB przyszle 01 ,do gJowy. ze p:otiBzas gdy ty za.jm1esz s~ ozymS tnnym, om b'ida, eiedz1eC w dllmach 1 rozmyalaa 0 tym, jak fajma moglo bye na sesjt, "ktOrl! wlallnle l'O$< pl8J)rzyieS?I Ta jedna !leayzja, jaden teo lefon zepsuje ceterem ludz10m WieczOr. Ol:!y 011} skre:c1.lo. Za.wsze . poWiem s~ rze: - ja.k najgorzej zyezyle:r;D. gI'a.oZOID, kt6rzy odwolywaJ1 sesje. Iaedy slysza· lam powOtly tyoh nleobeonos(Ii, skrljea., 10 mn1e:

"BabuJa do mnie przyjeZd:ts. ". I 00 ~ tego, pyt.a.m. Sta.nle sl'i1 jej GOO. je!ll.i tego w18\lzOJ'U b~esz z kolegam1'?

"Mu~~ gi~ uGZjtl:!". !>- rite mogle!l slli l,lczye d:lli!tL WUl>;e!illiej?1 A me mog1eS slfil uczye pEZed. 5eIIJt\. 11 BQdzie8Z Bl~ uoz:y1 wi6CZQl'etn, przez szeM godzl.n.?i

.:Muszfil jeahB.1J z ma.m"l ruL $8lrupy".

Czlt)wleku, daruj .

. Ka.Zd& wym6wka, to szczyt. bezcZeJ· noSct ::?a ko.Zd_ym: mzem. k:1e('l,y odwolU' jesz as(lj!} ~rz sob1e wglowte to co oJlpeSz 1m pUwled.zleC: Gala- W88Z8 ozwW'.ka b~ 1Ilta1:a ooh.rzanlollY w1ec&dr. poniewaZ_l tu wsta.w swoJll: ld1:llty~~ wymOwk<;l.

Prejekt4Mi gier aPt>- majl\ nola na jed· nym punkele:- tak lmnStwowae msoha· n1k1i I l!ef!"UlY gry. by podozaa sesji rzu· ca.nle kM6m1 :pie przeazka.tizaJo M1B1;t'ilOw-I. Gry t nIs s:pQWBJn1Blo n,e.r:racjl I wy· da.rzen p:rzygody. ClHa 1ch l'Obota.l glOw· kowa.nle le~ W];il"ost do 1tlo'pB., k'ledy

!iranz n1e prz-ynosl kosoi na sea.!"'. Me· ehanika moZ6 by!! azybka ja.k Ca.d1l1a.c, aJe i tak wszystkoslQ sohrzRm,gdy "l.aD:da.at nuc1d dyskretnie koMnli I. szylr ko podM Mistrzowl wynlk. ~dzies<lllted.zlaJ. I ozekaJ w kolejOe:po kOOel ad kurn· Pl.a. K.1sdy ne. sesjl je.st dw6jka. Iia.klllh gr8.CZy. _I!lQ~c1.e od projektowa.n1a gier

taI'cie

- ..l-~. 'UT\0s1~ J·edzenia. W

Na- sesjF.l wa.~· ...... prz" ~ - .

okoliOllJlb czwa.I'tej, o:zy Iill\tej godZlnY seal! katdy staJe sl:fi! gJodny. Gracz, kt6- '}y e'tll.j(l '8-1e glodnY. ZB.C2lyna tra.cl.~ WZY'

....... z "'ry . jeet to zupatnle pOZ8.

.le1IWu<><> '" c

jego 4wta.domooo1!\, Gdz1eJl ta.rn, ~ dole

m~u" ?JJ:OZYruL a1e: rozglj¥la¢·za. czymS do Zjed.;l;en.la., coraz mn1ej konl).entl'uje 111'1 ns. przygodz1e COl'a;!I eil'ii~cIEll mySll ual.ek.a.jlll IDU w kLarunkll. ,,_kiedy tUfl'l@ ,slronozy".

Kilka. jmnll.pek t (lle_pla. herbat-a. 1

matnagrM kole~ne cztery godZiDY· FPo· B te, pra.w-da.-?

Pl'zygotowanle kallapek w.jm:1e 01 ~ m1nut:pI"Zed wY~m mi.ses,». Mu· slalb~ bye fl's.jere:m, by nie wykuma6, :te wa:rt.o.

iosci

_'D dobrze maglli UlI.'! na plWo. lOb

ruw~ . . h

~obota. jest. jm: -mkomu ~ potl'3B • ns,

Je~U nie noalsz nil. aeaje ItOam, robl.e,:

sl'ii kolejld _po kOOcn.

Jeet koleJka, lest przerw-a..

Po co Pl'zs:ryWo.c IP'e? MesoChWm.·:?

Tera.z d1uhl'l'Bo pogawel1ka, be problem jest wa.Zny. Gracz IDUS1. IDleC In.If:la.ty· ~e, Jak wspomtnalem juZ w~niej • ~a.c<l jest rOWn1e 1I1l1\i.I).Y, Jean. na.wet nle wa~nlejezy, n.ui M:l.stl'Z Gry. Jooll grs.cz n1e rna. oohot:y, ryzy s-I.l, by pornec YO w prowadZSnlu j?1'zygody . mo~e to siQ l'6!n1e skotrozye. K1edy PJ'ZyOhOOziSZ na. SBSjjil. to nie po to,by p1'ZeS1~(j n.a. krZeJl1e 1 pod konlec za1U8.SOWa.1.'!- psdeld. Sta.-l'a.j e1'1' My~l i kombtnuj. Odgry' 'Waj posta!.'!, jeSll kombtnowa.nle to nie twoja. domena lub kombinUj jak Sbel'leak Holmes,jesll jeste~ k1epskim akto· rem. Da] 004 cd a1ebk:. B~dt ClZF,l4cr1.4 dru'Zyny . s:nga,fuj a1Q 11'1 d;yekllsje 1. podet mowlj.me 1I'1e:p6lnyeb deeyz-j1. Nia b6j slQ wyglas@~ awoiOb opiu11.

JooU je~ dobrym aktoreID, a:esja.

na tym zysk'a.

Jean masa leb do r.o~zywo.n1a "In' tryg, pahntesz .fabull;l t sesja. ill> IiYIIl

zysl!;a..

Jealt lub1.6-z ga.da.O z bohatara.IIli nle-

zs.J.eiIDyrnJ" ga.da.j.

JeSl1. l1.1b1sznotowoo, notuJ No"tatkl to WOt:tD.y element ka.Mej sesj!.

Pod Za,dnym jednak pozore.m Ilie gro.j ro!U1n.ki N1e 0 to~hodz1 w RJ;>G. Nta b~ paeywny, uie bq_dt ja.k pasotyt. Da.j ~ cd s1ebie. dal 00il. w czym. j8SteSdJJ· bry 1. eo moZs wzbogac11.'! za.bIl.WIiI· ~dy z was. graozy 1:MG da,je coa ad siebie do wsp61nego ga.1'1ik.a. jakiIIl jest S6Bja RPG. Jednl tall:!nt a.ktersk!., 1n.Ui pasjlil, 1nn1 nWW1.a.rygodnl% w:pr.oat oohot,Q do try 1m ~f,lcej wloZyole t.a.lentu, radOOm I :rnlloSal do RPG 11'1 S8ejij, 1zylIl bQdz1e Wspa.·

186

18'7

ni&l8za., a. oa.la. WBBZa prao&. l1a n1eze;po:m:nia.ny 8fekt..

To n1e UJstl'Z Gry tWOl'Zy ean. Tworzyu1e JI\ wszyscy. Pam \Ita.) 0 I.ym..

Bll B68Je na, wesolo 1 fiLl a& smusnc, B& lt1:rOcZne hlst.(wis j rado.llne 8~rz61a.nJny Ja.k gwlBt dlug1 I szerok gra. ate rM· me.rotn11l1strmwtBpNlr t'1JJ!\ irme khmar.:y.: A na t ~ Jedtm LtB woll hill'rory, zdaI'za mu 81, prowa.c1zi..C takZe ]lI'Z3>'gody akaJ)' czy szplegOWBkie - ka.Zdy :pl'ZOOlez lub1 odmlanlj. Rl! 02 W tym, by gra.aze porna.ga.1:! Mlstl'ZOWl Orr oi;ia.g:ru¢ okre!UOll,Y; zamlW'Z'oll3' pl"ZCZ mego kl:I:n:Iat 88SJ1.

Tal!: naprawdf to jas$ to naJwam1ejszy moment w caJym tyro gll.danlu e J)OWlnnClSelach 1 obowtl\-zk8.0h graBZa. W~Btko sprowadza. sl!l do jednego. ~ Wtrtrt.owt Bry. U tacBt ma. 2a!ll1ar ~c pny~ dtmam,.::t\ .horror. jdll W1C1z1sz. ~f- C Jy pokllj 'Upstrzyl SWlscillte.m.t, a. z 00 1 01 dziw· na mWlyke., sobowaj Za.l'ty tHl. przyazly tydzlen. POW1em 01 dla.czego.

Z Z&r~w t t&k nie n1 b¢ZIR Ty ~~ taMowaJ. 14G b¢zle J'(loU bar-

I'OI'.

.Nle pobawtsz ale ani "y, Q.1l1 on. '!'oble 2l za..rt6w n1Bwt Ie wyjdzte w seenogram !lwteo. M1Btrzow1 Bry z przygody przy a.kampan1am nela ttl ach6w tRt :ctew1e1a Jeciyne do azego 14 doprowadzI 1;0 awrurtura. Pokldotol 81e, to pawne. mstrz Gl"Y wkurzy I'll, ! obrazt WlBsZ dJ8.0zego? Be BIQ ohJoplna. nappaCGwal ja.k 1'101. przygot.owal !JllIok i klimat:. IDa fa~ przYl!odf. ltuplJ sWlBle. me. IIWZ3k'iL A toy clllopi IIOb1e robiEz jaja. 1 to 11<1 pot¢n18 wk.urzy. i!mEsz b~ pewlen.

Sytuaoja. d3IaIa. 1 119' drug. strone'~ MG Z6Ilhce PI'OWadzle W rMosnym kl1mac:ie rode It! Z ,.Za.bO,Iozu J Bront n. Pom6Z DIU 1 rzud kJlka dQwolpOw. Nt" be-

dzJ W8801o, je4l1 rue pomOOeBz, nil! bf. dz!e dlltiechOw. ~ YO :m.a. 1l1e' Wygl\i. p!s.tl. 0. r.y btc!318sz r.ylkD oo:enta.l, kt.ory gag byl amtlJ5ZJly_

PomM; MG. Razem twmZ3e1e &e.9.11l.

On w ymySJa. gracze podOhwytnjll- .J8Al1 UtB podoh WYOI\~ jUt til' wiesz 00.

PodzlQkll.l i posprzala.l

bM:ml. 1&1 Smleszrre je8t to. ta m6wt<l to absalutnie JlOW2tn LaduJesz lilt: do domu jednego 2. W&1I w to1iV8J'ZY6t.w1B ~rac.h. r::zy .P~ oMb. PO~B~a.w1aole po soble brudne szkJll.n. kl. 1lA~aCka..D.y obrlls. Dl8.SfiI ka.r1iek. i'l0ll.pa~kane dW1eozld, kaWlllkl IlblPlid dywanle. I paty 119' dDll1ozkaah. J@>& po nJezieJ Imprezla. Cza.smn wprost tl'\ld. no UW!91'zyO co 0gra.JIL ozte:rsoh lPre.o:zy mote nil. ~wo wyczyniO" z lIIIesZka, nlsm. Z drugteJ straoy aeese godz!.n s.wtetJu jed.nej S.W111CZk1 robl 1IObie. II ..,

~I pa.ple:rem do kOSi'la.. a to ktad

CUkJ I'OZIlypI&. Z ~ :rrrtnulill robt

810 wl(Jkszy ctisoa,

c11;J~n po tyo.llpiootu g'odlPnaoh wsta.· nllijlz od stalu 1 zwycu.jnie wyJdz1811Z, to wlDl1Z oracle. m to 610 nazywa I:IrM elemcmt&rneJ kulLury.

m8 wYCh~. JlOlIlM.. 1'r7.ewie:trulle pokOJ. zan1aoole IIzklankl do kuohnl. zblerzale pll.plery 1 rSBztki ifwiecJ' k Zajmle to dz1es1¢ mlJlut, to ~ 0.10

WlelkJ 0. To w Ie Jes~ kulmra. '

elk t 0. clJoO c:t.a.SI!In ~ iiI'U:dno... DO prost-yell. n1e kOSZl.UJ¥lyoh. Wiele, il U to bl!.I'I,!ZO kultUl"e.myoh <ia.chQwidl 00.16· ty L(l.kte wypow1a.cla.n1e etowa. "dzl,kujQ". Po ,aesJl pod~!Okuj M1Btr'Zowl Gry.

PF.&ygOt.owan1e 8Sj1 to wym~ie Cab y. sJ)lsan1e jej do notatn:1kil., prr.y' go nl]trJ pod ,,!.em ~ nm6- W1en1e ~. tW1eIll810kaJ_u. dell 110 nle muzyk1 na IleBJ,. zaJ8.~wi£m:1e d~~' kowyoh element6w (awtece, 11Bty, pJa.SLI· k.owe spluwy). ~lIr.o ta.kte _pomocy D grO, ozyJJ pamJ\ltnlk6w. llUBtr=Jl, y.

clttyob z gazet B1I~ykuJ6w Jub zdj¢. T() w~slikO rob1 MJBLMl Gry. Zamiast. -otl4- dI4 !Urosport. sledZl pny blW'ku 183Y-

Jt_uJe 51~ na seBje.

Tak. ~Ie. gdyby tego niII lu-

bl1. nre pruwa.dz11by przyg6d. Ale to l'loaJe 01!;! i/lII.B.GZy, ~ n1e mO"1I6~by(!kultUJ'alny L -p;>dZlekl1wM mu za sesj{l. PamlttaJ 1.'1 tym. To pl'oste. rnue 1 d&'!ece

.1 '.

Za roponni)l11JK1l

dammiH

ezasa,rn1 ~ n1e dooen1AJt\. BWOjej .roll w wro!'Z8D1n kam-pa.nt . 'l'<l bll\ou, bowiem 1I'llilokrotnia:lGh wkla.d jeat rOwme duzy; Ja.k l'Obo~MG Zren pomJja~ obw:lIe, k1et1y sI~:mI, Gieble wydz1el'am, WB.POlJ11nam 0 tym od poczI\t.ku tego l'02dzLa' IU. Gl'aerr.e I>~ townIe waznl je.kMG.

Kamp&II1& toozy 81, wokQl w&szyoh poot.acL Opowl.&da 0 wa.szynh _]lI'zyflOdaoh, t.o dhyba natUI'1llne, prawda? WlOC pow! z mL ][to I nle me. mJaO ""Ply. na jej ~y pl'Z8bleg"ii

Pc ka.tdHj sesjl wrlloZ " lnnym1 gra.cv.aml U$~~le jal1...o .... .e MClhWilkQ. Mote \lVpler'W . zgoclnle Z poprzednlm J}!ld:i'czdzlalem llOSJlI'ZIlt4jole w pokaju. a. pet.em.J8l;1.cze na moment wroede dO wy. da.rzeA sesjt, Powtecl?Ate Mlstrww1 GI'Y

Ie m8.llts plany n przyszloM. KtOry boha.ter nfeze.JeZny llOOepn,l wam na Odclsk na. tyje,by I'uazy!l .;;:;.a, n:Im. Kt6re plgt.k1 ! iIlfimn8.ll ~ na y~ 1l1eka:

~ l'llSZ yale ja: 8 prawdZla. CZego- ])CI1;l'Z8- bQjeoie J. COWBB 1ntll uje, w~ stron, 111, tel'8:il uda.cl8. W lI'Iaz jakle as. tego 1l1~y?

kOleJna. przygoda ~drliJe B~' toazyd tam gdeJ.e c~1.e.

Xol Jna.. p.rzygodo. blldZle oJX!Wiada4 o tYm 110 was lnt.e UjB.

Xo Bjrn!. przygOd.a e poZAgnal-

llym 8p1ZOdem tego If*la. ktOry wa.s 19kurzyl.

l'll1!Z.la, ute?

188

Gracz i wacze

Pottle

W groob tabulaJ'nytlh OOgrywa slO postacie - jalt zwylde zaozynam od moo· naga wejSolll., nle? RZBC2l w tym. l:Iy 00.grYWM pont!).O, kti6I'q '801l1e stWOI'Z'yleS, a me jak1egcll multJwym1B.rowegn 8~WOrs, w )lO!ow'Ieza~*~

tem N8\U'OIIh1IQy a ~ damam. NIBuwamL lub 1 nlwl gra.cze czaaem Odgrywajlt. ..niaW1 domooo~. 1JIew1&domo co, to tak[ BtWon kt.Ory U'OOh~ sit z&chowuJe jB,k gl'aoz. ~roob, ja.k j8l![o posM6, ~ Jak pnYJXldlrowyfa.oet.By unlkJllld fi!'y nte wl&domo czym. wysta.rozy poozynlt1 k like. proatych krolrow - WoaIt! n1e wyrnaSe.j~ydh zdolD.oSal f!.lttQ,Il· skJc.b. Potrzeb& tr«llQ konseicweooj! 1 umJeJ,t.nodol czyt.a.uI&.

Po nworzenlo pr;lStaIrl dokJadnle pI7JyJrzYJ 81, ks.ro1e. PrzyJrzyJ 61~ wlJp4lczynnU!:om. bo w tym ekUl'at. momenol:e 8f!, na..lwatnl.ejsze.

ZP¥JZI.lOOjj • JmID. mass n1B~ :u~oz. no!16, pa,nUetaJ 0 tym. To nle jeB~ martwy wspOlc:zynnlk. kt6l-y wptsuje sl, na ka.role lltt6ry utywa sll,l podo:za..e to&stOw. 1'1Iu wspOJozynnik m6w{ kim grasz. Jef11 masz Dl!IltI!; ZPflCZUoao, byloby aslklem kl1m&tyozne, gdybyd pod- 0Z68 plaIlown.l'lla napadu na ,l.a.k1S kon· w6j. ]leWnym mamem:ie J)OW1ef;lzbll do chJopeJ!:ow. .l'n:D1I/i zyz,ykC7iI'D . rue W1Bm czy dlUll r~ zeBkJ:XJzyc z ~uh da.ob6w~. PI'OB~ ~z. 'pl'lIWda.? A pl"Q"' ,DomIna. 0 tyro. lJ.e jeste§ n1eZl'oozoym frl!.jerem. OczyWl!oie, je$ll jest.OO zrooz· nY. to pod.lmul uklatlania planu, mo:IJesz tat, n1by przypad1wwo-~O r.ekst.em:

..BJrDoz.ymY:if Q da.ahu lIa tan mUNIJr.

J8S' wlt&k1. aJ 8 pew:rw ~ uda r» tsm po t6jllnle wdr.a.piHmy 81'1_ • Olllopa.ld. z ektpy Bpoj~ na meble: ..B. synu. to DIe eyrir. dcbrzB?"

Zr~=OiUI to tyl"ko jaden ze WBJl~.cz;yru:rlk6W 1 ha.Pd<!o pI'OOOO przyk1a.dy. Raeaz w tM1I1. by6 ZI'OZl,lmla.l, te wsp¢:l~ opfcsuJl\ twojego boha.~eu - 1 ty ~. sesjt ~ego wlIu11:l.iebobatera. odgJ>ywaBZ. :M.us~ dosk=ul'8 medzieCi, ja.ki jeBteit SllDy? ~~y? Spo.s~ _ga.WUZy? Dokladnle • -Opj,era.jl¥.I Bit;! na -w.sp61ozynnlka.oh zbn.dllJ 6obl,e ~b1'az . I:1WOJej pootscl Wyobra:l: soble J8i: niaee -wolny, z bnrusU1em. &lll labaId: 1 z d.Q. bre.. !a.d:M1!l .. , WteJf,y,gdsr 00111':1:8 pi'Z& -m;Yansz wsp61c:zyun:lkl 1 ®l'"az pcstaet ja.ki s1tj .z nttlh wylau1a, nla b.pzlesz octg1'ywal "n1ewie.dorno eo", A. wi-eB~, k1ed,y t.ll _poznasz? Kledy podczas ses.)l Jeden 11: graozy pow1e: ,,N1e moZem,y: M!ke me wdrapie sIll na ~n ./llup. :Zebaaz lila ni~o ';I :fMo 1li'zuQ111~ Jean jestea ken.sekwejltny j, a®:r!ze gt'EL$z BWOjilgo b.oha.tIlra, pIJ kl.lkU setJ j8.(i;b 1mIl gJ'!Wl'.e dobI'Ze go soble wyolII'a.!~ I to jest :na.j1ep. sza. na~ za two.la, prBXlfJ.

No dob:ra.,nle pop&de.j w zaahwyt.

Jeszcz.e rue kontec na.ukt OpI'6cz ana.1tzowl!\D,ia. wSjJliloz:.v=tk6:w, wa.rto bya dobI'2l8c pomyiUa.1' nad ollawakterem 'hue bater;).. Na. kllka. pyta.1i odpo1i"lfet1a1a.1es pqdoz{tB. liworzenla poBtool. WlaArI1;e 0 to ml chortzt . p$;lll.1~ta.j 0 odpomedz:La.eb., ,la.k.Wll. 'udztel1Jea 1 b¥l<l kons1:!.kwentny. JaAli jest!3l:1 nerwowy, odgrywa.J w ~ffaleJ ill:!!. rsa na BBSjfJ. Plwo c1eple, wy· dzl.8r~. sl~. Muoha. w kotleole, wydzieI'aI'lZ B~. ~t;y "oak, wydzle:rasz 1i1~_.

Uha'l'akter to WBzna. rzeez. TJ'Z6ga. b¥i3 ld:m,il, na. tym p@lym dw:Ioole. by byO zapa.rni-V~nym.. E~dt W'~ty, a. btld!!. 1l1~ pa.m1~tal1.

1nni [l'8CZe

ERPeGi to era. wwarozyska. Przy stole Bledzl.kIIku ludzll dotn-zl,'! a tYOl pa.mJ.~ tao, NiB pr'Z1l'kl'zykllj innycb gl'a=y NJe za.g.lU!l-Z&j lch. DaJ lln doj~O do gloSTI, kl8d:y t!,hoa" COIil zaodaklB.rowa.a i zrobl<l.

PowIem ej, nie me. me garBZiElgo Illt wygada.ny .gmcz.Jmm jfl~ t&k1.m. Wi&, ADla SO!1ciem. gwal'e.ntujr;! m. w aktpa \l kt6rl\ gJ'an ~ednl.o c~ kooha. Wygadan5'" fB.oo1) 'to ten goSCi, ktory nie da:Je lIn dojaCi do glmlU. Wygad&ny faootto ten, kt6ry za.W821e rozmawla. z enpisaJl)1 wyga.dBony to ten. k:tClry eklada. trzy l'azy W1eceJ dQkl&ra.ajt n:lj; iIm..I. Wyga. dany to ten, kt:6ry Die oaJe 1ml:vm po . gI>a.ti.

WeZ aaa.5-em ua. w'etr&~. Po~01 ~B,() re=ie gl"oozy. Nle musisz zawaze wszyatk1eg-o rabid :plBrwezy: Wa.rto csaeem wyoo!a~ ate w man I pozwallO llObii. w:tl.'l mill 1nnym.. Pam1~ts.J 0 mnyc]J. gJ'&ozach. ,flZ&DJ.lj feb. 1 BlI;!oba.j. Je.!Ill graczo; nte (l.hc~ JooJl.B,() d-iJ Sail Antonio, nie ZIllllilZ$.j 19h do tego. JeSllllACA p6jM do lQuJ..jp;y; mach IdE\-

To nle jeet twoje. gra. To 'jest w~~ gM.

Ba.w Il1I;! '2, I:nnyml. Gr&J i da.jpugra.t1 tnnym.

Koniec

I to by byro ria tyle. To nle wBzystkie rady, .k:t6re mogtsm et jJrzflko.za.(!. W BJlOEr6d tych, ktt),ra Jlnekaza.lem, nte !P,!l.. aui jednaj, nad, kt6rl.!, .nia mogtbym S])flldz16 d~eBlfJlJlu kolejnyeb g_odzmllO' ga,da.nek. Jeill my~ltBZ. Ze wyczerpa.lBtll tema.t, .lBate~ W hl~dzle. Tema.tu niB wyazBrpa..!em, iecz -pnekazsJ:am to co lSt.otne. Od. -8l,1mego porll':!j, tku uhDdz:1lo lUI o jedno. Cbodzllo ° to, bya uw16I'.zyl, til graez jest w taklm SB.TIlym_ stOJl)l1l1 00' powledzWJu.y ~ uda.nl.!. eesjQ ja.1l MlBtrz G-ry. Rzooz w tym., !lye nie at;J.tYB~aJ na Besja,ch. 1ecrzpra.oowa.l. To-wsystko. ~g() aho4a.!elnc!~ nauozye. Do reszty dOJdZlBS-z .eam.

N.'lIstety• pUllmocJlIst nillodl.qunym IIllImen.lem wspo'UlllnllgD ,wJata. NIt! ma ilcJl:pleuny,lh mIIlJ,.:.. D" ..... I-IIJ Jl!ra:w~ chrDnllo sl.buych. '" pl!l.Sfwo dba:'o a c.I",,_ na lI:aidym .roll:u_ DJ.U paJ'i.ltwa.Jui nlll ma. Shrbl adudl wnn .I nlm.

DI.IlIgo nGua, d,walcqi. DllIJIl"O%um I l'apaml"aJ:-nl.",a nrc romanlyc.nego '" xialftanej plumll CQ' pDlaJfto",,~" pallam. Iroif,umlllH 10 nat y drmla " po tym .. Id, PFlftlwnlk 1IIIalnill dlW 'eb 1111.01." I'urllq I pneS"t,z.n "olano.

190

31ka i podzia! na tnry

Kledy ~ do t&._"'=Y cay but.e1kJ D1e IIIJ.ISU;;z; ~ -spimlzyU. But.elk n uclek&. a tareza.. je.l!h ak"!1rat. rull ma aU· nego w1atirU, ~ cIBYp.llwte azek&!a lIZ .A mzwaJrsz. CD ~j, an.! b1J t.elkD., ani t&roza Die strzclajij, w twotm Ierunku. Komf'lll't.iJwa. sytua.oja.

W pra.wdztwym Bilarclu jes~ zdecy· dowanie 1naeze.j. W wame?J tywym prze· olwnlk1em l1czy Sw kaZda plllprZOri& sekunda.. Nle masa ohwi11 I1& bl'ak zdeoy· dowa.n1a.. J~l1 popeln1az bJ{\d, mo~ to byO tw6j ostatn1 bJE!;d w tyaiu. Ponknij 91~, gdY przeblegasz z-csi.cmy za oBlono, 1 jul!: P9 tobie, W:yonyl Je.b II;Za. kraakOw w nlewlaOOl:wym IIl,mrumcLe, Ile~ysz \'II kalujy krwi U:puM brotI, 1 jut nlfldy jejn1a~

Ody pBda.J4 strzal.y, najdrobD.Jej83y 1'tUl.IJ 1 Daj1cr6tBza ehwi1& deoyduJ 0 tyclu. To ulamlr1 StJJnmd,. gdy obis wDJ· 0ZIfC8 st;rany pr6bnftl, dQ BlBble yp&l1d 1 tr&ftc. Od tega, GZ.Y zerw/l!sQ 81(1 Z :.rIem1 J odtJasz m>zy s:;orbk1e strz&ly. azy ~ ]:l1'Z8la,dujBBz-BlIbtgwuJ. ! strzelJ@ 1'43 a moa.z1d, 28Je;!;y cholemia wjelg, W ZlI,' sad2Ie. od t6go tlZy pot:lEjm1esz JaAaJ· IV4 t:leCJ1z1il zalezy W&DTBtIro.

W Neuresh1m1s te lrPt1We. dBOydlJJ4' oe momenty UlV.ypuklUhIn:J,y IV NJ6U11Ulh gry. dop1ero W obwili. kied,y W&J lY zamleJ2alti B~ do BtIwJ.lu lub aJ08U. ak· ojazwahlta. a ~~ fU1 lldBltJ 11& ~ W1;~tt rjf Jra.1xleslmm ma. ~ ~ a k . d decyzJa. moze ~mM6 D "yaSu lub millL"Ol.

He. he. ~ i:e elI; _przeJ4l Spo-

kojnls, ~~ ciq na.uC!Zf B<fd4 przy: taiIyj o~ wyja;8n1en Nle .m.artI'I"~, wa1Im tome t;ylDl t8 abal' ne u1smk:! se.imrul Ta..kD~pral'i'dCl waJ. ka. to pJ'ZBde ~ odnllJezlenJB aobI'BJ kry}6w/ri 'pJ"ZYl=1.Jt11l1e sJf. kon· Gra10PVBDJe d.)1Bt.azmu, ozolgan18 Slf n • &1uall1lV1Ul1el ~pn;soJWllJ.

dD gotJcla dopieJ'Q. gd,y go lla 'Y.r.ej JlCJYojL Wuze&uBj mUSlQ 61'1 paro lUIp.J'aOOWad, by zabezp ElCzyc 81rd) ty • 1 W'J'lZIan p."ZeClw. 1l1Jr&. PrawcU;l_ StIiroIe 6J6wnJe~.

sJ oslonamJ, gdy Ille .,., 6f1za

siC! pt'JrUJ&J tan racet, ktclry p.ned cb",. J do OI6blfJ wygamliJ'. llIIy me Pl'dbuJrII za.)Id oJ'I od tyro? W dodattu }edna 3 kuJ pru,Jei.lJ:iaJa a1 po nodze! trS6ba kI opaCI'I:yl1 To j&Jt WZlJ1r:a. WyozaklWMlIJ J OII&J(11lJB 8J'I.

A do tago me pot:rzebuJesz Za.dnych tun

'I'o n ts so, Ulamkl aekUnd, leoz e pOkeJna. ost:rotne m&llflwry. Gdy Jeden paJnnt sledzl za mUl'em, a drug! lelly w okopie, mega, ta.m stedzlel! Us eh~ reperowa6 brotJ,ladowaO ID.BgaZynJd. be.D. du.towa4 B~, prol:towaC otworzyl1, jakletl dnw'I_ COkolW1ek rob1~ gdy s~ schowa· nl Z8. OBion jest to normaJ.na 685.1& RFQ. Nifl rna. podz1&Ju na tury.

Co. Zl1ZtwtQDy? P wme naslucll&Jej! 81~ baJek e raoeta4h blegaj~yob non at.op rOd !J~y(lh kul ! sypll!.· oyoh do slab Ie serlaml z lm.rabIn6w, r.ak7 W1dzlaz, JI!IIlli kt.oa j&k Idlota. biega po polu. alk::illt.rzelaJIlC bez ekJadu I !&du. ee d.lugo tall: nle poblega.. be t.o co wy1&· ~uje z July t.Wll1ch przeoi wnikOw toO n.1e

ping pong!.. Xt6mS z kul w kotlDU

ifoll\«nlfl tonJd&go kmtyna na zlaml".

Nle bl ga.j po polu wa.IJd Kry j 810 za OSlonaml.

U j. gdzle jesL przaclwnlL

I konCflntruj sit na. ten.k:rot m& :man\., kled.y za.=.l..a lata4 .oKfW, Wf>Z~ ko t.rzygnle siq. gdy zac:aI4 51V tur)':

W kGncu nls powgTi&Ille J~ IlJD InI'lIl"

go, nIJ lSdiIleo:I soble ~t.eraz allXl 01-

dy·, nbyllt! SlV z kryjO I oddaO

8 l"Z8.1 DO !.e«0 .. mAnle pot:rzebne ~llr • Kledy grza,tBl1 dUj)Ii W krZ;akaI:Ib 018 InteI'e/JlJWDJy clo d.Ztes1Qtne ~I sekund. '1' az UC2ynaJ.\ SlV JJazyd. IOU'

y lla,Jmn!ejs2y ruob. pl'ZyklpnifC1tl, obrOt. usltok . to wszystko; zadaoyduje

192

o tym. CZY Ztlsta.n1esz lel!~e tu, na polu wal)d, ~9'1lel! p6Jdziesz dalej. z noW-yn'l. naolvOlem na kolb'le swajejbrcnl., EIoI" $ll'k now ydlt ga.m.bll i. kilkaum dodatko\I1yml sztukami a.mu11:lcj1.

Najpierw ijHJjrZ mi W OCzy

N8JwaZD1ejs'<:y jest Cha.J'a,kter. Jeifu..spa.. Iln Blf,! przed walki}, me ty,)mz.Bwta.t n&leZy do zilJlnych typ6w. K1edy-z kllaJpy yjdz1e:facet poklDjll Qllnta. Eaat~ooda.. m.a..sa 1tlopoty ,J_ega postuJ>a. mOw1:

PomyWBdJd1eJlt6w. <fuga wygl~ mOm: ,]est:.etJ j8t:l1zym z tys4u& ~em lah wsz.ys~kleb na~ Jego.s:po,1r2en1e mOwt Nie ty:Jes$. A. ldOOy wszpstIUs t8 sygn1l,}y dow!! do twnjego-tlkOle,· l'.l\J1egtl tba. zreirum1BB~:<le jnz Jlo tobia. J Alba zaczn!es21lW1ek.a.C, aJbo fauatzwyC24JD1e etv zablje. Potem wroo1 do 1ala} py dokotU:lZ,YC browan

Albo Dl&SZ W liOb1e ro CO EastWOOd. alba we do godDia., n1m zaczIll!. 01 alv ~ <tol!ma. Ta.lDe SCi zasady tej gry. Bam zoba,cz:.

walka:n1e ~ s!V-zasa4v .& I _I. ID:2ima. wa.runkaml, W ~

ryoh ~1!truqy~ SLV.na:

Db J~ ~u.:l4 Trud· fly 1.eB~ ~ Jil:!lli .bohat;er

II;M tego testu . pny jednooz-esnym sukceels .,Iego pl"~oolwn1ka. otrzymuje \Jjemny mol.1yt1katOl' 10% do wszYBtklch teo S~OW pooozas bego sta.rala.. do ozaau a:li UCla. mu slfj zra:nld przeolwnlka.. BQdZ1e sraJ. VI gaole w\e~ :lie O1I,!. ceo p:rzed BO'bl!, aUnts. EMtwooda., kliOry IllSo tamJ.a.r go zo.b16.

J?ona,dto !len, kto uzyakaJ w1f;lcej susoes.ow VI t.yro t.e!D1e, zaczyIla t~ ple:1'W' 8ZY. Aw1&t nn.laty do twa.rdzl.ell. m~' lem 01 juZ. pra.wdB.?

Regula ta Die nbuwiitzuje

Trzy kosci, trzy akcj e

Gdy MJstrz Gry ozn&.jml. ze cd dane) ohw1ll s.kcja. zwalnla 1 zaczynaj{:! elv tury, kl!.~dy ~ blorlil:lJ.yoh udslal w star· elu rne do dYBpozyojl l:irzy eegmenty. kt6rfl m~ przazna.czyO ns. przeprowa. dzenle rOtn yuh dz1a.l&tl.

WIQo kledy nadejdzle ~woJa. tW'a. masz trzy S81menty ns. dzlalanls. T1"Zy segJnenty.

W ramkanh pan1teJ zna.JduA Sill akoje. ktOre mat.8sz wyk0na4:

Ja.lt wtd&1!iZ, a.keje podZ1 lQD8 SIl na t.e ktore z jmuja jedan. d_ lub trzy &eglnenty. 0cIdA0 atr"Zal to napra.wdll moment.. poderwam8 ai, z z1em1 WI J~ tnr abe dlUtEiJ. n&,",~ jBall jest.e:d d14blo

• Rrut ganahtm. Akoja m028 by6 wylmna.D& pod WIll'unkI.em. ta .P06ta8 rna jilt w rp odbezpleozQny gr-a.na.t..

• Rzut natem. Akoja mote by(! wylrn.:mma poll warunltl&m. te poata.6 lIl80 jut

w~n6a.

• Rwt wl6c:z.nlq. Rzut wlcleZ.nlll: za-jInu- 19 5-~IJDty; jest woln1ejsZ;y D..IZ I'Zllt n.o2mn azy gra.natem.

• Scnowenle sl" ro oslon'i' z pozycJI wycnylonej. 'I'lL 8zybke. &KOja. pu:ifWa.l& schowaD Bl~ za 0810130 pod. warUDkism, ZB wozeSll18j tylko 910 wych,yllliSm:,Y; a nie np. wyblegllamy zza. mllj·

• stnal. Podsta.wowa. &koja. w wa.loo _8t~ecld.~J. Dotyazy aarowno strzalu z plstol'etu., poJedynazsgo stl'zs.lu z ka,- 1'ab1.nu, .1s.k. 1 ItUazy_

• -Sfrm z tu ku. Btrzal z l'uku z&,JJIru:.1e 2 ~y, ~yll wtfQ8J n12 np. strzaJ z _plBtoletu. Testows.ne. DB umle,JvtnoOOt Bran ~leoka.

• UnflL To jed.n.e. z podstawowych aJreji w waJce wrtoz lub na b1'OtL b~ Za ka.Zdy segment po4wlQOOny w da.nej 't1.U7.e na on:l:k. podnoslmy PI' tranellla naB naB 0 30'%, NiB moma. w tell IlPOBOb uruk'a(! strza.J'Ow z bron1 dyst.B.nsowej. • Wczolgenle II, ze ollon" W pozyojl lli:l:~ej r6wnJe:oli motna sl, POl'UBZaC, t-yle, ZB 0 wiele wolnleJ n metr na tUl!'~), JooJi jegte~ bezpool'ednlo pl'zy jakiej1i oslonis, motesz 8.10 Z!!. rW!. wazolga.6 po!Iwi/iCajll,o 1 segment.

• wyt:)leonl,cle nQ oalony. Akoja. pozwaJajq_C8. opu4c14 oslon1i! I ~ bleg. • Wychylenle .I~ na ollony. Akcjo, pozwalojqco no szybkle wyd'lylenle si~ zra oslony, by w nOSf~pnym s~mencie oddae strml.

ysport.owany; DlB.tego strzal to jeden_ segment. & podl'ywan!e ei§ to trzy. JafID_8? Co? ClIDesz sprobowad? No dobra, ~ elt ne. z1eml. a .f& wezm~ splu~ Zo.lotya sIt. ~ dootanim13 trzy kulk1 rum. ws.t.a.nJeaz'i' oaZ~B 0 lle w ago- 18 wuta.nleS?

Ho wlUn1e. 'Pet B4dzt. til to ca1k:te

sensowna regUla. Ill.

W J8dm1j turze mot.eez wyk~ trz-y a.kajtl zajm.uJ4ce aeg1neut.. ~ Wy_ kDna.e .Jednlll za Jeden Begmant 1 ~ za. dwa segmenty. Lub W1't!B2Ille ~ za.jm.Uj¥l!. tny segIn.euty.

Ahe.. nie mo.ana . .za~IlY' E!lg_ -mentu, by dOoda() go 'IV nas!.opneJ ~ (cbyba., :tEl speoJaJ.na resula. mi'lwt lnaozej, jak np. 'IN przype.dlru strza.lu mla. rzonego). Walko. to n1s ,lesC ,oka.ta. bankowa, M.a.sz wy111iGZYc! przeol wn1ka z gpy. a.- eszczQdnoacl to p.rob1em rut pOZnieJ Nte komblnuJ, wa.1 016w w jego kltlI'unku 1 me TnQdl'kuj.

• [)fUQCI HI'Ia.. Akcj8 I:IO~YCZY tylko piswl ~u maszynOill8SQ 1 karabimL Zutywa 61)Q.bO ZwtQkBza. utrudnien1e:test;u

" 1<*- ale zwiOksZll. rOWJIi& zadawan CJbre;ten1a 0 jeden poz1om.

• [)obyde bronl CZyIll:Iobyc1e ]JIBt!Jletu II ka.tnrry { note. liS pocbwy I strz;aly z ~u I gnnatu z ~ W IIY'WetlJI, gdy poeta.e nie trzyma daneJ broW w rqce, pnygo~owa.:nej do u.2:yc1a., nle mOZna. zll.pom.n1e¢ 0 tym, ze jej doDyale r6wtL1d zab18Pa eenne segmenty

&koJl.

• I<{6tkd lerle. Dot.yozy l;ylko ptstole- 100'19 ma.sz~OWYcb l kal's.b1n6w. ZUl!iyW& t.I"ZY O!l.boje. Zmn1ejsZs. utI'-Udnien1B tsBtu 010%.

• OdbeJPleaenle bfOn~ .Jean nie ]eIiteiI P:I'zygotowlmY ns, waJklil (D.p. :podGZIB ])OCIrQty). z ~y nos1Bz _przy pa;ste broil zabelZPI.eozon4.

• OgIatI clqgl\r. Do~yczy tyIlmpiBto1e~. !Il.B&ynowyoh 1 ka.Pab1n6w_ ZuZy' W& 18 naboL Rt,rgUly optsane ~ w punkate .Og1lm UoJlOlVWY".

• PodefWanle III, z pozydllei.qcej. AkOja., pOO:OZR8l;.tO:reJ pOl.!tao :PQdnol>l alii Z ~1ojlla:l:1¥l9j do stoj-\ooj, k.l~ceJ lub od il8ZU cia blegu.

• Powltanle z przyRI,ku. Podobnle, tylko III pozyojl klQOZ<J.usJ.

• Prz"adowanle Ihotvuno. Bt:rzelarue II lihotguna. t.o na.stepuJ~oo po :sobie na Pl"28lnla.n ~Je: ~ (l segment), prseladoWa.nle Cl segment.), strzal (1 ssgDlent. przeladowanta a oegment)_ftd. • Przyld'l"knl,cle, pad no zIeml4j'. Zm1ana. IXl'llYOjl. dz1Vk1 ktm'Bj trw1niej :nas fJ'atiC .J1lWlak nlo moma 19' t.ych pazycjacb ant b~ lUll skakaoe., a jed_ynlBnp CZOI8aC &'I, (1 metr na tW'q). -

AIoj ZB 1 ~!PDlent: ,str-zal"R'

W'yohylenle: alii' ZZ!!. oslony

SChowenie alQ za OBion" z pozyojl wyohylonej Odbezpl.eo;aenl!i1 bronl

Wyrwaol.e aawleozkl gra.nl;Ltu

Przehuiowa.nle ebotguna.

PrzyklQkniflCl8., pad na ztemiQ

BI!!g, skok (1 met.r)

WyblegnlQOle zzs. 08}ony

Zwody

W JedneJ tunemaie:.-z wyIionat: t:rzy illu:Je ~ ~ -menlo Mai.e&. wy Dnm: Jednq_ z.a jeden .egment I .Jednit m dINa .egmenty. Lob lVn!UI:ie jednil zaJmuJ trzy IiI!gIII'enI:g.

Nle mai:na przeJdadaf nII!nyknrzy.tanych egm mOw nill kDI~ne tury.

Rrut gra.natem I noZetn. kamienmm 1t Strz'al z ~u

:QI)Jga ser 1& ....,.

Ci~ mleoze,rn, wldozn_1~, to_pol'8m n;:Ibycte bro:q.i

POWata.n1e Z przy!tlQku

-Wypatrzenle J.ikl'yt:.9go przeaiwJllka ~

8zczej[lDowy opiS DOg.zczeg:Olnycb akrji:

• Ble;. skok. ~wlIjlC&J~ 1 segment motesz przablec 1 metr po w mi&l'q rdwnym r.uren1e. Je!ll zaII pnedZlID'~ sI1l pI'3I'lZ zwaJy gruzu 1 ~lomu. pema sJlll1t" Zyn, ostryob bla.cb ltd, MG mcme-llZIll¢, Ze pOJdz1lI of znac:zn18 woln1ej.

• Blok. Jt!dna. 21 podstawowyCh ucjilli' waire Wl'p. Ucllu:t.y blok ~ aDllI~ _Wdno ud.U!.e trallenle. za,dB,nEl pmIlZ przeol wnUta. Test.owa.cs.:na. I,IIllJe~ Blja.tyka. lub &m1k1 wa.lkL

• Ciol. Podstawow8, akoja w wal0i6 wrqcz. Dotyo2lY to ataku p!.OdQ1A., n-D!lf\:· gl:DWa... o~ :lts.atetem. Teatowa,na. nll< um:l,aJibn~ Blj&tyka. lub SztUki ws.lld

::

0108 nilOt.em. Ja.tuJUchem ~ WC30}ga.nJe uJV za OBlonV l?OOiIl'w'an1e 6L~ z pazyoJl ~J

1t- - akoja. Y'IJl8&8. testu

Jeja Z PDwadu atrzyInanycb _ran po5Iat nle dy panu wyst:ar~~ IID*ch1 .egmentiJw w turze. 1m wyknnat danq a1t.q~. wtey kllida na~p ... a tnra po!iwj"l::on~ nil doknllczenle tI!j anji :aktowana je.-t:Jak jeden dDdatkawy segment teJ za~j WI::Ze- 11111\1 akcjl.

194

196

• WYpafl'Zenle ukrytego przeclwnlka. Gdy postal! wyohyU si~ szybko zaa swojej os]ony, zajmie jej ohwll$ zOl'ientowants s1/i, gdzie jest przeol.wnik. ohyba, Ze dobfje do .ntego nosem. JeS11 z~"Pl'zemwnik ukr.YW$ si/i gdz1~ dala], poarOd gruz6w, ozy W ktOrytrul-z okl8n wtezowca. - .P9Sta6 powlnna. wykona<i test Pel'OBpoji, a.by s,prowd2;io ozy go dGBtr>mZe. Ta1d w1a§n1e test zajmuje 2 segmenty; Jetli nie Bill· nIe dostrze2B, lep1ej.s~ achowa~.

• WYrwanre zawleczkl gronotu_ PI'Oeta cz:ynnMO, warto tylko pamif,1taO, by starozy]o potem na rzut (2 segmenty:), OGZ;1W1licie, grana.t .nie wybu(lha cd.rszu w n,MtQpn,ej turze. Pn1Owa-Zn.l.e dopiero JXI oalY'oh 6 sekundaeh.

• Zrnlana mogazynka. Nie wprawionemu strooloow1 rnte ,poBiadaje,oemu sztue.zkt ;,Magazynek") taka akoja zajmuje oa.llj, tur~, -i to pod warunk1em, ze ntanosI on dddatkowjTch .maga.<ly:nk6w na dnie swojego plecaka. ZIniana. magazynka me dotyczy ta.kZe l'ewolwel'ow 1 bl'O).ll, ladowanyoh J.na.czej,

• Zwody. OdpOW1edn1k. TIn1ku, dot:yczt:j,cy walk1 strzeJeck1ej. PrnwifiloaJ<!,c 1 segment w turae, utrudniamy _IiIl'zeclw:n1- k<lll'd traflenie nas z broni strzeleckiej o 10%. W odro.anteniu od TIniku, W Jednej tu=e moZlls pOOWl,oH~ ty~ jeden ~ment.na Zwody. Zw0d6w rncZna utyo wac tylko poo.oza.s biegu.

A oto jak najcz!i1§oiej bi;lG~ wygl1\da.ly Z8sta.wy akojl, 04- momento g-dy postaa si"igllie ;po br6:i'J., do jej uzyoia.:

Plstolet - dobycie z.kabury(l segmen:t), odbeZ}liel:!zenle (l segment), szybki -strza1 Cl segment)

NOi: - doby-oie z poohwy a segment), rzut (2 segmenty)

tuk· dobycle st:rzaly (1 segment), stl7.a] (2 segID.-enty)

Granat, doby.oie z pOOwiesZki (l sag. ment), wyrwa.nie za.wleczki (1 segment) 1 rzut (....no wJ:a8nie, 2 segmenty). Cz:1r1l rauctss go dopieno 'na ~tku na.st~p, nejtUI'y.

Reakcja

Istnieje jeden wyj!\tek od reguly OltreBlaj~oej naprzemtenna kolejnoso tun Oto~ gdy jeden. z waJcza,cyoh wykODllje ak·o.j\j za. £.·lub 3 segmenty (lub Btr2ll.l odda. doplero iN dl'ugim lub tI"ZeC1m segmencie), wtedy pJ'zeoiwn1k moze iii uprzedzic wykonuj1\.0 swojl\- akcJ~, za mniejsz!l noM segment-OW (cx:Ip0wleiinl9' 1 lub2 segInenty)_ Ta.k Wykorzystll.JJ,e se.gm.enty na Reakcjl[! zmnlejsza.j<\ llbM segment6w we wlasnej turze. Przyklad: Tern w swoJej tW'ZB przymlerza fl.i~ do preqyzy jnego stI'Za.lu (3 segmenty). Widzt:j,c to Jack wypala w jego strone ntamal na oslep (strzal za 1 Sil!!' merit). I jellZo.ze l'az!

Jednak w p:pzypadlru serti Z brent IDa!lZynOWl:lj (rnirno, ae zabiera ona kilka segment6w) st:rzal llm':y B1~ ju2 ad p1e:rwszego segmensu.

Zasada Reakcj1 dc!iyezy zar!5WJlS walk1 dystansowe-j jak i wallti ~

Te8towanie akcji

Nie kazde twoje dziala.nie jest na. -.yle zlozone, byl1 musleJ wykonywaA teat. J~11 choe.sz p~ na ziemlf,1 t zesra.C 81~ w portkl., m(lZna Zl,l.lozyo, Ze 01 Jl~ udalo -nJe musillz l'ZUca~ koo~mi W1S.sll.ie d)8.te'g-o przy opiBie :poozozeg61nyob aJrtlJI zna.jduje si~ 1nfcrma-cj& - naJezY;rzuc:W, ozy nie.

NiektUre a.kI::je wymagaji( pr:zeprowadzenia ~e!Jt.U. by okresli{;. ay !!iifl powlodly. !iz£Zeg6ly podane !iii w opi!iie pO!iZl:ZI!golnyeh akejl.

~~~~~~~~~~~~~~

196

- • di( akcj~ W CZiI!Iie waJki (!!it:rzelanie, auomie, cio.y, wypat:.-ywanle) :"jeP1Y uiywajq,e tki!!D. zamlast 3ki!lD Jak w przgpadlw wszy!itJdch

IfInych te.um-.

.AkOje, ktOI"e nie wymaga.j~ testai deklBl'~ElZ i MG: Il.ZlI:a-je, :.t.e Bil;! JlowiodIy. Nie !IlllBtsz si~ niczym martwM. To oozy~ uproszcz:eDie,'oo zawsze mosess potJm~ s~~ 0 stary drut 1 wy'lozyO na pyek, Jed,n&k Die jestem:ny ksiMewymL NeUl'OshtlD-a to tylko- gl'a. Hie bli'dziemy kazali 01 l!2ueae koS6mi za kaZctym ra, ~ .k1edy zeOh08sz pGdra.:pac slli po tylkU.

Akcje, kt6.re ~.._.gaj8, testu te gl'6wnle te dzfala:nia, k!;6l>e' decydll,jit ,bezpo- 4rednio 0 traiIeniu lub -nie t:rafien1u pl'ZeCi.wnIlta..

MG moZe pcnsdto ~ilZi6' test akcj!, ktd:ra .normajnte nie wyr:(la.ga testu podozae wa:Jk.i (np, gdy postac zadeklal'\Ije.Bkck przez beoZkI2 _podnza.s sprtntu - bo Jest to trudne-).

8zybciej niz zazwyczaj

Gdy ze.czyna.j~ ai~ tury, rzeozywistcS6 wygJa,da. ja.k 'II[ filmach Johoa. Woc. Powtetrze sta;fe s1~ g~st;e. a pot god:;:tnarril. J)Ctrafi plyn.a.a JJ0 akront. Ka.Zdy detal 1. katdy l'Uoh :roz_pawywany jest dckladll1e, a ka.Zde SPOjPzenIe 1 kaZdy krok to

dlugte seklUldy. ,

Znasz: to z l:t1na.? Tc dollrre. Jak wiesz, w NeurOBh±J:ilie pod~sesjl g:raoze-zda.k\ testy WYk.onu~o r"zut l3k20. W wales

to stru'ldal'dowe 3k20 zmienia 811} w Iirz)" osotme pztity jsdna k20.

Nie rzuoomy If<I;ri!lcilj, .kosoi, DelektujemJi" s1¥ kaZcll!, z men z osobna, Jedna. koo6, jeden segment_

Skazany na XnkCBX

Wyobl'a2i soble, ,2e rnaaa Pl'zed sobl!. tarez!}. do k:t.6rej obc.saZ trafic_ Stolr!z spokojIl1e; w cd.Ieg~OOci. k1lkn metr6w ad eelu, Tarc~ n1e uc1eka., ant. ni.e robi. l.lIl1kOW. Nawet dJa cteb1etc bu1k;a Ii!- ma.slem. Aby ura.fic. w taroze-, musiss zda6 Proo-· oi~tny test ZPliKlzooooi lub Budowy - zalemie od tego jakiej broni uzywasz. Poszczeg6lne umiejQtnoooi strzeleck1e bawj£l, na dw6ch wsp6lczynnikach - np. strzelan1e Ii!- piBtfjletu baZ'tljena Zrf,1cz.. noOOi, zaS strzelruns z luku rra Budowte,

Aby tra.fic w ta, Wielkll! t-arczli, wysta.rezy,ze cs~eBz jed.en suzces, Fami!}taj jedll.ak, ze w W"1!iksz:aSoi PI'zypadk6w bfJdzj:esze.rzunal jednI\! koaoi<j,. Jeden suk.ces na jsdnej koSoi to trudne zadanle, oie SI!,dziBi?

~ trafit "W ~I [pomlJajill: modyflkatorg] wy!!d:arrLY jeden !!iukCl!.!iI. __ Y tndit w eel bnhat:e.r m. U!!lt ma.t: Prz:I!. . d~y test Z~cznosd. Jesll

-£eta Z' .. '....,1........ - I

beg .. ...-._ """- .... pi5to ~u maszgnowego, karabinu !iamnpowtarzal-

b. IItrzeiby ... hotgllhil, !inajpertd. k~, PlDl:y.

Z ~ ~ .. .:el bohat:e.r mU!ii milt: Przed~y te!II: Budowy. jean .!Iitn:elil .. ronl lba&zynoWl!J, wyrzut:~. lub _ku.

Moina zwri~wzgt !lD'il1I5P tr.mEllIia

IIDItl.inAUwgdJ IIlie.nenie.. ..IedI!n d ... IIIDlDnrg .1!gIInet'lt

jeSt doI:Iid:Imwwit ImK: lli!a W l:I!n ..-_ib

• J:ZDI:ajip::: llli!D, ~ iI

EIi!z wzgl¢u na to,. ilmna ku5bni do 1':r:o ... ' ..... 11 ..

jeden !IUkt::e!I na duwolnej z ko!U::L

Ho dobra, ~ 3B ~ m.a.rtwJ:l;>z_ lk20 na strllal to ~-mruo. tiak? ffiiyby!l ~ ~ 1;;0 n!e byloby narzeka:t:da.1ne mart;w ~ co! s1e' 2'aradzt..MaBz trzy segmenty w JtaZ.dej tu:rze. jlr&WOO? Jedcn mai!e.'lZ ZUl\yC ll& .s:trzal, & re~ ns, dwa kolejrre, who ria przyklfllk· nifllci.e, biBg-, G:UY "l.illllci.. Wolna woIa. Irn lepiej je wykorzystasz, tyro d!uUij bl;)dziesz J!:yl. Regula, kt3ra 011;) zalnteresuJe m6wi, ~e moaesa wykorzysta.6 dowo!~ tloe6 lIegInent6w, by celntej strze116,

Jetli pOOw1l;tlisz wolny segment. (ze BWOi.ah tnech) w dauej tnrae, dostantesa dodatkow!} k20 nil. test "danej akcji

Teraz btildz1e cl1atwiej, oelujesz (segment) 1 w druglm strzela"S<l (segment). 'Yestujesz 2k20, a. nte lk20, 1 wolli;Z wy. a,tarczy (11 tylbl jed'en suk(l8sl Mo:l:e~ p6jSC dalej l pol!wi~a,lc dwa dOt:fa.tkowe segm~nty 1 wtedy ~st nil. t~'aflenle wy. kOnt!jesz tl'zema kosemLk201 wotlj,z wysta-poZy Jade!). sukeast N1ema.iy wyb6r, prawdf!.? MaZes\': w ten B,P0B6b w Jednej turae odda.a trzy k1epskis strza.~ GJeden s.trzal wa.I't jaden segment), alba

oj1, k~ n mont.y? IdZt

wykOll.a!llu oj\

men~y" my illi 1[0 pod oolaz. d k20 d.C! oostlJ t.(Ij 801$0,11. MQII j~JI QllCflI.l<l w kogoS .ri!u01.Il note!D, 0. te ze.,lmu.j dW!I Be8l;Ilenty, motes2I ~Wlva\j) no. rzut ~4 turQ. ozyl1 tl'ZY Ilegmenty, 0. test WyIl:D' nasz l'lIluoajl\oCl 2k20.

Ahal Pa.m1vta.j, UI te dodatkow k20 ~O" st.aJesz tylko za po4w1~oenl WOlndgO segmen~u. 0. nl.e za. ~~l, ktory wo;wS1l,leJ jl.lt wykOI'I1lYllta.letl (np, no. b1eg).

8.1<ot'O w wa.loe testy w.ykonuJemy nu ca,Jt\Q llt20 I mo:/'.emy wykono.O tMlY r& Us akoje 'IN JadneJ tUl'ze. mOdyflk{l.tol'lI wynlko.Jt\C z umleJficnoSC! rn!J.jl\ mnlt1~ s~ 'W'plYw rle. OB20zegOlny l'zut.

Jedl1 akcJ zaJIil}O. tJ".q sagrnEJoW, ril guJy pozosta,J", bez zmla.rl wsJ'~oM

.Jeiili akc:JiII ZBJ~ b"Zy !liegDleaty, ",arto.': nml~~tno.J;;1 maie.z IJIij nyniku na ktorejlii z kmid.

Je!liU ak£ja zaj~a dW:iI segmentg, ui::ywasz tglko i!/3 wartD d umleJ"-

nnsd (zaok~glajql: w gOl"filI) I dopieru wtedy udeJm~e.z od OJ wy~·

dID nil koiid~ •

.Jes.i akcja zaJ~ jeden segmem:. ui::yw~ tyl~o 1/3 w rtQj I uml*tnom..

.... ylko 2/3

c.o:tMWpaj¥' 4r

Jetll "kllja oo.jQla ~en se~1iw G, uey· '0811/3 w~l (zo.Ok.i'MlaJ,,"o w gdr," Te ~rz,Y po<J\omy zaplB&ne afj. na k!1{1' ole JlCl8taal pl".Ily umteJlJtnMola.oh s~utlli' oytlh do wa.lk.I,

A co z innymi akCjami?

A 00 z OJ!ll.f,rywo.nlem ra.n'i' LQ.cIQwo.l'l.lem btbna rewolwe!'u'i' BZper,mlem w pleo~· ku? ZapomnlJ 0 ~ym podo2llJ,B fl'l\srnen' tIIw fIIIaJl. IIdy walke. .1ICi!ona. Jfilut w tu· raoh I lJ6gmen tIlt)h. Tnk I.e d0l.WIlJ11a. tr wa· J~ 0 WIllIe dluUuuliie.1 n l;!l kllka, flesmen. ~w. dla.ttogo Jedll n te Qheall': zostao w ~YIIl IlU.8le P0<1Z1uro,wlony, leplaJ n.a.J. Plerw g(.lzl.8tl. III BohOWo.J, Illople:rQ wte. dy Opa,LI'7, ro.nf;l a.lbo otw6l'Z pJ ca.k . .,Ie. dll ZdecYdujetlz, te ohceaz gl'~ebaa w pieC&ku. I>Odcz gdy Jasted na. Un 11. Bt:rr.e.. iI"u PMJeolwnlka, ~o to.k Jo.~byS wyd. f no.

II.blll WYl'ok. .

Co? Ubllll.mo WII2:Vsl.ko zuJmtEl too tul''P Ale ,!Q:tee Upa.rtyl

du To :mJ.le~y oo;l Me. 1 ad oleble • Ofl.,V tao Jeaz I Il'"~ fl na.boJ~w'i' 02iy ba.ndo.~ 1 ;:ak9 UClsKOWIl maez w lUerszanl OlllY \':111 Ublt.ego pleca.kn.? JlJdnak dla. Ul:e.. \1Ih,:: rnO~my WL6dy zo.loty¢, te 1

kllko. kund, 'No, wlec nl&olt MG

zd.ecyduje Us Wld 01 zajmJ8 mma

ynnad4 t wszystko JUDe..

c:zterdZ1edCl. pl9¢dZ1es1 MOwtlem,

to r.rudne, rue?

lnicjatyw . KtD pierwszy?

No dobra, pl'Z8Cilm1cy wyobyllll 81Q: w tym slJ,myrn, rl).Oltlll)lOla. No.sttPu,le MyoJu.wtQ21ne. wymtane. Stl'2'oll.lOw. N1a by to 'W'¥o.llOdzenla. przed knaJpv 1 stroJSIlia Sl'otnyoh min. Zaaa.dy II l'ow~la.lu ;,Najplerw 8pOjrZ ml woozy" mollina sotne wBacWl0, Wuystko sta.lo 81(1 nag Ie 1 niel'l)XJdzlewa.n1e. Rco b~<1z\ pletw8zy?

01l1e atrony wykonujl\ Trudnytest Sprytu, Tell. k:t.o osl gmt] wlQooj ElUkcesdw: zo.ozyno. plerw!lZy. A pot.e'fn, jW?l tury lelll\ n a. m1a.n iii • l'a.z J lilt'll m e. aWoj~, rlL!ll drugl.

Jealt able atrony OIlII\({nq, w teSole tyle samo Bukoef.J6w, lI.:a.ozyn8o ten z w1fjll!Bzt\ Z:r,omlOOol~.

199