You are on page 1of 164

W1TAMY W NA.

JWIE;KSZYM CZASOPISMIE DLA GRACZY W POLSCEINIB wiom jak Wy, ale my a.lJjemy si~ nieco zdezcrientowanl - jeszcze cdowiek nie z.~ tak po~dnle posegregowac z:dj!tc z wakae], a tu nagle. ni z tego. nl t: owego, rob; si~ numer dwunasty, a wl~c Jakby nie pamec - grudnlowy. A grudzler'1, wiadomo -~W1~{y Mikolaj, he-he-he, Bote Narodzenle, zapach choinkll rrakowca, $wl'i[eczne zyczema.; Naturalnie nle dajmy sl~ zwarlowac datorn - poki CQ mamy lesiet'l i [ego Sl~ rrzymalmy.

Co zatern w (ym leslennym CDA? Ano, dzleje si~ wiele. Miesi'!c rerru zroblllsmy Warn apetyt, rnowiac 0 dw6ch wai:nych wydarzenlach. ktore nasqpi~ W "ym ntliTIe' rze, Tradycyjnie jui iycle treszke zwerylikowalo nasze plany I jednaz tych wydar:z:en przesuwamy na przyszly mlesillC, bo [ak to m6wi,! "Iepiej p6tniej, ale dcbrze", Tym niemnie] I tak jest spore waznych rze.czy ktore mamy tu do om6wienia

Ta najwainiejsza informaqa. anonscwana w peprrednlrn rumerze, co lakt, ze ten numer CDA Jest wydanlem ostatnlrn ... Powlaio gJ"OZljl Antyfani wydali radosny Wf"l3Sk? Sorkl, chlopaki. ale to [eszcze nie czas na oiumf. Ten romer CDA jest -I owszem - cstamlrn, kt6ry publikujemy w dw6ch wersjach: czyli zCD I DVD Od tel pory CDA b~dzle wydawany tylko I wyt\cznie w edycJI DVD. Po 10 lacach wiernej sluiby kompakty w CDA odchodzq na zasluzorq emerytuf~ ...

Czemu si~ rak stalol Z wlei!'! pn;yczyn. Takze z ce), ie z nurneru na rurner coraz wi~e.eJludzi wybie'81o edyeJ~ DVD I po prostu wersja z CD stawaia ~i~ mecpacalns, Kiedys musialo to I1BStljpic. Posral1owllismy wybrat numer 12 po to, by posladacze czytnikow CD mogU odpowiednio wczesnie zasugerowar, swym bliskun, [aki prezent pod choink~ najbardziej by lc.h ~dzaf. :) A tak serlc - czytnikl DVD Si,IUZ naprawdlt tanie i po prostu nil! rna lui sensu rnordcwac si~ z ncsnikiern, na ktcrym me mieszCllj si~ jui. pojedynae derra, lliywane nap<:;!dy DVD mama nabyc 18 kwote ok. 50 zl. N i e I est to chyoiJ S u rna. ktc ra przera sta moil i'lllose I typowego gracza 1

M~my nadzieJ~ ze c:1, ktorzy dotqd kupowali we1"sj~ z CD, bez spec)alnego b61u pn;esi~d<l si~ na wersj~ DVD. Naweljesli W te] d)wlil nle majflcz:y,nikow, plyta DVD jeSt nie wola - mezna l'l odloiyc na p6lk~ 1 wreck po upgradzie spn;~tu ... Nie skreslamy pos!adaay CD -ale tei nle moiemy sobie powoll~ na ta, by dokladat do tel edycji. Decyz.Ja nle byla lacwa - niestl!ty l11uslellsrny I'! podl~t.

Co zacern z. posiadac:zami prenumeraty CDA z CD! Belobaw, lurlzie c:i b~d~ mogli albo si~ przesi¥c nil wersj't z DVD, alba dostan'! zwrot kasy IiI niewykorzystane romery. albo ... ale 0 wszystkim zainooresowanl dowiedzq silt juz z lisrow, kt6re otrz)' maii!'

I od I11ZU Informujemy, wyprzedaiqc zapewne maslj! l[st6w 1. tym p)'W'liem, ie "Ie pia-nUJerny zmlany nazwy plsma na DVD-Actlan. "CD"Action" to nlilrka, a nie opis zawarrosci magazyru. Wiltc nawer je§li kiedys DVO zosrnnie wyparte przez Blu-ray (aJba jeszeze inn)' wynaJazek) - ~dzle "totO' dDl<lczane do pisma 0 nazwie CD-Actlon. I tyle. Tali sarno [11k ReaJ Madryt ay Chelsea London nie zmienlaJ~ nazwy niezaleinie ad

•••

tego. kro w nlch gra i kto ies[ ich wlaSciciec [em, Zrnlenla si't to. co w srodku - nazwa pozostaje. bo jest jui u~wllicon'l tradrcJ~ ...

Ale wro~my do sa mega nlagazynu. Pfsalismy wczesme], ze me damy siljl zwariowac - I dwunasty CDA jest numerem [esiennyrn, a nle grudniowo-swi~lecznym. Z drugiej lednak serony, doloiylismy tu !)lIe p,-:ezemow, ze skojarzenia z brodatyrn grubasem I renlfe·rami nasuwai'l sl't same. Papatrzcie: bo i dodatkowych 16 stron. I kolejna ksll!Ze~ka (tym razem z poradnikiern i ~olucj'l. do Company of Heroes), l= pc lOll plerwszy w historf CDA! - dwustronny megaplakat. A I gry w pelneJ wers]1 Jakby sporo powyteJ przecletne] - i znakomlty. calkiem [eszcze swieiy RTS (Codename: Panzer'S - Faza PieIWSza). 1 bardzo dobry 01"32 niesztampowy FPS, kt6ry jest [eszcze mlodszy, ba rna tfoszk't ponad rck (recenzja w 11/05) - ten nlester), tylko w wersjl DVD, bo na CD (naWee 4) si~ nle mieSeil. (Saml widzlde, .. ) A na deser rei: rnloda gferka akcji - Eurocops. Do tege wl~kslOSC z nld, po polsku. Ho-ho-hooo ... :)

Zawarrosc plsrra rei wywotuje banana na twarzy. Gothic: 3 - megarecenzla, Jui same to wyStarcry. (Choc lak 51" spojrzy na jego wymaganl1l, banan lakby nieco wlednie, .. ) Atu res:zc:z.eScarfac:e I Pro Evolution Soccer 6, i FM 2007,1 abiecywanyDarkMessjah, I spore lnnych srnakowitoscl ('III tym dwie bardzo dobra przygod6wki zre<:enzowane przez EGM-a). ByJoby [eszcze lepiej, gdyby rue to, ze nie doczekallsmy sl~ obiac:ywanego na ten numer najrlOwszego Spilnter Cella: ( C6i, b~dZje la rnieslac, I nle tylko 011 ... Zapowiada si~ leSlele co najrnnle] ladna gra z. najwyisz:eJ p¢lkl, Co nalmnlel.

5an13 Ashern zatern na razle w CDA nle sporkacie, ale za to macte beta-1:esty trzech wlelkic.h hlt6w: Neverwlnter Nights 2. WoW: The Burnmg Crusade i Sid Meier's Railroads! W remade rumeru zaS incrygui1!cy Bloshock. A cu le5ZCZe zapowiedzi, o Grach lnacze] I 1TI3sa innych srnakowlroscl. ..

Nie lubimy chwailc samych siebie - ale przymaoe, ie udalo si~ nam wypichcic. naprawd't ni ezle (p rze d) .iWI ~ teczne cas reczke, Zatern - s rnacznecgo! A racze I " ,

Milej lekturyl

o'<:t1,~~ :-lr","r--

ZbigntM Barlskl Jerzy PopraWG

F'IIbllg A!1iltlons, ~lomDQIll:

J"'I1IIllKilr~ln·~ot

I~ 071 3~351 05 ~ I U2 e-mail loann •. l<orwlll@b3ue •. pl

Copyllght Wy<jII/jJ1II'1WQ ~'U"r Sp 1 Q 0 • Sp k.,

~. M~1mllw' I. O~ ·03, Wori!!~"" Wydawrll'IWOl B;!U .. 1151 ~ .. Ionkitm Oa6111il~oI· ,kIligo Stow"lY'l~nla Vlvdaootow "ljlll:!lonkklm 1111, '11II,,,oD" PJ:uy NII$l mo'lijonyc~ ma\",'albW rM,lt.j. 1116 lW,'O<! Zulln'Q.mv ,oble pmw" do .. 'Btllll'. I !1dagQwaJ1I' ~J<sIOw, Za 1J.sc .. !lam 1lJ1Iai<0IJ 1II~ oopnw,adl! Wm)'~I~IO nill"", hmldlo,", . I~",row ~)'14PUI4~ w ~I$ml. "I JIlOIflflOO)'"'' lIl,k.",11 'W"""~1Jl1 ILtD nazwami taSlrlezon11Jl.!Jdpowll!-d""I, 11n1111l1011liy uI)to w)llijclnl. N t~~cIt Inlmma,yinYCh k.plowanl.1 tUlPO'/;WlcIm1'~I~ maUl,lolON l.w.'I~'h ill plSllflo

w ~1ki!lk"ll\'le~ !ofl1l16 z.:IIlIMIQr;j, I$SN 1421;.2\1 16

Wyd~WOlcIWQ Bau~, ti;tl""ll PI Spt.,d.llWOllw iii ,~<IFl-nuH"''IlW ,iduolnyah

I atOl)lw,1I11yC~ piOm' p~ ,"nil oenle nit wyd"'ku\l'~"' Ilil .)letloi [11<1 dzlal.nl"'tl n, !ZI<Od~ wVdJwoy j 1>IW1li\I1' Qdp.wladzl'i<lllMj~ '~ro~ I o~w,ln.

www.cdacllon.com.pl numet 12(2001) (132)

WYDAWCA,

WyWWniClw, B •• er Sp. '" 0 5p ~

•••.•••• ," ~I MotQtUw. 1 ,. Q4·035 WMSt.wa

PIlllelI: WI(old Womi.

Clli1l1e' lill1l1du. J.r<!' Slulwlt

D~rektor wydawnlCly; lblgn,ew!lall$kl Dyr<l<!Q[ nn nsoW}'; A"drlJll Cno¥~ow@ D~tall\or ds ptMukl:ll' JilIlUS< K{oInow.kl D~t~ktor cf ~ kQiportlltU Marl~ lI",dif.S

Dyreklu( blula reklamy: MIcl1'IMlo[2\'1'1,1II

DyrnlltJr bfura reitamy czilScpism iom~utamwv,h ,1~nLm: J~i"~IIl2~~ Ill, 022 51 S 3050

a·mall: l~n.SLi<tdrutL ... k@bilu.rp.l

ReO·,i<1or natze~IY lbMln'aw Il<rnsk'

las! redakl()ljj ,""",IRegD J,"y ~pmW;j

'1l>~I, ",laN':vlr~ O>lllial B;rrosil; Moclel ",kWl'~. MQ~!I!1 Kuc. I~'LI'I Lr"lC1!lk, Ala_dOl Ills.1ew.kl Andrz'l Srtti; JiI"~ SIflarlll!.lII. TVI)II>l1 Sm.litoM

Slilll wsp(llpr"C(Jwnl,y Slawi~ ~Iy;kll luka!!l BoncnJl, J,,,. Brtemwlkl RaJ,1 fk.dijl; kl, J,n JiIIlkcwskl. B,,1101I1 ~I ~1U5, M,,,,. Ll!nt, srAweklJp~wskl, TOIllil" MaUisI;. Pn~mj$"'w Oslm""kl, Andrnll SawiJ:kl, f';I.li}'l'. Sowlckl, Man;iI15<>IIY~. O;miOl Sol'll'l", lIm'''IOI T<1II1112. fLlfi!l WI~

JYl~) lIlfJrtl'StYWty Jaeek SIIVle.1

OTr ~"H".tym. GmlIlott J""'"ZI'&Ivn ..:o .. kla aamlan Bed"", k

R~klama~J, p/yt CD T~mm MRI"!I,

till GJ1 3-1.1 20 6J w 20:3

... m"~ re~lam""la@ctl;ictlo".pl

Pranumlllllta ~iIm'wl"" "~"""I!J

s...I. J .. k~I'I'ko - 101 ~22 517 05 31 Ida 5) Ire.ta I.nkowsk<\@b •• o, pi

Owk PoligM,. So, KI,I,o

jiO'nlIC 3 • 84

lO'" TASK fO"tE • 84 MIDIEVAL21 TOTAL WAR·79 IEVElWtllTlR 2 • 99 SWORD Of THE stAllS 79,90

CHAMPION SIIEEP WlY-29

ZIImn •. I rllo IIrosI(lsidadDl'

,,,,",,,.,IOI.pl •

2.lMS • 6114 1110 SOO

~FI~~ 022313 28 10; 11, 02~ III S4l01 31 , ",,0218333961 s.. SKtEI' PlAY.pl W.w.OI SPRZEDAi HURTOWA·6S2 'oloc •• Upo.,'

: 022 313 28 06

loworrOSl Cover CD .. "." "." .008

Kalejdoskop , .. " 012

GCmewalker '''' . .., , .. , ,. ')50

PO IEDZ

HoM&M V Hammers c)i Ferte , 018

Clive Bal~er's Jericho " 020

Shodowrun "..... , . ,022

WHLlOK DoW Dork Crusode. ",086

Scar/ace " .. , , , ,088

Secret Files lunguska" , 092

SUIJl?r Bikes Riding Challenge, ,,0'16 Pall10Jagtr , .,' 098 Football rvlanoger 2007..... . ... ",,100

Cemr IV... .. , , . ,102

Deleon ""'" .... " ... ",. l[ltl

Rainbow Si)( Vegas. . .. 024 Call of Jumel PL ...

Project OffSflt ",' , 02&

AlpllCi Prime ". , ,.032 KASZANKA

Ardennes Offensive, "

T M T NU ERU Bioshock

.0..16

Z PI~C DWUNASTA Sid Melels Rallr(;L1dsl ,," .

RY IECZNI zYwE

Caesar III

....... 110

, .. 042 0 G CH INACZEJ

Freeware , .. , , , 112

WcW The Burning Crusoce .. OM Neverwinter Nights 2 ... " " ... """ .. OA6

Unplugged, ..... '"

, .. "" .... 1M

Kqc k Mob1lnego Grocza .. " .. 116
REC NZJE Odrmer Ine stony grywalno:lci .. 118
Gothl~ 3 '" .. ,DB? fhstorlo er Eric Choh 124
Dark Messiah .... 06(; Tipsy .. 128
Pro E-volut on SOCC"'r 6, .. 070
GTR2, 07 IN
Sims 2' ZWlerzokl . 078
j3r ken Sword TAoD Prerllirtleroto . " " ,,156
, 1M Sp 9CJVoJoy GP 2 082 Action Redoctl II , 158 Iemot numeru: Wszystko 0 plytach, .. ,,''',. ..." 130

Newsy. clekowostkt platy. " _ 136

Konflgurator .. , , " ," " " , ,....... , , 144

360 stopru lozgrywkl " , ,........... ,. . , li16

Intel Developer Forum,,_ " 149

Jrendv Gry bl;ldq mqdrzeJsle? .". .. , .. " ". , . 150

Wademekurn: Nlech cle usvszo , .. , , , .• ,. 152

Polernlko: Ncstepcv DVD , " 15<1

TESTY SPR~TU Telefon Nokia N91 .... '

.. , ,' , , .. , .. , , 138

Korto groficzno Sapphire X1950 XTX. ,... .. .. ,.... • " 139

OdhNorzocz MP3 Bellwood BMP. " ",.... ' .. 140

Odtwor1oCZ MP3 KORR KMP. ,,' " " , '" , .. 140

Odtworzocz MP3 Pentagram Vanauish " MO

Gamepad Speed-lmk Stlike 2 , , ' ltll

Aporal cyfrawy Kodak EosyShare Z71Q, ." " "., 142

Mode Com LCD BOX ",.". "" ,,_, , _ 142

Komputer Actina Nevada oparty na dwurdzenlowym procesorze AMD Athlon'''X2 3800+ zapewni ci najwyiszq wydajnosc w grach 3D najnowszej generacji.

~raj na naJI)JYl.Szym pozlomle

Zbuduj super lJ!ydajny kompuler na mut« swoich potrzebiN

www.actina.pl

... ". . ."'

www.sferis.pl

DO SY

Action MagmDmiJ Bonus 1 _

Bonus '- DDIim

BOl n U5 DVD/3 IIiiIIIIEI

Forosmuuler EDIlII

FPP MegaZln ElIIlIl Oldsql Zin SrrefaWWW , Tawerna RPG Trendy: pro~csor ALseek lima "

DEMl

Battlefield 21'\2 Ul]

Combat Wings: Blrwa, .. E1D!!l Broken Sword: TAoO JI!l!IiI Football Manager 2007 JI!l]J GTR 21m1

Naked War

Secret Files: Tunguska JI!l!IiI

PAleHE

Ba~tlB.field 2142 vl.01

Cali of Dury 1 v1.3 Company of Heroes v1.2.0 OawnofWarvl.51

FEAR vl.07

LEGO SrarWars '- 111.0.1 PL

TRAILERY

Armed Assault ~ Call of Duty 3 ' , Dawn of Magle JI!l!IiI

Hell gat e: Lond em E:l!I Indiana Jones lIE

Red Ocean IIiI!DI Shadows of... am Swltchfira m:IEIJ

Audad-cy 1.2.4b Feed For All

Total Commander 6.55

Trrecie podejscle Electronic Arts do ternan, zespolowego shootera online. Po walkach w raaltach II wolny swlatcwe] (BF 1942) i wspotczesnosc! (BF 2) nadszedi czas nil. przynlosc. Zasady pozostaly bel zmlan, zrnienHy sl~ tylko realia. W demku n1i11TlY rnape Sid, Power Plant. Pozwala ona ITa Ilr~ w 48 osob VI rrybach Titan I Conquest.

E!IlJ

WIN XP. PRoceSOR 1.7 GHZ, 511 M8 RAM.

GRAFIKA 118 MIl, 950 MB NA HOD

Combat iDgS:

HilWa 0 Angli,

Dcdatek do CombatWiogs koleJny raz udowadnia, i.e malo kro zna si'i na podniebnvch strzelankach [ak City Interactive. Zabawa na mlar~ tel, k(6r~ kilkanasde lat cernu do-

s earczalc na m Bat d e of Brl tal n:

Their Hnesr Hours. Recenzjll za miesil!_c, a p6ki co mozecie naclenyc Silt demkiem.

Fmgme~ty recenzji C'odename: Psnzers tow pelni crOlwymiamwa g .... , taktyana For g'i'wana. w czasle rzeczywlstyrn, (H.) [est - dla mnle -.petnieniem marl'eri c grze woienne]. p01_yci~, P"'ZY kt6rel zamierza m splt'dzic wakacje i powracac do nle] zalac 10. w 240 nurnerze C O-Acei on. ( ... J Oferu J elilanie 30m isj I p rzaznarzcnych dl~ poiedynczego grana (ale rnozli we do rozegrana ta be w rrybie wspotp I'aq dwoch gra~z:y) Oral kilkilnakie map dla rrzech trybow mulelpl ayer do " oscb naraz.

Wsqsdde razern dal'! pemy przekre] przez wydarzenla drugle] woin)' ~wiatoWl'j, pozwalajqc wa.lcqc w Polsce, Frarr q], na Kreci~, dokonat inwazji na Zwi~zek Ra.dz.1eckl. prze:i:yc Stallngrad. ·Mosk~. oblezenle Budapesanr, wreszoe D-Dar. Norrnandle, Market-Garden, ArdEny. Berlin ..• ( .•. ) 30 misii ah"Olych w grze pQgrupowanydl mswfo w tfzy karnpanie - niemlecka, radzieckl!. allan' '4. Poszaeg6lneld1 ml51eoo losy [1"7;ed1 dowedccw rxldzlal6w pancernych. ( ... )

Rozgrywa Si\! w skarl takeycznei, co cznacza, tn pod komend~ grany rrafra nle wi!f:ceJ nit 40 [ednostek, a walkl

toOij si~ ria tereniel,l" w,i~ks;lyn1 nii rnlasteczke. To rakze bardzle] film wojellny nii sarna wojna, W grze wyst~pule pcnad i 00 jedr;os[ek. 7 nego ponad 50 rodzalow piechery.

( ... ) J est led no czes III e prosta wobs lu' dz:!! (n a prawd~ in ,uleyi ny inrerfejs i najwspartlal szy wynalazek w grach C1JSIJ rzeay\Nistego-ak')'wn~ pauza, sprawIBI~, ie nawet nieradzqcy soble z klasyc:znyml RTS-amt ''I w stante dzlalac skutecznie}, a zarazern kompleksowa, To RTS .. w kt6rym nie sprawdza si\! zupelnie kl~rnn~ serategia grcrnadzerua. (._) Najwainiejsz<l IN Co de n <I me; Pa rrzers i es t tak ty ka,

(, .. ) Raztnach, a zarazern dbal,,$t 0 sz'CZ(!goly pr:zeiawjaj~ ~'!f: lednak nalpelntej

Zan 1m wyJlesz :ptyt~ ...

1 SJ>I"'I"di I~ w Innym kompiJterIe]e!1I ow sil" ~e clem!) crt gra chodllj bez klopeltew, nle fl1<I ~"IlSU W)'TIlltnillC CDIDJD. g>jyz. p"l'bl~m tkw"l IN danym konlpUterw r wr mlBna ptyrek I1lczegolu n le zmlenT

2. Jetell jui W)'5JWz plyi:~. dOl~cz do Die] opIs problenu Oral konfiglJl1lcli kompurera I sy6tem. RAM. kru-uL ~fiki. mile Wiclziana nJZw.l. plyt)' ~6wl1el I ¥kr:sje 5!enlWnlk6w). Czalern dostillamy plytk~. do ktO,C(l I dol~n<JO)' i"~' tyll<o "dr'll, LWl"<ltny albo IR~O~icmy 6pis w ~tylu "flt~ dzi<l1,".A~lQd mYllIamy wl~dziet, Jllaczego, co U 0)'1..J mlto nle dzlolal (Sl~Cllnia ):dy U fliI!i plytka tfmdIt bel zarzutu I)

1. NallepleJ ZiJlllm wySlen. plyl~. 7lId~won lub Wylrlj de ms e-rrall, Pnmi~taj Cl pn.ygotOWllI1IU mformaql podanyci1 ~ei

dopiero w rriliie walk- dl"namiCZJ1e eswledenle przy eksploqach I znakomire Qfek'l' CZ<!SUlC~ tworzqce p,6ropu,"te dymu. Znakornide pr,,:z.emuii! si~ rnkie .-..mienne warunki poga-<k)w~(ni~tetywygl~da na [0. ie nie mal'l. I'iLkty(znego Wpl)'WLI na losy birwy). Prawdzj.,vym bchacerem [est [ednak zimegrow.my SY5[em wlarygcdne] ~~ki. (_) Audio w grze ldzie W parze z [e] opraw~ grafio:~,

GATUN.K_ Tllo.TYClNNRTS WYMAGANIA WIN 98IME'lKiXP. PROC[SQR 750 MHZ. 15~ ~IB 1l,.0J1, GFl.AAKAHMB

R ECENZJA W C DAr 0912004 AUTOR RE CEN ZJk GEM OCE NA. 9 • I ZNAK JAKO~cr

SF\EDNIA OC€N W INTERNECIE Bl9t

W c~lu l3iQ,,,.n13 reldarn."~ I"IiIllepll!j 1.ll dzwo· ~It rub mallowae

tel (0 11 3 11053 "'"-'w 03 Tom.m M~t"!lk

('"mao! .... JCli'naqa!ii)cd;!C ~dItl. pi

Gdy dzwo nlsz - pam1~tIlJ. ie;

iI) PI-arulemyodll.OOdo 1 &.Ol!.odpooledziallw do ~~lkU. W I nnyrn dnlaci11 godill nach malesz kogol Wille PIT( lei. - ale m~ mLI,I$;L

b) Wylyl'\lArlm ;Ie na oclbl(1!nl~C)'m tl!le[on, ~"~ I~ od OSt'" tow I zl odzili'l ird ~10Z!Ii" nie mlenl W Il.lszym i nlerel i~ lei ~ zaja..,...;t rokJarnuq ~ tak, Izy$ b)'ll 01' ~i!.d~WDlo~y 1-0), Ro.utf!l.rny. .e lew,. rly( '.1, ale p1<& Il'l nla J~g, 10 nasm I'''"~ - nikt "I~On1U II.' zlo~ nie robl FS!i ~~teS1 by, pQtrdk!cmny powarrue, tak ssrno tril ktUI i 11 nych .•

Eurocops to dynarniczna gra akc]], dzlata na udoskonalonym e_nglne'l~ Sarlous, (rak, z Serious Sarnal) Miejscem akc]! jest - tyrol zoiJO)Yii"!:~ie - Europa, a celern skcpanle 1:ytkow terrorystcrn,

Gran dowodzl druzynarnl zlotcnyrnl z kllku osob, MoiJlwe ICSt wydawantl! irn prosrych polecen. Ale naturalnie nie liczch:.~ na cos W rodzalu Rainbow Sixa - to po proscu strzelanka. z lectutkirnt elementami taktykl, raae[ w khrnarach Desert Storm. Rozgrywka w trybte single I rnuln, Eurccops jest b\Jdie~6Wk'll tego nle ukrywa - mlmo to granie w ni,,! nie mOZB byt rraktowane jake kara, :)

secret Files: unguska

Uwaga: w profilu jest wprawdzle wyb61· wersjl PL, ale to tylko zrnylka, rakowe] nie mao PI;> jt<:j uruchorntenlu macie gr~ po ... wlosku. Mamma mla ... ;/

Kolejna przygod6wka, ktera wprawlla EGM-a w CUrOr,!;. ezy za~llflenle? Saml zobaczcie. Recenzi~ w nurnerze,

JI1l!l!I

WIN lK/XP. PROCESOR 500 MHZ, 128 MB !\AM, GRAFikA 16 MB, lGS f'SA HOD

MSFSI w Polsce

jak informuje CD Pn;ljekt, ieszcze W 11- stcpadzla w sprzedaiy znajdzie si~ MSFSX, uyll Microsoft Fligt;h SimulatOr X. Ten wydany zostanie w wersji deluxe pcpclskui w cenie, kt6rej bal"d:zowysokl pulap - J 19,90 zl - sp rawl, ze najpewnle) ~dzle to produkt l;)'lko dla ort6w ...

t,

m

CIEKAWOSTKI

Dance!

IN)ogl~~il na tc, U! tw¢n::~ gler llIm'tr'Zill~ od<,~ar 'il"=m 1 tI: tlstatnkj 1'1!mi<~ f~k· tYCZfll!l ah')'Wllclkll 'potl<mi cawaT'I)'1klcl" lalnl: db: wlelu byty $~botl1,,, .b., IeI)'" A~laJm - ill" przykiadu - plarllie pre1111en: Dance!

-ciall11Q'M!l (!IcgrycnllRe. poxwalaJ~cell101 tao

IJClWIIl o.r moze raczl'j klubC\ljC ITltErakcle (I!!tJ'11 ty5i~tQm gr.ltzy Dancel pozwcllc rna

rrlY ty", na ,tWQrze,,,e wlasnego mnccrza Illgc speqfiWlcgO .t)'I~, "1,, takz2 kcnku row-ml" z Irll1Y'fl 'dubberam!' wTdmach r.;Inoo;nym paiedyt1k6w I arn,elOw Howl,!" szcrerre, o50~"cle niezbyt poei1!&' mnll' raka .akr.)"W"!l~e OOZ alitywnoiCI, lool'a~ uWlgl¢nlajqc pop~l~rnm~ Cl>lewlzyjllego ;rMC3 T Gwlmlaml" tdat~ .,~, xe. ia~ltS 111m na~ I1il 'Uk(ll5 Dance I rra ...

NWN2 - polonizacja wszech czasow

CO Pmlcl.t ufolwnd nOW(' sIUllgOly odn~' Ole lokah:rncil drug!"l crii!C1 N~""rwlnl:Eir Nlghes (be<il·tl!3( w nllmel'm) Wynllul

1 "It'll limlo, ze NWN2. \l.,m.e wj~k~ym ""YLWU0I"'11IQkaJllilqJll)'TIInl1kt6rakolwlei: ~ WJ:Z<t'fllel'U)'l:h glerl Do prtedumaaenln les[ ponad 8 rlliJJoHow znakOw. 00 aaJ" ponad450():strorl ma<l)IfI<lp1i;u, a to wff1011 nrr w cby<l'MJ ~kiddl Baldur', Gil(C!'a, wran dodarkanil1 Nic dzlwJleil0'Ziltem, te

Nie mieli!my WiltPtlwoSci\ ze wcze5nlel C'1.y poznie] dane ram b'idzle poznat.sz6sOl cz~,sErii Settlers. Nle 5podzll~wali.Smy sill [ednak, i.e lei tworty, Blue By~1!, ul<iWni~ lef istnierue tak szybko po prerruerze Setters II: 10th Anniversary Edition - rernake'u "dwojkin, kt6rego re.<:enzflt-zaIlliescillsmy w pcprzednim rumerzl!.CDA Przyznarn takze, ~e po dchu 11~li!;my na cos wlltcej nil .~dziC! Settlers VI", a do tegc

sprewadza 51\! informacla prasowa Z dn.lgil'1j strony jednak, jeden obraz Wilrtje;trySI~CiI516w. B screenshot), sq,lmrdzo, barmo obiecu J'lC~

www.thesettlers.com!wkIhOlim.php

Dragon Age zyje!

Wiele, wiele fTl,esi~ty lditiylO uply",!c ed diwili. gdy BioWar'C - >'NolL)' Baldur's Gate. Neverwinter Nights I Knlgnrs of the Old RepubliC - Wspomntell oS1;ltni I1!Z o Drago~ Age - leh kolelnym autorskim projekcie 1'<1 PC. W rstooe brio to tak OaWno. Z!}U Wiel~ mlfornik6w rule-plaYlhg b\Jzul'!I=Y plorllien pewnoSi:l. ze dane 1m btuie go 1'02n!\~, z~zyl st ~ Imlenit W'7EIledwieS1;lbk":k.ljskie~k~ narlZ1~, Nas~ell' Jednak dl~ nich BloWal~ koncemruJ'ice si~ ostatrno na konsolowel Mas& EIf~u, nil' "Lipomntalo 0 swych najwiernlejszydl fanach i csadzona w ~Wlecie dark-fantaSy Dragon Age wCi<ji patosmle- choc sereenshoQ' spr:zed lat zdajll si., ~mu przeczyt - w aktywnej produkcll. Przypomlrtamytci. ze juz: w Ilityrn odbyc si~ rna prerniera wel'sll PC cstatnlego dziet.t kal'1adyj,klch tworcow - Jade Empire: SpeCial EdIOQr!, ROwtlletw 2007 dane nam rna bye poznanie pietwstyd1 sm.eg6l6w llc:ltyCZJ'!rych kolejnych gt~I' BioWan;:.

'" ... dt .. "'1

NWN lzdolal pf7eblc nawe.s!ynllllgoko- 1= lak;iJl~yjne&o. J~~)J" by1 MI;)rr QWlnd ipon,d 3000 !lm)n). CD ProWI'L zdraW:,f. 'i.e w polski!!1 Wl!rljl I'P'ykow"i N~eN"n' ref NiJltlts 11\all'rawdopodobh1el W<!Zm'1 tld~iitl te san1~ ~Inwy gk,orS~te, kt.6,.., ~wO" lege aaw lin tty w Said .. ··' Ga te, PlWlle ra NWN2 w pal!klel Wel'Sli lui: w gl'lJ~~lu ~ecetnle ~rr lui Z1I mlcsl~c.

Crlmecraft

Bltz~l nam nlezrane II~ralo\~kle Vog<ter Entllrtalt'll11enr dolij~o <lo lruoyd1 Iioenqablon;<lw UI1I'511 Engine 3l!uto rs tWil Epic ~mcs. IntCfl!SLli,!ce przy tytn leS! lednak doplcra to, ZIl ambltr" Ukrai!\L)' ""ml"rmi~ wykorzystal: pCIlysl<a"'l redlnologi<; 1 know"howw celu stwonenia, uW';gi!.l.lnlkalre] a.y I'IUwet ~(Z ,,If,,,n!lkIOl<t}'czneji' M,l5r>1vely Mtlltiplayer 0111ine 1\,,'oa-Playl"8 a.1mc n~lWi1ncf CnlTll'cra[( Iczemu nl@ wprt''l( World of CI'l",,,,, ra ftl ... ). NI~ sr c:ty fa ml)t~ - nil ~le) lamonle I<o>I'W~CP ,wyJo.UWi!nt~ noweJ nl"y "db~dzl~ 'I~ mlwc<e'nl~1 w 2008

Crossfire

Duer fl,voral Gil.",~-EfdaJ Inmractlv", ulawnll !>,erwsze szczegaly ctaryczqte prolek1;u p'ossfiro - first-person ~"o~ ocera, kroregc -glowrty,,' aturern ma byt tytlJlawy og;ef) kl~"W)', J ~",.i~i

dMl)'1lny tryb w5ptAflt"aCY n,,, lL'dnegtl. lerz dwOth bcl1Bt<lfow l"tl!rewlll.'" Ie" pl'Zy t)lm fablrlil gry. ka1l<"" nam wi"<Lr~. m rStlll~i'c tmltl"llmalolte talr", kOlllorkil l"l<jd<Woll ZlIjmuli!ClI ii~. laker <0 I.cjnl~ WI~~. rozw\ijzywili11 mfllU1.doW)'dl p ,,-ablem¢vr. Wrnl~dI1Bk. co nl}ICleka~. zdar~

!I~ cbletnlt:a. ie cjz1 Itk 1 funkel' zml~nlanl~ bahamr6w w lot maill_ Sl'llje slo: 'l'lYi<P~ I<jIltMle tlIktyk nle<fO&,~pnydl w Z'fIy" kly,h flrn-perso'l shaoU!n>cll - chodlY sabotazu o.y wop<lrcIO o8mowego

Crosslire I'<lzpoa.ni. ,,~ w 2007.

Shiny w Foundation 9

Wi e 1 ka Vl!)'PrIsdai Illal'l tku Atari !JWiI. Osmtnim:1J! spjeniltio~ych dt'>br lest Shiny Enmrminmem: - studio tw6rcow posrad EaJ"thworm J I rna I gJer Mess iah i The Matl'i)(: Pilr" of Nee, Nowym motnym protei<toremShll1y jest Foundation 9 Ei'ltertainf)leIlr, mete-developer. W skJad ktdrego w~ m.ln, Backbone El1tenalmenti The.Collectlve,

KOLEKC.JA KLASYKI

KOLEKC.JA KLASYKI

iNTERNAL

16. SUper MUlti DVD/CD Rewriter

FI

HER'

MI

AW

PlayStation.,2

uSlseFT

~op6 Ub~ofl Ente!1Bmrn4nl 411 R'~hl' n ... OlVUd_ Spllmor C.ll S~Unmr Cull O~.bl. Agont, S~m Flsh.r, Iho S.J~I'" I''',", UIJTsoll, Ubi.tom and ti,. UlJlsolllogo.TIl IflId.m.rk, of Ubl.ok E,lllll1lllrllllanlln til. U_S. and/or .rhl!{ <"""tria>

, .lI. ~"d "f!avStalmn 2" sr. r.glmar.~ trJldErn",ks af $011'/ Compuler El1la!llllnrnem Ill" 1\11 Righls R""DMld.

asnolud., - ten staroZytny, durnny lud nalciy. la~ ally I 111m nieurrarh, do kancou fantasy. Dlarego tez gdy elfy otlLymaly w P"ltef Cl~cj HoMM wlasny 'l.<1m~k. na forach fallOW ozwaly :s1~ glosy protestu. SUllo sl~ iasne, ze !!from poczyniolll' brodate] rasre zrekompensowac ~dzle rnozna jedynie tw0nllc caly dodarek poswl~c:ony wyt'laniE' lei - Hammer; of fate, Tw6rcy Utrzymul~ przy tym. ze to wae~nlt:lsze zaruedbarue powodowane bylo ledYlliech'i'cl'l przygowwania naprawd", godnego pdWiti'lnla dla Thana Thcrlgara i [ego poddanych, My [ednak wlemy slGtdin'ld. ie na I ch dec)'Zj1,; nllaly wptyw domesiena 0 kr'ipyd1, brt'Sda.yci1 osobnikacM. krorzy. podrzucaillc 11iedbale w eIIonl ,opol)' dwur~me, wypytyWillr 0 sliaozlb'i Nivaj.

B"dt hWlllem SW8DO loso ...

T)'tlJlowl Kowale Losu pojswiij; si~ w grze wraz ze swym umkiem nazwanyrn TWictdz,'} Tu szkollc sili' rnai~ topomicy. mloclarze I kuszI11cy Lodowa ferteea ~d1.ie zamieszkarra rowniez prze:z. krasnoludzkich berserkerow I - UWilg<I - kJ'ils"oludtkich gigantoW. Magicrne wsparde zapewniat maj,! kowale runcw parai'!cy sl~ rnagfll ognia. a nad tWlerdl<! - 19k w,est. ruesre - la1<lc b~~ ognlste smoltll Sarna magla runlczna stanowic ma 'exduslve" krasneludew I polega~ rna na _umagJanlanlu" bran! i pancer'Zy za pomoOl .znakow 1110C(. W [I'akcie gry stuZ)'~ lnaj,! one lak (;Ulr/. wywotujq. ~~d2W)'aalnesk~tki, iednak - co clekawe - uak

tyWrilac je rna nle mana. a sur'owce, Miejmy nadziel~' ze po wvl erdze n Ie w p rak ryell lnll!mie pcwszechoa oplnii\."i.e co. jak co. ale nie nla lepuych gern I kow Ja~ krasnol ud y.

... 111110 mapacb

Niestecy mniel ClekawlI~ wyglllM wykorzystame [ch w prakryce - w scenanuszach i naturalnie kranscludzkccenrryczne] karnpani single playe,: Nowych jest 10 map. karnpania zai sklada 51,\, z zaledwte pl~elU rnlslL Na pociech~ POlOStaj~ newe [ednostkl neutralne craz zbutltowanl poddanl Haven, ktOrzy oddall 51~ w s/uibr: d~l1'Ionow, IStnlet tez m~j'l (ponce) nowe zdolno.ki bohatllrow.

Zmlanom ulegla r6INniet rozgfywka - powrocily ~l1ane z awal'tel cz~.ki HoMM !wl-swany I pOlawl1 Sl~. [akkolwiek [0 I'OlUmie'. mUltlplayerowy ~multanla.ny tryb rozgrywkl - bye rnoze rozwiniecie idei "du" ella" porlls2a~1cego sl~ w rrakcte ruchu

pl'2eclwnlka. Tworcy po5tanowlli tei wraszcre-cddac graczorn Io:sowy generutor map. dZI~kl aeM1u milosnicy kr6tkich ~cenanu:szy zyskai~ grl! na lara

Hie WSlllsllo zlSISii

jednak, faJ< gfosl stare krasnoh,ldzkle przyslowie, me w5zystko zfoto, co SIt; 5Wlccr, Fam Heroes of Might & MagIC nie krrlj si~ Z opiniarni, ze wraz z dedatkiern Nlval oreracnve COI'3.Z bal'dzlel oddala srI! od trady· cYJnego wzerca swlat6w s(!rll, Znamlenne lest zwlaszr;;za to. ze w sondazach na noW<! .. stara rase", [aka mogb.by powrectc w dedarku, nala~t;k>i 5I:aWlano na obo-z Barba· I-:tYI"OW oraz zarnek Czarcwnika, Bye rneze Kladyt faktYCInte pOJ10WI11e Ujrzymy [e w gl"ze. Tymczasern [ednak Los Ashan ZOi1IRll sie w I'\lkach Kow~li l.osu. ,jeDII

( I Jedno slllWa GfJlhlc 'j D.p. (ormoC.

r"l D11I91" $1""0 FCTnl'l.'I'" 1I1~ Gillilfe P DIl~. Aflor

tajne

akta

TUNGUSKA

IJedna z najlepszych ~rzYQod6wek 1ega raku! I'

SNOPP KEY~

R

30 onrwoa 1908 roku ek.epIos". ° aile 2000 l'8lPi¥ w1llkilllej nit sua wybucbn bomb)'" .rlUoo~II;I D& l!1rosll1m1i; wa1rlilBjSllllU re;lO%llllD 'rlm8wIlm II' ~rodkQwe;l Slbu1.1 1 1I0we.111a J)Ql'lad 6 000 km' IIdem! pokr;fte,~ laslllll1. Do d.da poIIQet.;j e t.,1 elllllioa.. 00 1'akI;yollinie mialo m!1I;lBoe 1'e.l:llhgo dn1&... OIlY w!a 01 Bill Jll'liIetl'lliaC?

"NI1'-'iA111 jN~ART.

C2!ltiB "",",,,on AI1a CIOMI'" Gn'~H & Ftl<,o~f1l s1",... s, llJ 2000 o.'Il SU""" 0<Id2iaJ lil1l1l' KO'h '10<3" O<nbM ""'Ina W~IiJ(Z.,..,* Blnk vodo~ p,,,,,,, ;'~nl'5~"" I 997-21lOO ~vMO G,m' 1O<J1" 1o" WVkrrr""" "~i, G"",nyIA~lm"'Qn, 1'Io~' iUio<5J(jeQ 1897·2OOG by IWl S~'no 1_11". W"'~i' 1!<iI"""w;lt:itm", P!lIlJ1jQh, mlj~ to'.;(Q.'e .. W,""""c11 po,,"'"!l6lo!Dil ~ .. I.1.\<JC"1i

NAJWI~KS'ZA 1_:RYLOGIA FANTASY OD CZASOW TOLIQliNA

DOSKONAtE ZDERZENLE RTS I RPGw JEDNE) GRZE!

Odkryjprawdziwa, skrywana histori~ swiata i wei udzial w wojnie magii z technfka,

ldecydnj 0 IuS'llcll ~iata I prDwadi do bo]u dzie!o",lki Iysie-cy jednostek w epic.kil:b bnwaeh.

Wykm":ySlaj w rm:grywCl: 100 :rdtnicowan ·Ch jedno tek, l50 blldynkOw i upgn.dc'ow.

Wcle] !>;e-wjednctl0:= II bohaLerow

i amochiclnil: r(}z"I.1%),8aj In~y konlllluu,

• Kiullj jedD1\ :z .. nib (llIdmie'nn)'cia

chara klcrysty kach i ~to,,1j i ndywtdua lru; taktykl ~ozwQju I walki.

Dllskonal swojego bohatem i 'i%kuI go w walce I Jrulgii.

Zdobadz i u...,.j ponad 150 magianych pl'%cdmiolow i ponad lOO eearow,

Zmkn ~;(' r; pr:yj:l£i6Imi w gru' ~kcinwcj. ZdIlC)'duj cry pokonac ichjflkn pnitt~ bohatrT pOle-gil. nlllgll czy it'miaidz,,"c POI\'Zll:j armill

www.heroesofae.com

M'WI

t.o~ .... ,-u .. www.msw.1I1

Niesamowicle rnsbudowana, rueliniowa fabula. Ponad 50 godnn fali 'ynujllcej pnyg~ldy!

Pamietasz niezwyldy, oryginalny swiat Myrtany? Pamietasz samotne zmagania prze iv silorn po raz kat jn w postac Bezhnienneg ! Wyrusz w podr6i d mroinej, zamie zkatej praez Barbara ri a w p 11no 't, przes zalesione i wzgarzyste tereny centralne, pelne okazalych zamkow i ciagle nekane przez hordv Orka .... , ai: po piaszezvste pustvnie poludnia. Poznaj niesamewitq i dlugo oczekiwana trzecia c:t~' sl) nnej ser ii Gothic]

AOUemll1fnl1, AIIS!rD!_ SliNoI10"" dzj~kl I!vsp61pracy 1'1011'

Rej""ruJi\< o'yyinil!nil g~ 1'Iydan4 przn CD p,Djeln zyo_kuJ= ~~reg nowvch moillwtrid i bonusow. WI ...... l Inform.eft rMJdl! .., hi! "'Illllo www.gr11m.p!flnfo

Pot)'WOlnta GW""",<ja

• ,n ,~, tu .... .wrl"o. bel: podan • ptl)'U)'IIY

II "

WirtWlI"" Pk!nl~

otrzym", k.

Reje~truj"" oryginaln", gr~ wl'dall~ pn"" CO Projekt l.yskuJen szereg nowych Illoz.liwosci i bonw';w. Weld:.; na www.~ram.pllinlo

Vil""'id ("')"""'" Vl') r: r I

Jak zroblt dob!"'!. grl\lI Przepls wydaJe si~ prosty: wystarczy wzllj;t naJnowsze technologie odpowiadajilce za fizyk~. upchac je w nowoczesnym sllnlku z dobra grafik~. do tego dorzuclc szczypt~ fabuly. a catost zapa-

kowac w atrakcyjne pudeteczko strzelanki, I c07 Hlt.lak sl~ zowle!

k ! grubsza wygl:foo '1ar

nowszy projekc chlcpakdw z, Black Element Software. CZ\lsq progrnml~cl po srednlo udariYI11 Shade: Wrath or Angels postanowlll dlarnerralnle zmlenic klimat , Z poouryeh lamk6w '.Y5l«Jczyc W olc.hl<tn kosrnosu

zakopanaP

J;!k ro StrZela~k~ przysllifo, fabuta nle grzeszy oryglnalno~CIi!' Gdz,ei w i<asmosie k,¥y aseererda, na ktcre] jest Lllokowana kopalma hlJbbardium - skladruka paliWi! do s"Itkowkosmkr nyth_ Tu zacrynilj~ sl~ problemy: nlestabilna substancia dele ~i~ we znaki, kern-

plltery siadai'l. ludzie wanujq Smcja wydobywc;z;a zostajl? Zllmkni\ita, by wkrotce potem oeltyc LI 5p~ piratow prmrablal~cych toto na narkotyk. I penownle - k[O~ oszaJat. a sy5uln1yobronnenaiwyI<li:mef doszly do wmcr sku. ie bez Iud'l.l

pcradza soble znacnue leplej. Jednym slo' wem: ChilOS. W tym momence wkraaa deus eJ( mach Ina, nyll gracr wyposazony W Ili!!" nowsze zabawki I seksowne imir: ... Arnold

Miall<osc historil Oigdy jeszcze nie prz=:!<odzi la w pocllj,gill1lU Z'I spust, a t;1l gnat)' StyglJoi.c lacrei nle ~d}, PodClilslwledlllTll3 komplck- 5~ wydobywaego przyda ~l~ w~)'5~ko: cd rnlotka, prrez reznego rodzaju p,stolety, shol:guny, snalperkl do rakiemlc i min- Pod tym wzgl'tdem Alpha Prime nie ~amule si~

fakru. 1." dIlecko chlopakcw z Pragl ,est non'~ nasmwlon'l Wj"O~owje zatern dOplSZif stranucze, kelporacyine oi:ldzlillY

- w surme 14 rcd:ajOw. czyh wvstarczaiao d uio. b ~ nie pozyc dlugo w OpIJSl(:ZOI~Y4 sztolniadl

Dolloplamvl Agimlc b~dzie sle efekoownle - wY'~mle:nll~ grafika to na pewno zaleta Alpha Prime Developerzy postawlli tIJ na aurorski engme Enforc:eZ wspart}' dwoma silnlkaml odpcwiedzlaln~mi za WJ" :ruaHzacje:nzyki swta-

Nastawiona na rozwafke strzelanka, w ktorej gnaty Blebed raezel stvgnac.

1. kanonu. bo I po ~ol NowosdOi w IilkWlpunku ~dzie Rli!con pawaial!!CY omlla~ systemy obronl'1c !<opalni, konrrolowa~ robOcty. kamery r Inne ruchome zelastwo, Mila to i nad WyrBl lltytecmazabawka - na pewno pn:ydn Sll~ na 1 0 rozlegtych poziomach, /Okle przyldzie nam zobat:L)'t. Rozlegle hale wydobywtIe; c:z~~ rnleszsalra, lao boratona - to tytko oiekc6re 10kaGje.

JMII defuuowac grl< 1.1ktyClO'l t}!tko przez i$tilj~ rtle postaci, do ktorydl sirzelac me wolno, Alpha Prime od biedy sl~ do nkhzaltcza. Na~!l1 drodze ,gracz spotka k iI ku NPC-ow, kt(1)'chpomoc cka±e sl~ nll$lST.ijpionil w clrsploracji Wata gry. Nle Zlllienia [0 jedn3k

ta gry Meqo[1 1 AGEIA PhysX Skutkl dceme ><lIla zajawkach do!.te~mYlch Wspanlale dynamlczne os."Iel,lenle bardzo dobrym dern dill. bogarych

~steCl.kowych I fiz)'ki

rnika I kollz!,! I> n'l'<1,n't'Itd

zapieraji! derh w piersil nie mozna miee row[liei do oraz oblekajQcyc:h Ie tekstur - 5<! dOI"e;,zq ne i cleSZ'l 0Cl}',

Nie wszysrko [erinak ZlIpawladll 51'1 tak lcrewe, Wiele wsl(azuje na to, ze w zabraknle trybu rnultlplayer, To stwlerdzlli. re naeisk pefozony na dla poi ed), n rzego grau:a hie m~l~ 0 sreoowych 7m~""ni:l,,h - n i e wygi ~da nil to. by sytuacl,1 rrnata zrnianie,

Gra dystrybLlowall<l br;;ciZie w Polsce Ceneg". pramier), mama oczolkiwat kcnlec roku NallepsZ<! wladornosc,~ iedllak to. ie Alpha Prime zostanie wr w ~rll Rewoluqa Ccoowa - cryll mo:l:n.ll~ kljpll: za hiecale 30 ZIOlych!

STRATEOIA CZASU RZECZYWISnOO EMPIRE EARTH" nOT4

EDYC1A ZAWIERA ORI:

EMPIRE E1UlrH " ORAZ DODATEK WLAOZA ABSOUITNA

WYBRANE NAJLEPSZE GAY • OBSZEANA INSTRUKCJA • DOZvwOTNIA GWARANCJA EKSKLUZYWNE WYDANIE • PROFESJONALNY PORADNIK • DODATKI NA GRAM.PL

Reles:trui~c ornlnafn;1 gr~ wydan'l przl!z CD Prnjekt zyskujesz szereg now~th moi.Jiwo!itll bonu5Dw. WeJdi n .. ~ww,irjm.pjl[rI~

WlrtuiIJl'R" Plllnl-¥f~

~or LCD BenQ FP73G Iri~ 0 Ilud~islc20~cl

101:.1 D24 plkseli ~raltTOO:1

In~~ 300 cO/m 2

ta- ozyb~1 czas rea kc 11 rna tryc¥ 6 m s

JOybDDk BenO P52 - ekslremalna wydajnDSc z lechnologi~ m()bl1n~ AMD TUriDQ" 64 X2

• Technologla mobllna AMD Tunon 6~ X2

• El<ran 15,4', 1280 X BOO, czas makeli t 6ms

• Karts graNRi ATI Mobilily Radaon 1600 256 MB

• T unner TV (OV8- TJ I pliOlem

• SRS 360' surround i SRS True Bass

PodslawDwe latelv lechnologfi mobilnej AMD Turion'~ 64 X2:

• Zoplymallzolllana dla utytkowmk6w nntebookow

• 19odna za wszystklml rozwil!zanlaml kom~nlkacil blUPrzewodowej

• WIr~s! czasu uiy!JlQWanla bataril do 65%

• Dwurdlenlowa wyaaJno~c pozwala na BIIIO bodn~

obal ug~ \VIe lozad an I owo ~c I

8enO [;530 - cyfrowy apara! folograllcznv dla kaidego

• Matry~a 5 mega p I kse I i

• J!lSno~C 0 b I aktywu F2 .8/tF4 ,B

• 3~ optyclny zoom, 4x cyfrowy 100m

• Duzy, 2,4-c Blowy wysw I ellaoz TFT LCD

• Funke]a anty-ws!r<:qsowa

Dwurdzeniawv precesor AMD Alhlon'w 64 X2 10:

• Reallslyczna grafika, wysoKa JakoSe dtwlekll oraz wysoKa wyda!no:iC W grach Kompumrowych I multimedlaoh.

• Rozszerzooa ochrona antywlrusowa (EVP)

• Nowatornka lechnologia AMD Cool'n'QUIet .,

• TBchnologia HyperTransport~ lWI~kszal~c~ wydajnost syslEm~

• 121>--bltowy kont/ol er DOR Jlkraca czas dGst~pu do pamiecl

Kar1y gra1iczne z chipselem ATI

1x GC·X,900XTXD·VIE3 X19DOXTX 512MBn58bltlVrouill OWAVIVO! f'tl-E 2x GC-X1900XTD-VIE3 X1900XT 512MBI2SS~ I TV! Dual DW AVrvOl PGI..f 2x GC-X1900GTD-VID3 mooer 25l\MIl/2~6I11 TV! D"~ DW AVIVO! PC1-l'

1 X Gt- XU 0 0 GTD D-V1D3 mooam 251lM B ODR3/25!illN lVl DUdl ow AVlVO! P(>-E , 2x G C-RX160 0 XTG ~ 3 Xl6IJ0XT 25~MB DDR3t12Sbll TVI Dualllnl OW PM

3x GC-HM1600PG2-D3 X1600PRO 25aMB OIlR2!128bll TVI DlIlIllink OVV ~CI-E 4x GC-HM13PG2-D3 X1300f'RO 256~B mlR2!t26~n rill Elu:allink ~w PCl-t

Przenosna pamiQi: FLASH AMD 128 MB Memory Slick

• pam[~~ USB 2.0 128 M8

• lekka 1 przenesna

10K ellS~lu2)'wne ko[e!«ljone/skie wydenls gle!'

SO" premlercwB gry"

.. nn" kullowa gry uenl ,A.UV PlalYnol'la KCle~cJa'

KUPUJ GRY I ZOOBVWAJ NAGROOV 00 PARTNEROW SERII:

enQ onetpl

Uil'wld (LiiYWInC 1'1' J

Trioe! Vl!ngeance (2004)

"e~IQW!' IIIQQte' 'CWUd,'Nqnl (I illJt.nrycl rle WtrU51ajilLi11ton"ril Slngl~ a 2~""'~IfNco dCJbr~ Wa. od~lo I~ ,ukr, i III n I1jSl y oli tegq, ,"'I \ ~ ,e Ifdl~_'", 1,1'0 ,eW'RI~u tid p;om~ CYlllijO'W,lo,[ ~W~8'ine~o WydilMV. once' nuVlllflhJllJ"'VHCtl

SWAT 412005)

j"lJh,.HrU ~J ITo(ll(VJ'I, rIO(Ju~C)" 'IV k,!~t ~ II ratlunal,.] ~m~1 kill yClrv r p) () C:'l,t.lr: at Ii ~p~rl Ii iWdl oddtl II W ~f!IJ,Iry~ alln ~f OOlltjl

Sid Meier znany Jest m.in. z trzech sWletnych tytut6w:

Civilization. Pirates! i Railroad Tycoon. Ten pierwszy doczekal siFt - po

kJlku taklch soble sequelach - kontynuacJi godneJ Jednej z najJepszych strategii wszech czas6w. na lakosc ostatnlp wydanego rernake'u Plrat6w narzekac rownlez nle rnozna, tylko Tycoon Jako5 nle m6gt sl~ karnpanll odkurzaj~cej doczekac, Do czasu ...

Nie btdj}ukrywat, ze [ako wlelkl niegdys fan cranspcrtcwych tycconow W og6le. a koielowych w szczegolncsci, wrelesoble po zawartosc:I tego konkremego CD-ka obiec:ywalem, •. Pytanie zatern brzrnl - CIf po tylu latach nadal je~rsi~ aym podruecac, skoro to prreclez gra 0 transportowanlu d6br w,zelaklch, a nie nowa lula1

nan I u tym u rwierd1l! rownlez intrn, W krorym w g!6wnej roll wyst~pule

wtamie rnakteta, Na =~kie na jego kcncu pOlawta Sll~ widok 1: okna -I zobac1.Yc ll1oi:.emy rzeayw1ste poci~gi. Co zatem przewaia w same] grze?

jednoznaczne] odpowiedzl na (0 pytanle niestety nie mao bo faktycznie mamy ru do czynrenia z makierowym podejscrern do grafiki male odlegfoki mi'tdzy rniastarnl, brak zachowania skali i tl'och'i' zbyt plasdkowy- taId ... modelowy - wygJ'i. d calosci. Na 5ZCZ~ oe prezentuje 5i,,1:0 calklem przyjemnie, a zastosowanie nowego englne'u sprawlio, ie ogl~damy nie tylke ladnie wymodelowany teren gry, ale rei rnozerny swobodnie operowac karnera - w koncu [0 peine 30

Do !.ego euklerkowategc ~wl<lta l<IIIozono jednak wszystko to, co sprawiaio cyle fl<lldy

Mall.flla CZV SlalOWfllIOIOSVil

Nil podstawle zapowiedzi i dost"pnyd1 sereenow rnozna bylo dojse do wniosku, ie tym razern bl;dziemy mlell do czynienla z luznie]: szyrn podej~ciem do rernatu, przywodZ4cym na my~1 wieJkll. koleibw1l makie!~. W przoko-

w popnednich RT-aal. Mamy wl"c pona.d 30 lokomotyw. 20 d6br do przewlezJenla oraz 30 typ6w fa.bryk I xaktadow przetw6rczych. Do tego dochodn glefda (ograniaona do ai<cl lspoiek ke lei OW)'ch - do' kladnie [ak w poprzedmch Cll1kiach). przejrnowanie kcnkurene]! ely fabryk, rozbudowane statyStyki I synem patentow Oak nowy sposeb budowy mostow. dziekl krorerre mozna [e stawiac 0 poIow't ranii'll. cry wagony pasazers kle, lwi ~ kszaj~ce wplywy 1. p rzewozu], 0 kcore rnozerny 5 i" b i ~ ~ ken kiren cj~ (wykupieme patentu dille nam dzie5iltdoleu]l~ wyhj_anosc na kon:ystanie ~ danego bonusu) I jeszcze misji:: (np_ dosmrczyc 10 wagon6w ziarna do miasm). I jes~c:ze edycja oznaczen k9loryscyczoych ...

A dli~kl paru poziomom trudnoscl oraz reallzrnu ruchu koleJowego (na najprosmym

• ••• Balcerowlcz musl odelltl!!

pociijgi mo&<! przez siebte przenlkac) dobrzepowinnl 51" bawl, tak weterarn.jak i po~tkui¥y.

CI ostatnl (pocZlltkul~CY', nle Chi~c1.l'cy) na pewno docen~ kilka bardzc prq-

lemnych dodack6w, [ak podawanle przewldywsnych przychodew danego poe;fijgU, dzi"kl czemu lui: 113 ekranie wybOnJ trasy rnozna okreslic naibardriel optymalny skiad (np. bardzle] opt.loo si~ przewtezc dahl' towar uybkoalbo wyd!ui:yccras~. zrnieniaI~c po drodze wagony - [uz nie bedziemy rnuslell zdawac si,< jedynie na wia5~ inrulei,,).

Nle m:eba 51" r6wniei rnartwit o serwlsowanle lokomotyw tUdliei: l.IZ.upemianie wody ay pal I wa, Marrwi Silt 0 to kcmputer I to bez potrzeby nawlania dodatkowych budynkew. ~hot szkoda. ze nte rna moiliwasci. by si~ tym lednak - je~H kW5 dice - z<ljmowa~ samel1ll.l.

~wletnie rozwl¥2no prowadzenle torcw przez rruasta czy w pobliiu III klad ow. O .. ei d rogi zelazne i1laJlt w tel grze absol u tne pie rwsze n StwO, dzi~ki czerou WYStan:zy wyrazi c ch,<c pri:eprowadzenla torow np. przez NOW')' York. a budynk] same I bez %adnych koszt6w "rozst'lpi,! 51((1 Niby m~o to reallstyczne, t)'m bar <Illaj ze znowu nie mozra eego '/V)'t.l"

aye, ale po ktlku rozegnr nych partlach

Iii jednfl Z najwl~kszych zalat gry. W koocu co I tak tylke zabawa!

Jed nak berazastala calcie zlama njepekoju. Pierwsll' problem zv.1'l2llny jest ze sposobern budowy LOn)w. Niby rozwi'!Zilna to pelfekcyjnie (wystarczy wybrac ikan~ budawy, klikr'l<!t w dewolnym miejscu lui istniei~cego [01"0- wlska I pokazae l11yslk~ mTejsce docelowe - gra na bi~co pokazuje narn przebieg rorow 1 rch koszt, a w przyp..1dku-zakrll't6W r6wnieimaksymaln~ prftdkesc skladu). ale ... Nle znalazlenn na przyklad opcji stawiania w!asnei sygnallzacji. ~ rewniei problemy 1,1' skrzyzowanlarnl, Pozatym niewszyst"" Kle to I)' dalo slf< skasowac, choc (Q aklnt zwalam ~cznie na betr;:.

Za to problem z bloku I<!cym I sir;: .poci<!gami moze nlestety daryczyt rakze ostateczre] wersji. WRallrmdsl nie rna bowiem pckl co opeJi wycofania poci1jgu, wi~J!'sli dwa skladyja~ce w przedwnych klerunkach spotkaf.! sir;: na jednyd1 swiatlach, a rromy wl<!czony pelny reallzm, jedynym wyjsdem byto w bede skasowanie jednego z nkh. ..

I leszcze rzecz cstatnla - ca.osc chodzlla dost wolnc, Wprawdzie w bede ked nle lest [eszrze do kelka zopt.ymll!izowany, .ale ... 0 preblemach 'z przenikaji!cymi Sill' ell' znlkaj~cyml oblaktaml wsporninarn jut tylko dla spokoju surnierua. bo [Q akurat w becle nit rleg 0.

Kola). glUgelOI

Ogolne wraienla po grze mam Jednak pozytywne. Fake, ie troche na wyrost, ale rnimo wszystko wierze, ze te ktlka pl'oblem6w uda sll< poprawk, A pare innych, jak cholby przed:zial czasowy gry - konny si~ ana na lacach osiemdziesl<ttych zeszlago wieku - nie jest w koncu ai rak waZflYch .. ,

PS Pelna wersla b~dz_le wyposaiona w mUlti. ale rego w bE'oe nie miellsmy lak sprawdzl~, 1"'dobnle jak i.ra ICPAI

PRzvaCDA NIE UMIERA NIGDV.

lnfermaqe 0 plerwszym dodatku do World ofWarcraft pOJawialy sh~

sukcesywnle od dtuzszego jui czasu.

Dwle nowe rasy.nowy kontynent I nowe kralny na staryell kontynentach. masa nowyclllnstant6w. umleJ~tnoscl. przedmlot6w. udan - wszystko to fanl (takZe redakcyjnl) znajilna pamh:cc, Tym nlemnlej

na bet~ czekallsmy z wlelk<! nlederpllwoscI'l> wraz z nl, bowlem miellsmy poznac odpowledt na pytante najwai:nieJsze."

ar to fenomen, jedyny siei:iowy

RPG, krory moie sjli pochwallc sledmiorra mihonaml ektywnych kent - be sprzedarwch egzemplarzy rukt (przynar mniej oficJalnlc) nie liay. A wielkie orzekiwania, je5li chodzl

o dodatek. nie wzi~ si~ z powtetrzs - W koncu zwykle, darmowe patche wnosily ill nlclednokrocnie w1'tCel nl2 "pdnoprawne" dcdarkl kookurencrr,

DimlornlcD konlra kot)!

Zanlm pl4eld~ do najwaznicjszego, pant slow 0 rzeczach znanyd \ jui wczeiniel. Dwie nowe rasy co draerei po strorue Przymierza oraz blood elfy w Hon:lzi@. Ci piC!I'WSI trafili do Azeroth na poklamira sta""u kosmianego (tak, statku ko.micznego i r:ak - nadal p~ 0 Wi.lruafcicl. k!6ry podczas Iqdowaniil ulegl katastrofe,

a gran wcjc!a sj~ W Jednego z rozbitk6w, kt6rerru przyczepda sle do tw.l rzy osrrsorn i ca (be rak draenel wygI¥1aI~' 1- czego nawec sam I jartul;V,

Poczqtkowe lokaqe peine ~ Wl'1C fragrnentow [ego ko,mial1l1go wC'hikul\11 mktycznie - wygl'l.cialq dose fub.l)'li.Ycrnle. le nieskazltelrne blale k.lany I dziwne Ilf'2l!dzenia, przy ktorych nawet gnornoW$i<Jc wyna lazkl wydiii:j 51,. eakle .. , p~emne. Co watne, lest to ledyna rasa po lei strorne Mo .. , no. rucwazne crego. rnal¥'! w swoid, .IlErepch .lEmart6w - do~dlCZM byl" to klas~ dosr~pna led~me d~l Hord~ Pow tyl11 mozna w becie zobaczyc takze ich wrerzcbewce Iwygl~dal1 jak marnuty j co clekawe, W okelley 10 poziomu doslall! s~ qMesta, dzJ~kl ktererru rnozra jUl po pal"U godlil1Jch grnnlll zasmakowac, co takl wierzchowlec d~lel.lwiedzic id I dWle kl'3lnysmlwweol'il2swlif:~CZYlrobl'l)ovve.l rrnrno II gram w WoW od samego POCZiltJcu calklem przyjemn<' quest)' . .stowern - jest bardzo mlnle. a pojawiel)lC $I~ krowI osrraorrucarruna glOWII~ (be rrudnc nre przyl'6woac dr el1Ci do muren6W) , I'Tllme tego St<ltku ke,mianego, dobl'ze wp,;ISOWllje ~iJ; w kllm,l.t W~I-crllrta

Tak samo jest z.nOW)'fll odi;Il'll~m e116w. ~[6T)'ch stoil,\! wiele os6b. Z Jaklml dane 1111 bylo roZ/lOlWiaC. UW;lza III na11ad111ef~ w grze, Ale nle to lest n<l]IIIaZII I elsze, thoe trzeba przymac, ze wprowndlOnc wm z rurrn dwlc krainy S1j. rownlel. bardro khmatycrne.. Wraz z nlml Horda dysponoWill b¥l~e bowlem pall)dynaml, ., POZil tym - ~y ~hwil~ pograc dflGj, by rue mlee Wl}tpliwosd. ze to (blol'llc pod uyorag~ tanlee CX/ d1OC'by s~rndal1le sj~ rogal i j", koctakJ, Do tego leidlitcc na djocobcsach t Final FdJ1tasy Wpl'3wdzj~ w Wan:r;lfcie to si(rzyz:owame wusia z kllrczaki!'ll1 nazywa ~11;l imaej. ale pcdobkr'i' St'WO Jim Ili. nadto llderli1Hce.

Dutlamls

Oruga rzecz mana IlJZ waesl1lcl 00 ImW'f kOl1lyno;)llt. Mozl1ago bylLl W becle pozwJedzac po pr7.eniesl~niu swole/ PGstl!~i (co teoretycznle l,JWol!o clWi1 d~j. a praktycrnle .nieee" tlioZl'll, tyle ty1kn. ze., za plelwn:Ynll1lZCITl pI'zen,clllsmy sit; l-edak<;Yln'l JtK\q

na serwer franc uskl. No co, ra stronre n I e byto to l3V113OOne, a beta silllleszae nie ic~ Po dw6ch kolejll)'ch dniach trafilismy w ko~~ dobrze L ta gra po 60 jesr i e5'lCZI" Iepsza!

Po pierwsze samo awao!iOWilflie - wbrew wczesnlelszym InformacJom doblcle do 70 pozlomlJ do§wladczenla wcale nle bo:dzle trudne. Nle rna tadnego prl,!1.Skoku. a w ezrery dOt po I'OZPOCZ~CIU bert na SBI-werze byly lUI. posaacle 1m pazlomie 67! Do rego questow ani VOta. ani magicznych przedrruot6w w Outlands me brakuje!

Ba, potawiaJ'i 51!il cakze zupelrne nowe ieh rodEle. iak mlsle bombewe. Naprawd~l Dostalemy bomby. sladamy na latai~~. 1llidadamy aapil" pllork~ I halda na wl'Ogal Dobra. crapkl akurnt rue dostajemy. ale klirmll tak lest!

Do tego poml"dzy niemaJ wSZY5[kim osadarm moi:na si" przemjeszezac drag;) pOWII~t~, widac w~c, if! iatac b"clziemy w Outlands sporo rawer przed zdobyctern skrzydlatego wlerzchoWc.1, A I~h do tego dodac nowych wrogoWI zap,erai,!ce deehw piers'fldlwidokl, .. Tal • nowt! krru ny to kawal porziidnej robety. Co ti ekawe, lednoglo~nie stwlerdlll i ~my tez, ze w bade lepiol wygl~daj~ !1awet stare kralny. Rewal ue] i nil' rna, al e iIolory l<lkby lad n I els'le, horyzont szerny. rnoze rawer ce!<.mry nleco 1"P5za ..

fDwrol do korzenll

Dobra, a teraz pora na to nillwazrHejsze pyta" niei odpowledt. A zaterrc dla kego adreseWID"TY [est ten dodatek.? 01" norrnalnych graczy. kt6rzy majq Jeszcze czas nareal life! 80 choe zblerane plLeZ.o~ra[Oi role epil<.i pomagai'! w awansowanlu rnnie] wl~cei ad 65 pi:nlornlJ lepsse rzeczy liIcrynil si~ dostawac za wykornme zadan ia - a zwykle nleb,esk, e rZGcry I poziomu 60 blj~ na gl~ nawet wypasione przedmloty L NfI.lO!J'iI" rnas! Zreszra wisle osob zaayna wymi~n,< sprzli:nl na zielony jui: na poziornie 60, bo postaoe muSZi! bye: lUraj bardzlej wszechstroore (tankujitcyd"uidtosrandard!). Pozatym nowe pcdnerna przeznaczone S<j dla maksymalnie 25 osob, pel no lese rakich dla dnnyn pl~cloosobowydl - mnYTTli slowy. Straq rae] ~ bytu wi el kle gild! e.

A7.f! nowe epikl dostawat Sl~ ~z.le za qur.sty. jak w AQ40 cry Naxxie - Ilie powmno bye lut takich pl'Obie- 111OW, by wynlesc I raldu cos da SIe-

ble, nle rna tei paczu, ze znowu 11k dl a rnnie nle wypadlo, a wsz.ystko wzilfll CI plii! szamani* (lwsrawic dowollkt klas", kt6ra zgarn~ Wl~kszosc epik6w) Uwaga na m~rginesie: ,csii kilka poprzedni d1 akapkow to dla oebie belkoc (yeah ,I - Srtrll'1'1/er). !;pi~ z durraczeruern - World elf Wartr.:lli: stanle $i~ dzj~ki BUTling Crusade leszeze bardzie] przyjamy dla graczr dysporol'lCych mah1l1o~d~ wolnegd C1llSU. (Toniemolilc by/a !ok ad razu? - Smg.) W dodatku ~dl onl magi I zobaczyc takze (I" slynne Me awL, AQ'10 cry Naxxa - bo dzi~ki liOW)'fll prz.edmio· tom 170 pozlcrnowl dOSwladnenia (a ten mozna bez problerru zdobyt ralae solo) ~d2ie to duio prost.sze. i wcale niepozbaw1one sensu - bolupy bQ~e silf teraz d~QW zalezno-

Wielkie gild·e straea w Burning Crusade racie brlu.

kl od dmwiadczenla postad wchodz'!Cych do podzierni.

cac na nowyc:ll wierzrhowcach (za ledynie 5 tysi~cy szruk ztoca - sumaryczna cena za \uT\lel~mosc i smoka), pozwiedzac nowe krilI ny. p rzeiyc wiel kie bit'lN)' z pl-zesz!o~ci dli~kl jasklrnorn C1aSlI ..

lut 1,1110 ... WlasnlB.1I1I IBSIClflPPP Teoretyanle Bl.!mlng Crusade powlnno sl~ pojawlc przed Gwlazdk",. Po bcclewJdat. Ie ,I"od11ll pracy i eszcze BHzzardowi zostalo, ale pozostaje trzyrnac za rudi kCIUk, Bo zrmany Sol rewoluC)'jne - w kot'lcu bltdzie mozna pooownie pograt 1: dobrymi maiomyml. pochodzic w 5 osob do podziemi i cos z (ego miee. powalayc PvP (1:nikn~ chore rangi i .. honor", a punkty plL}'Znaw;me za zwycil[ srwa nil" ~~ same z slebie znikac, za to po' slU"ii! za walutf( IN specjaJnych sklepach), pol a-

Kurrze, choc jesteSmy nalf~llwcal"l. ktoryrn dane bylo pograc w betli. z tyrn wl"ksz<! nlecicrphwoscia oc.zekufemy na wersi~ pejn'l. - bo dzi~1 me, najlepsz.y MMOI\PG stanje si~ [eszcze bardzle] nle s;ll11OwJt)'! ICDAI

;"jNlllilMbthyba dot¥f w hlstorll tak udanego roku dla kornputerowego role-playing Jak deblegaJ<}cy powell kanea 2006. Na przestrzenl dostownte k1lku mlesl~cy fanl ZyeJa Innym tycJem mlell mot.U· wo~c poznanla I pokochanla koleJnyeh czl(!~cI swych ulublonych serll- c::zwarteJ z The Elders Scrolls. zatycutowaneJ Oblivion, trzecleJ z Gothic I wreszcle - co dzll(!kl testom wars]1 beta wle my na pewno juZ teraz - drugleJ z Neverwlnter Nlghtsl*

TRAINZ RAILROAD SIMULATOR 2006

TONY HAWK'S AMERICAN WASTELAND

Rejestruj~c: oryginalnl\ g~ wydan<\ pnez CD Projekt zyskujesz 5zereg nowyc:h mu;i:liwosc:1 i bonusow, Weldz na '<'!':'lf~-,r"'--m.pIl!DIQ

lIi Od EGM-a: Uczucia mam rnteszane, bo chat najnowsza odslona BS prezsruule sl!!. dobrze, a Il1lejscaml nawet bardzo dobrze.to [edncczesnie zawlelejestw niej nielogkznosd scenariusza, bym to mog! przejkn~ - r1a_t gdy do popida jest iwiema grafika j dobry humor. Zdecydowanle scenarzysrorn nie dopisat.; tu "'it!na JeSll has nie gral w poprzednie BS, b~dzfe zach",),cony. R= maze kr~cic nasem w paru miejscach. Tym niemn tel ogol n i e gra grzachu warta.

lIi Smuggler Hm. wyohratilem sabie nagle gr~ Angel of Darkness V5. Angel of Dearh ...

:II Mac Abra: Cez, elioe lubilem eykl BS, to na takie dictum, maj,!c tald:e do W)'boru znacznle.

Hejl

Widac nadci~gaJ~ce 5wiltta - duze urozrnalcenle gatunk6w i sporo naprawde dobrych gler w tym numerze. A najlepsze w tym wszystkim jest to. ze to przeclez doplero poczatek ...

puszcz".

:II Qn 'Ik: MHo POWltai! ponownl~ w serf moi'l ulubion~ Nicole v- Brakewalo Ii'll cstatnic-s zadna blondyra Francuzkl nie ~l.

:II gem: Apropos - mdillsmy paC1'ltkowow beta-restach The Burnfng Crusade na serwer francuskc j ~:ryczny. Proba nawiazan ia kcntaktu z rubylcami n Ie powiodia s i ~. 'S peak r ranch!'

III Mac Abra; ... Quol]

~ eld: Nous non mourir dela Pary:L. ~ Allor: Wulewu kurre?

lIi Smuggler: ja was dw6ch zawsze podeirzewalem, ze wy ten [ego. wy ... Naska~ Wszechpolakern na wasl

111 Od Huta: SWletnagra strateglana, choc to trlko Caesar 111 w nowel oprawie I z redlli} naprawd~ IStotlli} zmlan~ (kt6ra I tak me n1ody~kule wznacZijcy 5poS6b rnschanumow rozgrywkl). Mll1lO to J tak waJ·to zagrat - albo po to. by pOW\pomll'l.lc. albo po to by zobaczyc. Jak 51,. pro- 1l2!<tuje gi'Y sCr;ltegiczno-ekonomlanc. Wady~ Inrenejs I brak stabilnoscJ

1i Mac Abra; Dla rnrue, lednak pcwtorka I rozrywkl. NI~ rna W nlel rue taklego, co by n'IIlll! zaskoczylo. Leplel (I talllej) chyba odkurzyc: Ce2ara Irze"ego.

111 art' Ik: Ale zeby go teraz odkt.nyc, n:ajk!piel kuplC w!aSme •• czwOrk~" I PO" traktowac gry kompara~tyczl1le. .J

111 gem: .. pardon my French z~ SI~ wyraz~.

:II Allor. A WleCIe. ze w CholWaql mal'l slone ciaseo francuskie' T~lko , ~cznle slone! To gorsze nn rrantusk I serwer w beeicl

:II Mac Abra A wiesz, ze .aNor" coS Zrlaczy po francusku1

:II Czarny Iwan' Nie wrac.am do 111 Cezara tak [ak rue wracam do III RP! 111 Mac Abra Jeslcze za oblema zaplaezes:z. .. Na UtIlisele W 000 przypadkach mozna Ilezyc na reet!yq,. ) :II eld Nous plaure En Francais,

1i Smuggler' Uwierzcle ml, te EJd 1)16wl'lCY kulaw~ francuszczyz~ to ,est widok warty zapaml~tanla na wlekl

Tym razem .dobro" nlenowe. ale wd¥kultowe Plyta zespolu Osa Da Gno! ziuymlowana .. <G> W stereo" Mam nadziel':, ze ,ui: nie do dostanla w normalnym oblegu. dlatego mog" 0 niej plsac - (0 rzea dla ludzl a wyjC)d<owo ti'\Ocnych rorwach, a jednoczetnle produkcja., kt6ra me pewinna Sl~ dosrac W r~c:e dried. G(t)owl1le dlatego, ie lei cemacykal~t., nl!!cem;unlna czy tet moIe raae] rJieo~enzUruwana. a na dedaeek zupelme ruesalencwa TroSt lest led nak n 1 ewaina - to nail epiej zaa raniowana, niljoordtlej pomyslOW<\ pod ~~dem nl!J2ycInym plyta. w hllitorli polsklego hiphepu. OslilP poziom, do kcorego - pod wzgl~dem erani:llcfl v.1ijsnle zadno nagra· nia Molesty, Warizawf5kiego Deszczu. ~i= ay Paktofniki na_c Sl~ nle zbMyiy. PolcUlm - ale cylko ludnom, ktorzy porrafq sfuehae rruzykl bez uprzedzen

:II Od elda & gema: Trzecle podejscledo swiaca M&.M w grze akcji - i plerwsze udane, Chodaz prawd" mowi~c, potencial gry cl1~ba do kellka nie zostal wyko' rzyscany. jest bardzo dobrze, ale moglo bye leple].

straregla (g~6wl1ie) anll"" hmm."Upllnkl

Wi n 9 SfMCl2K1XP. procesor 600 MHz. 128 MB MM, gJ<Ifika,6 MB

a

:II Smuggler: To jest gra, w ktof"4 naprawde da si~ grat 'Z przyjemnosci'l.

~ MacAbra: Pohotwwersji dost~pnej w sprzedazy ievele b1td" si~ ladowac duzo krocej - mow!,. "ponot', bo w ~ wersi~ niegraiern, noaleprzedeiai 18k by nle ~demniaJi1

:II Qn'lk: A tu mi ldzle taki wieJkl ork]. ..

:II gem: Speak Franch, goddammit! :II AHor: A jak kto! (lie parla franey!

:II Hot; C'Zytac ze stcsownyrn akce ntem - Nte wi e rlf!. i.e ladowanle blfdzie krorkie.

II Czarny Iwan: Widzlakm! Widziaiem, lak si,. laduj<l [evele! Nie$[ety rrualem tylko godzfnlclf i si~ me doczekalem ...

~ CormaC; Ja widzialem. jak Qn ik czytal ksii!.ik" czekai~c na Ialadowanie etapu.

:II Smuggler: A la widzialern Elda, [ak rue kl'll I si~ nie chwal~. ~ CormaC: Przystlilf?:)

:II eld: C'est pas VI'ili!

xVICENZA MT1220

lIIawlatura 0 nowatorskim i estem wygl'ldzie, Idealnie dostosowado wspOlaesnych kompucer6w PC

2x M-GLO MT1217

KlawlaclJI'a 0 nowatol'skimwyg!f!dzle z-ptaskimf pod~wledanymi klaWls:zarm, idealrue dostoscwana do wspOlczesnych komputer6w PC

2x FERRARA MT1219

Plaska, ergonornirzna klawiatura o estetycznym wygl'1dLIe.

Od~w,ecli W'?isz wedlug scherratu

CA.MTX, gdzi~ X to pmWldlowa odpOWledi n.1 pytanlci<.onkUl'50We (A. B lub C)

I wyslil SMS-em pod l1umer 71641

~

· ..

· .

· .

· , .

· . .

.~-!II!!I.-

.. .

. .

. .

.' .

... . . . ..

••••

Aby je wygrac. wystarczy odpcwledzlec na pytanle konkursowe:

Jaka kombmacjll klawiszy ~jutydo ldmyk3nla okien wWindow.;?

a) Shift I AI! blC[rH c) AIt+F~

Kom \'I'Yslania SMS-a co 1,22 zt brutto (1 zl nettc) , Na zgioszena czelGlmy do 1 grudnia 2006 r. Fundotorern nogrocy jest m e d i a - tee h

D~lel Na luzl!!, 50ltlcja do gry RJng,Tlpsy. Scen~, Pomocm DIan. porad 10 strcn uzytkow, testy SP~[U gl6wme kontrolerow Ale tralit 511( I men ltor LCD. Au tor pod koolec t ekslU, narzekaI'i~ ra ieEo Cll'n~. Zi,I~wazyt jeOnak, ze jesr SZ<InS1l, i i 1<1 k lib. (a I be k II k ana.ele )Iat kaidy bed lie lobi a l1il mkowy 1'11000i[(lr mogl polwollr!. 'i:j tel reny kart gmfianyclJ - tile d uuuzo I m bra kuj e do mOlliwo~c.i obsmranego Il!Z illls Voodoo 3. Natl',l~J1IC

jeszcze wl~ksze "wow" naley slfpa IIczb~ recen- ol'l"lnsLalaql Wln'95 (nil' bylo to presre), AR

zji w rurnerze - J 1 Wow.:) I [0 nle byle laklc:h: I wynlk, plebiscytu na Gr~ Roku 1998 - ale plebis-

BaldLJl"s Gal~ (9/10. znak. jakoscn, A.D. 1602, cytll redakcyjnego. Wygrnl Uhreal, przed R"al

Redguard (9/10 tnkl RPG-owy Tomb Rajdel). Fantasy VII, Raillbow Sixern

===:;:-~----;=======~

..

132 SU'OI1Y. 1. CD (pcll'll! wer5la gry Mawr Masn), c.er1ll1 ,9911.11 zapowlrdzl/w tyllljedna1.!JiofOi,l. polQZui~ .0 szyko'l'tdlo dla nas EA, a by! to rn.m Aliens vs, Predato,). Z 111flY!.!1 Zilpow1edzi nillcty wytnlenl~ CI05e Combat 3. Shogun Toml War I s _Ijul!1 SystCmShocka, W l'1eW'lach ~poroCl<}iI~ ~l~ rnOWilo 0 Qu.lke'u III Arenle. ale nil: tylko. Polski Mortyr zostaJe wydany w U5A pn:et In !,eractlvc 1'1agll:. G raczarru WSl:rI¥nl(la tez specylikncla Yo oeloo3. rn.m, 16 M8 RAM-u. zegarWl!Wn~lr2ny 125 MHz - Quake 2 w 1600 x 1100 d,odzlll 30 F-PSJ IDobra, dobra, za lI!1W;pl'1e $-10 tar tak samo ll~ dZH,niy sl~ ~mlac z osl4gOW dZlsie!5z.yq, kill t J Rozesozly slEI ploil<i (I a f1il ~t.JC plotknrm pozo slIllyj, ze od2001 bt<dltesl~placu:.nietyll<o:zazakup Windows, ale ~ Illri3I~t; tn:coo b~ie O<Jpaiac B.llowl dllalk£ za korzyst<lnl(, Z ol.aenek. ZapOWIa danalatgl 0111 (mordoblikirz Fabi.,q,ilar'Cizoiadna, SWoI~ dl'OR.) OI1lZ 5cqucl T~ (nlgdy 5i~ nleuicnall, 'Iiroka. Polsl<afirma Metr.opdlf$ o~za, ze pracuje nad gil q,;,;o_ul'ltol 1'IIl £1:W!ln:ooym p rzez A. 'lapkowsklego w1edtrrtinll! Gerah:1I3. O-~"" Pretl11B" I)' me byla mana, Na rynku pol<IWkl !il~ HDD o ogron1l1ej polt!lTlnokl - aZ 13 GB. Wr::tvt.

Nle tylko u nas ...

liI Od Qn'lka:

Jetll lublsz luiel (uwag<l, zarsz eld sl~ pewnie W)'pO"

wla, co S!jdzJ 0 tei dyscyplinie). n le rrasr "'I)'boru: rnuslsz kupic, JeSl, [ednak po prcstu chcesz si~ pokipc [1i! mcrorach, bien cos innego.

RogLle Squadron [7110 z perspekcywy czasu to plCf'VI'S'ly oblaw kryzysu ar .y,t)'CZl1<!go g,er LucasA~ ts), TI espasser (811 0 - warto a mej pamll~mc, be pod wleloma wzglf(d1ml WYPr.ledz"la swe czasy: l1ie~'ilty takze pod wzgledem wymag4~ sPtLfiOW)ich .. , Do Leg" recenzllf mpi~~lo w 1o,.. mleww1aduz gl6W011: boflBterkliJ. ThHlf ThoDark Project (9/10, zmk lokosci - 1011 0 M~ byio Zll brak multi). [~ropMn Air War (£1110 - [eden z lad n I ejszy,h i grywaln'f'lszrcn - ro dl.1 s rl~c.1i - 5'f" mJi.1rorow lotu z czas6w II wOln~j. Oddwotld; Abe'~ ExoellJS (6/10). Myd12 (911 0, znak lakoso). Az dek~wostekpolsklfPS- pYl(8il 0) COl. teraz taklc zestawy to tylko w okolicach SWI~l Bozego Narodzel1ill 511f tralia~ ..

~ Mac Abra: Bior~ co innego.

II Smuggler: Moze w p'aWJ!! polskim winjen si~ pojawfac paragraf zal=uJ'!cr wykorzystywanla jednego engine'u (1. Chrome'a, .. ) do (nierral) WUYSt~JCh gier firmy. kc6ra go s[Worqlal

~ gem: Mnie 2'dStB.l1awia cos innego. Czy slo'<'l'O "iolel" pochodz] z francuskiegoll j=:cze jedno - czy n~ akC{( na oswmiq syla.b~! liI CormaC: La i.ui:~.

111, Smuggler: ... Odsun silf ode mnie, co!

liI Curny Iwan: Ta gra pnegrywa zkomputerowyrn kusern p.eczerua babk: piil5kowej. UczC1wie Informuj't'_

liI Allor; ... A fr;lJlcuskJell

1II Mac Abra: A ten tylko 0 bab a ch ... 1II eld: Le iuzel jesc do cui!

Powr6c do n<lrodqwo-soclalinyanego skanseno nlemozHwoki po dwut)', godniowych wczasaeh by! p rzct-yde m I\Il tyle p-a~l'(1<ltycmym, ze temru:y na fl:!lil!'o~. jakle mi sll1 po g!owi~ paI~raly. pedebae by sl~ mtllgly jedynie fatali' styanym rrasochlscorn Na szt:Z~de nasi koehani braeia ILl W1elkiel wody, a konkretnie t.amccjsi odpowiednlcy naszyeh SWlatlych Wybra~e6w Narodu. pokazall, zezaraza pomrocznoki Jas"e) wfr6d klasy poiltycznsl ,0 problem og61nosWlatowy.

Be lak Inaczei wytlumaczyc pomyst na opodatkowame pnychodl.l oSI'lgiInego w grach MMO? NI.!!i nie d""dzi 0 to, ira tW6rcy dosrai~ kilS~ I subsRI'ypcji i trzeba JiI opodatkowa~ - be to leJit lui robicoe ad dawna.. Choml o epedarkowanle wirruahiych przedmlot6w I rowme winuaJnych srtuk zlota, krerez nea.)'W'styl11i dob ram i an I pI £!l1l~dlml n i e ma j~ n lc ¥is p¢lnego, a istniej~ t)'lko lako wpisy W Wlelki01 bane danych. OK, pOkl co JlIlIr~ tylko

przygO[O~~ na (en terrae I"i!PO rt, al e me zrm erua to ftlktu, ze tnEba byt prRwdllwym genilJ5zern, byWpair!. na pomys! opoda,koWanla ~gos.

co w ogQle nie istmsje.

Co zreszUl poka~uiel "Ie naiZ fiskus i nasi SWN mo~ sill leszcze czl:gos nauczyc.. .. Tfu. QLI -Iepiej YfYpluc te slowal

" Od CormaCa GothiC wr6cil I - co byio do przewidzenla rz,ldzl Zlpewl1l~ mzystko to. co poprzedrue o:,,~CI. tylt.! ze w wl!fkszym ~tt;zenlu Wlelki. Imeresul~ cy 1 wl~r)igodny ~wlat, ogrom questow, sweboda I·ozgl-ywkl. sWletn;I grafika NJcstcty OOI'i\2 psuj~ nleco W)lrroga~l~ sprz"toW() I niedorobki cbecne VI' WQrsjl :schodnlocuropelsk!ej (1'1' Poise dostep M b"tdzlf! poprawiona]. Tak czy ![1ao;elwlelka gra PS Je~11 VI' kornentarzach ~nllci ktes marudrl, to tylko dlatego, ze I St nICQbll'l<tywny. ,)

"On lit. Oenlz,,;I. dla ludzi lub!ijcytil prseblerae Silt za kolorawe montlkl. 2110 .• ,

" Mac Abra: Kolal11Y bardzo sensowny pow6d. b~ W kcncu Ii oblf upgrade komp.

"Smuggler: I ze zgr0L} stWJel"dzic, ze ttl nadal za malo, by naprawdft 03pawaC sill

pJ!fkl1cm tel gry Hmr 1111-

111 gem: Macle pro," Qwurd~enl~go ze dwa glga pamlQc1 I pl'ZyMlnlnlej SlJI Nle! Zaphaszamy do The BI.II nlng Cru· sade ;)

"eld: En Flambant Cretsade.

" CormaC: WoW to dopici (> fe,t 11,1'1 dla Iuclacych przciJlcrac Sl~ La kclorowe me tyl~l. T~ IGor Je barw t potwOl'kl slodk!e - nle. trlko przytui"c I

111 Hut: Rz.-jdzl·sm,~dzl Gothic date rade, ale rue zapominaj 0 Ob1lvlolll~ Choc dla takie] ser] la~ GothIC to 'I~prawd~ duty skok lakosclowy by noWil jel CZ~S( po rowr ywac lObllvlc:lncm To IUZ Jest o~ I • CormaC. Obll .. co" P

" Smuggler. Vlon ml sCld Le COlJTfl11'raO 111 CormaC: A la debit' ole.. )

"Allor: W tyll1 V\'!ilJinle tkwl problem l,e COl rnacze - Ille- grat w Obliviona (0 I I11U ~If Le Gothic ti1k pedoba .

GTR 2

~ Od de TIgesa: Dose prryjemny model jazdy (chat rnoze nil" do korir;a suparrealisryczny), spo rc to r6w oraz SllmocQo· dow w k II ku k lasad,. Dla cien ias(iw nau kit jardy. a dla mo.sochistow- wyklgi 24-go· dnnne,

'" Mac Abra: Dla mrue [ednak takie (f'Och~ ... zbyt realistYCZl1e?

~ Qn Ik: Dla Tlgesa [0 lui c:hybanawl!t

jazda na hulalno'dze lest 2iI malo reallstycma!

" gem: Zbyt k 1'6 tkie 10 wi na takie 9 rio Ale jak kta lubl ...

~ aid: Chose avolr Ie wySclgf'l!

:Ii Smuggler: J8 tam bl nle lestem.

111 Czarny lwan: U nasprzedewszystklrn rrasochlsd I

111 Allor: Lernasccbtsct, Madammelwan! Ole! ;}

Gra numeru 10/2006 zostara Spellfore 2 L Nagrod" sprzqllllundowany przez flrmillabtec, otrzmuJa: WOlclecb Paszkowskl z Brwlnowa; Krzysztol Snlei,fisld 1 Kocka; JacBk FBdorowlcz ze Sinble, Waldemar WlocZVk z Nys,; QaJal Golas z Oleme.

Gratululem,1

G.tunek:

Pcxicbne cia Wyml1gama:

wySClgV~ymui<l"la M"rnGPl UIl.T

Wi" 2K1XP. proceser 1100 MI-h, 2Sh MB RAM, grafi"" 128 MS

7

~ Od elda: Jaki Jest Pro Evo. kaidy W1dil. Moor' f k <I cJ I wp rawdzle kll ka jest. ale w sumre (lIe zrruerua to jake. macZ<jco obrazu gry: To po prcstu dalel naJlepsxa pilka kopana,

~ Smuggler: Wyg~da ladnie, ale to jest wszystko, co w cym temaqe powu~dzlec mogl<,

lIIo Mac Abra: I budzi spore ernode, bo jak soble eklpa urz'!dzna mlnitull1iej, to az trzy razy rruslalem uciszac .zwykle spokolnego l-luta, kt6ry <achowywal si .. jak rasowy kibcl, :)

~ Hut: Nle widzialeS cego meczu, jui 51" wydawaio, ze Chelsea mozna jednak pokonac, at w nagle wejsde Szewczenki drarnatycznie !mle~ilo obrazgry. Chelsea! Chelsea! Chel,eal

~ CormaC: 60 ragra wyzwala w mula emoqe, jakich by sl~ graez posobie i innych ni e spodzlewal. F'oWilzn le,

lIIo Qn 'Ik: Kto wygrat mea? Kermak] Korrrak, korrnak, kcrrrek-ococ, kerrrake- 00 ... Oegp zwyc:i~o nad Hutem dalo ml pl"leWilg .. W og6!nej klasyfikacl")

1II CormaC: KIOlSyfikacja-srasyfikacia. ClUi~ Sl~ rneralnym zwyci~ Swot~ drog'!., przebllern nawet Polak6w na Mundialu - om grail 3 rnecze; pi~rwszy, 0 WSZystko i o honor; Jazagralem 2: pierwszy I 0 ~onor.:)

~ Q n 'lie A I ec to ')'1 ko dlatego. ze polska rep reze n tacja nie grata meczu z walko' werui,!cym rhkkeneldern ...

11 Czarny lwan: Tia, wyzwal3 emoqe, Zalnwesrujcle w dewdoranty. dobra!

lIIo Smuggler: ... A w og61e [0 trzeba otworzy~ szaf~ Raslaka i rOlWllllc Uklad ~_ dlilCY pil1<q nOIn'l!

Ii Allor: Ej, szafa R.15iaka rna nlojego copyl'lghl:a, copylefta. upa i downa, In cholera!

l! Smuggler: Teraz si~ mOZBSZ - niewalne, kro WYrnySlll, watne. kto zacytowat .: ) 1II eld: OdwaJic silt od Grzesia nuby!!!

lIIo Smuggier: ... ZlIwl"laSn<r Eld, kt6ry p~ed[em by! honorowym prezesern Polskiego Stowarzyszenla Kpf~cych z P.,lslaka irn, Drewninho Quody ...

prtygodowa/akcja

Uuu .. , trudno co$- w wymySfft. T resspasser -r- SCillkar!

Win 981MEl2K1X~ procesor BOO MHt. 384 MB RAM, grafika ] 2 MB S~

DVD: 08/2006

Super-Bikes Riding Challenge

• _HUMORZASTY

Pewnie kaidy jui si~ zetknqi z kreatywl1ymr tiumaczl3J1laml ')'pu 'thank; from the moun¥lin' ay 'I feel train to you'. To [ednak przyk!ady tak oklepane I w gruncie rz-ec:zy pozbawione polotu, ze wr~cz n I ewarte wzrnla 11k! fin)' t)'m, co potrafi~ stWorzyc dzl! uc~cy si~ l~zyk6W gim~allall!ci. Ostatnlo napotkalem dWil takle przypaclki, [eden lepny od drugiego. Pewna dziewczynka, piSlilc wypra.cowanie 0 1}'m, jak s~dzlla wakacje, rUllUStan n I e opowiadala, jak to wsiadata do iokl macji, J echala Ink lInae) ~ 1 [1'. Wzi~o si~ to OCl.ywl~de 2. dwu:znaczl1osci siowa "poc1~" w slowniku. To jednak rue w pcrcwnaruu do irmego geniusza. Tu jllz saml 5i" muside domySlic. 0 CQ chodzl!o uczniowl, k[0'1' umieScl1 w swolm wyprac.owaniu zdame; 'I will stUdy on almost', Pi~kne. pc presto p;~kne!

PS Przy okazji - cyult6w I. programu Inforrn.lcyjnego na TV TRWAM ~~ dalszy. Splkerka, m6wi~c o sywacli w Pi1enianie, rzucila: "Komumstycrny przyw6dca KOI-ei P6tml(nej, Kim Dzong drugt.,".

'" Od On Ilea: 8ardzo nierowny tytuf Je$h pn.ebI'11Ie5Z przez POCLltek I przywyko.e$l do mocno nledmlelm!1 ~ by':: mole me SpocznlesZ. d0p6kl ",e Ukolic:Zysz wszyst klego na 100%.

• Mac Abra; Krwawc nlesamOWlcl1!, bluzg6w me lha~ I co! ma.

'" Smuggler: Wyrazy uznanl;l dla ~ kto Imltowal g!os Ala Padno. Dobr.t robota'

'" gem' WldzWem kledyt Ial< Kevin Spacey Imltule Ala Padno. Ham wrueml!, te byl lep~ OIZ sam Paclno. On funny! Can I get a cappuCCino'

• ConnaC. jak patrZylem I'IiI ~ g~ JT1431em wraienle. Ze robi" 1'1 r6wnolegle z iii mem ..

• Hut: Fuck! Fuck! fuckmg fuck'

• Czarny Iwan Powiern cQ1, nlepoprawt1ego pohtyCZl1I kwa.Icwa' '" echochllk' ma.::. mac ..

'" Mac Abra: Po tym. co ostatmo wldz~ w telewiZjI podaas Wladomo~c r, tei rram omo~ powledziee .KWA"I ale dodat po I< pa~ hterek

'" Allor' ]mae ~dZlen za to pnymusowo wszystkte WiadomoSd w naszel pansrwo wei telCWIZjI oglildal!

'" eld: Le canards nil le Madagascar!

»Od Huta: Nowosci mniej nii w inoyc.l, dodaekach, za to cakle, ze fanom Simsow mi~kn,! kolana I potnieil! dlonie. Zwier(z)aki! Je~li grasz w Simsy i masz w domu czworonoga- mus.n kupiC ten dodatek!

» Mat Abra: Normalnie zwierakl (zwieraq,e?j puszczai~ na widck 24099053 dodarku ... Argh.

»Smuggler; Podobienstwo .,zwieraae" 1 .korrnacze" jest (1.1 absolutrua przypadkowe.:) »CormaC: Dtugo nad tym my$lale11 :1

» Smuggler: NIt! d~kai si'i, na podeszenie dodam. i:e Korma. •. Com-laC 7Lluwa±yi dru&~ po Deleconie .sypkli" Hu ta, be gierka byla zrzu cena jako The SI rns 2; Z wi erakl, : ) Znai'lt Hutil - nleprzypadkowc.

111 Mat Abra: Przyganial Imcio!,,, a kto w rozplsk't na rab!iCY wpisal.Sirns 2 SWIERZAKI"?)a? 111 alkchochllk.: bor6wkl le~mr6wki

111 eld: MarLy ml sle Sims 3: World of War craft,

111 Allor; Nietety. na samyth Franc.uzowangielski kllent nit nie poradzll 1 dale] parlali po swoje-

II Smuggler No dobra, sprawdZlm~ za co til dydl;1. n e rna sprawy

~ Mac Abra; Ale p6kl co, z uwagl. ze W ~ gmI tyll<o EGM. a deotnl<b malo, by mOe wyr lIJ!j op;rlJ~. 81'i't dostare "tylko" 91 Tyz pikn "gem: EGM jest naISlCl~$lrwszymgraCZl'm naSWlCCIC W przecrWlCli ~j d h.lli:fkorowcow w WoW, kt6rydl wyfunnloo(? riol ty nagle o l'i Igor zeodzlelonyct,.,

II CormaC llurnac:l'lc wypowled! Gt'ma z WoW OWl'!go m Jcrzyk 'lI'\:)zumlaly: .NajwyrntJ1l~ I1klmy doo:ynie[1ln l kooc rnkorek

'YI WZTOStU n.·ll tOW11oki [14 krzywyq..l:mcwydl"

iii Hut. Pc ktcn I stnJl1lep.llytewl

WI CormaC ~I wliUciWel Fden 11.1r6d, jetkm w6dz.,ed<'n fl-1rytetl ~ Czarny lwan' U~. wszyscy rani przygod~ kl,~a.11 C sza, II Mac Abra: Nle elm! tylko I l~ but rl w~Cle ~lud1OWYIl1 wy ~

~ Czarny lwan . z co'l

II e1d' Pi!tJ"Zllc na Tul1gu~ (a Wldzbllem d mol. cnce mI I~ pl&;u~ I.E PAlM

II Allor: 0, lak bedzresz w wt!'ku EGM-a. [en problem zmkrue, Ii Smuggler 1i 1 0 ~lt I~kos pr<etrwamy.

Mojo roc:Jo jest rocjp noJrnoJszoj

e" iakis czas pop!wiaiil. Sl~ zarzuty 0 to. ze fa czy Inna recenzja (lub <en C1'( lnny autor) lest nleoblektywna, My warn wtedy dumaczymy - 1, roinym skutkiem - ze z tyl11 obl~i"lmern sprawa weale nl~ lest taka prosta, j~k mogloby si" wydawac. SLlbi9<tywlzm lobrekty"' wtzrn [0 nle czern I blel. f'ps"UIfilJl\ sit< to pokazat na prostym PI-zyktadtie. Za material badawczy posluzy 1l0Wcl plym zespolu Thvlum pt. "Cn.lSade", a dokladniej Jej recenqe i CilIe spektrurn ocen, jakie rebrata W sieciowych zlnath. Byjem gffiboko ~ni~ty, gdy przekoPUt!}C lruernet natrafllern na artykufy mlcm:ai'lm nowy album Amerykan6w z blctem (by nle LrZyt bardzi ej dQsacinego slowa ZEItZ}' rTili'l.cego 51~ na "g". kOr'lCZl!cego nil .0" i z .Own" W srodku) I pcdsumowyw.:lJ1e ocenamll)'pu 1/51ub"25 %. Ola rrrueosobiscte ,Crusade"

i ~t plyll! roku (ex eeUO 2 nowym Hartlmre Su per!;tar) I wysrawHh.ym i~1 oordl,Q wyso~ notlt. W odczudu t:)'rn nle jestem odosobniony, bo wtel2 renomowanych zad100nlch pism je podzieJa, me =IIdzitc w recel1zjach zabarwionycl1 zad1wytl'm epltet6w. I teraz (I udne pyYI!lle: skoro pbiektyw1zm jest b1eJ'!o a subiekrywlzm czerni<!. [0 k[O w k.~Je? So zgodnie z mk'l dwuwartoSci~ logiJ<lt (pomlrlrny ilJ fak[ I,tnlenla loglk! b.1~iewiaa, w kmreJ jJr6cz dW6ch podstaWiJ wych warmsci logicznycn - pl"wdy I falsw - funkcJoOUle trzCCKIJ rnozllwosc) k[O$Iga~ musl. ]a - md,wycony ffl o;y o~1 - kpfacy l niel? JeSt l1iestel:)' wiele as6b, kt6re wysiILvmy swoj~ jedrn<! rnySl'lC] kornork~ (czyli 11aIIlOWs"zy. Inreligemny mlefon Nokia), mkrzykn,,:

.. NoJllktoli Klamie ten. ktury rna iline zdcnie nlsz Ja!". Pro bl2111 W '}'m, ze ~.aida pr'6ba oceny cz.egokolwiek i e5t 1: gruntu subl ektyWna. bo prleCllll nle ro lesc!adne. co j~stladne. tylke to, c.o Sl~ kon1J podoba. , PewnT e. na I1lekt6resprawy dil si~ spol me thlodnym okiem, rozebrar:' je rn ~"Iki pierwsle i -lil przeproszeniem- 3na I fzOW<lC Zawne b~Zle to lednak analiza recenzenra, a nie twoja wlasna. Wszystko sprowadza si'r liItem do kwesdi; jak bard:zo utozsamias%.siljll oCCnta-

I cyrn i jnk b~rd~ rnu ufaszl

II Od gem a: Drug! po Wi nrer Assau I t, al e w przeciwi el\stWle do taJ11 tel cal kowi de samcdzi el ny dcdarek do Warhammera 40,000: Dawn 01 War. OwIe nowe rasy (Tau. Necroni}, caia planeta do pod bi c I a przez W'SZys ,kie s i edem ras w rarnach dyna m i cz.nel ka mpan Ii. n i eodmlenf1l!" dabry mu I tI player; A przy tyrn $wiethy stosunek jakosd do cenyl Gdyby nle Company of Heroes, ktera zd.;!i.yia nas troszke zcpsoc - byloby oczko wyzeJ.

Ii Smuggler. Do Germ, podobnie [ak do ."bl"dnego rycerza" Z opowiadanla 0 "llotym srnoku (Sapwwski), lepie] nit! podchodzic, iak sill podniecl. A nalwyraznlej Warhammer dziala na nlega I'Ik kilo viagry.

ail Mac Abra; No, dobra ,est, ale zeby a:i tak si~ liIchwycac! Gdzle CoHo gdzie Dark Crusade ... ? ail gem; Odrnlenna stylistyka. Mechanika identika.:)

ail Mac Abra: To lak kobieta I m<#czyzlja. A Jak05 ia wol~ kobleLJ

ail Allor: I dlategc w dodatki, eo CoH b~dzlemy rnieli Francuz6w. Wolnych. WS2Ystkich trzech, ~ Smuggler; Sll1gli. lnao;y!

Krowokacjel

w .Wradorno~clad1"(1belrmlllmne'WSo pamyslowej panl rollJlk (z Polski. Polak potrafiJ), ktora agre:;ywnei krowee (tfamala wlasctdelce r~k~) zamlerza!;r na uspokojenle zaapllkowat marlhuan~ Bo gdzie~ wy~la w lmernecie, ZEi to pomaga ~ nerwy. Niestety. polskie pleklelko zadziaialQ,.zawistni S1!Sledzj dorileshi policJ"skasowal~ trzymetrowy(!!!) krzak konopl indyjskl<:.h. zanlm jeszo;e odlotowa W1eSnJiI= ka dermeszala zlSIa do paszy. Pam me wygl,!dafa na specjalnie lfT1artwi0l1lt. powt61'Zy1a przed kame~ kllkakrorruc, ze •. to nie wypalllo". An", rue W)'paJrio \s1~), nie wypalilo. . \ Ciek<lwe, ray ~d da oWej pani moen 0 popall t1 I co Offil sobie w6wczas zaajJli ku I e Ik1 ner-.vyl

wspokze SI1,! ~ un Il!dn~ ze smell k.ornclt:ylnycll. (Co rra to ZAIKS. u.yaby nie nalei<I 51", rilnllcmy ... do b011J panewre, nie b~d~ cI kroWy Smt:hursk.y'egoCXf kh Trojemfrlico

slucmcl) I ponce krowkr tei sa wyluwwanc.

PokBzano tel; I rrnych rein Ik6W, rralliCYch I nne sposoby na u5pokolenle~ywca Nle. nie aplikowalilm Zyw<.::il do p;l5Z}', chot akurat J3PQrlCZYCY [0 robiq - POI'! specjailly gawnek rogaclzny piwern t codxlel1l1le masur<t. by dLlnczyk odpowiC!dm" Sj~ lozkb.dai. Ponoc ~rekiz mkicn krowci.smakul'l nlesamowicle-;ti!dtei 1 kg r.akll.l&o mlfjska kosztuJe c~ .. e 15Q$, ..

Ale WrC~my do nauydl, gene~ame patrlot~~ych polsklCl1 kr6wek. Rolilley uspokal'4ii IS. PU,ZCLlIi!C im muzyk,,< IN ODl:lI"ild1. )eden wierzy w st;lre PI'Zl!"' boJe, ~toryd1 I sam 51! Jcha t Fogg i takie i nne ;przed p6lwlecm klimaty). Pan fakr.yczl1lc wygj'ldHJ na spokolnego I jego zwlel"'Z1trkll tei: A drugl, kt6ry aparac.Ylil przypommaf rego $atyryl~ ... slIt)'ryka Hali!nl" .11I wil:ldzinlem, ze t:ak blidzJe" (an Ja!<by go nadmuchac jak balon I dac w gartllo dwle 5et~ nil pust)' i:oItjdekl. wtlli PU5ZCZi1C zWlermlw11l m\jzyk~

Nle bc;d~ Sl~ W sperjalnle wyzlosliwirtl. ze to, co obccnie prezcncula staqe radlowa to wlasl1le ahl<Jt w sam raz dla bydla jest. ~ll<eg.>m tyll<o, ze po paru hlt:ld1 M.nadryny czy f(.,1i Pas~1i!Iskh:1 kftlV"lY m~ st:r.:II::il! rnleke, a nt!.WOt lulo zruesc, Ii COpl era bifdllC szumwsr6d naulrowtOw.) AJbo nawet II~ \Melee Sam rneraz jes tern ~o bll!lkr. gdy .rumam tego, '" reraz nazywa.1~ radiem, to co doplero I\Iewinr1J lalowk.,1

Swol~ droga, didi.1!11! mogllby lei: nadswac ~p&laJne audycje dla kr6Wek. ,Jak man ncr ,ml~] ... MuCk!!? FOllloslycznle1 A skQd )e5[e'i? .. Z ObdrKI SrerJrllej? 5uuuper. CllCesz pOldroWIC J(jkrt~9(n bycla, hehehel Ale noJp;erw odpawledz ml pylClhl!l w kOhku/"Sle, k161'1 5PQI1S0ruje Red BUU. . Wygralas CD Pmk Floyd 'Muuuuummagwnma'r"

Hm. trOSlkljlll1ffC"ty mme tylke, w by bylo [13 krowftj playMclc_ Zapewhe plnsenkl z gaumklJ 'country & wesl~m'. Alba d 15CO"" polo. Nc)! reklamy Mil kyway. Oraz sel-kow hOO1ogMlzowanych. Choelaz nl~ w obecr1yn1I'3dlu. k(61)'m ~dnj ~oWi~ I LPR-~, wcz.~niei liISUWili~ty na emtadl w ~li"Ilnl (to prawle oboral) alba IlUrtownl cukrerkow. me z ,.rlomo· w IJaZWrl! nie pl'2Cjdzie.. Ll<eri'l1: mlf'kn kr6wek bt;!dzie 5i .. rabilo serkl - ale tylb> Il!~tel agl!tlIzow<ine!

OUST

R

I

CE

Kiedy technologia staje sle sztuka? Dochodzi do tego kiedy cslaqa sie optvrnaina forme I pertekcvjna tunkcjonalnosc.

Przedstawiamy urzadzenle, kt6re jest [uz ftSztukfj" - najbardziej zaawansowana mysz na swlecle - model MXTM Revolution.

Wyposai.ona w precvzvjna rolke przewijania oparta 0 innowacyjny system MkroGearTM sprawla, ze przeqladanle najdluzszvcf nawet ta bel i dokument6w trwa zaledwle u la mki seku nd, a laser najnows.zej technologii zapewnia doskonala precyzje i kontrole.

Sprawdi dodatkowe funkcje i rnozuwosci urzadzeri Logitech na stronie internetowej: www.logitech.pl

Logitech

Designed to move you"

...

lDOLNO~CI MY~LlW- ZDOlNO~CI MA- lDOlNOS(! ZtQDZIEJ- ZDOLNOSCI ALDiE- ZDOlN01cl KOWAl- lNNE ZDOlNO~CI- do
OIlrlKz wal.1 ml~Qell1 5KrE tIJ ,,.illy umle· GICZNE - do gIupy 51(IE -tJm~J~\n<ild MICZNE - o~r~~laj~. co SKIE lIVylWwanl~ ~q I'/OIlIlIilfltY Cltl'rV
1 Of\,l'.rn d~AI~ym J!I1~d~wl'llijl1"u wJ lIar*>, uml~J~\nlli!:i Z1o~ne 2 ctwlsraolem mOlOfO'lliizlillat m~jq( mleu, I W5Zyslko, rCld"'l"Qdpom~ Ina
tud~ llrll:'I.llIllll ku rtrzel~nlEm ~ lu U ~"'2 m~giczne (mag ognl<1, tamktIW. ~",d~lel~ do dyspo1,)'cl' st6l.I,he ~p II\, L tym wrqle: ~Iobl!lnlll. !lumn1,
uy ~'{ '~Iu 1il~1~ pq!awan'~m (premia druid. mrouny mag, kiellon~CJWoj. i:lmym minny, przePI5Y i g.l!~ po;r.u~lwa nle 11M. dllOd L fi!iji:O), ~ lilI:ze
ldufnukl 10k' I "genera· przy 5!rzelanlu do lINl"- mag wooy I 1m riiw· el!rnrnowanlem wrl>gOW mlska Zl'bfiloego pod- ~1J1 owc6w. o!trzen~ dWle urnleJ\'InrU1lwi~·
qa, lutiOlf-d OI'OW (di'le rZijtl, pod~radaniem Sl~ mE2 szybsza nauko (ogtus:enie i rnercer- om w~jaiy. Nle tylko Qr~ta I k 11111 fX'11e~1 robl zane 1. ~ondl'<l'l iiz~an<j
bor", do obril1a~ zada do zwlef'Zyrw pozyU;l- (dodalkowy punkl pr.!Y ~I\'ol ~l<IZ cwonlakc· jednak mi~5tury (Ieez. na wmgll d~ilTw,~ksze -wyttzym;lla!t WII~.
wanYtn !~! rotle 'iI Will'" wa~lem ~k6r. ,~b6w, r.azdym 3wanS,," na waniem Ila!gowanle nlc;Zl', mallY, p[<em,any. wrazerneL .Iepszame I (lOwodUle, ze boha[~r
'II' ), pdl,jQyn (prem a ~on6w I rog6w (np, nil wymy poz,ornL rege ~If' thJmaczenle 51~, o efektarnstalyth I panc.r.ty cty kU(lE diJlo walnl,,! m~Cly
prle(lwto ,twpr:zenlOm lpne<Jall Bszlmlenny neraqa many, ulel'szan~ gd l' stram IC\' pod", mould prod~ilt PO OWly 2 magl~~l rudy ~~ poJWi15 lpnntu lub
Be!'~I.) or ol W~lr\e meae 'tI~ 5t~t L:!ltze low i2al rnagmv I'wi~ksza rz€waJ~ M! - swoj~ odP1ll'lilfld nlm pru5:1 ~O- Sprmlill: wlasnD r~~nl<' wal") 1 okrob~M,a
c'l olkOw, '«IIWl~~lij!~ oci1lon~), a I1d,," drDg~, ~wsze !!iJsrnie len IU b~d zOos, mq!\l n p, wy~u~1 branl nle rar (trn[lle~za onrol"n'a
O~I aienlillilc awalll' 1m II2Y pOliorny walki - 9 prmlt:p;two To. zatilJllliltOS!i7a ~df - szmgiilnle nil po. spewodpwone do;II'
z!uku 1!QI1U,em -w koOOt naara ... d~ ta ostalnra wytwari!G.c.oor"~rel a~tku gry - podr~PE'ru wfm wpfyw!'m grawna·
nl: kto poWJwzJal. ze mag umlejr;tll~ Wlnoa n~'<! smlerclon~e oon1'any Je bu1tm Belim!~nneg!). (jl, ayU np upaci "'Ie
nle moze tr.2ep'Kjt "'ka !'nlano 19anlill strzal' ognlst(>, wybU- skarpYI
w 'epetyn~ sw~ laM' chaJ.1ce lub zatruta Nie wszyscy z was musL'll.nac poprzedrue Cl~SCI. ale by wcl~t w twlat GJ, wypada pane ru'Cly wiedzlet.

I t~k, W plerw2el a~ GothlC<l (2001\ 11m !lezmenny bonater l~ouJe w kolollil g6mlClfj. w kt6reJ ,Killailc.y I cale, Mvrtany WVOObywiIJ~ magian~ rud~. ~tJzqq do kuoa IlSlrzy I p;ln(erlY dIl! kl6l~skjeJ .rmll w~lqqt:eJ 1 or~aml Kolol1l~ etecza maglClna b~nera. klora wvnwala

Il~ magcm sped kontroh. ~c wlzyst~l(h w prQm'~I1IU ~IIQmetr¢w WI\'2niOWle prze~lI i(olJ1rol~ nad Dohn~ GornKlij I podZl(>l,ll Sl~ na tfly rywdHzul~t:e obozy

GOthiC 2 (20()2) ponowrue rzuca nss do Khonms MaF,lc2na banera IU~ "Ie ISlnleje, daj~c dos!~pdo ouzo wll;ksleJ ~ WY511Y,laS osiatllclOV po finaloweJ w.lt:e l pDprzroniEj a~5ci Bezlmfenny znowu mUSI stdWl~ aola s~om Ira (w tym orkorn IJkupOJ1lcym Doll n~ G6rnlC!il). k lilryrn tl'fT1 razem IllZewod~ 5mokr. ro.ta Ko~tu boh~ter odpiywa okr~lem wstron~ konly nen \u I doclE'ia do n iege we w p ruwarizenl u do Goth I(a 3. G2 doo:ekal s~ !wl(~tne&o rozszerren IB fII ND~ kruka (2004) Doskcmale VilpilSOWO)e 5i~ one I przeplilla I cpOWlad~n~ w ,dw6Jce" nlS1on~, ded.J<'Ic ba,dzo dUlY nowy obszar. newe fra~cJ~ ora. 5w~II1Y w'l\ek poboany I zapewnl~l~c kllk.lna~cie godzn dodatkowel roz~ryw~r

Milgl~ p-odztelono W G3 nil rrzy obttary dorrllnaejl, przem1any i przywolyw~nia Warta pO~WI~lt ehwil~ Qpisanlu lych trzech szk61, b.o wblt!W pozorcm Ich nazwy ml! mowl~ same zs sieble. A raczel rnowl~ tylko C2~SCIOWO Magia przywofjIwania oOt>JmuJll zakl~da, \II Ktoryth IlJbuJ~ Sl~ ml'ocznl rnagowil! 10111 lei Gostaja w gl1l! pleml~ do czar6w z lege ebszaru wler:lzy tajemnej) lakl~la 2 lei szkoly uml;lzllwiaja przyzywame demonow, slkleJetow I arms nemnoso, leu lab:e "p. OSrahle"le plzeawnika zatruCJ~ go, wywotarolt U n~oamnelJllub snacnu, a tilkZe zamiilill? noty w dzlen Magl~ fln:emiBny

skojarzyt mC)lna z druKlarnl, fako l~ pOzwaiB Qn~ zamieniac bohatera w lWl~rz~ta. a tekze oswajac Ie, by walczy!y u boku Bezlmll!nnego UmGzirW1a I~dnak r6wniez m,lo ~OI~~le w pfzrownika lodawq lancq uspla(Jlf cetu. otwieranie zarnlcbw, a nawel wytwoIZfllte wok61 bohillera bdf\kl. wewOqllZ kl6reJ ·~as ptyme Wolf111!j Qrt1itl~r d051aN bonus do aa5~ nwarlla PI zerman W lWlell;;,ta, magowill wady las og61nq preml~ do za~r¢c pflemi;lnY Magia domInae]; obejmuje naJoordzleJ dlyba 211anl' i populame InitanlaCJe, kl6re pozwalil]i! leuye. mmocnit bol.nera, pO(azic WlogOW f1l1& plomienl cry tez~kat

'II nlch llilrym doblyrn firebdllem. W ldkj~clat:h dOI11U1oql SpeqaJllUJ~ 51~ rnagoWl(! ogn!,; Ptlciobnle Ja~ w POPl1ed~lC~ Got~i[ach, Clary moine r6wnil!z rniGlC ze ZWoj6w, co sprilwra, i.E' .t~~ 51~ przYdiline r6Wnlazdla graCl~, ~I.orzy zd~do\'lf.lhll .. InWestDwat np \ill sll~ I umlel~!no>l:1 bOIOW@, a nI~ w magi. TwdflO IOwn~l pl1ffenl~ plzydslnose kamlenllelepl;'ttlcyjh~dl

lifDua nalwyrainlel zmyta sle podcllIS srtormu.

ym koleJnym PES"'em jest ra sama hrstorta, Z p<lOZijcku wydaje si~ wo1mer;zy I gorsz.y ad peprzednlka Tak byto t PES-em 5, kt6ry przez pierwsze dni wydawahl~ duzo wolmelszy od PES-a 4. tak brio z PES"'em 6, Trzebarozegl"dc.i(llkanakie spotkan w trybre slhgle I multi, by przekonac sl~ do nowe] odslony gry.

PI"!) Evolution Soccer 6 to w koncu rywl rowmez dla gracza z Polski. Na oktadce WIdzimy Macka Zurawsklego, w rnenusach I7.i!dD l'i'lYk polski, a za mikrofonem lasladi duet Maeeusz Borek 1 RomaI1 Kolton lezyll Marti I Roko dla niezorientowanych w tema'Yea kornem8tOr6w spcrtowych),

Bllsleo bllt ZIUO sluplea

W surnle na pierwszy flue aka wydaje si4!;, ze wybary dokonane przez CD Projekt (0 lie to ani decydowah 0 okladce I kornentarzach] Si! cra1ione, je~li si~ temu jedoak ptzyjrzrmy, nle do konca jest rozowo, Zuraw przeclez ad roku symulule gr~ w reprezencaqi (WYRrek: mea. z PartugaJiill. Wydaje si~, ie lepszyrn wyborem byloby post:awlenle na Jelenia lub Ebiego Smolarka, th0~ nie I1egui'i', ze Zuraw byl najlepszym polsklm plikarzern w cio1gu oscatnieh pl~clu lat,

Bohne elqunQ: prawq nanlUl

Duet Matti I Roke. wypadaj'1c.;y napl'awd~ dobrze w teleWlzJI, bardzo slabo sprawdzlt sl~ w Pro Evolution Soccerze 6. Ko-

mentarze So} diabalme snywne, nudne i elYtane, Podczas wewniltrzredakcyjnych m£!czy w multi wszyscyzalewa!ismy si'C lzarnt, slysZllc beznal111~tne kornentarze na temat gry lub wr~c:z czasem lapsu~y serwewane nam przer Mattiego I Raka. "Tam dowg do po:wainych przepydlonel<, d zerez maze daJU do ~10aynW r:.z.y "W prl.erwie nq~qpHo zmiano .mon bOlske" to ledwie czubek g6ry lodowe]. WI~' eej cytat6w postu Zylo <A wszystk.fe s r6cltytu' ty tej recenzjl. Na plus kornentarzcrn (00 tie FIFA 07) mcinaJednak zaplsae w mrar~ dobre dOp;!SoWllhle lch do tego, co dzieje si~ 00 bolsku, jesli akcja jest pod brarnka, slynymy o tym, co ~i't dziej~ tam, a rue w wene srodkowej boiska. lak to bywa w FtFA,

Slw.e,dlli!smy, ze czas noJwyruy przekonilt 51~,lcto z nBI/!:St napepszy, lwolali!my ~(W redakql chfi1J1ych, do walki~g~ili slf1 eld, CormaC, I'M I Qn'ik, W ostatnim rnomenoe stch6ny! ~Id, zostalo nas jt2ech, IdecydowaMmy sl~ wl~c na ro<if~wk, w sys ternie grupoW'j m Plel'MZY rnecz 5loczyll H lit

Z O~'iklem, alii Chelsea z Bri!Zyll~ (W&zyS1kle,potkama lrwat)! po 10 m.null. Prrez dluz!zy cras pro~,"dlll Q, JednaK po wprowadze.nlu na bais!::o SzewueJ1kl nastiIPif~ c.llcowlla edrniana - rnecz zakoliClyl !I~ wymklem 2:1 dla Hula, ZrOlpaczon, ta~lrn obrotem sprawy 0 zrnimyi si~ pc tym~ Conmakiem. kt6rego jUl mlgltlmil 3:0 (BrEzyila ~S. Pongll.). I gdy wydilwalo ,i~. ze ostatm mea mo~. atnarnc tylko m::z nlewlnflego limmacza, ten spraWl! gigantyanij nl!!Spodzian~~. n~lcz~c Hut. 3,0 (A~gh" VI, AlgentYJ1<\) iipra'o\lla].jc,le WCIV: nie mamy poi\:cill, kto 1"'\ redakcylnym mlstrzem, skcrc ka;'dy pr.!egral d10t jedefl mecLCo prawda Q przR~klwat m~a tyrn, iCe naJely I,czy!stosunek brarnek, aJ~k[O by go tam Iluchill

Pierwszy raz PO polsku, nieeo odmleniony ES.

plll1kty br.nnk. strzelene bramkl Welcon;>
CormaC 3 3 3
Hut 3 2 4
Qn'ik 3 4 1
eld eld Jest guPi!!,I!ll OdDR'S strzal

Do§~ 0 "polsko~d" PES-a, .e/'3ZO same, rozgrywce. W nle] - :z.godnle z zapowiedztilmi +zrnlcniono calkiern du:.i:o. Po plarwsze, s~!y. Tw6rca PES-a., Shingo Takatsuka (ladne naz_wls ko, swoj~ drogil) , chela! u czynic strzelanie brarnek trud n leluym. a i ednoczs sOle bardne] real I s tyanym. Efekt jest - powll<ldzlalbym - poloWlc:zroy. Straszl'lie trudno nauc;zyc $I~ strzelac z bllska, T rzeba I1IIprowd'i! dobrze wyczuc pad. by urmesc.e pllkll' w siarce, a I'll!! pl7,cnie~c I~ wy.oke nad brarnka, Za to z daleka motam)' w PES-Te 6. cddawac duzo mocnych stl-zat6w, kt6re koliCZl! si~ bramkamL Og61n1ew Pro Evolutioo Soccerze 6 oddalemy silne. soczyste strzaly Za to wielki plus,

PrtllSlawla gIOWl!

ZiI wiclkq Z!llet~ PES-a 6 poa:ytullt' [0, ze bramk~ motemy zdobyt nlemal z katdego rnlejsca Str-.zalem l daleka. z bliska cry gt6wklj po wrzurce z rogu lub skrzydla. W zasadzle !edynym rnielscern, z ktcregc rue id1.ie umlcsdt pilkl w siatce, lest st,-zel z owego k;J:ta. Po wbiegnl~lu do srcdka ze 5krzydla I oddanlu smalu moi:Erny bye niemal pewru, ze laoata millie bramk,. z boku lub pl''2elcci nad poprzeak~ Zmlanle ulegly r6wnlez podarrla, chociaz akurar w rym przypadku me [estem pewien, r:.zy na lepsze. Wydale mi sllb ie wi .. ce] pilek tr<lfi" do przedwnika rrlz wczesnle]. OczywiscJe rowrne dobrzs moZna napisac, ze to obroncy useawiaj,\ sift tepie] I S<! skutecznielsl w przechwymcl1.

J8110 1t16d bramklltVI Ch,llb818 slabv jedmk me do konca tak lesL To chyba podania nil" "'l tilk ef~krywne [ak kiedyS. ill to cholernle podoba ml 51,., lak zastawlaj'l 51 .. z pllk'l2awodnicy. Napastnlk otrzynlOllicy Iacfill'<1 tYfem do bramkl pl-zyjmuje j~ l fanrastycznle zi3st8wla clalern, brcruqc pned cbroncanu dostepu do pHki Tak dopracowa negoelementu nlewldzialem jeszcze W 2lldnel pike kopanej Co )esl!C1.e? Chyba leple] pracu] II s~dJ'lowle. choc i tu Zclarzaj,! Sl~ pomylkl, PodC2ll!i rneczu rozgl)'Wi:\nego z Koniem sd"lem jego zawodnlka w symllcjl, w ktorej wychodlll sam na sam z brarnkarzern. Fauljak faul, pojecllalem r6wno z ml.JraW<l. ale czy by! kamy? Maim zdaruern - rna, powtorka to

zresztq doskonale pokazaja, ehoc Qn lk do smrercl ~dZ_le pewnle cwiercizil, ill. kledy [ego kopacz wyleclal w powretrze. by! nad polem karnym Bardzo dyskysyjna sYUlacJa. (Co w gruncie rzeczy jeszne leple] swladczy o realizrnie PES-a - dop. Q.)

ell namlorzv kole • ., Z 16SPlllu;l Konaml uczynllc [ei kole)ny krek pod wzgl~dem wykuplonych Ifcencjl. Z nowyeh dr-uzyn narodowyeh poiawi!y 5i, A,gentyna, Holandia, Wlochy. Hiszpanla I Szwec]a. Do tego doszla t.1k~e calkiern spora gromadka klubawych, m.ln. Bayern

Monachlum. Jest I"6w~iez I~d~n nowy rryb -International Challenge. Najkrocej mowi~c. to mki odpowlednik Mistl-ZosWi SWlata (co - [ak wradorno - lest kooiklem I wlasno~ci~ EA SpOIU). T ryb ten pozwala na zrrnerrerne Sl~ twoje] druzyny z reprezenraqarm w turnielu poprzedzonym rnzgrywkami grupowyrnl ROzCudowano nieco lubiany przez gl"ll.czy urb Master League, t:zynl'lc go mece bardzle, reallstycmyrn I ekst:ytwj'lcym.

Dosrodkowanlo nabralo wvsokOSc[ Wlzualnle Pro Evolution Soccer 6 nle oferuje prawle tadnych zrnlan, Konami postawtlo na zmiany bardne] w samej roz· grywee nii: w grafiee. Dlatego nle pozosmje ml nrc innego, [ak krotko podsurnowac PES-a (,. Na pewno za nalwatnrejs:lij zr'nlanOj! (z punktu widzenia polskiege gracza, rzecz jasna] nalezy uznac pojawierue sill! polskleJ wersjl !,.:r:ykoweJ.

Czy udanel? Chyba mesrety nie. ale bye moze Z3 rok duet Mani - Roke poprawi sift,

Iml~ I nazwisko: Madej Zurawski Data urodzenla: 12 wrzesnla 1976 Miejsce ercdzenla: Poznan, Polsk.1 Pseudonim: Zuraw, Magic; Pozycja: napasrnlk

Kluby: 1990-1997 War'ta Poznan 21 meczy/O brarnek, 1998-1999 Leel1 Poznan 56/19. 1999-2005 Wisia Kr<lk6w 153/101. 2005- Celuc sc 24/16.

Reprezentacja: 58/15

be przeclez kcrnentatcrarnl Slt dobryml Wyst;;).rczy wlotyt troci1~ serca i b,.dzle dobrze, Po_zostale tmlany t)'CZll "" szaroke pofFttego srarowanla I reakcjl pltkl,

To [ednak w zupelnoscl WY5tama, by Konaml udalo sl,. utrzymat. tron nallepsze] symulacjl pllkl kopane]. Po prostu konkurencja w POStilcJ EA Sports jest bardzie] pl:lsWldywalna I slab=. ICDII

........

Lamborghini murcielago R-GT s mk: !i,01 VI2 48v

Moe 610 I<M @7000

Moment ~brot6wy; 700 Nrn@5300 \Vaga IIOOkg

Chryller viper GTS-R S]rnlr 8.01 VIO 20v Mor 636 KM @650a

MOIllent obro owy: BOO Nm@4Z00 W~ga neo kg

Porsd!e 911 GT2

~Inlk: 3,616B 24vTurbo Moc 505 KM @6250

Moment obrolowy, 740 Nm@42.50 Wag.!. 1130 kg

Saleen 57-R 5iln,k:7.01 V816v Moc 6Z0 KM ~'640()

Momenl obrotowy; 785 Nm@$Oao Wa~a'1l00 g

Chevrolet cervene C5-R Si'ni~ 7,OIV816.

Moc 610 ICM @6200

Moment obrotowy: 774 Nm :ElS200 Waga: 1150 kg

Ferrari SSO rnaranelle S1lnl~: 6,01 Vll48v Moe, 630 KM@7Z00

Moment obrotowy: 750 Nm @50DO Wajla: 1100 kg

fow'(](zesnv komputer, oparty 0 wydajny procesor Intelll> Core""2 Duo E6300 GHz.Szybka paml~t DDR2 667MHz zapewnla stabllnq i efektywnq prace uzywanla wymagaJ'lcych aplikacjl. Pasywnle chlodzona karta graficzna, chipsede GeForce 7600 GT oferuje wydajnij obr6bkt: grafikl w grach 3D dobre] jakoki obraz w razd.delczo~dach HOTV. Doskonata propozycja ceni~ soble niezaleznos~, 5zybkost i niezawodnosc dzlalania.

panel 19 calowy z cyfroloVyrn ztijczem DVI-D, skierowany zar6wno P~'!ytk,ownikowdomowych,jak i blurowych, 8 ms matryca pozwala ogl"dac filmy gry bez efektu srnuzenle.a kontrast na poziornie 700:1 zapewnia •.. _ .• ", .. ~,_.i obraz 0 naturalnych,Zywych barwach.

prOC"1It50r oprogrllmowllnie plytagl6wna paml~~RAM dllsktwardy graflkB

czytnlk kitrt pamJ~~1 nap,doptyany obudowa

.kcesorla

mlltryclI rotdtlelc:osl kontrast jasnoft ztijcza Innecechy

Intel'"CoreThl2 Duo E6300 Microsoft" Windows'" Media ~nt,.,.

Asus

I GS DDRl (66 7MHz)

250G8 Serial ATAII (16MBcachel

Geforce 7~OO GT Silent Pipe II 256MBTV/DVI 18wl

DVD+/-RW

Geo-PC3~OW

myszcoptyczna,klawlatura multimedJalrtB

19"TFT liBO)(1024 700:1 2S0ed/ro'

1 5-pln D-Sub, DVI·D TC099

Sprawdi najwi~kszil oferte w Polsce!!!

",K,lnnmlOlvtdlepU iilllW.KompUlronlk.pt loto Iioia 1061) a3 5·94- 94, a-mall: SI\I"p@kOmpul[mtlk.pl, SIet 1lil8P4w Kllmpll1nl i~. Pazn ,C H Plm, U I K.sp r. 0 ru;llloklego 2, leI. 1081) 859·74-67 I'lRJran. CH Stuy B rOWDf, pozrem '.1', ul 41,1.1 IQ6118-596.5gS, Pnnell, ul, Sw Maroln2S, P{Illtd, ul GlocllDwSl!il25, 111,1051) a6li-5~-6fj. Pozna, UL Pr~mlenl6la 102., lIlL (0511 861-mc-55, B,dguut:Z. ul. Dwarccwa 28, lei (D52)l2!-75.2S, h)'dgosza@komp@oijl,-pl ul Wlljsllil Poliiiego 13, leI. (067) 2aH9-90, chodllez@kompulronlk,pl. ClHlln ca, ul. AngoVllclta, pawilDn nr 1, lei. 1052) 397-45-33, cIlolnl(le@kQmjlU1TOnl~pl, Czam~"" ul Koacluszkl 53, ml 1057) 2-55Ha&, 'I/IB'lOITIllulronlklll.C~JIDChoWI at KO~~IUS,kl :/3,lel_ (0J4)361-Q2-88, czestochowa@kompUlmnlk.pl, IidB~sk C,t(, Ogawa ul. Spacerowa 48. lei (O~l!) 520.98-55, 0500 4.21-661. ~t!ansk@kompUlrO!li PI. Gdmla. C.~, Kwli!t1\ow,~ ~o, 16 t .1058) 783·' 8"·83, gdYnla@klllllpulronlk.p!, 8111mtO, ul, Rynek 3, !iiI. (001) 42£-43-32, ~nl.",c@kompllin>nlk_pl, GUrzow WIHp., C.H. Panol1lma, ul, Gorczynska 23, lat 109S) 728·29·10, -71, goltllW@kamplffronlk.ol. Gradzillt

SzliIOial 7, lei (061)444-70.28, ~rudzl.k@kompu1roTTlkpl, 1111n, ul. SnldmlelslQl13, ~I, IO~) 757-31-87,lQIlIsz@KomputIOnl ,pI, kllllwlce, S!I.sla GUy Gellter, ul. Chornlwsl!.a 107. lei (032) 60.5()--786. llatDWlce@komputronlk.pl. ;QOldllelWw 331oka! 4. tal, (063) 245-04-12, konio@kDrnpulronlk,pl, MO;Slmn nIIIw., ul. Wodoa 7[l, leI. I09S) 752-56·58. iIllstr<Yn@komputronlk_pl, Kldclmy1ll, C.t-1. Gelerla na [)lu~fBj, ul, illlllla 28, Illi. (058)006·79-07, ffiTil@kOnrputlOnll(.pl,krlkow. cH Kroku~-GIlaI11 , po W Bota--Kamoro\,/sltJego 97, lei, (012) 417-00·74, 1O'8~~w@~ompulronl~_pl, LeRno, ul KaSel.ln" 18, lal. (OSS) ~2O-60'5', leszno@komputromk.pl.!.thalll, ul. 8at Ch~~~~IQh 1 "'2, lei 100, ~e~Q~t@kom~lu'r~lnlk.pl,ldd1, eli Saspol. ul. PlutrkDwsi;.I 95, 191 042632..06-20, IOdz@kamPulfilnlk.pl,IJbDmlkIWlkp., ul. ZltmllOwa a.lel. (061)297'~"6-80, otlQrnl~i@lromputTonlk.pl. OstnltllWllqI.. ul,ll"lllor;l21!. lei 1052) 736-

'llmw@ cmputrgnlk.pl, I'ill, ul, SrOdml.ls'<l 12, t~1. (057) 214-al'99, plla@kompLRru~lk.pL Pnlf!I'J. ul. $w Wawrl)'~ca 2, lei (0611 29'11-336. pnlew;o@kompullonlk.pl. 8 elb6rz ul OlJilwska 3, lei 1032) 415-Ila,Gl. "~~'trcrllk.pl al om, pi Konslytucll a Mala nr ~ tel (048) 363·24·\S, "'dom@komp"lro~lk.pl. ShlPca. ul. WBrs,aws'ta 10. tel (Q6S) 277,15-70, sluPea@komputronlll.pl. SIu]Jd;, ut, fJlmawe 4A, tel 1059) 14 HI).3b • • : ";'II"'IIUlrfOTl''''-P I, SW8lIQIiz, u1. 2ytn!" 25. tE I. (OS1) 65,-52,BO. swane~!@ kompu trc nlltpl, StlImolu!y, ~ I. Braol t;oeskla~ 5, Inl. (06 t ) 29,2.13-1 87, szamOtl:tly@lWmputrMlll-pl. 5uucLnlll, UI. B~I!,t.rllw WarszaWl' ~3D. If!. (094) 372-1 5·32 "·a~li~a~I~~I)~I~IPI. SM, Ul. Wyszyl'lSklego 6, leI. (0II1) 2aa·5IH4.gle[11@~Omputronl~.pl, WalSZ'lWl, al,. SOlldamQ~tl e~, leI. (022) aSN}6-ae, alale@komputronlll-p1. WarmW;l, ut, 1¥t~!Sr<llkc\\llika 9111;, I~I. (O22} e:ll1i-20·91.

ka@kom~u!rOnl"pl, WanuW3, UI. GlOIlhow~!«j 278, leI. (0221740·90-49, WWlUirolll]@kompulrDnlk,pl, WllUlIWI, C,H Red~1Il. al. JelOIDllmskl~ 1411. Illi (022) BJl2-ta-Sa, raduta®kom~u!ro~llI-p), ".I11)WI". ul Ry~ak 13, 101.(057) wlgra\l1eC@kompUlronlk.pl, WlUcllllf. ul. Szczytnloka 36B. wroclaw@klImputrDnlk.pl. WlUillIi, ~1. P01Aanska 36. I1!I (Oan 25HO-~3. 26>1·32-j3, wronki@kom~ulrorrll!.pl. Wrzdnla, "I staszl.:a 1. 1011061) 4J6.()1-35 .

• II1!1.'II1IPIQblan,Oeo-PC· 8uICenlrum, Bmllll" ul, Sw, Anny 1 J. !el.(04G)87H4·66, Clllm111t, Ull O-leDla R~S 1~, tal. (061)2fl2_'60-aa, lltucboiB!Y, ul. BJlh;d,llr~wWa~\~6,111. kom, 501-1S9-305.lIIIIIIbmg,ul Dubois 15Jl.!el. (094) uL3i10 Mala I tel.(04lj372-BHill .• nllUS~, ul.SlodoWD 13, leI. (062)7~-6B--14, llltnd, ul,KoSllluslklla, let (D61)813-1D·S9,l.l1mfa,ul. MamWl"~ka1 paw 9, \0(. (086)218'4],26.1..11111, ul.koPI!Tl1Ik;!Il2., lei. (iJ.I2) 53W· """",,,,,",,.Iel. (042)617-3HO.IIII,dzrmcz ul, SWiRrczowsklego 8, tel. (095) 742-11-74, PIQlrII6111 T$IInalakl, ul. Armll Kralowel26, rei (044)647~8-6a, Radom, ul, Zeromsklego 4. I~~ (0481353'1 HIS. S:mnln, Plac flodla 8 , lomlSlliw Mazowl ell, Ill. KQll!IMueI13"Jln Mall! M 1. tei, (044)724·45-22, Tam.mw MIlIIWlM:kl, ul. Mo§clcidago 12, tal. (044) 726'08-00,lIlen, UI. t·go "'~ja 37. tel. (04:1) 716·17-63.ZIIerz. UI lloya lelfllSjllego 311, tel

• System ratalny Lukas, wplala W!asna 10'l'o, raly na Z4 mielj~c •• WSZVllkll-c,lnV z VAT. alerts ogrl!niczona. To Oglpll811 e ole [est oillrill W IGlUmieniu KC, ceny mogq ulee lI1I'InIB. c.&.iw], CNiIrn IJlllda, e.rm:mL) Oa!'rtnno loocl, Corn h_1!, Illte' 11'It:!!..l.Q1JD. In1&!: Cart, Inlallr~1Iia ItIlllll'Ptle .. UlVQ In,. '.'U'I, "urll ~~ JIiIIlUPIl, '1I1r'MTI I~~ ~nlUlffJ P~f!1U'~ 1r1~llt X!tOI'I "(~DI1 1Ilb:JIJ

-qUl1ljB.l~lIIT'Tf1fIlmll~.lFm1 krw,llr~rrl ~ t 1110 ~lltilijallHllfm1MOwlllhl&lIt:h "'Sts~llllr,lll~iJy;~ ~ pin I~ t'IIt'A-~llltulDtt\

Zwlen!~.kOw Iarwo ""fI'IUll11Iayt. je~i ktpi baWl 51~ gt'! lil~ lak The Sims, ria pl!Woomabarctw l'l1ocnowykmakonyzmysl rcdnnno-opiekunczy Nee dZlwnego, ie elcscytuje si~ dodarklern, w kt6rym b~dzie In6gl obj~c creskhwa pie=! pl~Y" lalOei!0 I radosnego czworonoga Wie~<;, ze to sP<a1 w dxiesli!tI<!t, pmgram~d pracllI~CY rad eym rozszcrzeniem nie nrtpracowall sl~ zbytI1HJ--' po prostu dQn!uclll do pC>d~' Wi:l) w~r~)i U'I kelty, psy !odgtywaI~Ul w ~tT) dodatku gl6~ I'OI~) eraz kllka Inny<:h zwlel"lak6w (np, papo,lgi\. W po-

rcwnaruu Z calym. dost zioi:anym systernern e!<onomic::myn1 z V\I1a~nego Biznesu ny ed clzielnym cam):lli~eml Nil Studi<lch, IIOjawlenle 51~ W sWlecie gry Cl:.WDI-orlQ&OW na pler"'s~y l"We olea nle robl wI'ikszego Wl''llzenin Fanom to nle pn.eszJ<adZll.

Mozna stworzyC kilka czworonOgOw zarabiaiqcych na jednego lub cala rodzlne SimOw.

P,Vi lOIV

Zamlast ZWierzakJ. dodatek ~en moglby sl~ nazywac po prostu P$)' I koty. Co prilwd~ lI! CZ'Nol"lXlOgi to me jcdyoo okazy fuurry: iakie mogl'j~i~ f'Olawie w dorru SIm6W, ale [Q wlasr,iecn;;S'!mjw;!inlc-rmt ?olaww,i<l!i~ lal\O a/o~ IIOWIIl rod.zlny, mczna Ie. dowolnre ,,~twol"Z)'~". tak.jakkaZdego Sima Wybor gptowyd't ras le~t n<l' pl"ilwd~ogr'Omny. a dodatl<.OWO kaidiI besor;) moma na dll~~tkl sposobew lmodyflkowac. lmienr~i<lc niem1l1 bIdy fragment (lata - od pyska po tylne Iilpy. Bawlt sir;) nlOim nie tylko budo~, ale i glj5~1i! cry It,,!oram

Slet-:cl. usmla "11 r6wnlez osobo"""sC: bestlldClst~Prte opcl~ 1;0 min. gel)IU lIcferm., ay t1e.ltllchi'por1'i!dncs. 0 lie 11<1 wyglijd I charakter zwlerzak.1 wpywac rnozna w ~posob bczpo sredl1l, to jntcligenc)~ 1'[I1ll1Z ..,.,1asnq_.

Samodz'I'DI Islia

I dzl"kl Boglli K,e-dy pll~I'WHy I az uslysz.1lem o dcdatku Zwierzakl, CJbilwlalelll 51'(, ze lkzba czynnoscl, Q kt6rych II zeba b~~ziC pannerac I ~ core trzeba b~dlje wykornc. przerosnle mOiirwos{i nOI rnalncgo gracza W caleis!'lll The Slm~ nalwl~ksIY01 prob lernern 1.>1'1'0 zna lezienle ~Z3~~ na kolejne dlialnnla hre'l.b~dnll do uuzymnrna porrzeb na odpewlednim pozioli1le Gdyby WI~C do rodzlI1Y Sunow dQlanyly leszcze pies ay kot, ktoryml rowniez lrzcba by bylo klero me. fl . to kto bylby w ~tan'fI sobie z tyrn poradzlc, Na 5zcz~cle ZWlerl.,lkj same dba]: Q slebie, a itn wlascJciel,' nll1ul tylko napelru.ic mlsk~ pokarmern, ~up C edpowlednl 5pl Z~l. nte2bl;ld,lY besuorn do w mlar~ kornicr towago i:yci~ ne&owiS~O, kuwetn. gry:zC\k Clt slupek, "luI'!.c), do t~ plerna pazUI'Qw\, JlSY tl"lt..o.b;c (~l ad czasu do czasu wylQP.lC W wanrue (i«:P!~ same mdz~ sobia z hlglenij) To presto czynnostl I 'lie wyn1<lfli't zbyt wrele rzasu,

Mllusl •• ,,,zenlill

Oayw,krl'wolllemll1lJtyrnOZl1aplleZ"llCzy~ nil Ub,lWO: lub U S II ~. Dobrre wychow<lne nwolonogl nle rylko spl'aWlal~ rt'Il1Ie' ~Iopotow. le I przynoni! kor:zyscl cale] rodzlnle, BestJe

mog,l cez 1St do pracy. Ich kanera rolwlla 51~ w lednel 2 tllecl, dnednn

w ochronie, show-brz[1eSle iub u!!lu' gacl1. I chot 1.1 ra bla la n1l11 e.1 Wlf<:el PO!CIWIt tego co ludzle, '11C ole UOI na przeszkodzic, by stwaf2Y~ kdkil czwc ronogow zat <lblal~tych na Jedneg'O rub klli<u Simow. ktQrl')' ml;l&'l wtedy 2ft

zygnowac zc SW'OI£!I pracf I zaFl' si~ jCdyn, opl!!kij 01':12 Modowlq. Tak, mk - czWoronogl porrafiq sr,\, rozmnazac, <1 mIRLlCL!CO-SlClclcaj~ca grornadka mow SIr: leslcze bardne] POwI~l<szy' jakle to Ilodkl ..

Siadl

To i"li. nlemal ~:ty';tkle n"'NOsci !"on nil111 pOJawl!o Sl~ kllkP dod~tkowyc:h l'QciZllI6w sprz~tO do ""Yposa:Wl'lla dorru, par~ t"lero 1'16\\1, pcd ktere mozna z..1dzwol1lt Illp. rreser ZWICI'J:i!l IljlJ sdrrQ(lI~ko). oraz - dzlwne, III il~ ural w tym dodatku - mozllwost budcwa nla tJsmlok~tl1ych pokoi To rnniej nlr W po przednich dodatkach, ale dla fanow cyklu pojawienie si~ ,<:go l'OU'l.cn:enla lest wyda rzenlern f'laprawd~ ZI' lCl.ICY'Tl laul

Nle tylko w klnach mozemy ogl¥lac kolejne sequele udanych tytut6w. Gry komputerowe tei: maj,! siynne serle, ze wymlenl~ cykJe Ulttma cz:y Anal Fantasy.

a z gler przygodowych King's Quest. Space QUest a1boMonkey Island. I -last bUt not leo$! - Broken Sword, b~df!ca clzletem finny utlon Software. znaneJ graczom m.ln.

z Lure of Temptress czy Beneath a Steel Sky.

Bohaterem seril BllJken Sword lest rnlody i ruezwykle przedsieblcrczv Amerykanln, Goorge StDblDrcl. CI. to il.li: daW110 u:rrt.I za czqll przygod~ z selii!. poutafi go w Pilryi:u, w kcorym pcdcses wakaqi z05ral wp10ttany w siet Intryg oshut)'ch wok61 mkcnJ Templa (iu!iZy. W drugl~J ~ serli nasz dzielny /asmT wlosy bonater srawial czelo SliIlonym naukow tom, kt6rzy pragnfili obudzlc lak;e~ ~pli:!,e (I nI~ m~e dla ,,,go wywwc6w) bastwQ z JU!<atailJ. Wrneclej odslonieGMI~l8i1owaJ przeciw~taWic si¢ planom bladosk6rego lego' !OOSCJ1I chC1jcegQ obudzi¢ srncka CQ $pI pod GI<l5(onbury w AllgliL A W CZWilrtej ...

lei mUlne.llII.uk

Zaczynamy od tego. ze w blul-ze nieposkrornlOOl!gO George 'a melduje si'i ~crlc rajetj1nicza ~.Ilcnlka 0 ,mlenllJ f~k 'Z piosel,l<t Czerwonych Gllar (A/1M M.lrla). ktora prosi' 0 POIIlQ'- Na pOCZO}cck c:ho<izi 0 droblilZ& wym':"l'~rawa-

n kllku nle~ympiltyC1.nych typo:.v. ktOrych wei jby~ rue ~potkac w d~r!1l'lej ah:lte; Poterr AM proSI Geol·ge'a. byodly I dla nlej ~rcd 1',OWlecZllY I sam W sobie cenny tkoplS If I olea, wykl-adziony przez pomlrycJ drabow z r1owojor'Skh~1 mafijncj n:x.jlil11 M.lrtlJio.

Nan boh.1ter lUi Iil.I< rna· (poodbn,e I:1K 99% samcow) . ze W'f5fMC1.~ p:lmlarl'1y,h cczt Illd dobrze wypjl~tl'lonyn'll pler"I~I'I1' I L11 Igll11l nogaml, a gotew jest si~ rwci, oa leb I l'CSlW W aw;mN~. ktora more go 1-:osnowJ~ 'lytle. be l czego jak l trego. ale z wyrozlilnialosci w!oscyck~ponerzySillafr~hjeIIYf1l- [II. G " rra spore szanse starua Sj~ 1I00dllenrem do wytel wymiel1lol~1 ?1l<m1tl1ej W¢111lY.J

Imnella Jan',s

Po odzyskaniu dokumemu G o.ge zasl opinll swego p,lIyskiego znnjoITlcgv (In.1l'!C. IVI I narn) Andre l.olnreau wt~m.ll'lc SI'f d jegObill1ku danych. Sarn~kt wi a rrarua fr • ~os zaoowni} gJ1lloglczm (~roclobnym thwyf.('rn rruell do nynJenl<I d, co W U'Il(!j opl,ywancl f".eze fT1l~legrze poszli §Jadnmllargo Wind\ill NaISmtc!sznt~ISZC W tym wszysrkun] st to, ~e GC<:Irge, kti'll 'I Jui raz pogwtfl,1 spadkobicrrow Ryterzy Swi~tynl. kon Ipl~Lnlc nie 11'1<1 obeen!r pol~la kim bylJ Jakub de I"lohy. hllp PlQkfli c:zy papiez Klemens Vi l prawdz.JWYl11 dlll,'1 ruem dowiaduj~ St'i 0 5pl~l(u, kt6rzy d • OSt;l(f11 ukruli przeowko pll'IW>Zt'IllU Or amnezjil ...

Tak cry owak zgodnie re WSkaWwkalT11 t''i'kr plsu pomyslowy Jlnkes ud~le II~ do Swr.\)UII rdawnego KOl1,i3ntynopola), by dalsly , tl'OpOWposzUIcaC W st;artoi iiedvbJc P;!tl ~ I r Wsmodniego KoSt:lcla. Z r'iren',11y1n wylll kiern, rrnl1llorrrwiZj~ Zt(}t~&O CICIC.l II ", (I wll! nit! wladorno, po co, 1:10 przedez OdlY1J.:. lLiZ r~koplsJ dostajc 51~ do f1.1lacu 'Ii p ·1 WdZll!t'flJ1IC si~ rr.l [('<'en), SU'ZC70I1r pn I c"lcll komal1rJO'iQw (w ptl u odbyw I i1kUI,[ rnl~zyn.110d:w::l h-onf;rm Jil w

I NiGBle?! Ehm, ptawle slO nle zmienlla~ od Broken Sword 2 ...

Wie Lerrory7lnu). kool'lY najplNw strzelalil. 1.HwsU! rmfiajQ. a doprero potern piIH"LJ, kogo [I"lill (Iak to komandosl..]. lest cczywlSde kolelnym dowodcm idl"OWC:gO ~dk~ na- 5zegO lankesklego ~Ir Calabada. Tak cry cwak George przedouale si~ do podziomm;1 Cl~ci Stare] lwierdl)', gdzte ocin.ljdule OSQbllWO'j r-zelb~. W ktere] rnwet r.:OO Igll()r;tfl[ lak 1<1 rmpoznlljt: ledl 'egoz dWLl aniol6w urzeg<jcych Arkl Przymlerza <lIe Cir;:orge ni ebu. diu! ()..vszern, rzeiM rob\ na Illll) wraZ{'ill~ ale Jilnkes 111CZegO nie ko,al,}

lobl81V lak rek8wlczltl

Zarar perem George lI-nM do wi~zienl~ sk~Q lliIJSI ~I~ wydostilc !>11m - co maw lest rue f;lda problemern. TymcZilSeil' iC1g0 wspailliakn zrnka bez sladu - i rOljllnony G.::orge rusza "Ii I CI SIBdy. l ym razern w tOWilI<:ys twl e swe] ~t1rl'l rWlYlilCl61~1 NI~olll It~1 S~1l1~1, r ~toliJ. trcpij -rnoka). POdiji:aI'lc troprm Ja~ laWZivty basset II'a~a 10 Wiltykanu

T1ICUlllO 01. eyle by pokazat pewnlE' rnielizny SCeml"IlISZl Ale nawet rrurno [ego gt'ilCze otrzymujq zupelnle przyzwolty produkt w bard zo atrakcyJnym epakowanlu. Calc otoczen.o /5,"'1 i wsZYSlkie lei lokaqc zaprojek tOWllno f. mJZO starannle i z picryzrnern An'n~1qC! tel' sq f1a bardzo przyzwaitym po 110011e G~rgt' skacze, Ian po gzyrnsach, .1 w olrll1pll~~ tm zwisie na rekach rnoze w~' drowac calyml kllornetrarni bez sladu zmcr creiua

Gra mccno pr2rpomlna (pod wzglr;dern Ii' afiki) aqU poprzl:'dnt'l. tyll:' ze rym razern tworcy urnkneli bi,.du. [aklrn byl niE'latwy w lIZYCIU mrerfcjs - grajiJc w BS: TAoD w zasadzie nle dotykasz kl3wlatury - wszystko robin .02 my5~H. Rzecz [esr rn I fo I P rFfl<lll1a LlIy tkown i kowi. bani e trzeb~ do kOl1ywa~ ka rkolQi11 n ych (a racze] pa Icolomnych) manlpulacu, gdy George na kark u aU11:' oddech przesladowcy Za ten krok w dobrym ki('rUnku !;Worty gry mal~ u mrue dULl porcl~ dobrych lodow (0 lle zechq silt po nie 19loSiC),

12dobywac potrzebne Informacje (mekc{'Uy nawet teo klore megl by zd obyt znacznl r, f.l twlej. gdyby 'lal.ffut zdrowemu roz5!!0kowl)

Draboll rvSII

Czemuz zatern lekko Slit krzywl'i' Z kilku pe wodow Po pierwsze - gra nle Jest sf tak odkrywcza.jak zapowtadall to tw6rcy NIt' lest gorsza od cz!isci poprzedruq. ale 11111" lepsza - poza usprawnieniern Imeliejsu. Ma za to spore meloglcznoScl, (0 tyrn lUI prsaleru]

Pekowarne 511( gl6wnego bcharera w dose rnebezpreczne aWllmury kiepsko lest uzasadnione psychologicznie, Szczytern wszystkicgo jest interwenqa Nrco(lc) w nrccklm picrdlu, llawial~(ci ~i~ tam w prrebramu zakonrucy (oczywiseic urecka - islarnska' . Sf.l-aZ wi,;,zienna rna ogromllC' zaufsnie do kacclickich zakoorue, ktore w dodarku przynosza WI~zniOW1 tak pospohre przedrnioty jak gar5C marmurowyc.h kulck, nakracana zabawka ezy halaSllWY fil' dzct'). W nowojorskrch slumsach George (k[ory w koncu nie wygl'lda na syna Pudziana I Kasprowego) [ednyrn kopern wywala metrr lowe dl'lwi 1. framug'l, choc niece p6zniel'l'la

Gra mocno prZI CZQSC PDprzedn~i~a~-~,"-:i1 ~.

t,m razem twOr.CI U wielu bledow.

lUTl fllJl1l}' do czynlcnlil Z koh~tnynl dllwaa- 11)'10 vc1f!I'YSl.'m r:w6rc.Ow Sten.1T'IU~ - oto

r.'1ldobyc.telef~ ZaI<olllJ ~~:;~~jiji~~iiii~~i:::::::::::::~l1 ~~C •• ~~~~~~~iii~~7i;;;:===~

Optaw). George ponowrue ,.; I

llUSI s,~ w!~nilC da IlOrtlpa -tyrlll(!7em dl0dzi 0 SCI'NCI" vV:r~y~;]nu -Iakby rue magi &(.1 m.lett w piel"'NSzell~'P" szel rzyms k iel ~sr.p:ce re] do~(211CI,'·

'Natykan C(ZyW1\t;1t! pelnr I~t lochow I George po- 1II.MTIle mllsl przelilkac ralemn"" kilrdynalsklOl S!llf6w l"UI'{;I(, Lrtlikalilc lak ogn'i'I

mr"ch6w. ktorzy 1::1 lada podqrlQlllem w'*~FI szwal C.1MUI gw<lrdlllt6w. a cl.. Wi1doino (patrz Llil eeey 1-.0- m.:lIld05l),

WSl,dzlll sPlliell

0lr1ZUIO 511\. ic 11iekrorzy Wat)'kanaycy me ZJrdl.l wsp6lpraq Z wlosk~ mafu!. a akc]a pl1enosi"~ do stare] b;!xywolskcwej w ArilOI"~. ~IMe palE'czk~ przclmuje Nico. ktora wyja m. 5praw~ mcncatcmkznego 210m cokolwwk by to znaczyto). W bazie ponown'''lli1rykamy5i~ nil mafios6w, a ti "dospustLl" Ii.dli n,e mnlelSZil smykalk,. niz [Uretey 1(0- m"ndosl I warykarlscy Szwajcarzy. TajemniUIl2!oto rna bye palJwem dla dlabelskJej mDd1lny zagfady. jak,! paslugiwaJl sl~ j\lt IydZl w czasle podbol u Zlemi Oblecanej ~1O~t~1 dlabe I sk Ich I<I1OWi1I'1I dzi alai' Ukiad u I~! wprowadzen ie do gry pos tilei watykan-

• 'ego ksl~dlll 0 upodobaniacb wyrai:ni~ ge-

• WlklCh, ktory ok~ze 51ft agentem.

~Ie dose jui. psuda przyjemnosci gr.lclom, I prasz'i Sl~ nie clskac 0 llll! bo zd ,(dlilem n3prnwdl;

IZVUoPlsuleollllczal1l

Mocnym clen1E'otem gry jest oprawa rruzyczra, zrobicoa ixIrdzo starannie I ze smakiem Mnle csobsoe nalbardziejsil( podobal motyw Arizony zrobiony rak, ze sarn Willie Nelson m6g!by go uznar za sw6j. W podziemach scarej twicrdzy Konstantynopola rowan;ysl<!Gl eksplora CJom mUl)'ka lest jak naJezy tdlcmnlcza I ponura. a wogrodad1V",rykarlskich mila I ewangeliczn..1, Osobl1<! spra'olYi! lest akeent George·a. kt6ry w niekt6rycl, rnomentach pr'lesmieuJ1ie pamdiuje m6wl'lcych po angielsku Niemc6w, Wloch6w cry Francuzow Bardzo to Srnakowltie zrobione, d10C docelli<)_ I'leel rylko I~yl«r lnowey w roozaju profcsom Hlggin5a .

J3k kai:da pl'Zyzwoicie 2J'ob,ana gra. tak i BS ma lllolhw05C zapIS31l1a gry w dowolnym mornencie I wyswledania mm6w dialogowych, Clekawym novum lest wprOWilcizenie do gry telefonu. dZll~kl k[6rernll George l1,oiesi~wjall rywaC do lozmaitycl' ~erwer6w

klopory z wytamrm iern des ki. I tak 0 11el, I ryn I podobnie. WSly5eko to ;:z d I"Oblnzgl, ale r II r!" kledy ulek sl~ WklXZll,

I leszcze [edno - ry.,6rcy gry posrlt !llm:brnl pcwnel sled htpermarkerow ZlJjladal'lCY do gly w BS: TAoD rdiota moze latwo znalez<; pcdpowiedzi. be podczas zabawy ri'l<l moihwosc pol'lczenia 511( (popC'Ze2 Internet, ale kmigo dzisl1le mal) Z SCrNerem ~rmyR= lution, Tami:e znajdzie wskazowkl . choc nl(~ wSl)'5tkie - dory~l<!(;e rozWI;rli'1111~ wlelu sytuaqL Jerel I ta lendenqa Sl~ U{rzym.1. zrezyg- 11LlI~ z gier pl-zygodowych, ktn .. c bf1:d~ suooWH' vvyzw;;T1ie lntC'lE'ktmlne godne przeci~~nego palsklC'ga wybo,"cy .

Z druglel slrony - mkt m, "If' !'lezye z owym 5erwen~m nie kaze. fukt, Ale jednak Ir)'tlljC' mnle." to, i.e tworc.y gler przygodowyeh domy~lnle traktulil swego odblorcfi Jrtko pOt n ~Iillnego debdJ ,. ICDAI

lJXXQl60 Fffmy d!lOl1iPn~ dJa~ tloIIld: 1Ol1"2!lO i2:l(1t06OO, N7O, 1I90i Mo'"",loV),Yru Y5>!!"S~71 Vila, I/9OO! L~ S511l1l SOlOO UtilO: ~omllln'r Oow,D7:lIl.EJ.§Q. X7W.~ 1500; SI""'<ms: CX7~ M6S.SOl.51«S,$US/S(>nYEJbl!lrr D15O, J:lOiij.I\5OOI, I(6(IQ, ~7IlIl1,KiSOi,MOO,\'I8QIl1

p,!!, ~Ob\d.J'~ gil Upew'SIJ ~"le)'lt 0l1li ~lIuiV.cIIP ,au ""j1elel~ .o~l. ·"1 6230( mUl;~la, 6011. 6G~O. MU5101. M4 $100, mo, 530Q, 5100, ~14G, 6100, mo, 61.ll1, 6610, 6&1HI, 1710, Jl5ll. US 6600,.' 5650, m~.N Suge, NU650' Nt. 16~ ., N 6cQ!, $Iem! M ... ; Sb15 .• 415. M5Si; $; S5um, 1.155. ColO, 111:6,0; S6. m, 1.t5ll, 111M. $7. C6~; S8 OIlS, SUI1, 11.1 .... 1. 112 mo.IIU!lHI,. y~, mill, V61t1t. M4:.Cl5~ II~ V5, 116. £391. MI. mo. rmSonyErltlson. f3 kl~d5 ~ODI; 16: Tila 1m; EUiOO.; U mil. mo, MytH 62:f.IM G3 ""H: Saml"";' AI CIOUl 1100; IJ ESuO, 14: 1410; AS mo; A1'EIOUI IBOO.IB1!.Sblrp· HI lim- ~7:bX10, 61l0, 1& .u miD.

HITV' RE~L I'QU
.. ~ BYAUllSi BYAr.tl!I
t'PJt! ~~,I 9YAU~11'.' BY P;17,
ITAlDT'TlI>~ _,~.~ BYAlinlil B~p.D48
E1ffl~I<' Do, _B"" .... OI,..,.e~AlJIIll5 BVAt>:m.l
~ !io:msI BJ\lrll<L6inII 1I'fAI.I~ 8VAP:l3o!!
"'" Th~P:!rI) e.:,o ~"'~~ W)lol B BVlililm BYAl'lI'lI
..... Imo Wt'lllt.d1Co111Xtl B~AVl<ll BY~PllII
\\I>.J~",,"F01I C-ilo!II 8'1/I.Ull4ol BV~
io\flJm5",",~'iIIU 1:.mIi!I>MI~I!AN,K tl'IMH26.i BVAP:l:IIIJ
"'" "",r"'l'llI'''lCS tr_ BVA01:f<' BYf;PJlt,
~RS~ ~~&IMIww,BVI\\lIOOI 6VWJJlI
~ IlJKris Il'!'AU1!l11 BVAI'llBI
~M!r5""';5 IlJThsID 9YPII1~ !l~
Il\IIOao' I.H<A 8VAlJl:K.t 8VA!>'JlI<I
"""'IIM'~ 1loI.de_~ I!VAUIV8 BYAPIIIS 8YAZN1lI8
~ EaotCtdion BYAUI!IJ BY_ BYAZNm1
I1>ADloom C<lstCI..II. I!Yf>U1J19 BYAl'lll~ B'IAltI33i9
1_;no::!lII Emfw..-JRtt4'<l 8Y~I.I1112 BYIIPD12 SYI!ZN3)12
lI1IoYcur~ EilIl BVAIIllll> B'IA!"ln BVAZN3XII
""'" ,,"*AJwef'Wi:l BVAU<!111 BYi'iP11lO1
ill!h'SonoJILM5Po11oI ~IH101ly BY.o.tH!II BYAPlllI
~Tn- mH',""'I'q!:ll;tllll\Y!\lI~ B~1IPJ3(6
- 8Y/<Ulli(J BVAPn\D
Jat&tlll!al:l!lk SYAU1~1 BY,APJJ<I1
t<O'''I&;~1 ElYAUIUJ aYAPJ1n
Kck.'~RIIIIf SVAU119,l 6YA"1H.I
~&1I!:m1 8VAUI184 EIV~~
I(mton 10, FOO'Doddv 8Y!W '!li1 6Yft"lltil
"""'1I)m BYAlJllSI BYAP:J:lS1 BYwtl:l!1
l!Jng&J .. l'" aVA~ 5YAl'I~ 6rilZt!15Ol
Mllrolhet 9YAUt2iI'S 6V,o.PJlI5 BYA7N~
MI!I_C IWAUlm BVAAtlil BYAZ~
BcyerFIJII il'lllUnm BY~ 8YAt~
IIIorI;&.rones i!Vl\UllOl i!VAPJ2(,l BVI<ZNJ:!61
c.Bod I!I'AU1J.j1 B~ SV;!.2Nl;!47
''''I!IU\l~Mul1>l a~~u,u 3Y/,f'llj;) ~rAlNJl)J
~Gi1I\' BY~Ul36il BVAP±i!B SWNIlIlI
OItlIoAlId""""" BYAU~ BYAPI!~ BY.l.ZN:l'UJ
Dlln!!Kdrtml'l BY~U)l6S BYAPDll BYI<Z~JJ6j
~J!<l.~ J)'J,lI.U;Q ~y~ Jt'/(ll~ SYAIiiII16 Byr.U'lI)OB BY~IJIII}IJ BYA!ml'1 Jl,YAU\IJ7l BYAUIl1I)l &VALJIIml ~YA~~ BY~LJII;Il'l £VAUIl!15 BYAl!C!l8J BVA1JU4II BvA\J04;D BVAU04lt' nr 725)5

tl

Jl,VAPl2l9 IIYAP1Zl6 BVAPlVl BYAF!l~ BYARl1lJl EIV~PI'III1 eYA~ljjli B~APl:nl BvAPIlIlI' ifY4Pl':o' BYAP1D4T fl'Ir,pil611 BYAPl157 SVIPfiIii

~"f;S"d;:I'I'~· 1'~,/HIi< • lI'III!(I'II""11

amm r 4 ,0 Dawn of

War - Dark Crusade, to, zacznhrny maze ad rzecxy podstawowych, drugie Z oficjalnych rozszerzen te] niezmiennie atrakcyjnej ~trategH W czasie ":eczyw'~tym. W przeciwle.r'tstWle [ednak do wczesmejszei WinceI' Assault, ktora w grurme rzeczy byta dodatklem z~pelnle klasycznyrn, t], orerul~cym tradyc ri n Ie nowq ra.sti i j e i kampani't slngl e player. Dark Crusade stanowl zupelnle now,! Jakosc w ramach cale] serli. Fani swl<!la Warhammera 40.000 w og6le I 5W1w WOlny w m:zegolnosci otrzymul~ teraz dwle zupelnle nowe rasy. nowe jednostkl warmiach [uz znanych. rozbudowanq, dynarnlcznq kampani'C single player. ponad 20 map mulciplayer i ... spore wi'tcejl jest to przy cym - waine 1. pewnoScii! ella wszyrow:h - produkt zupeirne sarnodnelny a jakby I rego bylo malo - calkiam niedrogl.

II Wvisze Oobro

Zilczmjmy moie od (ego, co ella W1elu lanow W~rrnmmem 40,000 b~Zle najatrakqjnlersze: ad Dmowienia: abydwu nowych arrnli Sranowi'l ie sily ekspedyc;yjnl' ImperlUI11 Tau i powsral~ce 2. odWleaoogo uspu:mia leglany Necronew Tau - w grach kompLJterowych poi.,wili silt Ita w mestawi'lej Rre Warrior - to rnerral mr6wcza spolecznosc hurranoidcw ogaml~tyc:l1 ob~esjil dtialanla w Imi't Wyl5zego Dobra (orygina1ole The Greater Good I I utworzerua z ogarlll'j!tej woJn~ galaktyki enlclawy pokoju I ncz'tsc~ Natl.nlnle mal'lc 5wladomoS~ ze "Vi~bzos~ IZW. r'IIS i~tellge~Ulych nie podzlela Ich wizjl ralLJ. gotOWlli<! nlete: polc6j na bagni!tach

SmlBrt ivclU

ZfI1!cznle bartizlej !1'1roCllli!, a przy tym d,yba clekliwsL} hlnori't n1<l1~ do opowledzema Nec:ronl. Ta sraroiytnil armlaszkleletopodob'

nych auroruatoncw podobnych niece do T800 z filmowych .Jerrnmarcrow", POWStaWilla przez ostatnie 65 mWon6w lat w usprenlu wewnatrz metaiowych grobowc6w rozrzuconych po planerach cate] galakryki, Prrobudronl podejmui~ zarzucony niegdy.l eel podboju I znlewolenia calej galaktyki.

Tym, co mezwykte w przypadku Nccron6w, lest zaiozenie, ze w ich przypadku Ilezy Sift -rlko led en surowlec - energia; punk[)' rekwizyqi zas zasrapione s,! rnnozrukiem pr~dkosr:l konstrukcji I rekonsuukqi leelnostek. Dzi'tki energu wU,e rnozliwe staJe sift .wykopywanie" spod ziern: leh cytadell i rwcrrenle nowych budowh, ale takze tworzenie nowych lednostek cl'iikiel picchoty i pOiilZd6w. Dadatkowo Necroni mal~ rowniez zdclnosc zdabywania dodarkowych zasobowenergecycznych z wrakow. 11 takze - uwaga - .wskrzeszarua" wlasnych jed n ostek!

SledulR WIlDBIllairch

WproWild7enl e dw6ch nowyOl gt ownych s H w Dark Crusade sprawia, zew swjec"~ Dawn of War W miejsce dotychcrasow),cn pi~cju (Marines, Gwardla lrnpertalna, Eldarowie, Orkowie, Chaos) pojawia si~ az siedem zroinicowanych armi!. Nil! znarn innej sera tegll w czasre l'2.&zYWlstym. w h6rej lstrualob)' tak wlele tak Zl'6:i:nrcow;Jnych sil. a przy [)'1Tl kazda z nich miatal:ly podobne szanse na zwyCI~;tWO nad kaz~ z pozostalych, DZI~ki ~emu lag wt.uni!! Dawn of War nie cylko od ponad dw6ch lat powstaje w czolcwce gie r online. ale 11m .oficjalnij dyscypll'lf World CybeT Garnes' Sukcesem ReIIc.ie5t tez [0, ze p~10Wllle udalo Sl~ im scworzyc annie unl!<moe. Dla przykladlJ Tau. jak wtr.~niel Eldarowie. pod;jzac ITlOg;j roinyml dro~mi nozWOIU. dZl~kl C2.e1T1ll Ich odd:Llaly S'l_ n1!!wlarygodl\ieelastyane. Necronl zaipl'6amgol ie

nie peddaJ'I Sift ~l11ierci. mal~ - jak Zergowie ze Sr:arCrafta - jedn05t:ki doslowrue wychodzace sped zierni. Niesmty. na kazda z nowych ras przypadla -rlko jedna nowa Icdnostka. np, rerrmnatorzy snurmowi w przypadku Kosmicmyd, Marines.

ArODa Kronus

Pierwsze [e.5ty nloi:liwo~d Tall I Necron6w - zar6wno w grzc nirni, lak I przecrwko mmdla w,~kszosci I graczy b~d'l nnec nueisce we wspol1lnianej jui k.:impanii single player. Ta rozgrywa si~ nil powicr>:chni podzlelooe] fliI 25 sektar6w planety Krorus I lest. [lJ uwaga. calkowicle dynamiczna. Kampania dl.leli s'll przy [)'nl na noWol rozgrywan"l w tu-ach C1.li!.t strategiczn"l. w rarnarh kt6rel dokonu;emy wyboru terytorlurn do araku I zarl'ldzania dzl~kl punktorn planetarne] ni:w'zyqi. gaml' zonsrni uzytecznyrni w przypadku meuchronnych komrnrak6w. ~5t wlaScilV<! natomiast S[iJ nowl<[ zrane i uz z: waesn,eiszych gi e r se ril pot yak I rak[yczn~ WeLlSI(' rzeczywlstym, przy czyrn na przykt.;d moillwe ~Lalo ~il! pl"letmO'Wamc punktew komrolnych, a nawec walczenle przy ui.ytiu jednosook pozosral~eych w ukryciu' To cznacza z koler. ie nabraly zn3aenl3jednostiuslabe.atezdolnewykrywac "s:z.pieg6w-saboraiyS't6w" ..

Ozlell nqdz

Na piel'WSZY rzutoka podb6j Kroi1Jsa W ramar:h kampanii Single player Waje ~I~ n'czym Innym Jak zbiorem potyClE'k ra znanyc.h lui. po CDiScl mapach Szybko oka:zuje 5irr lednllk, te d1IX Ii1kl)'cznie ~~ bitelY sprowadza si~ do pod' bolu !wI BI nych punktOw' strawgiCZIlYch I 05ta· tecznle.zn l5ZCl/;!~ la gt6wnego bodynk u bazy I ub baz przcdwnikll,lsUllef4tak;ze sekcory 0 5ZClC" g6111ym zl1ilczenlo HraLegianyrn. harrell ldobyCIl' wymagac bcrdz,e n1&0 Inne} taktyiu Jenc:z.e ciekawszy jest podb6J sektor6w

mac.lerzynych dla dane) rosy. ktore okaZUI~ Sl~ kompleksowymi. q. wyposaionyml w fal:xJ!~. mislM11 podobl'l}'fT\i do tych. Iilkie parnlt;:liImy Z prarwsze: Dawn of War lub WJnrer Assawtt!

Horosl w aplkacll

Innym wainym c:zynnlklem wplywaJ'tC)'m nil' losy kampanli single player w Dark Crusade feR .. rozw6) lch gl6wnych bohater6w - dow6dc6w kaidej. arOll1 Ten odbywa s\~ dwutorowo. Z jedr1ej StrollY zmiel1laj~ sio: on] saml - dli~ki kolelnym podbojom zysku)a nowe prz.edmloty I zdolnoscl, ktere pozwaI~i~ im rnccrne] bil! i CE!lniej srrzelac, all> takze - dlo p rzy k!adu - odchylac tor loru wrazych potisk6w czy szybcle] 5i~ poruszac, Wral. l nlrru.rawiasern m6wl'l.c, zrnl en ia SH~ rownHll W)lgt~d bohatera ... Z druglel liB Strony, razern z post'i'paml w kampanlf 1'O~nie w sil,<gwar'CiI;!O honorowa dow6dcy zlozona z najlepszych z najlepszych -legend kazde] z ras, W moim przypadku. Space Marines, byli to wereranl prerwsze] kompanii Krwawych Kruk6w-ledIlO5tki,2 ktcirych kai:dazdolna b)'la5M10dzlelnle gromi c cal e d ruiyny plech elY j zgr u powama pojald6w przedwnlka'

PolVClkl z labulq

Warmmmer 40,000; Da ..... n of WM - Dark Crusade nle lest naturalnle bezhlli!dna. Dill przykladu sektory zaatakowane pn:e7.: du:ie zgrtJpowanla przedwntka bardzo trudl10 ebrenle, ale za to bardzo tatwo odblc z powrotem. DZlWI1e 0 tyle. ze stan sektora I konca pOlyakl lest w n.oszym przypa~ku zaChOWYWiIOY, tj. powr6t do sektora, w la:orym megdyS wybudowaHtmy dwle bazy. odd~ nlll11lcobydwie. przedwnlk natomiast je CI1!C1, Dneje sl~ tak zapewne dlacegc, ze w przeclwnyrn rane niemoiliwe byloby clokol'Ii311ie rekonkWisty. w k,¢rcl przeoWilik penedlby na carose. Nlemnl21 lIuzja ciWosci hrnpanli ulega pc ~scj rozproszenlu .. Z drlJglej many. kaida z r.IS rna do opowiedrema wtasn~ histone - co sprawia, ze w grunc!e rzeay by poznae 105Y wolny o Kronusa. nalezy nnegrac sledem rot-

nych kampanlil Do lego Dark Crusade, podobnie 13k waesnlej Company of Heroes. pozwala g~ w LAN-re przy uiyclu zaledwit: lednego kh,laa.!

Nlc dzlwnegc zarern, i.e ecena Dark Crusade maze bye trlko b;trdz.o dobra. Je!>t w nle] wS2ys~ko, co [I"'leba byzachowat 5en~w dobre] forrnle ai. do kalBinei gry A jak zdradza cutrc, planeta KrcnlJ s to dop i ero po''lllcek podboj6w 1 w ~wia[ Dawn of War nil pawno dane narn b~dzle powr6(1~ Juz w 2007! Byt rnoze za spra~ kolelnego dodatku (Tyranidzil). ale kto wie, moze JUi w pelnoprawnym sequelu.. ICDII

~

~ .

odkuplenle posiadlokl od dwoch skorumpowan)'ch ghmarzy (Jeden czarny. drug; blaly - podobni do .policJantowz Miami" niepn:ypadkowo, to taki mat)' zarrlk prcducentow) PoCZlltkowo ZilStale5Z 1'1 W podobnyrn starue, w Jakim j'l. opusclleS, na dodatek ozdobionq marakterystycznYITii pollcyjnymi tasmarni, Punkrem honoru WI~C starue sl .. dis ciebre dcprowadzenie je, do dawnej swietnoki - co nast<lpi po kilku prerwszych, spektakularnych akqach,

Nlby-GTA

Scarface: The World Is Yours to klon GTA. Gd)'by ktos ml powiedzial, i.edzialil na tym samym silniku, co produkcja Rocksrara, bez mrugni,.cia okiem bym uwjerzyl. ldentyczne s~ tU widok i rnecbsnika gry. Poruszasz si~swobodnie po rrnesete, kierujqc Tonym lub klms z [ego swity, wykonujesz rnisje, podpada5Z policli, gangorn, kupuiesz posladloscl, sklepy, poblerasz haracze, mordujEsz nil zlecenie I rak dale], I t)'m podobne. Jest ledl,~k kllka elernentow ktcra spr'awlaj'l. i.e produkeli! B-lciical 5n[crti:llnrn~nt nil? sprawia llil"";lie nl~ totalnej konwen]i GTA 3 1 rra wlasn1 klimat.

Choc Tony jui nie cpa, wCiqz lnteresy robi przede wszystkrm na kokamie, Plerwslf! gotowk~ pozyskule. kUPUI'!C male iloscl bialego proszku i sprzedajac [e z kilkakromq przebit~ PO:inlel oczywiscie liczba zer "I rransakclach wzrasta, a sam Montana jako powa:iny szef calcj korporacji [uz nie Ziljmuje Sl~ drobn~mi przestepsrwarnc Od tege rna cddanych (nia za darmo, naUlralnje) ludn, Moie zatrudnit klero"lc~, egzl!kumra I Zilb6io:y~, dodackowo w kazdyrn rnornencie rnoze tez wezwat przez tel!!(QIl satelltarny sarnochod, KI'.Iry lest przyprowadzarw przez czlowreka Jll'r,.lliK"'''' p6tnlej Tony'ego w boju

Po pIC wve szacun

Cala gra toczy sit; wok6t repUtatjl. kt6ra Jest w nleJ bardzo wymlerna I wldoczna w punktach. Wraz z kazdym wykonanymzadaniem, kupionym drogim przedrniotern U'f samodiodern Ich liczba wzrasta, 1m bardziej Tony jest powaiany w Miami, na tym wlrgcej rnoze sobie pozwolic i tym wi~cei ad kl)Wil s,~ przed nim motllwosci. Wskainlk6w jednak jest wi«cElj, Szaegolllie wai.ne s~ dwa. z nkh - relaqe z gangaml I pollcji!. Wszystko. co robisz w grze, ma wpIyw na to.jak jestes odbierany PI""ZeI PI""Zedsrawicieli prawa I swlarek przesr,<pczy. jeSii bardzo rozrabasz, nie bedziesz miec: latwego zycia W przecrwiensrwie do GTA. tu raczel nie przyjdzie ci do ;;owr by W1ISC na ullc" i rozpcczac gigamyczn'l rozrobe, gdyz w Scarface'ie ryzykujesz nie tylko utra\".l broni. Jesll nie ~dzjllSZ dbaJ 0 5\>\'6j wizerunek. bnres bedne znaanie utrudniony,

Gfownym elernentern gry. sp0l:)'kanym tu doslownie na kazdyrn kroku, jest •• mlnlgierka logiczna poleg;ljijCil na wclskaniu I puszczanlu W odpowiednim momencle lednego klawisza, Za jej pomocij negocjujesz cene narkotyk6w, przekonuiesz pollcje, a nawet rozbrajasz bomby. Po~tkowo pewrue kilka razy ci sil( nle ucla uzyska[ odpowiednlego wynlku. [ednak lui po kllkunastu prebach doidziesz do J;akiej wprawy, i.e rzadko 4darl'l ci Sl~ jakicl wpadki.

Szal zak lPO\\

Podczas W1kooywanla kolej nyr:h m i 51 i ~rlez twole konto bankowe pr;zew1lat si~ bridij rnlllony dclarew Me rna [ednak obaw. i.e jekakalwJek kwota b~dzle zalegac na koncte, co byto bolaczka nrekt6rych czltkl GTA. JeSti lubisz kupowac i imponuji! ci cZ,<StO kiczowattl gadtety, ta gra dcscarrzy (I bardzo duzo

Po kilkudzleslliCiu minulac ku wfasnemu zaskoczeni , grafem w lego "gniota" zupelnie bez przymusu

- a nawel .z przylemnosci

sat)'sfakcll, Poza noYr)inni fur-ami (motaz iezdzit kazdrrn samochodem, kt6ry ukradniesz - llIk jak w GTA. Ale jdli chcesz rnlee w6z na kaid~ wezwanie, rrustsz ge wczclniel kl.lpj~) i ekskluzywnymi jodzlaml, mozesz tez zmienl~ wystr6j posiadloki Oral dokupic do nle] mas" niepetrzebnych, ale szpanerskkh drobiazg6w, rn.m, meble, odpowiednik telewizora plavnowego tXt rzetby z wla~nynn wtzerunkiem. W ogole 0 nadmlll;plenll[dzy martwie si~ nie musisz - tym bardzle] ie p6tniej w grze pojawlajij si~ kobimy. ktore mo.g'}zaWbdl1qc porywczym Tonym ...

Tu p.lka. tam pilka ..

Monrana, jak pewnle dcbrze wiesz, nie [esr csobq, kcore] mezna zOSUlwlr:: dzieckc do oplekl, Przynajmnlej nie taki e. kt6 re rna n le pOlOac niezby[ [wamego wyko-

1-Z~ltaI1Ta sloWi'! 'fuc;k' Tony w agde do nnr-m.l~ go spcieczanstwa 51~ sradnlo nad~le, C'Z.erno wielokrornle dawal t daje wyraz. Najwatnlejsze dlB ni~o s~ [ego obietruce I p~ki Tak, wk- rna nil reh punkde prawdziwego bzlka, Zdobywa je na Vilele sposcbew - albo brawurowo jeid4c (naJlepieJ pod pl<!d, mljalqc inne samochody 0 rnillrnetry), albc uc:zag61l1ie skuteczme strzelajqc tudzleili;j_c wrog6w Za Woo eakle zagranie dosmle okre5lon~ Ilczb~ pllek", hera dodackowo jest wyswiedana na ekranie w postad paska wok61 stano zdrowia boo hatera.]efll s1~ wypelni. bohaterzyskulc moillwosc wpadnl~cla w fur!ti.

W~ed)' gra praechcdzl w rryb FPR Tony Jest nre~mierLelny I ma nreirmltowan'4 amuniq~ w brant. kt61<! akumlnle trLyl'T1a (nle must tei zrnieniac rna~nk6wl. Dodatkowo za kazdego ukatrupionego wroga lego energia sl~ niece rsgeneruje, co w kryLycznych sytuaqach rnoze Sl~ okazac bardzo

Gra nle bazule na fabule filmu - opowiada dalsze losy Tony'ego Montany.

przydacne. Tryb fur Ii sprawia, ze gra smle Sift bardzo ta I.Wa - czase rn no ty I e. ze pewne fragmenty rnozna przejsc duzo szybcie], nii spodnewali 51" [ego autorzy. Mnie raz sir;: udalo ukoriczyc cal<i cfudn" mlsir: w ciqgu kilkunastu sekund, gdy prze:biegtem flo prostu przez I okacl~ z wl<iczoll!! pit} mechani rzIlll (tak, Jest w grze i onal) I nie§wiadamie ubilem bossa.

No dobrze - wradomo lUi. 0 czym lest ta gra.l"kie Sij mnlej Wl~cel sktadal'4c~ si~ na ni~ element),. ale eras odpowiedziet na podstawowe i nalwafnlBjsze pytlfnie: jak si~ w to gral Choc poczatkowo t.yJko

sift irytowalem. [ak metria bylo wypusci, takiago gniota, po krikudzieslftCiL1 rnlnucach, ku wtllsnSI1'U zaskcczemu, gralem w t.:.go wtatnie "gniota" zupelnie bez przymusu. Wir;:c:ej -I)swet rni si~ to pcdobalo, latwleJ rnl sl~ byto Identyflkowac ze znanyrn z wlelkJego ekranu Tonyrn Montan!! nit Tommym Vercettlrn z GTA Vice Clt.y. Scarface rna [ednak r6wniez wiele wad. kt6re rnornentarni lTIog~ doprowadz«; do szewskiej pasjl,

Bye moze naJwl~kszt boillczk" gTy jest system zapls6w I nie m6wi~ tu 0 ryrn, is save'y mama rcbic rylko w bankach, po uprzadmrn zdeponowaniu pienir;:dzy (i zaplacenlu wynegoqowanego haraczu). Chodzi mi 0 [0, lak rzadko po j"-wra 1'1 Sl~ checkpoinry podczas misji. jesli w glupi sposcb zgrnlesz oy np. przedwnik cl uCleknie;zadanie najo,.sc:iel23czynac rnusisz od nowa, A d1~c. by co robic, bardzo szybko mal eje, gdy okazu je ~i,?, i.e nalezy ponawiat czynnoki uwa;'!ce czasem po kllka rruran, Z powodzeniern mozna byto poustawiae theckpointy cz~~cieJ.

Poza wymienionyml na po~tku wadaml (dla przypomnienia: grafika I sterowanle) po jakiiW crasle da 51',! ZilUwaiyt pewn~ rnonotonnosc I powtarzelnosc mls)t GTA p<;ld tym wzglftdem I est zdecydawaml! lepsza, d10t trzeba eddac Scarface'owl, ze SBI]1e strzelanrJ1Y. kt6rych duza C2'1SC rozgrywa sr~ w zarnknl .. tych pornleszczeruach, prezel'ltuj'! ,I,. znacmie lepie] nii u Rocksta ra, S;j_ lei

nlecolatwletszed~kl klawiszowi blokujqcenl,l celowrrrk na wrogu.

Dl;.. kW20 1,1 i lila?

Nle les[ 1111 tarwo polecic kOmlls t~ grl1 pewne szc:zerze odrad~lc Jil mog~ dzle clom I wra±IIwym na duze 1I0sd krwl.gdyi seen typu gore, z klczowacyrn piterysowa niem e(cktow dzialania broni jest tU bez 11k\! _luella tryska fontanrarni, odpadaJ~ r~ce. gtoW}' rtp Scarface )estza to na pewno dobrym rozwlazanlern dla kogos. kto wszystkle cz'Csct GTA ukonc:zyl [uz na 100% I nle

maze doczekae sl~ kolejne] odslony. Jako zarnerr nlk tub apern rf gn 1t1d.cal nadiljp sili cJlkien. n i efl e. ICDAI

( I No w'1elk, wyporlek tJlJ'mla~1 z:e dr.'J.!kLIn(lJrr

W'j('lt1. [1' or':lqicllki~ ~I]WIJ 'bell>' w tym i!Dntei.«ie no' I .. al~by fJumQUY< odpaW'td'nr~ lem h!iZpan:5klelj(l 'mJ~"'u' (IVJ". mo\w9' • r6t'oj. Nrt'nll1t-e}m,ftI.lt~ttr'dllelazb.l(:

rDjQceqo w tok brutalne; 9= pd~akl Je'S:t diu rr1J1)~ "b,"rdalme "fZ'~O

@/I\H# *H¢I\?!~

• •

Adapter D-Link Skype (DPH-50U) zaprojektowano po to, by ubtwic iycie. Wyj"tkowo prosty w instalacji i obstudze, gwarantuje reaLne oszczE:!dnosci w domowym budiede. Dzi~ki niemu:

• dzwonisz i odbierasz rozrnowy stacjonarne i internetowe na swoim telefonie

• prawadzisz pclaczenia kanferencyjne

• nagrywasz rozmowy na swoim kornputerze

• przekierawujesz rozmowy na inny telefon (np, na komorke)

• nie martwisz siE: 0 rachunki

• a ana gada tyle, He chee - i ty tei

.. m rket

,,'1. mat)''', ze Jest to gra doskonara w taklrn stepntu, w Jaklm doskonahl byt. mote gra przygodowa (~tn:e~eme din tych koleg6w r~akcYlny~l1. co dil8l~ ml zanuGlj~ 5U'onn,croS': ocen) , gor6w le~t~m bronic tel opl"H nil lldepl1lnel lien". daJilC plLOClwmkowl wybor or~la .od tlliala po ~zpllki". Chr,:tn)'Ch dowypr6bowania mole) determlnacil oSlr~egam. ze strno)"rn caikiern nll"tle iKobch. Makaraw, Glock), a I bJaIij brcnl" (noi.em I widelcem ria przy' kffitj) rob" ble-gle I~k rrt1fo ~!o.

WPluUeml

Gralem (t krotklenl pnerwam, na sen I iedzeoole) przez!rq dnl, w aym dzielnie sekunecwaf 11'11 Burnett, wop,eral'lc w chwiladl zaemlen \Jmyslowych. No ille ja i Bl4rnett to zesp61 graczy, Jakith rnalo~ gramy razern juz gdlle~ rak z czrernascle latl

Tretclllgry sq przygody lJroc:zei Niny Katen' kowej (z pochodeenia Roslanki), kmra poszukujil.c olea, przei.ywil tyle r6mor6dnych p''ZygOd, i.e W'yscarczylybyzne.nemu ~kl!dln~d archcolegcwl z batern na tny tyda i j eszcz e (o~ by zostalo ella JO.ne.sa Senlcra, Zaanilmy Jedn~k cd pnedscawlen1a PI graczorn do dzls n,awylMnlonej til)emnlcy, w~i<!cei si~ L tiro} I lei ,ytl~ert1 (Teraz pnejdt.do ebszsrne] ramkl na osramle] strorue receozli ... )Jut' W caklm rlUfe motemy ...

labrae slo do unr

Naszabohatsrka po pr:zybyclu do berl ir\sk rei pri'lcownl olCil stwierdza, ie starego gdztes wch;fo, a w pl"acowm panule niezwykty chaos Zabiera sil: wi'tc dd pcszukrwan, wyka.zuif!.~ eoergl~ i pornyslowo~t. pny kt6ryth Il'\dl~l1a [enas wydale 51~ ,,.prlll I nje~1r,lwym nlezg,'iq,. w trakcle peszukl¥Alll tra~ do MoskW[. l'IaSyheri.;: I do ple~r w chitlsktm Ty~ch Przyjrizle leT Ieizwledzlt szpital dla bardzo, bard;lo psychicrnie thorych na KubiC! - 00 prawda, me prowadzcnogo prn!Z slugus6w naszego ulubionego

ahora film6w porno ("Morna. lnbocz. Jakie fwl,ls!wCl pckazujfl w telewizji' - Nie. synea' ku, co Fid~1 Castro z/fldo bO/lono ... "). tylko sponssrowanego przez magnata lelerol'll! kornerkcwe] (~kt6Fym pl"1¥jdzie sl .. nam j eszcze s potkac pod konl ec gry) ,

W pevvnym momeocle nastel dzlelnei Nini~ przychodzi w suku~ pracowruk berhnskiego muzeum, nieJaki Max - i hiozemy pograc dwutorowo. pl-ren:ucajilcsi~ z I<J.1by os Iriandi" gdzJe poznarny mjemnlce smmgo Llmczyska I leBo locilow (nl~dy nie przestanie m!1ie zdumiewa.' ufncsc, jak<t cworcy gler poktadai'l w kol'>str'IJi<rol'ach taj~mnych PrzelU w sred nlaw.eanych mmczy~kach, Odpomo~~ tydl u rzadaen nil 0' Sl.aijcy uplyw czasu zaiste PO' run wyobl-atnl" - nle moglyby sl~ spisywac lepiel, gdy by i e zrob I on 0 ze HOp u t)'tanLl z pliill)''''!I). Na koruec akqa pnenosl 5 i ~ do porzuconej Oak si~ ok.;:lZe -nft!zupelnle) ~il badawcz~j oa Antarktydzie.

I,muiv!:

W trakcie gry Ninie pFly)dlie si(i zmlerzyc z agoOtlimi rosYlskiej FSB I obelnec efekty Ich

prilq: NIl.'! :zdrad11t chyb.'l tajemnky, ie:i:eli pOWil!m, ze Nina trafa Oak szekspimwsc:t Rosenkranz I Gliildernscernl pomi~d:zy "05tlL<! pot~zl1y'h szerrrnerzy", Z [edne] Stroll)' rosyrskl wywiad, I drllgie.j Stron), imparlurn magnata telekomunikaej! - a oba] fw.eclwnlcy pi-agnl lyll<o Jednego: wladzy, cal!'!1 wtadzy I jedYI1;/.! 'Niaclzy nad ~3_fern. A doldllCl1icj nad ludzklrn] umystaml - co wyd1ed"i na ledno

W o$TW1I~ciLl zboznego celu maj't jednym I drugrm pom6c artefakty. znaieztone przez olea Nlny na rnlejscu tunguskleJ katastrefy (~u~orzy gry iilpj?WJ1Ji1i'l. nas, i.e kQmlJd1)' zorgan~owaly I esztze ie<ln'! wyphlWl< .,., reicn

syberyj$k!ch bagnlsk w roklJ1957). Moglt silt domysli ~. po co wladz~ eh Cl przei<tc Rosianie ("z kim Rasja granicryl Z kim dIce.

A z kim dlc~? Z nikim"). M(lgnaro wloskim nazwlsku chce rniec tylke sku[ccmy srodek na prowadzenle kampanii rekiamowycn-przymam,icz dwolgaziege wolalbYrn jv:i: byt bezwrednym nicwo1- niklem Roslan pit wloskiego sprzedawcy telefon6w kom6rkoW)'ch. Ua wol~ jednak wlaskie seriare nii: spacer po Syber1f-Sm9.) Rosianj~przynaimnieJ lubi,! w6dkll' i rnaj~ perspektywy myslowe godne H u rn ph reya BOglln:a (Coly p rable m ze 5wfCJlem po/ega no trm, ze j~5t 0 dwa drlnki db tyll!). Ale bez obaw. Nil'1a i lei

Twofey popisUj" sie lsete szatanska przebiegloscia idose pokretnvm, bardzo mi bllskim poczueiem humoru.

rrzyjaCi~' Mall uporaill. sl" z nlebezpleczeristwern oilleq w ~IIT<!_ dal ~OSL!c pll'lgwlny.

Troch, metallzyld

GI1I- iak przystol dobrze skonstruowanym urworom - ma elemen[y merafl'zycrrre (niczym kl'ymmaty'mojego ulubionego - wl'o(;tawskiego! - autol1,l, Marks Krnjewskiego). lliiaJanill bohaterki 51! oblektern obserwae]l czfonk6w taJemnlCzel sekty Zakatarzon ... Stop! Zak.apttnonych. Diallil wledZ'l, co to za jedni, ale ~ w mnlskh habita.eh z kapclJI<lml. Panowie I1<Ir wyt'<liT1iej posiedll lui. umiei"tl'1o§~ wplywanfa M ludzkfe my§1l ) umys!y. ale Motdui'l ()pll1fl, ze ludzkoSt ieszcze do rego nil! dorosia (czemu w koncu trudno zaprzl:czye - n i e chclai byrn. ieby wgo rodza i u rn oiHwosd dosre!y sl" w ~ce mlcrrioc, ktqrym cczarowanl ich demagogl~ wyborcy niljtz~ciel odda!,! wladzlt).

Tym. co uderza gradil przede wszysd:Lm. jest grafik4_ A - 12k w dyskuSjf 0 grze przypomnlat mi Burnett - 0 WliZy5~kim dccyduje ,akoU animacjl. ta za5 jest przednla, Ocwieraj'lcy gr~ fiJmlk zawillzuJ~q' i!kcllt {porwame ejea Nil'lYl m6glby ~mialo rywaUzowat

Wszystko jest Jilk na filmie - moza ni!!.co przeslodzonyrn, ale mi SF:T nle lest gl<!groz~ praed hOI<! lWOn:y pestawill zadanie ~dLenfa :z.gtaaa wczera j szego posllku, ZII gra~ fik~ IIl1lefy !lttw6rc:om gry porz'ldna .. dycha",

aprcdukraml a Sokala. A jUi sybery1skl W)'sc!g dzlpa Nlny 2. echroniarzami FSa godzlen jeH Oscara w dzledzlnie antmaeji kompu,erowych. Wspanlllt~ jest tei W~dr6wl<a Nlny po dachu mkl1ijcego prlez Syberl~ pocl,!&u (przypomnl.ala rm 5i~ w tym momanc1e stara dobra gra Heart of Chma, nielstnlel~cel Jui firmy Dynarnix). LokacJe zaprojektcwane nlezwykle starannle I W duze] rozdzlelaoscl. Godzl si~ powiedzlec, ze tw6rq nle peplsah sili' wyobl"ilzni'l dorcwnui~c~ frar'lcusklemu mlscrzowi z Microids. ale uwieracle ml, nie a,ulem 'I,. weide l1Iedowall.o~clQw.my. N~lbar dzie] przypadl ml do gusru etap idandzkl 1 antarkryeznil ko n cDwka. <lIe I gm Ii ce rezos t."llych e Ulp6w n I ~ cia si~ nkzego zarzuclc, bo~konarn i~st Syberj<1 (woda w PodkamienneJ Tunguskm] I~~[ tak reah~[ycz.nt1. ze rmmo Woli graa pn:eJyka sjlru~IJ, pi~knie te:1 wygl~\la wn~tn:e l!.lksusowego poe, ijgu , ktoryrn podl·oZU]"l. agend FSB. Co ja w.;m zres'Zq b~d~ t'!powlad3t po pa'I7.Cle na sC:l"'eel'1y. h6re nil WllR uiytebdelfllowalL"m w rrakcie gry.

I DUlek parI) deka Oddlieh"1 spraw.j jest OPI'1lVVll dtwi~kQwa. NJe jest za bardao I1Ilcr~ma - muzyka towarzyszy graaowi (i bohaterum) cam. gdz)e lest [0 logic:mie ~zasacilTiO' ne- w~yberyjskie·i gtusZ)' strsrr my tyl ko szum Iasu i glosy P cak6w lmoglbym pn.y nim :msypiaC, tak ~ pr:tyjernm!), na Anwrkty\Me kl'o~om bchaterki (aeh, tell skrqp i chl7.'i:51 ~l1iegtl pod butaml!l towarzyst;t szum wiatli.l, a W loc:hadl ir!al1drldego :zamczysi<a r1W1lY bud;zljce dreszl2.eedla I pogjosy. W Irlandli "ZreSE'lj Ci!Iy C2i15 leje deszcr I stychac odlegle odgtosy blny Ale lui np. w Iwbari~ldm .. sah3rol'lurn" rel;epc)Qni)tka IiIflczy oN rytmsamby. Wszys!:Ja;,to Nadczy ol1lemieckiel starannoSci i weale me niemieckim polode reliz3ton:)wdtwi!!kl,l. Glosy aktor6w ret dobrano znaiwmtqe - Nlna I1li)

I brallu Slll~U

Zeby me bylo "uedom6wlel'l - kolejne lokaqe rue 5'1. sr.atyane. M OIU k.olySI(' sl, w lyo'il faJ pn:ybo[ u, desuz sleo;~. dn:~ w ti!jd~e pochylaj1t sl~ na Wletrze. ..

g10slk tak seksowny, ze moglaby nlrn skusic Szymona stu pnlka do.eisda I1a 'lIemll~ alba Szymana Majewsklego, by na niego (~fllp!) wi;ull p~sllli Sl~ wygtu pac,

ludzleJ 10111.1 SZCZYPlllllh

Osobl1<l spra~ Si! zagad ki I <:>gi tzne, nieodllicznle zw1<t2Bne I tre§1:'l kazde] p0I"l'ldnej gry przygodowej. ZaehwycHa mnle kensek:wencla. z Jak,! autorzy gry l,budowaJl fabul~ tak, by gracz rnlal soble- nad czym ~amac glow~ I Jedf'lQczesnie nle popadal we frustracJ~. tryka,rq_dbem a scian., nfemoinesct, Sl<onsm.lowano je tak logicznie. ze cho~ z pcnoru mo~ sl~ niekiedy W)'dac Idiotyczne, po uporaniu SI., Z pl"oblemem masz cchcte pain'!': sl~ w [eb - n6lalde! To prasclez bylo ocqwlst,l'l! Po drLJgie. zagadkl naJcz'tic1eJ s,! klilcusto pn lowe - rzadko kledy przechodlisz do daIs.zego eeapu gry, dokonUji!c ledn!!j cz.ynnoscl, Zeby 5i., pozbyc robomi ka na d kanalem, moba sl~ dowiedzlec, na l:zyTl1 mUl"liIJbardzl1lj zaleiy I domy!IJ~ sl~ lak go usz.cz~liwic (to laden z bardzlej prn$1:Ych przyidad6w- nlekrore problemy cia sh;: rnzwi;pat jedynle popisuFlc si~ ~de maklaweJIClI1'! przebieglclclV·

Z drugiel strony, nle rna zbyr wieJu zagadek typu .ustaw slederndziesat P'''c Spl"Zltzonydl

ze sob'l przelitcznlk6W rak, ally pl"iid przeplyIlijl z gnludka de grnazdka" - pl"'Zy ckazj innydl giE11' obfi(uJ~~y~h w ,ego rcdzalu probleI11Y lil$l:iIl)I'Jwialem s l~ zawsze, po Jak;j ,ei cholere wlai.ciclele dom6w, w koorych taka komblnacja przei'lczllikow opuszcza na przyklod schookl wloc,!<lce do wyg~kl,m.k soble

Mil) drool pamlr,lIDIGZau._

Odni'bn,! sprll.W<j, II!S[ dzlennlczek Niny. w h6rym dZlewczyna zapisuje wazne dJa slebie (i grana) tnformacje - przynajmnjej w trzech przypadkach zajrzerne do niego popyeha gr~ do przodu, doradzam wi~c gr-aczom, by zi)gl:tdali dot'! [ak [lajcz~klej.

Rewelacvina przvgodowka!

kompll~ulll. lyele (ie 0 klopetach z defekac:i'l rue wspamn~!) W SF;T ICSt lch partr, ale 5'i 7Ilwsze tarn, gdzle loglame wynlka to ze scenarlusza (na przyktad przy atwier.;nlu skrytkl w pracewnl Olea).

Ilwentory - proste fak podarue r.,;kl-\est dwustopruowe, to WIICZ), zawsze wane ebejnebnaleziony czy zdobyt)' przedmict, bo nlgdy nle wladcrno, co moil'la w nirn [eszcze lnalezc. Doskonalyrn pomyslem - nletJlatwii1i~cym gry at tak bardzo. jak mogtoby sl~ wydawa~ - [esr opeJa przeszu kanla ekranu, Skarzynaws:zy Z rue], gratZ wid;rl wszystkle rHome dla nlego (i razwoJu akcji) eJemerrt)' otcczenla, lnna sprawa, ze sarnerrar tneba sj~ domySllc, co Z nirni zrobtc - a [ako si.,; rzeklo, tw6rcy poplsul'l. sl«'sc,le ~atan$k'l. przebtegtosci'll dose pokr"rnym. bardzomi blisklm poczuclem hurneru.

~F~ T [est pod I!)'m wz.gh,xlElm Wi'j~OOlwo skrorrr ra, a tam, gdne niu.ykasz si~ 1111 takle 1a1Tlig!6wki - M p<lG!tku M pt7yklad trzeba uioZyc szesn.ucle rnonet (cztery rozrnarte nominaly) w czcerech rzedarh rak, aby wiadnym rzedzie, koluml1fe i na iacirej I przeia!tnyd1 nie powI<Inata si~ ani jedna I11Qnem - rnoma zralezc podpowiedt tvv6rcdlw gry. Bardzo pomyslowa 'ZlIgadka, a jak Ie to &pllSlJie. ID niecha] zajrzy, gdzle trmba I przeczyta podpowiedz.

SpieS! Sill PDwoli

Kolejn~ cedT~, char~kterystyczl1<l dla dobrze s konSl:ruowanyci1 gie dabula ro)'01, jeS:l b rak wyklg6w z ezasern, Choeby gl'a cj~ !l0zarrrle paganiata ( •.. _do odja1.du po~i'!llu zostalo pl.,;cminul .", a stllrytambylecw syberyjsku'!i jurde niby jui urniera), nie powiniew sj~ przejmowat- Nina rna dose czasu na ~sr:ko. co zechce zrobic (mmbylec umieradosratecznie powoli, bys si~ dornyslil, jak go ratowac). GI6wna bohaterka nie rnoze teiz.gll1<jc - ochronarze FSB choc skcrzy "eo cyl'!gla", zachowujl! si~ ]ednak dziwnie powscll!gli'fJle, WI~ nie masz powod6w do I rymcji. MO.Ze5Z sobie gm': :Spokojnle i rezkcszowac si~ niUBnsami gry:

KrODelka goryczy

przy caI)'fTl wdlwyde dla aut.or·ow scenarjusza, nia m(')g~ nle W)'tkn;jclm pewnego bI~dll. Pomysl. by ,akas dz1ewcz),oa pod jedynie slusznymi rIj}daml Fidela C. USltOwala zaloiy' aktualnle na Kubie w!aSl1il partl~ pelit,yczn'l., lelit rovmie absurdalny fak Qoszuklwanie si~ imellgencji WI dobrych mtenqi w kaczym tlrobiu. Ale w koncu nle ta.kie rzeczy sl~ Iyka- 10 w rozrraltych grad! fabulamych. Powledzmy, ie co taki skrct myslowy alba mne oaduZycl e sernan t)'une_

.. .I leszczelBdeo, IleSICZII rBII

Zarsz. pe ukonczenlu gry uruchornitem 1'1. penownte, by JEnCZe raz obelrze~ wszystko, co przygotowall dla mnie prograrruscl z Animation ArC5 oraz Fusionsphere - i wierzcie rru, odkrylem kilka dodatkowych smaczk6w. a kr6ryth jut nie b~dq pisal, ate zapewmarn Wa5, ze si~ opladlo. Gra warta lcst tego, teby ponowme ci1o':'by trlko abel rz:ee wszystkie krrqobrazy wn~trz.a. Jakie przygocQwali dla 11M [e] tworey.

Oczywlscle la k ka2da dob rze lrobiona gra pnygOj:loWil I ta ma 0pcl~ 2lIpisu gry w dowolnym rnornencle oraz moillwosc wyswlerlanra dialeg6w die slyS'l.ll.cych dcskonale lnaCZEJ. S'Yf11pat)'czn~ rei: ~ech,grys~Jej niezbyr wyg6rowane jak na dzlslejsze czas)' wylThlgania sprzetowe - teby pograc w SF:T weaIe nie trzeba rnlec przesadnle wypaslonego kompa..

lalam, ..

SUn1Ui~C wszystko ID, com by! nap/sal, uwatam. ze gra zasluguJe na pelnl! d2,lesliltk~ - i [ako Sl~ rzeklo, got6w Illstem broni!:: moich raejl na ud <'!pta Mel zleml. A i.e kon com ocena to .tylko" 9+ - cot. niekt6rydl nle przekonan, ze widZij dlarnent, nawet lesll wsaazlsz 1m go w oko, .. No, to kij 1m nie woke. W razie czego parruecaide - u rnnie ora rna dyQ~~. Polecaml JCD11

8181N8 I:,JjLLEN

Wysdgl motorow, }esll Jut uku'l sl~ na PC. zwykle prezentuJ~ zr~cznosclowy model Jazdy ~ rrawet na naJwy2szym poziornle trudnosci. Eklpa z Milestone postanowffa poJse pod pr'ld. robl'lc cos zupefnle Innego ...

Konkurs SMS

Uwielbi.asz grae, gdzlekolwlekjestes7 Pakiet POP Fun & Play

z multimedialnymlgadi:etami zoscat stworzony dla Clebie i moze bye Tw6j! Wystarczy wystac SMS-a z prawidlowq odpowledzi~ na pentzsze pytanle.

czeka na Cleble" zestaw6w FUn&Play, w k.t6rych znajdziesz teleFon Siemens C75 z graml Java, MMS-amL i GPRS-em,a takie z gf(ll"Scooter War3Z". Na koLejne 20 os6b c2ekaj~ startery Fun&Play z tq sama grq t pakletem multlmedi.alnym.

Pytanie konkursowe:

Co otrzymuje uzytkownik, kupujqc starter POP w oFercie Fun&Play?

a) rnoztlwosc sciqgni~cia 5 pelnych utwor6w rnuzycznych z portalu Orange Word

b) mozllwoSC bezplatnego scl<19nil?cia 5 dowolnie wybranych gadzetow muLti.mediaLnych, takich jak tapety, gry i dzwonki

c) mozllwosc odptatnego sctl'lgnil?cia 5 rnuldrnedlalnych gadzet6w z Orange World

Odpowiedi wpisz wedtug schernatu:

CA. FP.X, gdzle X to prawidtowa odpowiedi na pytan ie konkursowe (A, B lubC)

i wyslij SMS-em pod numer 7164!

Keszr wyslanla SMS-a to , .22 zl bruttc (' ~ neetc), Na zgtoszenia ~ekamy tlo 1 grudma 2006 r

Szukal wl'icel'nforma<:if na stronie; www.ol-ange.pl

Samotay IIfiImpir, lubi~QV spa eery

w d8Sl'ClU, po~na ~90r,qco~;rWls;11J panl~.

CD
0
0
0 0
o4P 0 • CD
0 0 0
~ ct flI .,
CD
.,
~
III St Games nie zawodzl. W rok po zdystansowanlu konkurencjl za

sprawll Football Managera 2006 nadszedi czas na kolejny atak.

,..11: b,d, ukrY:MI1 rzeay oaywl~tei. Zeby poznac w pelnl FO<ltball Managera. pcerzeba wi~el ezasu, Niekt6re bugi WYplYwafi!. po rozegranlu 3-4 sezon6w, inne nawet poznie], Rozegram0 prswie calego ,ednego sewnu co nalwyielliprawnja mnle do wypowiedzenla sj~ na t,emat .ego. co zooonylem przez ten nlabyt dlugl c::ms.. ..

Now&sllOrl

Football Manager 2007 zmlenil slf przede wszystklm wl:zU'alnle. Nle. nle mal~kjms 11;''1'101 u cyj nyell nowokl w. i n rerf~i!iie. co nal' v.yiej kith l7.eC'ly ltayl'liQno bardzie] pl7.y-

» TfIko _16, /111_. 8IIODII ~ ~1tRIItI1. ..

ThM'n be ~ 90~! klc~ '0' It.p~"yol

st~pnyml (az dzlw, Ie b)'i"o to moiliwej. l::a[Wiel 51,< dIDstac do nlekt6rych opeJ!. Za [0 FM 2007 wall po eezach now~ SUG!, graficzn~. krera wyglq$ "kjumie" Mcnl,J~ 51/. b;tlecznle kolorowe, ikonki wr~a przeshczre, n te W$Iysr;kl~ dodatkl w po~t.ati ~hoc:iai:by herb6w klubowyd1- kapltaJne. A do tego n'Kll"I,J- 5y zaoki'~glcno, ayl1i¥ ie 0 Wiele bardzie] przyjernnymi dla olsa. T«kie sposeb przedstawierua meczu wydaje ~11t bardzie] czycelny. l:atwiej l.mienlc usr:awienia gry ay dobrac sl~ do taktykl i zrnlan Starym graczom zmlMY powlm'l)' SIt? spodobac, a nowym tel ~dzle IatWiel dzi~ld wy<IWielJanym tlpsem om s]lOrej pornocy asystent6w.

IUublllla

Ale 11l1iany n Ie ogra nlCZ)liy S I ~ tyl ko do paprawienla gldfionych l1iuans6w. Najwazl1Ie!u.'1 nowaH!k~ lest - maim zdanlern - opcja Feeder Club. Polega cna na nawii}l.ywamu wsp6lpra~ zlnl1yml klubami. Zg!a.slAmy dd %aT"Zi'!du zaperrzebowanie ua wsPO!Pr.:l(~. szefestwo [yp~le krlku po(en(Jainych ~ndyda[Qw (lnaczy klub6w). my n1t:liemy jakltni zasugerowac l. tei PUll, ~oc I tak Q wszystkifl)