You are on page 1of 16

Turudvalg: Asbjørn, Mogens, Jørgen.

Mødeudvalg: Svend, Inger, Mogens.
Lokaleudvalg: Finn Hemmingsen, Ole, Lizzie.
Festudvalg: Knud, Lotte, Margaretha.
Værkstedssudvalg: Lisbeth, Knud, Jane.
Udstillingsudvalg: Mogens, Gerda, Jens.
Kaffe/kageudvalg: Karin, Addy, Hanna, Elli.
Redaktionsudvalg: Asbjørn, Svend, Lotte.
Bibliotekar: Karin.
Pressemeddeler: Lotte.Velkommen til nye medlemmer:

Lilli Christensen, Skovvej 4a, 4330 Hvalsø.
Gunnar T. Jensen, Stokkebjergvej 41, 4450 Jyderup.
Hanne Sjølin, Markskellet 164, 4300 Holbæk.mingsen, Ole, Lizzie.
4330 Hvalsø.
4450 Jyderup.
4300 Holbæk.

168rimhom Pock
22. årgang nr. 1

8rimhom Pock, EnqIond - 30 m. ho¡

22. årgang nr. 1 - marts 2010


BESTYRELSE:

Næstformand:
Knud Quist Jensen,
Elvigvej 2, 4440 Mørkøv ,  59 27 55 27
 quistjensen@mail.tele.dk
Kasserer:
Asbjørn Grarup,
Strandmøllevej 80, 4300 Holbæk,  59 43 72 30
 h-agrarup@c.dk
Sekretær:
Svend Pedersen,
Kærsangervej 31,4300 Holbæk,  59 43 40 27
 svend_p@mail.tele.dk
Lisbeth Skovgaard Berggren,
Rolighedsstræde 12, 1. tv. 4300 Holbæk,  29 43 60 84
 strandgaden@ofir.dk
Jens Veilmark,
Pilevej 17, 4491 Jerslev,  59 59 52 86
 veilmark@mail.dk

Redaktør:
Lotte Pradel,
Lærkevej 10, 4450 Jyderup,  79 37 02 90
 steen-pradel@mail.dkIndlæg til næste nummer af Spadejen bedes mailet til Lotte Pradel på
ovenstående adresse inden den 1. august 2010.
Alle indlæg skal være til at kopiere ordret og direkte.

Har du fået ny adresse, telefonnummer eller mail adresse, så send disse
til:
Asbjørn Grarup  h-agrarup@c.dk

Klubbens girokonto: 246 5388
Klubbens bankkonto: 1551 246 5388 (Danske Bank, Holbæk)


Klubbens Hjemmeside: www.nordvestsj-stenklub.dk
2

Fotos til klubbens album:

Har du taget nogle gode fotos af klubbens udflugter i årets løb, vil jeg
være meget glad for, om du vil give nogle af dem til klubbens album.
Husk at skrive bag på hvert billede: dato og sted.

¬.. ··.·. ¬.. ··.·. ¬.. ··.·. ¬.. ··.·.Regler for udlån af bøger fra klubbens bibliotek:
 Det lånte skal registreres i ¨Den røde Bog¨, der ligger i reolen.
 Om efteråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest den sidste
klubaften inden jul.
 Om foråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest den sidste
klubaften inden feltturene begynder.
 Bøger eller genstande markeret med "IKKE TIL HJEMLÅN" kan
selvfølgelig ikke lånes.15

Notits for Æbelø-interesserede: Holger Ganaks sten-
samling er flyttet til Nordfyns Museum

Den kendte stensamling Ira Æbelo er blevet en del aI den permanente udstil-
ling på NordIyns Museum i Bogense.
Det er et par hundrede stenIund Ira oen. samlet aI amatorgeologen Holger
Ganak gennem et langt liv. Samlingen spænder Ira små Iossiler til store le-
deblokke. der kan stedbestemmes til de Iielde i Norge og Sverige. hvorIra
skiItende istider har skubbet dem til det nordIynske område.
¨Det er en klar Iordel Ior alle geologiinteresserede og Ior eksempel skoleklas-
ser. der nu ikke længere behover at vade gennem vandet til Æbelo Ior at se
samlingen¨. mener museumsleder Palle E. Petersen. Stenene har gennem en
årrække været udstillet på Æbelogård. men da lokalerne skulle bruges til an-
dre Iormål. opstod muligheden Ior at Iå samlingen til NordIyns Museum i
Bogense. hvor de Iremover vil udgore en del aI den Iaste udstilling. Udsti lin-
gen er suppleret med en række plancher. billeder og avisudklip om Æbelos
historie¨.
Det er Iire medlemmer aI Den Fynske Stenklub. der på to uger Iik Ilyttet sten
og montrer Ira Æbelo til Bogense. ¨Æbelo har en ret speciel geologisk histo-
rie. og det særlige ler. man Iinder på oen. hedder simpelthen Æbelo-ler. Oens
Iorm er skubbet op aI to Iorskellige istider. der hver især har bragt sten med
Ira både Norge og Sverige. Og så er det specielt. at oens landskab aldrig er
ploiet ned aI landbrug. som det næsten er tilIældet alle steder i dag¨. siger
Bent Nielsen. Iormand Ior Den Fynske Stenklub.

(sakset fra Skærven. november 2009)
|se www.ugeavisennordIyn.dk|
Nordfyns Museum, Bogense.
14

KLUBAFTENER FORÅR 2010

11. marts kl. 19
30
, Kildebjerg Skolen, Mørkøv.
METEORER:
HENNING HAACK har tidligere besøgt klubben. Henning Haack vil denne
gang fortælle om den meteor, der midt i januar 2009 lyste himlen op over
Sjælland, og som er fundet på Lolland. Det er en tysk meteoritjæger, der
har fundet et stykke af meteoren. Det stykke, der er fundet, vejer30 g.
og er undersøgt af Henning. Ifølge omtale i Politiken den 6. juni 2009
mener Henning at kunne aldersbestemme meteoren til at være 30 mio. år
ældre end jorden og bærer livets byggesten

8. april kl. 19
30
, Kildebjerg Skolen, Mørkøv.
GEMMOLOGI:
Lone Nielsen er uddannet såvel som gemmolog og som diamantgrader,
så hun har et indgående kendskab til ædelstene. Lone vil især fortælle om
diamanter, hvor de findes og hvorledes de bearbejdes. Lone vil naturligvis
også fortælle om andre ædelstene.

Klubbens feltture 2010:

(Deltagerne bedes tilmelde sig til turlederen senest 2 dage for.
Hvis transport/samkorsel onskes, bedes turlederen underrettet. Han/hun vil da forsoge at
arrangere dette, men transport kan ikke garanteres.
1urene begvnder præcist. Hvis deltagere er forsinket, bedes man snarest underrette turle-
deren pa dennes mobiltelefon.
En turs varighed vil normalt være til kl. 1ô. Enhver deltager kan dog afslutte turen, nar det
onskes. Deltagelse i turene er pa eget ansvar).

Søndag den 25. april kl. 10
00
.
Karlstrup Kalkgrav.
Modested: Parkeringspladsen ved Silovei Ior kalkgraven. Kalkgraven er be-
liggende syd Ior Karlslunde. hvor Silovei /Cementvei krydser Tåstrup-
vei.(vest Ior Koge-bugt-motorveiens aIkorsel 30).
Turleder: Mogens Hansen.  46 37 07 68. mobil 40 88 18 40.
Karlstrup kalkgravs tykke kridt-/kalklag er dannet i kridttiden Ior 100-60 mio.
hhv. i Danientiden Ior 65-60 millioner år siden. Her kan vi Iinde Iorsteninger
aI I. x. brachiopoder. sostierner. muslinger. haitænder. sopindsvin og -pigge.3

Søndag den 9. maj kl. 10
00
.
Røsnæs ordstrand.
Modested: Yderste parkeringsplads på Rosnæs Ior Fyrskoven.
Turleder: Knud Quist Jensen.  59 27 55 27. mobil 26 92 67 71.
På stranden kan vi Iinde mange Iorskellige typer sten i alle storrelser. bl.a. le-
deblokke Ira Dalarne og Ostersoområdet samt porIyrer. Vi vil Iorsoge at be-
stemme stenene og diskutere deres indhold/sammensætning.

Søndag den 13. juni kl. 10
00
.
Kyndeløse Sydmark.
Modested: Forste vei mod Kyndelose Ira rute 53 ca. 1 km nord Ior Eiby.
Turleder: Mogens Hansen.  46 37 07 68. mobil 40 88 18 40.
Et meget smukt sted. hvor vi Iorventer at Iinde sten. ledeblokke og enkelte
Iossiler (sopindsvin. scolithos og brachiopoder).

Søndag den 11. juli kl. 10
00
.
Vollerup Strand.
Modested: I landsbyen Vollerup nord Ior Kalundborg.
Turleder: Asbiorn Grarup.  59 43 72 30. mobil 24 45 90 41.
Hvis Ierien tillader det. vil geolog Erling Bondesen deltage. Vollerup er en
deilig strand med mulighed Ior at Iinde både sten og Iossiler. bl.a. i Olands-
kalksten (ortoceratitter).


Foto: GQJ

Søndag den 15. august kl. 9
45
.
Saltholm.
OBS: Bindende tilmelding senest den 8.august til turlederen. Pris Ior seiltu-
ren kr. 150.- tur/retur.
Modested: Lystbådehavnen i Kastrup. AIgang kl. 10
00
.
4

Den store fisk på Fur har fået helt nyt navn.

En særudstilling i juli sidste år på Fur Museum om evolution og ¨Tyskerfi-
sken¨ - ¨Den Store Fisk¨ - markerede samtidig en bemærkelsesværdig
navneændring på museets mest navnkundige fossil.
Som de fleste sikkert ved, blev dette fossil fundet i 1985 af en tysk turist
ved spaltning af en ¨cementblok¨. Turisten tog den pæneste halvdel med
sig hjem, (det var før Danekræ-loven), men lod via et postkort Fur Muse-
um vide, hvor man kunne finde den anden halvdel. Efter adskillige års
jagt og forhandling lykkedes det at lokalisere den pæne halvdel i Tyskland
samt at købe den hjem til Fur for 64.000 kr.
Fisken har i snart 25 år blot heddet ¨Den Store Fisk¨, men nu har den fået
sit helt eget navn. Den er nemlig blevet opkaldt efter den afdøde muse-
umsleder på Fur Museum - Erik Fjeldsø Nielsen - og hedder nu officielt
¨Furichthys fjeldsoei¨!
Navngiveren er lektor Niels Bonde - som sidste år holdt foredrag i Nord-
vest-Sjællands Stenklub om danekræ. Niels Bonde har en mangeårig kar-
riere på Københavns Universitet bag sig, og er internationalt anerkendt
som fossilekspert. I en 54 sider lang videnskabelig udredning beviser han,
at fisken er unik stamfar til de mange moderne knogletungede fisk som
f.eks. de enorme Arawanaer og Arapaimaer.
Afhandlingens konklusion påviser den biologiske sensation, at de store
knogletungede fisk, der i dag lever som ferskvandsfisk i Indonesien, Afri-
ka og Sydamerika, engang svømmede i havet - bl.a. i molerhavet, fortæl-
ler Bo Schultz fra Fur Museum.
(sakset fra ¨Stenhuggeren¨, december 2009)
[se www.furmuseum.dk]
Knogletunge

13

og op igennem det område, hvor skorpen stadig er hel. Området omkring
sprækken bliver derfor lidt varmere end normalt, og når pladen er varme-
re, bliver den også lidt svagere og giver hurtigere efter for tryk og pres,
fortæller Søren Bom Nielsen.

Såret brød op igen
Det fik konsekvenser for området for 65 millioner år siden. Dengang be-
vægede den afrikanske og den arabiske landmasse sig mod nord og
¨dundrede¨ ind i det europæiske kontinent. Kollisionen skabte trykbølger,
der rullede gennem jordskorpen. Da trykbølgen nåede til den svækkede
Donbas-zone, fik den et voldsomt tryk, hvilket klemte den sammen. Kon-
sekvensen var, at sprækkens indmad blev presset opad, så den lagde sig
på jordoverfladen som en byld.
Selv om Søren Bom Nielsen og hans kolleger ikke kan rejse tilbage i ti-
den, så har de alligevel været i stand til at dokumentere, at det er det,
der er sket.

Helten er en computermodel
Forskerholdet har nemlig udviklet en computermodel, der er baseret på
de fysiske love og fakta om, hvordan bjergarter deformerer. Derudover
har de fodret modellen med oplysninger om, hvor de forskellige jordlag i
området ligger, og endelig er den forsynet med temperaturer fra borehul-
ler i området, der går op til seks kilometer ned.
¨Når computermodellen sættes til at regne på kollisionen for 65 millioner
år siden, genskaber den præcis det landskab, der præger Donbas-zonen i
dag. Modellen afslører, at den kontrollerende parameter for processen er
varmeledningsevnen.
Den bestemmer, hvor på kontinentalpladen bruddene sker og dermed og-
så, hvor bjergene opstår¨, siger Søren Bom Nielsen. Han lægger ikke
skjul på, at han glæder sig over opdagelsen. Mens man i dag har godt
styr på, hvordan bjerge opstår langs med kontinentalpladernes kanter, så
ved man ikke så meget om, hvordan pladerne reagerer på de voldsomme
knubs dybt inde i kontinenterne.

Men nu har de fundet en vigtig brik til det store puslespil.
¨Vi er meget begejstrede. Vi er virkelig glade for at have fundet et kon-
kret eksempel på en proces, som hidtil kun har været beskrevet teoretisk.
Det har været rart at få den løse ende på plads¨, slutter Søren Bom Niel-
sen.

(sakset fra Stenhuggeren, december 2009/Sybille Hildebrandt, viden-
skab.dk)
12

Hiemturen er planlagt til kl. 16
00
Ira Saltholm. men kan evt. ændres.
Turleder: Mogens Hansen  46 37 07 68. mobil 40 88 18 40.
På Saltholm kan vi Iinde sopindsvin. brachiopoder og muslinger. Endvidere
Iindes der et lille museum. som vi Iorhåbentlig Iår mulighed Ior at besoge.

Søndag den 12. september kl. 10
00
.
Kelstrup Strand.
Modested: Ved vei 277. hvor veien går Ira mod Kelstrup Strand. Kor ad E 20.
ved Irakorsel 40 mod Vemmelev ca. 3 km. dereIter ad vei 277 ca. 7 km.
Turleder: Asbiorn Grarup  59 43 72 30. mobil 24 45 90 41.
Vi Iorventer at kunne Iinde mange sten og en del Iossiler.

Lørdag og søndag den 25. og 26. september.
Geologiens dage
Klubben har ingen Ieltture på disse dage. men Iorventer at arrangere ¨åbent
hus¨ i klublokalerne om sondagen mellem kl. 10
00
og 15
00
med hovedvægten
lagt på stenskæring og slibning samt stensmykker. Klubbens samling aI dan-
ske sten og Iossiler Iremvises.
Medlemmer kan evt. deltage i andre organisationers arrangementer i lokalom-
rådet. Se pressen og klubbens hiemmeside samt Spadeien september 2010.

Søndagsaktivitet:
Der er åbent for sten- og sølvarbejde i klublokalet i kælderen på Kilde-
bjergskolen 14. marts og 11. april kl. 9-ca. 15, og så er der ferie frem til den 12.
september.
Samme dage er klublokalet åbent for medlemmer, som er velkomne til at
bese udstillingerne og evt. låne bøger i biblioteket.
For yderligere oplysninger: Ring Lisbeth  29 43 60 84.


Foto: GQJ
5

Referat af generalforsamling torsdag den 29. okt. 2009.

Der deltog 18 medlemmer i generalIorsamlingen.

Valg aI dirigent.
Bestyrelsen Ioreslog Ole Steen; som valgtes.
Ole indledte generalIorsamlingen med at konstatere. at den var lovligt ind-
varslet.

Formandens beretning.
Idet vi ikke har en Iormand aIlagde næstIormanden Knud i stedet beretning.
Klubben har haIt et stort problem med indtrængende kloakvand i vores loka-
le. Man har endnu ikke kunnet lokalisere. hvor vandet kommer Ira. men sko-
len er indstillet på at skulle spule kloakkerne en gang om året.

Gulvet i klublokaler er nu rengiort og nymalet. og det er blevet vældigt Ilot.
Man opIordrede alle medlemmer. som havde mulighed Ior at deltage i arbei-
det. til at deltage. men det blev som Ior ¨Tordenskiolds soldater¨. som under
ledelse aI Lizzie rengiorde lokalet. og Iik det malet igen.

Knud omtalte dereIter det nye lokale. skolen har givet os. og som vi nu kan
benytte til slibning og solvarbeide. Der er indkobt en del værktoi til lokalet.
bl.a. en gasbrænder og en polermaskine.

Klubbens aktiviteter i det Iorlobne år blev kort omtalt. Turen til Faxe var Iint
besogt. Alice viste rundt på det ikke helt Iærdiglavede museum og Iulgte os
ned i bruddet. Vi skulle måske ved senere besog selv Iinde de steder. hvor
der var storre chancer Ior at Iinde især haitænder.
Turen til Rogle klint måtte desværre aIlyses på grund aI Ior ringe tilmelding.
Turen til Moens Klint var meget Iint besogt og var som vanlig meget interes-
sant.
Turen til Kinnekullen var en succes. hvor de 9 deltager Iik en stor oplevelse.
Turene til Fynshoved. Knivskær Klint og Omo Iorlob ligeledes Iint.

Knud var lidt skuIIet over. at så Iå menige medlemmer var modt op til gene-
ralIorsamlingen. men ville lige benytte leiligheden til at takke Birger Ior den
store hiælp med praktiske ting i vores lokaler
Beretningen blev modtaget med akklamation.

AIlæggelse aI regnskab samt Iastsættelse aI kontingent.
Asbiorn gennemgik dernæst det uddelte regnskab. som var godkendt aI vores
to revisorer. Egon Hansen og Jorgen Sorensen.
Asbiorn omtalte bl. a. at vi nok burde have lidt Ilere penge i kassen. men der
var ikke nogle aI deltagerne. der ytrede onske om en kontingentIorhoielse. Vi
er nu 89 medlemmer ¹ 2 sponsorer.
6

Bjerge vokser frem på uventede steder

Danske geologer kan nu dokumentere, at sammenstød med kontinental-
plader ikke bare skaber bjerge langs med kanterne, men også midt inde
på pladen.
Bjerge opstår ikke kun, hvor to kontinentalplader støder sammen. Faktisk
kan sådan et sammenstød i jordskorpen også fremprovokere dannelsen af
bjerge midt inde på kontinenterne. Sammenstødet skaber nemlig spæn-
dinger, der breder sig gennem jordskorpen, og energien afsættes i de
områder, hvor skorpen er lidt svagere end normalt. Det får skorpen til at
krølle sammen og danne bjerge.
At dette kan lade sig gøre, blev allerede bevist teoretisk for mange år si-
den, men for første gang kan danske geologer nu dokumentere, at en lille
bjergkæde i Ukraine, langt inde på det europæiske kontinent, er skabt på
den måde.
Opdagelsen er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature
Geoscience.
¨Mekanismen er noget, som allerede blev forudset for mange år siden, og
nu har vi så fundet et konkret eksempel, hvor det netop er det, der er
sket. Processen får det indre af de kontinentale plader til at deformere
bestemte steder¨, fortæller lektor Søren Bom Nielsen, Geologisk Institut,
Aarhus Universitet, der har været med til at gøre opdagelsen.

En sprække blev fyldt op
De bjerge, som de danske geologer har undersøgt, ligger i den berømte
Donbas-zone i Ukraine. For 500 millioner år siden var det imidlertid ikke
bjerge, der lå her. Tværtimod fik voldsomme geologiske processer i un-
dergrunden dengang pladen til at sprække på netop dette sted.
Derved opstod der en revne i skorpen, der gik hele 20 km ned i jorden,
og som var 150 km bred og omkring 700 km lang. Men den fik ikke lov at
stå åben ret længe, da den hele tiden blev fyldt op med nedbrudte bjerg-
arter fra de stejle skrænter.
Sådanne aflejringer har ikke samme evne til at transportere varme væk
fra jordens indre som den intakte skorpe, for når bjergarterne bliver ned-
brudt, bliver de til løse materialer, der har en lavere såkaldt varmeled-
ningsevne, og derfor virker de opsamlede bjergarter i sprækken som en
varmende dyne på undergrunden.

Holder på varmen
Aflejringerne kommer til at virke som låget på en gryde, der holder på
varmen fra undergrunden. Men varmestrømmen fra jordens indre lader
sig ikke spærre indre - den slipper væk ved at bevæge sig ud til siderne
11Fund beundres, bestemmes af kenderesorteres og bliver grundigt studeret.


Foto: BH



Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Valg aI Iormand (hvert andet år)
Der var ingen. som onskede at lade sig vælge til Iormand. Klubben Iortsætter
derIor uden at have en Iormand. På generalIorsamlingen talte vi lidt om
manglen på en Iormand. men Iormanden skal io vælges på generalIorsamlin-
gen. så vi Iortsætter den kommende periode uden at have en Iormand.

Valg aI 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg til bestyrelsen er:
Asbiorn Grarup og Svend Petersen. Begge blev genvalgt.

Valg aI 2 revisorer og en revisorsuppleant.
De 2 revisorer. Egon Hansen og Jorgen Sorensen og revisorsuppleanten Ole
Steen blev alle tre genvalgt.

Indkomne Iorslag. som skal være Iormanden i hænde senest 8 dage Ior generalIorsamlingen.
Knud havde indgivet et Iorslag om. at turene burde placeres mere spredte
end. at de havde været det i år. endvidere ville han gerne have at turene kom
til at ligge på nogle Iast sondage.
Forslaget vandt ikke stor tilslutning. men der var tilslutning til at Iorsoge at
sprede turene noget mere.
Nogle syntes. at der havde været Ior mange lange ture. og der var også et par
indvendinger om at lægge ture på hverdage.
Asbiorn Ira turudvalget ville gerne have en lang tur hvert år og kunne godt
imodekomme onsket. om ikke at lægge ture på hverdage.
Svend Ioreslog. at der burde være en Iorhåndstilmelding. Ior dem der gerne
ville deltage i en tur og også mulighed Ior at ringe til turlederen om et evt.
aIbud til en tur. i god tid.
Knud Ioreslog endvidere at alle ture skulle begynde på det aItalte tidspunkt
og ikke et kvarter senere. De to sidste Iorslag vandt ikke bred opbagning.
Ved Ieltturene opIordrer vi Iremover. at der bliver tilmelding. uden at denne
er bindende. og det tilstræbes. at turene begynder præcist. Skulle man være
Iorsinket aI Iorskellige årsager. kontaktes turlederen.

Eventuelt.
Bibliotekaren. Karin. benyttede leiligheden til at omtale det system. hun har
udarbeidet Ior vores bogbestand. og giorde rede Ior proceduren ved lån og aI-
levering aI klubbens boger og blade.

Gerda omtalte et problem med videreIorelse aI vores hiemmeside idet web-
masteren Frida. var Ilyttet til Herning. Der var ingen aI deltagerne. der meld-
te sig til arbeidet. så man vil prove at Iremlægge det ved et aI vore moder.




Gerda ville også gerne aIlastes helt Ira at være redaktor
hun ikke længere orker dette store arbeide. Lotte Pradel vil gerne påtage sig
at samle det materiale. som de Iorskellige IorIattere indsender til hende. men
vil ikke på egen hånd Ioretage et opsogende arbeide.

Elli B. Madsen vil gerne deltage i kaIIe/kageudvalget.
Der Iremkom ingen yderligere indlæg

Dirigenten aIsluttede generalIorsamlingen med en tak til især Iestudvalget
rangement samt Ior god ro og orden.

ReIerent: Svend.


Lidt billeder fra klubbens fotoalbum:
Det traditionelle julearrangement i klublokalet.

Margaretha læser julehistorie på klingende svensk


der serveres glögg og æbleskiver, og spilles pakkespil.Foto: BH
Gerda ville også gerne aIlastes helt Ira at være redaktor Ior Spadeien. idet
hun ikke længere orker dette store arbeide. Lotte Pradel vil gerne påtage sig
at samle det materiale. som de Iorskellige IorIattere indsender til hende. men
vil ikke på egen hånd Ioretage et opsogende arbeide.
deltage i kaIIe/kageudvalget.
Dirigenten aIsluttede generalIorsamlingen med en tak til især Iestudvalget Ior det Ilotte ar-
Lidt billeder fra klubbens fotoalbum:

der serveres glögg og æbleskiver, og spilles pakkespil.

8Stenfund studeres
Foto: GQJ

Klubaften med Bent Lindow om
vikling, januar 2009.


Klubaften med Bent Lindow om hvalernes ud-
, januar 2009.
Foto: GQJ

9

Gerda ville også gerne aIlastes helt Ira at være redaktor
hun ikke længere orker dette store arbeide. Lotte Pradel vil gerne påtage sig
at samle det materiale. som de Iorskellige IorIattere indsender til hende. men
vil ikke på egen hånd Ioretage et opsogende arbeide.

Elli B. Madsen vil gerne deltage i kaIIe/kageudvalget.
Der Iremkom ingen yderligere indlæg

Dirigenten aIsluttede generalIorsamlingen med en tak til især Iestudvalget
rangement samt Ior god ro og orden.

ReIerent: Svend.


Lidt billeder fra klubbens fotoalbum:
Det traditionelle julearrangement i klublokalet.

Margaretha læser julehistorie på klingende svensk


der serveres glögg og æbleskiver, og spilles pakkespil.Foto: BH
Gerda ville også gerne aIlastes helt Ira at være redaktor Ior Spadeien. idet
hun ikke længere orker dette store arbeide. Lotte Pradel vil gerne påtage sig
at samle det materiale. som de Iorskellige IorIattere indsender til hende. men
vil ikke på egen hånd Ioretage et opsogende arbeide.
deltage i kaIIe/kageudvalget.
Dirigenten aIsluttede generalIorsamlingen med en tak til især Iestudvalget Ior det Ilotte ar-
Lidt billeder fra klubbens fotoalbum:

der serveres glögg og æbleskiver, og spilles pakkespil.

8Stenfund studeres
Foto: GQJ

Klubaften med Bent Lindow om
vikling, januar 2009.


Klubaften med Bent Lindow om hvalernes ud-
, januar 2009.
Foto: GQJ

9Fund beundres, bestemmes af kenderesorteres og bliver grundigt studeret.


Foto: BH



Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Valg aI Iormand (hvert andet år)
Der var ingen. som onskede at lade sig vælge til Iormand. Klubben Iortsætter
derIor uden at have en Iormand. På generalIorsamlingen talte vi lidt om
manglen på en Iormand. men Iormanden skal io vælges på generalIorsamlin-
gen. så vi Iortsætter den kommende periode uden at have en Iormand.

Valg aI 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg til bestyrelsen er:
Asbiorn Grarup og Svend Petersen. Begge blev genvalgt.

Valg aI 2 revisorer og en revisorsuppleant.
De 2 revisorer. Egon Hansen og Jorgen Sorensen og revisorsuppleanten Ole
Steen blev alle tre genvalgt.

Indkomne Iorslag. som skal være Iormanden i hænde senest 8 dage Ior generalIorsamlingen.
Knud havde indgivet et Iorslag om. at turene burde placeres mere spredte
end. at de havde været det i år. endvidere ville han gerne have at turene kom
til at ligge på nogle Iast sondage.
Forslaget vandt ikke stor tilslutning. men der var tilslutning til at Iorsoge at
sprede turene noget mere.
Nogle syntes. at der havde været Ior mange lange ture. og der var også et par
indvendinger om at lægge ture på hverdage.
Asbiorn Ira turudvalget ville gerne have en lang tur hvert år og kunne godt
imodekomme onsket. om ikke at lægge ture på hverdage.
Svend Ioreslog. at der burde være en Iorhåndstilmelding. Ior dem der gerne
ville deltage i en tur og også mulighed Ior at ringe til turlederen om et evt.
aIbud til en tur. i god tid.
Knud Ioreslog endvidere at alle ture skulle begynde på det aItalte tidspunkt
og ikke et kvarter senere. De to sidste Iorslag vandt ikke bred opbagning.
Ved Ieltturene opIordrer vi Iremover. at der bliver tilmelding. uden at denne
er bindende. og det tilstræbes. at turene begynder præcist. Skulle man være
Iorsinket aI Iorskellige årsager. kontaktes turlederen.

Eventuelt.
Bibliotekaren. Karin. benyttede leiligheden til at omtale det system. hun har
udarbeidet Ior vores bogbestand. og giorde rede Ior proceduren ved lån og aI-
levering aI klubbens boger og blade.

Gerda omtalte et problem med videreIorelse aI vores hiemmeside idet web-
masteren Frida. var Ilyttet til Herning. Der var ingen aI deltagerne. der meld-
te sig til arbeidet. så man vil prove at Iremlægge det ved et aI vore moder.




Referat af generalforsamling torsdag den 29. okt. 2009.

Der deltog 18 medlemmer i generalIorsamlingen.

Valg aI dirigent.
Bestyrelsen Ioreslog Ole Steen; som valgtes.
Ole indledte generalIorsamlingen med at konstatere. at den var lovligt ind-
varslet.

Formandens beretning.
Idet vi ikke har en Iormand aIlagde næstIormanden Knud i stedet beretning.
Klubben har haIt et stort problem med indtrængende kloakvand i vores loka-
le. Man har endnu ikke kunnet lokalisere. hvor vandet kommer Ira. men sko-
len er indstillet på at skulle spule kloakkerne en gang om året.

Gulvet i klublokaler er nu rengiort og nymalet. og det er blevet vældigt Ilot.
Man opIordrede alle medlemmer. som havde mulighed Ior at deltage i arbei-
det. til at deltage. men det blev som Ior ¨Tordenskiolds soldater¨. som under
ledelse aI Lizzie rengiorde lokalet. og Iik det malet igen.

Knud omtalte dereIter det nye lokale. skolen har givet os. og som vi nu kan
benytte til slibning og solvarbeide. Der er indkobt en del værktoi til lokalet.
bl.a. en gasbrænder og en polermaskine.

Klubbens aktiviteter i det Iorlobne år blev kort omtalt. Turen til Faxe var Iint
besogt. Alice viste rundt på det ikke helt Iærdiglavede museum og Iulgte os
ned i bruddet. Vi skulle måske ved senere besog selv Iinde de steder. hvor
der var storre chancer Ior at Iinde især haitænder.
Turen til Rogle klint måtte desværre aIlyses på grund aI Ior ringe tilmelding.
Turen til Moens Klint var meget Iint besogt og var som vanlig meget interes-
sant.
Turen til Kinnekullen var en succes. hvor de 9 deltager Iik en stor oplevelse.
Turene til Fynshoved. Knivskær Klint og Omo Iorlob ligeledes Iint.

Knud var lidt skuIIet over. at så Iå menige medlemmer var modt op til gene-
ralIorsamlingen. men ville lige benytte leiligheden til at takke Birger Ior den
store hiælp med praktiske ting i vores lokaler
Beretningen blev modtaget med akklamation.

AIlæggelse aI regnskab samt Iastsættelse aI kontingent.
Asbiorn gennemgik dernæst det uddelte regnskab. som var godkendt aI vores
to revisorer. Egon Hansen og Jorgen Sorensen.
Asbiorn omtalte bl. a. at vi nok burde have lidt Ilere penge i kassen. men der
var ikke nogle aI deltagerne. der ytrede onske om en kontingentIorhoielse. Vi
er nu 89 medlemmer ¹ 2 sponsorer.
6

Bjerge vokser frem på uventede steder

Danske geologer kan nu dokumentere, at sammenstød med kontinental-
plader ikke bare skaber bjerge langs med kanterne, men også midt inde
på pladen.
Bjerge opstår ikke kun, hvor to kontinentalplader støder sammen. Faktisk
kan sådan et sammenstød i jordskorpen også fremprovokere dannelsen af
bjerge midt inde på kontinenterne. Sammenstødet skaber nemlig spæn-
dinger, der breder sig gennem jordskorpen, og energien afsættes i de
områder, hvor skorpen er lidt svagere end normalt. Det får skorpen til at
krølle sammen og danne bjerge.
At dette kan lade sig gøre, blev allerede bevist teoretisk for mange år si-
den, men for første gang kan danske geologer nu dokumentere, at en lille
bjergkæde i Ukraine, langt inde på det europæiske kontinent, er skabt på
den måde.
Opdagelsen er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature
Geoscience.
¨Mekanismen er noget, som allerede blev forudset for mange år siden, og
nu har vi så fundet et konkret eksempel, hvor det netop er det, der er
sket. Processen får det indre af de kontinentale plader til at deformere
bestemte steder¨, fortæller lektor Søren Bom Nielsen, Geologisk Institut,
Aarhus Universitet, der har været med til at gøre opdagelsen.

En sprække blev fyldt op
De bjerge, som de danske geologer har undersøgt, ligger i den berømte
Donbas-zone i Ukraine. For 500 millioner år siden var det imidlertid ikke
bjerge, der lå her. Tværtimod fik voldsomme geologiske processer i un-
dergrunden dengang pladen til at sprække på netop dette sted.
Derved opstod der en revne i skorpen, der gik hele 20 km ned i jorden,
og som var 150 km bred og omkring 700 km lang. Men den fik ikke lov at
stå åben ret længe, da den hele tiden blev fyldt op med nedbrudte bjerg-
arter fra de stejle skrænter.
Sådanne aflejringer har ikke samme evne til at transportere varme væk
fra jordens indre som den intakte skorpe, for når bjergarterne bliver ned-
brudt, bliver de til løse materialer, der har en lavere såkaldt varmeled-
ningsevne, og derfor virker de opsamlede bjergarter i sprækken som en
varmende dyne på undergrunden.

Holder på varmen
Aflejringerne kommer til at virke som låget på en gryde, der holder på
varmen fra undergrunden. Men varmestrømmen fra jordens indre lader
sig ikke spærre indre - den slipper væk ved at bevæge sig ud til siderne
11

og op igennem det område, hvor skorpen stadig er hel. Området omkring
sprækken bliver derfor lidt varmere end normalt, og når pladen er varme-
re, bliver den også lidt svagere og giver hurtigere efter for tryk og pres,
fortæller Søren Bom Nielsen.

Såret brød op igen
Det fik konsekvenser for området for 65 millioner år siden. Dengang be-
vægede den afrikanske og den arabiske landmasse sig mod nord og
¨dundrede¨ ind i det europæiske kontinent. Kollisionen skabte trykbølger,
der rullede gennem jordskorpen. Da trykbølgen nåede til den svækkede
Donbas-zone, fik den et voldsomt tryk, hvilket klemte den sammen. Kon-
sekvensen var, at sprækkens indmad blev presset opad, så den lagde sig
på jordoverfladen som en byld.
Selv om Søren Bom Nielsen og hans kolleger ikke kan rejse tilbage i ti-
den, så har de alligevel været i stand til at dokumentere, at det er det,
der er sket.

Helten er en computermodel
Forskerholdet har nemlig udviklet en computermodel, der er baseret på
de fysiske love og fakta om, hvordan bjergarter deformerer. Derudover
har de fodret modellen med oplysninger om, hvor de forskellige jordlag i
området ligger, og endelig er den forsynet med temperaturer fra borehul-
ler i området, der går op til seks kilometer ned.
¨Når computermodellen sættes til at regne på kollisionen for 65 millioner
år siden, genskaber den præcis det landskab, der præger Donbas-zonen i
dag. Modellen afslører, at den kontrollerende parameter for processen er
varmeledningsevnen.
Den bestemmer, hvor på kontinentalpladen bruddene sker og dermed og-
så, hvor bjergene opstår¨, siger Søren Bom Nielsen. Han lægger ikke
skjul på, at han glæder sig over opdagelsen. Mens man i dag har godt
styr på, hvordan bjerge opstår langs med kontinentalpladernes kanter, så
ved man ikke så meget om, hvordan pladerne reagerer på de voldsomme
knubs dybt inde i kontinenterne.

Men nu har de fundet en vigtig brik til det store puslespil.
¨Vi er meget begejstrede. Vi er virkelig glade for at have fundet et kon-
kret eksempel på en proces, som hidtil kun har været beskrevet teoretisk.
Det har været rart at få den løse ende på plads¨, slutter Søren Bom Niel-
sen.

(sakset fra Stenhuggeren, december 2009/Sybille Hildebrandt, viden-
skab.dk)
12

Hiemturen er planlagt til kl. 16
00
Ira Saltholm. men kan evt. ændres.
Turleder: Mogens Hansen  46 37 07 68. mobil 40 88 18 40.
På Saltholm kan vi Iinde sopindsvin. brachiopoder og muslinger. Endvidere
Iindes der et lille museum. som vi Iorhåbentlig Iår mulighed Ior at besoge.

Søndag den 12. september kl. 10
00
.
Kelstrup Strand.
Modested: Ved vei 277. hvor veien går Ira mod Kelstrup Strand. Kor ad E 20.
ved Irakorsel 40 mod Vemmelev ca. 3 km. dereIter ad vei 277 ca. 7 km.
Turleder: Asbiorn Grarup  59 43 72 30. mobil 24 45 90 41.
Vi Iorventer at kunne Iinde mange sten og en del Iossiler.

Lørdag og søndag den 25. og 26. september.
Geologiens dage
Klubben har ingen Ieltture på disse dage. men Iorventer at arrangere ¨åbent
hus¨ i klublokalerne om sondagen mellem kl. 10
00
og 15
00
med hovedvægten
lagt på stenskæring og slibning samt stensmykker. Klubbens samling aI dan-
ske sten og Iossiler Iremvises.
Medlemmer kan evt. deltage i andre organisationers arrangementer i lokalom-
rådet. Se pressen og klubbens hiemmeside samt Spadeien september 2010.

Søndagsaktivitet:
Der er åbent for sten- og sølvarbejde i klublokalet i kælderen på Kilde-
bjergskolen 14. marts og 11. april kl. 9-ca. 15, og så er der ferie frem til den 12.
september.
Samme dage er klublokalet åbent for medlemmer, som er velkomne til at
bese udstillingerne og evt. låne bøger i biblioteket.
For yderligere oplysninger: Ring Lisbeth  29 43 60 84.


Foto: GQJ
5

Søndag den 9. maj kl. 10
00
.
Røsnæs ordstrand.
Modested: Yderste parkeringsplads på Rosnæs Ior Fyrskoven.
Turleder: Knud Quist Jensen.  59 27 55 27. mobil 26 92 67 71.
På stranden kan vi Iinde mange Iorskellige typer sten i alle storrelser. bl.a. le-
deblokke Ira Dalarne og Ostersoområdet samt porIyrer. Vi vil Iorsoge at be-
stemme stenene og diskutere deres indhold/sammensætning.

Søndag den 13. juni kl. 10
00
.
Kyndeløse Sydmark.
Modested: Forste vei mod Kyndelose Ira rute 53 ca. 1 km nord Ior Eiby.
Turleder: Mogens Hansen.  46 37 07 68. mobil 40 88 18 40.
Et meget smukt sted. hvor vi Iorventer at Iinde sten. ledeblokke og enkelte
Iossiler (sopindsvin. scolithos og brachiopoder).

Søndag den 11. juli kl. 10
00
.
Vollerup Strand.
Modested: I landsbyen Vollerup nord Ior Kalundborg.
Turleder: Asbiorn Grarup.  59 43 72 30. mobil 24 45 90 41.
Hvis Ierien tillader det. vil geolog Erling Bondesen deltage. Vollerup er en
deilig strand med mulighed Ior at Iinde både sten og Iossiler. bl.a. i Olands-
kalksten (ortoceratitter).


Foto: GQJ

Søndag den 15. august kl. 9
45
.
Saltholm.
OBS: Bindende tilmelding senest den 8.august til turlederen. Pris Ior seiltu-
ren kr. 150.- tur/retur.
Modested: Lystbådehavnen i Kastrup. AIgang kl. 10
00
.
4

Den store fisk på Fur har fået helt nyt navn.

En særudstilling i juli sidste år på Fur Museum om evolution og ¨Tyskerfi-
sken¨ - ¨Den Store Fisk¨ - markerede samtidig en bemærkelsesværdig
navneændring på museets mest navnkundige fossil.
Som de fleste sikkert ved, blev dette fossil fundet i 1985 af en tysk turist
ved spaltning af en ¨cementblok¨. Turisten tog den pæneste halvdel med
sig hjem, (det var før Danekræ-loven), men lod via et postkort Fur Muse-
um vide, hvor man kunne finde den anden halvdel. Efter adskillige års
jagt og forhandling lykkedes det at lokalisere den pæne halvdel i Tyskland
samt at købe den hjem til Fur for 64.000 kr.
Fisken har i snart 25 år blot heddet ¨Den Store Fisk¨, men nu har den fået
sit helt eget navn. Den er nemlig blevet opkaldt efter den afdøde muse-
umsleder på Fur Museum - Erik Fjeldsø Nielsen - og hedder nu officielt
¨Furichthys fjeldsoei¨!
Navngiveren er lektor Niels Bonde - som sidste år holdt foredrag i Nord-
vest-Sjællands Stenklub om danekræ. Niels Bonde har en mangeårig kar-
riere på Københavns Universitet bag sig, og er internationalt anerkendt
som fossilekspert. I en 54 sider lang videnskabelig udredning beviser han,
at fisken er unik stamfar til de mange moderne knogletungede fisk som
f.eks. de enorme Arawanaer og Arapaimaer.
Afhandlingens konklusion påviser den biologiske sensation, at de store
knogletungede fisk, der i dag lever som ferskvandsfisk i Indonesien, Afri-
ka og Sydamerika, engang svømmede i havet - bl.a. i molerhavet, fortæl-
ler Bo Schultz fra Fur Museum.
(sakset fra ¨Stenhuggeren¨, december 2009)
[se www.furmuseum.dk]
Knogletunge

13

Notits for Æbelø-interesserede: Holger Ganaks sten-
samling er flyttet til Nordfyns Museum

Den kendte stensamling Ira Æbelo er blevet en del aI den permanente udstil-
ling på NordIyns Museum i Bogense.
Det er et par hundrede stenIund Ira oen. samlet aI amatorgeologen Holger
Ganak gennem et langt liv. Samlingen spænder Ira små Iossiler til store le-
deblokke. der kan stedbestemmes til de Iielde i Norge og Sverige. hvorIra
skiItende istider har skubbet dem til det nordIynske område.
¨Det er en klar Iordel Ior alle geologiinteresserede og Ior eksempel skoleklas-
ser. der nu ikke længere behover at vade gennem vandet til Æbelo Ior at se
samlingen¨. mener museumsleder Palle E. Petersen. Stenene har gennem en
årrække været udstillet på Æbelogård. men da lokalerne skulle bruges til an-
dre Iormål. opstod muligheden Ior at Iå samlingen til NordIyns Museum i
Bogense. hvor de Iremover vil udgore en del aI den Iaste udstilling. Udsti lin-
gen er suppleret med en række plancher. billeder og avisudklip om Æbelos
historie¨.
Det er Iire medlemmer aI Den Fynske Stenklub. der på to uger Iik Ilyttet sten
og montrer Ira Æbelo til Bogense. ¨Æbelo har en ret speciel geologisk histo-
rie. og det særlige ler. man Iinder på oen. hedder simpelthen Æbelo-ler. Oens
Iorm er skubbet op aI to Iorskellige istider. der hver især har bragt sten med
Ira både Norge og Sverige. Og så er det specielt. at oens landskab aldrig er
ploiet ned aI landbrug. som det næsten er tilIældet alle steder i dag¨. siger
Bent Nielsen. Iormand Ior Den Fynske Stenklub.

(sakset fra Skærven. november 2009)
|se www.ugeavisennordIyn.dk|
Nordfyns Museum, Bogense.
14

KLUBAFTENER FORÅR 2010

11. marts kl. 19
30
, Kildebjerg Skolen, Mørkøv.
METEORER:
HENNING HAACK har tidligere besøgt klubben. Henning Haack vil denne
gang fortælle om den meteor, der midt i januar 2009 lyste himlen op over
Sjælland, og som er fundet på Lolland. Det er en tysk meteoritjæger, der
har fundet et stykke af meteoren. Det stykke, der er fundet, vejer30 g.
og er undersøgt af Henning. Ifølge omtale i Politiken den 6. juni 2009
mener Henning at kunne aldersbestemme meteoren til at være 30 mio. år
ældre end jorden og bærer livets byggesten

8. april kl. 19
30
, Kildebjerg Skolen, Mørkøv.
GEMMOLOGI:
Lone Nielsen er uddannet såvel som gemmolog og som diamantgrader,
så hun har et indgående kendskab til ædelstene. Lone vil især fortælle om
diamanter, hvor de findes og hvorledes de bearbejdes. Lone vil naturligvis
også fortælle om andre ædelstene.

Klubbens feltture 2010:

(Deltagerne bedes tilmelde sig til turlederen senest 2 dage for.
Hvis transport/samkorsel onskes, bedes turlederen underrettet. Han/hun vil da forsoge at
arrangere dette, men transport kan ikke garanteres.
1urene begvnder præcist. Hvis deltagere er forsinket, bedes man snarest underrette turle-
deren pa dennes mobiltelefon.
En turs varighed vil normalt være til kl. 1ô. Enhver deltager kan dog afslutte turen, nar det
onskes. Deltagelse i turene er pa eget ansvar).

Søndag den 25. april kl. 10
00
.
Karlstrup Kalkgrav.
Modested: Parkeringspladsen ved Silovei Ior kalkgraven. Kalkgraven er be-
liggende syd Ior Karlslunde. hvor Silovei /Cementvei krydser Tåstrup-
vei.(vest Ior Koge-bugt-motorveiens aIkorsel 30).
Turleder: Mogens Hansen.  46 37 07 68. mobil 40 88 18 40.
Karlstrup kalkgravs tykke kridt-/kalklag er dannet i kridttiden Ior 100-60 mio.
hhv. i Danientiden Ior 65-60 millioner år siden. Her kan vi Iinde Iorsteninger
aI I. x. brachiopoder. sostierner. muslinger. haitænder. sopindsvin og -pigge.3

BESTYRELSE:

Næstformand:
Knud Quist Jensen,
Elvigvej 2, 4440 Mørkøv ,  59 27 55 27
 quistjensen@mail.tele.dk
Kasserer:
Asbjørn Grarup,
Strandmøllevej 80, 4300 Holbæk,  59 43 72 30
 h-agrarup@c.dk
Sekretær:
Svend Pedersen,
Kærsangervej 31,4300 Holbæk,  59 43 40 27
 svend_p@mail.tele.dk
Lisbeth Skovgaard Berggren,
Rolighedsstræde 12, 1. tv. 4300 Holbæk,  29 43 60 84
 strandgaden@ofir.dk
Jens Veilmark,
Pilevej 17, 4491 Jerslev,  59 59 52 86
 veilmark@mail.dk

Redaktør:
Lotte Pradel,
Lærkevej 10, 4450 Jyderup,  79 37 02 90
 steen-pradel@mail.dkIndlæg til næste nummer af Spadejen bedes mailet til Lotte Pradel på
ovenstående adresse inden den 1. august 2010.
Alle indlæg skal være til at kopiere ordret og direkte.

Har du fået ny adresse, telefonnummer eller mail adresse, så send disse
til:
Asbjørn Grarup  h-agrarup@c.dk

Klubbens girokonto: 246 5388
Klubbens bankkonto: 1551 246 5388 (Danske Bank, Holbæk)


Klubbens Hjemmeside: www.nordvestsj-stenklub.dk
2

Fotos til klubbens album:

Har du taget nogle gode fotos af klubbens udflugter i årets løb, vil jeg
være meget glad for, om du vil give nogle af dem til klubbens album.
Husk at skrive bag på hvert billede: dato og sted.

¬.. ··.·. ¬.. ··.·. ¬.. ··.·. ¬.. ··.·.Regler for udlån af bøger fra klubbens bibliotek:
 Det lånte skal registreres i ¨Den røde Bog¨, der ligger i reolen.
 Om efteråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest den sidste
klubaften inden jul.
 Om foråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest den sidste
klubaften inden feltturene begynder.
 Bøger eller genstande markeret med "IKKE TIL HJEMLÅN" kan
selvfølgelig ikke lånes.15

Turudvalg: Asbjørn, Mogens, Jørgen.
Mødeudvalg: Svend, Inger, Mogens.
Lokaleudvalg: Finn Hemmingsen, Ole, Lizzie.
Festudvalg: Knud, Lotte, Margaretha.
Værkstedssudvalg: Lisbeth, Knud, Jane.
Udstillingsudvalg: Mogens, Gerda, Jens.
Kaffe/kageudvalg: Karin, Addy, Hanna, Elli.
Redaktionsudvalg: Asbjørn, Svend, Lotte.
Bibliotekar: Karin.
Pressemeddeler: Lotte.Velkommen til nye medlemmer:

Lilli Christensen, Skovvej 4a, 4330 Hvalsø.
Gunnar T. Jensen, Stokkebjergvej 41, 4450 Jyderup.
Hanne Sjølin, Markskellet 164, 4300 Holbæk.mingsen, Ole, Lizzie.
4330 Hvalsø.
4450 Jyderup.
4300 Holbæk.

168rimhom Pock
22. årgang nr. 1

8rimhom Pock, EnqIond - 30 m. ho¡

22. årgang nr. 1 - marts 2010