You are on page 1of 6

ΤΜΗΜΑΤΑ : Γ ΄ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ΢ ΕΚΦΩΝΗ΢ΕΙ΢ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ

ΘΕΜΑ 1ο

Ωσ μζλοσ τθσ Βουλισ των Εφιβων αναπτφςςετε τισ απόψεισ ςασ για το κζμα του
ςεβαςμοφ ςτθ διαφορετικότθτα των μακθτϊν ςτο ελλθνικό ςχολείο. Στθν ειςιγθςι ςασ
(500 - 600 λζξεισ) να παρουςιάςετε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το ςχολείο μπορεί να
καλλιεργιςει τθ δθμοκρατικι και διεκνικι ςυνείδθςθ ςτουσ μακθτζσ. Στθ ςυνζχεια να
αναφερκείτε ςτθ ςυμβολι του κεςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ δθμοκρατικι
διαπαιδαγϊγθςι τουσ.

ΘΕΜΑ 2ο

Σε άρκρο ςασ (500 λζξεισ) να αναφερκείτε ςε ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ παραβίαςθσ των


ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν εποχι μασ, εκκζτοντασ ςτθ ςυνζχεια τισ ςκζψεισ ςασ
για τα αίτια αυτοφ του φαινομζνου.

ΘΕΜΑ 3ο

Σε ςυηιτθςθ με κζμα «Η αμφιςβιτθςθ των νζων» να προςπακιςετε να εξθγιςετε τουσ


λόγουσ για τουσ οποίουσ οι νζοι διαχρονικά αμφιςβθτοφν τα παραδεδομζνα και να
παρουςιάςετε τισ προχποκζςεισ, ϊςτε αυτι θ μορφι κριτικισ που αςκοφν να είναι
γόνιμθ και δθμιουργικι.

ΘΕΜΑ 4ο

Σε άρκρο ςασ (450 - 500 λζξεισ) που κα δθμοςιευκεί ςτθ ςχολικι εφθμερίδα να
ενθμερϊςετε τεκμθριωμζνα το αναγνωςτικό κοινό για τουσ λόγουσ που κακιςτοφν
εντονότερθ τθν τάςθ των νζων να καταφεφγουν ςτθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν. Στθ
ςυνζχεια να προτείνετε τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα ιταν εφικτι θ ριηικι αντιμετϊπιςθ
αυτοφ του προβλιματοσ.

ΘΕΜΑ 5ο

Στισ ςφγχρονεσ καταναλωτικζσ κοινωνίεσ προβάλλεται όλο και πιο ζντονα το αίτθμα για
αναβακμιςμζνθ ποιότθτα ηωισ. Αφοφ ορίςετε το περιεχόμενο τθσ ζννοιασ «ποιότθτα
ηωισ», να παρουςιάςετε τα προβλιματα που τθν απειλοφν ςτισ μζρεσ μασ. Υπό ποιεσ

1
προχποκζςεισ κα ιταν εφικτι θ διαςφάλιςι τθσ; (Το κείμενό ςασ να ζχει τθ μορφι
ομιλίασ (500 - 600 λζξεισ) που κα εκφωνθκεί ςτο πνευματικό κζντρο του διμου ςασ) .

ΘΕΜΑ 6ο

Ο διμοσ ςτον οποίο διαμζνετε διοργανϊνει θμερίδα με κζμα «Ανάγκθ για ανκρωπιά».
Ωσ εκπρόςωποσ του ςχολείου ςασ καλείςτε να παρουςιάςετε τουσ λόγουσ που ςυχνά
επιβάλλουν τθν οικοδόμθςθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ τόςο
ςε επίπεδο διακρατικό, όςο και ςε επίπεδο διαπροςωπικό, επιςθμαίνοντασ ιδιαίτερα το
ρόλο των μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων ςτθν προςφορά κοινωνικοφ ζργου. (Η
ανάπτυξθ τθσ ειςιγθςισ ςασ να μθν ξεπερνά τισ 550 λζξεισ).

ΘΕΜΑ 7ο

Πολλοί υποςτθρίηουν ότι το άγχοσ ςιμερα κυριεφει μικροφσ και μεγάλουσ και γι’ αυτό
το λόγο λαμβάνει ανθςυχθτικζσ διαςτάςεισ. Σε άρκρο ςασ (450 - 500 λζξεισ) να
αναφερκείτε ςτα γενεςιουργά αίτια και ςτισ επιπτϊςεισ που επιφζρει το άγχοσ ςτθ ηωι
μασ, προτείνοντασ τρόπουσ περιοριςμοφ του – ιδίωσ ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ.

ΘΕΜΑ 8ο

Σε ζνα δοκίμιο (500 - 550 λζξεισ) να εκκζςετε τισ απόψεισ ςασ ςχετικά με τισ αρχζσ που
κα πρζπει να διζπουν το ζργο των μελϊν τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ. Για ποιουσ
λόγουσ κακίςταται ςθμαντικι ςτισ μζρεσ μασ θ ςυηιτθςθ για το βακμό ευκφνθσ των
επιςτθμόνων;

ΘΕΜΑ 9ο

Ωσ εκπρόςωποσ των μακθτϊν τθσ περιοχισ ςασ αναλαμβάνετε τθν πρωτοβουλία να


αποςτείλετε επίςθμθ επιςτολι (500 - 600 λζξεισ) ςτο Γενικό Γραμματζα του Ο.Η.Ε., ςτθν
οποία κα παρουςιάηετε τουσ λόγουσ που επιβάλλουν τθν άμεςθ διακοπι των
πολεμικϊν ςυγκροφςεων ςτθ Μζςθ Ανατολι, προςδιορίηοντασ γενικότερα το ρόλο των
πολιτικϊν δυνάμεων και των νζων όλων των χωρϊν όςον αφορά ςτθν αντίδραςι τουσ
ςτισ φιλοπολεμικζσ τακτικζσ των ιςχυρϊν του πλανιτθ.

ΘΕΜΑ 10ο

Σε ομιλία (500 - 600 λζξεισ) που κα εκφωνθκεί ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων για το κεςμό
τθσ πολιτιςτικισ πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ, να εκκζςετε τισ προςδοκίεσ ςασ για το
μζλλον τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά και τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται για τθν
ευόδωςι τουσ, επιςθμαίνοντασ ιδιαίτερα τα εφόδια που πρζπει να ζχουν οι νζοι, για να
ανταποκρικοφν ςτισ υψθλζσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ ευρωπαϊκισ πραγματικότθτασ.

2
ΘΕΜΑ 11ο

Σε άρκρο (500 - 600 λζξεισ) που κα δθμοςιευκεί ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα του
ςχολείου ςασ να παρουςιάςετε τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν ςτθ ςφγχρονθ εποχι
από τθν παγκοςμιοποίθςθ και να προτείνετε τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι λαοί κα
διαφυλάξουν τθν ακεραιότθτά τουσ, αποφεφγοντασ τθ δθμιουργία και επικράτθςθ τθσ
μαηικισ κουλτοφρασ.

ΘΕΜΑ 12ο

Στο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Ζκκεςθσ καλείςτε να εκφράςετε ςτθν τάξθ τισ απόψεισ
ςασ αναφορικά με το ςεβαςμό προσ το ςυνάνκρωπο. Συγκεκριμζνα, να αναφερκείτε
ςτθ ςυμπεριφορά των νζων ςτα άτομα τθσ τρίτθσ θλικίασ, κακϊσ καισ ςτουσ τρόπουσ με
τουσ οποίουσ εκδθλϊνεται ο ςεβαςμόσ απζναντί τουσ. Η ομιλία ςασ να μθν ξεπερνά τισ
500 λζξεισ.

ΘΕΜΑ 13ο

Σε μια κοινωνία όπου επικρατεί το δίκαιο του ιςχυρότερου είναι δεδομζνο ότι θ
εμφάνιςθ φαινομζνων φανατιςμοφ μπορεί να είναι επικίνδυνθ. Σε άρκρο ςασ (500 –
600 λζξεισ) για τθν εξάπλωςθ φανατικϊν ιδεϊν να παρουςιάςετε τα αίτια και τα
αποτελζςματα του φανατιςμοφ, αφοφ πρϊτα εξθγιςετε τθ ςχζςθ του με τον
δογματιςμό.

ΘΕΜΑ 14ο

Σε κείμενο (500 - 550 λζξεισ) που κα ςυντάξετε για τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ εφθμερίδασ
να αναφζρετε οριςμζνουσ από τουσ παράγοντεσ που ςυχνά κακιςτοφν τουσ πολίτεσ
πακθτικοφσ δζκτεσ τθσ προπαγάνδασ. Παράλλθλα, να αναφερκείτε ςτουσ τρόπουσ με
τουσ οποίουσ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα μιασ χϊρασ κα μποροφςε να προετοιμάςει τουσ
νζουσ κατάλλθλα, ϊςτε αυτοί να αντιςτζκονται ςτα μθνφματά τθσ.

ΘΕΜΑ 15ο

Σε άρκρο (450 - 500 λζξεισ) που κα φιλοξενθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου ςασ να
αναφζρετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κακίςταται αναγκαία θ διαμόρφωςθ
καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ για το ςφγχρονο άνκρωπο – καταναλωτι και να υποδείξετε
τουσ φορείσ που κα αναλάβουν τθν επίτευξι τθσ μζςω τθσ ανάλογθσ αγωγισ που κα
προςφζρουν.

ΘΕΜΑ 16ο

Στθν εποχι μασ τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςυχνά κατθγοροφνται για αςυδοςία,
όταν ειςβάλλουν ςτθν προςωπικι ηωι επϊνυμων και ανϊνυμων πολιτϊν, κακιςτϊντασ
τθν αντικείμενο δθμοςίου κεάματοσ, εξευτελιςμοφ και αγοραπωλθςίασ. Σε επιςτολι
ςασ (500 - 600 λζξεισ) που κα δθμοςιευκεί ςτθ ςτιλθ αναγνωςτϊν νεανικοφ περιοδικοφ

3
να παρουςιάςετε τα αίτια και τα αποτελζςματα αυτισ τθσ κατάςταςθσ, προτείνοντασ
τρόπουσ προςταςίασ τθσ ελευκερίασ του ατόμου.

ΘΕΜΑ 17ο

Διατυπϊνεται ςυχνά θ άποψθ ότι για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των


φαινομζνων κοινωνικισ πακογζνειασ επιβάλλεται θ κζςπιςθ αυςτθρϊν ποινικϊν
διατάξεων. Σε άρκρο (500 – 550 λζξεισ) που κα δθμοςιευκεί ςε πολιτικι εφθμερίδα να
αναφερκείτε ςτισ ωφζλειεσ που απορρζουν από τθν φπαρξθ των νόμων ςε μια
οργανωμζνθ κοινωνία και να παρουςιάςετε τα χαρακτθριςτικά που κα ζπρεπε να
διζπουν τθ λειτουργία τθσ δικαςτικισ εξουςίασ.

ΘΕΜΑ 18ο

Σε τθλεοπτικι εκπομπι με κζμα τισ μεταναςτευτικζσ μετακινιςεισ αναπτφχκθκε


διάλογοσ για τα αίτιά τουσ, μεταξφ των οποίων αναφζρκθκε και θ επιςιτιςτικι κρίςθ. Οι
απόψεισ που διατυπϊκθκαν ςασ ζδωςαν τθν αφορμι να ςυντάξετε ζνα άρκρο (500 –
550 λζξεισ), όπου κα εξθγιςετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ πολλοί άνκρωποι ακόμθ
και ςιμερα δεν μποροφν να αποκτιςουν τα αναγκαία για τθν επιβίωςι τουσ τρόφιμα
και κα προτείνετε τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςαν οι ιςχυρότερεσ χϊρεσ να
ςυμβάλλουν ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ.

ΘΕΜΑ 19ο

Σε άρκρο ςασ (500 – 550 λζξεισ) να αναφερκείτε ςτουσ ςτόχουσ ςτουσ οποίουσ
πιςτεφετε ότι πρζπει να αποβλζπει θ παιδεία του ςφγχρονου νζου, επιςθμαίνοντασ
παράλλθλα τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να ανταποκρικοφν ς’ αυτοφσ θ
οικογζνεια και το ςχολείο.

ΘΕΜΑ 20ο

Απευκυνόμενοι ςε ςυνομθλίκουσ ςασ με αφορμι περιςτατικά βίασ ςτο ςχολείο ςασ, να


αιτιολογιςετε τθ βιαιότθτα των ανκρϊπινων ενεργειϊν και να διατυπϊςετε προτάςεισ
για τθν αντιμετϊπιςι τθσ από το κοινωνικό ςφνολο και τθν πολιτεία. (Η ομιλία ςασ να
ζχει ζκταςθ 500 – 600 λζξεισ)

ΘΕΜΑ 21ο

Το ςφγχρονο μεταναςτευτικό ρεφμα ςυμπαραςφρει πλθκυςμοφσ από τισ


αναπτυςςόμενεσ κυρίωσ χϊρεσ προσ τα αναπτυγμζνα κράτθ, όπου αναηθτοφνται
ευκαιρίεσ καλφτερθσ διαβίωςθσ. Ποιεσ δυςκολίεσ νομίηετε ότι αντιμετωπίηουν οι
μετανάςτεσ ςτουσ νζουσ τόπουσ, όπου καλοφνται να εγκαταςτακοφν; Πϊσ κα μποροφςε
θ πολιτεία και θ κοινωνία να διευκολφνουν τθ ηωι των μεταναςτϊν; (Να αναπτφξετε τισ
ςκζψεισ ςασ ςε ζνα άρκρο 500 - 550 λζξεων)

4
ΘΕΜΑ 22ο

Δεδομζνου ότι «θ δθμοκρατία είναι το κράτοσ του διμου», να εξθγιςετε τουσ λόγουσ
για τουσ οποίουσ οι πολίτεσ απομακρφνονται από το ενδιαφζρον για τισ κοινζσ
υποκζςεισ και να προτείνετε τρόπουσ ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ. (Να
αναπτφξετε τισ ςκζψεισ ςασ ςε μια ομιλία 500 - 600 λζξεων)

ΘΕΜΑ 23ο

Η κακθμερινι εμπειρία αποδεικνφει ότι θ ευγενισ άμιλλα, θ οποία αποτελεί βαςικό


παράγοντα προόδου, παραγκωνίηεται. Σε ομιλία (500 - 600 λζξεισ) προσ τουσ
ςυμμακθτζσ ςασ να παρουςιάςετε τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ δραςτθριότθτασ όπου
πιςτεφετε ότι εκδθλϊνεται ζντονοσ ανταγωνιςμόσ, παρουςιάηοντασ ςτθ ςυνζχεια τα
αίτια τθσ ζξαρςισ του. Ποια οφζλθ κα προζκυπταν ςτθν κοινωνικι πρόοδο από τθ
διαςφάλιςθ τθσ άμιλλασ;

ΘΕΜΑ 24ο

Στθν εποχι μασ οι νζοι δζχονται καταιγιςμό πλθροφοριϊν. Θα ιταν αναμενόμενο να


κατζχουν ςε μεγαλφτερο βακμό τθ γνϊςθ ςυγκριτικά με τουσ νζουσ άλλων εποχϊν.
Ωςτόςο, εμφανίηονται να βρίςκονται ςυχνά ςε ςφγχυςθ, χωρίσ να είναι ςε κζςθ να
διαχειριςτοφν τθν πλθροφορία. Σε ζνα δοκιμιακό κείμενο (500 - 600 λζξεισ) να
εξθγιςετε τουσ λόγουσ που οδθγοφν ςε αυτιν τθν αντίφαςθ και να γράψετε γιατί θ
άγνοια αποτελεί απειλι για τον άνκρωπο και κυρίωσ για τουσ νζουσ.

ΘΕΜΑ 25ο

Η κοινωνία τθσ ευμάρειασ αποκεϊνει τον ατομιςμό και τθν ιδιοτζλεια. Σε ομιλία ςασ
ςτο πνευματικό κζντρο του διμου (500 - 600 λζξεισ) να αναφερκείτε ςε περιπτϊςεισ
όπου είναι φανερι θ αντικοινωνικι ςυμπεριφορά του ςφγχρονου ανκρϊπου,
προτείνοντασ ςτθ ςυνζχεια τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ κα εξυπθρετθκεί το
ςυλλογικό όφελοσ.

ΘΕΜΑ 26ο

Η ελευκερία αποτελεί φψιςτο και πολυπόκθτο αγακό για τθν ανκρϊπινθ ευτυχία. Σε
δοκίμιο (500-600 λζξεισ) να ορίςετε τθν ζννοια τθσ ελευκερίασ, όπωσ τθν
αντιλαμβάνεται ζνασ νζοσ ςιμερα, και να αναφερκείτε ςτα ςτοιχεία εκείνα που
παρεμποδίηουν τθν πορεία του ςφγχρονου ανκρϊπου προσ τθν ελευκερία.

ΘΕΜΑ 27ο

Σε ομιλία (500 - 600 λζξεισ) ςτθν περιβαλλοντικι ομάδα του ςχολείου ςασ να
παρουςιάςετε ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ το περιεχόμενο τθσ «πράςινθσ ανάπτυξθσ», θ
οποία εμφανίηεται αυτι τθ ςτιγμι ωσ εναλλακτικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ. Στθ ςυνζχεια

5
να αναφζρετε τα οφζλθ που κα προκφψουν από αυτιν ςτθν οικονομία και ςτθν
περιβαλλοντικι προςταςία.

ΘΕΜΑ 28ο

Με αφορμι τθν τιμωρία ςυμμακιτριάσ ςασ για παράπτωμα εντόσ του χϊρου του
ςχολείου ςασ, να καταγράψετε τον προβλθματιςμό ςασ ςτο προςωπικό ςασ ιςτολόγιο
(το κείμενό ςασ να μθν ξεπερνά τισ 550 λζξεισ) αναφορικά με τθν αποτελεςματικότθτα
του ςυςτιματοσ ποινϊν ςτο ελλθνικό ςχολείο, παρουςιάηοντασ ωσ αναγκαία τθν
φπαρξθ κανονιςμϊν και προτείνοντασ αλλαγζσ ςτον τρόπο εφαρμογισ τουσ.

ΘΕΜΑ 29ο

Σε ομιλία ςασ (450 - 500 λζξεισ) ςτθ Βουλι των Εφιβων να παρουςιάςετε τθν
προςφορά του ςφγχρονου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτον ευρωπαϊκό πολιτιςμό και ςτθ
ςυνζχεια να αναφερκείτε ςτα χαρακτθριςτικά των Νεοελλινων που τουσ βοικθςαν να
αναπτυχκοφν παρά τισ αντιξοότθτεσ.

ΘΕΜΑ 30ο

Η τάςθ καταναλωτιςμοφ ζχει οδθγιςει ςτθν επικράτθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου


παγκόςμιου προτφπου ηωισ, με αποτζλεςμα ακόμθ και θ επίςκεψθ ςε μια άλλθ χϊρα
να μθν επιτρζπει ςτον επιςκζπτθ να αντιλθφκεί τισ ςαφείσ πολιτιςμικζσ διαφορζσ
μεταξφ των λαϊν. Σε άρκρο ςασ (500 - 600 λζξεισ) που κα δθμοςιευκεί ςε πολιτικι
εφθμερίδα να αναφζρετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κινδυνεφει θ πολιτιςτικι
ταυτότθτα μιασ αναπτυςςόμενθσ χϊρασ. Από ποιουσ παράγοντεσ εξαρτάται θ
πολιτιςτικι κυριαρχία των οικονομικά και πολιτιςτικά αναπτυγμζνων χωρϊν;

ΘΕΜΑ 31ο

Τον τελευταίο καιρό γινόμαςτε μάρτυρεσ μιασ πλθκϊρασ εκδθλϊςεων ρατςιςτικοφ


χαρακτιρα με κοινωνικι υφι ςε παγκόςμιο επίπεδο. Σε ομιλία ςασ (500 - 600 λζξεισ) να
παρουςιάςετε τα αποτελζςματα που επιφζρει ο ρατςιςμόσ, όταν αρκρϊνεται γφρω από
το ςτίγμα τθσ ετερότθτασ και να προτείνετε τρόπουσ περιοριςμοφ μιασ τζτοιασ
ςυμπεριφοράσ.

ΘΕΜΑ 32ο

Στο πλαίςιο εκδθλϊςεων του ςχολείου ςασ για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό
καλείςτε ωσ εκπρόςωποσ των μακθτϊν να παρουςιάςετε τθ δια βίου μάκθςθ ωσ
φιλοςοφία ηωισ που ςυμπλθρϊνει τθν προςπάκεια του ανκρϊπου για ευρφτερθ
μόρφωςθ, αλλά και ωσ αναγκαιότθτα για τθν παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτθ
ςφγχρονθ αγορά εργαςίασ. (Η ειςιγθςι ςασ να ζχει ζκταςθ 450 – 550 λζξεων)