You are on page 1of 34

TRIBUNA

SINDICAL
Boletín informativo del Sindicato Unitario
nº 29 Diciembre 201 5

SU

NO A LA PRECARIEDAD
NO A LA CONGELACION SALARIAL
CONTRA LA REFORMA LABORAL
TRABAJADORES DE METRO

SUMARIO:
Editorial.................................................................................. 03
Marea Pensionista................................................................. 06
25 de Noviembre................................................................... 08
Responsabilidad??................................................................ 1 3
XII Certamen Relato Breve.................................................... 1 7
Tiempo de Ocio......................................................................1 9
Comité de Empresa............................................................... 20
Rincon de Antonio..................................................................32
Mosaico No terrorismo........................................................... 33
2

Sindicato Unitario

Editorial
Convenio, ya llegó, llevamos demasiados años sin negociar,
prorroga, tras prorroga hemos ido capeando la crisis y es el
momento de volver a respirar.
Afortunadamente la primera Asamblea ha sido multitudinaria, y
además ha habido prácticamente unanimidad en el apoyo a la
plataforma presentada por el comité de empresa en pleno.
Esto nos da buenas vibraciones de cara a enfrentarnos al tigre
dormido, que sacará cada una de sus garras poco a poco.
De momento ya han hecho, fuera de acta una estimación
aproximada del coste de las reivindicaciones de la parte
socialY.
Preguntan si nos hemos vuelto locos, pero no le dan mayor
importancia ya que están convencidos de que como en otras
ocasiones la plataforma que se tratará será la suya.
En la última reunión a cierre de esta revista ya la pusieron
encimas de la mesa, solo tres puntosY
Pero que puntos, a saber:

1 ) 4 años de vigencia
Esto quiere decir que os ato corto y tengo paz cuatro largos
años.
Sindicato Unitario

3

2) Organización del trabajo/Jornada
En Mantenimiento:
• Regularización de coberturas de actividad.
• Adecuación del calendario laboral o la jornada pactada en
convenio mejorando la conciliación laboral/personal.

En Operaciones:
• Revisión/ adecuación de los turnos de trabajo para adaptar la
oferta a la demanda mejorando la conciliación laboral/
personal.
Traducción: Cambio absolutamente todo, me ahorro un dinero
en guardias, plus festivo..etc.
Adapto al personal de manera que justifico la merma de
puestos existente y quedo como un rey porque con lo que me
ahorro subo un poco el sueldo para que no se note tanto a final
de mes la bajada salarialYMás o menos.
Ah! Se me olvidaba y aún me queda un poco para mejorar
alguna contratación y así entrar en uno de vuestros puntos
irrenunciables.

3) Clasificación Profesional:
• Adaptación a la legislación vigente, pasando de categorías a
grupos dando respuesta a las nuevas exigencias de la
empresa, valorando la contribución de los puestos de trabajo a
las necesidades, y fomentando donde sea necesario la
polivalencia.
4

Sindicato Unitario

Aquí sí que ya dejamos de escondernos, directos al grano, en
cada grupo todo el mundo será intercambiable, volvemos con
la valoración de puestos (objetivos, primas variablesYdepende
de cómo te portes, etc.).
Tenemos que pasar a los DIT a convenio, y aprovechamos
para en cierta medida hacer a todo el mundo DIT. Una
Paradoja.
Pues así están las cosas, en estos momentos seguimos con la
discusión de quien presidirá la mesa de negociación, el tiempo
pasa y de momento solo pasa eso.. el tiempo, porque está
claro que la distancia entre empresa y trabajadores a día de
hoy es abismal.

Felices Fiestas!

Sindicato Unitario

5

MAREA PENSIONISTA
JORNADA DE MOBILITZACIÓ EN DEFENSA
DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
El passat dimecres 25 de Novembre es van portar a terme
concentracions davant dels Instituts Nacionals de Seguretat
Social i altres organismes de l’Estat a Barcelona i a la seva
àrea metropolitana. Aquesta jornada de mobilització va estar
coordinada a nivell estatal i dona continuïtat a un moviment
que porta anys alertant sobre el progressiu empobriment dels i
les nostres pensionistes.
L’acció va consistir en la
concentració i presentació,
davant de l’INSS, de la
plataforma per la revisió
automàtica de les pensions
amb l’IPC i per la derogació
de les darreres reformes del
sistema de pensions.
Les reivindicacions de la
Marea Pensionista son:
1 ) Que les pensions es
contemplin
en
els
presupostos generals de
l’Estat com una despesa més, sense eliminar quotes de la
feina. Recuperant, amb les cotitzacions, el fons de reserva de
la Seguretat Social.
6

Sindicato Unitario

2) Reimplantar un model de revalorització automàtica de les
pensions en relació a l’IPC per assegurar el manteniment del
poder adquisitiu, començant pel 1 .9% perdut el 201 2.
3) Jubilació als 65 anys.
4) Dret als subministraments bàsics garantits.
5) No al coopagament o repagament.
6) Oposició a la privatització dels serveis públics.
7) Defensa i millora del model actual de pensions públiques per
avançar cap a un model de pensions i salaris que estiguin, com
a mínim, per sobre dels 1 000 € mensuals.
Des del S.U. fem suport a la Marea Pensionista i us animem a
fer el mateix, el benestar dels nostres pensionistes es una
qüestió de justícia en vers de les persones que han conquerit
amb la seva lluita molts dels drets dels que gaudim tots i totes,
fem-els’hi suport!

www.mareapensionista.org

Sindicato Unitario

7

25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
El 1 981 es va declarar el 25 de Novembre com el Dia Internacional
de No Violència contra les Dones. Aquesta decissió va sorgir durant
la primera Trobada Feminista de Latinoamèrica i del Carib que es va
celebrar aquell any a Bogotà (Colòmbia). Es va triar aquesta data en
record de l’assassinat, l’any 1 960, de tres activistes polítiques a
República Dominicana per part de la policia secreta de la dictadura
de Trujillo, l’any 1 999 l’ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.
A Barcelona es va convocar una manifestació a la Rambla de
Canaletes, us hi adjuntem el manifest de les organitzadores i ens
sumem al mateix, NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA!
NO MORIM, ENS MATEN. Contra la violència masclista,
AUTODEFENSA FEMINISTA

Avui, Dia Internacional per a la No violència contra les Dones i les
Nenes, som aquí per manifestar de nou el rebuig contra la violència
masclista, el rebuig contra una violència que segueix volent sotmetre
les dones, lesbianes i trans, envaint tots els àmbits de la nostra vida.
Denunciem la pervivència del sistema heteropatriarcal i
capitalista, origen i nucli de totes les violències.
Denunciem la cultura masclista que encoratja, estimula, consent i
atia l’ús de la violència contra les dones com exercici de poder i
domini. Una cultura que legitima i perpetua aquesta violència a partir
8

Sindicato Unitario

de diversos sistemes i espais: la militarització de les societats, la
categorització dels cossos i les vides, l’apropiació del cos i la
sexualitat femenina, els vincles amorosos subordinats, la feminització
de la pobresa, la imposició de normes estètiques impossibles, els
mandats heteronormatius, els racismes, els classismes, la normativitat
funcional, i tants d’altres.

Denunciem totes aquelles violències que se sumen i interseccionen
en la diversitat que acull el ser dones.
Manifestem que les violències masclistes no són aïllades i
particulars, no són allò que succeeix a una dona concreta sinó que les
vivim totes i s’inscriuen en les nostres vides i els nostres cossos.
Manifestem que totes nosaltres, totes les que som aquí, som expertes
en l’experiència de la violència masclista. En un àmbit o en diversos;
en nosaltres mateixes o en dones properes: amigues, col•legues,
germanes, mares, filles, àvies, nebodes, netes, cunyades, ties… D’una
manera o de diverses, totes coneixem la violència pel fet de ser dones.
Manifestem que estem fartes del silenci entorn els perpetradors de la
violència, de la no responsabilització dels agressors, de l’absència de
reconeixement i de resposta institucional.
Denunciem que la violència contra les dones és la més greu,
sistemàtica i impune vulneració dels drets humans de la meitat de la
població de la nostra cultura occidental.
Denunciem la violència estructural que opera a través de l’àmbit
jurídic i policial culpabilitzant les dones i estigmatitzant-les quan no
confien en els recursos legals que se’ls hi ofereixen; desprotegint-les
en exigir la seva adequació als sistemes jurídico-penals enlloc
d’adequar els sistemes a la diversitat de les necessitats de les dones.
Responsabilitzant-les a la fi de la violència viscuda.
Sindicato Unitario

9

Denunciem la violència estructural que opera a través de l’àmbit
laboral amb feines precàries, sous baixos, atur elevat. La que obeeix
al capitalisme acarnissat dels tractats de lliure comerç que s’apropia
del capital femení en el seu benefici.
Denunciem la violència estructural que opera a través de les
retallades en l’àmbit social, deixant les dones que pateixen violència
directa en situació de desempar i victimitzant-les doblement. La
violència que col•loca les persones dels serveis d’atenció a límits
d’explotació amb l’excusa de la crisi i les retallades.
Denunciem la violència estructural que opera a través de l’àmbit de
la salut coaccionant la llibertat dels cossos de les dones legislant-los,
cancel•lant-los i violentant-los.
Denunciem la violència estructural que opera en l’àmbit
d’ensenyament obviant models coeducatius i cooperatius mantenint
currículums escolars i plans d’estudi que vehiculen la cultura de la
violència.
Denunciem que som davant d’una greu problemàtica de salut pública,
on les estadístiques oficials només assenyalen la punta visible de
l’iceberg d’una xacra molt estesa i d’arrel profunda.
Denunciem la violència institucional que sosté i manté aquestes
estructures sense reconèixer i assumir la responsabilitat cabal en
l’eradicació o la perpetuació de la violència vers les dones.
Denunciem les polítiques de maquillatge que ens esgoten i ens
espremen.
Denunciem la violència institucional que no intervé en
l’enculturació neomasclista de la nostra societat; que s’apropia el
discurs feminista obviant el fons i les pràctiques que implica; que es
limita a gestionar minsos recursos que de cap manera arriben al fons
10

Sindicato Unitario

d’una problemàtica que pot anomenar-se feminicidi; que incompleix
els propis compromisos legislatius en no desplegar els efectes que
haurien d’emanar de les normes.

Denunciem la violència institucional que minimitza, aïlla, dispersa i
oculta, la magnitud de la violència contra les dones no abordant-la des
de les dimensions simbòliques i estructurals que la legitimen i
sustenten, actuant així com a còmplice d’aquesta violència.
Manifestem i recordem: a qui calla, que el silenci el fa còmplice de
la violència; a qui no escolta, que triar la ignorància el fa responsable;
i a qui pot fer-ho i no actua, que no prendre mesura és una forma més
de violència.
Com cada any,
seguim i seguirem
denunciant
i
recordant, avui i
sempre, que la
violència
és
responsabilitat de
qui l’exerceix, no
de qui la pateix.

I per la construcció
d’una
societat
digna, lliure de
violències per a
totes i per a tots:
• ESCOLTEU-NOS. La saviesa femenina i el moviment feminista
són la clau de la transformació cultural i social. Sense les dones no hi
ha revolució.
Sindicato Unitario

11

• MIREU-NOS. Som milions de dones sostenint la vida i construint
relacions lliures de violència. Les pràctiques de llibertat femenina són
mediació universal per la transformació de la feminitat i la
masculinitat.
• VEIEU-NOS. El reconeixement a la diversitat és el principi de la
llibertat. Sense dones lliures no hi ha països lliures.
• RECONEGUEU-NOS. Les dones teixim xarxes i sense xarxes no
es pot abordar el canvi social. Les organitzacions de dones feministes
som referents de voluntat i acció política per la llibertat, la vida,
l’equitat, la pau i la sostenibilitat.

El nostre saber feminista és imprescindible per acompanyar i
guiar la transformació social que nosaltres fem cada dia, amb el
nostre dia a dia.
Les unes al costat de les altres, practicant l’autodefensa feminista,
diem PROU a les violències masclistes i ens donem suport per
gaudir de vides i relaciones lliures perquè:
PERQUÈ ENS HI VA LA VIDA.
PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE, I LLIURE DE
VIOLÈNCIES.
PERQUÈ ENS VOLEM VIVES, I ALEGRES, I SANES, I
FORTES, I JUNTES!!!
https://novembrefeminista.wodpress.com
12

Sindicato Unitario

¿RESPONSABILIDAD?
Responsabilidad: Palabreja maravillosa, que pronunciada
según en qué foros, provoca sonrisas hipócritas, y en otros
foros, una sensación parecida a la urticaria.
La definición de esa palabra, tiene diversas acepciones:
* Cualidad de responsable.
* Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra
persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra
causa legal.
* Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible
yerro en cosa o asunto determinado.
* Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado
libremente.
Estamos más que seguros, que en la parte empresarial del
Comité de Seguridad y Salud (CSS), la responsabilidad, y en
concreto la tercera y cuarta
acepción, les provoca una
sensación parecida a la urticaria.
Y lo decimos con conocimiento
de causa, porqué hemos
comprobado que rehúyen las
responsabilidades, como una
zorra rehúye a los perdigones.
Hay una infinidad de temas de seguridad y salud estancados,
bien porque no hay contestación, o bien porque “escurren el
bulto”. Creemos, que con la esperanza que los temas
espinosos se pudran o caigan en el olvido.
Sindicato Unitario

13

Hay procedimientos de seguridad, que están en “revisión” por
un grupo de “expertos” de la empresa. Entendemos que deben
estar revisando, un documento con una extensión como la
trilogía del “Señor de los Anillos”, porque llevan años
revisándolos.
Estamos hablando de procedimientos de seguridad, que como
algunos están en el proceso de revisión, algunos responsables
de aplicarlos y con la nada despreciable intención de salvarse
el culo delante de posibles responsabilidades, como
accidentes con muertos o heridos graves, o
como en incidentes graves que tienen
afectación en la seguridad colectiva, se van
parcheando unilateralmente, además, sin
que la parte social pueda efectuar
aportaciones o alegaciones, incumpliendo
resoluciones de Inspección de Trabajo.
Pero sobre incumplir resoluciones son unos expertos, sino que
se lo digan a los Operadores del Telemando de Energía, dado
que hay diversas resoluciones de Inspección y propuestas de
sanciones, por no cubrir con dos técnicos por turno de trabajo,
el puesto del telemando de energía, obligando al técnico
aislado a efectuar toda la jornada delante del puesto de
trabajo, denegándole el derecho a efectuar el descanso
reglamentario, al cual tiene derecho todo trabajador/a de
Metro.
Hay graves incumplimientos de
procedimientos de seguridad
eléctrica, como los que realizan
algunos “responsables”.
14

Sindicato Unitario

Ponemos como ejemplo, los
que se dan en la unidad de
Subcentrales, dado que
algunos responsables envían
a los operarios a realizar
trabajos, en los cuales no se cumplen los requisitos de la
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), o
delegando gestiones preventivas relativas a la CAE a sus
subalternos, que por responsabilidad procedimental, les
corresponde a ellos.
Luego tenemos, las malas praxis en el tema de la CAE, que se
están permitiendo desde la Unidad de Proyectos de Energía AT
y Tracción.
Este departamento, gestiona la mayoría de trabajos de
empresas externas para reformas o mejoras en las salas
técnicas de alta tensión, permitiendo y consintiendo, que los
trabajadores externos realicen trabajos bajo condiciones que
no se permiten al personal de Metro, sin disponer de la
documentación requerida en la CAE, o con la documentación
caducada o incorrecta, sin la presencia obligada de un
Recurso Preventivo, o como hemos visto últimamente,
obligando con una llamada de teléfono, a asumir
responsabilidades a un operario de Subcentrales, para permitir
que trabajadores externos entren en una sala de AT sin
autorización administrativa y sin el
consentimiento del Coordinador de
Seguridad de la obra, además el
técnico de Proyectos, no tienen
ninguna autoridad directa sobre el
operario de Subcentrales.

Todo un ejemplo de manual, de mala praxis preventiva.
Sindicato Unitario

15

En el pleno del CSS del 11 de
noviembre,
desde
nuestro
sindicato
realizamos
una
exposición de varios escritos de
entrada a la Unidad de
Prevención, relatando cuestiones
como las expuestas, con el objeto
de que tuvieran conocimiento de
causa de primera mano de esas
“anomalías”, y para recordarles,
que el cargo también conlleva

responsabilidades.

Les recomendamos que le pongan muchas velas a San Metro.
Porqué si este santo patrón cogiera la baja (debido al mucho
absentismo que hay entre los trabajadores/as de Metro), y
ocurriera una desgracia en una sala técnica de alta tensión, no
podrán alegar desconocimiento de causa, delante de la
autoridad laboral, o
delante del juez de lo
penal (si procediera), y
deberán de asumir
responsabilidades,
porqué así lo hemos
hecho constar en un
documento oficial, como
es una acta del Comité
de Seguridad y Salud.

Salud y lucha.

16

Sindicato Unitario

XII Certamen de Relato Breve
RAIMUNDO ALONSO
En esta ocasion, os adjuntamos el tercer relato finalista del XII
Certamen de Relato Breve RAIMUNDO ALONSO, en el que se
presentaban a concurso relatos con el tema: “Un Metro de
350 palabrasY”
3º Finalista: “Luces” de María Toraño Caso.

" LUCES "
Hacía poco de la inauguración del Simulador Solar y aún no
habíamos ido a verlo, así que aquella mañana la excitación
llenaba la casa.
Por mucho que les hubiese explicado a los peques lo que era
la luz real y les hubiese llenado las paredes de dibujos de
soles rechonchos y amarillos no terminaban de entenderlo.
Ni siquiera Paula ni Car y eso que sólo les saco seis años.
Ellas nacieron meses antes de las Nubes por lo que sus vidas
han transcurrido siempre en los túneles y en casas con
ventanas tapiadas.
En mi familia, la única que sabe lo que es la luz del sol soy yo
y lo recuerdo con la vaguedad de la infancia, con la misma
nostalgia del mar.
Cuando me levanté, Paula estaba dándoles el desayuno a Iago
Sindicato Unitario

17

y a Vicky que no paraban de hablar: “¿Nos quedaremos
ciegos?”. “Yo no me quiero quemar”. “En la clase dicen que
vamos a ver colores nuevos”. “¿Será redondo como en los
dibujos que nos hace Pam?”.
Me quedé mirándolos apoyada en la puerta. Justo en ese
momento Cat salió de la ducha y me dio un beso. “Va a ser un
gran día”, susurró.
Nos preparamos bien –capuchas, gafas, manoplas- y bajamos
al portal. Nuestro edificio tiene acceso directo a los túneles así
que nos ahorramos la carrera que supone salir a la calle.
Los niños nos paraban de cantar y Cat y Paula empezaron a
bailar. Tuve que unirme. Recorrimos las viejas vías saltando y
el trayecto se hizo cortísimo. De los trenes subterráneos no me
acuerdo. Eso se terminó incluso antes de que naciese yo.
Según nos íbamos acercando a la zona empezamos a notar
calor y cierto resplandor comenzaba a asomar entre las
curvas.
- ¿Sabéis por qué han instalado ahí el simulador?- preguntó
Iago.
- Yo sí.- dijo Vichy- Nos lo explicaron en el cole. Hicieron unas
excavaciones de esas para encontrar cosas viejas y apareció
un cartel que ponía: “Sol”.
Sonreíamos los cinco y echamos la última carrera cogidos de
la mano.
Maria Toraño Caso.
18

Sindicato Unitario

TIEMPO DE OCIO
¿Qué hacer en Barcelona, gratis o a un precio muy reducido?
Barcelona es una ciudad con una variedad de ocio muy
atractiva aunque no siempre asequible a todos los bolsillos. En
la página http://guia.barcelona.cat/es podemos encontrar todas
las actividades que se realizan en Barcelona y, aunque muchas
tienen un precio alto, también se pueden encontrar muchas
gratuitas o a muy buen precio.
Si se hace una búsqueda normal, aparecerán primero las de
pago pero podemos hacer una búsqueda avanzada, por
barrios, donde ya aparecerán diferenciadas las de pago de las
gratuitas. En las de pago, también podemos buscar por precio.
Hay actividades muy económicas para toda la familia.
¿Qué podemos encontrar? Teatro para niños y adultos,
conciertos, fiestas populares, rutas, actividades deportivas,
cine, ferias, exposiciones, talleresY un gran abanico de
actividades para todos los públicos.
Y, teniendo presente las fechas que se acercan, creemos que
es una página muy interesante para poder tener entretenidos a
los niños durante las vacaciones navideñas sin dejarnos el
sueldo en ello.

Sindicato Unitario

19

COMITÉ DE EMPRESA
Pleno del 01 /1 0/201 5
Se realiza el pleno en Zona
Franca II por los hechos
ocurridos la semana anterior
por los grafiteros.
Se mantiene reunión con el
Sr. Grau y la Sra. Macias que
nos explican que habrá un
incremento de vigilantes,
triplicando la presencia en
algunas
franjas horarias.
Indican que este aumento de
plantilla de vigilantes es
vigente desde el mismo día 01
de octubre y que tienen
pendiente una reunión con el
Ayuntamiento de Barcelona
en la que se le solicitará que
den apoyo a Metro con
Guardia Urbana y Mossos de
Escuadra.

colectivo Metrers Precaris que
explican sus inquietudes
respecto a su situación de
precariedad y como se puede
revertir. Solicitan ser tenidos
en cuenta en el próximo
convenio. Han enviado un
comunicado a todos los
sindicatos explicando sus
reivindicaciones.
Este
colectivo engloba a AACs de
verano y relevistas.

Información
de
Permanente del C.E. :

la

- Hay resolución
de
inspección sancionando a la
empresa por no hacer
concurso oposición en la
última incorporación de
personal a los centros CIAC.

Energia.-

Se ha presentado una
demanda de la sección de
Pleno del 08/1 0/201 5
energía reclamando por una
merma de derecho. Se
Se presentan compañeros del pregunta al sindicato que la
20

Sindicato Unitario

ha puesto si tiene razón de
ser ahora que les han dado
una nueva categoría, indican
que como son denuncias
individuales, han de ser ellos
los que tomen la decisión.

OLAs T/P.En la reunión mantenida
sobre los Operadores de
Líneas Automáticas
se
comunicó que uno de ellos no
ha superado el período de
prueba. Se da el caso que es
el único AAC de la bolsa de
verano que superó el examen
de OLA. Se le ha notificado al
compañero dos días antes de
que finalizaran los seis
meses. Si uno no supera el
período de prueba debe
volver a su puesto de trabajo,
es decir, a la bolsa de verano
pero Personal no sabe cuál
será su situación ahora.
Se acuerda
hacer
escrito
a
Personal
solicitando
que permanezca en la bolsa
de verano sin perder
Sindicato Unitario

escalafón y se pedirán los
motivos por los que no ha
pasado el período de prueba.
Se da también el caso que
están
contratados
para
trabajar semanas alternas y
con vacaciones fuera del
período estival.
SU matiza que, al no ser
relevistas y al estar en el
mismo turno de trabajo que
los OLAs a tiempo total, les es
de aplicación el pacto de
CTOs igual que al resto del
colectivo.
Se acuerda mirarlo con las
asesorías.

Reunión de permisos.Se debería pedir a la empresa
que se consideren todos los
permisos retribuidos y, si no
se entrega el justificante, se
descuente al mes siguiente ya
que, con la nueva ley de la
Seguridad Social, podemos
tener problemas en las
nóminas porque obliga a
grabar las incidencias el
mismo mes que ocurren.
21

Se da el mismo problema con
los procesos de IT. Si algún
compañero tiene que coger la
baja después del día 25 del
mes en curso (día de cierre de
la nómina) no se podrá
computar este hecho hasta el
mes siguiente.

Se acuerda por parte de todo
el Comité presentar un
Conflicto Colectivo. Se debe
recabar información
de
concursos oposición de tres o
cuatro años hacia atrás.

Se acuerda hacer un escrito a
la empresa solicitando que
reinvierta el concepto de
“permiso no retribuido” a que
se grabe como “permiso
retribuido” pendiente del
justificante oportuno.

Se solicita a Prevención que
haga un escrito pidiendo el
personal,
de
empresas
externas, que ha estado
trabajando en Can Zam.

Resolución inspección.-

Se propone nombrar a los
miembros de la comisión
negociadora en función del
número de votos recibidos en
las elecciones al CE y no por
representación en el CE. Por
acuerdo de todos los
sindicatos, se acuerda que la
comisión se componga de
CGT 5, UGT 3, CCOO 2,
CPTC 1 , SU 1 y CIM 1 .

El inspector dictamina que a
las plazas que se oferten de
metro solo
podrá optar
personal
de metro,
excepto si
estas
plazas son corporativas en
cuyo caso será convocatoria
abierta a trabajadores de
cualquiera de las empresas
del grupo (TB, FMB,
Teleférico).
22

Material Móvil.-

Convenio.-

Se acuerda trabajar en una
plataforma unitaria y se
empiezan a debatir los puntos
que debe incluir la misma.
Sindicato Unitario

Varios :

funciones y responsabilidades
a su puesto de trabajo, por lo
► La empresa pide que que reivindican que se
seamos polivalentes en el renegocie su categoría en
trabajo pero, si a causa de este próximo convenio.
esta polivalencia el trabajador
se accidenta, lo sanciona por También manifiestan los
hacer funciones que no le problemas que hay para
corresponden.
cubrir plantilla y, que cuando
faltan, sus funciones las hace
Se acuerda:
seguridad lo que puede
derivar, a la larga, en una
a) Que prevención haga un externalización del servicio.
escrito a los trabajadores
informándoles de esto, sin Información
de
la
olvidar que es responsabilidad Permanente del C.E. :
de los trabajadores negarse a
realizar tareas que no están La empresa cita al CE el
dentro de sus funciones.
próximo 20/1 0 para hacer el
reconocimiento de partes de
b) Realizar un escrito urgente cara a constituir la mesa
solicitando información y una negociadora del convenio.
reunión sobre las órdenes
recibidas por los jefes de las Convenio Colectivo.funciones que no competen a
este colectivo.
Se dan los nombres de las
personas que compondrán la
comisión negociadora:

Pleno del 1 5/1 0/201 5

CGT: J.A. Ciércoles, E. López.
O. Sánchez, M. Cosano, T.
Se presenta un grupo de Ceballos
locutores CDIU indicando que UGT: C. González, J. Gómez,
la empresa ha añadido F. Soto
Sindicato Unitario

23

CCOO: R. Vercher, M. Benito
CPTC: M. Villanueva
SU: M. Portoles
CIM: J. Díez

recordando que tienen que
ofertar todas las plazas
primero internamente..

►   Se comenta que en
Se empieza a trabajar en Paral•lel se abrió una taquilla
consensuar una plataforma del vestuario masculino que
tenía candado pero no
unitaria.
nombre. Dicen que el
trabajador encontró sus cosas
Varios:
en la basura y dentro de la
►   Se comenta que ha taquilla habían puesto otras.
entrado una persona de la
calle para trabajar en Can Se comunica que el
Zam (al 75%) sin sacar trabajador afectado debe
convocatoria en las cocheras denunciar y el CE lo apoyará.
previamente.
►   En Roquetas pusieron los
La respuesta de la empresa carteles de que iban a abrir
es que no se han publicado las taquillas pero no avisaron
porque estas plazas son al CE y las abrieron sin que
provisionales hasta que se hubiera ningún miembro del
hagan los movimientos de CE presente.
todas las cocheras. Entonces
este compañero acabará en la Se acuerda hacer escrito
cochera que quede con recordando a la empresa que
las taquillas deben ser
vacantes.
abiertas ante un miembro del
El SU pregunta si esta CE.
persona ha salido de la bolsa
de verano a lo que contestan ►   Se comunica que las
inspecciones que se iban a
que no.
realizar
mañana
1 6/1 0
Se acuerda hacer un escrito quedan aplazadas al 30/1 0.
24

Sindicato Unitario

►   Se comunica que se ha
abierto un tribunal para ESEP
que se hace en jueves por lo
que no se asiste. Se mirará
que funciones se publican.
►   Se comunica que hay un
teléfono disponible para los
Delegados de Prevención en
Zona Franca y que hay que
pasar a recogerlo.

Pleno del 22/1 0/201 5
Se presentan compañeros
especialistas de Puerta
Cochera comentando que
hace 8 años se les ofreció
cambiar el sistema de fiestas.
Por matices diversos, los
trabajadores votaron que no a
ese cambio pero presentaron
una contrapropuesta a la
empresa que ha quedado sin
respuesta. Quieren que se
retome el tema.

Información
de
Permanente del C.E.:

la

- Se ha entregado a la
empresa un escrito solicitando
explicaciones sobre el porque
no ha pasado el período de
prueba un OLA al que se le
dijo que no lo pasaba la
prueba dos días antes de que
finalizará el período de
prueba.

Apertura de taquillas.Se solicitará que se ponga en
Roquetas escrito referente a
la próxima abertura de
taquillas.
Se acuerda hacer un escrito a
la empresa para que cumplan
los
procedimientos
de
apertura de taquillas.

Se explica que está
contemplado dentro del
apartado de racionalización
de horarios.
Sindicato Unitario

25

OLAs T/P.-

Varios:

Las asesorías ven factible un
conflicto colectivo por el tema
que no se respeta el acuerdo
que los OLAs se rigen por el
pacto de CTOs y porque el
calendario de semanas
alternas
no
ha
sido
consensuado con el CE.
Se
acuerda
interponer
demanda colectiva sobre
condiciones de OLA’s al 75%

►   El trabajo que hacía
Alstom en las cocheras de
línea 9 lo está haciendo
personal de Metro pero sin
que les hayan dado la
formación adecuada, sus
responsables les dicen que
lean las notas técnicas.

Se acuerda hacer un escrito
recordando a la empresa que
debe hacer formación antes
de dar funciones a los
Convenio.compañeros y se pedirá a los
Se realiza la terna solicitada compañeros que no hagan
de inspectores para ejercer de funciones para las que no
están formados.
mediador en la negociación:
1 º Rodrigo de la Torre,
►   En
formación
de
2º Blas Alascio,
Prevención
de Riesgos
3º Martínez Campillo,
Laborales hacen ver un vídeo
4º Vicario Sánchez,
en que cada vez que se dice
5º Francisco Castillo.
“empleado de Metro” sale un
Se realizará el escrito de la vigilante de seguridad y las
asamblea con horario de 9:30 indicaciones telefónicas que
y 1 6:30 y en la mesa estará dan no son las correctas.
presente
la
comisión
negociadora. Desde ahí se En su día la RE dijo que no
introducirá el tema de porque iba a cambiar el vídeo pero
hemos llegado hasta aquí y que darían la información
que pretende el CE con esta correcta.
plataforma.
26

Sindicato Unitario

Se
solicitará,
mediante Pleno del 29/1 0/201 5
escrito, que eliminen el vídeo
de la formación.

Información
de
►   Se comenta el caso de Permanente del C.E.:
una compañera relevista que
está al 1 00% durante 6 meses
ya que la persona a la que
sustituye es otro relevista que
estaba al 1 00%. Cuando
pasen los 6 meses pasará a
tener un 2º contrato al 75%.

►   Se presentan compañeros
de Metrers Precarios para
pedir información respecto a
la plataforma ya que no la
acaban de entender. Se les
dan explicaciones oportunas y
se les insta a que si tienen
más dudas además de
hacerlas llegar al CE, que las
expongan en la próxima
Asamblea, hecho que se hace
extensible a todos los
compañeros.

la

-Se entrega resolución de los
tres expedientes de Sant
Genís.
-Se informa del cierre del
funicular por mantenimiento.
-Se informa de que habrá una
petición de OLAs a tiempo
total, otra de OLAs a tiempo
parcial y que falta la de Cap
de LAs.
-Compañeros de Energía
entregan
un
escrito
solicitando
información
respecto a cuantos EMIs
hacen falta para poder pedir
RJs o vacaciones.
Se acuerda hacer un escrito
pidiendo cual es el criterio que
se sigue.
-Hay que recordar a la
empresa que hay que
terminar de regular la
categoría de ESEP.

Sindicato Unitario

27

Documentación OMMM.-

Varios:

El CIM dice que sigue faltando
documentación de los datos
solicitados sobre Operarios de
Mantenimiento de Material
Móvil.

►   SU manifiesta que hay dos
tribunales a los que no se va
a asistir porque es en jueves y
estamos en el CE.

Se decide que pondrán la
inspección en nombre del CE
por la falta de información.

Presidente Mesa Convenio.La empresa, en la reunión del
pasado martes, propuso tres
inspectores que no han sido
aceptados por el CE.
El SU manifiesta que, ya que
aceptamos
que
haya
Presidente, la RD debería
escoger
uno
de
los
presidentes presentados por
el CE.

►   Se presentan compañeros
de peaje comentando su
disconformidad
con
las
vacaciones rotativas.
Se les explica que es una
plataforma de titulares a
desarrollar y que este tema,
como el resto de los incluidos
en la plataforma, se decidirá
por votación en la asamblea
del día 05/11 .

Pleno del 05/11 /201 5
No se realiza pleno por estar
en asamblea decisoria para
tratar plataforma de convenio.

Pleno del 1 2/11 /201 5
Los
representantes
del
Sindicato Unitario no pudieron
acudir a este pleno por
coincidir con El Conflicto
28

Sindicato Unitario

Colectivo de Minis y con otro para
informarse
sobre
juicio de reclamación de convenio y contratación, ya
derecho.
que están viendo que se
cambian
contratos
de
En el momento del cierre de personas del 75% a T/T y en
este
número,
tampoco su departamento esto no
disponemos del acta de sucede. Comentan, además,
comité.
que al interpelar a su jefe, el
señor Ojeda, les ha dicho
que es Personal quien veta
Pleno del 1 9/11 /201 5
este tema y que pregunten al
comité.
• Se presenta un compañero
de electrificación de BT que
trae un escrito firmado por
parte de su sección en el que
piden turnos de trabajo
rotativos para la sección.
Piden rotación anual.
Se le comunica que tenemos
que
cumplir
con
el
compromiso adquirido en la
Asamblea de tratar en primer
lugar los temas que afectan a
la totalidad de la plantilla.
No obstante, se recoge la
petición y se le dará
tratamiento
cuando
corresponda.

El CE les invita a que la
próxima vez le digan al Sr.
Ojeda que sea el mismo el
que acuda al comité para
tratar este y otros temas
pendientes en la sección.
Se les comenta que
contratación es un tema que
se lleva como prioritario en la
plataforma de convenio, no
sólo su precariedad laboral
sino la de todos los
empleados.

• Se presentan compañeros
de las oficinas comerciales
Sindicato Unitario

29

Información
de
Permanente del C.E.

la Puerta Cocheras Can Zam.-

- Se comunica que esta
mañana se hará entrega, al
DXM sr. Grau, del escrito de
repulsa ante la actuación de la
empresa frente a la solicitud
del comité de unos minutos de
paro por los atentados de
Paris. Denegando esta, la
empresa,
aduciendo
la
premura de tiempo y sin
embargo haciendo a su vez,
ella misma, un llamamiento
coincidente en horario.

Se comunica que en el CSS
el sr. Navarro dice que entra
dentro de las funciones de los
PC de Can Zam descargar
camiones, purgar calderasY

Se acuerda hacer un escrito
pidiendo explicaciones como
CE y otro escrito como CSS
pidiendo la evaluación de
riesgos de la categoría.

Se pregunta si las órdenes se
les han dado por escrito y
contestan que sí por lo que la
vía a seguir es la denuncia.

El sr. Micas dice
desconocedor del tema.

ser

Las calderas siempre las han
purgado los de electrificación
pero es un trabajo de corta
duración por lo que la
empresa no ve rentable
Vías.enviarlos a Can Zam y por
eso hace hacer este trabajo a
Se informa de que de un los PC.
tiempo a esta parte están
haciendo llevar maquinaria SU recuerda que se hizo un
pesada a algunos operarios.
escrito como CE y que la
empresa todavía no ha
Se les da la formación contestado. Habría que
pertinente, pero puede que recordarle a la empresa que
esto exceda de sus funciones. este tema está pendiente.

30

Sindicato Unitario

Vestuario.-

Actas.-

Se comenta que, ya que Bus
puede pedir la ropa por
Intranet, Metro debería poder
pedir cambio de vestuario a
través de la misma y no a
través de cada jefatura ya que
dependiendo de cada jefatura
puede tardar más o menos.

Referente a la solicitud de la
semana pasada, Presidente
indica que ya se pueden
pasar a firmar las actas
solicitadas

Se comenta que Bus tiene
esto acordado ya que tienen
el menú por puntos pero
Metro todavía no.
SU recuerda que el menú por
puntos estaba casi cerrado en
Metro y que el único problema
era que la empresa quería dar
el vestuario de invierno en el
201 7 y el de verano en el
201 8. Atendiendo a que se
puede ir de verano o de
invierno todo el año, esto
dejaba a compañeros que
fueran siempre de verano sin
uniformidad durante dos años.

Varios:
► Se pregunta a los
Delegados de Prevención
cual es el protocolo a seguir
en caso de rotura de cristal de
un extintor. Antes se subían
los extintores a la cabina del
AAC pero ahora cada mando
da una orden diferente.
SU dice que por ley los
extintores deben quedarse en
su sitio aunque no haya cristal
pero la empresa manda
retirarlos
para
evitar
vandalismo.

Se acuerda solicitar a la
empresa que dé respuesta a
este tema y que se reactive la
comisión de vestuario.
Sindicato Unitario

31

EL RINCON DE ANTONIO
Y en estas un dia se contó la verdad sobre el terrorismo, su financiación, sus
creadores y a quienes beneficia y los seres que pueblan este planeta comenzaron a
odiar a los verdaderos culpables y dejaron de sentir odio por los que sufren lo
mismo que ellos.
Conocer la verdad no justifica ninguna masacre pero es el primer paso para evitar la
siguiente.
El odio que nos pretenden insuflar hacia los musulmanes en estos dias por parte de
los inhumanos intereses bursatiles, petroliferos, gasisticos y armamentisticos
financiadores de grupos terroristas, juegan con las vidas humanas como quienes
juegan con piezas de ajedrez.
Muchos podrian hoy mismo en nombre de la religion y segun viene recogido en la
biblia " ojo por ojo y diente por diente" sentirse legitimados en devolver la masacre y
cargarse 200 musulmanes en España, Francia o Siria. Odio provocado por la
masacre de un dia, odio directo de un familiar que haya perdido un ser querido,
seria hasta "entendible" como victimas, aunque el Jueves no supieras que podrias
llegar a odiar de esa manera.
Irak, Afganistan, Libia, Siria...sufren masacres todos los dias, pierden familiares
todos los dias y como ahora en Francia son victimas y como ahora en Francia
sienten odio y como ahora en Francia nos ven a los occidentales como los culpables
y como ahora en Francia estan equivocados en culparnos a todos.
Estos musulmanes castigados diariamente con perdidas de familiares son las
victimas perfectas para los cabecillas financiados y elegidos de esos grupos
terroristas creados por las elites economicas y a los que con frases del Coran a
modo de nuestro "ojo por ojo y diente por diente" darles un kalshnikov un billete de
avion y un objetivo donde volcar su odio equivocadamente.
El terrorismo se crea y tiene unos objetivos muy concretos que no son mas que
beneficiar a los que ya estan beneficiados.
Hoy todos entendemos que hay que bombardear Siria indiscrimadamente, para eso
ha echo falta la masacre de Paris, ya no iba a colar otra vez lo de que poseen
armas de destruccion masiva. Con mi odio hacia el pueblo musulman que no
cuenten lo necesito para odiar al capitalismo y a sus lacayos.

Antonio Olivares.

32

Sindicato Unitario

¡¡¡ AFILIATE !!!
Sección Sindical, Est. Vilapicina
Tel.: 93 298 75 93 - Fax: 93 298 75 94
Tel. Int.: 5301 0 / 87593 - Fax: 87594

Lunes a Viernes: De 9 h a 1 7 h

www.sindicatounitario.es
sumetro@tmb.cat

Móviles de emergencia

630 384 483 / 61 9 707 1 97