You are on page 1of 5

Protok nr 1 /2015

z zebrania mieszkacw osiedla Rynek


z dnia 29 wrzenia 2015 r., ktre odbyo si
w Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju,
przy ulicy Sdeckiej 2

1.

W dniu 29 wrzenia 2015 r. odbyo si zebranie mieszkacw osiedla Rynek w


Rabce-Zdroju. Przewodniczca zarzdu osiedla dokonaa otwarcia pierwszego terminu
zebrania o godzinie 17.00, po czym na podstawie wpisw obecnych mieszkacw na
licie obecnoci nie stwierdzia wymaganego quorum. Po pitnastominutowej przerwie,
zarzdzonej zgodnie ze statutem nastpio otwarcie drugiego terminu zebrania.

2.

Protokolantem zosta wybrany czonek zarzdu osiedla pan Maciej Kolaczyk.

3.

Porzdek Zebrania Mieszkacw Osiedla Rynek 29 wrzenia 2015 r.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie zebranie i przyjcie porzdku obrad


Sprawozdanie z dziaalnoci Rady Osiedla
Zapoznanie z planami inwestycyjnymi na kolejne lata Osiedla Rynek
Wolne wnioski
Dyskusja
Podjcie uchwa w sprawie rodkw na remonty i inwestycje na terenie

Osiedla Rynek
7. Zamknicie zebrania
Nikt z obecnych na zebraniu nie wnis zastrzee do przedstawionego porzdku obrad
zebrania.
Ad. 1
Przyjcie porzdku obrad:
Gosowanie: za - 48
przeciw - 0
wstrzymujce si 0

Ad. 2
Rada osiedla przedstawia sprawozdanie ze swojej dotychczasowej dziaalnoci, ktre
zawierao nastpujce informacje:

-Komitet osiedlowy zosta wybrany na zebraniu osiedlowym, ktre odbyo si 6 lutego


biecego roku, natomiast swoj dziaalno prowadzi od marca. W swej krtkiej dziaalnoci
Komitet podj nastpujce dziaania:
-sporzdzono dwie petycje tj. jedn w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy
Gilwka, natomiast druga dotyczya budowy sieci wodocigowej na teje ulicy;
-Komitet przeprowadzi zbirk podpisw mieszkacw ulicy Gilwka popierajcych
petycj i w tym miejscu nale si serdeczne podzikowania dla Pani Heleny Habieda, ktra
mimo i nie jest czonkiem Komitetu, w bardzo duym stopniu pomoga w zbirce podpisw;
-obie petycje poparte podpisami mieszkacw zostay za porednictwem Radnej
naszego osiedla zoone na sesji Rady Miasta jako wnioski formalne;
-czonkowie Komitetu przyjmowali rwnie od mieszkacw wszelkie propozycje
inwestycyjne, ktre naley wykona na naszym osiedlu, spord ktrych cze zostaa
przedstawiona, a cz zostanie przedstawiona przez Radn na sesjach Rady Miasta w
formie wnioskw formalnych jako potrzeby mieszkacw, ktre musz zosta zaspokojone;
Na tym etapie na zebraniu zjawi si Pan wiceburmistrz Robert Wjciak, ktry dokona
odczytu realizacji zada przez wydzia SRG na Osiedlu Rynek w 2015 r. Ponadto Pan
wiceburmistrz odpowiada mieszkacom na zadawane przez nich pytania, ktre dotyczyy:
-zabezpieczenia starego mietniska na Zaborni;
-bardzo dugiego czasu jaki zajmuje projektowanie cigu latarni na ulicy Gilwka;
-terminu zaprojektowania i wykonania wodocigu oraz kanalizacji na ulicy Gilwka.
Ad. 3
W nastpnej kolejnoci nastpio zapoznanie mieszkacw z planami inwestycyjnymi
na kolejne lata na terenie Osiedla Rynek, ktre opieray si o propozycje zgaszane przez
mieszkacw osiedla. Skaday si na nie propozycje inwestycyjne z utworzonej przez Rad
listy nr 1, czyli te, ktre mog by zrealizowane za pienidze przeznaczone na rozwj
osiedla oraz propozycje z utworzonej prze Rad listy nr 2, czyli te, ktre musz by
zrealizowane za pienidze z budetu gminy. Byy to nastpujce propozycje:
Lista nr 1:
1. Ul. Wska- dokoczy asfalt na tej ulicy.
2. Ul. Kiliskiego odwodnienie drogi dojazdowej oraz budowa dywanika asfaltowego
naprzeciw Dubiel Vitrum.
3. Ul. Bystra- nawierzchnia asfaltowa plus odwodnienie starego odcinka drogi.

4. Ul. Gilwka polacze gwne linie owietleniowe aby caa ulica Gilwka bya
owietlona przy gwnych odcinkach drogi.
5. Ul. Kiliskiego odwodnienie drogi dojazdowej oraz budowa dywanika asfaltowego
numer drogi 4930
6. Monta latarni na bocznym odcinku ulicy Gilwka tzw. Kapicwka
Lista nr 2
1. Woda i kanalizacja ulica Gilwka.
2. Parking i droga dojazdowa do cmentarza komunalnego na ul. Kiliskiego.
4. ul. Gilwka budowa drogi czcej Gilwk z drog krajow numer 7, (tzw. droga do
bacwki).
5. Remont bocznej czci Gilwki tzw. Kapicwki
6. Budowa parkingu przy kociele parafialnym.
Ad.4
Mieszkacy zgosili Radzie Osiedla wnioski w nastpujcych sprawach:
1. Uzupenienie koszy na mieci przy awkach na ulice Gilwka.
2. Mieszkacy uwaaj ze pasy przy banku s im nie potrzebne wrcz musz zbyt
daleko do nich i i chcieli mie pasy koo mostu na ul. Kiliskiego.
3. Utworzenie pasw za mostem na Kiliskiego w stron lunaparku przed lewiatanem,
niemoliwe przejcie na rodku skrzyowania.
4. Wniosek formalny w sprawie zabezpieczenia starego mietniska, oraz jakie Urzd
Miasta w tej gestii wyda rozporzdzenia, jak do tego starego mietniska wypowiadaj
si ekolodzy, i czy odpowiednio mieci s zabezpieczone. ( gos mieszkacw by taki
ze podobno miay by tam budowane jakie rury odprowadzajce smrd z
rozkadajcych si mieci, i dlaczego nikt nie kontroluje w leci poarw jakie w tej
okolicy wybuchaj !
5. Usprawni wyjazd z ul. Gilwka, ograniczona widoczno i ciki wyjazd
mieszkacw. ( jeden mieszkaniec chcia by mu wiata tam zrobili.) myl ze jakie
lustro powinno usprawni wyjazd.
6. Zabezpieczy drog przy osuwisku , zrobi tak inne odwodnienie drogi poniewa caa
woda z opadw deszczy pynie t drog w stron osuwiska co tylko napitrza
osuwanie si zwaw ziemi z ul Gilwka.
7. Proba mieszkacw aby uzupenili in ubytki wypukane przez wod midzy pytami,
prosz u uzupenienie betonu midzy pytami jest to ul Gilwka jak koczy si asfalt a
zaczyna trylinka a do ulicy Gancarskiej.

8. Mieszkacy wnioskuj o lampy na bocznych ulicach Kiliskiego.


9. Mieszkacy wnioskuj o latarnie na ul Gilwka, oraz boczna Gilwka Kapicwka
oraz w stron tzw. drogi na bacwk(podobno supy ju tam s ale owietlenia nie
ma)
10. Mieszkacy wnioskuj o obnienie chodnika na ul Gilwka poniewa zim jest
problem by dwa samochody w pewnych odcinkach si mijay i mieszkacy uwaaj
ze mogli by korzysta z niskiego chodnika.
11. Mieszkacy wnioskowali o ustalenie pierwszestwa przejazdu na ul. Gilwka, chodzi
kto ma pierwszestwo wyjazdu czy zjazdu na zwonym odcinku.
12. Mieszkacy wnioskuj ze nie chc aby bya robiona inwestycja na cmentarzu
komunalnym, wnioskuj o przeniesienie tej caej kwoty na budow kanalizacji i
wodocigu na ul. Gilwka.
Ad. 5
W trakcie dyskusji wszyscy obecni na zebraniu mieszkacy podkrelali, i wykonanie
sieci wodocigowej i kanalizacyjnej na ulicy Gilwka jest dla nich najwaniejsze, gdy
sytuacja dostpnoci wody na tej ulicy jest katastrofalna. Mieszkacy podkrelali, e w
pierwszej kolejnoci powinno si zaspokoi podstawowe potrzeby, ktre s niezbdne do
egzystencji czowieka, a dopiero w dalszej kolejnoci realizowa inne zadania.
Ad. 6
Na zebraniu zostay podjte dwie uchway:
1 pierwsza uchwaa o sygnaturze I/1/15, ktra dotyczya okrelenia zadania do
realizacji na rok 2016 w ramach przewidzianych rodkw budetowych Gminy RabkaZdrj w dyspozycji Osiedla Rynek
Przebieg gosowania:
Za-45
Przeciw-0
Wstrzymao si-3
2- druga uchwaa o sygnaturze I/2/15. Ktra dotyczya okrelenia zadania do realizacji w
2016 roku w ramach zada budetowych Gminy Rabka-Zdrj wytypowanych przez
mieszkacw Osiedla Rynek
Przebieg gosowania:
Za-48
Przeciw-0
Wstrzymao si-0

Ad. 7
Przewodniczca Rady Osiedla Rynek dokonaa zamknicia obrad o godzinie 18.35.

.
Protok sporzdzi

Przewodniczca Zarzdu