You are on page 1of 109

'J'wtMAGAJNLA Sr«l~E; ~~~Y!I ! 'VISTA.

P-ROCESOJH)VVUm-Mit0llVl1 as: MM" ' GAARKA 256, M&~~ j~atchmen: The End 15 ..... igh, part 1

~J'GAJTUNeK: MQA ',"JiRECENlJA W CDA:: :sm:,O'1.l2ij09 t.]OOllNA W CDA: 5+ t J SIBDNIIA, otm' W $I~'~ 6'Uf%('17 :REC1EN2iJ,I~

(Fragmen;(y,e:Cienzjl:1 PneddawiIDa w sma,I~~h~ styurowanych na, kQmli1i3 'p'se~utOanimaw,an)fch witawlk,ad'l hlstoria jeslpreteikstemr by przet:I~"n~{Zamastawa~nq ifJ'(U; ra:rze.z 6 Irwcdizialo\V, 5kla.d~j,c'th sii; z (lida bliin'fch, bidia bUinidiJl Ol)'a.£ bi~da bllif.. l,tcl1 ~daora!, pqjiawia 51,* poza 1ym nteCQ irytlilRca m~l1igierka zr~nosciowo-I,9'"

giczr:Ja z o:rwieral1'~etn ila:m ~ ale ~Uaa~ n,i~ jej :ni:e· je~ niezb~ne do ukon~nia, tytuh.ll). W oSl1at1ni m ro~dZ)ial!e trze,ba,jeszde pe~~:~( Jedyneg'O' OOSS81 W ~tiej ~.

lila hatemwie idq_. przez wszy5.tki~e e:ttlIP' razem (z wyj~tk:irem Iki'~kukr6tJ5jc~ f'l1~glmeflt6w, gdy ro.zdzieliii1ji~ si~), tyza,s

steru j esz N i gtlt(}w'lem I u b IR@li'stha'ki,em w zalezlfost:i ad wyboru dokonane,go w menu. Drugi,eglo herosa blerze ~odorp ie'k~·iinrny 9 r,'H2. ((:rp((:ja~'WS~r~ana~ 11l1iestety dOStJ,PJIlCl tYllko PFl.;"1 j;ednym tQmpj,e, be ,zal~na Rhl' tryblfl si edfqwe;go) II [j b kom!pu~er. SkUitetzlllQsc: partnera lS~fOwllne'go.prl,ez ,AI jest umiiarkowClna lbQ nie Je:SN~11 ,zbyt 5R;g:t~ (j'Q'.PO.miO-' ('1. Wybf.1l! postad ma wptyw na roz.g rywk, !o,lylfe,.i:e N i~Qht Owl i BiQ'rsrchadi >pre~enltuj2t odm~erli\'J,e styile, walki i majq r,o.zne r1IJchy specJalllne:. The End 'Is:

Nigh je~~ typawQ :bjJatykqj. IN,a!jWi'E:k- 5~ymza!slro cz:en i~m jiestw-Jem przyp·adku Wysoki penem oprawy. TytulplfeJerJiluj'@ !i:~' bit,r:p~G' d'olbr~ zar,i,wl'i'D' pod wzg,ltdlel11l, 9 ra,fi'ld i amilma'fjl, j,alk

• d" ·, ... lbn • • ~!IR.-. b h ~ .

II, u:. :ZWI~'W. e:ni ••• !..:I~!,;.!sy , ",1.0 'lctl~. "iiW

pudildtatda I i a~tt:o r~y' ,znall11 z, fll mu,

an Helsing

tJ GAruINE~: AIOCJA)]'CZ/!i.S TRWAJ.I~A: n6 MlNUT.JWEiWIiJ~OWE;JUl.!G~ (NAASYllLBlEJ(1'bfI;)

Valli H'I'lsing tocz~owilek,praGuj~cy dle pewnej tajn~j organizaqi jako., ,iowc::a:wam~jr,Ow.Ty.m rrar~.em c;z:eka grO' ni:eliehe Zadaif'!iie - dostat ,zlecenie na sameg,Q [l'ra kUII~J Qi nil. nmm sil~ wca,I'e nie

Iii.' '0' '1;.," k'" &...i,.

S,IlI:.Ol1l.1:zy ... ,',CZ;E'I'iiUJCleaql I .el't:IIT\:~:OW-

nych pojedyn k6w przy wykorzystanmu bard)!'f)' t!liiw,a:tln,eg,~, nje~i,eqy .o~Z8J 'Ruszarmaszynow~!) .. W f,ola,eh gi6wn¥~h nmew~t1p,lliWlle ena ny czyte,ln ilkom (CiA Hiu:gih"Wol,· eli'irle,rI Jackman ornill n'ie~wy~:~e ,l!ltrak(yjP,a Kate B,ecilkii t!s~a1e.

RollerCoaster Tycoon 3

"'lGATUNElK~ ISWNOMlCZNA (I;;n~.E.G:EN:aA WG::D,A; Q'.1n:®'001·"lOCENAWCDA: 7"1-

, I!,J SRlDNlliA OCBN -W"Si_E~: 831 {l7 RJECENZ]}

lFr;agnl:e,gty r.eceozjij

To, c,o' ,~adocydQwaJo 'Ot p:opul,iiI'rhosicj glry~ tij" podbudowani,€ symuJacji: parku rozrywki ,a-e,zo~ nymi m())deJlami ~ikrmomjcznym : ... l1zytIDym. T i~eb~i pr:z,yz.nac~ ~e~a pr<iljle,ktnwanymli -z:e -Si~OlrC!. fanti:lizj?!,. 1,21 t,ela:ksQ1j~ca a.tmos;fiaJl'tlI mDiZe zr€!szt~,

b,(i ,', .. " ..11 ...•• R-IIII! iii'" t

zglu sc - "OtZIICO,DilI ,rlllunOI5!CI ,ouer"~oalS' ,er

Tyceo.on!Dw,;zaw,s,;e byldo5c.ysmlti

- -

10 p'illlii 0 palf~1;I WS~tstkidi 190sci lub wybr,a [1ej lid;

- -

k~~:egorii, np. s~mych tlasl!olatk6w). AJlte ... Ludzik~i

na el~rani:e stni~q Si~,ta.k sze'ro,ko, t.emat~a glry je~t nazyle' :zab!3IWnaJ a '(I nliilsahl.a, ta k .'g rywa Ina ] nmesilimowi'i(j"9 konlfJ'g u r,owa Ina, ie' P'o' ,j'e)j Oidpa-

II " t ..J > . ..lIP '''''.'' .. .lI II~ .,.... "11·",- t Ik

,emu 'rUuII1iO Illllll!JISC:: Ou K'OiIliil,IL!I:wra. 11'!I~,eyo

.se'ks i pnem9,c,kr~(~ glfa(zy" INa sztz,st:'i~.,

Podst.awowe zadan'ie g,r,a(za to 'St8wiali'lie, W 00- rl~bilewesote90 miasttKZka n€l,w-yetl fi,lement.6w,. zarz~dzani,e p!,;!rsq' iel em" pll nowani ellb), wsz)'s.tkie atrallkcje i mi~Jscil us~'Ugow~paJfkil]i (ttlaj~tYf skJe'Pi'ki z-t1:apojami:,lo{Jarnoc, baJortamlm 'itd.l by~ ~a'~wo dQst~pne., Odlp,o,wi:edJn~e :zl1'jWflllawa~iQHI~@ milni~h, IlIodlzajow rozlrvw:e;1!r '0 kllu:H; do sJulk~esu..

Zawarta R!a D'VD e-dycja IPo,za p,opr,lIwionCilj p,odstllwkq, ,mwier;a dodaJtki "Wodne5zallenstwo" i (/D,ziikie Ja.z,d,"!

R~eCl;i!1 na ktdlrij I1Cl:rz_e:kali f,tnllpopr,z~ein"j~h c~~St:i g:ry" byi bra ktryb:u swob()dnej rozblif!t0W'Y pa,rtu (~andbo* ,modet kt6ht w R1312rojawi 5m~ i pozwila na· ~billw~' z r6i:nYlmi ustaWienj<lmi, be2 ogira.niczeO na;rzucal1liych plrzez k9~e·n@' scena nu s,z,e~ry bu ka m pa rri L Ta sk t~d aJScl~ Z o'$h!mln,iI$tUl &c:~nalrii~$:ZYr a. 'W kazdym z ni,ch m asz do spehl lenla trz.y (.oral trudn jlejsze zesta'lNy kryte:dow ..

lw6rcom 1~3 1Jdarzykt S!l~ rowniez kilka~~GY ,plzeOC.:z~ tnie ma Irn"p; nlQiliW('lsd prZej)lenlra

DEYA,CODA

_I mu,zykal MPi3

Zesp6t powstqIi IN 2006 roku, Postanowi,lismi st\iVerzyt E:p's, nOVl(Je~ 0 - wlasnegto. (os" c2ego" .zaws.ze 'r:lam .~'r,akowah!~J nel nas:zymJ f)!l1Iku m - lygtlym - powi,ewu 'swiezesti w (i~iki,ej mllz1i:e, blin2l~l n ie.o!kreS;lotlego llima;tu i zarszern m oc-y.

www~:mysp .ce.com'tdleyamdiQ

D,ema j;etillnej z najtJaJdtew oczekUiw.@nYlISh gii!=r sezonu, Recent!jsl Wtym m.m~r2!,e eIOA. U'WAGlA,f N!ilpOCl'lt]{_Q i~D5tala fj'~1

rut'lez, z,ii_gno ro"w,a,c b~'~d CRt'. Nje rna on lIV~'b'WU na ,d.zi'aJ!ariie de:m~-a,. Po ~~ostu g~, pl'2'eklika!jciie i wsz:y:st~o b,d:Zl~ dzia~8'~ ,Niie wi,e~ my~ C2emu ta,kS11i: d!ziej*i, (B11,e wszystkiewe,rsje de= rna majt1, t~11l fe I~-r.

~J~GANJ~; .

V'lIlNDO/IJS' YJlIVi'iJ"M, IPfliOOESOR 3: 'GHZ. 1,68 {XP}n;G5 ~ GRAJAKA ~56 MaSH ),.{J,

Colin McRae:: DiRT 2

WyI~l6buj'h~' "offroadcrwq s~ilial~' Q~J I!Mts~Ji6W' KoqutC'zekaj!;fna wa~dwie naprawctii~ brudne,tr;asy oraz dW(!1 aurt2Hlt s:krai 1l1ie

odm1i.;riny(h'eharah~ii-!t stykach. Re,cenzJ~ ter (Jos~omde~<9lrYZlWUlJpzte~ de w poprzednim Inu:me':f4~',t()A.

Maniac},' s:zybkich wY'sdg~w pG p:rQstu nie; Mogq n~e' pozna,c t'ej

'9ry.

__ en of' ar::

R,edTide

Demo pile~wszego doslatkl.ldO Men ofWarum~itiwi wa'm zaroi".en i,e >CZlIlme£lo PJa~~a I(n~lw,a rorm,a:C;j irad:zieck'i.;~h marines) i' boh8ters,k~ w'alk~ za'oJtZYZrili i St.a:li;n~Et

D~mk9 bardzlQ ,p:r,zyJemll,ego hack~n'sl,asha - n~estety Qij;ilratnilczt:ine db dwach ga(ll:dn zaJtiQIWY~ J,ei:eJi wam to n1re wystarczy (ai, maZE! tak bye». pQki co jedyny spos6b naz,akup to·s ~orz:y.s~ani:e!z lIst:ugm Stea m.Re.(enzj~ w ubieglym l1umer:ze.

~lMt'1AiGAN'lA: 'MN~'XPMSrN1. PRf.XBS01!i8(;1l MHZ, 512 iMB (XP)I1 G~ RAM; GWKA ,64-MB

t]:'WYM'AGIAiN LA: '\N]N~ ~M5lTA" PaOCESOR 16 GHZ. 11 ~BiAAt'1. GWiM 129. MS, sM l,~'

Od dawlla wiled:zi~~Um)', i,e dIg dJalllszy h ,epi:c:ki,ego 5 u prem e ,tom-

mandeJaJ jest: ~~wrlY. At do: teraz Jedna1k nie wieatielismy, ,ie nieza~ po mn la ne sta rcla na ,~loballli1~, skaI,~ ro2p,otl:i:C 5il~ majq jU2: W' msrtu, Supn!me Gommad[er2 ma by~ tym 'Wszy'stkim" czyrn bytarZlllakom'ita l.dedl'Y[rtllk;a~ L. wm:~~eJ. Osadz61rla 2S i[at*Hj'zr1li:~j woJroa rloz_gr~ac'si~ .rna w jeszeze 'WlfE;b.zej skalli i pllZ}!' IJIzy,c,iu jeszrze Wi~ks,z:~ch a,lrniii (na,turamni[~ w clUZ;YllllSt5:Pllli LJ za urom atyzowa nydl)bzec'h u6illl1~ccrwanych stroH,. Olbi'ec:uJ'l:CO brzmii lei zap'owi'sdz two,r,zen la ] wyko r.z-ys:tyw~ni'a j'E!dn;osi[S~ eksl~e'fymentainy,clll- S"IIIClcn po my~!le(~j,akp('blCZ(f 'si",loiSY taj wojny..

'INWW. supremecornrrander.corn

I narpa rated

;re'gor,pe:zn~' 5pik,e TV VidefJ '¢5a me Awain;Js", cl)l'li 9 a la' Wmv't2:1!:Hlia r;uag:rlfld I]tajl'!@'p$z,Ym gmm iltt.ag F€lktU W~ Spike TV1 ,nieoC!elk:mwafl ie Rliler,@qlzifa!,ji~' w mmejsG'l? I~erwllileflja m:l:lwy€f:i tytuhlW . .Je~;n~m ill i'ali,(h jes:t M,erc,ell3 rie'S I nCOIll"JliCZl'fat,ed - mUliU~la~rowa"p,ja&kQwnif,a'" ,zap'lal1i~w'~n~ ~rzern i.1e'i'stnfejq~e' ~!Jl PjalnGij!mli eZi'$~l:J~li es fteaJIZQW,cma ~r~~ EI,ectm;l1i,c Arts 'l0S An~\leh~ls. bJie.~titY. Ili tazi~ .I"Iiieznamyi:adln~(h s~Q~6m,w d@itytzq:Cf:y,dl pr~rekt~ .

. eagam s.com

- R.[I.~.,

PandeM,j,c Studjo,S,""'" tworty rn,l n, 'glier Mer(!enaries ,J, Wkld ca P~e rSlderl1: Podb6JI,~ d la 'cdmialnry zupani,e przyzw-Oitej, reCenl{fWaA'~ W numlelZErThe Sdl~gre:ur- stalw si~ l(o!leJfU~, o/liarCllklry,zys~ w Ellectr,onit A.rts. N~t,~od~sz;eJr!j~ pozostaj'E! n,am obietnica" 28 powstanll nowe odslony' lch dziet.

www.pandemicsrudio5.c:om

r i w [BIDlr,der!la,nld~sc

:2~ Games klJJe' :!eilaza\ p,oki g'or:,~~'e] Niiema,1 ViI dnlu p,remi1er}' The Zomble Island of Dr Ned (r,ecell~Ja w przys:zftym A umerle} t1j,aWlrr1lIone.zeslalQ a rUQ'ie OL.C clIO a(l'rdLe~landls- Ma.ti~ Moo:~i's U ~,d~r~ qom!e Riol. W nlmtrzy nrowe aifeny z ni:ljgrotniejszym~ pfzledwnikamUPa'n,~:h~ry~ ~lie:ta.J<:Ze 5msownym ',do p~i'01T!1U tr1~dnO'5d ilJl~)(~m. Doda.Dwym~ at!I.IUJ~ mlj tego' nowego b~dq bank oraz dwa pu!hrktyulmliej~tn,l)sd, p!:(tcrzapewl1e ,by p·05:tClJC.il~ mog~ lepi,ej 'J=1C'l:yggrQwat si~' na. oLe t~et~e. Nri,estety w(iijz r-wiie wiemy; lkiedy' i !J!!' j,a.kiej rpo5taeJ wszy,stkie ons pojaW~q ~i, 11~1 pc.

wvvw.borderlands'dllegame-,cam

Mamy.kGllejnre. ~!wodY" b.y Z n ieder~,fjw0s;c ii' 'wylt:~ei~]wa€ pte'mie1f.y Mass Effetl 2. S:tanGwi~. je ~fa'ljVidi'iwe Q'\i!ii,azdy w5,r'~;~ gW'iaz:dr kt~H'e uZy/[~q gfos.6w i nadacl:Zq 0B0tiowo:s-d boha(e~ rilm i' lltttpm ti~. Wir~ n.j1!,i) l~r,dft Marrth1 ~hlEe~Fl W r:€l!1'i Nlr~ li.U~ hwytR i!g,o {'i!!I;O,w,o:tk:y tajn'ej ~l'ai'ifdl ifarf:i'e1'0~!!1 ~ filizagi ',e~berus~ 'rrjdaHelfeFJako EIDI- now)' 9'0'5 N~x:mandit ~,i~ f;alwni~ Cairrie~Anln Ma~jJak€!i·A'ria rtO,ak, ~ sZifowaJitIuteJ~;prZest~pee9:o ~taR~' S@tf:tega. I[:lJ~CiJ/BtkQw®< I~a I:rscig. placBi:oWa re'u 2na~e~nt sh~ m..j "Micllal:1 HtGg,~n Jaka carit~ in BaU~l,' Adam ,p:a,llttwm jako, Ka,I.Reegaf' i MUdhrael Dorn

j~1{o Ga,;.atOg Uvenk. F,B noW' orygiln:ah~ - a Wiele t"C1 k;Z.e 'IT,a,s. - UICiIS;SZY zalpewnejirnifor~ m2H:j a~te doCl'

Man EHeet ! i plejada IIwit.zld

swych I~Qsta(i powrQ(~ S,eth ,trJoket'Gr.ee!f1 oraz Keith,Ad~jrid DilIiVid Arn'1!.e,l'§on'" David - ktory, nawi;ii.e m ni,~.wiq,t;;, jest feraz d01:ad~ w Aa~zLe, Jest-.le'! i a~:~I\t p.~dslk'il ¥VG:nll'1e S'tr-afl~ki (wr>Z~$(z)tWi' !itQ£d ~,tr;zm;fi'Qw.~k.i); a:y~i; p'~siilda:m..€a PQl5Iki~hr.rtI!dt2:j~

, . "' '" .,.1..." "~JI". i

~QW I mJ~DcW~ai ~'1nnte w J~Z:l!U;.1

Riej,a. ;mwiazda '5ieria I u IIGHluek~

Wa:l1()ldoiJafj :e.giwiazdy us,I¥>:'l)I'my.-takie ViI p~llsllileJ W"er$ji j~Zl{kowe'j. Obiek.tem Zero biid'zle 2f1a[l)l~ J'iij,hl,".z talklitlfl ftlm;~~ Jak IIWojrra pnl~k[oc-ruska',~Rezj2rwatri .15.,crniI~l IB,l!)hG$Ie-wl~~ na€IDwiil~nskim S.h~pErrdem Z'ElIS W:5,tat IlNtll-

lnaaony" z I1'Na Wspoll1lej" l:ukasL IN:ow'hi:kL Prernlera Mass Etied 1!juliZ: 22 ·stYtzl1iia.

h (p.l/rnass:eff.~ct. b!OI,'fd e.cem

i~wnlle:,\ my' tei iZVIIY:fdismy kiier,O'w.ac :ii~zasad"kby .Z~ti!~rjakby si~ mliab jutm lImrzee;.a 9os~,Ftodan9\i\fac. tal~, Ja:~lb:y sie-miatotycwieGzni,erall!e ujawniiB]n.je' ,se~I~~la, zanlm w¥d~ac~o . .s,i~ orY9ilfla~~ to jut przesada, Tak jednark po,stq,pl~o Kao~ 5fudiidS 'pra:cujqce CJ~~ tuallnie- nad ~alr~z\~ ~biemJ~ttCJm, rFPS",emZtlit~,ym ja:i(o H01l)eJJ'l6ht omz." je'9G sequel,em! INal:lIlI"slnie ba.rdzljI c'ieszy nas pewno~csil:ebie"Kaotyk6w" Ii ich por6wnaln~a H~merfnJlrit do (aU of,O~;.ale;zaczeka,myz ~opad8l'i11iem w p~:n:tobI1Y e:lI~uzjaztn do prerni:ery IIj~ynki"-w mtar~U'26mO.

wl(J,f';" t. hcrnefrom-game.ccrn

G,YA V 'W 2011

ltla~'e s:i~ Ze The lila UQ,d 01 ~a;t 'fony - re'E,enaOWalnt, w numerz,e dru'§ll i podQbna 0statnl diodC!te,k ~o ~fainClt ~Ieft Auw IV -lUletzi:e ffi!jsi at 'W~~taf'1~yt fiilFlI~m se'rii . Ii. do 2011 raku. Tski wnre!sek ~ti~gn"c motna l ragortl.l'WJdawlq; seriiTakeTwrJ) dl,a ir:Jwestonf)W~ w k~rii'ryJm zestala wyrazona '0pinl'is,iB MI{ ~mQ(lffia mcu;k1J j_al~, '~TA ni:e wymag,a w<l:lale €oroan~h inkaJna~.,(Z)rt®"Q<Zl1acsa, fe ria ullrail7ld TtHE!f,! Auto V FlI:'Z)fjSlie' na m !!l1l t'J ~e~ai arido :201 ~ roku? ,:lj~bal[2ymy.

Itt" '. I.. ~ stttl gum .co

Oknttny 110.5, ni,e 'ndpl~S,Z~2a Maksiowi F'aYfl9'owi. Nh~~dlGifl ie wyl edat z noVil@j@lrslld[~J: '~Uejji i ua'fU do tra:p~onejgtO serganulzowan'q: 'pr~es,t~R:CZosciCl; :5,ae# F!atJI~o, to Je~Em .. ,. Jego prern lera ,(;}pm.t'll i SJ~ do j;e;si,enm ~~~l O. Mamy n'at1Z[eji~, l~' ~la:s ten, ~Q#W~11j pt1,ll:!r~li"laE S'i:~ t1li~OO' AaS'EemU s:tairemlJ 1ii.1Impiowi MakBowi' i ie' IUed 'Y~ zn ow !lj~ za"itG'zymy, b~IzMe 'IN najlG:ps£~j &,rmie W5W'Qim, iy1du.

" . . OCKStargame~ cornar xpayneJ

R,esist:alnce

Ameryk:ans,kie studio FireS;~f kQ~:a1r.zolile dotttd .Z" trapiOnym pechern MMO na kanwi:e "GWiezdnych wrdt'1·- Sta.r:galte Wo rids, - ,zillecydowafo Slltt na r.J~we'otwarti8'.l,m b~,~zie Stargate R,esistarnlce - 5!l1tuJter~ w kt6.rYlf'rI 1;e m~el a,ktj i h[czye' si~: rna z g~lbj'tta klycz:n ii t\t\!or~( zupelnie' if1IOWq] JakoU rQ~9 rywkisiedowej'. W gJlfZEizmagac s,i~' b~dqr.dwlie· fraleje: System Lords,czyll:i niedo'.szlli wf:ad,ey w,s:ze.chSwiata plall1lly,1'ir,y' jego podboj, craz Star~ Q,ate Command - ostat iia nadziiiejia. tego:z na za(how~a 11 ie wo,lnos:Cii ..

www.starga~rcs.ist:ante.com

" Im,arCJU

lEA los Angel:espO%WiE!'rdzlto pOgJh:is:kL, Jalroby'l1berian Twilight - a wilic wlel!kl konj;kwieikiej hiis~Qtif(:Q1TI mal1d& Conquer-·miai 'if'l8stqp.ic ,ui 16 rnerca 20110.

www.commandandconquer.com

Wiiled:deli5my~ le' naSpikeVGAzaprezell.tawana ~(3ist,a'ni,e 1<nlej'rII:ii .gfo S "arW,a'rs, a.1 e spo!fzrewaHsmy $'i~ iracz1eJ cz:egQS ~ kego'w rnazwie. W rf1e,czywistoSidl ·za~ ~okazany zostal zwi,a:stun The ForGe Ulilileasned Ui n~e ukryw,a m -. ws,k~es It en flG),W,ij(' nad~ttil~ p~ do. jasne) pr-Z)i%z~e5ci §Ii;ef Luca'sAnstl. Sam 'tr,a,iler pre!entuje nowegobohaiteill·:a at8ikJuj~ce9.1o na ogromnej a rferllie 'glorJillQP1oJddbneig ogi galnlta~. ~tory chwi I,~' wczf!'sili eji bez tru dltf~'QzbawH ZYClitill mallen k,iego pf.Zy n i:mrran kora NaSI heros, wy-.ko,rzys,tuje' przytym b~s,kaWiice mc;rcy~ n:f1st'lilpniie zas W' ogn;lmnymwyskoku atak~Je' ge za pomocq dw6ch n'ilebieskich mtel.zy s'w[etli1y~h" G~,~b~ (a~ejr see 11 le daqaje nieJUstanll"lol walka IQiwoch sir, - Vody i Vaqera - i d(Q1chodz",cy ja k~y z ~\aTmh~cj ,gtos' kQlbi'e:CYf pytaj~cy,~ C'2.] dane im bJ~dzile leszc~e sil~ spu-tka,c. N le mblemy sh~ jUz de cz~~alf kiollej ny.ch iil1i~tlnlna:(;i~m!.

WYIVPi. u nieashed20 1 Q .eern

Ullb'isoft potwlerdzll IOifil(ja ln iepoglos kl,

jilakolb1y prernierze fii~!lmllol'wej' ,aid,aiPtalcjii plr'ilnc!el lof Persia tlQI'w,Cllrzysl( milal,tlal ko-

I ,i, ,"'~ p-' 'ii' f IP" ii, Z

IlleJlnlla qra seru, i-nnce Of ~I,er',SI'a:: _aIPIIOI~

rnnlane P:i,al,S,lki' ,za'wi'lerac mal nie ty'll wszystkle nejlepsze aspekty przed ... , nlch ~, w tym nie,Z:'WYlkte' akrobaqe i m,alnlllpUI~llalcje' zasem --- ale i kllka noW'IO',S('iil Premiera 'W' maju,

Arkham

Als.····.·:y .. ' ... "liU.·· m""'1 2·-···

,_ _..' I. .1 I~ I ' ... _

lmpreza Spike ViildlelOI Game ,AwlaJlds Pi rzynlosla takze I lpowiile'ldl,z na pl:ytal,niile,l 1('0' Z (':il~,glile'm! dals '-'ml BatmamArkham ' lum

'.

Zl r'alc;jiii teqo, :z:le :pliiis!,~el:my tiel stIOIWICi,

dosl w'nl~'e kllka qodzin 'POI plerw,s~ej zapowiec ~'i iii na kilka Igllolldzii'n przed oddantem plsma do IdJIUkU,f' rnozemy podzielk s,'h;' jedynie wral~' nlaml ze z,w'~ast:u'nlla" :kt!6ry jest 'rolwnliie' znakomlty jak cala poprzednia qra. 'W'iiild!alc W ,nliiim total~lnlY' chaos na ul~icalc:h Gotham Inlaid kt10lrym rozbrzrnlewa simliile,clhi podpleteqo do :kr,olpll,olw'ki Jokera Dodatkowo ,j - -t'e'sm'),' slw'jlaldika,lmi teqo, jak cahisem 'wil' 'shi' ,Z nlm Harl 'Q-lu-liln'~"ln' 'W·I .'y .. g,III~ld··la't-'o···,·t'La··.k. J'!'a-=Ik

__ ul_~' ,,' .. ~, _.L _I _I _I,., __ •... I,=II~;{I~1 .. ,1 I~ '11, ~ .. ' I,

IQlldyby la,k,cjla: z;a!'wtc[-- ~ ~ '_ ~,all( s,i'l~' m iila,f,al

zaraz POI Arkham ,A,s,y~l'ullml, jednak In a potwlerd Inlie' t1ej re'wletacji' zm IU szenl Je'ste'smlY zaczekac. Walrto dodac tez, ze 'W IQlrulnl1ciile r _,Iczy' w1c:alllle, nle 'w'ilelmiy, pod jia1kiim tytulern ) dllalny zostan 'ile' ten Batman, Jle,g!o, hl,a,s,to,A,rklhlam IH,aISI Ml1ov'Ie,d

- IczylU W wolnym tlumaczenlu Arkham 'W' nowym mlejscu

, ~'d '~b-" I.!

-- S!Wllllal~, '-~~ :ZJ,f .~iyC: 10' _!~IZ: ~',a,,,,,

nle jll - nak Arkham IAs,y~I'u!m 2.,

.ar h rnha: rr 0 led (Dim

Alpha

Fhil,s:kii,e studio Turmoil G,8Iim,e',s; uji,aw'n[fOli\ ",u,f,s:w'e'glol pierwsze-

9'0' 1- -i_ - zn - - 101 prolel _~'" Alllplhia

Polaris bedzle 'pllr' -~ "IQlolldllolw'k,Cl 1_ - - iinlt'nt'cUre:k, jednak ~, (10 'W'lalZn,iejc~_,~ bedzle ta kze hotrorem, ktolry' doslown ii lei zmrIOIZ,'~ krew 'W n' aszyc 'h', I l··~··'y .... lac h W-s·;-z~/y ... -s;-'t-r-k·/IO-I

~~. , __ I'. :.1,.'.1_1 _ _'__. _1,-,_1,, __ ,. __ .~ .... 'C__' .~. _11\'_

1_/ 1_/ 1_

dlateqo, ze jeqo a,lk!cja r'lolJ91:ry'-

w'lac: sle bedzle W' bazle nauko-

r.y ''I

w'lej na Gr'einllllalln1dln"nl,a ktore]

wskutek burzy jrolnlloiwej obudziIy' S;~I~I p dawne sl'ily,j JI,e'ldYlnl,e bohater g:ry ~ norweskl bioloq ,R,unle' - udsen- mozezapanow',alc'ln,ald chaosem, kt101ry zapanujewsrlodl _ mled..

es.com

,

I

t

1

Top 10 wedl g

IMI8!-: yn "TbnI1e"IOI;JDIIUlibIUkQw:a,f slw:Q1lel wfaS,lnl@ ,slta,'wiienile n,ajll,e'p's,zy"(~h,

-' -

gl'ieljr rlollk:u ,21001~t ~pl'rzyznlaJlemly, ile ~ jak na ia:,mllat'olrO'W' ~ jlegIIOII(d2:i:elnI1nii,kJiI-

ae :sJpi:salis;i:lg· lk;i'le" nile,i'lle~, Ot€) Us, _"Ti'mlel"a,"w:r,a~z nlitZJW'la,m,i PI~t:)II(lUI-

c,e'ntr};w i 'Wyd:lilIWC6W" jlalk f'owni:e,z pl:I'-' _,~O'flim, na . ~'F'y',c:h pejiaw'illy s;il~' dlanll@hlity.

1,. Calln lofD':urty': IMI,od,er'n Walrfalrie 2, -lilnfilnlityWard" Act~lv';i:s'ii,on"f IP'I(,,:X3610, Pl5ij ,2,., IT'· tmarr A,lrikhllaml As)dluml- _I/O('ks,te',8Idi!y GJamles, Eid1oIS" p\(" )t3,601, :135,3 3,. '[)J Hero - FreleStyllllelGamle,s"r' .A,(t:iv!i::slon.",X.J~li610, :PISI3, PIS,2" 'Wii

4. BGlrldie:rl,alnld:s, Gearbox Siolftwarlel, ,2K 1{j,al,Mle's" P"C" X'"3,60,,, IPSI]

5'~ ,Nlew Super Marilo ,BI'~'C)'S" wu: ~ Ni'nt1eln,d:o" Niinltennlldlo:, WU

16"" - o-Defense ,Slwalrlm ..- Critjic,al~l Thlollullg~rrt IGlalmll@s'I A:pll~deit,iplhjloln'ie

7., 51Icribbllelnl,a,uts - S:th, ICle'U, Walrlrliler Bros, lnteractlve, [lS

8., Halo 3: OIDST'·~ 16!unIQ'ile:, ,Mic:rlJ~S'lolft,. Xl116iO'

Igl~ ASSIBI!i"slin's Creed UI -, Ubis10ft Mllo'nlt::~e,a:lli" UbilSOft" pile_, X3'161IO, PIS,3, 1i Ct Ulnlch,artedl: ,A,:mrlolnlg 'T"h'i,e'vle,s -- IN,al1ullghty DOQ, SCIE,A" PIS3,

I ~ ~ __ ' __ ~_._~~ __ ~ ~ __ ~ ~_4_M~ __ ' __ f~ __ ~ ---_t __ ~ ~_l_e_~~_n __ __j

N• d

III I awne .:tapowiedziana l,dlw6jkar rna

Jef.lnall< slpra,wicJzeQ, grm bmt'zie si~ mowitQ' Rlie ryl ko ze wzgll~~llI na bruta Inoje~ iDag D1ays, be talki podtytLi"f nlDsi, mal ZOiS,taJW~t ,~jf!dynM" 'dfillre!k:o' wt,lle, a: m!D,we,l: WIt1,l:;Z :llli'@wo;llu~j~rJm,izuw:a[s,'booitery'IPP, I It-ego, 1001 'Wi;,rj~iellli's,1l1Y na .pollkazffie w sieclzibie 1'0 Interactjve·_ niie s~ to Iczcze .o~ ietnir:::e!1 Podczas ~r,ez.e;l1ta (jill Jeden z.producentOw przee l1od~~t gO!Wwy poziom i1rYr WY9, iqdajClcyjiu:z na s.kolti€2JOIW IIp'o~~alflli,cmy bt~cl6w~ N i c S:i~ nre wI'esqlo, jed}{nie dose dlugie C~21'5y +,21- dldwaOlia na p.·ocz~tk'll mW5j i z,Ulradzal)lize nle Je.SnQ~ ~esz'zelinl1ln~ dZ.ieto.,

W'I!!I'lq:d ma IDla GIB,liile

D rug:a s pr,aWdi to 2;.Upe~nj,e nowa JaJlko,s(

- -

oprawy glr,aficznej. Nadal wyIkOI[Z~ls.tywaJriY

~est auterskl s1ilnm~. ~tudnClJ, aJ!@~e@lo mezllwesd sqro n:~ebQ·~e'pS\z~. Owsxem.jesli ktos thee- s,i~ Cle'Pmaic.drQbn~ Inj,!!do,d(!!gni'eda 2lnajdz.ie. Najwi,ks~e.z filch to niie:zJyyt dobr·ze 'Wyg,lq_daj~ce wtos:¥ ILyncha - wida'~f.le to tylkotekstulr~1 eo w p o,t~clJelllilJ z rrl ezbyr rnodna frry2url~, alia fll"s:i n ill i sma lee pod obac, moze Sm-fi' wy~~(z!ijh~ gus~uj'l!cym inaczej; Taka to juijednak uroda lYl1lich-a,~ VII dedatku 'WiidQczna jedynie z bib;ka" a ~e taki,e lI}~da sa Irzadkiie't da .s:i~ je plr,zezyc bez ,zgrzytaniaz~bamt Tym berdzle] ie reszta to :ph~ rWs.Zill I iiga .•

fly przez p'rZechodni:al kt6nt przypa,d]iki,em. Zll1aliaihh~.w fnie,}odipowliiednim miejsc;u Ii ~'Yl ria tyle g~tIJ_ ... mi~if' Ina tyle' odwagl~, by sfilmowac a kcJ~ kOm(H1<~' [lib j,ak;2JS p'rIOi'stq kame rk~, OJ na S,t~p~llii.e ta k pows:ta!h~ d~[elo wrllJcit nCii '{ouTube'a.

Mamry w:i~( za r6-wI1'1'I."l' trz~ S"~c:y sh~ obraZt dziwr:de (E:zytaJ: naturailllie,o ile rnzumiemy przez to ,;W spos:6b typo~y dhlJ shltie'g'o °5p;r2J~t4 wt~e.(t) rru!.I,ewaJ,!cEl' s,i'~ §Wiatia, a takZe beczkowaty obraz czy s,zu.my. kt6n~ dodatkrOwq zwi,~ksza~q sj'e w ,demnyth miejscac:h.,Ba/Jest nawetud~ekaj'lca pod~s' splrinlt6w ostn)15C! 'Wy;gl~d!a to swie,lni,i!:!' d1,oezpocz~tku c;aty1en IPomJst"wJtil.irwai .mri !i.i, tllDfh~ cih;oiry - ale:' ja k s;i,t: okqJ~U~i~~ IN rJral<~Y'ce' wYSZ~'Ol p~lfe'kcy,j~n ie.

B11e1dU11D i 'WIPaUle~DiIO_D1 mo,wilml: 10'lel' 18k mozna tlajIP,ro~iej schari:lberyzowae jedno. z dwocb gl6wny.ch zadan .. Jakie POl.stawUi przeet S(!JJi~ 11udzte z ,~CJ' IlIltetrat':tivJ€'. Zape'wI1l'i1an~ ,z:e bardzo ~iQkir-ard nle pfm's:tu"" d~owalim relcenzJe i wpffisy na tora,d'll" by wyla,pac' wszy,stkQ', ee nh:~ do ko nca dzia~alh~)c -w ~Jedyn(en. Jed en I Ilaj I,epszych przylk,~ad6w to'zmiie1lJi:oIlIY sy,s~em ,,_how,an,ia slil~l,aLo$lony. Wa~Sjl"llDej wtct~l.ai 5htaut-omaty~nie' ee' dzilalafo ... .grd, dljQ~jdQ".A,w P'o~Qs.taJych prz-ypaidkil,dh :mlocnq frtU:strP-w,a~o. W Dog D~ys, 8utomattJ jui nle m!6i .- Jeslii eh ce my sh~ schow,a'c, m~simy .. sarnemu n~c;r:sn.q( pfzycJskr co

spisywato sil~ wtlrt.akcie,prezenrtacji e niebo len,';:wi

- - .- -' - I~· ~JII

Chocby .mapy - sg 01 wileille' whtksl!(! i d Diu' b~ard2ire:i zroznicowan,e. G~6wne i boczne ulice Sumt!lhaju (w nim td)U~y sffi~-,ak.q2rDog D'ays,lr skh::py [ z;apl!eCla~ dachy, plarce bud 6w. p,ot,t,szkfo i neony rle~damJ desza

Tym ba:rdzliej ,ze'5weje d!okt,adaj'2l efekty spe.cjI2l1Ine. Na' przykiad po tr.ai~eniu swi,at

Skid Ie IlI:Q, Ilva?

l1'Il!~~,a, rF~2.W'y 6tmL. staf.(llytIt'lQ5Jfli. J~i wtedy: ~pie5 tnrni elif'itam j U'la2~MJ~r.l.Q riaj· gQf ·ts:z~~t l!iJt~. ('0 ponce p~rclz0 dpmrrze od.t:!iji: p~ytndy i"tMzyth boJlaterq~. @aywisde pT6ba'Pm~£~en~a legoztfUmamf . Ghorbl Z .. ~iesl:lim ,~I!dutlniem" i AJeiH Pad flO) tez jak Atl!jbar,dzj~j st!m mao w przH-ciWiefi,5i.tw~i'~b aQ±potI1Mnieg{l ~fumCl~enia I'la: PQlski. Bo u nag; 0WQ :siof;m!Jtewahi~ n!.e iStnieje' (mamy :i:a to "pr~]kie i¥,Ofe't Mete wart0 naWfqzae - ~r!V titJlm8fNt'liu tytuhJ-do pSGwwqjny alblD,Plo(:i,aZ.,ffi6w" PasiiKGWski@gQ1

ilodbij~~tl!ce·:!,w~latla kah.J2Je ... na bra k ,z]:o,znlcowa n ia n ilb~ [;J i,e pp,wi1Iliie;n na rzekaf. W kOA,CIJ W "aj:wi~ks~ytm cchblski m mffiesde zlrl?lllle,fC 'mQzna nielmai wszY:5tkQ,. a tute] mamy de IGz.yn j,ellililia z jeglo jiesl-tle ba rdziej p:o'cl:raso~ wamrwe'rsffi~. W d(nja'tt~u cafescwy,gl,EI,da tak sz~eg0I:owo:, ze'j~i nascreenach iestna (0 p'Opiatl~e~ mimo !Zjiq p.rz:e€h~!~ statyczrn3'~ n1 j'e'JJd dlaJjq wi ~~ zbrt dobrretego, '0 'O'9Ii'ijt damy w traikci~gty.

N,1l :samyrn ICbOWClIOiru ;5!i~' [ZE!ICl jas,na nie ,SkpniGZOlna. ,Mamy jie'5Z(z,e! morillfWPS( przebiegf1[~cia za iimllnq osh::m:~ ay prz,esklDczenia na drugq Jejl 5t'~rm~. Oczywiscie nle sa to z~dJl'e sup~rnOWi;),sti, 1)0 w takiej .(zy innej fo'rmrie Ir:o'zwi'~al1'ia te funkcj'ornjjq jut od paru lat, aile nrie zmlenla to fatktur ze w D:Ogl D~:ys dzja~~j(lt mwlhi~ei OairdzocSprarWAie.

W dodatku n[e jtst to .Ii tyl ko baj,er - a to dl!ategl~ ie ptoc7Jen:te'mlaZn.a w tej !;Jrze l1'isiir'cz.y,t.lPrezentowany p'oziom .zaclyna;tsrn~, ,w ·chilnlskie~ re,staura~jii z masjJ) drewlnianyoh przep;ier.zen, w:i~.c zdt;:molowac dfdo 'si'~ !Il1iiemal (iJle Wrl;~t.rze!, To oczywis1de faJhl e wyg~ICida~ alie pf~ef1le wszystRim wymusza~ f~'.ste ,zlmlhm~ fJo~ycJ1t tbp ,llde!S1ek I~Q' pan.! s,tr-UltaGh lo:stawai~Y same" d'r,za;zgi.

KOlmo~r.I.IDifl-U I YOluTuble'

Bardzo duz'l rolll~' 'W budawamu kli'maitu i re·all~zmu lo.Hgrywd~4 bctw~em w jK;~f1e' & Lynch :2 na Ida-rlfafl€' na ob r,azn ItrY" kt6re w p.o~(~~zenil)J z d~!namh'!ZIl~ p1rac~ kam,ery 5p,~awiaj~ :i'Jeg.~a~~q;aaJ Ja~amatorskifilm doku me'nta Ilny~ ,Amarto;r,5ki~ ayl~ta ki twQ[Z()~

I j~S2a_e cl~aW~~1(bJ _ t~ dwa;rnagi€ifl9 OOnQmily~Jnajd:whlce si~ w log@ gJJ j!I~na-fZaj~ wrtfumaueniu .. d!pg clia~s di s,umm:erPi,'aprzYllajmnie'j hlk zapewoAfai naswr®;'5sftware it!hni ek<ipert 00 e:nifiddego"

1

st'GJje' sh; clIffwnny, afZ8Imi'a;s,t G:~.s~i 'QP:rclzu pojaw]ajij! 5J~ wiellki e pllbel:eJ"spada synch rontzaCja- efelkt Je~t takit jalkhysmf)t· o'gll~dali 4s,zkodz.oll'e·gq, DivX-a., I, cho~: nli,e brzmi to maie sz,czegolnie" intefeSU;qC'O~ ,0 do tego niiezbytdaJe si,~ pokaz81c na sCfeeJlla,h,.,e~ekt kon~owy ie'st w~~ 'Qlenialny! ;Ifakt:yczn~e moarny "ilWi~ C).2:upefniie nOWEijJalko:slj~ bp, ,ceg'l(ls tilldiego j:e.$KJe 'W ,I'I',I'chl ni,s' b,lo! W dedalilillJ - ,(;ili(J'G ~ to iprzecie;t·,myll<o b,ajer..y - po Iklj!lku ~el~ndralch przyjrnujemy je' za ca~lko:wh;;i e naturallne.

48 uodz:ln .~S1.anlhalu

"""'; . .~

Talkmozna by:~kn5dcfabul~O()g DaJ:t{5" ch'ec wypadQ~"opydQtli3'['d~ 'in,'~ormat(ji 0 mmej:slGl,I ii ,~zas.i:e ta,lfdle !O~ a bohate~achr orazleh p'erypet~adl.l oaywi.st~lch w.l:gl~d6w (dG' p,r:emire'ryjecszae zsze~'c m i eSJi~c)t) na zbytni'l wylewnosc tw:oriC6w ~Iiczy( nile mO.gIU. . I' .. •.. d k smy, a e co IlIlre"fO wy'~ill:ct:gn!:l:c >\Sll~ lie na .

lid a 1o,. \lifj,atJomo na ipr2ykl~d. ze 0' ilh~~n;reoIYl'llk~i'l':kplrrce~Rtl~QW,ala s,i'~ na PQ,zP€.Iwion:ym ztludizen b~ym 'aaJ~mnrl]lku 'Kanile~ oty~le w k0l1tYflluacjH;w1iat lb~tlzi,emiy obserwowa-

Ii z lPerspekty~,y ",maJ2[cegl' drebne klopety z,ol~dkowe" (dla os6tl, nh:!'I~'iI1J:alj,ij.cyc;;h· StyCZII1'lDS,C i 2: 'ljeuYfII,kq_IJ' tfuma,czy sb~' to f.la~ lIP'sychopatyN'J Lync:,ha,. To 0111 sClctg:lnllie d,o 5"Za nghajlU swoje90 towarzysz(I", bypomogt mu W pirzy.gtru:lwaniu tranS'pOftu bmni. Aie rille wsz,ys:tkQ p6jd~ie jl~lk p!Gwmnno, {czyt,a,j:

WSZ)lstko p6jdziie nme tak j,3,Ik powiim;u1}lf ,z n~m W' b~,.d,ziie pid,z[j;jeJ p'r6bowlaJ pr~ tyth 4B'godzin,w~wsJ)0mnh:lnytm §za nghaju pr:zei:yC:.

A b~d1.\ to bard~o ihtensywne dwie doby, bp pr"Iedez pIam,owanie i k~giiar!~ my.t,I,enie by~ domefil'~ IKane',a a to nme on.~!r.a w",dwoj~

- -

(r!' gMWli(q r()le'. ,tlresztq; ,zQbaa~i,e fillmiikw

~naJd4j~.c.:e ~i~na~ s,~lronie plI''O:d ukcj l, zwf,i!s;zaa tenl Z ku I~ dO'gry\fot k~g I'E! w roJ~ g;towr:lej. Ie nj e Jest: norma lneza cbo,w,a nile ... .z.d ru,g,j,ej. ,jednak stra:ny p1rteJa,wy Giharoby Lyn:dha nle b~d~ 'graiy gt6wnej I\on - dlOC b~dlie ,dla nas jasne, ~e -hotlater 1I'I.lmmalny nlie J~st, nad,d b¥dZl~e oo<'S:tr(e lanka TP'R, a ni e t~S-taw minmg~er pod "w5poln~mtyt!J~emJakzadlQWaC rasztkl 5 a mokOI1'trol'il,l~

',: , ,-::<t~~;r;.'~;

. . _ .~i~~

~asta~eJ(9'S~CZf' :~\i!lfJelStia t~gQf,jlalk tEl AU~ ~OdZlih rnal S;ii~ q~L -:d~u.go{'i :SlfIgla .. O~:Qi: ~ile mUSJillllf Sr~,o.braWi,a(j 2J-e'gJ~ ~~izie nZl!b,a prn-I~ech.ed:zii' rlaJ aa s, fo MI1Jq bl¢ m ~o€h', n~~:zi;e~II!r1e: ~e:(Z!r '~i!:n" 'fZa"s' ~I~dzie ~eei,ai PGl'fI,i'~d~y mhj~Jllli~r a fiI:ie w 'mc~ trr.ai~l!ie$ kied1l( tbtaLbll~ la'r:n¥ :s,£ofler marl~~C'lZa:jf:~zy:myw,any. ,ogi~~.i t~mlll n~~e{inlqlkro[:ri€! IL ~k"~dlo:eni'e! 'Dr~~ D:a¥~' na nG!rm;al~n~!m poz'iomiie tJ":u(:Jltio~ci Wystar(zf'~ JJ,·lQ g,odzin ,_ ,hoe_ l ,l1a"S;t~i='21eAlie'm lwdnzi!:W>l ~lnic jle"S~eze' f1ii~

mo,zemlyob~e,~a~~ ,

ballf(b:rej m usWm~y' s:i~s:ta fJEllC:; w'~Qstat~(t Qgll1~I, b_~ gdy ZI'li:f:ZIWU t:~jst"'niemil :pDwatni!e tfc'alf.enri, zD.sltaje j~ tylRG ~Gw:rqt ftfo poPJr~Ladnlie~Q,\@h&~PQ~nra., La "ta k plr~ e,k:aijill" @3!!1l1i:}eza,f ~e n~~ mlal ws]k!r.ze.. 5zillnhl zanpG.Otiils:trzy" kawek", ale'tda kurat za!~e~ai bD !l:a"mi~srt:~og:1J ma my pJrleiieznlJoZlww~i§J:s'ame~ rn u ws'ta,~.z bllie:maU maiW~WYf:h.

W "gl2,e d!i1!l',st~pne b§,cri!~ (zt:ery' poiiLGn'ty

"7"' - _. -, '"

tr~qtTQ~ci: E~y, N9:rma,l, Ha_fJdl t I~~ r:E!m,e,

clC'l'ic,-;c CC;f;;" .... ~r ... \.1 · ... l ... _.. rr'oJ- I ',im z.nl 1..1

Ilrn~,:zenl~:aqa ~U1uJ'Wa1~ sm~. _atHU,gl .Ie, ~,

C() (prrZ:-Yll1ajlmnieJI ,,€ib~[1I'l~e} Q2Jl;;lC~ mln~iej .. 'g~-.' ftil'l:Z.l?'" '~'I!'ij]KiUa'l·~rf'f l'Iiodbr~~r.to!

wt'!>o.lej c .. " ~1 0o,i'C .~ ~'1',,~_i_ ~l~-J I ... c '-' __ I_ '---'

• ... .'... -I

W:y,.11 manry gO czyn:~ernaJ n~emliill ml(!J,IllI

SltU:P. O~ywi~idre w. 9 (21e:pa'Stjl zycia,n i,e, Imta, ill 'w LJalm:ian m~,my ,ekralI'D1 zmi~n'i~j-~t,y I~Dlfi;rJ I'iIi3J GZ~rwony (Wtl pro.s~-J~nlhji Ib 0 d~Gh!Emjzq, 40 tegQjesil€:zeW'SPbmlni,a'f;'fe~~,riielfiltr-1iI r .. @$e:l<ty spetjaillne}l al~","" to Jjo'p.i~ r'D ~li~(

R." I!., ' ,

CZBll1\)aJttc.~[~1 nas Wl;i:!~®:n"

RlleLM I " IIIIU .. 8 D~~d) bClha~er.6w ;sp~~ .. wia; ,te l,rYib co ~(iI'p tlO pa~~jl' obo,wl'_zkowa. Pmiji~m'W ,~m, -:iLe Vii (lje'~ dYi1Ger( d~SJE~fmy. byW: ~11

tyl ko ~I()jk{l ill ie .... Im,o:zna :~~dg,arcl rsie:di~(;; pr.~ jIEl€jI~ym, rn@~lit0rze. W 009 [j~y$~ poj.1'twl

• I' .. 'I~ ~m'" ". ~ I'

.sli~ \:nareS!Z,~Ie;"», mdt:JIIIW~.s.~ wspt;) n~gro pne-,

e~loaiteriia gry z ~~lIlmp~~em ~naidlLlJllcYim :S~f w dewolJnym rnliejS!(]J -5IWiat21,. (:)'i(ZYWflSfd~' ~ad~J I~~~L~ ~~i:' mQina z-a,g ra~e Wi dw6€h, :~ijr:zy.sjU'ajJl( i! jia.~fil'eg€l~ kOmi~U1JeraJ ._ OipC-:!al przydatna\! w raZiie Cn ie)sr~:!)dZJ]eWtltr~,elw,ilyty,

kew, z bAnrUl~e:m,J jfes!II~1 t1s~mn te@l~l ~t6w okazrd- :S:i, J;byt ch,diwy. Map rna: bye 'M r,lI_! wi~¢~J Cw' ;~}e,a1Y'n~~lI byiy I,edwie ,~t:e~~l, a dlodatko:wt~J,oj~wm~ si, fat~e liaw:Ef'warta n:ty roz.9'fywl~it Ale 1,1:) kie-~go aowl~emy si~~ dQP~ero Zif]la,kis tza,s.

Gdy m:~.f~F19' obeFWfemy i rr~l btlha:ter ~!ijdlyj,e na irliemi, nie fradmy na.d n:im kQJntJ:oli, I~laclai m'o~nw' $I~~la(\{,h;G(;J~~~ln0~Gi¢J,n~j~stjOz, tii~ld®brzelr by PQ2Ilycsi,wr~@a. M(~Mr'tei sz~n.s~ ,d~stcaG,s~:~ ~'j,a~s. OShJnr~f tQ j~~.t lln~t:znle l~eiP,s;;::.}'iM wyjrsciem~ J:eslii J~'5~ '~fh w1i~feji ~a,GJ~DhAde!~ zam,iast do rlmel ,~\fe~h~." ~\?J~emy mus:ieli dleip.ebn'i~~ P:o'~em "'1\fY.~tafi~y tr0mgftdpJjq~t<~trw,a kr.qert!J_g:dy JestesJTl¥ zas;~on i~d~ ~ mo:zemywr:a:G.lc l'i:O':a:~(j:i.

:'fBlrslIIeKIIWLU' RIB, pn,'IlSZrgjlj

[boe ~tiCl;elsde 10. I ntela~J~-V'! d,~, ilDlJg DLall\'{s ,j~j),k¥J 'uzn~UI 'wewolllul!fJner b~IlPOil:Nl~iwia~ mfi bt~dry I rGI~lctajrelfiY n,ow~ Da] ery"'tar~ir~.y ;Siet1,ueJa€~ .~ta ni:~ar.d~,w tym Ifj~nkirle'unyml p'r.~YipadkJUJ w'S:lystl~() ,i[d~je s:i~ Stlg'~FOw,ae. ~&tro"ctt~ njiL~sl~ o,d~i~aJiiLe:21 KlJne'&Jl)ilflc:h2 z.r.o.bi'ia sru~ J:~dtti3i :z najdek'a'IN,S'Z~'(h gf:i~~ ~le@reomGJ~R sii(i poJaw:ic w~lln\) ro:ku!~'5wi:etni31 styliza,<:lai ~~P~(~\lVa .gr:-afi;(:llntQi, ~!"Iilletl:)~i n I¢p:wi bdhater~i,e'i lTiaaa brl~ta'llIl~j ~kcj~- GO~ nile I' 'FI+i i., ... ". hft. Il dl I.." ..!II'I • ~I" ]e;;:l,~ ~O m~.ze' ~1,;;lIllI'm ~,a !'o.l2lZlLIIleglOif ,a:,€! JI6'S i

r' '

sl(orkzylii$coie 1i 8lat i tUJi1Wcj~ ih~~l'lsrwne

,strzeilarli~m 'rp'~ ta w:ydaJe si:~!balrd~p iAte~suJq~a." IDOl!

Po,w,rQ-ci' '~:ai:i~ znany 2;~€,d:yn kiNtrrc~b Ifr:~ne A~I!i,all~e, tWdi ~ir~YI'tlmlnri·enla,~:~rupa llall1F dYl:'6w (maks,ylm81~lnie O'Slml~tn nap,ad~ri.a b(l[il ~ 1a bruera kas~j '(11 nast~plfl le u de ka ii tb.:leli' "s_ bJIIP~ml. Ale, :ze~~[1 plzyplda, w l!I~zia ~~jeclynh~~ zyJ~~~im~ ~;w:t9!r~w,a gl(aa, !nor)!' prlli knk~! rUli1da(;h~glromadzi n,,}wli~cej s;rele:s~O_q'typf.1' pa~'ie"rk¢.w:r W~Z"Z u:p,~w~m ,c~su Ij ,z;mrttl~iej~zaIJr'llie'fl1 '!Si,~ odle91IDsd da' fu r'90ni~tkJ] ro.sl~ffie po.kuS'a ,pr!zlb~da s i~, ko;n-

ku r,en:~~L leb;y laS l7iyl!~, ,ti:e-

k "" b -'I' ,." rawh~lJ_ ·an IIJIlytal po SilT,lmeml

(·n t~ iyl ko t~l i'J:~:' sttz:abJ

"JIll :~,Ie'~y) ~0~r:adL~ SJ]~ 121 ku polk:jl2J fit i do:s'ta~el ihi$,~ za ka~iQW~lhi~~ bl¢'·l)tj~ w.$1p61 rll ..

A, '~eby nhi~ byi,D "'- 'I1meZ!nticzy tQ w:cah~r ie je'stesmy nmesmiertelJr1i. Le·~c na ~iemm!tym

',- ,-~~ -', " '- farlum~(aa(tjO'ii':PlfiUoF

_L~ _~ ._-----=- __ ".:..=..-._ __ .-'------"'- __

Talkja.'I~oibDecywahsm mh~s'i~Jt:;.~tllmiU 'IN rnl1cM:ji z'EA Wifl~~~ Showcas:e. C1EiS. na ko1:e~nein({urha£je' Q Star W~rs:Tl:le·O~!dl Repl~blh=,: E~ipia CDA miab'Qika~hi'"o.lna.(

wszys,t:~iiie ~5liefm kJias, ,al tilDe' zagr.ac I j@dn~ il niildl. Nli~t:lm ies;z~itlmsJmy 5prawd~f~~ ~ak $w~nl21 m'Q~e byi Miltw MM'~~ l"itQ jej ld!!mina~~rona, ...

1111:1111.lfte! dl:a ~sj"!lIlii81

li<2nmjmy Jreidna ~.od!·PfQ.s:~J ~iiaai'l~

k' 'W' Ii" '.. . . .!,.. d' d .

J ... lflI ~l;JjmQ;~g 'IN 9:rZ:~~'~.'i~_w~e

~o~lt:aWQ:~:e\l. Wllq~!~ralrni!e ':zwa!.II~~J~~ [:e sm~ fraikcJe:: <11[€PU bl ~k:aJflli,~i ~Iflilpel-

~ ,. .

Jedi ~n;gnl: wre~~tt~ ~ ;l! rni!'" faem swieUJilrm. .Wlrlef~mle walt,1f w lWa~dlJ. ~(afi'fiiZ ~!l5ija'E M~,~i bja~:era hlQtUrlllit1€.2117l1I;, j3~t:lje~jEm 1~k~fI} ~ f!lli~ rna ~a~iJi:rop.~lIll p~ 1"Z1I~rF~{l'1 m~zNn",.

IfilUm 'Sfth6w ~h~l$y eUatych ~dobrych" ·t~]:

Jedi IKnlil~UUj S"[t1;1uggl~r (iprrJ.dtobie1ns·ltw:od!d istni.ej(jjcycl~ w A[tio"~ed8it;Uon p(Ii$j~'acffi:we(~t lYiP,e~~lie puypadkowelr It©~Il~:r ora~ ]redi:

COll:1ns~l!Qw, cr{j11~~1 ~a:$E'to:;5nh W~arriIGr:r I mr~e'~ ~ial AgerMl1'j B~u nry IH u nter lSUh i~rruqilDli~sntorr.

O~tatWl,imi ILd.Walwni;o;fiyrni 1l~ wi~( Opiekun i I nkwi~zytpr: Obi,e klaTs¥,. Prllldobni'eJaJ~ R~cefl,l

. . ,

i W~lowtn~l~l ni,e tyi:k~ wta'dl~ji~~~~Qt! 1~1~

rfO:wnie':z sprrawn~e postuglliJ~ :si'~ mi~el2armi swi.etl~Jmi, W pr:~~iiv~i!ens:WIite do K:n~Nta IWafri oJilj~dn~lkIP.re~a"fulqw~lk~;z'b~pi~n~j dla siebi[~ @dle~JI@~dir &larda ~,w;arzq w tw,a1rz. p"9QOiStaw'iiaj~cirinym. Ze wz;~~~du nato~~e nh~~I@i,ieold i~as'lmo,ina.5tOb!i!e

_. L ..• ..!I'. Ill.. .I!.. h'" h ,;

u(JilJllrailf.uWOf III r(przYIIiJOUiliil,;f ~ II..OltFlllE!CZ-

npgi .!J!2!y:Gia wie,cza "wie-tln~\~tll mO'~ bye, nap'l'\f}wqli' ,~pt1[ad .. I€:Zna.

MMOIG!

Mmat1em okazj,~ pl"ZleZ kmi~kBt"nIa:sde rnlnut gtl3lC lf1!Ji~wfzyt~,r.em - jeSJ:r;~e P:C2'l~QJwi(l'-' nylm W~idlwtlrla1,,'Zada.r')~le p0~le'9~ft@ na dssta-: nlu sl~ d:®t jasjiffrnt w illtor:eJ 'r1al~ezE'~rG Ur!J;e;t!IQ:mIWC pewn~ P'Q't~i:n[ijl ma~~yf'!i~r w<::z~.~.nmeJ 00zywi:tde U . . filar~lata[zajq(ych ~,ie prlediwlF'lfkJ6'wf U FgZg r~'Wka z-acGRo i:~y= tiEl rnoi;e~¥mt ie,,,, WJd:z]atem, Jq JurZ W:il~h:! ra~ qld~i~ ir.r:d:z:ireJ. Sterowa1l1i,e\i~; $POiSHO,b ~br'aI.Z(l!IWall1ii.1 alkcj~ii 'eS1ill. idttlntJlc2lA@ ja k w inn,t;h !INtO = mx!Szkai, ,skrnt~ pl0d

klawii5zaiirn:i '1 .. 41 eZe!k'a!niiE;wlS., :Gt7.IO Idrown 'lfl'9iW to ~,a mo:. Jedyrna r@ZI'lMCa poh='9(;l na tym;j.:i:e mime, rzu(amyfit~bal~ :1 l, a. ko r~ysta:mI.y·z M~cy, (;ilY. te ma'~of

G02. :p~QC(l~~ sw:iat Gwiezd,Fiy,eh WQ~;~,tfma Ji1m~IPQJra1Alnywai~nie 5il:n[ej~z'q moe I~'r~y-

ei~g(lJI';ria, nriz l'OI,ejlfle :Fa ntasY.o.Z,wta5xta le t:a~ 5Ub~n~Y:iisit~ p(itral~ ~.ki~m .5p~ro. Mni,e lJji~t:lwh~~,szt:z;a!,mGi;li~wosi~~~r'P r:a;~sFflailEH1j la~ pr~~'tiWl1\i ka ,pJuAeZ ki rk~ 's,ekJ1Jnd =' Ni~'~f:§!C'~~j d,Q c:;~u~ .i fI'i~sa'~ttnikowi ~konez¥ ,~i~' iPlase:~ e'l1lel~gii: uile,~aw~e~. cry I~a wy~~zy;€in ri\o4!;~Ojm:aGI~mQtn~ sQbJe PG~wolit! rna Za$iJa:ni~e k:().g€l,telek,~rY~Zfl(I!$(i~ "[18k d~;Ug61 Ia~ ~Q ~obif !ml~erait€ir l!Jll~~O'Wi 'SJky'"

-=0 '~.~

wai,kW'Q,wl.

psini'9 ep~e'~cz'l1e t(\ft~[e Boma· Fet~" .aihj! (lg,~t tht13' b'y~ ,a'fb~ Y~,de.r~mr. a~bcr[ 5kyw~1111- k:~ rem" albo GbuJ.ldag jlakim~han~iI1limowym .t€,~lmlSw~hem .. r;:!balliN~am ,si, 'wi~~-r,;re $e;rw~Hy .~~.~~ ~~ p~'kJG o~ lna'Pt!n,~ midliiG_hl,~lri'~il1ildw - G:ho,~@c;zy'w~:sti'e :ha!Z!!IJ~ wtMm m~mencie wy.iijLiCllinle, na SW'C'Jih:h r~'rra1i!~'u:sz!:~en,iath" M!0i~e~~®Lltym,pjejk ~ag.l':am innyrnll kllaJS:f!!iTlit lIDO]!e _~pjlJ~erliie na gr,~ d~lm~tralillnh~ S!il~ zml~~ni?

Id~g(l na, 'nowli.l. ,Ale .~ Cliwgh:!j .~. T-08 nirm, prz!',h;mra lia(2iBJPo ,uatum 1li1W11~IliI:d:zli;., kmir,z'Y dJO'li;:t:!j pcu', Imi~e!~legllli ua,lilJ_i :Siierc:;io.wJth 'MCJizg'r-rwek. ,(Me' Nt.. :( - Bfrft;J€lgJefJ.

Njadom'llluiw1lzistko;lr Pewtle~estt~Z"1tf);f~e .lFlf!:my ju_i WSl1l7st~ie kilasYr Irt~rre zosta:nEt~iraICiQm tldO.s~pWl@on.e w~hwilj plI"emi:eor,. PDlkil ~IZiawi;e:id~etti'i~~lq w~~t ~i~ ~t6ir;zy m¥~ie'li,. iJ~jedrr'l~.z. ni,e'JjljalW-

1IIIIs.llmu·ggl,IJ'

lG!edY·ktHt;~y~~~fem IbH~(1le ~ Mii;iCYJ iPcQ!!to,,~ ni,e PQlajwJal·~l~ (0 mn'i'e w~,tiFl,I'iW~s;~~ ~tdra t€lYl{(llr~ysz:lf m! jllz~b.dI ,p.ierwsz~h' ZClru!(:)wi-e·d~ The o:k;j If{epublf[IC. kto WI og6Ih;~ 'b~dzh:J gll~,f p:omst,a.tymi I?:la:sa~ml Ckrdtkie ~ha'ra,kte~,s'ty~ w rajmce)fzwt,a[sz.~7iaJt}lmilj ktole rrle IAnOgq. k:QT,zy-S!N~~ :z Mo,qr'~ n'j,e wa,iezq_ miecza:M,i ~\ifl!ie·~lniy.mi·? J~ 'rpz~mtem\f ze naJ~~i.d,~k:,sJi f>alfllil sa'mi ftlltnQi\,j/1eI jalk@, lJlubffioJ'l@ p~~tat~]g W>¥m[fgAlaj@\J1~J(Z~',kiej j¥tki~s eu-

W!lp ,~j(hu H~~~~e:m, 2€' Thee; OM! R!epl:ibilii~ wPtmwa~lzi dog~t:~,IrI~u M'MO zcll1;~~doWali!i!lh;' ~I~W,~ Jal~!lSef inn)' s.p~Is:obzQtmlwy \~y sam rn,i,~ wi~m" t.ti je~ . .pirerWSi~·~hwiile. z g r(;[ ie~lnak mnle ~ regi~' W¥lel~. mmo ,Iio"" 'Wa~u mi,e' stare .:ii, .!rnewo:IIU~jrQinliz,wat 'z~gro!s;, GO jest 'splr'alWd:zo'Il,e iii lubiiane' przez ,mllinony. i:. ;Jet! n>el stf'Q)ny ·to· d,~brzel .,bjl:. fah[WoW,,'-a_. f,;J,'!jcl~·O·GtJ~l ,Pli'QSna bElld"~

I· .. II. ·..iII'· *' G ' _.JI . '!..

mag, i ~;rf@s'Ifo,)@C:£~M( '~0 cSW!idJ'la ' '. wre~ln:ycU'1

W~l~n 100e~ tmu;dcn,ego ~€zeil'lli)a :si~· :W2y:st~

Wlllip:n:~(h KJ~JS .~!.el~zi!e ~r'€It~" BiOW~.Jre 1"1,(1. IR"tl·wno ji~dnak ~:ilym~ Ii1ra~, jesKZle: P'9lstara' -~,~ liil.skoczyc a. M!ejrn.(Y na~zh=j'~1 ie rife b~ I d12J~ tQ Qd !{fad a,l1ii~ d~ty P f€lrNiirM - 'fa p. ~'I$! (0 n~e :zoslafa s;pre\~y.ZOM!ana. J.esJi Jednalk· n Fe nE!t~l2Imtl,nre~I~~WJid~ian~ m~'i r~C<Warfia MO.cy,; W'SW: HJIR ~i1f~faffii¥ W '~ym ,t(!.zylj VII .len OJ roku. ~IDDAI

najba tCifziej wyt,skn·ione . g.r,roku 10·1,Q - zdantem ~~~;. reda·ktor6w ('DA

SIIII'r W'QfS: Th~ ~;,II'd ~,e'~u.~ii~ Dt®'~r;a .. @lpeJf'!a;t~Fi'1I !!~nne' ~!'iItr:o 2! 1~3. WMmit~k~ef11i. WI~mi ,!~,gra' NfilE: 'Qti:zie: wygil_d,aierj~\~e1'n: fthn,a I~

pll~t1, fa nmiJi'u Kfjlf)~"'i6,w ~ ~1~€I;yt~lJif3nlia.

Ne ~,€Z~bIH'H'la ~T:erWlS ' muiedo ~ieb:let

'pr~~~uila. j:,E!tili Ait! SWlT~I, fQ lu~~~li1e i nt~e, Atz~ kl1iwli@k lS,d~t ,lDln())wi:edi1r 'Qrn~l<aw:~m'~ume:rze:. ehylia Je:dnia'k ~02~iSta]f1I,~ MMO;-wyim prawmc:ztl~m ~:e kr'es 'sw~(:tf lrl~~.~)

DJe,ad S,~}a:(:;e,2,

B~ ~~.mli,e w ~~e~fr:l k~"~da~Q mf cl LlZO em,G:lt:j i i eh~ia~bym" te~~ EA rttbiit,~1 ~!9§ wm~ceJr niztyJk~ ktiKejne Qdst€my gier ~~or.[ow~c;h. it) ZfIS:SZW: morina trei; p('ltril~t~w,at Jaikf.l ~yt2er~ii;e ~bill·anZf)we'~,

~anl. & Lynah 2': IDI~9~ ID€lYs P'C!iiubn~m. psy\:hQ,lr, 'Sk'c;inlC:Z)!tt;111!(Jed,n~1I i ~~~temi ~e m'i r'Dla~e\,Ato,\ co przyw~6:z;t AI'~WIZywilJ twol(6,w~ blftmli ~ai~ki~m lniFezle.

MI G,SS Ilt:ffsct 2

S~ojrO'ni:~ mog'~ liew' f1a KQtDR 111~t 'W MI~~~et rvba. r~lk!D wi~~,Qire - nilme¥talRt)l~zne,gIQ' S!1Frl~1Ialn,j,ar.wi~~j RiRG-qwaJhia" e Wl)ll~tu;a baz'~ ipqwl:erl(hnW,~ pJatte:f niech 1~li'eb~dCl s!ktad:ane~2 6F8t)1ch samyeh ellememtE\W, ~s~

JlolG:er'

Nlie.r~D nj~, spimN:rli ,Ba~malrl,a. :}o Tu p~~.s,taWi[aif'rf wol ne m iej5~ermlal~,c na:~~ziElj~ ~e: i'P!eijawi .5iir~ naglle

'~{~Sl oe, ID~dZlife gh'dh~ uwagi:, iI '9" CZ)1tr1 jes?al~ ni~ w~em.

2ycz ni'"

05~a;~lni;Q j~:stem mlintmaUfs-tg" w,ys.taray" fe~~ nie t2,t,~ 9@tl9j, a jak ;b~dzie 11epile'J, 'tJ~ljll!z"etn'iql':S;G3~stia.. St2!bie 'lyQ;~'~ ze~~~mEa' r!klk m ial,:(]:uie ~}tllo:tiE!lm;y z~;p~li:enil~m'IPrfldol~~pn~j.aJl~kir~,alrelebypr~bh!~ lmy' 'Z.\\\f'iqfZtlil;J£El !b¥:!y 2'i rt~dml~arE!mt 11 nje btallQe m serlsQiwfl)fdl tytu.~6~. t:leby kp'l11we.rsje ken s€lh')w~th: hiiMw ~)I'~ -ro.bi,co:ne mtG1li iWie:,~.2!yt)ko~ al~"i ao'br~e. ZeB:y karta' graficzrlIllJ ~~talr€z,j[j~a rna .3~ latll'gm'armi!i:l. {tjtW6jf~¥ febyopt)!marI1~walj k'Od' r~Wlhme st"lr-aJr1lrni:e". Ja k wyfMawey ari[,l nas kals~, 12:~h~lm 1fI1iah:,zaiS 'g-rae we w:Sz-ystkD; W E.G b¥m (hcia~.

,tar W'Qra: TrH~~ Olf!:i ~~·PJu·tl~i~ Wielklm fan~m ri(5wiezdnyc:h ~jef1~ ntgtil),f. nr~ f!s,y. ~emra j w przypadku giert:ttJ ~wiatOw f~fiJ.nGe,fictl€)1ll wolaterrM areguty umlanlr ~k.owj~jl;l~hJt! dtierlratki

Shire,.." •• '1

les:eri z n~.t0~i1Iiei5:&.ch 1~5~.dIw; if. liiatt!trij, a «db. ~~D je~y(l~ 9ta~ Iltdtra w II !~~ ~ ~if.emr~tt~ rfI1 tylu farr@w~ D~~l ~ri1,w;iecl~iet i:e top'f,:zec~el cl~;!le j~ntI z;gtown~,~h aJ.s~Wl i'O~~ptfrt9~hl Arl~W01~ ~~feruie - p0N1 d~q kampanf~ w 5h'lcg1~~ - ~wl'iiez now;y~ rQ2hlJdowany aaftle.oot DfZo1~~;f temu tl:@;te to WH,a~ore, ore tvl1kf)l dID J;awsId:rnv~G'W} illelQ((Ze dli zW¥k~'h ~ri,g)', kt'0r=ZYl)Uiikalj:!!l tLBtWY' €JQ~~:P za rJwritJ"Qtt nOVf¥eti- mf~liJ.:i ptl>wtimk .~Ef ZffIa§la'fl flaj:LSps~tt

Glan Twrlsf'A~ ~

Jedyrta S~Qd?r a lila m~j n~J!li~,. W'- ~~:~'t~l;Il t716 ~~g% p~awi51~jedyni€' n21 P51 Ols fatlOw WJ'" ser~w ~dzJe ~9'najWa2nrejtzapremiera:201 (I to:~u~ ~rbmru~ Ii~ samodiadtjW ttras ~m~9~ z NES 511rff; b~z~ J1a:wm~smwy tor: .. JoP_ G~ar1)t sw1etny'rff0~el jamy 'hlJygl~dt 2e l"flul!bi Mte $~~r a d~ tEfgID .ws~._Ja€a'i: ~o~_pn¥mllijel'0wniietl!mi {aym pdRolllJje ft:!~ MPifms~rt J) f~e~tI!Owa:ny Uyb onlme·~ ~~rmi ·1tJaj~fiJJrn'iiditik·i nr~'rlett)wil mi.€':: .. i0Jdf;te;o warth bfdzie kttpiEMl

afY w:ujf!~\® B~~ZZ6J~I'GX MY~~1 ie 91dyi~,y ~t~ s~,t p ~tu:ld'wni~a Blli~'B rdaD\zoac:zcen ie~klwa'i~pma'ikj{~·l:.ernl 'Zrobj}fb"wU'ei:l~i~ Qcz¥ I ~k{)~Y~lt ~ :Piyt&nia 40 ptJlml~~M()li!:J" ~:am l~gm flIli:l 1ffiI 'i'ywym (powieUMIlY) d@wuwem -ifl!elE" S-tdletnni-e. kRda' z na_~~hotl:i!:.q~yl(':h fi'fOduk'€J~ S:tudia.T~5kn it de:! !2al~iJ n ia Ba'ttl e.rietlJ hD~:limj zergws n~~wnlej ni.e ~apr,~ sl~!'ei-pflkuSWe SfjrfBWfb;~nhl, eli) ~~r0t!fi.bI~nih.Cata~l~m., R~ni~'@ 10ro l1i~1ff4d:z.ie m.eJrz:" - Tan;hli~gh:t.t¥lk@ ~ rn6J~ faWrii.Bnte id!labJ[ej p{j)~·(}~b ,li ViI p.f!I"$fi>.e~'W'i ·p'Q:S6$~filrlj:~zt1~nil(!l.'~mimt'l~ MMcr:

~Y(~~~JJ1

Mmy mi £i~ tJlhJn~ ~1lI~n~~~~9,nta \Viill~ &U:w. rin et rr€:utrruitylL - nia W)'Xlh»'itZi! m -.Sobia :!iytlJ'-

.acjir Vi 1tI;~~j na .~MiStt'R @t~ pe~ni ~Qb~w $llJ~i 1'hOSb1; sQ;~ie ppzwml i(<t}!Ik0 nam'm()~nt$~ Je;j UZ~kownt€y. NJe JH"gn~ewajb;ym 's:i~ ruwnlsi na 5~dek ~efl (Q!~rogr,m0wan. f!l.~~ @i"!e(j~ wSb'st~irnt mll~ki i wysekosd'abrzyAam;ent6w za Ir~ MMf),

~"~2 Ge-n~r.alrim ~~~w.Silyi$~;~irml1tf~.YZ¥!i s~~lk»l1~t

l~rt:p·~.nB~~rQ~!k>Witta~ a ip:e~t)l:1r!9,:S~·w Sit~, Slalti'" :\ire nfil tfn~ ~lUJi~r wf~G;~l!Jy n~1I:! .bMh~, nud~Ii'ICJ ,ciJ.OO!itk~z'~~ w~Viltilfl]j by§!~y tra1M~~,ahf)fa~,s:&mQ ]:a~ 1iT1.rny.l~ pr.le1j~tMr. sl~ ~0j:a~y!E J@fdc~~ z re~ r~wki% d I a BalmttHd.s~,(br p'rz!&z C~ rna m~ Q~feltftakie s:~u.~€j'~,Ja.~ w~;ell~j!@ €!bU1r~e.nie na· M~d~rn Wa'~far~ ~,

mi mlfi} iz w~cl.ug sttlJlnd,ar~ow k.iiln:tlw~,Il dlQILM.Ia'@¥ pllwnh~Azn~GZ~k 1,5; ~nlbt. ~ 5ll~ J'!?j n i~tzt!ipiat. ,10 '~"Ji::(jw, w '~~~ ~iID! mar a t:t~~~f: na w'i Iii! I khn ekr,an i eo r'l.fJ nikirrHl'lfraZefllia:·nllfqpij,

i trlllq "a ma!ym s1IJat~~ ~ p~~n~l~m i mas:ak'r w~;:?;eta kl~~~ niil~ItJ~sN ~C!~ woddiW bra k ...

IN e"IIVJ ,R 6 i rr

I ,A~W' dd~tairflsi~ail~ innej ~roa!uRtri. Fahli'" ,nheitr, PlaptzefiMli tytut s1!btdi:a~ sUJrlewih~~kowi:~ie ~,tzl!ltrrrit)we p9dej'~j]t~do §latl:J~ku~l'iZYgIQdQwe~r ~rI.:.lN~ '~Jelhi,w,1!I. (dee [za~,I.I. ~!!zywi !h'~i~e) faibul" g,f~ool<i~ postaEie il dvnamiEzn~ Iro,z9r,wk~. Po Heavy fila"n fjp"odz:iew'SJlI1'l 5t~ -wtrij;~aj,itte] i emo'J~nl:,lr(_(ej 0'1'0- w;iesci z b~t1ateFamt" 1'1I,t) ktcn~ych IQSiie JiJ{dlte ffiil zah,iec .. @€!leku$'~ 2J@ :~€) sk@naeniu grr btd~ mog,l wydlJlsiltz sll~e:IJWow, ~J .. ;" ,e!{j,

1=' '11 .-2Q 1Q

'GWBirJ.@ 'Pri~ 4 tl) grit, pr2Y ktotlJ~:d 111[em i'liiiezlli~o~ n~ 'Q'OdZiril~ s:etgfaJlc 5h~ z kompute'r:em 'IN p,eIn:ej dbJQ:€l&ti wyittigacti Formu~ 1 .. ~Q,;i fa:z ~resz:t<t net mflie1 wil~;~i G:terdfie,s!ym 'Oj~,ri!!zefliu za:l:i€Iarem t.z:W'\!(kO:l1tiiltr~ przez [O'r.;:aJ~a '£I:iJdzina wan::1 ~asfa1tem S\~a n~, ma 'fie., TQ 0f1aJjc ni:e KUiQ~l[;a, Zi:ls~)i:~:epiJa ffif Imt.Jo~( do te.~,® ~pOir[1J ] sp!rez;en,toW'ar~i' kUkiHysitey ~~n~d'l 'W'fclzel1 kimek .l'JdlflQW J ,§ty (!odem~a'st>t9rs 0'~z'E!kuJr ~O'wr®u dlIJ 1:yd':) jr!titknych ".sow, ~tiry codziel!'lirilie ,fla.,e.h:GUsj ,goclzinYlIDr~ka.ern dla s'W,ialta. Byle ty;r,-~!D sa rna F~"nTl,ljhl 1 przelrzymala: k,fYZYS ..

llatman 2

Bratman: ~rkham As:ylulMI tlO" zar~~m najblall'd:zi_e.i dojrzqlagra na "11,otYW(J, iri k0mln~~~ w hicskl,rii ijlettna znajmepszYGh g.i!rai~(j~ ~1)09.t:mkld Z 5at)1!fai~Ej,q rG:zwiqzal~m wi~( w~lystkj~ '240 ;zag,a~ dek R',idfll:lerra' rodkll!'yh~mt toisamds€ 1~IIJ(ha Ar~ It.I1,Clmt ••• ill iZ1\lQ1le mi'malltt s.tij,~ flte ffiag~-s~tj'~Z: d~Q~ '&lek.a,( Batrr'laf'lal

IFallQ,ut: New Vegas.

Pallie, l!l;lanQWI!e. nad'szedl,€zarS ~ja~iG-~llJ~10 sk,[~ wan& t,a,j em n iltJ~pD;10i jesl i 'm'owa 0 klDrri~uteirG.wym rolie .. -play,ing, W lBie~.re wcal'e Aie' j!!st w nim najl'ep5ze.Tak naprawd~ jledAah. tyt1Ur~ ff1fs,trNwskii nah?!~ ~~, innieJ, za JtpyJalini~Dn[!J z a,i'QiWa r-e g,rlonpie' ,... Qb9,isli.an, Bnlertainmi!3ftt. T~ qnl'w~~te~,r:zywm~ g~~bi~ i lrohsu ~aJ~j0wrowi, a htih New-Ve'~l:as, s.al'rl@,apelny Iil,U'~WH1l-ej '~od.eR H~ f1tmjltii na ~awsZf zrnien~ Aasm :poS!~I2e~anie PPsri'lluklearnym !-lust .. · ktrwi. N:ie~tety" naflfpl'l(: Q Fallou :NewVega$wiemy ~~dYflie, lYle. z.e wsp6:ftworz,'1,' Je sa m (hri$ A:ven~l'II,e ~ Qjil! iee 2afil\liyei ~IIN 0WeQ:~ R@na l- falbmM 2.

11I1mpgate.: EvaltJli'®n/I~I~ck Propfrecy

o "lie grr kii I{Qs,mi~ne acth}n MMO stawiaj(lce nSI dYrliaffi H~~ w,iillki lt~w; skill w ndrroin' en iu >IlJ ~ dlugie- 901Ieveh;)warria. uaenti'a s~~ IIlQwyd'J lumieJ~nosd rygpdnr,a,rri1i I ft)zwija.n iamilid~yplanetElmy( 11 bizll€'· SOW'. Obie za1pQWi,edzian"E: 1,on-aly juiZ ~'aw'n'Q temu (NietOe.lJil ];~pl'ia~ na be't{Jompgat,e/a nGi jaJdEnt dw.~(;h ! at), ale d~iny premrery tadli:1eJE n id; a nl w'iaU~ a n i styell Y. N'ir:cn k:ttl'r,a:s 'Wreszeie wyjdzie. ~to (lrJiQ,I~viek~ Kto ph~"fw.szy, ten lepszy.

S",areratt II

W'Y~le,c-2'ka do Chin na WCtl ~ntl9 zarOWOcow,a~a 1JI II'hnl(1! na'rg·tym i zywym ~auin-te're'_50w~ni~m E!-SJpIDftem; ,a ee ~'t'YflIl ~:d:zj'e - Jei@'~ 5r4:1\ElllldarJ@lWej; lIc€lnkurencj~ 1~~~1i Star€!faflem. N.iLe widl) sieb~e €IQ' ~lr'aiWGi:ar ,0rb,Qk <er~teesoW)!~h w'Ym'lafacz;y p0 rfJremier'z~; bOl m.l,lj€:, ubermi:€fifleiy i kWi,l'!z.y, ale biudz,QfhetrJi.e zQbaG?~ leh w akr[ji ria nQiwej Qllatf6rm~~, A sam z~g,~ebi~st~>p"fzedle w~zystkim w pierw.szej a!~i(d d~lUg-ii!J .f1ieliniCllwl2j kiim~afllii .s'iin9J~

N.,.II: for ~;"pl!ecLz Crll6e'riDrli

Jak S'I1~ifzijaje{f,U'fhlarad:zii'! Adweila,kisjt~i N~~~ 'fer Speen,. :al~i nas:tqpit w 5h~~t. b"~rdZlie nii,e€'"'.Swoj 'd~ dais;z-y. StslF.!le :!filre fak Z'a ;s;praWq nower gry' serii Neadtor SpElaQJ klan, - Jalk itwlerd~ WM5@~G :postawiJer'l~i r,)'fl:edstiBwi'(iel'8 El ectronlo Anll ~ pojawir[ sj'e: I'ttq jwz W' !O"O to;~U. Prawfhri'wB r'ew~~acja! tt} ):!~M'~lk Git1:J9. Id,a~~z,y tej5'an'l.~j w~P'9w'iedzi, ~d¥t 'fJws:Ni~le gna u ·t~f;taw seri i~[Unlr0t1'tj, VII Gr~terioF! Stu di~Gsl (g'b5,ltiaw~alml ow I€iemno~: ttj, ~b~d.liie jed n a z n'aj ;to 1 Q rokw!

'bi,e" 4

Wia~(;;iwi'€!' te - \IV n®iS~( z leger- r.h14f,:jledna,k wei(}t Hcz~nal to~ 'fe :o.,,!ioJ[ejnyThie'f, a nle Jak§lhi,af. Jeillixny prt:lblem Wil~ I~H11,~ga na ,yFff, ~' !"Iii!!' m~l"m E!:f!nia poj,da~ :Eqm m i(;J'm mi'al~Y byt ten nGlwy Zi0d~h:~d. Hllrs:lQria'Gilmatta fiaMiegJifI pfU!d.ei kO:f1f,a. Aile ktf) wre, b)t£ mozeJe:st c~s w !rtarrY'l::~, plotka.ch" JakIDby ohlttel1em lrl1liiffa 4 mn;alta If)yc dzie'w€~ynkat I1tt'Olrq ~~riaUgmywfinB'I,e l1l~adlyS; _adows? Arrrro::ie. twlir''eY - fide.s M0ntr@all-lamj-enJ:!j~ w'Qg6,I,e

l'n'sllav',e1d

iNinJ~ Th,eQiry ma u mni~ ~h0dy ~a ~twQ~z,e,rile Heaven:ll~ S,wij)i~d, W lwiiliilw z czym kazdemu 00= we:mu tytIJl0Wi terg,e studi,ft O'i~[~ si~ wnikUwls fJr2.V9bt~at 'lter'~tul~tl"i,e c~l,!n$kiile !ZJzieto litetaG:kle il'rzet0imne nil Jl0st~"oka,liptyulie reslia USA ~rxe'z Ab3,ks@j ~ar1 €lI,MI a III I us Aooy S,erkifs j:aiko r~zyser ~fI~mal(ji brllTlit ~'f~'Y2J'iac1~, i[lltfYlIJjI~iif~ l(:Tek~llm na 'ga:mep~ay.

yc E~p.ort Ja~B' onlEJalna dyscYf)lillla S1J) 9Itawa 'iN P(ds(e? ,M'!l)l!3t(lIW ~Q' Z, -'ODil( auZ'o d(i)bre9'ti>.CUa !~l)pular~lafJi gami n 9:1.1 na naszym lkmJ'1!II1' iii ~am.-ZiIlgewni€ kel ejih~!~h MClIfY~~w i RU1ti:iEaw ·ifCl k.ihicQ'Wan~, PQJslfiJ ~ruQ~ liClfll e~ Pj))'ta '~1trn :ty~~ S~bh~:t ,~. (~ta,i;:J~ysJl1l ni,e pota'f~ mAte w caroier !Dat' f!tfernie.r.l,e. Wola jest 'w1e .ml1l1i~ siltna,. ~6kj GO

l!ef:w,~l( ~ tratdy,cJ q ] pi!'ileflwe,,it ~tkc:l~'w zU1Dle~,1"I iifa' ~11 ne mhijs~ i fiaS.? nl:l, €~y ,futizej niie m09,~·sJI~ ju;t dot:zeka~ w~jatr:l,ifmia!

W "201 rJ romcu -z)"ezy,b}tm s,vbi,i:' p,oiwa:B:l'li'ejszeg,e traij~w.arl"rni1i, PC IS!l'1ez fWcirdf>w i wydawEow .g~er. Zt;l,~J~ . ls,bj:e n~'tu ra In i~ '~Q!(a\\V~ l P9W&itch A i!fscl konJQIi zwta~z(za w U S:A ~i WilE!n~~ej Bffanlli - i co '~i,~t'~:S_j)rn uwaZall1l5i~ za ~r!~Hru'mb:,eikoosu'IQwe-~ go. N i."'" j~st - III jed n;a k w~taniJ' ~0jtct.€, ~ktttf' P'D~ w~ethrfe prze.SWnad(zenll~,il~nne da ~i~ ~rac i robic g,lef na fIC, Wine ,P!JiADSXit i"I,i1JjpewflieJ ,aSJ·,en~Je badaiq:ee r,nekt ktDre de tel pory flli"e' zauwaiyb'( Ite IWiia ~~'S~lr'i:edaiZ~'mdJbywrlSili:tef'i'z w irit'erne~ie~ ~~lIQ:S~~'liIi«wa slk~[e~Glw.

A[e ~5t r fI,ar&~i.eja ~ j u}: o'i S:iJVJ:?nia :2Cn l~ lE harnta,,~ uw.ifg~~dhltat ma w rapor~~h ~Qrzeda:Ze~ekilrQni~ nlt~ w t~m dane ze Steama i ~2Bt Nareslide przeko ... n~ajmy si~"f ja,k naprawde stpi fJ( w stPSLllIltu dq k~n~0L

SfarerCl'" III

Z;arzekat,em srle/.ie mt:naFli S'-z~ s~t)wa 01 ~J gf2e prmi (~cyrl(, jaki namfl.maU!e·'~.Ui~afd pr~y e~a}ljl tegl0

wriJlu. Ale t~fam - pr-2eJ ntieSamewfq, -&el1tymen~~ ~irn cdarq "jedynl«t:9rtef'hem bYfoby nte wsparoBiee 1!u.:;e kOnt'yfiluacji Star.f"fafta. lAni sRfawa, t'e:

"ChtQPakilednlikwiedz,q,.jak:robf(g'~ wi~'PGwjt1!dz.. my, te-aebm. Nie~fiqaJni~.

Star Wars: The Old Republic ItMeR w si:earl Zoba~y. filmik;udO§~pl1:rany przy o~j E3 :s~rawii~ ie jai niggJy zal:Uagrntmm ch~jt, bac2qJ<t kli ng~ i .G2edaj6WiiH~. Tftl, CIl ja piSZIi - ~pte ,dledajow, rzeajasna. Na'pQn¥:b:el~sne) stm,fI~e rTrOey ~IG~ pisane rn« ,Iiterti liYhytly .• J.llQ~niwi m6wL~"

~~~tG piewSle siflQtQW9 MMO. MtJle'ttl i p:r:aw~ .da, .ale jeSli uda st~ zachfl~ khmat Ryeerzy star.' Republiki c-nacinby CB'ciQWQ, _ jaw tQ. wt;l100;~!

Welrlll 01 War®rafr:

Cofcf.q:ly»m

J~kQ .m drugr.elpostad 5ftykFt!tfa C:lsiemcliia~i41ka, .aekam iOczywitde r~wntreZ tie nowy doaatek Oq

WoW~a.. M~e· b,d~ si~ r6Z'Wfidzli natemst zMilan, jalkle rna ptzyil,ieS;:~J i inoycl1' nwdny<:h ~~eqOf,dw.

- -

8~z Wettplenia b~dlie tfl: JedMa ld:dekawzy,d, ~Iro,-

duk.~i AadchGd.~\lC:ych m,ij~s~~~yi"zaA'lQwi~,Jij prIed. ~remfefll. i.lt r-.zy b~rie tQ' gra relc:uf WQ.tpjtt

Wiac.timin 2

M¥,Sirtt:Ie niety,lkmjijjeden'llardzQ ~~Clm nate gr'~. I tQ Z wrelu §fzy;czyn Bg @.lska" ~~ ~Qbra.t ba, joe} N,ll.p@wstanlie !I'e b¥ w,r6i~to fodzirm,ej brahly fwym ~f'(~'Y/ze't(ey p~dI w piacn •.. ).A glraza,pt)wta(ta .sil:. f1aprawtl~ nieil,e - co Widad lila wyde"kaj(t'~JZh filmrkaclt Wtes)ek umie juz skakat paez ptotki. (0 prawda zaniep'd\koft() m nie, .gd~ w1»loyfem," ,ia~ ,Geralt wa1c;y t p~tW()rent rodem le sl,asherOW ijakies 2(}m~trowe menstmm.!), a.1@ mam nadziel!, Z!lttl' nada!' ij~Clare RP,G:. a nie j;El,kf.r;'!5cciathttdtb.

A W', beat rrraleriailiistq. latem 211109 w!tru :z~iinwestfJWEltem ,~i,zkl;l. !kas~ (ak.1' aDo, z~) w 'GeF0.n;~ta<G,TX 2,10. ir€:·lzr?Min,fe, ltIiftora rm!tJlJ~i wszYi-tk;i)e w ~atSa~~ gry srnligrajq at ffl,ifo ria w}tsalkleh fJe'telad~"

J

I

AssasSlnls Creed II

T ~hybi:l za wiele wyja~nia~ nte mU$~. :Je:dyn~a" rhnii zau~a,yfa IPrzy' WlD'5ctkieh sWOJth w.a((;lachJ, 3zt,ego,mwidzialem A-a ktmS9ltlldw61~~je~tw kaidYmaspekdelepsza. NQ mjuzzadentrri r«e" ~ekaiili[ na wersje p~e.t~Wqt i re'ZeFWUR ~.a:nl~ grani(f.

."laShook 2

Lubit:gry z klima em. {$, czeio jakc:z" go, alesp~~yfiaHej atmosfery w mShocku b}'.!o Vi brad (nie

Dragon 80,11 On~lifl~

Nie rna senS'~ uz~WfI~nzni,al't~ WMli .. ~df @~lzod6W'Z'J5ierw~Z;~€lIlatstudi4w/ kiedy to gruntowfl~e za,poznarem si,~

z yn~wer[um eragg!fI Ban .. 'Grunt~e~ay tlsfY'9ZareM"Q K:ore\lrfiu)'i~.G;h Z{lg,f,}W3- jtlCy€hsiflwbet~'MMOo5ad12':Or'l'90 W swh~,ie tej ma'A9,j jl a'riime.1a 2Ci'PIll ~lA~JerniO.b}li~ttQcurJ:o [1,8 wtam,e-oczy. No iat''Witai promyk RElo:ziei- podabno gra ma 'vWjse p.~ gf-anl(~l{orei. Tysjq:c::: klIJfl6w Goku 15megaJiI€Yt1h '~t? pftilfulb(OWanym i ukierk,owym I,~sie? Wiem. k"aszmar.; .. ale nle alla rnllie .

~ocl0bnie r-ze!!2! wXglijds :2 pr'~€esQr:l!m -1laPl:l~:t. !1R,Qrilltjrtu r.i ie1Ji) ,;~~ mlufSjat'rrQb~cJ!es~e pr~el d~bry;'h :~lU,anascie miesh'I~Y. Biye m0~ tt!l rno11!.1 sp~zeruJI dDblr)!lRl Sip'ftetem ps~hil~il, al e OQflllIl!,"~~ w;rat'@J1 ha~ ie ~an~ie l1i w,.lC,lde w~lmagiFioca ~~kh~ wyha m@~ w:alo.

1ak- ely iJrl8!e:zej - nied, teD ~rend 5h~ Ulfrz:Yf11a. Wiil;€f.!j j)ie'flli~d:~z'iQ.stt~,(tmny,t11 fi·a s:pra~ci'J;:;; w~czeJ Pl~nt~zy \lVYC!hlfl}fch J7ltl ;fy.

mylre'~ brudern). :lasgry nSp€(ytiQ;nle klim,at:YGZn~r ed czasu D,ad Slp.aI~1 ja,!tos. wlapach nh~.miafem, $~1aI rnoj~ na~~jele, ~ Bi'o>Shock .2 {fo.s}ar~ mi duiij -daw~ edpowi:e'ani:o tpnb'w4Inych eme,j~.

N,alnowsz,e Goll ~f D~y

MalVIn}, ~'rn. Wiem, ,:te rotli to -211($w Tre)l'illJiiGh, ktofY Vlie ptlpisal si~ Przy' popl'Z-edniej tl tr'ledej" n1:edes:t:;p nej na P(E· ,[~i(i:i). Wi,em, ze tGrtnu~a, d rugoWdjE'nnego FPt-a sf~ ~eFpule~ j:)p ~'h.~· ;r:~ly maina zn6w zclobywae Bedif\. broMic .taUnsradu" jeZdzietzQtgJem i lali:!csamQJ0teffl. WsZ}'stko w'iem. Ate itak a~kam, mtJrz~e, ie d~s-t'ine cos, en zrniazdzy mniejakQmaha Beach w Medal ofHonor:Alliecl ASsault. BOo ptzedei::mazna zfobi'[ sWletnq,o$wj%Qnit w r:e19Uach drlJgiej WQjny strz.eial'lk"~ Moi:e tym razern 51, uda?

ly'~n~ie uQ1r'~'It' I'nam ~ms.le - Z!~ W 2011 EzejO(liJ' t&ue 11:8 £1:r l '1t6re, NIE .lHfdltf ;\ie~'l:J'el,a:miJ Cil' rzeaeimi ru}wymi,wno~'lG:ymi nQWqjaK&§'C i nil .. we trej,i dip ~n""fll~" Ale jakd! wie,rqf '!'fIli si~llie M1~ii!, b~ f0 sr~ s, etni~@ .. _

Og!0lnie to 50bie i warn zY;EZtt· zeby klf)fz.ys minrl.~t ll)' by~G na~ stae na nowQsd w Iliniu premhery, B hmtlfe gr.y by PQwstil:wafy w ,oll1it05dJrii'~wvm8 gal)' m Ratchij:w; teby all€e~s:Q.rm t~f1ia'tJ~ a WtrJ:d~sy sli~ nie !Wies:z-afM. Coi, ~(H"fIaI'ZYE ~aw5,ze' mezna.".

.SY1b.eria SI

Trlecfa ods~t)na J:)rliygciid Kate Wa~kelf; ~~dZlier,€hyba jedn~ z na]CardlieJ VI.'y~al~;iw2ill1y:ch PFz.yg'QdQwek ~r,zYSl:te90 rtlk)J.W.aid!~m®i 0 nirei wlasdwi.e 't)!Hto iylec. ie pows-taje i w)!'Jdz~ie na IPC oral ~tayS1:i1iGlr.n J, 'SWGjejr~¥i dt~S,yb~rfi ~t1ajpnwdQP·edbbniej nho :pg~klatia rwt):r[CI poe r~e~dl'll( Ii €ze:~d.- B,eru~]t SQ1kai. Qp:raw.a, §1:r-y b~dzie 'IN petnw tr6jwyrnhuGwiJ, ~f:) nile '~p'iaw.~i!irtQ sjl~ w fnnejgi:osnej li,Qrit';!'nu_acji W~d"S1Wal/il~ pll'Z~fran~li.,I:sl~ie MiltfoiJ(iJs.: Still tj~ 2.

'star Tf~.k Onli·ne

Jesn jialkis-tytldlhna F1~ekGirl,at mfUi1~~ ,till\) !ier MM01 ttl w~asnie ten- i mJut nil 'Qcr~tklJ rOlk.u, na p;remii~r~ z:aRt~nQwanQ I"@ JIU y., N j,e miOg:i 'Sh~ . ~J~'[Zle1<;tt~ by

~ l.... J ;1 ...... ri' I", II ..

stwgrzyc Waa'SfI{l ~o.s~a~ J~fleJSIC r:-rJlJ~.~ 'iZ",oJteme

tiwiez€l':l1IeJ filoty, otf~ dClJwqd!ztWQ' nad IllrQlm M~:shli{m El'lt~rJPrlseem i wdai !ib~ tam~ !ldzW:e !lie, ,dotar1jeS!ae iaden czlewiek ..

I Am Alive

I'm II.Am Alht:e ,oe~.eku1~r ze dlo-s.tani; sUFviva:1 horror, w l~~rym W,ylwanjern D~;de prr~ezYJ!'ie w!asnie. ~ ~

Mafi'D II

"StaHiill g'r;QlQle nie ~!ilt~ebulitzapewll"le komel':1ifa~a dq:teg,;tytulu. Miodszyt'fu iflifCl;rmiUji!i~ te J.fljlei1tynl~a" uka:za~,a Sciii' w lfi~ f,oktJ - rQwl'lGlegle z ~TA II - i Maim z:danae·mJeSit tlaj'I!E!1f.SZ~ :tl~stpr,i~ 0 Iml:inii, jalka LaW itafa na"ei~tanly Itomputetnw. P'rzecle W~lfstkim J,Iw(l)c:dzi Idimati~mr be (ofa grslcra do lat so, a wj~lc ~~IS'pW~ !lld!y; p,iltSwiat~1.@'m r;r,:q~zili ~~n'gs~'riv 'IN garn it~rach, ~mli·e garfigS,tlilJW dre.s~t~h .. Lana 40. i 50. w sequelu bl?!iJt;?I, 2apewne r@wfli~ urze,.kajijli::e.

N.,w,e ,GlA ric rc 'If!JiekC1lllfocznwema'mi na myfli Gf'A V. Na d9t11~ .p0,~te:k eh€ia~bym rttG'~ R1'9r1:'( na b]~a~k:u w ~js6€1e~ IFrom tirllelty City, ayli ~es~a,w dW®fh wydanyc:h do 1'ej ;~Drf n:a ~1'ISJll:S(h do~·kQ.w%e L.oi an~,&)am 'led i Hie BdiUbd ~f (jay Teny. A gdYhy~rniVJ:e<s",,~e£~ dos~li w.1IJH)Jpkv GTAV na¥akq_kolwlek piatfui.rm~" ..

Deatl Sp.a:ca 2

pi'il!.ed E!kji~ \titeet},a I Gram.as "S~Ol] tr~;drle zada ni,e wplli'QW~allehlja r:l0WejJal@5,j w, sequelup,lt'Jduk~ji,-

MIIi'~ w Db:I'~u Ofaacij'lc:ych mrnie I'}Qfd iP,ils,kudn¥cl1 s,tw,~'r6w redem z $j~ent H'i II aiy R,tsldent ,Evil, a~ll@! ~ta pr~wdz,wsIego ~ Q 'wi~eh~ balU"dziei p:r~erai~J,cego! - €lmw~ei~a. zch~s;parttwan~l.i g,q!lQWeJflltll wSiZystko· ~fiar'~' najStrtJ$~lliW'S~I'@' ~lakllilzmbl w hlst9wiL

Ka'n'e & Lynch 2,; Qw~ Dovs P'ie'l.wS'z;a ~~ rrniata G:ie'kaw~ 'f@'bot~ i InCli~Clm i'ty Idlm,ilit., Jal~ na dVlcresne 'z'asy~ nieile si~' w nEaj tei s\~r\teJ:affa (cdlffCi,iJ,'l gdly niedawn~ ,fJ;o l1i'ej WriO~1~E~, OkaUlit!1 si~, ze w tym 81spekde p"ost.arza~a 'sre s,tfilizI~\fe). JeS~@im (ie~WI jak. Wypafin:i:8 przet~ie$ien[e a)ejfdlJ:5\·,aFfgh:aju. Llaf., ~ gJ'ra ~,iifz~e lekk~m p'aesnszem :tamtej's~~ kulturyztindaina i wicltlwi~kGw~ lalteJE[ ~.rClI f8ib!U~1\ 'IN k!; ~ raj .:z~!Qo~~ .. Gt uet na!p1n'awd~> W'bkaie Q b~rJ 1,lwoki, na j~kie 9t? ~ta€.

(h!d,aJbynl, ab,yj W ~Qj 0 ffJku reUtal~e ~am~s konly n iUlfJiWafo G!.'(l'IbF\ rob ®tEil~ w ydaj ClC k@lejll'1e ·ei~'il(!D.a ~tmefjfzJgflC16w~j. ~t1lQPO'd Clbat:y: mi si~.clwa S,e.Z:0lf.iY Sam '&Max, t~taz $!~ elzlllim mrrttl €:t'iS pifly Tales of MGfI,ke:~ 15,-

ktdira Ibyla rniewull id:ealhcf. ~edy.tw!' e'1l~mentyl do, ktdryC'h miarem zastrzeiental, to iwirllijgrca uaSiem 'fir2:ylla ~ I.H:~i:iziiiwa w;al~lka'wr:¥(;z;. W swllietlE' ~atQsG'i m' jednak dr~ibi,a'Z9i i"Same LHllJhi~fi,~ tYfh nledodiilgfri~, 102A3: r]1afo IAa "dw$jk(l: Jt.stem wil'i'c.r!B~ZI"'l~e tiekaw. q,zym ,za,.k~(i~ I'U)I~ wowt!J.

.t~.lr' Wg,rp: Tn~ Pig Rep~~lija IlD'e tej p:a:ry nieo dlaieiltil ~.~ ponieSiti),lli MM®, g .• ,GJ,wnie dl,Citeg:e j)e najlepsze fJlodo,bno) i[ l1ic;h - World ef Wa Ilnaf - zu~efnle ni;epa~u'je .mir s·ty·lill't'UAj~ lI~iiili fa'liItasy~ ij~nie wll~(fa-wymwy;IiI'ap'iu). Ag~of(eii1aflf

z ~ol,ei' iJrIlire dij' k~'niGil ,~est pr'IDdlU~· W kM'rq warto

@frat C:zekalm,JeQil"llJ'k .. nit SW: liIDIE{ tVliko d;lateQ'0.,

.le by€: ~~e WfeSZfie' spedz~ ~rz.y jakim,.s MMP ~i,~rtej IWli:Z. kil,k~ gindzlln. Nlawe~ ~Ii Q$ta~e(.1Zt1,i·e ftlile zm'~J'~J~ ,zaS1J na:m.l'lI'l!i1~QJ. j'~'sfem ~liablflie ,cl,ekaw. (zy gnl naWfq'Z-e' b~"1;~osredrnliq walllk~ II WfJW~m.

lalfli,d. C€I prawda :ii'lnfk, na tt0f)!:m tudlo tworzy gf,Y, p. wqilw ;s~ :starZ!eje" a:l~ pl,'Q ifi0pfa(Owatii u giGI i za~ I1westawa n h.il W rl@lWe- $ie-rile e~iz()avt~ni! Igr'l adUe1l"AtWlt€, ma~S:i:,arlle kQln~ynu€lwac swoA ekspaF'l~j~. Grartl~tti l1ai~tlJmiast .lyQ~1 by lI1iie,kttllZ:Y wyc:iawl!Y wFesltlie'.p.r:zE!st;ali 'traktowae idtt jak fra .. jrerQw" by 111U;ld;zre !I11~~ciwi Oiir,~ musiell za swqj~ 1J(;~~woi(~ pia_rdG cOrr'~ wi ec:ej, a potern zm~'~ra f~si~ ! utFudnien:la.mli - G'grar.iicml'lq li'EZ,b21 insttJilacjii, a~tywacjq itrut!!m'9t~~ i Ild!ie:si~tkarni ~nfly'ch Plz:a~

b '/i-t: >'1r

.. elpr~c,z'ef1 •

Z(}bJI~~€. - P1fS ,2101 as,,((jilliew kaneu Zn?l~qiG:y kfQk naprz6d?}1 Mass. Effe€t 2, R~d [)'-ad Fledeptl9n (qtli GfA nra QZjrtilm, la€hG~~ie,. '~z @,d RQ~kst,afaJ, nowy ~rinle ,of Petsm . .o!Uilnnq, lsrJ:g~ iq Sq_ R'mdukej,@',kitofYich na lOUJ na rali'@inie ,f.l1W'ieif!]ZORtl, ale rm zrta P!zypu&~tzqJi, :ze tacladiwrnlla zatzni~'n~ e! n"ltn mQwie" jak. aatmarl" ~rkham AS}'jI'um: 2. No j jiesl za9adlk~ wPflsta'f'~ Wiedtmll1l1a.:Z~

I

r)lJiethir nartl, ~~ ~Q!5nie w s~t~ iliiel~h pr'0:cldlu:je miultijg,.latf.Qnli'lO\Ilf~ wyeh'~f1;ll! 'w. we.r.sj.a ~h !,.bjas~ny<;h" w 'Wm sam~m ~nj.~~ ~~ na kQrn~s~~J~ Ii nie IIl)Gisfi;· k:oodtt~ INfed'i pOW51l~Je Jat If!ajwiiiIE,eI f:'IO'IW}{CIfl, warftrJ·S;~i:owy,lh Al,sre,k. Niech 5i~ :polsla: JiM'af'l~' tro-ch~ f)frz~f~]e po kry~~ie,.1 nli~€hw me-dia€ki {Kwf:a~cza pQ1,-.kich) WYI'o,wi'adaiR 51! Q!!Irach facl'lowqf, a nie Hi,e'fl'¥ mastcJwiane ~ 5.k,afl!d~11 i I"P$yG~I@JII€tikfll od siiedmiu bo~ ~s,d, kit6reh,a wfa:sneu~'Y wi,aziafytylko ,;w~~~fw ~!ef€lnig! k~Rl'Gflr.kowym" a I{} ppmQ~ W,ODstUrlliez'e '~YfflraJ . :~Jla.w fflJ~~n:>r:n5jii1iwmje dzi_~~L, -z s.l@ry d:zi~kr,

N:a1pDleen: Tota'i WFJr TmafWarliwm6ja ull::l,~ioQ.aSttaf~iG2l"l;:a $eria, oj, WI~m:: ~iwFlElgqf!r!o_eka,m najl:Jnajno~ (JdstpmfCym razem zaif~dzaflii@kralem w11JI"a(hora~dQwQjzernie WGJskaftli padaas bitew b.~diie si~. tilo:bywa -e. w ezasaeh BanaJ.1artegQ,. Zjednej nr~n¥ mnku~ieszy-oo histnria rre5a.FZa Frat:'laYalw jest- n'ii:zwyide~i~'kawa f ~'ij~ ~p;mi~t;I1'atam.zilru:gi'ajj~d't1a~~b~jam sl~, ze NaJln~eon.' Tmal Waf ~2re jectyrrie·ro!wi'nit:dem tegO/' GojU2l si . spraWe(zifa w wydanytli' fQRternw i ;0sadl!Qoym " poQ:G,bl'iej eP9~ Empi~.

Prince gf Ref~h;:r~ lapQmnieHle l3{ct~ki

KoJej na od$loR8 PfZl,g6d. ksj~ia Persj1 wlrata w~snle oftejalriie .zap_Qwled:2lana na mal i m.a bY, - q~fOZQ __;gt4zrobron~rta PQ:dstawiefllm1.lpGws'tClfegm aa pOQstlwie gry. Jak:0ze to fytkc e~anil.8cja ekramza(ji~ mojnCl ~ i~<obawill:Q lfj i~kOK, ~lt j~k.0~ nie'w~'tRi~ ie lJllisf}ft $i~ ~is "~ i nr@'~brakNe kark.otomrwck ak'rohfacji, genitainy.c wa.JI~ j deskonrarej grafDki.

AssassinJls C'."e-ed II J~dyny"ewnia:~wzestilwteAiu. Nie mam w,'l~'pIiWl!)- 5((, ze a,) wyjd.zte fi,a 'i=l8"S, tJ) b~dziezn.aJ~mfty. Gr.i J~st juz bowi~m gQt0·w~od J:a,kieijoS~a2Uj ~,d:aiWeam'e,ydowal sie tyJke 6p6in1c pfemierrewersjii p~ by nie kon itU'r.uwata z kons~Jo·w mi.

Balm.n Z

NaJwi,k·sza niewiacdoma· w ca~m ~i(awieniu, Ob" stawiaml' ze ~QStanre wy~;nme ~ ~~eini aqekiwari'ia grilCZ)! (m!J)m pr.tjaw·i s~ rn;t'M1'I1e d~ ek1if:lJIClra~i tjflithem tity!) ~ r')i:e wiedomD ~Iko Kiedy~ NI~ mziwUID\" by mfllet gd)tby jMn~k Rn_;tlt.steady potrzebow,aio jeszeze roku, ieby Qdpowiednia doprBoow.!ac ~I~_

'tD Ev,Qlufion SQ:ocer 12Dll

Do KGltlamhm.)si w konEu dotr'lecfakt ze I'ES zmi,tal W fYle. Nie w.y~a:r%!)' j~z roqic co f~~ t@j samej, Qq, by uttzym~t ~t A"J~epszej symu.lai2ji pilk4 na~ni1j w dziejach lwiatit. Na PC 1wnl<ul:'el'i~ji nie mal a:le. k~fl5dJowaAfA p,()d wielnrM wzgl~dami grodekl~stlje. Mar" Vll'i~c nadzrej~J ~ Ps:oEva::d9~Stanie ule:p-

:FaIliDut: Nsw Ve~~,.\" ~~, P'6tr;!}~ttt~mu B ·thesdazapOiwi~qzia,ta. Zew pJ9r3luk;. IcjiEfrlajgllJla si~ ImI~j!'la·grao;sac;.Ilztlna W pD0stRuklearn~j Ame~~ Od tem:Q ,USU !;rd$jQi'~RDr ahDf'1W;h I~ume ~OYI' k!rofe wiemy, W1~taf~{t" mYO$I"2:¥c se,bie z.Elbki. N'owy FaUc>U1}powstajewObsi'd an Entertainm@nt; ~tudil,l ~lletjBllill\tOw (!J~ tefllJGdi (P.Jl~'"efwil'llter Nii!l;tw~ 21 K~tO~ 11), ·ale Alie brclrzi'@ b.ezpol1e.Ir.li,~ k0ntynuati2jqlftrQ~ld~ 'Mar za tG ItGye'ri§lret te~o ~amelg~@ ~pllJ"tzapewne ~'$ystaeb~dziie ztej sam·el'Ul€h nel'o~H, Ob~ 1Y1:ko ~r~!5'c:Jqgajill!e,e ~i~ p,rac.~ na~1ijl'hii 'rQtwc01 ViI (jb,sidial"lce me ~rn~ rna 'NewV-egas ...

Max ~ovne 3

Cz;ekau's my dtugo, BI e Ma~,i.iJ w('€!szde ~'€Iwra[:a. Trgct'bQ,s;ta~ i grub~ Oa~~a~~\lYfle' wi~l(~i( fanuw O1'Ygina~1J)/j!Jznie W N~Jorkl!J. ~w Brayliril uaaleinfolil¥ pd lek0W pf2:-eGiwbi1ow~(h ( II;~tlin?), ale nadall z shor$~f\l;eW:llistrQI~mirl'i w ~i~:eh. R'OzpreK:ilwcha p-0d r'6Wni~iemi n~~~mf'1ia, sflniki~m znaflym :iGll IVi doprawiona gQnkimi ~Qmenfarzaoli M.a kia - ay Ii~ t~ '~rli mcdrlra' ni'e: ~a!t?

, )Q![If s:iilrH1krgrafi(zr:I~TC8,tlmiwiti,e ;!mi:e,nwQfie aniimatje i IrlO'WY komentarZ'.

aanllefi,el,cI': BCl~ C~tnl~TI n:y }2

WtlTeW rrJ1Jzqrom'Fl[ep~ka~ na ten tytU~Le'WZe 1~!lIJu na €I1~ietuj~cy tryb muJti. Brak ~as-u nit! POZWB la mil na 12~ifowanie' godzIl'lami L.lmie}~'tookj frag~'WanfaJC a UllbaVf3 'iN miesO It!rfh;atm~ ~~lemlJ si~ rf'I.Q2e W~Or1tli.l mud!ic.Czekam rraBB[l 'gMwll'Dli'edlalteg0, ie :i~zt ha 'sUMi{ ~nk;iJrffin~j~ d!l&1r.M.spem Warfare J. oowl1iei 'fi tr,ybi~ sin9~1g_. A, .ie ~zwe(jli 'f' DI(E etaj,. doztm:um1ieni,i)f i.e nie bDj~ si'~ IooonlNre:ntji...

'" ,

Cl1t:i,atb;ym, ~ :It:lS't:aifu w!tfla~eziene Sk\lt€l~r:'I,e i!if.IbezplJ!lczenJe anty,pir"af kie, dzi~'Hi ktbremtl ~:remiery wersji'fi).t!cetoW}l(;('1 mi~aWhy m~ej$fre wcze1ntej. Na to me jednak rH'e ZlH'lQsJr wi~( ",z bcarclziej re-a II:I~ch!J I'ftczy'p0,dcbu Ikz~, Ze l2ild"owe pJaiflY'zallewnj~ri,ia bezpH'i1tne~Q be2,p zewadowlij1~ i:nte'rn~tLl cli1a wszystki~h fa nie mr.-zonka.

MM .•

J'elIL~horlZjf 0 gr:y ikenslo'"IQ'we~t()) na tl r1ajarah:im si.t" . ~, i; "yba naJlJam2!i,eJ. Na~a I m,am d~io fra~ a!~ z lri,ght N~grht RQUir'l~ 4- {t~,k w s,itlgtu, J'aIJ:t i"!i~ SFeQ~,a lr!illl~:j;one' (akZe ~ae2 .. He,ktronik0vil' MM~ ma miec t'ak' sa mID dQPt8JCOWf3tnillil1e~H.anik.. i rownie,.sWietnlgan~~. Me jropijali p¥Ski itlr~zie s.~'d,ab)lI ie ~I R.Q 'p:i~s(lair:ni~ i!'1~le i tO~llillmi, $tQlOrmi Fty ~(llilil,1m am i. 19iidlt~ ~~r

~ ~ .. '

~ ""

(:hdslbrm, ~br~re~z(ie ~ w na!izyrol kirajlJ '~lQl ~= skalry nCilei r'I~ JmWzy'j~i B:f'arl:zaw'il't~Hjlil"iij[altywKi ~!n,kilfuje jvi f.irzecj~( ~0d W:Z111,~~em ~kg:l1,qrj:~ L k:inem, na @€hodlzi~ wi,~I~i~ prern}liGry omawla~ 5i~ W I'lLaljwainiej$Z)\ih i'rloo)iichl 211 gdy .n~~a9~,em ~ft~fl r!9iie a.eem w Ldondynfef rekltUl1Y (3TJ\: 1ft~ RalliEd' o! Ga~.ir0nywm:zJiiltem na kii.l~)I'm ir.oku -w metrze, na auoobusa~h~ w wY50kQIl'iakiadoWej pri$h~~ Mn1~' P'J~$~ 1··nJ<·fP,l7.y.tn~si~lM1an~ i 'Q glrs't:h ~dzte.'5i, mOwitfJ w ~illnokr,ajG,wycl ;palskid1 rnedlach ni~ tyllto 'iN kbniteliS~fe1,e9Qt !aflJ lldet:ytt€l~Q' ,krze:s~~m'V

Rage

~1l~ gw!ia,zda'jd $eftware r:Iiell!o'zblama( zaystega :JE'rilfymenlUI Mlie J,r!~PIIJ,S!ZCZ~ 1alQf\ej r~uottu'i~~J'1i t,a,rmatka isp.6lki., Zrem4 Aag:gj_~~t ift~Fe!~j~cy ni,e

Alan \}\1okei

Na r)fow,e~l:detQIRf6'm~~~ GZeltamJ'aik na ziJElWiel'JieJ ~ m :f11ie ~Ik:o dlafeg'lJr ;lee W' .segllll1ierrcire hlDuQrew panlDE!' ~mple~n~ PQsu~ha, U~den Oead 5F}atEe wf~$lrI' nile Gyni~,. (ira Q!iad Gl'Pia, 'W t"i5ki\En r,aW!a~R jeSit ala lana 'tw0r~zasti 5,tephel1lCl lI(,in~a filla-1m -SJI1il~' lime m~rz~,n. SZldQaa t~'llik,@, ,ie flpr(,lwa nie p.1fl1w,ala J,ak J,esKZe dWi)r 'iam t'emu, ~e nii8 mtrJ!EAB' rIlr8C W!f;ysl'kieQt'J.

li\QSh •• k 2

PierW5Zi:I C~!;i;sf f)1~ - za~a g;ie jJ~dil"lq z rltaj leps£ych i najib,81rdziif!j2ias~a k:iJj~qfl~~1 p',ro,r;hJ:kcJi 'Q~tatn if€h'r Ile,tl' 'Wiilili5 ~·nic w s,wie~i,e nle pezw:ol'itb:rm sobie', by

'm·n~il mn,ljE', ~1,')lejt;f:a Wyeleaka, do RCiflIlure. WY'~ mag,(mia? Nai~er ,S'k;remne: 'fli~.(h Qfet~jE' €hof w pdtIDwi,e tak d€lbJrajak,Jedynka~;a 19~cl~ irol1fe1nt.

A~'B

'T~ tytut na kt01l~'(2e!lIfam na jbardnej w 2f!J11 0 m)~u, ] b~dl 'F!'IU :~ibh::liJIWe;t Jalk: ~i0J"kilej ~r ·!f!nta~" w me(2aJ Z Nie'm~mi. Mam nadfZi~~Jfi, ie ta §.an'Q.:sterska' s· ec;iQWa:s-tfZelall'1,iI"UII ~drlb~dzie pOpJ1ula m:tlljc nile: rTllfi ielsq n if Wc:rrld §if. 'wafcr,;aft i GiTA. Pi~rw5z, ~I!lsty w'~fSii Beta ,da3'9. Oiiurizilejr:j, ie iak $i~ wt~;me $.arnie - r::ITa6~l:~yw~~~i'e JaR W r,illzypatlikIUJ ka:zdej ~elY7~slJe~Kze :iP(I)rt) ~,o f,iHD~Rwienra'.

N .,sci fgr S ,~eed fJ··~ $t~.L€J Ie C1iM.riiQh

,!Bumo\lt' t®! m0j:a ~lubi,e'l'lii serla sC:ig,lrfe~ ell :fIt@lll 1::8 n~:;f~t'vdi0' (:;rit,er-idirl. f,=,a'kt, ze' ,i Jutlzre~afuierai« si~ za, k€llleJnij odston~ di~ugiie:j . mQr~hl ulubiOlJy£h ·seril5~i~ale.k",l9jt,d1a liTWii~f1l.aIJi~I!PSlt W~;~domosd;Q J.:06~ rG1!Gu.1 wiiSm,ja,k:tairn gta ppw;innll W',gl~aat: d.lJg,i~otwalrt:e. tj;i1'SY z f,l)'i~rw.sz¥l': h N~FS.,owpm'!.l~ ~IDinie '2: wybu.Gf1Q'w~ s.p:ekta~u~~noici(J ers z ;mzBlIdow"all'lymf tfeybamm M~'iewymj 1.liIunIl16ut, Palli'adrn~S1e .. 1 b~~Jl'1~'~:Qdm)lm n;rreb:ll~e~! P~,d,2~~5IlkilDm~~

'r..Qw n,all,odz:UI'J~ •.•

tyllko ze wi!~ijl~du nat stQj\(F ~all1im nazwiska •. Reane, j;:!~tapokalii~'~ti!'ne'sr0 iwiilta, j' ~OOqQen~~ samij€1t~11dow~j z dYr:JiJmlic.z:mu:trzelarl1iln(! mo;~d,a€ eiekaWe efekty.

Maflia. III

Ni~ wydale mi, siy b,y ~~alaZfzude z tronu (;1A IV, a le j,s,lj ,~~ jaikd$5plwiek tyt ut1 K(<5 ry: m a ,Slarr)5~ po:djQ,C:r:ea,I'r1~,w,aIk.,za,r[ydliiei!eJm Ror:btara/ t0jestAhlfl w~aii1.le fl0wa Ma'fi;;:tlfj!edYJil~irl i!lflwala~a klim,atem~ sw:iet:n~ oplaw~ tfQ~,l1afVm ~~eif~ri!tl:s!em- i f~ nifas;tyGZni,e-"Z7:!rYiowa,~ymi ,posta"Ciami (rownl'eZ '€i11U9,o~!I[alt:DI~.ymO. p~ ~EqlJelbi !Oa~kuj~ dgk~iID8ri1~ebfg€l samego.

~~ w~~ystkim ~d:aw~lJm Ie, ',~~eJ klDl'lf!y,1!ji mnalfi150'wej~~o cia si ~zauwatYt, l,e w zw~ku z Ik~zyseml '1Ialm:ami na Il0tkU i ,zym tam j.eSZC%e niek:bDf'B fir my do't~ kG',nkJe~flej' z,arJJyszkL 1A Wi kani@fJ!ren€'0W, nfernir :za~le QdbJja sli,? na ;ri;aad'li.

Jlar Wars!: Tr.,e; 01,0 R@rPbl01i'!€ $,po2fi1iem s1~ nijl W·W~ j ... ~~~amtej Pfl~Yl!:a~ tlcas'S2b1J<a:m MM;O~ ktrar,eifstahi:e Sii~ ImDim RiI!IQ §J1i,em. Nwe IJda~ ]j~·z Auto A\ssa~:lt f.abwla ,Rli's'a i fhampiens Oniin~, blt~I.,> bYf/tge ~i{(f)fIa,ni ale i on nie' lJtrzymil~ttdl ;g~~:!ej rul: do'dw!,J.diiieste!~ ktoreg,ns pOltbmy. Warhammer 0r1Une na PQCXij,t.~tt zaeh~:.rat~ I!N3~Aliej j!ednak sz;Vli'Jk~ m,filrne zr'ludzit. M'Qze' u d, Siie wI~c SUilr Wars:: TI1I~ ~n€t Ale: III b~~~:r s ~d6WEeeJi~90w)!([11 slJr~cjalis f1#. z RU0WarrellJl

I.ink

Q'5~a~n,rn:r;nil[~as~ l)ard:ze JD~rJ,~bJa'\mi si,1h~j~erli~' tr;bQw d~la leane,glo !I,r Brezaz s ile€ir0W,mii:r~)11 art,eg@ ~ei: fzeltaltlll nal Bl~in~ ··lo.W'q[. i;J,mptd{cj,t tWQ1ff-Q:W WI®I'ie'Mtei 11iI:: EJlsmy Terr:i~r~, ~t6f~ r@b,i' wbrsnie., to, dodaJ~li)w0 wprewaiizaj'lc ~o [ozg ywkii.ellem~ni~1{ Mi no ~ IS ~~g~I' a 'W~z.rst !to, ll;pUlwia w n j etY:[D10W~ stylow", illra;fik~. Wrem ~d'in~~, i,e tl\ tytu't jes~Cz;fi ni,ewy.R,nJmr"wali1~ i ma~,(!ll znanJ 9f~[zQm ' ... dlate~~· w¥brah;~m gQ\r B~ 2'WW:~(J'~ n~ "liege wasZq AtJW,il!9'~:!

I.n~'el:leld,: B'G'Ad CGirn~'~lny 2

(}"tJQlra~ W mlul~'i w MQIClJ~e~11 Wal;'tar~.2.".a~e ta gra jest jla:~ars t,a~ars Zf~J;!!.rn)'S'i~'wa., .. Bad l'i!lm~aflr ! tS( 'Qaywtk . .rne tel n'e mts1TI re,a'[ri!muf ollie w ,l'Illm mllilti iest jl~dn:ak!prJiwrit~[W~lt., Ikr'O~i bile!i;l"lqt':ych 2)otlflh~f.zy (ii:!ej tl.Jif}i'~ a bn~fl, m.a 'CJdr:nn i P'Qtr:a,fj nis!~,i bulfj'ylnki. NQ i s~ pllJlamy. Na iiJ,~datek ItQdfe'jrzeli,~mr Il Qn"'j f@rfi' f11lir~eldn~j ~ pt,:z.:en:t1llr;:ji, .ze tryb Single ·XiI pawiada si". tBkie IElatk4ieff1 smaI~(twi(!;fe'.

MJ~l~' 0tZe~iW:aflhl z· bra}lj~ oa- p(~'~)' r!.1!k tit pn1Slffi i nmewy$z;l:lkarn~l:eItGiat~YI· ,ie~y w;s.!yst~~ gr, wyd}:~d:lJfylia PG w tyni 5aLmyrn £.zasie ce iGh o~~(t)w'ie'~lnU(:i :kl9jJsp;lowe,1 ~i'Skiej mi r6wniQi: d~ialkil kionmJG,'wej - Jfil'tt;ratbymj, teby wreslt:i"e moma~IQ l«m<:ysJi;tc ~@g;aIRi~ i 'Q1i~jrajnie ~ ustU9i

. 0:;( Uv,e w PobGe o.ra1! tty NataJ 'Ok;~Z2d stt pa1~ wli~ksz;. il"ewmllluCjq w h ·stolf.ii glef~ a flie tyl'ko efekblll,wrJry,m s,~ot:lit!,em p,rzegll,tdanli m[~m'U' k.<:)nsoH. Niewlel,e. pra~da? 1_Iidna nowQstl N~ pewAlte, 0 re'tar-cr~

...rI t -'" . I';;!) " ~ I...

,I!I' arc riltI'liIl - onV'l.elOn pisall~my JUZ ~G),J;jlry

rock tEmlY" WI;a-sl"l i& Wt,e.liy '~ka1Ja:'fQ, ':si:~; za ,zapowme~~iany w czasle EJ .2001 ~)i4tJ S'plinltS"r CeH fill lie JteSti fa}( znalkflmrfy" j'ak €I;biJecywa':, l., d Qs1a~' Sf~~!SfWrlil aJa wiall"Ot,omcy kul~. p.rz:yznamjedf'!ll~k, ze m ail'o rn Wli re wtedy 0 b~ztai fca wire~c - po li)outll e J1(gef.l - ~·~tStarN,QwdJ:'m WY~~Hzef 2 ~ami,~ci t'rtl. :If;iakomi~tijJnie'~dlys-selri~ ~ChCl":

!ll;faln¥ w r;:illenmarc:h, lflljelfu2:Y5woi~em ,ebire t:lh'Q,al~enii.l 'IN l~urclijw,ktQ e w jia.. kit magf,~zliy ~QcS:QQ mtiam ulcf)f1nli~m n iig

nh~widzi81Inym,. Nie JP'0dODaia mj sj_le tez Ao,wa wi:zji9i afgel1l1l:a F~,. ,. ja,kmu\am,_ ktm.rV zjednego2fnaj·~;ardziej wytazistyehbohaterrow' na§ZYGH tZiI:s.OW' stal s,ie ja.kims

1'1 i eWfdarmny rn ffseu dot,erri'lJlfys,t~. rw _'oaatkuJ0Zbawi,anym pumtowr ~t6re:

PJ!rlE."i~ Sl,aJl,OWI~ wt-seSrl1T~li!!l Fli,ez;VIl¥:kh~l~

.~, Ii,. "

'S(~ ai:I.'eJ 'Senl"

NI,on nad:riaJ:a

1}',iaT(;;~gD J$dl1ak[m2clfapltlI~te dawne.tarny? .et~i PQ,;to'-dtasnte/.~ Jil'a!lJkres~iic/JaktiardzO ·~tem :!~umi<1H:r', kiedy dewi,~dlzialem si~ is 'tp wt~snlr~Ja.ma rn uda:c si[~ na zemkn I'e:ty ~0kaZ' [(:miVif;t:lonii 5:pr,awdzierczy-t~n z,u pet ... n le .(1) a_jWie20J1~ Sp·liinter (elill.daj,e fa d~~ ay l'IIie. II' jiJ~m ogr0TrfllrilJym zaskoo:e'Oiie~M ~G ka~a~iO Sii~ disl mnie td, ze, r'Z-'f!aywi§di~e,' 5Ia:1I110:""I' n,qWIl jak~c nlte' ty~lkQ ViI Obifl.bie s~jl SE!llii~ ale taik%e w ~aly,m ga,tunkUl!

2astr~a'm, ,oij'razl.ll: z raejli tego/' ie 117l;okaz ~o'flteR'trow~ts,j~iflal'tf}l:bach multiplayeri urlre' maim. pDJ'iidaJ~co .2 Maks~m .... wroc'" S,a:mem Fi~heli:em" Zal(ladarh jed na k, ie ,JesH rna 5,i~ ,~ho(b~w' p~Qwi,etalkdra~EZej'akdwaj !1.owi s:ohatlerowi~ glry, to (I ie tr;zeba' siift 0' niiego dl~te~ maftwlic~

Illo~wa' genc- era-rc-;-J":a-

11',_,_.c I. ' I.~ ~ __ ,_c c'

tom C'flancy'g· S:pl'intelr ~ell: (frlr~IVid~~r1J til skraida~~~~l n~~j 9Ienreral~jj .. Jej twer-~y ri.ie Ub!lrVllJj,i:eI:zitllomnihJ .'a by, Pi'my:s'l,p.~ fI·a talkt--edla g,f,aczy,dla ktoFpth pO'PJlZed~

- -

nie "kill.a., s~~ zlJJt .bardkJmw@;" .'Je'

OS:iL kLlJrny Scifi ~ o!ll'la~ 0 PQ ~rrqstu" i~ W1fff~;stealtfl adioil"l gameV :ak1(e~it p~~r~ ni~~ :iQ~tahwlni[e. naJ l!atlitiJn~

l dr.4g'iej s:rr~ny ~d@ nta,o:baw' - w,c,jlAi 'QplJl.!'as:hf "OZ-8~biWa~ Iliew~dziahl'., I nie Wilim p~ez to" ie WfQgow jest wi~c:eJ, (II i~h ~iblile, s,<!zabGjcz:e. Ta:klye dlate,~i0. ~ fDerfekeyjtne 'Wy.konan1~e. W~i:.zesniiej ~ai~laill1ow,a,nrej S~~j al~(Ji j,est Zlnacrnis' Ibardziej 5aifis.fa~J;j0IR1Jiqe:e niz prQs~e wystrzf:!'laniile p,r:ze'~wn.ik6w ;Z p,~dni,e$i'~irH:~'g'G ctiwi'.I,~ wczesn]lej pislJ0~letu mas-zynGWe9or.lw.asz~ ail j~li ta :ak!:j~je5Jt dw:6JlKioWa'lr CI pafth1er ni,e s'iZa~di'zi d po(!hwa,t.

N tnVlI.Sipet;)g tqpa

MOw~e,nlme 0 irybire, cry baraZiieJ nawet 'trybach m!Jltiplay:erw GonvitUon -wyp-adal zacz,~,c ad iltego, iie stanowi1q_ - ~ainliem tW'Of- 0QW - ,fJspekt. rozg-rywki fe-wnie w'i1lizny jark kampan la ,s,i ng I~ ipl~y,er .. h~_h s.,owa l=ldrw~i"-' dza z'Wla:s~~zal Prologue, a)f.l~ dw6j'ko,wer Qb~icZPOle na killtcfgodzin gry 4 du:ze map-VI' bl?d;lce wprowadze-n,iem dora ~uty nqwego 5p~linte'r (rena. W naJ~ W'i~t::izym, skr6cie chodzl 'rNO to, te· na rza rn~m ryn ku bran i II'-'0j.a w;j,aj~ s r~

I • .

atefY'!i'j1'Owrce ato-

m,owe pocho-

~IZftC~tI. arself~du_ b':rtleg:p ,eW'i\iikbl Radii': :ecki~9lP,! Zr~z:u.'l iab~' ;;!lalrnli~i@;~~~llj'e' swii:la slnitkuj,e n i@ZVlfy~lylm joifl_ yenr~IIJIJe S·tanaw ~j!ad rr~€XI nyth'j Fed.e:ra,j'i IRosy]s~~ej. jt)OWQIlana lflstaJe nile"mrmall'la int:em,QltfOJna:hia j:e~f1ID,'S:t~a :s:pe-cJal!fil'i :dID.i@c2lz>awtlll:h a"9!e,~~

'DW: Artlle'r,.~.· ~trelal.

N o,wi b:o tlal,erorwi:e

Are:her t(J, Arfu~-t.~k,allin wjilrost z·lhiimJ E.fi1J!.':' II'O(UJ i jake k(lJejnaJjJl)rzazgaPl~tary X'alJ:;JeWritS kllt!m:rteL's,ama: Fi'slFle1r-a ,Z Glt!ll'SQW ~jr;ze~.te1frOFlYsJtyany(h."Kestrelb~~s. to RQS:j~'iilifl.l"JIKflJ .' - f' ·-naJba,rdrdej u:aj'fli9r:1IGj Ioom6:Fki SJt(lzby' W¥wiadu la'glr,anlQnego, clyl,i w:;pm,ze 5m"i(j!9G ~G8 .. ZaJ1lrel"l')ll"l1ij('!.i~ lednak \ ~'Ii:Z~y t~m tI, lbezimi,ennych agenFtaEh Shado'WNet~ i ,bn~rtwny'h :straiflriikpiCh z Argus COl1P'tr,Ira1ti9f1, w kter')fI,-h az do t«raz zm~'szenl,l1yliBm~ ,wd:e:lcft 5lifi IN t~1~i!l3' m· irrlpJlaye'j:; Na:si nowi b:oli'laCerr.owil!lio RlOfla:t.if!! nal miii're Pisherli. Mai'1 nie ;lJ.1n',l:)' W pe~ni VfJI}'Imfl81ti€o-

ai no i' supe a .alraU. wvkonali c:o,Fish'B'r" i .. ,. wll_cei,.

ne oisoboW05dr ale naWiet Z'~:Qthic'OlW(~iflil~ animall:~jeiPoczynartWszy5Jtkop.(O!.to - ,~aikt twif!rd:z« ludlie.~ 1rt6rny :?iwerbow~llli ndl di:1J S~hnter Celil; Convi:ttion - by bVn rtirwnie wytaztSti ja~ salro Sam.

N~Dwelle"ro'wall1 ile

I r~~ywis,ie - Jut ad ptenvs~drrt~JrWi~ fr:olrogu widaTd wyraltniGr, te A~~lie

i Kestrel to pasta;[j:e":z: bwi i koji:i. Nlre :zn.a-jq_ s'i,~/niile I ubi(l Siitltie ufaJii .$obje1 .a~Le t@ ,~i,e pfZ,eszbfbl'a >

":~GRAJviY' 1 TE,M'AT'NUM:ERU ",

.. ~-~~.~ .... -...-..._.~

. . _-- .

i m pOZGstawaE teamem 1~:ir@!lu(;tz~o w~a spr-awAy.m i~ s!kut:e~n(y1m. 10 aute~l1tyani SU'· perag~ei1ci potra,fi'licy w.ykon(l'e,t to, co Asher, I... wileceJ. Ki,ef(MNafliie IFI~mi przy tym jest nai~;zw¥€Z<Jj piyl1lne a p:l'Z)lja~ne.

wym PlYrys1iam c:.zerpi,(jjG¥m perwersyj n~l l'io:zkosz z d~tJ9CitrwaJeQo, bezrll!ldlliJ. J1erd,cy,ny wanwneR - dw6ch th~:ny"h, ~'wdel:iic .sl~ 'W licencjonqwanych spec:6w od "wywiadu bojowego"zThhid EcheJori.

W' ta,i ",sleallh BICl1iloin oalll[8'" akeenl

Z 5U illiV z051al ,silnie slronll "action".

Ja sam zcu,:zYRtJ,f,emzwi,edzanie p,odim,oskilews!k;iego, schronuatomowegoz (za"5iOW zl~mnej w6j"nYi dO$~'Qwnme p'Qtykajqc g~ p wta ne pallee (po rez pi,erW5ZY 'gfa~em w, Sp'JiinlunCe:II!il1 pade:ml, ljy po 'kil kUlla~tlJl d(lslown:i,e mintlta,~h wyk~caca,kcJe, l«:6re mogJyby :stac' si:~ hiltalffili YouTube'a" Pewnla, mj;ah:~m dobtegt) naUlClyci,ela ,~ Sameg.0' g~,~wneglO 'tw6(c'~ mqi!bu m'U Iti p!,a'J{er - a le wel~' myil@c; ~e to, la'lde k\W$tia wro<dzone'gfJ 'ta,l,enfu.

'Ho'wa' h'yby

J,~~ze' leplej b,yto w tfj1bach Ok!teiSI2Hil:JtJh przez 11i1ego :zb~Grtzo jako "~mia;bl,e Ops. Te" s~ ~~nde tzlery Ii dawaic m,aj,ij satyslal{cj~ zarQwn;o ha rdkrgr"lIW(j0m wvcfitiwariliym n_ltil serwerild'l Modern Walrtar~j:ak ii 'ga,t!Jnkio-

Tryby, W r>amach kt6ry:¢h Ib~d~sl~rea~:izowa.c. .'~IJ zjecl n:ej stJrQAY Hun-tEn MM,~,(a)'~ii IkUi~-m ~I!I iN. o(z.ystej postari)f'!'Z d rurgiej - ,1,rrfi'ltrClJttol1~ skt'2idalnka -wstarym s.tylu. Gdiie-s' po~mic~dj:zy nlimi Iplasu[e s,i~, h1i~t" Sttndi; ciylir ~ob~F1Y sou rviliy,a I, W :kt6:rym eelern jest.p.@'ws.tr:zymywanie k~,IE!j,nyc'l1 tal wr'09'9W d(;qeych do zdeil;orn~walll'ia Je9I1lej'zgtiOwit. OstBltn~ F9(~'· Off zas to. spy Vs.'!li~¥ - wkt6ry!m 'graa wy~ s~~'PilJe pfzecliw graaO,wi" przy l(Z,ym obaj wykolr:zystaf meigC} '[JS!sta{fe l?I~ezalllez~" by np •. SGi~9'171ijC z-9'ub~, na \'egol drugieg.o 'Iub p.rzYIIilI!iljmniej odwr.ocilf jego Llwag~, .a t;ym samym losy:pejedynku.

Nor'wy in',t:elr'le,j S

Wewszys.tkim tym pema:g'" nadludzka,:l!ffi(znoStnaszychlagent6w."SI~onihnomeniilllniel

,. .' II~, .'. I'

'WI~Cl:, ,spr,aWOli w 1iiI11E!,ftl'(JiIiitWenCJona n,iEfl,

pOfiu:sza'niIUI5it. ~otralfii;l diiDtit>y b!yskawicz'tile wS,Rin,alc !li~ posciraln,~ach o'wykoT:Z-Ys.t,ywac ledwi:e w~t:lOl!2n'e~Ddporyl' byzawis.n.Z!c gdziesw nj~uc~~iZ(zanyrn :zwylde, a przez to be.zp;ieanym na plD~6r del1iu.

5~ talue prawdziwymi mistrzam' 'IN POZQ~

• II- k· ••

.stawanlllliJ w ~ezr:U[IIUi J;1Qza' Za5i11~§J'lem

;swiat~ w~ym pomags2nak()m'i!W'wsRslJzc nikwitfoano's'i:'Caiy~i,at. D.~iia·fa ontak,,2e W 5wteltl,j3 etoC?Jeri~e Jest w pe~l1ii kol:or'QWe~ ki~dy J,!llr:n,aik uikli)'jesz Sl~ IN m(oku~ obnaz naqkhmira5:t zr10bi sil~ ~:fnQ~bialY. 'I bez Giba'N' - 'j1:h:e rna mozliwo~ Sici, by.p8iftJTer;zgubit5i~; wci'emnosc::]a:ch - D~alY obry,s p,:ozwolli go zlo-

ktlilizowaf n.awet I!';tzezscl.an~;. Res;zt~, jalk: 'Wie kaa:dYI kto r,ozeglfat' Jalkis Im:IS':! W Pan~ora tomorrow C'l."'j (haol$ TheQry, ta~atwl ko:mu:ni'kae]a ~tJ~5QWa.

N'owe s'tl'I'tleg'ie

Niecoinny, ,tlioc takie' ~bi,2t1iy Q',irl'rys~()o z ~o,lej ,oznaka dlziamnla kolejneg:£!, narzlidzia~ jakire u~at,wi:ac ma tyde~ 'a!ent6w IN CJ;lnvia~,(ln~ My.~I'~ In1:rtJ",~allnie Q last IKn,own lLo,cattrnn, Cl~li ,.dut:hullp05~a'dgf.aClal' kt6rli pozosta~e. w mffi~j-' S'CIJ~ w kt6rymzo·stal ,dQstn.:ezan)i! Rrz-ez stJr~nli'kal. DudhtenJ pr6CZTnrie.wflfpH~h wahn6w ~e:'S,(e~(il:ny.(hililla, c;a.&iem IJl:lCllllrre zasl:o,sowa'~ie, - ~ci'~9~ 'W (sw~J~ ,snarl ~c ~'allra.n'hQwanych i naglle bardz€I oSl1r,p~nyd) straril"lilik:6w.

'P.e:zw,ala jedJll~k rt)woiez realri,z()w.ac·'strate'• glee nj,edost~p:ne w inn!)! spo~s6b, - (hociby' rozbi[c szuelny,ko:rdonwokih:,elu (zyskuplc przecjwniil<6w~ przygotowujqc 50bie gr-unt pottihe,g~ekw:j~. Os,ta,tni,e miejs,oe 'po,byt;uoo, ~:al~,e n~eocel!llio:ne nai~edzwe w 9 r~J.clil muitiphl,~er - ZW~a5JZicza w Face~()ff. Ni,e rna: pfl.ecie.ij8Ik sd~giFIijG s,tmzM~khw'w mli,efs~el w.lkto:rym looJ)ze rJo~aWiicsm~ ~Ir'~g:j agerit. .. Ii za'~leka'c n,a,h!J)(zi7I@'powliitanie.

Nlo'we :S,ztu,tzld

1Qj:edlnaknii18 konlee, W'Co:nvi,ctiOJIl moiliiwe lre5,tpo!l:ihwJ(en~e!pilfz:@;dwniiika ~wykorz:y" s,tar_pie g'o W' cbalrakterze ,tywE!ji ,(luJb, n ieJ t~lr{c:z:,. N:oWQscifl( jest narto:mltast 'ak:tywhe :prz:esltuichafl1iie. w ralmach kt6rego agencj obijaj2! pfll!sluch,iw:anymlli Ilcoillejne m~b~e i s,iany. '1Intte'lies'uJ'lce przy tYm je'.st to, i-e' 'W mY's I ~J'Zl§kfwijlai, Ill, ni·S rpbic dr:u9~:emu [ltd .. wrong ta!ste mOfe PQchwydc k1l6regos' .2, Ig r,;;H:Zy~ Wt'edly' z kol eil II"I~ezjb~dlne jest 'Wy~ ik:Qnanil12 akcji d'W6jkQw'~J:l p.othrwy,eo,I1\y, sza rpai%cna:g,lew dol,ll'ius:i odsJQnifprzec:iwni'ka na tyle, bY'rntujqc¥ m6Jgi {ldidJac' celny 5trzat Ars,e:l'1Ilca;t sltuC,1Jek zaniyk:a' wresr,d~ funkcJa rE!'allillilna-cj~' postrzeloneglo ipia rtn era. Walito dodaei leGlftara.przypaoikoweJ k!IJI~lki tim'!!! j'est lURei'n i,e ~iezbronli\al i mole pr2el IP'ewi,en czas ost:r.~enwac s,i~ •.. s,iedzct€.

Nllowe 'elgzek.IJC,jl Najpot~zliiejszyrrkspfZymi;eliZe'ncem 9 raeza jillst jed na kl ~aks,i~ 2!Aaj:~ ~;fooRi,ero, id!QlnQ}';S[f I<tQrll tw6n:y nilzyw.aJi l~mark & ',execUit~~ czylii O'Zll"lac:z & lIistrzejl ,[dzi~ata, po(h)'bnie jalk w Wil~tal(h K:rwO. io ,1t\4asni'e ana 'W dot,~h· c4.asowyeh r;J1l"eZfil1taej2u:h,po,zw,alata Samo-

wi dcikonywac isde kin.o,· WY,:ch e:gzekU(j'i kUku przeciwn itrow l'ii2UE(i:!: W ~s~n,~iiu. W trybiie

'multiip[~ayer ,&fJ§ jest d[t_)[ktadni,e dwa raz:: lepsz.a!!

fo dI1a,tego) te' mdtly z gwa~y [11a'swe1i~ ~irzy Ii kawby~ a W '9'rzE! poJawl~a Sii~_ o,pcji jednoIGzIE!snej egzeklllcjt Dzi,ala ona talk,i ze ten, ktofrY o:ma ciyl j1uitrzy cele, iZgjtiasza€[h~c del" pirze:lluowadzenia a.keJil, a· k,iedy Qbaj .sCll 90- tOlWi~:d.oKonuie si~4rIa ,a . .Utom.atvanile. Natura In le o:zrtjl~eni,ewymaga skfyt;ych poclchoao,w~ led na k sa~ysfaikc]a z tl~s,kawlllc:zil'"leQ~ow)l~lim~new~mfa swdu n~e:s;l{1~~sni[k6w w ta kl ,s~po56b:. :zeb~r~aden z nidl nle zeu Vi/aty. cZillijjcSj smli §miler't:i:/ jest po prastu be:zfi:,enna.

NOlwe gadze,'ly

Kslejflli a~pekt IfOZ9'lYWld w 'CoAvi-cUon to flatu ra Ini;e9ad~ety. Nasi chloPiZ¥, 11 iezaJein&e, Get ~g.o~ Ct'l; nosz~ .ziE,ione; ay '(Z~J"\IVPJ\e 9',09 le tai dziW'r ze .rAQmal to stowo .zapisac przezjedlnollD~, nile?),. majiq sWoith wiasnyt:h o 0 n:ieoQ'raniGtnl~ih bud:ietadh" Oi:ll@ki:teMIW ,obeG1ml(@ :5" w;sz,rs~kie ICiharaktISrys,iya-' 1iI@ ,d[liiU.erli~ Slpnnt~r'Cen 5P050", p,Clstrze~ ganiiia Swiata (nok'towi:zyjny, W potilc-2e'FWft:e-' nl, naw~'t Jak u f1~ewperzy - w)lk€luys.tujC[(!,y' etl'lQI1ol"cj'l}1. [)oda,~Ie(JIWel !Na idi wypo,~~iu .lflali,a21iy .S[~ milkrok~me;f.Y i ... 'Po diwi,e szfuki bn;mi palnej Clft-a;z Idlka grall"la,~6w. Zniiki ri~ijQrrii~a'st elellKtrionmctny norami ~~DAj' \iV' kml'" ,r-ym dot!lelJ kry.la sih~' liis~a eel6w i ,cl~Ddby eil[ektr'onlcztla mapa.,zast~,pi~)e odp>owied~ _ I:a: w:yswietl',an:ie P!ldpe·W1ied.Zi na eltemen'tadll, ~t,()a:e.'11liill 'C'ra2-:sfowa.sam~h twO,rOOw ~ I!~sle zaproJe:ktbwain~e etapaw.,

Niolwe' maply

Sa'm,\S' 11iul!lltiplaYe,r6,w:e majp'l' w wi"~Rs:zosCi :~irzy,~a,d k&v Pt~y'19~ot-ewa ne zO"staiy spetjalni,e dla IIFybu wSlrIl'l1~pfC:lGY (istnie,c majq 4 w trywie Pl'o.IQgu~> j' ·az· § w Ceniable. Ops, przy 'CZYID 4,.z t}I\\11"I iOjtatAicli!· t~· :~dap,ta!tjGI planiz z k.ampani i s:ill'lligle pla*,r)~ 'iN kazd:ym pr,zypa~~1J 'Q:€Ispad'arz u§taU,f mlOrz..e 'OdpOiwi'edni' pezbm trudI11Q\sci, d[oS1l0SQWI,JjCl,C;: \I,\!'tlarl spoiSiQblmG!ltu~ ~alJjnosc Ilmes,kry,:taw,a_,. nej All kt~ra jes'twi,ar-)f§Ioana, gle~111ctszd~sGde

W Jakimi stopnlu

przewidywaln~. 11'0- ruszanle si~ po'etapach st,uzl( dlo,datkowy ptildziet na j;shards·"=·'fta.,gmenilW, w'iramad'l ktorryclf'l La 'Iayi nar:ezy okiresJo:qy 'Gel.

:l)rUgi dilQgQwskal~ 1;;;CYW:Sffi)O,"lr1 iane'n !m:o.we 111'I~~"isy filliCll obiekt(u~j~r przy t~m 'Wys\!viietl2l~ ne mQg~ bye sl'0:w,a i ftll[mi k1 Wtrybie· mllll[ti,pll[ay,ef' ol3ral~ z talkte.go w:yimaQjiinW'"w8,neg;Q1

- . -

f2utrlii[ka ~okaZe w1ir~s: n~etyl ktl~. adzie Z:flaj~

d.IJ~e sj'{t~eta,letak2e ~diie ,zawteruszyi si~' partner.

NIJt'.e p,ro,'f·ile

1[, w~"S.z~i,e me (nEi ~l;Onq: tlrybum.u!:tipiI1ao/el w Comliictibn jest t01 Ze jak na gl~ ~(nft,ca piel"wsz!?i d'e,kaloiy XXI wleku r;J'rz'),''5tatol, 'ws~ys,tlkiie dOlI!rG'iia.i1'ia sr2l:clilil pr.zelj:mzan& .'aj, brt na IPulnk1y :za'pi~s'vwane w jego ,s1atym profU[u. PlJnkty 'te p~~eznaczy[ z kol'ei b~d~ie moina na u~glrade!'y br.o:lfirn (ce'ir;rQ5i~, sn~ ra~etl1ia'1 diOdat~.l)w.e wyposa. ~ . d" l ·k' . I "'k''(' .\ L zt::rue.\i'lJIiIJ .Z'Cl1 U buml .• ;o'W I ee 'Qwru'liJw~ Qral

Jalkzwykle Jakies kO$m~tyane Fo:io,we pap'UCi'8~ Innf!lgad~ety. PriyZnam Ipr-?Yttym~~e nli!E!' ,jie.si"el'iill dlo Iml"(. p,rakon:aIMl,' QJ do, zCls,ad nosd f,akty:c·zn'r'Ch us,prawililliiiien - .siprawiq tyl[kDr i,e lepsi b~d£t j,eszcze lepsi. By'c, m()-zeJredna!~ IJIbjrs;orfblwi(a ktyezn ie tlda

:si,.:stw-o,rzy"c·system, w kt,6rym 'gracze tr,afi'a,c be,(bt wvtit~!l1ie na sQbie podobn>",h - w taIki,ej ~ytLUla6j~ n le wypadar mi,etza]~rzeZefi~

NI,OW,8 ja,kos,c:?

Soc: (onvictlon pojawif .~~~ rna na PC j' Xboksie 3:60 w ~!utym zen 11 w pe~Jlel ipol:sJki!ej wers~ l~y'lk,.Q.wej" Sa m fishier jltillrQ'l mSlU kaW smlieri(!, ;:d~ dopi'ero teraz - w duiej mlerze di[~ki dustowi A!rcher& Kestrel ~.b~~tzie mja~' sza.l1s~ zrceh ~i[li"tow:a;[ :$i~ t-a[l;ci;e W ijaSizych oczach, Na l~a21]e WS-2ystiko n21 to !liVSRazujel~ jedina[k ay r,zE!I!~YV"i,S_clle okai:~ si. bQ:-I:ate~ rem 1~~ m~alr~ cZ~'56w - z:oibaczyn1:i. 10111

Avatar: (ira komputerowa

'Gatun-et.;" 'ilkcia

Prodobne do; Geal"S ofWaii Devil May Qry"'4,

~1lI@dnia ocen Vi! ~i,ed: 66'% -4 re~!Uj~) S:trO:mlLa 'W ODA; 58

prawd, nle mQ9~ pl'2eboi,e;c t'!f'gP. ja'k S'P'~~tOI:(liIf110 ,SCerlL~ z 9 ().s~dnn)lm udzia'~em Sigourney Weaver ...

• ad 'mil rtilliifla: J,alk fII'a 9 Ii~ na l'ic.encjii·n lilm u, wy:prada, calkiem n i'el:le - p om i me, k]lku wad I!tiozna Sli~' przy 1i1II:eJ (ViI mniejszydl di3lWkarr:h) dQbtze'.RObaiwic., je,s!i j'it1lna'~ na, ~(}.S w Avatfa~e .zde;E)[dowanie f1au-€l~ka~, te najbardz[ej na a'Pr,aw~ '9rafi,an(t" AnimaeJa· Nia'vw i p'r'Q~blemy z doaytyw'aniem tekStur woJaj1 (l J1@ms$~ !M!D nieba'. ,M'am t~ nad:;( e1ii. ze 111 m n fe' ok~Ze Sitit: r9wn;i~ pM:ki i p[~wliidlywal~n¥ jakfab!Jia tego kom-ptlterowegJo prequela. No 'ij na-

• .Smu9sler.: QIIac gr~ i tak hed.ziemy sil[i nafillm ... ChOCA"Ilte o~~ek!l.lJj~ p.o loim l"!'iclegQ'[p'lrocz te'fe~t~w .

• ' Hut: Mpim ~dani,em j ,gl'al, i' film~o co InraJwyifj srednia!ki. Chybaze oglq_d.a si'~je WSD.

• CorPla't: Od po'cz~tku cab' t'@n!lAvata,rjllahltywal'mi"wewn~tlliZn)(m '~uj~ N.a Allm 1lezilire melli'll tadn ego, cisrl'ie:jJII'a porlili m o.tYf.n wsz:ys:tkJc1h no jwymia rQW. '. Mac Ab'r~l: J,!esli Hlui n_awet (;iuilerol1 uQiel~mie . ,t~tznte w '!lO~ka,Zywaln,i,e tri,(k6lN:, to nap['awd~ €hyba p:rzes.tafl@ chodzic de klna.,

• enklb Na t)rrOdlJlk(j~: fili rnu pp,sZfo\ pOt mffiUardal dQ "a16w. t::ii:ekaw,!, i Ie b~~d(j) ~~towaG bile.tj.

• .Phno,m: ~I,e' kasy wydac !nal GOs,'co faik naprawd~je~t pi~r6bkllnS ll1erf6w"?

• G!i1~g: A ja dOe kl na ~p;Qjdtej gJ'}" zasnawet n re:zai,nst~duJt PewIne ~1']!akrze'ZlW'bpned Wigin~ .

• "I: Tr61i'lery farktya:niesp,raw,iaj'Q; it cld:,~i na p~jst si~cli~e'., gra? ~i!, RIBjil'epszqfillmciwkill os,tathich ml,esi"c:y i: talt

t " '~M I • 'h" d

Qsa~e'vvo venne,c 'O'cI1IU.~~'. III

si:~ lWkry'~, z:e Batmain, (nle,filmO'wy) ztoif mllJ sk6r~.

'. gem,: A w'ied,e, ze' nasza kul'[I[:Ir;a wesz:talrelr,ElZ w faz~ 'fas(ynacji zo,rnbj'? W Wilgilw~' pewH1li,e pu s:zez~Zom'bie:5am wdomu~

Chroni(~es of Mystery:

D- Z-' '.

rZ8woiYCII

.' Od m.ailrtinar: K~tqa koh:!j'l1al prZM91odl6wksl I~Qlint'n/(U.(k odi City'j'est cOr-a.l! leJps,lol! DI"z:e'WQ .!~~i~ vferllje t;allr~lzg ":i:e~a~i fa bJuhp: killllkfl mar do'se za~~a,l.01Jjqtymi zwro.tam~ akcjli. W grz.e' SW i~tl1!~@ dap raeowa n o,zBlg,a:d;tJ ~ ~iamigt:6w'ki loqlczne - proz:y

ro:Z~ii:zyw,ahiillJ,nulekt61ry:ch trzleba s;i~ n,~pfawd~ hi~tllenag~Gwic, Mit_p'snikom gatunkllll.pcdlet,am. A te·raz.piQ(zytajicie 5o'bile pornzs~yfe5tiw.al szyd~eni,a 2! pr;zy'god6wek. ;)

Gatufi€;k: pFZ)IgGl'dO'-Na Podo!bn.e do: Chl"onfdes Of My~f.Y: Rytum' ~1ilr;pjQJ"a., Aft efKiw'ier

Srednia oc'eillil W ~tect br-a:k Sit rona w COA; il

• MacAlbra: Fea ktem jest, ludzwe z (I rob:iitl?at,k.i!em thli:etlie przygod6w~~t Ja w,,[aw€l'zil~ Ir~t~zej da~bym jej 7 nit 8, aile' rak Gz.y.. si:a k - dobra ac;~niiJ dl,ab :l'lie~lej5gry,

• SIMLugiglb!llI': Ch~0Pla~dl' to telrilZ j,eszcze Ir61stie takle rFP;5:&y i b~dz[e ABfJrawdli ~ajnie.

• IG~I: NieKt'oft! nawe,t lim w¥~tiIQdz,~ p~eciei", Mo,ze ni,e pierwsza nQa,-~aJewjdil'

'. HUrt: A fi~ -'em ta~e s)'lItu.lllatje sa iTlo.c'h"Gdipwe i gry aOion RP'G, .;A t~ In.al ]ii'IDwa~l"l~ie - wqJrtrt di(:n::l~ni'(;r :i,e 'City In:teradilve, fitmtB" k,t(bra ws:rud IIP:FClwm;dwy(;;!n11 gfi.lCZY niie rna duze.go powa±ani,i1;I, tak ,falGt:ri~Je si~ r~D ~! r('Qf2l!l: lhlJt~ r'~il~j s,!'aJ -ia riG jaR'Dsc.,

• ~rmaC: 5waj!![ d1l'CI)g,~ 'fajnie wy~'!~o,.ie:filrma uki,erunkOVll,a'h,a na

m~'5Q\I\I:q. spr:zetiai ma,sowemLU kl;ien1iGwi dhwah[)R:i:I, jest za dobre Ir~I" Gf'llra€z~j l:'I{ti~~wegQ 'CIl,d\b:rr9r-.:v.

At Nawet ba(dzq dobr:a Pr:ly~'~dewka.·il1qjednak ruadal tyl,ko·pl'zy9~~ '~!iI,I<a~ ~'W5ZYSU:iml 1:eQt'J1 I(CJ.ms~kwelrl:~Jamt Il'llnynii sbWy - p.as,uj;~. A mni~'Aie w:a.s~le.l)tCl o.dlmian~:. Jed~n.e'pf¥z~~'Dd6wki,llakimi zarmien'am mrE!c pnwazfiiie do

ft.·"'·""'"iJ, to te ~ llilSZ.Yfih' ~~ ~VD .. JilittZY'5il~ rna db D~wa· Z)/ldaJ ~~w. p()je~i~/i\lile'brzml ~howti.l.

G:atun~ Jl1ICiWtJ~oor~llfgB.PG Podobne .dQi: selili Total, Vokifl KjngSi B0\!nty: ~er1,m

$Fedlln~a GC!E!1In1 w iiE!'cl~ bJ;at~ Strona Vi 'Ok 1a

Kr61 Artur

la Odli11l,iilll'li,na; Gra. <;alymi garsda.mi IEz.erpne z do~.wi~clQlen, s,e r:i i Tola I WaiF :or'~~ l1~wej w:e[sji Id.als~z" flegetKing"s IBournrt)t. Stars). ~a~w,~ii! W fli'eJ rowni,ei 1?lioGJ1€)blile~s~\I\fa do stalrenkiege, lLard Qf,tfle'l~ealllm {w5~k te te:z 8,r;ytar.lli,a i sredniOrwie~e:). t).() s;p:rawd~onych ju1i mechanizm6w rOZlgr}!'wikt pr.QlJ:ramisci z. N~OGOire 'G,aim,es dOQaj~ r1ieco s.wo,ich pomys~ow:~ tW:O~1!pfawli2jiwilewrsjmh~nity m:ibs1itrat,E5gii' hE!?fpega. N;I~liniiiawa fO~g,rywRa, rnasa deikawy,'c~ zadari i em.oqonUm'qce bltwy·s.prawiraj:ij; ie Kr9~' Artur wcittgal na .d~yg~e g.odzlny.

• MI" ,Abra:: Eajl2i gtFaI; al thla~Sl2J od wszystkiciht ,I) d kt'9ry~h po.z)lcza.

Dta. n1rAlie t8:ki~ 7 ItO. -

• l'I,ut: 6tu.'!)'ze b)(e 8/1 0, ,8 Ile- r1ieud\l €lJQdad~ kn~low~ 'G:inewr~~

• Gt-f!j~; r 'G'llij ~)!W~;?)l.GyfrQWlitz n:ude~ Pilfd,elm 7'

• ci'nfm:al£i T.akade~if o~·tl(~· dla. mniej oC.l1l!'f.anych: p~:~fwetnie ~a}4!i w wal ijski m 0fygjnal11e :Ile~encly) ~jnewr.a no~ita i m:i~ Gw.enl:lwyfat: ~maWifiJ,1lile·t0 mniej' wi!iltej i.iHI'IHwafJ luI;) "Gteflhujw~(

~t\ewn~e zalet1t~:ah. 1 'a'skl4rcinh!1I Cf>?

AfiA n'le. .. w wersji~rBarbie na. p owietrzel'7

.1P.lhrU~m~,.K:Q~ied·~ . [V·' jakzawsze·ojedll1yn\alela 'hcQ4yll~ napisaC.l Ze OO)Dr.z~~'r;:Z'1iftaornt raG'.en:z:ji hlar(lj;;aH:h!i~1'l i~ 29gram W' K~ a Anura

.ZgadzaJm ~irr: .1~'[i:I;gl~melmi. tnu ~iemia SWi~1l1,~~h!.

Emp,ir,e: Total War - Ha wojennej sciezce

,Gatultelc stmteg:jaoluro~T$ Podo,bne do,; Me_dieva:lll: Tem:1 WaF - Kr&testvII'CI

5ftdnla ,oeen W Soled: 75% ,(a r1icenzM

Strona'IN CDA;:·,ao

• Qd martina; Barrtizo krotka (a le za to tru(;lna) be.nusowa kaimplr) nia d0 Emp,ire, '

.. . .. k' , k

Jf!.:tor:ij rnoma potratowac: Jan p:l'oiy-

stalNl~e PfZ'f::;rli N'aprO,I~Grfie',ni. Cres~y ~tii~

_. .

,$ki,e wyd~niel zawlerajClte kod~aktywu=

JCl!IlJ nile t}Alktl dial tego razszer2enl18'J Bil,e rowni,eii :e~lir,e l!inits"o,fthe West ,ao~aj~~gCi:lJel?h,'O:stki de p:ods.tRiw"ki .. (D .wmr:cej, (altasc jest dui;otr.cl"ll:sza nit na Slteamfel Cls:kjlilpGwanie elKsJ;:l;~dlr:entk.i wSlkilleJjiie mO.ze uye Wr~f, (!i3lr~dem o~JarG:alln@.

• Ma!1li A br:a~Ttl,· rBcc2Hjl z graray.zep rq ~K6r~J <lllle llliech tam ... Dl:a takich '9 ie'i"w su rille wano.

" !Mllt:Ja.wm~;mrP;Y\IVi},rtG'?·~a~bYni t~m wdilfalt'Za€ho:w,i:l'c skot~] pi€i:c2ekalt nai N.aPQ~ i:e.ma,.

• Qn'.k: Mnie deszy" ;b,~,detratld dostfiPflejako DL:C ppj.a\~iajql~si~Jednark'w pudef·· ka,th. NtektQrz)q~J'iijz w·ol,,(m'ie,c ~Qltn:qw'il eksgozycJ~ na p.6f(;adl.

'. P!lInQm: '(hoc c IEm:~iii"f;3 '!1~l'2lm(ally £lals\,jakos mini€: 1lernl ae:fwoWlosk4ry ~odatekl Aie.hteresuje. 'WQh~ Pbh;k~ pl€ldbija, W1~PY Brytyjskire ..• Zel>y w .XXI' wi,eku to Angl,ic}:, d9 Ail.s prz::yjemializar,abi,iilc. h:yll1y.

• G;reg.: ad ki~ku lat 11a mitttflie·k(1)h~·i~(l('.!nuje:'Wsly~~l<:ie, ez~'sCnCl:ta I Wa;r-1y.Ik.IJ gUtC W m jakns stfcu]h ...

• CormaC~ NQ 'W~asnlieJ ja c'i~;i:e sli~ bt§j:~ MectJie,v,aiia III k.t6ry Ilezy na p6t~e-'.. Niby

temat bfumm mf!ti@ i ntere.slJ~@, afeJaikQiS n ie mOgJ'~ ~'Qk0naf ·~tra,chu ..

• AI: Z tegQ, GO mi oro mL0wif (-sam zatnymai.em si~' nef S,Iq@gJuni;e),n tak najiepi,eJ

~pada fll.ym . m'~CI~mm na~rawi~j~~m~1 rea lii~mr.· - - -

_.,u' .... I'... J.esfi "110 chodzi, to. In :e ma )~,k ~orza ,], bez .ufetwj en'!

Left 4 Dead 2

.' ala en.kEego: Najlll:ep5Aa kooperaicyjna·strzelankef pti'WmlZ8w '~!I.4eirk.i m s.t)_flu, r..zu:caj.i( przed giracry pi,~( kampaniii, a w kaide) dlw.a I~azy wii'li:eej ~;Qlmbmaki9w nIDi" W I;Ije= dyn~e'~, p'e~ret:kft die tycht kt6rzy llub:iq r~nrnc i naparw\at 'silefe,kt.a mji sw.€llidt pO(zy,n8In,. .A 'ta k.ze dla 'wszystkich normalnyd1, dOf€l~leh··gnl(CzYf nieza.~eiAJie· Qsl fllk;~,

.5mllggle.r.;.NI{jctgIQf8'GUa mn,ie .Ja lum~ rilJnij~ ludzi. [)~S( 1~®wie~l'hQwn1ie. ';"~ffD,wami .. N@·Ci IPOZ! tym j@s{em.jQlosi¥ i pte.i~ P0- sj~da, 'I. fQ.;j'p f1~lrma1IFlio_~,i'. to fiii~ wiem •.•

• ,Mac :Alita: f<iml) ~JaG:ja~ lkfl'Dp.ellfBlDja ....

.11:1: A ral 'dI k~riIP~ra~a. Ws~miew'l'llh~]zol'rH!)jt te'z sj!i zflaj~,~, z;wt.aSZ€Zi;I pir1Zy aut0malCie

:t'~awst·

• HlU(t: Pr.ze:Zy,l\effi to j~~ nl:.e (gz ...

• Gte,: The ~nm.5i . : .Afterlife?

• Pboom: Me rqit~e 2;d~z¥tem p~gl - It. tylikJlllow ti!emo'- i mQiim :zdaniem troth(:2byt :Q .. l~dlvnkifl. ~l~' ~nie'l ~gtf:l~ w:e:rs]q furtai" ~,~d~il~ swile~n1ie bawit..' ::~;l=-'lI"'J'~. Najba~dzl~ pne.raJz@lk.(·e~e-st te, ~e IiIre' \I\f~cl~ wh~~ki'~ n§'iniq" ppml~dzy

[fa(:jjt~mi n,1akr'tmie at~.w luSiitz,e.· ..

Gatldlnek: F~

Pooobl'iEi' do.: La 41)ead

§;redn~a 'DeeI'D 'W sleot 89~ (51S: re~m~jO

GiQ!ITJIepl,ay; DV1 (l Demo:: 'r,1\fWW:(dailt;t;i@n.pL Strr-on a w CE)A: ~~;

Lego Indiana Jones 2:

Thiel Adventlurel ('o'nt[inu,e,5

G'q,\'gnelil:: alfcj~

Pod obrn.e dOl: L~$lIr1it1liiilm JQI'leiS" Th;e Or.igjftW P.mreWIt!JM:S,

Sredm,ia QCCIUI W sleet: 4~, (51 re~el1~O S:tlillona w ,e D:A:, 56

• Od 'c'o:rl1lil!a-Ca~Tr~'vellllersTcl'lles.wra(amti ze SF.II::awdiIDnyrn ~,oncepltem. 'Le,glo I:Ady' 2 t1(i! wta~,iw.i·e ",Wil{(lej,r€gQ sa'"' meg;mr~ ~t.lGE.zrlewnymll modyfilka'Jam i.

'Rdze'n rtlzrJrywkw pl~zo5tal jed(ilak niezmiedilidny i gra wei~z,bawt.

.1 @nltii~ IN. ,mtnl~@ d,ekaw~,ja,k w welrsjii 1l:~,gO' wygtr~ilaill i;ftop,i~te, s~'bVaJrze: IPod ~,oni:eG' llPdSZll$iwpczy zal9 i n iCiflej A:rki"'~ Je,ilil1'a ,z, Il1ajobriiyd liwszy'e:h seen m0]:ego I~z~e!(fnstwa.

I. Qifilt fA 'm,l,am bye ta:~ pi~lmiie, b,rudowani~mlia~o bye ...

• SlmU'ggller: At. liTlF!its:t~ - klocki jl~i p;r~,ej.atlty:.,. (Teta:! 2:ekam rradqWtipy o jedzenlu Ikl,oEke,w~ kt6ree ni~w,~tpliiwlI.~, LaTaz nastttpi'l.f!(, rnDwiq~ zs t:ry~ wlal!n,f! dO'lIj!)cIPY '~~.. (.!j~ s peru'a.lln:mst).

MaEAb<ra:J~iOi krill! .za:W5~e fflfhfJa:t~]:p~ pytaA.iu~,r;lK;te'w,chlod;1![V'{ C:hilnEZY~ ka?'" (un., reil@'~tuje r1a~~iA'Slde Ultde 'W d'eadrlns'),?' No lltl)1 MQ~e Ja?

H ut,~ N:re, ty,"sl~ !hlJli'ej!esz zaW~r §Jay ,k;oo~ IIh!\'fa, CZli lIP9cils;~amy me~~ykan'a~ I?:zyli~(!!/;:'i 'SI!i'dzi'e1m,r jeQ111 dania z'meks:~kans;k.iel res.ta,IJJa,eji'. MacAb.ra: 8ai(ez rilly, moina zamatwiae r02ne petriJWY, w ktQJycll Jest to samQ: ciill9t6 i e~erWQfl~ , _.solla ...

CormaC: T-akw €I~@~:B t,\!) mamy w redakcJi ,a,1y k:omplet mistl\7.QwTnmewy, <ii:i'rtq.w naj;ll~ rQZhym.,

js s i~ o'd teg'Q ,;®Eh~h:lram. Nwedil gtoon'i s~m~: si~ tliuma:czijI ze swoidl

Manhunt 2

• gld Si@:ki,@ry! Choeje,st Ibr·zyd Ita jak not: ilbtopadowa {i ro.wnje ".os~pna)ti;1 w t~ma(ie Irozwi,~~ za,fi, nle wlp1rowadza zadnej rew.QI'wzjiJ I1QWy Man h u nt wcir,'!ga W sw6j, brurall""Yr :zd,eprawowa~ !"IF SW~~U nl,e:bel~ieeZEMije s~ybkG. Pftvnajmni,ej ·dl'~1 CZa,$U", 116kl nlie (hwytam,y~a SJ:;IIIUW-Y, flo wfedy [l,ar pryska i mamy j~lz<jeFl()) silermi~n~ JstF,!~lan~A' (adem: z popr,zednicej de,kady. Tak fZ.y, ina(zej wart€)! 111.znqc ,(ihm:ia1zby killka,f)ierwszydil m!ldzlatow~ Roc,kstar Il,rtekroc.zyf ~Qh;jnet gr.af'ijc~, a mz.mcaici p,ieniacze i mo'raUsi(i dosf.aJi do r~ki n:astepn:y ,ar!um@'llt'wd:lfskllsji na 1iemait:si:kodliwoSiCi gi:er.

• r4ac: Alb _ a; [ji~:ga·§ti'fl9.l

.' I!lIIJirl: Ja nzac ni,e b~dEJt b@tkanka mo.zgowa je~ ponof ~'Onalwat a ja rna r:11I Q'$tertnlioSfflrak na,5bVJdki.~.

• ,hnrom: B0wiedzia~~ Qblli[zuj.c.(,si:~ po zBlttu,(Z~n.Ui pa,telniq 1435. zalin'eiko~ wa;nego· W ~eiFt 4 [lea'cd ::t

• f' . m,ae: Z 'alyffl cSwgi m dysl:an se III eh')·g ier s.tw~erdzal11~ ie zadrn9 i ~rt~~~ ~.nlilulilta.ni,e POWlIl"ll1"l8 trnfic do :s~lrzedaj:,v~

• ~g~m: ZWi!ll's.~za ie' WyWl'qda ta,kf jal~i)y naw~t wj'915iJ1ym twfjn:pm nilE.! ~h~i~ sit: Jei rd,'lilb'£ a.

• Smrug:OII'.e,: ~jejl@st'f0 gm, wllkt0lrq~am[er2J111bymQlwal( ki,edykoliwi\ek. Dla

Rlflie dna.,

• Hut. (hy~~ ~rngite.+.

• dr:@i:dJ,enlYri1Ralrb¥f~ f,ajn~fa Ie Wfi;i :<€ik;tiuliOIl!7Y l1'Ia gh1wie budzi siroja,rzenia

ra~~ ~szai~ i :DaV'itllem.'C:arradjine~m .. , -

AltC62:. V~lStta sq:.oozll'e, nie 0 wsz~stl~l~eh wypada dy,skutowlae, al~e p6ki gra 'OsiernnarstJlJ,,", ~cJ!lh~di sl~,itlIiJe tJ~eI~ie!., lliiPi~~ t~i nii i!iK~ywa;nli:e,s,kf:orf" ~~{J~I) pj~mir@dl.

Rogue Warrior

Gatuneil.';,m

Pod()bi'll3 d:o:Seol~ieli' (;)} F.aJfl9in~:

P~:}!ba(ik

S~rJnia Deen 'W sled,; 2:5% (4~G:M,~e)

Stron:s w CO~: 7Q

• enid: Ja1i::iet tf1kii9 lll)JS~~ Walrfare,., Brl1)l'dlarte jles~,(z:e-.,

• 5mugg,fe,r: Q,i<:ikawC1I (Maridl'lkCilwol) glra~ Tak'to,aluzyjnie 'WY.rai~'"

• AI: flreikaweJ, I('emu j!11,yzjJ!! '!fJ,ty'l"'l1I nume l';{jejakDs ,t1ij~ mo,c'nO m,onotonne i lnielbyr lotne s~''''

• RhAlom~. Ni'e takwyslJbllimowariua'l naw'ii;1iIujitce do wczesr'l;Qfiern,esanso~ 'Wec§l.Q mflla rSjW4 jak tazwy~jM coW

• Ma"Ab'l!"a: Na pgr1Z~~tI miaiktb~€fa.ml~itni~'i r1owal[€Irs,ko~ a Skoncz~;lo

>sif·nloth;tl;:J II~W€I i hi5kQbu€ftte\t€JWOjlla tEl' .2: cl:u~ i l~l,SIEi~ ju:tIlhY.

• s:em:= Ej ... tll tal~jak U l'iiaS'.,:}

• Hlut: Na ~ltl!(:tate~jfJ'hy 2 CH(ka.1fu)~

• gem: Tejef.1nak ni:e taIOa~,u,nas.:(

QJt'ik: Mami n ko:m.w!itby>8i~n-'au,zy( ba.r6zi,ej tW0 rae,g() w.ykolrzystyw,a~ nia f>rzekl.en~tw na~'!; J.la (al~~ma!n,a,

lIl:.Olllftll8lL:.1 mlto,sd dR blti:ni~o rGw!1ill;z.

w skrol:ie ~t,ametlBda na po~kazalrtl~" na Jakim spn~cie i PFzy 'B1dm p.o-~iolmidetaili da s,i~ w~dll9 na!S' be2b1re'S~ gra'c. Wybr,ane tyl1urijl jmsitalulemy na czt~re'ch komputera:ch t UflJd'la miClmV gr~' w cneredh n~l:>,airdziej,pmpl;Jla,rny'h rQ~~elt~@5~ia~h. Jeil,i IIp. VII I' U x,§D~ ffioina: ~l~ SWftbodWlJe ~-a'Wii\~ pn.y n:a~W}Iiszy:[h deMala(l'niw tali~IE~'zQbaoy5.l

kG r(!l,: tii!ll;ony; J€iE!~i' ~ahaw·e ii~,ti,zl ~nna na stednich (etaiil!Sft'l -11J~dZie PQmaranaoW)l', namFnimalllY'h =[l~:rW~f'I}!l,aw p~ypadk1lJ, Q~ynie dasi~'lrjlrac - czam:y~ Dod~d::oWQ w kai:Jdym z p61 .lnajdziesz !ir.ed AiR i[iab~ kil'illtek iJ~stan~ J~u:ild~steSfllJ, 'IN n:awi~iSie?a,s'watto-

,. « :» I ' ~. n n'.1 ..J]_,l

Sl.::ilmllrllima [Tie ;~ ma·t'lsYlm'El~ln.e. '~ ~IJ!U

~ffitl,qjnTeoros U5tfl~i~"fi $J r~i2n,ydt

.KQ'liI!igufQcja s.pT~:,m~a Z,!Sf,aWOMf, R'Q:kfd1'vmU.nowtdlsmy gti"

'rd~t'lf.d lloksJUj'l'CtJ, w jiJkiej:rozdzieiQdt'Cl i W:jIIld(b dP~QIQC'h 9f'Q tJ.zifilfJ'f!~Qi~ Cllial inHllfDr,]flr,if!·· ., Ikzbje u~ys:kQJ:1I,dJ Ifhitek<

~ ---

mEn-1'N.! ~W:IP"_ml

• ad ,S,i:eifdeiry: Chot eena teJ ptodukeji ldaj,e si~ sug:er()owa'~ CIZ!' inneg,l)~ ka2t1a skla"dowal programu dZjje··asr.lo, dQ ~:r'O~l.lmieni,a" ,z:e m~'rny do (?it rnietii!a zqrtlJ~e.mbudfzeto= ~m:.J1e$n l~lQ~ ~skni za Iinww)!rfij F'P'S~ami w stereszKQ,lAYlm 5,ty~U~ mo,Ze 5J1l;r~,blDWacl ale za te pie- .. A iqdze nie pol.€'eitbym t.ego n,awet i"aj:wH~k_S;4~tT! a mlartorom stsred,

The Saboteur

• IOId!'Qn"ilka: INile(:h sobie mal kontend ImI6Iw~,~ CIOI IchCijj:: The Saboteur 1'10, kOGhana, wIC'['ii9IajC!ca i urzekaj'lca s'w'911m, kll1im~at,em Igra., N;ajl~,ep:$,zy tytut we wlasniie' zalko:nllcz.oneJ HlstorU P,alndem~c.

Gatunek: ak,~Ja

Podobn,e do: s[(t'ni CTA. Assas,sin's Creed j' i Iilny'ch

5,redinia ocen W slied:: 75'% (4 I~Clen[z:ie)

Gamep,lay: 01/10

Str~na w CDA: 46

Ie M,acAlbr,a: Jia:kjiuz talk. chwaU, to s,il~ skusze, ch,oe przyznarn, ze ,jiaJ~os do tej IQiry fde by~eml (plo zapowiJledl.z,iach. betach ltd.) :p"rzekonany'.

'. Gln!:g,: W tl~j glrze jest ICOS nle talk ,Z 'g'r,a,lftk,'l~' Wszy'stko 'wyg'hlda na zroblone od nnUkL~ P,anow~,e'., troche

, . -

chaosu by 5i'~' jed nak przydalol,

• enk,i:: Lepsze sdilgani:le sl~ mam 'W ShillC:iiel lepsze wybuchy w IR,ed Faction, a i Ikoblety byw~jq iadnJej's,z,e gdz~e iindz:ileji. IPIIIUs. jed nak za lrlandzkl akcent bohatera .

• 1 Q'n"ilk: A,'gd.ziile masz ~eps\zy Paryi? Poza tyrn- poza ch,Ci!r!akterys:tycz:nym",sz,ajf"Se,a:n IDevllllnjednallk brzrnl banilz,o ,aJ,merylkalr1sko, .

• ' JUI: ,A ta,m,w'OII'IE; akeent szkockl - pilot-a: w DiiRT 2.

Phnolml:: CIOI do kobii,et, to .sl~ z enklrn nle zgodz!~'. Jes,llir rnowa 0, wirtualny,ch panlenkach (bol ,Z :rea,'~nYlmi' ten kemputerowy gleek do czynienla przedez nile' ma), to TbeS,abo,t'eur rna najilep'lilej ruszajace S.~~I $,tripti',zle'rK:i w hist01lrn~

• glem:: A scis~eJjledlnCl str;ipliZJerk'eJ~ w:szy:s,t[ki!e; robi~ to sarno.;)

Inna, rz:e'c~ ze rZleczywlscille' chela m z:oba"czy:t materia]

l/m,ak:iing ef" z sesll me-cap tych posted ... ,

- _

Smuglgl'.r',: A potern ml do AR p~SZrt Zie reda:k,(ji,sl jest nle-

• '''if

wYiyta, .. ,. I!: a"aa ..

miDi«ali tG ~ minifeliaton I mi~ifelietmn I m1nilalietan

, ROI$'JA,NIE I MW·2

Mi,a:t'elm ch~'( napljs2U: 0 bledach fabu ~.airny(h wM'W2" ale wylrl~I'(Z'Yn Iml'f'llile czytel n i,ey w tym AIR .. , Zatem jta o czym innymr ale tezzwi1qzlanym Mac Allr;)' ztCJl grrq,. Sz,elr.olk~m ,echem na polsklch fQIr"alm ed biillJ,a s~le :~nform~a(ja" i.e Ro.sj,ain'i,e s~ w'lkurzeln ~ na ,Modern 'Warfan! ,~,. Po pl~:,efWs.ze s~ tam :po,ikaz'3Jti11I:i jla.kol 19~1oba,~ini 'tlerr,c:nys,d i a'gre':S!enzy. a przy ()lkJazjf ;tuplki i wredne mordy,. Pe drugil1e sl',C)w1etna mliiisj,a na lotnlsku, gdzh2 1m ordowano fifltS:yjskieh (czy ty:lllk,o'?') c:ywi II i - Arlocn.Q ~ch IU f,ti,zit,tt, (lei na to pOIJSCY' gllrafze'? Ffom,~jaj;,ij:' ni@U,c::znle ekstrema typu:: ,,,IK,aridy kalca,RI to, stupek i bandyllitl, puwiinni [IGh 'ws"zystk:i,ch wystr.z.e ... lala!.n'~ 'wil~kszus,e przvJ,fa st,ano\A,ds,~e'::lI,/de o ItO' wam ,ch,sdzi, chtCIP,iEllk,i? Toito TYlKO' qra, NI le rna 5i',~, czyrn ~ri!lejmlowiat., to jest um,ow'n,e,·1 ftd,!, II stanowlsko owo uwazam za rozs'Cldne,.

A,h!, b'~dqc :p,almll~,tnwy'mlt chc~ plr~YfJIQ'mnil,ed n,asfy~ Ig:ra(zom" ja:k~ to 'wr~~ik IR'oain'i'Glsl si:l~ w P0,lsc,e pr.zy okazji C:odl=~ame:: lPilnze,r~ - Faz:a P'i-erwsza. lak, tak -seena zp1ijalny'-_- l-y'wUenl:= -blraza narodu IPOI~lslkie9'o1"' ;pn3fanalcjat!l' zn'es~,awi,a,-~,'e W'-: 1ska ... Prokoratura WSIZ(lt;~ i:al ofi'c::jall:n@, SJI. dZ!twc' (l)" gr,': (ze (' '. le W,Sl,YSIC'Y) wyle'wal~ ll wladr,ami ,ZQj~ aj1eidno zb~an,Zew~[h IpJi.sm ,C)bn!iiytIQ' '9 rze Qlcen~ do z,era.'l~a; a ntypo~sikile stano'wiskcl~ A nam gdy plnjlbDwlal~I,s:m){ lOtnewa,cf IQ'Wlq histerriti:J' uSi'IDWatflQ

d· '" ",l tl, .. • ~ 'k I "lit. d ~ . dl

'_.Io~eplll~arf, iI:ai ,~,I sprZel!i.l,i'wozy'ow, '1()IIJ~S'~,OjCZO;W 11:-.

Wiile( In le dziwmy' si'e :R:o.sja:nom,. Za:stl nowcie s,i~'" co bV

. .

sii;l~ U Has dziahl,; '£lId'. " terrorys- a m~ okalza,U s,h~ Pol,acy,

,all()'wa a1kc:j,c rnia,ta m~iejs,ce na QlIk!QE[U .. $t:ra,ch ,pomysll,ec, ele pe:wRiile w'YPolwi:ledzie,Uby.smy wmjn~ A,;ml,eryc~., I to nile VI girizie~ a, w reelu Sw',oj~ dlrmglQ, te by bylal nlezla relc~epta na kryzys, I~HJI trior co p'rze9 rywiJj,q woj MY I u.sA.,

kll ~\., • h d

zwy !~e ,SWlletnllen,fi tym wY". ~ (J ~ ,Zi;l.,.,.

Serious Sam HD: The First En,co'u nter

• Cd _S,meldery: Spo d'zie'waiem s;i'~ 'tota,ln,ej IPloraJ~j~ii wi~{; - pomlrne iczny;ch nlede-

dqrgni~'E -W'iril!J,alna w'Y''de'c;;zk~ do 5wi,ata szalolnegloJi'g!sElfWaJ okiza,.:asj:~dla mnie nH~b'm zastbcz,.eniem. Tym 00' wybija s;j~ na plus,je:st Iii mat" p'rzy,zwoita opraW8 8Judi:oi [ala fum rrmle] I UD, bald2l~~j ~my.sl nl)!ctJ za,g9deJ~", (@ Pi!'iHNda wa U~a .s~i'@,.a 9 N~i~ fik;i:1 mQi,g'~tJy tv.' z n8i£zn ie Ilepsza, a,illiie' fa nli tego flilmLOweglo t1ll,sie'm(a'ia~ew.ne m tak b~dq :~adownilleni

• 'Cd! HUilai~Wlerny rirnejl,k Se,tiolls Sam:clh[e R rst (n(OlA nter w '9lallloe I-'ID.Efekrowln,ie przy:pomimlijakto ~i~"ijfg_e~ie~ g!r¥Wa,~ ali:! im Wi'!iel~~ lOEZatSU FT1ij1 po5wir.!i'G:I~t~m bardzlej Jes,tsf wd~i:~any l(!1 ,to~ fe w.spM~ 'ft6Sne gfy5« d,l:J2:el'!J~bl~ze. C:no:-

.. .JI" . .JI'

(1m; co-op 'IIJti3! ,eJ ~q\lllZI .•.

'. Mac Abrl'a: F'i~lniu ni,e,. oglq,d,al@m, glfa ofe wzbudzDa we mnle iywszyclf emQc!i. chlJ.lIZ I braJku I·epszych :zaJ'~c by~bym w s:tanie jgIogrra~ w tt'litel t~lifll U!'

• Hut: A €Z'I to rJ,te'pierwsza' glfa Vii Ihilstorii, W k~6rej sm~ ,grzeble W ~e's:]:e?;.

• 'Q~ "ikWgdd uf:G'i)1()i gza sem mq'gJ(l VI! dlemiikratn,y sposeb nli:!lWii1,!)'war! d,Q tejj a kZe pozy;:ecznej cz']yntrosci. Sam-a €lIrBt zas wed~ug 1m [i) ie 2:a9yguje na p,at' ~IUlnl~,t!~ wi~t"el

• AI: AI'etillm to Syto pll"Zynajmmiej (ute'ow,ate. Tutaj zde0ydow,amite' nle lest.

• 'Gr~g: J,~ki fifm: taik'a, 911121,. !trilSiZ)llrzezll:i~~ ale, jiak si'~ ned rym zastilnO:Wre~tG n iedel'Z\ef~nnSC!W seenarlusaa eh obydw,u wie,ej nfeZ Vol wYI?J'p-wi1!!dzi8'€h (irmlityI(6W.,

SlDug:g IEIl: i '5.aw jl~m.aw! Al~Ff~RR\~H H ~ HlMtH •.•

• (0)11'"1.-:.: Pje:rMZY nlil''l'II·",Nleij·'I'njli ar ~nd wlr~'O.k lkollejli1ych prz.echait:zi,rem, j'l;I~. na drug~ Stirom1~' YII i~,

• eQki: I tal kiecl~s, mmi~~ (:')beJI'Z"& eH~,~ 'S'eritFr boz:atrzY'Ill:at,ern :s:i1e

baJrQj,,~n'i nle wlem, co bY'ie daJ~J! ~

. ' ......... _. SF[ t~kile IfllrnYi kt6r,f, tei trseba QISJJcrdac: dGr konear zeby ~o;~~c. cry ~ tiyfl'l WSiy5.~m~ 00 fGlltiiilit wezmq_ s.iiub.

• 'Qn"il~ Wledzia.~m, ze do te,glo w ko~tU d(l~dzl~e: r.:j,mle:jkm g[er 51l~E!S;~'Q' (I ~aizp'Op u la,m j'e j;5~. K~ iejny Iitilpto>tw,GI~z~nli e.egra n'iiZa~9 szkollinych l;gl\tlJ ~ •• l~na;;!~ je~t jllUi '091F1 lem i Miecz:,em; ...

• 'SlIIIuldh!r:' Jes]liuujes,~ s,i~ 12!'k., te'fl bez§j;j'Owy kll.miik:ad:i£e, kt{)ry jes:t 1i!"Qdsjtaw-w.w_ytiti IPlifzeeiw-

ni"ie:m ptjwa~rregG $3,ma, "001 ... w~~--tt gn~ N,i~' w,ymagal'mysl~ni,af aod r1e,ag Qwat pt!h1.aSla~te treJ ... ,il! ~fz1jerrmu)~'iq.za;liae g1ierik~ w wer~ii :po liftingu.

• A;I!: 'Pros.f.e;Alr rnssa wr~9QW ii b~hate:r.:z c;~Jol1~es Jak u,$lonla, P:r:zyznallfll, p-rzeiP~s

n;a~r~ ~tQSit¥~.~e tSlmrake - Jalt, rr,abudieifj.~wk~ - bardl.9' udan'y. lto nile lyJ 1m, w p.oF~Wnijlflild de GlStatflit€!go Palinki'ilteF-ct"

.pllnoml: !f{Jft!J\i;ef6wlKa~o t;ia Eaclfi,Qtil:!!i,e. B,(;}, my mQ2emy j~ ~.lJpi[tylk.f! nat Ste'ami€' ~zal~kie5,e!p ai. Pa'fekamr~wyda te res tanh) w Pelsee,

• Corrna(:Ti"Gcrh,~,bG)f~ s,i~ ltdg:rzebywa~ m "Ie wspamnrenia.7 przes.zhl~dJ be nawet w Hrn m~9~ f:f)Zt'l~dr,Owa~ .

Mac AlBa: "AAAgaQ'aHt~ 'l'ifl~a;!l(Jllijutl~a Y@l1f5eI1!" - (ho.c by d~a te,j; 'wymli,a ny,,~d(llt ~·Wil~rrrn,:zal:J1ra.,(· w;~-S~ma~ ID',~J~ry ,al'GI\I%i'~ifR ~a,w1SZ~It!awi, ni@!;za~ini'e ad roid2'iall~i.

Podobne do: 8erio.~s. .. !:lie,. ,~, ~ t$~ ~~=~ za pllOO~

S'rt!dnl'a, ncen W siec:l~ ,68,%' (1-11~~~!'I\iii} Gam,eplay:'Ql/10

Strarrlat ViI eM: 76,

5ymulator Farm,y

The Sims 3:

Wymarzone Po,droie

• Cd H:U1tia:,Miijiem rladlziej~ na fasc:),,n!ijj'l!C'ij W}'pra~ do nJlstYkaillnej kra-

• L" ii'd" "I' I

lny, W ~t(Ul~J '. ,2!I~Cle Ina palO,'a zq-

mj,ast nJej ll:iolltah:1m wiejrski t.~nilt1gJ i '9 n:. fin~lyjT'iq ja:k chiimscy fanflel2y.

Gatunek s~m!dll'a:iQr IP:ocliobflle do: John Deere Arnerian Farm-el'

SI'e.dnla ocelli VI sled: bltBk St;rona: w CDA: 6,~

.' 'Od: IHUbr: Najobszefil1iejszyz doty(haaso-' wych d6datk6,w dolk!,efcmych ijo gi,e'f' z5i~rimThe Sim s i 2apiroj,ekillQwa rryzn:ajwi~kszym rozmadtsm Zamienia gre-wRPG li§iht i mrEle ~i;e, ~pOdo,bi21~, ~lle nt~ wLem, cry pi~awddw"i mall'! ia:cy :r,z.eczywlsdeteglo szuk'aj2l, w Sirmsacil1. Poza tyim mast z 'l'llim nQt;~i~ :l.=ltgbl'~mO.w te~hI1ianyGh-' appa~· cza/wdai Ilfe rna;

• .AJI: AI,e;J!llrz~~lajri'Uliej ni~ s~p~mui~ I frad~~ Ft to robiq .farmler.zy wWoW=ie~ ..

• PhlnOnil,: ,~&mulafu~ MarllY.

• Mii' Abir-a:' N ie lul9ii~ t~go ~WrO~llJi ZlJI'@ dzrs, go uiyj'~:l/ will;!sniaGikat' §Ira ..

• Greg: 'Niie t~':co fa,rmril na jlF,aeebo'OklJ ...

• ' Smug:gter~ Git,ants S0ftrW'alre fartn~-mi:ailt: I!ja, ija. jo. Tec,hlandowi jil; spr:redat ijai ija,jo. Riefl&lski to inrerre-5 byt, ijal I~a:. jo, Te(~hl,fJ.d mfJ,~hn tlJ ~:!ii\ ;~jar; ij,EI, jrt!i"Wi~\' nie' bq]~Ii. fir8iwerern t4~ ijii.lr gl3~ JPJ. Il ~e. grre: 0mij0j.!:hrum~ 'C3hr.um. kw~k. kWlikj<,meeee~ete!

• g~e,m: CLt'(?jiWf~~IJ.i 'rimE! b~di p:rertenSlJolilal ny.

n , .• '" I!'::,..:<i L. 'II" ,> . w"I' . i.. '''1

.' 'li,(n il'l'i: ~u1(~ m,lj SifrdIDW,aUself tetallJl e1l.ro:l!.

• ' CormaC,:W j~hl:ewiku.

.' Qln"Jl: ,Sifawtam simole:orny prz!edwoko mSI(akuL ;br9lt.,815o/" l·rasz~~i1 }~z,yte;lrI~k!0'W ma~l @Ji~'gdg:ia.

• 5 w1IIl,ggller: 'A ma.ra,ku ja~, P.ewfl1ie W~~ks~05C si,1i' j a.~a~ty~ko wst~dzi' SW~ p,l'Zyzn'a'(. :)1 W ~ol'l~1J r~€I'i!i ku ~uj'~~yrh jjjm~ sC},m,i HOrli)i ... A j,~I~ Im,a:m grac w IRPG liight" [0 wez~'giefk~f w ktp,'FeID If'Ite m· :$2~ pami~t.a€~ieby bohater r'egUllar.ni'IHobU'kup~., Maio wmi~osfle to ...

.' ,Mac Albra:.!amsta 10wate'l'h Sims 3 .. Ptxgratem kn:~aJdni. B·ardzo s't,(liratem Sil~ WCZI!:f'c' W i~ 9[!l. Ale l1afm:l\lvcl~ nie dC)ire:m r.acly.1P-o P~Q:s:~tI nfe rozumiem,[o'W n[~~takr,eg,€! wci(l~all2l.c~e-gQ. ! m"rsUi ,~~tym ZJf~, .. ~t~ WymawzQ(ny~h P,o~lr'6Zy naw~t n~e l,a,rrliie:tzam ~lYta_~ Jri\JgiITi ~i~em" NiJ~'dla n1nier tjuzNl€!Ch mtUiony sh~ ni,~.jall1aj" ja nie.p'fJtrafjj~~

• Qr'ef: D@~ir:~,l~ m~my ,'~k,jeiJc®l !-iuta, lao. i'naiaej Sims.)" miaiyby l! mlS c~zk]ile'

tyde.

• Phnom: Dlrate~Q te· - Wzorl.:ij;lts,iQ na SODh! ~ sadzatH~ySmy Sim6w plfzied Ikorn[)ut@fE'!mka;aliim gr.af dni~mi inQc(l'mii,J ;irec p'i2Z'~ j: sI~ ni,e mye? Ale' przedez p'~k:ne'!

A nii~sC1 A prawda7 A unj,e.~rel"lia'.

Gal~f;iI.~k::aI$JatRf¥G P,~d:obn:e !III!): IDjyjnity'IW: ~gt) Qra:~l1rs. F\lIbla'

S'red!illl3i ,oc:e:Jl'l w ,r>eid; bmk~

G'a:me'PlaYI~~li 110

Demo: 1M'!I'W.a&aa'tioo~1 S1ron~>w CDlA; 74

IA.KZ··

Venetica

fiflg~m£ll'llt$ Qr.{ly~llfi1 .~ 'fO}ne:tu:

I]Jedentstdl~rrwi ame~lif:ia.nskj

',~' ' -, dttopie'e.~a~U~l)bj~ttwdZ}iy!

!m'Uqg,ll!'f • "

"~:. " na.R:ea(Yl7I~ ~W()J~90 oJ(,a.

~10Wa~'frQ]-~w;~l!lWl~F"Z~ii~ ·k0.mpij~erG,Wllfdi 'Nie~iiat, /Z'e' d:t~~ti 't!;:mirY ,mL9~ m i~ ~~wn:a§.~ i.e jij, ~ais:lir:m1~l:. Mil i5zl~ai' na i:lTIlewielllkiej fal~m ie 1'G~~~5WtMTT'l C)Jtl!~m,je:g,~ nff~e,~rl~ fjra~ jej dwi,~1ii"rni ma~m~ [rbnr~(Zltam[_~6!Wn. tdnia ~e'rwab·f~KakIfg;: fI dblklanlnh~''0.Win~J [lim st~i~J:. JljJ5~'!tcl(;):s~a:~~~d ~YI'0Jeg:~~m~J~0Je.m ~~ze~,~

..II'::'.L ,_ I'I~:C -'I' " 'd ,', f:l'1.. • ..Jl,'

na UWl.~W¥Stl'1:e Iii jletJI:e:1i1 J~< ~n~, rail. "'tJ,t1~12!~~-

my.,ieJi_dGn &wlnij~ GlfOn* "by ultJifjq,fJJt:mtl ~.i€ .. SPIZi~ztew~j~q f~ "nrlZ~~ ,i1r~~, N~tJ~no FJi€ chdCl# ~JtlJ~t ~£gglu,gpr'~ fic€ ~llt ITO ,to ~wY~oj(l~~-#yt'ecenkJ -:s~w[erii;lizitp.w~~lki;)ilwr. ( ... ) (h~op~~t j u:z ~gSoil~J 9'~.4ii. k~biee~~ i jej f~r~ kom. Najpf,aJwth2lp€l~:o'br:lie] ~mlidird'Sn~'0::S:wo~ ]eg0 ~jJ€a. ~f.Q5Ji ni~wakt'~waJI !!l~liMav.l[e j~I@ ~tl~rD~ik. T~mfn ~alrdzteJ ZE! :d~b~e ~11~ uuy~ i iD,yi generaJiif:e g~(zny'm d1!ie;ckiem. (, ... ) Wwl~w sl:ed~Wtl 4:~fal'i\liaoJ!'~~lkf ~'~,~11~1~iielt uwil~I~:tat kOrni[Jl!Ji[EVGiWe i' kieln solowe sta'e!~a"l7l~n~" ( .. ,J PlD-~~ (las F,nes.blCh'c:llriipJJJ(id;a'r.-'dd!k~raF~.~'W WI!"" ruaih:r,~h SWfdta~h Ea'meirdt):wa,nl~ k~gtis jest rra~:S~liilirre.[t~iefs:2'iym spooQbeJm liar m2!wi~imAlie I!lro;.,mlem;u"lNliie;p:r~~~w~~iSi~; 'RJS!l\1[~wied~'iwl,af: alrlli 11[~' L2:i!Jf Wi!1~. Mi8l~t1!"lJdnfo!(d z~s~tlpie~~i,el"r1 :Si" [Jl@iJ~~lfijlri~5Ilii~zaskii~~wa~\p(:)],i~jaJrnt~w.int:eI[githl(j~~ ( ... } N~ ryn~tru~~~t,al,nflGii~±lfOJ ,~l@~tadr:lh~' ~pi:gUj~€iJl. 5pm'QIW~. C~owal:lii.'W f1i~J~ ~~yd7J~r .. logf)Wi~' Wmi ~r~'sltl~ n~g;atyW,r), w~,w ~10~ fr~m.~wa!nl~ na :~:sychik~ <:~~l)'t@" Je-~e~a~cJe tat tID wi€l'liilj 'IN kta:r.yml ,dti@c'kD weliitz ja~ze j)f)Z)n'@~ie $'Wfclit ipGzy sie;, co je~ d'€lbr~j a f£o i-Ie. Il:1:ten~"wn~ hnd~~e ,::1:. krw~\I\Iy£i41 s·fr~llalnil~ ezy bijal~k ,n10~<1 JI)QI['alfi ~_€ jelf0 zdl):lmost: de em~a~i L '@W5~~mlJC ~pD'~ u~~.~ te~dt1JllJ~rMlj~ e{JfalAII~JniLa wi~k0~ ~'FIat m~iiire nie zaW1!E maJti t~M I 1m ~~lllwtl,§t "db,~i'ln(!l,w.a n ~ltl· ~~~~~I dzi~~. ( .. J 4e;gi9 hiiql®'~ii!ir)jl mM~a od;~,~ ~.{jj:oo In:E?ia,. O:S1kariataJ~ra (ll na rkomarIJi:'~ ij allrohoJ,iZinrn; a ta~Ja Q: jJL.s,<IMrane ,zfn~~ani~ ti~~ajd r~dzln~. r:aQW~;r,~ ,r~ku WlJrJ1ar:al,d~~rta.~~ !YrI:?I ~r~'~ ~gn€lwata z,~ p'ie~i Red rlim. ( ... )"

.1 0(1 IPihlroJonJ~a:,,,Vamit'i~ ~ ta~ pies2!tz(1WwiE! n~Z;)I'VIlai'iFa ~byial y !'"las 'ViI redakcji tal' m]~~ :S~rll~a @r!i arkcjii i ,@rpespi. I ~ii~Y 1ew po;tenll urdkal"jaJ< m6gt .. Mnil~ si~ nie ,yciaio i destaletm ~~, db' teQer:tzjt Nakl,i~~~em S:F~ wigt. ,0 40 ra~~ na :~i11xJym ~z~Minlk" w;ynu~Z:li~em D~~~~S '~iueslt~w ,l;jJrygina hil~h ialkr~iosan~j ,~isco ~Qlo ~ IQdgrtiia~~m \ll~~u~Clim:kwfilbl1ie i'm!~hanffmH1Idl ~rywI~i .. "Na'S21~sde"po P@:WI1yrrl czasls 1J1Iwmitt$r~. bll'g urii~m~tlmw[~j~q ukon~fl[ie gty. Yf~ ,~6~za ~ulgaJ!

• AI; J:Cl k ITUJW~~ T1rcem.i,e:(~ ri.arft:i.a l1Ze 'iN estatn lch ehwillai(h~'lcll Jes2uS mowl~ ~Q'gCf'0 fl1ajnr '!lJ~'t ~Ia:~ ~~t ~JIDig

• M,aIC Abr,a~ Oa,s. l&l,ScheiSEe •.. './

.Sliifntl~911@f; ~~n~e h~ !ij,! ,AlJs'.~iss:! 5.(~,FiIEH1~ (~ le«e1¥' rilftYm mtl~aznaJj®lmQ§l[ oi ~mie~ki~~llD ~j!i\ bill~y .. Jq:;rtajom;m~I:z ~9f,~ hayvetAi:ezsm ier:!~m Z-aWi:el:ai),.

• Qn"~k~ Ar::Jlli1)$Ji<s:h weiJle icirw 'C;am:e~IBY 811dJf ]]VQI emp:Jehll:ernl ~d;lZlIDrze7' SJobr~e nl8[)Fiai~em?),.

• Ct1UI\a(:TlJ!aJ ~GwiflW~ne\m n~wr~z~~ C11@> :Wiad'~fI1~'Q\S:~~~Zij M.Or1~Y P~tr~fU:l"

P@rq~#fflljimf:~ 11 ~letJnf '~~i e~la1~ GJ~~f'~ U[(Z~,t1r §P~ilI ~W1i~llw6ein,[]a. ~bdzmnja~a!z~'i~a. ,Matka~,!D ~rll'fzlH~~lta~:Odl'i~" €i.SkariOHy~:(!i all!iljh~if~m i i'la!~ k!llma~ir~ rna nowii! rodlz:iln~, kfg~ej za,ewne p!t'Jsw'i,~c:;a~ Wwi'Q w;i'~(;;!:j GZa:~JI niij'e:mw, G®' d~i'ed'akl' w'llr$:2nH~ 'eck2!u~l ~aJle \~z~ie(ku. (~~ -i.alk:@w[niW!1n,e~eni:i,e; pitiw~izht!ll~~,r~'ri. N i:kt

1f!J,¥$WdWiltl~Qr9lbnile ~lt n'i'f p:J~~Jm1J;lJIa 1I:1fIn, j~k cti!i:!G.[ark ~pfi!6:?ia ,0Z9 S.J jalk_ sir; 1]:2tlj-e i {;~e§lo ~o?: tr~el£J~iff!. M;a~lV w)1~~~ftaJt wYf[atne'il9frl1e1Jl i8 n i~ l~l!it o:~, ~~lKma"ttcl:Z'ico!:. 0]) ~e~J~lIl1t!wi'e - IT'l"aijq_ m !I:~!~i'l!'~'. W0ll:Jied,zi dotrdJ§l(j'lclmlW!5~,y~~y w ~ze:kLJL N.atlitr,a hift€: WSz.~st~;ieIl"!lU j:edrn~~wfiiln~e5~ §Iry' k~mplil[~'~we'[~(Wsz~t~:I!~,rI'iNZ:1iI nli!~wj,ed2:iatwYJ

~ arb~ zaJlbii&' ;s;~:r~~I·a 'si~w ,gihllw~! tIDr,Quywi"stCl ,n.t1~~rs'M:5~1. Aq~~i;rz'y ,tlkil~IDm mr;j¥!n[(i~,t\rym nap.rr~aL~ k$li'~~~ ~ ~"!'att p~lr~ kr~'k!l;)'dyl1:(::h ~j' no i ia ~&bir~~fiie~b ztelbnychl'

A,'g·di!i,e§:c:ie, @";$~~~ byliw.~a:s'l1.i~ pafl€l.wi@ '~ p:a~i:ep1S.YGfi;~~0,@~Wi;e l~~iii'~1f!IlI1~~m~:~]IW5"lY~ SC, bY~iitde~im,tt~Cr~I'etl~ mQrai~i;"r?W

P!Iu.~~slillmc:n~a~Jirlie

Postl.ln~witemr 2::r~Jl;H~ mate pt3~;surofowan,ie ,@1ot~(e CEl=Actil@ili'l.IN,21 potrz:ebllf 't99'CD podF sum{j',wlir1i,~ za~,~(!rtam~ ,~,:

= dtitej JDory~zJo'jlil:Z'~ 71 I1lUmerow ~DAj ~ 't:r,e:~lni'l]i:i k 'alij~d A11gJiQ nUJm,ewlU W]jW1l0SJW ~140'1Gys.e,g~mp~laJ.:Z~ "",.Sl1ed!A~d'(OAIiOS'~~Wqit{l, lS ~Jl,.

- 'sr;e!~!lii~ C()A. ff'I~~I4I' lSc str~nf

~ wymliJaf}(: JEclill!1?J k5adl~'F !iDA. 16" Z'9"Q tm' rna, 21;41 ~m~

- ,9ifu1rtflsc 1 Sb~.tn.!m ~DA tQ"ok. Uri €m.

:1:. POW~re:r~chn is,, llP~,w re'r.iilt:l"lnia 'Wsly,s,tkichl kal~~k~8:~e;Q'~ naik~ad!J WS.lys~ikll'tn f1t!J me r6w (OAta 1131 f3~)ml r{;l9A J~ 11 A x "} Skaf~ek i 1410 tys. nalkt,ad xll!'l numer6w (:~ to €i~. 1 1;3.,73' ~m~).Wi~,t w~zyst~;~.e, k;a~tki C[JA z:a~lmow~~b¥ ~waljjlr~t i1) b'oku olk. 1 ~M5i km, SpQro mi:ejls~a za~ln1lJj~'~~. ;')

2:,. W¥~~k01( (g rllb',®,Sl[ :)}, J ako1l':srrfY U~~2Y~ ll ws.zY!5tkle: @!9;z@ml(:)iliarz.~ ,cm.A, J,ede1rli Ala ~irU9ilm,.to~',0W$,talta Vii te:n :spo'$lQb w~ela tTl ia~~by 157,,5;g, kIT! w~y~ol~os~i (O~ 7 IE.m ~ 'll 4lTl tys. x 11 J 1 ;:: l67,.5, 8 kin) .TD. mnl~e~ w.i~~e:~J ~yh~,~ ile? Wfq,:~t~wuia alp Ch9r~awai~i~grrc:i,~ §11M.! lazd ~l.

,a. C€ ITa, Ttl b ~cl.Z!~e ~'iIL~!C:,i,ekaWis:z:e., ile kO'SfZ:tU j~: wsz:ystkle' 'l'~'iai@~sz:yny~? Zalrai! '~QR:¢!wi~my .S'Qbh~ i1raJ~I~y~;nile':, l:5;.:d* 1140 ~,x 171 da}e nam ... [uwa,ga, ItJwa'g~ ... 359<,'1 ru11'UaNA. 2lt:;@TY(fI11.

A. i5JPjtft)O~;c. (s:d¥by'smy ufoz.ynS;Zes¢ianl :tws;zy$~:~~th,,~glze:m~'Ia1~~' (D'AI to mh:lH~':€!fiil b0!k;"Qtra~d1i ~Jk. ~2 rTl'etr~w (19iSom ;.;; 21 A' Cm ~Oj 7 em ~ l fO ,l)ts,~ 171: "" oR. 1 Q,6;lS:r:2. m~). [lotiilkii@ga 'sze~~ianu weSlZ~ob,y ok. 1 diD m~I iQrn a'i itr9W w~dl'l ..

-------- ----- --

~E"A.GTOH

-,., •• ",m111-".' •• ' ••

-,i6P'

II :Psut klloclki: COrimaC

Przllkonaln:yjuz d,a-wn,Q t,emlU do specyficznlyC!h eglrarnizacji tworzo'nych przez, eldp, Tr~:veiliefs lal,a:! sa,m ZIIIQ1s:i:l,eiM si, IP,a In owego, lelg,a, Indian,:", Hire 'wC(t!p,ftem, ze czek_ Ilnnis

dobra, r,e,llaks,uj'lc'a zaba:wla,~ Mi'alemlietj@dnakpowQdydo;(lbaw.P~ede wszy.s:tki mil p&lrt~ih 6d:s;kj:nach LegQSta.rwar~, L~go Batm'1mj,e' i pi:erwszym Le,9,a I ndiiianh31 (pomijam Lege Rock Banet bo to fm'l:l:l bajr<a) !moina za~f 5i'l4astanawia~r cz,y ~pX.1Ypqidkiem Tra1ilelll[e~5.Ta~!e:s nie t~ymaJ sJr~ ~Ewt kur¢VOIO. fajW[)e1 i;lle '~e~p]ootlewarH:Hut:kGlflwenGji. Drugim minusemr-by~ di~a mnie falirt. ze 81 lle LeQ~ ~Indiana Jones:-The Origlina I Aclvelf1- tlJreywzhie$ie.flOl1a~~l.Ilndamerrtieni~1rn i5z~'J.. neJ r~S:tall'E!j trylog~ i~ I~) tyl:errl<1r6lestwo kry:srta,Jo\iV'ej czas,;2:killwydawaf:o' mi.si~ PQds,tawq_ kieps:k-aw~. Rat2tie r1(Jljl1owszyfilm p'ozbawiOIlY Jest dir" W1i~,bzQs_ci 1~L1dlli jakiithko!w]ek \N'arto5d serrtymentalnyttt kt6r.e sprilwiaty,;re ngl~~da--·

I!1ja krucjata" 2osta~ u pch ni~1te de jednego s~gm,entlJ ·ka~(jiy. 1}Updhnitt.e~ b.d pr~ej.~ci:'~ poj~d>,ncz.:ego, ;r6ld2iia:~~ '~r.,wa nieceO ~on~d g:oclziriL~ 01i:e mam.n:a mySlm odkrycia w:szystkiligo IfIi!lJ 1 QO%, t)lilko zal:i~eifli,e w~.tllu fabularnegio i zebranie part;! tat:wYch,' b:l)n~!SOw), PQaejScie' de seen a ri:uS2.}fJ9irygjiniak)w j:~Sl tak hJ!fn.e,ze jeiU fll,m6w nile logi:,dalei,nii:e

n ... ~r-m- -- ~ - III~ - k·· d'· ..... ~e"A·' po Ili"'v\l\U I ,ilSZ, (;O~ I!(,,~ Zilllm!, :lliiI~~.u, I.".

kiego' di~dda .. 101 PC! pms,tu zbiory ef:apow na,w;iCLZtWi,!,cyg:h balrd~D I u~ino do 'Wydarze~ z fil m6w (ria konau .. Pas:zu k:lwacryllwBlaymy np. z duchem '!.ilwo:lnj"Qil1yrh ZA'fkU,. Zal.l,eta ti?g'OI. r:o,zw~~zat!Jiia jest jie,dna ,ttaika" Ze n~e· ma 5i~~wraietlia p0rl;Owrtt:eg!o ~rall"ia wrrjedynk~~.

ICiagle rl81a -suie, blawi, 'eiall,sl., Ale iui eZls nl wiqksze zmianv,

ni~. kllasyunydf11 seen. IN w:ersji' lega ,.dlawato Wiellkjf fri!}eI~ dwa; ·.~e uwaiam g:o za staby.

4.1

Wezrny najpiiefW cd i l:IiPQ" $tro1i'~ faibular:l1q '9 r,. OW5zem., potowa Ilego I ndyJegol to ./Kn1,lestw(l Ki¥:s~:a~Qwej 'aars:zk:i"" aile Travel .. . il!enl Tales ~~~Iwa,m sobie sRiralwli'Z'@go~ ie' jedien fi~lm 1.0. n l1aio' ii ,dOrzllldf. tei 1£10 zestaWlI ... triZ,y poprzednt,e, N[re chod~i jedlnakco to,.z.:e.flliZen~esiono .aollldw6jkl'" f:(d~

.. ~ .r... ,~;:' .

zaw,a rtoscCz~cl pJe'rwS'2C:J ..

·~Grn podzie,lonajest ria 6 IDzdziait6wjzkt6rydl 3, pos,wr~c:Qmj'na1 nows~emu~dzretullz,.ardie~ I(l~().glem w roli~ g~6wn~ laS ulPoszukiwacze :mgirli'Ofhej Arki~"Swj,?tt)'nia za9~ad¥"i.o(i05tat-

Za~daptaicj~~llri:ml:estwa ~s~tatawejJZaszkili te·z zr,esz1it s~~ ,nie' cackano - dokonsno jlei z pn:ymruierii[el'l11 okaJ, l1iedbalosdtl 0 w:ie:rnos.i (stitd rnln, wa,lk:azgo1;emeiMrzlepilonym ;z: mlr6wek)rj pa!sti5210W~ 11~I!:tkos!Ci" Ji proa stJm po('Zurtium h umora. jalkffie c,echawaly gry wymierdone na ,poCZijtku recenzji. ~ife zG,fyiki:w,afetn SJi~' z-e' smllElchu,aJe pa~ raliy Silt u:snliiechnttlem i sp~dtHcem prz:y gJZlf!! kilka, sympiatyanych godzi'l\ dobrze si,~ Ddlwi,ijc.lNawet dramaiycznie slabe wedJug mnWe zakoru:zen i~ ln1~jnow~egQfil m:u :;!; '1"dym {lmamlDtrna mys~i obiekt latajijcy}lutaj Wysztof'ajni!e. bo elkrpa Tr,avellers ta.lles.,,~ pad kresllf,la t~ dramatyczn~1. s~abo~lc.

It II:IIC;ZI' .ied,en~i llszelll rall

RdzEu1 rqz:g'rywkf ,pn;w:st!iJf w Ih~ Aid'llen.(ure Giontilr1tlue':s, :niefl$rlI!~~f1Iy.W,i~l Jel:lt tip :',.., .•• ~~~':', .S j:"'ti:r, ,,', 00 11ilI1-:-··-,--ite." dwa IllL1idzi-

gr(:i!a~JI~ W 11i;!.." e~ -- - ,iI).mU11" -:1- ~_

fd Le'lo biel,aj,~, 'Sjltalc~, i pfjwa~iil PiG ~p~:a!nrsiZa.(hzb:WJdo'W'.am'f:thi kJo,clk;Ow" de .. Im01Iu~'l t'I!tfil€:zerlie~ bij'~ ~:lzedwn:ikbw, DtIdUJq If6.±n,e_ ~,nstltU:ke~e( zbh~[r,aJ~ punk1ty ~,e:t!1W~C~ :~~,te 'W,alu!ty t rQ'zlli')\'~i""_ZUFl :!"f"Oste .zaJgadkt ~t~,eJtr~!3'r1i1s. B~;h aterQNlf,je.wClb~z $:aj~ re.lne vrmitejLt:rrna§rd: 51~'~j;al~ne (w~p~ kiie sko:kii!, wko PY\I\ranireTprzr:dmblrOw. spad ~ir;!mij, r"Uz afll€ pa~Cl!:~qw it~p.'):j kt6rv:.cili wykQr~stani~ A iiezb~d rn,ej,e;s,t d,ij lJk~Hi t~,nfakam~goeta pu, Wd 2li tez naJI~~pJ~l'gra!f VIlle ·dwi~e o~Qiby (w iFlI1YITI p.rz¥Ji!\~~k!j, meze~:z i~r2Je~'ficzalt 'S~~ mi·~dLzy P0S'toc:iamii, a tiliv~.aktyw'nle\ kl~nt,r0J uj,e A O. Wa ria w~~~ ~ mnire¢1 le·try):) k.,op:er~cjinh!·(o·uleps2oinIOj,wprowa~dzajiL( pOlizi,al ekran"1l 1!!I,a dwi1e 'CZ~~ift -9IPY bdh1ai~erO,wiecf:al b.alrd~~, s:~~ o.d slebfle odda I~.

.IDWB: rozwiig:lanilr wlC:zlal

TYOOI ,m tW1Birc:M acl~'WiI'e-iyli~ j~:u:stru kitu ra 'g[ry., W~ie:.{Olt\ej mlieli~my jeden. cQbs~r tentralny (hub);, l k;[6re~Q' U~aW(l]llfsrTI¥: sli,"do 11r-;tOO~mgltJbllJC~ e~a~.f:}w. w Legt'l In~i:anje :2 laidy

~\..;' '-.....I. t"' .' 'Il· d· ... ,.!·"'

~~2le~11,l r'lJ~~Z19l~mW I1i1lfi W!~aSJ!1&j 0 - p[lYli[~ll;Qn~l~

za~fiQ~ektowan_y :t~gCl1YP'~ ~zet M~ to sef051 Q~I~j ~e~$ra't obl:s.za'lYt'9 nr@ ty!ko i~atni~ fUln~,cje:JPI\an5f 19.iCl~~cI'lIPijSltZ!egol[!1e' 'p"oJi:p~ my;, ~ecz same Vii SOb![B dostaWGaJJ'li. riQZr:ywkll~ ~'f@:~~~'2!~ .spOrulJ !f;i)eay ~() ~rf~~i'eflia. W hubaooJ rowni~.z,€ldb:I!():kQwl~aemydod,a~k"OwePQstaJ~ie O~1i hill poItQn-a2: fall~~wrog1i,(h zo-Iurn:ierzYI W t1~w~rriejl1o it nilth be'~Zl1:~ m.6t1~"lk[illpi')'.

'G'" I" . . . ... . .;11 O.E " . .;11 "b ... r

I .ene~-al rite "lOWe: poueJS(iIIE! !I;iIIO (1), "s~alrow'

,~i3~lifL~llnyGI1.s;p:ra,wdlza :si, dolbrrlZl'. al:~ niekitoir€' hull)' ~11. (lute i Ir"lii:e ~w!lze ad l7a~iJ wia,d~Cim0t'gdzi,e na!:ei;~ils~ .b't kon~nuOw.:iC w~,~kf~but2lIrFfY'" ni~ Im~ a ni~ ma:py~a~ i nawe~ pr,qJ~~~9:6J ktlrtl1~a.s'1Llf ~~.row;ad~~c,ef!'() PtO kal'e,!" n"e1 m!is~i. Th:1Cti~, tJ,[li~l1we JesUsz, t'G, !eWfiJ'kuptorte ddQ-atk(i)iwe p'o~[ac.ie: lkr~qr s.h:~ w konkJetrll{ch mlejKachi 'Gasernt:w:!~al ~JSUw~-,sWQrM kawat~k,~eb;y ,np, ,zl1a\~e~t g.Q~t(aIZ ba:Z:~Q~,"

",i.:111 Z BlUlli_am i:r

:E1ttaJr~:yfabullarfie Sq bau:ze nilZ'IN poprzed ni:~h gra~~;z:stirili"aaj:§(id12aiV!RItmSci'b,onusowe] fllrzeni;~sibno,i~t) :om6WifJl1yrh ~1J~'l!bp,w. WcW~~ j~d:r.'Ita:k jeist JILl) ~ wira:Gae dC!! lalii~~ nej j~i pl~an:~~ bo,.zit drugim r,aze. Wy" 9~'~lda Q~Ut, m~eiC0 ihliliCZSj, a JeJ :pionown;e u ~Gl1cz~n~e;.... d~G' (~g0 1l1fe2bii,dnTesflj pestacie liS, oi~~s! :.ony~fi lum idJ:etlfa:01§ti~th ~Ipef!allny~h _. d,a~e zaS!trz:0~ ~Uillkt~,w. rleneral flile r,~,~n,elg'Q r~d~:afuzabaw ltok'0~~ffab.:ll.alrhy;,;:ihlj V)I LBlgiO Indym ~ Jest .Walidzo: ~tm). j~~sli sk0noorttruj~~l: 'Sit ·tylke na w~tkJu: glt:6wnytm, ~d~c od

, ~..

jeta!~u~~ ,empu'i jirgII1O~ltJffi~,c ws,z~Stkoi nne" '9 ra ~Qka~ei d" ~ ~:Ii~i!¥t!e-5 rdZld!iCl:i :z:alecilwh::' na

, _.

~ilk8lniasJ:I,e' a,~b() Rlle,(i, p'o:rrla,i 20 prll'r.ent

Jie:d,lna r~~H~, kit6:I1,iJj ~'ii :s,~@w rO!Z9'~~y-WiOe Ini~po,.dobift~lfO' ~rag.eilit1IlJle~tilzQin~:

W~li:~yffl;r~~I~jla I~ je~'jed rr'~ t~!kg;se~we:nl~ lrja~ a, 5il'r()wari'2lasJir~ de :ni$Z!c~e'rI!iel ~a!fw;¥~ '(zal JP~GP:rllei t~r~ii(~'wanie) !kiDJ.~jnych fail wlrJQgi,eh [pGjazdow por'UrS;z'aIW~~ych· rS!i~ P!!:l .pJlanszy :S~i3j~~ tr:a~~ .. Tfllki~'r pOrWieir:!zm)l', l[J,e~ s:trU!:::tiorl DertfY.· 5~mg w sQb,je nie jes.t!td

zbyt :t1e,k;aw€, (~wtia:s--zc~ je.s]l~ rri{gnie si,~ WI~~lktUH) sciemilf1ll~ltJ;. ,a d~d:ai~l~,a,w() plrzes;zlka.~ df~alal .1 'I~,ka; -po~!a1idiJ!lM i mO'(h~i~iid1J1 J31ZrlIy.. Sq ba ~r:h3p 'l1adsrer'iJWfu: (~lr~ez:CQ wszellie manswrr $\2£ nefwaw,e) 1 l1'IaJq ~§l1dErll~j~ ~o ~rzEw:r~H.:atllia sileo .la ~Q~UWI i'~mJ ~e eta ~y te mi~ty b,t· rFN!li~U(jZI~~Qhoik1(!Jr'."~· i d'llln~,""""i'''''fno:;'~<3 ~ri"'.T~r z'-il··~ " _<-L~ _ 'VIjI<;;" c --1~ ''''I~!·H~~I-, ~~, ... ~ mrne· g I

c:mn:i~'id1 byt~'z~em Itonie&n\,m.

-Siiilnikd:o'luni'nUb

S.iinff:k grrafitililY nle jiest1iJier-\IIlS~1 rnkltj(;>s.ci twa'fID ,[hJtia j2:r~IDif mu ,s.rl.lnt-qwny p>rze"g:lllld~ "ijjl!e47]\~mwal lllJi2L[(i,lha W lak!eJ kJ}fiW€lrIcj[51trarzeWe: st~ !IJ wIDele: 'Vim! flltej nmz:.-sn,~qa si~' mil ~0tl:)rel3Jlffiz:rnt 0 ~rZy Q~azJ~ mea ,rtjU2lG mni~S:m wy~ rnl:a~n~'CJ ~p~~owe)" W~i~z,zrp,r,zyj€!lmn05rd, patrz,y ,sl:1I wiiEtcc 1Iil) SJI1Iip'a.lyan~ zabMI,~e :alfllim:QW;arui! fudlzikii :z kJllDCkw dQI@~l!l~O? na,kolorowyc;;h pla:nsiZtldh. MlIlykaj:~'st:ZrJ:ako'I'i@ital (@(Zywr~C[~ c:oJ rus~lPuteWija'5l~ k:1;;iSY:CZny moIyw JtJjhna WlII'Ii1an1s:~)!. ~I post9ici€! nl~ rmowi~ -:zn6wwy.d8j~ tyl k,:o:r6~,e lb~tko:tliw~ iQ!j:gb~~ N!a Jedoylffii z tlw6th knm.pumefdw tesw'W}icil zdafZYf~~j~ kilka.-rcalZYr ie,~ ra przywfes~~a, 5i~ rial pat~ 5~kurnt ·a~'t2' pstatyml o~ $,tfu~my J:lmgrram,i.s~~ed tGi tt,obra i'iObV~tai' be ~__.....,... __ ..... ~~baiWY nij:e psuja,. 'r!~edol'l6ib~i

:Z01lDtikBniil na~sl '11111[".1:11 ti ~ was., R1§crrzy zetk m~:~ i s:tfi' l grami z sl:fi i L~90lSP()uzli:ew.a.J~gj ~ pewl1ietco Ra,p'i~~w pod-

SIl\;Jlrrn'yw,an~!J - i-<e:~Q balrFltzP'faJ Ha,

I-I' ·ilil'" • . ~'~""

feLtllrciilil~i1ca 'gn, plii:" Il!i:tnr~J

IC%aS pJr-zrjemlnl'e ulPlywa i k~l1o~a IUl:dali~s,~~ dllal'gr,fI.Cla, 'W' kaz:=

d '. "-II :' III. f.

Ynilr mle-Mi:hl W'lle,I:\U '~pr.z'.emo(

j,e\t~u t!,i1irdz[D, iJ mown a) '; I~!~e za$ko~~ wasj' bo mak w~arSlFime Jesltr 1i mo wt,a'5[~&ec pcn",r(fi'nienem Ilapl~sac. D'ol~ut~~:li~Q' iipe ~ do, ~:wGr~o.w: je§li ,chc;eci~"i~~r1qc 'ten w6izek d~illej, s.eri6J i!1Q.t[;?;'ebuj~' pbWai!1i~j~lf~(h zinJ1iar!. 11:BDJ!~

j

j

Jlames Cam,ef1o:ftl 'dlla, fil11m,O;wiego sde~l1!ce 'fitlion zl'obil'lnapnlwdt wiellLe .. J,ego f~O[bC::J~ Drec,duJ..c~ ,sta,r,ije~ czy ,dwli:e l€zfI's,c,i'J'Termirnl:Joffa'IC 5.ta,nb'wii~ kan:oD 'g'atunku .. Je',Sllcm whl:tszq rewolllucj, ma 'Rr:zynit§,c R,ajnawsm.dzieto r'ezys!E!·ra, ~,I\;v,atalrj!. ianimr je'dlna,k w)tbh!rzemry ;si" do, kina, sprawdfmy' 1ft nlel liclulCji fil'mUi.

1IQ1'pulerGWy Avatar,fo iP:l'eq~e~ fillmltJ. AktJ~ gry~czy s:i'~ przed wyd:a!~,lienliami" 1tt6re~()ibaEZ¥mynlfduZyml elkr.alni'~, Kieruj!~sz IN niej -speeJaUs.tc[ Iromunikacy)nym All3:1lem Ryder:em., ~PO p'],~ciu JataClJhs!flcd:zonytl1 j9ikQ mrOO;Q~ika na st-altku kesm ianym dOfieiras~ m:a pokl~~ 9~tGt ~dzungl21. ksi~zy~ l?aJn~dplfa (tJliel to nie HI Pand]Oir.l;!"Z Ro~derirali1ds,), §rdl:i~

,., '" ..I" l .. .' .. nl.

we'zm~.e::lZ J.h.l!I!f:h w pf.l}giram~e nfJIIJIi!;!lwym

pr:o,wadi@nt'tm pr.?Jel ROfp@racj~' R~A. Lud~~e koIQl'itiz~~ P;aritlo~~U'p f.Mt~ijrml~,i,e JeJ l!lJtm!Os:fe:ra j<est. tok5¥Q:l'la 'j lmlu~eHT s~ nO$ii 'm:aski de:np:we:. D,laj~e,go?' IDla Rietii~dzYi ,Nlc:r gliQL~re tym wwst'~fP'LIffie minier;al, ~t6r!@lgo n1aw~t 11i~]I~ mn iels~e ~il(!tlCi wane ~fort!JWI,.

Ra.CZI@j ni kQ~:o~ni:e~ask(JI~;ffa k~, ie f112i drodlZi9 dd:bCi.ga(:tWalstaJe m'i~~,s,oowa IltlJ,drno5c. Pand9rl~·:za mlieszkJuJc,Jfz:ym.e:tIllWij. niebi!esk~sk6- il7)r, p.odv:prrf do ~oti6w Na.'vi - I Lid 0 wieJe m ni~e§ razwi ni~r.y odZiernialn. Lutjz~e sra r~iff{

sj~ s:k~oniePa ndQ~in '(j(u;lddarl'1lia ;;d6:~ n,!e~o:t~liJnY'll:h im mi ner-aJijw VII zarrn ia IT ~a! wl€!'tb~~ 'GJraz P"i15t~P'"ywi! iza>cyjny.lelflu ·wiasnie. 5jilJl~.y pr~,gw8Jm AVeJ~ar .. NacIJl~i3w('y II~D'IA ~hcujlowaiM 'IN J~boraitP':~th ,s.Zt,uezFie;Gi~f~ ~al~Vir w ~:IlQr'e! za pomo,~Cl nO~c)~~.I"IeJ ;cpa [{}tUlry 11wde1cJet sIft lIJm)lSij iydzi, ViI'tym' iRydJ:lrn.. " ,

[plDOrti d!o rljU ulllr;aulJu,elgD P.~ez"pie~~e killikaditesr~~' mr nut m!IHywki pozn(Jiesi.i:'sptem~e~~anIa:,~odClJt~i'lweJJm~~

asci lboJ~we o,rn.tdJl'S~~ne p'oi~.wy. Wwm

. .. -b'· JOi III,." l!.... . it.:.. "",,;iI~,' ... 1:.

~sle'_lega~zpu'W~SIIiIC~;~ ~e~n,~!itI~~~lI\.aliJ!lI1

l~bija$'2 '1;1' n~~widliia'ln@ Sifialfllr, niellllogii[e: i~Re.s_~yf mielktOr,diUt8IwykJiw, i'~tF,Z~I~sz do loka~nejfaUi1Y rflo~. Nil~i~ ~:u~zkie;1~ha,~ J~ bow~em. .I1ie ,~kG zwj~~~.ta~ aile t6wn~eZ za- 1~6jcze ,re,tsJiliy, rip. ;P~~uJ~l:e' KWlIsem"

.

'Szybko pR.ek~nijj:em!y si~J ~€ stto.sLJIn km i~u:dd [ Nal"i rnie dk.adaj~~sL~ nCljlepiej. NiT tej'\err~cn

b~(fga~~h w m~hEf~ k'!)JPGla~Ja do~enU$~ ma-s~fl,~¥sj'N.Hefi r mf!fLrdaw1 li!J5 ummJen'i W· ~ukjf I mteae ntebie~9~y :S:tawiaJi~,zad~ty lttIj;)rbf. ~wi~eJIdkiami ·t!eg.p 's~ ~,W~a1rG'Wre - n[ek!f,6rz;Y'!Xi~:tanawKajq:porzudr~.~o~pom.~]~ 'j s~al"!C(( 'IN iO;~;r911je ~ab~lydl.

INi€\dtl.lgp pe W:rlO1J, Ja~ weilel lsz s:i~ W iI1tebi,e'slkiego aw.atara,. otrzymujesz zadall1iezna,le'zien~a i!kretr~{' WSp6tpfCllClJj21Qego z: Nay;, Staje2 wte:dy·przed wybo:re:m~ tf:6rydecyduje' o da,lszym pr.zebi,egu rozgrrywki - mozesz zal:U:G 2ldraJ~~, tub ra~ml z nim,sfaiMq;(: po stronlie- tubyl',e,6w. Gra automatycznle dokonuje wtedy zaplsu Po ,pr2'lejiciu j~] np, po sttoni:'9 IID.A MO!.na wrilol:( ~o t~go 11'f'(I:mentubez.konieczno~d'l!mnownego foZ!g~,ani,21

. -

'PO~I~o'wego etapu.,

dr~w Na'·vr. W tel~ 5P,Qso,b wY-'~obywasz .I nich ~Zwi.~k[, .kt.ore pnmagaj'l! 'W usta len~u l'okal1izacji pradawneJ 5tudll~ Dusz, siedZliby Eywll, b~)g ini Nctvl W$'ZYstik~, to'fbt4tnrn:barTtiiz:o pompa.tyczl'1ie, ale koficzy si~ na tym, ze hl:egaisz:t Jedne,go Ik;onca·l(d[A~j·ii Ina drug i~ st:r.zel,BSZ ,do wszystkiego, ,{O' si,'I t'UIl:il., z:b:iieras,ztrzy kli'ysztalki, us'ti3lwi(:IJs:z "eel wra.Gas:?; dOl bazY~~~·tl<staJe,s·z k:o,iejrte zl:efdenie' i hf!ci~4 ·by zroibjc to same, 001 C2a,sU d:o czasu mtJsisztez obronic Jia kills eboz ~DA, odna lez:c

Prz8j,s,ci'8! IQlbU k,almpa,nlii .Zajlm,uja W slu1mia, okolo ,210 ,godzin.

Oua.iekil:m jesl11ml il nli(:I' IGOllfUdlzli,ie •• ,.

Najm;'llerw:msEydowaienn s'i~stalllijc.p.o s.tronie· ludzi z IRD'A. ~,oh::~nezadalnli,a;iJ~(al' mi w baiZie Hell's IGate (wlracals.Z do niiej pomii~dzy IrnisJ,amil komandQr Pa,ko, w lolka;cjadl ta,s - po.sz:cze:gOI ni dow6dt,y pol,owT. F-a110Q' chce:, aby~ (ldnalla21 frs:gmel1ty IkrysZitalu, kt6re· p'o,2J'Iii:ej mu.~~sl {jdos,tr!Qie' (ayjli Ulstawie w~ lNl~a5d:'W}'cihr 'miejscach) 'W(tk6t wIe~kich SWb~W(h

zaginiony Qi~dzial qy wyeliminowa,c wodza pobl~$kiteJwi.oski N'a\t1i. Mi5jewgrzes~n(ezj_b¥t Irq.lbll!d:ow~me i ra:czeJ tnornotQnne.

KolteJnych prz_eciwnilioo!lAf e~lilm,ilriuje5l za p;c,.. mocQ:.ka,a~in6w;, wyrzutnilgranat6w i: miiot3- C1!'f ognia .. Pod ~kiil masz czter~r puJkaw!r.j' przy ci:Yrh w dotlvol:nym mortu~ntie gry mozesz jEi wymienic.Wystarcrywejlsc do zakladkiBron w menu git6,wnym .. lnajdlujl!cy s~~ tam ori~ jestnaglr.odqtza. fdobycie ad powiedni;ej ~iczby

purlllttow ,~sw'~8Jdae:tli:a" POdlOOlliie je.st ze zbmj~mi ora~ umiiej~tnosciami '5pKj~[nymj,. ~y;ch ost-atn1ich pod lI~tit masz czter.yj' W tym mJn. regetle'ra(j~ zdrowia-lws;pardez powie-

- .

'~rzaf niewidZlialnpsc, 'wi~~eni~e sHy'!taku

ay szyjbsze· pon.l!SZali~ie sii, •. Sy:S:timlIElfCl.grGd lo(S,tat 5wi.,etttl,ie zapI1ano.w,any:" Za. kszde I.Jkoncz:one~zadani!eje.s'lle.s-sawiciepr@imiOwa.ilYJ.CIJlI1~PJ1aW~~ ulr(n!mah:atzabaJW~.

W Avat.arze mai\es.z ta,ki:e korzy~ stalczpojazdOw. S'qldwa roazaj~ 'Wozo.w ·terenoW)"ch Oed,en wy,P'osaz1o;ny ',fIorra:kiiety}'t jest] li11Ieth. iN,testeW1 slama~cu"liei"uth~[ma~

sz~ny i: a¥,ty bl',ak reafk~j'ii 10a komendiy sR)ra'INiajib .zewalka za .Jag,o· IPomo~ jest b'ezsiens;owm~,. Be'! chQ~i:a,i j,ego ~arabJin masz:rli:0WY lq.daJe po~'iil"le obra2:enia~ 10 ~wiinni' Na\ri titw0 umykaj~, ~od('jbnrie jest

h I'k' ... . .•. '1' ' .... 1

l . e ~ ,opt~raml - mazna Hlmll p<ta.:ta.c1 cue

ki,edy mUrSmrrry :ich I.d~;~( w wa I(.~ zaay"fla' si~' lidoc~ka zwiC{zana Z 0fl1lQrnym sterowanrem.

Ty., co mrnli'e 'IN AVaJtalr.ze rn,ajb::artl~jdl!j 'IrQ~f%alrOWililol jest' pOZQ1rrla, wi,elko,sc:

ii ot;lAl\ill''tO'.sc: ~w~aita. loraz r&wn i e zfudna mnogo~c WY:f,lefnmijjjqcy;ch go bohateJ)9!W. >

B'~dli!J: VII d'ZU. ns11ml "IN rZ)e:c~YWII slpsd ~aw.sz:e pa,ru$,zdjmy' sl~ wYZr.lalCZ(;,mCj! i:tieik41 on zba;(Ia]ijc.z nh~jr Qd r:alZu tralmamy nai\l1sldan~~ ,Go rsze J;est tOlZe'M,a Pandorze' n h!! l1;;J1potykamyz~dnych postal'. NP'(,:Z ktorymi rno'9!I'ibysmy cnotby !JllOrOZmaM/jial(. Ni'e w.sPQminajqfjUlZQ'l?l'flymaniu mlsp-~o~atkQwej; bo te ()grankzaJ~ s;i~ do wyzwan typu: ddk1ryw 160.% temnu i !akt~wt{j wsz~'tki]e' m:e,lepe rty. Zaga.,e. male-my llI:p diw,ech;9\6r,a ~r2'edlh postale:;i zazmu::zonych na minima.pie., Podcho:dzi my do niG:!I1, wdskamy k IlalwiszakcJii i s~uchamyj ce Ryder i j.ego .rozm6wca 'majq

d' • d' , [) h d . do .

, rOt pOWUi~ zeruauoc . '0: ZI . to tego Jesz(ze

ptytka Ii p~r:mwh:l,walrnli 'f,abula. .

gCtzire wal,ayt~m ami~ 'oN iralm<i~. ~lrnohi1i [(Jdikimi jll;awarzys,z-ilmi brumm. I~rawet iN z·wffieru~~erliu g.ry, ktclIIremu ~. pomrmo pOlmpatyQlnega ipodktadu mUlzYC:ZI"I@gQ - braktJje ro,zmacnu i emQ(jL

'WSI"pll!em w SZel'l!g.i 1:lu8D!eaC'1

Ir?Od ilrym wlg'l~de[m ,zdecydowani,e leple] wYlpada gra pO stroniie N!.a:yi"MaSl.zlH)~!Aie· ~nln~ pe:ll,sp~k~' na swiat i ·tych ~irobn~h plq(zqcych s1~ pod no~ami 1IIIu:di;d. Twoiim Oir~~em - opt6a skrad.Zli:Gneg~ ludzicn1i!1 ka-

. rabjirm maszynowegoi Z kt6rego f,zadkQ 1(0'" Irzyst,asz: (s(D'oJ:)' odrzut r mart,e obr,aien~a) - s'[ dwa m[ciaaJ~, ,006 na ikszfailt wie:lkiej, raiA,:CJej !kHlu wlfog6w na,r.~;z kosy or,az~uk(nadbalrdzj,ej zalb6j.cza ib'mlli, 'dys~an'sowa w gr,le!)." W jka Mpan1i1i po, st,r-onie N'a'Yi sysi~elill1 ro2wojU. posta.ci pozols,taje ile:lnu;iJJ., ~mienia sii~ tyl!ko wyposai-.enier- wygl~dibroi orazJYmi~j~tnos'i {wi~,ks~oS( ma podobne dzi,a~anieJak U ,RDA,. znilka za to =:z: mrzywisty!Ch wzgl:~d6w ,_ atak krtni(.i\':!1 ~s.te[pion~ w>ezwaniemlmocy natu .. ry). 1"0 planszy p'crru~aS;Z's,i" p[es2iQ~.za pomQ'· Cq odk~~h wca~snjejte;!ep~utQw' [Ilub na p,lecath' jedne'gq ze ·:zwieJ'1·CI1t:fiq!~t{)weg~() konla zyj~(.el w d~L1ll1gillf besti"i przypomil18F jqtCSj ty.'glrysoJ·.oraz latajijtej banshee, W kai:dym przypadkll oq:y razi sZtywnaanim~u:ja, st.w(uzlenJ do, banshee. natomest naleiy dodae koszmarll1,E! ~ je'SZC2e '9,odze nizw heImkqp"be:I'te~· ~ s:tier1QI\tVan ie.

ska,l@nia_R~nIVJstaJqrc:y;~h k(~lrzeni~adll wielki~h drZ'ew (zy p61~acH ~kallllnych" MIIlE!Js,cami sp,taw~za sli~ 'to debrzs, dh}c'czase:m ·poitll"afi ,2denerwowat Pro!ble:m bmMilem w tym, ze programi:s:t,o,m Inli,e do Ikolllc:a udato Iii, odd:at w gr~ zwhmoJ5c i giibk.ose Marvil - po.slEliGte CZfist@IlPOI"l.Jszajq: sii~ nkzym tetr}l-' 'c.y z reumtJityzmem~ Imlajct,p:rolb'l~my ~ W}t,o,il'Ialniem sliijJkll Hlitokujq. s]~ na p~kod:.ach terel1owyc:hfwieil2g,aj~( d~lJIJglimi n6zk:ami.

Ni,e bfid\i: uikry:\Nalr ze fill'Ull [kampa'nJiii POI stromlie R'DA nii:e po,lrwat ImHlie w ,og!oll'E!., Praiktyczf'li'e cC1ilq rozgrywk~ wcii1Z ki~ramm siiEi' z,jrednym lub dwomalpr~eciwnlikamti i :n.igdy n~e bratem ud2ia~u w wi~'Iks~ej bi:twie.

BilJrdziej $,pndoba,iy mi si~ loka,tjer k1tO~ 9dwiedzU:em jakfi)IN a'vL Cie!k21,wie pirezentujq'sjk~ wioslki tulJyk6wl, zw~as~cz:a gt6wna. b~za ustop ogw()mnego dr~ewa, lepiej zapr:oj:ektowa n e SiJ. rown ffiet et-a py w dzu n glla'E h. Chodaz5q one~es~c"~e mni~j$;~e ni:z w kampa.n'iw RDA, tJotW.~KY s,t-a'l'a1~ sJ~ zm usit.!g raeza d CI 'WykOlrzys,~,a n:ia 2win nosd bohatera,

Dv'namicloii lub.IIDI

Zal,etq 'Qlry Na/vi jest za to dynamiiczn~ alkcjlit iNli,ebieski ]Ryder prz.emme·sz[za ,si:~ ja~ bUlrzal ~ nkzym piom'unam! dska we wrog6w dosy

. -

~ s,tr,zaty~' Gel ne 'u31lieflia .sldadaj:2I, sf~ z 'ko:lej

IN k0ll11bl:l'sai - p01i~ny' afak p,Qtraft?lg Qd !razu.zmfesc nawet,bossow spotykanych pod i~Oniec Q'ry.,Av,a.tar ~~om ina j~~ wted~ nile strzel!anl<~, ale kQrDsoJowy slasher. Nliest.ety, takze pod wzgllidem ,A~ - pr.ze,ciiiwnic:y 'II 'gr~m d@_rp;iCl, I)a brat. Mazg,U. R(aJ..l bi,ag,a j~ w k6mko i ,s!!rze!lajJ~ pot:em ZrMJ'\I\IlU 'st:OJ~, J;ak stu py i 'IN og.Qle nie<zwracaj'l na (iebi~' UWilgi,. ,MnIElJzalU1lwai.alne j~st to W' kampanii ~OA .... w koricu dlilde zwlerzeta Aie m USZq zacho\iVYWa6s,i~m'ldi'2e,zas;zacafani,Nlalvizgr,ac:j~ :samQb15joJw .ustawlaj:~, .i'~ w lkoleji[(:at~ by zas.malrowae ,0:; n:ia z ~ufy twq]lej broni..

DiQjpie{oprz~sta~ll{ do Nai'vir ~o~a~:zysl krzyw:dy, j,a'~il'i:i' udzie wyrn'tdlzaj.ij ~111i~ebl,e-

skl m': (z~s,c odi'w'iii,edzany'ch te'l~en6Iw' jest zdeiw',astcnJvana przez ci~zkie bu Ido~elry ([Id~;ka z nkh nawet Aiii:S2(z,ymIY)" pr'zy' dllr,o,gach II - ,', n~, '~e'sk~iez _ kil, ,a "~1 ,klolrzy }es2cze lyj~~ 'wa:~t(l;q za,wzii''i(]ii,e' ,0 zal,(:ho:w,a~ niie ,s,wy,eh zlem, Hllis,torli,al ,opo,wiedl~,a:nal w teJ (ztls:c~ 1911ryj'E!'st ml()lmll~lnt;an'I~' :praw,dzi .. ,

srednlo, W5p'om'~naJie'm jiuz ,0 klUllll~j~,c~ych ,an:~lma,tJaG:h~, IV'ia:le diD ,i,ycz,enl~,1 A,o:z,Qs,ta, .. '

wlal Itl'Z, ,jlllo'Slt Ciut;..!:ce:nl,[k na ,sl,i I'niku leI, Ilfe,[kty .kspll.~ji., M,iJes,za ne uczucla maim OdnC)SlnieL p,ej.zaZ:y. M,oml:enta,mi Sq, na plr,alwdl~' pi;ieilkne: II nadajiJ! cah):,$i'c:i n i es a, .. mowite'go 1)(,1 i matu, n Pl. gdy ~,e:['j Imyw5"n5d

Pomimu swoi,chl wald Avatar naprawde naro: 'il· i smalku na film

• I kl•1 b - 'II. · .1 I 1-' I'· -

. . >1 I ." ., '.'11, ,," 'I J = II , ' i 'I " .'.. ! '.. ,_,i = '_' ", ~ .' ,., I '

- 18.1 ... ez WII 'Ip.lanla 118S, ce. I,el IIrv.

'I' • ,. , h ,,'.' !' d ~ cI lh"tt'I' ... ,·

W'II:e [pir~~Jlm uJ,CI!c;a" 'el ., '(lC: 'WC~lqZ ! .. ' usc P("C~,llr\a.,

Szkoda teiz,. .ze IplO IkUllku ,g'odz:~ 111 2iIC h s,tajl,e' s;~~ k:a~I~, Ikalmlp,aniiii IR.D'A ,~, IN"a'vifakie star~jl~ s,~i!, ,~ebrac kryszt'Blty I odna,!II,~ "Studni'~ D'usz.

Billl,lnal P'a.ldIIDr', II'Dlpr'OIS,118

plr.zej s,(ie' obu ka ml[panii'i' ,z:a"jlm ujle o,k;o~o 20 glodziin,~ IC'O - patrzQc: rna Irynk!owq konkune'ncjf~ ..... ji'e:s,t wynik~e'lmw~,~ceJ rl,li:z: [PIf'Z)!'"" Ewoiit)!m. 'W mnhejsz:y,c[h, dawlkal,ch 'gllra ,swiii'etnii,s' s:'i,t;srprawrdza ja ko prosta rozr~l'w:jka na w!~,e,crz6r~ P,o\zbawloioI8 ,g~'~b~ ~',zlb~din@'goj gladanl~a nle zmusza do nadm h:n,@,g'l!)' n,.ys,h~:n ia Ja:,k nil girl" In,a [Ii'cen ... cjli fililmlu, 'w','p,l,diaWli,,[ c,.llld,elm n,iei,l:a, ,ch'Q'cl2trZ mern ;nl,21I· ejl~i te 'kinow;e dz:I'eto Camerona .zainftelresuje jednak r,o,wnie,z fabutCl,!,

5 koro 0 fl ~ mlie, mowato Zn:SI,C.Z:ctiC:ijJ, ( trz:: raml[ka): W' nlrn ro,iliti -nle rnlaj,~ lefekt,Y

s: I(~a line .. ID'obrZE ' by~01 'gdyby oparta

na nim Igr:aJ r'(5:wniiez. p'r'e~,entow,ab'l. wy,s,o,~ k)r ,p'IQZi:cHl1 o:pr,CJwy., ,z: tym je,;s:t n i,e's:t'E!ty

wilsz;~cych W plo:w~etrzu ,skal~ lub iplr',z:ystajemy nad w'odo:s,pad,e!m w 'g~!s'twh,],e dz:i'ki~j' dzung ~ii. Z d rU'Qiejst:ron:y na otwa rt.ych pr.ziestrzenli,;', I glf',CJJ IrUJIWlet z dobra,go

t Ii' III iIj

,sprZiE:' U 'Wy,S,)fS2I1 estatme ,zapasy :p,amllll~IC~

• <k [1[0' '. d ·

i potran .l,W,aJll,i3,'G" (2:,~sto n~e nac .tez

,Z'ld,cn:zytywani,eml nie1lkto'rych oblekt _

I(npl" przec _ ~k!6'wn Ii ·stUIIr.

Dla formalnosd dodam, ,ze'grl p,os,iiada 'te,i: mu,I'I:iplsi,e!r, Ille' ns,IP'isle, ze jle"st, to' nal'pii'5IC: 0, nii:m w,szys,tka'~ N,a kUlku planszach mllozlemy ,!,abalw':~!c si~; w takkh trryba,eh, jak c:a:pit:ureJ the fll,ag Ie,!,,! deathmatch Oedl;~"a mlllj[p'CJj sfuzy'ty'lk,o, i' W)"iq:Cl-' niejednemlu trybowi~),. IRa,~(zejl nl~e wa,rto seble n:r~g r'ywk,Cl, wi,e'~oos,ol~IIOiW'l ZIti plr,lq~ t!o'f gtoiwy.

Pelm~lm,o sw:oicdll 'w,aid AV,3ltar na[pirawd,~ n,ClIlfobH rnl smaku na film ,~ 'i t:a[lkii bes w,q]tp,~,elniaje's,t eel t'ej 'Qlry, .. A 2:e oka,zj~ Imo,znrd: S,ml' trolchli' ro~erwat ii .ods:tlres.owac [t~U!2: nadm,iernego nadwyr¢a~lb:l: s\~a.ry,c:h lkioml,orek·~ to Ich'lba 't!ei,iaj'f1I1ii,e'" ni'el (iRDII[

film ,JPita'.:ro tr.b;ftiQ ffllte1y:p>lDVilYP'i:zedStaw&tilijl sl:ishervw, ~l'nl na tie ko.tlkureneji wyrGzniahl~ ~bFaz·l2()Q4fti!klJ w rQz!l~rii James-_a Wan a] 'n:eae ws~tkjm p~st~~ J~:hna;,Krame;ra,~od$j4"ege; mQ~<d~tt:z.ymliE!~t0:m llu.~zt ·~Qriy:~rlal·~J ~l ~ia Clp.®mnielr offrfi jakwieJkrl"!'9.0n~ w~rto~. 'QsQbl:i,we<£· rSjWdzjilfl~Jjg)saw~ po1e~ na k,mioctnm:SGi re'2!w'i~za.nfa jeGtfbrijtl,.tl:di~ilku tamigMwelL wijjZ'i~(ltJ .sj~'2: a(Ui;~~fi.alll" pr~l,~g g tgg~ ~~%y}y~iQ zgortem ,cle'ir~wenb.

I,

Old easu,ki~ed, wynEQSI!eml Sit za mhllislo~ ilnteresuje mfnie w5zYSIlBJ, 'co rustykalrne Ita. bfzmii lel1,iej d,iiwiejslcie,)'" 0 F@ft:FI!Zj, tej g:ry W811,gytem wi!¥ja~ 1sw9KJ Qi jajCllr a1'J moi: lIl~d.dzy, nlieznajility z,iqllI,chp obA'rnilka Q, lto'r,alnk!u~ li~~a"lltiem nie ,oIo:w1i: nil ni~j Iwojc:h wr,,:h!I',gnlowan;ch, mrejskiGih dloni. Qebrze mi taik!

Najdllt,WlZlw5Ylm tll:ator~"~rrnJ'es,t pJdard~ T~_nie,p~W'oita p;otIrob:~:a aitadeR ~eTiii ~endTKen Auto. kt&it podk,lre1sla ta,kZ~ p cl(slobni'e W1fll9idJaa<tea ,i Rst'rIJKfiJa. 'Qr:Ci~ na-

~-tJ~~~,R~n~zal~.alw'2''f(i!J~m:~~ja ddCtalim,

• • II... L..,11 h. "',f!

z~ to raa~ n:t(JIJ'(lJwa ;'{' I,dfmih aiLe nlelh~

za1bawyje,stw'tym, D'ieMeie. UI\n~hamj:aj~c. "iymul,ftof FarmYI'§podziewatrem :Si~re_ma~~ j~ego pfrl~(rZe"ia s:ymu I,ato;a :f ~olQnemf'a ~Q.s,tat~1T1 cPs/'~Jestil~y'd~ie, matt:; ',9:r-YlUVahte ]1 nies~,ezi:!Q: JnirE! tffilkawe.

Mllsie nl rOIi

SymJJ:la,tor IFann~ flferIJjlE! dwa -roehr.a-

j~ r-~grywkl::,bft~ n-]e-naz~a A"~r1ier~" cna~ uMis~e''''' - z,es,'(ilw si'edemnas,tu s,c:enZl,rribtszy. 1tt-6:lfe rnisjamr wql'le nie:S11. Dawmo _ nie widzialem '(ardesol

ba,'a,'liilrllu 'IN tqbac;h l!Jry.

nlKarhara" ts_ talk nalpra:w~ tzW'. sa,ru:lbOl<l' f:zylii: otW(IITrta r:azgirywl(il hez zadn~,h 'IZEllS1w, a j:adntleze$n i~ tdikie be;q~lod:p~-Wi~d:Zir

... k '~'."i!' Il.. d t ..

,'I) I Jla~, ro~I;'WC.,./;I., pomO(;:ii\ prvzy,['HG' zq.. W" !e~

,syttJElcji, "MiSijie'; 2: Rt.oJry(:,11 C~~SIC to' ~w)':~,~ ~almouc2e~ (Z,~Src to '~~w,. tory prz~szlWa, ,€:Z_y,~ i w~:zwaJniiallp ol,e~laJ~ce ria przeje"dhalrllmlJ ~'nak~®re m U§JS,y w.y:Z!1,~(;~orr€lj IIP,rze::z ,gl~rrU)~ 'lMe slupkil fa dopi1ero es.ta,tnia- pa!f;tia to prawdziwe mli'sj-e,; W kt6rYl3h~r.zeba ,z,~ol5ic. cps"lt,Q~litte~n:e§lbl n.p. pr~,ewmerz'Gds~~tfJdofy bele Si;iJlnaf, zanlm zm€!tJzy j&dl!szcz:.

Katdy l' tryb,Gw ma ~WQ~-e problelll'~ Wi~k-

"",1.1< d' M' "'il I . ~.J' ,

~,wi!;. za an! z ~ • WS~I POU!gSI r1aj:ei:,ulelnll U

traktorEm~irin~ mac~yn?l rol,n,i~ ~'i5t nawet. wyma9" pewnf?l ~czno.s€i, 'tymaasem rntlodleil ja~dy jSi5lt fatallfiliJI tak sta, 'I ja~ nile :!9nymiemj~f~ w FoPtbctl!~ M~r)ag~me ~~bD Dra~gofl .Age'tll. Ta:k, wiem, i.e w~th grach niaym si:~ 'n 'e je,fdzi j' niie 'majl IOine: modeliu lalldllt al\e mQ'Wi~c ~l(2.er"2\e: nie' nita ,go ;tel S,murlator: Farmy~

si;.W ',i'ltQw~ II [fpe..wll1Ii'e' mm:n'al ~Iyli'lra poliistaWie tej ,!!r@d~k'cJI pezfJaltajnmk'i»;tac¥wQbej.~Gitl, ~:Qwied£lje£ ~~(~:g~ Q ~~tikitn i-a(Jf;t();w:i~ .. ~,zi~lf!rm la(~JU r'~11 ika,~ pfobl!e1m je€lnak w rym"te fyrlJII .. dlatolr. P;a~my t'0 mWl'llie--z_gra, a ~wi~ (O~, ~9 'mOWiAn,a daw,ac rQzrywk,. Tfm€zaS)~m:'w~yjtkPl_jes;t tu s,!el';m~zne,r to~r:fIr~1 r~delh ~ ~lDiQ;ki, PG R,:.lbw. IA fll7A(irrei, mamy ju;z, aJ'nl~ 'Euro~~e!sISA. I w roJMi~i~, i VII g!~aeh... IIODRlI

·*¥·W·M;¥;t'IIU,¥"¥4-l'lh

Z kollei,I/Karie:rai' 'l1i:e PGldsuwa,z~dhY(;n zadan, do wyi~Dnaniiar IT'InZrlqiwi~s;: zrobi'c wszystko/ eo si;e ehee, Tyre z-e nie wiaiilom0, Ctel ~ego zajt~qe~rJ1ie wiadpmGl_ta~ €t1 je,s~ db:ZWQlo~ fie _, 81 to clh),flba nfeZ!b_;yt I'IfOfmCl~ne~, Ie m01:Ra t~t,aj,iZaler,~~, !l)bsadlU~i z.ettrel'c plany ~ Rai1i~QlP skra'wka pgil1i na w~.spie~ rl2l1 ktl~u'ej to~ S:i~rozgrywka. 8'0 jesli: nas,;z bah-aoor rol'f;j~~lest wl,a§cjcieJlem Ipra,kty,c~rl'ie' cafej WYSP¥, to moZe WlieQ~j by,za I'€Ibil, burd!Jj~~ na:loirej kumrt wakacyjny? A~lbo's.p;rze~laj~c W.5izy~ko i ~ame~ mu wybiera~~c S!~ (na cai~ z:ycj~e) do ta,~n!egq, kmmt:u1' ISo nie"wie~ zeby jego zydO\N'}lm tnarzeni:~ byto'jeZdtefile ~iepsko,animowal'1!)!m kombajn~m po I:UZ19kmchol~JCih.

No,wg g'IIIDel.:~ PIlI:

n '.:t. ~-' .J d" .

,,,,,,aywl~cte il'\l.OS ;~ na;pr,awb~ " I!:liym za;ot~

'(iem r,o!llniitzy;-m .znaJ~jde "IN $ym,u,IMOI'iZ:S far~ my 2aJ~CJ1r~, jaikich P16inb 5zt:wka¢ w Mop;em Warfalr,~ 2 fZy (olin McRa,e: Oi,RT 2 . Jest iu ~ m~6c:en ie ,zboZa i or:anie ZJlemmJ i 'p:l"Zetrz~s'arlie,silttoS:lQm"iej tt,awy, 'j l1aWMelni~' pola'~ ~a'tk dostlipnydh rnaszyn rol.nilcz;ycht:a~e robl wlr.azeni,e -'q W' n.im tfakt~lrYr~ado\N{lae czotowe ~ k'ombajny, w.gys~kie z n~ln)-ZililileJ'Szymii nakladk-:ami 'N' s:tylu, zgra.biarek ay

• .- - .~o ,~-, ,<,-" forum.cda,ction.pIJilut,

- --

MF • .MblJOfl ~{2' ·~ijDn, Ro;rfh~)ii)f1 HD.l6SiEJI. 2; laiEl !R.I'!m

~", 1?,~IIi~l!irrn 1l)jJiliJl tD.1'@ [i5~2Qo. Gf '9.6100. lit 2 GUi'AM ;vr~. C'lII'iQi·;2 (uil!lrE:l2:{a:Q. RIDld,eOl'lrHQo485.CD,. ':U31UI:lif!

Kempuero e ludzJki wThe Sim~,]: po razpie.rw.szy na dobre QPUScify-swoje dasne domostwa i ruszy~ w miasto .. i~ez ek:ran6w tad ow.an ia, bez koniecznosd dolktadn,eglo okresl,an'ja parceli, do kt6rejl dliC;q_~i~ wybra.c, z:yskaiy swobod~, kwra wre5zde rf'OlWOma im (j' ]en ralnom) @detchnqc petn~pleh i~ sWi~zym, nadrnersklm pewietrzem

W pierwszym (ale na pewno nieostatniim) dedstku do The Sims 3 :Sj:my wy.bilerqj~ 1m, jes.zae' d1a:I'ej - rl'I l!I,odb,.i swi!ata. Mfrze n,ie catego, bo wizy wystawiane w SUiI$let Valley pozwa laji\\ paje¢hac tyl kin do l~ ranq i, [Il]n i Egiptu, aieto ltsk duio.w,i:~(ej niiw}akiejkolwiek do,tychczasowej c1~sd te-9n cyklu.

]B,OID, V'Olage!'

J u n lor doszedt do wniosku, ze' czas zm i@ni,c C(}~ w.iydu. Kie,fowa ny i mpulise m:lii'~gn~t pe telefon, pot~czyi si~ z btu rem pf.ld~6iy i sta fl~~

.1 k najwie 5Z his ,oril se'rii - kaz,da

z :podr,o!zlnic'zvch Iiolka:cjli ma r1o,zmi,8lrv S,IU,nset Valia,,!

s,kiej Cx~sto~. Fran~ia to C~almpJ l~ S,ims.!'. uroltdiwe fra:I1CWikie mias.teczkn ZQkolih:.;z:ny= mi winflicami, dworkalmi i wi~~E,Dffi~. ktQf!a -jak si,~ okazuje - weale nre ~~i w Fa ,ytu. fgirpt ZOiS t'0 AI ,Simh:arilf: kawab:ik PiJstYili i z pi'ramid,ami, m,llallJllami i mllmilami:,

przed wyborem celu swojej p~elrvl/sz'ej wycie:akL Kai:dy l·ktajJow, ktQre moms odiwie~ dzic{ przedstawiony jest za pemecabardzo roziegh:j I okacJi b~dqc:ej asen cjq skoja,rz'Q'fI

• L.. k' . I,' . 1_·' 'I

1 ol:Jra:zow. J811\Ie rna my 'W 91t:iWlel mys ,lie

e nleh, Ch'inyto Shang $imloi:J, ~ieltl[:li:u:b)~lina, w kt6rej ,zna~ez( mQi._f1t1J m.in. Wiel,kJ Mur Chiriskt. "rmi'fterak(),tow(J! czy Palau: N'iebmairl-

lKai,d:a z :wy"\~ • .zeh: hSltuj'E! 'O,kre,ilIlRI s'lllIrmf~' s;m,~I'@olljw~ tym Wi~~iZij, ~m tltLY~,aj

trwa Sll~ till d,o,s,c: WYS,olki,e' kW"Oty, ele Juniio'lf' szybko odkry I~ z"e' P"o"dlro,z:e, nle tyn~o ks,zt,ait(:',q, a,llle i przynosza ,z:ys,kt P"ienlill"d~e te zarabia ,s,il'i

I""!iil '-b I ' ..

g: owrue W s,p'05,!OI.,', maro letYi(ZnIY':: WY-WIOlZij(:

- - -

z Ika:2Jd,egl'o kraj'ul znelezione 'W nliml skarby.,

sztukt w'a:lkii, wytw,allr'zalniel nektaru, IC'zyU wlna, albo

," II ii' - h .iii'

spiewa nlll,e eqzotycznvcn pio-

senek, np, chlriskleqo hitu I./,P':i In'g ii ,je'Q 101 'walrc,abiy"")t I' TOI takte add-on n,ajw"i,~ksl'z,y w t(:latl~j hlstorll cyklu ~ kazda ,Z podroznl _ -,y'c::h lokaql rna rozrniary Sunset VaU1e,yl

HI'~,IIIP"~- HIOlllr

Poezatkowo wolaze Siiml,OiW' nle m,o"9'CI trwac ,d,tiuzej ni'i tfZy' d'ni , __ , In,a tyl,e bowlem iplo,zw,al'-' la pi,@I[wsz,a, wys:tawi',anllal lrn wlza 81y Zldilolb,y'( 'w'iii'e,c,ej ",p,unlktow' w'i1~o'wy'['h~, uml,o'iUw'~'aj,~eych dluzsze pozostawanie za 'Qlralni,c:'il" nalez,y pcdczas wycii,ecz,ek zaUitCzy,c jak n"a~iwi~~'-' clej I .',fI'IP'rzy"g,,6Id":, stan -,-'i''lcyt:,lh podstawow~ atrakcle i nowosc w 'WYlmlalrzolny,c,'h, Podrozach. One te,,! 511q gI16Iwn.~ ,Ollkla,zjilq do zdobyda skarbow, sprzedawa n'y,chl Ip,,61,zn,:iej z zysklem, la, takze tyrn el III ementern rozqrywki, ktory wprowadza do SI'iml,S,OiW plolmysty' w'czles, n h~j' n iespotyka In e,~

N lestety, Wy'm"lllr,z:olne' !P,o"dlro'ie Inli,e ,po'plr,alwi;,aj"iJl f'u',s:zer'llk ,Z ,o,rY'lliln,ai'UI" Igt61'w'nii,e, OpIOIZnlen w ,dOI'CZ ~i . ' wanlu tekstur,

k--' - ii, -

+10' ··lr.'·le-;>' tera z 5'1~::I11 jeszc ze IC~-Z' 11,:I11~'t·S::~lZ·"_·····'le···1

hL, .. ,'. ,'" ". ",.,1"1 .' ,,' '-"" r- " "-,"t,~I,,..',' ,,'--,

'i bardzle] wldoczne. (101 wilic',ej" Ig:r,a przynosl nowe In,ii,ed,or6bl,ki:::

za qran '11·C·~ZJln- e-"llo- kade W"(' --Z···ytIUli:a,

,,~_,'J~ __ ':_, . I I_:'",:_ _,I_'J'_I':I" __ I --,,-,,'I . ,~II~

si,~ baaaaaardzo dlt,ulg,o, i zdarza sie, lie Pi 01 powrode z woJazy CIO'SI zte,g,o"d',zi'eje sle ,Z klerowanym Slmem, W' moimprzypadIklu Ib"y:tlo, t'IO zeblokowanle she' J ulnlil,o,rlal'w'f6:z'k.'UI" w kt',o,rym"Q,blu,dlz,i,t si'~, po powrode z wyJazdul (I nawet sprzedaz ,~wy'lr'kalll nle r'oz'wiilz,al~,a problema). ,A na forach znalezc mozna donieslenla 01 resetowanlu a:trybutlolw' Siml'o,w ii ilnlln'y'Ch podobnych wypadkach Z 'wtal_,_', ze latka szybko rozwiaze tiel problem -Y' 10'-· bnlzarn 10" Ic····-'Ie·· '-n· IPi tylko

,.-11'- _ ',,.',,' ".' "I, '" ',-II I ~ ~:,' 1'1"_,"

101 jed In ,01 oczko, 1110111

N,a czym p,ollle'g;,ajC(? Przyqodytow ple'w'nyml sensle odpowlednlkOkazll Z podstawowe] 'wlersji The Sims ,3" tyle ze duzo bardzle] ilnt,e'lralktyw'n'y" IPO przyby',ci'u, do celu podroiy' (na poezatku jest to tzw,~, Baza 'wYIP,aldl,o,w,al" ,cz'y'U 'w' uproszczenlu hotel IPlo,zwlal',a,.jCltCy' zaspokok podstawowe potrzebyl Sim otrzymu]e lnformaqe 0 mleszkancu lokalne] spclecznosd, ktory ml,ali,;p,ew'n1e zadanle do 'wyk,o'nlaniia'~ Poleqa ono Ina wy'p,r,alw·;i,e do jedne] z lokalnych atrakdl turystycznly:c,h"w ktore] polawla sle welsde ,d,o, 101- ,C'hl,6,'W',~ ,PI ra I dziwych I,QI'ClhIOW, takkh jak

,Z powazne] gry IR,PG,. IEks,p'l,o,r"llf;j'l tyclh p'loldl,z:i'lr -I-Iii jie,st: loczyw'is,cii,e, Im, IOIClnl 101 ulplr'lol:-

dkl ., II

czena, ,8 Z"BI,g,I'\111 IPlr'e,z"e'lntuJiI IPIOI:ZIOlml

- -

absehrtnle elementarny, ale rnimo

wszystko J - t tOI 1('10',5", z: czym fanl Simsow nle rnlell do te] pory d'OI czynlenia.

Il:~_lI'11 11:1011:111:

Zastanawla mnle tyU~OI" lezy rzeczywlsde Sl mso rna in lacy 0, tym marzyll, bo 't'OI rozrywka d,O,S;C odleqla od rnalowanla sdan w,ta,snle"gl'o, dornku [Z,Y' budowania relaqi z sasladaml, INial szczesde -'--Ylm,alrzolnlle P'o"dr',o,ze tOI dloldillt,e"k ,sl:/,o,n:s:trlul,o-_--,aniy 1:I,k_, ,ie Inl,liW,e,t I '- I,ajb'al,rd!z'ii~j ,z~~ I,siiile!dz:ialii W Imlilejs,c:'u mlil'D,:s,:n,ii-, Ie', :s,elriii zn,ajid,~, W nim SPIO"fO' rlz,e,c:zy dl,a slie,b'li,e,~ Na zaqrankzne '-_I_ - Iprawy' nle trzeba :slh~ bowiem wybierac, la, ii tak IW' swlede Igry poiawla s.ii,~ duzo ,2fwii,~z,a:nl'yc,h, z: nlml oblektow ("aw,antutr'lnilcz"e'~1 ubranka, kolonlalne meble) Ii u!milej,~tno,s,tCii (np, delekowschodrue

przed nleSffl'iEl1l'telFlym '~a~zami, a .sal[flfd~tlett (!"ic@ przywrocft do Zycial:swege kon~u~ benta kt6rv pr~m~nlijl Z wialTem.

IKa,ndldatka d'o't:ytlll'l;Ilnilemii'edtii'ej 9'Y rokUIJ:OI09 jest nasz~

kandl,dallkil n,1 ,ka,SZ"ink,. 'WidB,C sgsiEfd~li u;, Ddry poftl wz.ll,d~em gU5,tU' r.azniiil si" ad nas W spoloJb ,znsrCZi!c,.

Ha poa,~k mUlsz~ si~ do"e~eg:o,s przYlli«Cl: nie lPrz~:z;edle:mtrej gfY. Mtmo ze naprawal~ sj~ stg~ab:m,. Ni,e z,w~dalelml m;a nirl!dior6bkii, pros,tiiu:::ld :SYSU'lIDi w1a11lkt ball'llrni_iltabutl' i ques:ty' W ,1f'liIDOWane j.a k failluJy filll!nor"IIY pOirno. Ah~_nie' dalem Flay. Najp:if!tw pri!'!ed' '9 f,a ni:em brQnit $:il} md'j ,elr,g',afl~~m - i la;(;horOwa~em. ,A 'gdy sjjl~ wykltlmwa~em z-grypr, jakis w,irU5 dop,adf naJwyrazniej samij VeAietiCi~. ZaGitta m:i Si~~ zwiesac talk, i.e w :p:i'a~Qe·ni,emo,zJiwe ,I,ti,ytedronty'lfIuowanie rlozgrywl~i WiEic(;)'iewykluci'Joner';le J1)Qc 15. pOl;iGmlie"fa1~ar;Jlie 5taj~s!i~ O:Ili31 dOI~:lkonaiym pQJ~a:enli~m grya kcji i'~eGI.J\ Ie ~rzyp.usro:almwZe, W\litP1irt,.

Ir,1 rll, ... i;'

Ve:netica to jui na pG.liomie za~bi:enl m:zecz d~iwna. N·ibyt~cz.y :RPQ i ,ak'(~J ni by op,owla;' hist;orr~ ,o·~6:rc~smlierclj ktomj.~Rtl 1,edymii rnoze uraU>1M~nf~wiat ~rle(f zClg,ladl2[ Z fqk n:iescmiertellrnych ~,ajdakiwi ntby. ma PBGI 16" a taR nalprawQ~ 'w,s~ys,tkie m:emelfJ'

f,l!'alIi zujE!' ~lU3J, PlOt gwizdka ~ 9 rafi.(zinitt pr.zyp~oi1ll:il[[Ili bajl~ak". ;DJ£I,tQ,go:hJ WI~C gra ?'Natfwid0CZJl iej dla Niermt'ow~ bo nasi zachodini s'~s:i~dzi wynawi,al~ jej 'Wysil)kie oaeny i nOm,iflOw.aB j~- do , nagrody dla naj~epszeji niemiEc,klel pr,tl-dukcjli rIQ,kl,l. Hm"Jd.ziwnywyI!;6r,

Hi'l R:'18",.",

Boh,aterk1! V,eneti-ki je'S~. ~(a rlaUf W¥CnG!w,a ns 'W wioste r;Jlieo[Jodall Wene6j~ ·s.ierdta,. Zara-z lia ~pocfZ((tklJ 9r~ hapad~i~ naj~l m[esdn:~ ~crS:Y1rli. Ginie ul~ochany d~j.j:~wc:zymty, co jij talk wnerw:ia

i@, za pli)m0(~ pogrzc@b"m zabija. ,~ddzie]f "flY I~wailliifi kO'W?l!nyth slfrj-tbI:l6j-cow (PMSi?)., Nle ~tu 90 ~6ini~j ,dolwliiad:~l,e Sf,Q),z,ej~est IcOr~ 5al.!eglai!llli€!~ d (po(iobnile jta~t! Pr"§jtt~,~ smJier~jesu,LI rrr~~1:z.yzrnGI) i rpO~Fi:lIfl wielip.Ioa-:o,t:nie :zm.artrw~c:hw!:l~·aw~c .. MrQQny tatus: p,ro5i j~ {It p-omg" 'W rar~,owanrn u swUata

,llnne aSlpeJ[tYWff'zg f~ki ~1illroWI1 i~ltY~ina~rie. Veneli~1 u.da~f!'~rp.egla -alllelz08d~fT@lelllent 't'eglol,gialtllDlku Iftl@ jesl: tu .zraalllz(Ii'walny ,odipowi@dlllio. Za(l:d:Ria z~zWY(~~J p~llegajC! na jaiklErWYSiUl~IlY e)l;:z:ysz~efljlJ pi}Nniit;VI 18sikffinitkatakltmb.z pQ-t~ir6W/~bt)jawfS:klY,roabj(.~w. Pr:l.Yty 'I mi~le .Sf:t, s~crH\!ir:uqWlilne ta~zs m:sami"!r~eba rrI,a,~ie.gat,'5~~·fld!le~n~0ltjraWGy dO'felw.. Talm i z WJ.O'Wr0t'err.kOl$,:~otllir~ Z'eby Si~!g r:a ~ 'SzYI[n'k, nie' ~t\f:j~fa" bo pfZe.t'dez taka faj lila jest.

QtJe.sty pr2)!prawi~ (Qt lU,Jsmi·,edl i, ol~,tQWaflia wsz -stldthrlWofZY idedykol,wlekyra!l. w ~:mw~lziwegJ.l):enR'e§lLaj. r¢llJMH9~ x tf9to Plt:l\WD:dW~ ~ p~d~5,di81lrJgl5w mimY~'~!lel>d{'§jiW1t~l"lt 'oalq j,ed rtq 'kwecslrt~'A llaWBt jesli ;~:ttl o~rl:lj~ dwie(;l:pcj1e, ~ oot,tl)Jwi~k SIi:~ zdecytllyji~my, efekt jest takl "Sam. lac(a'nia Wi,(. ~r-Q dy,l@m'iJt:6W', ar,o ,dekawycb opOWie'"SGil, zero, ilu.awd:~iiwy(hreli11o cjt.

latRZe je~:!i chodili 0 s_'!item: re,ZwGljlil tni)1\(llterki, nie jles~ila~'Q~ stf!~161:l1ie' e~:ekawi,e. Um leJ~:tAo~'i FJI®dziell:on~ 'l1a. dwa drzew~a :·{iIl!:jY.'Une i umySww;e (ma'gitzne).. f',l"!Jbl:e:m w iym, i:e jedinle,zdQIII)Qfci s~.ba rdzo p:~datnJe {:i~eSt ich rheWiele1, ', a tlrugiel OIemal! 6alkQwi~de zb~d.ne' d:lategG !lr.l:s,ta~ie ws:zystki~h gra~y b~d~, ~~~Iqdady ,IJQdobnr.e. Bo kilid~iS~bko Z .llnwB50tUjle' W' wy~sanie nSI drsta,n~zwrQ", gGwf'ne',r~ir, ktor"81 ,dotJatklD.wo ,zasila koh'm Scaril!ett. Choda~~, b~~te~;p!!l wQ1lkli nies~ p~r,ze~

sa'dniie w.yma:g~aJ~t:e. ' .

. ,., i gli1eakej:a

V~netiia·l'liedtJmargfli r6wnieijaR~ 'gr:a a~cj.t Che'~trz:eb.al ~~Y:XFlij(~1ie ~d ~ymw:z,glltll~em

G:I_upotldi

,i Scarletti je!j ~rl~"piWA'i~lJotra:~~ 'IDIQ~~G:, naw.et b1fstClwieni t}l~em ~f} napastnika.

• W Wenecji- u~tawiaMe pl'2e(~i ~Ddta!flr~fIIym mie§eie nfl, Wlsl~ie - s~ ~a'lalk:umb!l. Takj~fPQ~;lttMNIE !:mel1ltaf~.'~rl1IZj~, p,oza--t;m nie' rna 5ilad:u ttu ~IW.

• D6 jednej Ja5j~i oi ,00tf,zfmu]ieSZ, ... , khJCI. 804'w. to jaskinia" de ~tQfej prowad!zCi drzwr MOie nj@' P , winil;mem SiQ €lziItJic. DO w te]j jaskini mieszik,a I2t~lek, 1'yleie rszern z petwotam'. kt6re mn~e zaatakowa.~; gdyfam w~edt,em.

• Mis! rz d'~ i'W·P.515W j~sts:zeiem ... :sk"rytt.ibiljg6w ~Ialeych m~fI(:z;a'mi. ..

dieM,is-zow., to 110 . J,Z&c .. >

" 1na,d~, INlewy i 5taJry T estarne nt? W VJ:W1etke, p.uja,wia sil~ takz~- jakr:>. zapis,~yi!It;;s $,plsanyci1 JlJ:zedsmier,ci'4iyez..'en -~05tClU!i ts tamgnu't. To zapewne ta~r8 ,~€!kawe t~Ulmaczeliltt:! al"l~ielsl{l,e;o .. Ia~t vviU".

:(zoba,czci,e '9!ame~,]ay!). A iako ze nreirto'rym przet:iwnil~Qm ostr~ zabie:ra rfla~o, energit kliikn.~c tr~~ba np. 34 Fjlzy. C0 ,D:estrzecr j~S:rlCP falscynulil::c;e Jak czekanie na agtobus. Trod~~ trudni~ej r'opi Sl~ gdy 'w 09f~ §i9St wi~~j 'l1iz j,e!~lefn! i wtffi!ld¥ la:Z~~Bj tF:!epSI 5,tOS:el'W\:lC od robin~ ba~zrej wyrafinowalfl'l!~~d<tyik~iAle' prtedwnilt6w f1re[2artll~Q udaje si~ w~d~gac pojedyncz'€)i z g,r,uPV na 'mat,s tejle.-a-te~ I zak.llikiwa,e na ::im~e:I"GW jakim:~ eiemnym regu. P~t~c pr.l.y·dl~azjli na przel'l,i ~aJl!fti~e slfi: te~[U1'2M i~ k~m:e~,w,thoditfJ)~'w sdarlg.

aest:ju2troch;e.lep:lej.Jesili lednak'.spodlziew.a5,Z Sl~ d!l'uglfeg\!tAs:saiss!in~ Creed I~J to,- ch:a~jest Wehe~lia~ PJ!ryw:~ntie w kifnata-ch, wal'ka m ie~ ~em! bi!erJ~ A ie J~;Of.dla,[ha,(h~ a !I1i;!J~ sk~ytJ(}ttdij€)« ~ ZillpDmlnijt 1130 S~a~II!i!'lt k'or?!, jes't p'~iei cOrk, ~!fI11ierd i jed,Ri(liIadzieJiI, hulzllo·scd ~na, r,ab!lltek" nie Ipolralfi. ~k_ak.ae. ~Q WS~"Iha.t~c;;e aJnL~webodnej ,ek.s.plo:racji nile rna mow:y.Tym ibardZlr~j:ze mi,asto -'ch!m:E rna mapie Wl12Il.l okol icam'j wyg I Clda,;im ponujqco ~ w r~ea:ywist~5(li piodiziero'ne Jest na kiiICa nli9?~~du~h",dp,aytll!jl2lt~h .:sii~ fragl[iRen~ ~6w, ~o:clzi'wianme przez ki~ka rsekillJlI'ld ,el~rCJmlJ taaf:J\r/ania (i:~kanas t~ po w@~sCJilu dodamlu1 Jasldni czy kat.al~um~.

Ai,eta i tak fi'ic w '~~r0wnarfiiu libUijlieliQ1 IktDif.Y lur:l'ie..o,z:,lijrwiif, mli 'ujkGiia'E!lnii1e 'If,. leb~' pc:hnq;c mbu~ w peWI['iym mgmen,~lll :Wlot~e'bjj)WaIf;am~~~b)i 15.p~,ioAl deswiallt(zeil1lia. a WID~E uko(kzyc ki~ka "€1IIJ~estoiW. lyle' ~enag~le pojawHs;~eS_a •. kt_of'¥sp,@,wil ~'gcly wy1chotb!i~m.:z bll{!ynku~ iesiQm mi 5j@,,;tic. A bez c:hodz.ellliia pe IJlli:es'Cie niie daklr sj.~ ol!zywisde~a"sb)t '@TJ]powiedn'ie-j 5Jumy Xli~ -i6w. !~I~e; wile'm.r gy in r:ri maj"l 'Ilen s m p~J' blem~ 50' rlie"il1a:la!t~em Wpi:SIOW Ma telil tfemal

111Q1elrS;liWO IIPI'! mellll18.oiql

B,f~cl6w t,a€hnrr€2nYG:[j j'est wil'i!(ej~ Chy-ba sa.mi tWO'fCY m.i,eIiJj(.ttc t~j ~t~ ct'H!i[e:l~i j,a~ naj.szy~,cieJ 'WV~t~€,j?,[ do t100"f1Znm i JlD prQ~tJlJ darowaii .5obie dlora~ian'h.! pewnY'li:h odgb,So.w {S:l powiefi~hinie, ~a kt6,ryt1n fh6d.1 bwzFni tak'~ampjak biey)(zYflJlIl~m?l(jlj. i~rzyk.adlJwo~ barm:ru mi ~li~ pO~QbaiQ, i.e, 5toj~Ga

$carteu niil! rna, si'ti co: rnwhai( z Ezio Auditcnfe 'Geri,l'lg'er dt)~denltiar,g ~tzy jak mu tam} ~k!ews'l'l.ll.:loo'fethltu~ku .. IN'i;l'sza~sj!ilewswej

m~$j;i 1f9,tlwanla i~Jdz,~aS(i dziewaynl{i nile; ~~~ie siti' R1,LJ.siafa €afy saas :pos;fugmwai PB''!lJ'r.zefuai€ZlJ!IIOO,. $z~l'hik0 zdoti,~dzlie Im:lie(cze, mOit¥, wto~nie cry h~bdijalfP1Y. Co deik~we~ bMDl'icy:udajeuZe.zahnplelment'owalii dogry ,zlDion'J lysumwalki, kt'~,r~wymJga, ((op'oSliJw.2iilldal ~ufQni a~ WQdzaji,u. prze'dwn ilk;al; Ja ,I,'[hda;iem p.@u~la!watj,:re' '00 dlzh!i~alr dl.a.teg:o mrceezamJ :~r~bOW8itlern cia(:hac ludZ1I, a mt,~~ tami ~®2:wa'l~( Wielkiie hOimla ry .. W Wm p~erwszym FIlr'.tYpadikurbyf.a,·w miar~ OK-I na~om last F,lrze'rwy mi,~jiz,y k0Jejnymi ciosamri mfotaii Lly~ ttC1l~ tttlklgi~, :le SkOfup'ia~ 12eS:to wypr~" wadzaf J~Olfltl'~ ,kf6l'.il m n ie zabija,t.

'Dla kOgOI, 'Ias,c:i ~ i'e iellta glra?

Dial elUlzall.IDwanycb ,g:imnla,zja,li,SI·ek?

SG!j lett: no,rm!'lrti~wyGi'i~j:~bJ rnisCl, a~eJD'i,egtl:q;cej jui ~:iJ~ 'Qn matel~i~I'iz@,wal 'iN r:~~~. POZ(! tyms~ tez In tie probiemy~ ja~niezJllli5Z~ E:ZBllne .illodoiWis:ko t:izy praktYcziny bralki fiz"ki,. 6rafi k~ fJDza ~m ~e:zenlt1.lje- §rredn i poziom;j nawet kor~ys-ta: ~Jak,l€hs efe'K~WJ a Ie ~10jr~( pgd IJWiiiig@tO,J Jal~cW19Iqdaf V1:crrethitEi zdecyd'~'wani~z:a, l!:!arGize Sji~ r.wlata.

f'I'a f9r:al!h. I fi 1'1 a S;ltllraw~!'ei ~h tib~ w ~g61,e n~e, jes,t na nid~ b:wr'Zlhmi,e Qffl.BWiaJF1'a" €Q olmil[Za zapewn~ ~~ fliUj!Wi~e.I'IJ£;sir~ s~tJsi~h~ na ii.DlJt~kl!)'Z ta,dn(!: dZi,ewcryn~ na '@'k~ald~e.

,nl~ ia~ Iu"phll

:NcrD' w.,a:sn~e, pa'UZ~i; p~, oS carlett - '~~1If efe:k:' 'fEMrre po,i'lu1enie §and:r.;y Bulih:rck i Laf1 tt:r.utt. a~'z t1Bl ~r:re:satjhiie, w.h~ll~iig~.·thi\~:5fU - mam WfaZ~fhi:e,. ~e' \lenetic8 <to gfl8~ dla gimrhl1~a'lf~tek., ktOIlf-e po p1f'e's,tu ptagFl~ w-cie,l'h£ sf~ Vi! tadn.i\ dl1,eW(2j11n~. I?lr~e:ZDa~ aone dla n,asf0Iat,ek w:,daj!l, 'Si, _iral

bajkawa g,tafilta i UIPI'8SZ.£Z·tUiU! mei1ibnmziby,rozgrr,wki, .. ROwni,~ifa bu:ial!2~t~~la S'tw&r~,r;j,a"'t R1yjJll~ 0'fll€ hi. 9'01 C:il( nbJl"mahl~i' ~a!!et mQigitby il:t1tr,e:c f~tQWa~z zajWi:fjJt~w 'Ilall uS'Qwat~IQ'€l ~'iecia'l baj,~:r1IFujrr0 's~OiWO ,d,b z,e pods.u ~IGjW.Uji(f

zres~ il:Q\i~ gn~.... leO.'

(D ililW'cla $Gadett JD:[~~chodii po zgpir..ml:!'do· ~wiata ImliiJer21ch:!;Ji, gd'zi'! si~ r.ieg,etI,elnJ~~ i InlM;)Ze;2,nie r1~u:t-a taatai](owaG (a takie(;au~ag ,lYe:. ukryte p:~ej5(lia), al,e liaha tai~iich restalr't0W ,iI jlla Princli!,@f P'ersiajies.t (IQlranlG:ona. [i)latege n,a,lezY'l;;lltsto s~a\l.(lowac 1,10ad€rwa~, ,€&trwa d~'!JgOI eo,mltlZeha si~ naska~aie po men,usadl {n1ie 'ma:,Qip:cjl ~!ibklegQ ~apisu i:ttd~wJ", ~r-2!el t~ l,!,d{tillliWIO;§1! W6:lijiem l(iezy~lflOWi!,( z' inny,;Eh br'(Hli i caly CZ(l:5 bezpje~nie'., ,~h(j'.e kretynsko uZ)"Iwac mf:ecZ81.

Wysta fC;:Z'!i 11KlijRa,t mitallrow,o na wi'~ksz,(l;Sd WrQ'Ql0W~ iebyniellloglm'~prowadz;tc kunny. W zwiqzJku ,z tym wa'llki n,aj~'$ci,ejl plolegal- 'jil"wtllgniJi'na,$ZSfbtillili1'wtfsib'nllu i@w@go

"k ~ ~.,' .

PJrq',I$IIS u rm,s";':r fN.v: 1Tt2lJ SI@ W r~ce ml~

~ Wr~llbJUwm1;1l' IbnISBillile.'I.'.~

Ji'8SDze zanlim w.jdziE!m,y w nietlu:te butV"wlemltiego, Napolecma" Marcy Tofa. WiU w,s,laj'Q nas nla fDwniny Amer,ki ~am:Qcnej" gCilzie ,pdlti{dzi2,m'y' fllied1rosli; !tu,s skall,p,Qw,a;nia i pa,lenia'f'j,lj pIDk.aju.

IEmplre do~hat si~ ,Qoti.2!,G dwcch niesamp€l~teb)yCfi d~datifjw. The, Warpath ('amp:Sil§,n jie<st ~~cirnt nalbardziej OO;zb}Jd.owa~ nym. IJlrsta'li~j'l!'( g,!f)~ otrzYll'ltUj,8SZ :zup€!inhe II'I,OW~ kEllmIPan'i~, w ktdlrejl d~, wy):loru ffli;lSZ' ~r~¢ n,~dOn,pFlf€h d~ilidfra k~~,: ~l1fe~laR!~(if:,1 rok!SJ!t4IHtn'iiljll~.wetlrutat 0'ra;~ lPilemion:a R,QWnfA, FXw:!~ID~' ii [zi~Kdke!6w .

.., ,

KI,llpanill po Sllala,mU

TwOrqr zre~~nGwtl"li z fD~~h w Empjjge szlakow I'eikke fabbillia~Qw,an.'iij kam,panii lfll~ ,2:'m~j z ~Qmnifls'z¥d, mi,sji. Th- Wai"!ZIiaiitH ,(ampaig~ pn1l'1Pomin;CI dIClda~ektl~Medieva!'" la 111-l<fejbt:wIl.absia'f,m~,rywklr ogflmlw oy Je~i de .P;merykiptQ~n~nlea (t f11f:~i!!'kimi'rr~gmentami '1:T'ffci!kawej. i ~Q~lJdrtmC)wej). Na.sl.7m~ pr~e~iwnikarn' mQg~ lJytjej PP['1~5talli razenni miires2kanCY:r BtytyJc1.Y~¥1 Hi:szptania, Ffall'l~ja i'Niderlanoy Qr~ro.dztt€esi~ S,tany Zj,~dnoa()-

<

ne, .M!ciJ!'ilIJ pem~ swohodt d!ecJdowania

,0 h"5a'h,ilil~!Sngo< ludu/oojestclu®cj~b'~t! ,1Jit1 stiuQn Ie g'gr;'3dflaJ~rel"s~aqtk~i~j.fabuIy Dr~ii ~~ 'nieJ~~di;eQjt~sei z ~,~tiiwk1[!

Tryb, ro.rrw1d s~ 'tilT,: lkampalli~lkM"rs" dluia o:ra! dornlnlllQa. fwytir~tw02a!~;z,y oezyw,i5Qi:eodJrl~j~cia,:koFitroJi nadocl(llowiednt~ llli~~i\ prowinqi. Zai5awa ro:Z[DQ~T'fa' Slll~ p6~~ar be w 1 t;Ri roklt Q$tamia :t\I ra nasttiPuJe laS1: kIlinl[@ffi, fQkul B~ 3: (przy dlug'iej kampan n i ,domIDn~'ji jestt~ 18!lrJ. Yasu ria asi4Ini~:e

·eeJu je~t 'n~prawd~ r:Ji~wiele - The, Warpath £ampa~Ill'n to nieustaj~cy,. a~"S1:G baftizuflrtlsttuJiQ!' wyscig zupiywajiitcym ctl3,s:em.

Riehlil,wo :.,\G Ind. a,o.Rami ~mje5-t1l!'i~GJhaJ'l1a\iVetl"1:aII1'~'Ri:2S~ ~ijl~me, Weliki MQSySl ~t~e:i.;n1ie na Ilitclzi, ibpwiem Jni!lian~e rtjie,,~GJtrafi,il[Ji.lnHih.J,k.mNa:(~ai~~ IBY zwyei,ti;yi EILIJIl)~.ejf2~~@w:~ mu~jsz m'i~e'Pr?lf najmniej tl"i¥krottlcq p~ewag:~ IfrCiZeibnq, - na 'e€hnolegia"r~l. f1t~maS2 co 'iit2:yC., Pot~owalem 8i trze~h oddiiia,h,w alfke'b.u2JerOw ije~l1a z l'Iijjdr:~szych j~~ nflstek indirirli), bf Po;(rcl1d.Z,i,t ~~ite £ oJjm~nibll~ Qidil!i~m r-I~j~ta'liiszei ~6tll'~ula:rneJ m~litji ~me:r,y~afl's,ki'ej Na ~OIU~li~ mlfsjs"Z .Sf$~GWa~ Inn!,! talkty~ - ppan'ft ~azaskG€z,en~u i za~dllgadM. W ,(z"Jci turDw~j mOGno og,r,anh~zona zQslata ,eko,n,aInl ila - lillie m~~m¥ np. r:e.QluIowa E w)f:sokasci p'0d'81tkl~,w. CH Cli I rnd la n prz;ygIQtqwan~;lUpellin,i:e swueiis, mnl ej s&.e 00

s:trUlk£I6I1Ji (jllffll pJantE!:r.2j'i i ~l~ad@\l!d' pa5Jtawion$h prze'l E:.ur€l1pejc:zyik6w. rnJllalfe~,o, ,rz~j~ m Yj~iZ regipJl 'nJI~z~qt!"hl!tii;a!~¥ do. BJ)ttY:j(z-,k~w~ ;ffius~5;z;d:i!Jrz1tje ws~¥stk:i1e'i~ i~;~stawmc sWf~Je - ,in.a~\~eJ nie JB!§~YzU~·~,~ mri~d tad A~til przy(hodqw z prawijin'cj'i.

Prowadlzi tQ~~ywi"i~ie td0 wybllJtdmw niire~ :zaJdowel,enia. IUlilltll' 5l~, prawdlziwiJ! zm'or. The'Warpilltilll[allilll,paigln. (Jl,~h3 z aerwanosk1bryr'llli t,eb'eJimfiitam,i J:l'D~cu!(zi sz:s~,bi'e rj1t'zij, hatwo, tak.~ .kob~l:I!is;t_-alm,i. 5:(1 j IJIZ dU:ie ~ r~ble .. my,. BiaU b!€Ij:ownicy 'w~st:!i~uJ~ P~Q 'fl~g?t am" r~k-ansl~~ {~j~ki,em j,est Meksyt), .. N!ijl~ dQ5G, f,e tn,H;:lin(!) ;ifh pOk(lRae~ to waU<(IIcz; tllmi skai:uJe na~~w..ypowied2len·:e wQjfl)~,fa;nom l}ed He~W:l1lym,

DIJDllliO •. Dli!IC:Q QISllal,I1].Dw'aOI Th,e'Warpath.Q,m~ai~nj~st rru::I'lrt,Qo,b:Qjooe i r1iertark.l'wsZecihstron n~jak psd$;tawlmJ przez 'CQ IS'rlYJe1'lil1!Ql§"t z g:~y jes~dlU:Z0 mll"lII,eJszg .. TO'

t~~~ p:i:erWSZ~l~ta.~a'~~ ~6~e'lo~ ka-:nIP'i3'- 1'1J.1' ,pr~ec;tul)dlzl ,S.,.w l~dellll WI6CZDI. ~lJFJIIJi-

jqC ten aQd~Qn w skl,e:pi za nj,e".tate ~~ zt~ diflSlta~emy:za wa~dwa kodyall.rtywaq.~l'1ie d:Q

Gr,a jasllrud'na [nll,,'ellna' najlni,zszvm ,p.IDziomil.

teg:o. z p e~:.stawkil' dlf~~~O te,~hn~,199i~r1~. i'iia s1i~ WGZiY mzbul€lowy~, tQ m csba f1OC1W /ch bU'dyn~'w nile os;za~ami:a't ,a.le rrasz,e pje'h~dze i 't-a.k·pothJa:ma. '9~,6wn ie: €ii9t:a prU€h.Jl~Gja wojsk,lrdianre nte potta:fl2tt1l!z kGlIr'Z)(sta&'ze

Stea1m:9 (drl:J9ip'~ ~I~.t~ Unitsitl)f~h(eWe.~tj,DI£ dGrna.Ji'lroeg"o 1 ~ n 6Iw)'Gh jledo@stek dID fJID'd,~ 'stawtowej lam,pijln~~iJ. 6a1 ta~ cen'e war-to spr,6b~a~jai~'Sril~I<:L!!e 'f~j~ ~'~.~jll:t naMl'et jesli fia,~elfl s'j.~J)JZe:Z ni,C[.:zaI~rrztlJsisz. lDIl1

IDWill datllatld d~o GIA lilt sprzedaw,Bi'ne do,t,d wy.,anie 'W LlStudze lib"R~' IL.ive, lo,fi~jal~rnlile' b',1y nie:t4o~\tpne. d~a iPoi(,illk6w .... VI nil5iZ~ml Ifra.J ill bd.~em Live lhie funktjtJ'll1uj.~WreslJde J'8-Sf Jiedina~1I Dkazjal' bl zagra,cw .nii'e!W pet"li legahl'b~i lOb a 1II~aZa"5i:tt na plycllf!.W pald.dle ,0 nazw •• GiTA; IEpisotles flrLo:m Libe:rty Clt,~

Ha p IIdelkq Ep~isj)bJes ffQrifILi.fj~r~·GiZY jte:st Wllspi'S'aIR!, tel 10 Ii~,wi~" .91'lW je~lrtym Op.akl'Z)WfllA1lt: I (hoc tQ 'OUl:ywistiie lek~~a ~rz~sGlda~ {i~5 w bml jie-st. Prl.e~~s· ~ysml~im. PQJawi:a is,i~' ,t;~ $~'€IWO rl~lry~ it .rnii~"dodaJft~~~To· ~~:I,atego z~ Epi21odly" IliIcQl:mJ!B kup~( o;S1Qbn'Qi ~ Iir~,ho)IiI~C na.~t D@Z :z;na.io~I1(1~lci FdE!J.. WO'WBU:'I~ '(.11 kjl~d,. zeal .t lewnlhil zabiJJw,: na, ~lko~lO lS~11[J1 go:dJ;in ~ bie S1irngll·e) i dlm~Q wi~C~h jreslil Wlr~lm)t Vol. to trybl s:i€l(:i0W~. P'!1I;oodtD' chJjc 01bJ]e ~g)r)J,rl baiztlj~ ria tym'samym 'smi"~rj kuJi~wile~i:e, t6 o~m~:e:nn e~~rQ!d:ulk~ (;j~1 rOzr1'i(jjfes[lQ' ~illlmal~BIm, ~emp:eim ] w.razEnia'm it Jal~ile d~:t gn<GZJ~wt

1:31glllbrieDlj i ~II'IJII.II'iClil

pit~rW~ilY '~pizQd~ The li'ls.t and IDamn~d:, 0~lOwi:a.dla hifSb):f~' J€)hnny-'e'g:l1I ~lebHza~

'eztlnbJ mdtoiYk~!owe~!;rt~ll,ga ngu.1 ~tii!ry bQryi~.Q1 ~jl~Z'e 'sW'oFm·doph!to '~Gl' w.YPuszt,mnym z w~~·zi!enia .sgerem ~I dawn~ mi~(J)s,d~, wci,~,aj,~€~ g~o Cf:) m$?! 'IN ta'ra.paty;- ~[hl ula'

.j!'o:'!n,",r,~7iO:'·'7·;O;r",,:o.·"",'I"" iiAct :14..f,' "lti",,,,<tI· W 'l''''''''I';.;'ISl·ku 1!,.;~.:~lV I'~~~~I~ 1~~~' g 'lcrs;.,-~ II1lW1_ Y . __ IJ I~ ~ '""'" .II.il:r.!-rt1 ~~""'_"_

~ ~in nwe ~1z,tJ~mlijl m:u'sj .5 i~. S.i1@"do fja;~. W THl~ Lo~t (Blrr'ld Ba,m I'!:ed rpTo~n,ajetilr nala (:I@il1[mlij~@jis;z@ I:Biutk1i' Uo@rlyCit,y .~ Ima.I'" mmiej syri1:P'iit,t2:nY'!1;.11 mi,e:szlk;a1nlcow tiej

- ",. u-\! - -< •• J-

metrolP\o,~,~lc. vlvs~ystM::o :~rzy ;~f~w~ret-ath

. '1/ r- '"",

Q};ilme:j,. h,e:a1Vy-met~Uciwej muzY'kfli a. l~ tll nar-

kornalhi~ lI!Z'aJ~~nj€n l-ed l1aj~it~is2Y~h utY~ VIi,e,k)Jlsy~:&lo;p:alci~ kt.ol[ym bez ft:udu PIfZ~~ chad;zi tQrtl!lIrOwalrrul~~ l~ zarij,ija rii,i:c i III nye:h I u~~il:i., ~tsam bi~hfate'f, th[~~c ~laral~if2ar~hC)wa~ w tfta~r~j~G~m g~, s.iZal ~n'stwie cilQ.WieQen·S'twiO, t1~z ria ~zqym krG~u brudzi. ~ribi@

, . .

r~ae U "s!Jmie'nfe).

1 teg,o w~!3III~leiU. "~e l'05"t oiIlndi DalifUl!edi to d(ldla~e.k d~. n,aJw~'~kSjZ"chf~nidjW' S:E)rj i" 'IKt&J~m p~ kamlpali~~ d~al jedii~90 grEl!~ pfue'lruJe;ir€lWR ie·~'~i Ita: fTGwyc.h tllt)6w~€:r;:iow~~h. Jedt1Mm z rni·gh .S'C.I in~p.ir~ane, Ig:r'ij Road Rm:.J:sh w~y:.§r;~lg!i nill motocy.k~ad], - F!h~· (JPS(f z~ trlEllEfor n awGZy,~ si~ Sl~~@ je1.dtfc, to ,~eszt:ZE !'Utail,ezi' :~mtzJl'c S~I~ .z tym, ie· ~~J arotilze'd~J:nety :r.n,zedwln!il~~ 15~~d,~.~ot2!r5te,c Z1 pi§i~\'~~ K(1'J:mmtlik6W i.to' ~~Jf~tbmn~w:~:d~ijll~Q~ m~~~n¥Ch. it: mO'~QcyklarMi zW1~zany Jest [ei i~ij!yny' nowy IN The, L~st anel Djin~ri~1 me,chari~ZfTl'r<l~(:)',w:ki .1~~lr?Ih::w'i:li J oruilrl¥ ~o (zfpneR harleyo:we(g~Q galnQlu~ wme~:ei lU' ~ekw:eA(JL. w i(1Jgry,cb ,€a,t,a b,a nda j:e;· ,:zie, ,~tQ w.vbrane.gio na m,api:~ !c€!~ru. MozWJ,~tflikl;e we!zwat SW0j(~ ·tDwaJzy~ ,,2: $wPl~ar na p~,ml~c w ni~ik"lt6.ryc:hmi.Sjjafh.

IQlas QII i:IiI1Qre.z.,,:!

Z!~lpe~r1lli:e i n n~· obi io:~' Lffib~lrty (:itiY p'~'ed:srawU111h~1B'a.I~,~H ~f IG1alJ tony. ·F,!I.;)!;fQ;i3iS.1J'i!f rA~:e Jmtogb:!,1J!1 Op1r~C sID.~ wlu.aze['liIUl~ z:e"wra~ Z· tym 1eiPli1ZQd~tn $Itudiio Ro,ks~EJr {h'(De J!PQgodlii~ si,""z ry-m~~ .dil.a kt~~lrM€M GIA. ~.V oral The Lost ilnd Daimned tly.Jyzbyt p~wa_im~

, .

! pozbawlr:tme·fajer'w~rk6W'. Tutaj WSiYSlgl~lJl jE!:S't p~esadz.one:g'el1ony, s~~ghSwneg,o

Ep'izadr 118 PC?

M~daWrta w~dka f!:r~'fr:,mc~,t~1r

z,. p~·eitow~ i~t~ 'doiG1A IV~~n~nfe' utwj~(>~ci1:il.an~~ w .~'{te:~an11;J, i.e lNy,~aITj3 ~m~ W~f;~ij~ n'laJl~~Cl,~ reQ t1QUlt~Wr;ftl .. .flajl . . gang~tf!j} f!C5'~~~~:gry.w,~eth Qa5'~" LJ~~. ~<"IIi.}. l~dnaknla bla'S2~J;~.ch-

e.f.e k~tewfly:(h .Drollm (;do k)6J1~h nine brilJikll~~ ·allmun.h:J,~}. ~!al~illepsze j,~st za§ to~ tl~ Iriit;k~ s~@r1t!riu~z~' (*:a~t.@ b~(§'o z. GJA IV II The ilQstand Damned) IPotqQJOne ~q Z~· 50 b~ ViI b~!Jrdz.t:I pllmy~ slowy :S1l105J~b;. ,~~, d~ jeszQ!e- wi,tk$i~ naJ~'~ 'tyrO, kt6r:!l;y, ,grilJli Vii"rft W.5:Z;YJs~I<~~ ocls~'orny c:yklu 'rIM odpOwi:ed~ltej ~rlll~jho~~ki.

Najlepszal '1IIIgOrOC,zna gr'a z ID·I.,arlvm Swil!I'8!ml'!

bohatenll Z911'Z'ldzajfjcl,Il Raj I~[f;l~zymi noc[l1J)'fni kllmjil:f;almrLtbeflll'(ii~;:alI'$el'Ilal.i>p~lrk m;asi'yn~ k:t~re Qcktari'lD '!!Jfaaowi .dlQ,'dysPO:ZYfji (pd ~eofg6w pJl".:sp~lai())d'i ro"ny)~ n~w~ min t9!ierg kii (tutb~af:Jl~lf ~ ~.bdrl{WtJjrllie, dzleWc.zyn ',Illll p~ukiede) orE~ PQJSt~'de n[~a le~ne (w tyml ~t~IWS~Y brat Bt,ude!1J!l;) Kiibbut~9i,. sa,mlE!( j~&Zcflce.b~rdzie:j1~a.If:llr),.

Z'tr2;e,eh hi:sttlrili tr~e'(h Ilmhi!li~~tO~, j~Ud.e Clp®:wiad:aj,~~grv spod markl i~TA lliV" :s~aoda,t),aJ,a mid~ nifJl)~D'dl!!ii[eJ V1i'tasni~ ~.a 0. lJ~irs;i,e ~a'IZ'1i!~re" pi!! ~,z~s€i ~JChraW1ti~~!lh a po c-~£:s'"ti wsp61n it.u ~'rt:lJfGW@g~ .!!:i:ej'a lo.m'egiSl .. Ak'G:j.a ma t~~waw~ tern p~r fa :!;D],i:m~ tO~.-fzaJmlljrFl' o:k11 i(jrg()d:Zi n)~ Jllca!mill mi:sja j,~st: p€.lIN,~dij)wa~ elltsc-;yt,UJica i :zwyIIUe, da~ie duio, o,kaqii (lro pOlstrz~llanii!a,z. !10WJ£Ii1 .. bard:Z(1

Swi~t[jl~ S'~, rr6w'nrr~z<~~idatkpw~· ~2,~'AII1~$-Z I, jakieo~erullie T~ B:a II;ad p:f GI~;Y {arlY. Mam tu n a m~S:li:z.wlta,s~J:zaf'SlklJ~;:l~~'adfJ(\;f1rom7lfQiwe' .z.r'lajw¥zszy~:~ btl!lynRqw lib~rt)"~it:w oraz 'fal1ra~tycz)nlil mi I!:Jliigi~E!lr,k~t'lff@eZn'i:I! lkt0lr~ nie dQlsl~! ze 'real~~ty,czni;e 'IttE'~·z!lJle SJ~yl tlIrka d:~imii'1l~~ijC¥ W~ ws,r~MG.2!~nych ~,I.u~ bash nocn~~jh (ry~mic~ne ~jd'f:lrG"nm,e' ~i~ III pi.lrfnera/panneJkt), t~, je~~ae tiJY\I\fa Z2l!Ik~rnGZ@Ae ~,e.rc-oty~znie: 'sugeS:~~Wfl'ilt an~~ m~,6t~,

UblrlV 'lUI" .. ;,ill slalrleh~

Mi~te~y rrnimo, wszy.~iki(i~ltydl 8irakcju W~~ dac,:z:e li~lnl~k GI1UV ... p'~niCIjlfiillni'ej W W,Bf-

~CQ {h~Zf~W§rQ.d wielu nBzny.c~ pqPt~~c~ i mddyllkat:tjil, ~t6.r~lrdel~Y p;a:1[h de_J)ilA. I!V wFlwo.wadZ't1: do .EIl. j~dna.zwr:ac~.:S'ZafiJo'n~ uwaq - ~h~l~ ~~ojawt{fn~s~~ n:0~dt~~.;

. ~e.tsY5t-e'mu G!lmlec~ fbfWtr1~GW~ b1ve. TcaklVl r lti1~ er~~ 'ayi'ln~$~j. W>'kan~nydri ·Gt®~~Jrlyclli tl!kQ

w pier:w-.szym ;ltdd,.Onie'dQ·~T~ IV. Q:ylFfhrl! Lmf,and lD$lirfU:'L~tI ([:1\,~~nS'~H: ·Mkr.o~OifuJ udOO;~flnlon~m,j~i8ini~ ~C@~.,_ ~jptawdQPO'doiltiie] o~~la~a t~,. i~ R;Q'(lkStat~TZ)'ktJle 5W; dl~ WJdal1lia,pr~l'Iajmnii~lte~Q;d!!ldat ..

kU'n~y~,al~ ~~nJ~'mdlbat~fQ, hy ad~9Wm~ni~1jk~'t~pf:4f:g}ilb .. nOirania S~Q.fl~i;8rny'Jedfi~~~e s~tl.J~i de~uk~j£i~ J@~~I ~da;1IililG 1~n jed,(!1\ ~i~PI\\I~ d~~tekc,.1~ ,mrnu nt~ ~,o:.~~ .110 .. ;;, ..

Qm~§i'Z ~rugim.gyrr'TH~~.al 'f

.GaJtony: J~lm ~~m~JnY pom~d1o ~dlu~gt;~~t.r1en~f ~C nIB m~ i!Kin.ej, u(iMre~~~1 pll1{fQrrn~ ~i~~J d~q':firfjwej dyStrybJQ]i (fa~ ~bQjl

'UM; M~N~lP!ai€e n~~Qib.ksl~"3~Pt .. f1a;~WIUQij1 obla,~p,lt~dy UkaZ\~I~

'AI wersji JI,!.l!d.Gw~j. Ta~ej ~asm~· . ~~ Ep.~Qdas.- frQ'm utmtty e:iif - Rbd:.~r rot=! l~~~r&c;teZ ~otPWq i ¥'fii~~n~ Wlk~,~~~goZ ~iawn_le~~m [.i~Flew W!jd,an:~.JE!j\na·61a~gI:~1 (I fi':S3j, ~j~dy1To

tr:LJdJ'IJ&n~rn~it;ale ~~m mdiliw1e.

cs ~~-sfaQge 51:( rfi.p:a <Oi~~iht'Smi~i0.mte~~~pNyfqG!h~1,j~~~,lliJEI'%j1IJl~~: 3~~) "wvkup;lf" MrcfO\Oit; - l1e~. ~ ak¢lb€h k.W[etJi1iVnraja ~ ,

sji Ill' 1:3,60 - si@',st;1lr~:eie'.IN8dlalliij;b] Wf~lte"' nje mzmJf)cbem S\Wl!iI!Bta ~ wi a r;yg0d1nj}tmi: animalejaifni' p.o$~a)~i (gt,6w"nietwarZM)"ale:tr'ldanQ JUz riil!¥' ~€!S!t~~" do~~~tqr:Gh:<s;[~ nji(l~o la. pi5~lrn;Ci' teks,t!~IJIf czy teigOr Ze Imi~'S'~ on:~ta~ 5;z~eQ6'tQw~ja k Ili1p.te .zA5"ffa'~~n~s Creed ~Ifr

to,jedo8.ik rntE'w~llk-a wada.,jecsl1i zafGzymyrz~ Th~'a'CIl~tad ():fi;;~y;lony ktlffltay eIPJQi~~ GJA IV - ~~r~:rz:y !ZTAV Rod&ttilil" p~wn i~~~pr'e~e!1tu= J,e' '~h;~j nit wersj~ s'wqm~t) 5il n i ~a; .grr,~'Il~ill1e~ r~(l. Pbza,_tyrrr E;~irs:oE:les.trjD. Lli:b'ert:y C~ty to, Il'~z,(j~ ob'owjiil!zk'W'~llIiIIie tVli~:rJdl~a ~zy'&tk~J:i~, P!fJlliatia,fz, GilA. I'll '('8 ~esl iiciru nl:lc swi'8)l:i~\ ~~lika mllllibniwt aile i :dla 't)!t:.lhJ M.t61~y ~lu~iiQ ·~!y2~l\itwal\y!m ·s~i'al91m, BQ (h~c lb~(:l· iet:! wtt<}I!ffi 'rok.u killik a - mJI'l;RwO"~(1~lpei IR~01 Foa(i~:pfr:1~JJerrrulla,Ttie S:aI1lD~J.lr -te dills Imnie naw~~~nr~e.IEpt:z',Gdy~ Ro:ckslta,r' to I;"rustr1owi~ ga1:1J[I~U i 'p'n rzll(i kQl~~jp,y itf'ElIM~:wiledl~[ IBIlIJ

Ryly taillde ICH_, kiedy Itplllaj,l1e 1Zt1€;Jieriii:1'lkkEulwyzna~_ 'talodal[,d,' Wi !g8:tunku, ~j( 18,11 lallia Rasy"alle","·~Juiirde.o.f6c;: •. 'Cfroe RewelD

1ekk@nai j@~SI pod ka:bly. WZI'li m ';1id!uio~~Gr,a nh~ Ima, lejmoq EO ,milw-nii.j.,

J ' I'

eS"leDI, ta kJego W &~ri'i T~tkeri, ~Q,<sprtJwi'at

,~~ (I€JJ :~at~ t~l/I(~a'shlle,.ongr.;~w,',~i f2ln6wsiUCil"~ n·ajbard.zi,~j.., 6'ylo to ~Islug~ nje.o,amiienriie ~bll'i'pjneJ ~~a1n k:i ~i s,W'[etn,eg~ 's~:stemu waJlki. P: " : Ja"l~~, Tekk!en ~Qbi,e ~ypra,c(rWai~', b8loo:Zlej godngl plDtb:iWtJ, tee d~t~d kolejne e~~d ~~ijllJ ukjj!z)lw,~~y si'li ~i'(in le na k:onso:lach P;~a:y"S,tadoFl",

Ilia IIdl5t 5.'11 10 Dli G n:IB:zm'ieDli

•. :W }~gg n~w~ 1Qdsinn~ 1§llriiftJt!m' jedtnaik na

- c- ~~

X bOt$ie. ,alSO., Te'k;k,,e.n ,6'trctfit bpwiem nEI" o~~e

wkuj~(Je korniS.ole, otleom:~ ,gren~'racj~li char pow,[nnr.) oyct'O, aial~] 5Jeifi!] Ok,fjzji~dp 'W€j~riah na ,uJielill~ie fni~wy P6idoffl, !N,GEI le nie' jest. Magia ,gfbie~ IIlie'fia,ia~ .,:SI,~ i~' iglltOwniie za!SPf~Wi! OiF;n':aWy'grafi(~l1iei ,~6ra .pi:erw,'S'l/f rall:'W h iStiOlI'ii cyllu Jest PQ<.Pnlstlu:rjbarrd~o, clrabra:: a nie,.jaR 1Ii~ W¢i!'):esmE1 bywatPjl/ni,ep.raw~lopscl0b;n!al;lj:nj~e'Salmw~Lt~"powaliCJj~CEfFl {j t'Gl maze' bye wblJsni:e; SpGWlJddWane (h~C~'lIJJtls'itd~owar111a 9 ry'Ii,~ 5mr:t~J~~g(J ~r~ jltJlt XI~Jil~a :l~01. S:.l:l!~~~a·te£j:,e \t.WO~K' 1l1rilB ~deJc,aiowal'ii 5it na iadlne ismtne llInliian, w 'sysle1l1iie wal kii -, dwie~ ktdre siie IPo§:awilaJ~} z r~iT!ydll ,powod~w 1!l'!1'pLyw,ajq t)!llk0 'IN niii~elkJm smpnilu MJ ~:rzEib~~g' start.

,iiellfW5za 1nl0000i n ka te tzw. llbOUllld c:ombQ~ c~y~li .miOzJiWD5~,gI(~CI!gni~ti.a nrC! zjj~mi'~ulaJi'"" d !JJ~'~ei~!;O ~ft, W pOiw:ietr.z.u pr2:e~iWfill i k~1 w 'takJ~.p0sQb. i;~ lI1faJ(:hlWil~jBS:t Qr(iCl gltlsz6-

in)' i p.Q~alftmlY- na ~~€lsy,~~1 clb.dr,.~'~t kt6)'y W.zJcr@9lar~ir9~!ilryw~¥tymk.o.d Itjll['laJWi~~zyG;b ~;zmnwctJw l-fSe,r.i~l~ wi~;ksllO:SC lrired'~i,ehly.eh glrnE;ZY H.~wetgtl,tlir[8ZaUWGiZ:t i p'!'w:nwe nigdy rlJi,e~yrkor~y$ta. NiecQ iltn:Cl(zeJ W~191,I'tda spri;!}Jilt?! drugli:eJ now.alii~ti - aw. "'Igre.~,ayli ~iOTscL ViI jakar WPilJdil ~tis~ea~ ktO:~J ,z()~taro mniieJ :ilii' h}% :zcl.nawia. f{ozwscieczQIlY

Lisilla, nowlinak

ni:e -:mpO'nujIBI.

wQ~O'Wnik.za:dfj!!~:e mQCrYieJs~a (iOSy] .gerr~'~ 1ra~lnli!e,jes:t bardzi~~fektyWMYI zw~kJejedllark ten dop:alaCiZ UI'ud1amia si~. VII m~)mencie~ 'IN kt6rym ~!.}S1!i wail kii i te k cS.~ r'~'~trzygh~~~€'. Na killk-adziieS1]qt .1r0.zegraniych pri,eZ€l mnle sesj i ~yl Ro ralz. zda r:Zlldo1 lmi. si~ 1~lf.aJ'Qj,lya( !IJltla'~flIY tytte'k.-dlmEilkf w~de.kh~.ifilt'l, wtasi~iwie cloblr2.~, be nie nafU,S-Z'di mwn~wa91~~ gl~~~8ko n.swi,e:~a"o·~~j~ W noweJ ~l~~i!;i ~gryl' rna pp pmstu ~irlewl~ikiezFi1la,c:?!~nme.

:QI~iIWCZlnl' !1gICSIDIIIOldll]_qiCq.gIOiW\Q '[;JgI6h'iie: I~h;ta IIfl(JwifnJe.k w te~h-.eni~' 6cnme lm~1[')nJJJe. DoUaj!em/y ,5, Iflow,rihwoJownli!.. Ikow1 kt6'rych p-otlr.1t:0w.afbym tacw~ w k.ateg()riach pus:zaania ol~a de gJr,aczy n:i,z Ipowaznejl prOlpm2),)fJ'Cilli no,wytn l'l(;)h8i1te,~gw. ,Przyik\ta;d'y;'? Le~~ n~iemJecki mi:strz suuk wa !kil oni!el:l,k:re:slorreJ ;ptd. lub AllStif ~]~rewirH~'I!e

pr~~rrtuj~t-'a tSi,~dzi!ew~yn~ zfHcs~kJdI,JJq;(~ g~ow,~ i pitami mecl'H~nj~nymi ~mia$t

.JII!' • u; h~· 'lo" "j!; :lc" I ~'7 b'

,t.I~om. r'nIOI1l:C!J'~,n@wyc· rail~It.J~;q ~lJall~Il;a11 r.;OJl~-'

talwa I~c;.t '"Styllem tar,a)1tuli" kt~ra,.1Q1ws:ze zad~Je cios21 mitre, z teJ stirony, .4:: tt6r.€!~ sl~ spodz:iewa:sz. is'ra.z Botl:f wi,eUti ,grubas .. ". k:t@wy Jest !edr1ij z naj:sz:ybs.zydn po:st'@t,i 'tJ camj serll .fo,za nimi~ ;pO'jaWl~~I't si,~.tez innm bohateM'wie' zliani z :~Qpr~~ClInkh ~Z~S.Gru 'Yklu - hta:nie w~jownik6w j.est'CJz 40, wi,~t je$~ zcte£J1O wybje,ra.!c'

l~nln:aJ n(!lwUin~a:·to~w, S.ceniar1k'l M:~de, w kt6~ mym igllld:nli,€! z fa[[iUf~, (d!eW;alw~ raa~J tyJ~~ dla znawL'ow :s,e,rii) waJEzymy Z Srstkalmi s~bych P,r~~(~Wl1n(;6w ~ (I;ka1:jronal n.ym bossem Najwli~ks.~ClJ jegi~wa{;la. to kiefjsl~a:·:gra,. 'nka - I:olka~j,e wyge:nero,warJe mal PQ~ir~ebl1 tego ~m'ybtJ flme.s~ rialw@twptl~oWi:e ~a.k d:Qb;r~ j:ak. areny.lalice\tr~zaI5jle$m fa kt, zeJodJb~o~Qwu~ j'~'$~~ b.l 1r6zn~ I"!tI'blr:an~a" dllialw9j:()wnik6w~ ktoJrych" wygli:ld i ~rocti~j~nio~!:i Illlotna d~i!~ki temu mrocno zrnle n~~~

I to wSZlS'tkb ~ ppdobJ1lie jqJk d®S-f so~fdnle tryl~y s.h;~ci~we - rest wzasadzJe w. pt}~dkJIj ~ Ott alile •. ja~,:el~iilli:ie zwyk~~ c;z:elkam nal l:e'wo~lutj,~· VII ;biij(tyi~aif:h, ar l'e~ken fi ~Iii~ f1'iS'- 5tety n le fest. IUDI!

i p1e'rW5:a'Y~ h inm~mcn::jl Q' m;~iflf W f1~.w,rn t:a~11 ~If Duty pecet€llwa. '5 p0fu,&~rIQ5( :~lra,;?;y .ikupiDn,th ·w0Wi~ awaFtej @raz" pi'jftej .'tt:5'f1i (~. :im~ ich IS§li@n) :h-ez:t;r(l!d~Q 'wy'rZY:l7lah:1 ~,ii~ w pJe:n we u:'QZl9l)'wce O;pJ:lftW Ina d;e~YI!0WaiijCti 5erwera~~I, ,Co 1,0 taki:egi~'i!- Wik~@edl~ wW.a·sni,a Kli'JmfJ:lJtefrleJn~~~'rol, Je~'m dla Qkre:il@f(~~ ,~lJ:g!J~@ ~y.. ~lemwaflY ph~ firmy ho:st:ing:~. NrQ takim se1Wef~e tlienrmoze'i'r§tt1IQWQclt:JJ.j.f:'QgrQm(f).W~Mie .c.lIJOZ' tiQ,w@'ln'ie *Qntiguf~)tfa~ Gorny'S/nle zainstalowQ,r;J}! i SkfPlJugufow,Qny ,s)ft511em r:ipeiaqjMy.

lampelll1JJrJler Quill.

)ak 1J~1 ~j'~ rnla~~~' multr~ Iil;[e~ti!.ym Modem Watr.filre?~llc~~ ~iQ~'~ay( fl:e'gry, lWY,k~'uiyt~ewmi~fltw' er.a·t:li'st~,d~s;~pn:t~h,aktua,lni,serwer6w (lafQ.WI"lO ~{dJQion~ch ilia ~,t'a~rywki prz.ez,g~aczy~ ja!k: i aed)tko~~iny'<;ilil), filtrD:Wit tr~b~ rG:z:~mtwki:. porQwn'~W~r~" .@:~IOin ~Ienilj~ (piliB~ ]. wydi~:e'Fa~: ten: I<t6JY ,M_ajbarebie] mu '~13lsowat .IN i€ lin 1'1~!!n jak pSEet~VIJ)f stiindat:dl ,ed w~eliJi Isit. Stail1la:ta~r,dl kt61')i' jednGfZe~,~ie'po:zwal,atw~silll:el!jaliz'l!lwaI1!DTli!iJ:rupolm (kianom,l1:gom itfj.) s,tawla~ 5V(O]re wta~ne~ rwery, a Ir'nanr~h wg ryN!Ja~

m(il~smkaliJe '2J~sciQwQ 1~!Jb cark0Wi~r;:ie i1lm~~niial~e· ;zasady rdzgrfw~li.

1ia~tWisrzyly si,~ spW:fe'!Z~l1o,s(i os6b 9 r~j§:eydh f1aj~;cie.l ~e sObQ i na wta~ sf'l~ch wa~1J nked" I bylol ,dQbrz,a. IIl~,aB cilgo 'I nfi[llit, Wall\~ W .Modem Wa:fa,. oN 2,fjd,ec,d"waJo5;i~,na zaprzes,tanii'e WSipi~1:aln~ali'lded,kPvt;t?':QftgaJlna od~ 'lZilw~e.dl'udzie,IGna ~". Vince'a Zalm,. pe.llll}brzLI'nk - (hcem~ by:screg'!Q1i wg,~, ·g,4/jakq:ZQP·roie·tQWQj~myI.~at(l' 5Q~ wQlismy, OkE!j~ jest to pow6d dob.ryjak kaiidy:inRYi bylew gre ,aia.~iQ 5j·, w,og6,le glfat! .. 'P~I"ZYJrllIY ~ir~ wii,iC~ 1aik Infini~ Walrd zaproj,ektowalQ j, zl~'al~nsow,a{o swp,jie d ,.ietQ~

IW'NIB'liP 1[8 CllJlrOIZI,PI

,PI'J:~'s.tawll roz.glrywki wie,lo.o.sobowlej VI Modem Wa,rf:ar'~ 2jest !1'WNet P,od~q ,l1alw~ ikryjie si~ s.ystem :d;lrler,ai,cy zg~@sz~nja uzyt kOWFI i:I~&w w)!r:az.aj.f;I,q~h ~h1~,~ ~GI'~}i!i',C'ial r<lz'g rywkJ] ~ "G1!Jto.niJatycz~ fiI ire '{rJOfJas@wlIJj:'l.cY iell '~on w:zyll~d,elm umiej~tn:bs,(i ttu par~6wnywa"l1e Sq, s~rZ<itDl'l[[e ,~romadzofl,e stat)!sty,ki glra· ·ay) 'mr.aZi1Iokaliza~j.i,. ,ei t(!kie pr%Yp'isujq;~ r:y Jednem'U :z f1wch h o~JQwanile s·esJi, W.pwa~~:zncn:zy"totyle.,m,otl W~qcze~

I P1I"li:lil,

ModlNr:I Warfa~;e 2 ofleruj~ ~af'l·em az 17 p~layli~ U050WO n)t'Ujij~'h s:i, tlfYb6w

i m.ap)i z ustartnnym.i ~ g6ry F~gut~mi, 'diJ·kt6rY,f;;t! I"flaill\a;d~cz:y( H1f~S,V,S1f!Mbwj mat€h'-makhtgu {'~oj~t~@'nia :g,a~zy } .. WSfac nk!';' sC1"a~ ulery m0dyfikacle'dr i~rnG~@'~ g1' d~a~hma~thlJ h~~iYk~ e n aJ -6', lWyk~)! be! metliwQt'Gt tW€5I'~llia ~rlizyn, 2:~~

'~I Fiji 9aCi'Z t1aJrd~lllwer j'l1~ I~J e.pr-6~ s.redlf1l.i~.~'PtJJam:~o w ty)l;fr~za~M~' ~~~hm~;.. mu ,,~aidy &aJm'~ Clra:z wa~ 1 fie. ~ q@ rsszta t]F~b6w. eperta jast b~dz o·a iraralJianru pwn~w za kon fQfo,wanie lug,pr.l~~nresieAie fla,gil do, bal2.y. b~dllla w"$q.d(~nitJ b~ JJ,~(;iwAika. ~tQwem,;«l,I~ kazdeg~ to.s mHega.

n~a, glry' die" 'rQzp.otl~~nt m~(zu w najr-P~(),I!S~ym rrrzyg.adku Citiell:i, ~it: ~l2y ~Iilkfti~~ia= Graj ~)JZnajdi,gr~=·)i wybr.ana ~11&yll1s'ta- Od ~illkp do~m~unas.tu.$,ekund poznj'eli W'ollne sloty. WYJl)etni'i3Ij.!lsit; grtlc~amli i r'a:zp~:u:;zyria''Si~ mec:oZ.

lozwi'ilI!z,Plnl[ile to HilI1!I. tlJiieJw,qtpUw[ile' WlieJe' pllUcsaw. No:wi gu,tle (.a9t&.:ih €aj~ Gas przy~a) "Iile' f.zuj~ si:~ ~,giub;[enli w merzu nazw i adlresow SellWe'rGW, a ta~e rli,e rn UStCJ! si~' sbClwla<! Ib:y:~iif!

Iii

'0dp~loFl~:Q MW2, N'~e W5lP,)j1l1ill"!:aj~[ f!) autflFitat~afrl~tn!~Eiil@!an iu i ~I'ik~wa. F1liu~atl~. NaJ!walZl'lliejs\zym a1tuterl1 z putmktu wi[dzeoia ·two,r~QW' J~t· If:l~' p,etrJa k0f'ltml-a Mad ty,m, kto i W C(l"Q r~, a tytn"S,am¥m - ecg ranilt:Z~nlB ~iiraawa~

NAI i1Ill.Wllftl', NIT' Dg,aniilOlonv

Z df'i,Ulff!li~j suon~\lnJa,l~zy srli) U:Ciryt;lli:i'llitJ .. rna ~r!lble;ma-P1li oraz powai;Ayl]1i In~erenejamii: w -swo~ad~ 'gry, IwiL8f~·a 'W sto.§1J Ik.U li0Uko.c halnego p;rzeil wiellu

r 2 IlD j'8'ld'e.n w'illllk:i woriB!k Z pir1lzenlamli.

wyrzuconyrm z rl~rywki ZS tir:a~ urn 'e';.. l~1rlno:s¢i,II,uhnirezn~j:e:m,Qs..t~$!:d.Taikim ,ntlbki'sm .JeS,tem Zl'€ism~ i ja., Wli:t€ S,inn tel mJ~!tg~tYl!loo prpYkJas·· ~~ t~m l;J~yste~ ImQ,wi, be na pewnlO u:a:ynil ~n mll1JIE!' zy;cfe: prQSfslym..ilntegracj~1 ze Srj\l'IlIQwi .. sii:emS~eamworkS p~~walilzaw ~atwv 'sposobzapr.aszarcdo rO~Brywkh~teamt:l" wych zltPlajomy:ch, nawlrt ni,~maj~Y'h

:A1e~wS:~f'} M~d,ern WaFtare (a!El i inn~h pe'l'J~w~fh ~r0~!!..lktJi"'z; t(yiD1arn

, It'~ DI~.. :m""· ...... OoiI!U\b,,,.n·ao.,.'""'trch m UI . ·1~"I:lIJ;lftSl!lIi'n",",1I'OW ""leu ,'_.~ ".'~1' _:_ .1.

,.n,zI:i(Zii bfa~ Wip. Ria dla pDpil1djt: .. n.ydll nUJd.ow~ talkj,clr jBik FlrG'lmll~i PAM Cf.zy Op;ie'l'lwarfi:lre .. M'ecze, prywatne ,pazwa'laj'l!!oo pra~t'lai il1gero . c~~· 'III/ie~e ,aspe!k.W"w rlJzg,rywkil' ·al,e s:ubtG,lrl'€ llmi.a ny, np. wyrzufel\lje z rIBej min ~11.ay~

A~ -hr ..

- ~.U!l.J

P:apLltlamm ,,,pe.rki":tospeqaJne umtejr:tnGsd. kt0r.e graae mog\d,C'.lbraf de swejldasv, S~ trzy rrtieJsc:a, na atWityj' ~at-d,e z ~i:l;ni% lth list~ Na'~aQ~ku~gry mias;z do, wy~on.:l

I I..,.. • d ~ .. (' . . , I"', 'b..JQ..L\:.J. " All

po . Will na l:\:aZ~(C" mU:Jse:e np,.me:w~p~'Z)~rpany ~PJf"il]t UI:.!;SZ¥lliI~e pr"I:il,t:l.u:c,wy.wame~ra

ptreI'WSlegt)!::ftutu) Rol~jne (:)db~akG~~si, :zas .p;a o5i~gni"iu :Qkr~Sklneg·0 po~iQmu doswrad~Z1?nlla. ,~atd~ ~ atu:t6w fflPzna pOfladtO' uIEl'pszyc,.zalllEl'aJit Pfzy'pi~an~tiQ' n:i:eg)i) ~:zwan[e hUil Zalbij 120 wr~..ge,w. u:iy,wai\f: Kla8zoh~pwca).

Dollar Gd'I{Qi\!,iled 11" eh ,!Jtui0,W tio styJu ·grV, ktQW R~tefujetn,y na .daAej mapi!"~ j~st ·kl!J'· CZG'fI!!Y: 5trol1li4(Y ad'SiarE I';a piaf'llV5zej Ii nii 'ff!J!Ii,tu"t1ichodemrliN~h~tniej vvi,~ wyb&fJir~ zes.ta)w ~ad~@t Zi;mJ1okfwts~ NjMiJa. dajgty j'm ~wa' dlldlamki'dtfbH}ni, r1iie,wic!Jziarn.oi~~ 'W termeW'izji i ptZe'l d:zial1~ stfatni~z.e, a tCiik~ dtct ~i:ujnimwb1[)ia ser~. , .. P'~iri~lll~ll'ly.N

• t:',' (" '~~ b" '.;iJ ~. • h . ',Ji' hM

! I ".ilenotls ;,)amQWde" zas, ~ [e~J"CY· po me.:pl~ z pO'ljwo~nyml s . BtgtJnaml. pr~u:zej ~"'~

sktonll'1 t dpilrat 'sl)Jlje Mara~Qn. ~g~ lekkq;.oraz 11ewne creJl:lw$!nie, ~l:yli :nie~y~erpa:I'ly 5,~rirn., "1~bsl~ puru!Uan~e' "s;i~ i wj~ks:~ reru:!s_frs,rt~ z ~m~lr:a.

. ~l" • • •

m,ore I 'gralna1*,ul\ow/~~uz J1mm Z1!S~~-

giem gral(4y. Przyzwyczajgned€M;We',n~h r,~gllJ. 'k[!etr:1YS-ij' wi~J: zmuszan,E! przyji\e te n;(lir:liUlQ.ilne~r,~~~ tw~rn'mw 1,,,,,1:1 pD pr,G$1:u ..• PQ.S,Zukac in1flej..grY,;.

~rzy'~:rf:l nliespodl2]ank'q'., k.t6Ifi3 nlt~2:e sJlO;t~~c gwa~' j;)Ufj~:aIS mat.ltj~ b,)!'Wa "te'! :la;gli4JJet'! lioiSt (g~lsp[)d,al\zl, kt;6ry pockzCls pf'ly;dzie,lalnfia otego przywi I~ju rnia1' najl,~psZe ~2t~1 ale ';tIJ' trakf'h~ sesJm

I"....i ··1···'

I'J'V.mplite'~ ~a~~ m il ~o:& W' t e Sf;Jijga:e.

TU';e"dll:iik nalezy di9dat~ it ~awis'ko, to sa me W sIDDle les:t n:ad ICle a dQ t@igi€l' maze wzas;adzI,e-~5~iI!l!lIic:w kalZd~jmrz.e' Ymo!lliwi,~j~,!<:e'J ~ryw,i:ltl1,e Illost.G,Wa,ri ie. W fZU':ZYWa(1Jku IQ.p'U~leilija I1DZgWWR,j przez g.F2H~i!!a ~ehlilrtG.ego m1~~~ hos:ta IW' !Ife.fi "pqdejrtnJjer. ,~IQlIle' ~'~ze~zanial ,,'Gi~,iaAt Of)' ~nnem~ 1J2ytk'ow,ni!kowi. Ca~ meczl.amiel'itwowaas CD I3'rawda ,na ,kiU{a seklJii'l~ ale aa sil~ go ~n'l~~'mlniej dak~MCI~ Hm, ;€z~lm '!lit ~tI'mlie' ~ ml nltls-a wyszed~··~ly,s. (,etroc m:i~ei"vVerze' dedyk~w'QnY:'m talijre ,~o~ nie ,~da.rza si~ ni'QiGi:·,,; chyba' !e iJw ~a:d n je')I,

Dpl.ifll g\Oir.zel 'miicf!w,a ·it~. s,pr,awl J meaami,rywalnymli.Z;uwagli nS'ko.Aieaiil(jsl f({~t~ni,a sj~ .~ SJGDbq cb;ire:S.i~.cu

i 'Wi!~"C:if!j kQIllPl,Jf'Em)W g'~$lradajq~y,(J~1 o!t~s1Iolr.le adf'i€'sy interne'towe ,!nllln~~y W8flid ~I~~ca ~otwCl rzE!lfUe. NAT"U;II" R!sp· p"l~eg'~ z 'glrub~za l"Ia wt,(!zeAi%l ffPf:jij UPIn R(IUnlve'r$iI~ Plug and Pilay) w PGs~adQinytlfl route~~':16pI)Wif1f1~twystair~ a!I~'.)l!\f rze~zy,wi§tQki - jako'!e' nie.j,ecstem k;lan:Q,Wruell1! te i~nro:rma,~jfe rnem z drUJgiej~ki - p'~awi~ ni\g:' iy n~~~~a rzasb:vz~ 'Qbal slk~ady um6wiollle;go meczu O.VII ®tW~1'tY NAT m~Cl. {zaiS"em d La,te!gp iJe< '~ra~ente p:ot.~fit.i3~€Eilsl~.mdllaltegQ' .2!e' l reillych p~aylll po prosttl hire mog:~ ttrgQ z["(l)lfiic. Wtediy poz~'Staje ,aI60' g:r.a '1M o.:kro~0m)i\th~:~s,~Qta:dl .. ,a~b!jJl6fgodzi-

~ ,,' ... ~,"'..i .'..,.., ·'"i " •

lilY proli.l zal\]li'aj;.i,iUlICii si2!sJ' prze:z T.GZlnll@

Q$ebY'i'l.a In~~ L1d~: sii~ 'WeJ$~ w5Zystk.m~ (Of nrretrudno ~g'1ildin'lit (!Z~sto I~ofl(:zy ,sj~'fil! sldem.. BJ~mj~tidlQleml~ ~r~ui~oo!, ,a" t .• sitnota m n,dedykc)miq .' l1"so,we pOWF~)"ty k~a"6w dQ ICeD 4'wydajiil,si~ tu jak rrajbatd~iej uZi1IS:ldinioltll!.

Ille jall·Sil' W' '10 gra;l

Pbd!izeijltern dQ 'fTu.dti Maoem;Wafi3lre, 1;. ~ perspektlwy t\0tah'l'eg~ rlubis;?:,cza, kmwe nli',e zrna:Q'akts '.~ \III Sfelei' W' ~aan"ij" Ql:;isi0ni.e sefiii (~II of []'~ty" a olStaitni! Sli kce.sy w FPS .. aiGh odnG~si~ w s~k~0Ie PQdstamwej nla q2dm 2. I ijal I" ja k, bi

'bywa, ·~1 pf~rws~rn ra~em, trtlGltlfj ~ola~!ZI., A le l'iedtugo~

fakt fak,tem, przydf~¥lz\c, Ri,ef .os~y. fBi domultl. ~ Ul[.qll~ tl'leba sii~jpfLygotQwac nil, k'ilika to/ilardyeh lekcp prze~fwan ia. Ma:p i:l:0.S~IPI\'I~C~ ; ;~w9i:(erj' ies~ 16~ kalGly(t ~ 'w~as:nYlTlli H1lbmilllr~(fmil pu iii ~ tami obserwaC:;Yjn)l'mi~ umiejsfowi~:, niemr fhlgtr lIlloc:;zn¥mi ~ieikami JtJ,il Witkswjt". ioKa'q[ pnedstawij-a ~rel2t~ 'tererrirmhiej lub b.2mj~r~ji!uib·· fiI~:roW?l nezlka!l'lli1lile'miGa!mii~'Ghatkami i baraikami, W. ktor:ydl rnozr.[a Si~'$kry;~ i w IUPflIG I rrH~',z n.~ zQs~a t~ d~pacllJ i[~~y:r:n I Mal1Y 'oerili~ or;tl!~Wastelandja~i:;) j;ed~ne d,e;ljq w 12isa~b.!r,e mlPzliwJ~5C zazoaiflia walki w' ot,watltym terejlli;~ na,dlJ~yrrYQ~Qln.5[e - iN ~ien~s~el wz(i!tui' ,05n i~'ion~Gh 10,-

, • h ;1: ... .j\{ ~. '..Ji' ,

fOW U/!JW.s.OJleJo_' ego ~f)d - a \IV~dLJgl~J

w wyso:ti'€'J U'awie'_~k0Iji' -. f1Ii\1rlbylat Rad ,ynf;ai:ern. ni,ewlifczanym zwyk.le 'W r0~-a~~ nlapw Iblmrlilstadi,.1~1rJil!tllgj,aelaj~q .!'a. ba ry,W w~gks~j pias k0Wfilie:y Rust,na, kt6rYflil ~~de·" '. $zrst~ilm bie~.Ia si'e w.kG&o, z.abi~a i@Jinlei

@proX2tDpo:grrciAi 100ka"G:j~ malezy sjtrownie:Z·ljauaycod~w,tmnie.go ~"rUmln,ia si~ w5p:6ldziafariia w 9Nple mali ll!!tzy..,

n~mnlej· podSiaW plZetW!aniia, zWtasz~~a, W: ~!rdzID:~j t~kty'[~ny,th 1!rytlta(1ih; w~0:rY:c1n low:'spi)JI'~ ~sire~a nn:elfif2iba tra'J~ li~yilt najb fGizlej. M ntS'oo:Zaj({,ta ... n0dlQbi'a~Je~;!ae niezaJ~t\!bb w<?i!l,i sie utzi. wszakogcly 1Jb skromi~} mam na kdoole Iledw~, ~ 14 tQ$g,na'flie m~~~. IDI:a(Zegoj:adi~~k plis~, ~WIu2: nile boli~

_~-'naw~ 9'B}l dia!itaj~ Maw. tymj)~ieI ~h~ $i~,~de,9,iF~w n'asf"t1FWffll}ie~uf

lap la'ia !

IP,I) pre:M;s~~dlafegQl.ze· m~e:umi~J'~ i 0r ~d i d~SWiJ~d~Flie rosn~.~gr.yna €it: (tto ldiaje,jJ:~~~r~I®Jj[f~!iJi~~~aj!'mt 's~e"Ze'lrri'm@ €,ie~pDkl®h,sf0wrnaliktntef.ltb.w IWNetllle~o.~y:item ~~~y:graayf) ~:€lmbny,cJ~tJlmlei~tttQi~i~h f. nie"pQ2jQ1mte ~b1)swlada~nla1:} 'Sprawd~il gl'i ,(a~i:er:n riieilre,; 1J.:lla~;", wre:m, :~ zawsm m~.m S;3C1flS;e fI'a re,waAZ. Ni§dy ~m'~ IPOr.y nte zillarzyfo mj !S~f?, ~,ym W 'kil1l1i:u mecra€t<i ~ r~~a gj1i~~ h~rtowo, Mfie i1rm)1~pdPQwh!~i:uet~ '11lij3'Wet Jed~t,l'n fra:g,iem1. 'o'WSZGl1l, n1reT~'Z zam'ykatem 1Bbel~ n.8J- 9iit~ IAo/lliklem J¥)JJ fI'~tlIWymi [Q w:j,~idka :zr l11IDjega f:t:lGmf'::k .xa~h6waw~l~ ~jtyltl gill}" r ,Giimaflla 0 wt~ne wir!ual ne ~~Gie'l;)Brdzi~ "'Ii: ~ ·~fli~·JG.lflji.yny' (Qbie~ ,u)~' p6fJJClWti .. ~liemn~~J 1m J'~,wS']t za- ~

--- -- -- - - - ---

. .

. .

.... " ~.:.: : .. ,.:.::. '" ~

. . . " . '- ':.:

IB1rilB Z)g,OinOW' (,Ieath Stlr,eald,

Tym. kl6J:Ym TIle ~iJzie w· gt2S _:,,:~ ~obrze z ~~od IJ nagaOJlVllfano mfof;lszreWl br,ata' (kt6:[v,lle-st nOOllem}, gze.z~~l1iapsa (k:t&lj(teii~5jt nOO~em) Iub z~ia, ~tn:ry na~ilrpn, n~ kabB1 (Ilajwi~kslegn nClOhla. t:~ WSirf5tk[t:;h~. Z~IIl0~~ p;Fi;yd;re;cl,~.sen~ ;z,g,qn"6w, Jest, i:~~ t21J:ry fl?¥ t~bl w~~'Snreillcltnakdwa~ i'mz~~q, n~ ~Ct~Mb:r:te~ z~a:d2je, (,o.se'ffe).'}qar ... t.Ylbite'~rzedwl)·e-.A~t)fVIJlJjq~sl~ ipS zaliE:2,efliu ~erl~ smrer<i bes ani jednB'fcSI fra,ga.,

Milm¥ tu N~J~q~~ ,pezw.at:@]jftfegf). ukmtt klas~mi!s!2fmu lai!l:&j;~y~ 5r"Gd@k,Jrlrloctw· billowy daji~Gy' ipatlw6Jne zarrawie p~e,' td :sst'und ~\ repawnie; Me~en~a.rl2i!tki ~ICi.femu pe imiffrci UlfD'u~~zamy e(ib~'p~a~f1Y' g~,aRalcera?: Hnailwy JI~stilZln UR10l,liwiaj4¥ pm utr~~ie .zrlrewia {Z.ilJl ie St~ i 4ror!~tanie :z bruni dO'ml omentlJ d:o:bida ~fle:z- prledwl1l~' l!lb. ... ~ft~glD wy.zd~mell1i~.

0; .". I"" "'- ,. ...... i1. '"

'~,"a S1J:~ 2Ji1lll:eFUtt~, a J,a WE'I:9.iZ 'E~]:lj~ rue-

stabnit~ sal!y~fa:kcj~ z zabawy.

Tym ~f€iziej ~wpadaj~ce (Q r:hwi I~ pun~ d0swiad~nta Je~2lae bardzll,eJ mniie ,dQ r:Jiej zad'~~ji\. KontynuujEjc t~atd~~j'~ z wae[l1if.!~~z!!fCh Calill of I]utry, mliiti 'IN' Me d:em Warf((re- 2; to j,edielll wiel:~j wor'ie z pte~ell1r-amil. ~G:;e na~ 9,ra.dzarni !iq Ilu fila l!dllb :spoSiobow :za

l1'delilDll'~ wszystKo, (0 r'ob:ili(. Kazdy £ra~1 to 1W1',eJlne '50 Xp, ,~kLe _P'6wi,;kS:Zdrre Q€llnuS'ami :z:a dal,eki s;tnM~ l;~a,Slsh'Qtj u raul{lw'a'llie czk.lhR'a d ruzyny;, oaptacen ie sJ~ 2a-aesnj:ejsz~ smienS itjp .. Kalejne p,Oz.io.m,r'Odz.naczenia, tYtYIY,-~mblematt~ a ta~"e odlbloiq~a!nJ"t atut;y;; serie rnfia'r~ ekwiplfrne,k il dodatkl do T'I1iego wpadajiq reg u~ar,rtile ria kont€l; ca~ aas ,~,ad'lii6aID~go ~kspei~me-nrtqwanJa.zn~;wymitakt.)!kra~1i. Na 9lr)f\Nal nmsi wplywa to.~ho[:erar tanta~styani,e:, PQzj'Omow '~Q ~ddbyaia jest w sumij~e ~Z 7,6:9, P'o, Zdoby'" ciu pierwszych 70 mla siW iP:rzel:K 'VII, ll'Jb

pr;estizu - W zZlmian :za ~wrgt dopozlo .. mlliJ pie~gO:i, utrat~-,edbIIIIDlkowalnego $P~witl't~mujerny~waaS$R~j~:Ir:I'~ ba:re't~~'pr~ nkku.Jltak_dliesr~ r2zy~,

P,r,ledel WSllSUlilm drui'I'DLO,W,D

Jijk przystafc na, wSJlo~aelsny ~P$,.,Jliie~ malll W~L:ys,tklle ~rybY gr)!, majii 'Cbrf:l~ai~ter druiYiIlPlfltY Oeden jed~ny dealthmatGih "ty:pu "katrJy sam!! nie~desly si~ jaJ!~~~,

'Q,§It.(tmnq -R0'puJarnei'~}. [).am,ygJriie w-yf~CZ(mf jest 1.'!19ie~ pf2yJa~ie:lls.kil c~o~ Ici!asttp1ne 51! niwni:e:zj@!:o n'iJ,odiyllA~,e h,a rd~Q're i rcyltloiS,zet l:ii~lird'E,Dn! zmU'lza~"~B do, z'waa'nlie wi@lbzej uw,ag i w k(itQQ s.rJi c~~I!JJe,.lJrEzba tlry,~~W ~ map mnje I$OIb1;15'i~ jaj~ ncubl!l~l!iej wyS'uaraaj t}m ba'ra:z:isj ze d0 'tej ~er:y por:uszate~ si~' g~,d'Wr'lie ~.U!,jmi~~cl;?l¥ trrema,c:rtetJ;!lma, tYfJl~m i roz;ry,w ~i:," A wcmii ,eios~pna Jest pr;zecie;~ WSipO,lImier ~ mOili case, ~twail1rzenia meQ;tj prvw~tnego, na wlasnrch ,zasadaeli.

L.' • . ••• .. 1..,.,. . 'l

CIIDG: m falle'1: nl'i! rrlil~ Sl!.w'rzySfoili@:m..

Sei~ie. otiar (101[1 Slr.alki~

Zabf:C:ieblllZ tg~ALI ~ilk1J1 erfiax r:ztdu (ad; 3,~ z annern Bezkampmm1sowyod

~ WlWyZ.) PQzWalaskGTzy!)ta~1 Se;rii iD1tar. 'fzyli r6inleg@ rGtizaju wsparda zsyianego naj[l)~3:ltiifj .z. nf:eb:lm ~u iJ~~e~,~ Ms;ej i hlJ~tra,'R~xz\eciwnej dru:i:~ny. 'Kili Strea!K6w jest

flr~nasl€~ l,e4lJJdMD_wywane 'S;~ one pr.zez gracza w wybranej przez ni,eg:o 1k'O!ejnQ~d VI mlar~' ooebywania kol~jnych poziomaw;

W~f6'd papulattliejs.ZfGh 2: I11kh naJe:ZY wymJenic 'Nnajtl3lnls,-zt' SSp' pokaiZ!lJJqG~ dmz.Yil1ie, wn;lgow na maple za 3;; ofiary; ,:Loask Pfeda'~or {czyH de facto kierQ\w:RY p&tIsk 'ft'j- 5tilZeiiwany z p,6ldarlu samdlotlJ bez:zato,gowego'P'tldatali} za'S r9fi:ar ely znany i: p:a'Imi~tnej m.ks}! w Coott" kr¥~cy nad mapq,.AC~ 130 ziego Uzema pot,inymi dzia~lGami ,zil1l0!iat No, myba ~e kt6s ..5zczfSOem ,Jumiej!;'lno~riaml.i~ b 05lll5tw~m ~Q!bije ~G 25 'ORar- w6wc:z.as ~:zie" M:pgt zakOfitzyc g1l'~ 'Zwyd~-slwem j ~dpa]f~r1iem pfn o~alji ws,zystkkb uGzestnik6w przy uz.ydu_atomowh

J~1'ii dmUii Qo jakJJsc ~ plynno'sc .... grywiklE jal~ll) taiWeJr nie· b_, n:arzl!!k:a~~ Nlezalle~nieod ~or.ydnia i1r;l~cy.'~he'midQ

• .,.,iJi '1 " " .:JI J . ",.IW""I

'Slry~W5zesl~Zl\'la)J~~ '~limC::.J:lIiZlWnelJ;Qf I"~ ~

jut w pieNIJ~m fygodniu IXJ pmmi;e~ sp~Cla~ si~I@Riej niz '-ally pS'oo-tQwy R aklad ljaw6rkif! 8'W momel1ci~ gdy w piSzt5team p,()ka'l~ea;Z1aOM,;nit:yd'}. li£g'] 5i~ldafZaji!1 Qws,zemj al'e'flie net lyle ~,~fj)~;ilebyu~awf€Zni€ ~'Sy~:tozabaw~. Go ~il ka m~~w tlosta.odetnte Oub wy,'~nla €in 1¢I:as-}'ar1Il)' ~l!Elgeq uwt~ i t.l"I8ba po,mkC:H~ kuli~a,se~~urid na w¥.brc.anie no w~o RaznaWet:ewrlielO,Statmalg-ziOft . iob:~diZHem 51"z p~®rWr()tllmw IO:~by. ([6l1 castilla vte.. mQhm~l7IuitlJpQ!niteJ frltgp1illila,tettl CI~I]ej.Jm~n~ mi Spojrmlf na, ~alo~mrlt ~kiem IklanOW£8, ktorty. ljadt z~byi kilka~ nasltie f¥si@q '!1If;l, t.;liwnilk6:w.lffiI P~®mQ~

. W multi MW 2

- - -

IIr,8 m~i s:ill flantasl,vclzLnii,111

dzie w C€lE:l 4, ai~' Gn~ jak r~wniet legn kntaiz-Y~luti!:ZYUuiZ;Iapewn,e.zaFf~n2t1i~ z Modem Warfare 2i w,ci~n4e wnia'S.ldi i wy~~!~ref~sble\:z"an~e. '

Tym ,jedn@k;, ktot'%J pod:chotti. 0'0 mlulU?; ,oba'w8Imir- szal;rz~ I,r, pule .. c:a •• ,IIFI~h' fNJltli~~w t1i]1iUlta ~d!~t~anre'll ,It te-am ,llG1at {a,omy§ll7Ire'lEloa klaiWl'szem, nZ"), r!re2losta~e WZGre' c:not i (lMstG$~t. Zwfa'SlCUl' W ptor,lflwfrani u z Je': efi€iarn:i!c rbim:'! ~tq~~ €I zad],~dFlh[h U~ytk,@'lni~cctli'*bpltSa. Rhn~'mdui !iii~ Wk~€ili'. Jill z;aS,Z. Le&4D.ead 2w·:eeJIil'e.i Gralz Modern

\.,u C "l,.J ...JL.' _.;1, W' \,.IU •

\I'~alrlam.:z:'wliI~u9~effu,,0nl u0&vrZJ Mille

wrQ'~ jg~tme clltugo. [eOII

Os,tatnio znow"U mnie dopadto stfa's,zl'i'w,e uzalei:nliienie i 'tirawi'l: dtugie glodziiny" lev,e~lujqc sama jluz nle wlem kto'rq postac W sie,dowc!e. I PIO raz ko~ejny dOl gry po,wrod" mo;j tajemnic7.Y kapo'wlniczek,.

'I Szanown.i panstw,e" p,ozn~jde .se"fl1~owy ~~ p'!)Wln ic~elk'i~ Zeszycilk jest OrQ~zYt r,6~owy~ 'W'OWieaki - rna ~;,wet zabawne illustraeje na do;le Ikazdej ·stf(~ny. Jeg~'zawairt~)S£ jedl'}!i'J:k och;rka krWIDi!lJ mychrogow. Tutalj bC)whem Qotuj!@ ,$ob,ie w,trwale niclki tych, ktu(fzys;mlieliii• i 5h~ nSlr,a ·ift b_y ppwoIlu(ku1 ulkryfd, za firew.a,lI~f szyko-wac SWi! jalde stodlk'!r oj slod ka, ze'mst~" A.lbowielrfl Robi,efua Im,stiwi je~t. .'A ,ze w.ybraJa,m sohle koliejnq ,s~leGl6wk;~ 5kGnoentrowan~ glh5wl1'ie' na Rv~oka~il do ,zem.sty tilfe bral~uje ..

lizior onililll'

C:hyb~ rii,gdY'oie zrozumire'iTIf (,I:!) !~ii@nJI~ je (I,se:bam i fiI'a,stwID~(ym.i si~' nad noQ·tjami. Jakql perwer.syjn(j! p.:rz~de mnos,[ czerpiiq. Z ,utrudni,anial zYlc'ia innym? M"z'~ si~ za Jakre5Iur,ojioln~ kr.zywdy? A mo:ze ~o prostl~! taws:z~ p:rargn~n z:os.tac mi,ejs,cowymi".misiamiili i jJ.r.z~.~ dzlil n,8 dzi,elrllr~ ~"I>e I ra·cj~ mailo;'. hmm .•. p.r.lekiOnU~Ill!(ych altJybuit!o\IV fizYE;;znych posta nowill fjzal~zqdz:ie onIIneJ' .

Magl~:tylko ~galclywae. Pomlrne lat pnSD nb~ udale mi si, ni'gdy n.aWi~zq,(. dJialng!IJ z i:adnym z nap'lJItka,n\ye:h nooh-ki'llieJF,e1fW. (0. ,Cij'e k-awe, jes lii'SI'~ j uz ja kis 0 d~zwiie" "iP Qika~Ulje s;i~l bye wyS:OG:€' kr,eaitywll1ym indywliduurn,.ldo!nym do z~,di'enja dziresi,~dGwYlra2ow.ego zda'h,i.a~'S:ilmeJtZw"tifal(;~iny p 0 dWQT~ kowel~ Podziw ,zwykl e odlbiiera 1m1 de~h •.• ,j z dia~o9u nlltr.i.. Nie wiem~, r.zy d9tyczy·to t'e't ty.ch m~lIcz~~yd1J . .(!B:z to za 1ia I,ernrzy Ik ryj~ 5 i'~ w prz'epas.'~1Ilych gJ~biach i,ch osobowosci - trudno mi na,wet sp,ekuI fJiWarC" 'Po~m,im(ll i1i,aj- 5z,cze,rszy·ch .ch~ci' 1'1 f ejestem zdollt1aJ p,ojC!c.jaiK1irei tD mysli i motywy kl~elr:l!j(~ jed no.stita,mi, Ikt6r,e' z·a fascY:lWlu,~~C;il ,m!Zrywk~ uznaj!q wysiadyw,ani,e godiimlCimi' w naobtiliokailltza,~ji: ~i·m,·O,rdjO,wallllle: kazd ego prczeb iegajq_,ceg 0 n i,e:5~tz~~

, "I,

Snll'l.!c;i!"

1,IUil i.DIStllll

A, mo~ t,Q we rnni,e_ t~wi probJ,sm?' M®2)e m,Qja p~e~j!es.t bar.;ierill?Moze t.;:!k jalk nigdy I1i1Ilie zrozL:lm~em fascynacji 9fU J14 (cz~s~,~.s ki4d in ~d Pr:lystojhych) facet6w Ibj.egajqcych za pifki lub j:ez-

dZQcych W kQi.~Q' na m6'~(l'ralch, t,ak Inlie~d~()hlaje.st~m po;qCfan.atiltCZJI'erglo Mordowc2! fmia,n(Hjij~6wl :Pan QoC ki~bie,-,

'ry s~ I,agod.ne. Ni;gdy ni'e wieirzy~am w ten ok.lepiiU:I),. fraze-s. Zawsze wydawilb'mi .sj~, ze dZi'kf'E!Wirza:s:klt trzutanfe t,dlerzami i (alta r:ze5~a podfaooych, jailki:e' typo~(h d~a m ~j'ej ,p~dladQ,owan dow.cndzi;it agr~sywlne' jestesmy - tyl'e ze po pl~OSt1U nlece ~naGZej te rBi,a,size[ a,glr19s:J~ przej.awiaIll1Y. Mo,~e j¢dnak 'te f1i,rlaezetsi~9a da,~ej:, nii my.s~alam?

'furi~f gdydrugla itrzecia! proiba dotaltcja

d II\. "ie.' ~ '. dl!.."

_ 0 Q:II\;CiCjI ~r;.fJll11!(Zyl:a SI't; POi,_ O'l:)nll~.

Ma;m go db "dz1lts'iP'f,zed OCZ'CHif!:i,. 'Odz~~~ neg!') w pi,~l(n~ 2broID~1 dqbre .2'0' Ilev-e~il nade mna.,

lPam,i~am.i bojego rli"ckjl?ilk.o pwerwsz.y Hgu PCJlje w m~~m 'taJiIlym k,apf:li.wniaku. Par(u~t.am 't~i z jakim zdziwieniem pozl,.i,ej obl'ywa,t'odemn~~ ZB ka:zdym ra,zem, gLdy n1:lsz~drogi"sj~s:kr~:yZ'!:lw,a~. BQ noolb nie' Z)ostalrde noobem na zaw:sze, ,i:] zemiSta najle1P,jej smaku j'e ria zim'no. Czase'm, gdly mam wyj\ittkowo dy diZie.Ii, wrac.am" do tej p:ierws2ej PvP-oWcels,iec,idwe'ez~L .oct pali~am mej.i;l superillil:relrduperwyp,8sit01ri1 pos.tae

~ -

i wytlieram si:~ na mla~y spa~el,~1k IP'~

tl[t€d)"m!aplkath.1 ~lfsli mamsz'(z~'~~le, w,cze~niiej czy pozniiej rnatlllkailfi:si~ na j.akiegJG_5 Zf,Iczajooneg.ol ria lrasie~z:4dn'e.go !trwl nlie'winn)l"Clh j'ty:Cih ,~, niisiijm ~evelu. III mLUs;zj~ wam p'owiedlzilet!, ~e' ,g:d}! JUI i~'iy m~rtwy I~ mtrich st'9P~ zils.tallilaw:iam '5lire, elY na prawd·~ jl~.st mi*i:~zY' nami aztall{a li"a,i;ni~a? Bio c.z',/, p,fJW1]nno mi·~· ~1)MJTwma( 61Z ta,t~ 'PriY~ Jlem nose'!: A. sp~awia!, chnler-a;: sp.r;awia jak drna,bl i! I'CDII

Natura t:iojnie' ur'(}c:zyia na~ iitlSitynkta-· m i n~ek0rrureczniep'rzysto50wat'n\ym~ do d.zisieJs.zegQ wysublimQwanegQ" rozwlllnw~te:91Q' tE'C hnol,pgi aniesw,iatClI .. MlI1ie p'Qtrakto,wa'~a solidroct d~awlkq instyn~lu maJGli'E!fzynlsI!aIE'QI0j• IEiJUdzi:\c ~o't~~ebtt oprneko¥lall"lia s,i'f: ws.~'E!Udffili na portka n'Ym~·l<oClla ka m i" psi a-kam l, r1~e1m:o.w,l~ami r noobami. MeiZle niaeklolrzy panowile w~dzit 'IN nkh petentjalllrl(Jl przys~~fjj 'k:onklJlnmcj,~? W stadzle moleh .sU;"OZUlrOiVll', t(la pwzylldad~ il1O,t.ode jednGst~rn na dlz~eri dobry dostaJjil), profUallCt,yczllly wpiemtGz - ielby Sii~' szy'bkol na uczyty, ie· Sci ~ sta ~iyM n~e podskaklU~e. Mo,±e, 'Vlii~c tiU d~ia,i,a t~n sa m me'Cha n izm? ,A_ mo.te po pro .. stu niiekt.orzy I~udlziie s·~ ZW}Kzaj nile

ICO kieruj,e iadna,s mi, ,kl:or'8 ZI las:cvnu'jqcq rozrJWkll Dz'na,il mlor~dOWaini,11 ,nOOb'OIW?

UsmilQchaj $il«:" lUSimie'chaj ... ,ieb,y nic ,ni@ pDd,.jrzewal. .lalrsl! ,si,., iDim za~l.ml'.,

~~~---

Cz_e5~,malutkii,jak mI8ISZ: Ina im,ii,,? OJ, zoba1cz ,ial~i sI,o·dki!

w,rednii ~ Ilubi,([ wyiywai. si~ na s~:abszy,ch? TrlJdnOi powiedlz]e1f ..• Bo p,ri\wdOl jest taka, ~e rOinl@ m,aj~ n, .::Jj'II· :le1~3 st,aibosci., M,oji! na :plifzykla.d j@s : ze .. !n1:s,ta,.

Z:ltmlSla ieSlliloz~ iSiZq bOgU'i WSlY5tkQzacz~o S"i~' ~ilka ,Iat temu, gdy po faz p·ierw"S.zy natkril~'am si~ na.1 siQId6wk~J w ,kl11:0IreJ PVIP byW d~'fiil()ne .na wsz;ystikiich mapa,ch. P,ami~tam m6j SiZQk: i niledowh:;:f~anl!e_tgdiy moj .§I1:(zJnry~ wy1dlhlJucha ny., u koohany tioobe_k?!o t iii podst~'Pn ie'.z:amotdowa ny w d riodze, lila s'\lVOJe:g! 0 u!lub.ione,Q'Oi fa-nmi n ~ sp(fJta. Pamilitam rQdzq(.~ ,srn~ ,Z wollnal diik~

N,asJeijZlennilkar~kh~s lled~tj~dzie typl razem nie''Wpowe. IPolegac ma nat prze5~u(.hanflilJ :wiaclk6w:~ rragment(iw recen%ili kiilk.u uzn(jnych serwirse,w~ kiliOire ~tiliwi~ !lrLe Cf€ll:iny PO~~J 900.4, Te

~ ..

zemaniaie$taW\lm}l:~'ljJ ajnYmfi~p'ostae-

,Zeniami - rpf.ly ,~m, nie' ulkrywam, 1nie b~liemy bezkrvt¥CZirniLSkornfrortrujemy We"t3kt.$ z,~pinliami nas~~ Q~hni~Ow~ kt6rzy uwaglam i 1"1(1 temat flOwagO dzlettl Bio,W(m~~,'1J W¥peJhi:1i wie~lestron forum"

W8l'I1" sq troWqf:ZJt5Ze" k.f6.r~l do ciebis' dolqaq .. SlaTY Strain:ikAlistai~ wiedtma z g/tIszy l'.ti'qrrifj'an, itajemniczy m#1strei Le/lona to .twoje potencjaln~ milosci ; gfownl boha;te'(t1~e mu9QPfanQwi gQr~ Ale' ta'kif~' ,infl~ pa£ill'fie, jatem'Olom6wny WDjOWl1i'k Sten sq niemaJ tak sarno in:tfn?sujqqr. N'CIwet,pies ifo w pelnl ~ksztiGlmoyspu1mierz:entec wertmiejsco 'wdll'uiyfi'i~ Ja nie p.od~iel,am tej~ufari i.. Cia m.nie ledynct! post{:lI(~i.Zi& kt61''q_ b~d~ parm,i~tac za 1'0 I:at jest MorrU!!;J8n - a i ~~

IDr:a,gIOnl Agl'IIO najilep1sza RP,G 21109 roku. eZV j,ed!n,ak llVlko

~ -

Z PID"Dldu :sl'a:b1ej 'klolnkur'IB,!nlcjii,'?

'tyl~~, w 'WelfSjm a,n.gie:I~!,ej (p~dtza.s ill':lstala.:Ji: wybie'IY fl,ag~, Kanaiclo/). R@S.zt1i1 po~ta.,ti j:es't i:ilbo' 'biuialn;a,a'lbo bez-

b " h ,,-

3Ir-:-WllJ1lJa,. ,I i't - Imwc:zne 'ta~,emlfillce

- n:j:E!pD"'W~jil!lj~'.

NQ'wa<fo:rsL~a na_ p~n() n'~e j1:'3,t mbu~"r qd i!sra dJ0 WiedZminat pardon - Sralrego St~ika. Niezbyt motfl¥ wydaje rni si~ t,ei"h,iilkfabl!ll:arnf, polegajqcy na przekor nywilAiu 1~u.J~ejnY'ch frakc~~ dOl \!"falki z ws:~(hmotnym Zb~m, zagr:ai~j~cym calemu fer~lidenowi., Wyj(}tkowe jest netQmiCist to, I~ cljrnrpiszf!"~c.igl~"M::om (IN t~ ten~ i pads,~lmowaneiocenC19lS'%1~tJwoje paczqtki nad€ljQ' rcm cirk,i grze - ; nie ma tu paesady, ~aAt na.Plillwdej€S~ .MezQieinie 00' te;gQi ktlffirt ~ierzeSZiswf(1tg.ryprzeksztaJ~ ciJ'if,i(Jf),i,~$,rJje dCU1ff9~' 1h,feia1(r:je, w:id~ wd1'od'zili~mi:Z.5'eC-kami znakomirie SI«Ulstruewanyrh' NP(,,6w, l.Jyly tok na,turafne w ktmtek.kJe na:~zej Plenw"mej hisforiil ie zdowoly sJ~c fite b)ilc W s;taf1ie rozgzywac wJQ/dNolWiek innysposrilf.lstotrii~ ten je;, den :zabi~g :s.pra,'Wi,a, ze POCZctle)cl·o w iistocii@.smic l~oaqtkOw;Warto,teZ po '~lkQn~erviUl gry :lip. crlo:wietiem woj~wnikiem (00 z r:acJi jej' rozbudowania zaj,qc mOle nawet80 gOc0n) Wli:6dcdo nieL by ;$l~rawd_z;&(, jak wyglli;i'da"'!Swiat j;ere:!denll widziany Dezarn! ~Ilooby el,fa magsJ, To uwa~amza!d~yplus,plodukcji BfoWitreu.

Tllo I a [DOClq,IIU[

IN1aJilepiej z.acz~i.'I:c Cifr;t' .;(il,l\le"dstawienia lfa. IDra'gon Ag:e: PO(;lqt,ek :zapowi'ed~l!any znsta~ w czas~e E3 2004jakl)lIdu(hewy 'S;padkQ111ert~,IB<a:~dlJr.~,'GaI~£': Ta ch~lii-

iii "L' ". ." cO • .' I.

WClillraza. pOjaWla~ia: S,lt; p.oz:nlfJ WWil:~l\-

Szostiwywia.d6w~tw6nzami 9~ kt6rzy

II!.." ~[II' . JI,. .~ ~ . z, ~

o.l.iIilecyw,2I ul puy ,Q,l\.iiZ;JlllnmroCZl(1l@" lanta-

.r. ..:lil iirll' ~ '. ,j~~' 'po· "",,:::i]P .... I.

sy" ,jli OJ'" Za1q l'Pt!lglr)WI'ilIi 1 Ii .. ':'!'..oi'~~~,

now<@j sa.gi'~ Mohn manltem Dra,lon Ag@: PocZi¥ek jedlna!kto wpl'lawdzJiie

'.tUucnll ...... I'ii.,·,·'~d· oi€ ...... , ... ~." .... '1'1 m~~ " ..... i"'(8 _I; '''''t'II'i '1I11·'·iII!·~)I\V~MLH.~W,W!l=. : . I ~'~·.H."'lllIn 1~li~--'

kOimite:1 ale 'wl:i:if;z, ty~lmltyp owe roleep~Elying .81 la, Bi;oWire, pawiielaj''ice te saiITle. siZtlJcZki fabu~arne i [p'psiadaj.~ce tern sam schemst strulktlJfaln~ co wczes!n~e:j'szec produkqe Stud ia.

Frzy okazji walr~o ,spmwdzicr czy rzeczyw]sd,e jest ta!~, jak twi,erd!zi G,a m eZone.corn (O!enCl'; 9·9%):, "Dragon .Age' jest bardzo, mmczny o,ll1Z ,f[Jt(;kJ j 2tJwie.rll wqrki (lieaC/p:rJ wI'edn ~e d.la .mliQ.dsryd'i d2,i'ed,Nj~ectylkQ z/o kJaCJzie'$i~ ,creniem no c(JieJg~, ale.sq takle_e/ementy eks:tremainf, PrzykkJ<!owa ·kQidtJ ~e s:~wofiO.oych POSt6C-i mote wejs'c wrela,je'~ebrJainezintlymi'~.

GameSpy (Q(en 21" 9il~) dodajle: ," rwojti' wlbs.~ f.fi~toriQ jest wo:i1uide;dn'okrowroe

Illlhl'Sza (;'l.,ytelniczka, M01th, piist:e j~dnd:: ,"Troche elz/wi mnie ten cenzus wlekol;VY [PE(3~ 18 - clop. redak'cjU,. G'~!1mr krewsikor aZs:zum(,

,I ~ '" . :lh d~'/-

a.legra~a'mJuz w t}(tUi1)' o· a,l"

15, w kt6rych bylo wlec:ej agre._~Ji i/Jub seksu.,·Q lu ty/i:o. jl'o~"'anire:kreaturl'1Uprezs~mfj tiefin ~(Ji sq. s~kodliwe 'j z/ell, Podobni@ 5qdZli Cardi'('l.al: o Niluj'go'; ito :gral w Wiediminat ni~ pO'ia,zJ

mffl:CZfiI¥ klimtl:f; P:oczqtku. Me m.tl,lZ"O uda wac - 'fij' high fantQsy; '{ira jest w miat:~l grzleeznu, typ'Owegd m(olaJ nJcz'#i w niej mote. Jest r::arzeJp.r05tll.brutaJfl(I.S~ nielirQ' okWt:leri-stwa te~ aJt t~1'~/e:

Quo ad Is. U : SliI

Jak w ten obraz~wmaJta wpi:suji sj~ q ue.sty? FirrnngSquad (~oa!"tl:95%):li'Pri1k~ tyczllie kaZdyquest ":Jajl! s/~' zalia,ye no kilka sposapo1l\(; i .rIie mpjic:.tu 0 prostym Wjf'bOrne'PGm~zy brufiainq siJqa ~mit5J-

J;. '1M' ,_-.. ~ l~.-'i: .L··

nqre:fozytl.q. !l'~1fIUZOJC -91uwnytu wlqze

Sf~ z decyzjami dwuzl1'ocznymi mfJralnie. 1 n~sQ ro pro5'te, ostre 'wybory~Prz}'znaj:~f sjo:wa,te sqcdlarmrn'ie· ,zas.kakujqc'e 0 tyiller ze Dragon Age ~,o i~0~e=playi ng, W' kt6ryml zadania ni,sSij sz.cre.Q16Inie nowatmskie. 'S~. n;a~ura~n ie wyjiGftlki, aile wie[liu nBszyth c:zytehnilk6w I,.nN~~r 'i~ Dragen ,A.g,e:

Poacttek to, talk;ie M.MO', dlaJedneg~o Igrla'CZa. ThefNiatocr,atx M~e.rdzi w~cz:

IIPag'lfa/em jui jrJ'kles 15,h i jok no' rozie tra,fiiem tylkg ,na Jede.n calk/em i:nteresujqey quest (fade w wieiy rn;agdw, ten z demonem ienlstwa)t ti~s:zta ,Pyla nudna iak LUKe' SkywaJker~

alla,. __ 811[1.. ~ a 1181 INietrzelbaSZQeg61I11ejsip:ost~eg~~.Qsci, l:>y stwi!efdzi,(~ ze ['tak gr05 aasu 5p~dzo~1I!I!:go'w.Dt'agon Age:lPo~,eek 2ajlluje, wallC~., 0 tej wartood ii'~1ZU na,pisac. 111rzy: rz,eczy.:11~). jest j@j bardZlO du:zp, i j~~s~es i'i,aa n11ill ska.~ny~ tj" n ie moZe'S! s[~ old njiej wy,tg:alc; :2) po.zii'om przec,iwniko.w skaluj,e sh~ do poiGomu dwi:yny, 'pr,zez co n:igd¥ n~e jeslJe.s 'SUfperbohatere:m~ 3)1 jecst k81~astrofa,lni·e niier~,.~,ivna ] wskazc.me jec!:tt ~st'e wvkar.zys~lnie quicks~.a~,

Vokanodon: fJWQJka'Je5todziwa~(Jrdz(J tlUcm'IQ. Na poczqtku j€'cbafem sMnaar-

Z'iomumoteszwybrGcao dw6chpQtiJkias;-, ,f:sjtniejq FeiirrneSp6$bbY'fJzyskQniad(Js~pu drlJ .do.datkowych 2doJnofei~

dtuiVQ 'nu P9ifomie ,(iomlalnym, ,ct!.e po pewnym aosie ~y#em -ZfflUs.Ziony prze,qaye sit:na B[J)Y., POr pmstl.l nf,e chdmo mi sif;$f!~dzac-tyteaasu na tmudnejwalce; pfQbrtlq'c p:rJ 3 ft72}1 rozwG.lTc,ja.kieg(J§ u1~ tlimnscneg:aJozywierku~

Co' n~ te nasi czyWlhiirry?' Alaklla r: 1,M'edu;mi{to 1 awansDwaKl,we -}tlk,RO ~).gr~dla hatdkQrOw({ ; ,»)~UJwr6t do,korzeni« S,(~ strasznie',ptr~iL#tldt:.1Je tJl'h .sklMijeltl1O? 1:1'7 W zyrn (oiy jeden OanCl5,zqey sj.~ do rozmaw:z ifJnym-'PQ'S.taciamr'. PodobRlie U!WaiallD ,(liaIQf1iplJr; fFNo i'fe71ir::5:zezt:sne 5kiJfe,~ N(l' poczgtk:u ,02 ;ial d: ... seJskal b.o' Ilie, ~j€'di1:£'1Jem, {l\(l ,fG' w,¥da'c pu.nrkty., l,dQ&robYfUP,r-Z1!zk..jJkq~tam6w.prQwie nle, in~emsowQle'R1'5i~ :tym ,a~p€'ktem. Ilaki~.DA ~mie (lazywat,s1~'f:!i;pndlrobiercq' BG? Jemu ,n'Qwetao NWNdQ"/eNrl:

Otym~rze~ pii.sze pc.igrMiom (9So/'Q]): ttBaaqtek pozosroje (runnY'dlotego, ze w m'i~tl? rQzwoj~ ka.mpanil zwfr:kszaJq sf;: ,stq,witJl'1e przeznlq~qnla. Prze,ciwnity levelujq'WlGZztebq,Go--gdybysf,nadtym T(}stanowit-Jest up:sul'dem.,ZWkJy k!Jf.')'jb tan sttozy pod kcmle,r gr'Y ,okGZuje sill -a killm a~d6w wi€/~6§ci pot~niejszy nii: ph?r~y glgal1tJta11Y og,t z At~ wa/crj4eSna P£Ia~tku. R:os"ie teiSKQJa bitew~.

Ale Je~t f Ifl,a ,to spoS6b!, IKomCilrrdor- _lalr~ k:in tWi·erdzi: fEW DAwafka generq/1J'iejes~t ,bamz() scff,ema'ty,zTul, niestre~t)! §Ita 130-' winn.il' si~ nat}lwdc Mage Age). bQ' ~ mag.0w prak~[lnfe I'de 5t~·tU Rie :zdzia'~~ .a ndwetjes1~'rt:rz'wieIUiffl trod€ffl. ttaies.t .grown)' minl1s,t.ejprrrduk£ji.,

- _

IOnr a

Aile na P'eWI10' l'lie, JesJi chod~.r 0 o~lr,aw~. firin:g~q\uad (9S%)i{ IfOruczenie -I(J~ pd~a, zamki,jtJskihie, ruiny j 5wioty'Snu - ~glqdaJwi,etn~e. R·ozd2ielczo.1l tek$ro" Jest nadz.w'Yczajno,C}f$.wiedenfe iet'ekty czqsteczK9W€ W dobrel formie, a g'~bi(1 Q:lilf1'OSC{ wykor;z~:tywt1,nQc Jest 91dwnil?w ijimibu:h j pfJd(2;(J's di:aJoQow. Mod:ele (iQstl1d sq tax szaegdiowf!j. Zf m:~jg' nawer ~'S:yr'. ad '~iebwe db'dalMI jednak ze VI o'Bji,epie,j pmlie:ntu_ji(E,ml sJ., W~dl,kw: -llgOIl'1{ - nie ,ita siC P(f,a ktyczni·eglrarc. bo rde.,spoi6b swqbodnlie pRewjjiac: ,e:klfanu D21lwa·czna lest

NaSII Iklasa~ 'W Slia ra,s,a

W kwestii me:diardki Gam e5f}.ot.com (95"%) pi~e;nOptmczakfesJenlQ' 'WVg~qdu swqjej posta'ff:f wybierasz .rase ikla.s;. WytllGI)' pqczqtktrwa WJ(dajq 5i"e (jgr(J,t'J1'~' 'EZOn~jedrmk"OP'je a,Sta:reanie sl~ ,~@wi~/{l$Z4 Po oSIQ9.t:1'iffCiu okreslo:neg'o pe-

tel 8Jnafomia kolbt,et" ,ktorych plier-s~ mecyd'Qwanien.ie ~o,winllY :tnajdowae .si~'w ok,orl'ica:eh.IPlpkaJ1(za patr,zy~i' S'f'i: rra llri'ss, Meri,gIGkfl).1 wreszde prezentaqa ,~.iqJ'OglQW ~l1aJ I~P5Z'Y momle.nt do po-dziwiania ~5.~.) Jest nile' t}l~1ko gors~ ad ·t.ej z Mass IEfiet:t, ale 1!iJ!f'ama[tycznh~ wr~tz, :l,t,a.

.z'fJ.uweliy,~· to d~a odmirany GameSp)f. ,eom (!l0%)': nNpwer M(Js;s .Effect - po-przednia g'ft1 BioWare"u - byta ·znaczme ,8fJ'fdziejekMowna wimalniejlMuS2UQ wClaS';'~dia'Qg6w; WDrtlgon Ap:em/miio ; m§deie fJostCU;J mpg,q zd'llw(J'c -sf, 5zrywne ,~,drewnial'Je. Nofta prze.(1ziw.no decyzjo,. 'by i$t no c:otost z ,krwiq. Qglga(11l1f! bQh\Q'.te1:~w wyglaUttj.qr)!fh wa2- {(ie ,,{{Westi€. dFaloglo.we~ sc.fliapanyc.h krvv;iq ·blJrdz.iej nit ra ,q'l1lu m,Uur(J'/nym w Il:(J',t;f:JeN graniczy ze smi'esz;nosciq; pazbawiajqc re st-e,ny ro:/ego potenqalne:go' .c.:[.~¢dll1.~ P'r4y.zrIal~:. teAz bylle'lm Idumio'n'~ :J.a1k wiel.,e, k:r-lWiji miesd s ltl w 5ZczurJEt W IPot'uld'ku. rCh~cje bylo slrogier a ] S2~~1r spar}', al~e fl~~:y ·tak ochllalpa~o cife,ke ad st6pdo gMw?

P,~na 49-pdsr parlllje n_qmj,a.st c'9 do animaC:jlil walilk. p>cJgn.com (90%): nA2T P,fzy}!fri;n"i'f,patrtel-1QtJ1ml(lcjebiitewne majq wdzi:~,kf te W5.zystkie ostre'p,jru,ety

. h. ;1.." • • r 'J

, m"flllJ smteca. ;:)zCZ€:fJ.fUlqc WGY'f{ ma

brei' dwU'~,,~l't- jak maiqrr, wleikosc cz:lowiet.a po.r:ezny Mie'[Z Zgub~ kto'fY:

P'f,j]'ci()w;,te,tfJ''f pnMftrze ... :spa,dajqc !I"Gi' n,fe$ZC~e5nyt?:h wrQg~w "I miQtdiq.eq: nieo,QwrQ'colrw5fiq. bU:Fzane,go domlJ ~

Final Iwgbar

zatemrjiak~ 'gr~ jest Or:09Ci!rr1 Aile..: PoUij,-' tek?' AU,.r ~,n;it Jit ·killk:a m11e:si~tY temu na &4-, redaki;ja zadeCY'dowakll'ile·tytllltJiwi n,~ IrN:llez;y 5il~: zrJalkja kQsrj (nie leb~:·ttl sie; 3-o~Qbowa ~fUpa ch~~n'al !iJOP!l~ pILat). OlZeny: W sled .zals s~ nte,wyttuma(lalnme wy;soki,e, ~,h"l€ j,edAo.cZ:EFsni!e true no nie ·odniesi Wlrazen;~a, ie· i:ch a!Jltonyz p~emed¥tac1qJ1ie pws~ o,wadaeh -alb,6~je ba9atenzll1tlt:~lst,ate~nadeq~Zli!a je:~nEJknalleiy paY1l\liscie do was:. _ cili1:oc nie jmstlo illllil.o!,e najleiPsZilI I!ra sMata ani naw:el(·ooj'lep.szaprodu1«jaBioWarI"E!'"t fan, g.a:tp nkli' nl:,pg-whtO powinli:l!n sit".llliliil. z,ape;z-.aC'. Nie wienrn,tyl:k~ Q!Jj ty<:h a~u.,r WVCi1COW ~safysfakc;jonuje tytu~n~jl:epsgega,tln,le-pliaying1;200glr9Rn:.w gt6wnie:2: powodu braku konkllH:ncji".

'G,i~.~u: nKaidy; kta jeS"zcz:e ,nie kupilgry, ,(l korha ialdurs Gate, n;e peZa_luje ani zlQf6W'if" fit:l niq ••. QzU' mho skori:c:zyl~m gr~ ~row(eljm sztati:lt!I€iem, IQ re,rot'za~ stanaw'iam 5i~ fwd ·eJfem 16il:zykiem

jIl,a,SltCfw/eni-ern 'lio ,~e_ejaJ1zQcj~ :lowm. l;(1w,sze Jat< prze,(hodzi:fem [O.k'Q' gret, zwftiSZCZa tukd~Ui9f~' n~e choaie mj,:sitfGJ,d roily ~fiJ( inriqklru·tt. _Q itu ProSlfi ai mnie ciqg.nie, 0.0 wJqstko mo:ino zrab:i lnQ'czet pT'Zezyc i.,"nl Wlitek fabi:J~(lr~~ mul;fu:m spoSdQ~w nfl~ch' przrtQe mnq,,,. Poeija(Jo pmsru~

PS 'Wa,rtQ opdCiG:" ze nie wszystKlie zaehod Iil,;ie rr:re>~ia tallk, le:ntuz:ja-s,tvc.,ln~~ [pO'de:szt)!dC:Jgry. Reliotnowaln~ brytyJski maga~n ,Ed,ge ,®~.eniit j~ mil. .. 5/10. IBDII

.:. .' -

Na ~af:h l! l1aes 'Of f)d'l'kifle~S ,tna~

Re~aft4 :theO;ar!M10rta! ln~dUJ1~ 5i~ tllikZ,e zwyk*e: s<ieikil tD Audio Mtjzliwasc pi(()ldkl~ha:ni~fmll~~1 ~e ~wojej ILIlubiolle] ~ 'IN ~Sla~rej ,j~,Qs~i bytil w tamty.fh czasa~h (t9941ii995) baHfllo mitym bonuSleitt 13 ttl~regQ ze Rapulam,e',~arty~zw;i~;~e~ wy4.awal)' Z si,eobje diwi~~i Q i:aka§d niawiele ~ep'smjl nilz z-aHawkewE!. organ-WI iJ!e1 jjbde:'ij>~ 5$z~iW~ow ~i1iIi.'l~L.lr'ld' ,Blaster

I AWf32 ('kt&r:e b~ 'IN ;staQi~ gei"l.~r~,wat ~~wl~~ w'"qd~wieclniej ja1lm~ciu b)tffi 'Ai1I-

, ~raw~= nie_wi~!J.

Walr!craft:: Qlrlo. ,I HIBman:s

1€I!kW}'GhJ;l1Iia: ~994 (lc~I'la: .. w crJ!A: ---

Srnllinia o~enlW ded: -.~

a,e, a: gra - CQ nie pillwinllQ dz,iwic -11~$:[ Jlifi ·e:bocn,i:e. w, zasatizie n ie ~~ Zdt)b¥Qa .. MQina, Wllrrawdtie ,~r;Qb(M!aG ~!J~if ~tt,oJk;ga(h Ul~'fPaJl'l@ kG~i~, a]e Slta'11Qowlf;!; one r.~adk3&l,

W:arc,raft II: Tides 0" IDar'k,ness; -."..~~

~Qk 'WJd~lI1,i:a: ~:99S O~enla w CDA.: ww_ S:rEltlni,et ,oQilln, w s~ed:, =--

Glf;na: ~je.s:tebe~nie'iPrfktycz{flie !:lje d()"zdob!f'ciCli,l~QdobAr:@'vvyglildai'5p~aWa z.rla.G~ kie:m., 8eyfln~ the !Dark PZY.rtal. za te z we,rrS~ Battlle.net EditlGn {d~~1fzYIis,my jl\lr~ttcl doS"e-tnego I1LJimf\rl,.l·'~D#I.) j~,juz znaG:rlie leplei: j~s.t lfQSi 't2$wm.gds'Cj~Jir:'fn8J,au~cjac;h~ .() P~Y~CE!l'liht m -20 :zi-6ty,1l nie jest ,wca;l~ :zbyt drofa, tym .11arr:lziej 'i~la nadal dob'r:¥ tyltt

WarIDf;alllllll:: Reig,n lof C'III1IIJ.S,

RDl!c:wyd~ni:ai 2.0:02 OLis;ria w reDA: 10 Snn:l'nrjili lIl~eln w 5jil!~i: .93%'

(i~na:' dQst~p.na w sefH PlatynGwa Ka!e~(la, ~~m ~ ~adat~f~m The: frQ~n Th r€lne4a . 519,9"0. N. Na p€ll1aia~h au~~jn,ycH, mama iiljednak ikupt(ltak·ile z add"()'Ae,flIl)' za mnlel n[i 3'a ~fotj!~h, al~ pnY'IJ1~@'Ilsz:~{h ~li~ltat:h dastajemy tyfko ~llJ,cz alkty. w.3i~jny.

WI,rild at' WalrlCltuf'l

R1Q~ wy,eJa'riia:: :2i)Gl4, IIlD!nIQ 'w'(DA: \0

~,Nd'nia Q~e:nl w s~ecli: €B'%,

Cle.na~ dQst$lna.mrfjtlaJlnre za 6'9.9!J :zi'tll,tych-solo lub 1a9,~rji" dmych ja~" ea:tjl~ C~~aG: rd2en} zfh:e IBull1ing Orusade, N'aJ portala:m alJlkqjnyth moina tei kupk sam .I,tIDl11jUZ sa ok~ 4!a~h {we WS'z.y,'stkidl Rr;z~paa:~a~hlllf,(5enie jest !If) ·dni gf). (l!.iiJtt,@m l~~fl ptafic ml~ 40 it€ity~n mif!sli~znegQ -aibon(8llffentu). C,rqgj d:eda,tek, Wrat!h o~ f:ne Lith Ki'ng,. d(l):st~pJ1y. jeSjt1ylkQ o!Scdflno, dfiejalnie za 149,90~t, ~Ie:.na PQiltalath aJU~t;yJnyoh mmiia ,~[Jpitsam md za Qkoto;at! zfo,t~;oh.

Z .. '

aczn"my Qd, prelU "torii

W 199 [Qi'kU 7'8 5'~rifWq Ap>Qg,ee g\wiath, dl!Uen:n<e' 'U j r'ttlllt~ p~r;a,tff) f.rrt@wita Duke NtJkem.: 5nraiJZ!ne'l 'GiCy BI. C'e,I,em k"5I~'ia byl,1Zl pQwata~ma1ni~·ttjmkt€)ra Pro~ona oral p:-gp pCldwtili~b'llydl. Rradukcjaadnto~a, sukc.es i l: tat;a ~6:i;n iej ~oj8lwnCj ~jie Jej ko!l'lt!Yntaaeja~ '1Cllukoe Nrlik~'ri1 II. Aktj:1!I dzi,aia s~.. ne stalku kQsmi,ezfl)(M. a ksi~l!tem f1attal'$1!emWdrliismyw pllCi:tfOrmQwymSf0B6- wi:sku:2o. () 1Y(:n glracn w&pgrriinam tm1!he i! ObCilWiil~kw, glfJ~,prawcl!ziwy Ellllke - talki, J,alijego pami,~a:jC! r:aesz~ graC!y - ~QjawiJ Sl~ dQ,~fe'I"Q w 1 €l9i ,. w E)~Ke NtIJ:kem 3D.

Whll are vou .'II'Oa' lo,rll

W p6'l,owie I,at 90. gmy FPP ndSify l"Iaz~ dG0ifl'1Qpacleblflyrh ni,e bez J'rzyayoy. Kr6l0wal w6w.czas Doom III z nowators'kim trybem multi, rria~'ij; potworow. 9E!niailnym arsse naJern (wyrzutn:ia ri'~hat p.e raz pierwszy poja:wifa $[~ w D,oom.ie)

w 'takiGfi ~mdu~ia(hr: jak 'B!Q'Wtf, 5t1adQwWalri(.u ij Hedneck Ram~igeL Srwi,llrtny {jz,W'i~~, rQ»Y IqJrf)rWa1tn '., IS~'i. iii p~eile ~:sz:y;stJUm' 10HATIERA ~ krwi i k()Sd,. Ksi:ftz;t, Miat OSlOhQwoS'i i poczu'c:t"'e hiUmoru wYlifJi'ane W wYP'0Witld,an ydl w cu:,irp'€l.wi,ectin i(b morrrl'r!rtlach tek~ ;stach - pO' pl05:i(IJ 11 0% ~Dste,~~ml.

'ts., cedllrOwafa 'ol,'brz)l:mi,iI inlterak<ij,ill I@ 5wj,i1lt,eM ~ M:Rna byfor niszard W'5zy.stikn, (ehGlt W irrnE!J, f:m,rm~ niz w fRed f-iaCl]jQnJ. P~jem~ nn§e destrukt:j,i, ~(QniJ~l:rte te~ty ksi~i€i,af lemki Ro't:aiWjlqcr.;:em i OWO zit j'lia:r'~d'lJh::~w, po.'mys/g,we .~fl'reniej chllrak~Fyst,yani p;r~etiwAlcy, zab:aw'ki zn,!jcl'~wa:ne przetr ksi'i€:ia (Ho.Iol}uke!l, atakZ~ dIDIskon,ahll §)rafika mU5i:a.1y priynresc: su~ceB,.

flir,i:}~ rQZg liywk~, Ikt@r~ mQznta okre- 51';( jednym slowem: Rvl!EtNI~. 'Nlte O'lna(2a tftijeiClllal~, ~ Q(1om byt bez wad. DfU,,~li ~5( hula,l,g oil tym -mmym !i;iI,f'ilri~tI, to pie:rw~,. ~ruszanh2' 5'i~ byhJli () gr-aniaone: rt ie Tmezna b:yfa skakadani rus.z;8C g~Pw" w g:Qr,t i w ~iijtj a nasz malfifnlli' J:IJ~llE)S'tarwaf PGDstatitq tt"nonimow?b bez hlstorii i €'M(u:Ji. Twarz U d:aItJ ekl'ilnU @braz!GW.a~aje9.e s.talfl ~dr€lwlia/Bh~ 9ra~ r,l'ie m'grf aue si~ Z Rim w:i:adefl 3PQS'Qb, ZWiijiany. Talka 5ytU~I{;~jfl w'Qrach kQmplltemWYCh(po:Z8, p:~'Ygod6wlKam.O b:}f'I,a w tamtyc'li 'oi:l'saGh o0rmafr:Ja. To jedflaJk - i w.ieh~ innych r~e'ay - ,zmienU0 si'~ 29 SltYCZflia. 199i fOklJj kieo" na rynek dumnie wkmayj Dtt'ke Nukem 3D m.

His,ta:ri'a nie brla AiJjw~il:'Yi"lb 10- tQw~na liflmj,~ p~ybyli g,W:inin9'~bAi k0~mmci fil kt([)t musiwn:rt0wa,(, r~utJ:2:kQ&t. Rlllgrywka.jlecinak \IV Jle~Hi rlekompen$Qwa~a fabularne nh!!d.obolry. A~[ja dZia#a sit ffliltclzy' inlFlYmi w L~05 Angetia's,. Q~6li,e wchodqc do Idna1 mog~ismy .!ebaczyC nlm niekoni~anie dh:l mfod$ZYch wiGf,zQw; w 10aletadi rni!!jl.~klchf z kto".y~h"ksj'ti~ €h~tnie korzystat; ay tei na boi~lku futbollowym (podicZQS l,I\ra'k~ zjednymz.boss6w). AroonW t.~ bylRi'Cleg,e :5gbie; Vi n.rewietlJ gra(h :znaJd:zlf!(;te bron,

Gra Slpr~edata si~ 5wJiIaniie, lmstaly wydane porty na Maca iPI"BYS.t~on, p~jalwna si:r:: 'edyqa "Q'2S~''I'20· na:. (Juke Nuk,em 3lD Atomic Edition" .. AJe .co .nfljwainlejsz~, ~O Rea;fnu uda#a si~ nec:~ n'j'82.wykl.e trudna: ·Duke stat ·sit; ikoftil'POP~ kul,tury, J(i)4'IGmawahtt ~~z gl'ai

Hail 1,0 the Iling:, BlalD,

Duke by'l po prostu 'epu¥ ad 'fJo~ erna We wszystk,lm. Mi,a(wsp:an'iat~j~,kna t:amteaasy, grafik~ (Sliln i!lit Build wykorz-}/stano tez :p62f1iQ~

dow· Brolllls,s;al'1d 5ihuiierd:zil, ze l.imB s;;lni1kaZQijmie'odjedneg° 'mi\esii~~a d. i lYgod'ni,. Fani Ktsi~lii da~ ktdrzy sp:uer,arisI~ .2 fanami Ouaket~ Q t~~ ktora ~ra jest lepiSza# mCinfJii Qdetehm;q~ z ul@Ht. "(ym bar ... , ziejl.ZeW'mir~ijlzyaasi!e ujpwnion€l, ii mll;lzy~~ dID 9f)r stw",r..z,y znaiff)l: thrashlmeta~0\IVY l~sp6tMegaDeth. llfak~cm,ienagi'"Gbzn!lkomitqw€fs~ mO'tJwu j\ilr;zeWf3dA,je>9'~ z ,tJrN 3ll. WartG'l1cfSlUko:i - dop. Cormad.

[z:'1ll"1a rlliwni Lar,~ (re,it ,ay M:ar~usem Ferlii~em.

zmiieniij'itG:e s,,~ W zel einosci ad k(tta piatrl!,ent-a. R~w.oll413j~' w[ej kwes,tili ~rzyni6stQuake, Nie (l,fE!m~ w.~~ am takif!j iiJ1iterakGji ~seniem jak ~n~ureNjjrednak W82Y>St.~ie.Qtli,eki(~ b~ty pr~wd~jwi[e.trbjwyml~ariQWEt

"bID.anIS ,SQimaP"

'Firma p~5tan:dlwl1la poj;sc,;za ciesem. '1.1 liwi,etniia 1 '97 0'gI015Z0p.O' 'rozpoa~de pr,i:lt IHld DtiJk@< ,Nul" kem ,4ever ('jZ?rzerni,srJIIGwan1l!'rI1 p:ezniej II':IClI ForelVer1. P~1'l:qt'l\~wo m~af to b,e k®I'e~ny p~atf6r.merr p~mys~jedna~zalr,zuafmo,AU11orom ~kf.lda, 1a)4Q' tdrobregl€l' mBlrkelil:1g,9~ WI) tytu~lJj kojai'Zl'()sg:o \5i@ juri; l7iiler'QiZe'IiW,a1Ini.'9 ~.~P ~amli.

W tym s~J'fWml ~:z-arS'ie ro~pa(z~f,a si~ m{)d:a, na kup.Qwani~ silfil"iltow grolfh:Jl!n"lth (.zilPJ~c~t'ko'waLR,a pr:re'z~rrt,irre Douma). Wlecie juzJ co' zrobito ~D IReal:ms?' laklllpif'~' sitnmk do ~w~jcej ntJIwej ,~md'Ukcji ad. fl\ajrwi,~k9~e9() kal1'ku~eAta~ CIYIii j,E! Softwar'e"tw~r~Qw QUi:I,lE'a. Najpierw z Ql LiD. AI~ 5zybko imi au ni;GHit6 go 1121' idT1e(h 2, naplfdzajijcy QualGe'a !II m1.

Mi,ai,Jo si'li w nim'ZnajdG.Wae W~~5tke t"Q za <ZO 9fa(ZeIl(:)i!:;!!ll€hal i ~si~{.ia wGfemlrej~ plus ~ywisde nl".lwe p:!(,)mysly ut'r-zymarne w zn:anym juZ klimacie. N:ajW'l,kslE[ zmi;ar.l~ mist s~i~~ cka«lG snnikgJlrafi(zny~ BUNld jla,k na 199§ r. byl f10waterskir opi:erat !i,j,e jle:~AIi!/k na s.(i)rite'ad,. $wia.t uka?luny myt w 30, ale wsz;elkj,e p'I'1J~dmi€l'ty' orilZ pm!cfwnicy wyswietlar.e bvfy jak@ b1itmaJilY ro

lronia~ 'Po~i co ~~zae nie- fwAa;s~fZiJ .:e 'pmJcowMk~ '~b\l ftfm :maJli 5f~, IhJb illl~ i spGtyI:c:allii cz~s:~6; n i1eoocj,alnre w klnaljrpach w !Janas. 5.!iedzUJy,~blJt.fIlrm b'Y~Y l\JI!)W'iermrflcldaa 'I~ne od. sieb~e 0 lielZliwie kilka kiil'®i~ m-etre,w,

Na targ,ach IE3 w 1998 f. zaJ3~zentaw3Ino trailer nowego Duke1a sJm,mgaJ~GegQ na wSI',omniaflJym 5il n iiku. Gra. iiidawa~a si~ ju.i w zaawansowanej f.-azr.e pn~d!ukG:j1. IFr1- mrikpllkalywatfra_gmemymzgrywkl i m€lrZfla, byro GGe,lKiwac, zepremiera tuz/'tuI". Ale w !m1aju 1 ~9.3 raku ukaz~t 5i,1i' Unreal, ktDry wywnl)'dtd®, gOry nOlJami ryne'k fPS~ -ow m.i.n,lfI sp,raw~ grafiki. GeQrge , B'rOlJssal1d, groWAY bdpe:wiedli2Uny w 30 R~alms za prace nad nawym D.wldeml krgtk(), po premi:er212 Ni;E!w faeczywlste'QQ ogfQsiJ~ z~ s[intk gr:afiGihy.ros1anle zmiefIJiol'l,Y,na te'n z Unreala fill W jefJnym z wywia~

WhiR: ,il.'S dOD.S

Omzilwoj neWEl 9iFY l Dwkiem ur~az~wa-~y si,@ na &o'rnso'tach. NQSi,ly ta'kie QltuJ}rt jak Duk.e Nukem: Time to ~i~1 na P'lary$tati~oH w 1 ~9g t. r::ty DlJ~e Nuk!em: Ziefo Hour w 1999 r. 'I'll" NiAmnS'€)' 'fi4. Biyty to stl'2elarnkj TP!P.z ksi~dem W' relli 'g:llfj,wnE!j. a 'ich jakTIDslii nlie~h swi,adczy falkt, !e ....

niew~elll juz 0' nidl pa;mi~ra. >

sckwl[owemu pOJSmailtel'Uftl'i 2lyska~a SGltHe: j~'K?ts gJl'w,R~' faoo'W:: W tym samym ro1ku JIJ 'ReQllJmlszitfllflnii,~ newych l~r'El~lramis.tow i, (/)gfos§"fo" i!e ~nftrzema ~nmntawni,'eZmwem,(.". Jak, mm,il:1,Q ~(zytac w j~[anym Z! wywriaidbwi 95% projekto1w eta_pu,W' pOSlto do piaetl.. 'P'rily Q,~a:3j'i ,zmi@nJ,0flel pC1iIllGwnie siihilik g'rafi'€;Eny, tym razem Finlal U nreall ingifl-e ,1 (nyli ten I UT 2fJ04),.1 m ty:le Q 'Ouke'u w ~'OO~. Raszta byb, milaeniem •.. (B;i do fQklJ 2004.

Z (i;'iakawastek wartQ w,m'ieni,r j~s:!(ze ,ef;lltzod z wrzes,rtia 2004. Wted.y serwi:s Games,pet o'!!luolik.wei news2IJ jakotQY DNIF m~riltl pe rail ~olejf1Jyzm'ieni(s:nnlk9fafkzny,t,ym raaem na id lech 4 (cz,ylli ten z DQ~ oma 3)'1 jedna:k pIG,tk~ szy:bkQ zdement€lWaArCll [)rlll',g,a wt:!,zna rzecz'lr.O rzekiDmB pnmytlw aU',~Qmw na i,(h w'ras.mlilrtt forym,.l!(j~dy w)'pc>wrada'Ii si'ti I!latemat "N~ pom~lri~im Sli~ ... errrg'ine'y .. (Q tam~ lyle ich b~Q. ..

mi b~dzj!e 'moir.ul'Si'e baw~~. w.sz~s,t~ ke zaf!lG'lwiapalo Wle~ki Hit!

~{1ra ukaie SiiE:gdzies na p~a~Gmje 2£1041200;5. T0 jui nie ;]wham] ifs done."?

111,'8" HlrH. RIH! WU:af a me:s,S:1 Wsze'lak~ pe E.3 ztlmias;t masy 0'0- wyctl materi:ah)w dO:stalfismy,.. No, powi.edzmYl guztkf (hm, fHi us.t:a .jsnie ·S:i~ inne srowo lalUynaj~,e si~ na t~ :samq: li len~. 0 k5i~fiw uci~ eht't). nie i!.lk~zywa~ sh, no,we 5tr@enYJ traih:'!ry, .zaPQwiedzi autQ'I'Qw. Po 1mbiierllilJ wie.lk~i,EgG hallo 3,t') Realms ~mirl>chi.l.

Jestem ~ew.ien,,~, nie: zgacdnie€ue, (10, si~' st.a~@~ Zmieni,c;ne silfl~k.,.tym , Irazemfizyany, I Karmy ria Meqon. f'owszecMflie wia!liomGl, i:e dIe debra graqy. W m.i~dzy'aasie r'o:zpo€~t s,i~ m~jy ~(!mlflikt m.j,~dzy 3D fltrealms ti, wY'daw~ DNF - Ta~f 2. W 20(Jr31ake 2 ~gfositp; ie gra nle ·zoi.tanlewydal:'la fia kenca roku,na co 3D Realms edpDwie.dzia:to l:. kuittJ'r~; <STFU (sami "':z:sM'rw,c~ ten angielski;skrdtJ)w,ieI!JJ zaznaQaJ~Cl

Za,a~ttakie powstalwae mod do Half~Life'a ~. p,rreno:j.~cy przyg.Qd;y r)u~e'a 3D na si\r·'lIik$laun:e, ale 3D Realms prawn iii'! zabIQk~rWaf!G' pr'0- jekt. Ba~·o si,~ konkurenQ1? (ira. ostateanie s,tala si, pos,mlewis'kuem. IIWyjdzie :3 dni po ONF1 OlnaczaJ~ tyJe:rCG "w ~l'rudni,u po pollJdniur~

D.ata premier);! DNf "'lg.l,e byf:a jiluesllwama. "anrjwi,e ,Z ~G' Realms nig,dy mre m,ggllijrwyrobif st~ rli o:a'S, wi~' pO'5ta,o:owiti og#'Ps~r~ swiatu ostafmnry termlifl w~dafn ia s'IHOje'g,~ l\l,ajToo:w'5fzegOodlreck<ac"when it(s drIDin;e{l"(kied~ b~dzie'gQtowe}, Pt6rWda. :1e'pKllsre?' I €J.€l'te'go zarazUwe - €ldtqd z tej f(Jrmu,¥ z uJ~@dob-aAi,em~o~)'~taJi: rllwni!i nrajwieks,j ~f0atJ~n_Gi, z B:UZiZ~n:d,em na ael,Q.

GraG:z;e p.fJWGJ,li zaez~1i 't:ZU( s.i~ ztneu~nidotychc!asowymi zapowtedzicrll'l'i, fhdeli w ko,ft,[u zagrilct~ w OIJk.efa! 3D jitiealtrrs byh) je'nak laJ~te czym rnnym. Ws.pwprac'Q'~ w.a,te'i! liemedy nad MakSiem ParyrI'e'emr atakze ... zafJ,gwiedlia'~a kollj!jn~ gre z ksil~demf Niskobudzetowq platfo'fm6w[k~ z oficja~rrqr dstq_,pr:emi,ery. &iyl to Duke !Nruk:em:

Ma;nhatum Project EI. flroduk:Cj<a raczej pn~edttna i fa ktycznie niskobudietowa - ,h'O" dzfj~ki 0.1(1-

3110, R,eialms powrofi podsyGal9 z8liInl@teSOwanis, ,otDby w 1'001 rok'UJ na ta'rgach EI 'Dtr-Ll:5i. zi@tii,i\l,. ~'okazane U!i~er DNIF-a d'Zja~ 4aj~(egrQ nas,untku UOireala. Gra wyglqdal/a znakomide. ~ii,e5i1mOV""E'.ie dynamlflula, irnter~ktywna'J l'l2 swietnttf '-'1i)4r,as:owan~ grifik~ no i ten Du~ w roJI1 gMwnej.

Akcja ZBpfezen(ow a neg 0 etapu to~yfa SIE; w L~sVeg:as-~~racz@ Jut soble WYQbr-aial't te Ws:zy~k1e inte· rakt_xwne ~fem:enty kasyna" ktory-

IlwalS IIi,eIJliD D'ull18 W:rOnl f., ukazaf S,[~ pietws-zy om 20G'] ~. mateTim doty,,~cy D'N/f. B,yt ta teaser z :sekurn~'Qwymi elemeAmmi r<Jl,Qirywkili Camscz2l-PGwiade,ta si~ z(:I£f1lie. Sta ry alGbry Duke w lupetnie ~o,wych 5'zi,tadM (00- , !~QlNrtllie" ii~Ai'k iZn0WY ~QiStat ,zrnieffiony,tym razem na Unreal Errgline ], .tII)" N.ad2iej,e f:allow @dtY~r a J&odsyG~~ je~aJkiie bardz~dobry Prey z 20'07 r€lku, fi,rmuwany pr:zez h}~l'ril (nie mY!I;c ze ",WSl)ll'ettw€>lIzrsny pree1iJ JD Rea~ms. Pr~~idyw,an0, i-e D~F ukaze sh~ W' gn.udrdu 2009, kiedy to kOflsole liIowej gen'eraC::j'i mok!'e ucii;}gn~c nOrWeg@ Duk@:I,a stan;\ 51!? standard em m. W kwrfft-, niu ioo~ Ge,crn·ge Broussard ~QlfJsi na lwritter,fe,; ~e I, Q!\2il~Wu~ciu.set jlka'mien~ rnilowych" (czylizadan) dozreaJiUlViianiazostah:> jes:~ 71, .

lD'y,to et:!tvwe lie~infgrme'wa-n~,e i pJanGWtL. n~el!Jkomeni'~ gry. POld G>bnQ ~nQdzito gtawnj·e 0 1:0, teby 9~ mbi!E ma,~ymalnie tJIItUJ10 (€i~grn:q€ ikals_e za t'Or). ~fi plarnowano "gonic kldll,jcz!kiir a:le go nie z~aPlat': DJlIDga de reilY wszys:tk'im, eel l1iczym ... lI:e w tym !Drawdy? Tego nie wif nikl.

WsZyst,k0 rI'a'bJile r~al@ K(lJI0 N3W fDE, 11l0WQ. Do ezasu ...

111'Slllme 101110. iaSS IOld uhew ImbDI:e glomr"alDll am alii dOl of4lum

7 'inaja, 2009 I~OkiU il:l't@fl1r~ ,gb~e~,~a informaG'Ja IF) bail'l,kruit1twie 3Cl Ri~allT"r.l,,, IPOdWUliiii,slort,etnhn okmsre tw:o,n:f!n:ia gr" wyrllJlu;aliil,iu 9-lreta Wyliroltlllfrlr¥ih p'ra~ i wiel,oihrOrflll,eji zmisrtie snnnlCa grafi&ne,o nie .. wiele mogkJ ,juz gr'l.Cizy n1:z:iWfC~ Ozien p6-zniej r~a stronile3D f{iealms ~Gltwrerd'Z@lilQ t~ smutfl~ wiasomo~ uffl1ie'&ZC2aij'l( news pt ,)G0- Q,cllhlo/@"i w,rzu,-ajl(frC ,zclj~(ie.,.,. usmie{hnri~t.ej zatG@lri D. Dow€ip7 Chyba tak, I tGra(zej nre,wys~ikieh lorow.

W:ydawarroby ,si~, t,e to jut kQniec Duke'a, a~f 3,ORiea~ms nawet zza grobu J!fo,tra1\ ~skoayc. Do sieci ZiI~ wYcfek~'(, ma1)erJaty ~ doty(heza;sowych praE nad grq. f'lfzedeki wz:b~ sit:' pr2iwtlop:o'd,obni8'

st~(t ze zllINol rrieni pf!"acQwlfIl:(Y wynosili, co S!'~ da~Q, h>y,rn6C;,~Gcnw,a- r I~i si~' przedl ewenltiulillnynll:i przy~mi prat:(!Idaw€am~ dOlych€zasc)'W'ymi dokt)n:aniami m,

Obecni.e 3IO'leaIIBis'pNc,e:sujl! si~ 21ihJ! 2. Wydaw~a oska rzyt develop:era CJ AliedotlYyma;n~e umolNY i niedostam;z;,eni;e priJQukt:lJ, nil ayrn ren pielWSl:Y m iaf strafi:1f 1 ~ milioFioW dQlamw - eJG!k~iJIdnie 'te kw6tt:i 'b1i5€it Infu9r"6m~S za prawa ~n dys,tryLllJcj.i kru~,cia. 31D Reailms (formalnie w(liilzflQ5zq~e' n8zw~ Ap:0gee) W (ldpGwi,e:dz;i pO,1l'Wa,fO Tak@ :2 0 f1iedgtrzymanie, umQ'wy w k'WestH wydani:a innej glry z Dukiem w r'(lllii glownej: Duke Begins. W rrl'i~d:zycza'5i,e pracewnlcy IJmteszclali enigmatycme wpisy na swoich blog(l:eh m:6wi(}ce 0 nteC:Qdltennych p~mktykach j p'0myslach w fir"m~e .. P'onQ( jednil;z, koncepej~

, {o c.laltj (zaka Duke'a? Nie de Slire' u~rytr i€Kiq'g a niezwanikrLl'[Qwaneg@ Ap0gee fiG s~da(h pwzez: Take 1 mlal:~ na C.e1iu zmlJ'sz:enie g:!J do sprzedani.a tanrio pralw Ort) 'm.arki Duke Nrukem. Na to s,i, jednak F1'ie5tety nie za:nmli .. N'lesiety, ~dJyl 3D F"'~alms Hie; ma j.lui an:. pra(.DW· nfkow, ~1'I'rlIi piren,i',dzy, by' dokona--yt proj@ict. fio trudnQ IJzt"lat ie Sltw0aenie tal< wielkiej rproduk(j~ mQir",a by sPinall'lsowcC ze spr,:leda,~ 11 ki~kunast(i.'d,etnich tytuf6w i g:jer ria i:Phf!H'I.e'" - a w1asni:e tyro teraz ~jin'uJj~ s:!L~ 3:D' R@Bfro5 ... , leDlI

LEGALNE ezy NIE?

III

I .

Gdzie da sci:, kupi€: kl!a~yld, 1d6rych, nit! mo,ma zp,allerz,t? w.sldepach z,e starvmii, meblalmii, ill naw~~ w ms,tketawych ul$za'ch ,,,wszystlk1-. za 5, zf"lIPo,z~lrnie nigdzie, ale,.,".

- ille' tytl!!.t,QW je,5rt d,o,Slt~pnY'fh 'tyl~ dzji~jkI stronem ,abaJu~h:mwalre - z:a)m!Ul~ ji;t~yt1rlSii~ zbiera'tIijeJlfl; softlt ktlJrr~~0' j~t n,iliQt Qfi~jalnile nie dry:stlrybuuje. DtrdatkOWQ r:Ji~t,abn~G;a popul,arn,asc 0(:)5, BQ~a (rp,i.sal~S'm, Q, 'nim w Wade~~ttlm w rn,mrneil'Zer9t,1!,009) dowodzir'ie, ~r'odLlkcjoe ,Z l.at'So.. i '90. ubiegJegol wielu wiCiq_z si;fJa re, RzadRO kieii¥jedf.1a1k'g!r!aa~daj~ SD~:ire [~yt;alni,e, c.'fPf plrJ.~r,a.n@ wtasFlie d:zi,e:to, spr,!,ecl X la~:J'es, -1,eg!a,I'I1~. ~'rz~ciei: to ni~ j,estnowpSc, pr-afW,d!a? A zfe's:zttl, kt,o, by ~,obie'r iPo~franami temaJf!!J",2ai~ wracaffi '91bw~ gt~Jtf1i pod D:OS~ ] na osmiobito:we konstll'eAkomllJ'lJteJy? N ies.1iety" nie: Jest-1ak roz,owo.

Po plerWS,18. S:lanOWiIISIIl)O aUlO"DlW' gieJ

Jest ,~rllrnste II bl1fJtaln,e: olie dll:,a abaBdOll!llw,atl,f6wl lID Rea:lms~ rnlme ~e (2~St swychl-sta~rych pil'OdukfJi WVpruJjki~o ja~d free,ware, wY'mtnie r02graniczyto obydwa te.rmmr'ty i 11r1!j,e ,zezw'01IHo na w9,Ine ro:zp,E)lw:szeahnfBlfli,E!' niekt0- rych. '~~uiQw; n,. lFUse- 'Gf the rl'iad czy Termfinali\AelloditJ~ IR~wnie~il~ Sof.twalre nie IJdgst~.pni~o Zadnej swej waemej 9lWy za d,i3lrm@ Cnbe I'ii£ztl: P',€!G't!to:wej we'rS.]i D,ralil,ger~us f)il"ve eras ~ety I[)ooma), p®d'aas-gdy na ka~~ej stroni,e z ,a,band lj~nw.aJr~; am i m ~zrra znah:~ii fP~y rgj~w' 'glatiIJ n kJu. Pn-)(1ktglcly mQ~na,

I~,y. mnoZye (pu}aobne' stillnowi'skal zaj!g rmuj~ m.iin ~f)1l; 'Garnes r lea m 11), aile 'SJlH6wa;ctjI211j" sit@, ds'h~dflegQi: wtrtt1: dzila~aj~EY wyd!awcy ,eraz produ(ell1d ni'e wyr:Cltajq_,ZgiOOY ria dalTflD~e PQb;iem r!lie h:h starszyt:h pr-<lgtam'6w.

P, drUIII.B, 'stIID,Q,WiSI IOra"ln. )Iest jeszae brutalni.;ej~.z·e: PQsiai$iani,e 'il ier 1Il[e:udelst~pnilcmy(h za d!arl1'lG' f,l,JZerl; tworc6wiwydaW'~~j€'5tnajlwyk;lej51~m ~ira,ctwem! Nli:e mal maczenfa{ czY. p6J~ §irywalsz sobie w lGrys.isa, .ezy o:ryg',in~i:Il'le~Q p,CI(-MC'J.J1.a '""' wrek,prQdul~t;ji 'nilcze:" g:QblJ nile zmirenia. Popularlille stwi'er-, dzenlie, i:~ lIIDo,ina s~i'lgni!( z sied alowollnilapU:gJ!j~'-nil24 g:odziilnJ, by: 'i~,z ni~a~oznar¢,Jl!s,t.~t.E! •. Tewmli n "aiba,nd:QflWal'1e'".2!l;)~'aJ~ IJ k1IJIy R& pt')uze~ by nietegal~lnego ro~ Qw~eclillfiiania gi~r i n le plP'siad,a ZBa rI'~J mecy prawAej.

P IIIICle, gl'OIS IWllenlnUtDW iW'olenni£jl icdei "ptH.zIJ(Onego opregra.m0w,ania11zwracaj.q, lnlll,a,g:~ ria kiffika kwesti i, Pfi @ierws2e, w wielu przypliiullrIlc.:acih! ni:eMGiliiiwejest tllstall:eli1lie,oecneg'o posiadaullp'raw alJtorskid'l ,dg ,d21lneg'(}' tytlJliY, K'0n~:a z: rz~'dem temu, kte po,wie,. do kClg'el' fl1:itlezfl pnllWi dQ ~rier WyprodllkowtilAyd'l pnez nR'. Capstone Software (C0"rr,iid(),r 7t Witch8vel1}, Par~pyru,g l:hE!SI~gl'1l Gr()u~

(se:ri,e N'ASCAR or,a,z Indly,C-ar f@cc'ilnlg) ~ wlielu 'inil1y,dll (*1) .. l*:t6tk~ mow:i!t!c; n~e, ·wiad,o~ ma, ,ad kOfJo j,e ku pte i, kto ma je prawo sprzetJ.~lw.a~~'.

If'()_dm gh2,zwG~en'lr1 icya batr~donwa~ Ire'row podlbesIIQlj~, ze pobie'ffiln,ia §ta-

h h' I • -I' 1',,1. •

rye, _ . Iitow nre_ na, ,ezy mY' h", .Z J!)mre-

twem~ p,olnii'ewai nlRE!' m oZrlja~i,h jtl~ kUIIll,ic w s,klep-;,u:h. Trzed a\rgum'elnt td' Plaginieni,e Z'aC'hoW'ania dla cehj,w }@Idu!kacyjnydh""dawfilrego O~OOI mm!D'~'nia~ .zanfm' p~'Ptt!ikliie-.l, nle jast t!! fJlg'tI'meJ'ltkfJ'm~llietniewyssan)l z J1lal(a~

Najb~lrd,zieJ silPektaku :arfilym pr~ed~h~'lJ.!j!"iil~cii@m Jest natomiast ,GOCi,.00mf PQzwal'aJQ.I~J' n,a zaku p s,t,lrych gh!r PJ'z"Q,~wanych, do lI!lIirIU~lhlon'd~n~a na nowydlll ko:m,U:terl~h. Tym.samym

Home Igf the Underdorgs.t eZ~llowy PJ.Z€ldstawiieiel ~'ttmn ,ille s'tarymj ~rami, zawi~e~af Is.te prGcluk~i rrUznailllvch za za:gin~one'~ ktore' hyi)l wydane, ele ni@' zachowaiy s,j~ w w@rs:j,iiI:eh ,[yfrQwych!

Po elWane" i 'DO dale')P

$.Im.l'O znamy juri - stano,wiske ClIUltor'ow Qra~ plawmk6wr a nfe cI~J.:emy u€hto-dizil[ za ded.ziei, GO narn, mii'Os n i!~m rl:)IrywkJi w st~~IU retr0. P()zos:taje? Wb1rew1 pl!il\;wnml nie Jestesmy Si~al~aflf na tmieri z. br-akw $,wyeh l~.lIuloror:nlyah ~i:elr. pq,w:SD'Ghniej:@ w.§rmlJl 'd~l,ol,lt\tn.ich P'I'Id'ucenIDw' IJOldelncj.a udlsti'pniania sw'ycl} star"cihprogr,amowza ,chnmo jia,kD' f\~@@w,are f*~J - dzi,~li ~.z.e>miJ m0Iiemy~ie~zyt si'~ mdrl.18Lene- 81th a .sle,sl :Sk)!~ [omm,and],& Gon:eJIllJefJ' Elaggerfalll,lirUii,es;2 G:Z)€'E:3TA ~PceJr.Jq Ii$t~ z'llajd:z:i~s! na §ueniile l ~Ib e~itedG,ames -,hUp~/ll i belratedga mes~or''Qlj"

NlaittQn1Ili'q'Sf World df.Spel!~rl4m (www. wo.rldofsllJ.ectrum..er,gi), str>efnEl, ,s, POiID'U~a,mym rJ'gjl;fmt~illn, kon3ekw,emtnii,e z:bi~m PozWQI,enl!l na woJfli d~s,ti1"bUicj~ kp,lejl1lych Wier z. tego lNomlPuter,a. R.o,wnrez Wl~ete S-bitQWjl~h ~laSylk6~ ma,-swoje {i,a,rmo-we €Idp~w'ie~f'niikr w postaci,! r;etroremra~~6w~ {),zi~ki tym twcuz,onym prz~ fan6w nQw)iim wer,sjom o~ds;kllJIQJNych ~ltQ'w' mOlz,emy pOQra,rtjak za darwl'ly,ch ]aJt)j 1181' s.w,€)i m ~omlPuteY21e bail' okradanilfl autoli',ow.

tropem podijliyi s,kJIIlFl St,eam ~hl-tlP':;/1 si,(!Jre~teamrJ:I0Wef,e€l,.€Q'm~i. ~t6w)!: r6w-

• 'L A .• ..I ,""* . JI!.,

n lez: rm:pt:I1':1!~1 SPlr2:i:l!IiJClZ nl:eQ!(l!i.'!"~;eipny( ~I

ed Ilait prodUlkcji. A ~a!Dliwien esas do Eu f0PY ofilfijatfl:ie zawita ~eIWmS, 'G~meTap {www~a~a~gbm.), uma2:1'iwja~ j.i'tC1'lkUlpnQ'le~fa"fIil~ e:mul~'im~h'gi:er z Gommfldolr'e 164 r;.zy 8' _tomatow!

F~?.dsumo.wuf~e~ mOiFil[ij"r'~!'Btn iezZI§Jlrilc w (lJa,wne hrity~ WYSfa~tzy'JedYIIf'II]ec (10- . ,Zl.;l~a.c <Qd~~'wiledcl1ie~,o i(:h .zf'o£llla. N rylpo'pul a,rnmejSi!e prod!j kcje;, ta kie ja Ueo'm, M0rfal Kom~ar~ Wmm~a.y Duke N 11 kem i; D, ,f! Eli si:~ k:lJpi,c W Q;yfm;-

wej Wellsjii w si:eE.i:. D{)J~:fzaJi~ do J:li€b

I, .. ' 1 dla '·1 'il~ j'

!IJ@'\lVO' I mr'ljl:e~1 znlanle~ 'J e- a Wile, ,1.1 1r:t.iJ -

tQW~ tyt~~ 'p-Gkrf)ju Oddworld" ~iiant~ czyTex Murphy~ 1~llItha, ni:e tracde-~ ha ~at'Wizr(~ rnie idicie~fdejci~ablCJndorhiVa~

I It !I! !Ii . _ ~.. 1,,,,,, __ ill II IlL

re y, 1_, IlipU Jell! 5J:ar-o(]e I p O~~(;U~, ,Il-E!!'

w,all'to plOnlI!)W'lnirf!c 'w,dawliit kla,s,)ikr.

A t u...,,<"!.. .. "k'(j '.,iJ 11k.·

__ nalwe rOulC: Kn "nrneJJ ~VI'u,~ I lie

5e:cr:etof M.'onk,e,)llisia n ~I. Ilo:al

filii) WYoJ~aT~la~;v }edhiJk writldt iakq' gf.t: 1'10, UVD.b2 wpl~,tn(Jsde mmUf ad mOmenl),I''j9Qinformowania 0 itym IW inrerne.(!le oo.s.fae,pozew f,qriowj '(ni' wlqftl~~ela pm -.' _tl()'~WBj

lxJdLl~ji •. ~5tejh1, 90~Wi' ",6stawic n;€l' to .£pef(J) kos}f "'" d'op. reda'kcji.

(MIl) Ate. tY,lktJ diD; ihd:wwidulIlnego gmczo. pisma nit! majq plUWQ wI'ZU'C6!ctakie}iJ pm'dulkji n(l' s_weje plJtt.

. . -- - ---

Jl. "f)' tel' ,C:ll!),llEl ,Z '\lItl.'Iii!S,i:l~1 {.c} I~ru:irz,c~j Vc'lder

- - - --

~t~t:ek k05rh'i(Zny~ FJrd~i my Cl diWi'~[z~ ~Ird na 2;W1ie ?'5,sTWW-]'GRIRiA R.R'?, (0, w fturmac~enillJ na kaMy ~ilem!iM jl~2:yk, Qzn~i,zaR LaltaJ?tc~ KUFt~ Zt,gmu~, ,~a1WI s~· ni,emlG.hiomo ~id J.nillem nie]akJe'aro :Zy~mur:lta $~~~MiJT. l ;ieweJ JSfrony wakaw:at~gGll:<s~t:aJtuQdsk()lGZ~la 1~11a!pa w~azu. p()gypa'~o sf~ ~elaSfwl~' Nl!ll ,p'[I/le Si~~e2JJrni PfJH2~iaty §r~by\! n~ty i k.a1waUd twtanoW¥'tn WSP@:tflWk.;t)'W .. Dwaw osobnicYl ktOTZY ul<azall i sJe- Wfl w~:a:zi,e:~ .n,aJ\\vyJatlli,eJ ~k~laLd~i~~ $i,~ ma,c~ kaim:L g~,cJ9Ia( b~rJo, '1!ZI,las~li,~da I1I'hact:,k ,0 S~J;)U~~ i gjilJ~hYI wladrowlaty t(;)lmt(;)t

- Ier m~tYf p'/~przJ:j'iiigl] V\!\itf.lU,f,},I-l;rzyknq:t Zygmunt SlCie:awja:, l<t6Ty 4oba;~ CZ:YwUM .statelkJ Wyl~!~w g~'ia€h l~h?li~ tUP;~{J OR:ad,s~'~ n?ll grubejl,:d~.bQw~j,las;ce

I i ·p'r.zygl.~dal s;~amQJtanin,i,e,. za~kJ:)a:enlii j e~ 0 ~lZ')l~.i!~ m prZ:~'ID¥fl:le :Zl2I'stYl~1 U w dOI.S'c: dziwn~ellh p0z,y'~Jach·. Wyisz.'j! ~tl6ry namwyraini~j by~rl.GwQ:dlt~r przytzesatzm ierzwi,0~FJ,(£' anteF:lI~ Irn9J.'€~U bk~l S'Z)!jpUJy i z;s~e:(I pl!lrs~~ildk~fCh deezekaj~,Gi2'go.5~(~~i.ui Zy,gnlU nt'ai.

,[I",.. .t, 'PH" ..J '. L'

~ mu WZl'S~SI!lJ1!1I.'l'l .~ r;:U"W'I€'i.:.!clli2h ~ l[lelltm.a-

chart m:~i:!!~4;

- Tfajqdatofate5- p(1~oo.flj;e n~e wfquylt - ,ode.zwa~ s,i~5;zCZ!e'il!j,a E,y~n'l U nt, wyko!n uJ~c prz· lym giesty 1P(IJ~;ZlJj,~{~~ it:: jfe'§I:o ro:lr a Jestmk n~:ecsncc.t.mttym

I d'Bb:i~em~ zet~,s(~w'Qtow~~Ali,e:miesc1.

PtiylE1I~~:a nia~VifY'rsi:ll~ew;zr,ozum1at getty~u[a~~' Zygmunta Szu po ~krz:y~n~~ do mlr:'l;ej$l~ego i tenl po, (hWl]1 i ;~r~~tEIJg:?!!t Ie so be[ ,dJjos, r;tl~,e pu.det~a ?; ma.St~ lamp>~ kj i PJ~e~§:t:;~n!k~Vr.,

- )(f)k R;U'5kiewJ;echaJtn~ swwch t(lnk~'~hJ ttl jeden lejtn1ttnt'm;t mi r:GltJfCl'SJI~q~ f!!rfj= kf1lZaL. Cil1t .mn~i5zrJ all :rej WfJlszSj ,ona byta- rze:~i~ S2!l~zezuja Zygmunti S:pIUB nqJ soble na ,g:lIIrrh~'n~lce"

= Mytl;¥t1&!L. m~d2yp!~{fletyma Sifcatkrl,WY yrj'eJnizmQ IM7k:Qwa' .IlJSiZ f!$Ilyjlclelo ~ 2as,knreczat;g,~os:z pudef:ka. ~

I = R'usj(l~treZ talc mawi"" -orlpa,ri '~~z,e~~Ja"lyglmtunt-·,jnGichrn\'iejtn~.r!t:Chtia:1 najpt~w ,bimbru_, . .tBbl wZrl'ie~c [(ll]:f'tza rodzinu iza :5:tolinu - dod:ad:.i wy~i~'9 n~J parCz~ 1~~llJbowychz fti:h~m. . - fy. yrg6(l'jzfflO ... A c~ym~ ,ty m:vwit:sz 'elw1tma .iynzykfJfn,P - 1~1~~ettumaJCl)tro :!Jud"et:~1 SJijiWi\J dow(jB~.y. ~IWam~.bf~i~ bim:~:rf'~al; tQP~i(Jdi! ._ powi~d~a~Zlg mUflitt ila.pal:frt pa piielroSZi:

- Jori; ty Sle Ifryts! ,Dn ~ Ihymi["S1!l1fJ bronlt;l! -krz:tkrndiO: p) ude~k~ i mnlr~jSzy. z k,os.miMw na~~chmiaI5~ z~ml~n,~1 w~z.

- Jj mnie bnJRd fil~fmt1'/~~ inC! ,f)(a<ZYfll(;}~ (I'.Q. fQ:eay,ty mn~f!zZetQjq." Mu~,ko mlij<a mle:ko .t1Jl1~ ~ ~urr nie niD$q - ed pa rr fm;sobl'jWie S~caeiq~a lygm'u nt. ~ l!#c Slj,~ nile, pp~aca:".,

-JoN., o/tszf(;Jl$utyd.en€ ktyp.~ty&ezym~ns·t ,(l m . 5:t:ywil' ny' p~"t~ t}[~~ .my_e lJn{~r jt1lrj' p',~yJJi r 'dyI2F, tiywyr,wt/m - ~a5kr2e,Czalif€D P0ll0wlli'e pudle'~kG}. ,;z!grrlyWwa pdpnwied2 p:rZY;5zta n:a zatn ~1·!'i~it~g]owtiilZU. D1;IWddtyopattily macld.

- Jyk lQ Sii~r tJtzwf ~YGi#yt~, :I'll mysz. mygfl€l;¥Cin'e"j k;yrtll~A gd~iJq,mMsz?Ja j.q mym?PrW:i1yi7 No ... iyktyezniemym" gdzi~ mf5f~zypfYntyJ(1"w.kj$t~n;~Wfyndra ptyinJ,tl;weg1o .. ,. No fY myrn;Y pf'yblym.r ,1;1(1 iCzltnili kyrtj. J'Is;r pryrwJ'jEJ 5try,n:ie (J(zwi~ t.J mif·l(y(j~~u bltiym1:·. )f,I' ffl,Ym ,~f ,t" ,prod ·drcZwi,mJ w¥lk~qd? A skyn:rl·wm je-$! t'(:l' $zp}fra? .8ydzt(Jrn' mieJJ €Jyk:olmp;rJfsj~ ~ p€l,Wj§l'dz~~ d0~ w6tdc-ar; a,bracQ:~qc \IV mcU;;Cf:!. kart~ 'kol(iilru ~wil~cnej pe:Qlrl i i.

- Wie,r.f~QJ: ~/#fjpakltJ~hod~tq,dQ (h{J'~t1- P16 tego gr.udl'o;ta .21'O:s:tawta nC1ipoiJu,tb gQ:'M'a~e'k~~n Q'Ulj~ ~,dqgnle tiQ:yn.iJ(lem' do '5't¢.d@)¥ t ,tlOst(l1wi ~bJQk ,inny(b ~ zagaj;t Z'yginlunt Sz., ~9a~t~( ptlpirerosa. ,g,bcas1ern s;~,g\~1 gtlmafikct

~ Jykich Jnn~ht¥'W}/tym myae tyi r:nne rnindzy~}ttykty€'z.nre :S'ty,tk,i,~ = nad~do pud1el~o'1

- A m:aml Z' wz$n ;rega ff.Q s,t9rioiarh I wiattl'Ch'JnlJ~e,h ~t(;):f- odrlla rt'..zyg.munt Sl'Q(!2U~:!l!r W~~aiZ!J~~,[ oko Ih:ZJn~'~hBfupy. - ~q z: 'Wenus£'1, ~arst7 j i€tirJici1 tCikJ,~' tam p'Janet rCZ)! CO'5 - dOI~aJ, IDawudcy z;wj sWY alntenlkt

-N:o rhfJrlitq ... bimbty selylfrliema:tego tWtl'}i!go to .liJIQ·tem (J,d.kujem ·#amrem - pGIWiedfoi~~ Zyrglfn'unt~~ bi:QrC!!~p~~ b~/:$a IJod m.a,k~.,

SfOlrlr!'!!te p'Qwoll zadli'o!dzm~o Had: po !em ZY'gmtuntarS.l!:~e.zut Dwh:-: s,ylilwet.ki r.zl&lta.tytUug1 E' cienre.1Zb~i,za~~l·sil~ do: z~bl!.]ldOWa'n,. Z rOdtl;aJi do;leer,~d J~s~c~ WiU ba:s:zJiY ,~mle(i;h Zy§llmltllntill ":S;z.~zui,

~ ~ to r:hyi:J1l Z: Mar.s(i~ 1;1.0 tJll('){iJy ta,ki~' . zlef"ne m(:'fcit?~

- -

J:\'LI te 111 t)' I( i

-"'!!!i!!!4 "JI Pl!ld,bOIll to !bardzllI IP.l!lmaga • I •.• ,,-'_, .•.•• ' ~ wmlilsie!.

1 :St,ODZI~'I.Z :D:ZIElNI~

i W.[r,~K;aml z. ~ tn prez:y. Pom:i!ewaIZ I j~'St p(j~fla ;g1odz~ina! ~:ore~!a, zaI orewClwa.t' podpFawadll;eni£! pod I dem, ~iledy tak .stal~~my ped

I rml()j~ ~r~lm~. i~. ~bg~dywalmsmy,

cei; SIl} w(zt:rsmej' dz~al~\ zauwa:iitam!! 'il:: ehod n ikie:m, po prze:t!iwnil !l"t()r,[j'ie' "WI i,ey 11dzie' Qaf1jj~ .d['~SJ;IW. NS'gj:e,.jedeA ~ nLdii 00 I1lajwn~'k&~Yi:th 'w~miarac:A QUllq€2,a s.i,W:brl ,glrl.iJp.y IIr Id~rew nasl~m 1~~:erUlnku. PaIDUl)~ na kQII~.g.:, ~.Illdt6r,~

je'5it d~7SJ: mj~emyid1~Ymianbl\iVr ~. prz;yJ2tomrinam 5,~b[~ wy~htd Glr~lg~~f,zill Halall1YI ie w taki:('Wi sYt:uatID~ ch .s,~ tl+,)f Ir~ab:;je, w p:rzyrodz~,e,:c alt.al~" Urt.:;le(;z.~a I~:ub uda~~n i!3 m:lutwe~'~. Wibra~a:m 're 2 Q$.taJtnl~.e PPQJe. Qr'e'Si p~d~:z~dir pr':ZytW~:a rnrnlfl~je i mQiwi t:ZUtyTIfi11 g~os€:m;lJNie' m#t ie.

ka:zdy plUan~ dre::s ]t€!'stagfle:sywny ~. wUII,ga'n;1!1~ IN it!Rf6r:~y S!~ kochan'j i ,s~o~d[t DOI5t~a~am tUjizlqi~a w czeHko. P05z,~cI~ W zyd,u rrui e. m iatalm, la k sl~bki~,go prn;ejs(lil(l, r::td padki P,Qcp;~ala, .• 'l:ec .smi:er.hu" :}}

HIA~/UitDPO PO'L,S:I(U

J~dlz.imv s:obie ~kumpl.amLfr!.a ka1f:ejCe'rilflCl: de:s~dh;,Jalk ~o ~st~, bywa 11'0, ta:~,i f h . m,iiej:s:c!&wach~ ~f!=.i'1I:O. ~'an6vif U pa:n} wCl!~pliwej ~5wilei:os:Ei p,ot~ w~W~m ,.alkonQlu! zW~llnycH P(J;1ttlczlnie iulamli.Zm~~ze'l1~ J~d~ '~iadJarmy na mur~u Ii za 5 mlim1~rt przy,ch€trtJlz:l J:edl!;f~; zulek" IN:orlmalni,e p:()d~hQdzi~. potlaj>e ~~kl,kaZdemu, sJ~prtedstawi'.a1 ~:shla ikullitulr.a. Zu!~El!dl;;:ywasmr; ,swo:]lm pf~e,p:itym g.eiS~em:'

- P'aflowm~ jest ~~;rawa!~

No to s6b:h~ PO:if1Il,y"Slah~rmr i.~ po,~rbsi;j' ~b~my s:i~ p-rlenie:sI~i'w ]hll1e mf~jstEh bQ, deski h~~la3..uJ~i w ~~cOI;e. A ~p&cm~: -Wid:2!~ci~ t!:!rI mUI~e.~?' Kto prz;~grirruduje do k:'oncal dastaje dwa ~~ate~

'~~:ka byta ni,e z: t~li iie'i''ilijl, Myslle!lli~,m!lf, ZE t:aki,e. al~i.::ref ~e tul:l~ :~a-:Q?t ~al tri:ki~ to. ~Af(o w·T.90ym H\a,wk:u :s~ .. ~I)

A rnailllep:s~e by,ts,jak ku mpe:l f1iC,1j.eZdia naJ te'n mur:et~, ,a inn)! .;i)u,1 ~ pl7~liwlle;. 9~e;g;o) ffiU rikai:,

PIAK.ER

W c,en~nJlml ogluodl'Dlitzy;m. PQ~jlez:dz:a [eden kark'·stalrym IBM'\N, otwieral l5a" !l,a.zFli'I~ j. m8i~i do SFlf~.ed:awc~)!nl]i drob.n~j d_z~ew(zyrrYr '~loril 1 }6C' m ..

- ISiQn? 2 r8:z.~1' 2'~ kg zme:nn,i~o I~wmatow d~l~ mo~~j b~!~: p"lJQ~~ mi :Zclrnes( te worecz:~.i cl.O' b't~.a!~r:1li kia.

1£ iIJ.fna na .00' I~.m'czbw~m ~O:lle,m~

- r~n~ rna 'Spwaw;y, ffiQ~ Ili (JS~~.-= skoro;nie potran pan ,~O' kg: ~a klati'? wzitc ... Miin'8J kO~:f!sia - .IDE,z~e:rrna .. ~O

-1[)aiwaJ'r mi():dy~,ku~,a~ d:ych!~ f1:a.,eh~bie p(~:fstalwii:f,em~

K_AW~~A,RNI,A,

Skopj.e~ Wra~Mfl l;E .$lp'p~i~a1niaj l~Cl~Q 115.1 ,oQ.,rDCllek1 OtVII,2!i"~~",d rzwi, w.~tyod;1!~ die) .smdl~a~ bai~k jak.itpus~ dwa ,sroHk,il dwie panls, ,Prn:~z~ '(I, k~iW~1 siald.a~m!" p.r~e'gl~~am g.alz~l~1 kawI~ gppJijam, panl e dZ~lwlW'l lie ,pat:f:aq i si~ S1m iej~. Wkoo,(!J rna m te;~lD dlro,S:·yCt w.staJ~ 'i p;yta.rA:

- M~~n a' zapta Clic!

_ Z.i '0 ,hC'esl p~'aciic? ._ N,o~ aa k1l'w~,

~. A·(:.~,to kn~j pa, j,ak.as{ T~, dom-pi~cywat-

n1yjElst. .' ~

:Z~lpadanl :Sii~' pxid iiel1'l:ie ~,~ w~tydu i lSt~kfl!lm:

- f)!ch,. iI'ta kawtl, ...

- WchQdzi t,Z:towiek do de:rnu i g rzsez-

ni~e (I !~aw~ :pr:o~i,to cQ~m~a~~m nie dac, :lKawy u nas dlo:s:~~~ek.

~fJna aafa 'mm tlo'~JijjzlJrrHeniaJ, ~~r ,e\h.;rtE!' cle~tat ~I~i 20. rroanic~ sJubu, Ppwi:e .. dzia~ai: €h(~~(II~ b~Sk~~Geg01 ~, 111~~i @.(j1 ze..ra dB :sret:~i w ~i;2!;gl~ 3,.,4 sJek:lJA;~,

Ku~HemJej Wa91~ "-

p10IUiliYt~2:rr~41IE PIQPRAWN.A ltlaj,oma lna~om~Jb pO'5Iiada~'a p<S9, Nle ~,amtQ·t:a!m~ j~'ka rasa rDJafiomii'i:ifs[ Js:tl!.Jmy by.t ·fa k~, if:! by~ 'Gli:larFly lak w~gi'i2'~I' ~,rze2(g walbf¥ s'i~ ~ "balrdzID®ry~ gir'A,a:lnie' - Murzyn .. ftl'wll~'g'Q drnlig, p,sQlal si ~ w,rl't)cJhorQw,ai,a., wi~c d2:i,ew~t!,y;.. na z2I'bratarQII2I 'ct,!:), w~terYinaf2a, -R~(h :clh;da.f i;e:1Ptzri~tjq u:a:rril(!]fske,rY'\!\fettej';yn~if~, D~iewit-li{~t(ll tak S'paJni~owaita prz:ed ~e;Wlenltl.:lall~n]':m IIl:dJr\;Ji'S;Zellliie::m t1I[J!lj~ QI$J:lbws~ihl I edta tzra> z~ nal pyt~ In le Q imi~ ,p,ue~~la ~dp!)Wlie::dziab]i~ ,,'lfy>'[1'/." n jie pam iftam~:

- ,

Gay wIiQ,!:Hem,wl;ZQr:aJ do d~rh'U, '2Gna d~Mtlar~ala s:i~, ieb~l~ JiJ'labrahdjo j~kl]e-' ,9,05 d r€lgli:ieg.o, m iels,~al' iabra!em j~nd s.tarcj~' ben;yn'ct~I'iI~"

'Gdy gk'Qnlf~yh:~m: "6:5 lat ~o$~d~e~, ~_o ~U~"'u I~;~ emerytUI~~ NJ~t~r z;apn':m~laterrl W,ZiI~t z clqm~ h~gitY1mlacJ'~ 'i;lbJ!lz~,i€:ae.r1i[jwt W1]~( f,lowi,edl:dare,fnn I~la.nie'n\f.-el '!III urz~dzI~l' ~e wrQ(~·~ttiiFl ieJ.

p~ nl'e'nika na L'tDj; " '

- Plrosl~ ruzpiqt kr).s~lJIb~, IGdyt~~JgbHern;. pani,enka powiled!ziata!: ~. Ie s,iwe wtos~ na p,ana piel,Sw s:,~d:Jla mlil ie wltsmfi(;'.!!caJ~,fym dowodiem n(lJtQ, Zl~ jl!,stprmril Wwh;!~~U e:me:rytalnYIM, ~llEl

}'l1()i'W~irski Uj:6:]fJ:cJ n i:s~ ,ij19 tJ,j:im u FlO leglitymaJ(l~·

~;dy flp0W~~d~i'21llem'0 tym bJnie, 'fl,ha p€)wiedzi,ah:l~

., IP:QWi'iji;!rH~:§ ~,y~ s;pu~cJC 'SJ()o:clIfn~e .. W,t(::'dy,lays tei ,~losta:fl\lrent~ hwa!n~lzk~i

ZtJfla ~ ja p®,s:~llis;my n~"SPQtkllJn~e: rnata·,r.zys.tow i rm~QweJ :s:zit()!ty; la uwcafyl~:m pij 'k1'2b:iete),;;,i~dzEl!(ij sJamtllt~lie p:rz¥

5<11 dl7lim stClUktL tiG~a sp,r-ata! '

- KttI tQj~st?

-Ia mQJa by,ta, sympqit(aJ. S~~ta_leml ze

'!iJ.~€lv\:z:erwal isml¥:t anal z~;c~a '1~lic I o"d '~~l pory n[rgdr nj~ bly~aftrz:e:zw~.

2<dH1a. n{ll to;

~ :lKtQc by pflm¥~'la~r ze' czf,owl'ek lmQZe CO! sWI~,~r[0wa(i[a.~ dfugo ... r

/lOI./

l~Jc,Ro ~P:R1lY lWJli'lalb:i~ s,~,i! '~t~w.aJ, QP~'" C!2a~~~~r~'bd k@maJr6w.l-s,~'OOit~.o hJa~u

191~m;, P(re~~ntl'S,RJ': d~~taj;e'~,~k9lb~ W,at r:I!!3§IHJ d rg IN Otbla.

r~1. K~ fI1i~~ .zSRjft

20flS}" "fr'f!~yd~n~ U~A ,~o$'j~a~le p~k~jb-' ~(j A'Elig! r'lltd,~ l~!®bl,a ....

.20Hl ... ?'

~ ('Ol!l:Rla'ezy pe ,stjtrogrec:ku N,eurek~:n - "'@ ~u~~a, wJr~~k~'iJi

P:r6 ba d[);'p'ilil!Q:@W-a 'k011u m b i.~$ k:lle 9(0 mar~Jt6i"(fz1V~a wMI~a;zaj,~Lill'j z@,w jtE!1 iUM:h mia,t '10 j(j~ ko,karuy.

W~~z.y~U clrtiJm,krnm jE$~ iicfeeg(,am w¥g'I~~it1j~qr j~kdwie~~el~jet)l ~,ott~e~nym daehern, "nu mtlX.2en ie:~,P,owidn:e problremy~. !5~lrl(;).

~U~'a IWl,t:\w~l!;h'b~edal€h,- t:a mi:t1(JidaJ

. -

p,edaJgo1§j;~,€:.fjn,a n~,e s.prawd.zj,~;a 5i~

w gzk~I~'!~~,p'ze;~w.

,~IUtlY~"Sj~ 1~~21y(Ue~~Z~ (az'~[~ liii:lYC[rI - rzekt l~r['I1irl. Pra'~~M!)v,nr[cy maltJl~o.h~'Umf wszaku.

R~~yjs.,~ mllrcjoo'ti·sna:s.zoie tl1c:~ byt P9'dI!J,bni do a:mem1Yka~$ki'eJ R@ilicjLAlfle J.i::I;kl~y sJ~ nie sralralli Ifr:rowiie,cb:ie,c wskl~~

,~ie: dj(ilwa [.,pi<l!Cl;kli~~1ZI; wyeJ;liodzk .. Pot 'IIJa i o:g6rk,j".,"

IIH~to<r~~:y d~wmedlir ~e ·in&Wiz;lit~rz.y p.at~ii I~i n a. s~~s~,e kob~etyT~ ie: z n.fena\1Vi'sd. Ox. 'brakoWa~o'im I~Gbi'e~~gd; 1E(~rda.

W IliOSJ,!dfozpuCly,ma s;u~ p rugram bual()wy ~~,atHy~h aum~rQj~. S;td:iil:g]wa ra'iy tarn5!f.8 od be,zp~,atnfc~. 113.0 n le ib~,cl:l!J~e

I'c ~I -~, 1;'

,~aim '~lm€l~1i.I\fL".:II.

M 61 .komp:utef rna s~eslJ II!at) 'IN pfay~ s~:¥mr rltl~.u dam g[o.,dQ, sz&n~y ..

'w K6r~~,za br'l;nl~On,®iSpf'ledazy pl~USl~'~ wy.;h pi ~sk6Ml. D2i~Cl ~taJwiiy ~i~"' plIUszem,

Tmlnslate,.~~ lU~dz'~!

- wlP]satam 1I:'¥tek~ prze1tfu:mauytU' r:J1Q.1I'aJss,t'

- WIPj~a"talm,,~'S:sj:lpr~e:~tu rna alfi~'rra )iJ~os1i'()~u ,:i

- w~(i~al,nn I1QSmQt~ prze'th.im;ac.z~t{), na udofilikJe;r'"

- ..... ClIIQ.OJl1R>eyi n,iettU'm:a!t~y w ,o@:~le!!

<]13> ,M6wi'f' o·juz !~~()c$}~i~.Wes~esJ~dllJa? ';;;ana)' .N00i0 ·ktkJ&ta mlTl6wH!AA A ,co?

-" ~ , - _" -I '_'_ -- - '_'_. c '_ • '_ '. " - - ~ - -

~j;a)! 'Ktalma~.

~n1il~i$> Ud~iji:e tectiL~IiI~e~ talk willli?

'.

<t~1U!m~ Nie~~ IilP~Qi..", U rrmie ra.c;zeJ

s,h'irl:g § est be~w€lnnr .....

<Id~k}> C2!E?'S'tQ 0 na,JfijJjn~e]5:ZJfctl ~hJwiiaG:hw ID1~5~ym ,t.y'ci.u ~~iadlU~' Jemy s:n~ dGp1,er;® od ~,wiadk'6w,

df.VfF,~~ Impfez~ w PQ~w[elliftell,iltm 1m IPolliawin:!<t ra kOl1'ire( j>est ~tudh iaw~a, W)1l!1 pttzqtltu 's,tudi6w <s,~. ci(~;5i nYr a ria kOHie€ stud i@wf

<:TatJJ! lD.t=t~Jx.

'{Ilmil,aly> Os·tartnirg, k~!~d z ,(wkzE:t1, dowsJI il n ies:amrowityrn '~'l'aS~Lem~ friBa s~i~~~a,'ro 1biieg .~~#~re2 pJQtki. Rozn~ta poleqa 1~latym"z,e-5tu>di1:mt PQ1kanilll-

I Jere 2 w~ksz}m~ ~UIlb moo~eJ~~~lm iapM"i?m. Al~ j,a z cz:y3tej Iprl,yJ~.zni -ll0 .SJtblde;rrt6w 's:amr~ p~otkr prze~ w~ar,·am. A!~e i~D ni~ wy;5t9r~a! BI~' oni i~ot~kalq 15i~ wtecLy 0 te I,e~~e:j:

<wPQrzadl~u.> izu:ka~iem estatnlo ~ r~~z(r wa'zirnref ~:lI1ifbfmCl~ji i ~~. Ja~WI m$ (~iJsi@ 1~a la~ha m j~ na SJtron,ie .... thii'~ ~Jfii e J. N i:m~yml ni.~rn:tl'):nJy ~i:,l:qjt~m wi:~t Sil.l't~~~'~ J}~kr~g~(j,i staiWflikaT ,C!z:y (z;e,g €IS; 11rakl e~(1I. Po p6t 9od:~1 n~ ffiI~a~eJl1J ~'f~ed' elt~yrrFj 1~!~e'UU rn.aG~Q1ny tlE!kst: ~40li1\J'D'Jt rQund"j.

<;cze'Sh~i~> JeSt~m tym~ to pU~ - zosta·n!~' k,Q,man:d®'se.m!

<MJ~ M~lB~le'tni kl!l..Rz~n wt~o:(aJ w,clfj,,-' mU~IP(itkn~~:s,i~ow~a,slli1ly~S'amo:choclz~lk.

W,yw~CihJe, ~,w$taj~(" w~Url~fteks~Bm:; ,JaJkJe~dz:ls~ dzija,d!zie l1i,eiZJZeSaon~;?r~

,~radzik;r,:. Kw~waimyslale-mi ilgem¢;) -era ~uim'!lni~r,a. TymeZJJHlJ9m dzisi~j w jaiklejs. kn:ajpi,e' p11l:Z'eram obiad i 5toli~ qlrjok "siaJdaffl; dwie takie· e.mQ; dzi~c:zyn1l!'. 1~5Zi~ lalk~Je:din~dQo cl mg,i@j:. ikWe7;. si~ p.0mallll~jt bo. 'WY'9ill'l!~!asz·!l~~§liWl~.

~SOima~ J,p1k :s.ie': rtl~lma" t:QSI'!;' ~iLJbi." <dtlszu~~ 10 Sil?, ,:za1k~iada:dwe'S3 jd~iie Fie rllin:aSi~o i lalbjiei~a1ym~ co m?aj~ ..

<Zi:sllooi;> Gd!yb~ @na"s'p,aeHa .~ pB~~omUi :SWtjie-9tt~e,gEI neil p.ozi@m ~W0re90, int;e!~:h~p tpr~ z ni~j 1W:J.®,klra pJama .ze.§)~e;ta.\

<:s:c:~acSiU~5:>NaJbar~Zlr.~j' mi$Zk(j~a5tary~h II'uolili~ kmU¥'(Bglqd~J~"J.M()cl~ na suk'm~

y

<las:iU> Bci?

(sab1asJO"S:::'d3tJ ~:fa.k ni,~zobat~ 1~C)inr:a: ..

,(S;Q~bIE[hf.d, !pr@€'SWrD'iiEy~ ... 6w5z.eOJ!S 'W)fk.0mb:i'l1lui~, Zl:!ly sj~ tid praqr w'tkrtt4[. Jefje:n mlaJt ~ro!bj[ na dzis' pro,_ g!w;aim~ iI napi-s:af W1kQ::",W'Vmy.slilern, l!{iQdzil:h::m~ bug zw~c:i~~~m~

- - -- - -

Tyll«) diet icli()l()_w"l. ~

- ('iliY do:S!tan~ kairnrer~ 1 tw,a rdq; p:1:Mni,~-

- ~

,. C}'

~I~~

-I~z.ym si,~ wQ,i;~~ pl~[2;maJ od l~l?

- G~zj,e ~ oeItwarza.c~e z [;i1'VI'l"IVI~EM7

= (.;J¥ sij,le'ps~e Lc:nl ay I - IQ~~e.7

- 5~ ~Qlted~dl~P~Jld .

~ lfo&;tu~uj~ 11JIIrZEl!d~el'1lja,dj0' itJEinalnia kud~f~6,w oii;sW'eb6w.

- IGtlii~ S,2I; t2l~ki@' mlait~ Rwadr-a~mki ikWdlItilr'al~QwE! Ida l&lf~ylkie~iBJiiil ZJdW~'?

~ :Pn:;>s,zt: mi pr~ela~~djl~!,';:i9J na [Ill.

- hltelre~I.:jJ[e 'mrlJe j~lki,s· tM;.r'\UQN. naj]e'pLejr ~SW 2S:i

-[z, ~~ll1a'tEj,~I~tyramyobowi~~~eijllla t~ arit~il'iamV w ~amie?

~~et 1P1r~zyb'lelJai .wy,~I~il.er-a ~i:e; napw dzi:a~u=

- mJ~a,~II~(:Jt~y 1I1.-a.~y @twiarret a;kolllejl~] ~~ugi[~. ZarriiGl"$t t~:lJf r;!,Qs~lep'r~; po'sa,clIzi I i ~t(ue te .dupy na ~a!sie" L~:pe.lnif' g~ :rglnalrlljZJjt PQWiled@i'a.~m:. .2leni'e ma wiitmjk:as-Jelreki,a on d:o.mn~;e: .~ IKu~wadtt ttbill~~r111 m ily' 'bY~flim~a Ipill1 j ·t.Oj(J,;t.dlll~ mntlle nl,em:6Iz'€)'byc mffi~:'a?'

- lI~kQSi:ru!l:e nagrywaJr~-aJ Panas9fiih~a z twa rtj'Yrrrd~~lki em?

- f99,9zt

-A rz:~mi~kkin1?

- PfJZepras;zam. rnam ik]iillka- pytarl do t,e.~eWm21Q.r0w. "

- A,lei pmsz" bamzn P,rmji3~ Prtac, :01120 p,iil ncnCE. Ws~ystJde ni~~~:e telewlz:p;u-y '$"~ '00 ~a.nlaLtlysl+o.zyl.cjt

- J~i~ je.$[ r:a:~Jdi ~n~ .preZy t€'I~'wimJre jjspi~edlan:~~~Q "c;)O) t(l ,ZiMl:a~~v?

PfrilySihi ba"b.dl(J nia rsk'aIfQ]~ i'm6'w'i~

~ (i Rano'wi~e! ktijrg~ prz:YWH¥ilii led ®wk~f u~r,El!dll!i fTit~ 'iJ)ikuiar~, ~wa lP('u:!~JrlE!" wam,.teto n~e.ten ~Mte'i~~ier:itl1"hlieJ n~e~ n ie .. To ten dirugi, 1ra:~m prost;t.

Kier0wn iczkJa tim ipoy;

= Ah~~p~'f"e ,k~:mus paJni oku~laty~

.~ A. i'Jlie.€iP1 pa AI' !gJ~O . spy ta, na lfrl~wna rna VII dcPrFru ~~y~J .S"tiri5£e~0.

.~ Pr2~f,lna'szamltjlJpi[am t1bl ~;Gld6w~~ i~,i;:hrda,~~ m j~ Zallitlk lamQwat DO 0:~ir'&(i[. teg!~r ie chtod~, 'to j~&zJ;::Z~ wi~eje i to

se

tak:: zluUUJJ! ZhJI~U~J.",

- Flms~ w~o:zy.t .!p,l}!t:~.

-Ob.t?J~tnre gt1i~e~

- Do (!D"RQM-u.

_ obj)J~'mi~§iak?

D;Zlad~kJ!lllYSZ~~,~'Z~ r'-eklzrmow·~t aaj;" nil< ebekt!l:Czr.ry~ 00 Pl~ zagiC!ltowaniu WQd~ W)~~~i ms!) $i,~ .S'i1IJru, ~J'ekalri m.u p~wmedzIDatt ie p~, pl~w,od;zm tf'zeba wbd~ dlugo g"('jterViltaIC. F{¥WQ~rt byla

• '. 1

JoN 19'97 r;

Jel~tie pr,a'cownik paieciaklie1m przez. ~kl:e:~r a z r1alRrZedlwk~ Jedzm~ klQ)~i·@ta .2 w:d:zm,em 2 dll]eck]e<m I~ :ro.,iJ,i mll.l aWai"llf~ lUj1~~ ae 1W rPQ~S~le (\ b6wi."-Zl~jj.e ~Ulcn prawos.tron1nyl

_ A nibys:k~d J~ rJol,am tID wiledzie~) ie Jatk I'][h~' rna pW~'9r6dki ll, ·~tl to puste po'!e PQm i~z,y 110 ,a 1':~ met Jest ·w~'.i1shlie p r~e'~'rQ'd~a 11?:!'

- -

1,)'(')Ic:IIII~y\f\'cl(:fZ(~. '.' ~

P'r~ed~tflV k!1 ub 'wWaWi-e. 8~g)~ t1~da~ Ile~~ QJ- ~1 ~lQJa,jesto1i~~b:€mQJ"~ra[t?j d~tdl p,airkietv. NaQ'I,e ~od]tJlija g~Sl,~, ~r,zymaJ~~ ja~,ies €i'zle,w~~ tao l:~k~1 walllll~ w ~r-a~Ndr2:~mpyclili' ~Q DJ-a:

- He§r, IU~jf 5,ta.r~( wet j~ik;rswol ny ,kawa.t1slitz-apu3c1 bQi mi £I~' ,s;winTha ~pbdi'a1!!! A lWla1Alr\a nit; .. ._ 11

KlJJmp€lI:.pciCii.L'hQd:~fiiirr~anfiY mea imlpfe--

I ~i~'; m.-k".,;'" .

o!;" ,.; I _ .. "",,~~l~

K: O~n i'E1li~t€lm[ A Jakie, s~ tWlDwe dwa ~ptl'Z;Q\Sta~e z;y'liz~n:ia?

.Do d~l~~raj' ~cij pijro!.l~

MCim kdllle9~; l~Qtm il66kg. G·en·eral ni~ sa me~.os(.j,,~er@'mlil~5ni",:S:dde.let~rlt:aI~~i. A~le ]Ie'$~ te:li;st. ~:ry powa la kaid~ Pl'3lr1- h~:

~wlgmJ>' ~ieimtkil,dli:OO,i!wf[l:y~eml2Jeb>,

miet b;d~tellna;t'"Q..Qaszm! SWQj' numelt"

.Waki,s czas t,9mU (01@kta1dniejl miie:si~(;:temU) zn~j'Qma Wy~j!2~ rata SI]~I"QJ ]lil1ki5" r~~:r:lilan~atC~Jny fi~JT1 dla· kbllzli~ta i~· m ia~algkU'filt 2 blletYl' pOjp.r'Gn1Siih;r mnil~r~~m RlD<szedt.z [li~. POfii'llimo iz b'ytem ~kropni,e p~~i~biQ:ny,~gIQdzi"" tern sw, na m~lys~aJ~s;. Z pkr,t5p" n~m.ka~arem.j ,~~us.tje'akEl, w f~~1;iI zaJ~tem mr!:jsQe ~P.f~yp.lQrdk:~!)i\NO) 0 bo,k )~.m(Hlh:: iwej ;bluru:!-tk I P . n1~e sa ~Dwi;tyc::llfl, ~gtaltij~h. Fffi~lm s~e r.-OZllO'GfliL a ja siedz~c;- ~chllJst'eczk:~ 1 :~.e: ~an1'i VIi o.C·Za-Chf'1Pt)lws~r:zymywi!rJ:em.si~~ odltkhrail~~. W pe1il\{nYlm mG:menth~; eid¥ 9~owni bohailtrerawiie 'CalowanSi1~j spo j~t~. r1~1 mni:l:' wfze5rir~€lwsJ9iCliJ'flni~l1a ~rUIllI~'fta, Zr<~bH'al cb:iiwn~ min~ i usm'ied~n@_~a si~ s.zC~El~~ F1'affilmie.1 g',dly ws~y~t;y wY>ch:odzil i i k.ina, f.Jpd~~~ gz~a do, rnnwe i Ffawi~dziat:a,.z~ pil@rw~ ~~z wldzi fil~iiegowrazliwe'§6' fa1~e~a, ktofy I~.a~: naifilmi~dl~;;li ~(lbJ&. D£lt1;;ii:' -t,t! ;tez~ 2iezaw.s~e (h(ia~a bye l' ;t!1lIi~ w,r~llirwYfm fa:~€,fem. Nire ~:eti~uklr~wat~ ze ~d ttl M,tej r:lq~ je'!~e~my pa r~~ ,a lie r~wfl ie~ od 'ta mte'g~Q< d:n ia JJ rfikam m~

m"t)wrIO'l11alnJt:y~rr~~~, ail)' n le mL"sf~.f,a .fPJrawdJzt'~ m~jej':Wf~zllli'W~~~~i

OS:~~JfI hg~, $jledz~.:c z; (tdl~~'~ ~a m i Ina l~wta c~ ni,etlpQ"(;t~1 f~n~aiWlnyw 'pi3lrktl", za[lwa(~yl ismy'dwie'farJo€' la;sl<:i. ;i!ap~ta~ 'tem! k!lJmp!a~ (Zi'i' nle dfDce ITitl"s'i,isr,Je wyrwGl~ze mn~.C:h::zyww5de.;5i~~godzi~. '&.de'szU~my i wkr¥r:aJlmy z Jakims faJ.iWllym t~~k~l~~m. fajl'il~le s,il~ Jg.ald,·~r~i p~de hiGdzl trze<l'l:i ko~~ga •.• Roelsze~t, ttJ]ltltll~ r~irt'ie z1;p'oznl(dsj~ x diZme'W"1:ynlaim,it :pa~tty ria nas ~ iJs,mle$zkh~m ~ hlag\le Wf51~,Kljjle zt.r2!kst-em!/Jy, KQte~ I!:hod~t J1eJdzii{sfn 'do tI Qlm u I .trf~ .swi niilE! maj Q m~kroi gl: .~ trzaw¥waJ,ac!rl; Ni9~~ Imj.U ~i:9P me , laQ)~ .•

Kil~ ,Iat ternu vv WE!.Ka<;:j'@ wybrartam $i~ ze .zn~JQlmylrtii ns linpfel~, rla~lazy~. tr~th~ RO~~I~'ez.yfam I.si~ ;z;m~c~yf,am~ wi~'( \~i~~aml Zl koJefiank~ na SW.i~:re D((),W~trze.. ~t~hitYI geYdamy i W1algIDle ~,~dldlQd2:f fa~-ef i o·~. tS,rh.Jf Z'Cl! meJimi

plec(!ln1 i mCtwm do· ntht~: ,,~~p;ej' tan~ tzyszr~ \ehllwr6d~(.1Inl s,i.~, by :RDd2:i~k\Owat a on .~ r;t,m m@m-enc:~€!:~ ~Ooo .... "50rty!1'0 njl€' tit~~.

:Z~najGlmy -.ZiQba~ylfJwie 1d:zb~w(zxnl \\Vi P1ILO)irle~. j]a~~;o zwyHI,e .b~WB~, Jectna I~JI.a nn~~tal ddf!;l~a1~~~~nji~b!1Z¥d~dJ. P'6d~Z)et\J1~W,z'W'ra~~ij tilc,ltej IO~ w"fpl jw~j

'.,I "

IJ,JIJ"O~zme'~

- (~e''t~ wj~ri2;ysz 'iN milo§( ad ,ierw~

. , '"

szeg10 wie~rze'nlaJ

,_ l.·k "ur,l,;.;;, ·t"'lI.; U"'IJ."'t.\Ii~ j~,~!"

-T~IPI[Zled1staw'rnnie swqjej ~~,Ie::lan€ie.

t~ 111. !

SJPI~ R~E'C::Z¥' '&MAT ,N1J.M.f:RU Tu;neJ!'~ t.ellew~lYJrle ,g,DIOz,w.a I~~. Qgl§fj~

'I! Sir::zy~ U I,.!! (f'lia ~(~,S,it~~,· rni if ty~k.f.I) W R;~m~ute,lle.. Iak t€l ti;z;i al~a~ pl~zi;my rW~ 5:. 1 ~2.

NEWSY

P-rzeghld L(ir:~k,a:w0st~k i nl~win~1~ze :§:Wil:~f{a tillar~fwar~'u.. Na s, 116,

TmS1',

lBe~,UIllD~ci t~~w1r@l;l1(y ~ 't!tffl' ra~~tn ~bany ~t'8tit:lhi!i< r'qRmJ~i fp,ew.nre W!iJgt,rk_Qwe' ki~;fDrtr:Qllle!~:y:; ~Ia 51. 1'!.0

>')~ Pil.o.t, d"prtOtz ~TQ~t~ch 'k1\~~n re1e,Wiz.yjny{Jh,~Jllfen tl:ti.~umoili1lvla€:'~!;!.Gzani&

~o.l'l'!p:utef8." .

>~:>, AAt.eh)i dcjt~~,:do ~Ft~' S;?! pC)~zpe'.~e '<~~KI~ Hie . iaIpe~ni~Ji,otl~iwf~df1lejJ~It€l50

"~b1r~i1!lcJ.,

- .... -

11~mWl'1la. R2.fi(g JeSin,e!;nie-'lma ~Q 'Qd rszu ~!l9t do s:~I.@pu.. Z p~o~~eniem.moZln:a' WyR(jtz;tBMI~ iSjtniej~(~ j.u~ ,anlen~ l'llb k;a,l~16w~~ .. W ja:ki <~~Q5:®~? Sp~iltt.: dO'·fllm". kiI!Wystarra}lJedlr:JlI'Mlrnl~'enGi!~

v-,

K@JFt,r te,llewiiz,jne 10 u:rg~tllzen'lal spreqrfian,e. Nile do!st, is nt.niej %jnlane nliz PI~oc:~sDlry [zy IP~lmii'lli RA,I\, Ie jle'12CZe plllliE-as Ih:h irnls,taialjli:duzQ ,ta.lw'i;ej sit ... ~ IPlltal1iuu!.,AII,j w.lr,lo s.obie ~QIS 'iJ:lflie\g,osplrav.df ~. w I(ohlcu kom'pium,r to r(iw'nili,ei rD1ullliimedhll!ecnle na;~yn'~1 m:am~ d~iilQ. duze

g ru py tlWI III te'r,irw TV: rnO.lI1rtOW'illn,e ::w b,eb'e',=,h,a;,ch~1 )(01'11 p.f'e'lra 0 raz .~ gmli:Odl~ifE! ·IIIJS,B, .. J~~6r~~:hl!lirek: iii: ;~l~c'b wybi~:~ze~i'ij pf)~lt~cweMj~· wki:ei'® lliJrnij;"

oJ' .)1"- . ,<oil·..I1 t M" -I'· 8·

~,zelma .",0 p~)tgI0ua ,t.1 a '<wa~,l:'u;l I. ~ ry.

b:<> +;..,. ..J 'I . . ...:I'

zro ilt" I.'" S8Jrnffu;;:!lre n Ile't mtl;S:ls]; ,p'r:z,e~,e

\Wszysd<frn nie' ba:( Si;~ ,b~!w orat.: mi:e~ pod ~~·k~ ~elefiSlnl d~~f,1I~j CHnl!~,CU~~I!'2a i stri32Y PQ'iElrn:~j., Kolles ~ bi;ar~m~~du biii(b.:n~~ Pdtr:ze;bR~~ ~alSl1~ p~idCilmlie;s~ stra~ z koh:!i -gdy hl.~dzieScz:5h~. lila' zejse

~ d~lChu~ MQ 1-. ~ai~Qjrty tel e'wizyj:n-ej "ij) .p r.z.e-€Ie W5?:'1S tk:i mz)alttilEl'nh~ .. ,. ed PQwi.etiiniej a.nte<ny.,

NI~e ma 5i@ 0' lIl:5zukiW'ac: ,d&t~u()llre

'·'dl kh~ .~ •.. t'eI-~ .. ::. .ZSilzw,UilD! .!QI.i1r ... , .a'J,ean' __ ,IilIN mlf:,-

wmele Idzji~taJ~!. liun.~~ TV' maj~ to qo Si~.bie.. Z€. ria Q'g:5n~pi~ s,YflIAalt~~'~wizyj~lj( nfe~gQ~ejfli:i:'tr~ldy~jne~I!e\\Vj~~~,.~Le les:tto,lregut~,.ale PJr6Zln0S2uKe;~ til~di!8.~ nial ~ian~ b~dzje nql 'tym ~h,l l.eiP$~e. Kw6tkfil' maw;jiije: d£llbra; antefba j~st n[;~"

(ltloc ~·()wt}Jj tatz¥mlijlj~ lrii!Itii,~ IWlJ $~Cr~ wisach auke~in¥t:h Imwmo'V'JIslZ¥stkio uZl\'mci1~ s i~ ffi0.cho. ,01,;) ~e.(:vdO'wa,ni€' fI'Qw5Z:}ril::ih il pCCI~ ZWitk~'pn:~~ pust~wo5ci~l~r 1~{111 B:lpr~5s wpiFia ~'i~·u~d~rlrna bcir~i~~jnawafl~'Qw'ar~eJe al~l!E!dnoaJe!niieJest i!eh mll)ie'Jlna'~nJ<'lJ,

jl~,IW (l~iOd.zi ,()same ika.llt¥ tele'vu;iz~ll1et:tQ r6w[ll~.·1N 0br~~!tMi'B WS~@imm1Jian~th ·wt~e;SJ.~'HeJ. .9rup:mo:i;na.~ydz,]e~li:tmMieJiz.e. Wsnid ty(.hwrzlJ(an¥E~ [Jed .obu,d~w,e ~ornllu:tefa lei~gl;ep;O'P,ulari1~ s'~ u IdaJgy pra[cuj~ce na giYiazdath P( I ..

ROWIII'6:ie,z t"illillE'Ir, ,.qidt~c:-zalne' p.fze!::

US.B potrafil sil'o'icmlle'halllnli,e fo·inM, Typo\tVU mal aZ1i~i;aj ~i I ka '~entYmetr6w dtUrgO:SICi, aJesflcze .do n'iedawn21'1b~t¥ro

TE.MAT NUMERU

G)SQbn01~iij.Q@ S~~ir1~~k:~ dc:l~tud~ernta ~:uidld,i)ijJ1ie ~€Jlo p:r:~~no:sny.th· dls:kdw E.waid¥Gh. N'aj'mn;i@1j~:l¥c~ 1t~I~i - ,[yfr,clJWY Hamra: INa.no DV~-T .- IDa wi~U~osl: po&o~ wy kc:l Ulka, ria1,]Twii~lkSl)l'mJ jl~g.D ele'l'l1r~rItilro le:st zas' gnma1z!lQ . ,.n~w~. Jl2.S\t 'W ~y.m ~y.lliier.a;f.lM:IJD. k, w¥brae. '[en wfa;!'kN!V~\?

W~'~~frly5tY;j.'(·1f~h ~rty iJl58. le p~~~rt-n if ~'h~LWYi,mi,*liJg. ~~-et:mlq5€i ~'~2l~1lKzn;e~tl §j,nlHZda.,

• :":J'

a 1 hex pmbil emow m;t,;.l,ina 1'e plfre'-

r~lu~aippimj~my 'IlGrTri'~uft~'l"em me;~·,j~n{m:'k5'ta ~:QfIa,mn,m. eh,eez "bipic~km:tf'~ ~l~ 1111lJ~tQJ9a~ PI~!ejrzyJ t~!~mp~i'li USIS!

',Iullln- - w- -bioI' - " -- -- - -, - -IL _

'Wi~m~'ju.tie VJfar:t0 irn'W;es:to:w-:acw tuner ,~malOiQl8\~J'fId,yfrQw~. T~rlZ ,n,a~zy ~te ~hwi:~~z.asmr1f)Wi;cf nallj'tYm:, aylb~~lzieto lMWiler wewn~tr-m, ~ ~wn(~1P!ny, Ie pieMsii9 IM\aw~ te.,~~si~jtlJiel\i~ m(1)iAt-owan~''''sij, j']ia starfe_. cllatte~0 'iIlrJ4(~ F1iteH~ !J.s.1:kQ~ Qzj~~t~ l~difjQ~~~lilme s"4 ur;z&a~rlia'mi W2Ja-;£illJ~i2i;~ 'pifZema~liI$fmi Q~ JetliD1e~iD i~~mrp~ltefa! PaprQ~tt~! 'l~lda~aJr.d€' lfh ~€n' J~~'nJ~'trfa'mrflY j~~s;t~lrfi~.ktf)p~~IJiWe~

fr~zetJllakul~ em tl¥JeiIJa te'i s.JilrawiizW(f~ ~·Z}i! ~(;;tm,.".. ;m]~j.~!tI@: na ·ta:,~.q ;I@,,~t~ .. W ~t)ropu~erz~ 9 I'a,cza tl10iJe ~~( L tym ~M:~lerwdli1(z;~a ,~05Etpn&'t"F1 gln~alij JeiS[

"I· ''''I' h'it' • ~". ,; Il.,lk.!lk·'::

4"t1 1~~m1 !ltl~'~"]l.~y,g~'Q'WI1l(e'J!1 W'~1dlt!i1 gt¢l i !€,Z:~

11¥ uy~,~dw[ll$I~tOW¥ ~i ,!!lif(ze,~t:a III le ~dn0

ZB oko'la ,20D III Z8111ienisz ,kllJlftl p ul'l r

d~Em~C) analf!gow!e 1t!J!Z ~p'~tl$hliy:d) ~l'by.s~OJW~~I ktdr,~ zaim1~en,iq[_.J~ w '(~yf~l1'J!~' we, ,Wtli2; niedlJ~glo s'tr:a:c'l ira£l~, bpu.

PO co. 'wi!lj[ ten !arllykUJ~? G~wni)e' Ir?O to,b.y os"trzgc pried 1I1mep:rzelm~la~(l(m z1!JkUlpen'!. s~ ~ lu!tq1ne pcetrl8 'Sit baird~.fl' tammch tl.:lrnieir~ tel,ewjzJjrvy,hJ jedhak: poJ~ca'fl,.wg,~~ sl)~ w s!~eqlfira;cj~,ted'n;~ nitzrlC!..1~E!~li ehd'es.z ~~1t~.ewa(SP~t pfi:ez knlk..a :iat, a. u'Patr1~:na, kana jest wyt~l4nie ;a;na.lti~~a """' d~pu!i.G s.obii= .. Z'PtlJ.. dlobl1).f(;~p;iSlwod rJJ;'!N ocl.r~dzam w tej ;~hwi'~iuf;l['J'o u~a(~hden~iCJ w\ti>l!,~n]l€:H~r(k

_ .~J "\1}' "1, ~\~,lli

wea:o., lOb w!pir0wad!tel'lia~el~~W!Zji '110W~~ g,elnreFa€~~1 w J~m~ I?Q[115~e: je5~~e tr~och~ ~:SUl n,l!estelM p0l~:5,1·ah). Ff~llM!~j'asn.a, mrt:l,i~S2l :mieszk~~w ledn¥m;!~~h~,~

"I"" . 1:.'1' ! .. ~. h"~ ......."","""

'£1~'[I'I'll)olaISl!(t w '1fI:Iw~)Io/CI JUZ rDi!:pe~,¥

dziata.nt~ b~I~~wied!FIlie' na:lajmliik1i,. ale ~~e.b~,i~:ami~~aco ~mfZie, ~~t:.ia~]a ~Ftli~

.,. ~ ~Il.. - - ~,\ ~..

wt), e.m~ltewafly:c.n pro5llramaw Wf::i€!Z nl~'

j:e~tja5!nia i nlaV!(,S~I~i'~a~ekw;a.~Qrni~ aua1kf~ ~we :Z8be:zllji'~~~~AI~e'. ~Iaj]!g:o 'Dbecn[~nil~V2.WJrtill~ai"'~wag:tt:.Jed:'l1J,ie ~aI1DdJe1:e~ ktol,"e :!i~ IkoR!!jjlfJu.lrejanlli h}!b"l:.I(fWJ'~.:i~ ayliOOI~rmi," co p~ifttd~

. s~iiJiiezatowno :jrt~lewiz».ar1ralbg,d:w~ Jak qifrqWqi'w pr:Zys,~ftQ'sc:i ~vtdl(j;~eibo~le~n~e pJl2esi4se:. :si~ .rnai s¥gntCJ~' kodO'waln~ W'MPEGr-,;;!.,

z ijQ"5t~~r.iVth I"i"ro,t~wan, ~ i ~nta:il.c~~sid.e!j 1~b.eGr~. w zels~Wile debta' ka[fLa d~wi·~k0W:a ~aj ll'IJu~e joe"de;hs:lot.

A: fu~k€j()malfl~sg: 1}8 Flied~awnazas'ad'~. ~~,:m(.u.n~ww~wl1~~t:llem~a~w]~:~ ~E€hniar:uemo~li~wp~lEi,.ter.¢jzjedw1a~tx;lsjli zmienia i zew\l"l~mrner r6wni:ei p@trani1! ut5k.B~"If. Z dr(J~jeJ st~~!Y o!a tylriyml sle~iurda ~i~zmJle:s;,EutclpzoWii@Bj9I1ia~ ((ll 'n~ekwrz.lt p.m.dueendwlfloorzystuJ~ W."5~C_ti drf.iJl5~tt1 mpi]reL~Ir;:t;1.

JakJ'e:> s~ wi~c kBi~~Stj'l kartTV' mf1nt0Wa~ ~h Irnl~Ze:"!V"r:n~~r2 k0rn~~~erE,!'i! Nleth.\l¢tn..~! ~auw~t~~~'O [O:~~liJli~ell~~tdLi~el' ~~~QZliJ~J mCi~il[ny; fily .iwil.'tu~a,~ tn"od~~il_J>!lJ J:j~ ,a', pend'Ii1~e:,zd:e~

qrd!owClllrre' lafJ.Iiiej ~st: ~t" talwwe d~i.llI.ilIJr~wl.~ i iP:ii)QIP,iil(:do,rnlnl~gD pl!'c;elt~ Ilub la'iptop:a, nie m~rt\t\lili~!l~ :s,1~

..iI!.d-;", . ,",oc '1' ...,:R,"' l::'> . .,:

'I:j:QK,':.'tFlmCilS(liij m~:eJ5ca na p1X(li@ gl:0WFlleJ

i rO;lm~irn'eszanli~i'fItli.euel~WM.J~r!ttahaW~fiIljB 'tunt!ra 1V maZe 'b:1I~ pocn;[~! Ka.rty :teg€l lypu Irtla]!lr6wni~e~ furnkt;~e, Q tt6ryl8h ith wewnttrnn,~ ,0'~I~:€a.wi~~ilki ifiQ9fJ!, t}'i~ :~()):m!arzy:~. AU[~t:ima1¥~zrn Ie i h:s;ta~lO'warle Q~rogll;aft1.QWanie 'Jt)Q wtb.ii:fmli1LJ1 dJD' portu~ l~lilp~li;wO'st~~o~~~a['lialwQllnej pa ll'ii~Ci wd.~ara,~eFZe penctirivea ~ti:gow mooeII!cu~fn W.e~III~tllrtilI1Y~~ ni~ .ii:najdzresl.

Ma!s~i!J~ alnfenlEI'i nro:ilt~Ji k:oj~e:Jn~ to .~ tag:etiia'? rNJ i~ ~~rait€ln~aiO[ .1esJ,i si~' dobrzce rQ~el'~y$z (sl~le~g{.z ArV, 'pcu'Jfa!r~ al~kq'j i1,e), .meJfd~'i\;,:5z'~iir6wr1fio'~Eib~1 a,~,t~nQwy.;fja'R, 15~@:reg ,IDJ[r1IO)wek i roLQ]:ci~I~,[eYI rap .. Jak

ten n:a; ii€iJttiLl (j]iil··~~ ~~~e ~am~ij uzysikat l aw~i ~fI~!n)! i W ~0!mp.u~ terze (]bra~ B>stry Jaj~ br~tfw'a.Walrto, tu {bld:~~~. ~ tsW4"fn p~ r~aJ?ii~(eni~ s¥g nahjia,~§c;€)'bw?llLi IUlle'~,ifl !M.'(lS'Qr:s~eFllliu:, ZSliI'adzi,[ te:m!Ui mo~e .rIO~~lab~liac:z~ wi~'l..Iij~wa'OMm 'W~:mT!a~l1lia-

e;~m. ~e;sit ,~I"I (:0 J~~Wl€iia'dr(fz.s~, (lid 2:wy:€z$j!g~~· al~e' p,Q~wa-

la u~,~a{ !~~(y;gpwar:de' ~~ps+zr, ~{{!Rt. ~g wtJ;'inej '~,O 'fGztbie~;efll!u~ygnalu m~'~60s~Q,gII~dal~ rt6zm1:f' pfog r~mJ' nit! ,®b.~,l]iWLn o~IW3JQrnika:cl1J~ ~d~tI!t;;zo~ Alch, fj'b! jedr\ej -arMter:my 1!:.I,b 1~liab~Q:w~d. Hi0mfoitLJ I~,~ je,gt~~.~~';Z;b(!:wit>n,¥~ j.~lw,r@2!d~i:ela~l sy~ll'lIiru~.€yirttw¥ wy-

'Ht~iZi1i~~ jlllz z Gre'~.d~ra. .

W'v,goJda .R I.ze:dlel WSIIlslikim~' ZnaSiZ:s.k~cll r:'J.~d ~f@ni,~~ne powi~edzelfl i~ Ie !(~,~ ~1Cunlu, ~{f:I'i!lutar ten rna wt:ad~'? NJj wfa!Snlie~ jeosll~ (h~e,sz 'B'OLUU( ~l@. praw'iI(ZliiWym pa'~em lW~De plr,watne,got~!ewi2.QJr!a - niWl,s:i 'On mi!E!c zdal ne s:tel'iowaniie. Sf2!iZ)lra ~~Sl~ d,6- St~pli1i1\l;(~1 na i~i11i;1JI mo~l.eJIIm,k~ttlV pms;ia~a trakl w ~ti!W~e.. Wartg j§~'i'tak pfled' zakupem. $pEawd]![~ uy i~i~liSrt.e1lil tym m:~rI~ wyt~ez~~'nire,tflkgjte;~~w~:~'®r~ ~!e i '~'!\f' kam~!tI:re~r" Id~a1lllriJi:(;! .b:¥i~b¥! §ld.YbYl(lh3{~ij~~()we d.2!ialaAJa ~zWYfl1aEna m~j;~~ QQ'5.:t l tial~ie~

KQhl!jn;q w:azAiC( r..ze!Czr(, '0 .kb)Jr,ej nliille!:V p'allit~a,4, jfeJt fUl_iW.£ja t:iQ'l,e~hift. W msadzJe~e(s-t £0 r:I~Jwi:~ks:za p!tl"z,e-waa

. !9a Nj n:eJla TV nacl £:wyt~Bj);},ym 'Ea'~llj,i @lru fi~~iLeim,.{~~rs;a:dla f.ii~ila~~~a, t~ p,~~Ji 1,est F,ln'.i)"S"ta. Wy{!lIDfa:iBobjl~ ta~?I~~:ytl!.l!~.q,@~ ~gli~la1Sz, me!Sf:zl PJJl.lls:~.i-ej r,~~'rez;enfalq[, 'rl8Jsi: flit~a,r~e wta:s)tie pi,klflij a:~[J~ r.t'8 skrzy,dl'e rDz10'ija~~ w '~l €Ibr'enl Jinz€'-

·(iw'n~k~ (nlQ ~~ tQ·,tiiip~t!~l?1f;Z'nle rQz~ w.azani.aJI ,a" t¥ r1ag'~lec clit:l;stlF,lE~~~ \il:.~ two] rJi,es:zilfc~y1f'l,a prZE:2;IUlW'C)'( Ip'Luje~Ik.0 uJu!~,i€fnejl g:rJi Hlt1rlr,~r~ Ni~kQ!nj,e€;zIni,ie. D:z:i~ki !~~lfunk€Jffi m~,:Zle'sz zZJu:z:yma,[ a ktffi~f zbe~z~;a"~ p.sai j wt,a(itd~<10 9i:qda:~ Ilia ,jjQk,~a~ 11 ie wl'ymm i,e~sr!:.lj1i w :~t6r'¥m

'.pu:erwj:Jl¥es;.- Q~ri2' na ~iezit\i!~< b~ii1ie zliue:any' i Q)~'~~,tywal~Y 'l: 'dJs!kutwar~ dl!8''§I(). W¥~dn~ f~ j'a!~~f:I~liQne ~~p'[i~. Fa;n,a j~gtrez ~~J~~ ~!~i~~ru,ia ~t~d~me'go p:i.ft1'l@jlra,lmlu/fllfflu/meez:l:I na dy.~;~.,

waUl IdlJr'Dg,amawan'iB' W~y~ltki~.@:{Q~~.zs~ Jt~s:fJ~ w]q,z~ st~ Jel~!nal~~~~ro~rna m!0,~~ni!€!l1iIld05lar~arjjtm r~~1tm\~ l!.!r0Z~~z;'n~im.lZI~fz'mli it; ~ifa:~ilD~~lnrfl$1 ·aire tH~:!?f:a~l~ki flJa laim war;de '~J)tJ1izi~, n~lE!m:a,1 tiJMe same 'Lrlk~ad~ zar6\IVln~7d laJ u2:m!tlilytiif kontJernQw, ]a,lk 'i',~m:~~mFli.ej,l~p]~J~1I1,lthdJ.yHr~~:tltorow, Q tyle'Boift rrjo~!~(.z~f1~ ~,rn kalil:1 Wym.a,~:a furl rr~ldadQ,w,,~~arQ;t ilnflT€l'~:Oi~~. 5~~ r6:iri1lfq~c w J~r~QfI~mi ii rUffk~j'!DnrS Inl®ih;~. 2 t~~Q . ~mM6lElJliI ,!1l;Qd(€Z:aLS. tes!tW'N br;a I j .. srmY!il'~fit ~walg ¥ 'ni.e'~II~G! mazllliw,0§fEi tet:hmi!,~nre~-aI'tJ>·,le ~'Wr1ilh:!,:z bllA ~~f1Ile,~m , i~~'~'~m~wi. Niekl e}~:y bndolli ~e .~tf'~nY l~fiotlv~eTnfa ~a S'~~' ~!Zq~elni:~ Uri iwer5:CJ 1~11m~ pmgll'\arl)Clrn'1'.i -[I!, r@znL~m

Je:anQlk 5,lliutl(:i~:rn", ' .

WSi:¥;stkie te <s:ti(z'€'Jl6~ f1jrW-Z;§) 1'f:dnlil~Bmy p't;)tI;[~as :te:st6~·· 1I11a walst~J wygedy ltllll'E'l1@1r, p:Ddll~en1n:i., f~zJllia. d:whl!~ glf'UIP!~ uirz!l!!,tIze:i:zewo:!:i!'i'Ii':!mr,erh iwewli.@.u.zn,~lh!.

I ~llIl

. ---- - ---- ----- - - -~.- _. - ==--- _. . -- - _ .. --~~

, J~ \'(-!'I~i\.n(-!diil A,,(-!rT\f 'I-I)'bl"id "(JI,cu~ (-IX

. ,.,J," ...-;!J:.,.,' I. <.

I !1~~~ll tun err Il'iltOry' ,Zii-

diiWlia, bard~o, d:oil)rym odbbllrE!Jft pmgraMdw zapomlO~iI1, dotil;G!On.f;!j; ,znako,mitej aRten,., ,firrnowe 'ppro .. ,grdimOWj:llflie Av.erMedia jest dose asceqrczne,dicu: caRaem fiunk<cJon;:dAf. N'testety ~ ka;rta Il1liB< "Q,W'ala, ,rtdko:sd'lJ. Trzeba '5we~e"tldClekElc~ by ZJfI~enr{

kanat~a i km:da p:owazl1~fejsza. oPJral~Ja ,. pmwiar ze tune( lila ,GhWil~ aim ier,a.

, Zabra'ktolte:t, inrtufcyJnego pJzy"Ciskl.ll tftnes;hlift. Za pOlTioGl,pi Iota mO:lJoa co pm,wllla nagl.ywa:c i od.t\lVarfZaC obraz

i dzwi~~ n:ie Jest to Jledna~ \iVY,godlne

i .. si~F! rzeqy COtS l ogl.QdaifRflgo prog'~ai mu SJitnl,dmy.

berdze dobrze zgrywa, ,~:braz na dlysk • ni:e najigt@r-Sze, ctiQca.scet)"czne lO·p;r:og'ramGVlt3nie· 5wle~lflal antena dO~9!(zQna W l@'stawie-

E3 drugi czss oC2~kiwlmma na w.a~c;j~ '~a rtf '. tarki ~o;bie 1~rn~hift

[POWER 7 II DOOATKiII 71 ECOS KONIClREliY

..nyby p~w., 'AI.;.,5EMM.. iElVS-T,fM Inst<!lag~: '9 "U~ IJS! .lJJ epi\Ili'!lt:arntolW,\nl~.,~ 6.

Pilot: ~k. ill'IlAl~~kqw

Ilo~ .. ~t~Wi N i F~ k~bf!II~'!.I'icr~tQfl'lPl!1'!i'll.o 1;9~n.r~HlliT'I.I'

__ , __. __ ~_- - _._ - _-~ - - _.-:- __ .a_- _ - - --- - -~-- ..

, Llfe"i(~"' Not ()'1Iy T\' I-Il'bl"id LJSI,~

- _. I - -- - --_, .- - _.. --=- - .. -- - ---- - --

l i'\'(~I·~\"(-!CU,i:l J!l"(~I"~' I)~I I~()x .~ osot

ny~ VD't~di1·jie ,a n~~lb-· 9~Qwy tu-n,ar- TV - ate iu~n le inr:i~ flii. pne2entowane obok-m.ode'le, lJ1£5. T-eR po ttl pi na.ml¥ Dowiem 'PQ'j:l!r~:(: ... 'eVIII, ;~yli J,akbY'II1wpld:tamyllg6 poml.le:dzy tTip,J1iitdr i kart~ gnrficzQ<l kom;PIlJl:::Elra,. MoiemlY wi!i( za;PQI1"HYie.c Q llgllw~nh.l

sy,glflahJ lV na elyS ~ twa rdy, IWlr.ziildz.e1lie je:dltak j)e5t Iniezal~znendl kOdlpJ1lIItJer-a" Box tr.ze'lsiaz9,a;nif z~ Qpro,glramowanie .. IP'rzedle w§:tyst~lilm - za btl'!llili.,epozwall.ajqcy kOIr.zyslat! z funkcj i 'PiIP' ;1J~d Vi sta

'5~@;r:a liicz1b;a wej:~( i vOrjs{ ,. petl1fff FI,iezaib:!!~nlOS~ 0Id1·'~(nrij!ZUJ~eFal - "d~iata prZ}!' '\i?N'i~a(myml korn puterze

bF~~ mQ~~i,wolsd z..grYW,(.I!l'1ma n'ClJ dy:s~~ • opro;gramawa!nie ImogJoil,y· b~;c h!!psze • P:IP"lnile dzia~a z Vi,S~ '. za~ uw.at,drlll,e gOIl"$Zi~ Imo~:ljlwo'sd talpa" ni,a·sy'gnalu,. tylko anal-ogowaTV

PQWIER 511tiOO'ATKI ]' I EID.4 ,KQtNIKR:Ert

'i!Wr Pr.lg.; PM;. SIlC'.j!lM; .I . ~ Iqn~li!~~~ pi)I;Il¥:zane PlZ@Zllkabel Dl--J1

II]O$ta~ ~mputronikl www.liltO,mpulV(Qrii'k;,glli C~naL Q'ffGta]nwsl~nia: 179 z.tIt7.3 zt

a t k L ' I~" • ~~riv sfllf~. uje #ll!iIlnl~(J. iCI,"dm,@\S!~,lft'. g. ,orzf!,ii,

Z'aJs>:a~!JJe miS~~IWOS~I,~. ~;~)- :til ~,"'Z: ,~l

1~"a!pywanial~sygnal1J. Mar ,~~1~0J,!l)'w~f gd, chlC!emy .zapisatlilillm loady.s!ku.

'2mtenlie znaila:ztweWmdawiu l1awe.f Z pozlemu iil1J~erfJejsu nie maz tym

s.tju;:je nas,zych potudnlQwydl sqsiia~ probremuj niest~ty pllet jest tuta~ ca,~~

d6w! Kallta.,wyk~rzy:st.lJje proglram kowide ni~funlkjonailny - pomimo

TotaiMedii3L ~ ,ekuzC}. i t@POlllq kubylt?I usil nydl pr6.b nhi! uda~o M,j ·siEi" zmusic

,Jednak Qbe'EnI!2 ,atki~m populamq prZytilsku Od!p\Qwia.dlaJitQe'go za nat""

Ja:ko podstawo:wV s:ofl1. ~ietntel i()b~ ,gryw.anie1'do spe~nj,~nia ;sw'f:jr ,~IIi.

s.zyst 51@,: o.bra'2)enl. Tu ner z,wys:zu kiwaniem 'S)fgJ1l~u irad~i· soble ·nl]em.a I talksamo dolir2E!'jak LifeView. Biolliljia~05C dO._CZlo,ne.go p.ilota., WY9,ICj!aa on -de5C biednie i tr'r.H:h~ fIIiepewniei pomadta 'wym!a'Q,a niesta:ndardewej baterii. ,~He .obs;fuguje paru wa~nych funkeji.

- 'i.ap]e prrogra my r6wn i e dobrze [a k AV"'erTV' IHybr'id V\olaf

. d' t "il

me .• iaa a nagrywa·IilIE'·Z r::J1I:pOUl

'. kiepska inst.mkcja

r

ael hylbirydO'w~~ konlstru!«:j'i ana-

IQ9'owej i cyfr:owe] oraz rad~a; znaiazto si~ mre~sce na 4 GlB kr1.)~mowej pam I~c~ ktQJ,a dziala na z()-satiizlle pendlriv'e'a i mie'sd p adstaw-ewe oprogramow.afrIie. Wszyslkoj:est.lbalrdzo IprofS,te

." ~

i prz,jll\zli1e uiytlkOWillilko:wi: pa!k.~jes:z

- .

lIIr:z~dlzern1I~"e do portu, r,al klika.sz i ,fie-'

[KONIR:RETY

lil)'by p~i;r. P.AI.. SECAM, ~.1; PM In~ta1i1tjii, grl\:mj~ USB~;,o ·o.pl'O'!I~ailnowallll~:1bI<lIMedraM' rllQ1:tllk,31 ~'(~dw

PW"tbhi\lo: a~a ;ZPf~1!=~iJJ!beI S·ViIlI\!o

bardzo wyg:odna instal.aiCJaJ 5,()ftu .' lPendrJiVe 4 GB,!· d:Qlbr~e r'a~dzli soble z IV' ana I ogowit i cyrrowCil pilot nle najle:p,szlej .j~ko.sci i bez kl I ku w.azniy,ch fu nkcli

O(EN,A

~lDWEIR: J II DODATKJI 8 IlECO 5

·--I{li~-I~SI(I~c;()I:n~AI~·li'I' 11- ~\~()ZE .U:\I(J\_S l,iTI:!I~N-I~TY\~'~UII

_ -

Jesli 'tn.fMery m~JiCl zblizone w~akiw'Q<s,(i 't9chniczne - a tak ji~5~ W.!fSlrlyrmd~u J,edynie.~J1taj;;:aI,n~th

U W1ra 5" ;ob'9cn~ie b:rR s,it,rru kej~· hy'bry,lihlWYC'h - ta 1iI~~' Ii~Zij:t ,ltioln0-

s:c:j do i,apania sy'gnaf'l[j 'ro,ini'Clt sprowaldz8;j~ sJi,~, W zilisadz'ile dOl funlGc:j'olDa~n[os€:ii pi~lotal i ,o'programruwaniila,. g iI'e 11[1, 1~,ierwSli! z tvch [eGh Mlie mamy za jlJ.ie'@Jo wpJywu (u!W1i'wersaln~ r;ritdfy ne (!(tg6t:2: kaFt~-

mi t,elllew"izyjI"lY.fllil rQb~,~ pmblemyt

€I tylle1t;a ra,zi,ej odp:{.;)wiedniego p;ro"gta m U M.oina j!J;i s.m,ialo pUSZli ~ kaei NI,alpQPtU!~am~iejs.z~m wyd,dlj!e

si~ sW'irli!tny ICiliil,lli'isTV (df!II'mQwy J,e~,yn~e W wE!'rsji Ute1, kt6ry oferuje mulltumfl:Jnkcji na ,Q'i'olniedostlipn¥ch iN stand,a"rdowy"ch profJf,ama,ch ~Jo.stilraan'Ych przez pwdU'Eent6w I!IIlraz z kalrtq mi. Na FlOczifti~u moze wytl a:wa·,c S,ji~ 't'Gi~:C!n~ y fI t'r.lIdny W Q,b-

shJdz.~, warto jednak Wgryze sb~ w jego !J'tn1:j~~. M'o,.zlrlI,a ~eJi popatr-.let Aa M"yThea1tret oraz AYS TV BQx" tho'£ te estamte ucles!z~. ginwni,e .entl.lzjastuw zabawy ley ..

frDwym obra- ~

z,em ..

_ ._ ... _ .----:-. __ .. ; __ .=:..: __ ..... _ ... r- •• -------...---- . - --_:-_. ,

~\4"nh,i'ttcUl P'(:I, :i~in"'~ T\' Tun(~I'" (:il.~d

-- -

IO:~S~ 11:~Jllntrn€lom P,€IJsb :1 ~ill1ll:1aoom,pll' tfena',em€ial'~atkethia: 2l9'i i!+!219 'If

.. oil

, 51 ug' f J(j;z:nany, skij:~li~'Aq61

Td:t~iM~!~[aJ,a.ih~ t1u!G1j 'IN w~rsji ~".ll TUrli~r ~W[etl1b~ ra'd~: s:ohlil?:Z wy$.2,ijJ~iwani,em 5ta'(Jj all~~O!1)OWJch,,~ Il:yfrb-

IN)' mi jed Ii(~~ l'~f jl~i tW~I'h'e i)eJ~

~ p~S!JIlj!E.I sj,~ wyfailni!e'sJ:a,tJi'eJ AWZ do"s;kGn~ ria t~m, plo!rU:l!ewr!l~~rzny m~a~i As,!J'sa~ PQG1tlWIiln~ lr~e:~'a R~tft~

za ~~wa)l~g[ ~1\~~pwan[ClJ {n::iskP.IprofU®'Wy ii1:,eiz. W ~s-t:awle)1 IL'Ifai! d,~b reio pHi¥,Ci: zaird'Wil,otimesJ'TIlliftr j8k itZ:W~ifZti1j fie li1a~ r¥wa n ie tb;i:ai~J g_ bez Illf'obief'rlu. Ws:z"s:tk:o jest: t~u PJlQS:fiE! ifWllllk(jo,mal~lru1!\.

i=flWlIQod'1!la i i ntu i'-YJna w !Qbs,~udz:e • ~:h!HJlI'zer raG;jzl] s~b'i~~,e. Sf,~;M;j.a;mi fina,leJgDw~rni...

8 · .•• 7(Jh~ ~ ~yr;mNlll'mm jILI2:: 'giQr.ze:f

Do~)t IKDm;p:Un1i::iJ1ik I ~~PW-(f~i;k.,pll Cem aficjalijil/s:~"edn~ 3Q"2 :H/23'9 ;zt

. ··na ka'ir'm P:t~IC!JI~~ca Ja."Siiu. 'iae~mrire {Sck~ndw:an~ie' potr,afi

na Ignmeirl:z:ie P(~~Ex j('1 (ntiliwiasem zBmul~e. kOmplJiI;er i trw13: d~:s;f

,m6wTi~Ct m~~s~ j.Q sm,~at:OWI'Zil.IC:lrc' ~Hr~'go; w pmgil(a;rlnie i~HJjaJwi,a:f~' s.i~

lAp. db gillif~dij P'{]-.Exx1'6 _; SI?!,. ~~~d,y or1l0Igril1!ic.l:Jn[e i li~~r6wki),

kQlmp:a'~)fbrlne W'stecz), .. W .z:asadrzile a'h~ ped wzglf;d€!m· ogromu funkclf

jiedlyn, I1IT.:u:l!e,1 w ·t!!sltalch", ktnll"'J '~jedno~~e"sin~§ ~otw0~,(:'i ob~~ugi!

wyroiin'ial SNt dolb:ryml firrlnlQwym i~'H).Z:.(;)Sl~,aw:i-a w:ty~le Tt:)ti:iI~IMedrn 1 p~o:,-,

o'pro'gra,ntowll~iiiii~m •.. Mi~ i¢'.)trzecZ' 9 ralmy AV:elrMe~f:ial

>J}> Sz~b~, .ztil1brjlm solWrn, ~etn~ta,pj~ kanaty.

Jesll[je\S!le~ ~~iiW~w@em mi~s~~J~'" C'm '" -~i'~ffi~-'&" :', =i""'i"b\ri'i::l'-~1:JifI,j~,"'l •

t&'!J.- - - W SI..e ,I=JlJl ~kII~~.;;!"J"~)'1~n!:.l!_,.em

G:;Yfrl,,"~1t'A {Wt~:S~Wll~ Kratd~, If'~~aJ~I,

-W" I~· D"", ' • "}:. I' ~ " I' \ .. 1"~I:a~ fd~2!OWI ,~I:e ona "u~1rlij,i 'Ilile-SZr:lr0"~~

m~eSl r{)~w:a~c'll!ajl!h]R tIJrmr-a wyt~cz:rrie'l!ymf@wle!1'f)* ~Ia r~II7I~~u pft!j'i'Wiial 5ij~"l1ra:i"'Wig.egj ta,ki<th mQ'cl'~1i '- jaj;

. c

:t;;h,~iazp¥ PfeZ~lrlww~n~ Aa'·1!~}e,~ra:~lnl lDbok. tUfu91ry firm: fiweex Gritz D,eL()~:K A j4s1 j mii~~Kisqw fej@rr1ruei~:~Ii.~~l n:i~ ma~re'&Z€~ fjWmw~ t~h~wi~1i?' Cd,'Z~

I!B&FJr,z~t(!!wa zQlodl]oiC-:z MP~'G-,i2 • ~p.rawlni~ wyt,aJ:\wj~ statjeTV .,dobJY firrmow~ soft.· ..

13 ... ffilile hh~,~~w ~:rt.,gr()jft~zn)l1:c:h i liter:~weik kii~kateJIM~est

mamL.

W ty,m miejs~UI ~~rJtCt't~Z dod:a~,

~€l: p ~;rlJ'~'tym w ~olls;c:~ sfara d1a r,~I~m nadawaJ1iia $~g[n,a.u l"e~!eWl;~jj 'c,.., f.r'f;fW~j J'~$~ [J)IVIBq~~ [~Mmls :zgl~~hlie 0dl~tJ IiTjfl1t~a 5 jests 1tarnda rd klodowa n1ra.jc kt@,r·ylY'lllUJ nra~ jres;t M PEG,~

- - .. . - - - -- . - --

: X:~,~\4 1:-iI~"(.:20n() ,

--- --

dobry QQ.bi'~r ISta!cj ial1alogl~W)fic;h ~ 'f\3i~ki,em: WYfH~!~'Ila ,p~:s~L1 91'a

Sti m.e.~.k~ft lobi' ,plrJllb!~emy • f[~frow"y odbi,o r m0'9fb~llb~ jed ' a~ [era$~y

IDQS'tgI!~}rl;' A5U~ f:ols:k.a I ~aSu.s c~m.pl I q~:Qfi~l~lmaI~~edmra? l29 :zV105, Zi'

onl ,II cj ni,e$tand.arq~wal. w~~c np~. flIagrywan"i:e·.z:.jedm:!9'9

W:ewlnt\~rz IlPudefka pre,cZ!; tr'ad~c~j ne- rned i ~ml gdy ilia ekra n i-e mamlY

@10 pii~lota :i ~eS-lt:y ,akres,ark~w :zlI1aj- wys,'wietlll€ln,y ~brraJz ~ dn.JQitre'Q'o .. My

dlzi1elrnmy dwji~ ... anteny' lJJ)k;ojeiw~. Po ICinewnai~EH02~HJO ;~w~tn~;e r~:iti.zm '

~Qa~tylle?' K:alrtaA~ISJl 'to' riiety~()'w:aspbwre"z:te:llewizJ~ ailAalo9(~lllll.q. IGIOI'~eJ

h~bryd.al' ~1'~!2~,zlilmt,glrDwainl(!l ma Z te.j,eM~jrq cyf~o:~~; ns poj.[Gjrowej'

,h~u!:ln,m kaiwallkllli hlli1J.eMrU odllJi.D·rlil:i- an\~ni~,g, ~1~:f:2J~t ~I~etety gubit ·~IDra;z. kilelllewi~jl~ ,c:yf,rowtj' i lCi hail~Qlg.pw:ej

dz,iiIl.ftajl nl~elahf,in'ire. Mifjil i'~e·je~~. "sprz~tGwa ;zg1iQdn~fSI[ z MPE:G-J

~ dwar n:i!eial~zne tunery ¥/Ii je,.ci'nylMI • wf9o:ti n a OblSfi.lga

1:3 ~~€ilrblll~' rad.il:~ ·sQ~li,e l:,tel~ew~i~.q cyw'~ow~

POWIER II o;QlJATKI "71 EW"

(IH .264;). TlullneJr-y kO,mpJJ~ef:Qw:e - w pfz'ed~i!den.s[wrrre d @. n~. t~~·S:"wvi.~o.t6w - m,eJJ~ t:!JtaJ Ullatwi;o([Jf~ Z'acl~l1h1!j: gidy:z jteciU' nl~ ~\ Z.go d IrIIEl5prz~rtowiO ze wSPQmf1l:~anym kod~wan;iem (3. (!~e:sto l1;i~s~~",), sp~rajW~: F1a o()'g~6f l:a:t~atwta."odp'0\i'i.r1Iedn i e oplrfl'91r~lm0wa hi~.

)-»~~g~ll~~ r4v~· 'T A"d~~w

f ·

za I:reel

Na l):tronrne wwwlm~r.::Fasoft';.o~im/ pt:lhlndlZG II Ot.t!lffl~~ dost~PJ'I~ ~as.t wersjg:! ItScstnwa n9!~ngW5.~e= 9~Q·9ffi,,~aJtVr~ra,wdlzl:e iinteJfe~s j:est po arnlgrelsku (i WPI,HlJ in~ n,¥I~I~J ile;s~e:. b'lutb:Ilsj li13lgl0~

. .

'~yafly"eW!j'2.ykia.chdf)~ niemi'e.~-

ki czyhj'SzpillnSki'}, ale..:!a tQ.:prz~z rol<m0.~rrajel ~iYWciezaJdarm(j hJ{)'15ki~s~lJwl1ik je~tJ.lelbY'5:~'@rzys,talc.2':Jtrej l~iOC1ml;)~Jru~tr:iile[ga sJ~ za [Iejrestr€)wac I~I u b' za'~ClgQW,a:€~ Jesl~i' mas,z ki.9n't~ 'IN M~cr~osI0fde)'1 alfj,·ttr.wa ttJ,tyl Ita .~hwil~. IR':M~HTI ZdiS[aJ~e st:i:'t!i Ii l!e;de . okJd~ 700 MB· fi Jui JUJlzy:skUjsSl 'dosilf~p rzilQ naj[l"lOw5~J "W~r;sjl~ pakietu b:~u:rowega ro1U~ItJ'o.Sil:dtu.

'll'>1'I,I'ffl.micro:soft. pi

SDlUln:dMqic PIL11

~i'tm~ 1iII'r,6~1~s-zC"* l'Ii~'A~ ~lI'Iku Zfl~II'I<l, alE!: nar ft\:!raol:lfu'p~~whtc:enY~h sllJr~(~VIt~ ~liJ]jio Je~ S~j.:IiC:W!aY;~~[2[O~Jrly:JI1~ :S!~Ii"O- fl!@i'Jjl~.1l '~mE!i1i ~ It&:rasu. POWQq?, e~ r;GIz:~1t@5:f;~f~~b}\!II:i.elijlilkPlSIZ~ ~'@~r:lY - gra~~ j~k~p~ (qI1fiI~jmriiejll razr d~~y!

u.na:1M'9H wW'Q.SJl unlfir.-a g,kpi

:1

.M,JJt,e wymiary (197 X l197 X 8S' mmt mrollfwo~t wybaru ~a~r neglo ;Z 6 ~oiiJr6w i 3, W;ZOI1DrW g6 ne] PQlktyw~·~ ni~ejled~ne llal~ty te~~ ~tl!djet,~~ka. W ~:rodktJ Zln£1llali<:l,:si~ M,i~Jst~ l~a, F10rmajllny ctysk twardy (Q f!Qj:emn:Osri\ck~)] nu, d~· 8 i$IB:RAAA~u llt~u:t~ tJltWi,~I«lw~, HiqJh Defltr1litiOl'i. M,aimM te~ WI~f:i i Eth~lFfte,t atery p~'r.ty use: :2.0~ nap~d" D:VO I~b B~(l:J .. rily oraz I.'.:~i k :k;:ut 1~~rtIW~l1:t W :ffj~li WliS~E!Mki nabdrd~ 'w.y5,t~Pll~ I(rair;~y gralft:.tzn~ A]I~ ktdr·e [~ez probl~mu pClrad~:so~'ie zLodltwal~EllI1i:em nlm6w wF;~I~i HI11 [ak na mlon.itorze.r ja.k i teh~'W~llOf4~' (1W'~u :i!'ll1lakdlU~([ p;iff, ,z;t.1,!aa·ID-Su b i I1IDM I) .C¢{I1:1:i? Od 11 49G' 'z~Dtycin z:dQs.taWltl do domu~ ay~:i ,ca~lki;em "l'l~e:Z1e,

www.deil.pl

,_ ad AIM Or

"Re:dlfll[\Qlb~~~. 30 rna NvidmClJr wi:~t SW(1~ij b~tizrne mB,(l1 ~'a~e .PlMD. iPierwsze :pOka2·Y ImrajEl_ mri,el mlu~Fscelpo.th:zags~tzni~Wy(h taf;g:~ tEli,W' !las Ve9as.AMDugl~iwny n~d'sk kta d de' lrlme .~l~grarilie, jak N1!Iiid~ai' a na odtwarza n i!e fill m0W r!~IUi-ta¥. ~(o to o~n~r.::.z;a w [plt·a kWQe~ dowlt:!miy'st~1 J,~d:n(lrk Q$::iIP ierto po pre1mjlerze. 010 t1@fflli1lJtU w kacZlclylml rrazwe powri~cjmiY, be rn'I~e0d.f;I. rSirli:. u'~ir-y'Cr ze to w~a,slnlQ: 'trz.eci wY'mil~r lest JedlnrZ!.'l najba,l'dzH,e] ,obi,~:tu~!~cy~hr'b;!chrno;lrQg1n ImaJrtcych traft~ ,pbd sttzechy w r1qJ~blii:s~Ghl ,~atatch.

www...amd.oom

CI!r.a:19,S9d 'ol.'WW .mediFt~I

~~t<laed.JSB~ z~Qjjn(llsliz: PC i p~,·iIilffil'h~~~i t:nillrlmt bj~!i0w~. ~GJ ,F1 i~<lI!.JiIi:.o:~i>..IdiI t~ithi'il:Q,l~lI TOJJc"Sc'=i'J::ie., ~I'a wdi~..z~~stf:1ftrIgIT"Wib·!iJtjii zap,eW~I~i'lwa Irwn- d.tQ ~r&!hiknWdli'il WMtd fll.W'!Z6t&wie m~ Ft.@dal?1. im~i;llIp~ lI.d14IWyt

i ~p~rbh1! ~,tam~, .

CI!r1a: 9Z:d WWW_.gEJliwnet.pl

Prag"na~, na 20'1,0

C0m ria n)a~z;ei'lp.ll:e;" twaSani~w chm~lr2ie::~:'Q ch6!~zi?O t~m@lnie ]'eJdytj~d~l1~h na ~ef\i\l!er~jchfirm f!(~t'kt\ np. G.oogl:e, ~Izl~~i ael~1I'UJ rna Sii~. do rni~h cld$itfi:J1l' z dOWQI~n~g:() ik~·m;.. I~utet-a ~1ltIt~[!QIff.9Q ~(r \S1,e,~ii a tj~.reglt :aJuoomat(flZnilS twc®;.. [IlDnE" s, hd~ kqpme ~;~\re~er1l,," ,sitw'~.T0lle~J;asl'l~ron~j[frn!tije jut dZ)~~i ale:\lv tiq!grlj f.pml U s~~ rna I:ijrfjesz~l~:wi~c-€1 i :o~e:s:~a~ wr~I~~lWfh m(J~ iw«;(rst ia'C~i d!@l wyj·tIli IU w~~czy si~ b.ewi;e:m cha'fby Mltto[~h.

~irl:1gi·mm:at~afll'Z~Mi~J,~CY9tiowy a ~Ia ntyl<io:mJ '['re' tab I,e:t~\ [MZ~,y~11 k()m"ute~p0Zb,~wi'Pneklawia-

'tlUlry~ ~a ttl, i!. wrellkifim~ m(i)tykD" wym @kJ-an~rhl. S.w6,j moti;e1i za'Ptlw.iedli~fjiulz M1itr,~IS~ft I~CQl:!r:i,er, w~~llittl!bl Jalk; 1~5;fqlit8, rna bnwiem d1l\ViI e~r,i:n'lf[;sk!:aaa sJi:~ Fla~~~)j' ado mego ad peru rnle-

·~si;!;:Gy W~Y$'tM s.lDekwluj~.~p~re~nrii'tymi PI~i!.lnli,e !i1d1 App:le'dJ :i k\i.!~~~~j reWlOlueJi.

A. twz€ei,a Si~lrawa~ edl~r wszysc-y mralr1~ 0, kt)~p:.l ~r~i:.yslu i Wlr,!:'J:~ :$1:ie ~~i~21eda~f~911Ioi~YlZ p~!J1I~ rl)Nrh. ally,. bs. dlGlI aeig®l'tI~'Jr.~,~ ~a~~ zHo '[rft£ i i3 ~a rrr.jw~e: n t wszY:PC! Vliiam~ {~ho:c·flY bmki ., ..; a,' ~I.;,," (¥. t\1pf;~rr''';I1)

rla rrJ1jQ!,.lJ ffi~,.!.: ~.)I;!l~!~~y""" .•

la iitil!ik C,b.tll~IV' Te[ ... jl,ll~.strc;k W,p;i~t·p~~d:dt'6w1iiii;,e. !illfZyibek, &·q;ilIt~~~lifrr, dtlO'!llvgfifr!a pnliifji!iJlstr'lit:y. m~~liw:O&~Il~~g ~,amow<l'r:'Iia p:rZy(li:$.I'li~W," Jj"ddieiP~'~e~zWi;,,;~ W5l'I,s:rli:!$'te W1~~~111~te ~'~<!I:<:!Sl'lf J,il·Ja~f{c .. .A Ill! ij~!ier - c;a~t<I~.m nil;ell·~ ,C"e'm,

r • 11'll1top6w

Wed~l.lg :darrv,d'l <2;~lDWtu:jy'dl pr~["~'aJlilerykaln.'8~fflll1tl'\~ 5;ql;la[leJ!'~OIe w ejzt9MtrJ;,e'(! h Illat 'Gel zaj~~R1IJ lleJRr~wy w~l¢~a.§a ,I'~d niG, gil JOl% lapt~R~W;. jia~k;il~J flJflIliYS~:r~~I~ Ru~iG, by zminima,~l~l:lW,a,t ryz"k!J1lFr,zv F1aJr-:liin~e:J tlrW.af;}rjne marki t~ we~lh.tQ' bwd"bAstl5:, T~shiba i S"Gn~ (gllltGtr®1 1 @% ~mlPrblterQwt)\:(l1lfirm w)!lmr(l,9;Si napraw.y w eiqg'u tll"l-et:11 lan, n:a~IaiI~;z~1fI rn iejs:c,'J[d'l plas~ji~ sh~ Appl~'j' D.€l~ l, Lenavo, fitter ,i 61ate:way, I~ ~ra~lep~~ cl.~]e\iVii~~~ ~aTFi~ka HR - n~pf.awy'wyr:IHllg!a1115~ k;ompJjire!r9w1~j 11 r.mllL

www,'SGjua,·etrade,('Qm

l\I'elb'DOik z m !-:-,It'il'O'I--,C. ·.hs··m - --U- __ U ~- ---

Uf~dzeflle~p~z.etJiWW~f1e!!l;r,zez As\ws:a mal dbr"~2jI1Y 'e~ttlIr% 'j ktOlWJatu~'t, '~1=:i~lkffi CZ€'mlMTlQZe [iQbliG~r;Owf:lo ,Zil' nOlrmal~!1eglo r1~lo~J:ok'tl" ,~tl,k I ta ~Ieiff .2{ t1azlfwa sli~ Ee.-e PC 1911 Ml Wazy ]po:Fiizl1!J IkmlloQFama i !p:m(~:~e ~Grl l~oRtlroi~i4! s1:stemu Wlrad@w5 7. Wypo5il~eno go takZe (IPO~@I typl'JWym d~a ne,tb".Gu:Rlko1w gJiroc.e,gtHlem Ir;rt!~! Atom ~ 1 GB prtml~'1i HAM, ch:Q,( I rdti:2~liwd.Stl, ~~:zs;zerZerj~Cli do. :2: G B) W",dly.sik.,$jiD JJ' jpJJje'ml['losci lJ: ~IB~ ~ ICiI~.~la:~kowlollrU:p,l!ll~ ffiil!!c~t 6~GI~ m~ellm tei dost~p do S.oo Gis pllJ8st'rzemlui "At Qrmlin.efQiwyml s.erwisi,e PlSU$ W~b:Storalge .. N i"sle:ty ;C;e,I1ICl, l~i()ZQltajle' na ltaf2i'e taJem n.i"€q.

W'IA"V't.fl.SUs.p ~

5 PlayStation

5~~r~~di;l[i kQllS}0li Wirmy 'Sbn\¥ rto~PDCZ'ft~ sm~ W Jalpe1j;lii 3: '!Jfi~dhia 1994 rok~1 (chet wanD pa m,iQtClICr' ze dQI U5A ~ E(jlrop,¥ ap:~aj-hJ'IGDne QlGl'lOierro W~: w~~snlll 19~5 roklUl)/. a do m ~ifI!ntu ~ ko~a:~n![a p:~.Q~d ukcj i tftl p~eirwsza ,~en,erarj:a· s~zeda:.a .51l:: w (.lIkbio 125 rmilmtllnElItb f,gfzEmlplllarz~s. pb~~~H'!lblJ~1C catq: !rot) ~[~rH~:W~~. Pla~S.tatEQn .2 p~jaWffit't:li'

s~~,. na r'ynrku '!/II ma rcu :JOOOI roku (w Japo:1i'I i ir bo r~.ma' ~wiat;a m u5i:afa' 1'0- (zslkai:rI,a n:i~.l'itil9lct1fdllJz.e~,tym ra2:.ertt~[Q '!~st~pali;h~k2.0[O reJll:iul iJaK(),j:edynyspJrst~ z t@j g~ri.@l:a~Jm nadia,l i~[ p.r.odu ~J)wa fl a. Nic dt]\iVnegQ~, bo~ite1n,~UlPl11flQ pr~w~ ~4!O mJlionow j~j egze'm~i~81"~! Obecnie doS"t~:pna jest 'fai~@ P'Sa:t;ktOlt'iI zadleDiutow.ala w liJ[qpadii~ 10ft6J~lku UYrm1, 'atelrrq:Jrnm~endtfp~n,tlk?d:Q~ iMew~kan:Sjki,eji dlZieIHtllll'ki.®, nje:(a;~~¥dz~l€.~" fhoc fell rt)p~Jt,l1fC:~ mu sii:e~[i JJo~zekat'tjiQ imL~r('~ 2:fi01J. Id:zi:e jej. glor:z:ej" nit ~o'Pr2:ednil~om, chQt ad pa[w 1m lesi~~~y Je:s:ttG,Wuz.H~Jwnle deb ry

zak!~,illPl co '~36iQ MI!llro'Sloftul. '

101lela

w'WW.son"l. com

ra-PiS~~Ffi1ffli ne ~cts~lrZ~n ~lG m:ai I mfiina juZ b,t~, wf.Ii:~wclz;ie testowa,(_ IQld '0k'6~'Q r0ku~ ~h: te!~~IZll!1SitaJ; ZlI!l.IDtom atYLGI1li@wf;Cl~ '~~~'Fl:Y Ws(2¥~t~~mm u~~k£lwn~iit®1lm ~O\:zty ~'€!O"g[1 e~a (eRa., Fh~;[nai 1 n:ie~Cl Z;rn-zygll'Wwole). W),sta r,[zy tllll~o k£}'f.zy~b.e :z; Fi" pam k.sa~, (]trmms/ca lub IntEtrtl:el E~p:~(j~eF.aJ Ipf mc'q.1: pJilliQfflu pr1l~g,l~clad::i plril(JlQ(l~i'Jlat ~m;lii lamf .~:(d'd.adrl,i'e ~taJk ~am~~ ja Rb:y-

sffi¥ ., . ~1~G!,t!~~ml do

si,eti1/ tr:rJ(Jch~tiglranri=

~efi je:st;m;arlll}f tlii1l~tJi:p~Utt}(d~ j,liJ:Iil:' 'Iic~w:eh wlatI.Qm.~sdl ~~. na;5~~ ~z.fdl[IDIWi~cl2ii :mfS't"a~ \lVJsta n~~~pie:ro. pf.lp,nh OIWIl~m ,~t]cz~," iU.li!: ~iFlite~Rletem ~ te1le~atiii !~ 5,ki qQ' III j,e ,s:.femjte rnriil\l'lle,~ Gll'nglre.

(bot rlnteJzn::~!l€Jn~walli z ~i~e~ordzeniuwe$ ka r.t)l' grafii(~I1~j", nje;.m~li~ jedrrfiCA€'9Iiile po~~zaiplr0t~~p n'Ow~glo, p:r()0e.s~rril~: w.YPU;$"a:ztf~ ,1l1€~gf()ll wa~41B r;jj).~r:1li ('Plyl j"ri1n~~JWllr~~ei 't')!:~t@l rill~E! m ia. p,os[aidai IlLan-allil e~ .~. ill f1It~ Jest to j.~','dynliie dziWr'il::t zbi~§1:lp,I(@I~il~ZJlf1o~lti)" .~ a;zwal~(i) tJ6 fn'bocze !r"S]lr'Ig]~ Chip (hnJtj ,(:QmPJP~er~ ~ rna ed 25 dio 12~ W~ c:zyn n'ie'wi,~~e n"lZ.' obe.t:na g~n,~ra¢JaJ PJll~oll1,5w c~wr€t~el1 iOJj!V~tdt. Ch2,Z¥WI'!l'[:" e W p0jiedYftI~~ JeQ(;)1 rdzE1nie '!D,mruJct znaJZz~n.ie mrlli~j:&'Z)e m$rl!iiwpsti~ale ~ to w 1~~lp:r,e~ .. €~' b 1l'ym I' ,'c' -,k.-· '~-b .'~" ~L z'~ . ~i @'kr~ ti 1rnii,*rrilsi ~

IPrze JJna.m¥~l~! 9;.1- pro~. \:)'~ - - I " ~ -~

, .

IN g~l~lD~ i~~edlukt

W'Irf'W. inre l.cem

:Sapplhifi!1 HID :5111 JilPQl"'-1

Jui; sjtar1ld~rd.myaljjitle~:H'IIHI!):SrTliQ'1illil!rd!'j~

"X Ifil<WtGii'tl&;a.vrf~~h,~r!;. fif~lrwi'lkYi~ wlliiE:rsy 1pr.td~~Dl,!u~ji~r~ S'ilw"phirei iZ'~'rm",~m ~ldCj¥nlernrn v~ P"9H\{ {(!lb. ~it n~'We~,fajiilej'St~i: ~jestm~hll~r,aml~ ~e.9p'~~~~jfJ.~~~~

~Fl~ej ROO.Iij~l4" .

QealtliYe'IP.atal1l t,'MedJeJ MIkU

Do SIfJl~~~1.-y' T-Jt,afjla,rI;:Illep.$~i(l'~ we~i~' ~i'2l~i'lIa~ ~.rorI:Il'lilla gr~<eiq.-y s-I,y,~lraw~~~p"rawwan.y~/h lMe1llil11~~ra.t~.zJ~n1}1m.~ fjIj;~~Iil$'~y~h p~" garll~row, J!'JIfIf~"l1:n~iIij .. fa~11 ~t~na~t~m, IJ~.~p1'lj Q ~ ZfEf~rrr-lfll]nj:j~~~'i V5t{~a Hlb' :rlLcr.t~hii wi~~~

('(On'}: 1591~f r~wwJl:elUl.p1

c~ [J~: 1 g!l-U9 z~ www.uealh'e.oolil

i'flIa,~kl,«:eW()3!J w~l!awad~d na,.li!jli'l;l\lk b€~~~~nre.:i!JP(Wgip~!1Jeentitl) kf~n~~l'Ili:! if~(j~ ~19:r;:JfOt"OOtwa,~mU~yk~' vwfdrmtita~h MP).w~, -eGG HCA~j_esI ma~ c]!?}~~ w,~ltQlo~~1l1 ac.d~)~@ ~Jdn",i, ... i~il~~l d!:.G_g,t

{E"Il'1: ng: 'd til 2 GB W IiYW .'Ciowo-n.pl

fi,rma Illmp8ikr w~~u6!w~cl~i~a do P'()llls;k,j WN(~~kmwaln,e pl~~Z l1ajwi~k2ly,(h 'fano,w s~rij Ca Us;f !D~ty ak~e:stlria 'n rm~ Mlad~(a;tn:, @zu9;bq kol,elC(j ijest [J,adJ Ci 0 MQderrrl 'Warifqr~ 2. [~fle p~z~zna~zf)ny stan:cl,f1ldowrJ ~'!l' ~f)ns(;j i~ ~'~w<:~h'SOI ~lziafa hez pro blemru IrowIFl:ie~:z JP.J:[- tyle .f:e ni:e w M,~cl8rn W2uf:aIFlE' ,l~ !bo jej tw6n:;:y die

"rJr~~wklgj,li ,mO'lliwfl$.[~j glr1ln~ 'paJd~ie na ~,I~s;z:aRtU. Fa i111~j~ret'~WQ5tKi\ z,wi~za1f1CJ

1: kO'rltroi~errBm S,~: clwa d!€Ddat~~w:elP!r~J!'dski .~,(;).,RisJ~B;dem o:budo"MJI kM'FMm IfIlo'&.na"w I Q~ie/j' prz~,fJli$yw.a,( 'rntne, mira kicjle., .n p; "f,i1l~t,ad~wani\e oron!. Db'tEglQ pad wYQII2tdcai r:1:2! pri3rwdl~ za,I~dj(l-O:, !3f to, j1est ~'Siugjq "p~s~~~tWly,d(, ,gumow,ych rl'ak~(l:dekna obud,OWi~1 ~odswi~tla nych. glal~~ wr/f1i'lil~am~,'g,Gl''''PI.l"' ,~leU~a, w kJt'Qrym Sie go ,ficvw,a, ,la ws~slkna te atr:aktj:e" trzt!;ba ~Cjp~a(lic 1,S6:Zit . .WWw.mru:lcarz.com

I !!!Ii S' WO' !!- c-ytn,lIk ,I '" ~_ ,J ·.:zt ~' __ I_,_

ma'I·~:1

I ~,_ ''1 iii

_'

:~I(lll.!ywa: S'i~' eCmh::toj rna rozlm iary 11'18 x1 ',88 x 81'5, m IIDI i waty 17 ~ ~'r'am'Y, iill ~Yl~)[dl~~n~ ~es,~ 'IN ,ekra~ iO prn=k'([tnet 1 5 ce'f~'~}un;e~ro\IY i rGzt.b:~~~CZD~(fB<fl(:)L ~ 6a;(;)i, p,uflkt6w. POIm:!fl wy~w]etl:ae '~:b~f!~~ @ ~[ew:eth IPjJ.:zioim,(I',th s~!rOs.d,! a dtd,~kiw.yk!J'r.z;ys.tani u tecil.nolog:iw (hinlk (p).a'~Jirer·,eh?ktroo !any) 'i::ibra~j<e,St;5WI'etni'~ widoany, Rr~lW~tgQly le:tymy na ' - r N iecomlniej pozrttywne'wral~el'TIiIBrClblll matjijl 0. cz~iit~di id n iacj1 '~!lI:ani;ariztJeld nym nalifd,owanmu ba,tern, :al~~ POfniQ,( ':pzlnlatla te soblJ wyswie~!~n naw~ '5~lro ny~ C{I wpr-akty'~~ p;pwiilnJn:Ql- wy5~amzyl( ,n:a P[4~C~yt;;!!Irlj~ naw~t 1 S ks~Ri:~k. <!od~P.9~~t:a_lydh danY~h

~Ol ,eif]k(to Ji)Qba'fi takie odew:ariae myz:lIKe w forma;eliie M P 3i~a d'zI'ekl wl:u.adGlwa.n,emlUi q;~m~~nwi Kart s:rn rtrcti~ prz'e,c:h.ow.ywac €I'Q ~l(];OC' 1ts·.S!.:i:~k (bez elitiida$idwej ,kany,,,t)tlllkgi' 400, bo ,do wJ(.~,or:.zy>t(u'ji~a lest _G,k,Qio ,2,Om MB wtlttd~wanej pam~~Gi nash). Co'dleL$alm~~l~ tl{tu16w. t~ moilf)aJ sRo;I4Z~~(ac ~~,0w~lhelg:fI slkmepu e,f-e:rollj~.cego ,kSfqlZ1ifI 'IN 'fdfmade IEf'UB" atatie dokiDn~ za!QE.lp6w .na '$,tmnjre dQmO,W~j :a;yf:" nl'ka.1 j,eszae oena - 899 zrotychl ~ylw podolbnra jalk w prl~III~(z'erriljJzai'np..€3ytnik Ama;w:n:~ r:.z'l No,oJ~ oidB~lrns ~ NdbJe.

.www.eclicw.pl

manta M!M, 01 Z,@'S(tl,W -z4sMt zti~:u~j~ktPwanlf ,\illrnl~lil!" o).nb~e,l'foc:d,lald1I, mir~lI1!i n r£iW:)~1 kijJ watr!2le

i u~hW:yt~ 6imsnill\llm~~niil! zitmeJ::l)wa'C'~e ohikli1i ' m.0ni~Q;r~ l~llS'l. ~<lshn~ ili. . m!ilJ"IIilIiI.gI~ l VII i p'p~mo !Jrnml~eiRl i a lllie- :;ai[fGO,Q Hl!':.

SkJj~!li,a'nd,;Slu'Ucnl'her

IWYS~id ~ nr@ji:d;yn:a ~al,~ra~~h l:Ii~t!!,~~1l1 'I!d~~~we~ ~a~F;oie~:m~arto j'e ~~ ~,~elpr~cy

:re15hMI'lt)"""'''I~r.-.', ~~c~''''' ~,,,, whn:r.J,,-

. - ,. - - 1'" xi::l,1:j ",>""~' !~,~.J"i! c~, - - ... ""~r

:5U~\Yomeu i liI1iIpZJi~~d' ate:r:o,'Ii),l;Eiifija ~Q.~9i'lP1t.:rn

. "k • ,Jb,,;i

'!1Il'Zmc~m~J1Iar~1I~Q!W iZ.<l,$>'omc:r"i!t"lruUuOlHlil-

ne'go piil:o:t(!, ..

eel'll!: 15;,9011;1 \'lWW,mililU.p l

(@ta:Wl';;! www.hl.lma.pl

masko't~ki

W'Ygl~liJlaJ.qj mi'f)i~ r;JljrepOlllrn:i~,1' ,~I~:e.' dfzi'~ki futerku z w};rlilltd'Elll ff1~I~w.€Ifa~y (1 do raz'y ,terl~eQ.~ IlH:;tzki~g:~'·w~bsa~) s,~~ 'r'iii~ tyi!lkp !mne W' ddtykl,.l, bardro rrii~~k~e'

·1 e:lla,sf)fc~ne1,al,e tak:Z~ doskcmale' W3r,zydll.gaj~kw~ na ~c=;hp, 1P-(1 ~mjt.z:eniu,~~ .p~rad~ SQbil~ n!alwe~ 2 lIl~afin~~Jsz;vm bl~u(temr a c:zysidone p@'Wief~(hrije (fliP\;~lMDr.li~oify1 mlGtzn'a nast~fJl[ll~e w,Yllrzee

'go s:uc,ha ''iprzu~ki ~m~ zwiQ.~~l~,. X:(J~9~nle" IflI\a:81~o,tlki hi,e prOteS:tu,j§l·~[.$(~wlko WJ1raniu 1M !?rah~e~ ,a do tego lch e.ficJalna ten.ino nie;Ci3,ie 12 itl~,t~ch.

www.hama.pl

~la1zyWa s;iQ ASMS: ~Ed J il ;~~ilwala UZ~'SI~~C trojlwym~alr(JW¥'Qbmz dZll:~=

ki do~at~oWltYr'fl !!fikui:a.rom '~(~j,i rna£r~(~ t€l; ~przeik~thej ~i.5Jjll5 [aJla i rO.fd21]el!cz;o§d 1]1~' x 7iffiS, pi'k9emi) zdG'I- 11,E!J ~o' wy;sw~:e'~ia'U'li:a 1'2£1 (I'l7$r~~.6:w 'VII ':C~91~' /s-e~!IJII1dy (t!I::hR01~~g1i3 Nvidia 3:ICnr,jl5tnrd. Tn n ieJ~dYA:a jeg~zah~'tal:'lka:rta 'S!EF6r~e GTlif ,~(5.QM,z ~ (j11S R~m;i~d j' prOfe'SJ,iJ:r C()r,~ 17 ~1jj'lWaib1!1 n~ k~m~or= ~ttwe gr,ani~oo:~ w n€lrm~irf]l:e §1ry~ ,a wbud0wan>e:gl~s~i;~i ~Itlte~ IlaJ1SJ'I1QI sp:~aw~~~ :s~~ pI'&YQ~11,EtdaR1Ufi'limlmw ay sluchaniu muzyJd."t)Jczywrns.tw Pf'~~ blIem (~m~~~ha'5tl1 Jl)~I!liy nal bal~erfiii~ ailG telg~j(:!~e r1IIiRtw w,tt;I:~ltIy,ih !ai~l~ t~lOalfh !'I i~l~ l'le5;ko~z:yJ) ,~€) eena .... ofilcj'Jlllnj~e WWlFl(i)[sf OJna S:4i99 lI!l.

, , ¥/W'W.P!lI!.l:;.~1

z bez: la,d:o,w,anlia!

N:ajn~;S.zy ~rze:hGsny\ (rytjIWil,ar-,z:a:c:z marRl P~ntagram, Va1t1qutsh Vollit. radzj sob.iie ~,pnka,rrtffi MiP3~ WMA, WAV~ A-ACi '069; APIE i' FLAC~ rna ,!!kran, QLEQ', ~ymiik kart pami~d mi"(f05Dt tr"aJAsmi;mr FMi kOlzlstazsystemu 5RS WOW HID. Ale nl~j~waznii~ej'!SZ,a ita k J~~t Gt~I~gos,c :~!ralG;yna wl1l1:d~wa nYlrltfa.k!umullj(l:~Ddru: w,~afJu;g produoontaai ~09Qdl;i:il]! 0~~af:za'c;z d0S't~pnrr J~'W ~E!fsjac;h 1~ .4 j. g GBI W lGehlle 1$d ~ 5(j1 do 13,9 zkil~y(h .

www-.penta.gram.pl

ll,ansc~l1Id: ,Jid':~aih 16011 DZi~lk!i"za&tQ~o,wi1l'ri1i:1LI d:Wuk~!811~1 .. ~ijfSil€(@W!'il1- ~1l te:r:I P'flildrille o:relliLC.IIe El~~'t£ril~ :;: ~~~k6~ ~Qriil 1 s MWs,,<tI()~C~ ~ 3:2 M:Bls. ra~ R:[~P~QSC jt=S;t p'~ydat!).~, 1b.o,lmnillksy!mi"~ll1l.1 pC'.lJ-ernI'lQs!i1:

Jf€tf,ilash~:5l)O til) ~2'G1B.J,f!40''Vi101!'~$OY w,ygl~dt)ti ,nanGWi ',rIIlihtdbdawk~

(;([1.1; ild 50 (4 G'B) do 399 zl[n GRJ ~'~wwMaIl5U!ndusil.€om

M,all!'nl~p1reel HIF!S"~MfIP

R!'!Itt!1~lczfl~t:f~~~ HI[ll n~r* llU80,r:li~em( p~!R:~n~:2~, ~~t~, ,kO~r:as~dyt'!a ~iarr'kY ~~,~oo,·~, Q91S ll!eak.l:;ji..S 1'IIi'iI~ lllIllll.a,clbWaillie,g~,p~ ~ni&:llkll W i ~I<!.~ HI:lM~ a'~:IlZYs.t1ro t:o'z~mka ni~te w'£1Yl~I'l:~ :obUl~e+z2,*-mIi:e:'lli~~n!~ giWaw;}il:9.!i4J.