ยา ATENOLOL 50 mg ( Tenormin ) รับประทานไปนานๆจะ

ยิ่งทำาให้อ้วนและไขมันและนำ้าตาล ในเลือดสูงขึ้นมากหรือไม่ค๊ะ

คือดิฉันเป็ นคนที่อ้วนง่ายมากๆ ทั้งที่ทานน้อย

ระบบการเผาผลาญไม่ดีค่ะ ทุกวันนี้ ก็ยังอ้วนมากค่ะ
ทั้งที่พยายามลดแล้วค่ะ และไขมันในเลือดก็สูงถึง 350 เป็ นไขมันเลว

ซะ เกือบ 300 และ นำ้าตาลในเลือดก็ค่อนข้างจะสูงค่ะ หัวใจจะเต้นเร็ว
110 ครั้งต่อนาที พอดีมีปัญหาความดันโลหิตสูงด้วย แต่เป็ นไม่มาก
ไปพบหมอค่ะ

หมอ ไม่ได้ให้ยาลดไขมันในเลือดตัวใดเลยค่ะ หมอบอกว่าให้ไปลดไข
มันเอง แต่หมอ ได้ให้ยา ลดความดัน คือ ATENOLOL 50 mg
( Tenormin ) วันละ 1 เม็ด เป็ นยา กลุ่ม beta - blocker

เพื่อลดความดันกินเป็ นหลัก และยากล่อมประสาทคลายเครียด และยา
ในกลุ่ม ขับปั สาวะ ร่วมด้วย ทานมา เป็ นปี แล้วค่ะ อยากทราบว่าถ้า

ดิฉันทานยา ATENOLOL 50mg ( Tenormin ) ไปเรื่อยๆจะ
ทำาให้ ดิฉัน ยิ่งอ้วนขึ้นหรือไม่ค๊ะแล้ว จะมีผลทำาให้ ไขมัน และ นำ้าตาล

ในเลือดจะขึ้นไป สูงมากขึ้น ไปหรือไม่ละค๊ะ เพราะมีหลายคนบอกมาว่า
ยาในกลุ่ม beta - blocker มันมีผลทำาให้ไขมันและนำ้าตาลเพิ่มขึ้น
ทำาให้อ้วนขึ้นด้วยจริงหรือไม่ค๊ะ

ตอนนี้ ความดันตำา่ ลงมาก คิดว่าอาจจะลองหยุดยา
ATENOLOL 50mg
เพราะทานมานานมีผลกระทบคือเหนื่ อยล้ามากๆ ค่ะ
แล้วความดันก็น่าจะคุมได้โดยไม่ใช้ยาค่ะ

แล้วถ้าจะหยุดยา ATENOLOL 50mg ตัวนี้ จะ

อันตรายไหมค๊ะจะทำาให้ความดัน ขึ้นไปสูงกว่าก่อนทานยานี้ ไหมค๊ะ
เพราะมีบางท่านบอกว่ายาในกลุ่ม beta - blocker

ทานแล้วหยุดไม่ได้จริงหรือค๊ะ ร่างกายจะติดกับยานี้ หรือไม่คะ

ได้
Atenolol เป็ นยาในกลุ่ม เบต้า-บล็อกเกอร์( beta-blockers) มีผล
ลดความดันโลหิต และควบคุมการเต้นของหัวใจ ขนาดที่แนะนำาสำาหรับ

รักษาโรคความดันโลหิตสูงคือ 50-100 มิลลิกรัมวันละครั้ง(1) อาการข้าง

เคียงที่พบได้บ่อยคือ หัวใจเต้นช้าพบร้อยละ 3 ความดันโลหิตตำา่ พบร้อยละ
4 อาการวิงเวียนศีรษะ เหนื่ อยเพลีย พบได้ร้อยละ 4-13 (2)ซึ่งมักเกิด
ในช่วงแรกของการเริม
่ ต้นใช้ยานี้

ผลของยา Atenolol ต่อ ระดับไขมันในเลือด พบว่า atenolol

สามารถเพิ่มไตรกลีเซอร์ไรด์ซึ่งเป็ นไขมันชนิ ดเลวได้ ร้อยละ 15 และมีผล
ทำาให้ HDL ซึ่งเป็ นไขมันชนิ ดดีลดลงร้อยละ 7

ผลของ Atenolol ต่อระดับนำ้าตาลพบว่า ยาในกลุ่ม เบต้า บล็อกเกอร์
(beta blockers) สามารถเพิ่มระดับนำ้าตาลได้ 18 -27 mg/dL และ
มีผลทำาให้ความไวต่อ อินซูลินลดลง โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม

ไธอะไซด์(Thiazides)วิธีแก้ไขคือ หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน หรือใช้ ไฮ
โดรคลอโรไธอะไซด์ในขนาดตำา่ ๆ(12.5 mg)(1)

สำาหรับระดับไขมันที่เพิ่มขึ้นสูงในตอนนี้ แนะนำาให้เจาะผลระดับไขมันยืนยัน
และปรึกษาแพทย์ ร่วมกับการออกกำาลังกาย ควบคุมอาหาร และการลดนำ้า
หนัก

สำาหรับอาการเหนื่ อยล้านั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ
• ส่วนหนึ่ งอาจเป็ นผลข้างเคียงของยา atenolol

• อาจเกิดจากการผิดปกติสมดุลอิเล็กโทรไลต์ เช่น ภาวะโปแทสเซียมใน

เลือดตำา่ จากการสูญเสียโปแทสเซียมออกมากับปั สสาวะมากเกินไป กรณีน้ ี
ให้ทำาการแก้ไขโดยรับประทานผัก ผลไม้ ที่มีโปแทสเซียมสูง เช่น กล้วย
ส้ม มะเขือเทศ(3 )

• เกิดจากผลข้างเคียงของยากล่อมประสาทคลายเครียด ซึ่งมีผลข้างเคียง
ทำาให้ง่วงซึม อ่อนเพลีย เมื่อยล้าได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุดัง
กล่าว
สรุป

1. ยาลดความดันโลหิต ควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่ องตามแพทย์สัง่ ไม่
ควรหยุดยาเอง

2. Atenolol สามารถทำาให้ระดับไขมันผิดปกติได้โดยเฉพาะมีผลเพิ่มไตร
กลีเซอร์ไรด์ และ ลด HDL ได้

3. Atenolol สามารถเพิ่มระดับนำ้าตาลในเลือดได้ และมีผลทำาให้ร่างกาย
มีความไวต่อ อินซูลินผิดปกติไป

4. อาการเหนื่ อยล้าควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำาการแก้ไขต่อไป

แนะนำาให้รับประทานผัก ผลไม้ ที่มีภาวะโปแทสเซียมสูง เช่น กล้วย ส้ม
มะเขือเทศ เป็ นต้น
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์
Atenolol เป็นยา Beta-blocker ซึง
่ เป็น Beta-selective (ออกฤทธิจ
์ ำาเพาะต่อ Betaadrenergic receptors ทีห
่ ัวใจมากกว่าทีอ
่ ่ ืน) แต่การออกฤทธิจ
์ ำาเพาะทีจ
่ ะลดลงถ้า
ขนาดยาทีใ่ ห้เพิม
่ ขึ้น Atenolol ไม่มีฤทธิ ์ Intrinsic Sympathominetic และ
Membrane Stabilising และเช่นเดียวกับ Beta-blocker ตัวอื่น ๆ คือมีฤทธิล
์ ดการ
บีบตัวของหัวใจ (ดังนัน
้ จึงห้ามใช้ในภาวะหัวใจล้มเหลวทีไ
่ ม่ได้รับการควบคุม)
เช่นเดียวกับ Beta-blocker ตัวอื่น ๆ คือ กลไกในการออกฤทธิร
์ ักษาโรคความดันโลหิต
สูงยังไม่กระจ่างชัด เป็นไปได้วา
่ ออกฤทธิโ์ ดยการลดอัตรการเต้นและการบีบตัวของ
หัวใจซึง
่ เป็นผลให้ลดอาการของคนไข้ทีเ่ ป็น Angina ลง
ไม่น่าเป็นไปได้ว่าคุณสมบัติทีเ่ พิม
่ ขึ้นของ s(-)atenolol เมื่อเทียบกับในรูป racemic
mixture จะทำาให้ฤทธิใ์ นการรักษาเปลีย
่ นแปลงไป
"ทีนอร์มิน" ออกฤทธิไ์ ด้ดีในคนเกือบทุกเชื้อชาติ แม้ว่าอาจมีการตอบสนองน้อยกว่าใน
คนไข้ผิวดำา
สามารถใช้ "ทีนอร์มิน" ร่วมกันได้กับยาขับปั สสาวะ, ยารักษาความดันโลหิตตัวขึ้น และ
ยารักษาโรค Angina
คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์
ระดับยา Atenolol ในเลือดหลังจากให้ยาทางเส้นเลือดดำาจะเป็นแบบ triexponential และมีค่าครึง
่ ชีวิตของยา 6 ชัว
่ โมง การให้ยาทางเส้นเลือดขนาด 5 - 10
มิลลิกรัม เภสัชจลนศาสตร์ของยาในเลือดเป็นแบบเส้นตรง และยังตรวจพบฤทธิ ์ Betablockade ของยาได้ใน 24 ชัว
่ โมง หลังจากได้รับยาขนาด 10 มิลลิกรัมทางเส้นเลือด
ดำา

การดูดซึม Atenolol หลังจากรับประทานจะเป็นไปอย่างสมำ่าเสมอแต่ไม่สมบูรณ์ (ประ
มาณ 40 - 50 %) โดยความเข้มข้นของยาในพลาสม่าจะสูงสุดหลังจากให้ยา 2 - 4
ชัว
่ โมง ระดับของ Atenolol ในเลือดจะคงเส้นคงวาและเปลีย
่ นแปลงเพียงเล็กน้อย ไม่
พบว่ามีการเมตาโบไลซ์ยาทีต
่ ับและมากกว่า 90% ของยาทีถ
่ ูกดูดซึมจะเข้าสู่ระบบไหล
เวียนโดยไม่มีการเปลีย
่ นรูป ค่าครึง
่ ชีวิตของยาในพลาสม่าประมาณ 6 ชัว
่ โมง แต่คา
่ นี้ จะ
เพิม
่ ขึ้นในคนไข้ทีไ
่ ตพิการอย่างรุนแรง เนื่ องจากการขจัดยาส่วนใหญ่จะผ่านทางไต
Atenolol ซึมผ่านเนื้ อเยื่อต่าง ๆได้นอ
้ ยเนื่ องจากการละลายในไขมันตำ่า ความเข้นข้ม
ของยาในเนื้ อเยื่อสมองจึงตำ่า การจับกับโปรตีนในพลาสม่าก็ต่ ำาเช่นกัน (ประมาณ 3%)
"ทีนอร์มิน" ออกฤทธิเ์ ป็นเวลาไม่นอ
้ ยกว่า 24 ชัว
่ โมง หลังจากการให้รับประทานวันละ
ครัง
้ ความง่ายในการให้ยาทำาให้เป็นทีย
่ อมรับของคนไข้
รายละเอียดทางเภสัชกรรม
การเข้ากันได้กับ Intravenous Infusion Fluids
ยาฉี ด "ทีนอร์มิน" ผสมรวมกับ 0.9% W/V Sodium Chloride และ 5% W/V
Dextrose ได้
ข้อบ่งใช้การใช้ยา (Indication) :

ใช้รักษาอาการดังต่อไปนี้
1.ความดันโลหิตสูง
2.อาการปวดเสียวหัวใจ (Angina Pectoris)
3.ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (Cardiac Arrhythmias)
4.กล้ามเนื้ อหัวใจตาย (Myocardial Infarction) ทัง
้ ในระยะแรกทีเ่ ริม
่ เป็น และ
ระยะหลัง
ขนาดการใช้ยา (Dosage) :

ผู้ใหญ่
ความดันโลหิตสูง
โดยทัว
่ ไปให้รับประทานยาในขนาด 50 - 100 มก. ต่อวันโดยให้ยาวันละครัง
้ เดียวจะ
เป็นผลภายหลัง 1 - 2 สัปดาห์ อาจให้"ทีนอร์มิน" ร่วมกับยาลดความดันโลหิตตัวอื่น

อาการปวดเสียวหัวใจ (Angina)
โดยทัว
่ ไป คนไข้จะมีผลตอบสนองในขนาดยาวันละ 100 มก. โดยให้ยาเพียงครัง

เดียว หรือแบ่งให้ 2 ครัง
้ ต่อวัน การเพิม
่ ขนาดยาให้มากขึ้นจะไม่ช่วยให้การรักษาดีข้ึน
ภาวะหัวใจเต้นปกติ (Cardiac Arhythmias)
ขนาดยาทีใ่ ช้เริม
่ ต้น ใช้ยาฉี ด "ทีนอร์มิน" 2.5 มก.(5 มล.) ฉี ดเข้าเส้นเลือดเป็นเวลา
2.5 นาที (ฉี ด 1 มก. / นาที) อาจให้ยาซำ้าได้อีกทุก 5 นาที จนเห็นว่ามีการตอบสนอง
แต่ขนาดยาต้องไม่มากกว่า 10 มก. "ทีนอร์มิน" อาจให้โดยวิธีหยดเข้าเส้นเลือดช้า ๆ
ก็ได้ ในขนาดยา 0.15 มก. ต่อนำ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมเป็นเวลานาน 20 นาที การให้ยา
โดยการฉี ดหรือหยดยาเข้าเส้นเลือด อาจทำาซำ้าได้ทุก 12 ชัว
่ โมง หลังจากควบคุม
อาการตัวยาฉี ดได้ดีแล้ว การควบคุมต่อไปคือให้รับประทานยาเม็ด "ทีนอร์มิน" 50 100 มก.ต่อวัน วันละ 1 ครัง

กล้ามเนื้ อหัวใจตาย (Myocardial Infarction)
การให้ยาในระยะแรกหลังจากการเกิดภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจตายอย่างฉับพลัน : เพื่อ
ลดขนาดของ Infarct, ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นไม่ปกติ, ความไม่สบาย, ความเจ็บ
ปวด, ความจำาเป็นในการใช้ยาแก้ปวดจำาพวกฝิ่นและการตายในระยะแรก : คนไข้ที่
สมควรจะใช้ยาฉี ดจำาพวก Beta-blockade ควรจะให้ยาภายใน 12 ชัว
่ โมง หลังจากมี
อาการปวดเสียวหัวใจ ใช้ "ทีนอร์มิน" ความแรง 5 - 10 มก. ฉี ดโดยทันทีเข้า
เส้นเลือดช้า ๆ (1 มก.ต่อนาที) แล้วให้รับประทานยาเม็ด "ทีนอร์มิน" ความแรง 50
มก. ตามภายใน 15 นาที ทัง
้ นี้ ต้องสังเกตว่าไม่มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นจากการฉี ดยา
ภายหลังจากการฉี ดยาเป็นเวลา 12 ชัว
่ โมงแล้วให้ยาเม็ด "ทีนอร์มิน" ความแรง 50
มก. อีกครัง
้ หนึ่ งและอีก 12 ชัว
่ โมงต่อมาให้ยาเม็ด "ทีนอร์มิน" ในขนาดความแรง
100 มก. ต่อวันติดต่อกันไปเป็นเวลา 10 วัน ถ้าคนไข้มีอาการหัวใจเต้นช้า หรือความ
ดันเลือดตำ่าหรือผลข้างเคียงใด ๆ เกิดขึ้นควรหยุดยา
การให้ยาในระยะหลังภายหลังพ้นจากภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจตายอย่างฉับพลัน : ให้รับ
ประทาน "ทีนอร์มิน" 100 มก.ต่อวัน เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจตายซำ้า
อีก
คนชรา

ลดขนาดยาทีใ่ ช้ลง โดยเฉพาะในผู้ป่วยซึง
่ ไตทำางานบกพร่อง
เด็ก
ไม่แนะนำาให้ใช้ยานี้ ในเด็ก
ภาวะไตล้มเหลว
เนื่ องจากยา "ทีนอร์มิน" ถูกกำาจัดออกโดยผ่านทางไต ดังนัน
้ จึงต้องปรับขนาดของยา
ให้เหมาะสมในผู้ป่วยทีม
่ ก
ี ารทำางานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง โดยปกติถ้าผู้ป่วยมี
อัตราค่า Creatinine Clearance มากกว่า 35 ซีซี./นาที/1.73 ตารางเมตร จะไม่พบ
การสะสมของตัวยา "ทีนอร์มิน" (ค่า Creatinine Clearance ปกติ 100 - 150 ซีซี./
นาที/1.73 ตารางเมตร (เทียบเท่ากับ Serum Creatinine 300 - 600 ไมโครโมล/
ลิดร) ขนาดการให้ยา "ทีนอร์มิน" โดยการรับประทานควรเป็นวันละ 50 มก. และควร
ฉี ดครัง
้ ละ 10 มก. ทุก ๆ 2 วัน สำาหรับผู้ป่วยทีม
่ ค
ี ่า Creatinine Clearance น้อยกว่า
15 ซีซี./นาที/1.73 ตารางเมตร (เทียบเท่ากับ Serum Creatinine มากกว่า 600
ไมโครโมล/ลิตร) ขนาดการให้ยา "ทีนอร์มิน" โดยการรับประทานควรเป็น 50 มก.
วันเว้นวัน และฉี ดครัง
้ ละ 10 มก. ทุก ๆ 4 วัน
คนไข้ทีต
่ ้องทำาการล้างไตด้วย ควรรับประทานยา "ทีนอร์มิน" 50 มก. ภายหลังการ
ล้างไตแต่ละครัง
้ และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดภาวะ
ความดันเลือดลดตำ่าผิดปกติได้
ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ (Precaution & Adverse Effects) :

เช่นเดียวกับ Beta-blocker ตัวอื่น ๆ ไม่ควรใช้ "ทีนอร์มิน" กับคนไข้ทีม
่ ี
อาการต่อไปนี้ : คนไข้ทีไ
่ วต่อยานี้ , หัวใจเต้นช้าว่าปกติ, อาการช็อคของหัวใจ,
ความดันโลหิตตำ่า, Metabolic Acidosis, มีความผิดปกติอย่างรุนแรงของระบบ
ไหลเวียนโลหิตส่วนปลาย, Heart block (second หรือ third degree), Sick
Sinus Syndrome, Phaeochromocytoma ทีไ
่ ม่ได้รับการรักษา, ภาวะหัวใจล้ม
เหลวโดยไม่ได้รับการควบคุม

เรื่อง

ยาที่ใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด : ความดันโลหิตสูง

โดย

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ เจียรณ์มงคล

รายการวิ ท ยุ จุฬ าฯ
2549

คลิ นิ ก 101.5 MHz

ศุ ก ร์ ท่ี 10 มี น าคม

______________________________________
ในปั จจุบันอุบัติการณ์เกิดโรคในระบบหลอดเลือดและหัวใจโดย

เฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูงได้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ อาจมีปัจจัย

เนื่ องจากอาหาร ลักษณะการดำาเนิ นชีวิต ความเครียด เป็ นต้น ซึ่ง
ถ้าผู้ป่วยไม่ควบคุมระดับความดันให้ได้แล้ว จะทำาให้เกิดโรคและ
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่รุนแรงมากขึ้น

ความดันโลหิตสูงและระดับความดันที่เป็ นปกติ

ค่าความดันปกติในผู้ใหญ่ท่ีมีอายุต้ ังแต่ 18 ปี ขึ้นไปคือค่า
ความดันโลหิตที่น้อยกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท (มม ปรอท)
ซึ่งในกรณี ท่ีมีความดันโลหิตในช่วง 120/80 –139/89 มม ปรอท
จัดอยู่ในกลุ่ม prehypertension

ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

ต่อการเป็ นโรคความดันโลหิตสูงต่อไป ส่วนผู้ป่วยที่จะได้รบ
ั การ

วินิจฉัยว่าเป็ นความดันโลหิตสูงนั้ นได้แก่ผู้ท่ีมีค่าความดันโลหิตที่
สูงกว่า 140/90 มม ปรอท

ในการวัดความดันโลหิตนั้ นก่อนวัดผู้ป่วยต้องพักอย่างน้อย

5 นาที ต้องไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มกาแฟก่อนวัด 30 นาที ต้องนั ่งใน
ท่าที่สบายแขนอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ ซึ่งจะทำาการวัดอย่างน้อย
2 ครั้งหรือมากกว่า โดยห่างกันอย่างน้อย 20 นาที
ชนิ ดของความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1)

ชนิ ดที่ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ
90) จะเป็ นความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเช่น อายุ (> 60 ปี )

ความเครียด การรับประทานรสเค็ม มีภาวะไขมันในเลือด

สูง ป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน สูบบุหรี่ ขาดการออกกำาลังกาย
เป็ นต้น
2)

ชนิ ดที่ทราบสาเหตุ ความดันโลหิตสูงชนิ ดนี้ พบน้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด เป็ น

ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากสาเหตุต่างๆได้หลายชนิ ดเช่น
การป่ วยเป็ นโรคบางชนิ ดเช่นโรคทางระบบไต,

Cushing’s syndrome หรือจากการใช้ยาบางประเภท
เช่นยาคุมกำาเนิ ด ยาสเตียรอยด์หรืออยู่ในภาวะตั้งครรภ์ซ่งึ
ถ้ารักษาสาเหตุเหล่านี้ แล้วความดันโลหิตก็จะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติได้

อาการแสดงของโรค

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระยะเริม
่ แรกส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ

ปรากฏให้เห็น แต่อาจถูกตรวจพบโดยการตรวจสุขภาพหรือเจ็บ

ป่ วยด้วยโรคอื่นแล้วแพทย์ตรวจวัดความดันโลหิตพบความผิดปกติ
ในรายที่มีอาการนั้ นส่วนใหญ่จะมีอาการมึนงง ตาพร่ามัว ปวด

ศีรษะตรงท้ายทอยโดยมักจะปวดตอนตื่นนอน เหนื่ อยง่าย แน่น
หน้าอก นอนไม่หลับ ในบางรายจะมีเลือดกำาเดาออกบ่อยๆ

ผู้ ป่ วยจำา เป็ นต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลความดั น โลหิ ต ให้ เ ป็ นปกติ

เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาเช่นโรค
หัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
โรคไตวาย เป็ นต้น

เป้ าหมายในการรักษา

เป้ าหมายระยะสั้น คือควบคุมระดับความดันโลหิต ให้ลดลง

จนอยู่ในระดับที่น้อยกว่า 140/90 มม ปรอท และในกรณี ท่ีผู้ป่วย
มีโรคเบาหวานหรือโรคไตร่วมด้วยนั้ นควรควบคุมระดับความดัน
โลหิตให้น้อยกว่า 130/80 มม ปรอท

เป้ าหมายระยะยาว คือป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

และทำาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
แนวทางการรักษา

แนวทางรักษาผู้ป่วยนั้ นแพทย์จะพิจารณาค่าความดันโลหิต

ร่วมกับสภาวะผู้ป่วยแต่ละราย เช่นความเสื่อมของอวัยวะสำาคัญ
(หัวใจ, ไต เป็ นต้น), โรคที่ผู้ป่วยเป็ นร่วมด้วย (โรคเบาหวาน,

โรคหัวใจ, โรคไต เป็ นต้น) ซึ่งแนวทางในการรักษาแบ่งออกได้
เป็ น

1. วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ใ ช้ ย าโดยการปรับ เปลี่ ย นลั ก ษณะการดำา เนิ น
ชีวิต

2. การใช้ ย าลดความดั น โลหิ ตซึ่ ง แพทย์ จะพิ จ ารณาใช้ ย าใน
การรักษาผู้ป่วยร่วมกับการปรับลักษณะการดำาเนิ นชีวิต

แนวทางการรักษาที่ไม่ใช้ยา

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำารงชีวิต เช่นการลดนำ้าหนั ก

หยุดสูบบุหรี่ งดอาหารเค็ม เพิ่มการออกกำาลังกาย พักผ่อนให้

เพียงพอและลดความเครียดเป็ นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพ
ที่ดี สำาหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่รุนแรงและไม่มีภาวะแทรก
ซ้อนอื่นนั้ น การดูแลรักษาอาจเริม
่ จากการให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดำารงชีวิตก่อน ทั้งนี้ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกราย
รวมทั้งผู้ท่ีได้รบ
ั ยาลดความดันโลหิต และผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
prehypertension จำาเป็ นต้องปฏิบัติ

เนื่ องจากการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดำารงชีวิตมีผลทำาให้ความดันโลหิตลดลง เพิ่ม

ประสิทธิผลของยาลดความดันและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดทำาให้ผลการควบคุมความดันโลหิตดีข้ ึน

แนวทางการรักษาที่ใช้ยา

โดยทัว่ ไปแล้วการเลือกใช้ยาของแพทย์ จะพิจารณาถึง

• สภาวะของผู้ป่วยเช่น ความรุนแรงของโรค ความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโรคระบบหัวใจและ

หลอดเลือด โรคที่เป็ นอยู่ อายุ สภาพของร่างกายและ
อวัยวะที่อาจมีปัญหาเช่นไต

การเริม
่ ใช้ยาส่วนใหญ่จะเริม
่ จากยาเดี่ยวในขนาดตำ่าๆ

ก่อนเพราะ ถ้าไม่ได้ผลอาจจะค่อยๆเพิ่มขนาดขึ้น หรือ
์ ่างจากยาตัวแรกร่วม
ใช้ยาชนิ ดที่ 2 ที่มีการออกฤทธิต

ด้วย นอกจากนี้ แพทย์อาจจะเริม
่ การรักษาด้วยการใช้

ยามากกว่า 1 ชนิ ดซึ่งมีข้อดีคือทำาให้ควบคุมความดันดี
ขึ้น ลดอาการไม่พึงประสงค์ลง ทำาให้ผู้ป่วยทนต่อการ
ใช้ยาได้ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

• การลดความดันอย่างรวดเร็วอาจทำาให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ป่วยเช่นเกิดอาการมึนงง อ่อนเพลีย หรือเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ

เลือกยาที่ควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ผู้ป่วยรับประทานเพียงวันละครั้ง ซึ่งเป็ นการเพิ่ม

patient compliance ทำาให้การรักษาประสบความ
สำาเร็จ และสามารถรักษาระดับความดันได้คงที่ดีกว่ายา
์ ้ ันซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจาก
ที่ออกฤทธิส

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดในกรณี ความดันที่เพิ่มขึ้นเมื่อยา

หมดฤทธิ์ เพราะตามปกติแล้วความดันโลหิตจะสูงขึ้น
์ ้ ันแม้จะรับ
ในตอนเช้า ถ้ายาที่ใช้เป็ นกลุ่มที่ออกฤทธิส
์ ละควบคุมระดับ
ประทานก่อนนอน ยาอาจหมดฤทธิแ

ความดันไม่ได้ในช่วงเช้าก่อนผู้ป่วยตื่นนอน ทำาให้เกิด
heart attack ขึ้นได้

ยาควรมีผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ตำ่าและ

สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิต
สูงได้เช่นความสามารถของยาในการป้ องกัน left
ventricular hypertrophy เป็ นต้น
ยาลดความดันโลหิตสูง
ยาลดความดั นโลหิ ตสู งแบ่ง ออกได้เ ป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ 5 กลุ่ ม

์ ตกต่างกัน ยาในแต่ละกลุ่มมีท้ ังข้อดีและ
ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิแ
ข้อเสียที่ต้องนำา มาประกอบการพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะ
สมในผู้ป่วยแต่ละราย ยาทั้ง 5 กลุ่มได้แก่

1 ยาขับปั สสาวะ (Diuretics) เป็ นยาที่ได้รบ
ั ความนิ ยมสูงในการ
รักษาความดันโลหิตสูงที่ไม่รุนแรง ตลอดจนเป็ นยาที่ใช้ร่วมกับยาก

ลุ่มอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความดันได้เป็ นอย่างดี

ยากลุ่มนี้ ออกฤทธิใ์ นการควบคุมความดันได้ดีท่ีขนาดยาตำ่าๆ ทั้งนี้
การเพิ่ ม ขนาดยาให้ สู ง ขึ้ นไม่ ทำา ให้ ผ ลการรัก ษาดี ข้ ึ น แต่ จ ะเพิ่ ม
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ ข องยาเช่ น ทำา ให้ ร ะดั บ กรดยู ร ิค หรือ ระดั บ

นำ้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น และผลที่สำาคัญคือการทำา ให้ระดับโปตัสเซี่
ยมตำ่าที่อาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นได้

2 Beta-blockers ใช้รก
ั ษาความดันโลหิตสูงทุกระดับความรุนแรง
สามารถใช้ ไ ด้ ใ นผู้ ป่ วย คว ามดั นโ ลหิ ตสู งที่ มี angina, postmyocardial infarction, tachyarrthymia ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มี

์ ด
nephropathy ยาในกลุ่มนี้ นอกจากลดความดันแล้ว จะมีฤทธิก
การทำางานของหัวใจ จึงห้ามใช้ผู้ท่ีมี second หรือ third degree
heart block รวมทั้งห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหอบหืด นอกจากนี้ ยาก
ลุ่มนี้ อาจทำาให้เกิดอาการมือเท้าเย็น นอนไม่หลับ ฝั นร้าย ผู้ป่วย
อาจรู้สึ กเหน็ ดเหนื่ อย อ่อนล้า บางรายอาจเสื่อ มสมรรถภาพทาง
เพศได้

ย า ก ลุ่ ม beta-blockers ยั ง มี ผ ล ทำา ใ ห้ เ กิ ด glucose

tolerance และไขมันในเลือดสูง ดังนั้ นในผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้
ป่ วยที่มีไขมัน ในเลื อดสู ง ที่ ใ ช้ beta-blockers จึง ต้อ งระวัง ผลดั ง
กล่าวด้วย

3 Calcium channel blockers ยาในกลุ่ ม นี้ ออกฤทธิ์ เ ป็ นยา
ขยายหลอดเลือดทำาให้สามารถลดความดันโลหิตได้ แต่ยาในกลุ่มนี้

แต่ละตัวอาจมีผลต่อการทำางานของหัวใจต่างกัน เช่น nifedipine,
amlodipine, felodipine จะเพิ่ ม อั ต ราเต้ น ของหั ว ใจ แต่ บ างตั ว
เช่น verapamil, diltiazem ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งความ
แตกต่ างนี้ จะใช้ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ช่ว ยพิ จารณาในการเลื อ กใช้ ย าสำา หรับ ผู้

ป่ วยแต่ละคน ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยาในกลุ่มนี้ คือ เท้าบวม
ปวดศี ร ษะ หน้ า แดง nifedipine เป็ นยาที่ ได้ ร บ
ั ความนิ ย มและมี
ผลข้างเคียงไม่มากนั ก แต่ส่วน verapamil, diltiazem อาจทำาให้

เกิ ด อาการท้ อ งผู ก และ เกิ ด heart block ได้ จึ ง ไม่ ค วรใช้ ใ นผู้
ป่ วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
4

Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI)

แ ล ะ

Angiotensin

antagonists)

II

receptor

antagonists

(AII

4.1 ACEI ยาในกลุ่มนี้ เป็ นยากลุ่มที่ได้รบ
ั ความนิ ยมมากกลุ่มหนึ่ ง
เนื่ องจากประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ใ นการลดความดั น และมี ผ ลในการ
ป้ องกันการเกิดภาวะหัวใจโต ตลอดจนยังมีผลดีต่อไตและหลอด

เลือดที่ไตจึงสามารถใช้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงและ

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะโรคไตร่วมด้วย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของ

ยาในกลุ่ ม นี้ คื อ อาการไอแห้ ง ๆโดยเฉพาะในสตรีแ ละผู้ สู ง อายุ
อาการอื่ นเช่ น การรับ รสเฝื่ อนไป ระดั บ โปตั ส เซี่ ย มสู ง ความดั น

โลหิตตำ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ยาเป็ นครั้งแรกซึ่งต้องระวังอย่าง
มากในผู้ท่ีได้รบ
ั ยาขับปั สสาวะปริมาณสูงหรือผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

ยานี้ มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดที่ไตตีบเพราะจะทำาให้

เกิดไตวายเฉียบพลันได้ นอกจากนี้ ยังห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์เพราะ
มีความเสี่ยงจะทำาให้ทารกผิดปกติและมีความดันโลหิตลดลง

4.2 AII antagonists ยาในกลุ่ มนี้ ให้ ผ ลในการรัก ษาและอาการ
ข้างเคียงจะคล้ายคลึงกับการใช้ ACEI แต่ไม่เกิดอาการไอเหมือน
กับผู้ใช้ ACEI
5. Alpha-blockers

ยาในกลุ่ มนี้ ออกฤทธิ์ย าในกลุ่ ม นี้ ออกฤทธิ์

เป็ นยาขยายหลอดเลือด อาการข้างเคียงที่สำา คัญจากการใช้ยาใน

กลุ่มนี้ คือทำาให้เกิดความดันโลหิตตำ่าขณะเปลี่ยนท่า รวมทั้งอาการ

ปวดศีรษะและอ่อนเพลียซึ่งเป็ นอาการที่พบได้ในการใช้ยาลดความ

ดั น โลหิ ต ทั ่ ว ไป ย าใ นกลุ่ มนี้ มี ข้ อ ดี คื อ ไม่ มี ผ ล ข้ าง เ คี ย ง ท าง

metabolic และระดั บ ไขมั น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผลทางคลิ นิ ก ของ
ยากลุ่มนี้ กลับไม่ดีนัก ในปั จจุบันยากลุ่มนี้ ไม่เป็ นที่นิยมใช้มากนั ก
ในการควบคุมความดันโลหิต แต่ยังมีท่ีใช้บ้างในผู้ป่วยที่มีความผิด
ปกติของไขมัน หรือในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

ข้อแนะนำาอื่นๆเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

- ปั จจัยความสำาเร็จในการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตาม
เป้ าหมายนั้ นได้แก่ความร่วมมือของผู้ป่วยในการรับ

ประทานยาอย่างต่อเนื่ อง สมำ่าเสมอ รวมทั้งให้ร่วมมือใน
การปรับเปลี่ยนการดำาเนิ นชีวิตให้เหมาะสม

- การเลือกใช้ยาเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงนั้ น อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของแพทย์ โดยที่การเลือกชนิ ดของยาที่

รักษาจะขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเป็ นหลัก (ทั้งความรุนแรง
ภาวะแทรกซ้อนของโรค สภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วย ฯ)
ดังนั้ นจึงไม่สามารถนำายามาใช้ร่วมกันได้ หรือไม่สามารถ
แนะนำาให้ผู้อ่ ืนนำาไปใช้เพื่อลดความดันโลหิตได้

เอกสารอ้างอิง
The

seventh

report

of

the

Joint

Nation

Committee

on

Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure
The JNC 7 report.

JAMA 2003; 289: 2560-2572.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful