‫•••••••• ••• •‬

‫••••• •• ••• • •‬
‫ﺃﺷﺮﺍﻁﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻯ‬

‫••••••••• •••• •‬
‫•••••••••• • • •‬
‫••• • •• •••‬
‫••••••• ••‬
‫••‪ñ‬‬

‫‪/‬‬

/

:

L1 0 / . - M
»
«

«

»
»
«

«

ÊÉ ÈÇM

«

»

»

ÚÙ Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ÑÐ Ï ÎÍÌË
LÜ Û

:
: 98 7[
ZFE D C B A@ ? > = < ;

È Ç[

ZÓÒ Ñ ÐÏ ÎÍ Ì Ë ÊÉ

»

«

:
Z{zy xwvu t[
po n m l k j i h g f e d[

Zz y x w v u t s r q

»

«

:

»

«
»

«
»

«

:

:

«

»

»
«

(

:

:(

)

)

(
(
(

)

)
)

:

»

«

«

»
»
«

«

»

»

«
»
«
»

«
»
«

»

«

»
«

.

:

»

«

:

:
:

:
-

:

:

-

-

:

:

:

:
:

:

:

:

:
«

»

:

»

»

:

««

:

:

(

)

(

)

:

:

(

)

..

»

«

»

«
»
«

»

"

§¦¥ ¤ £¢ ¡

~ } |[
Z© ¨

»

«
»

«

»
««

»

»

««

»

»
«
:

»

«

«

»

«

»

(

)

»
«

»
«
:

»

«
(

)

(

)

»
«

«

»

«

»

«

»

:

»

«
»
«
:

»

»

«

«

«

«

»

»
"

«

»

«
»
«

«

»

»

:

.

»
«

»

«
»
»

«

«

»
»
«
«
»

«

(

(

)

-

.

)

»
«

:

»
«
«
«

»
»

(

)

(

)
»

«

«

»

:

»

«

»

«
»

«

"

»

«

»

«

«

»
«

»

»
«

«

«

»

»
«

»
»

«

»

«

()

»
«

«

«

»

«

»
»

»

«

»

«

«
"

"

»

»

«

»
«
»

«

-

-

»

«
»

«

»

«

«

»

«

«
«
»

»

»

»

«

»

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿[
«
« ZÏ Î Í Ì Ë Ê É

«

«

»
»

Z@ ? > = < ;: 9 8 [

«

»

Z32 10[

»
«

»

«
»

«
»

«

«

»

)

(

)

-

-

»

«

«

»

«

»
«

«

»

»
«

»

«

»

«

»

«

»

»
«
»
«

»
«

Zu t s[

«

»

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X[
Zn m l k j i h g f

»

«

(

)

¬ « ª ©[

Z± ° ¯ ®

(

)

»
"

»

«

»
«

Z± °[

»

«

:

»

«

»
«

L K J I H G F E D C B A @[
ZS R Q P O NM
ZE D[

»
«

»
«

»
«
»
«
«

»

»

«

"

«

»

»

«
«

»

»

«
:

»
«

® ¬« ª [

Z²± ° ¯

»

«

»

«
°¯ ® [
Z½¼»º¹¸¶µ´³²±
Z@?> =< ;:9 8 7[
±°[

Z´³²

»

«
»

»
«

«

»

«
»

«

»

«

«

»
«

»

«

«

»
»

»
«

»
«

«

»

»

"

"

»

»

«

«

«

»

»

»
«

«

«

»

«

»
»

«

«
:

«

«

»

«

»
»:

»

»
«

»
»

«

«

»

«

«

»

«

»
«

»

»

«

«

»
:

»

«

Z S R Q P O N M L K J[

Zïî íì ë êé è ç æ å[

»

»
«

«
«

»

«

-

-

-

-

-

»
«

»

«

»

-

»
«
«

"

"

"

»

"

»

»
«

«

»

«
»

«

«
:

»

«

»

»
«
»

«

»

»

«
«

»
«

«
»
«

»

-

»

«
»
«
«

»

»
«
«
«

»
»

»
«

«

»

»
«

«

»

»

«
«

»

«

»

»

«

»
«

.
«

»

yx wv ut[

Z}| { z

»
«

. ZÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô [

"
«

»

»
»

«
«

«

»

»
«
«

»

»
"

«

»
«
»
«

(

)

_
( )

-()

-()

»
«

»

«

»

«

«

«

»

«

»

»

«

«

»

»

«

»

»

«

»

«

«

»
«

»
«

«

»

»

«

»

-

-

»
«

»
«

»
«

»
«
»
(

)

-

«

»
«
«

»
»

«
(

(

)

)

»
«

»
«

«

»

»
«

»

«

»

«
»

«

»

«

-

-

»

«
«

»

«

»

«

»

«

»
«

«

»
»

«

»

«

) ('&% $#[

»

Z×Ö Õ Ô[

Z+*

«

»
«
«

»
»

«

»

«

»

«

»
«

«

»
»

«

»

«

»

«

»
«

»

»
«
w v u t s r q p[

Z

~ } | { z yx

«

»

»
«

»

«

»
«
»
«

«

»

«
«

»
»

-

»
«

(

(

)

)

»

«
:

»

«

»

»
«
:

»

«

»

«
»
«

»

»

"

«

«
»

»
»
«

»

«

««

-

«

»

»

«

»
«

"
»

«

»

«

»

«

»
«

»
«

«

»

»

«
«

»

»

«

«

»

»
«
«

«

"

"

»

»

»

"

«

-

»
«

-

-

«

»
«
«

»
«

:

»

»

»

»
»

«

»
«

« «
:

»
«
Zª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡

~ }[

( )

-

»

«

"
«

»

«

«

»

»

»
«
«

«

»
»

»

»

«
«
»
»

«
«

»

»

»
«

«

«
»

»
«
«

»
«

»

«

»

«

»

»

«
»

«
»
(

)

«

»
«
«

»

«

»

«

»
«

»

w[ :

.[ :

> = <[ :
.[ :

] ZP O N ML[ :

.[ :

]

Z{ z y x

] ZE D C B A @ ?

:

»
«

»
«
»
«

»
«

..

«

»
«

..

»

»

«
«

»

»

«

"

"

«
«

»

»
«

»

«

»

:

:

"

»

«

«

»
:

«

»
«

Ä

Ä

»

...
...

»
«
»
«

«

»
«

»
»

«

»
"

«
»

«
«

»

«
«
«
«

»
»

»
«

»

»

«

«

»

«

»

»

«
«
«

"

»

»
»

»

«

»
«

«

»

«


«
«

»
»

»

«

«
»

«

»

:

«

»

»

«
«

»

«

»

«

«

»

»

«

»

»

»

«

»

«
»

«

«


»


«

»


«
«

»
«

»

»
«

»

«

»
«

«

«

»

»

»
«
»
«
«

»

»

-

««

»

«

»
«

»

«

»
«

»

«

»
«

«

»
»

:

»

«

«

»

:

!!

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð[

ç æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö

0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " !
Z < ; : 98 765 4 321

:

:

•
«

»

•

»
«
»

«
»

•

•

«
»

«

•

:
.

.

«

»

Z. - , +[

.

.

.

.


:

»

«
»

«

:

..

:

(

)

«

»

»

«

»

«

»

«

«

«

»

»
«

»

»
»

«

«

«

«

»
»
»

»

«

«

»

»

«

»

«

»
«

»
»


«
:

Z

~ } |[

Z\[Z Y XWVUT S[

:

9 8 76 5 4 3 21 0[
»

Z=< ;:
«

Zx w v u t s r q p[
² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦[
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³
Ö ÕÔ Ó ÒÑ ÐÏ ÎÍ ÌË Ê É

Z& % $ # " !

»

«

»
«

»

«

»

«
»

«
»
«

"

»

«

»
«

»
«

«
:
-

»

»

«

:
»

«

»

«

:
»
««

»

(

)

»
«

»

«
«

»

»
Á

Á

«

»

«

»
»

«

»

»

«

«

:

.

:

:

:

"

"
"

:

:

«

»

»

«

:
»
«

:

»

«

:
»

«

:

(

)

»
«
»

«

:
«

»


«

«

»

»
»

«

«

»
«

»
»
«
»

"

(

)

«

»
«
»

«

»

»
«

"

«

»

«

»

"

»

«

:
»

«
«

»

»
«
»

«
»
«

»

«

"

"

»

«
««

»
»

:
»

«
»
«

©©© ·®¿²¶»©·-¸ ½±³

«

»

:
»
«

:
»

«

:
»

«

:
»
«

»
«
«

»

:
«

»

»

«

:
«

»

:
Z7 6 5 43 2 1[

:
»
«

$#" !

¾½¼»º¹¸¶µ´³²± °¯®¬«[
Ë Ê É È ÇÆÅ ÄÃ Â ÁÀ ¿
) (' & % $ # " ! Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , + *
HGFEDCBA@?>=<;:9
WV U TS R QP O N M L K J I
gfedcba`_^]\[ZYX
Zn m l k j ih

»

«
:

»

«

:

:
»
«

:
»

«

:

»

«

»

«

:
«

»

»

«

:
»
«
»
«

»
«

:

«

»

»
«

«

»

»

«
«

»

«

»

»

»

«
««

»

«

«

»
»

«

»

!!

:(

)

«

»
:(

»

)

«
:

»
«
«
«

»
»

:
»
«

»

«

«

»

«

»

ÐÏ Î Í Ì[

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ
Zè ç æ åä ãâ á àß Þ

.

Zß Þ Ý Ü[

Zç æ å äã[

~ } | { z y x w v u t s r[
Z§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

Z%$#"![

«

»

Z¯[
ZX WV U[
Za`_^]\[Z[
Zkjihgfedc[
Zq p o n m[
Zw v u t s r [
Z
Z

~ } |{ z y[

~ }[

Z¤ £ ¢[

ZÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ [

Z² ± ° ¯ ®[

ZÁ À ¿ ¾[

¸¶µ´[

¿¾ ½ ¼ » º ¹

ZÂ Á À

ËÊ É È ÇÆ[
ÔÓ ÒÑ Ð ÏÎ[

ZÅ Ä Ã[

/ . - , + * ) ( ' & %$ # " ! Ö Õ
Z432 10

C B A @ ? > = < ; : 98 7 6 5[

ZL K J IHGF ED

ZN M[
ZWVU TS RQ [
a` _^]\ [Z Y[
onmlkj ihgfedcb
Z} | {z y x w v ut s r q p

Z\[ Z Y[

¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

[

Z¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

¦¥¤£¢¡

~ }| { z y x w v[

:98 76 5 4 [
I HG F E D C B A @ ? > = < ;
U T S R Q P ON M L K J
c b a` _ ^ ] \[ Z Y X W V
q p o n m l k j i h g fe d
¢ ¡ ~ } |{ z y x w vu t s r
Z§¦¥ ¤£

,+ * )( '& %$ #" ![

? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 10 / . ZA @

N M L K J I H G F E D[
XWV UTSR QP O
e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y
Zq p o n ml k j i h g f

»
«

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , [
CBA @[

Z>= <;:9

U T S R Q PO N M L K J I H G F E D
l k ji h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V
} | { z yx w v u t s r q p o n m
Z

~

r q p[

Zxw vut s

> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3[
Z87[

9 8 7[

ZD CBA@?

Z@ ? > = < ; :
Z$ #" ! [
Z87[

} |{zyxw vut sr q p[
Z
Zxw[

~

Zxw [

( )

«

»

:
±°¯®¬ «ª©¨§ ¦¥[
ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²
ÕÔ Ó ÒÑÐ ÏÎ Í ÌËÊ ÉÈ
Z, +* ) (' & % $ # " ! Ö
Z#" ![
Z& % $ #" ![

Z, + * ) ('[

»

«
»
«

KJI HGFEDCB A@[
_ ^ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q PO N M L
r q p o n m l k ji h g f e d c b a`
Z

~ } | { z yx w v u t s

Zxw [

»

Z

Zv u[

Zx w v u t s r q p[

»

«

:
»

«

»

«
»
«
»
«
:

«

«

»

»

m l k j i hg f e d c b a ` _ ^ ] \[
Z w v u t s rq p o n
u t s r q p on m l k j i h g f e d c[
Zzyxw v
Ä
Ü»«¬»®±²±³§ ïì è
Ô»ª·¬·½«- ïï é è
ß½¬- ïð ïì
ß½¬- ïï è

«

Zx w v u t s r q p[

»

«

»

«

»

»

«

»

"
»

«

»

Z~ } | { z yx w v u t s r q p[
Z#" ![

«

:

»
«
»

«

»
«
»

«

»

«
:

:

»

«

»
«
«

»
»

«


»
«
»

«
»

«
»

«

»

«

»

«

»

«

»
«
»

«

«

»

..

ZL K J I H G F E D C B[

»

«

#"![
210/.-,+*)('&%$
ZA @ ? > = < ; : 98 7 6 5 4 3
»

«

»
«

«

»

»
«

»


«

»

Z#" ![

«

«

»
»

«
«

»

:

ª©¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢[

½¼»º¹¸¶µ ´³ ²±° ¯®¬«

ÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾
å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

Zõô ó òñ ðï îíì ëê éèç æ
:

Z ¤ £¢[
Zª©¨§ ¦[

ZÕ Ô Ó Ò Ñ Ð[
Zá[

Zæ åä ã[
Zë êé èç[

+* ) ( ' & %$ #" ![
76 5 432 10/ .- ,
ZB A @ ? > = < ; : 9 8

»

«
»

«

(

)

«

»

»
«
»

«

»

«
«
«

»
»

«

»

»

«
:

:
ZÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓ[

²±° ¯®¬«ª© ¨§ ¦[
à  Á À ¿ ¾ ½ ¼»º ¹ ¸¶ µ ´ ³
Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
æ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ
ô ó òñ ð ï îí ì ë ê é è ç
4 3 2 1 0 / . -, + * ) ( ' &% $ # " ! õ
Z@ ? > = < ; :9 8 7 6 5
Z³ ² ± °[

Z] \ [ Z YX W V UT S[
Z\[ Z Y[

:
»

«

»

«
»

«

»

«
»

«

»
«

" ![

»
«

»

«

/ . - , + * ) ( ' & %$ #
:9876543210
ZB A @ ? > =< ;

»
«
»
»

«
«

«

»

»
«

»

«
»

«

»

«
»

«
:

»
«

«

»
»
»

««

»

«

»

Z\[ ZY[

«
«
»

»

«

»
»
««

»

«

.

««

»

»
»
««

«

»

»

»

«

( )

¿¾ ½ ¼» º¹¸¶ [

ZÈÇÆÅÄÃ ÂÁÀ

»

Z£ ¢ ¡ ~ }|[
Z½¼»º¹¸ ¶µ´³ ²± ° ¯®[
ZLK JIH G FE DC[

«

»

«

:

»

»

«

»

««

:

»

«

:
»

«
«

»
«

»

»

«

«

g f e d c[

nm lkj ih
Z

ut sr qp o

~ } | { zy x w v

»

0 / .[

Z76 54 3 21

«

»

«
«

»

»
«

W V U TS R Q PO N [

»

Z l kj i hg fe dc ba` _ ^ ] \ [ Z Y X

»

«

«

»

Zh g f e d c[
ZÁ À ¿¾ ½[
Z©¨§ ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ~ }| {[
Z¸¶µ ´ ³²±[

~}|[

Zkj[

Zo n m[

»
«

»

»
»

«
»
«

«

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V[
Zfe d c
Z_[

:

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V[
Zf e

:(

)
»


«

.

.

»

«

»
«

- , + * ) ( ' & % $ # " ![

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /.
ZHG F E D CB

»
«

»

«
«

»

«
»
«

.

»

»

«

«

»

»

»

«

»

«
«
«

»
»
«

»
»

«

»

»

j i hg fe dc ba `_ ^] \ [ Z[
Zyx w v u t s r q p o n m lk

«

«
»:
.( )«

«

»

»
«

»
»

«
«

ÍÓÍ

/
¿®»º»ë৿¸±± ½±³

.............................................................................................
.................................................
....................................
..............
................................................................
..............................................................
.......................................................................

.................................
............................................................................................
............................................................

-

..............................................................

-

.........................................................................

-

..............................................

-

....................................................................

-

............................................................

-

...................................................

-

......................................................

-

................................................

-

........................................................................

-

............................

-

............................................................

-

.............................................................

-

.............................................................................

-

..................

-

............................................................. (

)

-

.....................................

-

.......................................................

-

...................................................................

-

...................................

-

........................

-

.....................................................................

-

........................................................................

-

.....................................

-

...................................

-

...........................................................................

-

..............................................................

-

..........................................................................

-

...........................................................

-

......................................................................

-

.............................................................................

-

......................................................................

-

.............................................

-

............................................

-

.................

-

..............................................................

-

........................................................

-

.....................................................................(

)

..........................................................

-

...................................................

-

...............................................

-

..................................................

-

.............................................

-

...................................................

-

.......................................................

-

.......................................................................

-

....................................................................

-

.....................................................................

-

.................................................................

-

..................................................................

-

..............

-

...........................................

-

.......................................................

-

................................

-

.....................................................

-

.......................

-

.................................................

-

.............

-

............................................

-

........................................................................

-

....................................................................

-

.......................................................................

-

.............................................................

-

................

-

.........................................................

-

........................................................

-

........................................................

-

....................................................................

-

....................................

-

...............................

-

.................................................................

-

........................................................................

-

....................................................

-

..........................................................................

-

........................................................................

-

..........................................................................

-

..........................................

-

............................................

-

..........................................

-

.............................

-

..............................................

-

..................................................

-

......................................................

-

......................................................

-

..................................

-

..........................................................

-

.......................................................................

-

.....................................................................

-

................................................................

-

...........................................

-

................

-

.....................................................

-

.......................................................................

-

..........................................

-

......................................................

-

....................................

-

........

-

.....................................

-

..........................................................

-

..........................................................

-

......................................................

-

.........

-

...................................................................

-

.....................

-

..........................

-

......................................................

-

..........................................................

-

...............................................

-

...........

-

.........................................................

-

..............

-

........

-

..................................................

-

........................

-

.........................................

-

................................................

-

.........................................................

-

..........................................................

-

......................................

-

...........................

-

................................

-

.......................

-

..............................................

-

....................

-

.............................................................

-

....................

-

...................

-

...........................................................

-

.........................................................

-

...........................................

..

....................................................................

-

................................
..........................................................................................
.....................................................................

-

............................................................................................
...................................................................................
...................................................... (

)

.......................................................................
.............................................................................
....................................
.....
......
.........................................................
................................................................
................................................................................
.............................................................
.......................
..........................................
....................................................................
................................................................................
.........................................................................
........................................................
...........................................................................
...................................................
..................................................................................
......................................................................
....................................................

.................................................................................
..............................................................
................................................................ !!

................................................................

-

............................................................................................
...................................................
........................................................................
....................................................
....................................................
..............................................................
.......................................................................................
.....................................................
.......................................
...................................
........................................
..................................................
.................................................
....................................
................................
...................................
.......
........................
.........................................................................

.........................................................
............................................................................................

-

.......................................
.....................................................................
.........
.................................................................................
...............................................................................
...................................................................
.........................................
........................................................................................
........................................................
..................................................
.
...............................................
.............................................

.........................................................

-

............................................................................................
.......................................................

....................................................................................

-

............................................................................................
........
.......................................................

......................................................................................
............................................................................................
........................................................
...............................................................................
.................................................................

-

.........................................................................

................................................

-

............................................................................................
.......................................
......................
.................................................................

......................................
............................................................................................
.....................................................
.................................................................

............................................................................................

-

Z' & % $ # " ! [

-

hedayah.media@gmail.com
:
•
•
•
•
•
•
•

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful