Arsenał Gracza

W środku czeka na Ciebie wyjątkowa kompilacja broni z Orbitalowej zbrojowni! Najciekawsze, najskuteczniejsze
i najpotężniejsze spluwy zostały zilustrowane, ich opisy poprawione a wszystko to, aby mogły trafić w Twoje
ręce! Każda broń to osobna, ilustrowana karta, na której zawierają się wszelkie potrzebne informacje, od cie-
kawostek, sposobu działania, aż po szczegółowo opracowane zasady zgodne z mechaniką NS 1,5. Sięgnij po Ar-
senał Gracza, wykonaj swoje etui na karty broni i zaskocz wszystkich na najbliższej sesji Neuroshimy!
Jak złożyć?
Pierwszym krokiem jest stworzenie koperty, do której
będą wkładane karty z bronią. Spójrz na następną
stronę, to właśnie będzie owa koperta.
1. Wytnij szare pola, całą resztę zostaw.
2. Zegnij w miejscach, gdzie zaczynają się czarne kreski
(na obrazku obok zaznaczone są na czerwono).
3. Przyklej dolną część do boków - tak, by powstała koperta.
Karty?
Na każdej dalszej stronie za kopertą poumieszczane są
cztery karty z bronią. Wystarczy ciąć wzdłuż linii i tak
powstałe karty włożyć do koperty.
A w środku:
Autorzy:
GSP Dibbler
Khaer
Rico
Mack The Knife
The Ezekiel
Ilustracja na kopercie:
Szara
Ilustracje broni:
Hologram, Kishyn
Skład:
Lairena
Redakcja:
The Ezekiel
Korekta:
Boromir
AR7 Explorer
Bren Mk. II
CheyTac Intervention
Colt Anaconda
Colt King Cobra
Colt Trooper
FAMAS G2 Commando
FN P90
HK CAWS
HK SL8
HK USC
IMI TAR-21 Tavor
Intratec DC9
KelTec, SUB 2000
M47 Dragon
MG3
MP7 A1
Steyr AUG
XM312 .50
XM300 Microgun
ORBITAL CIĄGLE NADAJE!
Dołącz już dziś do największego, najszybciej
rozwijającego się serwisu poświęconego NS!
Masz szansę wziąć udział w wielu fanow-
skich projektach, uzyskać wsparcie w reali-
zacji swoich pomysłów i dołączyć do zespołu
świetnie zorganizowanych i kreatywnych fa-
nów Neuroshimy. Jeżeli piszesz teksty, znasz
się na grafice lub programowaniu, nie zwle-
kaj! Również Ty możesz liczyć na nasze
wsparcie w wydaniu Twojej pracy. Zajmiemy
się opracowaniem graficznym i składem w
PDF, dokonamy fachowej korekty i pomo-
żemy Ci w nadaniu ostatecznych szlifów. Je-
żeli nie wiesz do kogo się zwrócić, spójrz w
górę. Tam jesteśmy My!
2
W
ś
r
o
d
k
u
c
z
e
k
a
n
a
C
i
e
b
i
e
w
y
j
ą
t
k
o
w
a
k
o
m
p
i
l
a
c
j
a
b
r
o
n
i
z
O
r
b
i
t
a
l
o
w
e
j
z
b
r
o
j
o
w
n
i
!
N
a
j
c
i
e
k
a
w
s
z
e
,
n
a
j
s
k
u
t
e
c
z
n
i
e
j
s
z
e
i
n
a
j
p
o
-
t
ę
ż
n
i
e
j
s
z
e
s
p
l
u
w
y
z
o
s
t
a
ł
y
z
i
l
u
s
t
r
o
w
a
n
e
,
i
c
h
o
p
i
s
y
p
o
p
r
a
w
i
o
n
e
a
w
s
z
y
s
t
k
o
t
o
,
a
b
y
m
o
g
ł
y
t
r
a
f
i
ć
w
T
w
o
j
e
r
ę
c
e
!
K
a
ż
d
a
b
r
o
ń
t
o
o
s
o
b
n
a
,
i
l
u
s
t
r
o
w
a
n
a
k
a
r
t
a
,
n
a
k
t
ó
r
e
j
z
a
-
w
i
e
r
a
j
ą
s
i
ę
w
s
z
e
l
k
i
e
p
o
t
r
z
e
b
n
e
i
n
f
o
r
m
a
-
c
j
e
,
o
d
c
i
e
k
a
w
o
s
t
e
k
,
s
p
o
s
o
b
u
d
z
i
a
ł
a
n
i
a
,
a
ż
p
o
s
z
c
z
e
g
ó
ł
o
w
o
o
p
r
a
c
o
w
a
n
e
z
a
s
a
d
y
z
g
o
d
n
e
z
m
e
c
h
a
n
i
k
ą
N
S
1
,
5
.
S
i
ę
g
n
i
j
p
o
A
r
s
e
n
a
ł
G
r
a
c
z
a
,
w
y
k
o
n
a
j
s
w
o
j
e
e
t
u
i
n
a
k
a
r
t
y
b
r
o
n
i
i
z
a
s
k
o
c
z
w
s
z
y
s
t
k
i
c
h
n
a
n
a
j
-
b
l
i
ż
s
z
e
j
s
e
s
j
i
N
e
u
r
o
s
h
i
m
y
!
A
r
s
e
n
a
ł
G
r
a
c
z
a
A
r
s
e
n
a
ł
G
r
a
c
z
a
A
R
7
E
x
p
l
o
r
e
r
B
r
e
n
M
k
.
I
I
C
h
e
y
T
a
c
I
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
C
o
l
t
A
n
a
c
o
n
d
a
C
o
l
t
K
i
n
g
C
o
b
r
a
C
o
l
t
T
r
o
o
p
e
r
F
A
M
A
S
G
2
C
o
m
m
a
n
d
o
F
N
P
9
0
H
K
C
A
W
S
H
K
S
L
8
H
K
U
S
C
I
M
I
T
A
R
-
2
1
T
a
v
o
r
I
n
t
r
a
t
e
c
D
C
9
K
e
l
T
e
c
,
S
U
B
2
0
0
0
M
4
7
D
r
a
g
o
n
M
G
3
M
P
7
A
1
S
t
e
y
r
A
U
G
X
M
3
1
2
.
5
0
X
M
3
0
0
M
i
c
r
o
g
u
n
W
ś
r
o
d
k
u
z
n
a
j
d
z
i
e
s
z
:
2
2
CheyTac Intervention
Obrażenia: krytyczne
Kaliber: .408
Nabój: .408 CheyTac
Poj. magazynka: 5 (M100 i M200)
lub 1 (M310)
Punkty Przebicia: 3
Dostępność: Znikoma
Cena: M200 - 300g , M100 - 200g , M310 - 170g
Reguły specjalne:
Cholernie celny (tylko M200 ze sprawnym komputerem i miernikami), Bardzo celny (M200
bez sprzętu, M100 i M310), Dobra amunicja, Zabrudzony = Zawodny, Wyciszony (możliwość
zamontowania tłumika), Wymagana budowa: 15
Gdzieś na przełomie wieków, chłopaki z CheyTac rozpoczęli projekt LRRS - Long Range Rifle System.
Ogólnie chodziło o to, żeby zrobić celny i o dużym zasięgu karabin snajperski do zwalczania celów
żywych. Udało im się, i to jak sama cholera. Zrobili najpierw pocisk .408 CheyTac – to jest tajemnica
tej broni. Ten nabój ma na 700 metrach większą moc od .50 BMG. I nie pytaj się mnie jak oni to zro-
bili. Poza tym dzięki tej kuleczce Intervention jest super celny, nawet na odległości rzędu 2000 me-
trów. Dali do karabinu masę elektroniki. Na pierwszy ogień poszedł celownik optyczny z wbudowa-
nym noktowizorem, zmienną paralaksą, i-co-tam-jeszcze-chcesz (Nightforce NXS 5.5-22X) oraz
miernik ciśnienia, temperatury i prędkości wiatru (Kestrel 4000). Do tego CheyTac zrobił swój wła-
sny kieszonkowy komputer balistyczny (wielkości dwóch pudełek po papierosach). M200 ma inte-
gralny dwójnóg, składaną kolbę, jest cholernie celny, ma bardzo dużą moc obalającą i penetrację.
Colt Anaconda
Obrażenia: ciężkie
Kaliber: .44 lub .45
Nabój: .44 Magnum lub .45 LC
Poj. bębenka: 6
Punkty Przebicia: 2
Dostępność: Mała
Cena: 80 g
Reguły specjalne:
Silna amunicja, Niezawodny, Celny, Wolne przeładowanie,
Nieporęczny, Mały zasięg (do 20 metrów, lufy 2-calowe),
Zwiększony zasięg (do około 80 metrów, lufy 8-calowe)
Wiesz skąd wzięli nazwę? No, kiedyś w Ameryce Południowej żyły takie wielgachne węże. Teraz
pewnie dalej żyją, ale są jeszcze większe... No mniejsza - taka Anakonda mogła wyrosnąć na po-
nad 10 metrów długości. A tę spluwę nazwali Anacondą, bo jeden pieprzony pocisk starczy, żeby
posłać takiego gada do piachu. Są dwie wersje: na naboje .44 Magnum oraz .45 LC. Z wyglądu i
konstrukcji jest bardzo podobny do King Cobra, no ale korzysta z większych pocisków. Jak chcesz
obronić się przed transporterem opancerzonym to ten gun jest dla Ciebie. Jeśli miałbym do czegoś
go porównać, to do Magnum kalibru .44, tyle że nowsza konstrukcja sprawia, że nie musisz już
tak martwić się o nadgarstek podczas strzelania. Jest lepiej wyprofilowany od Magnum, tak
samo celny jak Trooper i King Cobra, tak samo niezawodny i tak samo zajebiście wygląda. No
dobra, jest może nieco większy, ale w końcu walisz artyleryjską amunicją.
Bren Mk. II
Obrażenia: ciężkie
Kaliber: 7,7mm lub 7,62mm
Nabój: .303 British lub 7.62x51
Szybkostrzelność: 2
Poj. Magazynka: 30
Punkty Przebicia: 2
Dostępność: Mała
Cena: 50 g
Reguły specjalne:
Zmiana trybu ognia, Łatwa naprawa (odejmij 2 od
rzutu na zacięcie), Wymagana budowa: 15
Skończyłeś się śmiać? No to posłuchaj. To jest brytyjska broń, Brytolom jak zwykle odwaliło i stwierdzili,
że ten rkm będzie miał magazynek z góry. Nie wiem co to za moda, czy Brytyjczycy zawsze muszą
być na opak ze wszystkim, a to sten, a to vickers, a teraz to…Nawet Czesi w Brnie, gdzieś na zadupiu
w Europie, skąd pochodzi ten karabin, złapali się za głowę. Ichnia wersja ma normalnie magazynek z
dołu, a wyspiarzom znów odwaliło. Celuje się tym, tutaj, z boku. Jeśli nie zmieniałeś pierwotnych ustawień,
powinieneś trafić. Waży jakieś 9 kilo, więc z biodra nie postrzelasz. Wali takimi samymi pociskami co
Lee Enfield i ma kilka zalet. Dokładnie 2. Pociski potrafią przebić ciężką kamizelkę z 300 metrów i
ma od razu montowany dwójnóg. No i łatwo go naprawić. A, zapomniałbym. Nasi, jak dowali Brena, to
go zmodyfikowali. Nie, magazynek zostawili w spokoju, zmienili amunicję. Nazwali to L4 i dali kaliber
7.62, tak by można było strzelać z amunicji 7.62x51mm.
AR-7 Explorer
Obrażenia: lekkie
Kaliber: .22
Nabój: .22 LR
Poj. magazynka: 8, 10, 15 lub 25
Punkty Przebicia: 0
Dostępność: Przeciętna
Cena: 45 g
Reguły specjalne:
Niezawodny, Celny, Poręczny (po złożeniu),
Zasięg dla pistoletów maszynowych
Małe, prawda? A popatrz: odłączam zespół lufy, zamka i magazynek, mam gnata w czterech czę-
ściach. Teraz zdejmuję stopkę kolby i wkładam do wyciętych miejsc wszystkie części i już gnat
jest złożony. Niestety, przyszło za to zapłacić w innych miejscach - pocisk to jedynie .22 LR. Fakt:
popularny, łatwy w produkcji, ale skuteczny raczej tylko przeciwko niezbyt dużym zwierzętom
i dzieciom. Przyda się na Croats, zmutowane kundle i świstaki, ale na nic większego. Lufa jest
dłuższa od pistoletowej, powiedzmy, że odpowiada takiemu mniejszemu karabinkowi myśliw-
skiemu. Pocisk nie leci daleko, ale za to celnie.Dobra, jakie ta broń ma zalety? No, większy zasięg
od pistoletu, popularną amunicję, można ją złożyć i łatwo przenosić. No cóż, jak jesteś drobną,
malutką kobietką, to jeden z niewielu egzemplarzy broni długiej jakiej możesz spokojnie używać.
Aha - łatwo naprawić, łatwo wyczyścić. Jednakże, jeśli chcesz mieć broń, a nie mocniejszą wia-
trówkę, to weź coś innego...
H£UR0SHIHB.£I×.PI H£UR0SHIHB.£I×.PI
H£UR0SHIHB.£I×.PI
H£UR0SHIHB.£I×.PI
FAMAS G2 Commando
Obrażenia: ciężkie
Kaliber: 5,56 mm
Nabój: 5,56mm NATO
Szybkostrzelność: 3/4 (przełącznik)
Poj. magazynka: 30
Punkty Przebicia: 1
Dostępność: 10%
Cena: 110 g
Reguły specjalne:
Niecelny ogień ciągły (-10%) Nieczyszczony - zawodny (15-20)
Karabin wygląda dość niecodziennie. Zresztą wszystko co francuskie jest pogięte, język zwłaszcza.
Jest cały czarniutki, wykonany z polimerów i metalu, waży 3.5 kg. Nie mam pojęcia co dały im
te polimery, skoro dziadek kałach waży mniej, a jest w całości wyklepany z blachy. Pożera amunicję
.223 remington. Nie widziałeś? A NATO-wskie 5.56 widział? To ta sama amunicja. Cechą szczególną
jest dźwięk serii - takie "phhrrrrfftt". Zupełnie jakby ktoś puścił cichego bąka. Wypluwanie możesz
kontrolować tym "prztyczkiem" nad spustem. Prztyczek w górę - plujesz szybciej, prztyczek w
dół - plujesz wolniej. Czemu się tak do tego plucia przyczepiłem? Ano pomyślałem sobie, że ci cali
Francuzi mocując się z tym ich szalonym językiem, musieli nielicho opluwać wszystko dookoła.
Pewnie też stąd te polimery - co by im broń od śliny nie zardzewiała. Na koniec dodam, że do
tego karabinu można było swego czasu przyczepić całą masę gadżetów. Broń jest dość
niezawodna, jednak wystarczy rzucenie go w piach, czy błoto i niezawodność idzie na grzyby.
Colt King Cobra
Obrażenia: lekkie
Kaliber: .357
Nabój: .357 Magnum
Poj. bębenka: 6
Punkty Przebicia: 1
Dostępność: Średnia
Cena: 60 g
Reguły specjalne:
Niezawodny, Celny, Wolne przeładowywanie, Nieporęczny
(lufy 6- i 8-calowe), Mały zasięg (do 20 metrów, lufy 2-calowe),
Zwiększony zasięg (do około 80 metrów, lufy 8-calowe)
Braciszek Troopera i jego następca, ładniej wygląda, nieco ulepszona konstrukcja lufy i ta sama
celność. Spluwa lepiej leży w dłoni niż Trooper, ma mniejszy odrzut, a strzela tą samą amunicją.
Niewielkie zmiany, które jednak bardzo cieszą użytkownika. Zazwyczaj jak coś jest dobre, to się
tego nie zmienia, ale chłopaki z Colta stwierdzili, że jak coś jest dobre, to można to zrobić lepiej.
No i zazwyczaj jak się ktoś bierze do ulepszania dobrego sprzętu, to paprze robotę dokumentnie...
Ale nie w tym przypadku. King Cobra to godny następca Troopera, nic nie jest gorsze, a wiele
jest lepsze. A jak tylko znajdziesz wersję chromowaną z ośmiocalową lufą... To będziesz mógł ta-
kim rewolwerem szpanować nawet w Detroit - bo mało, który rewolwer ma taką prezencję. Dorób
jeszcze uchwyt z masy perłowej, to żywy z Detroit nie wyjedziesz. Uczciwie ostrzegam, po prostu
skasują Cię za rewolwer, tam każdy chciałby taki mieć - mówię Ci.
Colt Trooper
Obrażenia: lekkie
Kaliber: .357
Nabój: .357 Magnum
Poj. bębenka: 6
Punkty Przebicia: 1
Dostępność: Duża
Cena: 50 g
Reguły specjalne:
Reguły specjalne: Niezawodny, Celny, Wolne przeładowywanie,
Nieporęczny (lufy 6- i 8-calowe), Mały zasięg (do 20 metrów, lufy
2-calowe), Zwiększony zasięg (do około 80 metrów, lufy 8-calowe)
To najmniejszy i najbardziej poręczny z całego rodzeństwa mk. V, bardzo podobny do Lawmana,
ale tego nie mam na składzie, niestety. To podrasowana wersja Troopera mk. III, zmiany sprowadzały
się do ulepszenia konstrukcji bębenka, spustu i kurka. Efekt jest taki, że rewolwer zyskał na celności
i szybkostrzelności. Reszta zmian dotyczyła bardziej procesów produkcji, więc nas raczej nie interesują.
Oba modele Trooperów mają swoje oznaczenia, więc łatwo je odróżnisz. Broń solidna, niezawodna,
po prostu klasyka swojego gatunku. Nic tylko sprawić sobie doń pas i kaburę i poczuć zew dzikiego
zachodu – nie powiesz mi chyba, że o tym nigdy nie marzyłeś?
FN P90
Obrażenia: lekkie
Kaliber: 5,7 mm
Nabój: 5,7x28 SS190
Szybkostrzelność: 3
Poj. magazynka: 50
Punkty Przebicia: 2
Dostępność: Mała
Cena: 150 g
Reguły specjalne:
Niezawodny, Pojemny magazynek, Dobra amunicja
Może wygląda niepozornie i trochę dziwnie, ale to całkiem miły rozpylacz. Belgowie stwierdzili,
że muszą zrobić małą giwerę dla załóg czołgów, pilotów i artylerzystów (więc jest malutka i le-
ciutka), która powinna strzelać nowym nabojem, o odpowiednich możliwościach penetracji pancerza.
Widzicie, załogom ciężko było bronić się przed żołnierzami piechoty w kamizelkach, broń ręczna
załóg miała za słabe naboje... Tak powstał nabój 5.7x28mm SS190, a skoro mieli już nabój to pewnie
stwierdzili, że musi być też fajna giwerka do niego co by więcej kasy natłuc. Jak dla mnie to
bardzo dobrze im wyszło. FN zresztą także zawsze bardzo lubiłem, to jedna z tych porządnych
firm, których guny są bardzo miłe dla użytkownika i bardzo niemiła dla tego gościa z drugiej
strony lufy. Aha, P90 to świetny pomysł jeśli nie jesteś zbyt silny: układ bullpup, malutki odrzut,
a załadowany 50-cioma nabojami (tak! Pięćdziesięcioma!) waży 3 kg. Gorzej jest z nabojami, ale
można je czasem znaleźć.
H£UR0SHIHB.£I×.PI H£UR0SHIHB.£I×.PI
H£UR0SHIHB.£I×.PI
H£UR0SHIHB.£I×.PI
HK CAWS
Obrażenia: śrut lub ciężkie (breneka)
Wagomiar: 12”
Nabój: 19,5е76 mm
Szybkostrzelność: 2 (krótka seria),
3 (ogień ciagły)
Poj. magazynka: 10
Punkty Przebicia: 1 lub 2 (breneka)
Dostępność: Niewielka
Cena: 85 g
Reguły specjalne:
Mały magazynek (10 naboi), Dobra amunicja, Zwiększony zasięg (tabela zasięgu dla pistole-
tów), Brak odrzutu (nie ma standardowego +10% za strzelanie serią), Wymagana budowa: 10
Od razu widać rękę mistrzów. Magazynek w układzie Bull-pup, zwiększony zasięg, niemal kompletny
brak odrzutu, dzięki wprowadzeniu zespołu ruchomej lufy i masa innych atrakcji, pokroju szerokiego
zastosowania w konstrukcji tworzyw sztucznych i kompozytów oraz nowoczesna budowa systemu spu-
stowego. Ta armatka niesie ci śrut na ho ho, i nawet dalej tkwi tym zasługa amunicji, oraz wzmocnionej
konstrukcji zamka. Broń dobra na każdą sytuację i tym większa szkoda, że jej produkcję zatrzymano
bardzo wcześnie - naprawdę ciężko teraz dorwać tę spluwę. Słyszałem co prawda, że tuż przed wojną
wrócono do niej, ale efektów wznowienia produkcji jakoś nie widać. Czym to strzela? Nie, nie loftkami
kal.12, tylko specjalną amunicją wysokociśnieniową, pozwalającą na posyłanie śrucin dalej niż kiedy-
kolwiek dotąd. Gdyby taki nabój odpalić w zwykłej strzelbie, rozerwałoby ją pewnie na strzępy.
Zarówno broń jak i amunicja są bardzo rzadko spotykane – więc lepiej rozglądaj się uważnie.
HK SL8
Obrażenia: ciężkie
Kaliber: 5,56 mm
Nabój: 5,56x45
Poj. magazynka: 10 lub 30 (po przero-
bieniu pasują magazynki od M16/M4)
Punkty Przebicia: 1
Dostępność: Mała
Cena: 80 g
Reguły specjalne:
Niezawodny, Dobra smunicja, Celny
Tutaj mamy teutońską propozycję na karabinek cywilny - zaprojektowany przez panów z firmy
H&K na bazie ich własnego, znakomitego karabinu G36. Różnica sprowadza się do braku możliwości
prowadzenia ognia ciągłego i innego (jak dla mnie ładniejszego) wyglądu. Jest komfortowy podczas
strzelania, celny, pluje standardową amunicją natowską - 5.56 mm, tak samo jak G36, pasują
do niego magazynki 10- i 30-nabojowe od tego karabinku, a po łatwym przekonstruowaniu gniazda,
można stosować magazynki z M4/M16 oraz innych karabinków (chłopcy z H&K zatroszczyli się
o to już podczas prac projektowych). No i oczywiście - to Heckler und Koch, marka sama w sobie.
Jak oni robią broń, to musi być dobra. W przeciwieństwie do większości cywilnych karabinów,
SL-8 (tak jak AR18), nie różni się wcale balistyką, prędkością wylotową pocisku, siłą obalającą
od G36 - pełnoetatowego karabinu szturmowego. Nie jest też składany. No, ale cóż - to karabinek
‘prawie’ jak wojskowy, nie ma tylko opcji ognia ciągłego.
HK USC
Obrażenia: lekkie
Kaliber: .45
Nabój: .45 ACP
Poj. magazynka: 10 lub 30
Punkty Przebicia: 1
Dostępność: Mała
Cena: 85 g
Reguły specjalne:
Niezawodny, Dobra amunicja, Celny, Duży zasięg (tabela
dla karabinków szturmowych), Wymagana budowa: 10.
USC został stworzony jako broń do obrony własnej, albo raczej do obrony swoich czterech ścian.
Inżynierowie wykorzystali właściwie cały mechanizm UMP, pozbawiając go tylko możliwości pro-
wadzenia ognia ciągłego (te rządowe ograniczenia...), ale dołożyli mu zgrabną i wygodną stałą
kolbę oraz... dłuższą lufę. Prawda, że to cieszy? USC dalej jest małe i fajne, może nie postrze-
lasz sobie serią, ale za to dzięki dłuższej lufie będziesz walił celniej i dalej. USC przyjęło się na
rynku amerykańskim przed wojną, a teraz na popularności nic nie utraciło. Idealna broń typu
‘self-defense’, w dodatku możesz do niej spokojnie montować kolimatory i celowniki laserowe. Kon-
wersja świetnego pistoletu maszynowego na karabinek cywilny powinna zawieść, ale jednak -
wyszło bardzo dobrze.
IMI TAR-21 Tavor
Obrażenia: ciężkie
Kaliber: 5,56
Nabój: 5,56mm NATO
Szybkostrzelność: 2 / 3 (przełącznik)
Poj. magazynka: 30, 20
Punkty Przebicia: 1 lub 2 (wersja “sniper”)
Dostępność: 5%
Cena: 120 g
Reguły specjalne:
Niezawodny, Celny (-10%, -30% z fabrycznym celownikiem), Dobra amunicja
Tavor to konstrukcja, która przebojem podbiła światowe rynki. Wygląd, szybkostrzelność oraz
wymiary przysporzyły jej wielu miłośników. W lwiej części zbudowali go z tworzyw sztucznych,
więc jest znacznie lżejszy niż inne karabiny szturmowe a wypluwa z siebie 750 - 900 pocisków
na minutę, więcej niż reszta karabinków tej klasy. Swój futurystyczny kształt zawdzięcza układowi
„bullpup” - dzięki niemu także broń jest dużo łatwiejsza do kontrolowania podczas ognia ciągłego
oraz ma mniejsze wymiary. Dodatkowo standardowym wyposażeniem karabinu był celownik
optyczny (20% ułatwienia) i składany przedni uchwyt, a bez większego problemu domontujemy
do niej także granatnik M203, czy tłumik dźwięku. Ale to nie wszystko. Oprócz standardowej wersji
produkowano także modele: „sniper”, „commando” i „micro”. Wersje „micro” i „commando” mają
skrócone lufy (micro jest wielkości UZI) a z kolei w „sniper” lufę przedłużono, dodano dwójnóg i
celownik optyczny z prawdziwego zdarzenia.
H£UR0SHIHB.£I×.PI H£UR0SHIHB.£I×.PI
H£UR0SHIHB.£I×.PI
H£UR0SHIHB.£I×.PI
Intratec DC9
Obrażenia: lekkie
Kaliber: 9mm
Nabój: 9x19 Para
Szybkostrzelność: 3
Poj.magazynka: 10, 20 lub 30
Punkty Przebicia: 1
Dostępność: Duża
Cena: 50 g
Reguły specjalne:
Zabrudzony = Zawodny, Niecelny, Poręczny (tylko maga-
zynki 10- i 20-nabojowe), Tabela zasięgu dla pistoletów
Pistolet szturmowy to taki termin co ukuło kilka firm zbrojeniowych - chcieli połączyć zalety
pistoletu i pistoletu maszynowego. Pistolet szturmowy miał być malutki, miał mieć większy ma-
gazynek niż przeciętny pistolet i możliwość prowadzenia ognia automatycznego. Niezły mieli klimat
chłopaki, przyznaję. W USA nie można było produkować broni automatycznej na potrzeby rynku
cywilnego, więc zaczęli je wypuszczać w wersji półautomatycznej. Jednakże pewni romantyczni
ludzie interesu rychło zauważyli, że bardzo łatwo przerobić Tec-9 z powrotem na broń automa-
tyczną. Historia oficjalna jest bardzo burzliwa, więc pomińmy ją - jej skutek to wprowadzenie
m.in. 10-nabojowych magazynków (obok 20- i 30-nabojowych) i wyprodukowanie nowych wersji
Tec-9, które za bardzo nie różniły się od pierwowzoru. magazynków. Do dzisiaj przetrwało wiele
jej egzemplarzy, większość przerobiona już na wersje automatyczne.
KalTec SUB 2000
Obrażenia: lekkie
Kaliber: 9mm lub 10,16 mm
Nabój: 9x19 Para lub .40 SW
Poj. magazynka: Różnie
Punkty Przebicia: 1
Dostępność: Przeciętna
Cena: 55 g
Reguły specjalne:
Zasięg dla karabinków szturmowych,
Niezawodny, Celny, Poręczny (po złożeniu)
W przeciwieństwie do Explorera, nie strzela już liliputami .22, ale starymi dobrymi 9mm albo
.40 S&W. Tak więc z dostępnością amunicji też nie ma problemu, a siła większa. W dodatku jest
niewiele cięższy od AR7, także składany i bardzo wygodny. Ma też mały odrzut, więc dla drobnych
pań też będzie jak znalazł. Sądzę, że nie byłoby problemów z upchnięciem go w torebce.Co jeszcze
bardzo cieszy w nim użytkownika? Gniazdo pasuje do magazynków od Glocka 17 i 19, Beretty
92 i 96, Siga P226 oraz S&W 59 / 659 / 5906. Prawda, że miło? Od biedy możesz mieć jednego maga
do dwóch broni, hehe. Nie powiem, żeby to było praktyczne, ale czasem magazynek może się zgubić.
Łatwo go zastąpić.Ponadto SUB spełnia podstawowe wymagania dla broni swojej klasy - komfortowy
w użyciu, łatwy w czyszczeniu i w naprawie oraz niezawodny. Moja żona go bardzo polubiła...
M47 Dragon
Obrażenia: Ciężkie, 5pp (Dragon) lub 8pp (Superdragon)
(niewykorzystane pp zwiększają stopień obrażeń o 1)
Umiejetność: Wyrzutnie
Kaliber: 120mm
Nabój: Rakiety kierowane 120x744mm
Poj. magazynka: 1
Cena: 400 gambli ( sprzęt główny), 120 gambli (Rakiety
Dragon) 150 gambli (Rakiety Superdragon) 40 gambli (akumulatorki)
Dostępność: 25%, 20%, 10%, 20%
Reguły specjalne:
Zajebiście celny (-50%), Zabrudzony = Zawodny (13 - 20), Wymagana budowa: 22
Waży 65 kilo w pełnym zestawie, więc zapomnij o strzelaniu z bara. Po to są wbudowane wspornik,
celownik i kilka innych gadżetów, min. aparatura namierzająca cel. Tak, działa to jak z walką
łańcuchem - masz chwilkę czasu na skorygowanie toru trafienia. Wygląda to jak gdybyś tańczył
na leżąco. To cudeńko ma zasięg 1.5 km , więc nikt nawet cię nie zauważy. Układ działa na marker,
a namierzasz celownikiem. Niestety musisz mieć akumulatorki. Do wszystkiego. Rakiet,
celownika, markera, systemu namierzająco-korygującego i… latarki. Ale, nareszcie można rozwalić
ten cholerny Mobsprzęt! Działa to tak - najpierw słychać pierdnięcie i pocisk wylatuje z tulei.
Potem miarowe dudnienie i promień dymu informuje cię o starcie silnika rakietowego. Wtedy
czas na ciebie - utrzymujesz połączenie z celem, dopóki nie zobaczysz na krzyżyku lecących we
wszystkie strony kawałków metalu. Wtedy otwierasz zatrzaski na obejmach, wywalasz zużyty
pocisk i ładujesz. Później szukasz nowego miejsca do oddania strzału. I znowu. I znowu...
MG3
Obrażenia: ciężkie
Kaliber: 7,62mm
Nabój: 7,62x51 NATO
Szybkostrzelność: 4
Poj. magazynka: Taśmy po 50 lub 150
Punkty Przebicia: 2
Dostępność: Mała
Cena: 130 g
Reguły specjalne:
Niezawodny, Zabrudzony = Zawodny, Tylko strzelanie
serią, Integralny dwójnóg, Wymagan budowa: 17
Długie, czarne i o miłym dla oka kształcie. Zrobione jest po części z metalu, a po części z polimerów,
także jest lekkie jak na kaem. Cofnięto trochę lufę, dzięki czemu łatwiej to draństwo nieść, oraz
poprawiono konstrukcję zamka, więc nie zacina się zbyt często. Zmieniono także amunicję z Mau-
serowskiego 7.92 na NATOwskie 7.62. Ale to, co sprawiło, że KM ten był używany przez większość
armii ówczesnej Europy to nie ładny wygląd, niezawodność czy dobra amunicja, bo takich kara-
binów było na pęczki. Chodzi tu o szybkostrzelność. Bardzo skuteczna broń - rzadko kiedy obrywa
się pojedynczym nabojem, dużo częściej z miejsca dostajesz pudło ołowiu w klatę i koniec pieśni.
Jeszcze lepsze jest to, że łatwo daje się kontrolować jeśli zamocowałeś ją na trójnogu. Jedyną
wadą tej broni jest to, że karabin grzeje się jak jasna cholera przy strzelaniu długimi seriami.
I na koniec - MG3 uratuje ci dupę tylko wtedy, kiedy będziesz o niego dbać.
H£UR0SHIHB.£I×.PI H£UR0SHIHB.£I×.PI
H£UR0SHIHB.£I×.PI H£UR0SHIHB.£I×.PI
XM300 Microgun
Obrażenia: ciężkie
Kaliber: 5,56mm
Nabój: 5.56x45 SS109 NATO
Szybkostrzelność: 6
Punkty Przebicia: 1
Dostępność: 1%
Cena: 400 g
Reguły specjalne:
Niecelny (bez żadnego oparcia), Zabrudzony = zawodny, Dobra amunicja,
Reputacja od +3 do +6 (zależnie od stopnia zadbania broni), Testy Zastrasza-
nia łatwiejsze o 10%, tylko długie serie i ogień ciągły, Wymagana budowa: 18
Zmiany jakim poddano XM-214 poszły w kierunku zmniejszenia ciężaru broni i odrzutu. W związku
z pierwszym zastosowano nowoczesne, lekkie i wytrzymałe stopy metali. Wywalono wszystko
co zbędne, nie ma nawet obudowy z prawdziwego zdarzenia - jedynie osłony zabezpieczające me-
chanizmy przed kurzem. Luf jest dalej 6, mają długość około 85 cm, ale amunicja niestety nie
została zmieniona. W tym przypadku chłopcy zmniejszyli szybkostrzelność. Wiem, wiem - cała
radość z Miniguna to liczba wystrzelonych pocisków, ale myślę, że potrafisz się zadowolić tymi
2000 pocisków na minutę. XM-300 ma też porządnie skonstruowany mechanizm wyrzucania łusek
- będą bezpiecznie lądować na ziemi pod twoimi stopami. Jak już wspominałem waży ok. 10 kg,
do tego dokładamy 3 -kilogramowy akumulator obracający lufy, a na plecy amunicję, oczywiście
w taśmach. Amunicji bierzesz ile masz, a jak masz dużo, to bierz ile uniesiesz. Schodzi błyskawicznie,
za to efekty są nie do przecenienia.
Steyr AUG
Obrażenia: ciężkie
Kaliber: 5,56mm
Nabój: 5,56x45 NATO
Szybkostrzelność: 2
Poj. magazynka: 30 lub 42
Punkty przebicia: 1
Dostępność: Mała
Cena: 70-95 g
Reguły specjalne:
Niezawodny, Celny lub Bardzo celny (z lufą 621 mm), Zasięg dla karabinów maszynowych (tylko
z lufą 621 mm), Wymagana budowa: 11 (lufa 350 mm), 12 (lufy 407 i 508 mm), 13 (lufa 621 mm)
Steyr jest stosunkowo lekki i niezawodny. Wygodnie prowadzi się z niego ogień, ogień jest celny,
ze względu na długą lufę - kiedy pocisk leci przez ponad półmetrowy tunel, to nabiera precyzji.
Dzięki układowi bullpup długość całkowita karabinu wynosi jedynie 80 cm! AUG jest świetny, to
wiemy, ale jak już wspominałem, został uznany za perspektywiczny. Co to znaczy? To znaczy, że
łatwo go można przerabiać, upraszczając. Podstawowa wersja to AUG A1 - ze standardowo montowaną
lunetką o powiększeniu 1.5x. Wersja AUG A2 różni się tylko zastąpieniem lunetki, szyną typu Pi-
catinny. Jednak AUG A3 I naprawdę pokazał co to znaczy ‘perspektywiczny’. Przede wszystkim
- wymienne lufy i granatnik podwieszany. Na dokładkę cztery szyny Picatinny. Luf masz cztery
rodzaje: 350 mm (na SMG), 407 mm (na krótki karabinek), 508 mm (standardowa), 621 mm (zin-
tegrowany dwójnóg, dla wersji czyniącej ze Steyra LKM) oraz 621 mm (robiącej z AUG-a karabin
precyzyjny).No, to już wiesz co to znaczy ‘perspektywiczny’. To znaczy - być jak Steyr AUG.
MP7 A1
Obrażenia: lekkie
Kaliber: 4,6mm
Nabój: 4,6x30 HK
Poj. magazynka: 20 lub 40
Punkty Przebicia: 2
Dostępność: Niewielka
Cena: 85 g
Reguły specjalne:
Niezawodny, Dobra amunicja, Celny, Poręczny
Bronią typu PDW jest na przykład P90 z FN Herstal i MP7 było niemiecką odpowiedzią na belgijski
toster. I to odpowiedzią, powiedziałbym - miażdżącą. MP7 ma wymiary dużego pistoletu lub mini-
uzi, można ją przenosić normalnie w kaburze. Można strzelać jedną ręką lub dwiema - wtedy
rozkładamy wygodną teleskopową kolbę i chwyt przedni ukryty w łożu. Fabrycznie montowane
są trzy szyny typu Picatinny: podłużna na górze broni i dwie mniejsze po obu stronach wylotu
lufy. Najważniejsza jest jednak amunicja. P90 ma swoje unikalne pestki SS190 przebijające kil-
kanaście kamizelek kevlarowych z 200 metrów. MP7, jeśli miało się sprzedać, też musiało mieć
takie (lub lepsze) osiągi. Ma osiągi, nawet lepsze, bo przebija pancerz typu CRISAT (1.6 mm tytanu
i 20 warstw kevlaru) z 300 metrów. Tyle, że jest to znowu specjalna amunicja... 4.6x30 HK. To
właściwie jedyna wada tej broni - cholernie ciężko o takie specjalistyczne naboje. Na te w mordę
drogie kulki są dwa rodzaje magazynków (jak w pistoletach, pchasz je do rękojeści): 20- i 40-na-
bojowe.
XM312 .50
Obrażenia: krytyczne
Kaliber: 12,7mm
Nabój: .50 Browning Machine Gun (12,7x99)
Poj. magazynka: 100 (pas lub skrzynka)
Punkty Przebicia: 3
Dostępność: Niewielka
Cena: 150 g
Reguły specjalne:
Celny, Niezawodny, Wymagana budowa: 19
Ten, w odróżnieniu od staruszka M2HB, jest dużo lżejszy. O ile się pytasz? No to się lepiej trzymaj:
na trójnogu waży tylko 19 kg, czujesz to chłopie? Dla porównania tylko wspomnę, że M2HB waży
38 kilo, a na trójnogu już 58! XM312 dalej straszy tym samym artyleryjskim pociskiem .50BMG,
pozostając przy tym tak celny jak jego dziadziuś. Jest nieco mniejszy, a tak niewielką wagę uzy-
skano przez zastosowanie lekkich stopów metali i sztucznych kompozytów. Co jeszcze chłopcy
wymyślili? No i tu jest właśnie ten zgrzyt. Zmniejszono szybkostrzelność: zamiast 450-600 po-
cisków/min mamy 260. Wyszli z założenia, że XM 312 wejdzie tylko na wyposażenie piechoty,
jako wsparcie ogniowe. Według mnie to plus: oszczędność amunicji, wprawdzie zmniejszona nieco
siła ognia, ale to przecież dalej .50 BMG. I to naprawdę dużo lżejsza broń. Teraz można dać dwójce
ludzi XM312, wraz z amunicją i jedziemy: jeden niesie ammo i trójnóg, drugi karabin.
H£UR0SHIHB.£I×.PI H£UR0SHIHB.£I×.PI
H£UR0SHIHB.£I×.PI H£UR0SHIHB.£I×.PI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful