28167 claims made aganst Kaupthing Bank, 23 Jan 2010

WikiLeaks release: March 15, 2010
keywords:
restraint:
title:
date:
group:
author:
link:
pages:

Kaupthing, Iceland, claim book, bankruptcy
Icelandic banking secrecy law
List of claims lodged against Kaupthing Bank hf
January 23, 2010
Kaupthing Bank hf
Jane Phillips, Andrew Caldecott QC
http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf
518

Description
By Julian Assange (julian@wikileaks.org)

This document contains a list of 28167 claims, totally 40 billion euro, lodged against the failed Icelandic bank
Kaupthing Bank hf. The document is important because it reveals billions in cash, bonds and other property held
with Kaupthing by wealthy investors and asset hiders from around the world, including Goldman Sachs, Deutsche
Bank, Credit Suisse, Morgan Stanly, Exista, Barclays, Commerzbank AG and a vast number of others.

wikileaks.org

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

Kröfuskrá þessi inniheldur lýstar kröfur á hendur Kaupþingi banka hf., kt.
560882-0419, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, með aðsetur að Borgartúni 26, 105
Reykjavík. Skráin er gerð samkvæmt fyrirmælum 119. gr. laga nr. 21/1991, um
gjaldþrotaskipti o.fl., sbr. 4. mgr. 102. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Kröfuskráin verður lögð fram á kröfuhafafundi sem haldinn verður í samræmi við fyrirmæli framangreindra laga, á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 105 Reykjavík, föstudaginn 29. janúar 2010, kl. 10:00. Berist ekki
mótmæli gegn afstöðu slitastjórnar til viðurkenningar einstakra krafna, að því
marki sem hún liggur fyrir í kröfuskrá þessari, í síðasta lagi á framangreindum fundi, má vænta þess að afstaða slitastjórnar til viðkomandi krafna teljist
endanleg, sbr. 3. mgr. 120. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl., sbr. 4.
mgr. 102. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

Í kjölfar setningar laga nr. 125/2008, ákvað Fjármálaeftirlitið að taka yfir vald
hluthafafundar Kaupþings banka hf. og víkja félagsstjórn frá störfum þann 9.
október 2008, ásamt því að skipa bankanum skilanefnd sama dag. Eftir gildistöku laga nr. 44/2009, um breytingar á lögum nr. 161/2002, og eftir skriflegri
beiðni skilanefndar skipaði héraðsdómur Reykjavíkur bankanum slitastjórn
þann 25. maí 2009, sbr. 4. tl. V. bráðabirgðaákvæðis laga nr. 161/2002.
Frestdagur er 15. nóvember 2008, sbr. III. bráðabirgðaákvæði laga nr. 44/2009.
Bankanum var fyrst veitt heimild til greiðslustöðvunar í samræmi við ákvæði
laga nr. 129/2008, þann 24. nóvember 2008. Upphafsdagur slitameðferðar í
greiðslustöðvun er 22. apríl 2009, sbr. 2. tl. V. bráðabirgðaákvæðis laga nr.
161/2002. Kröfulýsingarfrestur var ákveðinn sex mánuðir frá fyrri birtingu innköllunar í Lögbirtingablaðinu og lauk kröfulýsingarfresti þann 30. desember
2009.

krofuskrar.indd 2

This document contains a list of claims lodged against Kaupthing Bank hf.,
registration no. 560882-0419, domiciled at Borgartun 19, 105 Reykjavik, Iceland, currently located at Borgartun 26, 105 Reykjavik. It has been prepared
in accordance with Art. 119 of the Act on Bankruptcy etc., No. 21/1991, cf.
the fourth paragraph of Art. 102 of the Act on Financial Undertakings, No.
161/2002. The list of claims will be presented to creditors at a creditors’ meeting, to be held as provided for by instructions in the above Acts, at Hilton Reykjavik Nordica, Sudurlandsbraut 2, 105 Reykjavik, on Friday 29 January 2010, at
10:00 AM. If no objections are received to decisions taken by the Winding-up
Committee on the recognition of individual claims, insofar as they have been
established in this list of claims at the latest by submitting such objections at
the above-mentioned meeting, the decision of the Winding-up Committee
on the claim in question can be expected to be considered final, cf. the third
paragraph of Art. 120 of the Act on Bankruptcy etc. No. 21/1991, cf. the fourth
paragraph of Art. 102 of the Act on Financial Undertakings, No. 161/2002

GENERAL INFORMATION
Following the adoption of Act No. 125/2008, the Icelandic Financial Supervisory Authority decided to take over the authority of Kaupthing Bank’s shareholders’ meeting, disqualify the incumbent directors on 9 October 2008 and
appoint a Resolution Committee for Kaupthing Bank hf. that same day. After
the entry into force of Act No. 44/2009, amending Act No. 161/2002, and
upon a written request from the Resolution Committee, the Reykjavik District
Court appointed a Winding-up Committee for Kaupthing Bank hf. on 25 May
2009, cf. Point 4 of Temporary Provision V. of Act No. 161/2002.
The reference date is 15 November 2008, cf. Temporary Provision III of Act No.
44/2009. Kaupthing Bank hf. was originally granted a moratorium, as provided
for in Act No. 129/2008, on 24 November 2008. The commencement date of
winding-up procedures during the moratorium is 22 April 2009, cf. Point 2 of
Temporary Provision V of Act No. 161/2002. The time limit for lodging claims
was set at six months from the first advertisement of the invitation to lodge
claims in the Icelandic Legal Gazette and expired on 30 December 2009.

1/21/10 2:41:47 PM

UPPLÝSINGAR UM LÝSTAR KRÖFUR

INFORMATION ON LODGED CLAIMS

Alls var lýst 28.167 kröfum á hendur bankanum fyrir lok kröfulýsingarfrests
þann 30. desember 2009. Ekki eru færðar í kröfuskrá kröfur sem bárust eftir
lok frestsins, sbr. 118. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl.

A total of 28.167 claims were lodged against Kaupthing Bank hf. by the deadline for lodging claims on 30 December 2009. Claims received after the expiration of the time limit are not entered in the list of claims, cf. Art. 118 of the Act
on Bankruptcy etc., No. 21/1991.

Hér að neðan eru birtar samtölur lýstra krafna eftir rétthæð þeirra. Allar
fjárhæðir eru í ISK.

Samtals fjárhæð lýstra krafna:

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

Fjárhæð lýstra krafna skv. 109. gr.:
Fjárhæð lýstra krafna skv. 110. gr.:
Fjárhæð lýstra krafna skv. 111. gr.:
Fjárhæð lýstra krafna skv. 112. gr.:
Fjárhæð lýstra krafna skv. 113. gr.:
Fjárhæð lýstra krafna skv. 114. gr.:

88.486.388.393
398.506.301.333
321.710.496.507
1.210.200.637.303
4.805.863.416.200
491.458.638.557
ISK

Below is a summary of the total amount of lodged claims. All amounts are in
ISK.
Total amount of claims lodged pursuant to Art. 109:
Total amount of claims lodged pursuant to Art. 110:
Total amount of claims lodged pursuant to Art. 111:
Total amount of claims lodged pursuant to Art. 112:
Total amount of claims lodged pursuant to Art. 113:
Total amount of claims lodged pursuant to Art. 114:

88.486.388.393
398.506.301.333
321.710.496.507
1.210.200.637.303
4.805.863.416.200
491.458.638.557

7.316.225.878.293
Total amount of claims lodged:

ISK

7.316.225.878.293

FRESTUN AFSTÖÐU OG KRÖFUHAFAFUNDUR

POSTPONEMENT OF DECISIONS AND CREDITORS‘ MEETING

Vegna fjölda lýstra krafna er óhjákvæmilegt að fresta því að taka afstöðu til
tiltekinna krafna á hendur bankanum, eins og skrá þessi ber með sér. Kröfuhafafundi til að fjalla um lýstar kröfur verður framhaldið þriðjudaginn 18. maí
2010, kl. 10:00 á Hilton Reyjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 105 Reykjavík. Á
þeim fundi mun slitastjórn kynna afstöðu sína til krafna sem ekki verður búið
að taka afstöðu til fyrir fundinn 29. janúar 2010, að því leyti sem unnt er.

The large number of claims lodged against Kaupthing Bank hf. has necessitated postponing decisions on certain claims. A follow-up creditors’ meeting to
continue discussion of lodged claims will be held on Tuesday, 18 May 2010, at
10:00 AM at Hilton Reykjavik Nordica, Sudurlandsbraut 2, 105 Reykjavik. At this
meeting the Winding-up Committee plans to present its decision on claims
on which a decision has not been made prior to the meeting on 29 January
2010, insofar as it is possible.

Slitastjórn ráðgerir jafnframt að halda framhaldsfund öðru sinni síðar á árinu
2010 þar sem frekari afstaða til krafna verður kynnt. Slitastjórn mun leitast við
að ljúka yfirferð krafna fyrir þann fund. Með vísan til lokamálsliðar 1. mgr. 119.
gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti, verður ekki tekin afstaða til lýstra
eftirstæðra krafna skv. 114. gr. sömu laga.

krofuskrar.indd 3

The Winding-up Committee, furthermore, plans to hold a second follow-up
creditors’ meeting in 2010 to continue presentation of its decisions on lodged
claims. The Winding-up Committee will attempt to conclude its decision on
all claims prior to that meeting. Having regard for the final sentence of the first
paragraph of Art. 119 of the Act on Bankruptcy etc., No. 21/1991, no decisions
will be taken on subordinate claims, as provided for in Art. 114 of Act on Bankruptcy etc., No. 21/1991.

1/21/10 2:41:47 PM

SKÝRINGAR OG SKAMMSTAFANIR

EXPLANATIONS AND CLASSIFICATION CODE

Í skrá þessari um lýstar kröfur eru upplýsingar um afstöðu slitastjórnar tilgreindar með eftirfarandi skammstöfun:

This list of lodged claims includes information on the decision of the Windingup Committee as indicated by the following classification code:

S
SB
H
AF

S
SB
H
AF

Krafa samþykkt eins og henni er lýst
Krafa samþykkt með breytingum (hafnað að hluta)
Kröfu hafnað
Afstöðu frestað

The claim is recognised as lodged
The claim is recognised with amendments (partially rejected)
The claim is rejected
A decision is postponed

Tegund kröfu er tilgreind með eftirfarandi skammstöfun:
The type of claim is indicated by the following classification code:

krofuskrar.indd 4

Ábyrgð/Guarantees
Afleiður/Derivatives
Annað/Miscellaneous
Innlánasamningar/Deposit Agreements
Innstæður/Deposits
Laun/Reimbursements
Lánasamningar/Loan Agreements
Reikningar/Invoices
Samningar/Contracts
Skaðabætur/Damages
Skuldabréf/Bonds
http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

Áby./Guar.
Afl./Der.
Annað/Misc.
Innlsamn./Dep.Agr.
Innst./Dep.
Laun/Reimb.
Lánasamn./Loan Agr.
Reikn./Inv.
Samn./Contr.
Skaðab./Dam.
Skuldabr./Bonds

Áby./Guar.
Afl./Der.
Annað/Misc.
Innlsamn./Dep.Agr.
Innst./Dep.
Laun/Reimb.
Lánasamn./Loan Agr.
Reikn./Inv.
Samn./Contr.
Skaðab./Dam.
Skuldabr./Bonds

Ábyrgð/Guarantees
Afleiður/Derivatives
Annað/Miscellaneous
Innlánasamningar/Deposit Agreements
Innstæður/Deposits
Laun/Reimbursements
Lánasamningar/Loan Agreements
Reikningar/Invoices
Samningar/Contracts
Skaðabætur/Damages
Skuldabréf/Bonds

1/21/10 2:41:47 PM

FYRIRVARAR OG SKILMÁLAR

DISCLAIMERS AND TERMS

Slitastjórn Kaupþings banka hf. áskilur sér rétt til að leiðrétta villur sem kunna
að vera í skrá þessari.

The Winding-up Committee of Kaupthing Bank hf. reserves the right to correct errors in this list.

Slitastjórn Kaupþings banka hf. áskilur sér rétt, við úthlutun til kröfuhafa
endanlega samþykktrar kröfu, til að skuldajafna hverjum þeim gagnkröfum
sem bankinn kann að eiga eða eignast á hendur honum.

The Winding-up Committee of Kaupthing Bank hf. reserves the right, in making a disbursement to a creditor for a claim finally recognised, to set-off the
amounts against any counterclaims which Kaupthing Bank hf. may hold or acquire against the creditor.

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

Skrá þessi um lýstar kröfur er trúnaðarmál og eingöngu til afnota fyrir þá sem
lýst hafa kröfu á hendur Kaupþingi banka hf

____________________________________________
Davíð B. Gíslason hdl.

krofuskrar.indd 5

This list of lodged claims is confidential and exclusively for the use of those
parties who have lodged claims against Kaupthing Bank hf.

Reykjavík, 22. janúar 2010

____________________________________________
Feldís Lilja Óskarsdóttir hdl.

____________________________________________
Ólafur Garðarsson hrl.

1/21/10 2:41:49 PM

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

1 20090907-0055 Reinhard Jasch

Vextir/Interests

1.692

2 20091026-0045 Andrea Robbel

Vextir/Interests

2.369

3 20091215-0423 Winfried Dickers

Vextir/Interests

2.538

4 20090907-0024 Helene Litsenberg

Vextir/Interests

3.723

5 20090831-0037 Wilhelm Wimschneider

Vextir/Interests

3.948

6 20100104-0629 Kerstin Gaebel

Vextir/Interests

6.262

7 20091221-0472 Helena Paasch

Vextir/Interests

8 20090828-0006 Volker Wiechers
9 20091104-0071 Patrick Maier

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

H
2.351
90.030

22.103

SB
H
H
SB

6.972

5.776

SB

Vextir/Interests

7.245

5.243

SB

Vextir/Interests

7.446

10 20091209-0125 Jacob Wolfgang

Vextir/Interests

7.785

11 20091116-0056 Friedemann Hoefig

Vextir/Interests

7.964

6.287

SB

12 20091029-0115 Sascha Voboril

Vextir/Interests

8.292

7.565

SB

13 20091106-0012 Julia Maier

Vextir/Interests

11.107

8.597

SB

14 20100104-0633 Thorsten Gaebel

Vextir/Interests

12.523

H

15 20090910-0018 Pfeil Karin

Vextir/Interests

14.723

H

16 20090910-0074 Tanja Söldenwapner

Vextir/Interests

15.188

17 20091127-0082 Roland Reitz

Vextir/Interests

16.659

18 20090911-0047 Christian Ritter

Vextir/Interests

17.795

19 20090910-0132 Thomas Nagel

Vextir/Interests

20.308

H

20 20090908-0080 Alexandra Sinz Warraich

Vextir/Interests

20.590

H

21 20091209-0072 Anke Diehn-Zilius

Vextir/Interests

21.154

22 20090914-0005 Theodor Homann

Vextir/Interests

21.700

23 20090914-0128 Anja Meyenburg

Vextir/Interests

22.000

24 20091208-0070 Leydecker Gunter

Vextir/Interests

25 20090928-0001 Horst Markus
26 20091126-0065 Frank Reinartz

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3.892

H

H
H

H
3.913

14.237

SB

17.312

SB

H
20.292

SB

23.085

20.127

SB

Vextir/Interests

23.178

23.015

SB

Vextir/Interests

24.048

23.941

SB

27 20090910-0157 Johannes Tholke

Vextir/Interests

25.385

28 20091030-0039 Meinhard Abel

Vextir/Interests

25.461

11.973

SB

29 20090911-0053 Enzo Tischler

Vextir/Interests

25.581

24.865

SB

30 20090910-0070 Astrid Söldenwapner

Vextir/Interests

26.058

31 20100104-0731 Falko Sauber

Vextir/Interests

26.435

17.261

SB

32 20091209-0013 Hans Jurgen Kreutzer

Vextir/Interests

26.462

25.789

SB

33 20090911-0085 Sonja Yeh

Vextir/Interests

28.684

34 20091208-0083 Leydecker Florian

Vextir/Interests

28.742

25.449

SB

35 20090907-0253 Torsten Heide

Vextir/Interests

31.754

30.876

SB

36 20100105-0673 Knut Witteborn

Vextir/Interests

32.130

26.418

SB

37 20091125-0082 Karl-Robert Schreiner

Vextir/Interests

33.169

33.169

SB

38 20090904-0108 Thomas Billmann

Vextir/Interests

33.846

39 20090908-0001 Rainer Tarre

Vextir/Interests

33.846

40 20090828-0016 Peter Hofmann

Vextir/Interests

34.369

41 20091028-0090 Voboril Ursula

Vextir/Interests

35.041

34.633

SB

42 20091209-0225 Waltraud Kreutzer

Vextir/Interests

35.384

35.378

SB

43 20090907-0027 Adam Litsenberg

Vextir/Interests

35.538

H

44 20090907-0330 Sven Malz

Vextir/Interests

36.780

H

45 20091209-0222 Waltraud Kreutzer

Vextir/Interests

38.139

46 20090911-0029 Anika Hirchenhein

Vextir/Interests

38.923

38.755

47 20091125-0146 Johann Stadlmeier

Vextir/Interests

40.206

29.062

48 20090911-0065 Klaus Worbs

Vextir/Interests

40.630

49 20090828-0064 Siegfried Zipress

Vextir/Interests

41.167

50 20090910-0128 Heinz nagel

Vextir/Interests

42.308

51 20091127-0104 Peter F Schlechter

Vextir/Interests

42.815

42.815

SB

52 20090910-0062 Anton Hoja

Vextir/Interests

42.856

35.303

SB

53 20090907-0282 Manfred Jung

Vextir/Interests

43.558

54 20100102-0522 Holger Grabbe

Vextir/Interests

44.000

55 20091029-0101 Joachim Seiler

Vextir/Interests

44.411

39.170

SB

56 20091026-0066 Juergen Robbel

Vextir/Interests

44.507

44.507

SB

57 20090828-0066 Jörg Behla

Vextir/Interests

45.188

36.764

SB

H

H

H

H

H
33.846

S
SB

H
SB
SB
AF
41.167

S
H

H
H

Bls 1 of 514

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

46.320

42.375

SB

59 20091202-0008 Robert Bexell

Vextir/Interests

46.369

32.492

SB

60 20091227-0622 Ditmar Jahn

Vextir/Interests

47.317

47.317

SB

61 20091112-0047 Klaus Kleffner

Vextir/Interests

47.689

47.689

SB

62 20091201-0042 Marita Berger

Vextir/Interests

50.728

49.999

SB

63 20090909-0004 Wolfgang Neumann

Vextir/Interests

50.769

H

64 20090914-0182 Rolf Kiesewetter Michler

Vextir/Interests

50.769

H

65 20090901-0044 Thomas Niedereichhilz

Vextir/Interests

51.974

66 20100105-0151 Petra Sakowski-Dederding

Vextir/Interests

52.091

52.091

SB

67 20100102-0179 Andreas Gebele

Vextir/Interests

52.155

50.261

SB

68 20091118-0021 Angelika Kolber

Vextir/Interests

54.978

37.170

SB

69 20091221-0341 Michael Marx

Vextir/Interests

55.120

43.631

SB

70 20090914-0134 Ulrich Hans

Vextir/Interests

57.440

71 20090915-0106 Amdreas Kronewald

Vextir/Interests

59.545

72 20091117-0082 Matthias Gensler

Vextir/Interests

61.349

73 20091201-0047 Gunter Berger

Vextir/Interests

62.681

74 20090918-0063 Stephan Eppner

Vextir/Interests

64.566

75 20091020-0033 Rainer Dedekind

Vextir/Interests

66.000

H

76 20091207-0187 Ghezzi Stefano

Skuldabr./Bonds

67.194

AF

77 20091207-0221 Ballabio Graziella

Skuldabr./Bonds

67.194

AF

78 20090909-0018 Werner Thielmann

Vextir/Interests

67.926

79 20090903-0101 Renate Hesse

Vextir/Interests

69.056

80 20090911-0026 Jonas Biller

Vextir/Interests

74.077

81 20091109-0073 David Peters

Vextir/Interests

81.247

82 20090914-0085 Valentina Schestakow

Vextir/Interests

83.513

H

83 20091207-0224 Pedrotta Edi

Skuldabr./Bonds

83.993

AF

84 20091222-0113 Jurgen Zeiske

Vextir/Interests

84.615

71.652

SB

85 20091230-1194 Gerhard Schönmeyer

Vextir/Interests

87.257

82.867

SB

86 20090907-0037 Faber Ewald

Vextir/Interests

87.577

87 20091009-0050 Harald Vollmer

Vextir/Interests

89.007

70.288

SB

88 20091126-0052 Ulrich Duske

Vextir/Interests

89.692

69.188

SB

89 20100104-1442 Christoph Windus

Vextir/Interests

91.232

72.258

SB

90 20090921-0160 Harald Kreutzer

Vextir/Interests

91.743

37.728

SB

91 20090923-0004 Sieghart Niggemann

Vextir/Interests

92.958

73.107

SB

92 20090903-0068 Kaj Ulrich Meys

Vextir/Interests

93.077

93.077

S

93 20090911-0009 Monika Lindemann

Vextir/Interests

93.755

92.929

SB

94 20090911-0122 Balint Kratky

Vextir/Interests

94.828

95 20091012-0086 Hans Dieter Meier

Vextir/Interests

97.844

63.262

SB

96 20100105-0075 Johannes Rodach

Vextir/Interests

99.054

45.585

SB

97 20090914-0130 Anja Meyenburg

Vextir/Interests

99.846

98 20091207-0214 Porta Alberto

Skuldabr./Bonds

100.791

99 20090910-0141 Rainer Schuler

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

58 20091221-0280 Michael Marx

Vextir/Interests

101.081

100 20091116-0023 Brigitte Brösskamp

Vextir/Interests

101.299

101 20090908-0088 Jan Kalde

Vextir/Interests

101.538

102 20091220-0121 Dorothee Rotering

Vextir/Interests

103 20091124-0112 Waic Vera
104 20091106-0015 Ljubow Maier

H

H
H
61.349

SB

62.681

SB

2.828

H

H
69.056

S
H

79.129

SB

H

141.734

H
1.523

H
AF
H
73.410

SB

103.317

84.070

SB

Vextir/Interests

103.653

20.098

SB

Vextir/Interests

105.036

82.584

SB

105 20100105-0156 Barbara Sieber

Vextir/Interests

107.706

18.624

SB

106 20091001-0043 Bruno Herrmann

Vextir/Interests

107.837

88.523

SB

107 20090831-0007 Michael Schuppel

Vextir/Interests

110.338

108 20091220-0183 Susanne Mayerhofer

Vextir/Interests

112.369

55.095

SB

109 20091124-0131 Viktor Weissgerber

Vextir/Interests

118.461

110 20090903-0026 Thomas Lutzenberger

Vextir/Interests

121.846

93.437

SB

111 20100106-0599 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

125.161

112 20091215-0090 Brandt, Marina

Vextir/Interests

126.818

113 20100106-0581 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

127.197

114 20100104-1838 Gunter Kaumeyer

Vextir/Interests

132.032

H

H
H
AF
103.760

SB
AF

555

Bls 2 of 514

131.001

SB

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

115 20091209-0075 Daniel Zilius

Vextir/Interests

133.692

H

116 20091123-0018 Fujita & Co. Ltd

Skuldabr./Bonds

137.187

AF

117 20090924-0006 Andreas Bille

Vextir/Interests

140.735

118 20090911-0144 Saban Kocapinar

Vextir/Interests

143.422

119 20090902-0070 Matthias Mank

Vextir/Interests

120 20091116-0054 Doris Muliar
121 20090914-0148 Torsten Margraf

138.176

SB

144.013

109.510

SB

Vextir/Interests

146.073

75.238

SB

Vextir/Interests

146.722

122 20091106-0002 Stefan Vogelbacher

Vextir/Interests

146.878

111.671

SB

123 20091111-0041 Sandra Huttl

Vextir/Interests

147.247

110.604

SB

124 20100104-1168 Dagmar Sauber

Vextir/Interests

147.569

115.811

SB

125 20091111-0072 Wolfgang Fiedler

Vextir/Interests

150.867

126 20090910-0105 Else Lucius

Vextir/Interests

151.769

125.794

SB

127 20100102-0280 Baerbel Uelze

Vextir/Interests

152.080

60.405

SB

128 20100106-0203 Torsten Bölke

Vextir/Interests

158.624

H

129 20090908-0146 Barbara Merkle

Vextir/Interests

158.667

H

130 20090831-0002 Ulrich Wolf

Vextir/Interests

158.773

131 20091026-0061 Weichsel Manfred

Vextir/Interests

159.076

134.088

SB

132 20091215-0086 Schaupp, Jörg

Vextir/Interests

160.635

131.429

SB

133 20091202-0062 Gerd Kulle

Vextir/Interests

161.965

134 20091103-0016 Katrin Göbel

Vextir/Interests

164.248

139.493

SB

135 20090911-0139 Jurgen Stausberg

Vextir/Interests

164.327

129.764

SB

136 20100102-0501 Andreas Hulzwarth

Vextir/Interests

164.761

124.768

SB

137 20090928-0023 Bernd Hochwald

Vextir/Interests

166.697

137.415

SB

138 20100104-0895 Zywitzki Hans-Wilhelm

Vextir/Interests

166.795

63.080

139 20091207-0219 Porta Adriano

Skuldabr./Bonds

167.985

AF

140 20091207-0209 Bronz Angelina

Skuldabr./Bonds

167.985

AF

141 20090904-0019 Thomas Weber

Vextir/Interests

169.230

142 20100102-0601 Peter Herrmann

Vextir/Interests

170.711

143 20090908-0002 Renate Gottwald

Vextir/Interests

170.843

144 20090909-0057 Birchender Maximilian

Vextir/Interests

171.787

145 20090907-0130 Rudolf Ehrentreich

Vextir/Interests

175.212

146 20091215-0255 Kurt Jungmann

Vextir/Interests

175.999

147 20091111-0099 Ratna Schneider

Vextir/Interests

148 20091125-0077 Plenk Hubertus

Vextir/Interests

149 20100106-0918 Heidi Leupelt

Vextir/Interests

178.008

150 20091223-0350 Kleffel Brigitte

Vextir/Interests

151 20091207-0164 David Muhl
152 20090909-0106 Hans Gunther SpruB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

19

28.116

H

H

H

H

H

SB

H
36.038

SB

121.292

SB

146.553

SB

176.284

31.182

SB

176.845

174.307

SB

179.605

178.065

SB

Vextir/Interests

181.790

146.480

SB

Vextir/Interests

183.276

147.059

SB

153 20091221-1137 Wei Tang

Vextir/Interests

188.480

156.519

SB

154 20090831-0049 Dirk F. Vogel

Vextir/Interests

191.326

160.063

SB

155 20090907-0327 Wanda Thomas

Vextir/Interests

192.824

156 20090923-0086 Jörg Trappen

Vextir/Interests

196.009

67.428

SB

157 20100106-0948 Albrecht Leupelt

Vextir/Interests

196.747

158 20100104-1179 Ingrid Hoffmann

Vextir/Interests

198.794

165.788

SB

159 20091020-0107 Sven Kratz

Vextir/Interests

200.253

111.384

SB

160 20090907-0323 Horst Thomas

Vextir/Interests

200.260

H

161 20091207-0217 Rampinelli Franca

Skuldabr./Bonds

201.582

AF

162 20090915-0057 Gerd Lerp

Vextir/Interests

201.891

H

163 20090911-0116 Ernst Griebsch

Vextir/Interests

203.076

AF

164 20090915-0136 Usselmann Valentin

Vextir/Interests

203.076

165 20091106-0014 Jaroslaw Maier

Vextir/Interests

206.247

167.397

SB

166 20091020-0036 Martin Pohli

Vextir/Interests

209.757

172.845

SB

167 20091111-0056 Gabriele Heinl

Vextir/Interests

209.827

176.358

SB

168 20090909-0014 Werner Thielmann

Vextir/Interests

214.161

169 20091229-0783 Schaffara

Vextir/Interests

224.785

184.630

SB

170 20090923-0087 Erika Katrin Sjögren

Vextir/Interests

225.536

60.095

SB

171 20091127-0034 Norbert Meyle

Vextir/Interests

236.798

85.245

SB

H
H
1.692

H

H
H

H

H

Bls 3 of 514

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

237.254

173 20100104-1160 Ronald Keusen

Vextir/Interests

248.829

174 20091126-0068 Christian Birkner

Vextir/Interests

249.675

175 20091207-0191 Norghauer Carlo E Maria

Skuldabr./Bonds

251.978

176 20091124-0164 Rainer Röger

Vextir/Interests

254.860

191.230

SB

177 20091111-0043 Michael Bonenberger

Vextir/Interests

256.620

219.224

SB

178 20091218-0321 Katja Lichopoj

Vextir/Interests

259.900

104.466

SB

179 20090909-0020 Karin Thielmann

Vextir/Interests

269.792

180 20090827-0015 Baumert Marco

Vextir/Interests

273.768

111.749

SB

181 20091220-0527 Eric Lange

Vextir/Interests

286.412

128.088

SB

182 20091103-0023 Renate Hans

Vextir/Interests

294.423

120.255

SB

183 20090827-0007 Gerhard Hoch

Vextir/Interests

304.614

159.905

SB

184 20090910-0003 Zacher, Frank & Silke

Vextir/Interests

335.075

185 20090910-0069 Peter Söldenwapner

Vextir/Interests

337.759

186 20100106-1181 Guðni Dagur Kristjánsson

Skaðab./Dam.

357.084

187 20091214-0164 Nitsche Otto Oder Elke

Skuldabr./Bonds

374.633

188 20090908-0020 Wolfgang May

Vextir/Interests

381.570

381.570

189 20090910-0178 Michael Iselt

Vextir/Interests

397.547

82.929

190 20090918-0067 Alfred Schmitt, Jun.

Skuldabr./Bonds

417.660

191 20091215-0455 Bernhard Friedrich Ottmann

Vextir/Interests

467.946

192 20091209-0141 H.W van Zanten

Skuldabr./Bonds

512.831

AF

Skuldabr./Bonds

512.831

AF

Skuldabr./Bonds

512.831

AF

Skuldabr./Bonds

512.831

196 20091229-0230 Rosario Ventilinque E Summa Antonia Skuldabr./Bonds

533.075

197 20091029-0102 Stefanie Roth

Vextir/Interests

558.356

198 20090828-0040 Volker Batz

Vextir/Interests

559.331

H

Annað/Misc.

572.921

AF

M.J. Vreugdenhil en/of M.
Vreugdenhil-Timmerman
194 20091209-0137 R. Blom en/of W.M.C.J. Blom Litjens
193 20091209-0128

195 20091209-0153 J.W.J. Bottenberg c/o J.van der Zee

Peter Derick and Joan Margaret
Ravenscroft
200 20091127-0010 Wigand Karl Maximillian Sepp
199 20091230-0039

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

172 20091203-0017 Kramer Gerd

95.696

SB

186.381

SB

H
AF

H

H
H
66.457

AF
AF
S
SB
AF
344.815

SB

AF
1.159.226

AF
471.434

Vextir/Interests

593.831

201 20091228-0665 Bruce Andrew Cambell Harrisson

Annað/Misc.

620.030

202 20090911-0088 Jutta Petereit

Vextir/Interests

676.920

203 20090907-0306 Gregor Thiesen

Vextir/Interests

744.605

204 20100106-1233 Loðskinn ehf.

Skaðab./Dam.

775.400

AF

205 20091213-0005 J. Spruyt

Skuldabr./Bonds

854.718

AF

206 20091209-0295 S.J. Steggink

Skuldabr./Bonds

854.718

AF

207 20091209-0204 N. Deenik

Skuldabr./Bonds

854.718

AF

208 20100106-0872 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

860.704

AF

209 20091124-0161 Francois Blesener-Leytem Andree

Skuldabr./Bonds

890.135

AF

210 20090921-0054 Klaus Pottkamper

Skuldabr./Bonds

951.919

AF

211 20091209-0281 J.T.M. Knijn

Skuldabr./Bonds

1.025.661

AF

212 20091209-0286 P.C. König

Skuldabr./Bonds

1.025.661

AF

213 20091209-0293 A. van Olst

Skuldabr./Bonds

1.025.661

AF

214 20091209-0206 D.G. Schoute Hone

Skuldabr./Bonds

1.196.605

AF

215 20091209-0291 J. Nieuwenhuis c/o W. Nijenhuis

Skuldabr./Bonds

1.196.605

AF

216 20091209-0279 E.V. van de Kamp

Skuldabr./Bonds

1.196.605

AF

1.196.605

AF

1.196.605

AF

219 20091209-0294 R.R. Sips c/o K.C.H. Sips-Roodenburg Skuldabr./Bonds

1.196.605

AF

220 20091209-0269 R. Icke c/o A.J. Icke-Marquenie

Skuldabr./Bonds

1.196.605

AF

221 20091209-0288 R.van Manen c/o C.J.J. de Vogel

Skuldabr./Bonds

1.196.605

AF

222 20091109-0011 Marc Bisenius

Skuldabr./Bonds

1.446.240

AF

223 20091127-0085 Manuel Schmitt

Skuldabr./Bonds

1.514.947

AF

224 20090911-0001 Andreas Walter

Vextir/Interests

1.523.070

H

225 20091209-0136 P, W. van Wissing en/of B.A. Willink

Skuldabr./Bonds

1.538.494

AF

226 20090922-0076 Manuel Schmitt

Skuldabr./Bonds

1.550.824

AF

D.H. Flierman c/o C.B.M. Flierman-van
Skuldabr./Bonds
der Meijde
218 20091209-0262 W.H.E. Gerrits c/o A.G.J. Bogers
Skuldabr./Bonds
217 20091209-0223

178.411

SB

SB
AF
H

26.574

Bls 4 of 514

SB

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK

113 gr. / Art. 113

114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Skuldabr./Bonds

1.709.435

AF

228 20091209-0217 M.C.C. van der Drift

Skuldabr./Bonds

1.709.435

AF

229 20091209-0263 A. Heinen

Skuldabr./Bonds

1.709.435

AF

230 20091209-0198 De Eruen Meur. A.E. van de Meent

Skuldabr./Bonds

1.709.435

AF

231 20091209-0126 M.A.M. Roelofsen

Skuldabr./Bonds

1.709.435

AF

232 20091209-0220 R.J. Kroon e/o O.P.M. Kroon Bogaartz Skuldabr./Bonds

1.709.435

AF

Skuldabr./Bonds

1.709.435

AF

Skuldabr./Bonds

1.709.435

AF

Skuldabr./Bonds

1.709.435

Skuldabr./Bonds

1.745.641

237 20091126-0032 Encama Rosello Sastre

Skuldabr./Bonds

1.749.415

238 20091013-0030 Jan Otto S. Holm

Skuldabr./Bonds

1.772.316

239 20090907-0149 Michael Albert Schunath

Vextir/Interests

1.776.915

H

240 20091209-0280 H.J. Bloemers

Skuldabr./Bonds

1.783.356

AF

241 20091230-0424 Milagros Arnedo Gomez

Skuldabr./Bonds

1.798.069

AF

242 20090929-0073 Manfred Breege

Skuldabr./Bonds

1.798.069

AF

243 20091209-0292 Renate Lachberger

Skuldabr./Bonds

1.823.216

AF

244 20100106-0592 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

1.898.992

AF

245 20100104-0814 Andreas Muller

Vextir/Interests

1.902.976

H

246 20091209-0287 Q.A.J. van Loon c/o G.Kooistra

Skuldabr./Bonds

2.051.321

AF

247 20091222-0683 Thomas Caires

Skuldabr./Bonds

2.063.257

AF

248 20091124-0152 Leytem Andrée

Skuldabr./Bonds

2.076.982

AF

249 20090928-0013 Lüdje Gunter

Vextir/Interests

2.260.236

H

250 20100102-0104 Þórdís T Þórarinsdóttir

Skaðab./Dam.

2.261.362

AF

251 20091116-0096 Iris Schmitt

Skuldabr./Bonds

2.304.913

AF

252 20091223-0270 Alberto Recolons Malvehy

Skuldabr./Bonds

2.369.220

AF

253 20090922-0073 Iris Schmitt

Skuldabr./Bonds

2.372.605

AF

254 20091124-0146 Francois Blesener-Leytem Andree

Skuldabr./Bonds

2.373.694

AF

255 20091209-0240 G.J. Distelbrink

Skuldabr./Bonds

2.393.208

256 20100106-0892 Arnar Hilmarsson

Skaðab./Dam.

2.512.503

257 20090909-0059 Merilampi Attorneys Ltd.

Reikn./Inv.

2.551.511

J.R. Boerlage c/o C.B.BoerlageMuzerie
234 20091209-0123 D.A. Vogel en/of L. Vogel Boer
233 20091209-0149

Wezen en Ouderenzorg de Acht
Staeten
236 20090922-0083 Hans Georg Wittkemper
235 20091209-0130

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

227 20091209-0290 L. Mees c/o R. Bicker Caarten

258 20091209-0218 Doopsqezinde Gemeente Wormervelr Skuldabr./Bonds

AF
2

AF
57.115

AF
AF

AF
814.467

AF
2.498.058

SB

2.564.153

AF

2.564.153

AF

2.564.153

AF

Skuldabr./Bonds

2.564.153

AF

Skuldabr./Bonds

2.564.153

AF

Skuldabr./Bonds

2.564.153

AF

Skuldabr./Bonds

2.564.153

AF

Skuldabr./Bonds

2.564.153

AF

Annað/Misc.

2.756.175

267 20090922-0020 Peter Palloch

Vextir/Interests

3.046.140

268 20090907-0054 Reinhard Jasch

Vextir/Interests

3.382.908

H

269 20090908-0115 David Cerny

Vextir/Interests

3.384.600

H

270 20091109-0087 Robert Eckle

Vextir/Interests

3.384.600

H

271 20090903-0072 Friedrich Stewin

Vextir/Interests

3.384.600

H

272 20091209-0100 W.Th. Pouw c/o A. Pouw -Knap

Skuldabr./Bonds

3.418.869

AF

273 20091209-0212 Th. H. Bon

Skuldabr./Bonds

3.418.869

AF

274 20091209-0249 Parc De France Beheer B.V

Skuldabr./Bonds

3.418.869

AF

275 20091209-0133 E.F. Beutick

Skuldabr./Bonds

3.418.869

AF

276 20090907-0127 Dieter Eckart

Vextir/Interests

3.435.369

H

277 20100106-0883 Jón P. Líndal

Annað/Misc.

3.501.566

AF

278 20091209-0255 H.S. Korteland Gostelie

Skuldabr./Bonds

3.566.710

AF

279 20091118-0104 Robert Buijs

Skuldabr./Bonds

3.663.081

AF

280 20091209-0175 J.M. De Boer

Skuldabr./Bonds

3.760.756

J.G.A. van Hulst c/o J.A. van Hulst Skuldabr./Bonds
Szopinska
260 20091209-0239 N.F. Allan
Skuldabr./Bonds
259 20091209-0266

J.H.J. Jager c/o C.P.F.M. Jager - van
Lies Hout
262 20091209-0238 M.Hos e/o E. Hos-Wouters
261 20091209-0272

263 20091209-0232 Verstraaten B.V.
P. Van Zanten e/o M.M van Zanten
Broekzitter
S. Van Wengerden e/o J. Van
265 20091209-0226
Wengerden de Vries
266 20100106-0862 Arion Banki hf.
264 20091209-0244

AF
177.294

149.675

SB

AF

Bls 5 of 514

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

281 20100106-1035 HSH Nordbank AG

Afl./Der.

3.841.481

AF

282 20091102-0005 Marie Jeanne Wagner Ruhl

Skuldabr./Bonds

3.857.252

AF

283 20091120-0002 Miguel Santin

Skuldabr./Bonds

3.857.252

AF

284 20091209-0247 H.R. Reemy

Skuldabr./Bonds

3.931.717

AF

285 20090901-0115 Svenja Reichert

Vextir/Interests

3.959.982

H

Skuldabr./Bonds

4.273.587

AF

A.F. J. Doppenberg e/o M.H.A.
Voormolen
287 20091013-0028 Anna & Óli Rubeksen

Skuldabr./Bonds

4.362.624

AF

288 20091016-0013 Tannlæknastovan

Skuldabr./Bonds

4.385.346

AF

289 20091119-0010 Duifhuizen Belggeingen BV

Skuldabr./Bonds

4.406.749

AF

Skuldabr./Bonds

4.584.271

AF

Skuldabr./Bonds

4.584.271

AF

Skuldabr./Bonds

4.615.684

AF

Skuldabr./Bonds

4.636.723

AF

294 20091019-0093 Andreas Huvös

Skuldabr./Bonds

4.748.376

AF

295 20090929-0072 Dunand Weder Cecile & Michel

Skuldabr./Bonds

4.748.376

AF

296 20100106-1468 Kolbrún Ingimarsdóttir

Annað/Misc.

4.876.529

AF

297 20091126-0085 Manfred Otto Wimmer

Skuldabr./Bonds

5.046.439

AF

298 20090922-0082 E.J.Boelen

Skuldabr./Bonds

5.076.900

AF

299 20091209-0180 H. Mul e/o C.S. Mul - Van Cleef

Skuldabr./Bonds

5.128.304

AF

300 20091209-0156 J.E.L. Buisman

Skuldabr./Bonds

5.128.304

AF

301 20100105-0919 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

5.164.113

AF

302 20091119-0007 C.van Miert Beheer BV

Skuldabr./Bonds

5.288.099

AF

303 20091120-0004 Patrick Jean-Paul Boullinier

Skuldabr./Bonds

5.340.811

AF

304 20091209-0261 M. De Groot

Skuldabr./Bonds

5.350.066

AF

305 20091230-0375 Sava Rudolf Lukac and/or Eva Helm

Skuldabr./Bonds

5.515.962

AF

306 20091209-0268 S. Visser

Skuldabr./Bonds

5.706.735

AF

307 20091119-0080 Matochem GMBH

Skuldabr./Bonds

5.788.091

AF

308 20091228-0921 Silvano Ortelli

Skuldabr./Bonds

5.916.339

AF

309 20091023-0006 Anna Wieland & Gerhard Wieland

Skuldabr./Bonds

5.933.630

AF

310 20091209-0157 T. Kersten

Skuldabr./Bonds

5.983.022

AF

311 20091109-0105 Albrecht-Rudiger Scheel

Skuldabr./Bonds

6.052.172

AF

312 20091209-0284 R.R. Sips e/o K.C.H. Sips Roodenburg Skuldabr./Bonds

6.420.079

AF

313 20091209-0119 B.E. Tragter

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

286 20091209-0242

Skuldabr./Bonds

6.837.738

314 20100106-1597 Ottó Geir Borg

Skaðab./Dam.

7.036.073

315 20091109-0112 Monica Kirchhoff

Skuldabr./Bonds

7.170.751

AF

316 20091109-0038 Bernd Heimeich Kossow

Skuldabr./Bonds

7.243.044

AF

317 20091117-0079 Laurent Societe LTD

Skuldabr./Bonds

7.309.004

AF

Skuldabr./Bonds

7.309.004

AF

Skuldabr./Bonds

7.311.756

AF

Skuldabr./Bonds

7.334.767

AF

321 20100106-1590 Davíð Rudolfsson

Skaðab./Dam.

7.381.267

AF

322 20091119-0028 Guilermo Gerardo Diaz de Rivera

Skuldabr./Bonds

7.381.847

323 20100106-0994 Ditto ehf

Afl./Der.

7.402.457

L.C.M.Bosboom a/o - M.A.BosboomOudhof
291 20091119-0019 Roemer J. a/o - Roemer Beers A.
290 20091118-0115

K.C. Van Unen e/o H. Van Unen
Meijer
293 20091209-0259 G.J. Keijzer e/o K.P.M.R. Keijzer Gool
292 20091209-0202

Nisso Bejar Gonzalez og Linda
Moscona de Bejar
B.M. Van Balen c/o C.F. Van Balen
319 20091218-0605
Zeef
320 20091119-0017 Duifhuizen Beleggingen BV
318 20091117-0067

324 20091217-0303 Personalfursorgestiftung Bioforce AG Skuldabr./Bonds

AF
1.313.783

AF

AF
982.059

AF

7.503.658

AF

Skuldabr./Bonds

7.503.658

AF

Skuldabr./Bonds

8.461.500

AF

327 20090917-0049 Nina Bulla

Skuldabr./Bonds

8.461.500

AF

328 20091209-0296 Stichting Varimebo

Skuldabr./Bonds

8.547.173

AF

Skuldabr./Bonds

8.547.173

AF

Skuldabr./Bonds

8.547.173

AF

331 20091209-0132 Belfry B.V.

Skuldabr./Bonds

8.547.173

332 20100106-1002 Ditto ehf

Afl./Der.

8.752.330

333 20090922-0035 Johannes Ruchholtz

Skuldabr./Bonds

8.784.694

Personalfuersorgestiftung der
Bioforce AG
326 20091110-0068 WMZ Participations b.v.
325 20091110-0061

P.T.L Coppus e/o L.M.P. Coppus
Emonts
330 20091209-0146 H.F.M, van Son
329 20091209-0167

AF
1.128.861

AF
AF

Bls 6 of 514

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

H.A. van Ballegooijen e/o A.C. van
Ballegooijen De Vogel
335 20090928-0014 T.R. Bosma

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Skuldabr./Bonds

8.916.776

AF

Skuldabr./Bonds

8.922.652

AF

336 20091209-0285 S. Wiskerhe

Skuldabr./Bonds

9.630.118

AF

337 20091104-0007 Jean Camille Charles STOCK

Skuldabr./Bonds

10.088.198

AF

338 20091209-0251 M. Touwen

Skuldabr./Bonds

10.231.979

AF

339 20091209-0159 Kersten Pensiden B.V

Skuldabr./Bonds

10.256.607

AF

340 20091209-0152 N.Volbeda

Skuldabr./Bonds

10.427.552

AF

341 20091227-0002 Alon Bismuth

Skuldabr./Bonds

10.979.640

AF

342 20091103-0011 Christoph og Barbara Zenger

Skuldabr./Bonds

11.373.480

AF

343 20091020-0015 Kolbrún Ingimarsdóttir

Annað/Misc.

12.262.617

AF

344 20091116-0097 F.Raad

Skuldabr./Bonds

12.363.267

AF

345 20091215-0519 Hypothekarbank Lenzburg

Skuldabr./Bonds

12.390.686

AF

346 20091209-0236 Hos Holding B.V.

Skuldabr./Bonds

12.820.760

347 20100106-0881 Sturla Pétursson

Skaðab./Dam.

13.059.720

348 20091222-0830 Lesile Ellen Chua Bernardo

Skuldabr./Bonds

13.549.453

AF

Skuldabr./Bonds

13.549.453

AF

Skuldabr./Bonds

13.675.476

AF

351 20090921-0118 Del Frari Elvina

Skuldabr./Bonds

13.870.945

AF

352 20100105-1959 Lesile Ellen Chu7a Bernardo

Skuldabr./Bonds

13.941.583

AF

353 20091027-0047 Jacques Levy

Skuldabr./Bonds

14.541.488

AF

354 20091030-0012 Gilbert Emering

Skuldabr./Bonds

14.848.656

AF

355 20090916-0098 C.J.J.A. Leijten

Skuldabr./Bonds

15.100.393

AF

Skuldabr./Bonds

15.158.518

AF

Annað/Misc.

16.131.555

AF

358 20091002-0037 Urs P. Gasche

Skuldabr./Bonds

16.735.786

359 20100106-1587 Elínborg Sigurðardóttir

Skaðab./Dam.

16.818.669

360 20090914-0093 Heckel Stephan

Vextir/Interests

16.923.000

H

361 20100105-1663 Stefano Galanti

Skuldabr./Bonds

16.923.000

AF

362 20090914-0097 Roland Tellez Salomon

Vextir/Interests

16.923.000

H

17.094.345

AF

18.247.225

AF

18.720.558

AF

Desmond Sy Sia and Stella Maleen
Chua
350 20091209-0170 M. De Groot
349 20091222-0819

W.B.J. Jansen e/o M.A. Jansen
Koolen
357 20100105-0921 Arion Banki hf.
356 20091209-0282

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

334 20091209-0277

Tegund /
Type

W.B.J. Jansen c/o M.A. JansenSkuldabr./Bonds
Koolen
Robert J. Sanders a/o Ivonne Sanders
364 20091209-0191
Skuldabr./Bonds
Sluijsmans
365 20091006-0001 Manbir Singh Oberoi
Skuldabr./Bonds
363 20091209-0275

AF
1.096.198

AF

AF
2.894.016

AF

366 20091109-0101 G.P.J. van Alkemade

Skuldabr./Bonds

19.239.336

AF

367 20100105-0896 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

19.888.614

AF

20.912.377

AF

Leslie-Ellen Chua Bernardo, Stella368 20091230-0241 Maleen Chua Sia and Melvin-Brian Tan Skuldabr./Bonds
Chua
Leslie-Ellen Chua Bernardo / Stella369 20091227-0995 Maleen Chua Sia and Melvin-Brian Tan Skuldabr./Bonds
Chua
370 20100106-1010 Ditto ehf
Afl./Der.

20.912.377

AF

21.456.680

2.696.285

AF

371 20090921-0163 Rony Tabet

Skuldabr./Bonds

21.498.527

AF

372 20091027-0048 Fanny Menase

Skuldabr./Bonds

21.812.231

AF

373 20091209-0270 Bosschieter Interim Management B.V. Skuldabr./Bonds

22.291.939

AF

374 20100106-0942 Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

22.624.359

AF

22.624.359

AF

23.736.936

AF

25.641.518

AF

Annað/Misc.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, SAnnað/Misc.
deild
Freilinger Aloyse - Chaussy Marie
376 20091030-0020
Skuldabr./Bonds
Ange
377 20091209-0297 M. Touwen
Skuldabr./Bonds
375 20100106-0941

378 20100112-0004 Straumur Burðarás fjarfesingabanki

Innlsamn./Dep.Agr.

26.106.631

AF

379 20091228-0981 Messod Zrihen

Skuldabr./Bonds

28.102.650

AF

380 20091127-0127 Forster Kenneth

Skuldabr./Bonds

28.557.563

AF

381 20091229-0239 Sullivan & Cromwell LLP

Reikn./Inv.

28.843.964

AF

382 20091124-0094 Edmond Bijani

Skuldabr./Bonds

29.392.104

AF

Annað/Misc.

30.000.000

AF

Annað/Misc.

34.092.763

Sigurgeir Þórarinnsson, Jóhanna
Valdimarsdóttir
384 20100106-0516 Arion Banki hf.
383 20100106-1478

AF

Bls 7 of 514

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Siragusa Emanuele, Siragusa
Antonella, Siragusa Giacomo
386 20090921-0087 Johannes Ruchholtz
385 20091028-0047

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Skuldabr./Bonds

41.630.514

AF

Skuldabr./Bonds

43.687.376

AF

387 20100106-0591 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

52.764.831

AF

388 20100102-0629 Deram S.A.

Reikn./Inv.

58.126.274

AF

389 20091209-0257 Cybert Media B.V.

Skuldabr./Bonds

58.315.714

AF

390 20100106-1415 Eyjólfur Magnússon Scheving

Annað/Misc.

58.421.740

AF

391 20100105-1555 Altraplan Luxembourg S.A.

Skuldabr./Bonds

59.230.500

AF

392 20100112-0005 Straumur Burðarás fjarfesingabanki

Innlsamn./Dep.Agr.

62.009.912

AF

67.873.076

AF

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, AAnnað/Misc.
deild
Skadden, Arps, Slate, Meagher &
394 20091106-0134
Reikn./Inv.
Flom (UK) LLP
395 20100105-1996 Brúnir Eignarhaldsfélag hf.
Skaðab./Dam.
393 20100106-0945

69.128.789

69.128.789

SB

70.342.622

H

396 20100105-1752 Lex Life & Pension S.A.

Skuldabr./Bonds

71.890.500

AF

397 20100106-0511 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

75.167.767

AF

398 20100106-0947 Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

Annað/Misc.

84.615.000

AF

399 20100105-0905 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

88.742.273

AF

400 20091201-0053 Jacques Schmitt

Skuldabr./Bonds

89.903.438

AF

401 20091228-0524 Brynhildur Olgeirsdóttir

Skaðab./Dam.

91.067.664

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, BAnnað/Misc.
deild
403 20100106-0596 Arion Banki hf.
Annað/Misc.
402 20100106-1036

AF

135.745.983

8.461.500

AF

136.719.064

AF

Skuldabr./Bonds

137.186.660

AF

Skuldabr./Bonds

210.285.621

AF

406 20100106-0074 Ingimundur Sverrir Sigfússon

Skaðab./Dam.

216.493.640

AF

407 20100106-0055 Sigfús Sigfússon

Skaðab./Dam.

216.493.640

AF

253.845.000

AF

262.306.500

AF

Shin nougyoukikaijitsuyoukasokushin
Co Ltd
405 20100105-1759 Dico Capital
404 20091123-0072

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, AAnnað/Misc.
deild
409 20100105-1750 Lex Life & Pension S.A.
Skuldabr./Bonds
408 20100106-0951

410 20100105-0912 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

263.327.035

AF

411 20100106-0589 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

319.625.716

AF

Áby./Guar.

325.292.104

AF

Annað/Misc.

338.460.000

AF

Skuldabr./Bonds

362.402.825

AF

Skuldabr./Bonds

411.559.980

AF

416 20100106-0585 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

416.323.459

AF

417 20091007-0020 Bergbau-Sterbekasse VVaG

Skuldabr./Bonds

480.190.125

AF

418 20100106-0520 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

595.650.910

AF

419 20091020-0012 Landsvaki hf.

Skuldabr./Bonds

603.388.669

420 20091227-0324 Sparisjóðabanki Íslands hf.

Afl./Der.

625.220.000

421 20100113-0080 Stafir Lífeyrissjóður

Annað/Misc.

708.538.236

422 20100106-0138 KEA

Skuldabr./Bonds

715.547.424

423 20100106-0600 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

865.624.622

424 20100113-0066 Fortis Bank S.A./N.V

Afl./Der.

960.199.756

Isle of Man Government Treasury
Department
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, B413 20100106-0949
deild
European Patent organisation-reserve
414 20090917-0046
funds
415 20091103-0033 H.I.S.Co., Ltd
412 20100113-0055

425 20100110-0083 Swordfish Investments LLP

Áby./Guar.

AF
13.711.422

99.025.624

AF

98.535.995

AF
AF
AF

158.061

AF

961.917.253

AF

426 20091020-0011 Landsvaki hf.

Skuldabr./Bonds

1.062.490.660

AF

427 20100106-1144 Þb. Icarusar ehf (áðir Saxbygg ejf)

Skaðab./Dam.

1.372.157.080

AF

Innst./Dep.

1.611.469.253

AF

Skuldabr./Bonds

1.675.995.747

Annað/Misc.

1.860.100.100

Skuldabr./Bonds

2.295.512.973

Afl./Der.

4.892.673.321

Afl./Der.

7.505.428.034

Afl./Der.

8.177.791.554

Skuldabr./Bonds

9.385.899.192

Isle of Man Government Treasury
Department
Banco DE LA Pequena Mediana
429 20091202-0010
Empresa SA
430 20100106-1298 EXISTA B.V.
428 20100102-0710

Banco DE LA Pequena Mediana
Empresa SA
432 20100106-0614 Arion Banki hf.
431 20091202-0012

The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ,
Ltd.
434 20100106-0347 Glitnir banki hf
433 20100110-0050

435 20090901-0081 VBS Fjárfestingabanki hf

AF
100.000

AF
AF
AF

954.115.392

AF
AF
H

Bls 8 of 514

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Skaðab./Dam.

10.743.300.000

AF

437 20100106-0974 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

11.270.830.208

AF

438 20100106-1361 Exista hf.

Skaðab./Dam.

13.553.245.048

439 20100106-0879 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

28.231

440 20091222-0960 Stefan Dolar

Vextir/Interests

31.226

441 20100106-0810 Arion Banki hf.

Samn./Contr.

54.741

AF

442 20100106-0777 Arion Banki hf.

Samn./Contr.

111.227

AF

443 20100106-0804 Arion Banki hf.

Samn./Contr.

112.338

AF

444 20100106-0556 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

150.990

AF

445 20100105-0837 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

152.474

AF

446 20100106-0798 Arion Banki hf.

Samn./Contr.

163.285

AF

447 20100106-0560 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

174.395

448 20100106-1149 Oddný Ingimarsdóttir

Skaðab./Dam.

200.000

449 20100106-0795 Arion Banki hf.

Samn./Contr.

217.411

450 20090922-0148 Angelika Marzliger

Vextir/Interests

222.856

451 20100106-0805 Arion Banki hf.

Samn./Contr.

250.418

AF

452 20100106-0782 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

302.899

AF

453 20100106-0792 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

397.547

AF

454 20100106-0771 Arion Banki hf.

Samn./Contr.

470.339

AF

455 20091111-0097 Kristín Jónsdóttir

Skaðab./Dam.

558.505

AF

456 20100110-0056 Creditinfo Fjölmiðlavaktin ehf.

Reikn./Inv.

577.439

AF

Reikn./Inv.

949.612

AF

Annað/Misc.

1.005.918

AF

459 20091001-0061 Eurolandcom AB (publ.)

Reikn./Inv.

1.038.734

SB

460 20091216-0389 Schneider Consulting S.A.

Reikn./Inv.

1.066.149

AF

Reikn./Inv.

1.142.316

H

Reikn./Inv.

1.589.850

H

Skaðab./Dam.

2.883.184

AF

464 20100106-0808 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

3.154.503

AF

465 20100106-0563 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

3.704.714

466 20100106-0961 Árnason Faktor ehf.

Reikn./Inv.

3.995.120

Skaðab./Dam.

4.858.137

Reikn./Inv.

5.325.529

469 20091013-0069 Naked Communications B.V.

Reikn./Inv.

6.250.341

6.250.341

470 20091001-0054 Europe Investor Direct AB

Reikn./Inv.

6.610.462

2.987.079

471 20091230-0650 Valtýr Þór Hreiðarsson

Afl./Der.

6.932.063

AF

472 20091210-0005 McCann FitzGerald Solicitors

Reikn./Inv.

7.110.207

AF

473 20100106-0549 Arion Banki HF..

Reikn./Inv.

10.700.142

AF

474 20100106-0559 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

15.653.885

475 20100106-1255 Öldungur hf.

Skaðab./Dam.

16.345.012

Skaðab./Dam.

19.031.969

AF

Reikn./Inv.

36.809.042

AF

478 20100106-0891 Arion Banki hf.

Skaðab./Dam.

41.132.362

AF

479 20100106-0757 Bryndís Anna Guðmundsdóttir

Skaðab./Dam.

55.477.036

AF

480 20100106-1239 Arion Banki hf.

Skaðab./Dam.

56.723.943

AF

Skaðab./Dam.

60.705.071

Reikn./Inv.

62.626.538

483 20100106-0566 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

70.343.261

AF

484 20100106-0551 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

85.284.725

AF

485 20100106-0542 Arion Banki HF..

Reikn./Inv.

98.129.393

AF

486 20100106-1277 Fjármálaeftirlitið

Annað/Misc.

135.117.988

AF

487 20091220-0640 KSÍ ehf

Innst./Dep.

170.415.067

AF

488 20100106-0963 Arion Banki hf.

Annað/Misc.

202.992.574

AF

489 20100105-0848 Arion Banki hf.

Reikn./Inv.

311.109.758

Deutsche Post AG, Finance
Operations Deutschland
458 20100106-0903 Arion Banki hf.
457 20091227-0757

Siemens Financial Serves AB, Sivliike
suomesse
Dorda Brugger Jordis Rechtsanwalte
462 20091007-0054
GmbH
463 20100106-1158 Arion Banki hf.
461 20090925-0041

Arion Banki hf. (áður nýi kaupþing
banki hf)
468 20100106-0523 Arion Banki HF..
467 20100106-1168

Arion banki hf. (att; Áslaug
Guðjónsdóttir)
477 20100106-0537 Arion Banki HF..
476 20100106-1288

Arion banki hf. (att; Áslaug
Guðjónsdóttir)
482 20090918-0029 St. Stephen´s GmbH
481 20100106-1296

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

436 20100106-1331 Exista hf.

AF
AF
28.708

SB

AF
22.266.167

AF
AF
13.031

SB

AF
7.968

AF
AF
AF
SB
SB

AF
4.504.878

AF

AF
39.757.808

SB

AF

Bls 9 of 514

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Arion Banki hf. (áður nýi kaupþing
banki hf)
491 20100106-0730 Arion Banki hf.
490 20100106-1231

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Annað/Misc.

366.003.094

Annað/Misc.

1.196.018.027

492 20100106-0151 Landsnet hf.

Afl./Der.

8.557.615.704

493 20100106-1191 Arion Banki hf.

Samn./Contr.

43.567.569.633

AF

494 20100106-1617 Ålandsbanken Abp

Skaðab./Dam.

49.265.873.100

AF

495 20100106-1640 Ålandsbanken Sweden AB

Skaðab./Dam.

49.275.070.500

496 20100106-1131 Euro Investments Overseas Inc.

Skaðab./Dam.

244.767.617.092

497 20090924-0026 Uwe Ricker

Vextir/Interests

18.348

498 20100104-0001 Wolfram Roth

Vextir/Interests

27.263

499 20100104-1699 Andreas Lettau

Vextir/Interests

28.970

500 20091118-0008 Christian Kaiser

Vextir/Interests

37.847

501 20100104-1701 Andreas Lettau

Vextir/Interests

502 20090914-0233 Marén Wittrowski
503 20090914-0170 Burkhard Huller
504 20091217-0145 Wolfgang Fischer
505 20100106-0768 Arion Banki hf.

AF
AF
168.963.054

3.500.000

AF

AF
27.611.944.127 44.189.469.012

AF
18.267

SB
SB

27.466

SB

41.488

30.908

SB

Vextir/Interests

50.769

41.032

SB

Vextir/Interests

71.532

60.024

SB

Vextir/Interests

117.425

55.621

Áby./Guar.

H

126.767

SB
AF

Vextir/Interests

140.694

21.479

SB

507 20091020-0054 Reinhard Schmidt

Vextir/Interests

172.107

70.359

SB

508 20100104-0727 Dorothea Bernhard

Vextir/Interests

189.582

73.908

SB

509 20091220-0029 Thomas Herrndorff

Vextir/Interests

201.384

67.332

510 20100106-0830 Daniel Knoll

Skuldabr./Bonds

208.348

511 20091008-0018 Daniel Knoll

Skuldabr./Bonds

208.348

512 20091221-0205 Yvonne Gehlen

Vextir/Interests

213.504

513 20090907-0106 Karl-Heinz Muller

Vextir/Interests

228.158

514 20091218-0392 Andrej Klassen

Vextir/Interests

254.833

515 20091019-0091 Katleen Mary Yeowell

Annað/Misc.

297.703

516 20091218-0524 Wolfgang Pauer

Vextir/Interests

305.376

517 20090922-0038 Patrick Heyde

Skuldabr./Bonds

676.920

AF

518 20091026-0102 Hans Peter Hacker

Skuldabr./Bonds

896.907

AF

519 20091020-0097 Mary Wall

Skuldabr./Bonds

1.393.770

AF

520 20091020-0098 Mary Wall

Skuldabr./Bonds

1.537.991

AF

521 20091209-0208 Fritz Leisse

Skuldabr./Bonds

1.825.098

522 20091028-0069 Anlagenverein PPS

Skuldabr./Bonds

3.471.690

523 20100106-1476 Elvezio Fossati

Skuldabr./Bonds

3.553.830

524 20100105-2013 Íslandssjóðir hf., sjóður 1

Skuldabr./Bonds

3.839.748

525 20100106-1650 Pappada ´Roberto

Skuldabr./Bonds

4.061.520

AF

Skuldabr./Bonds

5.076.900

AF

Skuldabr./Bonds

5.473.533

AF

528 20091105-0081 Jörg Prante

Skuldabr./Bonds

5.535.725

AF

529 20100106-1462 Enrico Landoni

Skuldabr./Bonds

8.123.040

AF

530 20091210-0047 Ulrich Ruetz

Skuldabr./Bonds

8.461.500

AF

531 20100106-0573 Cinzia Venturi

Skuldabr./Bonds

8.630.730

AF

532 20091229-0727 Hogan Advisors Ltd.

Skuldabr./Bonds

9.646.110

AF

533 20100105-1457 Gampietro Azzani

Skuldabr./Bonds

9.815.340

534 20100105-2011 Íslandssjóðir hf, sjóður 11

Skuldabr./Bonds

10.239.328

535 20100105-1487 Maria Cima

Skuldabr./Bonds

11.507.640

AF

536 20091227-0166 Elie Tapiro

Skuldabr./Bonds

13.265.231

AF

Skuldabr./Bonds

13.876.860

AF

Skuldabr./Bonds

15.061.470

AF

Skuldabr./Bonds

15.325.748

AF

540 20091223-0587 Mario Rovere & Annarita Rovere

Skuldabr./Bonds

17.769.150

AF

541 20090921-0076 Marion Noffke

Skuldabr./Bonds

18.175.302

AF

542 20091117-0053 Ravin Virmani og Mribula Virmani

Skuldabr./Bonds

29.141.795

AF

543 20091112-0067 Tikku Lokaish &/or Tikku Rita

Skuldabr./Bonds

29.527.389

AF

544 20100106-1483 Valter Torassa

Skuldabr./Bonds

31.307.550

Giancarlo Barcella & Rosa Cerlini &
Ludovico Beluschi Fabeni Barcella
527 20100106-0298 JL Europea
526 20100106-1436

Luciano Dalla Bona & Daniela
Massignan
Anna Maria Orlandi e Giuseppe
538 20100106-0490
Rambozzi
539 20091127-0070 Girish Gul Gidwani
537 20100106-1487

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

506 20100102-0887 Stefan Nussbaumer

SB
AF
AF

87.314

SB

104.909

SB

H
AF
104.244

SB

AF
174.004.463

AF
AF
33.154

AF

AF
88.411

AF

AF

Bls 10 of 514

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

545 20100106-1470 Gabriella Moneta

Skuldabr./Bonds

32.153.700

AF

546 20090918-0054 SG Hambros Bank (Gibraltar) Ltd.

Skuldabr./Bonds

36.931.962

AF

547 20100105-1049 Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

Skuldabr./Bonds

43.886.571

Vextir/Interests

45.512.050

Skuldabr./Bonds

58.165.950

550 20091124-0169 Ferinand van Metelen

Skuldabr./Bonds

59.336.269

551 20091015-0015 Laboratories Lesvi S.L.

Afl./Der.

62.344.332

552 20100106-1646 Vegetti Paolo

Skuldabr./Bonds

69.384.300

AF

553 20091208-0208 Veeson Holdings Limited

Skuldabr./Bonds

89.381.532

AF

554 20091028-0051 Schmitt Jacques

Skuldabr./Bonds

89.958.334

Kenneth Liebenberg -Sheelagh
Liebenberg
549 20091015-0024 Dilip Borthakur
548 20100104-0998

555 20100102-0751 Komercijalna Bank AD Beograd

Áby./Guar.

AF
10

1.512.347

H
AF
AF
48.201.104

SB

AF

113.811.164

4.398.301

AF

556 20091227-0839 Société Générale

Reikn./Inv.

196.027.740

AF

557 20100106-0122 Fjármálaráðuneytið

Skuldabr./Bonds

230.587.111

AF

558 20100106-0127 Fjármálaráðuneytið

Skuldabr./Bonds

235.185.566

AF

559 20100106-1308 Festa lífeyrissjóður (Keflavík)

Skuldabr./Bonds

257.762.382

560 20100106-0969 Merrill Lynch International,

Afl./Der.

319.206.091

561 20090928-0032 UBS Limited

Afl./Der.

339.766.005

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, BSkuldabr./Bonds
deild
563 20100106-0091 Fjármálaráðuneytið
Skuldabr./Bonds
564 20100106-0119 Fjármálaráðuneytið

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

562 20100105-1103

Skuldabr./Bonds

AF
18.049.072

AF
AF

372.610.850

50.000

AF

622.880.466

AF

647.098.181

AF

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, ASkuldabr./Bonds
deild
566 20100106-1087 Bank of America, N.A.
Afl./Der.

679.466.845

50.000

AF

1.467.441.334

73.192.207

AF

567 20090928-0026 UBS Limited

Skuldabr./Bonds

2.532.809.497

568 20100110-0035 Commerzbank AG.

Skuldabr./Bonds

2.876.852.908

569 20091230-0042 BBVA Bancomer S.A.

Afl./Der.

3.042.416.145

Afl./Der.

565 20100105-1120

AF
158.019

AF

22.927.705

AF

3.644.126.815

204.244.552

AF

Skuldabr./Bonds

3.900.000.000

158.019

AF

572 20100106-1049 Bank of America, N.A.

Lánasamn./Loan Agr.

4.373.519.236

168.664.922

AF

573 20100118-0002 Seðlabanki Íslands

Skuldabr./Bonds

4.381.155.126

574 20100109-0010 Seðlabanki Íslands

Afl./Der.

4.790.788.442

575 20100106-1024 Bank of America, N.A.

Lánasamn./Loan Agr.

12.198.639.386

576 20100109-0015 Seðlabanki Íslands

Skuldabr./Bonds

12.582.185.417

AF

577 20100109-0012 Seðlabanki Íslands

Lánasamn./Loan Agr.

12.872.239.608

AF

578 20100118-0003 Seðlabanki Íslands

Skuldabr./Bonds

17.991.695.796

AF

579 20100118-0001 Seðlabanki Íslands

Skuldabr./Bonds

54.071.523.996

AF

580 20100109-0013 Seðlabanki Íslands

Lánasamn./Loan Agr.

74.812.480.671

AF

581 20100109-0011 Seðlabanki Íslands

Lánasamn./Loan Agr.

101.281.006.468

582 20100105-0865 Markus Leyener

Vextir/Interests

85

583 20091111-0029 Juergen Levold

Vextir/Interests

169

584 20091222-1083 Babette Haeusser

Vextir/Interests

254

585 20091125-0140 Ursula Baumann

Vextir/Interests

259

586 20090924-0126 Thomas Stach

Vextir/Interests

305

14.753

587 20090923-0044 Michael Jaegers

Vextir/Interests

305

35.958

588 20090827-0024 Andy Braatz

Vextir/Interests

514

589 20091117-0019 Carmen Burgard

Vextir/Interests

558

590 20091227-0874 siegrun Rebmann

Vextir/Interests

652

53.573

19.575

591 20091228-0279 Rudolf Tapp

Vextir/Interests

797

75.539

19.575

592 20090915-0088 Oliver Heinrich

Vextir/Interests

829

593 20091213-0066 Juliana Vargora

Vextir/Interests

836

594 20091227-0854 Jurgen Saman

Vextir/Interests

1.070

595 20100105-1064 Marc Moltenbrey

Vextir/Interests

596 20091221-0448 Markus Kempf
597 20091110-0015 Merlin Seibert

Merrill Lynch International Bank
Limited
571 20100111-0001 Commerzbank AG.
570 20100106-0953

16.515.503

AF
AF
477.242.697

AF

AF
63

SB

254

SB

239

SB

32.137

SB

26.112

H

H
SB
558

SB
H
H

597

SB

311

SB

1.071

750

SB

Vextir/Interests

1.169

1.169

SB

Vextir/Interests

1.354

1.354

SB

598 20090918-0083 Carsten Sieper

Vextir/Interests

1.481

499

SB

599 20091227-0843 Björn Sasse

Vextir/Interests

1.501

1.059

SB

Bls 11 of 514

72.503

19.575

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

1.542

1.071

SB

601 20091005-0009 Robert Schindler

Vextir/Interests

1.554

1.342

SB

602 20100105-0876 Markus Leyener

Vextir/Interests

1.679

1.202

SB

603 20100105-0332 Dietrich Winkler

Vextir/Interests

1.692

604 20090922-0119 Irmingard Kling

Vextir/Interests

1.735

1.372

SB

605 20091106-0011 Benjamin Godelmann

Vextir/Interests

1.743

1.305

SB

606 20091220-0683 Regina Schiffel

Vextir/Interests

1.779

SB

607 20090914-0021 Rapp Heike

Vextir/Interests

1.780

H

608 20090911-0132 Arthur Neubauer

Vextir/Interests

1.814

609 20091126-0053 Bodo Wahllander

Vextir/Interests

1.862

1.862

SB

610 20091220-0941 Gerhard Benzler

Vextir/Interests

1.872

1.537

SB

611 20091013-0084 Tim Steinar

Vextir/Interests

1.889

612 20090924-0083 Horst Kazinski

Vextir/Interests

1.921

613 20090911-0040 Christian Gorsky

Vextir/Interests

2.031

2.031

SB

614 20090904-0078 Rolf Kalb

Vextir/Interests

2.149

2.136

SB

615 20091224-0410 Heiko Bauer

Vextir/Interests

2.256

1.961

SB

616 20091227-0097 Beate Krange

Vextir/Interests

2.285

2.285

SB

617 20090914-0049 Beisel Ernst C.

Vextir/Interests

2.320

992

SB

618 20100105-0870 Markus Leyener

Vextir/Interests

2.346

1.741

SB

619 20090911-0102 Beck Hannelore

Vextir/Interests

2.364

1.838

SB

620 20091220-0153 Veckenstedt Wolfgang

Vextir/Interests

2.423

2.422

SB

621 20091118-0051 Brozio Annett

Vextir/Interests

2.445

1.838

SB

622 20091028-0104 thomas Ziegler

Vextir/Interests

2.452

731

SB

623 20091106-0110 Petra Freundt

Vextir/Interests

2.483

2.425

SB

624 20100105-0632 Jan-Henning Wölm

Vextir/Interests

2.496

2.496

SB

625 20100105-0646 Jan-Henning Wölm

Vextir/Interests

2.496

2.496

SB

626 20100105-0637 Jan-Henning Wölm

Vextir/Interests

2.496

2.496

SB

627 20100105-0920 Philipp Oelwein

Vextir/Interests

2.508

2.408

SB

628 20090914-0060 Ron Lehmann

Vextir/Interests

2.538

629 20091218-0639 Hedwig Rüdel

Vextir/Interests

2.538

2.538

SB

630 20091029-0017 Voboril Charis

Vextir/Interests

2.538

2.452

SB

631 20090907-0082 Gustav Dost

Vextir/Interests

2.589

1.345

SB

632 20091116-0018 Kathrin Gestewitz

Vextir/Interests

2.620

2.620

SB

633 20091106-0108 Wolfgang Freundt

Vextir/Interests

2.620

2.564

SB

634 20091116-0016 Marion Gestewitz

Vextir/Interests

2.670

2.670

SB

635 20091204-0136 Roland Wagenhauser

Vextir/Interests

2.684

2.508

SB

636 20091001-0072 Jurgen Pagel

Vextir/Interests

2.708

2.538

SB

637 20091224-0086 Helmut Wörmann

Vextir/Interests

2.736

2.420

SB

638 20091222-0034 Birgit Roth

Vextir/Interests

2.816

2.816

SB

639 20100104-1091 Marianne Komm

Vextir/Interests

2.970

640 20091209-0171 Stefan Albertus

Vextir/Interests

3.019

52

SB

641 20090908-0156 Reiner Schambeck

Vextir/Interests

3.046

3.046

SB

642 20090901-0091 Moj Monika

Vextir/Interests

3.134

643 20091222-0015 Stella Gozon-Stahl

Vextir/Interests

3.153

3.153

SB

644 20091222-0859 Heiko Bauer

Vextir/Interests

3.297

2.840

SB

645 20091220-0670 Christian Bewart

Vextir/Interests

3.327

3.293

SB

646 20100105-0757 Gisela Wiedmann

Vextir/Interests

3.385

H

647 20091215-0515 Dominik Kolm

Vextir/Interests

3.385

H

648 20091230-1113 Erhard Liegmann

Vextir/Interests

3.385

H

649 20091230-0580 Anellese Küchler

Vextir/Interests

3.385

H

650 20100105-0119 Andreas Jäger

Vextir/Interests

3.385

H

651 20091220-0300 Kirsten Müller

Vextir/Interests

3.385

H

652 20091223-0681 Klaus Prasch

Vextir/Interests

3.385

H

653 20090922-0110 Sigrit Bidner

Vextir/Interests

3.385

H

654 20091220-0310 Kirsten Müller

Vextir/Interests

3.385

H

655 20100103-0064 Sven Klein

Vextir/Interests

3.385

H

656 20090922-0111 Ralph Bidner

Vextir/Interests

3.385

H

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

600 20100105-0879 Markus Leyener

Bls 12 of 514

H

H

H
H

H

H
52

135

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

3.385

H

658 20091217-0629 Günter Kortmann

Vextir/Interests

3.385

H

659 20100102-0123 Michael Schaber

Vextir/Interests

3.385

H

660 20091223-0526 Werner Lelleck

Vextir/Interests

3.385

H

661 20100104-0334 Thomas Ziegler

Vextir/Interests

3.385

H

662 20091223-0343 Ariane Rohlfing

Vextir/Interests

3.385

H

663 20091227-0920 Ulrich Rehm

Vextir/Interests

3.385

H

664 20091224-0264 Frauke Adolphi

Vextir/Interests

3.385

H

665 20091231-0277 Torsten Beermann

Vextir/Interests

3.385

H

666 20091220-0316 Kirsten Müller

Vextir/Interests

3.385

H

667 20100104-1686 Wolfgang Golembeck

Vextir/Interests

3.385

H

668 20100102-0840 Folkert Poppinga

Vextir/Interests

3.385

H

669 20091222-0496 Kristina Mayer

Vextir/Interests

3.385

H

670 20091217-0362 Astrid Schwarz

Vextir/Interests

3.385

H

671 20091221-0045 Annemarie Oschkau

Vextir/Interests

3.385

H

672 20091220-0834 Carola Gleich

Vextir/Interests

3.385

H

673 20091221-1067 Doris Moormann

Vextir/Interests

3.385

674 20091110-0014 David Ruddeck

Vextir/Interests

3.552

3.361

SB

675 20100104-0575 Hiltrud Hass

Vextir/Interests

3.676

3.676

SB

676 20091106-0013 Michael Knappe

Vextir/Interests

3.676

3.669

SB

677 20100105-0086 Tabea Neidhardt

Vextir/Interests

3.740

678 20100104-1746 Marco Antonio Volbraht

Vextir/Interests

3.770

3.770

SB

679 20091124-0092 Angelika Roeber

Vextir/Interests

3.784

3.594

SB

680 20100102-0753 Christian Balla

Vextir/Interests

3.801

2.987

SB

681 20091227-0899 Thomas Pesch

Vextir/Interests

3.958

682 20091009-0070 Rainer Graw

Vextir/Interests

3.972

2.801

SB

683 20091224-0416 Heiko Bauer

Vextir/Interests

3.980

3.490

SB

684 20091207-0077 Juliana Clevorn

Vextir/Interests

3.985

3.985

SB

685 20090826-0025 Andreas Domdey

Vextir/Interests

4.014

2.007

SB

686 20091208-0069 Arne Rambow

Vextir/Interests

4.068

3.948

SB

687 20090916-0114 Astrid Platzdasch

Vextir/Interests

4.188

4.011

SB

688 20100104-1171 Horsrt Kuss

Vextir/Interests

4.398

4.077

SB

689 20090929-0024 Elke Woerner

Vextir/Interests

4.408

690 20100105-0657 Jan-Henning Wölm

Vextir/Interests

4.408

2.496

SB

691 20091220-0026 Melanie Wagele

Vextir/Interests

4.464

692 20091216-0175 Kirstin Linder

Vextir/Interests

4.535

567

SB

693 20090924-0072 Leske Katja

Vextir/Interests

4.562

3.016

SB

694 20091223-0051 Sabine Bolt

Vextir/Interests

4.623

1.372

SB

695 20091013-0076 Ingeborg Pieper

Vextir/Interests

4.637

4.637

SB

696 20100105-0664 Anke Peter

Vextir/Interests

4.639

960

SB

697 20090916-0027 Ulrich Sellner

Vextir/Interests

4.647

4.647

SB

698 20090923-0023 Anja Zielke

Vextir/Interests

4.774

4.774

SB

699 20100105-0738 Stefan Adam

Vextir/Interests

4.876

4.876

SB

700 20091009-0081 Georg Grillmayer

Vextir/Interests

4.908

4.195

SB

701 20091224-0353 Dennis Klopke

Vextir/Interests

4.992

4.992

SB

702 20090908-0137 Maria Elisabeth Sauter

Vextir/Interests

5.077

4.911

SB

703 20091013-0040 Daniel Bertsch

Vextir/Interests

5.077

5.077

SB

704 20090911-0018 Ralf Bröcking

Vextir/Interests

5.096

5.096

SB

705 20091229-0608 Birgit Flory

Vextir/Interests

5.177

4.205

SB

706 20091211-0053 Klaudia Lang

Vextir/Interests

5.206

5.206

SB

707 20091125-0071 Kim-Holger Opel

Vextir/Interests

5.292

3.474

SB

708 20091221-0403 Klaus U. Weithmann

Vextir/Interests

5.302

709 20090923-0078 Dieter Kastell

Vextir/Interests

5.312

5.134

SB

710 20090910-0021 Martin Hess

Vextir/Interests

5.331

5.189

SB

711 20091105-0066 Knoll Ute

Vextir/Interests

5.351

4.515

SB

712 20091118-0013 Lysann Maria Urban

Vextir/Interests

5.380

5.358

SB

713 20091110-0048 Florian Schnitzler

Vextir/Interests

5.393

5.393

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

657 20100105-0600 Wolfgang Betzing

Bls 13 of 514

H

H

44.866

10.875

H

H
H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

5.398

4.982

SB

715 20091215-0013 Christof junior Reichel

Vextir/Interests

5.432

5.432

SB

716 20091026-0113 Dirk Oberlaender

Vextir/Interests

5.446

4.794

SB

717 20091013-0072 Joachim Kelting

Vextir/Interests

5.524

718 20090910-0119 Andre Papsdorf

Vextir/Interests

5.537

5.537

SB

719 20091228-0516 Torsten Schmidt

Vextir/Interests

5.568

720 20091029-0080 thomas Ziegler

Vextir/Interests

5.620

5.620

SB

721 20100104-1963 Pierre Parow

Vextir/Interests

5.710

1.418

SB

722 20090915-0066 Alexander Wasenauer

Vextir/Interests

5.800

3.596

SB

723 20091227-0796 Linda Weib

Vextir/Interests

5.842

724 20091012-0076 Rainer Bach

Vextir/Interests

5.923

4.540

SB

725 20091204-0114 Luise Kalt

Vextir/Interests

5.923

2.173

SB

726 20090921-0004 Marcus Geschke

Vextir/Interests

5.923

5.923

SB

727 20091227-0567 Thomas Taugs

Vextir/Interests

6.001

2.577

SB

728 20091013-0022 Thomas Mitschele

Vextir/Interests

6.013

729 20091110-0003 Stefan Kohlhage

Vextir/Interests

6.321

6.243

SB

730 20091124-0088 Alexander Roeber

Vextir/Interests

6.375

6.189

SB

731 20091103-0006 Florian Pott

Vextir/Interests

6.392

6.086

SB

732 20091215-0222 Elena Riedinger

Vextir/Interests

6.431

1.684

SB

733 20091112-0029 Sandra Gunther

Vextir/Interests

6.461

6.268

SB

734 20091202-0016 Lars Freymark

Vextir/Interests

6.463

735 20100105-1177 Sieue Storsberg

Vextir/Interests

6.476

954

SB

736 20091207-0111 Iren Jeschke

Vextir/Interests

6.502

6.483

SB

737 20091221-0066 Martin Schlegel

Vextir/Interests

6.593

6.522

SB

738 20091116-0052 Dieter Zschoche

Vextir/Interests

6.600

2.000

SB

739 20091222-0191 Michael Bruch

Vextir/Interests

6.608

6.608

SB

740 20100102-0459 Rainer Bock

Vextir/Interests

6.617

4.960

SB

741 20091029-0065 Judith Wicklein

Vextir/Interests

6.637

6.507

SB

742 20091009-0079 Stefan Lutz

Vextir/Interests

6.681

2.692

SB

743 20091126-0035 Jurgen Brag

Vextir/Interests

6.688

744 20091019-0005 Uwe Hubscher

Vextir/Interests

6.695

6.695

SB

745 20090921-0024 Karin Scheuermann

Vextir/Interests

6.769

6.769

SB

746 20100105-1233 Roland Distler

Vextir/Interests

6.769

5.153

SB

747 20090924-0104 Albert Heinemann

Vextir/Interests

6.769

6.769

SB

748 20090901-0108 Peter Fritzsche

Vextir/Interests

6.769

6.769

SB

749 20091215-0191 Lars Grözinger

Vextir/Interests

6.783

6.783

SB

750 20091218-0086 Christian Dahlenburg

Vextir/Interests

6.793

1.670

SB

751 20090923-0017 Gulchuk Alexander

Vextir/Interests

6.854

6.854

SB

752 20091215-0089 Volker Mau

Vextir/Interests

6.913

5.163

SB

753 20090923-0128 Lolita Kaufmann

Vextir/Interests

6.938

754 20091117-0008 Thomas Burgard

Vextir/Interests

6.945

6.945

SB

755 20091214-0104 Silke Schmitt

Vextir/Interests

6.967

5.217

SB

756 20100105-1036 Marc Moltenbrey

Vextir/Interests

6.971

5.028

SB

757 20091222-0896 Thomas Bock

Vextir/Interests

6.976

1.298

SB

758 20100104-0437 Tanja Gruninger

Vextir/Interests

6.986

759 20091222-0910 Cornelia Bock

Vextir/Interests

6.989

1.303

SB

760 20091224-0110 Birgit Rosenke

Vextir/Interests

7.062

5.082

SB

761 20091106-0101 Manuela Geiss

Vextir/Interests

7.079

61

SB

762 20090916-0016 Imke

Vextir/Interests

7.160

5.167

SB

763 20090907-0084 Felix Schiebel

Vextir/Interests

7.180

6.850

SB

764 20091029-0105 Stephanie Thiel

Vextir/Interests

7.233

765 20091201-0021 Hermann Baumann

Vextir/Interests

7.246

765

SB

766 20091126-0006 Alfred Schulte

Vextir/Interests

7.250

7.250

SB

767 20100102-0227 Angelika Marggraff

Vextir/Interests

7.270

7.270

SB

768 20100102-0341 Frank Wiesenack

Vextir/Interests

7.307

6.427

SB

769 20091009-0068 Rainer Graw

Vextir/Interests

7.370

3.638

SB

770 20100106-0215 Marleen Mika

Vextir/Interests

7.384

3.400

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

714 20091216-0380 Bernd Hermes

Bls 14 of 514

H
50.007

52.884

19.575

H

19.575

H

846

20.003

H

H

H

H

H

H

558

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

7.419

555

SB

772 20091016-0012 Carmen Kocken

Vextir/Interests

7.436

6.487

SB

773 20091227-0562 Nina Winkler

Vextir/Interests

7.444

545

SB

774 20091009-0072 Rainer Graw

Vextir/Interests

7.482

5.524

SB

775 20091220-0648 Renate Bewart

Vextir/Interests

7.505

7.360

SB

776 20090924-0068 Andreas Brunnhubner

Vextir/Interests

7.568

6.988

SB

777 20091221-0499 Bernd Bölstler

Vextir/Interests

7.615

778 20091227-0554 Walter Taugs

Vextir/Interests

7.631

789

SB

779 20091227-0518 Ludmila Taugs

Vextir/Interests

7.631

789

SB

780 20091105-0063 Knoll Ute

Vextir/Interests

7.661

5.842

SB

781 20091231-0098 Helmut Zapf

Vextir/Interests

7.708

7.622

SB

782 20100102-0801 Christian Balla

Vextir/Interests

7.712

5.918

SB

783 20100102-0803 Christian Balla

Vextir/Interests

7.754

5.950

SB

784 20091224-0342 Dennis Klopke

Vextir/Interests

7.800

5.793

SB

785 20091221-0302 Sonja Schneider

Vextir/Interests

7.813

7.776

SB

786 20091227-0639 Nataliya Draha

Vextir/Interests

7.862

7.862

SB

787 20100104-1563 Silvio Lodigiani

Vextir/Interests

7.873

5.771

SB

788 20090914-0193 Walter Hansel

Vextir/Interests

7.874

7.874

SB

789 20091207-0182 Frank thomas Stöcker

Vextir/Interests

7.891

7.817

SB

790 20100103-0062 Ilse Söntgerath

Vextir/Interests

7.898

791 20100102-0992 Heribert Söntgerath

Vextir/Interests

7.898

7.566

SB

792 20091218-0414 Karin Klein

Vextir/Interests

7.923

6.218

SB

793 20090908-0107 Ralf Reichert

Vextir/Interests

7.986

794 20091026-0067 Thomas Mueller

Vextir/Interests

7.996

5.077

SB

795 20091106-0084 Mina Roeder

Vextir/Interests

8.000

6.514

SB

796 20091221-0328 Dirk Bisping

Vextir/Interests

8.015

2.217

SB

797 20100102-0900 Waltraud Fath

Vextir/Interests

8.137

7.967

SB

798 20090915-0077 Michael Schwerdt

Vextir/Interests

8.187

8.018

SB

799 20090908-0017 Thomas Broich

Vextir/Interests

8.196

8.196

SB

800 20100104-0461 Maria Adrian

Vextir/Interests

8.235

8.235

SB

801 20091104-0051 Alfred Baus

Vextir/Interests

8.278

3.959

SB

802 20090923-0081 Robert Fricke

Vextir/Interests

8.304

8.003

SB

803 20091216-0228 Christina Kursch

Vextir/Interests

8.377

2.464

SB

804 20090908-0101 Christian Dyballa

Vextir/Interests

8.385

805 20090908-0127 Stephan Ennenbach

Vextir/Interests

8.394

806 20100105-1763 Brigitte Segl

Vextir/Interests

8.419

6.678

SB

807 20100104-0557 Sebastian Meissner

Vextir/Interests

8.424

8.399

SB

808 20091208-0175 Andreas Hofmeister

Vextir/Interests

8.450

7.048

SB

809 20100104-1490 Holger Hösch

Vextir/Interests

8.462

810 20091125-0110 Armin Schmitt

Vextir/Interests

8.462

8.462

SB

811 20091026-0053 Thomas C. Dantzer

Vextir/Interests

8.462

812 20091126-0062 Brigitte Overberg

Vextir/Interests

8.462

813 20100104-1980 Hennig Mönch

Vextir/Interests

8.462

814 20090917-0020 Vollmer Konrad

Vextir/Interests

8.462

815 20091223-0057 Christoph Fischer

Vextir/Interests

816 20091002-0007 Hellmut Hackemesser
817 20091221-0864 Henning Sommermeyer

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

771 20091221-1086 Danilo Höpfner

H

H

H

H
H

H
H
H
5.549

SB

8.516

8.203

SB

Vextir/Interests

8.556

7.664

SB

Vextir/Interests

8.571

3.870

SB

818 20091118-0046 Jonas Brauer

Vextir/Interests

8.577

8.414

SB

819 20090921-0036 Daniel Drechsel

Vextir/Interests

8.578

8.419

SB

820 20100102-0444 Lars Janzen

Vextir/Interests

8.605

6.839

SB

821 20090909-0142 Henner Pfarre

Vextir/Interests

8.649

8.649

SB

822 20100104-1422 Birgit Kluge

Vextir/Interests

8.709

2.564

SB

823 20100104-1082 Sabine Lemke

Vextir/Interests

8.725

8.719

SB

824 20091012-0093 Jurgen Streng

Vextir/Interests

8.830

8.297

SB

825 20091016-0039 Susanne Hornung

Vextir/Interests

8.832

8.832

SB

826 20091207-0131 Dietmar Drossel

Vextir/Interests

8.876

8.059

SB

827 20091019-0030 Thomas Hornung

Vextir/Interests

8.908

8.908

SB

Bls 15 of 514

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

8.923

829 20091125-0011 Sabine Zeiselmair

Vextir/Interests

8.932

8.918

SB

830 20091228-0093 Bettina Klose

Vextir/Interests

8.940

6.570

SB

831 20090903-0041 Birgit Pfaller

Vextir/Interests

8.969

832 20090915-0126 Uhl Dirk

Vextir/Interests

8.986

5.544

SB

833 20091104-0040 Heino Dummann

Vextir/Interests

9.003

834 20091110-0005 Jörg Wittekindt

Vextir/Interests

9.008

8.665

SB

835 20091216-0094 Otto Jungwirth

Vextir/Interests

9.018

7.253

SB

836 20100104-1543 Francis Murk Jansen

Vextir/Interests

9.040

2.061

SB

837 20090929-0030 Stephan Frank

Vextir/Interests

9.164

9.054

SB

838 20100103-0203 Angelina Inglsperger

Vextir/Interests

9.223

6.610

SB

839 20091224-0213 Veronika Reier

Vextir/Interests

9.242

6.852

SB

840 20090928-0065 Annett Wiesenburg

Vextir/Interests

9.308

841 20091230-1006 Fehrmann Ingomar

Vextir/Interests

9.308

9.189

SB

842 20100105-0266 Guido Klose

Vextir/Interests

9.328

7.725

SB

843 20090904-0091 Xenia KreBner

Vextir/Interests

9.431

9.193

SB

844 20090922-0102 Annegret Steinhagen

Vextir/Interests

9.477

845 20090916-0111 Dieter Platzdasch

Vextir/Interests

9.487

9.448

SB

846 20090902-0041 María sen Flierl

Vextir/Interests

9.504

7.417

SB

847 20100104-1653 Van Lier

Vextir/Interests

9.519

5.534

SB

848 20100105-0271 Guido Klose

Vextir/Interests

9.523

7.725

SB

849 20100105-0280 Guido Klose

Vextir/Interests

9.523

7.725

SB

850 20091213-0016 Thomas Schneider

Vextir/Interests

9.551

9.094

SB

851 20100104-1244 Regina Adams

Vextir/Interests

9.561

8.766

SB

852 20091009-0058 Julia Tittel

Vextir/Interests

9.561

853 20090916-0050 Frank Moede

Vextir/Interests

9.561

8.132

SB

854 20091221-0438 Robert Matz

Vextir/Interests

9.561

9.561

SB

855 20091204-0103 Bettina Leupold

Vextir/Interests

9.619

9.475

SB

856 20100105-1217 Nils Laub

Vextir/Interests

9.677

8.533

SB

857 20091220-0342 Andreas Bienert

Vextir/Interests

9.697

8.110

SB

858 20091016-0030 Ralf Kleinmax

Vextir/Interests

9.707

8.644

SB

859 20091117-0011 Dombrowsky Raphaela

Vextir/Interests

9.707

860 20100105-1060 Marc Moltenbrey

Vextir/Interests

9.736

7.004

SB

861 20091125-0080 Karl Zeiselmair

Vextir/Interests

9.744

9.729

SB

862 20091208-0041 Fiedler Andrea

Vextir/Interests

9.754

7.558

SB

863 20091207-0230 Karin Kleinert

Vextir/Interests

9.785

9.627

SB

864 20091221-0862 Annett Helass

Vextir/Interests

9.837

4.649

SB

865 20091216-0054 Marina Kotlowski

Vextir/Interests

9.856

9.856

SB

866 20100105-1047 Marc Moltenbrey

Vextir/Interests

9.946

7.270

SB

867 20090917-0120 Dieter Franzel

Vextir/Interests

9.954

9.132

SB

868 20090902-0003 Karl-Heinz Kunzmann

Vextir/Interests

9.969

9.969

SB

869 20091104-0019 Margit Biehl

Vextir/Interests

10.093

870 20090923-0031 Detlef Christiansen

Vextir/Interests

10.093

8.216

SB

871 20100105-0898 Bernd Herbort

Vextir/Interests

10.096

7.438

SB

872 20090908-0079 Riegl Werner

Vextir/Interests

10.154

10.154

SB

873 20090923-0076 Menten Sven Andy

Vextir/Interests

10.154

10.154

SB

874 20090921-0109 Michael HaaB

Vextir/Interests

10.154

875 20091218-0238 Koob Karin

Vextir/Interests

10.154

9.577

SB

876 20090914-0006 Robert Piela

Vextir/Interests

10.154

1.946

SB

877 20091210-0075 Raik Berger

Vextir/Interests

10.154

6.175

SB

878 20091125-0033 Annette Orthey

Vextir/Interests

10.205

8.595

SB

879 20091227-0715 Jürgen Hermann

Vextir/Interests

10.249

9.993

SB

880 20091222-0052 Wolfgang Preikschat

Vextir/Interests

10.259

5.079

SB

881 20091217-0692 Ute Stefani Haaga

Vextir/Interests

10.262

882 20091202-0011 Rita Ellers

Vextir/Interests

10.281

2.119

SB

883 20091117-0018 Eva Reinhardt

Vextir/Interests

10.291

9.629

SB

884 20090828-0059 Horvath Wolfgang

Vextir/Interests

10.296

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

828 20091106-0105 Gudrun Lange

Bls 16 of 514

H

H
H

H

H

H

169

H

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Vextir/Interests

10.298

886 20090921-0041 Dorn Werner

Vextir/Interests

10.374

887 20091222-0021 Ulrike Neumann

Vextir/Interests

10.384

888 20090921-0146 Ahn Hyeshin

Vextir/Interests

10.397

889 20091215-0391 Michael Leistner

Vextir/Interests

890 20091221-0924 Elke Helmers
891 20091221-0842 Erika Kaussen

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

10.298

SB

3.041

SB

10.397

10.397

SB

Vextir/Interests

10.403

8.257

SB

Vextir/Interests

10.416

8.712

SB

892 20091222-0551 Stepp Ashurst

Vextir/Interests

10.425

2.664

SB

893 20090910-0194 Andrich Jens

Vextir/Interests

10.441

894 20091124-0141 Susanne Fritzen

Vextir/Interests

10.453

10.453

SB

895 20091126-0091 Michael Fies

Vextir/Interests

10.491

10.000

SB

896 20091105-0021 Ingrid Bruegel

Vextir/Interests

10.492

7.334

SB

897 20091127-0055 Gerda Ehrmann

Vextir/Interests

10.518

7.026

SB

898 20100104-0023 Ann-Katrin Günther

Vextir/Interests

10.568

10.338

SB

899 20091218-0495 Peter Lambrecht

Vextir/Interests

10.575

6.625

SB

900 20091020-0044 Michéle Vogel

Vextir/Interests

10.634

10.634

SB

901 20091118-0098 Maria Schulz

Vextir/Interests

10.653

10.653

SB

902 20091001-0004 Alber Stephanie

Vextir/Interests

10.655

8.695

SB

903 20091117-0100 Agnieszka Kaczmarek-Bielecka

Vextir/Interests

10.731

10.731

SB

904 20100104-1154 Diana Wilde

Vextir/Interests

10.792

10.638

SB

905 20091030-0024 Sylvia Heinemann

Vextir/Interests

10.797

906 20091223-0120 Carla Gersch

Vextir/Interests

10.819

10.819

SB

907 20090911-0077 Gregor Pötshick

Vextir/Interests

10.831

8.319

SB

908 20091110-0047 Martina Schnitzler

Vextir/Interests

10.854

10.636

SB

909 20091130-0041 Jakob Mueller

Vextir/Interests

10.885

10.885

SB

910 20091223-0257 Fischer Martina

Vextir/Interests

10.890

10.890

SB

911 20091029-0037 Nikolaus Simon Theis

Vextir/Interests

10.890

10.890

SB

912 20091217-0155 Angela Fischer

Vextir/Interests

10.929

3.730

SB

913 20091209-0178 Margaritta Demmler

Vextir/Interests

10.932

10.815

SB

914 20100104-0166 Benjamin Wirth

Vextir/Interests

10.990

4.540

SB

915 20100102-0885 Herbert Reinhardt

Vextir/Interests

11.000

7.333

SB

916 20091216-0198 Kerstin Drexler

Vextir/Interests

11.000

11.000

SB

917 20091231-0038 Anne Dess

Vextir/Interests

11.002

10.810

SB

918 20090903-0057 Bettina Wach

Vextir/Interests

11.145

11.145

SB

919 20090903-0055 Rainer Wach

Vextir/Interests

11.145

11.145

SB

920 20100102-0686 Anja Weinacht

Vextir/Interests

11.154

8.864

SB

921 20091016-0011 Wolfgang Kocken

Vextir/Interests

11.156

10.271

SB

922 20100104-1931 Pierre Parow

Vextir/Interests

11.161

923 20090908-0089 Brigitte Schuetz

Vextir/Interests

11.169

8.678

SB

924 20091208-0183 May Marita

Vextir/Interests

11.169

925 20100104-1974 Verena Meister

Vextir/Interests

11.203

11.127

SB

926 20090921-0100 Yvonne Schaller

Vextir/Interests

11.208

10.687

SB

927 20090929-0019 Haijun Feng

Vextir/Interests

11.282

11.027

SB

928 20091215-0173 Ingo Schlüter

Vextir/Interests

11.298

5.888

SB

929 20100104-0864 Karl-Ludwig Barth

Vextir/Interests

11.389

11.389

SB

930 20091222-0876 Margit Pauli

Vextir/Interests

11.459

8.653

SB

931 20091130-0050 Werner Bucher

Vextir/Interests

11.459

9.086

SB

932 20100110-0045 Ingrid Stephan

Vextir/Interests

11.467

4.473

SB

933 20091126-0002 Marion Breuer

Vextir/Interests

11.508

8.648

SB

934 20091029-0013 Maria Luise Siemes

Vextir/Interests

11.541

935 20091029-0035 Marlies Funk

Vextir/Interests

11.541

11.541

SB

936 20091029-0032 Karl Heinz Funk

Vextir/Interests

11.541

11.541

SB

937 20091012-0005 Fabian Uekemann

Vextir/Interests

11.553

11.057

SB

938 20091223-0140 Bärbel Wiessner

Vextir/Interests

11.563

10.717

SB

939 20091207-0192 Margot Stöcker

Vextir/Interests

11.623

11.513

SB

940 20090911-0093 Beck Reinhard

Vextir/Interests

11.633

10.352

SB

941 20091223-0535 Peter Burkert

Vextir/Interests

11.643

11.205

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

885 20091221-0117 Niko Wald

113 gr. / Art. 113

Bls 17 of 514

H
H

SB

H

H
H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Vextir/Interests

11.711

943 20100105-0540 Hans - Manfred Niedetzky

Vextir/Interests

11.783

944 20091221-0497 Christina Böttcher

Vextir/Interests

945 20091221-0317 Ruth Joos
946 20091026-0088 Steffan Wolfgang

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

11.266

SB

11.794

11.794

SB

Vextir/Interests

11.846

11.486

SB

Vextir/Interests

11.846

11.846

SB

947 20090831-0014 Georg Bremer

Vextir/Interests

11.846

11.846

SB

948 20091014-0001 Anika Freund

Vextir/Interests

11.846

10.133

SB

949 20090908-0058 Holger Klussmann

Vextir/Interests

11.846

950 20100105-0188 Roland Distler

Vextir/Interests

11.846

11.846

SB

951 20090831-0056 Uwe Hess

Vextir/Interests

11.846

11.000

SB

952 20091106-0055 Herbert Stein

Vextir/Interests

11.846

10.299

SB

953 20091220-0122 Eva Julia von Scheven

Vextir/Interests

11.900

8.553

SB

954 20090918-0008 Benjamin Gohrbandt

Vextir/Interests

11.902

9.264

SB

955 20091229-0371 Wiltrud Hug

Vextir/Interests

11.910

4.216

SB

956 20091221-0042 Joachhim Neuhoff

Vextir/Interests

11.927

4.205

SB

957 20091217-0170 Gabriel Valentin

Vextir/Interests

11.937

3.869

SB

958 20100105-0428 Jennifer Wege

Vextir/Interests

11.951

8.764

SB

959 20100105-0763 Gerd Huhn

Vextir/Interests

11.953

960 20090908-0084 Oliver Schneider

Vextir/Interests

11.956

2.484

SB

961 20090916-0025 Schmalzl Tanja

Vextir/Interests

11.981

7.626

SB

962 20091227-0598 Britt Kopp

Vextir/Interests

11.985

11.215

SB

963 20091216-0207 Claudia Steinbach

Vextir/Interests

12.005

3.422

SB

964 20100106-0223 Kathrin Altmann

Vextir/Interests

12.012

8.529

SB

965 20090909-0132 Musa Mladen

Vextir/Interests

12.015

7.108

SB

966 20090922-0007 Hans Porger

Vextir/Interests

12.031

H

967 20090910-0118 Monika Papsdorf

Vextir/Interests

12.032

H

968 20090921-0038 Dorn Elke

Vextir/Interests

12.041

H

969 20091216-0044 Johannes Nätscher

Vextir/Interests

12.068

970 20091127-0102 Brigitte Kuester

Vextir/Interests

12.112

971 20100104-0855 Christoph Nienhaus

Vextir/Interests

12.134

972 20100104-0134 Arian Tan

Vextir/Interests

12.134

973 20091223-0664 Siegfried Näger

Vextir/Interests

12.185

974 20091002-0060 Gerhard Kruschke

Vextir/Interests

12.185

975 20091012-0042 Nadine Winter

Vextir/Interests

976 20091207-0116 Markus Miehling

Vextir/Interests

977 20100104-1799 Ilona Richter

Vextir/Interests

12.244

978 20091224-0386 Margret Hilla

Vextir/Interests

979 20100104-1773 Dagmar Ruthardt
980 20100102-0417 Thomas Graul

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

942 20091223-0545 Hildegard Burkert

113 gr. / Art. 113

H

H

H

H
9.165

SB

10.810

SB

10.492

SB

11.690

SB

12.210

169

SB

12.212

9.330

SB

12.245

4.380

SB

Vextir/Interests

12.247

10.359

SB

Vextir/Interests

12.298

12.298

SB

981 20091112-0027 Tino Guntehr

Vextir/Interests

12.305

11.993

SB

982 20100104-1048 Ralf Bohr

Vextir/Interests

12.337

12.337

SB

983 20090907-0062 Karina Spieler

Vextir/Interests

12.354

984 20091218-0100 Franz Fischer

Vextir/Interests

12.377

12.056

SB

985 20090902-0021 Gunter Rittgen

Vextir/Interests

12.454

616

SB

986 20100104-1691 Ingrid Lehmisch

Vextir/Interests

12.476

987 20100105-0103 Torsten Wand

Vextir/Interests

12.483

11.623

SB

988 20091123-0120 Bernd Bössem

Vextir/Interests

12.506

8.424

SB

989 20100108-0020 Sandy Schramm

Vextir/Interests

12.533

8.270

SB

990 20091222-0603 Gunda Buck

Vextir/Interests

12.581

991 20091218-0215 Andreas Polster

Vextir/Interests

12.692

992 20091216-0185 Christian Drexler

Vextir/Interests

12.692

993 20090915-0100 Harald Meertz

Vextir/Interests

994 20090924-0035 Andreas Spiller

Vextir/Interests

995 20100105-0057 Tobias Knips

504

H

H

H

H
1.354
53.568

H
H
14.841

SB

12.748

7.297

SB

12.758

10.709

SB

Vextir/Interests

12.765

12.235

SB

996 20091222-0619 Ingolf Vogel

Vextir/Interests

12.770

5.882

SB

997 20091016-0020 Rudolf Wein

Vextir/Interests

12.821

8.431

SB

998 20090826-0022 Daniela Mendes Correia

Vextir/Interests

12.828

Bls 18 of 514

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

12.836

1000 20090928-0116 Anja Knappe

Vextir/Interests

12.907

8.622

SB

1001 20091201-0039 Roth Marius Alexander

Vextir/Interests

12.929

11.866

SB

1002 20091201-0109 Gundolf Siering

Vextir/Interests

12.944

12.944

SB

1003 20091208-0122 Werner Kaufhold

Vextir/Interests

12.983

12.663

SB

1004 20091123-0067 Karin Walter

Vextir/Interests

13.061

2.080

1005 20100106-1609 Stephen Roy Harrison

Innst./Dep.

13.183

1006 20090921-0031 Hans-Jörg Thomas

Vextir/Interests

13.200

13.200

SB

1007 20091112-0056 Bernhard Wittling

Vextir/Interests

13.285

13.242

SB

1008 20091217-0010 Lena Küssner

Vextir/Interests

13.325

4.214

SB

1009 20100105-0089 Christian Breiner

Vextir/Interests

13.373

13.373

SB

1010 20091231-0172 Rolf Koch

Vextir/Interests

13.384

9.443

SB

1011 20091221-1008 Rüdiger bug

Vextir/Interests

13.393

1012 20090907-0100 Annette Mayer

Vextir/Interests

13.408

12.562

SB

1013 20091111-0104 Dirk Grötz

Vextir/Interests

13.461

1014 20100104-0862 Wolfgang Deimel

Vextir/Interests

13.464

13.464

SB

1015 20091221-0473 Emma Beitze

Vextir/Interests

13.538

1016 20100104-0034 Barbara Kleiss

Vextir/Interests

13.538

13.538

SB

1017 20100104-0796 Harald Aigner

Vextir/Interests

13.538

1018 20091227-0387 Jan Philipp Runge

Vextir/Interests

13.538

12.291

SB

1019 20090923-0003 Kirsch Wolfgang

Vextir/Interests

13.538

1020 20090910-0010 Echard Spethmann

Vextir/Interests

13.545

13.545

SB

1021 20091125-0124 Schulz Herbert

Vextir/Interests

13.557

9.688

SB

1022 20091123-0077 Thomas Hugo Tetzlaff

Vextir/Interests

13.569

12.410

SB

1023 20100105-0237 Gisela Kujath

Vextir/Interests

13.584

13.584

SB

1024 20091220-0148 Michael Kielhorn

Vextir/Interests

13.647

13.379

SB

1025 20091214-0121 Boris Barth

Vextir/Interests

13.670

13.670

SB

1026 20091227-0936 Wilfried Ulbrich

Vextir/Interests

13.672

11.211

SB

1027 20090911-0080 Jonathan Kling

Vextir/Interests

13.681

1.807

SB

1028 20091026-0087 Steffan Maria

Vextir/Interests

13.708

13.708

SB

1029 20091130-0049 Reinhard Unger

Vextir/Interests

13.713

13.713

SB

1030 20091009-0044 Volker Westermann

Vextir/Interests

13.745

13.675

SB

1031 20091020-0094 Thomas Spissinger

Vextir/Interests

13.780

1032 20091127-0097 Hans-Dieter Port

Vextir/Interests

13.792

12.310

SB

1033 20100104-1165 Hannes Pollack

Vextir/Interests

13.813

4.290

SB

1034 20091214-0252 Andre Widua

Vextir/Interests

13.877

12.262

SB

1035 20091124-0117 hans Joavchim Fritzen

Vextir/Interests

13.882

13.882

SB

1036 20091229-0349 Hans-Joachim and Alexander Hoppe

Vextir/Interests

13.912

13.912

SB

1037 20100104-0364 Daniel Hasler

Vextir/Interests

13.936

12.091

SB

1038 20090914-0149 Andreas Herbert Gerhardt

Vextir/Interests

13.955

11.409

SB

1039 20091215-0064 Dirk Sager

Vextir/Interests

13.958

11.222

SB

1040 20091111-0011 Leiv Sten Schwarzbach

Vextir/Interests

14.012

1041 20090917-0113 Bernd Ch.Engelhardt

Vextir/Interests

14.016

1042 20091215-0082 Dirk Sager

Vextir/Interests

14.070

13.254

SB

1043 20091112-0044 Carola Wittling

Vextir/Interests

14.082

14.053

SB

1044 20091124-0144 Bernd Volz

Vextir/Interests

14.093

10.831

SB

1045 20091019-0062 Tina Köhler

Vextir/Interests

14.136

14.136

SB

1046 20100104-1229 Frank Richter

Vextir/Interests

14.200

9.998

SB

1047 20091220-0403 Hans-Werner Heckens

Vextir/Interests

14.207

14.207

SB

1048 20100104-1684 Wolfgang Muller

Vextir/Interests

14.215

13.980

SB

1049 20090908-0143 Philipp Grosch

Vextir/Interests

14.215

1050 20091117-0056 Alexander Guzewicz

Vextir/Interests

14.231

1.305

SB

1051 20091222-0355 Oliver Meyer zu Allendorf

Vextir/Interests

14.253

12.198

SB

1052 20091116-0083 Thomas Nietner

Vextir/Interests

14.298

14.298

SB

1053 20100105-0689 Alexandra Kovacs

Vextir/Interests

14.302

1054 20091215-0357 Matthias Siebdrath

Vextir/Interests

14.332

14.332

S

1055 20091222-0342 Mark-Alexander Ziegler

Vextir/Interests

14.342

14.227

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

999 20090910-0053 Christian Landau

Tegund /
Type

Bls 19 of 514

H

SB
AF

H
H
H
H
H

H

H
H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

14.342

14.342

SB

1057 20091030-0055 Gabriele Bruchhausen

Vextir/Interests

14.376

13.606

SB

1058 20091218-0600 Bärbel Schäfer

Vextir/Interests

14.418

14.264

SB

1059 20091006-0028 Sebastinan Ballendat

Vextir/Interests

14.423

13.638

SB

1060 20100105-0826 Remo Franke

Vextir/Interests

14.430

13.164

SB

1061 20091207-0136 Dietmar Drossel

Vextir/Interests

14.459

11.699

SB

1062 20090914-0071 Mario Beier

Vextir/Interests

14.461

14.114

SB

1063 20091117-0129 Tobias Moeck

Vextir/Interests

14.520

13.784

SB

1064 20100104-1121 Ronni-Ulrike Schlegel

Vextir/Interests

14.588

4.371

SB

1065 20090914-0282 Cathrin Belkora

Vextir/Interests

14.610

13.784

SB

1066 20091228-0092 Osterwinter, Petra

Vextir/Interests

14.650

11.800

SB

1067 20090924-0008 Joachim Klein

Vextir/Interests

14.723

14.105

SB

1068 20091216-0117 Michael Bautz

Vextir/Interests

14.723

1069 20091124-0154 Bernd Volz

Vextir/Interests

14.759

11.118

SB

1070 20091222-0012 Cora Monath

Vextir/Interests

14.760

7.297

SB

1071 20100102-0659 Elena Drozdova

Vextir/Interests

14.767

11.367

SB

1072 20090916-0121 Tomas Arent

Vextir/Interests

14.806

14.806

1073 20090930-0020 Peter Fischold

Vextir/Interests

14.808

1074 20091222-0571 Susann Noack

Vextir/Interests

14.814

5.217

SB

1075 20091126-0049 Frank Johannsen

Vextir/Interests

14.852

11.078

SB

1076 20091124-0002 Kal Woemer

Vextir/Interests

14.872

14.699

SB

1077 20100102-0063 Luise Winkler

Vextir/Interests

14.902

14.026

SB

1078 20090915-0005 André Schedler

Vextir/Interests

14.914

14.745

SB

1079 20091229-0482 Vanouch Balian

Vextir/Interests

14.914

12.811

SB

1080 20091117-0092 Szymon Bielecki

Vextir/Interests

14.990

14.990

SB

1081 20091014-0025 Kirstin Simms

Vextir/Interests

15.006

6.172

SB

1082 20091126-0045 Frank Johannsen

Vextir/Interests

15.026

11.470

SB

1083 20091223-0412 Thierichen Armin

Vextir/Interests

15.036

15.036

SB

1084 20091218-0022 Schlappa Christian

Vextir/Interests

15.039

1085 20091218-0338 Jakob Madalinski

Vextir/Interests

15.045

11.751

SB

1086 20091227-0570 Uwe Pape

Vextir/Interests

15.050

12.574

SB

1087 20091124-0124 Ferdinand Gabelmann

Vextir/Interests

15.050

13.897

SB

1088 20090924-0028 Neugebauer Niels

Vextir/Interests

15.060

15.060

S

1089 20091215-0027 Christian Arenz

Vextir/Interests

15.082

14.390

SB

1090 20091217-0192 Geralf Bähr

Vextir/Interests

15.083

10.482

SB

1091 20091218-0256 Thomas Götz

Vextir/Interests

15.107

15.107

SB

1092 20100105-0331 Jörg Beier

Vextir/Interests

15.116

1093 20091222-0520 Marianna Minka

Vextir/Interests

15.121

15.121

SB

1094 20100104-1796 Mark Ambrosius

Vextir/Interests

15.126

15.126

SB

1095 20091208-0050 Arno Knaup

Vextir/Interests

15.146

14.967

SB

1096 20091117-0025 Nicole Krause

Vextir/Interests

15.153

9.670

SB

1097 20091220-0922 Kerstin Voigt

Vextir/Interests

15.178

11.992

SB

1098 20091224-0198 Karin Schlueter

Vextir/Interests

15.178

11.418

SB

1099 20091118-0097 Michael Schulz

Vextir/Interests

15.188

15.188

SB

1100 20100104-1582 Mariya Paradyuk

Vextir/Interests

15.193

14.676

SB

1101 20091029-0058 Schweike

Vextir/Interests

15.231

15.231

SB

1102 20100104-0880 Czerny Irmgard

Vextir/Interests

15.231

1103 20091030-0059 Hermann-Josef Wick

Vextir/Interests

15.231

14.918

SB

1104 20090911-0078 Christian Schmidt

Vextir/Interests

15.290

15.063

SB

1105 20100104-1662 Michael Fischer

Vextir/Interests

15.309

5.063

SB

1106 20091016-0002 Christian Staude

Vextir/Interests

15.310

15.310

SB

1107 20091227-0075 Heinrich Krange

Vextir/Interests

15.317

12.399

SB

1108 20090915-0078 Marianne Schuler

Vextir/Interests

15.320

1109 20091118-0044 Bruno Teichmann

Vextir/Interests

15.327

11.301

SB

1110 20091015-0032 Klaus Gössmann

Vextir/Interests

15.336

15.138

SB

1111 20100104-1025 Dirk Symanzik

Vextir/Interests

15.341

14.305

SB

1112 20100103-0382 Sönke Detlefsen

Vextir/Interests

15.342

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1056 20100104-1467 Stefan Misch

Bls 20 of 514

H

S
H

H

H
1.416

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

15.349

13.757

SB

1114 20090929-0016 Wolfgang Winter

Vextir/Interests

15.380

12.217

SB

1115 20091213-0064 Petra Gravenhorst

Vextir/Interests

15.393

14.804

SB

1116 20091124-0052 Stumpf Hans Michael

Vextir/Interests

15.403

15.403

SB

1117 20091112-0019 Karin Weise

Vextir/Interests

15.405

14.865

SB

1118 20100104-0611 Gerald Kelm

Vextir/Interests

15.408

1119 20091223-0107 Anne Gersch

Vextir/Interests

15.413

15.413

SB

1120 20090923-0036 Thomas Grygosch

Vextir/Interests

15.485

220

SB

1121 20091119-0062 Sonja Teegelbeckers

Vextir/Interests

15.490

1122 20100104-0592 Meik Schellhase

Vextir/Interests

15.513

15.089

SB

1123 20091221-0143 Roman Blume

Vextir/Interests

15.552

12.469

SB

1124 20100105-1331 Naedim Sellman

Vextir/Interests

15.557

14.325

SB

1125 20091221-0037 Janus Jagoa

Vextir/Interests

15.561

11.198

SB

1126 20091221-0744 Leo Sach

Vextir/Interests

15.564

1.623

SB

1127 20091220-0408 Jutta Lenz

Vextir/Interests

15.571

15.464

SB

1128 20091019-0087 Kopp Egbert

Vextir/Interests

15.667

9.629

SB

1129 20091106-0098 Wolfgang Gruber

Vextir/Interests

15.677

1130 20100104-0059 Eva Maria Schellhase

Vextir/Interests

15.684

15.256

SB

1131 20091221-0296 Jurgen Werner

Vextir/Interests

15.696

1.268

SB

1132 20091104-0030 Sedlmaier Franz

Vextir/Interests

15.701

10.624

SB

1133 20091116-0014 Rainer Zachrau

Vextir/Interests

15.718

1134 20091213-0069 Christoph Ellers

Vextir/Interests

15.731

10.699

SB

1135 20090910-0025 Martin Hess

Vextir/Interests

15.732

15.219

SB

1136 20090901-0094 Brigitte Pfeiffer

Vextir/Interests

15.738

15.738

SB

1137 20090901-0087 Albert Pfeiffer

Vextir/Interests

15.738

15.738

SB

1138 20091223-0128 Martin Frase

Vextir/Interests

15.821

15.212

SB

1139 20091123-0114 Kristina Bössem

Vextir/Interests

15.903

10.712

SB

1140 20100103-0323 Heinz Herter

Vextir/Interests

15.908

1141 20100103-0336 Rosemarie Herter

Vextir/Interests

15.908

1142 20100104-1223 Marcel Früh

Vextir/Interests

15.908

4.776

SB

1143 20090914-0061 Paul Wolfgang

Vextir/Interests

15.908

15.908

SB

1144 20090909-0101 Natalia Fichtner

Vextir/Interests

15.935

7.967

SB

1145 20090907-0263 Burkhard Siefert

Vextir/Interests

15.935

15.935

SB

1146 20091125-0095 Helmut Heimann

Vextir/Interests

15.936

15.936

SB

1147 20091105-0065 Knoll Ute

Vextir/Interests

15.953

13.149

SB

1148 20091220-0801 Elfriede Blittersdorf

Vextir/Interests

15.953

15.953

SB

1149 20090929-0059 Maria Radel

Vextir/Interests

15.977

1150 20091123-0098 Werner Bauer

Vextir/Interests

16.029

5.404

SB

1151 20090909-0072 Gerhard Ingravidi

Vextir/Interests

16.073

16.073

SB

1152 20091217-0182 Uwe Nagel

Vextir/Interests

16.077

16.077

SB

1153 20090826-0026 Hans Mischke

Vextir/Interests

16.077

1154 20091231-0119 Katrin Kupper-Spreer

Vextir/Interests

16.084

16.084

SB

1155 20100105-0652 Rolf Becker

Vextir/Interests

16.139

15.970

SB

1156 20090909-0146 Tobias Burgermann

Vextir/Interests

16.145

12.633

SB

1157 20091007-0024 Michael Jacobs

Vextir/Interests

16.167

15.219

SB

1158 20090916-0042 Hinske Adalbert

Vextir/Interests

16.189

15.747

SB

1159 20090828-0031 Jan Witjes

Vextir/Interests

16.217

1160 20100104-1544 Christian Wald

Vextir/Interests

16.275

15.134

SB

1161 20100104-0122 Ronny Priess

Vextir/Interests

16.287

15.087

SB

1162 20091222-0390 Ronny Buchelt

Vextir/Interests

16.288

11.528

SB

1163 20091222-0144 Anneliese Trebbin

Vextir/Interests

16.305

15.757

SB

1164 20090928-0082 Maike Ansen

Vextir/Interests

16.309

12.149

SB

1165 20091218-0025 Michael Kaemper

Vextir/Interests

16.315

16.315

SB

1166 20091217-0136 Martin Fischer

Vextir/Interests

16.317

6.255

SB

1167 20091202-0015 Jörg Liesen

Vextir/Interests

16.334

16.334

SB

1168 20091127-0130 Reinhard Thuy

Vextir/Interests

16.358

14.210

SB

1169 20091211-0047 Heinrich Keese

Vextir/Interests

16.414

16.414

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1113 20090904-0085 Hoffmann Alexander

Bls 21 of 514

H

H

3.330

H

H

H
H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

16.456

5.219

SB

1171 20091221-0134 Uwe Hildebrandt

Vextir/Interests

16.468

16.468

SB

1172 20100105-0222 Lynn Bündgen

Vextir/Interests

16.468

16.468

SB

1173 20091126-0087 Klaus Schomacker

Vextir/Interests

16.468

14.594

SB

1174 20091012-0046 Eva Schirmer

Vextir/Interests

16.493

16.417

SB

1175 20090901-0023 Maximilian Bernhard Florus Kuhn

Vextir/Interests

16.512

4.813

SB

1176 20091227-0419 Doreen Ziliox

Vextir/Interests

16.513

16.337

SB

1177 20100104-0560 Frank Meier-Runge

Vextir/Interests

16.522

16.522

SB

1178 20090907-0287 Rothbarth-Mc Crumada

Vextir/Interests

16.524

16.524

SB

1179 20091224-0191 Klaus Hanser

Vextir/Interests

16.554

11.577

SB

1180 20091112-0021 Cornelia Klohn

Vextir/Interests

16.598

16.517

SB

1181 20091013-0007 Gräbeldinger Arnold

Vextir/Interests

16.647

16.647

SB

1182 20091028-0089 Peter Hoffmann

Vextir/Interests

16.711

1183 20091231-0130 Dominik Wassenhoven

Vextir/Interests

16.722

16.535

SB

1184 20090914-0018 Rapp Stephan

Vextir/Interests

16.730

16.730

SB

1185 20100102-0043 Andreas Gümpel

Vextir/Interests

16.732

16.486

SB

1186 20090908-0016 Berger Gudrun

Vextir/Interests

16.874

1187 20091229-0007 Klaus Zoellner

Vextir/Interests

16.923

11.027

SB

1188 20090917-0047 Mario Arend

Vextir/Interests

16.923

1189 20091223-0379 Dirk Klemer

Vextir/Interests

16.923

1190 20091214-0031 Bernhard Fischer

Vextir/Interests

16.923

11.756

SB

1191 20090918-0081 Florian Schromm

Vextir/Interests

16.923

8.462

SB

1192 20090916-0119 Dirk Fuchs

Vextir/Interests

16.923

1193 20090903-0037 Sabine Marx

Vextir/Interests

16.923

16.757

SB

1194 20100105-0326 Laura Winkler

Vextir/Interests

16.923

1195 20091218-0044 Elke Münsterberg

Vextir/Interests

16.923

1196 20100104-0740 Ulrich Mainusch

Vextir/Interests

16.923

11.347

SB

1197 20090903-0089 Andreas Wolf

Vextir/Interests

16.923

16.923

SB

1198 20091218-0774 Steffen Beyer

Vextir/Interests

16.923

8.308

SB

1199 20091111-0034 Claudia Reifenrath

Vextir/Interests

16.923

9.111

SB

1200 20091012-0081 Eckert Gerhard

Vextir/Interests

16.923

16.923

SB

1201 20090914-0137 Fuud Heinrich

Vextir/Interests

16.923

15.676

SB

1202 20091213-0073 Lorenz Meyer-Steinhaus

Vextir/Interests

16.923

1203 20100104-0456 Annaliese Müller

Vextir/Interests

17.008

12.692

SB

1204 20090907-0224 Roswitha Winkler

Vextir/Interests

17.058

12.003

SB

1205 20090826-0034 Scheidt Heinz Albert

Vextir/Interests

17.067

15.947

SB

1206 20100104-2006 Klaus Durmeier

Vextir/Interests

17.119

1207 20100102-0714 Melanie Krauss

Vextir/Interests

17.126

16.791

SB

1208 20090923-0141 Waltraud Ellenrieder Woratschek

Vextir/Interests

17.136

5.297

SB

1209 20100105-0557 Katrin Spörl

Vextir/Interests

17.146

4.392

SB

1210 20100102-0288 Ruth Sieglinde Kettner

Vextir/Interests

17.158

17.158

SB

1211 20090909-0088 Grieta Vosough

Vextir/Interests

17.211

3.622

SB

1212 20091221-0525 Frank Reinke

Vextir/Interests

17.263

13.369

SB

1213 20090908-0046 Rolf Lehmann

Vextir/Interests

17.289

17.289

SB

1214 20091123-0112 Wolfgang Weigelt

Vextir/Interests

17.290

15.501

SB

1215 20091222-1046 Bernd Breiner

Vextir/Interests

17.292

17.292

SB

1216 20100105-0591 Mathias Matz

Vextir/Interests

17.336

14.918

SB

1217 20091209-0019 Matthias Wirz

Vextir/Interests

17.409

17.409

SB

1218 20091125-0078 Jörg Koriath

Vextir/Interests

17.498

16.183

SB

1219 20090910-0102 Andreas van Moll

Vextir/Interests

17.529

17.382

SB

1220 20090826-0002 Bruno Roman Neft

Vextir/Interests

17.529

17.529

SB

1221 20100104-0981 Melanie Wojkowiak

Vextir/Interests

17.571

17.388

SB

1222 20090908-0052 Johannes Grabig

Vextir/Interests

17.600

17.600

SB

1223 20091216-0042 Rudolf Schröder

Vextir/Interests

17.600

17.600

SB

1224 20091215-0498 Thomas Szymczak

Vextir/Interests

17.600

7.028

SB

1225 20091217-0072 Eva Kirn-Frank

Vextir/Interests

17.608

17.608

SB

1226 20100104-1077 Reinhardt Komm

Vextir/Interests

17.612

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1170 20091223-0400 Mitra Saed-Samii

Bls 22 of 514

1.141

H

H
H
H

H
H
H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

17.622

16.945

SB

1228 20091231-0027 Elisabeth Schmalenbach

Vextir/Interests

17.629

12.152

SB

1229 20091230-0826 Eckart Baab

Vextir/Interests

17.634

13.542

SB

1230 20091227-0514 Hendrik Bernhardt

Vextir/Interests

17.652

4.684

SB

1231 20090923-0042 Dieter Feuser

Vextir/Interests

17.668

15.738

SB

1232 20091222-0317 Nilolaus Hager

Vextir/Interests

17.769

17.769

SB

1233 20090828-0027 Monika Kemper

Vextir/Interests

17.805

14.034

SB

1234 20090903-0061 Jutta Schade

Vextir/Interests

17.813

17.813

SB

1235 20090903-0062 Joachim Schade

Vextir/Interests

17.813

17.813

SB

1236 20091208-0143 Susan Wenger

Vextir/Interests

17.815

5.950

SB

1237 20091218-0368 Michael Voss

Vextir/Interests

17.825

16.285

SB

1238 20091221-0443 Markus Kempf

Vextir/Interests

17.832

17.754

SB

1239 20091127-0007 Paul Wessel

Vextir/Interests

17.840

17.840

SB

1240 20090914-0158 Marion Göddertz

Vextir/Interests

17.886

17.886

SB

1241 20091222-1134 Constanze Schmuck

Vextir/Interests

17.928

7.189

SB

1242 20091105-0013 Stephan Suss

Vextir/Interests

17.933

17.933

SB

1243 20100103-0253 Cornelia Reichmuth

Vextir/Interests

17.950

1244 20100105-0231 Anita Holz

Vextir/Interests

17.969

987

SB

1245 20100105-0168 Linda Maria Schmuck

Vextir/Interests

17.969

7.209

SB

1246 20091222-0870 Wolfgang Froehlich

Vextir/Interests

18.006

18.006

SB

1247 20090929-0021 Manfred Woerner

Vextir/Interests

18.009

1248 20091216-0006 Allendorf Günther

Vextir/Interests

18.018

16.255

SB

1249 20091007-0059 Hans-Jurgen Bischoff

Vextir/Interests

18.057

18.057

SB

1250 20091222-0056 Christiane Brohm-Surmann

Vextir/Interests

18.060

14.767

SB

1251 20091215-0020 Alexandra Arenz

Vextir/Interests

18.096

17.429

SB

1252 20091016-0038 Hans Joachin Psotta

Vextir/Interests

18.121

5.090

SB

1253 20091223-0572 Sandra Klimesch

Vextir/Interests

18.126

13.164

SB

1254 20100104-0041 Christoph Hoffmann

Vextir/Interests

18.133

7.125

SB

1255 20100103-0069 Sebastian Voelkel

Vextir/Interests

18.141

18.141

SB

1256 20091223-0182 Petra Schelbach

Vextir/Interests

18.141

1257 20090914-0064 Gunter Piepenbrink

Vextir/Interests

18.194

1258 20090915-0083 Volker Buttner

Vextir/Interests

18.255

18.255

SB

1259 20091202-0065 Dirk Wegner

Vextir/Interests

18.277

17.519

SB

1260 20091104-0020 Anne Moesch

Vextir/Interests

18.277

18.277

SB

1261 20090921-0044 Weber Heinz Horst

Vextir/Interests

18.277

5.838

SB

1262 20090917-0002 Stefan Bår

Vextir/Interests

18.299

17.811

SB

1263 20091218-0094 Ekaterina Müller

Vextir/Interests

18.326

1264 20090910-0036 Edith Knecht

Vextir/Interests

18.333

18.004

SB

1265 20090907-0049 Holger Spille

Vextir/Interests

18.338

1266 20091227-0323 Andreas Engelsberg

Vextir/Interests

18.346

16.158

SB

1267 20090911-0151 Fabian Patzeit

Vextir/Interests

18.402

1268 20090902-0047 Wildfeuer Johann

Vextir/Interests

18.446

11.376

SB

1269 20091208-0116 Gudrun Bechtle

Vextir/Interests

18.448

18.243

SB

1270 20091102-0021 Kathrin Kitze

Vextir/Interests

18.485

12.977

SB

1271 20091127-0131 Heinrich Ruschkamp

Vextir/Interests

18.519

17.717

SB

1272 20100104-0411 Dawid Muszynski

Vextir/Interests

18.521

5.794

SB

1273 20100102-0373 Ralph Hohenreuther

Vextir/Interests

18.543

18.539

S

1274 20100104-1782 Matthias Heinekamp

Vextir/Interests

18.580

14.329

SB

1275 20091220-0290 Brigitte Jahnke

Vextir/Interests

18.597

18.590

SB

1276 20100104-0876 Nikola Jördens

Vextir/Interests

18.615

18.615

SB

1277 20091126-0023 Maik Dittschar

Vextir/Interests

18.615

18.615

SB

1278 20091221-1075 Domenik Paul

Vextir/Interests

18.629

7.488

SB

1279 20091218-0174 Sabrina Schwarz

Vextir/Interests

18.642

17.537

SB

1280 20091228-0870 Petra Hillebrand

Vextir/Interests

18.653

18.361

SB

1281 20091231-0048 Silvia Wuttke

Vextir/Interests

18.691

17.456

SB

1282 20091112-0042 Detlef Reitzig

Vextir/Interests

18.693

18.693

SB

1283 20091220-0032 Jörg Reichhelm

Vextir/Interests

18.693

7.566

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1227 20091230-1150 Michael Becker

Bls 23 of 514

5.226

H

H

H
H

H
H
H
4.742
342

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

18.698

18.444

SB

1285 20090921-0026 Detlef Schnell

Vextir/Interests

18.717

7.632

SB

1286 20091104-0072 Michael Nowotny

Vextir/Interests

18.720

8.145

SB

1287 20091028-0034 Irene Kagelmann

Vextir/Interests

18.725

18.725

SB

1288 20090901-0111 Tobias Fehiner

Vextir/Interests

18.744

9.372

SB

1289 20100104-0008 Hildegard Kühn

Vextir/Interests

18.754

18.402

SB

1290 20091214-0056 Henning Strubelt

Vextir/Interests

18.756

14.967

SB

1291 20100104-1195 Mario Buechner

Vextir/Interests

18.783

4.566

SB

1292 20091221-0932 Nils Cruse

Vextir/Interests

18.805

14.813

SB

1293 20091208-0021 Mathias Hörnicke

Vextir/Interests

18.810

17.566

SB

1294 20091222-1145 Paula Pietrucha

Vextir/Interests

18.862

14.977

SB

1295 20100105-0604 Claus Moraw

Vextir/Interests

18.871

18.871

SB

1296 20091215-0289 Dietmar Bergmann

Vextir/Interests

18.873

6.028

SB

1297 20091028-0067 Thomas Keller

Vextir/Interests

18.886

6.724

SB

1298 20100105-0357 Jurgen Meis

Vextir/Interests

18.920

18.724

SB

1299 20090914-0242 Dominik Gumpp

Vextir/Interests

18.937

12.623

SB

1300 20100102-0793 Christian Balla

Vextir/Interests

18.961

14.615

SB

1301 20091028-0006 Schmitter Heinz Otto

Vextir/Interests

18.966

18.966

SB

1302 20091216-0390 Petra Hermes

Vextir/Interests

18.983

18.617

SB

1303 20100105-0029 Susanne Kühnast

Vextir/Interests

19.028

7.781

SB

1304 20091222-0664 Carla Tattermusch

Vextir/Interests

19.047

13.259

SB

1305 20090909-0133 Ludger Brake

Vextir/Interests

19.071

19.071

SB

1306 20091112-0028 Dietmar Gunther

Vextir/Interests

19.086

18.752

SB

1307 20100104-0532 Gerd Irmscher

Vextir/Interests

19.113

14.693

SB

1308 20091222-0802 Jacinto Nunez Gonzalez

Vextir/Interests

19.115

1309 20091127-0128 Renate Andrioff

Vextir/Interests

19.120

18.595

SB

1310 20100102-0893 Karsten Vogel

Vextir/Interests

19.123

19.123

SB

1311 20090901-0011 Neumann Thomas

Vextir/Interests

19.123

19.123

SB

1312 20091125-0135 Bern Wallbruch

Vextir/Interests

19.123

1313 20091123-0063 Sebastian Strobach

Vextir/Interests

19.143

17.769

SB

1314 20091216-0126 Manfred Woinitzky

Vextir/Interests

19.147

6.136

SB

1315 20091209-0174 Petra Albertus

Vextir/Interests

19.172

333

SB

1316 20091125-0103 Matthias Boege

Vextir/Interests

19.175

18.999

SB

1317 20091221-0135 Roland Wagner

Vextir/Interests

19.192

19.192

SB

1318 20091111-0082 Benjamin Titz

Vextir/Interests

19.194

2.527.619

SB

1319 20091221-0617 Richard Barmann

Vextir/Interests

19.197

14.672

SB

1320 20091224-0049 Andrea Thiel

Vextir/Interests

19.218

6.170

SB

1321 20090916-0122 Astrid Bergert

Vextir/Interests

19.253

19.253

SB

1322 20090910-0002 Susanne Albl

Vextir/Interests

19.277

1323 20091217-0183 Geralf Bähr

Vextir/Interests

19.326

18.375

SB

1324 20091221-1287 Peter Schmidt

Vextir/Interests

19.363

5.184

SB

1325 20091202-0034 Frank Eicler

Vextir/Interests

19.363

19.363

SB

1326 20100105-0187 Herbert Kippelt

Vextir/Interests

19.370

19.370

SB

1327 20100104-0042 Peter Feth

Vextir/Interests

19.389

1328 20090910-0097 Rainer Lepper

Vextir/Interests

19.409

19.409

SB

1329 20091124-0095 Jerrit Jopke

Vextir/Interests

19.461

15.297

SB

1330 20090828-0013 Christofer Duran Hanscher

Vextir/Interests

19.461

19.461

SB

1331 20091124-0120 Sebastian Sohr

Vextir/Interests

19.468

19.468

SB

1332 20091229-0137 Erwin Wörner

Vextir/Interests

19.478

17.938

SB

1333 20091117-0073 Christiane Herzog

Vextir/Interests

19.521

19.521

SB

1334 20100104-1541 Thomas Knoop

Vextir/Interests

19.521

15.833

SB

1335 20091124-0059 Erich Ewen

Vextir/Interests

19.526

16.612

SB

1336 20090921-0006 Erna Hottas

Vextir/Interests

19.548

15.468

SB

1337 20090923-0020 Gero Towara

Vextir/Interests

19.565

16.285

SB

1338 20091106-0022 Alexander Schormayer

Vextir/Interests

19.568

1339 20091117-0106 Gregor Klatt

Vextir/Interests

19.595

19.027

SB

1340 20100105-0931 Daniel Jänner

Vextir/Interests

19.600

15.239

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1284 20091208-0073 Heide Lubkert

Bls 24 of 514

H

H

333

863

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

1341 20091026-0019 Friedrich Vincenz

Vextir/Interests

19.609

H

1342 20091202-0033 Andreas Keisch

Vextir/Interests

19.629

H

1343 20090915-0091 Rudiger Waldemar Nickel

Vextir/Interests

19.631

1344 20091229-0036 Volker Lawall

Vextir/Interests

19.631

1345 20091228-0461 Gerhard Schönfeldt

Vextir/Interests

19.639

1346 20100104-0737 Bernd Hartung

Vextir/Interests

1347 20100102-0265 Fraunhofer Alfred
1348 20090921-0070 Sabine Kayser

H
SB

19.648

18.954

SB

Vextir/Interests

19.648

16.079

SB

Vextir/Interests

19.659

18.999

SB

1349 20091029-0015 Markus Göbel

Vextir/Interests

19.737

15.655

SB

1350 20100105-0719 Andreas Zuhlke

Vextir/Interests

19.749

14.165

1351 20100106-1263 Sigurbjörg Dan Pálmadóttir

Annað/Misc.

19.752

1352 20090928-0122 Christiane Malzer

Vextir/Interests

19.780

5.275

SB

1353 20091228-0856 Bernd Hillebrand

Vextir/Interests

19.795

19.526

SB

1354 20090907-0241 Kurt Herfurth

Vextir/Interests

19.800

19.800

SB

1355 20090902-0035 Tobias Quadflieg

Vextir/Interests

19.800

8.331

SB

1356 20090921-0147 Kai Henning

Vextir/Interests

19.805

1357 20091223-0353 Raab Michael

Vextir/Interests

19.829

19.749

SB

1358 20091216-0059 Walter Kotlowski

Vextir/Interests

19.854

18.889

SB

1359 20091218-0295 Hajo Fischer

Vextir/Interests

19.896

19.896

SB

1360 20091208-0119 Ralf Eggert

Vextir/Interests

19.908

19.908

SB

1361 20091224-0336 Andres Kickum

Vextir/Interests

19.918

1.608

SB

1362 20100103-0171 Julia Rauch

Vextir/Interests

19.920

19.920

SB

1363 20091124-0047 Tatjana Bonnet

Vextir/Interests

19.927

1.459

SB

1364 20091207-0244 Jolante Titz

Vextir/Interests

19.956

19.956

SB

1365 20091220-0258 Deborah Loesch

Vextir/Interests

19.962

6.568

SB

1366 20091224-0103 Mike Kramer

Vextir/Interests

20.040

6.358

SB

1367 20100102-0490 Maria Lehnen

Vextir/Interests

20.186

20.000

SB

1368 20091222-0097 Christian Ippen

Vextir/Interests

20.186

8.258

SB

1369 20100105-1398 Thomas Schmiedl

Vextir/Interests

20.187

20.005

SB

1370 20091216-0386 Anette Klarmann

Vextir/Interests

20.204

18.162

SB

1371 20091216-0396 Thomas Klarmann

Vextir/Interests

20.204

18.162

SB

1372 20091127-0002 Sabine Neissl

Vextir/Interests

20.220

16.359

SB

1373 20091106-0109 Hans Joachim Janus

Vextir/Interests

20.250

1374 20091209-0099 Matthias Windhaus

Vextir/Interests

20.301

19.394

SB

1375 20091125-0017 Werner Lindemann

Vextir/Interests

20.308

17.837

SB

1376 20091211-0062 Franz Weber

Vextir/Interests

20.308

1377 20091029-0111 Bernhard Matthes

Vextir/Interests

20.308

7.180

SB

1378 20090901-0031 Martina Stehle

Vextir/Interests

20.308

9.292

SB

1379 20091213-0021 Frank Schulze

Vextir/Interests

20.308

20.270

SB

1380 20100105-0321 Helmut Holthusen

Vextir/Interests

20.308

20.308

SB

1381 20091215-0353 Rehe Wundel

Vextir/Interests

20.308

1382 20090908-0126 Patrick Heinz

Vextir/Interests

20.318

20.318

SB

1383 20091118-0037 Wolfgang Finke

Vextir/Interests

20.352

16.427

SB

1384 20090922-0122 Reiner Pirzkal

Vextir/Interests

20.387

16.434

SB

1385 20091214-0132 Björn Stoeck

Vextir/Interests

20.409

20.409

SB

1386 20100104-0098 Ulrich Knerr

Vextir/Interests

20.433

17.028

SB

1387 20091223-0382 Eduard Fell

Vextir/Interests

20.448

10.067

SB

1388 20091208-0131 Susann Bergmann

Vextir/Interests

20.470

16.632

SB

1389 20091125-0137 Dirk van Straelen

Vextir/Interests

20.477

2.554

SB

1390 20091223-0171 Reinald Krüger

Vextir/Interests

20.477

20.477

SB

1391 20091106-0102 Heide Gentzsch

Vextir/Interests

20.501

20.501

SB

1392 20091227-0532 Ralf Schulz

Vextir/Interests

20.570

14.703

SB

1393 20091223-0307 Irina Fell

Vextir/Interests

20.589

10.067

SB

1394 20090916-0037 Christof Klar

Vextir/Interests

20.646

8.631

SB

1395 20100105-0504 Andreas Kober

Vextir/Interests

20.646

1396 20090831-0040 Clemens Gerckens

Vextir/Interests

20.702

19.744

SB

1397 20090921-0082 Ingrid Nitsche

Vextir/Interests

20.709

15.994

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

12.015

Bls 25 of 514

99.680

28.275

H

SB
AF

H

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

20.717

20.000

S

1399 20100102-0837 Joachim Bellmann

Vextir/Interests

20.731

20.265

SB

1400 20091208-0003 Matthias Auksutat

Vextir/Interests

20.751

20.555

SB

1401 20091221-0951 Sarah Hott

Vextir/Interests

20.849

20.849

SB

1402 20091220-0618 Alexandra Sinz-Warraich

Vextir/Interests

20.903

15.735

SB

1403 20090922-0154 Frank Sobiecki

Vextir/Interests

20.922

8.350

SB

1404 20091222-0561 Dagmar Hollrotter

Vextir/Interests

20.932

15.845

SB

1405 20090907-0316 Hans Jurgen Rusch

Vextir/Interests

20.954

15.055

SB

1406 20100104-0026 Heinz Schwarz

Vextir/Interests

20.985

19.426

SB

1407 20090914-0069 Igor Holzer

Vextir/Interests

20.985

20.985

SB

1408 20091222-0078 Bernhard Sablofski

Vextir/Interests

20.986

16.058

SB

1409 20100104-0343 Oliver Macke

Vextir/Interests

21.017

17.585

SB

1410 20090923-0107 Michael Loos

Vextir/Interests

21.069

21.069

SB

1411 20100104-1578 Hiltrud Streitberger

Vextir/Interests

21.106

21.106

SB

1412 20090908-0007 Michael Kindermann

Vextir/Interests

21.125

1413 20090924-0018 Sarah Steinhagen

Vextir/Interests

21.154

1414 20091209-0034 Dennis Fischer

Vextir/Interests

21.157

20.367

SB

1415 20091221-0155 Katharina Siebel

Vextir/Interests

21.161

8.238

SB

1416 20091222-0965 Eva Reinitz

Vextir/Interests

21.174

6.691

SB

1417 20091227-0721 Andreas Lübchen

Vextir/Interests

21.181

16.950

SB

1418 20091215-0151 Simeon Vogt

Vextir/Interests

21.201

9.130

SB

1419 20091223-0567 Nicolai Schnabel

Vextir/Interests

21.228

8.822

SB

1420 20100104-1458 Andreas Wolf.

Vextir/Interests

21.267

21.267

SB

1421 20091221-0229 Detlef Günzel

Vextir/Interests

21.313

7.028

SB

1422 20100102-0446 Leonie Weber

Vextir/Interests

21.316

8.864

SB

1423 20091009-0051 Momicilo Zekic

Vextir/Interests

21.323

21.323

SB

1424 20091009-0042 Gerhard Nothacker

Vextir/Interests

21.369

1425 20091215-0374 Hans Tischer

Vextir/Interests

21.377

21.377

SB

1426 20091215-0216 Klaus Mildebrath

Vextir/Interests

21.392

1427 20100105-0145 Rudolf Bume

Vextir/Interests

21.421

1428 20091001-0019 Reinhold Becker

Vextir/Interests

21.426

19.460

SB

1429 20090904-0087 Nicole Hofmann

Vextir/Interests

21.436

19.797

SB

1430 20091215-0425 Katharina Eberhardt

Vextir/Interests

21.436

15.760

SB

1431 20091222-1122 Birgitte Walke

Vextir/Interests

21.458

21.081

SB

1432 20091227-0945 Andreas Mager

Vextir/Interests

21.482

1.141

SB

1433 20090928-0113 Gunther Kosian

Vextir/Interests

21.492

21.492

SB

1434 20090928-0115 Brigitta Kosian

Vextir/Interests

21.492

21.492

SB

1435 20091127-0083 Rolf Theissen

Vextir/Interests

21.514

12.702

SB

1436 20100104-1690 Reinhart Rockstuhl

Vextir/Interests

21.567

432

SB

1437 20091118-0113 Friedrich Dietze

Vextir/Interests

21.585

17.679

SB

1438 20091214-0042 Oliver Christoph

Vextir/Interests

21.619

21.619

SB

1439 20091227-0059 Peter Bachmann

Vextir/Interests

21.624

21.624

SB

1440 20090929-0033 Ekkehard Keil

Vextir/Interests

21.646

16.055

SB

1441 20091220-0386 Andreas Tewes

Vextir/Interests

21.646

21.646

SB

1442 20100105-0100 Liselotte Paetzold

Vextir/Interests

21.661

10.541

SB

1443 20091215-0432 Thomas Lukowski

Vextir/Interests

21.661

21.661

SB

1444 20090907-0041 Volker Weitkus

Vextir/Interests

21.661

21.506

SB

1445 20091227-0168 Doris Listemann

Vextir/Interests

21.682

7.390

SB

1446 20091222-1033 Helmut Giebler

Vextir/Interests

21.704

4.781

SB

1447 20091008-0009 Schmitz Paul

Vextir/Interests

21.712

17.641

SB

1448 20091218-0624 Roland Hickmann

Vextir/Interests

21.729

6.788

SB

1449 20100105-0939 Michaela Gussmann

Vextir/Interests

21.738

18.147

SB

1450 20091220-0582 Hans Werner Hartmann

Vextir/Interests

21.739

H

1451 20100102-0724 Jakob Ihrig

Vextir/Interests

21.760

H

1452 20090924-0022 Kristen Castilla Hechavarria

Vextir/Interests

21.763

1453 20090831-0063 Holger Dörich

Vextir/Interests

21.775

18.918

SB

1454 20100102-0495 Josef Lehnen

Vextir/Interests

21.778

19.837

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1398 20090908-0060 Meinard de Boer

Bls 26 of 514

592

H
H

H
H
H

846.150

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

21.782

7.964

SB

1456 20091215-0489 Christian Nagel

Vextir/Interests

21.793

8.791

SB

1457 20091228-0619 Peter Tautscher

Vextir/Interests

21.804

14.071

SB

1458 20091116-0075 Lars Hill

Vextir/Interests

21.834

20.572

SB

1459 20091223-0046 Udo Eschmann

Vextir/Interests

21.876

21.304

SB

1460 20091221-0356 Terek Heinz

Vextir/Interests

21.897

21.370

SB

1461 20090914-0197 Anita Zeindl

Vextir/Interests

21.912

21.912

SB

1462 20091103-0018 Stefan Oswald

Vextir/Interests

21.914

20.721

SB

1463 20091109-0092 Tobias Schlereth

Vextir/Interests

21.927

14.594

SB

1464 20100104-1166 Thomas Fuchs

Vextir/Interests

21.988

21.753

SB

1465 20100105-0312 Frank Günther

Vextir/Interests

22.000

11.927

SB

1466 20090903-0082 Thomas Bauer

Vextir/Interests

22.000

18.392

SB

1467 20091215-0394 Sebastian Lau

Vextir/Interests

22.000

19.954

SB

1468 20090910-0072 Stefan Witt

Vextir/Interests

22.000

22.000

SB

1469 20090907-0183 Arndt Bender

Vextir/Interests

22.000

21.370

SB

1470 20090928-0083 Michael Saalmann

Vextir/Interests

22.000

15.486

SB

1471 20100105-1716 Diana Niewar

Vextir/Interests

22.017

7.549

SB

1472 20100104-1536 Miriam Köhler

Vextir/Interests

22.024

7.380

SB

1473 20091125-0162 Luisa Dannich

Vextir/Interests

22.034

12.977

SB

1474 20091113-0020 Pietzonka Daniel

Vextir/Interests

22.035

20.121

SB

1475 20091221-0346 Krenig Gertrud

Vextir/Interests

22.064

21.164

SB

1476 20091125-0117 Jörg Baumann

Vextir/Interests

22.078

1477 20091124-0099 Ruth Bogenrieder

Vextir/Interests

22.088

17.392

SB

1478 20091220-0313 Matthias Frohnapfel

Vextir/Interests

22.122

9.262

SB

1479 20091201-0013 Marcus Gunther

Vextir/Interests

22.122

8.798

SB

1480 20090911-0057 Doris Reichwald

Vextir/Interests

22.169

19.676

SB

1481 20091215-0371 Doris Schwan

Vextir/Interests

22.174

22.174

SB

1482 20091103-0003 Katja Kalogeridis

Vextir/Interests

22.181

1483 20091109-0039 Matthias Komraus

Vextir/Interests

22.191

2.730

SB

1484 20091214-0137 Björn Stoeck

Vextir/Interests

22.195

16.776

SB

1485 20091221-0049 Bernd Heitkötter

Vextir/Interests

22.203

8.203

SB

1486 20091030-0077 Gustav Eberl

Vextir/Interests

22.249

22.249

SB

1487 20091109-0128 Guido Hogen

Vextir/Interests

22.257

22.257

SB

1488 20091102-0028 Holger Bodeshinsky

Vextir/Interests

22.272

22.272

SB

1489 20100104-1050 Katja Hinckel

Vextir/Interests

22.298

5.412

SB

1490 20100105-1255 Tobias Bammel

Vextir/Interests

22.301

11.151

SB

1491 20090914-0270 Margarethe Helene Rutten

Vextir/Interests

22.310

22.310

SB

1492 20100104-1401 Christoph Wohlers

Vextir/Interests

22.311

22.311

SB

1493 20091201-0001 Uwe Waurich

Vextir/Interests

22.342

21.088

SB

1494 20091027-0071 Steffen hauptvogel

Vextir/Interests

22.350

20.897

SB

1495 20091106-0024 Sebastian Pernotzky

Vextir/Interests

22.376

22.376

SB

1496 20091223-0580 Mario Lodigiani

Vextir/Interests

22.418

16.855

SB

1497 20090903-0100 Frank Gunther

Vextir/Interests

22.465

11.927

SB

1498 20091012-0084 Frank Meseke

Vextir/Interests

22.504

8.384

SB

1499 20091218-0036 Stefan Winter

Vextir/Interests

22.521

8.352

SB

1500 20091227-0185 Ralf G. Breuer

Vextir/Interests

22.572

17.346

SB

1501 20091222-0257 Tanja Giebe

Vextir/Interests

22.633

21.892

SB

1502 20091218-0647 Renate Johannes

Vextir/Interests

22.650

22.508

SB

1503 20090910-0195 thomas Grosse Allermann

Vextir/Interests

22.668

22.668

SB

1504 20090907-0001 Sören Stitz

Vextir/Interests

22.677

12.301

SB

1505 20091227-0074 Martina Weber

Vextir/Interests

22.680

9.538

SB

1506 20091125-0152 Jurgen Kettner

Vextir/Interests

22.688

18.861

SB

1507 20091221-0314 Gertrud Albert

Vextir/Interests

22.694

7.768

SB

1508 20091228-0845 Ilja Guenther

Vextir/Interests

22.697

5.771

SB

1509 20091227-0608 Michael Eisenbarth

Vextir/Interests

22.707

1510 20100104-0706 Peer Christophersen

Vextir/Interests

22.709

1511 20091109-0116 Martin Huxoll

Vextir/Interests

22.719

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1455 20100104-1462 Barbara Lawreszuk

Bls 27 of 514

SB

H

465

1.102

H
H
3.897

SB

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

22.789

18.378

SB

1513 20091209-0143 Christina Schimpf

Vextir/Interests

22.841

22.841

SB

1514 20091221-0116 Joerg Hahn

Vextir/Interests

22.846

22.846

SB

1515 20091220-0700 Maria Kamrad

Vextir/Interests

22.849

19.463

SB

1516 20100105-0599 Ruth Blaschkowski

Vextir/Interests

22.851

21.514

SB

1517 20100104-1981 Heinrich Geiler

Vextir/Interests

22.907

22.907

SB

1518 20090924-0024 Andreas Bresser

Vextir/Interests

22.931

22.298

SB

1519 20100104-1583 Klaus Peichl

Vextir/Interests

22.948

22.648

SB

1520 20091221-0124 Sabine Wambsganz

Vextir/Interests

22.968

9.495

SB

1521 20091222-0864 Joachim Schönborn

Vextir/Interests

22.997

4.070

SB

1522 20090917-0112 Horst Waibel

Vextir/Interests

22.997

19.380

SB

1523 20100104-1744 Christina Kehl

Vextir/Interests

23.015

1524 20100104-0179 Jürgen Jaeger

Vextir/Interests

23.053

20.149

SB

1525 20091213-0031 Manfred Helmut Thomalla

Vextir/Interests

23.064

22.919

SB

1526 20090914-0026 Heinrich Zeindl

Vextir/Interests

23.066

23.017

SB

1527 20091223-0610 Danny Oehme

Vextir/Interests

23.105

18.233

SB

1528 20091224-0163 Christian Reier

Vextir/Interests

23.166

15.733

SB

1529 20091215-0137 Martin Funk

Vextir/Interests

23.185

15.738

SB

1530 20090901-0101 Jens Ohme

Vextir/Interests

23.208

21.656

SB

1531 20091013-0073 Heike Kelting

Vextir/Interests

23.210

23.000

SB

1532 20091215-0413 Pascal Kötz

Vextir/Interests

23.227

17.206

SB

1533 20091224-0195 Martin Kruck

Vextir/Interests

23.242

21.350

SB

1534 20091224-0004 Thorsten Sprenger

Vextir/Interests

23.261

8.825

SB

1535 20091201-0020 Jörn Levenhagen

Vextir/Interests

23.262

22.636

SB

1536 20100102-0387 Robert Riedel

Vextir/Interests

23.289

22.657

SB

1537 20100105-0713 Christa Vöhringer

Vextir/Interests

23.354

1538 20090907-0310 Sabine Ziereisen

Vextir/Interests

23.354

1539 20100102-0187 Lilia Allietta

Vextir/Interests

23.354

1540 20100102-0337 Gabriele Fischer

Vextir/Interests

23.354

1541 20090924-0015 Werner Wies

Vextir/Interests

23.372

1542 20091102-0007 Markus Kneip

Vextir/Interests

23.427

1543 20090911-0131 Björn Sattler

Vextir/Interests

23.442

1544 20090911-0034 Wolfgang Gruszynsky

Vextir/Interests

1545 20091224-0316 Michael Dronia
1546 20090911-0064 Uwe Krosta

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1512 20091224-0059 Werner Muche

H

H
H
11.513

SB
H
H

19.712

SB

23.479

16.649

SB

Vextir/Interests

23.486

18.444

SB

Vextir/Interests

23.528

23.528

SB

1547 20090916-0110 Jan Gross

Vextir/Interests

23.548

6.331

SB

1548 20090915-0087 Silinski Bernd

Vextir/Interests

23.552

8.104

SB

1549 20090921-0090 Reinhard Nitsche

Vextir/Interests

23.555

18.790

SB

1550 20090904-0054 Guido Schins

Vextir/Interests

23.586

23.586

SB

1551 20091201-0122 Inge Föll Pfund

Vextir/Interests

23.586

22.702

SB

1552 20090930-0021 Karin Giesecke

Vextir/Interests

23.589

23.009

SB

1553 20091116-0071 Burkhar Gunther

Vextir/Interests

23.606

18.522

SB

1554 20091227-0371 Sylvia Fuerst

Vextir/Interests

23.613

20.000

SB

1555 20090915-0070 Angelika Wasenauer

Vextir/Interests

23.667

17.334

SB

1556 20091218-0574 Jürgen Haase

Vextir/Interests

23.684

23.684

SB

1557 20090828-0030 Tanja Arbogast

Vextir/Interests

23.692

3.275

SB

1558 20090909-0128 Maksim Simkin

Vextir/Interests

23.692

18.522

SB

1559 20100105-0521 Monika Berg

Vextir/Interests

23.692

23.569

SB

1560 20090915-0116 Andreas Wernicke

Vextir/Interests

23.692

17.216

SB

1561 20091030-0023 Lux Gerlind

Vextir/Interests

23.692

22.987

SB

1562 20090914-0234 Carolin Kabra geb Seils

Vextir/Interests

23.692

1563 20091222-0154 Stephan Schrade

Vextir/Interests

23.728

1564 20091117-0021 Nather Torsten

Vextir/Interests

23.760

1565 20100104-0470 Christian Alexander Geweth

Vextir/Interests

23.811

1566 20100104-1070 Bettina Mann

Vextir/Interests

23.821

1567 20091008-0045 Kau Bernhard

Vextir/Interests

1568 20091016-0031 Kathe Dreis

Vextir/Interests

H

H
H
23.760

SB

14.088

SB

22.892

SB

23.858

15.083

SB

23.861

22.946

SB

Bls 28 of 514

9.646

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

23.861

9.990

SB

1570 20091218-0159 Karl-Heinz Scholz

Vextir/Interests

23.863

18.822

SB

1571 20090914-0190 Mielke Edgar

Vextir/Interests

23.890

1572 20090914-0275 Ruth Gibhardt

Vextir/Interests

23.904

23.904

SB

1573 20091222-0791 Jennifer Hopp

Vextir/Interests

23.904

23.784

SB

1574 20091125-0143 Schneller Joseph

Vextir/Interests

23.904

19.531

SB

1575 20100104-0102 Claudius Digel

Vextir/Interests

23.904

23.904

SB

1576 20091116-0031 Eugen Siegfried Hieber

Vextir/Interests

23.904

1577 20100105-0691 Tobias Engelmann

Vextir/Interests

23.909

23.680

SB

1578 20091029-0022 Hendrik Steindam

Vextir/Interests

23.911

18.600

SB

1579 20091201-0092 Kai Burfeind

Vextir/Interests

23.960

21.485

SB

1580 20100103-0003 Bug Oranna

Vextir/Interests

23.977

638

SB

1581 20090924-0007 Steffen Hase

Vextir/Interests

24.009

24.009

SB

1582 20090911-0145 Michael Klinge

Vextir/Interests

24.031

1583 20090903-0085 Paul Aillaud

Vextir/Interests

24.031

24.031

SB

1584 20090924-0116 Klaus Riethdorf

Vextir/Interests

24.031

16.351

SB

1585 20091213-0057 Gong Huang

Vextir/Interests

24.037

14.874

SB

1586 20091228-0505 Stefanie Hosse

Vextir/Interests

24.070

21.623

SB

1587 20091221-0917 Nils Cruse

Vextir/Interests

24.092

18.492

SB

1588 20091130-0005 Jochen Diez

Vextir/Interests

24.103

20.294

SB

1589 20100105-0228 Daniel Jakubowski

Vextir/Interests

24.127

24.127

SB

1590 20091026-0004 Andreas Tager

Vextir/Interests

24.139

23.927

SB

1591 20091110-0056 Carsten Danzebrink

Vextir/Interests

24.242

19.196

SB

1592 20091112-0016 Maria Anne Schmidt

Vextir/Interests

24.269

20.776

SB

1593 20091220-0102 Lang Alexander

Vextir/Interests

24.281

1594 20090914-0221 Rainer Kimmich

Vextir/Interests

24.301

24.301

SB

1595 20100102-0169 Markus Nägler

Vextir/Interests

24.322

1596 20091201-0044 Markus Keck

Vextir/Interests

24.349

18.064

SB

1597 20090902-0044 Thomas Pfaller

Vextir/Interests

24.349

16.977

SB

1598 20100102-0223 Andreas Marggraff

Vextir/Interests

24.369

8.986

SB

1599 20091215-0368 Reinhard Ingwersen

Vextir/Interests

24.369

24.369

S

1600 20091222-0754 Herbert Schluter

Vextir/Interests

24.373

24.373

SB

1601 20091227-1000 Uta van den Kommer

Vextir/Interests

24.373

10.181

SB

1602 20100104-0856 Manfred Weber

Vextir/Interests

24.398

1603 20091026-0092 Inge Brombacher

Vextir/Interests

24.411

22.719

SB

1604 20091130-0031 Michael Dellermann

Vextir/Interests

24.423

16.390

SB

1605 20091228-0080 Gerald Schimpf

Vextir/Interests

24.430

22.298

SB

1606 20091207-0107 Karlheinz Betting

Vextir/Interests

24.435

24.435

SB

1607 20100105-0537 Klaus Heiter

Vextir/Interests

24.449

16.728

SB

1608 20091217-0295 Vogel Kiera

Vextir/Interests

24.452

18.329

SB

1609 20091223-0269 Michael Schnippe

Vextir/Interests

24.457

7.788

SB

1610 20100104-0074 Katrin Kröner

Vextir/Interests

24.477

1611 20091013-0045 Bernd Krug

Vextir/Interests

24.528

24.528

SB

1612 20091201-0051 Muller Klaus Dieter

Vextir/Interests

24.538

1613 20091218-0441 Joachim Tittelbach

Vextir/Interests

24.567

24.447

SB

1614 20091111-0036 Knuth Thiesen

Vextir/Interests

24.606

22.597

SB

1615 20091223-0571 Eva Nagel

Vextir/Interests

24.618

1616 20091220-0653 Stephan Henne

Vextir/Interests

24.619

6.350

SB

1617 20090914-0041 Schimmer André

Vextir/Interests

24.620

19.470

SB

1618 20091119-0069 Kit

Vextir/Interests

24.633

4.271

SB

1619 20091221-0490 Ronny König

Vextir/Interests

24.681

4.749

SB

1620 20091220-0641 Stephan Hanne

Vextir/Interests

24.687

1621 20091222-0748 Nathalie Hirsch

Vextir/Interests

24.701

24.190

SB

1622 20100108-0012 Melanie Hohmann

Vextir/Interests

24.735

3.258

SB

1623 20091230-0807 Markus Busse

Vextir/Interests

24.753

24.753

SB

1624 20091221-1275 Heinz Huber

Vextir/Interests

24.779

1625 20091014-0017 Dieter Schreiber

Vextir/Interests

24.785

24.785

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1569 20091217-0002 Steffen Horn

Bls 29 of 514

H

H

H

10.875

H
6.769

H

H

H
H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

24.799

10.580

SB

1627 20100106-1598 Cornelius Mika

Vextir/Interests

24.813

9.406

SB

1628 20091028-0087 Ilona Burgarth

Vextir/Interests

24.841

21.213

SB

1629 20091216-0343 Eike Lenhart

Vextir/Interests

24.853

8.636

SB

1630 20100103-0184 Kurrek holger

Vextir/Interests

24.877

24.877

SB

1631 20100103-0193 Kurrek Annett

Vextir/Interests

24.877

24.877

SB

1632 20090924-0107 Wamser Marianne

Vextir/Interests

24.929

22.702

SB

1633 20091020-0115 Holger Huhle

Vextir/Interests

24.961

24.961

SB

1634 20091112-0011 Lothar Dillmann

Vextir/Interests

24.961

24.961

SB

1635 20090914-0273 Johann Josef Rutten

Vextir/Interests

24.967

24.967

SB

1636 20100104-1150 Katharina Kollmann

Vextir/Interests

24.977

19.497

SB

1637 20100102-0623 Reinhard Strametz

Vextir/Interests

25.027

25.027

SB

1638 20090916-0085 Alfred Verstegen

Vextir/Interests

25.046

1639 20091217-0019 Birgit Hofmeister

Vextir/Interests

25.053

10.711

SB

1640 20091209-0037 Christiane Teichmann

Vextir/Interests

25.065

21.837

SB

1641 20100105-0503 Kai Starke

Vextir/Interests

25.114

2.963

SB

1642 20091222-0569 Marion Haberspörg

Vextir/Interests

25.117

8.671

SB

1643 20100104-1506 Irene Maria Serr-Kempenich

Vextir/Interests

25.190

25.190

SB

1644 20100104-0075 Katrin Gottschall

Vextir/Interests

25.193

19.336

SB

1645 20091201-0046 Marcus Heckerle

Vextir/Interests

25.200

24.295

SB

1646 20100104-1588 Katrin Kaiser

Vextir/Interests

25.237

25.168

SB

1647 20100105-0562 Mike Oelze

Vextir/Interests

25.239

3.730

SB

1648 20091218-0530 Danny Cohnen

Vextir/Interests

25.256

8.368

SB

1649 20090827-0009 Steffen Kohlmann

Vextir/Interests

25.307

1650 20091116-0085 Haslberger Antonie

Vextir/Interests

25.308

1651 20091028-0094 Wilhelm Gampfer

Vextir/Interests

25.312

1652 20090908-0019 Noeske Karl Heinz

Vextir/Interests

25.349

1653 20090902-0038 Helmut Flierl

Vextir/Interests

1654 20090911-0084 Rainer Strassburger
1655 20091221-0182 Viktor Metzger

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1626 20091215-0383 Reinhard Migge

27.848

H

H
H
20.017

SB

25.383

3.476

SB

Vextir/Interests

25.385

22.978

SB

Vextir/Interests

25.385

11.998

SB

1656 20090907-0092 Tim Wahlstatt

Vextir/Interests

25.385

1657 20090908-0178 Peter W.Hackel

Vextir/Interests

25.385

14.518

SB

1658 20090827-0016 Michael Schnitzke

Vextir/Interests

25.385

25.385

SB

1659 20100105-0273 Christina Blodau

Vextir/Interests

25.385

1.968

SB

1660 20100104-0529 Manfred King

Vextir/Interests

25.385

15.270

SB

1661 20090831-0025 Andreas Ludwig

Vextir/Interests

25.385

25.368

SB

1662 20091215-0053 Franziska Schmidt

Vextir/Interests

25.385

10.379

SB

1663 20091215-0045 Ulli Schmidt

Vextir/Interests

25.385

25.385

SB

1664 20090904-0022 Annett Oschiewski

Vextir/Interests

25.385

13.877

SB

1665 20091227-0495 Ralf Bernhardt

Vextir/Interests

25.385

1666 20090916-0010 Almuth Klöpper

Vextir/Interests

25.385

25.385

SB

1667 20090901-0110 Monika Koeder

Vextir/Interests

25.385

21.154

SB

1668 20091227-0606 Andreas Freund

Vextir/Interests

25.385

1669 20091013-0067 Thomas Eckert

Vextir/Interests

25.385

24.538

SB

1670 20091216-0107 Ilse Bautz

Vextir/Interests

25.395

24.917

SB

1671 20091230-0448 Anette Ehrhardt

Vextir/Interests

25.395

1672 20090917-0057 Markwardt Moritz

Vextir/Interests

25.405

438

SB

1673 20090916-0087 Weber Rudiger

Vextir/Interests

25.406

25.405

SB

1674 20100105-0316 Christian Kromer

Vextir/Interests

25.422

8.316

SB

1675 20091213-0027 Anna-Salina Tank

Vextir/Interests

25.425

19.174

SB

1676 20091217-0685 Heinz Zepper

Vextir/Interests

25.444

24.594

SB

1677 20091026-0018 Michael Peschke

Vextir/Interests

25.469

1678 20100102-0200 Norbert Görlich

Vextir/Interests

25.469

25.469

SB

1679 20091125-0112 Gertrud Litricz

Vextir/Interests

25.496

1680 20100103-0306 Gernot Schreider

Vextir/Interests

25.498

25.498

SB

1681 20100105-0686 Judith Maas

Vextir/Interests

25.498

1682 20091218-0625 Markus Andre

Vextir/Interests

25.535

24.362

SB

Bls 30 of 514

H

H

H

H
54

H

H
2.989

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

25.554

25.554

SB

1684 20091222-0615 Florian Quirin Reitzer

Vextir/Interests

25.626

13.929

SB

1685 20100105-0611 Andre Prietzel

Vextir/Interests

25.638

12.298

SB

1686 20091221-1169 Günther Butz

Vextir/Interests

25.672

9.781

SB

1687 20091231-0242 Michael Bauer

Vextir/Interests

25.718

25.718

SB

1688 20091013-0021 Regine Herrmannsdörfer

Vextir/Interests

25.722

25.722

SB

1689 20091220-0775 Frank Schilling

Vextir/Interests

25.723

1690 20091230-0856 Stefan Bluhm

Vextir/Interests

25.730

9.418

SB

1691 20091231-0194 Patrick Reprimel

Vextir/Interests

25.733

20.680

SB

1692 20091220-0457 Viola Weinheimer

Vextir/Interests

25.742

21.220

SB

1693 20091229-0989 Gerda Gross

Vextir/Interests

25.757

25.486

SB

1694 20091218-0268 Goelicke, Martina

Vextir/Interests

25.848

25.848

SB

1695 20100104-0148 Andreas Schlomm

Vextir/Interests

25.867

24.508

SB

1696 20090914-0179 Hermann Paul

Vextir/Interests

25.896

1697 20091222-0251 Mario Schönwälder

Vextir/Interests

25.919

25.919

SB

1698 20091220-0798 Heike Rovera

Vextir/Interests

25.921

20.174

SB

1699 20091019-0065 Thomas Hellmold

Vextir/Interests

25.946

23.577

SB

1700 20091030-0006 Christoph Roemer

Vextir/Interests

25.977

20.844

SB

1701 20100105-0073 Regina Knips

Vextir/Interests

25.978

20.761

SB

1702 20091223-0179 Heike-Udo Regending

Vextir/Interests

25.994

25.897

SB

1703 20091007-0055 Wolfgang von Hessling

Vextir/Interests

26.004

26.004

SB

1704 20091218-0376 Erich Folz

Vextir/Interests

26.004

25.134

SB

1705 20091109-0106 Hartmut Gnuschke

Vextir/Interests

26.016

1706 20090914-0088 Gerhard Amediek

Vextir/Interests

26.029

25.405

SB

1707 20091029-0057 Ghansham Jagya

Vextir/Interests

26.061

17.223

SB

1708 20091125-0134 Ingeborg Balzer

Vextir/Interests

26.061

1709 20091222-0005 Katharina Forche

Vextir/Interests

26.065

25.107

SB

1710 20090911-0063 Christian Thoennes

Vextir/Interests

26.092

26.092

SB

1711 20091220-0423 Gerhard Benzler

Vextir/Interests

26.094

19.671

SB

1712 20090909-0100 Winfried Wachtarczyk

Vextir/Interests

26.097

21.289

SB

1713 20091221-0416 Sandro Franke

Vextir/Interests

26.107

25.828

SB

1714 20091217-0210 Guido Schulze-Bilk

Vextir/Interests

26.109

8.703

SB

1715 20100105-1308 Silke Sellman

Vextir/Interests

26.110

25.865

SB

1716 20100104-1478 Karla Gerdis Schochterus

Vextir/Interests

26.114

25.867

SB

1717 20091208-0024 Jan-Michael Busch

Vextir/Interests

26.121

26.121

SB

1718 20091013-0020 Till Gast

Vextir/Interests

26.136

26.136

SB

1719 20091123-0055 Sebastian Rupp

Vextir/Interests

26.153

25.906

SB

1720 20100104-1434 Blach Renate

Vextir/Interests

26.188

H

1721 20090929-0006 Dirk Meuter

Vextir/Interests

26.219

H

1722 20091220-0780 Gudrun Schilling

Vextir/Interests

26.231

1723 20091220-0804 Sebastian Oertling

Vextir/Interests

26.298

10.919

SB

1724 20100104-1481 Arkadius Karthaus

Vextir/Interests

26.305

22.008

SB

1725 20091213-0002 Nancy Starr

Vextir/Interests

26.324

25.046

SB

1726 20090923-0079 Brandstetter Martin

Vextir/Interests

26.325

26.302

SB

1727 20090914-0125 Oehmichen Michaela

Vextir/Interests

26.339

22.790

SB

1728 20091222-0834 Armin Bareiss

Vextir/Interests

26.342

8.556

SB

1729 20091001-0063 Silvia Schattner

Vextir/Interests

26.371

26.371

SB

1730 20100104-0810 Gerald Kettner

Vextir/Interests

26.373

26.373

SB

1731 20091221-0547 Oliver Dreier

Vextir/Interests

26.373

26.373

SB

1732 20091106-0111 Dieter Geiss

Vextir/Interests

26.388

4.361

SB

1733 20091105-0087 Andreas Albrecht

Vextir/Interests

26.395

20.072

SB

1734 20091222-0898 Uwe Czudnochowski

Vextir/Interests

26.396

20.049

SB

1735 20090907-0005 Norbert Hansel

Vextir/Interests

26.400

24.000

SB

1736 20090923-0038 Schulz Peter

Vextir/Interests

26.400

26.400

SB

1737 20091119-0060 Beata Voelskow

Vextir/Interests

26.405

25.508

SB

1738 20091224-0367 Gabriele Barmeyer

Vextir/Interests

26.530

25.039

SB

1739 20090929-0069 Ingolf Koch

Vextir/Interests

26.559

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1683 20090907-0288 Martina Hatton

Bls 31 of 514

H

6.619

H

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

26.562

26.562

SB

1741 20090908-0124 Harald Karras

Vextir/Interests

26.564

21.612

SB

1742 20091127-0062 Ivaylo Nickoloff

Vextir/Interests

26.591

3.628

SB

1743 20091222-1116 Zoltan Deak

Vextir/Interests

26.594

25.572

SB

1744 20091227-0158 Ingo Bothe

Vextir/Interests

26.625

20.836

SB

1745 20090902-0052 Hans-Peter Wils

Vextir/Interests

26.654

15.254

SB

1746 20091224-0136 Michael Hamm

Vextir/Interests

26.684

1747 20091214-0217 Stephen Gutberlet

Vextir/Interests

26.716

21.969

SB

1748 20090922-0136 Doris Meyer

Vextir/Interests

26.720

26.486

SB

1749 20090914-0043 Frank Hellmund

Vextir/Interests

26.721

25.867

SB

1750 20100103-0248 Jens Lamerz

Vextir/Interests

26.733

26.733

SB

1751 20091119-0046 Anca Dima

Vextir/Interests

26.738

26.165

SB

1752 20091012-0100 Klaus Nurnberger

Vextir/Interests

26.738

26.738

SB

1753 20090911-0090 Marco Schnell

Vextir/Interests

26.738

1754 20100104-0631 Andreas Just

Vextir/Interests

26.742

26.742

SB

1755 20091222-0453 Bianca Aderhold

Vextir/Interests

26.762

1756 20091218-0033 Werner Krause

Vextir/Interests

26.820

23.432

SB

1757 20091116-0064 Hildegard Mohr

Vextir/Interests

26.869

26.703

SB

1758 20091230-0002 Stephan Hintke

Vextir/Interests

26.872

16.871

SB

1759 20091221-0667 Leon Gengnagel

Vextir/Interests

26.891

26.589

SB

1760 20091224-0120 Florian Witt

Vextir/Interests

26.891

26.603

SB

1761 20091221-0830 Melanie Bormann

Vextir/Interests

26.894

1.389

SB

1762 20091020-0041 Gerd-Ruediger Liewald

Vextir/Interests

26.896

26.811

SB

1763 20100104-0406 Birgit Seibold

Vextir/Interests

26.935

24.643

SB

1764 20100105-0467 Sporer Wilhelm

Vextir/Interests

27.019

26.227

SB

1765 20100104-0587 Alexandre Poizat

Vextir/Interests

27.038

22.706

SB

1766 20090908-0083 Arno Dangelmaier

Vextir/Interests

27.046

1767 20091218-0248 Rainer Fritz

Vextir/Interests

27.072

841

SB

1768 20091118-0024 Angelika Wittern

Vextir/Interests

27.077

24.775

SB

1769 20091227-0412 Daniel Stekeler

Vextir/Interests

27.077

1770 20091118-0025 Friedrich Sprengepiel

Vextir/Interests

27.077

27.077

SB

1771 20091009-0086 Steffen Röthel

Vextir/Interests

27.077

1772 20090916-0084 Zugler Reinhard

Vextir/Interests

27.077

26.703

SB

1773 20091117-0029 Klaus Neumann

Vextir/Interests

27.087

27.087

SB

1774 20091208-0120 Daniel Kaufhold

Vextir/Interests

27.100

26.312

SB

1775 20091117-0035 Gernot Trapp

Vextir/Interests

27.122

21.007

SB

1776 20091215-0199 Manfred Ley

Vextir/Interests

27.131

13.750

SB

1777 20091229-0382 Bernd Schulze

Vextir/Interests

27.134

27.134

SB

1778 20090907-0284 Dietmar Schaefers

Vextir/Interests

27.170

26.231

SB

1779 20100105-1372 Freya Harms

Vextir/Interests

27.177

21.919

SB

1780 20091221-0594 Alexander Köthe

Vextir/Interests

27.205

11.777

SB

1781 20090903-0058 Sabine Simara

Vextir/Interests

27.216

26.486

SB

1782 20090903-0099 Jan Bieberbach

Vextir/Interests

27.234

1783 20090910-0098 Heiko Brackemann

Vextir/Interests

27.246

27.246

SB

1784 20100102-0948 Thomas Eichentopf

Vextir/Interests

27.246

22.369

SB

1785 20091222-0018 Manuela Bothung

Vextir/Interests

27.249

10.480

SB

1786 20100102-0292 Ursula Wasser

Vextir/Interests

27.288

22.354

SB

1787 20091209-0079 Matthias Muller

Vextir/Interests

27.304

25.131

SB

1788 20091207-0117 Heinz Jeschke

Vextir/Interests

27.397

27.341

SB

1789 20091222-1110 Döbler Holger

Vextir/Interests

27.415

1790 20091112-0001 Werner Tetzlaff

Vextir/Interests

27.415

1791 20091217-0225 Angela Henke

Vextir/Interests

27.439

11.352

SB

1792 20091208-0088 Clemens Fischer

Vextir/Interests

27.507

19.108

SB

1793 20091215-0076 Dirk Sager

Vextir/Interests

27.520

20.646

SB

1794 20100105-0516 Jennifer Fritscher

Vextir/Interests

27.534

21.734

SB

1795 20091016-0025 Ute Mommert

Vextir/Interests

27.584

27.584

SB

1796 20091013-0032 Albert Bachmann

Vextir/Interests

27.593

21.367

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1740 20091117-0032 Elisabeth Neumann

Bls 32 of 514

H

H
H

H

H
H

H

25.385

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

1797 20100104-1851 Marina Herbst

Vextir/Interests

27.622

11.015

SB

1798 20090907-0153 Peter Gierschner

Vextir/Interests

27.639

26.359

SB

1799 20100103-0205 Guido Sprügel

Vextir/Interests

27.669

22.135

SB

1800 20091204-0139 Claudia Wagenhauser

Vextir/Interests

27.698

25.635

SB

1801 20091103-0019 Christoph Ströhle

Vextir/Interests

27.728

21.035

SB

1802 20091220-0200 Robin Roth

Vextir/Interests

27.747

7.411

SB

1803 20091210-0095 Jens-Uwe Möller

Vextir/Interests

27.791

23.809

SB

1804 20100102-0297 Norbert Siewers

Vextir/Interests

27.808

13.904

SB

1805 20100103-0181 Anne Trapp

Vextir/Interests

27.821

23.147

SB

1806 20100105-1827 Jüregn Gräf

Vextir/Interests

27.843

22.839

SB

1807 20090907-0162 Frank Körbel

Vextir/Interests

27.845

21.123

SB

1808 20090907-0161 Frank Körbel

Vextir/Interests

27.845

21.123

SB

1809 20100104-1236 Thomas Pfletschinger

Vextir/Interests

27.887

25.136

SB

1810 20091224-0022 Walter Kupker

Vextir/Interests

27.923

1811 20091020-0050 Andre Nolte

Vextir/Interests

27.923

1812 20090918-0049 Hermann Koch

Vextir/Interests

27.923

1813 20091220-0353 Klaus Gebhardt

Vextir/Interests

1814 20091208-0094 Rolf Clausnitzer

Vextir/Interests

1815 20100104-1388 Claus Peter Chlebna

H
H
SB

27.931

685

SB

27.948

13.085

SB

Vextir/Interests

27.979

27.979

SB

1816 20091223-0219 Irmgard Klamp

Vextir/Interests

27.980

21.961

SB

1817 20090915-0044 Gerlinde Neumann

Vextir/Interests

28.011

28.011

SB

1818 20100104-0491 Volker Grimm

Vextir/Interests

28.014

19.131

SB

1819 20091221-0468 Axel Lossin

Vextir/Interests

28.024

1820 20100104-0032 Erich Hofbauer

Vextir/Interests

28.035

26.872

SB

1821 20091218-0460 Olaf Brögger

Vextir/Interests

28.041

12.188

SB

1822 20100105-0352 Thomas Lohse

Vextir/Interests

28.062

1823 20090907-0313 Annegret Nunez Gonzalez

Vextir/Interests

28.092

1824 20091220-0926 Edith Hundshammer

Vextir/Interests

28.140

21.709

SB

1825 20090928-0089 Daschner Alfons

Vextir/Interests

28.153

28.107

SB

1826 20091224-0128 Julian Statt

Vextir/Interests

28.189

22.626

SB

1827 20091220-0929 Ralf Kaupa

Vextir/Interests

28.189

23.432

SB

1828 20090917-0058 Rainer Spiller

Vextir/Interests

28.204

1829 20090901-0033 Maximus Akuh

Vextir/Interests

28.204

7.407

SB

1830 20100104-1262 Dajana Gräfe

Vextir/Interests

28.207

6.224

SB

1831 20100105-1007 Volker Wiedmann

Vextir/Interests

28.244

24.860

SB

1832 20091117-0078 Eckert Walter

Vextir/Interests

28.261

25.254

SB

1833 20100103-0296 Cornelia Blau

Vextir/Interests

28.322

28.004

SB

1834 20091016-0032 Frank Legge

Vextir/Interests

28.326

24.022

SB

1835 20091222-0215 Christian Rouven NOLD

Vextir/Interests

28.356

23.372

SB

1836 20091222-0742 Ruth Rolke

Vextir/Interests

28.378

22.450

SB

1837 20091210-0112 Kenny Hessmer

Vextir/Interests

28.385

9.761

SB

1838 20091214-0248 Agnes Beil

Vextir/Interests

28.420

10.435

SB

1839 20091020-0034 Heinz Göbel

Vextir/Interests

28.430

1840 20091221-0321 Herbert Joos

Vextir/Interests

28.431

28.431

SB

1841 20090911-0051 Jascha Derr

Vextir/Interests

28.500

22.533

SB

1842 20091106-0016 Hans-Peter Pahlke

Vextir/Interests

28.507

1843 20091009-0083 Erhard Holschuh

Vextir/Interests

28.508

28.508

SB

1844 20091201-0075 Silvia Thiel

Vextir/Interests

28.512

21.719

SB

1845 20091208-0165 Petra Seidel

Vextir/Interests

28.524

21.782

SB

1846 20091216-0458 Andreas Fennen

Vextir/Interests

28.561

14.215

SB

1847 20091030-0040 Jan Bolhofer

Vextir/Interests

28.563

28.282

SB

1848 20100105-0490 Yuliya Klimchuk

Vextir/Interests

28.578

26.061

SB

1849 20091028-0095 Walter Masch

Vextir/Interests

28.600

20.655

SB

1850 20091220-0211 Sandro Mattioli

Vextir/Interests

28.615

8.874

SB

1851 20091221-1263 Annette Strasser

Vextir/Interests

28.627

9.976

SB

1852 20091009-0036 Winfried Schmidt

Vextir/Interests

28.637

19.324

SB

1853 20091218-0440 Sonja Hipp

Vextir/Interests

28.651

22.127

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

27.923

Bls 33 of 514

H

H
H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

28.681

28.173

SB

1855 20091214-0039 Carola Wendt

Vextir/Interests

28.683

22.310

SB

1856 20091015-0035 Evelyn Gloggner

Vextir/Interests

28.684

23.266

SB

1857 20091026-0119 Berno Schmitz Kamper

Vextir/Interests

28.684

1858 20100102-0453 Klaus Peter Maas

Vextir/Interests

28.684

28.684

SB

1859 20091222-0389 Matthias Appeldorn

Vextir/Interests

28.686

25.026

SB

1860 20091220-0948 Peter Maiwald

Vextir/Interests

28.722

12.359

SB

1861 20091222-0846 Hermann Josef Hill

Vextir/Interests

28.734

26.688

SB

1862 20100110-0023 Hans-Gerd Röder

Vextir/Interests

28.740

21.521

SB

1863 20091227-0647 Till Fischer

Vextir/Interests

28.769

1864 20091221-0456 Udo Meurer

Vextir/Interests

28.779

26.413

SB

1865 20091119-0101 Dennis Freidinger

Vextir/Interests

28.784

24.926

SB

1866 20100104-0371 Thomas Schlechter

Vextir/Interests

28.810

12.569

SB

1867 20091005-0030 Manuela Ziegler

Vextir/Interests

28.842

27.302

SB

1868 20091009-0031 Reinhard Hablonski

Vextir/Interests

28.894

1869 20091228-0153 Charlotte Paulina Eis

Vextir/Interests

28.942

1870 20091130-0046 Volkder Pelster

Vextir/Interests

28.950

28.950

SB

1871 20091124-0056 Alexander Lemper

Vextir/Interests

28.965

28.965

SB

1872 20091223-0222 Andreas Pasedag

Vextir/Interests

29.003

12.481

SB

1873 20091125-0022 Heinx Sievers

Vextir/Interests

29.004

13.604

SB

1874 20091222-0884 Christian Hohmann

Vextir/Interests

29.013

29.013

SB

1875 20090828-0001 Christian Koppen

Vextir/Interests

29.040

29.040

SB

1876 20091222-0495 Torsten Jablonski

Vextir/Interests

29.055

1877 20091117-0020 Tatjana Gerhard

Vextir/Interests

29.064

1878 20091202-0024 Alexander Zeider

Vextir/Interests

29.168

23.635

SB

1879 20091123-0127 Michael Nienhaus

Vextir/Interests

29.224

29.224

SB

1880 20091221-0444 Sebastian Hanschke

Vextir/Interests

29.253

23.393

SB

1881 20091020-0096 Hans Schierz

Vextir/Interests

29.339

25.405

SB

1882 20090916-0048 Sebastian Aichele

Vextir/Interests

29.356

29.356

SB

1883 20091217-0261 Andrea Utsch

Vextir/Interests

29.402

27.095

SB

1884 20090910-0085 Gerhard Schöndorfer

Vextir/Interests

29.402

23.388

SB

1885 20100105-1375 Petral Stallknecht

Vextir/Interests

29.409

21.793

SB

1886 20091215-0363 Silvia Bullerjahn

Vextir/Interests

29.439

15.977

SB

1887 20091106-0136 Angelika Herm-Götz

Vextir/Interests

29.441

22.778

SB

1888 20091125-0054 Daniel Wolff

Vextir/Interests

29.465

29.465

SB

1889 20091218-0125 Thomas Witte

Vextir/Interests

29.468

1890 20091223-0604 Beate Suchanek

Vextir/Interests

29.482

29.482

SB

1891 20090918-0082 Wamser Manfred

Vextir/Interests

29.485

20.248

SB

1892 20091231-0264 Ingo Schindler

Vextir/Interests

29.488

824

SB

1893 20091102-0002 Manfred Bober

Vextir/Interests

29.498

24.410

SB

1894 20090910-0046 Jozef Simara

Vextir/Interests

29.502

1895 20091223-0392 Alfred Kerlin

Vextir/Interests

29.510

21.719

SB

1896 20091123-0123 Michael Weber

Vextir/Interests

29.512

26.165

SB

1897 20091029-0033 Anne Haupt

Vextir/Interests

29.544

29.544

SB

1898 20091112-0041 Grasmuck Bernhard

Vextir/Interests

29.546

28.784

SB

1899 20091227-0373 Helmut Lessen

Vextir/Interests

29.556

29.556

SB

1900 20091127-0075 Kurt H Beck

Vextir/Interests

29.558

24.481

SB

1901 20100104-0639 Angela Schubert

Vextir/Interests

29.564

28.749

SB

1902 20091005-0032 Jurgen Muller.

Vextir/Interests

29.580

24.410

SB

1903 20091223-0623 Manuel Klein

Vextir/Interests

29.588

11.509

SB

1904 20091224-0361 Michael Huberty

Vextir/Interests

29.598

26.183

SB

1905 20091215-0158 Karsten Paelecke

Vextir/Interests

29.615

1906 20091222-0011 Michael Stahl

Vextir/Interests

29.622

29.622

SB

1907 20091222-0817 Thomas Meister

Vextir/Interests

29.649

29.649

SB

1908 20091223-0398 Alfred Kerlin

Vextir/Interests

29.707

22.481

SB

1909 20091126-0021 Uwe Peters

Vextir/Interests

29.747

29.747

SB

1910 20090928-0093 Gunther Hermann Buhl

Vextir/Interests

29.757

29.729

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1854 20090907-0227 Goch Hans Werner

Bls 34 of 514

H

H

H
144.013

36.552

H

H
H

SB

SB

1.540

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

29.784

13.877

SB

1912 20091221-0763 Hans Jörg Schwegler

Vextir/Interests

29.874

29.874

SB

1913 20091201-0123 Karl Heinz Föll

Vextir/Interests

29.886

28.784

SB

1914 20100105-0695 Omar Pul

Vextir/Interests

29.896

1915 20091231-0201 Eckhard Szimba

Vextir/Interests

29.918

28.569

SB

1916 20091222-0345 Oliver Meyer zu Allendorf

Vextir/Interests

29.918

27.414

SB

1917 20091118-0099 Klaus Helwig

Vextir/Interests

29.954

26.107

SB

1918 20091026-0099 Rebekka Baumann

Vextir/Interests

30.043

4.510

SB

1919 20100104-1037 Thorsten Mueller

Vextir/Interests

30.098

25.063

SB

1920 20100105-0269 Ursula Hartung

Vextir/Interests

30.180

17.030

SB

1921 20091209-0106 Irene Ameis

Vextir/Interests

30.184

1922 20091210-0078 Tim Ruggeberg

Vextir/Interests

30.187

28.859

SB

1923 20091227-0934 Daniel Mecking

Vextir/Interests

30.248

11.623

SB

1924 20091209-0030 Andreas Höfker

Vextir/Interests

30.272

29.160

SB

1925 20091028-0050 Rainer Muller

Vextir/Interests

30.279

30.279

SB

1926 20100105-0314 Thomas Roth

Vextir/Interests

30.282

8.944

SB

1927 20090916-0044 Hui Schattkowsky

Vextir/Interests

30.282

30.282

SB

1928 20091208-0168 Anke Brix

Vextir/Interests

30.282

25.026

SB

1929 20091214-0154 Dietmar Stengel

Vextir/Interests

30.312

26.623

SB

1930 20090914-0186 Andreas Klingebiel

Vextir/Interests

30.419

1931 20100104-1444 Tomas Nicolas Bailon

Vextir/Interests

30.421

21.883

SB

1932 20090915-0039 Alexander Liemen

Vextir/Interests

30.444

875

SB

1933 20090921-0034 Margitta Knorn

Vextir/Interests

30.461

25.385

SB

1934 20091016-0018 Anja Seineke

Vextir/Interests

30.461

25.136

SB

1935 20090914-0246 Thomas Ibler

Vextir/Interests

30.461

30.461

SB

1936 20090916-0089 Jurgen Weber

Vextir/Interests

30.461

30.461

SB

1937 20091111-0008 Ursula Hundhausen

Vextir/Interests

30.492

30.492

SB

1938 20091020-0091 Rudi Klosa

Vextir/Interests

30.499

1939 20091227-1008 Ralf Pöhler

Vextir/Interests

30.510

22.481

SB

1940 20090907-0108 Montag Arnulf

Vextir/Interests

30.512

30.512

SB

1941 20091224-0142 Carsten Andre Werner

Vextir/Interests

30.531

30.241

SB

1942 20091217-0598 Susanne Konopatzki

Vextir/Interests

30.561

23.010

SB

1943 20091227-0388 Uwe Skielka

Vextir/Interests

30.570

30.570

SB

1944 20091119-0041 Andreas Neese

Vextir/Interests

30.573

30.189

SB

1945 20091218-0333 Klaus Werner Wiegmann

Vextir/Interests

30.675

23.792

SB

1946 20091223-0704 Jana Arnold

Vextir/Interests

30.692

23.609

SB

1947 20091127-0057 Bernd Ehrmann

Vextir/Interests

30.710

23.491

SB

1948 20100104-1361 Peter Richter

Vextir/Interests

30.715

17.751

SB

1949 20090928-0057 Puritscher Christian

Vextir/Interests

30.756

30.566

SB

1950 20091119-0086 Tom Wiegand

Vextir/Interests

30.768

25.110

SB

1951 20091227-0052 Hannelore Weber

Vextir/Interests

30.780

13.542

SB

1952 20091028-0071 Harald Schlegel

Vextir/Interests

30.800

30.800

SB

1953 20090915-0127 Vendtland Ulrieke

Vextir/Interests

30.805

29.356

SB

1954 20100104-1576 Carsten Eichler

Vextir/Interests

30.810

30.810

SB

1955 20091217-0065 Nicole Jülich

Vextir/Interests

30.830

24.305

SB

1956 20090911-0099 Achim Bihr

Vextir/Interests

30.832

1957 20090921-0108 Peter Seybt

Vextir/Interests

30.834

29.424

SB

1958 20090903-0067 Herbert Rutgers

Vextir/Interests

30.835

28.595

SB

1959 20091117-0070 Martin G. Schweigler

Vextir/Interests

30.842

24.449

SB

1960 20091026-0039 Werner Hohl

Vextir/Interests

30.862

30.649

SB

1961 20090914-0176 Poetschke Burkhard

Vextir/Interests

30.912

30.912

SB

1962 20100104-1769 Birgit Bösenberg

Vextir/Interests

30.944

1963 20091021-0010 Christoph Seitz

Vextir/Interests

30.969

30.969

SB

1964 20100102-0450 Axel Müncks

Vextir/Interests

30.994

15.970

SB

1965 20091118-0006 Timo Neugebauer

Vextir/Interests

31.027

16.896

SB

1966 20091105-0030 Schmidt Monika

Vextir/Interests

31.042

31.042

SB

1967 20100104-1059 Christian Mucha

Vextir/Interests

31.047

22.481

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1911 20090921-0169 Svn Kaden

Bls 35 of 514

1.371

109 gr. / Art. 109

H

H

H

H

1.565

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

31.074

31.074

SB

1969 20091220-0760 Ute Wirtz

Vextir/Interests

31.081

6.871

SB

1970 20091220-0376 Heye Vöcking

Vextir/Interests

31.084

8.756

SB

1971 20091210-0070 Josephine Hutter

Vextir/Interests

31.123

30.751

SB

1972 20091210-0125 Michael Fricke

Vextir/Interests

31.128

31.128

SB

1973 20090914-0164 Sharlene Garcia

Vextir/Interests

31.154

28.876

SB

1974 20091127-0040 Bernd Kraft

Vextir/Interests

31.189

30.961

SB

1975 20091215-0221 Christi Moritz

Vextir/Interests

31.192

29.749

SB

1976 20091112-0030 Yvonne Schade

Vextir/Interests

31.269

29.676

SB

1977 20091227-0497 David Overberg

Vextir/Interests

31.287

31.287

SB

1978 20091217-0649 Andreas Spolwind

Vextir/Interests

31.308

1979 20100104-0260 Thomas Kolodzie

Vextir/Interests

31.308

31.308

SB

1980 20091006-0025 Gabriele Ploy-Baensch

Vextir/Interests

31.308

1981 20091224-0122 Harald Homborg

Vextir/Interests

31.324

25.530

SB

1982 20100104-1600 Robert Böhme

Vextir/Interests

31.387

19.194

SB

1983 20100104-1509 Thomas Knoop

Vextir/Interests

31.404

21.188

SB

1984 20091222-0950 Ronny Gräber

Vextir/Interests

31.414

26.474

SB

1985 20091116-0021 Michael Backer

Vextir/Interests

31.428

31.428

SB

1986 20100105-0769 Karl Heinz Schreiber

Vextir/Interests

31.428

1987 20090917-0054 Juliane Escher

Vextir/Interests

31.438

31.059

SB

1988 20091213-0063 Reiner Streil

Vextir/Interests

31.485

31.296

SB

1989 20090907-0329 Matthias Ernst

Vextir/Interests

31.509

1990 20100105-0059 Lennart Rekschenberg

Vextir/Interests

31.553

1991 20091207-0133 Dietmar Drossel

Vextir/Interests

31.636

10.893

SB

1992 20091216-0237 Uwe Kursch (born Plesch)

Vextir/Interests

31.663

13.973

SB

1993 20091029-0024 Bettina Reich

Vextir/Interests

31.690

25.068

SB

1994 20100104-1148 Joerg Kubale

Vextir/Interests

31.720

13.977

SB

1995 20090928-0069 Siegmund Schadig

Vextir/Interests

31.727

27.337

SB

1996 20091118-0034 Hans-Peter Dombrowsky

Vextir/Interests

31.737

1997 20091218-0555 Ursula Schlösser

Vextir/Interests

31.741

54

SB

1998 20091215-0408 Ingo Birkenfeld

Vextir/Interests

31.812

10.672

SB

1999 20090921-0047 Reiner Schleier

Vextir/Interests

31.815

31.815

SB

2000 20091013-0009 Manfred Gunter

Vextir/Interests

31.815

31.815

SB

2001 20100104-0190 Renate Müller

Vextir/Interests

31.815

31.815

SB

2002 20090911-0004 Rolf Scholzen

Vextir/Interests

31.819

30.375

SB

2003 20100104-1368 Marita Kazianka-Grewe

Vextir/Interests

31.839

28.133

SB

2004 20100104-0620 Walter Mergner

Vextir/Interests

31.871

2005 20091218-0767 Moritz Kretschamer

Vextir/Interests

31.924

11.310

SB

2006 20091214-0289 Lisa Becker

Vextir/Interests

31.942

25.890

SB

2007 20100104-0525 Martha Sobek

Vextir/Interests

31.951

27.559

SB

2008 20100104-1381 Gabriele Kazianka-Hollick

Vextir/Interests

31.979

27.813

SB

2009 20090923-0064 Markus Lang

Vextir/Interests

31.984

29.189

SB

2010 20091218-0518 Berthold Lambrecht

Vextir/Interests

31.990

22.240

SB

2011 20091217-0516 Nicole Göbel

Vextir/Interests

32.008

25.857

SB

2012 20091220-0969 Ricarda Huf

Vextir/Interests

32.013

32.013

SB

2013 20091222-0454 Michael Hendriks

Vextir/Interests

32.042

10.815

SB

2014 20100102-0864 Julia Hoffmann

Vextir/Interests

32.059

2.080

SB

2015 20091209-0177 Michael Albertus

Vextir/Interests

32.078

558

558

SB

2016 20091029-0117 Heike Mendler

Vextir/Interests

32.120

44.834

28.695

SB

2017 20100105-0869 Guido Kossert

Vextir/Interests

32.154

26.400

SB

2018 20100102-0283 Andreas Kasper

Vextir/Interests

32.154

32.154

SB

2019 20091222-1115 Irene Sawicki

Vextir/Interests

32.154

30.538

SB

2020 20091002-0055 Bianka Graf

Vextir/Interests

32.154

30.057

SB

2021 20091217-0186 René Saupe

Vextir/Interests

32.157

10.914

SB

2022 20090831-0039 Huber Reiners

Vextir/Interests

32.272

32.272

SB

2023 20091220-0771 Horst Redenius

Vextir/Interests

32.277

31.759

SB

2024 20090826-0024 Thomas Wilhelm

Vextir/Interests

32.284

30.815

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

1968 20090914-0063 Hartmut Dehler

Bls 36 of 514

H
H

H

H
H

H

H

1.445

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

32.296

32.296

SB

2026 20100102-0651 Viktor Drozdov

Vextir/Interests

32.298

25.197

SB

2027 20091009-0057 Andreas Bachhofer

Vextir/Interests

32.323

H

2028 20090902-0060 Bernd Goldbrunner

Vextir/Interests

32.323

SB

2029 20091126-0097 Irmhild Nitsche

Vextir/Interests

32.350

24.939

SB

2030 20090917-0024 Ben GeiBler

Vextir/Interests

32.365

26.616

SB

2031 20091222-0486 Bernd Weisshaupt

Vextir/Interests

32.408

31.062

SB

2032 20091221-0794 Ludwig Schäfer

Vextir/Interests

32.414

32.414

SB

2033 20091227-0919 Siegrid muller

Vextir/Interests

32.419

2034 20091222-0228 Sabine Otto

Vextir/Interests

32.441

11.824

SB

2035 20091214-0161 Emmert Hannelore

Vextir/Interests

32.458

28.634

SB

2036 20090914-0017 Rapp Stephan

Vextir/Interests

32.465

32.465

SB

2037 20100104-1284 Günter Frühauf

Vextir/Interests

32.472

11.393

SB

2038 20091214-0211 Silke Knau

Vextir/Interests

32.475

32.194

SB

2039 20091014-0053 Werner Ormeloh

Vextir/Interests

32.492

32.323

SB

2040 20091125-0035 Juergen Buschke

Vextir/Interests

32.509

17.260

SB

2041 20100102-0965 Thilo Jezewski

Vextir/Interests

32.512

18.700

SB

2042 20100104-0667 Annegret Nunez Gonzalez

Vextir/Interests

32.546

2043 20091227-0740 Wiebke Graupner

Vextir/Interests

32.558

32.553

SB

2044 20091209-0027 Anja Walther-Ruf

Vextir/Interests

32.589

26.556

SB

2045 20090916-0019 Jörn-Hartmut Ebel

Vextir/Interests

32.624

25.940

SB

2046 20091109-0027 Jochen Kolb

Vextir/Interests

32.666

2047 20091029-0112 André Berten

Vextir/Interests

32.668

2048 20091223-0082 Robert Weiss

Vextir/Interests

32.716

32.389

SB

2049 20091117-0066 Karsten Findeis

Vextir/Interests

32.768

29.241

SB

2050 20091029-0066 Dirk Heinig

Vextir/Interests

32.775

26.798

SB

2051 20091209-0193 Roland Demmier

Vextir/Interests

32.785

32.436

SB

2052 20091201-0014 Silvia Thiel

Vextir/Interests

32.804

22.481

SB

2053 20091222-0858 Wolfgang Backer

Vextir/Interests

32.851

30.729

SB

2054 20091126-0050 Alfred Schulte

Vextir/Interests

32.854

32.854

SB

2055 20100105-0801 Martin Sedlak

Vextir/Interests

32.895

32.040

SB

2056 20091223-0624 Gabriele Krämer

Vextir/Interests

32.905

14.324

SB

2057 20091123-0095 Manuela Bauer

Vextir/Interests

32.924

9.766

SB

2058 20091218-0514 Edeltraud Kuhlmann

Vextir/Interests

32.934

30.270

SB

2059 20100102-0927 Corinne Wertheimer Sebald

Vextir/Interests

32.959

29.593

SB

2060 20100102-0300 Baumann Rainer

Vextir/Interests

32.976

16.524

SB

2061 20090904-0041 Jorg Graber

Vextir/Interests

32.983

24.232

SB

2062 20090917-0100 Christian Preuss

Vextir/Interests

32.998

24.983

SB

2063 20090827-0025 Hans Baumker

Vextir/Interests

33.007

33.007

SB

2064 20091026-0012 Stefan Baake

Vextir/Interests

33.020

2065 20091201-0085 Lukas Dziadus

Vextir/Interests

33.029

24.931

SB

2066 20091228-0204 Johannes Warring

Vextir/Interests

33.074

2067 20100105-1291 Knútur Rúnar Jónsson

Skaðab./Dam.

33.144

2068 20091220-0733 Norbert Knievel

Vextir/Interests

33.166

21.081

SB

2069 20090915-0002 Carmen Kemmerling

Vextir/Interests

33.169

33.169

SB

2070 20090914-0286 Rudolf Kemmerling

Vextir/Interests

33.169

33.169

SB

2071 20091109-0117 Mandy Feig

Vextir/Interests

33.176

8.511

SB

2072 20100104-1116 Georg Zipp

Vextir/Interests

33.179

13.919

SB

2073 20091012-0014 Kechagias Michael Dimitrios

Vextir/Interests

33.191

31.069

SB

2074 20100102-0532 Sabine Thursch

Vextir/Interests

33.279

25.066

SB

2075 20091222-0976 Bernd Missbach

Vextir/Interests

33.282

33.281

SB

2076 20091223-0208 Christoph Stritt

Vextir/Interests

33.306

33.306

SB

2077 20090922-0153 Bernd Pfefferkorn

Vextir/Interests

33.323

32.430

SB

2078 20091028-0103 Christoph Stangl

Vextir/Interests

33.323

33.323

SB

2079 20091221-0851 Robert Fassler

Vextir/Interests

33.328

33.027

SB

2080 20091021-0004 Elisabeth Baumgart

Vextir/Interests

33.333

2081 20090924-0112 Joerg Walti

Vextir/Interests

33.338

8.335

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2025 20100103-0315 Sabine Harhoff

Bls 37 of 514

126.919

36.552

H

H

H
H

H
63.372

19.575

H
AF

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

33.340

29.284

SB

2083 20100104-1483 Andrea Kuster

Vextir/Interests

33.352

6.649

SB

2084 20100105-0120 Martin Dittrich

Vextir/Interests

33.357

33.357

SB

2085 20091222-0961 Helmut Balog

Vextir/Interests

33.359

14.818

SB

2086 20091221-0409 Paul Moldl

Vextir/Interests

33.389

2087 20091106-0083 Frank Klimesch

Vextir/Interests

33.436

26.728

SB

2088 20100104-0762 Manfred Schmidt

Vextir/Interests

33.464

33.464

SB

2089 20100104-0770 Renate Schirmer

Vextir/Interests

33.464

33.464

SB

2090 20091220-0534 Monika Brahm

Vextir/Interests

33.465

23.904

SB

2091 20100104-0728 Johannes Matschewsky

Vextir/Interests

33.465

2092 20091215-0268 Theodor Kaul

Vextir/Interests

33.477

6.040

SB

2093 20100102-1001 Manfred Risse

Vextir/Interests

33.504

7.786

SB

2094 20090902-0046 Dieter Wimmer

Vextir/Interests

33.508

2095 20091124-0085 Klaus Renzel

Vextir/Interests

33.514

33.184

SB

2096 20091125-0130 Kristin Matt

Vextir/Interests

33.521

33.250

SB

2097 20100102-0613 Mirko Strobel

Vextir/Interests

33.524

27.806

SB

2098 20090904-0056 Dinkela Heinz

Vextir/Interests

33.531

2099 20090904-0058 Dinkela Julianne

Vextir/Interests

33.531

2100 20091222-0346 Lorenz Drabke

Vextir/Interests

33.531

14.902

SB

2101 20091007-0027 Marco Hertwig

Vextir/Interests

33.538

12.741

SB

2102 20091019-0086 Uwe Bockelmann

Vextir/Interests

33.563

2103 20091213-0042 Ansgar Real

Vextir/Interests

33.572

33.572

SB

2104 20090904-0028 Katja Daschner

Vextir/Interests

33.611

33.611

SB

2105 20091012-0013 Andre Fischer

Vextir/Interests

33.634

33.634

SB

2106 20091215-0072 Marion Kramer

Vextir/Interests

33.662

25.887

SB

2107 20091102-0034 Ucuncu Gulsum

Vextir/Interests

33.665

2108 20091220-0590 Sandra Henne

Vextir/Interests

33.714

24.406

SB

2109 20091124-0166 Till Schrenk

Vextir/Interests

33.733

30.785

SB

2110 20091210-0123 Jens Hendrik Hubbers

Vextir/Interests

33.733

9.501

SB

2111 20090922-0091 Diana Wirsing

Vextir/Interests

33.761

26.879

SB

2112 20091213-0065 Olaf Hohlfeld

Vextir/Interests

33.778

33.778

SB

2113 20091210-0079 Kathrin Menzel

Vextir/Interests

33.778

33.778

SB

2114 20091119-0022 Alfred Gutekunst

Vextir/Interests

33.795

31.485

SB

2115 20091220-0416 Jan Pfeil

Vextir/Interests

33.807

27.073

SB

2116 20091221-0244 Sandra Lagler

Vextir/Interests

33.846

2117 20100104-0909 Richard Berndt

Vextir/Interests

33.846

32.160

SB

2118 20091221-0486 Daniela Bölstler

Vextir/Interests

33.846

2119 20090907-0020 Siegfried Icking

Vextir/Interests

33.846

33.724

SB

2120 20090831-0034 Roland Michel

Vextir/Interests

33.846

33.846

SB

2121 20091218-0656 Hans Rüdel

Vextir/Interests

33.846

25.870

SB

2122 20091210-0084 Carsten Weckerle

Vextir/Interests

33.846

16.107

SB

2123 20090907-0252 Klust Gunther

Vextir/Interests

33.846

2124 20091210-0124 Frank Donig

Vextir/Interests

33.846

33.846

SB

2125 20090916-0007 Tim Mahut

Vextir/Interests

33.846

14.273

SB

2126 20090914-0105 Stephan Mett

Vextir/Interests

33.846

2127 20090916-0072 Hugo Riehl

Vextir/Interests

33.846

12.174

SB

2128 20100104-1731 Wagenbach Peter

Vextir/Interests

33.846

33.846

SB

2129 20091028-0061 Werner Wicke

Vextir/Interests

33.846

2130 20090907-0121 Bernhard Schick

Vextir/Interests

33.846

7.433

SB

2131 20091015-0016 Ute Mommert

Vextir/Interests

33.846

33.846

SB

2132 20090914-0138 Uwe Vehnittger

Vextir/Interests

33.846

25.239

SB

2133 20091227-0676 Weidner Otmar

Vextir/Interests

33.846

2134 20091214-0074 Michael Embacher

Vextir/Interests

33.865

32.621

SB

2135 20091227-0188 Leonila Makiola

Vextir/Interests

33.885

33.885

SB

2136 20090910-0029 Roland Hess

Vextir/Interests

33.944

20.005

SB

2137 20090826-0005 Erhard Korner

Vextir/Interests

33.961

32.892

SB

2138 20100102-0092 Wibke Werner

Vextir/Interests

33.997

33.997

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2082 20090910-0088 Gerhard Heupel

Bls 38 of 514

H

H

H

H
H

H

338

H

8.462

H
H

H

H

H

H

41.275

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

2139 20091111-0076 Margot Garen

Vextir/Interests

34.015

29.108

SB

2140 20091111-0049 Anita Weigeit

Vextir/Interests

34.017

34.017

SB

2141 20091222-0536 Katrin Lingen

Vextir/Interests

34.080

32.829

SB

2142 20091222-0166 Silke Feldbusch

Vextir/Interests

34.129

26.114

SB

2143 20091029-0056 Kai Koslowski

Vextir/Interests

34.129

33.922

SB

2144 20091019-0035 Monika Niemann

Vextir/Interests

34.130

34.130

SB

2145 20091110-0036 Walter Hubl

Vextir/Interests

34.171

2146 20090930-0042 Karen Dahlke

Vextir/Interests

34.222

2147 20090908-0163 Barbara Fromowitz

Vextir/Interests

34.244

2148 20090910-0054 Ralf Elmlinger

Vextir/Interests

34.247

2149 20091224-0193 Holger Sander

Vextir/Interests

34.310

2150 20100103-0326 Peter Kaiser

Vextir/Interests

2151 20091222-1028 Klaus Huppertz

SB
H
SB

14.537

SB

27.358

SB

34.338

27.493

SB

Vextir/Interests

34.344

34.344

S

2152 20090924-0055 Filippo Roselli

Vextir/Interests

34.350

31.106

SB

2153 20091228-0222 Anderas Uibel

Vextir/Interests

34.359

2154 20100104-1040 Christian Mucha

Vextir/Interests

34.418

29.155

SB

2155 20091222-0807 Hildegard Kill

Vextir/Interests

34.420

34.025

SB

2156 20100104-0046 Ulrich Leimkühler

Vextir/Interests

34.421

34.421

SB

2157 20091221-0261 Dr. Dorit Köhler

Vextir/Interests

34.447

34.447

SB

2158 20091221-1232 Jochen Rose

Vextir/Interests

34.462

26.642

SB

2159 20091221-0514 Sabine Skobranek

Vextir/Interests

34.470

33.981

SB

2160 20091217-0632 Marco Ramus

Vextir/Interests

34.492

5.150

SB

2161 20091020-0023 Corina Fehre

Vextir/Interests

34.533

33.318

SB

2162 20091218-0607 Alexander Schmal

Vextir/Interests

34.553

3.616

SB

2163 20100104-1710 Karin Pötter

Vextir/Interests

34.601

10.491

SB

2164 20091228-0498 Tomi Schleich

Vextir/Interests

34.621

2165 20091222-0559 Katrin Jecht

Vextir/Interests

34.641

13.674

SB

2166 20090928-0125 Frank Spakowski

Vextir/Interests

34.646

9.512

SB

2167 20091227-0165 Karsten-Roland Rahming

Vextir/Interests

34.665

12.266

SB

2168 20090909-0049 Wolfgang Rolf Hemmann

Vextir/Interests

34.692

34.692

SB

2169 20090921-0002 Lothar Hoffart

Vextir/Interests

34.701

2170 20100105-0701 Harald Möser

Vextir/Interests

34.704

28.684

SB

2171 20090914-0257 Heide Hammersdorf

Vextir/Interests

34.716

34.716

SB

2172 20091106-0126 Anna-Maria Cloer

Vextir/Interests

34.740

28.116

SB

2173 20100102-0302 Ronald Felix Mayer

Vextir/Interests

34.741

29.287

SB

2174 20100104-1892 Mathias Alexander Wolff

Vextir/Interests

34.746

29.079

SB

2175 20091127-0039 Kai Oliver Pfeiffer

Vextir/Interests

34.778

28.476

SB

2176 20091221-0958 Jan-Peter Hott

Vextir/Interests

34.782

34.782

H

2177 20091013-0065 Wilfried Schutzeichel

Vextir/Interests

34.800

34.800

SB

2178 20091224-0093 Paul Zielke

Vextir/Interests

34.816

34.816

SB

2179 20090907-0136 Jan Horstmann

Vextir/Interests

34.878

34.878

SB

2180 20100105-0662 Andreas Thiermann

Vextir/Interests

34.900

25.997

SB

2181 20100102-0350 Evelyn Machner

Vextir/Interests

34.939

27.845

SB

2182 20091222-1016 Vera Hiller

Vextir/Interests

34.965

27.243

SB

2183 20091222-1036 Jan Kossuch

Vextir/Interests

34.980

14.918

SB

2184 20100104-1664 Susanne Fath

Vextir/Interests

35.000

2185 20091223-0456 Farhad Shoghi Ghaleshahi

Vextir/Interests

35.005

35.005

SB

2186 20100105-0229 Stefan Nohn

Vextir/Interests

35.009

35.009

SB

2187 20091217-0450 Wolfgang G. Barth

Vextir/Interests

35.044

15.649

SB

2188 20090907-0225 Enno Nehrbass

Vextir/Interests

35.058

2189 20091218-0512 Peter Harbeke

Vextir/Interests

35.073

30.604

SB

2190 20100104-1468 Frank Nonnweiler

Vextir/Interests

35.092

23.899

SB

2191 20090914-0100 Axel Hammersdorf

Vextir/Interests

35.110

35.110

SB

2192 20100102-0961 Heidemarie Mansfeld

Vextir/Interests

35.200

2193 20091123-0026 Ute Lindner

Vextir/Interests

35.213

35.213

SB

2194 20091215-0215 Gunter Moritz

Vextir/Interests

35.227

33.724

SB

2195 20091110-0040 Reinhard Hanuschik

Vextir/Interests

35.247

31.248

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

25.574

Bls 39 of 514

1.987

153.075

36.552
3

1.692

H

44.205
32.258

H

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

2196 20091223-0139 Rania Ghrewati

Vextir/Interests

35.256

2197 20100105-0243 Jannes van Lier

Vextir/Interests

35.288

2198 20091130-0027 Matthias Mensinga

Vextir/Interests

35.291

2199 20091227-0951 Maria Vienken

Vextir/Interests

35.296

2200 20091215-0223 Steffen Mothes

Vextir/Interests

2201 20091029-0073 Harc te Poel
2202 20090908-0195 Ilona Henning

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

H
H
SB

35.313

34.976

SB

Vextir/Interests

35.325

25.919

SB

Vextir/Interests

35.325

10.689

SB

2203 20091215-0399 Jan Sijben

Vextir/Interests

35.342

15.297

SB

2204 20091104-0077 Simon Bruegel

Vextir/Interests

35.369

34.922

SB

2205 20100105-0210 Josef Bundgen

Vextir/Interests

35.408

28.525

SB

2206 20100104-1155 Ursula Treder

Vextir/Interests

35.457

29.768

SB

2207 20091220-0085 Heinrich Dornieden

Vextir/Interests

35.504

27.980

SB

2208 20090917-0061 Rolf Saack

Vextir/Interests

35.537

35.537

SB

2209 20100104-1292 Lutz Glathe

Vextir/Interests

35.538

27.747

SB

2210 20091013-0046 Denise Hahn

Vextir/Interests

35.538

35.538

SB

2211 20091111-0046 Bernd Keller

Vextir/Interests

35.538

35.538

SB

2212 20091217-0667 Alfred Driftmann

Vextir/Interests

35.538

30.461

SB

2213 20091220-0619 Michael Bock

Vextir/Interests

35.540

35.240

SB

2214 20091119-0099 Paul Josef Erban

Vextir/Interests

35.548

35.548

SB

2215 20091209-0114 Wolfgang Doesserich

Vextir/Interests

35.576

17.788

SB

2216 20091218-0140 Thomas Wieseke

Vextir/Interests

35.609

13.488

SB

2217 20100104-1094 Rolf Schierloh

Vextir/Interests

35.616

12.741

SB

2218 20090914-0160 Friedhelm Göddertz

Vextir/Interests

35.672

35.672

SB

2219 20091127-0019 Dagmar Frost

Vextir/Interests

35.679

35.679

SB

2220 20091214-0234 Ralf Kostosz

Vextir/Interests

35.687

15.969

SB

2221 20090907-0048 Gerd Julius

Vextir/Interests

35.708

2222 20091125-0032 Susann Kuchar

Vextir/Interests

35.802

35.405

SB

2223 20091227-0946 Brigitte Matthes

Vextir/Interests

35.806

2224 20090921-0116 Margit Zörner

Vextir/Interests

35.848

15.464

SB

2225 20100105-0129 Christof Eberle

Vextir/Interests

35.851

28.962

SB

2226 20100102-0233 Hans-Helmut Marggraff

Vextir/Interests

35.877

35.222

SB

2227 20091015-0026 Uwe Bornemann

Vextir/Interests

35.877

17.938

SB

2228 20090907-0128 Helmut Ehlers

Vextir/Interests

35.877

27.190

SB

2229 20091112-0063 Werner Hartmann

Vextir/Interests

35.889

35.889

SB

2230 20100104-1711 Nico Arnholdt

Vextir/Interests

35.934

14.434

SB

2231 20091221-1225 Marion Kramer

Vextir/Interests

35.953

28.156

SB

2232 20090903-0022 Gebhard Bruggemann

Vextir/Interests

35.970

35.031

SB

2233 20091214-0023 Martin Kaspar

Vextir/Interests

35.987

7.312

SB

2234 20091214-0135 Alexander Enke

Vextir/Interests

35.995

16.117

SB

2235 20091208-0048 Heike Nitsch

Vextir/Interests

36.046

15.586

SB

2236 20091218-0370 Ana Wolf

Vextir/Interests

36.051

31.973

SB

2237 20091218-0386 Willi Wolf

Vextir/Interests

36.051

31.973

SB

2238 20091228-0110 Bernd Mentzel

Vextir/Interests

36.082

2239 20091214-0150 Thomas mauctiegel

Vextir/Interests

36.085

28.940

SB

2240 20091223-0281 Wolfgang Günther

Vextir/Interests

36.120

36.120

SB

2241 20091125-0025 Irma von Minden

Vextir/Interests

36.120

35.675

SB

2242 20091109-0100 Schmidt Herbert

Vextir/Interests

36.163

36.163

SB

2243 20100104-1013 Mathias Meerten

Vextir/Interests

36.170

31.913

SB

2244 20091218-0144 Astrid Schulz

Vextir/Interests

36.183

31.885

SB

2245 20100104-0863 Ulrich Hofmann

Vextir/Interests

36.188

16.217

SB

2246 20091231-0073 Christian Kuntscher

Vextir/Interests

36.219

15.913

SB

2247 20091015-0001 Michael Mayr

Vextir/Interests

36.227

28.568

SB

2248 20091218-0040 Roman Dirnberger

Vextir/Interests

36.229

36.229

SB

2249 20100105-0700 Susan Mattke

Vextir/Interests

36.232

27.588

SB

2250 20100105-0263 Mustafa Demircan

Vextir/Interests

36.307

36.307

SB

2251 20091227-0222 Bernhard Makiola

Vextir/Interests

36.308

36.308

SB

2252 20091224-0100 Annette Zielke

Vextir/Interests

36.361

36.361

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

33.431

Bls 40 of 514

H

H
131.143

296.576

36.552

H

66.763

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

36.361

14.146

SB

2254 20091224-0375 Frank Erfurth

Vextir/Interests

36.364

34.426

SB

2255 20091220-0860 Michael Jost

Vextir/Interests

36.381

8.392

SB

2256 20100105-0406 Jürgen Jahrstorfer

Vextir/Interests

36.384

36.384

SB

2257 20100104-1919 Seong Jahrstorfer Eunhwa

Vextir/Interests

36.384

36.384

SB

2258 20091006-0015 Cebulla Waldemar

Vextir/Interests

36.384

36.148

SB

2259 20090930-0040 Kurt Wingerath

Vextir/Interests

36.384

2260 20091222-0499 Georg Walter

Vextir/Interests

36.408

32.364

SB

2261 20100104-0637 Konrad Glocker

Vextir/Interests

36.408

4.380

SB

2262 20091207-0216 manuela Kleinert

Vextir/Interests

36.425

36.080

SB

2263 20091218-0471 Marion Lüke

Vextir/Interests

36.464

36.092

SB

2264 20090921-0028 Holger Grube

Vextir/Interests

36.483

479

SB

2265 20090915-0009 Andreas Elm

Vextir/Interests

36.501

526

SB

2266 20100103-0061 Sebastian Voelkel

Vextir/Interests

36.506

2267 20091220-0965 Drexler Simon

Vextir/Interests

36.511

2268 20091020-0007 Herbert Mickler

Vextir/Interests

36.554

36.554

SB

2269 20091221-0604 Richard Barmann

Vextir/Interests

36.562

27.529

SB

2270 20091227-0236 Andreas Nüse

Vextir/Interests

36.562

36.215

SB

2271 20100103-0278 David Johannes Decker

Vextir/Interests

36.586

33.431

SB

2272 20091218-0627 Markus Birnbaum

Vextir/Interests

36.604

16.255

SB

2273 20091223-0005 Jürgen Frank

Vextir/Interests

36.610

36.610

SB

2274 20091222-0165 Véronique Boloh-Sohnleitner

Vextir/Interests

36.652

36.652

SB

2275 20090911-0020 Fuchshuber Hans Dieter

Vextir/Interests

36.652

36.652

SB

2276 20090924-0046 Horst Schneider

Vextir/Interests

36.652

36.652

SB

2277 20091231-0110 Lars Spreer

Vextir/Interests

36.674

36.674

SB

2278 20091208-0194 Nadine Unger

Vextir/Interests

36.679

36.679

SB

2279 20091106-0082 Kerstin Lange

Vextir/Interests

36.691

34.152

SB

2280 20091223-0666 Uwe Gosau

Vextir/Interests

36.696

31.025

SB

2281 20091227-0084 Gerd Bauer

Vextir/Interests

36.743

36.743

SB

2282 20090914-0133 Gertraud Ahrendt

Vextir/Interests

36.816

28.248

SB

2283 20091215-0109 Janus Kolodziejczyk

Vextir/Interests

36.840

2284 20091220-0250 Dennis Pawelczyk

Vextir/Interests

36.846

29.774

SB

2285 20091222-1017 Friedrich Klanke

Vextir/Interests

36.848

28.815

SB

2286 20100104-1123 Wolfgang Eberhard

Vextir/Interests

36.848

2287 20091127-0020 Marion Wenzel

Vextir/Interests

36.861

36.861

SB

2288 20091026-0124 Gabriele Herzberg

Vextir/Interests

36.892

2289 20091221-1290 Nikolai kuhn

Vextir/Interests

36.934

30.018

SB

2290 20091026-0116 Uwe Gehrke

Vextir/Interests

36.960

36.170

SB

2291 20091126-0086 Erwin Grammes

Vextir/Interests

37.043

33.208

SB

2292 20100105-0082 Ellen Wechsung

Vextir/Interests

37.050

28.816

SB

2293 20091222-0928 Michael Lay

Vextir/Interests

37.053

29.844

SB

2294 20100104-1375 Susanne Lipus

Vextir/Interests

37.061

16.649

SB

2295 20100102-0162 Günter Aldinger

Vextir/Interests

37.073

35.102

SB

2296 20091211-0046 Kutz

Vextir/Interests

37.080

26.992

SB

2297 20091213-0083 Heiko Hoffmann

Vextir/Interests

37.090

36.621

SB

2298 20091215-0080 Dirk Sager

Vextir/Interests

37.095

29.268

SB

2299 20100104-1557 Thomas Knoop

Vextir/Interests

37.097

29.514

SB

2300 20090929-0061 Christian Kolk

Vextir/Interests

37.176

32.475

SB

2301 20090914-0025 Horst Husemann

Vextir/Interests

37.197

30.910

SB

2302 20090908-0166 Friedrich Sauter

Vextir/Interests

37.231

37.231

SB

2303 20090915-0054 Frank Drum

Vextir/Interests

37.231

22.000

SB

2304 20091014-0036 Hans Wolfgang Muhleinbein

Vextir/Interests

37.231

30.169

SB

2305 20091109-0017 Hans Burghard Muller

Vextir/Interests

37.231

32.103

SB

2306 20090907-0289 Jochen Vogel

Vextir/Interests

37.231

36.977

SB

2307 20100104-1535 Thomas Knoop

Vextir/Interests

37.248

30.573

SB

2308 20100105-0651 Jan-Henning Wölm

Vextir/Interests

37.251

29.356

SB

2309 20091013-0070 Martin Kramer

Vextir/Interests

37.286

29.976

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2253 20091223-0549 Viktor Sausmetat

Bls 41 of 514

H

H
H

7.553

H

H
H
1.872

1.934

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

37.303

36.400

SB

2311 20091223-0296 Helene Fell

Vextir/Interests

37.317

10.479

SB

2312 20090907-0170 Edith Krauss

Vextir/Interests

37.339

27.248

SB

2313 20100105-1083 Uwe Kimmich

Vextir/Interests

37.403

36.867

SB

2314 20091105-0083 Edgar Beck

Vextir/Interests

37.418

35.721

SB

2315 20091223-0326 Karin Gschwendtner

Vextir/Interests

37.447

28.948

SB

2316 20091223-0322 Christoph Mayer

Vextir/Interests

37.488

31.411

SB

2317 20091118-0005 Christin Seidel

Vextir/Interests

37.508

30.277

SB

2318 20091214-0196 Björn Eismann

Vextir/Interests

37.530

30.091

SB

2319 20091201-0068 Ingrid Muller

Vextir/Interests

37.550

37.550

SB

2320 20090925-0023 Johannes Holzhey

Vextir/Interests

37.562

37.405

SB

2321 20100104-0259 Johannes Holzhey

Vextir/Interests

37.562

37.405

SB

2322 20100103-0226 Simone Christine Raddy

Vextir/Interests

37.564

36.418

SB

2323 20091227-0119 Isabel Grosse Holtforth

Vextir/Interests

37.566

37.566

SB

2324 20091030-0004 Andrea Bruegel

Vextir/Interests

37.569

37.119

SB

2325 20091106-0029 Robert Schöffmann

Vextir/Interests

37.591

2326 20091105-0010 Simona Herold

Vextir/Interests

37.596

37.596

SB

2327 20100104-1835 Alexandra Fritsche

Vextir/Interests

37.645

35.466

SB

2328 20091214-0231 Christian Wolf

Vextir/Interests

37.674

37.674

SB

2329 20091229-0388 Carsten Durcholz

Vextir/Interests

37.715

16.972

SB

2330 20100105-0943 Jörg Rauschenberger

Vextir/Interests

37.715

37.715

SB

2331 20100104-0925 Andrea Fuhrlander

Vextir/Interests

37.715

27.711

SB

2332 20091220-0753 Renate Hellmig

Vextir/Interests

37.715

37.715

SB

2333 20091216-0466 Winfried König

Vextir/Interests

37.796

14.493

SB

2334 20091019-0071 Alesander Rothacher

Vextir/Interests

37.818

2335 20100104-1565 Alexander Rothacher

Vextir/Interests

37.818

2336 20091222-0806 Heike Leder

Vextir/Interests

37.830

17.028

SB

2337 20091217-0641 Christoffer Knopp

Vextir/Interests

37.840

11.748

SB

2338 20091221-0193 Helmine Ertsey

Vextir/Interests

37.850

30.221

SB

2339 20091215-0281 Torstein Scholtis

Vextir/Interests

37.852

27.815

SB

2340 20100104-1488 Andreas Wolf.

Vextir/Interests

37.852

27.815

SB

2341 20090914-0181 Aiko Puschel

Vextir/Interests

37.872

37.872

SB

2342 20100105-0522 Johannes Barz

Vextir/Interests

37.886

27.958

SB

2343 20091215-0292 Joerg Martin Flender

Vextir/Interests

37.908

34.626

SB

2344 20091125-0107 Ellen Boege

Vextir/Interests

37.908

37.908

SB

2345 20100103-0277 Brigitte Schick

Vextir/Interests

37.909

29.605

SB

2346 20091220-0493 Andreas Riebl

Vextir/Interests

37.975

13.813

SB

2347 20090907-0211 Norbert Fluchter

Vextir/Interests

37.980

37.980

SB

2348 20091029-0018 Martin Diez

Vextir/Interests

37.996

28.962

SB

2349 20091222-0402 Thomas Nitzsche

Vextir/Interests

38.046

13.095

SB

2350 20100103-0040 Ursula Risse

Vextir/Interests

38.053

10.013

SB

2351 20090908-0136 Maria Elisabeth Sauter

Vextir/Interests

38.077

28.102

SB

2352 20091013-0077 Thomas Eckert

Vextir/Interests

38.077

28.818

SB

2353 20090908-0168 Friedrich Sauter

Vextir/Interests

38.077

28.102

SB

2354 20091117-0005 Hanig Susann

Vextir/Interests

38.085

31.392

SB

2355 20091214-0087 Ermel, Claudia

Vextir/Interests

38.100

17.162

SB

2356 20091117-0004 Frank Guenther

Vextir/Interests

38.100

38.100

SB

2357 20091228-0358 Uwe Schreiber

Vextir/Interests

38.173

2358 20091220-0170 Silvia Krauskopf

Vextir/Interests

38.183

5.728

SB

2359 20091123-0032 Ralf Miche

Vextir/Interests

38.197

37.723

SB

2360 20091222-0360 Tim Vitus Dördelmann

Vextir/Interests

38.212

35.645

SB

2361 20091124-0110 Hans Jurgen Engfer

Vextir/Interests

38.246

36.972

SB

2362 20090907-0047 joachim Weber

Vextir/Interests

38.246

2363 20090904-0089 Hans Theo Von Bernum

Vextir/Interests

38.246

28.261

SB

2364 20090907-0119 Heiler Leendertsw Christine

Vextir/Interests

38.246

38.246

SB

2365 20090831-0043 Stefan Hundhammer

Vextir/Interests

38.246

2366 20091210-0114 Hans-Jurgen Engfer

Vextir/Interests

38.246

36.972

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2310 20091222-0992 Robert Martini

Bls 42 of 514

1.900

109 gr. / Art. 109

H

H
H

152.806

36.552

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

38.282

19.113

SB

2368 20091220-0161 Uwe Jens Kleis

Vextir/Interests

38.307

37.456

SB

2369 20100104-1993 Matthias Schäfer

Vextir/Interests

38.331

29.500

SB

2370 20091118-0045 Ralph Möbis

Vextir/Interests

38.331

22.871

SB

2371 20091214-0096 Michaela Schmitt

Vextir/Interests

38.375

8.135

SB

2372 20100104-0479 Wolfgang Müller

Vextir/Interests

38.381

30.292

SB

2373 20091218-0175 Jens Meyerholz

Vextir/Interests

38.414

34.680

SB

2374 20100104-0896 Hubert Lütke-Assen

Vextir/Interests

38.415

25.660

SB

2375 20091220-0079 Michael Seifert

Vextir/Interests

38.473

393

SB

2376 20091222-0544 Helmut Mink

Vextir/Interests

38.512

38.107

SB

2377 20091230-0114 Viktor Schlaht

Vextir/Interests

38.524

30.008

SB

2378 20090910-0032 Dorothea Hess

Vextir/Interests

38.544

2379 20100104-0038 Elisabeth Boretzky

Vextir/Interests

38.564

27.666

SB

2380 20090903-0084 Andreas Fasel

Vextir/Interests

38.566

35.939

SB

2381 20091214-0277 Alexandra Wolf

Vextir/Interests

38.578

38.578

SB

2382 20100104-0497 Jan Willem Jansen

Vextir/Interests

38.627

38.627

SB

2383 20091106-0069 Volker Konstanzer

Vextir/Interests

38.666

38.666

SB

2384 20090903-0106 Peter Braitsch

Vextir/Interests

38.672

20.649

SB

2385 20091230-0308 Thomas Mayer

Vextir/Interests

38.728

27.495

SB

2386 20091215-0426 Anka Heinrich

Vextir/Interests

38.738

34.037

SB

2387 20091109-0078 Bernd Geis

Vextir/Interests

38.747

28.674

SB

2388 20091221-1252 Günter Fetzer

Vextir/Interests

38.771

36.755

SB

2389 20100105-0136 Andreas Gelking

Vextir/Interests

38.793

30.143

SB

2390 20091221-0185 Axel Moon

Vextir/Interests

38.845

4.209

SB

2391 20091215-0450 Lars Kreppenhofer

Vextir/Interests

38.848

38.848

SB

2392 20091207-0176 Karin Kleinert

Vextir/Interests

38.855

28.818

SB

2393 20091208-0045 Anke Petzold

Vextir/Interests

38.855

28.818

SB

2394 20091216-0133 Annett Helass

Vextir/Interests

38.872

27.774

SB

2395 20100104-0110 Nadine Hollstein

Vextir/Interests

38.882

13.533

SB

2396 20091208-0162 hans Rudolf Ibsch

Vextir/Interests

38.884

34.875

SB

2397 20091019-0058 Andreas Schreiner

Vextir/Interests

38.923

2398 20090917-0098 Egon Schmidt

Vextir/Interests

38.923

36.755

SB

2399 20091029-0100 Eduard Bernhardt

Vextir/Interests

38.923

21.614

SB

2400 20090907-0061 Christian Spielek

Vextir/Interests

38.923

38.923

SB

2401 20091208-0182 Juergen May

Vextir/Interests

38.923

H

2402 20090908-0037 Hedda-Elisabeth Rehl

Vextir/Interests

38.923

H

2403 20090916-0086 Rainer Hubinger

Vextir/Interests

38.923

H

2404 20090914-0199 Walter Scheel

Vextir/Interests

38.923

2405 20091222-0918 Marion Muche

Vextir/Interests

38.967

32.973

SB

2406 20091126-0051 Michael Goslar

Vextir/Interests

38.989

20.592

SB

2407 20091215-0386 Günter Schneider

Vextir/Interests

39.001

17.603

SB

2408 20090925-0020 Joachim Beh

Vextir/Interests

39.031

39.031

SB

2409 20091116-0060 Martin Diewald

Vextir/Interests

39.041

30.808

SB

2410 20091218-0751 Maciossek Christine

Vextir/Interests

39.057

3.649

SB

2411 20100104-0897 Andreas Bulla

Vextir/Interests

39.067

36.811

SB

2412 20091014-0021 Gessler Philipp

Vextir/Interests

39.092

31.856

SB

2413 20091223-0305 Philipp Gessler

Vextir/Interests

39.092

31.856

SB

2414 20100102-0765 Ina Dambowsky

Vextir/Interests

39.107

31.524

SB

2415 20090903-0027 Hilmar Sudke

Vextir/Interests

39.129

36.892

H

2416 20100102-0995 Stephanie Risse

Vextir/Interests

39.170

10.568

SB

2417 20091229-0004 Corina Schulze

Vextir/Interests

39.175

39.175

SB

2418 20091220-0134 Andreas Schulz

Vextir/Interests

39.175

28.867

SB

2419 20091106-0139 Alfred Hillebrand

Vextir/Interests

39.192

39.192

SB

2420 20091228-0239 Ulrich Wurth

Vextir/Interests

39.212

2421 20091218-0522 Andreas Thurnbauer

Vextir/Interests

39.217

15.864

SB

2422 20091216-0183 Antje Otto

Vextir/Interests

39.246

34.927

SB

2423 20091026-0100 Holger Hammerlein

Vextir/Interests

39.270

30.808

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2367 20091215-0193 Daniela Knoche

Bls 43 of 514

H

H

H

355

122.739

36.552

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

2424 20091223-0436 Dieter Möller

Vextir/Interests

39.273

31.358

SB

2425 20091221-0212 Markus Rieger

Vextir/Interests

39.295

38.852

SB

2426 20091221-0620 Anneliese Weidmann

Vextir/Interests

39.304

38.931

SB

2427 20091216-0109 Josef Gabelsberger

Vextir/Interests

39.305

38.084

SB

2428 20091223-0319 Daniel Lorenz

Vextir/Interests

39.307

39.307

SB

2429 20091227-0240 Thomas Schiweck

Vextir/Interests

39.309

39.309

SB

2430 20100105-1062 Marc Moltenbrey

Vextir/Interests

39.336

28.368

SB

2431 20091221-0051 Detlef Schneider

Vextir/Interests

39.338

8.923

SB

2432 20091209-0042 Stefan Moritz

Vextir/Interests

39.341

30.954

SB

2433 20091124-0084 Jörn Stoss

Vextir/Interests

39.344

38.975

SB

2434 20091222-0218 Marion Johann

Vextir/Interests

39.353

19.676

SB

2435 20100104-1580 Dietmar Erdmann

Vextir/Interests

39.426

31.174

SB

2436 20090904-0082 Holger Barth

Vextir/Interests

39.431

2437 20091217-0418 Manfred Patzelt

Vextir/Interests

39.458

2438 20090914-0232 Elisabeth Hermann

Vextir/Interests

39.464

2439 20091218-0632 Shigeko Tokunaga-Birnbaum

Vextir/Interests

2440 20090916-0108 Heinrich Weisshaupt
2441 20091102-0029 Tilo Schulz

SB
SB

39.464

17.837

SB

Vextir/Interests

39.486

37.928

SB

Vextir/Interests

39.497

31.340

SB

2442 20091029-0120 Rossbach Thomas

Vextir/Interests

39.630

37.635

SB

2443 20091119-0073 Markus Roesner

Vextir/Interests

39.670

39.505

SB

2444 20091127-0038 Henning Gerlach

Vextir/Interests

39.683

39.683

SB

2445 20091127-0032 Christina Entchev

Vextir/Interests

39.693

2446 20100105-0993 Petra Michlick

Vextir/Interests

39.696

31.088

SB

2447 20091124-0134 Thomas M.G.Vogel

Vextir/Interests

39.745

8.969

SB

2448 20100102-0712 Sara Ständecke

Vextir/Interests

39.749

32.000

SB

2449 20100102-0903 Jens Hackenberger

Vextir/Interests

39.769

2450 20090922-0124 Dieter Ziegltrum

Vextir/Interests

39.784

2451 20100105-0400 Michael Mennigen

Vextir/Interests

39.793

29.989

SB

2452 20100105-1363 Rolf Harms

Vextir/Interests

39.794

31.345

SB

2453 20091221-0523 Angelika Ulbrich

Vextir/Interests

39.820

23.806

SB

2454 20091201-0079 Antje Muller

Vextir/Interests

39.833

39.229

SB

2455 20090928-0086 Leo Neumann

Vextir/Interests

39.837

39.837

SB

2456 20090910-0051 Ramona Klampe

Vextir/Interests

39.837

39.769

SB

2457 20091103-0009 Jurgen Bleck

Vextir/Interests

39.840

2458 20100104-1017 Thomas Hahnel

Vextir/Interests

39.840

39.840

SB

2459 20091123-0015 Karlheinz Weitzdoerfer

Vextir/Interests

39.859

39.478

SB

2460 20090928-0066 Martin Köhn

Vextir/Interests

39.889

9.731

SB

2461 20100104-1628 Stuhlfelner Friedbert

Vextir/Interests

39.938

39.498

SB

2462 20091221-0496 Oliver Diedrich

Vextir/Interests

39.959

15.837

SB

2463 20090909-0126 Sibylle Siegmund Stiefenhofer

Vextir/Interests

39.970

39.970

SB

2464 20090917-0135 Heinz Schenk

Vextir/Interests

39.987

37.821

SB

2465 20090904-0081 Heidemarie Peltzer

Vextir/Interests

39.999

29.891

SB

2466 20091228-0189 Heiko Deichmöller

Vextir/Interests

40.001

38.322

SB

2467 20100105-0013 Peter Hanke

Vextir/Interests

40.011

28.818

SB

2468 20091222-0656 Alexander Klimesch

Vextir/Interests

40.023

15.950

SB

2469 20091117-0116 Horst Hampel

Vextir/Interests

40.072

40.072

SB

2470 20091230-0738 Sergey Belyaev

Vextir/Interests

40.082

31.316

SB

2471 20091220-0140 Martin Lingen

Vextir/Interests

40.084

12.469

SB

2472 20091221-0156 Martin Lingen

Vextir/Interests

40.084

12.469

SB

2473 20090831-0042 Petra Behnk

Vextir/Interests

40.108

31.308

SB

2474 20091216-0071 Peter Heck

Vextir/Interests

40.108

31.352

SB

2475 20091222-0863 Mathias Klemm

Vextir/Interests

40.141

40.141

SB

2476 20091111-0003 Patrick Friedel

Vextir/Interests

40.152

39.732

SB

2477 20091207-0103 Beate Jeschke

Vextir/Interests

40.174

38.590

SB

2478 20091222-0567 Jörn Kretschmer

Vextir/Interests

40.187

39.244

SB

2479 20091116-0040 Wachter Walter

Vextir/Interests

40.194

40.194

SB

2480 20091127-0035 Björn Sauer

Vextir/Interests

40.201

9.130

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

17.842

Bls 44 of 514

H

H

26.061

H
H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

40.204

31.412

SB

2482 20091117-0006 Elisabeth Strampe

Vextir/Interests

40.228

32.978

SB

2483 20091001-0028 Manon Herfurth

Vextir/Interests

40.236

66.223

SB

2484 20090910-0084 Alexander Kasbohrer

Vextir/Interests

40.277

40.277

SB

2485 20090928-0062 Patrick Retzer

Vextir/Interests

40.284

40.284

SB

2486 20091015-0023 Veronika Zielinski

Vextir/Interests

40.302

2487 20091229-0539 Andre Mink

Vextir/Interests

40.309

35.708

SB

2488 20091210-0056 Heinz-Werner Steins

Vextir/Interests

40.397

27.485

SB

2489 20091222-0741 Collmann Benedikt

Vextir/Interests

40.402

18.177

SB

2490 20091124-0089 Seupel Rainer

Vextir/Interests

40.414

1.134

SB

2491 20091209-0073 Agnes Sarholz

Vextir/Interests

40.439

40.439

SB

2492 20091209-0069 Timo Pellar

Vextir/Interests

40.446

1.921

SB

2493 20091118-0114 Alexander Winkler

Vextir/Interests

40.454

2494 20091118-0111 Birgit Winkler

Vextir/Interests

40.454

1.532

SB

2495 20090828-0008 Hans Peter Rauer

Vextir/Interests

40.466

40.466

SB

2496 20100105-1137 Antje Dörr

Vextir/Interests

40.493

30.169

SB

2497 20090923-0106 Matthias Rohwer

Vextir/Interests

40.532

27.097

SB

2498 20091124-0051 Tim Koelling

Vextir/Interests

40.548

40.532

SB

2499 20100104-1811 Lukas Pundmann

Vextir/Interests

40.561

30.749

SB

2500 20091222-1094 Helga Rocks

Vextir/Interests

40.561

18.378

SB

2501 20100104-0433 Karin Born

Vextir/Interests

40.566

32.504

SB

2502 20100104-1453 Stephan Ribbers

Vextir/Interests

40.593

40.052

SB

2503 20100102-0615 Gerd Mühlinghaus

Vextir/Interests

40.600

34.966

SB

2504 20090914-0136 Alisha Bertsch

Vextir/Interests

40.612

40.612

SB

2505 20090914-0052 Manfred Eikenbusch

Vextir/Interests

40.615

36.405

SB

2506 20100104-0549 Peter Schrögmeier

Vextir/Interests

40.615

39.938

SB

2507 20090917-0007 Martens Hans Jurgen

Vextir/Interests

40.615

40.615

SB

2508 20100104-1561 Ulrich Schafer

Vextir/Interests

40.615

10.154

SB

2509 20091026-0123 Mechthild Götz

Vextir/Interests

40.615

34.354

SB

2510 20091222-1087 Michael Renner

Vextir/Interests

40.634

18.407

SB

2511 20091218-0572 Thomas Ambrosi

Vextir/Interests

40.649

40.262

SB

2512 20091222-0395 Markus Helmrich

Vextir/Interests

40.656

15.962

SB

2513 20091221-0191 Stefan Schmutz

Vextir/Interests

40.683

11.244

SB

2514 20091222-1045 Christian Scharrenberg

Vextir/Interests

40.686

14.989

SB

2515 20091222-0888 Marga Bock

Vextir/Interests

40.727

13.496

SB

2516 20090918-0033 Maxim Batov

Vextir/Interests

40.800

20.759

SB

2517 20091230-1000 Andreas Schenk

Vextir/Interests

40.815

32.303

SB

2518 20100104-1343 Michael Markus

Vextir/Interests

40.828

13.342

SB

2519 20091220-0232 Joachim Roth

Vextir/Interests

40.830

38.226

SB

2520 20090910-0023 Hans Schmitz

Vextir/Interests

40.866

40.866

SB

2521 20091224-0199 Bernd Nikulski

Vextir/Interests

40.867

38.503

SB

2522 20091218-0010 Florian Gauglitz

Vextir/Interests

40.889

14.813

SB

2523 20091222-0170 Dieter Sohnleitner

Vextir/Interests

40.901

40.901

SB

2524 20090904-0061 Sippl Christian

Vextir/Interests

40.954

29.942

SB

2525 20091209-0064 gunther Maurer

Vextir/Interests

40.972

40.541

SB

2526 20091221-0150 Wolfgang Belz

Vextir/Interests

41.018

19.340

SB

2527 20090908-0066 Martin Zeindl

Vextir/Interests

41.030

40.691

SB

2528 20090907-0276 Rudiger Haase

Vextir/Interests

41.038

2529 20091221-0159 Doreen Belz

Vextir/Interests

41.045

20.150

SB

2530 20090908-0072 Sven Germer

Vextir/Interests

41.067

41.067

SB

2531 20090916-0031 Lutz peuschel

Vextir/Interests

41.123

39.938

SB

2532 20100104-0538 Ingo Anhorn

Vextir/Interests

41.123

41.123

SB

2533 20090930-0046 Robrert Bessel

Vextir/Interests

41.138

39.948

SB

2534 20091221-0170 Ulrich Heick

Vextir/Interests

41.153

14.599

SB

2535 20091214-0275 Hildegard Hoffmann

Vextir/Interests

41.165

38.055

SB

2536 20100104-1127 Stefan Achner

Vextir/Interests

41.167

32.440

SB

2537 20091215-0179 Jens Schiek

Vextir/Interests

41.218

14.427

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2481 20100104-1853 Günter Maus

Bls 45 of 514

66.223

27.244

H

H

1.075

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

41.223

30.103

SB

2539 20090914-0044 Wolfram Berthold

Vextir/Interests

41.226

41.226

SB

2540 20100105-0154 Katharina Mücke

Vextir/Interests

41.241

36.911

SB

2541 20091214-0144 Björn Stoeck

Vextir/Interests

41.248

34.714

SB

2542 20091123-0062 Katrin Gisa

Vextir/Interests

41.260

40.004

SB

2543 20100102-0841 Ponomarew Egor

Vextir/Interests

41.272

18.988

SB

2544 20091005-0019 Berkner Wolfgang

Vextir/Interests

41.292

35.877

SB

2545 20100104-1659 Daniel Völker

Vextir/Interests

41.306

41.306

SB

2546 20091214-0049 Volker Fehrenbacher

Vextir/Interests

41.309

32.670

SB

2547 20091201-0083 Werner Schönepauck

Vextir/Interests

41.314

41.314

SB

2548 20090907-0176 Peter Krauss

Vextir/Interests

41.355

29.133

SB

2549 20090828-0047 Sebastian Lilje

Vextir/Interests

41.377

28.938

SB

2550 20091230-0635 Kai Rössing

Vextir/Interests

41.389

41.306

SB

2551 20100105-0674 Wolfgang von der Saal

Vextir/Interests

41.400

41.400

SB

2552 20091222-0937 Alexander Schluter

Vextir/Interests

41.431

3.806

SB

2553 20091116-0011 Uwe Blonski

Vextir/Interests

41.461

41.461

SB

2554 20100104-0926 Sigrid Bodem

Vextir/Interests

41.461

27.816

SB

2555 20091019-0032 Dieter Probst

Vextir/Interests

41.480

33.137

SB

2556 20090914-0096 Bernhard Schenkel

Vextir/Interests

41.507

41.507

SB

2557 20091214-0063 Michael Sütterlin

Vextir/Interests

41.522

41.153

SB

2558 20100102-0053 Armin Korte

Vextir/Interests

41.556

41.556

SB

2559 20090921-0049 Johanna Ludwig

Vextir/Interests

41.575

39.141

SB

2560 20091012-0099 Rene Perraudin

Vextir/Interests

41.604

41.554

SB

2561 20091023-0009 Gerald Seidel

Vextir/Interests

41.615

8.170

SB

2562 20091028-0068 Mike Queder

Vextir/Interests

41.617

34.245

SB

2563 20091019-0094 Tatjana Nikitin

Vextir/Interests

41.631

25.097

SB

2564 20100103-0049 Petra Schötteler

Vextir/Interests

41.800

2565 20091002-0022 Jan Merker

Vextir/Interests

41.813

41.813

SB

2566 20091029-0028 Michael Pech

Vextir/Interests

41.817

18.346

SB

2567 20091019-0006 Hans Dieter Pier

Vextir/Interests

41.832

41.832

SB

2568 20091220-0883 Juergen Backof

Vextir/Interests

41.852

33.304

SB

2569 20100102-0391 Ilse Schröder

Vextir/Interests

41.906

32.274

SB

2570 20091124-0135 Lichtinger Ingo

Vextir/Interests

41.928

32.577

SB

2571 20091124-0129 Lichtinger Michaela

Vextir/Interests

41.928

32.577

SB

2572 20090925-0036 Ursula Schnoor

Vextir/Interests

41.935

2573 20091127-0099 Nadine Witulski

Vextir/Interests

41.942

41.942

SB

2574 20091103-0030 Werner Ludwig

Vextir/Interests

41.964

39.864

SB

2575 20090907-0251 Ludwig Werner

Vextir/Interests

41.964

39.864

SB

2576 20091127-0018 Gunter Schunack

Vextir/Interests

41.964

41.964

SB

2577 20100105-0605 Lutz Hoerl

Vextir/Interests

41.988

36.674

SB

2578 20091227-0065 Heinrich Krange

Vextir/Interests

41.996

41.996

SB

2579 20091209-0168 Ulf Dietze

Vextir/Interests

42.049

38.573

SB

2580 20091218-0409 Matthias Hönig

Vextir/Interests

42.057

19.118

SB

2581 20090909-0108 Gudrun Zastrow

Vextir/Interests

42.069

42.069

SB

2582 20090925-0027 Reinhardt Trumper

Vextir/Interests

42.071

2583 20091001-0009 Gernot Hölsch

Vextir/Interests

42.071

6.622

SB

2584 20090907-0234 Ewald Haug

Vextir/Interests

42.077

38.163

SB

2585 20091220-0492 Stephan Teuber

Vextir/Interests

42.091

14.923

SB

2586 20091215-0457 Greet Schrauwen

Vextir/Interests

42.101

42.101

SB

2587 20091127-0015 Anna Schunack

Vextir/Interests

42.121

2588 20091222-1014 Jens Michael Haager

Vextir/Interests

42.155

32.951

SB

2589 20100105-1270 Lenore Oemus

Vextir/Interests

42.164

6.622

SB

2590 20091221-0790 Oliver Gall

Vextir/Interests

42.177

42.177

SB

2591 20100102-0699 Marcel Zander

Vextir/Interests

42.187

28.085

SB

2592 20091208-0006 Jana Schulz

Vextir/Interests

42.199

6.757

SB

2593 20091221-0970 Gisela Marz

Vextir/Interests

42.203

22.437

SB

2594 20100104-1608 Andre Becker

Vextir/Interests

42.209

33.235

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2538 20090923-0018 Ute Hofmann-Towara

Bls 46 of 514

H

H
10.563

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

2595 20091230-0944 Brunhild Hullmann

Vextir/Interests

42.282

2596 20090918-0037 Lothar Palloch

Vextir/Interests

42.308

18.478

SB
H

2597 20091221-0480 Angelika Bölstler

Vextir/Interests

42.308

H

2598 20090831-0019 Elmar Cunskis

Vextir/Interests

42.308

2599 20091218-0121 Baungartner Thomas

Vextir/Interests

42.308

2600 20091215-0434 Bellgardt, Klaus-Dieter

Vextir/Interests

42.308

2601 20100104-0854 Joerg Fasel

Vextir/Interests

42.308

2602 20091117-0043 Rene Kesting

Vextir/Interests

42.308

2603 20091215-0159 Daniel Eickhorst

Vextir/Interests

2604 20090914-0259 Jutta Mehalu
2605 20090911-0045 Sören Petow

H
32.037

SB

33.513

SB

42.308

42.308

SB

Vextir/Interests

42.308

42.308

SB

Vextir/Interests

42.308

42.308

SB

2606 20091220-0795 Ingrid Jooss

Vextir/Interests

42.308

23.926

SB

2607 20090904-0006 Stefan Brautigam

Vextir/Interests

42.308

2608 20091002-0026 Heinz Dieter Liermann

Vextir/Interests

42.372

2609 20091221-0807 Johannes Seuffert

Vextir/Interests

42.441

2610 20091222-0180 Walter Häfner

Vextir/Interests

42.446

2611 20091230-0901 Barbara M. Dangl

Vextir/Interests

42.448

2612 20091027-0015 Martin Diez

Vextir/Interests

42.448

2613 20090916-0047 Jörg Standhardt

Vextir/Interests

42.463

2614 20100105-0906 Eckhard Nitzche

Vextir/Interests

2615 20091228-0563 Violetta Stark
2616 20100104-0201 Bernd Müller

H
H

H
H
SB

42.446

SB

18.763

SB

39.547

SB

42.468

10.095

SB

Vextir/Interests

42.470

18.615

SB

Vextir/Interests

42.477

42.477

SB

2617 20091209-0006 Haltton Jan

Vextir/Interests

42.477

2618 20090907-0320 Jan Hatton

Vextir/Interests

42.477

2619 20091208-0128 Martin Lenz

Vextir/Interests

42.478

7.566

SB

2620 20100104-0414 Erdmann Andreas

Vextir/Interests

42.485

34.256

SB

2621 20091227-0205 Monika Falkenhahn

Vextir/Interests

42.539

2622 20091130-0045 Michael Arz

Vextir/Interests

42.553

2623 20091221-1093 Michael Hansch

Vextir/Interests

42.587

28.270

SB

2624 20090925-0031 Tobias Pann

Vextir/Interests

42.646

27.513

SB

2625 20091229-0716 Christian Schmidt-Marx

Vextir/Interests

42.688

42.549

SB

2626 20091217-0699 mark Bispinghoff

Vextir/Interests

42.724

15.474

SB

2627 20091123-0012 Hana Novotnty

Vextir/Interests

42.754

32.035

SB

2628 20091228-0473 Thomas Schon

Vextir/Interests

42.773

2629 20091218-0366 Erika Krug

Vextir/Interests

42.775

31.519

SB

2630 20091221-0333 Wilfried Schafer

Vextir/Interests

42.793

41.216

SB

2631 20091223-0651 Birgitte Schader

Vextir/Interests

42.795

36.755

SB

2632 20091222-0036 Carsten Rudolf

Vextir/Interests

42.802

2633 20091208-0179 May Michael

Vextir/Interests

42.815

2634 20091123-0081 Elfriede Henn

Vextir/Interests

42.825

42.258

SB

2635 20091222-0892 Anton Eppinger

Vextir/Interests

42.832

36.425

SB

2636 20091002-0027 Alexander Bullinger

Vextir/Interests

42.839

40.404

SB

2637 20091220-0747 Anselm Teepe

Vextir/Interests

42.841

2638 20100102-0989 Carsten Risse

Vextir/Interests

42.842

12.377

SB

2639 20091127-0129 Hermann Schmid

Vextir/Interests

42.917

42.917

SB

2640 20090826-0023 Alexander Möhne

Vextir/Interests

42.962

1.112

SB

2641 20091030-0072 Bernd Beier

Vextir/Interests

42.966

40.896

SB

2642 20090907-0023 Martin Ackermann

Vextir/Interests

42.984

2643 20091105-0003 Marco Döring

Vextir/Interests

43.025

43.008

SB

2644 20091104-0037 Drexel Brita

Vextir/Interests

43.027

2645 20091222-0955 Karl Thomas Petzoldt

Vextir/Interests

43.027

43.027

SB

2646 20100102-0563 Solvej Berschiek

Vextir/Interests

43.028

30.546

SB

2647 20091220-0191 Frank Macholdt

Vextir/Interests

43.032

42.715

SB

2648 20091221-1053 Manuel Juergens

Vextir/Interests

43.061

35.372

SB

2649 20100104-0003 Joachim Wagner

Vextir/Interests

43.083

43.083

SB

2650 20100102-0839 Par-Ola Hakansson

Vextir/Interests

43.091

43.091

SB

2651 20100104-0669 Manfred Robert Bergmann

Vextir/Interests

43.106

10.431

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

38.246

Bls 47 of 514

121.035

H

H
H

H
H

155.866

36.552

H

H
H

H

H
H

10.480

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

43.127

40.593

SB

2653 20091026-0006 Asttrid Ducker

Vextir/Interests

43.128

42.199

SB

2654 20091026-0008 Lars Ducker

Vextir/Interests

43.128

4.703

SB

2655 20091030-0098 Sabring Schmidt

Vextir/Interests

43.133

43.133

SB

2656 20091227-0239 Hans-Peter Reuss

Vextir/Interests

43.154

32.411

SB

2657 20091218-0570 Markus Schaffer

Vextir/Interests

43.154

39.918

SB

2658 20091127-0106 Joanna Soldner

Vextir/Interests

43.257

29.229

SB

2659 20091217-0583 Georg Naumann

Vextir/Interests

43.259

19.712

SB

2660 20091218-0244 Koob Theodor

Vextir/Interests

43.275

43.027

SB

2661 20091109-0084 Karlheinz Fleck

Vextir/Interests

43.289

31.308

SB

2662 20091221-0515 Thomas Rudolf

Vextir/Interests

43.292

19.729

SB

2663 20091218-0367 Daniel Cieslak

Vextir/Interests

43.296

16.231

SB

2664 20090914-0185 Rolf Kenneth Wilkeu

Vextir/Interests

43.323

5.754

SB

2665 20091231-0159 Nicole Reinhardt

Vextir/Interests

43.336

32.985

SB

2666 20090914-0210 Andreas Riebesehl

Vextir/Interests

43.377

34.354

SB

2667 20100104-0553 Margit Streitberger

Vextir/Interests

43.487

43.487

SB

2668 20091020-0125 Juri Kutyschew

Vextir/Interests

43.492

43.492

SB

2669 20090908-0082 Friedheim Auby

Vextir/Interests

43.504

32.118

SB

2670 20090921-0187 Vogg Christian

Vextir/Interests

43.504

2671 20091201-0102 Paul Kortendiek

Vextir/Interests

43.509

2672 20091229-0185 Enrique Gibert Ferragut

Skuldabr./Bonds

43.534

2673 20091109-0096 Christoph Meyer zu Kniendorf

Vextir/Interests

43.558

43.558

SB

2674 20091210-0032 Sergej Lizenberger

Vextir/Interests

43.560

21.892

SB

2675 20091221-0286 Thomas Keidel

Vextir/Interests

43.572

35.007

SB

2676 20091201-0113 Manfred Wetzko

Vextir/Interests

43.592

9.135

SB

2677 20100105-0660 Jörg Martick

Vextir/Interests

43.612

30.961

SB

2678 20091218-0363 Nikolaus Madalinski

Vextir/Interests

43.666

35.696

SB

2679 20091221-0256 Christian Wiechmann

Vextir/Interests

43.671

43.671

SB

2680 20091222-0797 Kurt Karakasch

Vextir/Interests

43.692

2681 20091127-0058 Wilfried Berning

Vextir/Interests

43.702

34.196

SB

2682 20091223-0023 Hermann Böhme

Vextir/Interests

43.707

35.144

SB

2683 20091012-0036 Iris muller

Vextir/Interests

43.715

41.350

SB

2684 20090904-0070 Michaela Eschen Eisel

Vextir/Interests

43.724

43.724

SB

2685 20091223-0513 Ulrich-Matthias Hienzsch

Vextir/Interests

43.736

19.947

SB

2686 20091217-0566 Romeis Christian

Vextir/Interests

43.766

15.029

SB

2687 20091221-0450 Luise Herbertz

Vextir/Interests

43.771

43.545

SB

2688 20090928-0009 Torsten Skuss

Vextir/Interests

43.776

2689 20100102-0238 Jan Kaiser

Vextir/Interests

43.792

38.918

SB

2690 20091008-0013 Bach Jörg

Vextir/Interests

43.798

27.952

SB

2691 20091214-0011 Henning Bernsen

Vextir/Interests

43.820

20.523

SB

2692 20100105-0751 Monika Hornemann

Vextir/Interests

43.824

30.818

SB

2693 20091002-0036 Udo Wolter

Vextir/Interests

43.831

42.710

SB

2694 20091228-0319 Ulrich sennewald

Vextir/Interests

43.841

159.738

36.552

2695 20091228-0300 Cornelia Sennewald

Vextir/Interests

43.847

160.301

36.552

2696 20091009-0039 Ingo Schwenzien

Vextir/Interests

43.876

43.876

SB

2697 20100105-0451 Eva-Maria Feser

Vextir/Interests

43.900

36.677

SB

2698 20100104-0197 Manuela Michel

Vextir/Interests

43.912

36.296

SB

2699 20090901-0099 Rico Thiel

Vextir/Interests

43.920

33.186

SB

2700 20091222-1005 Sandra Meixenoberge

Vextir/Interests

43.939

43.939

SB

2701 20091012-0007 Heiko Hanenkamp

Vextir/Interests

43.944

43.712

SB

2702 20100104-1493 Monika Quistorff geb. Kröger

Vextir/Interests

43.951

31.182

SB

2703 20090925-0010 Dieter Schnoor

Vextir/Interests

43.956

43.956

SB

2704 20100102-0889 Andre Kwalek

Vextir/Interests

43.964

35.366

SB

2705 20091215-0431 Marcus Haussmann

Vextir/Interests

43.976

17.893

SB

2706 20091221-0088 Dirk Heidmeyer

Vextir/Interests

43.979

42.431

SB

2707 20091106-0125 Uwe Hasse

Vextir/Interests

43.983

2708 20100104-0017 Ralf Schroll

Vextir/Interests

44.000

29.520

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2652 20091013-0075 Stefan Paul Werum

Bls 48 of 514

1.444

109 gr. / Art. 109

H
H
1.184.610

55.084

AF

H

14.258

H

H
H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK

113 gr. / Art. 113

114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

44.000

27.447

SB

2710 20100110-0018 Christoph Müller

Vextir/Interests

44.000

39.111

SB

2711 20090907-0073 Yvonne Seidel

Vextir/Interests

44.000

24.684

SB

2712 20091221-0238 Martin Scholz

Vextir/Interests

44.045

33.722

SB

2713 20091220-0959 Derya Akca

Vextir/Interests

44.064

9.829

SB

2714 20091222-0757 Horst Manns

Vextir/Interests

44.066

40.681

SB

2715 20091013-0026 Barbel Marianne thumser

Vextir/Interests

44.088

44.088

SB

2716 20091218-0516 Alfred Kuhlmann

Vextir/Interests

44.089

43.783

SB

2717 20091214-0080 Holger Klages

Vextir/Interests

44.095

18.439

SB

2718 20091216-0119 Richard Barmann

Vextir/Interests

44.100

35.603

SB

2719 20091221-0871 Brunhofer Wolfgang

Vextir/Interests

44.201

43.783

SB

2720 20091221-0778 Brunhofer Irmtraud

Vextir/Interests

44.201

43.783

SB

2721 20091220-0688 Jutta Weilhart

Vextir/Interests

44.260

19.411

SB

2722 20091222-0658 Ingolf-Christian Quandt

Vextir/Interests

44.286

2723 20091221-0827 Waltraud Behrndt

Vextir/Interests

44.301

7.351

SB

2724 20090907-0177 Hannelore Dost

Vextir/Interests

44.308

29.608

SB

2725 20100104-1405 Petra Utpatel

Vextir/Interests

44.328

39.999

SB

2726 20091013-0082 Martin Kramer

Vextir/Interests

44.375

36.892

SB

2727 20100104-1866 Martin Hartung

Vextir/Interests

44.392

15.562

SB

2728 20100104-1447 Kirsten Ribbers

Vextir/Interests

44.411

43.868

SB

2729 20091215-0042 Stephanie Fleig

Vextir/Interests

44.425

37.412

SB

2730 20091210-0126 Klaus Pandl

Vextir/Interests

44.502

44.291

SB

2731 20091218-0355 Kirsten Hopf

Vextir/Interests

44.507

40.954

SB

2732 20091211-0050 Bruno Sperling

Vextir/Interests

44.518

43.345

SB

2733 20090910-0099 Bastian Bick

Vextir/Interests

44.533

44.519

SB

2734 20091214-0061 Henning Strubelt

Vextir/Interests

44.560

14.967

SB

2735 20091223-0376 Jens Schulze

Vextir/Interests

44.572

16.845

SB

2736 20091217-0075 Mathias Dalheimer

Vextir/Interests

44.592

7.783

SB

2737 20091215-0362 Boinowitz Wolfgang

Vextir/Interests

44.606

39.026

SB

2738 20091222-1049 Sebastian Rodemeyer

Vextir/Interests

44.616

2739 20091221-0365 Gunter Nowak

Vextir/Interests

44.621

44.621

SB

2740 20091222-0591 Mirja Beyl

Vextir/Interests

44.648

44.599

SB

2741 20091213-0040 Elke Ibach

Vextir/Interests

44.661

36.224

SB

2742 20091229-0688 Hans-Friedrich Staffeld

Vextir/Interests

44.661

40.812

SB

2743 20090907-0191 Rolf Sander

Vextir/Interests

44.672

2744 20090910-0068 Klaus Roch

Vextir/Interests

44.677

31.475

SB

2745 20091118-0096 Peter Hinterlang

Vextir/Interests

44.677

34.861

SB

2746 20091002-0012 Norbert Milzarek

Vextir/Interests

44.678

42.675

SB

2747 20091224-0368 Katja Mathes

Vextir/Interests

44.690

42.942

SB

2748 20091118-0016 Willi Georg Brgendorfer

Vextir/Interests

44.707

44.264

SB

2749 20100104-0194 Nancy Haderthauer

Vextir/Interests

44.734

44.734

SB

2750 20100104-0199 Sven Haderthauer

Vextir/Interests

44.734

44.734

SB

2751 20100103-0020 Matthias Wapler

Vextir/Interests

44.785

44.785

SB

2752 20091224-0017 Heiko Wedler

Vextir/Interests

44.829

20.096

SB

2753 20100105-0398 Lars Lillenthal

Vextir/Interests

44.836

34.064

SB

2754 20090928-0096 Steffen Braun

Vextir/Interests

44.846

27.566

SB

2755 20100102-0066 Kerstin Boye

Vextir/Interests

44.866

2756 20091223-0508 Michael Sitter

Vextir/Interests

44.876

20.512

SB

2757 20091222-0421 Harald Mehwald

Vextir/Interests

44.914

44.303

SB

2758 20091123-0061 Fabian Gisa

Vextir/Interests

44.922

43.556

SB

2759 20100103-0105 Natascha Lüsgo

Vextir/Interests

44.937

34.091

SB

2760 20091221-1094 Christian Paul

Vextir/Interests

44.937

20.541

SB

2761 20091216-0327 Katja Felber

Vextir/Interests

44.946

44.946

SB

2762 20090907-0122 Dietmar Bilek

Vextir/Interests

44.947

44.947

SB

2763 20091224-0209 Kristine Rose

Vextir/Interests

44.956

24.168

SB

2764 20091220-0373 Birgit Schotsch

Vextir/Interests

44.981

31.182

SB

2765 20100102-0888 Daniel Krecklenberg

Vextir/Interests

45.002

15.974

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2709 20090907-0075 Maik Seidel

Bls 49 of 514

12.718

H

2

H

H

4.986

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

45.015

45.015

SB

2767 20091222-0719 Silvia Lange

Vextir/Interests

45.015

42.561

SB

2768 20091109-0109 Renate Brem

Vextir/Interests

45.056

22.161

SB

2769 20090922-0149 Christian Klett

Vextir/Interests

45.068

43.883

SB

2770 20091216-0181 Peter Strasser

Vextir/Interests

45.068

37.468

SB

2771 20091228-0258 Wolfram Tauscher

Vextir/Interests

45.098

2772 20091218-0519 Christin Fechtel

Vextir/Interests

45.140

44.663

SB

2773 20100104-0833 Michael Klapproth

Vextir/Interests

45.152

36.786

SB

2774 20091218-0713 Ronny Schafer

Vextir/Interests

45.157

20.649

SB

2775 20091230-0415 Daniel Stärz

Vextir/Interests

45.166

2776 20091217-0696 Matthias Duppel

Vextir/Interests

45.173

31.900

SB

2777 20091012-0052 Danilo Zech

Vextir/Interests

45.195

2778 20091213-0019 Hans Auer

Vextir/Interests

45.257

45.257

SB

2779 20100104-1477 Volkmar Böhme

Vextir/Interests

45.271

24.599

SB

2780 20091111-0055 Astrid Thiesen

Vextir/Interests

45.284

35.988

SB

2781 20091222-0221 Thomas Basten

Vextir/Interests

45.296

31.308

SB

2782 20091215-0288 Torstein Scholtis

Vextir/Interests

45.342

33.557

SB

2783 20091119-0092 Steffen Poetsch

Vextir/Interests

45.352

37.303

SB

2784 20091222-1091 Jonas Kessler

Vextir/Interests

45.354

20.318

SB

2785 20091201-0124 Manfred Wetzko

Vextir/Interests

45.354

45.354

SB

2786 20091020-0028 Ulrich Bujard

Vextir/Interests

45.357

2787 20100104-1822 Sarah Oberwemmer

Vextir/Interests

45.364

31.612

SB

2788 20091028-0105 Martin Bauer

Vextir/Interests

45.377

2789 20091119-0036 Lisa Kaes

Vextir/Interests

45.389

36.745

SB

2790 20091222-0472 Dilek Türker

Vextir/Interests

45.396

10.162

SB

2791 20091227-0314 Thomas Ohms

Vextir/Interests

45.409

44.917

SB

2792 20091227-0694 Eberhard Brand

Vextir/Interests

45.416

39.488

SB

2793 20091214-0290 Dieter Huth

Vextir/Interests

45.418

45.418

SB

2794 20100104-0395 Erdmann Christian

Vextir/Interests

45.465

2795 20091221-1113 Markus Hoffmann

Vextir/Interests

45.479

19.460

SB

2796 20100104-0245 Christiane Kuhnert

Vextir/Interests

45.481

2797 20091210-0100 Sindy Hoffmann

Vextir/Interests

45.499

16.099

SB

2798 20091220-0498 Johannes Kreutzjans

Vextir/Interests

45.503

15.826

SB

2799 20091021-0005 Ulrich Hennemann

Vextir/Interests

45.523

45.523

SB

2800 20090910-0126 Pfluger Petra

Vextir/Interests

45.541

45.541

SB

2801 20091127-0031 Juergen Goetz

Vextir/Interests

45.555

44.323

SB

2802 20091220-0960 Thilo Eisele

Vextir/Interests

45.587

2803 20100104-0441 Eva Hillmer

Vextir/Interests

45.629

36.863

SB

2804 20091223-0657 Enno Ebel

Vextir/Interests

45.651

17.250

SB

2805 20100104-0392 Bianca Pokrandt

Vextir/Interests

45.680

38.442

SB

2806 20091223-0644 Wolfgang Günthere

Vextir/Interests

45.682

42.245

SB

2807 20091223-0040 Stefan Sawicki

Vextir/Interests

45.692

45.692

SB

2808 20090914-0140 Margarete Theil

Vextir/Interests

45.692

45.692

SB

2809 20100103-0112 Armin Wünsch

Vextir/Interests

45.692

33.616

SB

2810 20091005-0007 Wolfgang Rudolf

Vextir/Interests

45.692

33.516

SB

2811 20090902-0057 Thomas Pfaller

Vextir/Interests

45.692

45.692

SB

2812 20100105-0527 Dieter Berg

Vextir/Interests

45.692

45.692

SB

2813 20091019-0018 Peter Rostalski

Vextir/Interests

45.692

24.538

SB

2814 20091116-0033 Ursula Wieprecht

Vextir/Interests

45.692

45.692

SB

2815 20100105-0146 Margret Meinhardt

Vextir/Interests

45.692

28.024

SB

2816 20091029-0020 Mirko Bahr

Vextir/Interests

45.712

2817 20091221-0857 Rainer Kaussen

Vextir/Interests

45.734

43.027

SB

2818 20091231-0134 Judith Michel

Vextir/Interests

45.738

39.031

SB

2819 20091209-0023 Melanie Holtkamp

Vextir/Interests

45.753

38.116

SB

2820 20091106-0067 Elzbieta Maria Voss

Vextir/Interests

45.756

45.591

SB

2821 20090914-0103 Anne Reifert

Vextir/Interests

45.772

45.772

SB

2822 20091221-0509 Jürgen Sowa

Vextir/Interests

45.787

9.824

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2766 20090924-0076 Runhilde Pfleger

Bls 50 of 514

1.171
237.953

54.917

H

H
H

H
H

H
H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

45.792

45.702

SB

2824 20100105-0845 Christoph Glombik

Vextir/Interests

45.799

38.899

SB

2825 20100104-0506 Marcos Mateo Castro

Vextir/Interests

45.829

16.957

SB

2826 20090910-0035 Dorothea Hess

Vextir/Interests

45.848

43.935

SB

2827 20091105-0069 Peter Heitmann

Vextir/Interests

45.848

45.848

SB

2828 20091021-0001 Dagmar Klemm

Vextir/Interests

45.895

45.895

SB

2829 20091102-0006 Ritt Inge

Vextir/Interests

45.922

38.947

SB

2830 20100105-0311 Konrad Carl Steimer

Vextir/Interests

45.949

17.172

SB

2831 20100104-0020 Christian Wachenheim

Vextir/Interests

45.953

34.662

SB

2832 20091030-0083 Heinz Krohn

Vextir/Interests

45.973

37.721

SB

2833 20091228-0335 Peter Schwahn

Vextir/Interests

45.981

2834 20090902-0071 Martina Betz

Vextir/Interests

46.000

23.000

SB

2835 20090916-0053 Weidermann Thomas

Vextir/Interests

46.032

2836 20090923-0080 Sigrid Kastell

Vextir/Interests

46.054

45.863

SB

2837 20100104-1376 Iryna Bastian

Vextir/Interests

46.054

44.352

SB

2838 20091223-0203 Markus Wick

Vextir/Interests

46.080

38.815

SB

2839 20091222-0115 Irene Priebs

Vextir/Interests

46.115

17.294

SB

2840 20100105-0144 Jörg Weber

Vextir/Interests

46.119

21.127

SB

2841 20091030-0053 Ruediger Grein

Vextir/Interests

46.124

22.677

SB

2842 20090911-0094 Hans van Ruth

Vextir/Interests

46.152

45.635

SB

2843 20100104-0040 Astrid Stopperka

Vextir/Interests

46.205

2844 20091220-0809 Dirk Dubetz

Vextir/Interests

46.213

13.950

SB

2845 20091218-0005 Peter Grieble

Vextir/Interests

46.215

42.830

SB

2846 20091201-0069 Silvia Thiel

Vextir/Interests

46.237

35.024

SB

2847 20091218-0307 Moritz Garten

Vextir/Interests

46.251

16.141

SB

2848 20100105-0200 Steffen Jung

Vextir/Interests

46.281

23.141

SB

2849 20091209-0142 Stefan bahr

Vextir/Interests

46.281

34.410

SB

2850 20091222-0914 Monika Göttken

Vextir/Interests

46.291

46.291

SB

2851 20091209-0018 Alexandra Bock

Vextir/Interests

46.318

57.047

SB

2852 20090911-0076 Ralf Kastenholz

Vextir/Interests

46.328

2853 20091002-0048 Gert Friedrich

Vextir/Interests

46.354

45.733

SB

2854 20091231-0129 Horst Angletti

Vextir/Interests

46.355

35.146

SB

2855 20091109-0099 Susanne Wolf Weller

Vextir/Interests

46.454

10.323

SB

2856 20091020-0045 Maritta Vogel

Vextir/Interests

46.460

43.487

SB

2857 20091214-0213 Patric Jaspers

Vextir/Interests

46.471

25.137

SB

2858 20090907-0273 Young Ja Park Kriegler

Vextir/Interests

46.477

31.162

SB

2859 20091221-0889 Uwe Thomen

Vextir/Interests

46.479

45.413

SB

2860 20091013-0027 Helmut Thumser

Vextir/Interests

46.479

46.217

SB

2861 20100105-0671 Karin Uehlein

Vextir/Interests

46.486

44.729

SB

2862 20091216-0143 Irene Feichtmayer

Vextir/Interests

46.515

16.341

SB

2863 20091222-0767 Martin Friedrich

Vextir/Interests

46.518

42.389

SB

2864 20091020-0089 Marian Klosa

Vextir/Interests

46.520

2865 20091220-0587 Erich Bielski

Vextir/Interests

46.521

21.325

SB

2866 20091208-0193 Gunter Saathoff

Vextir/Interests

46.538

41.140

SB

2867 20100105-0538 Gerhard Uehlein

Vextir/Interests

46.626

44.729

SB

2868 20100105-0203 Tina Rommel

Vextir/Interests

46.626

34.410

SB

2869 20091109-0119 Cornelia Heider

Vextir/Interests

46.636

36.557

SB

2870 20090908-0153 Inka Hinrichs

Vextir/Interests

46.645

33.404

SB

2871 20090924-0074 Barbara Hannes

Vextir/Interests

46.658

2872 20090924-0082 Wolfgang Hannes

Vextir/Interests

46.658

2873 20091116-0034 André Becker

Vextir/Interests

46.691

44.865

SB

2874 20091016-0029 Sara Schaarschmidt

Vextir/Interests

46.707

43.770

SB

2875 20091215-0367 Marco Kaden

Vextir/Interests

46.707

27.288

SB

2876 20090928-0080 lars Schell

Vextir/Interests

46.707

16.541

SB

2877 20091127-0126 Cordula Johannes

Vextir/Interests

46.724

45.728

SB

2878 20100104-1912 Andreas Zinkel

Vextir/Interests

46.790

46.790

SB

2879 20091221-0657 Dieter Krohn

Vextir/Interests

46.814

37.050

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2823 20100104-0123 Michael Schirmer

Bls 51 of 514

138.310

36.552

H
H

H

8.544

H

H

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

46.860

17.116

SB

2881 20091222-1006 Jürgen Dzur

Vextir/Interests

46.860

22.772

SB

2882 20091220-0169 Andreas Friedhoff

Vextir/Interests

46.875

45.643

SB

2883 20091201-0008 Brigitte Schlage

Vextir/Interests

46.882

44.323

SB

2884 20091216-0451 Martina Heckers

Vextir/Interests

46.900

16.546

SB

2885 20091222-0253 Elke Hendrich

Vextir/Interests

46.917

17.470

SB

2886 20100104-0294 Harald Hoffeld

Vextir/Interests

46.929

2887 20091220-0606 Friedhelm Luke

Vextir/Interests

46.977

46.496

SB

2888 20091208-0098 Margot Hohlstein

Vextir/Interests

47.027

37.657

SB

2889 20090910-0193 Mrosk Ricarda

Vextir/Interests

47.049

46.855

SB

2890 20091201-0057 Matthias Oesteritz

Vextir/Interests

47.053

16.806

SB

2891 20100105-0904 Susanne Voth

Vextir/Interests

47.066

870

SB

2892 20100104-0932 Nikolaus Wehle

Vextir/Interests

47.110

3.095

SB

2893 20090907-0270 Marc Philipp Hentschel

Vextir/Interests

47.112

47.112

SB

2894 20090918-0030 Andreas Busch

Vextir/Interests

47.164

40.700

SB

2895 20091224-0171 Michael Reier

Vextir/Interests

47.197

38.964

SB

2896 20091026-0014 Franz Seldler

Vextir/Interests

47.210

45.144

SB

2897 20091208-0130 Elfriede Buddrus

Vextir/Interests

47.212

47.212

SB

2898 20091223-0448 Sascha Schmidt

Vextir/Interests

47.232

22.660

SB

2899 20091221-0434 Markus Kempf

Vextir/Interests

47.244

47.244

SB

2900 20091215-0180 Johann Obermair

Vextir/Interests

47.276

47.276

SB

2901 20091222-0515 Nico Hoffmann

Vextir/Interests

47.286

37.874

SB

2902 20091201-0004 Manfred Schlage

Vextir/Interests

47.301

44.729

SB

2903 20100105-0051 Matthias Decker

Vextir/Interests

47.344

41.705

SB

2904 20091104-0042 Mario Ermisch

Vextir/Interests

47.384

47.384

S

2905 20091223-0263 Bernd Drahl

Vextir/Interests

47.384

47.026

SB

2906 20091109-0090 Michael Wilde

Vextir/Interests

47.384

47.384

SB

2907 20090928-0025 Gerhard Kolh

Vextir/Interests

47.384

47.384

SB

2908 20090928-0092 Masset Richard

Vextir/Interests

47.384

44.540

SB

2909 20091116-0032 Ina Rothkegel

Vextir/Interests

47.384

2910 20091106-0073 Renate Pahl-Muntaner

Vextir/Interests

47.384

47.384

SB

2911 20091012-0048 Hermann Josef Brand

Vextir/Interests

47.398

2912 20100104-0188 Hubert und Maria Heinrich

Vextir/Interests

47.408

39.041

SB

2913 20090921-0035 Gertraud Loibl

Vextir/Interests

47.415

47.296

SB

2914 20091227-0758 Mario Pulverich

Vextir/Interests

47.422

42.719

SB

2915 20090826-0039 Ralph Dulner

Vextir/Interests

47.435

39.715

SB

2916 20091116-0080 Dannt Jahn

Vextir/Interests

47.454

36.660

SB

2917 20090914-0153 Manfred Harder

Vextir/Interests

47.474

37.574

SB

2918 20091223-0712 Metello Migilore

Vextir/Interests

47.484

47.484

SB

2919 20090914-0243 Juergen Lindigkeit

Vextir/Interests

47.498

45.993

SB

2920 20091215-0463 Renate Müllers

Vextir/Interests

47.545

47.545

SB

2921 20091105-0011 Roland Herold

Vextir/Interests

47.601

47.418

SB

2922 20091214-0249 Tilo Burkhardt

Vextir/Interests

47.608

18.221

SB

2923 20091020-0070 Dieter Kursim

Vextir/Interests

47.631

47.631

SB

2924 20091028-0027 Simone Ullmann

Vextir/Interests

47.675

47.283

SB

2925 20090911-0129 Sabine Schafer

Vextir/Interests

47.687

2926 20091227-0315 Karen Gemeinhardt

Vextir/Interests

47.701

15.666

SB

2927 20100102-0225 Fabienne Ennigkeit

Vextir/Interests

47.701

36.506

SB

2928 20091111-0027 Matthias Reinelt

Vextir/Interests

47.723

39.769

SB

2929 20090908-0040 Ulrich Ettelt

Vextir/Interests

47.723

47.723

SB

2930 20100103-0270 Anja Christa Decker

Vextir/Interests

47.735

38.958

SB

2931 20091111-0092 Thomas König

Vextir/Interests

47.769

47.769

SB

2932 20090924-0032 Alexander Schneider

Vextir/Interests

47.807

2933 20100104-1657 Heinz Gunte4r Kubler

Vextir/Interests

47.807

44.467

SB

2934 20090914-0235 Hartmut Matheus

Vextir/Interests

47.807

33.447

SB

2935 20100105-0063 Renate Reuschenberg

Vextir/Interests

47.807

2936 20091209-0230 Mark Schammel

Vextir/Interests

47.807

37.769

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2880 20100104-1616 Mario Fiedler

Bls 52 of 514

H

5.999
12.850

H
H
1.642

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

47.807

38.495

SB

2938 20100104-0280 Thomas Reinmuth

Vextir/Interests

47.807

29.162

SB

2939 20091126-0081 Horst D. von Minden

Vextir/Interests

47.807

47.567

SB

2940 20100104-1167 Tatiana Filenius

Vextir/Interests

47.814

47.814

SB

2941 20091220-0785 Gabriele Kleen

Vextir/Interests

47.894

46.625

SB

2942 20091222-0885 David Heinze

Vextir/Interests

47.912

15.913

SB

2943 20091216-0030 Monika Jungwirth

Vextir/Interests

47.936

39.197

SB

2944 20100105-0715 Nadine Kirchner

Vextir/Interests

47.941

38.454

SB

2945 20100105-0369 Thomas Träger

Vextir/Interests

47.972

47.437

SB

2946 20091208-0055 Ralf Grobba

Vextir/Interests

48.007

41.101

SB

2947 20091221-0106 Marina Smyk

Vextir/Interests

48.061

48.061

SB

2948 20100104-1386 Ralf Maxein

Vextir/Interests

48.066

48.066

SB

2949 20090907-0141 Hubert Griebel

Vextir/Interests

48.070

46.865

SB

2950 20091213-0043 Werner Arnold

Vextir/Interests

48.071

23.721

SB

2951 20090917-0142 Peter Muller.

Vextir/Interests

48.102

6.746

SB

2952 20091221-0174 Markus Simon

Vextir/Interests

48.121

43.215

SB

2953 20091217-0623 Celia Pommer-Claus

Vextir/Interests

48.126

17.546

SB

2954 20090911-0019 Anna-Maria Link

Vextir/Interests

48.148

38.212

SB

2955 20091227-0865 Michael Lackowski

Vextir/Interests

48.149

47.347

SB

2956 20090908-0160 Luise Jaud

Vextir/Interests

48.205

48.205

SB

2957 20091216-0025 Daniel Welzbacher

Vextir/Interests

48.210

22.161

SB

2958 20091228-0120 Karsten Mittig

Vextir/Interests

48.215

40.984

SB

2959 20090929-0004 Kathrina Singer Matthes

Vextir/Interests

48.231

48.231

SB

2960 20100104-0178 Ulrich Baussmann

Vextir/Interests

48.231

2961 20090907-0039 Olivia Harders

Vextir/Interests

48.264

37.711

SB

2962 20091218-0162 Paul Rheintal

Vextir/Interests

48.275

2963 20091221-0727 Ulrich Siemers

Vextir/Interests

48.278

9.032

SB

2964 20091220-0731 Michael Dechort

Vextir/Interests

48.308

24.154

SB

2965 20091111-0080 Johannse Garen

Vextir/Interests

48.400

48.400

SB

2966 20091112-0014 Rauh Wolfgang

Vextir/Interests

48.445

48.445

SB

2967 20091123-0024 Jochen Vogel

Vextir/Interests

48.462

48.462

SB

2968 20091105-0033 Markus Zwick

Vextir/Interests

48.471

23.107

SB

2969 20100104-1882 Peter Seidel

Vextir/Interests

48.501

16.613

SB

2970 20091111-0102 Guido Loeser

Vextir/Interests

48.527

44.462

SB

2971 20090915-0090 Kramm Uwe

Vextir/Interests

48.577

36.731

SB

2972 20091221-0832 Ralf Schmidt

Vextir/Interests

48.606

2973 20091223-0515 Klaus-Peter Bonjer

Vextir/Interests

48.623

20.133

SB

2974 20100104-0391 Johannes Kienl

Vextir/Interests

48.625

38.371

SB

2975 20091209-0071 Roswitha E.Crimens

Vextir/Interests

48.654

37.170

SB

2976 20100104-1807 Lothar Palloch

Vextir/Interests

48.657

37.706

SB

2977 20100104-1170 Enno W. Steffens

Vextir/Interests

48.657

45.301

SB

2978 20100104-1692 Zernechel Stiev

Vextir/Interests

48.660

18.009

SB

2979 20091104-0074 Hubert Köhl

Vextir/Interests

48.665

47.819

SB

2980 20091221-0489 Tim Nowak

Vextir/Interests

48.679

2981 20090924-0017 Hendrik Tiedemann

Vextir/Interests

48.686

48.266

SB

2982 20091222-0851 Holger Bohne

Vextir/Interests

48.713

46.328

SB

2983 20100104-0933 Anne Reichert

Vextir/Interests

48.738

2984 20100104-1115 Karin Maurer

Vextir/Interests

48.757

39.542

SB

2985 20091104-0026 Erna Siegmund

Vextir/Interests

48.762

14.163

SB

2986 20091227-0001 Peter Haack

Vextir/Interests

48.789

43.517

SB

2987 20091218-0769 Johanna Kula

Vextir/Interests

48.872

7.433

SB

2988 20091016-0009 David Zielinski

Vextir/Interests

48.933

2989 20091215-0196 Brigitta Kugler

Vextir/Interests

48.951

38.363

SB

2990 20100104-1510 Julia Swatek

Vextir/Interests

49.004

31.135

SB

2991 20091217-0167 Karl-Martin Weimer

Vextir/Interests

49.023

17.798

SB

2992 20091209-0003 Kathrin Meding

Vextir/Interests

49.045

22.054

SB

2993 20091221-0108 Dorothee Lingen

Vextir/Interests

49.050

21.966

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2937 20091124-0037 Oswin Englert

Bls 53 of 514

H
H

H

H
14.647

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Vextir/Interests

49.056

2995 20091111-0052 Reinhold Dreier

Vextir/Interests

49.077

2996 20090923-0088 Volker Burger

Vextir/Interests

2997 20100102-0127 Erika Krumkühler
2998 20090929-0018 Maximilian Klupp

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

48.033

SB

49.077

48.838

SB

Vextir/Interests

49.082

11.653

SB

Vextir/Interests

49.082

48.117

SB

2999 20090915-0045 Wieland Nolte

Vextir/Interests

49.083

20.088

SB

3000 20091229-0601 Christian Flory

Vextir/Interests

49.094

35.557

SB

3001 20091009-0041 Bernhard Clauss

Vextir/Interests

49.102

49.102

SB

3002 20100104-1621 Jörg Maier

Vextir/Interests

49.107

49.107

SB

3003 20091027-0049 Mike Everts

Vextir/Interests

49.177

49.177

SB

3004 20091117-0090 Peter Heymann

Vextir/Interests

49.221

44.169

SB

3005 20091222-0414 Ronny Buchelt

Vextir/Interests

49.227

39.349

SB

3006 20091220-0728 Dirk Grosenick

Vextir/Interests

49.234

47.395

SB

3007 20091001-0045 Hanz Gunter Trombach

Vextir/Interests

49.246

43.338

SB

3008 20091218-0259 Koob Hildegard

Vextir/Interests

49.248

49.188

SB

3009 20091220-0324 Alexander Schmidt

Vextir/Interests

49.302

35.300

SB

3010 20091223-0200 Timo Sarubin

Vextir/Interests

49.315

3011 20091215-0227 Tobias Kleimann

Vextir/Interests

49.320

18.815

SB

3012 20100105-0434 Lennart Quecke

Vextir/Interests

49.341

37.116

SB

3013 20100105-1024 Marc Moltenbrey

Vextir/Interests

49.378

35.794

SB

3014 20091218-0608 Sebastian Scheffzek

Vextir/Interests

49.402

H

3015 20100104-0086 volker Kirschner

Vextir/Interests

49.412

AF

3016 20100104-1225 Yiru Wang

Vextir/Interests

49.415

39.261

SB

3017 20091002-0025 Jaroslaw Sielicki

Vextir/Interests

49.481

10.441

SB

3018 20100104-0636 Anna, Alke, Elisabeth, Rosocha

Vextir/Interests

49.500

17.209

SB

3019 20091223-0413 Niels Götzke

Vextir/Interests

49.500

49.500

SB

3020 20091125-0105 Michael Schwarz

Vextir/Interests

49.507

40.157

SB

3021 20091227-0879 Christian Albert

Vextir/Interests

49.523

49.523

SB

3022 20091216-0057 Horst Hertlein

Vextir/Interests

49.561

9.243

SB

3023 20091201-0116 Johann Grödl

Vextir/Interests

49.586

28.849

SB

3024 20100105-0866 Matthias Druskat

Vextir/Interests

49.600

41.194

SB

3025 20100105-1071 Jürgen Kellner

Vextir/Interests

49.610

39.294

SB

3026 20091216-0317 Joerg Mueller

Vextir/Interests

49.635

3.138

SB

3027 20090921-0162 Tobias Kotschor

Vextir/Interests

49.650

39.598

SB

3028 20091218-0130 Brigitte Scholz

Vextir/Interests

49.655

49.655

SB

3029 20100104-0089 Gunther Meinhold

Vextir/Interests

49.667

3030 20091209-0093 Klaus Friedemann

Vextir/Interests

49.679

44.140

SB

3031 20090907-0268 Carsten Strietzel

Vextir/Interests

49.713

38.566

SB

3032 20090929-0003 Thomas Grill

Vextir/Interests

49.720

49.720

SB

3033 20090908-0141 Fridolin Werner

Vextir/Interests

49.720

46.029

SB

3034 20091009-0043 Joephine & Guy D. Canessa

Vextir/Interests

49.729

3035 20091222-0556 Jelena Kaminski

Vextir/Interests

49.733

49.733

SB

3036 20091126-0001 Gunter Breuer

Vextir/Interests

49.754

49.188

SB

3037 20100104-1064 Gunter Gremme

Vextir/Interests

49.767

41.516

SB

3038 20091124-0101 Hans Gunter Bogenrieder

Vextir/Interests

49.796

41.644

SB

3039 20091202-0004 Gerhard Pich

Vextir/Interests

49.857

3040 20100104-1900 Mario Giese

Vextir/Interests

49.864

45.951

SB

3041 20100104-0965 Klaus Distler

Vextir/Interests

49.865

39.991

SB

3042 20100105-1401 Alma P. Leon de Hass

Vextir/Interests

49.872

14.640

SB

3043 20091227-0105 Anna Krange

Vextir/Interests

49.919

49.919

SB

3044 20091015-0025 Jakob Werner

Vextir/Interests

49.923

3045 20100104-1914 Jürgen Scheumann

Vextir/Interests

49.933

3046 20100105-0608 Benjamin Blachnitzky

Vextir/Interests

49.940

22.905

SB

3047 20090909-0113 Rolf Hastenteufel

Vextir/Interests

49.994

39.322

SB

3048 20100104-1964 Christof Debler

Vextir/Interests

50.014

40.427

SB

3049 20091216-0021 Anna-Katharina Endt

Vextir/Interests

50.045

19.032

SB

3050 20091222-0634 Herbert Lehner

Vextir/Interests

50.065

40.080

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

2994 20091127-0105 Silvia Eizenhöfer

113 gr. / Art. 113

Bls 54 of 514

H

H

5.077

SB

H

H

SB
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

50.079

3052 20091118-0072 Helene Eirich

Vextir/Interests

50.092

50.092

SB

3053 20091216-0081 Thomas Buchholz

Vextir/Interests

50.129

23.108

SB

3054 20091014-0039 Eberhard Schraivogel

Vextir/Interests

50.172

40.300

SB

3055 20091220-0528 Kerstin Täumer

Vextir/Interests

50.227

49.451

SB

3056 20091222-1001 Zetti Alfons

Vextir/Interests

50.261

50.261

S

3057 20091218-0480 Waldemar Werth

Vextir/Interests

50.288

49.540

SB

3058 20091208-0197 Förster Ulrike

Vextir/Interests

50.295

47.567

SB

3059 20090929-0027 Erwin Klupp

Vextir/Interests

50.314

3060 20091222-1060 Steffen Groepke

Vextir/Interests

50.326

49.314

SB

3061 20091221-0315 Katja Hirsch

Vextir/Interests

50.351

40.097

SB

3062 20100102-0255 Bernd Boros

Vextir/Interests

50.417

41.145

SB

3063 20091210-0091 Paul Kirsten

Vextir/Interests

50.431

39.999

SB

3064 20091106-0096 Tobias Nesper

Vextir/Interests

50.436

49.896

SB

3065 20091220-0955 Ingeborg Kuhne

Vextir/Interests

50.461

50.461

SB

3066 20091222-0041 Wolfgang Neuwirth

Vextir/Interests

50.461

22.729

SB

3067 20100104-1396 Michael Ludwig

Vextir/Interests

50.463

50.463

SB

3068 20100106-0260 Horst Fenske

Vextir/Interests

50.463

50.463

SB

3069 20100104-1450 Andreas Person

Vextir/Interests

50.464

50.464

SB

3070 20090904-0086 Reiner Hofmann

Vextir/Interests

50.466

50.466

SB

3071 20091130-0039 Lars Mattheck

Vextir/Interests

50.512

3072 20091228-0166 Harald Decker

Vextir/Interests

50.529

3073 20091104-0050 Martin Biehl

Vextir/Interests

50.539

3074 20091228-0170 Sigrid Deichmöller

Vextir/Interests

50.549

3075 20091208-0046 Peter Schlegel

Vextir/Interests

50.600

3076 20091221-0410 Michael Lang

Vextir/Interests

3077 20091116-0063 Frank Wegner
3078 20090910-0170 Andrej Schmalzriedt

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3051 20100105-0597 Rudiger Thielemann

H

SB

H
129.332

36.552

H
H
48.310

SB

50.618

50.618

SB

Vextir/Interests

50.619

50.619

SB

Vextir/Interests

50.632

3079 20090922-0046 Sabina Jaeger

Vextir/Interests

50.683

22.054

SB

3080 20091217-0022 Renate Piecha

Vextir/Interests

50.684

47.384

SB

3081 20090925-0033 Inge Weber

Vextir/Interests

50.703

42.289

SB

3082 20090826-0018 Will Paul Schrandt

Vextir/Interests

50.728

3083 20091223-0358 Heike Götzke

Vextir/Interests

50.737

50.737

SB

3084 20091020-0001 Marco Deuerlein

Vextir/Interests

50.769

6.812

SB

3085 20091214-0114 Bodo Reck

Vextir/Interests

50.769

50.769

SB

3086 20090903-0023 Gerald Daller

Vextir/Interests

50.769

3087 20091016-0017 Klein

Vextir/Interests

50.769

50.769

SB

3088 20100104-0181 Gunther Stingi

Vextir/Interests

50.769

24.865

SB

3089 20091008-0002 Michael Haug

Vextir/Interests

50.769

3090 20090910-0047 Thomas Stolze

Vextir/Interests

50.769

3091 20090915-0117 Dietmar Duetz

Vextir/Interests

50.769

3092 20100105-1113 Karin Lenk

Vextir/Interests

50.769

H

3093 20100105-0267 Carsten Blodau

Vextir/Interests

50.769

H

3094 20091222-0836 Joachim Brenner

Vextir/Interests

50.769

H

3095 20100104-1151 Gabriele Seelig

Vextir/Interests

50.769

3096 20091007-0021 Julia Ziegler

Vextir/Interests

50.769

50.769

SB

3097 20100104-1806 Wolfgang Müller

Vextir/Interests

50.769

48.297

SB

3098 20100104-0440 Stephanie Barbara Gohlke

Vextir/Interests

50.769

42.609

SB

3099 20091028-0101 Bartenschlager Siegfried

Vextir/Interests

50.769

42.135

SB

3100 20090908-0102 Jörg Letz

Vextir/Interests

50.769

50.769

SB

3101 20090914-0278 Michael Linneweber

Vextir/Interests

50.769

3102 20090916-0095 Huber Schnittjer

Vextir/Interests

50.769

50.769

SB

3103 20090928-0021 Petre Holzhauer-Berk

Vextir/Interests

50.769

3104 20091030-0068 Herbert Reiss

Vextir/Interests

50.769

3105 20091002-0030 Sonja Sölter

Vextir/Interests

50.769

50.769

SB

3106 20090828-0015 Jansen Frank

Vextir/Interests

50.769

47.296

SB

3107 20100105-0533 Martin Rügamer

Vextir/Interests

50.769

Bls 55 of 514

H

H

H

SB

H
H
47.026

SB

H

H
H
H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

50.769

3109 20091002-0029 Sonja Sölter

Vextir/Interests

50.769

50.769

SB

3110 20090915-0001 Rainer Lomertin

Vextir/Interests

50.769

26.813

SB

3111 20100104-1240 Stephan Tjettmers

Vextir/Interests

50.769

50.769

SB

3112 20090901-0112 Manfred Koeder

Vextir/Interests

50.769

42.308

SB

3113 20091019-0038 Pirkko Knorr

Vextir/Interests

50.769

3114 20091028-0029 Alexander Georgi

Vextir/Interests

50.783

22.685

SB

3115 20100104-0383 Anne Teresiak

Vextir/Interests

50.784

17.493

SB

3116 20091224-0202 Patrick Pohl

Vextir/Interests

50.803

22.511

SB

3117 20090917-0063 Anne Petrick

Vextir/Interests

50.860

40.204

SB

3118 20091002-0041 Andreas Reimer

Vextir/Interests

50.889

50.889

SB

3119 20090907-0309 Frank Krause

Vextir/Interests

50.889

50.864

SB

3120 20091222-0127 Birgit Hausdorf

Vextir/Interests

50.938

19.742

SB

3121 20100104-0882 Ursula Knipp

Vextir/Interests

50.957

28.646

SB

3122 20091116-0079 Berger Karl Heinz

Vextir/Interests

50.964

50.964

SB

3123 20091209-0091 Florian Hagemann

Vextir/Interests

50.986

19.478

SB

3124 20090922-0010 Elmar Schenk

Vextir/Interests

51.009

47.059

SB

3125 20091201-0111 Mathias Kenn

Vextir/Interests

51.019

45.101

SB

3126 20091222-0835 Joachim Schleusner

Vextir/Interests

51.031

41.224

SB

3127 20090904-0063 Karin Bronnmann

Vextir/Interests

51.043

23.504

SB

3128 20090922-0133 Ilona Krause

Vextir/Interests

51.048

50.432

SB

3129 20091019-0044 Carsten Winterberg

Vextir/Interests

51.069

3130 20091208-0124 Udo Schmulling

Vextir/Interests

51.128

41.324

SB

3131 20091029-0083 Hubertus Rother

Vextir/Interests

51.162

47.166

SB

3132 20091214-0247 Ralf Bechtel

Vextir/Interests

51.195

43.629

SB

3133 20100103-0401 Alexander Beck

Vextir/Interests

51.211

42.577

SB

3134 20100104-0173 Martin Wilke

Vextir/Interests

51.211

42.573

SB

3135 20091227-0115 Ulrike Sebastian

Vextir/Interests

51.229

18.427

SB

3136 20090924-0051 Grunvald Jugen

Vextir/Interests

51.243

47.012

SB

3137 20091224-0411 Marc Gerstner

Vextir/Interests

51.250

22.562

SB

3138 20100103-0156 Silke Skibbe

Vextir/Interests

51.261

40.593

SB

3139 20091221-0232 Sascha Schlicher

Vextir/Interests

51.273

21.866

SB

3140 20090908-0057 Bert Lerche

Vextir/Interests

51.289

18.869

SB

3141 20100102-0502 Dorothea Roggel

Vextir/Interests

51.324

40.834

SB

3142 20091221-1244 Ria Lottermoser-Fetzer

Vextir/Interests

51.344

3143 20090907-0301 Wolfram Stanger

Vextir/Interests

51.344

51.344

SB

3144 20091012-0054 Bernd Schirmer

Vextir/Interests

51.365

51.365

SB

3145 20100104-1622 Adelheid Linden

Vextir/Interests

51.378

42.702

SB

3146 20091111-0051 Gunther Weigeh

Vextir/Interests

51.387

51.387

SB

3147 20091222-0013 Alfons Roth

Vextir/Interests

51.399

50.945

SB

3148 20100104-1173 Elke Croissier

Vextir/Interests

51.405

51.405

SB

3149 20100104-1572 Silvio Lodigiani

Vextir/Interests

51.421

38.933

SB

3150 20100103-0438 Christian Flar

Vextir/Interests

51.434

34.410

SB

3151 20091218-0502 Eva Lambrecht

Vextir/Interests

51.444

45.836

SB

3152 20091209-0109 David Lenart

Vextir/Interests

51.451

43.548

SB

3153 20091217-0439 Hermann Joseph Schmitz

Vextir/Interests

51.524

51.524

S

3154 20091221-0975 Silvia Volaric

Vextir/Interests

51.525

51.525

SB

3155 20091209-0113 Muhammet Oral

Vextir/Interests

51.569

41.433

SB

3156 20090921-0020 Iris Trost

Vextir/Interests

51.598

40.404

SB

3157 20091013-0014 Manuel Herrmann

Vextir/Interests

51.603

35.224

SB

3158 20091220-0328 Volker Jacobs

Vextir/Interests

51.615

23.843

SB

3159 20090904-0037 Wilfried Nitsche

Vextir/Interests

51.615

51.615

SB

3160 20100102-0393 Carola Feyka

Vextir/Interests

51.630

10.216

SB

3161 20090903-0011 Preller Wilfried

Vextir/Interests

51.632

41.686

SB

3162 20091026-0068 Margit Speidel

Vextir/Interests

51.659

51.659

SB

3163 20091119-0016 Klaus Wolf

Vextir/Interests

51.673

48.503

SB

3164 20100105-0173 Wulf Berschin

Vextir/Interests

51.676

16.145

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3108 20091020-0111 Ines Nowak

Bls 56 of 514

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

51.801

44.282

SB

3166 20090907-0132 Frank Rehmet

Vextir/Interests

51.805

45.112

SB

3167 20100106-0247 Günter und Regina Klein

Vextir/Interests

51.806

51.806

SB

3168 20091222-0050 Natascha Neuwirth

Vextir/Interests

51.811

19.802

SB

3169 20090910-0059 Radostina Bick

Vextir/Interests

51.828

51.828

SB

3170 20091228-0800 Nick Oberbeck

Vextir/Interests

51.837

38.376

SB

3171 20091215-0418 Peter Kraus

Vextir/Interests

51.844

3172 20090915-0086 Andreas Kullack

Vextir/Interests

51.847

40.026

SB

3173 20090910-0165 Manfred Schmittat

Vextir/Interests

51.898

51.674

SB

3174 20090911-0087 Walter Cyrkel

Vextir/Interests

51.898

51.377

SB

3175 20091020-0046 Donald Vogel

Vextir/Interests

51.940

51.292

SB

3176 20100104-0321 Alois Karl

Vextir/Interests

51.987

3177 20091218-0575 Petra Schelberger

Vextir/Interests

52.011

22.540

SB

3178 20100104-1842 Gerd Böhlen

Vextir/Interests

52.015

39.006

SB

3179 20091222-0489 Frank Standke

Vextir/Interests

52.057

52.057

SB

3180 20091209-0086 Lutz Trempler

Vextir/Interests

52.069

41.663

SB

3181 20090922-0117 Jens Kaul

Vextir/Interests

52.079

1.977

SB

3182 20100104-0170 Dieter Kleine

Vextir/Interests

52.081

22.562

SB

3183 20100105-0665 Eckhard Günther

Vextir/Interests

52.082

51.820

SB

3184 20091215-0487 David-Alexander Oepke

Vextir/Interests

52.096

17.258

SB

3185 20090914-0220 Angelica Sandelmann

Vextir/Interests

52.109

48.725

SB

3186 20090924-0052 Frank Zierer

Vextir/Interests

52.123

41.389

SB

3187 20091221-0245 Koch Gertrud

Vextir/Interests

52.123

51.402

SB

3188 20091009-0021 Thomas Walter

Vextir/Interests

52.140

27.085

SB

3189 20090929-0056 Gert Adler

Vextir/Interests

52.177

43.377

SB

3190 20090910-0162 Edith Schmittat

Vextir/Interests

52.191

52.191

SB

3191 20091221-1014 Gisela Kappertz

Vextir/Interests

52.270

43.903

SB

3192 20100104-0426 Michael Rubrecht

Vextir/Interests

52.292

52.292

SB

3193 20090928-0004 Volker Kuchler

Vextir/Interests

52.299

14.984

SB

3194 20090914-0168 Matthias Prassler

Vextir/Interests

52.311

3195 20090907-0088 Hichael Hagemann

Vextir/Interests

52.323

52.323

SB

3196 20100102-0028 Daniel Huber

Vextir/Interests

52.387

51.459

SB

3197 20091223-0178 Tobias Frank Schwämmle

Vextir/Interests

52.451

22.409

SB

3198 20091215-0241 Alexander Fumbarev

Vextir/Interests

52.455

51.845

SB

3199 20091227-0040 Martin Hauser

Vextir/Interests

52.461

52.461

SB

3200 20090831-0016 Christian Uschold

Vextir/Interests

52.461

51.476

SB

3201 20091016-0033 Gunter Dreis

Vextir/Interests

52.461

51.908

SB

3202 20091214-0171 Andreas Scheytt

Vextir/Interests

52.461

33.255

SB

3203 20091224-0344 Dominik Wolf

Vextir/Interests

52.475

20.572

SB

3204 20091224-0196 Mikhail Atamanovski

Vextir/Interests

52.475

41.609

SB

3205 20091218-0085 Sigrun Schied

Vextir/Interests

52.478

19.060

SB

3206 20091008-0040 Peter Strotmann

Vextir/Interests

52.488

52.277

SB

3207 20091221-1124 Arne Kaldhusdal

Vextir/Interests

52.493

26.033

SB

3208 20091223-0213 Nicole Leber

Vextir/Interests

52.587

24.323

SB

3209 20100104-1874 Dieter Golombek

Vextir/Interests

52.588

36.764

SB

3210 20091221-0485 Birgit Nowak

Vextir/Interests

52.588

52.588

SB

3211 20091123-0042 Harry Wegner

Vextir/Interests

52.588

46.895

SB

3212 20090922-0021 Albert Hermann

Vextir/Interests

52.593

3213 20090929-0002 Sabine Hermann

Vextir/Interests

52.593

3214 20091221-0538 Sabrina Wollenhaupt

Vextir/Interests

52.627

3215 20091228-0151 Carmen Seyfried

Vextir/Interests

52.661

3216 20091215-0364 Andre Brunotte

Vextir/Interests

3217 20090911-0111 Thomas Weinheimer
3218 20100104-1951 Alexander Geiler

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3165 20091209-0147 Laura Wunderer

H

H

H

H
H
48.782

SB

52.688

23.159

SB

Vextir/Interests

52.720

44.487

SB

Vextir/Interests

52.763

52.763

SB

3219 20091218-0263 Rainer Künnemann

Vextir/Interests

52.778

47.081

SB

3220 20090828-0011 Otto Poelling

Vextir/Interests

52.800

3221 20091220-0145 Christa Baier

Vextir/Interests

52.849

44.196

SB

Bls 57 of 514

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

52.852

52.852

S

3223 20091222-0080 Gunter Bilgram

Vextir/Interests

52.878

36.567

SB

3224 20090907-0189 Wolfgang Voigt

Vextir/Interests

52.910

3225 20100105-0867 Andreas Hentschel

Vextir/Interests

52.918

11.167

SB

3226 20091117-0031 Ute Minor

Vextir/Interests

52.962

38.468

SB

3227 20091020-0042 Herbert Kahnert

Vextir/Interests

52.984

44.467

SB

3228 20091217-0121 Tomas Kitz

Vextir/Interests

52.986

34.675

SB

3229 20091215-0220 Christian Sager

Vextir/Interests

52.989

44.213

SB

3230 20091215-0358 Karsten Klose

Vextir/Interests

52.999

23.848

SB

3231 20091123-0104 Marius Niedobetzki

Vextir/Interests

53.011

42.993

SB

3232 20090921-0143 Hans Kurt Schlitzberger

Vextir/Interests

53.087

3233 20091221-0278 Dietmar Rauch

Vextir/Interests

53.137

51.041

SB

3234 20091104-0011 Lilia Falkenstern

Vextir/Interests

53.138

8.345

SB

3235 20100104-0955 Dietmar Pohlenz

Vextir/Interests

53.138

53.138

SB

3236 20090928-0063 Renate Meier

Vextir/Interests

53.145

40.541

SB

3237 20090916-0128 Knut Muller

Vextir/Interests

53.175

44.655

SB

3238 20091221-0133 Fred Blind

Vextir/Interests

53.189

47.865

SB

3239 20091209-0061 Thomas Goetze

Vextir/Interests

53.219

27.334

SB

3240 20100103-0407 Pascal Hinz

Vextir/Interests

53.219

50.270

SB

3241 20091027-0041 Sven Gabriel

Vextir/Interests

53.226

13.112

SB

3242 20091125-0053 Ilonka Zuchner

Vextir/Interests

53.235

52.666

SB

3243 20091224-0006 Elisabeth Zipp

Vextir/Interests

53.247

24.621

SB

3244 20091116-0019 Daniel Rheinlander

Vextir/Interests

53.257

53.257

SB

3245 20100105-1338 Joerg Ross

Vextir/Interests

53.260

42.013

SB

3246 20091106-0072 Elvira Schwenker

Vextir/Interests

53.267

27.874

SB

3247 20091002-0003 Jens Springer

Vextir/Interests

53.269

53.269

SB

3248 20100105-0615 Christian Smuda

Vextir/Interests

53.274

3249 20091105-0001 Christoph Bruegel

Vextir/Interests

53.307

53.307

SB

3250 20091216-0202 Kseniya Sultanova

Vextir/Interests

53.307

35.535

SB

3251 20091026-0002 Armin Daeweritz

Vextir/Interests

53.314

3252 20091218-0204 Petra Preisinger-Wiemer

Vextir/Interests

53.324

51.297

SB

3253 20091204-0082 Oliver Fleig

Vextir/Interests

53.326

45.807

SB

3254 20091218-0602 Swetlana Schmal

Vextir/Interests

53.362

9.878

SB

3255 20091215-0149 Robert Hoffmann

Vextir/Interests

53.362

48.315

SB

3256 20100104-0828 Felix Paetzold

Vextir/Interests

53.372

26.217

SB

3257 20091210-0060 Marcus Soehngen

Vextir/Interests

53.373

53.373

SB

3258 20091123-0108 Alexander Loose

Vextir/Interests

53.397

44.741

SB

3259 20091123-0069 Florian Weiss

Vextir/Interests

53.410

46.384

SB

3260 20091123-0079 Wolfgang Henn

Vextir/Interests

53.429

52.624

SB

3261 20100104-0288 Marco Tschermak

Vextir/Interests

53.439

3262 20091110-0001 Sven Jansen

Vextir/Interests

53.439

53.439

SB

3263 20090831-0003 Kolb Karl Heinz

Vextir/Interests

53.468

53.394

SB

3264 20091228-0547 Heiko Schmidt

Vextir/Interests

53.473

3265 20091218-0303 Andre Cuijpers

Vextir/Interests

53.490

24.770

SB

3266 20091220-0486 Oliver Hinkeldey

Vextir/Interests

53.531

44.871

SB

3267 20090909-0042 Ingrid Maurer

Vextir/Interests

53.544

53.544

SB

3268 20091202-0067 Franz-Josef Schmitt

Vextir/Interests

53.561

42.341

SB

3269 20100105-0362 Schmitz Frank

Vextir/Interests

53.610

53.189

SB

3270 20090921-0119 Jens Breitkopf

Vextir/Interests

53.610

53.610

SB

3271 20091224-0391 Andreas Muller

Vextir/Interests

53.631

44.159

SB

3272 20090921-0032 Hans-Joachim Rottach

Vextir/Interests

53.651

53.651

SB

3273 20091208-0214 Barbara Carl-Mast

Vextir/Interests

53.651

3274 20091222-0954 Reiner Kleiss

Vextir/Interests

53.670

19.197

SB

3275 20091221-0382 Bernd-Steffen Grossmann

Vextir/Interests

53.671

15.649

SB

3276 20091218-0688 Inge Prinz

Vextir/Interests

53.680

30.001

SB

3277 20091207-0236 Oliver Freitag

Vextir/Interests

53.700

53.700

SB

3278 20091214-0007 Jörg Dreher

Vextir/Interests

53.702

51.349

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3222 20091217-0113 Robert Schmitz

Bls 58 of 514

H

H

43.649

H

H

5.508

177.959

107.402

H

44.205

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

53.702

43.385

SB

3280 20090916-0118 Mario Garnat

Vextir/Interests

53.702

43.223

SB

3281 20091221-0396 Marie Lavrenz

Vextir/Interests

53.775

3282 20091007-0048 Susanne Lindhoff

Vextir/Interests

53.783

53.783

SB

3283 20091116-0026 Karsten Bieberle

Vextir/Interests

53.788

45.624

SB

3284 20090902-0045 Thomas Pfaller

Vextir/Interests

53.790

28.818

SB

3285 20090902-0049 Thomas Pfaller

Vextir/Interests

53.790

28.962

SB

3286 20091110-0030 Thomas Grundke

Vextir/Interests

53.815

53.815

SB

3287 20090908-0122 Harrer Roswitha

Vextir/Interests

53.815

42.308

SB

3288 20090910-0056 Stefan Haag

Vextir/Interests

53.815

3289 20100102-0355 Emanuel Lutzeier

Vextir/Interests

53.834

53.834

SB

3290 20091209-0140 Stefan bahr

Vextir/Interests

53.844

42.135

SB

3291 20100103-0267 Maike Witzick

Vextir/Interests

53.888

53.888

SB

3292 20091014-0005 Daniel Neuhaus

Vextir/Interests

53.888

53.512

SB

3293 20090903-0008 René Schmaal

Vextir/Interests

53.900

53.900

SB

3294 20091221-0654 Hohanna Guggemos Buchtler

Vextir/Interests

53.910

53.910

SB

3295 20091217-0078 Stephan Ottersbach

Vextir/Interests

53.930

20.441

SB

3296 20091217-0443 Juergen Schweidler

Vextir/Interests

53.971

21.135

SB

3297 20091218-0073 Roland Kramer

Vextir/Interests

53.988

44.663

SB

3298 20090921-0096 Gerd Karen

Vextir/Interests

54.013

53.230

SB

3299 20091026-0046 Arthur Fritz Vehlow

Vextir/Interests

54.049

45.816

SB

3300 20091221-0067 Christian Schick

Vextir/Interests

54.103

40.427

SB

3301 20091013-0071 Jörg Rittker

Vextir/Interests

54.145

42.609

SB

3302 20090910-0147 Wolfgang Brugger

Vextir/Interests

54.154

53.231

SB

3303 20091019-0084 Reinhold Deuerlein

Vextir/Interests

54.154

54.154

SB

3304 20091209-0104 Robert Vojc

Vextir/Interests

54.165

54.165

SB

3305 20091221-1247 Wolfgang Merkel

Vextir/Interests

54.181

54.181

SB

3306 20091027-0038 Eva Fritz

Vextir/Interests

54.182

54.182

SB

3307 20100105-0327 Ghertner Franz-Ludwig

Vextir/Interests

54.277

36.520

SB

3308 20091222-0461 Sascha Aderhold

Vextir/Interests

54.289

3309 20091117-0055 Marc Moltenbrey

Vextir/Interests

54.319

41.341

SB

3310 20090914-0218 Gerhard Bruder

Vextir/Interests

54.343

36.117

SB

3311 20100105-0235 Maja Löffler

Vextir/Interests

54.399

44.159

SB

3312 20100104-1973 Peter Stenzel

Vextir/Interests

54.404

4.139

SB

3313 20091223-0468 Wolfram Richter

Vextir/Interests

54.424

54.424

SB

3314 20091215-0365 Kristina Schmidt

Vextir/Interests

54.424

52.859

SB

3315 20091214-0024 Kaulen Heinrich

Vextir/Interests

54.441

42.467

SB

3316 20091221-0173 Herbert Heinen

Vextir/Interests

54.446

46.213

SB

3317 20090922-0143 Agnes Hartog

Vextir/Interests

54.448

54.448

SB

3318 20091210-0038 Monique Lubbe

Vextir/Interests

54.487

54.487

SB

3319 20091125-0131 Michael Riedel

Vextir/Interests

54.511

54.253

SB

3320 20090911-0141 Gerhard Kiupel

Vextir/Interests

54.516

54.516

SB

3321 20091106-0127 Berhold Cloer

Vextir/Interests

54.545

46.284

SB

3322 20091207-0168 Thomas Grabowski

Vextir/Interests

54.577

44.281

SB

3323 20100104-1970 Stephan Meier

Vextir/Interests

54.604

3324 20091007-0028 Elke Funk

Vextir/Interests

54.612

43.032

SB

3325 20091222-1140 Daniel Bezner

Vextir/Interests

54.709

46.755

SB

3326 20091220-0495 Norbert Jahn

Vextir/Interests

54.717

12.389

SB

3327 20091214-0283 Florian Schröck

Vextir/Interests

54.736

18.837

SB

3328 20091221-1239 Klaus Haeusser

Vextir/Interests

54.739

54.739

SB

3329 20091230-0836 Daniel Baab

Vextir/Interests

54.746

46.494

SB

3330 20091124-0151 Klaus Hopp

Vextir/Interests

54.753

54.753

SB

3331 20091216-0125 Ursula Schuth-Finke

Vextir/Interests

54.759

46.090

SB

3332 20100104-0847 Werner Knipp

Vextir/Interests

54.761

30.937

SB

3333 20091217-0676 Thomas Neumann

Vextir/Interests

54.776

25.406

SB

3334 20100104-0495 Markus Schuett

Vextir/Interests

54.780

44.431

SB

3335 20091222-0772 Wilfried Deisser

Vextir/Interests

54.949

54.949

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3279 20100104-1318 Günter Schneider

Bls 59 of 514

H
71.310

H

H

13.220

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

54.959

41.590

SB

3337 20100104-0662 Juergen Laskowski

Vextir/Interests

54.963

43.937

SB

3338 20100102-0911 Igor Fischbein

Vextir/Interests

54.968

54.968

SB

3339 20091119-0074 Billen Marcel

Vextir/Interests

54.974

54.974

SB

3340 20091118-0054 Flatscher Peter

Vextir/Interests

54.979

54.979

SB

3341 20091124-0160 Thomas Kemmerer

Vextir/Interests

54.990

54.990

SB

3342 20091220-0209 Herbert Peters

Vextir/Interests

55.000

18.219

SB

3343 20090904-0046 Andreas Richter

Vextir/Interests

55.000

55.000

SB

3344 20090924-0089 Jörg Siegel

Vextir/Interests

55.000

3345 20090904-0045 Stefan Engelen

Vextir/Interests

55.000

52.216

SB

3346 20091227-0613 Krzysztof Kazmierczak

Vextir/Interests

55.000

44.947

SB

3347 20100105-0049 Ursula Schnierer

Vextir/Interests

55.029

46.359

SB

3348 20091221-0589 Christoph Hannebauer

Vextir/Interests

55.051

20.243

SB

3349 20100105-0778 Benedikt Eikemper

Vextir/Interests

55.067

44.606

SB

3350 20090908-0064 Ingeborg Kolb

Vextir/Interests

55.086

55.083

SB

3351 20090907-0229 Berit hamme

Vextir/Interests

55.088

43.915

SB

3352 20100104-0473 Otto Schmidlin

Vextir/Interests

55.101

20.600

SB

3353 20100104-1400 Stefan Gross

Vextir/Interests

55.105

40.551

SB

3354 20100105-0298 Jurgen Stärz

Vextir/Interests

55.111

37.776

SB

3355 20091215-0494 Anton Schönmackers

Vextir/Interests

55.113

3356 20091016-0024 Ute Mommert

Vextir/Interests

55.169

53.260

SB

3357 20090909-0025 Hans Heinrich Wild

Vextir/Interests

55.169

51.349

SB

3358 20091223-0335 Wilhelm Warta

Vextir/Interests

55.191

55.191

SB

3359 20091223-0411 Robert Sobolew

Vextir/Interests

55.213

3360 20091221-0952 Kristian Regenstein

Vextir/Interests

55.247

55.247

SB

3361 20091220-0579 Norma Pohlner

Vextir/Interests

55.271

3362 20100103-0383 Boris Thoma

Vextir/Interests

55.289

52.955

SB

3363 20090915-0128 Markus Nusseler

Vextir/Interests

55.291

55.291

SB

3364 20091215-0069 Steffen Kuppardt

Vextir/Interests

55.315

20.167

SB

3365 20091222-0625 Ingrid Irmscher

Vextir/Interests

55.335

42.123

SB

3366 20090915-0113 Andree Brana

Vextir/Interests

55.430

55.430

SB

3367 20091216-0280 Marion Zipperle

Vextir/Interests

55.452

44.553

SB

3368 20100104-0106 Ulrich Muenzebrock

Vextir/Interests

55.475

44.941

SB

3369 20100102-0445 Nadine Muller

Vextir/Interests

55.536

55.536

SB

3370 20100104-2004 Jorge Alberto Gutierrez Alvarez

Vextir/Interests

55.568

12.648

SB

3371 20100104-1337 Ralf Mayer

Vextir/Interests

55.672

41.304

SB

3372 20091222-1009 Karsten Schorm

Vextir/Interests

55.677

9.189

SB

3373 20091118-0107 Stefanie Mayer

Vextir/Interests

55.680

55.457

SB

3374 20091118-0106 Christian Rothlander

Vextir/Interests

55.680

8.923.329

SB

3375 20100104-1344 Hannes Schmidt

Vextir/Interests

55.689

55.262

SB

3376 20100102-0359 Frank Wieschemeyer

Vextir/Interests

55.695

55.695

SB

3377 20100102-0212 Peter Marquardt

Vextir/Interests

55.738

55.193

SB

3378 20100105-0797 Herbert Lepenis

Vextir/Interests

55.775

43.385

SB

3379 20100104-1032 Matthias Gräfe

Vextir/Interests

55.809

14.473

SB

3380 20090903-0015 Joergen Radach

Vextir/Interests

55.839

38.916

SB

3381 20100106-1660 Werner Lideck

Vextir/Interests

55.846

44.846

SB

3382 20090828-0060 Dirk Kaczmarek

Vextir/Interests

55.846

55.846

SB

3383 20091217-0529 Wolt-Martin Rost

Vextir/Interests

55.846

25.269

SB

3384 20091217-0001 Helmut Slavik

Vextir/Interests

55.846

55.846

SB

3385 20091201-0104 Stephan Boehm

Vextir/Interests

55.858

53.891

SB

3386 20091113-0021 Peter Felsing

Vextir/Interests

55.861

44.738

SB

3387 20091227-0262 Nadine kerksick

Vextir/Interests

55.871

44.419

SB

3388 20091208-0176 Lothar Leupold

Vextir/Interests

55.931

45.132

SB

3389 20091127-0054 Simone Daum

Vextir/Interests

55.936

55.936

SB

3390 20090914-0001 Volker Eberhardt

Vextir/Interests

55.990

51.471

SB

3391 20090903-0049 Thomas Sommer

Vextir/Interests

55.995

3392 20091214-0197 Michael Schymura

Vextir/Interests

55.997

45.360

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3336 20091207-0180 Frank thomas Stöcker

Bls 60 of 514

H

H

H
H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Vextir/Interests

56.003

3394 20100102-0137 Tobias Post

Vextir/Interests

56.027

3395 20091222-0352 Daniela Nikki

Vextir/Interests

3396 20091123-0038 Andreas Schmidt

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

27.505

SB

55.227

SB

56.032

4.666

SB

Vextir/Interests

56.051

45.416

SB

3397 20091020-0126 Kunze René

Vextir/Interests

56.051

42.470

SB

3398 20091221-0324 Michael Kaufmann

Vextir/Interests

56.069

18.126

SB

3399 20091218-0431 Wolfram Machann

Vextir/Interests

56.090

21.167

SB

3400 20091223-0548 Reinhard Becker

Vextir/Interests

56.173

46.877

SB

3401 20091215-0147 Helene Vogt

Vextir/Interests

56.211

900

SB

3402 20091127-0084 Kirsten Ulonska

Vextir/Interests

56.213

44.766

SB

3403 20091222-0367 Jörg Bendel

Vextir/Interests

56.225

44.472

SB

3404 20091125-0061 Albert Richter

Vextir/Interests

56.269

46.494

SB

3405 20091220-0602 Steven Mücklisch

Vextir/Interests

56.276

21.167

SB

3406 20091229-0219 Rudolf Hausner

Vextir/Interests

56.283

3407 20091012-0089 Christian Zielke

Vextir/Interests

56.298

53.236

SB

3408 20091125-0084 Alesander Precht

Vextir/Interests

56.306

46.648

SB

3409 20091119-0082 Ursula Nitschke

Vextir/Interests

56.311

3410 20091028-0059 Benedikt Hoheisel

Vextir/Interests

56.321

56.321

SB

3411 20090902-0056 Gero Heidgen

Vextir/Interests

56.354

18.737

SB

3412 20091216-0263 Werner Welther

Vextir/Interests

56.381

4.645

SB

3413 20091222-0688 Erwin Faak

Vextir/Interests

56.409

55.902

SB

3414 20100105-0724 Manfred Bode

Vextir/Interests

56.415

35.102

SB

3415 20091229-0194 Klaus Laute

Vextir/Interests

56.418

26.217

SB

3416 20091127-0009 Alexander Croonen

Vextir/Interests

56.430

41.751

SB

3417 20100104-1550 Thomas Knoop

Vextir/Interests

56.467

45.613

SB

3418 20091215-0166 Wolfgang Schartl

Vextir/Interests

56.479

22.161

SB

3419 20091019-0039 Uwe Knorr

Vextir/Interests

56.523

3420 20090929-0051 Friederike Liegel

Vextir/Interests

56.523

3421 20091027-0004 Mathias Götz

Vextir/Interests

56.523

56.523

SB

3422 20091220-0450 Anita Wilbrandt

Vextir/Interests

56.540

45.252

SB

3423 20100103-0214 Alice Thielecke Jordan

Vextir/Interests

56.540

12.427

SB

3424 20100105-1351 Klaus Martin Alfter

Vextir/Interests

56.552

48.936

SB

3425 20091217-0576 Manuela Löckmann

Vextir/Interests

56.614

20.898

SB

3426 20091207-0167 Eva marie Lohner

Vextir/Interests

56.616

50.104

SB

3427 20091125-0090 Philipp Krakau

Vextir/Interests

56.640

47.303

SB

3428 20100105-0223 Karsten Kujath

Vextir/Interests

56.677

56.677

SB

3429 20091109-0111 Markus Auerbach

Vextir/Interests

56.679

56.679

SB

3430 20091016-0006 Jörg Prause

Vextir/Interests

56.679

56.679

SB

3431 20091228-0234 Mrs. Maria König

Vextir/Interests

56.682

54.485

SB

3432 20091214-0157 Sieland Claudia

Vextir/Interests

56.687

52.702

SB

3433 20100102-0668 Anja Fischer

Vextir/Interests

56.692

3434 20091231-0120 Evi Goehl

Vextir/Interests

56.706

46.389

SB

3435 20100104-1753 Thomas Friedrich

Vextir/Interests

56.712

28.356

SB

3436 20091217-0374 Andrea Winterwerber

Vextir/Interests

56.716

21.976

SB

3437 20100102-0509 Ulf Braun

Vextir/Interests

56.723

53.214

SB

3438 20091224-0013 Renate Scholl

Vextir/Interests

56.723

47.125

SB

3439 20091118-0057 Hans Kruppa

Vextir/Interests

56.728

46.547

SB

3440 20090910-0175 Marquardt Peter

Vextir/Interests

56.755

54.775

SB

3441 20091227-0123 Thomas Martiny

Vextir/Interests

56.782

46.702

SB

3442 20091227-0261 Torsten Schulze

Vextir/Interests

56.797

19.571

SB

3443 20090907-0281 Karsten krause

Vextir/Interests

56.843

56.729

SB

3444 20091220-0031 Renate Simon

Vextir/Interests

56.848

44.973

SB

3445 20091214-0047 Rene Haustein

Vextir/Interests

56.861

56.692

SB

3446 20091216-0241 Daniel Chazad

Vextir/Interests

56.861

53.795

SB

3447 20091223-0071 Drik Berger

Vextir/Interests

56.877

48.594

SB

3448 20091223-0249 Thomas Brenk

Vextir/Interests

56.910

44.029

SB

3449 20091220-0817 Yvonne Apitz

Vextir/Interests

56.921

16.045

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3393 20091109-0107 Jurgen Eichelmann

113 gr. / Art. 113

Bls 61 of 514

15.478

H

H

H
H

19.568

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

3450 20100105-0012 Peter Hanke

Vextir/Interests

56.963

47.807

SB

3451 20090907-0004 Johannes Bemerburg

Vextir/Interests

56.993

56.993

SB

3452 20091214-0166 Helke Wagner

Vextir/Interests

57.009

57.009

SB

3453 20090909-0022 Monika Josefine Pilgram

Vextir/Interests

57.031

41.477

SB

3454 20091220-0136 Lars Mentrup

Vextir/Interests

57.102

25.889

SB

3455 20091223-0092 Christoph Mertens

Vextir/Interests

57.105

1.447

SB

3456 20100104-0154 Tobias Stoll

Vextir/Interests

57.115

53.986

SB

3457 20091029-0007 Katharina Sommer

Vextir/Interests

57.142

44.592

SB

3458 20090914-0050 Sandra Tober

Vextir/Interests

57.168

56.118

SB

3459 20091019-0012 Siegfried Werner

Vextir/Interests

57.169

57.169

SB

3460 20100104-0987 Volker Fürschbach

Vextir/Interests

57.171

44.201

SB

3461 20091227-0149 Walburga Cecil

Vextir/Interests

57.190

43.954

SB

3462 20091221-0077 Gabriele Heidmeyer

Vextir/Interests

57.200

55.675

SB

3463 20100104-1088 Hans Schiefner

Vextir/Interests

57.244

55.133

SB

3464 20091208-0043 Wilhelm Heinen

Vextir/Interests

57.289

57.289

SB

3465 20100105-0033 Erwin Kwapik

Vextir/Interests

57.369

3466 20091218-0379 Gabriele Wand

Vextir/Interests

57.369

3467 20091209-0264 Wolfgang Backs

Vextir/Interests

57.369

3468 20100102-0044 Holger Funke

Vextir/Interests

3469 20100103-0145 Gabriele Schulz

Vextir/Interests

3470 20090828-0004 Stefan Konersmann

H
H
SB

57.369

3.825

SB

57.369

44.196

SB

Vextir/Interests

57.369

57.296

SB

3471 20090914-0122 Gardeler Laszlo

Vextir/Interests

57.369

57.369

SB

3472 20091222-0182 Kern Johann

Vextir/Interests

57.369

3473 20091002-0038 Moira Giese

Vextir/Interests

57.386

38.439

SB

3474 20090916-0125 Michael Bucher

Vextir/Interests

57.405

3475 20091116-0062 Jochen Gross

Vextir/Interests

57.413

3476 20091210-0054 Eckhard Schattke

Vextir/Interests

57.442

48.532

SB

3477 20091207-0082 Jens Dlevorn

Vextir/Interests

57.445

57.445

SB

3478 20091218-0343 Hermann Stübner

Vextir/Interests

57.486

57.486

S

3479 20100104-1895 Petra Liebig

Vextir/Interests

57.501

45.550

SB

3480 20090917-0079 Milnikel Sven

Vextir/Interests

57.504

3481 20091127-0090 Michael Futterer

Vextir/Interests

57.515

44.792

SB

3482 20090910-0101 Torben Hamme

Vextir/Interests

57.531

45.838

SB

3483 20100104-0535 Ernst Schwindl

Vextir/Interests

57.538

47.892

SB

3484 20090923-0077 Margareite Merkel

Vextir/Interests

57.538

53.945

SB

3485 20090917-0001 Hans Águst Berg

Vextir/Interests

57.538

47.242

SB

3486 20090916-0012 Theodor Brockweber

Vextir/Interests

57.538

50.471

SB

3487 20091208-0056 Sebastian Lutz

Vextir/Interests

57.559

17.784

SB

3488 20090924-0065 Carsten Woehler

Vextir/Interests

57.591

3489 20090907-0208 Hans Mohr

Vextir/Interests

57.591

56.768

SB

3490 20091221-0052 Markus Köstlin

Vextir/Interests

57.608

57.608

SB

3491 20090928-0039 Kiebjiess Jens

Vextir/Interests

57.613

57.613

SB

3492 20091228-0566 Sven Hesse

Vextir/Interests

57.643

45.890

SB

3493 20091222-1076 Martin Stoever

Vextir/Interests

57.667

21.203

SB

3494 20091231-0141 Wiebke Deimann

Vextir/Interests

57.669

57.281

SB

3495 20091230-0040 Erich FINK

Vextir/Interests

57.672

53.661

SB

3496 20091001-0036 Monika Sauer

Vextir/Interests

57.684

55.135

SB

3497 20100104-1466 Peter Tholen

Vextir/Interests

57.716

7.356

SB

3498 20091123-0040 Ulrike Wegner

Vextir/Interests

57.735

47.562

SB

3499 20091227-0508 Viktor Liskin

Vextir/Interests

57.743

44.661

SB

3500 20090923-0089 Thomas Vollmer

Vextir/Interests

57.775

47.125

SB

3501 20091223-0485 Thorsten Weddig

Vextir/Interests

57.785

28.564

SB

3502 20091222-0348 Ulrike Meyer zu Allendorf

Vextir/Interests

57.807

45.956

SB

3503 20090929-0031 Kai Teute

Vextir/Interests

57.812

3504 20100104-1517 Marc Pfitzer

Vextir/Interests

57.845

55.675

SB

3505 20100103-0434 Sebastian Ross

Vextir/Interests

57.850

20.903

SB

3506 20091229-0557 Becker Nikolai

Vextir/Interests

57.860

45.946

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

57.369

Bls 62 of 514

H
H
H

H

H

19.575

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

57.875

57.875

SB

3508 20090911-0023 Andrea Nelius

Vextir/Interests

57.900

57.900

SB

3509 20090902-0030 Thorsten Dicke Wentrup

Vextir/Interests

57.911

53.443

SB

3510 20091223-0273 Manuela Pressmann

Vextir/Interests

57.917

20.815

SB

3511 20100104-1626 Gerog Möhlenkamp

Vextir/Interests

57.927

57.927

SB

3512 20091119-0002 Gerd-Rainer Piehl

Vextir/Interests

57.971

50.351

SB

3513 20100104-0929 Mathias Gloyna

Vextir/Interests

58.021

58.021

SB

3514 20091221-0692 Monika Sach

Vextir/Interests

58.032

10.621

SB

3515 20100104-1316 Christian Resch

Vextir/Interests

58.032

56.973

SB

3516 20091221-0867 Matthias James Meyer

Vextir/Interests

58.053

27.026

SB

3517 20091123-0083 Anke Julich

Vextir/Interests

58.054

45.965

SB

3518 20090904-0043 Jurgen Grundgeir

Vextir/Interests

58.068

50.710

SB

3519 20090903-0091 Hans Jürgen Lübker

Vextir/Interests

58.087

47.271

SB

3520 20100105-0019 Dietmar Gärtner

Vextir/Interests

58.134

55.595

SB

3521 20090903-0073 Wolfgang Rottenhofer

Vextir/Interests

58.136

58.136

SB

3522 20100104-1350 Tino Muller

Vextir/Interests

58.154

58.154

SB

3523 20090904-0005 Eva Wilheim

Vextir/Interests

58.154

58.154

SB

3524 20091130-0001 Renate Czaika

Vextir/Interests

58.158

40.109

SB

3525 20091106-0118 Dieter Barkösius

Vextir/Interests

58.263

55.435

SB

3526 20090908-0123 Armin Zimmermann

Vextir/Interests

58.300

58.300

SB

3527 20091215-0163 Jan Hendrik Brölsch

Vextir/Interests

58.300

5.156

SB

3528 20100102-0969 Thilo Jezewski

Vextir/Interests

58.313

35.386

SB

3529 20091227-0942 Hans Küpper

Vextir/Interests

58.327

26.757

SB

3530 20091222-0643 Sylvio Behrendt

Vextir/Interests

58.352

58.352

SB

3531 20091221-0433 Sandro Franke

Vextir/Interests

58.354

44.313

SB

3532 20091229-0551 Georg Krieg

Vextir/Interests

58.383

54.375

SB

3533 20091106-0100 Eckard Wahlers

Vextir/Interests

58.384

48.679

SB

3534 20100104-0784 Andreas Harneidt

Vextir/Interests

58.384

46.359

SB

3535 20091230-0616 Johanna Bochardt

Vextir/Interests

58.423

57.264

SB

3536 20100104-0818 Ernst Weingarten

Vextir/Interests

58.433

50.332

SB

3537 20100104-0778 Julian Lohr

Vextir/Interests

58.435

12.679

SB

3538 20091217-0495 Veronika Taefler

Vextir/Interests

58.479

22.369

SB

3539 20100104-1185 Thomas Hawlitzky

Vextir/Interests

58.498

58.498

SB

3540 20091208-0210 Viktor Ihly

Vextir/Interests

58.527

54.732

SB

3541 20091126-0011 Sawicki Slawomir

Vextir/Interests

58.554

43.778

SB

3542 20091216-0086 Felix Walther

Vextir/Interests

58.557

21.384

SB

3543 20091222-1107 Matthias Rössig

Vextir/Interests

58.559

3544 20100104-1392 Volker Wendt

Vextir/Interests

58.562

45.418

SB

3545 20091228-1001 Volker Rebmann

Vextir/Interests

58.593

1.692

3546 20091224-0389 Harald Jentzsch

Vextir/Interests

58.674

2.432

2.090

SB

3547 20091221-1092 Manuela Schmelzer

Vextir/Interests

58.696

23.437

SB

3548 20100105-1788 Norman Eichelbaum

Vextir/Interests

58.730

22.467

SB

3549 20090908-0177 Timo Sur

Vextir/Interests

58.775

54.947

SB

3550 20100102-0876 Ralf Schulze

Vextir/Interests

58.784

7.062

SB

3551 20091223-0679 Lars-Eric Moeller

Vextir/Interests

58.804

58.804

SB

3552 20100102-1004 Siering Margatrete

Vextir/Interests

58.814

H

3553 20091218-0071 Alexander Simnonia

Vextir/Interests

58.838

AF

3554 20091008-0010 Axel Stender

Vextir/Interests

58.838

52.053

SB

3555 20100105-0731 Marcel Bode

Vextir/Interests

58.879

55.731

SB

3556 20091222-0919 Stefan Clotz

Vextir/Interests

58.895

26.474

SB

3557 20091218-0499 Jens Ehlers

Vextir/Interests

58.928

57.880

SB

3558 20100105-1125 Hans Joachim Wenzel

Vextir/Interests

58.939

58.939

SB

3559 20091227-0585 Dietmar Prause

Vextir/Interests

58.939

21.546

SB

3560 20091227-0467 Hans Joachim Zufle

Vextir/Interests

58.943

58.943

SB

3561 20091228-0440 Guitton Anne-Sophie

Vextir/Interests

58.945

46.161

SB

3562 20091209-0158 Annette Stannat

Vextir/Interests

58.963

58.378

SB

3563 20091202-0017 Gregor Thomas

Vextir/Interests

58.994

58.994

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3507 20091029-0050 Raquel Alaez Almeida

Bls 63 of 514

H
19.575

8.934
644.418

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

59.004

22.572

SB

3565 20091224-0400 Sebastian Trojahn

Vextir/Interests

59.007

47.227

SB

3566 20091208-0127 Hans-Jurgen Buddrus

Vextir/Interests

59.016

59.016

SB

3567 20090908-0069 Peter Engelniederhammer

Vextir/Interests

59.036

58.268

SB

3568 20091214-0123 Björn Stoeck

Vextir/Interests

59.065

32.330

SB

3569 20100102-0156 Bernhard Fichtner

Vextir/Interests

59.154

59.154

SB

3570 20090921-0021 Sonja Liebert

Vextir/Interests

59.168

12.816

SB

3571 20091231-0202 Karin Scherf

Vextir/Interests

59.175

59.175

SB

3572 20091218-0143 Miriam Alb

Vextir/Interests

59.180

22.971

SB

3573 20091126-0093 Martin Mayer

Vextir/Interests

59.202

59.202

SB

3574 20091221-0102 Moritz Bürger

Vextir/Interests

59.212

24.748

SB

3575 20091211-0075 Andreas Baunmann

Vextir/Interests

59.222

8.715

SB

3576 20091112-0049 Brigitte Köchling

Vextir/Interests

59.231

3577 20090907-0333 Laszlo Madaras Janosy

Vextir/Interests

59.231

54.932

SB

3578 20100105-1385 Ulrich Nase

Vextir/Interests

59.231

46.621

SB

3579 20091029-0009 Frank Klingelstein

Vextir/Interests

59.231

59.231

SB

3580 20090923-0148 Christian Frank

Vextir/Interests

59.231

41.576

SB

3581 20100102-0322 Andreas Brinkmann

Vextir/Interests

59.231

41.798

SB

3582 20091217-0533 Vera Dill

Vextir/Interests

59.231

59.231

SB

3583 20091217-0646 Willi Wegemann

Vextir/Interests

59.231

38.918

SB

3584 20091124-0076 Patricia Weiss

Vextir/Interests

59.231

3585 20100103-0372 Markus Vollmerhaus

Vextir/Interests

59.231

3586 20091125-0029 Rainer Grotkasten

Vextir/Interests

59.231

53.754

SB

3587 20090930-0052 Gerd Sieger

Vextir/Interests

59.231

56.755

SB

3588 20091221-0110 Katharina Schmidt

Vextir/Interests

59.231

46.538

SB

3589 20100104-0014 Grieser Klaus

Vextir/Interests

59.231

3590 20100105-0544 Thomas Egle

Vextir/Interests

59.256

46.242

SB

3591 20091117-0015 Horst Mohr

Vextir/Interests

59.263

58.604

SB

3592 20100104-0376 Dietmar Adrian

Vextir/Interests

59.281

59.281

SB

3593 20091222-0821 Vaassen Eva Maria

Vextir/Interests

59.315

53.365

SB

3594 20091215-0235 Robin Behr

Vextir/Interests

59.357

59.357

SB

3595 20090901-0070 Dieter Nuss

Vextir/Interests

59.384

57.682

SB

3596 20100104-1079 Norbert Kopp

Vextir/Interests

59.391

55.135

SB

3597 20091213-0046 Andreas Wahl

Vextir/Interests

59.403

58.107

SB

3598 20100104-1281 Katrin Kurtz

Vextir/Interests

59.418

50.681

SB

3599 20090914-0276 Roman Blaschkowski

Vextir/Interests

59.445

56.237

SB

3600 20100102-0218 Angelika Schwarz

Vextir/Interests

59.450

56.755

SB

3601 20100102-0208 Dieter Schwarz

Vextir/Interests

59.450

56.755

SB

3602 20091215-0407 Daniel Truppat

Vextir/Interests

59.452

9.947

SB

3603 20100104-1596 Marcus Apel

Vextir/Interests

59.459

59.459

SB

3604 20091001-0008 Breun Herbert

Vextir/Interests

59.464

3605 20090910-0200 Uwe Heinsohn

Vextir/Interests

59.471

59.471

SB

Vextir/Interests

59.493

Vextir/Interests

59.494

59.494

SB

3608 20091030-0095 Elke Schmidt

Vextir/Interests

59.494

59.494

SB

3609 20091210-0102 Reiner Matzeit

Vextir/Interests

59.510

50.593

SB

3610 20091227-0741 Rolf Einig

Vextir/Interests

59.527

3611 20091227-0886 Kerstin Schubert

Vextir/Interests

59.528

987

SB

3612 20091127-0078 Michael Menschner

Vextir/Interests

59.564

49.872

SB

3613 20091222-0265 Kismann-Horst, Beate

Vextir/Interests

59.564

3614 20091125-0039 Rolf Dreyer

Vextir/Interests

59.593

57.900

SB

3615 20091224-0359 Thomas Barmeyer

Vextir/Interests

59.618

54.829

SB

3616 20091111-0012 Giuseppe Tricarico

Vextir/Interests

59.630

48.251

SB

3617 20091117-0124 Ramona Eytzinger

Vextir/Interests

59.652

3618 20091224-0124 Burkhard Bach

Vextir/Interests

59.701

23.207

SB

3619 20091026-0070 Walter Speidel

Vextir/Interests

59.706

59.706

SB

Wolfgang Mommsen and Maria
Hansknecht
3607 20091030-0091 Walter Schmidt
3606 20091223-0074

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3564 20091218-0487 Grit Staps

Bls 64 of 514

H

H
H

H

H

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

59.714

54.054

SB

3621 20091126-0010 Reinhild Löbrich-Mannhart

Vextir/Interests

59.723

55.848

SB

3622 20090921-0039 Gunter Loibl

Vextir/Interests

59.726

1.034

SB

3623 20090902-0009 Torsten Kohl

Vextir/Interests

59.726

59.726

SB

3624 20091116-0098 Aleksandra Schwarzrock

Vextir/Interests

59.726

32.128

SB

3625 20090907-0326 Kai Temming

Vextir/Interests

59.726

3626 20090921-0023 Mickael Stern

Vextir/Interests

59.733

57.115

SB

3627 20100102-0132 Ulrike Kunze

Vextir/Interests

59.738

40.177

SB

3628 20100105-0860 Markus Leyener

Vextir/Interests

59.742

15.813

SB

3629 20091221-0353 Holger Schwolow

Vextir/Interests

59.755

8.497

SB

3630 20100105-0333 Maike Mumm

Vextir/Interests

59.780

3631 20090910-0191 Mrosk Reinhard

Vextir/Interests

59.818

59.818

SB

3632 20091220-0339 Dora Schmidt

Vextir/Interests

59.830

59.830

SB

3633 20091223-0067 Matthias Vincenz

Vextir/Interests

59.846

59.845

SB

3634 20091105-0060 Steffi Gacek

Vextir/Interests

59.847

26.085

SB

3635 20091222-0972 Tobias Bock

Vextir/Interests

59.862

47.879

SB

3636 20091222-0074 Walter Mager

Vextir/Interests

59.872

37.994

SB

3637 20091222-0188 Marc Emmerich

Vextir/Interests

59.904

22.736

SB

3638 20091224-0349 Roland Holpp

Vextir/Interests

59.907

55.675

SB

3639 20091228-0288 Mathias Menzel

Vextir/Interests

59.972

27.974

SB

3640 20090902-0073 Christian Kriependorf

Vextir/Interests

59.989

29.597

SB

3641 20100102-0924 Robert Kluge

Vextir/Interests

59.992

58.943

SB

3642 20091218-0142 Karl-Heinz Scholz

Vextir/Interests

59.995

59.995

SB

3643 20091215-0050 Roland Runge

Vextir/Interests

60.051

60.051

SB

3644 20091220-0337 Thomas Klötzer

Vextir/Interests

60.061

49.874

SB

3645 20091214-0028 Sascha Welker

Vextir/Interests

60.072

12.135

SB

3646 20091104-0060 Daniel Schuetz

Vextir/Interests

60.077

59.850

SB

3647 20090908-0132 Mathias Kahrs

Vextir/Interests

60.124

3648 20090902-0036 Ralf-Rudiger Nowak

Vextir/Interests

60.126

60.126

SB

3649 20091220-0719 Wolfgang Herzog

Vextir/Interests

60.153

60.153

SB

3650 20091217-0459 Roman Holderbach

Vextir/Interests

60.158

22.709

SB

3651 20091130-0038 Torsten Dreykluft

Vextir/Interests

60.237

60.237

SB

3652 20090914-0229 Manfred Hermann

Vextir/Interests

60.237

3653 20091111-0094 Wolfgang Gehle

Vextir/Interests

60.246

57.538

SB

3654 20100104-1306 Christoph Stoiber

Vextir/Interests

60.288

3655 20091126-0039 Christine Dauer

Vextir/Interests

60.303

28.911

SB

3656 20100105-0716 Martin Brandt

Vextir/Interests

60.314

20.873

SB

3657 20091222-0465 Andre wokittel

Vextir/Interests

60.344

24.168

SB

3658 20091125-0034 Doris Dreyer

Vextir/Interests

60.361

58.499

SB

3659 20091221-0478 Tuure Y. Döring

Vextir/Interests

60.371

28.013

SB

3660 20091222-0327 Tobias Drews

Vextir/Interests

60.391

29.718

SB

3661 20091224-0294 Christine Schnabel

Vextir/Interests

60.393

20.873

SB

3662 20090826-0036 Josef Kolonko

Vextir/Interests

60.395

55.375

SB

3663 20100104-1043 Thomas Dagefoerde

Vextir/Interests

60.406

51.119

SB

3664 20100104-0758 Achim Duhr

Vextir/Interests

60.471

60.471

SB

3665 20091223-0301 Jacqueline Lange

Vextir/Interests

60.513

27.595

SB

3666 20100105-0525 Corinna Nohn

Vextir/Interests

60.532

47.505

SB

3667 20091020-0087 Christa Beck

Vextir/Interests

60.542

52.615

SB

3668 20091124-0008 Rainer Miederer

Vextir/Interests

60.547

1.696

SB

3669 20091027-0018 Paul Klepser

Vextir/Interests

60.556

60.556

SB

3670 20091227-0378 Hagen Siegemund

Vextir/Interests

60.556

60.556

SB

3671 20091228-0434 Thomas Hölzel

Vextir/Interests

60.576

57.865

SB

3672 20091223-0146 Jan Schubert

Vextir/Interests

60.581

3673 20090915-0049 Michael Bisle

Vextir/Interests

60.606

45.548

SB

3674 20091019-0067 Thomas Arts

Vextir/Interests

60.652

1.048

SB

3675 20100102-0380 Denis Kaspers

Vextir/Interests

60.655

60.082

SB

3676 20091220-0297 Evelin Galle

Vextir/Interests

60.660

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3620 20091220-0363 Müller Claudia

Bls 65 of 514

1.995

H

H

H

H
H

19.575

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

60.704

59.968

SB

3678 20091014-0048 Gisela Brand

Vextir/Interests

60.754

60.415

SB

3679 20091110-0008 Peter Engelmann

Vextir/Interests

60.786

60.740

SB

3680 20091221-0467 Konrad Menzel

Vextir/Interests

60.787

27.703

SB

3681 20091119-0048 Klaus Bretthauer

Vextir/Interests

60.792

56.499

SB

3682 20091224-0211 Hei-Suk Ra

Vextir/Interests

60.806

11.946

SB

3683 20100105-0068 Stephan Sommer

Vextir/Interests

60.816

47.039

SB

3684 20091222-1010 Alexandra Zisler

Vextir/Interests

60.826

60.826

SB

3685 20091217-0659 Arne Dominik Pankratz

Vextir/Interests

60.831

28.784

SB

3686 20091209-0107 Katrin Storch-Neubacher

Vextir/Interests

60.836

45.157

SB

3687 20091012-0057 Mago Csilla

Vextir/Interests

60.853

60.853

SB

3688 20091217-0079 Leon Houdret

Vextir/Interests

60.864

57.103

SB

3689 20091222-0032 Michéle Jahn

Vextir/Interests

60.869

43.441

SB

3690 20090910-0190 Mrosk Martha

Vextir/Interests

60.887

60.887

SB

3691 20091124-0063 Hartmut Heimrich

Vextir/Interests

60.906

51.899

SB

3692 20091217-0682 Ingrid Kramer

Vextir/Interests

60.923

3693 20090907-0339 Joachim Landes

Vextir/Interests

60.923

60.923

SB

3694 20091001-0012 Adda Lehmann

Vextir/Interests

60.923

13.285

SB

3695 20091208-0189 Gabriele Lulkiewicz

Vextir/Interests

60.923

30.461

SB

3696 20090910-0058 Martin Schöfthaler

Vextir/Interests

60.923

60.923

SB

3697 20090907-0186 Frank Pötter

Vextir/Interests

60.923

60.923

SB

3698 20091026-0015 Hartmut Kirsten

Vextir/Interests

60.923

45.629

SB

3699 20091209-0164 Christoph Katzenberger

Vextir/Interests

60.923

55.846

SB

3700 20091209-0248 Hellmut Schlieper

Vextir/Interests

60.923

52.263

SB

3701 20090917-0081 Thomas Engelhardt

Vextir/Interests

60.928

60.928

SB

3702 20100102-0869 Daniela Zocher

Vextir/Interests

60.935

60.283

SB

3703 20091222-0599 Markus Ontrup

Vextir/Interests

60.953

19.123

SB

3704 20091102-0024 Gudrun Thies

Vextir/Interests

60.953

46.689

SB

3705 20100103-0303 Sabine Köhl

Vextir/Interests

60.982

44.426

SB

3706 20091202-0079 Frank Stassenburg

Vextir/Interests

61.007

23.354

SB

3707 20091104-0069 Niels-Ole Linne-Heidelmann

Vextir/Interests

61.043

44.699

SB

3708 20090923-0072 Klaus Merkel

Vextir/Interests

61.092

56.892

SB

3709 20100102-0175 Jürgen Nowack

Vextir/Interests

61.094

60.246

SB

3710 20091220-0017 Nils Joachim

Vextir/Interests

61.144

2.493

SB

3711 20091207-0094 Jens Millack

Vextir/Interests

61.204

60.550

SB

3712 20100104-1989 Mike Kienbaum

Vextir/Interests

61.210

59.686

SB

3713 20091223-0359 Jens Hermann

Vextir/Interests

61.241

22.503

SB

3714 20100104-1196 Christian Kiffer

Vextir/Interests

61.244

24.462

SB

3715 20091220-0617 Björn Heinze

Vextir/Interests

61.261

22.374

SB

3716 20091224-0307 Heidrun Naumann

Vextir/Interests

61.298

61.298

SB

3717 20091221-0190 Karin Lang

Vextir/Interests

61.300

61.300

SB

3718 20091227-0141 Henrik Dorn

Vextir/Interests

61.320

12.411

SB

3719 20091216-0491 Mirko Siebold

Vextir/Interests

61.440

3720 20100104-1704 Inge Voigt

Vextir/Interests

61.461

8.162

SB

3721 20091218-0554 Denis Sturm

Vextir/Interests

61.461

28.292

SB

3722 20091124-0150 Ulrike Schneider-Volz

Vextir/Interests

61.488

3723 20091222-1054 Stephan Ruppel

Vextir/Interests

61.522

10.797

SB

3724 20091123-0011 Axel Pöllmann

Vextir/Interests

61.564

61.564

SB

3725 20091021-0002 Ole Bischof

Vextir/Interests

61.569

51.092

SB

3726 20091229-0432 Sebastian Bähr

Vextir/Interests

61.571

3727 20091005-0029 Heike Moser

Vextir/Interests

61.578

3728 20100104-1670 Karin Philipp

Vextir/Interests

61.600

3729 20090924-0011 Wolfgang Missweit

Vextir/Interests

61.610

3730 20091126-0101 Manfred Gloyna

Vextir/Interests

61.618

61.618

SB

3731 20091217-0360 Christoph Thomas Rasper

Vextir/Interests

61.623

22.748

SB

3732 20091126-0016 Michael Schwarz

Vextir/Interests

61.627

49.478

SB

3733 20091218-0199 Erwin Wiemer

Vextir/Interests

61.664

60.677

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3677 20091227-0302 Edith Engelsberg

Bls 66 of 514

H

H

H

SB
57.860

SB
H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

61.676

61.018

SB

3735 20100102-0816 Ludwig Ramscheid

Vextir/Interests

61.703

55.648

SB

3736 20090914-0205 Burkhard Neumann

Vextir/Interests

61.716

61.716

SB

3737 20091117-0050 Angelika Kutschale

Vextir/Interests

61.718

48.310

SB

3738 20091229-0306 Eva Helma Worf

Vextir/Interests

61.725

28.837

SB

3739 20091208-0030 Harry Kopf

Vextir/Interests

61.740

61.080

SB

3740 20090908-0081 Christiane Nagel

Vextir/Interests

61.769

60.293

SB

3741 20100104-0235 Wolfgang Novak

Vextir/Interests

61.769

59.863

SB

3742 20100103-0396 Thomas Flöttmann

Vextir/Interests

61.794

3743 20090915-0095 Juergen Schuler

Vextir/Interests

61.828

3744 20090910-0202 Wolfgang Lotz

Vextir/Interests

61.884

3745 20090907-0190 Kai Grimmel

Vextir/Interests

61.926

3746 20091202-0053 Michael Gudelius

Vextir/Interests

61.938

59.231

SB

3747 20090914-0263 Juergen Schwarz

Vextir/Interests

61.938

61.938

SB

3748 20090827-0005 Martin Hastenteufel

Vextir/Interests

61.938

16.331

SB

3749 20090914-0135 Karin Adams

Vextir/Interests

61.970

60.774

SB

3750 20100102-0248 Dominik Wolf

Vextir/Interests

62.023

23.504

SB

3751 20091210-0058 Schroller Robert

Vextir/Interests

62.023

48.642

SB

3752 20091217-0194 Dirk Loeffler

Vextir/Interests

62.057

48.251

SB

3753 20091106-0056 Markus DiDio

Vextir/Interests

62.107

58.305

SB

3754 20091222-0971 Dieter Staender

Vextir/Interests

62.107

62.107

SB

3755 20091106-0140 August Henningsen

Vextir/Interests

62.141

43.880

SB

3756 20091027-0040 Doris masannek

Vextir/Interests

62.162

46.432

SB

3757 20091117-0051 Eberhard Mohr

Vextir/Interests

62.184

61.595

SB

3758 20091217-0007 Stefan Brunner

Vextir/Interests

62.236

6.246

SB

3759 20090911-0032 Helmut Kiener

Vextir/Interests

62.243

62.243

SB

3760 20091202-0038 Jurgen keissner

Vextir/Interests

62.268

52.228

SB

3761 20091105-0034 Markus Zwick

Vextir/Interests

62.282

62.282

SB

3762 20091227-0587 Klaus Hünerbein

Vextir/Interests

62.283

62.112

SB

3763 20091221-0041 Johannes Hiesinger

Vextir/Interests

62.332

61.007

SB

3764 20091123-0044 Barbel Gisa

Vextir/Interests

62.338

60.437

SB

3765 20090915-0114 Martin Fritzen

Vextir/Interests

62.429

62.429

SB

3766 20091215-0260 Patrick Beizermann

Vextir/Interests

62.456

61.864

SB

3767 20091118-0125 Heth Eckhard

Vextir/Interests

62.466

54.379

SB

3768 20091217-0410 Tobias Knabke

Vextir/Interests

62.470

48.517

SB

3769 20091223-0589 Alois Richthofer

Vextir/Interests

62.471

62.471

SB

3770 20091222-0430 Ines Göckeritz

Vextir/Interests

62.473

21.763

SB

3771 20090930-0011 Angela Schöll

Vextir/Interests

62.476

62.476

SB

3772 20090907-0112 Homeier Hermann Josef

Vextir/Interests

62.485

62.485

SB

3773 20091126-0027 Gerhard Fenzi

Vextir/Interests

62.490

62.810

SB

3774 20091214-0224 Stefan Brummer

Vextir/Interests

62.544

49.468

SB

3775 20100104-1609 Detlef Hollstein

Vextir/Interests

62.547

23.518

SB

3776 20091221-1261 Christoph Altmann

Vextir/Interests

62.561

29.255

SB

3777 20091224-0258 Rita Roessing

Vextir/Interests

62.576

60.109

SB

3778 20091215-0488 Ulrich Wellhausen

Vextir/Interests

62.615

62.615

SB

3779 20100102-0783 Martin Kania

Vextir/Interests

62.615

53.543

SB

3780 20100105-0785 Klaus Deuter

Vextir/Interests

62.615

57.499

SB

3781 20100105-1076 Monika Deuter

Vextir/Interests

62.615

41.466

SB

3782 20091223-0112 Erkentrud Zimmerling

Vextir/Interests

62.629

62.629

SB

3783 20091208-0204 Christoph Stolz

Vextir/Interests

62.661

7.978

SB

3784 20090910-0071 Hartwig Milk

Vextir/Interests

62.679

62.679

SB

3785 20090928-0033 Martin Mittrich

Vextir/Interests

62.681

62.681

SB

3786 20091227-0308 Wolfgang Weisser

Vextir/Interests

62.681

62.681

SB

3787 20091222-0484 Andre Standke

Vextir/Interests

62.681

62.681

SB

3788 20091217-0008 Bernd Bühlmeyer

Vextir/Interests

62.688

30.333

SB

3789 20091221-1281 Heike Goericke-Ripperger

Vextir/Interests

62.693

51.272

SB

3790 20091227-0578 Gerd Müller

Vextir/Interests

62.706

57.804

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3734 20091222-0077 Daniel Lohmann

Bls 67 of 514

SB
24.599

SB
H
H

11.289

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

62.747

61.540

SB

3792 20090915-0094 Christoph Neusser

Vextir/Interests

62.759

62.336

SB

3793 20091026-0017 Anna Elisabeth Ott-Seidler

Vextir/Interests

62.776

60.522

SB

3794 20091125-0044 Mechthilde Bubb

Vextir/Interests

62.779

47.741

SB

3795 20091218-0513 Annett Erika Strietzel

Vextir/Interests

62.784

62.784

SB

3796 20090909-0053 Hasso Oesterhelt

Vextir/Interests

62.801

56.215

SB

3797 20091221-0180 Eckhard Schmitz

Vextir/Interests

62.852

21.738

SB

3798 20100105-0209 Melanie Rühling

Vextir/Interests

62.869

59.843

3799 20100104-0935 Simone Phontsch

Vextir/Interests

62.871

3800 20091218-0280 Harald Riedel

Vextir/Interests

62.879

45.692

SB

3801 20091218-0304 Christel Riedel

Vextir/Interests

62.879

59.494

SB

3802 20091216-0047 Matthias Vogt

Vextir/Interests

62.930

62.930

SB

3803 20091210-0115 Alexander Rappl

Vextir/Interests

62.947

55.912

SB

3804 20090928-0047 Becker Lieselotte

Vextir/Interests

63.001

59.616

SB

3805 20091012-0078 Rosemarie Dunkel

Vextir/Interests

63.014

52.287

SB

3806 20091220-0009 Roland Steinrücken

Vextir/Interests

63.052

27.385

SB

3807 20091208-0018 Silke Billinger

Vextir/Interests

63.060

47.813

SB

3808 20091227-0403 Michael Lackowski

Vextir/Interests

63.065

63.065

SB

3809 20091014-0047 Daniela Peluso

Vextir/Interests

63.080

49.974

SB

3810 20091028-0092 Julia Maren Natzel

Vextir/Interests

63.094

49.540

SB

3811 20091116-0049 Heiko Buck

Vextir/Interests

63.102

49.527

SB

3812 20091222-0637 Andreas Brust

Vextir/Interests

63.102

26.811

SB

3813 20091220-0355 Rainer Burgstaller

Vextir/Interests

63.102

24.433

SB

3814 20100104-1008 Renate Schöniger

Vextir/Interests

63.121

43.446

SB

3815 20091106-0054 Hermann Schindler

Vextir/Interests

63.165

49.527

SB

3816 20100104-1280 Andreas Schmitt

Vextir/Interests

63.175

3817 20091109-0006 Leonie Hacke

Vextir/Interests

63.187

45.978

SB

3818 20090922-0141 Manfred Schroll-Hartog

Vextir/Interests

63.212

63.212

SB

3819 20091218-0636 Tilo Zeissig

Vextir/Interests

63.216

63.216

S

3820 20091209-0214 Hajo Eckstein

Vextir/Interests

63.258

47.384

SB

3821 20100104-0018 Karl Seisenbacher

Vextir/Interests

63.270

63.270

SB

3822 20100102-0593 Mirko Strobel

Vextir/Interests

63.284

63.284

SB

3823 20100104-1943 Dennis Weber

Vextir/Interests

63.344

63.344

SB

3824 20091218-0257 Rolf Wentzell

Vextir/Interests

63.353

60.723

SB

3825 20091218-0623 Thomas Albertz

Vextir/Interests

63.358

33.365

SB

3826 20090907-0226 Jörgen Hamme

Vextir/Interests

63.394

63.394

SB

3827 20091222-0531 Christoph Krüger

Vextir/Interests

63.451

61.122

SB

3828 20091029-0038 Ludwig Busing

Vextir/Interests

63.461

42.864

SB

3829 20090901-0064 Oliver Hoppe

Vextir/Interests

63.461

3830 20091124-0107 Petra Eisenhardt

Vextir/Interests

63.461

3831 20090910-0079 Harmut Kampfer

Vextir/Interests

63.461

63.461

SB

3832 20090922-0002 Steffen Hillmann

Vextir/Interests

63.461

49.359

SB

3833 20090925-0035 Armin Kay

Vextir/Interests

63.490

63.490

SB

3834 20091106-0135 Georg Baumgartner

Vextir/Interests

63.512

63.512

SB

3835 20091002-0058 Dieter Hillen.

Vextir/Interests

63.527

62.613

SB

3836 20091217-0638 Thomas Winkler

Vextir/Interests

63.532

29.564

SB

3837 20090923-0022 Johannes Richter

Vextir/Interests

63.546

45.687

SB

3838 20090914-0264 Schickenberg Ingrid

Vextir/Interests

63.551

63.551

SB

3839 20100102-0219 Rudolf Schneiders

Vextir/Interests

63.563

52.385

SB

3840 20091221-0858 Kerstin Bohem

Vextir/Interests

63.602

62.112

SB

3841 20100104-0346 Ralf Maier

Vextir/Interests

63.619

58.510

SB

3842 20100105-0661 Krucker Bernd

Vextir/Interests

63.630

63.630

SB

3843 20091201-0114 Jens Holger Christen

Vextir/Interests

63.630

40.343

SB

3844 20091216-0276 Jörn Winkler

Vextir/Interests

63.641

29.788

SB

3845 20090909-0079 Holger Skrodzki

Vextir/Interests

63.647

61.144

SB

3846 20091218-0556 Stefan Glumpler

Vextir/Interests

63.664

24.960

SB

3847 20091220-0904 Ruth Altmann

Vextir/Interests

63.695

24.005

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3791 20091215-0535 Manuel Bork

Bls 68 of 514

SB
AF

62.370

H

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

63.698

29.302

SB

3849 20091230-1027 Catharina Horstmann

Vextir/Interests

63.729

30.593

SB

3850 20100104-1624 Martin Gomez Stevens

Vextir/Interests

63.729

22.492

SB

3851 20091106-0037 Oliver Römer

Vextir/Interests

63.740

3852 20090908-0068 Michael Kip

Vextir/Interests

63.742

63.742

SB

3853 20091222-0936 Heike Steeger

Vextir/Interests

63.742

62.162

SB

3854 20090907-0248 Sylwia Malkrab Kip

Vextir/Interests

63.742

63.742

SB

3855 20100104-1610 Martin Vhering

Vextir/Interests

63.742

59.459

SB

3856 20091006-0010 Norbert Wolf

Vextir/Interests

63.744

63.744

SB

3857 20091214-0109 Klaus Buttner

Vextir/Interests

63.744

63.744

SB

3858 20090922-0144 Joachim Kopp

Vextir/Interests

63.744

62.241

SB

3859 20091123-0109 Anni Gesemann

Vextir/Interests

63.766

63.766

SB

3860 20091126-0084 Sylvia Singer-Bayrle

Vextir/Interests

63.786

63.786

SB

3861 20091220-0123 Gudrun Vilmar-Patzak

Vextir/Interests

63.790

3862 20091218-0340 Jürgen Hörig

Vextir/Interests

63.790

25.342

SB

3863 20091222-0795 Lorenz von Bibra

Vextir/Interests

63.796

29.710

SB

3864 20091008-0027 Elisabeth Singendonk

Vextir/Interests

63.796

63.295

SB

3865 20091028-0080 Thomas Nehring

Vextir/Interests

63.800

40.541

SB

3866 20100105-0469 Christian Harlander

Vextir/Interests

63.810

22.728

SB

3867 20091215-0524 Harald Schmidt

Vextir/Interests

63.817

62.251

SB

3868 20100102-0515 Felix Traier

Vextir/Interests

63.820

50.175

SB

3869 20100104-0884 Peter Bulla

Vextir/Interests

63.896

60.865

SB

3870 20090908-0111 Alfred Machauer

Vextir/Interests

63.903

60.048

SB

3871 20091111-0025 Sebastian Detert

Vextir/Interests

63.905

52.805

SB

3872 20091002-0035 Vera Chrobok

Vextir/Interests

63.910

51.803

SB

3873 20090915-0059 Christine Willmertinger

Vextir/Interests

63.937

63.651

SB

3874 20100104-0474 Thomas Paul

Vextir/Interests

63.947

54.171

SB

3875 20091019-0078 Guenther Plassmeier

Vextir/Interests

63.969

63.969

SB

3876 20091201-0054 Christian Wurdemann

Vextir/Interests

64.008

63.783

SB

3877 20100104-0772 Maria Franken

Vextir/Interests

64.060

51.487

SB

3878 20091214-0014 Klemens Koelling

Vextir/Interests

64.079

64.062

SB

3879 20091215-0117 Robin Matzat

Vextir/Interests

64.081

30.006

SB

3880 20091210-0077 Anja Winter

Vextir/Interests

64.096

4.045

SB

3881 20100102-0949 Thomas Dietrich

Vextir/Interests

64.109

49.843

SB

3882 20091222-0482 Wolfgang Hennemeier

Vextir/Interests

64.113

60.864

SB

3883 20091215-0133 Christoph Schartl

Vextir/Interests

64.135

15.530

SB

3884 20091215-0271 Johannes Reinitz

Vextir/Interests

64.162

25.884

SB

3885 20091222-0765 Ryan Mähler

Vextir/Interests

64.165

8.324

SB

3886 20090915-0012 Hermann Zinn

Vextir/Interests

64.172

64.172

SB

3887 20100105-0287 Peter Klotz

Vextir/Interests

64.175

30.052

SB

3888 20091220-0586 Andreas Albrecht

Vextir/Interests

64.189

3.879

SB

3889 20100105-0582 Rolf Theissen

Vextir/Interests

64.233

46.454

SB

3890 20091217-0453 Hinrich Albers

Vextir/Interests

64.248

3891 20091106-0064 Regina Bober

Vextir/Interests

64.271

48.767

SB

3892 20091222-0923 Häussler Gerhard

Vextir/Interests

64.275

64.275

S

3893 20091216-0012 Roland Scholz

Vextir/Interests

64.280

30.018

SB

3894 20100104-0006 Thomas Schwartz

Vextir/Interests

64.307

56.184

SB

3895 20100105-0115 Eduard Meinhardt

Vextir/Interests

64.307

64.307

SB

3896 20091106-0113 Thomas Seibert

Vextir/Interests

64.307

63.955

SB

3897 20091022-0001 Eugen Schlizow

Vextir/Interests

64.307

64.307

SB

3898 20091229-0101 Michael Skel

Vextir/Interests

64.307

64.307

SB

3899 20090902-0064 Worm Roland

Vextir/Interests

64.307

48.231

SB

3900 20090917-0105 Jurgen Schmidt

Vextir/Interests

64.307

3901 20091214-0013 Stefan Gollan

Vextir/Interests

64.378

34.325

SB

3902 20091218-0102 Nawroth, Torsten

Vextir/Interests

64.422

26.078

SB

3903 20091202-0074 Klaus-Dieter Schafer

Vextir/Interests

64.441

34.623

SB

3904 20100104-0028 Markus Hartmann

Vextir/Interests

64.450

53.556

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3848 20091218-0214 Alexandra Naylor

Bls 69 of 514

H

H

63.800

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

64.468

60.395

SB

3906 20090921-0131 Holger Geis

Vextir/Interests

64.497

28.894

SB

3907 20091218-0551 Ingeborg Kramer-Weiss

Vextir/Interests

64.500

63.625

SB

3908 20091216-0220 Janet Krohn

Vextir/Interests

64.575

24.853

SB

3909 20091220-0502 Daniel Heller

Vextir/Interests

64.583

51.387

SB

3910 20100103-0338 Dominik Pauw

Vextir/Interests

64.590

55.174

SB

3911 20100104-0010 Christian Wolf

Vextir/Interests

64.595

30.224

SB

3912 20100104-1095 Christian Balla

Vextir/Interests

64.658

49.809

SB

3913 20091224-0242 Claudia Bogin

Vextir/Interests

64.710

25.814

SB

3914 20100104-1336 Hilmar Bunjes

Vextir/Interests

64.720

16.094

SB

3915 20091123-0100 Andrea Biehl

Vextir/Interests

64.729

54.335

SB

3916 20091223-0014 Philipp Karstens

Vextir/Interests

64.756

61.666

SB

3917 20091124-0163 Beate Geyer

Vextir/Interests

64.766

63.563

SB

3918 20091020-0075 Annemie Hinzen

Vextir/Interests

64.805

64.805

SB

3919 20090914-0169 Matthias Specht

Vextir/Interests

64.817

64.815

SB

3920 20100105-0268 Doris Moergel

Vextir/Interests

64.832

64.832

SB

3921 20091210-0002 Ilse Brentano

Vextir/Interests

64.839

64.839

SB

3922 20091210-0107 Marina Matzeit

Vextir/Interests

64.842

55.787

SB

3923 20091221-0303 Oswald Kotter

Vextir/Interests

64.847

3924 20091202-0075 Gustav Kuhn

Vextir/Interests

64.871

61.891

SB

3925 20100103-0120 Andrea Quere

Vextir/Interests

64.912

18.974

SB

3926 20100104-1605 Oliver Steinberg

Vextir/Interests

64.939

3927 20091014-0019 Manfred Nicklas

Vextir/Interests

64.939

64.939

SB

3928 20100103-0287 Sandra Grunbaum

Vextir/Interests

64.945

23.298

SB

3929 20091215-0161 Günther Hinze

Vextir/Interests

64.961

62.026

SB

3930 20091215-0229 Wolfgang Luig

Vextir/Interests

64.971

64.661

SB

3931 20091124-0045 Dieter Luckau

Vextir/Interests

64.991

64.473

SB

3932 20091109-0041 Matthias Faerber

Vextir/Interests

65.011

51.202

SB

3933 20090914-0201 Paul Martin

Vextir/Interests

65.027

55.729

SB

3934 20091124-0138 Kurt Ruf

Vextir/Interests

65.035

55.773

SB

3935 20091222-0004 Henning Mann

Vextir/Interests

65.049

28.028

SB

3936 20090904-0004 Rainer Muller

Vextir/Interests

65.066

47.491

SB

3937 20091207-0228 Holger Wenning

Vextir/Interests

65.098

65.098

SB

3938 20090903-0033 Jan Schwabe

Vextir/Interests

65.154

64.890

SB

3939 20091201-0099 Jens Erik Boerner

Vextir/Interests

65.159

64.766

SB

3940 20100102-0875 Peter Strauch

Vextir/Interests

65.164

65.164

SB

3941 20091230-1179 Wolfgang Utler

Vextir/Interests

65.177

50.117

SB

3942 20100105-0329 David Kaselow

Vextir/Interests

65.274

65.274

SB

3943 20091125-0079 Britta Scheerle

Vextir/Interests

65.336

3944 20100104-1827 Fleischmann Alois

Vextir/Interests

65.336

65.336

SB

3945 20091116-0061 Sonja Gross

Vextir/Interests

65.336

3946 20100104-0377 Roland Schmidt

Vextir/Interests

65.387

64.688

SB

3947 20091125-0072 Matthias Reeb

Vextir/Interests

65.387

56.514

SB

3948 20090907-0045 Elke Wehle

Vextir/Interests

65.426

74

SB

3949 20100102-0741 Horst Handel

Vextir/Interests

65.470

50.920

SB

3950 20091222-0238 Rudolf Denninger

Vextir/Interests

65.565

64.324

SB

3951 20090911-0152 Thomas Fischer

Vextir/Interests

65.602

65.602

SB

3952 20090909-0019 Ulrich von Hennigs

Vextir/Interests

65.661

65.661

SB

3953 20091125-0169 Scheiber Michael

Vextir/Interests

65.661

63.969

SB

3954 20091019-0082 Burkhard Lutter

Vextir/Interests

65.702

63.377

SB

3955 20091220-0632 Doris Henne

Vextir/Interests

65.719

64.873

SB

3956 20091221-0376 Thomas Petermann

Vextir/Interests

65.759

25.351

SB

3957 20091223-0172 Hannelore Keil

Vextir/Interests

65.815

65.815

SB

3958 20091220-0880 Gunter Weigand

Vextir/Interests

65.822

61.258

SB

3959 20091217-0384 Michel Balfanz

Vextir/Interests

65.830

20.135

SB

3960 20091117-0086 Herbert Albiez

Vextir/Interests

65.868

1.158

SB

3961 20090907-0143 Ursula Griebel

Vextir/Interests

65.873

64.653

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3905 20100105-0908 Daniel Gussmann

Bls 70 of 514

5.077

H

H
37.393

H
H

4.703

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

65.908

59.474

SB

3963 20091218-0629 Marko Schmidt

Vextir/Interests

65.913

65.913

SB

3964 20091104-0058 Arkadius Brczyk

Vextir/Interests

65.915

58.097

SB

3965 20100104-1802 Andreas Hansen

Vextir/Interests

65.935

28.285

SB

3966 20090901-0029 Thomas Prinz

Vextir/Interests

66.000

49.403

SB

3967 20091103-0017 Lambert Baudewig

Vextir/Interests

66.013

66.013

SB

3968 20091220-0260 Martina Schmid

Vextir/Interests

66.171

64.917

SB

3969 20091223-0177 Ralf Keil

Vextir/Interests

66.174

66.174

SB

3970 20091001-0055 Christian Felber

Vextir/Interests

66.213

43.027

SB

3971 20091112-0020 Kurt Schmidt

Vextir/Interests

66.216

59.544

SB

3972 20091220-0994 Torsten Beer

Vextir/Interests

66.320

32.096

SB

3973 20100104-0011 Karsten Brater

Vextir/Interests

66.330

33.000

SB

3974 20100104-1729 Juergen Bordasch

Vextir/Interests

66.338

25.303

SB

3975 20091029-0064 Guido Matthias Gersonde

Vextir/Interests

66.343

66.343

SB

3976 20091224-0278 Spagl Christa

Vextir/Interests

66.384

62.486

SB

3977 20090923-0093 Horst Orzol

Vextir/Interests

66.391

3978 20091123-0065 Marc Schneider

Vextir/Interests

66.399

66.399

SB

3979 20091020-0018 Stefan Meinke

Vextir/Interests

66.399

66.399

SB

3980 20091125-0139 Steffen Schröder

Vextir/Interests

66.399

66.399

SB

3981 20091111-0105 Sabina Litterscheid

Vextir/Interests

66.399

66.399

SB

3982 20091105-0084 Barbara Stelzl

Vextir/Interests

66.426

40.241

SB

3983 20090907-0095 Dieter Vogel

Vextir/Interests

66.489

53.426

SB

3984 20091218-0702 Jens Franke

Vextir/Interests

66.507

66.507

SB

3985 20090914-0188 Christian Schlitt

Vextir/Interests

66.534

54.743

SB

3986 20090908-0118 Matthias Jacker

Vextir/Interests

66.562

55.722

SB

3987 20090907-0293 Kraus Karl

Vextir/Interests

66.577

54.350

SB

3988 20091222-0427 Karlheinz Rohrbacher

Vextir/Interests

66.609

65.842

SB

3989 20100104-0650 Andreas Fahldiek

Vextir/Interests

66.631

64.998

SB

3990 20100104-0568 Klaus Streitberger

Vextir/Interests

66.644

66.644

SB

3991 20091008-0036 Udo Wachinger

Vextir/Interests

66.644

29.732

SB

3992 20100104-0094 Joachim Zeller

Vextir/Interests

66.663

3993 20100104-1654 Helmut Kablau

Vextir/Interests

66.677

3994 20091218-0447 Hans Juergen Gruener

Vextir/Interests

66.680

46.726

SB

3995 20090908-0157 Jean Claude Bisenius

Vextir/Interests

66.685

38.923

SB

3996 20091221-0283 Claudia Seiler

Vextir/Interests

66.724

24.848

SB

3997 20091218-0699 Michael Schrappe

Vextir/Interests

66.771

28.493

SB

3998 20100102-0926 Markus Maier

Vextir/Interests

66.780

52.236

SB

3999 20100104-0563 Melanie Heym

Vextir/Interests

66.792

976

SB

4000 20091215-0205 Christian Reinhardt

Vextir/Interests

66.812

63.783

SB

4001 20091127-0046 Ute Kaden

Vextir/Interests

66.813

46.740

SB

4002 20091126-0026 Bernd Kaden

Vextir/Interests

66.813

46.740

SB

4003 20091222-0446 Frank Bauer

Vextir/Interests

66.822

5.461

SB

4004 20091221-0557 Roland Zavaczki

Vextir/Interests

66.822

23.508

SB

4005 20090929-0052 Ernst Kleber

Vextir/Interests

66.846

61.733

SB

4006 20090907-0311 Stephan Hertel

Vextir/Interests

66.846

4007 20091126-0055 Kuhn Norbert

Vextir/Interests

66.846

63.465

SB

4008 20100103-0324 Daniel Tost

Vextir/Interests

66.846

66.846

SB

4009 20090929-0054 Ann Kristin Liegel

Vextir/Interests

66.930

4010 20091216-0157 Sven Zimmermann

Vextir/Interests

66.930

47.093

SB

4011 20091223-0410 Rainer Binder

Vextir/Interests

66.956

29.972

SB

4012 20091207-0242 Wolfgang Mahler

Vextir/Interests

66.968

4013 20091220-0980 Heinz Körber

Vextir/Interests

67.002

57.636

SB

4014 20090923-0136 Dirk Bernecker

Vextir/Interests

67.010

35.340

SB

4015 20091020-0060 Thomas Wirtl

Vextir/Interests

67.015

H

4016 20100102-1003 Roland Meissner

Vextir/Interests

67.015

SB

4017 20090928-0105 Hans jurgen Ansen

Vextir/Interests

67.049

43.253

SB

4018 20091220-0783 Michael Stamen

Vextir/Interests

67.062

25.330

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

3962 20091222-0927 Burkhard Muche

Bls 71 of 514

H

1.625.691

H
H

2.390

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

67.073

64.526

SB

4020 20091223-0255 Thomas Ramscheid

Vextir/Interests

67.093

53.419

SB

4021 20091218-0110 Markus Bohn

Vextir/Interests

67.093

53.473

SB

4022 20091214-0227 Torsten Mass

Vextir/Interests

67.093

24.789

4023 20090909-0140 Simon Werner

Vextir/Interests

67.117

4024 20091217-0661 Jan- Boris Plehnert

Vextir/Interests

67.120

26.210

SB

4025 20091106-0115 Gunter Tetzlaff

Vextir/Interests

67.127

67.127

SB

4026 20091127-0047 Kumpf Sebastian

Vextir/Interests

67.132

14.205

SB

4027 20100103-0340 Tobias Krause

Vextir/Interests

67.188

63.082

SB

4028 20100103-0262 Horst Thomas.

Vextir/Interests

67.196

67.196

SB

4029 20091216-0242 Marianne Plesch

Vextir/Interests

67.225

31.560

SB

4030 20100102-0725 Andrea Herrmann

Vextir/Interests

67.245

23.694

SB

4031 20100104-0387 Klaus Buchberger

Vextir/Interests

67.260

40.361

SB

4032 20100104-1760 Dieter Bösenberg

Vextir/Interests

67.264

4033 20091217-0277 Koch Günther

Vextir/Interests

67.266

65.311

SB

4034 20091221-0183 Attila Ersey

Vextir/Interests

67.286

66.648

SB

4035 20100102-0190 Werner Krall

Vextir/Interests

67.345

66.235

SB

4036 20091223-0338 Franziska Hauser

Vextir/Interests

67.389

52.729

SB

4037 20090910-0037 Werner Hess

Vextir/Interests

67.399

65.350

SB

4038 20091209-0144 Danny Smailagic

Vextir/Interests

67.445

47.576

SB

4039 20090915-0118 Rene Paessler

Vextir/Interests

67.462

4040 20090922-0085 Liane Brix

Vextir/Interests

67.462

58.166

SB

4041 20091215-0171 Barbara Sewald

Vextir/Interests

67.486

67.486

SB

4042 20090904-0010 Maik Richter

Vextir/Interests

67.509

3.623

SB

4043 20091221-0011 Carsten Ross

Vextir/Interests

67.597

20.853

SB

4044 20090925-0025 Christine Wagner

Vextir/Interests

67.623

4045 20091223-0499 Jörg Möller

Vextir/Interests

67.624

4046 20091223-0616 Betina Oeser

Vextir/Interests

67.668

25.234

SB

4047 20091123-0105 Walter Gerner

Vextir/Interests

67.677

66.947

SB

4048 20091228-0086 Georg Klose

Vextir/Interests

67.684

65.468

SB

4049 20091015-0019 Rolf Göring

Vextir/Interests

67.692

67.692

SB

4050 20091230-0754 Jens-Jonathan Vonau

Vextir/Interests

67.692

52.986

SB

4051 20090922-0005 Omer Moudden

Vextir/Interests

67.692

4052 20090915-0058 Sandra Fuhrmann

Vextir/Interests

67.692

42.308

SB

4053 20100105-0685 Peter Kiefer

Vextir/Interests

67.692

23.134

SB

4054 20100105-1203 Uta Juliane Offermann

Vextir/Interests

67.692

59.231

SB

4055 20090922-0115 Tim Steinhagen

Vextir/Interests

67.692

4056 20090917-0014 Wolfgang Kammerer.

Vextir/Interests

67.692

59.593

SB

4057 20090929-0060 Julian Strotmann

Vextir/Interests

67.692

16.189

SB

4058 20091016-0004 Kay Jensen

Vextir/Interests

67.692

12.843

SB

4059 20100105-0692 Bettina Bayer

Vextir/Interests

67.692

67.579

SB

4060 20091213-0084 Kay Brandstadter

Vextir/Interests

67.694

63.822

SB

4061 20100104-1417 Annelies Scheffler

Vextir/Interests

67.716

2.041

SB

4062 20091106-0124 Uwe Hasse

Vextir/Interests

67.721

4063 20100104-1660 Klaus Müller

Vextir/Interests

67.728

67.567

SB

4064 20091029-0052 Hasanbasic Zoran

Vextir/Interests

67.778

67.778

SB

4065 20100104-1742 Ludmilla Ochs

Vextir/Interests

67.792

50.843

SB

4066 20091218-0589 Arnold Juergens

Vextir/Interests

67.799

55.337

SB

4067 20100104-1416 Thomas Ehinger

Vextir/Interests

67.831

67.831

SB

4068 20100104-1202 Reinhold Kaiser

Vextir/Interests

67.851

67.137

SB

4069 20090921-0091 Reinhard Paech

Vextir/Interests

67.900

55.491

SB

4070 20091221-0436 Ottmar Hanschke

Vextir/Interests

67.919

47.860

SB

4071 20090916-0103 Helmut Bock

Vextir/Interests

67.937

41.913

SB

4072 20100104-1954 Pierre Parow

Vextir/Interests

67.948

2.161

SB

4073 20091019-0025 Brigitte Maschke

Vextir/Interests

67.954

66.000

SB

4074 20091216-0444 Anton Erich Eichinger

Vextir/Interests

68.025

65.688

SB

4075 20091125-0028 Oliver Kuwens

Vextir/Interests

68.030

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4019 20091213-0045 Michael Frankenhauser

Bls 72 of 514

S
SB

H

H

H
H

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

68.039

1.075

SB

4077 20091221-0181 Holger Spanuth

Vextir/Interests

68.039

1.075

SB

4078 20091217-0380 Frank Bartecki

Vextir/Interests

68.051

32.820

SB

4079 20090923-0131 Werner Muckli

Vextir/Interests

68.066

4080 20090907-0328 Borowiec Claudia

Vextir/Interests

68.110

68.110

SB

4081 20091227-0472 Elisa Diez

Vextir/Interests

68.144

52.499

SB

4082 20091216-0493 Horst Ludwig

Vextir/Interests

68.173

31.984

SB

4083 20091009-0071 Rainer Graw

Vextir/Interests

68.174

24.765

SB

4084 20100104-1823 Lydia Enns

Vextir/Interests

68.188

55.149

SB

4085 20100105-0096 Nicolas Scheel

Vextir/Interests

68.200

36.046

SB

4086 20091007-0031 Rainer Steinberg

Vextir/Interests

68.206

67.804

SB

4087 20091217-0324 Hans J. Richter

Vextir/Interests

68.213

67.567

SB

4088 20091019-0014 Dieter Metz

Vextir/Interests

68.228

62.877

SB

4089 20100104-0840 Dirk Pfannenschmidt

Vextir/Interests

68.242

54.005

SB

4090 20100104-0514 Elsbeth Ehrhardt

Vextir/Interests

68.259

68.259

SB

4091 20100102-0637 Andreas Ribbicke

Vextir/Interests

68.259

4092 20090922-0043 Stefan Götz

Vextir/Interests

68.284

66.917

SB

4093 20100104-0005 Marianne König

Vextir/Interests

68.313

67.260

SB

4094 20091230-1209 Rosemarie Schönmeyer

Vextir/Interests

68.322

64.805

SB

4095 20091215-0409 Mark-Robert Milsmann

Vextir/Interests

68.332

63.104

SB

4096 20091220-0805 Gerhard Kraft

Vextir/Interests

68.371

67.081

SB

4097 20100104-1004 Sven Maertens

Vextir/Interests

68.415

17.006

SB

4098 20091012-0044 Hille Axel

Vextir/Interests

68.455

68.455

SB

4099 20091014-0022 Stefan Zimmermeyer

Vextir/Interests

68.455

39.189

SB

4100 20091009-0028 Marie Luise Engler

Vextir/Interests

68.459

58.026

SB

4101 20091224-0106 Bernd Freigang

Vextir/Interests

68.499

67.689

SB

4102 20091028-0038 Claus Dieter Schmitz

Vextir/Interests

68.513

63.928

SB

4103 20091222-0126 Bernd Kutschke

Vextir/Interests

68.523

4104 20091123-0066 Anne Schneider

Vextir/Interests

68.525

68.525

SB

4105 20090924-0001 Velten Sipp

Vextir/Interests

68.525

52.160

SB

4106 20090826-0040 Ingo Löffler

Vextir/Interests

68.526

4107 20091222-1057 Torsten Bschorr

Vextir/Interests

68.528

32.204

SB

4108 20100105-0609 Theodor Langlitz

Vextir/Interests

68.579

67.792

SB

4109 20091008-0041 Markus Köhler

Vextir/Interests

68.582

65.220

SB

4110 20091105-0057 Christian Schmietow

Vextir/Interests

68.611

34.234

SB

4111 20100104-0080 Horst Hormes

Vextir/Interests

68.613

62.559

SB

4112 20091220-0454 Norbert Knievel

Vextir/Interests

68.684

51.219

SB

4113 20090907-0337 Trappehl reinhold

Vextir/Interests

68.709

56.470

SB

4114 20100104-0308 Steubl Agnes

Vextir/Interests

68.753

66.536

SB

4115 20091222-0820 Bernd Schubert

Vextir/Interests

68.765

31.634

SB

4116 20091026-0098 Regina Möckel

Vextir/Interests

68.765

68.765

SB

4117 20091009-0027 Valerie Christoph

Vextir/Interests

68.802

54.668

SB

4118 20091221-0010 Gabriele Kleen

Vextir/Interests

68.882

54.341

SB

4119 20091221-0018 Horst Redenius

Vextir/Interests

68.882

54.341

SB

4120 20091013-0023 Lutigard Daschner

Vextir/Interests

68.902

56.900

SB

4121 20091015-0022 Jakob Werner

Vextir/Interests

68.948

51.239

SB

4122 20091229-0632 Rolf Kalus

Vextir/Interests

68.951

64.136

SB

4123 20091223-0073 Kerstin Vincenz

Vextir/Interests

68.956

68.954

SB

4124 20091229-0320 Mario Hörath

Vextir/Interests

68.982

57.289

SB

4125 20091012-0095 Marcel Bayer

Vextir/Interests

68.983

55.687

SB

4126 20091008-0028 Hans Nerlich

Vextir/Interests

68.990

4127 20091221-1173 Markus Rothweiler

Vextir/Interests

69.026

66.318

SB

4128 20091217-0015 Michael Holzapfel

Vextir/Interests

69.042

25.303

SB

4129 20091030-0094 Frank Reinecke

Vextir/Interests

69.046

69.046

SB

4130 20090828-0051 Hock Ingrid

Vextir/Interests

69.056

69.056

SB

4131 20090828-0053 Hock Alfons

Vextir/Interests

69.056

69.056

SB

4132 20100102-0084 Barbara Werner

Vextir/Interests

69.061

34.528

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4076 20091221-0457 Ingrid Spanuth

Bls 73 of 514

H

H

SB

H

H

7.392

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

69.068

69.068

SB

4134 20090914-0014 Siegbert Limmer

Vextir/Interests

69.098

57.025

SB

4135 20100102-0176 Maria Sophia Krall

Vextir/Interests

69.124

69.124

SB

4136 20091012-0067 Wilheilm Weber

Vextir/Interests

69.136

4137 20091230-1037 Klinter Dietrich

Vextir/Interests

69.158

69.158

SB

4138 20091106-0087 Kurt Reiterberger

Vextir/Interests

69.215

51.784

SB

4139 20091231-0111 Dirk Nopens

Vextir/Interests

69.232

57.362

SB

4140 20100103-0010 Hannes Reinard

Vextir/Interests

69.328

57.152

SB

4141 20091223-0418 Toni Holst

Vextir/Interests

69.332

66.763

SB

4142 20091009-0084 Ursula Goedecke

Vextir/Interests

69.371

69.371

SB

4143 20100102-0478 Marcus Piwonski

Vextir/Interests

69.378

54.142

SB

4144 20090915-0085 Kerstin Miesner

Vextir/Interests

69.384

51.368

SB

4145 20090922-0156 Nikolaj Wurfel

Vextir/Interests

69.384

61.600

SB

4146 20090908-0050 Anita Urban

Vextir/Interests

69.401

69.401

SB

4147 20091116-0025 Ingrid Meurer

Vextir/Interests

69.401

69.401

SB

4148 20100103-0443 Silke Riesner

Vextir/Interests

69.406

271

SB

4149 20090922-0080 Manfred Brix

Vextir/Interests

69.454

60.158

SB

4150 20091215-0175 Marco Sewald

Vextir/Interests

69.474

69.474

SB

4151 20100105-0242 Renate Eichler

Vextir/Interests

69.481

68.653

SB

4152 20091223-0042 Matthias König

Vextir/Interests

69.482

26.843

SB

4153 20100104-0507 Axel von Treyden

Vextir/Interests

69.510

24.799

SB

4154 20091218-0255 Thomas Frank

Vextir/Interests

69.528

57.025

SB

4155 20091201-0120 Christian Kalitzki

Vextir/Interests

69.550

59.176

SB

4156 20100105-0823 Roswitha Laabs

Vextir/Interests

69.554

60.009

SB

4157 20100102-0500 Christiane Frey

Vextir/Interests

69.586

51.326

SB

4158 20100103-0388 Yvonne Scheffel-Schulz

Vextir/Interests

69.589

63.783

SB

4159 20100105-1321 Naedim Sellman

Vextir/Interests

69.604

68.733

SB

4160 20091007-0035 Jochen Lutz

Vextir/Interests

69.626

65.868

SB

4161 20091214-0219 Peter Dresen

Vextir/Interests

69.631

26.512

SB

4162 20091117-0034 Doris Trapp

Vextir/Interests

69.643

60.022

SB

4163 20100105-1028 Angelika Henkes

Vextir/Interests

69.650

2.904

SB

4164 20100105-1057 Joachim Mussener

Vextir/Interests

69.650

2.904

SB

4165 20091210-0044 Julian Wagner

Vextir/Interests

69.655

68.459

SB

4166 20100104-1132 Eva-M. Bär-Bellermann

Vextir/Interests

69.679

56.267

SB

4167 20091221-0977 Spagl Gottfried

Vextir/Interests

69.686

67.567

SB

4168 20091222-0739 Maik Frasdorf

Vextir/Interests

69.782

20.204

SB

4169 20091019-0083 Peter Muench

Vextir/Interests

69.785

68.811

SB

4170 20100105-0644 Vanessa Schafer

Vextir/Interests

69.816

54.609

SB

4171 20090907-0116 Bernd Bruno Baumbach

Vextir/Interests

69.824

50.769

SB

4172 20091224-0207 Karin Schlueter

Vextir/Interests

69.850

53.118

SB

4173 20091001-0003 Alber Hans Jürgen

Vextir/Interests

69.895

25.200

SB

4174 20091221-1017 Thomas Allendorf

Vextir/Interests

69.900

54.507

SB

4175 20091223-0441 Verena König

Vextir/Interests

69.909

26.708

SB

4176 20091222-0270 Hans-Jürgen Schmidt

Vextir/Interests

69.911

69.687

SB

4177 20091208-0011 Alfred Bertram Vollmer

Vextir/Interests

69.933

69.933

SB

4178 20100104-1737 Jurgen Schenk

Vextir/Interests

69.948

69.730

SB

4179 20100104-1177 Evelyn Schenk

Vextir/Interests

69.948

69.730

SB

4180 20100103-0381 Michael Thoma

Vextir/Interests

69.953

59.852

SB

4181 20100104-1708 Karin Dorothea Lelong

Vextir/Interests

69.958

69.708

SB

4182 20091209-0021 Marco Heinrichs

Vextir/Interests

69.990

56.269

SB

4183 20090903-0081 Buchtyar Ursula

Vextir/Interests

70.000

40.145

SB

4184 20090907-0038 Wilhelm Buchtyar

Vextir/Interests

70.000

40.145

SB

4185 20090910-0082 Heidi Glatt

Vextir/Interests

70.002

70.002

SB

4186 20100104-0072 Katrin Jalowi

Vextir/Interests

70.010

8.812

SB

4187 20091224-0149 Juliane Schanze

Vextir/Interests

70.021

13.024

SB

4188 20091026-0030 Eckhard Pollex

Vextir/Interests

70.022

4189 20091220-0842 Horst Frauenfeld

Vextir/Interests

70.036

9.289

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4133 20091221-0220 Uwe Velmeden

Bls 74 of 514

H

86.125

16.754

850

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

70.043

54.457

SB

4191 20091224-0098 Reinhard Tampe

Vextir/Interests

70.051

68.976

SB

4192 20091218-0740 Marcus Fussy

Vextir/Interests

70.051

27.226

SB

4193 20091106-0043 Heiko Polten

Vextir/Interests

70.070

70.070

SB

4194 20091222-1080 Evelyn Löhnertz

Vextir/Interests

70.082

32.431

SB

4195 20100104-0919 Frank Krauss

Vextir/Interests

70.082

32.973

SB

4196 20090908-0075 Matthias Gabelmann

Vextir/Interests

70.100

67.865

SB

4197 20091217-0026 Daniel Denzler

Vextir/Interests

70.102

25.921

SB

4198 20090914-0039 Schauer Walter

Vextir/Interests

70.109

2.058

SB

4199 20091208-0203 Harald Helfer

Vextir/Interests

70.115

55.391

SB

4200 20091118-0119 Henning Kracke

Vextir/Interests

70.117

4201 20091215-0287 Irmgard Schilling

Vextir/Interests

70.120

55.137

SB

4202 20091027-0062 Sabine Schulz

Vextir/Interests

70.131

48.784

SB

4203 20091012-0011 Andreas Jankowiak

Vextir/Interests

70.136

56.794

SB

4204 20100102-0845 Ulrike Düppenbecker

Vextir/Interests

70.205

4205 20091208-0080 Ronald Mehmert

Vextir/Interests

70.230

4206 20091201-0009 Bettina Karin Mehmert

Vextir/Interests

70.230

68.643

SB

4207 20090907-0187 Peter Klaffenbach

Vextir/Interests

70.249

66.864

SB

4208 20090915-0052 Christoph Eschweiler

Vextir/Interests

70.251

70.000

SB

4209 20091109-0037 Monika Polten

Vextir/Interests

70.258

70.258

SB

4210 20100105-0589 Matthias nelke

Vextir/Interests

70.269

70.269

SB

4211 20091221-0762 Ulrich Siemers

Vextir/Interests

70.285

5.502

SB

4212 20100104-1938 Reinhild Lohrmann

Vextir/Interests

70.324

57.856

SB

4213 20091217-0178 Ludger Piel

Vextir/Interests

70.340

70.340

SB

4214 20091125-0040 Andrea Beck

Vextir/Interests

70.376

67.242

SB

4215 20090915-0119 Hermann Frankfurth

Vextir/Interests

70.383

26.517

SB

4216 20100104-1346 Eckelboom Rebekka

Vextir/Interests

70.384

47.909

SB

4217 20091221-0825 Gunter Rödiger

Vextir/Interests

70.403

34.382

SB

4218 20091220-0758 Florian Sutor

Vextir/Interests

70.413

52.204

SB

4219 20091220-0113 Oliver Ertz

Vextir/Interests

70.420

11.838

SB

4220 20091008-0023 Thomas Stadlmann

Vextir/Interests

70.432

70.432

SB

4221 20090904-0109 Raff Wolfgang

Vextir/Interests

70.454

70.454

SB

4222 20100104-0830 Andreas Rölle

Vextir/Interests

70.466

4223 20091001-0021 Steffen Bergmann

Vextir/Interests

70.494

4224 20091126-0060 Erhard Meicner

Vextir/Interests

70.494

4225 20091126-0061 Ute Dreyer

Vextir/Interests

4226 20091026-0093 Stinshoff Marion

Vextir/Interests

4227 20091221-0567 Andreas Hausberg

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4190 20100105-1141 Ilka Plath

H

H
H

H
H
52.180

SB

70.494

542

SB

70.569

70.569

SB

Vextir/Interests

70.579

2.325

SB

4228 20091009-0056 Diana Schmidt

Vextir/Interests

70.588

47.415

SB

4229 20090907-0257 Susanne Machauer

Vextir/Interests

70.591

66.746

SB

4230 20090910-0039 Ulrich Herrig

Vextir/Interests

70.674

70.674

SB

4231 20091127-0056 Volker Muller

Vextir/Interests

70.725

4232 20091222-0844 Tobias Löchner

Vextir/Interests

70.730

70.730

SB

4233 20090921-0012 Simone Muendel

Vextir/Interests

70.738

70.738

SB

4234 20091215-0360 Hans-Wolfgang Schwurztruuber

Vextir/Interests

70.743

27.001

SB

4235 20100102-0449 Christian Muller

Vextir/Interests

70.743

70.743

SB

4236 20091124-0162 Michael Buning

Vextir/Interests

70.745

69.834

SB

4237 20100105-0087 Claus Pensold

Vextir/Interests

70.755

4238 20091104-0045 Heinrich Schwind

Vextir/Interests

70.786

62.657

SB

4239 20090904-0100 Markus Maier

Vextir/Interests

70.867

28.559

SB

4240 20091222-1025 Götz-Hagen Damrath

Vextir/Interests

70.868

65.702

SB

4241 20090910-0183 Horst-Dieter Zimmermann

Vextir/Interests

70.887

70.721

SB

4242 20090929-0067 Ralf Anhorn

Vextir/Interests

70.889

62.383

SB

4243 20100105-0359 Cornel van Bebber

Vextir/Interests

70.934

70.342

SB

4244 20091126-0043 Georg Ortlauf

Vextir/Interests

70.955

54.418

SB

4245 20091202-0025 Stefan Bell

Vextir/Interests

70.978

55.636

SB

4246 20091223-0098 Carsten Krueger

Vextir/Interests

71.011

71.011

SB

Bls 75 of 514

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

71.019

4248 20091213-0007 Jörg Wede

Vextir/Interests

71.038

59.584

SB

4249 20091222-0344 Georg Wojcik

Vextir/Interests

71.053

53.592

SB

4250 20100106-0641 Annegret Puttkammer

Vextir/Interests

71.058

70.809

SB

4251 20100104-1293 Annegret Puttkammer

Vextir/Interests

71.058

70.809

SB

4252 20090907-0028 Alexander Litsenberg

Vextir/Interests

71.077

4253 20091118-0055 A. Willhelm Heiderich

Vextir/Interests

71.077

45.756

SB

4254 20091125-0041 Mario Beck

Vextir/Interests

71.077

67.917

SB

4255 20091223-0547 Selg Christine

Vextir/Interests

71.077

59.256

SB

4256 20091231-0224 Francesca Bredemeier

Vextir/Interests

71.116

20.475

SB

4257 20091220-0034 Michael Pfeiffer

Vextir/Interests

71.180

70.809

SB

4258 20091116-0069 Andy Klohn

Vextir/Interests

71.183

71.183

SB

4259 20091118-0056 Heidemarie Kruppa

Vextir/Interests

71.183

58.843

SB

4260 20091123-0045 Peter Gisa

Vextir/Interests

71.241

68.650

SB

4261 20100103-0352 Dietmar Raddy

Vextir/Interests

71.312

28.244

SB

4262 20091220-0046 Erich Dietrcih

Vextir/Interests

71.317

54.611

SB

4263 20100104-0799 Christine Schneider

Vextir/Interests

71.347

71.151

SB

4264 20091220-0019 Anja Schertel

Vextir/Interests

71.361

33.519

SB

4265 20091218-0438 Astrid Meck

Vextir/Interests

71.374

71.374

SB

4266 20100105-0676 Jürgen Vöhringer

Vextir/Interests

71.378

4267 20090914-0075 Natalia Gotcheva

Vextir/Interests

71.398

58.215

SB

4268 20091026-0097 Miosga Jo Simon

Vextir/Interests

71.420

4269 20091215-0232 Thomas Koerbel

Vextir/Interests

71.473

28.558

SB

4270 20090910-0050 Rita Hertel

Vextir/Interests

71.483

53.203

SB

4271 20091222-1117 Gertrud Blank

Vextir/Interests

71.534

67.176

SB

4272 20091224-0378 Juliane Vollert

Vextir/Interests

71.569

55.705

SB

4273 20100104-1533 Walter Kempenich

Vextir/Interests

71.606

71.327

SB

4274 20091221-0765 Stefan Heinen

Vextir/Interests

71.622

71.622

SB

4275 20100105-0199 Victor Stein

Vextir/Interests

71.623

25.168

SB

4276 20091221-0943 Alfred Steinmetz

Vextir/Interests

71.659

67.783

SB

4277 20091221-0961 Heike Steinmetz

Vextir/Interests

71.659

67.783

SB

4278 20091106-0005 Bettina Trummler-Rues

Vextir/Interests

71.660

71.660

SB

4279 20091106-0004 Bernd Rues

Vextir/Interests

71.660

71.660

SB

4280 20091227-0994 Klaus Budde

Vextir/Interests

71.667

53.903

SB

4281 20090901-0104 Beate Flettner Möhr

Vextir/Interests

71.671

67.756

SB

4282 20090915-0109 Emilie Emma Muller

Vextir/Interests

71.710

4283 20090925-0051 Petra Schultz

Vextir/Interests

71.711

67.134

SB

4284 20091229-0025 Ursula Köther

Vextir/Interests

71.711

4285 20091222-0708 Harry Konz

Vextir/Interests

71.711

71.711

SB

4286 20090907-0335 Gunter Panke

Vextir/Interests

71.711

71.711

SB

4287 20091118-0019 Johannes Melchers

Vextir/Interests

71.711

60.405

SB

4288 20090921-0188 Robert König

Vextir/Interests

71.711

H

4289 20091104-0004 Florian Weigand

Vextir/Interests

71.713

H

4290 20090910-0034 Cornell Weidelt

Vextir/Interests

71.754

4291 20091104-0056 Gisela Kafler

Vextir/Interests

71.754

71.754

SB

4292 20091215-0140 Jurgen Albert

Vextir/Interests

71.774

19.824

SB

4293 20090916-0074 Gebuhr Max

Vextir/Interests

71.777

71.777

SB

4294 20100104-1894 Martin Hartung

Vextir/Interests

71.811

27.055

SB

4295 20091220-0091 Valerie Habermehl

Vextir/Interests

71.858

35.010

SB

4296 20091218-0677 Jürgen Johannes

Vextir/Interests

71.862

71.180

SB

4297 20090901-0106 Karl Möhr

Vextir/Interests

71.909

67.973

SB

4298 20100103-0067 Sebastian Voelkel

Vextir/Interests

71.923

4299 20090909-0068 Regulski Christoph

Vextir/Interests

71.923

62.277

SB

4300 20091104-0055 Sonja Kafler

Vextir/Interests

71.923

71.923

SB

4301 20090831-0013 Klaus Höer

Vextir/Interests

71.923

4302 20091218-0493 Christian Brunner

Vextir/Interests

71.930

33.849

SB

4303 20100105-1128 Wolfgang Maassen

Vextir/Interests

72.024

59.115

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4247 20091224-0297 Christoph Caina

Bls 76 of 514

H

H

3.198

H
H

H
H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

72.040

4305 20091127-0014 Emil Entchev

Vextir/Interests

72.085

4306 20090908-0144 Schmelzer Erhard

Vextir/Interests

72.089

4307 20100103-0096 Sabina Nowag

Vextir/Interests

72.092

64.984

SB

4308 20090914-0272 Alexander Hennig

Vextir/Interests

72.122

72.121

SB

4309 20091214-0004 Hubert Rest

Vextir/Interests

72.124

53.956

SB

4310 20091222-0682 Thomas Deller

Vextir/Interests

72.146

29.691

SB

4311 20091224-0064 Christian Längle

Vextir/Interests

72.163

4312 20091216-0161 Dieter Förster

Vextir/Interests

72.188

846

SB

4313 20091209-0062 Karsten Klopfer

Vextir/Interests

72.229

72.229

SB

4314 20091221-0222 Gisberta Langenberg

Vextir/Interests

72.244

36.122

SB

4315 20091221-0920 Thomas Reczkowski

Vextir/Interests

72.248

69.880

SB

4316 20090918-0004 Schlichtinger Irene

Vextir/Interests

72.256

58.484

SB

4317 20091110-0020 Thomas Birnbaum

Vextir/Interests

72.261

4318 20091126-0047 Frank Johannsen

Vextir/Interests

72.266

29.776

SB

4319 20091215-0466 Raimo Nitschke

Vextir/Interests

72.271

33.783

SB

4320 20091211-0051 Karl-Heinz Kolb

Vextir/Interests

72.276

53.394

SB

4321 20100104-0305 Dirk Schekanski

Vextir/Interests

72.317

69.161

SB

4322 20091217-0066 Susanne Sillasen

Vextir/Interests

72.326

26.097

SB

4323 20091220-0054 Christian Frühwirth

Vextir/Interests

72.342

27.466

SB

4324 20091223-0484 Dieter Hermanns

Vextir/Interests

72.359

55.650

SB

4325 20091222-0750 Lars Kaiser

Vextir/Interests

72.380

17.140

SB

4326 20091201-0032 Thomas Edmund König

Vextir/Interests

72.405

55.430

SB

4327 20091116-0009 Lehman Selina

Vextir/Interests

72.420

15.459

SB

4328 20091012-0097 Klaus Peter Land

Vextir/Interests

72.464

69.807

SB

4329 20100104-0248 Fritz Hildebrand

Vextir/Interests

72.483

4330 20090928-0043 Becker Birgit

Vextir/Interests

72.495

68.941

SB

4331 20100104-1598 Markus Panhuysen

Vextir/Interests

72.498

72.498

SB

4332 20091221-0631 Uwe Model

Vextir/Interests

72.532

34.181

SB

4333 20091006-0003 Frank Euler

Vextir/Interests

72.540

52.455

SB

4334 20090914-0217 Erwin Sandelmann

Vextir/Interests

72.542

69.158

SB

4335 20091221-1047 Klaus Götz

Vextir/Interests

72.574

71.278

SB

4336 20091222-0043 Alexander Giesguth

Vextir/Interests

72.593

33.863

SB

4337 20091020-0118 Martina Ruetzel

Vextir/Interests

72.600

4338 20090907-0264 Helga Teifel

Vextir/Interests

72.600

69.440

SB

4339 20091127-0072 Nicolai Papke

Vextir/Interests

72.600

65.830

SB

4340 20091220-0393 Josef Luckas

Vextir/Interests

72.600

34.215

SB

4341 20091228-0242 Wolfgang Klemm

Vextir/Interests

72.627

21.188

SB

4342 20090916-0127 Frank Formann

Vextir/Interests

72.679

2.266

SB

4343 20091220-0819 André Oemus

Vextir/Interests

72.684

68.729

SB

4344 20091223-0329 Michael Schwindt

Vextir/Interests

72.694

72.620

SB

4345 20091220-0971 Guenther Heidkamp

Vextir/Interests

72.698

72.698

S

4346 20091213-0038 Sebastian Vandersee

Vextir/Interests

72.701

71.711

SB

4347 20100104-0769 Rifert Alexander

Vextir/Interests

72.735

61.760

SB

4348 20091123-0060 Sebastian Strobach

Vextir/Interests

72.757

50.478

SB

4349 20091222-0860 Hojak Richard

Vextir/Interests

72.769

47.384

SB

4350 20100103-0133 Andreas Tesch

Vextir/Interests

72.769

27.586

SB

4351 20091214-0146 Ingeborg Kolb

Vextir/Interests

72.772

55.083

SB

4352 20091211-0048 Karl-Heinz Kolb

Vextir/Interests

72.772

55.083

SB

4353 20091223-0550 Johanna Moest

Vextir/Interests

72.774

72.774

SB

4354 20091213-0035 Anett Vandersee

Vextir/Interests

72.774

72.774

SB

4355 20091119-0040 Heino Schweigel

Vextir/Interests

72.774

4356 20100105-0162 Rolf Reiner

Vextir/Interests

72.816

69.215

SB

4357 20091227-0962 Angela Küpper

Vextir/Interests

72.816

68.117

SB

4358 20091123-0088 Christof Oster

Vextir/Interests

72.825

56.907

SB

4359 20100102-0277 Thomas Lüth

Vextir/Interests

72.845

71.891

SB

4360 20091220-0453 Therese Konigsmann

Vextir/Interests

72.867

26.154

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4304 20091202-0009 Ernst Grehl

Bls 77 of 514

71.728

SB
H
H

H
846

H

3.249

1.049

H

H

1.692

19.575

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Vextir/Interests

72.870

4362 20090917-0104 Simon Dietrich

Vextir/Interests

72.889

4363 20091215-0164 Roland Becker

Vextir/Interests

4364 20091223-0443 Stefan Becker
4365 20091117-0121 Vadim Zimberg

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

55.795

SB

72.896

21.733

SB

Vextir/Interests

72.901

34.354

SB

Vextir/Interests

72.916

60.332

SB

4366 20091208-0112 Gunter Rupprecht

Vextir/Interests

72.938

4367 20090917-0125 Christof Laffler

Vextir/Interests

72.938

72.789

SB

4368 20100103-0378 Stefan Schulz

Vextir/Interests

72.957

67.025

SB

4369 20100105-0149 Rüdiger Müller

Vextir/Interests

72.964

72.964

SB

4370 20100105-0169 Rosmarie Müller

Vextir/Interests

72.964

70.474

SB

4371 20091124-0003 Ariane Reiss

Vextir/Interests

73.013

73.013

SB

4372 20091218-0731 Werner Schaafs

Vextir/Interests

73.033

28.116

SB

4373 20091214-0139 Ingeborg Kolb

Vextir/Interests

73.036

53.956

SB

4374 20100104-0007 Gerhard König

Vextir/Interests

73.040

71.124

SB

4375 20091217-0522 Christoph Habermann

Vextir/Interests

73.089

H

4376 20100103-0138 Christiane Ziegler

Vextir/Interests

73.089

H

4377 20090922-0100 Gerhard Steinhagen

Vextir/Interests

73.107

4378 20091215-0208 Bernd Manigk

Vextir/Interests

73.112

73.112

SB

4379 20091127-0101 Gerd Muller

Vextir/Interests

73.134

68.917

SB

4380 20090908-0047 Jurgen Urban

Vextir/Interests

73.138

73.138

SB

4381 20091105-0056 Thomas Schmietow

Vextir/Interests

73.141

18.629

SB

4382 20091217-0048 Jens Redlich

Vextir/Interests

73.151

27.273

SB

4383 20100104-1304 Gerd Swatek

Vextir/Interests

73.172

39.512

SB

4384 20091223-0271 Frank Töpert

Vextir/Interests

73.175

32.700

SB

4385 20091028-0049 Norbert Materne

Vextir/Interests

73.182

4386 20091028-0048 Dorothea Materne

Vextir/Interests

73.182

4387 20091222-0542 Georg Karl

Vextir/Interests

73.207

71.826

SB

4388 20091222-1121 Sven Dose

Vextir/Interests

73.222

58.708

SB

4389 20091228-0895 Christian Bochow

Vextir/Interests

73.228

59.924

SB

4390 20090921-0120 Christoph Lebschi

Vextir/Interests

73.231

58.926

SB

4391 20091218-0112 Petre Sarnes

Vextir/Interests

73.250

26.791

SB

4392 20091026-0083 Jan van Wickeren

Vextir/Interests

73.277

36.977

SB

4393 20100104-1868 Maic Zielke

Vextir/Interests

73.277

49.862

SB

4394 20091217-0179 Angela Stroh

Vextir/Interests

73.304

56.572

SB

4395 20091220-0021 Kerstin Pfeiffer

Vextir/Interests

73.304

4396 20091227-0628 Sven Kaumanns

Vextir/Interests

73.305

73.305

SB

4397 20091221-1102 Heiko Steigerwald

Vextir/Interests

73.393

73.393

SB

4398 20091009-0074 Gerfried Bienert

Vextir/Interests

73.412

73.412

SB

4399 20090921-0133 Holger Potten

Vextir/Interests

73.420

71.324

SB

4400 20100104-0070 Jens Riesner

Vextir/Interests

73.514

71.938

SB

4401 20090907-0219 Jurgen Rudophi

Vextir/Interests

73.517

4402 20090907-0343 Claudia Fell

Vextir/Interests

73.519

13.166

SB

4403 20091231-0225 Anett Saenger

Vextir/Interests

73.542

45.247

SB

4404 20091106-0079 Dieter Pahl

Vextir/Interests

73.569

4405 20091223-0162 Susanne Keil

Vextir/Interests

73.596

72.348

SB

4406 20090916-0033 Thomas Prause

Vextir/Interests

73.608

58.420

SB

4407 20091220-0976 Daniel Brinckmann

Vextir/Interests

73.608

69.702

SB

4408 20091118-0078 Troxler Pirmin

Vextir/Interests

73.615

32.330

SB

4409 20091015-0038 Helling Lothar

Vextir/Interests

73.615

73.214

SB

4410 20091201-0040 Ralf Hofmann

Vextir/Interests

73.624

56.692

SB

4411 20091227-0027 Torsten Krampe

Vextir/Interests

73.632

27.547

SB

4412 20091111-0078 Walter Steininger

Vextir/Interests

73.657

4413 20091220-0958 Barbara Kellringer

Vextir/Interests

73.696

56.000

SB

4414 20090914-0165 Sonja Bruder

Vextir/Interests

73.696

57.631

SB

4415 20091109-0043 Detlev Köhler

Vextir/Interests

73.744

4416 20091117-0072 Wolfgang Herzog

Vextir/Interests

73.774

73.750

SB

4417 20090909-0030 Christa Ganswindt

Vextir/Interests

73.774

64.708

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4361 20100103-0217 Hans Michael Schroer

113 gr. / Art. 113

Bls 78 of 514

H

H

H

H
H

H

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

73.784

73.783

SB

4419 20091020-0121 Sebastian Scherger

Vextir/Interests

73.808

12.553

SB

4420 20091109-0003 Patrik Born

Vextir/Interests

73.823

11.782

SB

4421 20100105-0006 Britta Giesen

Vextir/Interests

73.823

73.823

SB

4422 20091014-0007 Detlev Steiner

Vextir/Interests

73.832

H

4423 20100104-1734 Werner Bachleitner

Vextir/Interests

73.852

SB

4424 20091220-0061 Markus Dietrich

Vextir/Interests

73.857

58.488

SB

4425 20100104-1925 Herbert Weber

Vextir/Interests

73.903

73.903

SB

4426 20100104-1936 Amgela Weber

Vextir/Interests

73.903

73.903

SB

4427 20091227-0893 Britta Benzel

Vextir/Interests

73.926

6.378

SB

4428 20090914-0072 Venelin Gotchev

Vextir/Interests

73.954

61.620

SB

4429 20091224-0231 Andrea Rupp

Vextir/Interests

73.987

54.517

SB

4430 20090918-0076 Ulrich R.G. Hirche

Vextir/Interests

73.990

68.624

SB

4431 20091223-0660 Christian Zylla

Vextir/Interests

74.031

28.167

SB

4432 20091222-0532 Gabriele Mink

Vextir/Interests

74.058

74.058

SB

4433 20091210-0086 Manfred Heier

Vextir/Interests

74.058

55.643

SB

4434 20091228-0372 Mr. Rainer Gehrke

Vextir/Interests

74.069

58.652

SB

4435 20091217-0435 Johannes Watzik

Vextir/Interests

74.080

68.917

SB

4436 20100105-0047 Giorgio Tondolo

Vextir/Interests

74.082

73.290

SB

4437 20091210-0041 Ute Theussen

Vextir/Interests

74.097

9.243

SB

4438 20090924-0057 Juergen Audilet

Vextir/Interests

74.123

74.123

SB

4439 20091221-0146 Janet Nordmeier-Scholtis

Vextir/Interests

74.175

59.792

SB

4440 20100104-0457 Jan Peter Lacher

Vextir/Interests

74.194

74.194

SB

4441 20091215-0294 Gregor Dzwonkowski

Vextir/Interests

74.211

10.406

SB

4442 20090925-0042 Fryc Martin

Vextir/Interests

74.224

4443 20091227-0215 Michael Socher

Vextir/Interests

74.226

62.439

SB

4444 20091209-0121 Laura Wunderer

Vextir/Interests

74.229

57.941

SB

4445 20091214-0237 Martina Schaffer

Vextir/Interests

74.262

72.231

SB

4446 20091214-0281 Dieter Huth

Vextir/Interests

74.268

57.350

SB

4447 20091222-0264 Ralf Haberern

Vextir/Interests

74.270

56.203

SB

4448 20091221-0719 Céline Höfer

Vextir/Interests

74.270

55.917

SB

4449 20091106-0107 Uwe Grau

Vextir/Interests

74.289

58.117

SB

4450 20091104-0053 Claus Kafler

Vextir/Interests

74.292

74.292

SB

4451 20090907-0297 Stefan Weis

Vextir/Interests

74.295

72.529

SB

4452 20091221-0121 Leon Gengnagel

Vextir/Interests

74.300

38.642

SB

4453 20100103-0427 Alexander Lechky

Vextir/Interests

74.322

57.501

SB

4454 20091218-0037 Gunther Dvorak

Vextir/Interests

74.366

59.263

SB

4455 20091222-0382 Helmut Fritz

Vextir/Interests

74.370

25.919

SB

4456 20091106-0020 Spaar Klaus

Vextir/Interests

74.394

74.394

SB

4457 20090921-0068 Matthias Kayser

Vextir/Interests

74.395

74.395

SB

4458 20091221-0891 Thomas Dietrich

Vextir/Interests

74.421

4459 20090902-0054 Thomas Pfaller

Vextir/Interests

74.436

40.145

SB

4460 20091210-0088 Manfred Heier

Vextir/Interests

74.448

56.157

SB

4461 20091022-0013 Johannes Lemke

Vextir/Interests

74.461

4462 20090907-0278 Heidrun Hamersky

Vextir/Interests

74.461

55.152

SB

4463 20091019-0023 Heinke Jensen

Vextir/Interests

74.461

34.323

SB

4464 20091019-0034 Uwe Jensen

Vextir/Interests

74.461

26.391

SB

4465 20091019-0021 Lasse Jensen

Vextir/Interests

74.461

37.231

SB

4466 20091224-0271 Thorsten Rossow

Vextir/Interests

74.524

73.728

SB

4467 20091215-0284 Stefan Hubel

Vextir/Interests

74.563

27.495

SB

4468 20091213-0023 Stefan Bauer

Vextir/Interests

74.593

74.593

SB

4469 20090914-0082 Jörg Jansen

Vextir/Interests

74.605

71.349

SB

4470 20091222-0162 Christoph Henrichs

Vextir/Interests

74.608

2.884

73.197

SB

4471 20090928-0055 Maik Herfurth

Vextir/Interests

74.666

32.355

78.648

SB

4472 20091218-0432 Andreas Wiggers

Vextir/Interests

74.676

74.676

SB

4473 20090914-0224 Johanna Gommeringer

Vextir/Interests

74.718

59.833

SB

4474 20100104-1414 Simon Klink

Vextir/Interests

74.747

59.933

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4418 20090903-0093 Christian Barutzki

Bls 79 of 514

52.439

36.665

19.575

H

H

H

78.648

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

74.762

73.918

SB

4476 20091208-0202 Martin Meding

Vextir/Interests

74.768

74.053

SB

4477 20100102-0862 Jeffrey Reich

Vextir/Interests

74.791

60.308

SB

4478 20091230-0897 Thomas müller

Vextir/Interests

74.810

27.737

SB

4479 20100103-0090 Bernhard Hesse

Vextir/Interests

74.818

52.906

SB

4480 20091221-0097 Rudiger Weiss

Vextir/Interests

74.822

74.111

SB

4481 20091218-0446 Annette Leitzke

Vextir/Interests

74.884

74.884

SB

4482 20091123-0078 Tassilo Huppertz

Vextir/Interests

74.884

74.884

SB

4483 20100104-1698 Georg Huber

Vextir/Interests

74.898

74.898

SB

4484 20090911-0037 Christian Suss

Vextir/Interests

74.925

74.925

SB

4485 20100104-1768 Georg Wolfrum

Vextir/Interests

74.928

70.513

SB

4486 20091222-0285 Manfred Winkler

Vextir/Interests

74.986

35.379

SB

4487 20091222-0786 Roland Kill

Vextir/Interests

74.996

74.135

SB

4488 20091221-0596 Jürgen Seidel

Vextir/Interests

75.004

75.004

SB

4489 20090914-0207 Dieter Mutz

Vextir/Interests

75.013

63.742

SB

4490 20100102-0825 Hannelore Heizmann

Vextir/Interests

75.047

75.047

SB

4491 20100104-1217 Stefan Neufert

Vextir/Interests

75.070

74.268

SB

4492 20090909-0046 Peter Scheike

Vextir/Interests

75.111

73.422

SB

4493 20091112-0058 Kusch

Vextir/Interests

75.116

56.203

SB

4494 20091221-1175 Stefan Hintermaier

Vextir/Interests

75.121

74.319

SB

4495 20100104-1871 Henning Methe

Vextir/Interests

75.128

56.203

SB

4496 20090910-0041 Erich Edmund Hess

Vextir/Interests

75.130

75.130

SB

4497 20091222-0024 Frank Sielaff

Vextir/Interests

75.142

33.497

SB

4498 20091215-0231 Petra Koch

Vextir/Interests

75.158

61.407

SB

4499 20100104-0218 Jeannine Maier

Vextir/Interests

75.165

10.768

SB

4500 20091217-0084 Manfred Stoeltzing

Vextir/Interests

75.206

59.916

SB

4501 20091222-1126 Sven Dose

Vextir/Interests

75.231

55.629

SB

4502 20091227-0326 Stefan Schwarzler

Vextir/Interests

75.246

35.230

SB

4503 20090901-0048 Jutta König-Larisch

Vextir/Interests

75.258

28.615

SB

4504 20091222-1085 Michael Wenning

Vextir/Interests

75.290

47.362

SB

4505 20091222-0244 Manfred Schneider

Vextir/Interests

75.294

75.294

SB

4506 20090908-0077 Patrick Meier

Vextir/Interests

75.304

75.304

SB

4507 20091106-0027 Ralf Schranz

Vextir/Interests

75.318

70.439

SB

4508 20100105-1020 Joao Mendes

Vextir/Interests

75.321

59.645

SB

4509 20091217-0104 Ulla-Britt Dressler

Vextir/Interests

75.350

58.312

SB

4510 20091222-0648 Drexler Georg

Vextir/Interests

75.360

4511 20091223-0155 Jeannette keil

Vextir/Interests

75.365

74.652

SB

4512 20100104-0108 Siegfried Rzepka

Vextir/Interests

75.412

4513 20090916-0115 Rico Platzdasch

Vextir/Interests

75.412

74.187

SB

4514 20091207-0199 Hans Jurgen Lohner

Vextir/Interests

75.416

57.350

SB

4515 20091022-0009 Robert Zörner

Vextir/Interests

75.426

4516 20091214-0088 Günther Krüger

Vextir/Interests

75.429

75.429

SB

4517 20091119-0011 Angelika Schneider

Vextir/Interests

75.444

58.679

SB

4518 20091111-0009 Liaquat Ali Rana

Vextir/Interests

75.477

74.053

SB

4519 20090907-0206 Heinrich Liening

Vextir/Interests

75.477

75.477

SB

4520 20091111-0010 Evelyn Rana

Vextir/Interests

75.477

74.053

SB

4521 20091220-0698 Kruse, Wolf Walter

Vextir/Interests

75.534

4522 20100103-0425 Sven Gauter

Vextir/Interests

75.551

30.683

SB

4523 20100104-1775 Wolfgang Weinhold

Vextir/Interests

75.582

66.450

SB

4524 20091220-0007 Jan Löhe

Vextir/Interests

75.592

4525 20100104-1515 Marco Junghans

Vextir/Interests

75.595

35.694

SB

4526 20091028-0035 Norbert Haas

Vextir/Interests

75.609

75.055

SB

4527 20091215-0146 Wolfgang Patzak

Vextir/Interests

75.620

4528 20091221-0105 Anton Steinberger

Vextir/Interests

75.644

67.870

SB

4529 20091130-0015 Siegfried Heise

Vextir/Interests

75.646

59.476

SB

4530 20091224-0291 Stephan Marx

Vextir/Interests

75.680

56.086

SB

4531 20100105-0422 Steffen Walter

Vextir/Interests

75.686

62.683

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4475 20100104-1156 Edith Gunka-Schuren

Bls 80 of 514

10

H
H

H

H

H
2.911

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

75.703

57.350

SB

4533 20091215-0348 Florian Tausch

Vextir/Interests

75.703

55.917

SB

4534 20091126-0075 Heinz Assenmacher-Maiworm

Vextir/Interests

75.703

57.636

SB

4535 20091222-1123 Joachim Blank

Vextir/Interests

75.705

71.205

SB

4536 20100105-1099 Thorsten Gienger

Vextir/Interests

75.705

22.513

SB

4537 20100104-1765 Lucas Heizmann

Vextir/Interests

75.707

75.372

SB

4538 20091222-0062 Max Hofmann

Vextir/Interests

75.752

72.972

SB

4539 20100105-0635 Iffet Ünüvar

Vextir/Interests

75.761

6.163

SB

4540 20100104-1679 Marc Grotheer

Vextir/Interests

75.763

71.620

SB

4541 20091221-1318 Thomas Schlange

Vextir/Interests

75.818

34.186

SB

4542 20091013-0048 Hubert Gfrörer

Vextir/Interests

75.829

65.548

SB

4543 20100104-0097 Karl Heinz Mieder

Vextir/Interests

75.854

58.838

SB

4544 20091221-0632 Eddy Steier

Vextir/Interests

75.864

60.263

SB

4545 20091221-0337 Maik Liermann

Vextir/Interests

75.888

62.791

SB

4546 20091214-0174 Inge Detering

Vextir/Interests

75.900

25.802

SB

4547 20100104-1795 thomas Schwarz

Vextir/Interests

75.906

55.939

SB

4548 20091208-0007 Ulrich Meier

Vextir/Interests

75.908

75.084

SB

4549 20100105-1040 Bernd Holsten

Vextir/Interests

75.923

72.539

SB

4550 20091217-0276 Klaus Putzker

Vextir/Interests

75.930

56.233

SB

4551 20100105-0928 Harry Hass

Vextir/Interests

75.937

55.528

SB

4552 20091216-0212 Marion Bachmeier-Staab

Vextir/Interests

75.961

28.260

SB

4553 20090910-0031 Inge Wessel

Vextir/Interests

75.961

75.961

SB

4554 20090924-0036 Walter Estermann

Vextir/Interests

75.961

75.961

SB

4555 20091214-0065 Ulrich Wessel

Vextir/Interests

75.961

75.961

SB

4556 20100113-0081 Rolf Offermann

Vextir/Interests

75.964

75.422

SB

4557 20091117-0022 Marco Schafer

Vextir/Interests

75.967

72.808

SB

4558 20091222-0224 Christian Rouven NOLD

Vextir/Interests

75.989

57.924

SB

4559 20091218-0689 Norbert Fleckenstein

Vextir/Interests

75.998

63.052

SB

4560 20091220-0752 Jens Börner

Vextir/Interests

76.015

75.820

SB

4561 20100104-1538 Torsten Oestermann

Vextir/Interests

76.045

35.427

SB

4562 20091119-0084 Alexandra Niewald

Vextir/Interests

76.074

60.770

SB

4563 20100105-0949 Harry Hass

Vextir/Interests

76.077

55.716

SB

4564 20100102-0907 Valencia Solis, Fredy

Vextir/Interests

76.154

4565 20091029-0002 Maike Wubben

Vextir/Interests

76.154

38.077

SB

4566 20090828-0017 Reupp Walter

Vextir/Interests

76.154

4567 20090909-0069 Volker Knossalla

Vextir/Interests

76.154

50.769

SB

4568 20100104-0065 Viktor Selinger

Vextir/Interests

76.154

65.416

SB

4569 20091124-0043 Roland Jager

Vextir/Interests

76.154

4570 20090902-0048 Stefan Akerblom

Vextir/Interests

76.154

4571 20091224-0214 Erich & Dorit Kinitz

Vextir/Interests

76.154

68.301

SB

4572 20100105-1382 Petra Nase

Vextir/Interests

76.154

62.162

SB

4573 20091126-0005 Alois Mannhart

Vextir/Interests

76.182

71.349

SB

4574 20091209-0053 Hans Dieter Clauss

Vextir/Interests

76.203

61.530

SB

4575 20091221-0787 Alfred Hermann

Vextir/Interests

76.204

35.999

SB

4576 20090911-0056 Helmut Korsten

Vextir/Interests

76.211

52.614

SB

4577 20091221-0708 Mark Maiborn

Vextir/Interests

76.218

24.334

SB

4578 20091221-1109 Frank

Vextir/Interests

76.235

58.455

SB

4579 20100104-1537 Peter Boekamp

Vextir/Interests

76.252

36.755

SB

4580 20090928-0019 Rainer Gartner

Vextir/Interests

76.275

57.636

SB

4581 20090923-0028 Martina Schriever

Vextir/Interests

76.275

57.350

SB

4582 20091222-0773 Manfred Schroeter

Vextir/Interests

76.289

72.080

SB

4583 20091220-0494 Thomas Langer

Vextir/Interests

76.492

4584 20090907-0093 Markus Ahlers

Vextir/Interests

76.492

71.327

SB

4585 20090907-0032 Ute Lochner

Vextir/Interests

76.492

64.879

SB

4586 20091214-0036 Birgit Schabronath

Vextir/Interests

76.492

4587 20091214-0085 Roswitha Kruger

Vextir/Interests

76.492

76.492

SB

4588 20090915-0141 Thesing Elke

Vextir/Interests

76.504

56.423

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4532 20100104-0138 Gunther Meinhold

Bls 81 of 514

17.182

H
H

H
H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

76.558

74.927

SB

4590 20091209-0237 Hajo Eckstein

Vextir/Interests

76.563

57.350

SB

4591 20091222-0478 Bernd Weisshaupt

Vextir/Interests

76.563

56.203

SB

4592 20090910-0116 Michael Meul

Vextir/Interests

76.577

76.577

SB

4593 20100105-0733 Andreas Oetjen

Vextir/Interests

76.593

76.593

SB

4594 20091221-1188 Ingrid Hintermaier

Vextir/Interests

76.622

75.803

SB

4595 20091001-0057 Sven Lehnert

Vextir/Interests

76.624

76.624

SB

4596 20091227-0897 Ruth Küpper

Vextir/Interests

76.644

35.675

SB

4597 20091216-0172 Manfred Schulze

Vextir/Interests

76.644

36.212

SB

4598 20091209-0031 Dieter Ruf

Vextir/Interests

76.648

69.401

SB

4599 20091026-0108 Bastian Luckfeldt

Vextir/Interests

76.661

15.759

SB

4600 20100104-1030 Janka Ursula

Vextir/Interests

76.661

4601 20100105-0060 Nikolaus Bock

Vextir/Interests

76.663

8.785

SB

4602 20091026-0076 Peter Gitzinger

Vextir/Interests

76.685

61.288

SB

4603 20091217-0116 Maryna Slavko

Vextir/Interests

76.703

76.208

SB

4604 20091214-0151 Andreas Würsig

Vextir/Interests

76.705

76.705

SB

4605 20090921-0127 Martin Hannen

Vextir/Interests

76.751

68.049

SB

4606 20091209-0058 Helga Ussat Arlt

Vextir/Interests

76.769

76.769

SB

4607 20091223-0340 Sergey Belyaev

Vextir/Interests

76.780

31.316

SB

4608 20091216-0410 Magdalena Wtulich

Vextir/Interests

76.820

76.820

SB

4609 20090915-0007 Regina Klie

Vextir/Interests

76.830

71.931

SB

4610 20091222-0847 Michael Wüst

Vextir/Interests

76.837

76.837

SB

4611 20091221-0157 Janet Nordmeier-Scholtis

Vextir/Interests

76.849

56.203

SB

4612 20091204-0142 Elisabeth Jung

Vextir/Interests

76.854

61.353

SB

4613 20091222-0086 Wolfgang Welzel

Vextir/Interests

76.912

61.744

SB

4614 20091207-0222 Daniela Liebhardt

Vextir/Interests

76.959

55.739

SB

4615 20091217-0334 Gujer Dagmar

Vextir/Interests

76.961

73.918

SB

4616 20091218-0225 Uwe Ulbrich

Vextir/Interests

76.969

36.378

SB

4617 20091106-0065 Hans Geisler

Vextir/Interests

77.000

66.000

SB

4618 20091125-0147 Dietmar Kuschel

Vextir/Interests

77.017

77.017

SB

4619 20090924-0012 Ursel Missweit

Vextir/Interests

77.023

4620 20091215-0427 Viktor Mittelstadt

Vextir/Interests

77.040

36.242

SB

4621 20091221-0861 Gunther Roth

Vextir/Interests

77.116

58.824

SB

4622 20091210-0061 Josef Hutter

Vextir/Interests

77.135

76.214

SB

4623 20091221-0890 Frank Hadam

Vextir/Interests

77.137

55.343

SB

4624 20091221-1063 Frank Almer

Vextir/Interests

77.169

4625 20100105-0206 Tina Rommel

Vextir/Interests

77.198

58.234

SB

4626 20091220-0262 Carla Becker

Vextir/Interests

77.223

19.813

SB

4627 20091020-0058 Rehm Wolfgang

Vextir/Interests

77.277

58.679

SB

4628 20090911-0060 Sylvia Mauch

Vextir/Interests

77.277

77.277

SB

4629 20100104-0195 Johannes-Georg Buning

Vextir/Interests

77.299

70.999

SB

4630 20091223-0034 Gunter Schäfer

Vextir/Interests

77.304

4631 20091217-0177 Jan Schüssler

Vextir/Interests

77.314

29.806

SB

4632 20091109-0046 Andreas Roeder

Vextir/Interests

77.328

65.682

SB

4633 20091217-0627 Johannes Schröder

Vextir/Interests

77.338

76.810

SB

4634 20091215-0266 Kessy Eberle

Vextir/Interests

77.352

4.518

SB

4635 20100104-1389 Carsten Fiedler

Vextir/Interests

77.360

62.261

SB

4636 20091216-0250 Marvin Blumenthal

Vextir/Interests

77.367

64.543

SB

4637 20090915-0026 Ulf-Peter Busse

Vextir/Interests

77.409

63.424

SB

4638 20091221-0452 Claudia Hogräve

Vextir/Interests

77.416

9.270

SB

4639 20091207-0170 Eva marie Lohner

Vextir/Interests

77.423

57.350

SB

4640 20100104-1824 Alexandra Fritsche

Vextir/Interests

77.423

57.636

SB

4641 20091224-0077 Andreas Kerst og Simone

Vextir/Interests

77.450

30.972

SB

4642 20091227-0810 Ursula Weidenfeller

Vextir/Interests

77.487

308.542

65.631

4643 20091228-0188 Gunter Weidenfeller

Vextir/Interests

77.494

309.239

65.631

4644 20091221-1192 Sylke Ippen

Vextir/Interests

77.504

33.382

SB

4645 20091215-0036 Margaretha Riemann

Vextir/Interests

77.519

75.986

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4589 20091002-0052 Armin Hallmann

Bls 82 of 514

H

H

H

H

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

77.541

77.541

SB

4647 20091221-0269 Alexander Kratz

Vextir/Interests

77.555

29.922

SB

4648 20100103-0137 Heidemarie Schiementz

Vextir/Interests

77.555

77.555

SB

4649 20091223-0509 Manfred Müller

Vextir/Interests

77.558

59.938

SB

4650 20091221-0810 Jutta Speierl

Vextir/Interests

77.605

27.982

SB

4651 20091001-0006 Tanja Koch

Vextir/Interests

77.605

21.905

SB

4652 20091216-0440 Joachim Josef Vituschek

Vextir/Interests

77.626

76.749

SB

4653 20091221-1189 Ralf Mohrhauser

Vextir/Interests

77.629

35.559

SB

4654 20091221-0236 Cathleen Sanio

Vextir/Interests

77.641

77.404

SB

4655 20091119-0035 Frederik Freckmann

Vextir/Interests

77.675

77.675

SB

4656 20091029-0051 Heinz Weinert

Vextir/Interests

77.677

77.677

SB

4657 20091111-0028 Swetlana Kaiser

Vextir/Interests

77.687

77.687

SB

4658 20100104-1484 Susanne Weinberger

Vextir/Interests

77.690

9.000

SB

4659 20091125-0121 Ulrike Kuschel

Vextir/Interests

77.690

4660 20091222-0891 Daniel Schuster

Vextir/Interests

77.709

5.541

SB

4661 20090911-0118 Brigitte Preusser

Vextir/Interests

77.710

57.636

SB

4662 20091118-0109 Gunther Kamphausen

Vextir/Interests

77.719

77.719

SB

4663 20091220-0697 Thomas Rumpf

Vextir/Interests

77.729

77.039

SB

4664 20091030-0041 Gehrmann Nils

Vextir/Interests

77.736

13.877

SB

4665 20091209-0162 Nils Gehrmann

Vextir/Interests

77.736

13.877

SB

4666 20091214-0069 Eberhard Kopp

Vextir/Interests

77.751

65.792

SB

4667 20091027-0035 Dieter Henk

Vextir/Interests

77.775

4668 20100102-0491 Wolfgang Laub

Vextir/Interests

77.819

66.098

SB

4669 20091118-0050 Schiepl Michael

Vextir/Interests

77.836

74.180

44.489

SB

4670 20100103-0317 Ralf Herter

Vextir/Interests

77.846

15.231

4671 20090907-0094 Helge Geissler

Vextir/Interests

77.846

77.846

SB

4672 20090911-0137 Lothar Lenzmann

Vextir/Interests

77.846

63.400

SB

4673 20090907-0097 Gabriele Geissler

Vextir/Interests

77.846

4674 20090922-0044 Harald Warzel

Vextir/Interests

77.846

55.846

SB

4675 20091015-0005 Judith Kosbab

Vextir/Interests

77.846

65.661

SB

4676 20091222-1074 Daniel Oppelt

Vextir/Interests

77.859

77.859

SB

4677 20091215-0520 Shuo Yang

Vextir/Interests

77.880

29.708

SB

4678 20091222-1007 Dagmar Langer

Vextir/Interests

77.886

53.983

SB

4679 20091109-0014 Maxymovskykh Olga

Vextir/Interests

77.912

55.042

SB

4680 20090826-0041 Uwe Stinzendörfer

Vextir/Interests

77.919

4681 20091111-0061 Regina Augner

Vextir/Interests

77.978

77.978

SB

4682 20091209-0105 Alexander Storch

Vextir/Interests

77.983

63.196

SB

4683 20091228-0525 Klimesch, Katja

Vextir/Interests

78.005

36.217

SB

4684 20090918-0006 Weald Engelniederhammer

Vextir/Interests

78.015

78.015

SB

4685 20091009-0003 Werner Haarmann

Vextir/Interests

78.015

78.015

SB

4686 20091215-0189 Suzanne Defoin

Vextir/Interests

78.032

16.304

SB

4687 20090924-0016 Ella Ganlzer

Vextir/Interests

78.066

78.066

SB

4688 20091208-0125 Wolfgang Oley

Vextir/Interests

78.083

74.517

SB

4689 20091208-0065 Nicole Dorsch

Vextir/Interests

78.086

61.618

SB

4690 20090909-0131 Martin Stiefenhofer

Vextir/Interests

78.088

78.088

SB

4691 20090908-0110 Kurt Jordans

Vextir/Interests

78.103

57.044

SB

4692 20090921-0181 Claudia Schluter

Vextir/Interests

78.128

65.944

SB

4693 20091229-0142 Ingo Becker-Wirth

Vextir/Interests

78.135

9.460

SB

4694 20091221-0177 Veronika Eberhart

Vextir/Interests

78.135

4695 20100105-0239 Elisabeth Lang

Vextir/Interests

78.135

61.097

SB

4696 20100105-0353 Maria Elisabeth Janzen

Vextir/Interests

78.166

28.965

SB

4697 20091026-0114 Tobias Uekermann

Vextir/Interests

78.201

59.840

SB

4698 20091123-0071 Anna Weiss

Vextir/Interests

78.203

64.714

SB

4699 20091215-0387 Udo Schaffer

Vextir/Interests

78.205

76.135

SB

4700 20100104-1491 Mario Hagen

Vextir/Interests

78.218

19.529

SB

4701 20091217-0567 Michaela von Nida

Vextir/Interests

78.221

27.933

SB

4702 20091019-0060 Lutz Wunsch

Vextir/Interests

78.243

1.120

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4646 20100104-1793 Eckhard Kupczyk

Bls 83 of 514

5.810

H

H

H

H

H

22.438

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

78.255

61.050

SB

4704 20090915-0060 Gerhard Bruder

Vextir/Interests

78.286

60.241

SB

4705 20091027-0068 Sabine Schulz

Vextir/Interests

78.291

56.203

SB

4706 20100102-0021 Jürgen-W. Hansch

Vextir/Interests

78.298

67.618

SB

4707 20100104-0783 Markus Guther

Vextir/Interests

78.318

65.661

SB

4708 20090914-0155 Willi Schupp

Vextir/Interests

78.338

59.452

SB

4709 20100104-0378 Anika Berger

Vextir/Interests

78.350

61.353

SB

4710 20100104-1413 Andrea Winkel

Vextir/Interests

78.350

7.827

SB

4711 20091215-0263 Jens Körtge

Vextir/Interests

78.364

30.267

SB

4712 20091104-0016 Dietmar Kranich

Vextir/Interests

78.370

77.695

SB

4713 20091223-0144 Peter Wanderl

Vextir/Interests

78.374

57.315

SB

4714 20090922-0055 Silke Korbl

Vextir/Interests

78.374

69.931

SB

4715 20100105-0619 Frank Jessen

Vextir/Interests

78.414

63.520

SB

4716 20091215-0417 Jan Kramer

Vextir/Interests

78.418

63.006

SB

4717 20090914-0083 Schrank Stefan

Vextir/Interests

78.497

38.777

SB

4718 20091020-0043 Andreas Meessen

Vextir/Interests

78.504

78.054

SB

4719 20100105-1002 Astrid Scharf

Vextir/Interests

78.545

1.479

SB

4720 20091221-0789 Dominik Kuhna

Vextir/Interests

78.584

4.045

SB

4721 20100104-1211 Reinhard Schuren

Vextir/Interests

78.595

74.864

SB

4722 20091220-0199 Klaus Krugerke

Vextir/Interests

78.616

78.616

SB

4723 20091215-0396 Paul Meyr

Vextir/Interests

78.616

78.616

SB

4724 20100104-1531 Rüdiger Heizmann

Vextir/Interests

78.617

78.617

SB

4725 20091223-0154 Claudia Schubert

Vextir/Interests

78.617

29.475

SB

4726 20091223-0558 Thomas Moest

Vextir/Interests

78.617

78.617

SB

4727 20091220-0264 Gudrun Sandberg

Vextir/Interests

78.626

48.347

SB

4728 20090909-0110 Jens Nippe

Vextir/Interests

78.648

78.641

SB

4729 20091030-0096 Ingrid Matthes

Vextir/Interests

78.653

78.425

SB

4730 20091209-0017 Matthias Wirz

Vextir/Interests

78.678

63.575

SB

4731 20091019-0029 Helmut Maschke

Vextir/Interests

78.692

78.609

SB

4732 20100105-0225 Kay Löffler

Vextir/Interests

78.702

64.230

SB

4733 20091221-0201 Peter Lang

Vextir/Interests

78.793

78.793

SB

4734 20091014-0018 Marcel Schwartmanns

Vextir/Interests

78.800

22.689

SB

4735 20091222-0320 Dieter Becker

Vextir/Interests

78.831

36.217

SB

4736 20091221-0831 Sabine Kalinowski

Vextir/Interests

78.849

74.202

SB

4737 20091221-1112 Gerald Schuster

Vextir/Interests

78.878

66.765

SB

4738 20091222-0038 Johanna Hutterer

Vextir/Interests

78.881

65.094

SB

4739 20100105-0857 Roman Lebrecht

Vextir/Interests

78.883

66.648

SB

4740 20091217-0300 Sabine Götz

Vextir/Interests

78.887

77.761

SB

4741 20091227-0250 Horst Heinemann

Vextir/Interests

78.895

78.895

SB

4742 20100105-0951 Peter Sorg

Vextir/Interests

78.902

58.736

SB

4743 20100104-0208 Steubl Karlheinz

Vextir/Interests

78.917

4744 20090917-0093 Anna Offers

Vextir/Interests

78.942

63.211

SB

4745 20091221-0405 Annett Franke

Vextir/Interests

78.951

78.106

SB

4746 20100104-1986 Gutsche, Torsten

Vextir/Interests

78.973

78.973

SB

4747 20090907-0131 Olaf Heinisch

Vextir/Interests

79.002

76.736

SB

4748 20100104-0036 Nils Diezemann

Vextir/Interests

79.029

54.360

SB

4749 20091217-0387 Jnes Balfanz

Vextir/Interests

79.030

36.388

SB

4750 20091026-0094 Heinz Kasparek

Vextir/Interests

79.030

76.754

SB

4751 20091217-0188 Michael Frauendorf

Vextir/Interests

79.081

5.420

SB

4752 20100104-1967 Matias Ruiz Lorbacher

Vextir/Interests

79.105

78.741

SB

4753 20091222-0875 Immanuel Kreul

Vextir/Interests

79.166

29.940

SB

4754 20091123-0056 Carsten Kotsch

Vextir/Interests

79.176

79.176

SB

4755 20090908-0091 Dieter Redemsky

Vextir/Interests

79.181

79.181

SB

4756 20091116-0095 Franz Broich

Vextir/Interests

79.203

70.576

SB

4757 20100105-0250 Gerhard Drexl

Vextir/Interests

79.223

27.986

SB

4758 20090914-0104 Thomas Pfaff

Vextir/Interests

79.227

62.879

SB

4759 20090908-0056 Ilka Braun

Vextir/Interests

79.242

78.976

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4703 20091229-0563 Anatol Sincuk

Bls 84 of 514

2.066

3.126

3.611

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

79.254

59.217

SB

4761 20091111-0071 Jan Carl Klinger

Vextir/Interests

79.293

59.459

SB

4762 20091013-0038 Bernd Schulz

Vextir/Interests

79.338

68.976

SB

4763 20091221-1032 Udo Nistripke

Vextir/Interests

79.355

79.355

SB

4764 20091223-0159 Cornelia Härtl

Vextir/Interests

79.359

61.033

SB

4765 20091119-0020 Hans Peter Meyer

Vextir/Interests

79.369

32.861

SB

4766 20091125-0125 Ute Kretschmann

Vextir/Interests

79.374

69.579

SB

4767 20091222-0700 Mike Jones

Vextir/Interests

79.403

14.633

SB

4768 20091210-0003 Wolfgang Brentano

Vextir/Interests

79.421

79.421

SB

4769 20091221-0945 Robert Saenger

Vextir/Interests

79.460

37.608

SB

4770 20091223-0573 Florian Frick

Vextir/Interests

79.470

29.417

SB

4771 20090911-0140 Michael Seebörger-Weichselbaum

Vextir/Interests

79.538

75.676

SB

4772 20091222-0986 Joachim Strabberg

Vextir/Interests

79.538

4773 20100104-1778 Franz Josef Oberliessen

Vextir/Interests

79.557

62.503

SB

4774 20091029-0060 Ingeborg Hoffmann

Vextir/Interests

79.562

56.897

SB

4775 20090922-0097 Frank Wildschutz

Vextir/Interests

79.580

79.580

SB

4776 20090922-0093 Evelyn Wildschutz

Vextir/Interests

79.580

79.580

SB

4777 20090914-0178 Arben Cerimi

Vextir/Interests

79.624

39.622

SB

4778 20091224-0301 Dietmat Naumann

Vextir/Interests

79.636

79.636

SB

4779 20090909-0147 Wolfram Grunewald

Vextir/Interests

79.636

39.818

SB

4780 20090828-0022 Ute Theussen

Vextir/Interests

79.677

9.243

SB

4781 20091030-0057 Josef Dietl

Vextir/Interests

79.679

79.679

SB

4782 20090902-0019 Silke Gunael

Vextir/Interests

79.679

63.739

SB

4783 20091209-0250 Harald Murdter

Vextir/Interests

79.679

79.679

SB

4784 20091123-0029 Ludger Burhorst

Vextir/Interests

79.679

79.679

SB

4785 20100102-0728 Marcus Anders

Vextir/Interests

79.679

22.350

SB

4786 20091224-0189 Christian Blunck

Vextir/Interests

79.682

79.682

SB

4787 20091215-0256 Tim Detert

Vextir/Interests

79.687

31.450

SB

4788 20100104-0143 Mark von Dahlen

Vextir/Interests

79.687

1.608

SB

4789 20090928-0007 Gunter Elsner

Vextir/Interests

79.707

4790 20091222-0594 Falk Hilpert

Vextir/Interests

79.714

30.152

SB

4791 20091008-0042 Martin Barkanowitz

Vextir/Interests

79.758

79.758

SB

4792 20100104-1910 Janis Garancs

Vextir/Interests

79.775

28.397

SB

4793 20100102-0773 Thomas Niehörster

Vextir/Interests

79.785

4.302

SB

4794 20100105-0122 Viktor Ochs

Vextir/Interests

79.838

59.879

SB

4795 20091213-0020 Hans Peter Auer

Vextir/Interests

79.853

46.459

SB

4796 20090904-0102 Pauwels Kelly

Vextir/Interests

79.941

33.508

SB

4797 20091227-0154 Ruth Kublik

Vextir/Interests

79.997

61.342

SB

4798 20091222-0564 Birgitta Mönnich

Vextir/Interests

80.025

77.800

SB

4799 20091229-0207 Frohnwieser Gertraud

Vextir/Interests

80.095

61.507

SB

4800 20090907-0150 Hannelore Kressner

Vextir/Interests

80.105

4801 20090907-0147 Gerhard Kressner

Vextir/Interests

80.105

4802 20100104-0268 Wolfgang Mentschel

Vextir/Interests

80.115

77.145

SB

4803 20100102-0667 Hubert Laux

Vextir/Interests

80.156

78.088

SB

4804 20091019-0011 Hermann Reineke

Vextir/Interests

80.157

78.782

SB

4805 20091221-1186 Heike Kladek

Vextir/Interests

80.193

61.397

SB

4806 20091230-0987 Hans-Gerd Kuck

Vextir/Interests

80.210

80.210

SB

4807 20100105-0499 Heiko Buerger

Vextir/Interests

80.212

78.293

SB

4808 20091207-0200 Matthias Kleinert

Vextir/Interests

80.256

64.785

SB

4809 20091220-0230 Kerstin Bode

Vextir/Interests

80.256

28.094

SB

4810 20090911-0039 Steffen Schulz

Vextir/Interests

80.259

41.658

SB

4811 20091019-0026 Balazs Jadi

Vextir/Interests

80.273

77.707

SB

4812 20091126-0078 Johannes Wölfel

Vextir/Interests

80.303

40.695

SB

4813 20100102-0484 Adele Laub

Vextir/Interests

80.323

71.435

SB

4814 20091223-0097 Susanne Hardt

Vextir/Interests

80.327

37.950

SB

4815 20100104-1780 Sarah Quadt

Vextir/Interests

80.384

80.384

SB

4816 20091009-0006 Sinisa Vujinovic

Vextir/Interests

80.384

63.768

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4760 20091201-0036 Tonja Plucken

Bls 85 of 514

H

H

2.381

H
H

46.538

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

80.394

79.548

SB

4818 20091221-0841 Christel Bluhm

Vextir/Interests

80.415

35.902

SB

4819 20090928-0002 Ralf Edinger

Vextir/Interests

80.435

4820 20091224-0206 Roger Zepp

Vextir/Interests

80.462

37.530

SB

4821 20091221-1005 Tobias Sablofski

Vextir/Interests

80.476

64.441

SB

4822 20091221-0823 Jürgen Hohmann

Vextir/Interests

80.528

80.528

SB

4823 20090910-0014 Hansjoerg Heller

Vextir/Interests

80.553

66.000

SB

4824 20091221-0459 Hans-Gerd Gross

Vextir/Interests

80.567

79.829

SB

4825 20090915-0092 Thomas Bock

Vextir/Interests

80.614

78.922

SB

4826 20091227-0155 Wolfgang Hessler

Vextir/Interests

80.625

4827 20100102-0546 Jörn Baum

Vextir/Interests

80.638

65.203

SB

4828 20100103-0316 Hans Peter Kern

Vextir/Interests

80.667

69.730

SB

4829 20091221-0412 Matthias Müller

Vextir/Interests

80.675

37.300

SB

4830 20090826-0010 Gertrud Rentner

Vextir/Interests

80.680

4831 20100102-0679 German Henke

Vextir/Interests

80.704

69.339

SB

4832 20100105-0216 Paul Schaffer

Vextir/Interests

80.716

29.319

SB

4833 20090909-0065 Rolf Schulz

Vextir/Interests

80.719

80.719

SB

4834 20091224-0172 Monika Neumann

Vextir/Interests

80.767

10.768

SB

4835 20100105-0205 Heino Gerlach

Vextir/Interests

80.789

80.789

SB

4836 20100104-1801 Felix Braun

Vextir/Interests

80.831

29.872

SB

4837 20091118-0038 Matthias Adlich

Vextir/Interests

80.873

74.788

SB

4838 20091220-0463 Kathleen Löser

Vextir/Interests

80.875

48.862

SB

4839 20091209-0078 Eva Schlick Hasper

Vextir/Interests

80.905

80.905

SB

4840 20091223-0033 Joachim Beier

Vextir/Interests

80.924

4841 20091217-0037 Evelyn Kopp

Vextir/Interests

80.926

59.747

SB

4842 20090914-0029 Stephan Weiss

Vextir/Interests

80.933

77.837

SB

4843 20091222-0644 Sasan Safai

Vextir/Interests

80.936

4844 20091215-0381 Christopher Hoch

Vextir/Interests

80.939

38.339

SB

4845 20100103-0246 Alexander Jonas

Vextir/Interests

80.946

57.797

SB

4846 20091117-0099 Franz Billen

Vextir/Interests

80.991

80.991

SB

4847 20091215-0419 Sabrina de Souza

Vextir/Interests

80.993

36.818

SB

4848 20091111-0057 Wolfgang Sesselmann

Vextir/Interests

81.004

39.168

SB

4849 20091214-0155 Andreas Leistner

Vextir/Interests

81.007

81.007

SB

4850 20091209-0155 Yvonne Leffler

Vextir/Interests

81.007

80.809

SB

4851 20091229-0528 Helmut Heilig

Vextir/Interests

81.015

76.754

SB

4852 20090907-0126 Bernd Krell

Vextir/Interests

81.022

28.525

SB

4853 20091208-0097 Andreas Bailer

Vextir/Interests

81.053

80.005

SB

4854 20090928-0035 André Waltering

Vextir/Interests

81.061

56.455

SB

4855 20091221-1211 Frank Schieferdecker

Vextir/Interests

81.081

78.555

SB

4856 20091227-0270 Hans-Joachim Kopsch

Vextir/Interests

81.117

62.392

SB

4857 20100105-0816 Altstidl johann

Vextir/Interests

81.127

71.689

SB

4858 20100104-1124 Matthias Kruse

Vextir/Interests

81.136

38.437

SB

4859 20091214-0108 Birgit Dudel

Vextir/Interests

81.178

53.533

SB

4860 20091222-0350 Mike Reisner

Vextir/Interests

81.217

47.034

SB

4861 20090922-0019 Michael Grunfelder

Vextir/Interests

81.230

67.692

SB

4862 20091020-0053 Barbara Hoffart

Vextir/Interests

81.254

77.296

SB

4863 20091020-0055 Michael Hoffart

Vextir/Interests

81.254

77.296

SB

4864 20091218-0092 Margit Grundmann

Vextir/Interests

81.285

81.285

SB

4865 20091026-0090 Mario Spaarschuh

Vextir/Interests

81.334

30.538

SB

4866 20091208-0115 Matthias Fleck

Vextir/Interests

81.339

81.339

SB

4867 20091209-0081 Sebastian Schlick

Vextir/Interests

81.379

81.159

SB

4868 20100104-0792 Andrej Novak

Vextir/Interests

81.391

18.184

SB

4869 20090907-0240 Roland Pfefferie

Vextir/Interests

81.396

59.552

SB

4870 20091227-0468 Vielberth Dieter

Vextir/Interests

81.403

57.729

SB

4871 20090923-0052 Heinz Hermann Orunbeck

Vextir/Interests

81.415

63.262

SB

4872 20090915-0014 Lutz Wilhelm

Vextir/Interests

81.417

4873 20100104-0912 Robert Klopsch

Vextir/Interests

81.427

38.581

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4817 20091222-0558 Uwe Mönnich

Bls 86 of 514

H

H
15.109

H

H

H

33.492

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

81.430

28.305

SB

4875 20100104-1325 Ingo Bohn

Vextir/Interests

81.443

81.393

SB

4876 20090911-0044 Rainer beucher

Vextir/Interests

81.467

81.467

SB

4877 20091222-0474 Stephan Marz

Vextir/Interests

81.467

62.407

SB

4878 20091007-0004 Christa Dietrich

Vextir/Interests

81.469

4879 20091007-0036 Norbert Kuhr

Vextir/Interests

81.496

4880 20100102-0670 Stefan Husmann

Vextir/Interests

81.508

81.508

SB

4881 20091223-0161 Peter Lankes

Vextir/Interests

81.518

80.992

SB

4882 20091221-0363 Manuel Epple

Vextir/Interests

81.521

80.750

SB

4883 20091222-0190 Hildegund Pasch

Vextir/Interests

81.523

4884 20091222-0241 Gero Gaschott

Vextir/Interests

81.525

4885 20090901-0062 Ulrike Cremer

Vextir/Interests

81.530

72.241

SB

4886 20091217-0466 Heinz Grundmann

Vextir/Interests

81.560

81.560

SB

4887 20090914-0051 Andreas Benner

Vextir/Interests

81.569

271

SB

4888 20091222-0665 Peter Coubal

Vextir/Interests

81.571

37.708

SB

4889 20100103-0076 Ronny Kiesewetter

Vextir/Interests

81.589

74.883

SB

4890 20091002-0032 Klaus-Jurgen Kessler

Vextir/Interests

81.615

80.684

SB

4891 20091231-0022 Andrea Eder

Vextir/Interests

81.669

62.720

SB

4892 20100104-1597 Stefan Horbelt

Vextir/Interests

81.669

62.720

SB

4893 20091223-0696 Martin Dietrich

Vextir/Interests

81.672

62.639

SB

4894 20091217-0290 Witold Czaplewski

Vextir/Interests

81.697

38.442

SB

4895 20090915-0111 Manfred Beismann

Vextir/Interests

81.750

70.621

SB

4896 20091209-0161 Marc Niggemann

Vextir/Interests

81.752

62.977

SB

4897 20091216-0003 Jörg Becker

Vextir/Interests

81.767

29.835

SB

4898 20091218-0331 Sebastian Reichhart

Vextir/Interests

81.785

32.027

SB

4899 20100105-0274 Martina Suchla

Vextir/Interests

81.792

4.662

SB

4900 20091227-0092 Dirk-Peter Stein

Vextir/Interests

81.806

65.072

SB

4901 20091223-0062 Lars Vincenz

Vextir/Interests

81.811

81.809

SB

4902 20100104-1559 Jessica Schmiede

Vextir/Interests

81.821

69.902

SB

4903 20091207-0162 Gunter Stumpf

Vextir/Interests

81.865

81.098

SB

4904 20090828-0056 Olaf Enk

Vextir/Interests

81.865

4905 20091216-0454 Peter Wieczorek

Vextir/Interests

81.906

81.906

SB

4906 20090908-0119 Michael Görgen

Vextir/Interests

81.914

76.918

SB

4907 20091227-0297 Li Song

Vextir/Interests

81.917

36.865

SB

4908 20091208-0149 Gero Zumkeller

Vextir/Interests

81.928

60.840

SB

4909 20091220-0395 Günter Rödiger

Vextir/Interests

81.945

80.327

SB

4910 20090923-0019 Ute Hofmann-Towara

Vextir/Interests

81.956

64.231

SB

4911 20091213-0075 Ina Kolitsch

Vextir/Interests

81.963

81.963

SB

4912 20100103-0250 Valentin Menke

Vextir/Interests

81.965

26.664

SB

4913 20100104-1362 Dimitri Bastian

Vextir/Interests

82.004

82.004

SB

4914 20090918-0069 Wifried Roth

Vextir/Interests

82.014

81.620

SB

4915 20091223-0602 Tobias Hennings

Vextir/Interests

82.022

32.551

SB

4916 20091227-0704 Sandra Heidi Zurn

Vextir/Interests

82.044

4917 20091116-0007 Jurgen Koch

Vextir/Interests

82.077

76.296

SB

4918 20091014-0049 Georg Ramon Fichter

Vextir/Interests

82.077

50.397

SB

4919 20090917-0006 Martens Hans Jurgen

Vextir/Interests

82.077

55.665

SB

4920 20090917-0004 Martens Hans Jurgen

Vextir/Interests

82.077

57.636

SB

4921 20091227-0746 Riccardo Dorigatti

Vextir/Interests

82.168

4922 20091009-0085 Dirk Pulwer

Vextir/Interests

82.171

37.789

SB

4923 20091222-0370 Christian Koehler

Vextir/Interests

82.183

8.590

SB

4924 20091120-0001 Stephanie Römer

Vextir/Interests

82.202

4925 20091216-0255 Norbert Lang

Vextir/Interests

82.202

63.879

SB

4926 20091209-0150 Laura Wunderer

Vextir/Interests

82.239

64.306

SB

4927 20100103-0230 Friedbert Blankenstein

Vextir/Interests

82.246

82.246

SB

4928 20091117-0140 Arnold Igel

Vextir/Interests

82.253

1.279

SB

4929 20100104-0174 Helen Hoffmann

Vextir/Interests

82.259

10.541

SB

4930 20091215-0017 Harald Schiffer

Vextir/Interests

82.264

81.469

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4874 20091222-0057 Jessica Block

Bls 87 of 514

H
H

H
H

21.822

H

1.845

195.058

19.575

H

76.345

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

82.334

23.839

SB

4932 20090908-0200 Marc A. Titze

Vextir/Interests

82.335

81.080

SB

4933 20091230-1134 Franz Fisch

Vextir/Interests

82.395

16.940

SB

4934 20091124-0060 Hellmut Zapf

Vextir/Interests

82.415

4935 20090914-0172 Reinhard Maluck

Vextir/Interests

82.415

79.877

SB

4936 20090914-0059 Stefanie Deutzer

Vextir/Interests

82.500

48.254

SB

4937 20100105-1770 Sylvia Eberle

Vextir/Interests

82.601

72.451

SB

4938 20091221-0675 Frank Schubert

Vextir/Interests

82.605

68.357

SB

4939 20090924-0002 Dieter Christen

Vextir/Interests

82.610

47.190

SB

4940 20091012-0094 Michaela Geiger-Blauth

Vextir/Interests

82.627

64.003

SB

4941 20090929-0047 Martin Resch

Vextir/Interests

82.632

82.632

SB

4942 20091224-0083 Ilsa Peters

Vextir/Interests

82.679

82.679

SB

4943 20100104-1592 Ammelounx, Burghard

Vextir/Interests

82.708

25.736

SB

4944 20100102-0347 Franziska Bock

Vextir/Interests

82.713

8.681

SB

4945 20100104-1721 Thomas Kriete

Vextir/Interests

82.745

81.342

SB

4946 20091217-0376 Frank Balfanz

Vextir/Interests

82.753

28.994

SB

4947 20100104-0253 Dino Chiulli

Vextir/Interests

82.819

67.365

SB

4948 20090923-0060 Thomas Müller

Vextir/Interests

82.826

79.668

SB

4949 20100102-0153 Bernd Gennirich

Vextir/Interests

82.841

76.996

SB

4950 20091106-0046 Manfred Ruther

Vextir/Interests

82.848

77.837

SB

4951 20100104-0064 Dieter Oenning

Vextir/Interests

82.865

65.094

SB

4952 20091215-0254 Paul Heymanns

Vextir/Interests

82.867

82.867

SB

4953 20091214-0233 Joachim Lippe

Vextir/Interests

82.899

79.794

SB

4954 20091118-0124 Henle Ralf

Vextir/Interests

82.902

77.191

SB

4955 20090929-0058 Jurgen Georg Degenhardt

Vextir/Interests

82.923

82.923

SB

4956 20091006-0023 Andreas Baensch

Vextir/Interests

82.923

4957 20100105-0045 Helmar Kunte

Vextir/Interests

82.935

65.424

SB

4958 20091221-0996 Waltraut Bartel

Vextir/Interests

82.940

4959 20100104-0085 Uwe Sippel

Vextir/Interests

82.946

65.634

SB

4960 20090924-0106 Kruger Jörg

Vextir/Interests

82.951

78.782

SB

4961 20100104-1457 Pawel Lawreszuk

Vextir/Interests

83.007

73.705

SB

4962 20100104-1523 Marco Krombholz

Vextir/Interests

83.045

82.454

SB

4963 20091123-0102 Carolin Feneberg

Vextir/Interests

83.068

4964 20100104-1279 Christopher Langenwalter

Vextir/Interests

83.141

4965 20091217-0651 Rainer Daniel

Vextir/Interests

83.170

32.655

SB

4966 20091220-0623 Horst Gillner

Vextir/Interests

83.204

73.063

SB

4967 20091227-0481 Kurt Brinckmann

Vextir/Interests

83.214

27.945

SB

4968 20091222-0076 Irene Friedmann

Vextir/Interests

83.246

62.473

SB

4969 20091106-0017 Lutz Schade

Vextir/Interests

83.246

69.635

SB

4970 20091222-0010 Franz J.Surmann

Vextir/Interests

83.251

17.954

SB

4971 20100105-0276 Sven Muth

Vextir/Interests

83.261

82.297

SB

4972 20091220-0946 Dagmar von Boddien

Vextir/Interests

83.261

41.631

SB

4973 20091222-0666 Michael Niegel

Vextir/Interests

83.278

14.704

SB

4974 20091215-0005 Wolfgang Riemann

Vextir/Interests

83.281

81.850

SB

4975 20100105-0158 Simone Mirek

Vextir/Interests

83.295

30.683

SB

4976 20090916-0043 Hildegaard Glassen

Vextir/Interests

83.337

83.337

SB

4977 20100105-0256 Klinger Siegfried

Vextir/Interests

83.347

82.107

SB

4978 20091231-0123 Katrin Kupper-Spreer

Vextir/Interests

83.386

65.698

SB

4979 20100105-0191 Daniel Osterburg

Vextir/Interests

83.398

81.706

SB

4980 20091217-0396 Denise Alexandra Koopmans

Vextir/Interests

83.400

81.963

SB

4981 20091123-0058 Ulrich Muller

Vextir/Interests

83.400

72.165

SB

4982 20091220-0245 Ralf Dieter Haller

Vextir/Interests

83.403

81.080

SB

4983 20091215-0390 Björn Kleinod

Vextir/Interests

83.407

33.142

SB

4984 20090907-0286 Alexander Baumeister

Vextir/Interests

83.417

67.184

SB

4985 20090928-0094 Wilfried Pickenacker

Vextir/Interests

83.420

79.636

SB

4986 20091214-0092 Arne Ruebner

Vextir/Interests

83.424

9.308

SB

4987 20100105-0074 Thomas Schäffler

Vextir/Interests

83.451

67.555

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4931 20091221-1140 Thomas Brust

Bls 88 of 514

H

15.209

H
H
169

H
H

18.465

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

83.496

80.432

SB

4989 20091222-0722 Helga Immerz

Vextir/Interests

83.498

30.988

SB

4990 20091213-0026 Alois Lieb

Vextir/Interests

83.510

69.374

SB

4991 20091209-0169 Werner Lang

Vextir/Interests

83.596

82.786

SB

4992 20091230-0089 Ulrich Schwermer

Vextir/Interests

83.598

68.790

SB

4993 20091217-0617 David Kirchner

Vextir/Interests

83.613

31.358

SB

4994 20100105-0040 Eckhard Weidel

Vextir/Interests

83.627

70.452

SB

4995 20090921-0122 Stefan Jacobs

Vextir/Interests

83.642

69.420

SB

4996 20091223-0156 Brigitte Biallass-Lankes

Vextir/Interests

83.652

83.124

SB

4997 20091209-0234 Hajo Eckstein

Vextir/Interests

83.711

83.711

SB

4998 20091229-0778 Elisabeth Altmann

Vextir/Interests

83.721

64.659

SB

4999 20091124-0113 Ingrid Grossmann

Vextir/Interests

83.732

66.638

SB

5000 20091218-0457 Christian Ehlting

Vextir/Interests

83.755

5.134

SB

5001 20090929-0046 Daniel Warner

Vextir/Interests

83.769

1.354

SB

5002 20091112-0002 Otto Wagner

Vextir/Interests

83.769

60.500

SB

5003 20091209-0033 Udo Karla

Vextir/Interests

83.769

83.769

SB

5004 20090917-0119 Balzar Hannelore

Vextir/Interests

83.776

67.379

SB

5005 20091228-0504 Frank Schleicher

Vextir/Interests

83.806

44.154

SB

5006 20091222-0354 Werner Cabek

Vextir/Interests

83.826

73.512

SB

5007 20091230-1032 Klinter Karola

Vextir/Interests

83.826

83.826

SB

5008 20091227-0665 Thorsten Peyker

Vextir/Interests

83.830

5009 20091209-0047 Alexander Erdl

Vextir/Interests

83.855

68.445

SB

5010 20091118-0092 Troxler Pirmin

Vextir/Interests

83.881

36.208

SB

5011 20091006-0013 Markus Hall

Vextir/Interests

83.921

83.617

SB

5012 20090921-0078 Friedrich Karl Meschig

Vextir/Interests

83.930

83.930

SB

5013 20090921-0080 Marie-Luise Meschig

Vextir/Interests

83.930

83.930

SB

5014 20100104-0873 Reinhard Klie

Vextir/Interests

83.938

80.269

SB

5015 20090915-0125 Reinhard Klie

Vextir/Interests

83.938

80.269

SB

5016 20100104-0974 Janka Michael

Vextir/Interests

83.938

5017 20091208-0177 Olver Muller

Vextir/Interests

83.996

67.200

SB

5018 20091013-0043 König Ilse

Vextir/Interests

84.011

28.647

SB

5019 20091222-0705 Tomo Kelava

Vextir/Interests

84.035

79.039

SB

5020 20091221-0591 Udo Schwarzer

Vextir/Interests

84.038

83.243

SB

5021 20091201-0049 Manfred Obernesser

Vextir/Interests

84.062

83.945

SB

5022 20090914-0086 Heike Reifert

Vextir/Interests

84.063

84.063

SB

5023 20100103-0309 Martina Radssat

Vextir/Interests

84.070

27.613

SB

5024 20091215-0121 Stefan Peitzsch

Vextir/Interests

84.141

15.134

SB

5025 20091027-0037 Borgelt Margarete

Vextir/Interests

84.182

70.752

SB

5026 20091124-0123 Olena Lipkovska

Vextir/Interests

84.261

60.293

SB

5027 20091210-0062 Andreas Paul

Vextir/Interests

84.277

84.277

SB

5028 20091124-0171 Andreas Grossmann

Vextir/Interests

84.326

67.228

SB

5029 20091221-0027 Margret Schramm-Heiss

Vextir/Interests

84.336

82.657

SB

5030 20091222-0538 Kirill Loifman

Vextir/Interests

84.346

68.122

SB

5031 20090910-0042 Ursula Nier

Vextir/Interests

84.349

33.792

SB

5032 20090916-0040 Horst Glassen

Vextir/Interests

84.383

84.383

SB

5033 20091218-0534 Rico Haustein

Vextir/Interests

84.405

39.525

SB

5034 20091217-0227 Michael Heine

Vextir/Interests

84.410

65.264

SB

5035 20091215-0359 Rissling Jürgen

Vextir/Interests

84.431

84.244

SB

5036 20091215-0379 Gudrun Rissling

Vextir/Interests

84.431

84.244

SB

5037 20090901-0003 Gerd Schmidt

Vextir/Interests

84.459

84.459

SB

5038 20100104-0936 Jennifer Krumb

Vextir/Interests

84.481

68.017

SB

5039 20100104-1573 Roland Hutter

Vextir/Interests

84.615

5040 20090928-0058 Rolf Krivsky

Vextir/Interests

84.615

5041 20090914-0055 Ditmar Schleich

Vextir/Interests

84.615

5042 20091125-0018 Xia Chen Feser

Vextir/Interests

84.615

41.081

SB

5043 20091104-0003 Carola Acoud

Vextir/Interests

84.615

34.784

SB

5044 20100103-0299 Irene Hofer

Vextir/Interests

84.615

30.969

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

4988 20091209-0054 Elli Konrad

Bls 89 of 514

15.891

176.432

H

H

122.658

1.607.685

H
8.462

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

84.615

46.484

SB

5046 20091007-0038 Wlater Schneider

Vextir/Interests

84.615

31.045

SB

5047 20100104-1047 Andreas Zorn

Vextir/Interests

84.615

5048 20090826-0004 Wolfgang Menge

Vextir/Interests

84.615

61.468

SB

5049 20090911-0120 Sylvia Daunus

Vextir/Interests

84.615

71.955

SB

5050 20100104-0877 Schleich Ditmar

Vextir/Interests

84.615

H

5051 20091124-0165 Hoffmann Sigrid

Vextir/Interests

84.615

H

5052 20091118-0058 Panek Bernd

Vextir/Interests

84.615

5053 20091007-0039 Wolfgang Tessmann

Vextir/Interests

84.615

13.863

SB

5054 20100104-0846 Thomas Nicolai

Vextir/Interests

84.615

10.365

SB

5055 20091220-0391 Ralf Kalwatz

Vextir/Interests

84.615

54.069

SB

5056 20090911-0081 Johannes Wissing

Vextir/Interests

84.615

71.762

SB

5057 20091209-0089 Dieter Spiess

Vextir/Interests

84.615

59.625

SB

5058 20091221-0505 Carsten Straub

Vextir/Interests

84.615

5059 20090925-0045 Ralf Krupp Aachen

Vextir/Interests

84.615

61.539

SB

5060 20100104-0162 Alexander Hebenstreit

Vextir/Interests

84.615

39.436

SB

5061 20091118-0070 Martin Sychra

Vextir/Interests

84.615

43.888

SB

5062 20091213-0072 Nancy Meyer-Steinhaus

Vextir/Interests

84.615

5063 20090917-0003 Werner Brutting

Vextir/Interests

84.615

49.931

SB

5064 20091109-0081 Wolfgang Haase

Vextir/Interests

84.615

5065 20090921-0029 Christina Hensel

Vextir/Interests

84.615

45.316

SB

5066 20100104-0837 Ute Nicolai

Vextir/Interests

84.615

1.134

SB

5067 20100105-0625 Stephanie Speh

Vextir/Interests

84.615

50.270

SB

5068 20091110-0002 Maria Marz

Vextir/Interests

84.615

2.735

SB

5069 20091220-0246 Uwe Maier

Vextir/Interests

84.622

61.889

SB

5070 20091221-1212 Dietmar Ripperger

Vextir/Interests

84.637

67.650

SB

5071 20091215-0270 Jörg Grosselumern

Vextir/Interests

84.637

80.330

SB

5072 20091230-0822 Julia Baab

Vextir/Interests

84.673

H

5073 20091220-0499 Nadine Jacke

Vextir/Interests

84.695

H

5074 20091220-0479 Josef Jacue

Vextir/Interests

84.695

H

5075 20091227-0679 Anke Schweda

Vextir/Interests

84.725

5076 20091216-0340 Anna Fink

Vextir/Interests

84.730

40.033

SB

5077 20100103-0384 Björn Brandt

Vextir/Interests

84.755

66.968

SB

5078 20100104-0570 Jens Zimmermann

Vextir/Interests

84.769

84.769

SB

5079 20100103-0007 Sinan Bilginer

Vextir/Interests

84.777

31.091

SB

5080 20091015-0021 Hella Kolew

Vextir/Interests

84.811

5081 20100103-0213 Angelina Inglsperger

Vextir/Interests

84.811

84.811

SB

5082 20091220-0042 Florian Pinkepank

Vextir/Interests

84.815

81.936

SB

5083 20091222-0475 Isabel von Drews

Vextir/Interests

84.838

67.325

SB

5084 20090914-0048 Klaus Lattasch

Vextir/Interests

84.874

84.874

SB

5085 20091110-0024 Helmut Allgeier

Vextir/Interests

84.874

84.874

SB

5086 20100110-0020 Bernd Herbort

Vextir/Interests

84.901

62.129

SB

5087 20100104-0274 Anna Kalinowski

Vextir/Interests

84.953

32.392

SB

5088 20100104-1356 Andreas Heidinger

Vextir/Interests

85.057

34.120

SB

5089 20090914-0195 Josef Marks

Vextir/Interests

85.075

73.979

SB

5090 20090907-0168 Steffen Boas

Vextir/Interests

85.165

5091 20100104-0924 Jörg Riebner

Vextir/Interests

85.189

81.804

SB

5092 20091207-0238 Hans-Joachim Gotschke

Vextir/Interests

85.231

68.394

SB

5093 20090917-0073 Jurgen Karner

Vextir/Interests

85.233

81.831

SB

5094 20090908-0055 Harald Wendler

Vextir/Interests

85.256

61.562

SB

5095 20091124-0108 Roland Grossmann

Vextir/Interests

85.268

66.440

SB

5096 20091215-0344 Kim Bottenhorn

Vextir/Interests

85.304

75.208

SB

5097 20091222-0657 Jürgen Wagner

Vextir/Interests

85.319

83.386

SB

5098 20091127-0013 Ingeborg Altevogt

Vextir/Interests

85.319

69.807

SB

5099 20091220-0147 Furleger Christoph

Vextir/Interests

85.336

32.634

SB

5100 20091215-0230 Andreas Riedinger

Vextir/Interests

85.393

14.415

SB

5101 20091222-0980 Kim Anna Friedrich

Vextir/Interests

85.402

76.341

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5045 20090909-0107 Andreas Lemke

Bls 90 of 514

H

H

H

H
H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

85.441

85.441

SB

5103 20090911-0061 Marc-Stefan Mauch

Vextir/Interests

85.451

85.451

SB

5104 20091026-0111 Bart Ader

Vextir/Interests

85.453

76.487

SB

5105 20091220-0912 Peter Schwitzky

Vextir/Interests

85.458

33.237

SB

5106 20090924-0059 Burkhard Kleibrink

Vextir/Interests

85.461

80.296

SB

5107 20090914-0057 Petra Lehmann

Vextir/Interests

85.461

5108 20100104-1220 Jürgen Friedrich

Vextir/Interests

85.505

19.610

SB

5109 20091126-0059 Dirk Gesemann

Vextir/Interests

85.514

85.514

SB

5110 20090922-0130 Annegret Dörfler

Vextir/Interests

85.522

69.188

SB

5111 20091215-0084 Chhristoph Eckert

Vextir/Interests

85.529

68.096

SB

5112 20100104-1534 Stephanie Dotzler

Vextir/Interests

85.532

84.453

SB

5113 20091220-0003 Mike Pleines

Vextir/Interests

85.576

85.576

SB

5114 20091217-0514 Joachim Kolb

Vextir/Interests

85.580

40.622

SB

5115 20100105-0964 Schneider Sabinc

Vextir/Interests

85.625

28.818

SB

5116 20100104-0027 Pavlo Glaser

Vextir/Interests

85.634

62.530

SB

5117 20090907-0180 Kirsten Bender

Vextir/Interests

85.707

85.707

SB

5118 20091210-0071 Christina Echtner

Vextir/Interests

85.723

5119 20091123-0070 Augen Baranowski

Vextir/Interests

85.754

16.569

SB

5120 20091223-0639 Olaf Rahmsdorf

Vextir/Interests

85.756

5121 20091220-0791 Andreas Guth

Vextir/Interests

85.805

64.642

SB

5122 20100105-0722 Christoph Moormann

Vextir/Interests

85.822

5123 20100104-0977 Winfried Carli

Vextir/Interests

85.842

1.396

SB

5124 20091222-0668 Markus Zons

Vextir/Interests

85.899

71.178

SB

5125 20090908-0076 Joachim Bug

Vextir/Interests

85.943

84.459

SB

5126 20090918-0002 Pierre Michael Dubourg

Vextir/Interests

85.969

85.969

SB

5127 20090907-0312 Demir Seyran

Vextir/Interests

86.003

20.270

SB

5128 20100104-1382 Liebisch Roland

Vextir/Interests

86.009

12.865

SB

5129 20100105-0819 Joachim Oppermann

Vextir/Interests

86.013

72.348

SB

5130 20091213-0017 Gabriela Euternoser

Vextir/Interests

86.025

57.350

SB

5131 20100104-1451 Martin Koenig

Vextir/Interests

86.030

5132 20100104-1172 Christa Wolko

Vextir/Interests

86.037

80.533

SB

5133 20091220-0001 Heike Pleines

Vextir/Interests

86.106

86.106

SB

5134 20091127-0079 Heinz Gunther

Vextir/Interests

86.125

66.028

SB

5135 20091109-0052 Karl Heinz Schmidt

Vextir/Interests

86.138

5136 20091109-0054 Martina Schmidt

Vextir/Interests

86.138

5137 20100104-1136 Günter Portscher

Vextir/Interests

86.182

69.418

SB

5138 20091202-0077 Ludwig J. Firlbeck

Vextir/Interests

86.187

82.918

SB

5139 20091222-0025 Hans-Jörg Klausnitzer

Vextir/Interests

86.199

36.283

SB

5140 20091222-0623 Martina Dietrich

Vextir/Interests

86.209

39.353

SB

5141 20091208-0153 Patrick Rudolf Wolfgang Baumann

Vextir/Interests

86.211

58.860

SB

5142 20090914-0173 Blank Martha

Vextir/Interests

86.226

37.297

SB

5143 20091223-0394 Sigrid M. Niggermann

Vextir/Interests

86.257

32.710

SB

5144 20091124-0148 Lilo Welling

Vextir/Interests

86.262

74.977

SB

5145 20090901-0039 Schmal Bernd

Vextir/Interests

86.289

86.043

SB

5146 20091208-0170 Ursula Gross

Vextir/Interests

86.292

83.293

SB

5147 20091220-0866 Marie-Luise Hundt

Vextir/Interests

86.301

32.440

SB

5148 20090909-0102 Peter Blochinger

Vextir/Interests

86.307

5149 20100105-0166 Klaus Niemz

Vextir/Interests

86.307

5150 20091027-0008 Anita Kuhn

Vextir/Interests

86.319

5151 20091231-0146 Karl Pfahler

Vextir/Interests

86.323

5152 20091106-0119 Norbert Schnieders

Vextir/Interests

86.375

5153 20091217-0158 Kai von Vorkampff-Laue

Vextir/Interests

5154 20091124-0027 Thomas Arntz

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5102 20091220-0471 Benedikt Sturm

150.107

H

H
H
H

H

H
H

H
H
68.667

SB

68.667

SB

55.963

SB

86.395

83.063

SB

Vextir/Interests

86.402

37.461

SB

5155 20091221-0078 Markus Ruh

Vextir/Interests

86.426

81.620

SB

5156 20100104-0273 Ingeborg Reissig

Vextir/Interests

86.451

82.310

SB

5157 20091217-0315 Martin Weick

Vextir/Interests

86.471

85.943

SB

5158 20100105-0643 Dieter Wehowsky

Vextir/Interests

86.477

Bls 91 of 514

3.385

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

86.483

2.459

SB

5160 20091223-0289 Sebastian Henke

Vextir/Interests

86.559

16.842

SB

5161 20090911-0010 Ursula Richtberg

Vextir/Interests

86.575

86.575

SB

5162 20091125-0085 Hermann Lechelmair

Vextir/Interests

86.593

69.207

SB

5163 20090910-0171 Stefan Weiss

Vextir/Interests

86.609

70.630

SB

5164 20091110-0011 Peer Kowallik

Vextir/Interests

86.619

5165 20100102-0143 Hans Joachim Deckers

Vextir/Interests

86.637

68.428

SB

5166 20091201-0105 Edith Stepp

Vextir/Interests

86.651

86.651

SB

5167 20091127-0125 Bodo Johannes

Vextir/Interests

86.651

5168 20091218-0116 Frank Sammet

Vextir/Interests

86.690

35.232

SB

5169 20091216-0111 Werth Peter und Svetlana

Vextir/Interests

86.695

84.324

SB

5170 20091220-0572 Susanne Hess

Vextir/Interests

86.700

40.717

SB

5171 20091220-0314 Andreas Schmidt

Vextir/Interests

86.708

86.708

SB

5172 20091117-0143 Andrea Weikert

Vextir/Interests

86.768

85.943

SB

5173 20091223-0039 Daniel Rein

Vextir/Interests

86.774

20.553

SB

5174 20091222-0854 Harald Krull

Vextir/Interests

86.783

5175 20091218-0059 Ewald Popp

Vextir/Interests

86.786

85.791

SB

5176 20091116-0099 Stefan Goellner

Vextir/Interests

86.798

64.142

SB

5177 20091105-0061 Veronika Schmietow

Vextir/Interests

86.798

85.517

SB

5178 20091218-0762 Thomas Ellmer

Vextir/Interests

86.903

41.279

SB

5179 20100103-0115 Dieter Wydra

Vextir/Interests

86.955

63.262

SB

5180 20090909-0093 Rainer Rommel

Vextir/Interests

86.967

22.211

SB

5181 20091015-0003 Kerz Inge

Vextir/Interests

86.969

5182 20091125-0166 Elmar Lanzinger

Vextir/Interests

86.971

5183 20090915-0020 Klaus Dieter Liemen

Vextir/Interests

87.010

2.589

SB

5184 20091223-0428 Heidi Laudanski

Vextir/Interests

87.037

57.440

SB

5185 20091218-0693 Stefan Bedorf

Vextir/Interests

87.065

41.219

SB

5186 20091223-0173 Leo Jäger

Vextir/Interests

87.109

82.867

SB

5187 20091111-0075 Harald Petersen

Vextir/Interests

87.116

86.485

SB

5188 20091202-0045 Dietmar Vogt

Vextir/Interests

87.116

70.383

SB

5189 20091030-0093 Bauernfeind Kathrin

Vextir/Interests

87.135

25.378

SB

5190 20091209-0135 Roman Woznitza

Vextir/Interests

87.142

68.667

SB

5191 20091127-0069 Walter Ohl

Vextir/Interests

87.143

70.288

SB

5192 20091123-0034 Christian Weiss

Vextir/Interests

87.145

70.828

SB

5193 20100104-1105 Reiner Freund

Vextir/Interests

87.147

70.828

SB

5194 20100104-1568 Sylvia Schramm

Vextir/Interests

87.153

70.907

SB

5195 20090922-0105 Kay Steinhagen

Vextir/Interests

87.153

5196 20091209-0110 Hans Ruth

Vextir/Interests

87.160

70.552

SB

5197 20091218-0252 Michael Koob

Vextir/Interests

87.240

87.240

SB

5198 20100102-0256 Sarah Oberwemmer

Vextir/Interests

87.343

31.612

SB

5199 20091220-0661 Dr. Wolfgang Schiek

Vextir/Interests

87.404

60.549

SB

5200 20091116-0077 Ludwig Vomhof

Vextir/Interests

87.441

36.004

SB

5201 20091125-0042 Carsten Meier

Vextir/Interests

87.495

68.127

SB

5202 20100102-0274 Rolf Dieter Horst Engelhardt

Vextir/Interests

87.505

21.012

SB

5203 20100104-1080 Fenja Kahne

Vextir/Interests

87.521

69.449

SB

5204 20100104-1645 Norbert Fischer

Vextir/Interests

87.560

83.884

SB

5205 20091222-0058 David Wagner

Vextir/Interests

87.566

87.025

SB

5206 20091008-0025 Jens Salbert

Vextir/Interests

87.580

87.580

SB

5207 20091218-0406 Wolfgang Schmidt

Vextir/Interests

87.648

87.566

SB

5208 20091217-0526 Jurgen Kortenhaus

Vextir/Interests

87.668

33.386

SB

5209 20090921-0065 Michael Schmid

Vextir/Interests

87.705

85.943

SB

5210 20091029-0006 Christian Osterfeld

Vextir/Interests

87.711

18.851

SB

5211 20091109-0012 Mario Erdmann

Vextir/Interests

87.722

87.472

SB

5212 20091217-0218 Philipp Schmidt

Vextir/Interests

87.739

30.913

SB

5213 20091220-0943 Alois Kellringer

Vextir/Interests

87.790

68.890

SB

5214 20100105-0064 Marc Bernhard

Vextir/Interests

87.815

460

SB

5215 20091223-0181 Kathrina Wittmann

Vextir/Interests

87.834

63.908

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5159 20100104-1999 Claudia Eggensperger

Bls 92 of 514

H

H

H

H
H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

87.868

13.122

SB

5217 20091217-0447 Jörg Albers

Vextir/Interests

87.893

65.081

SB

5218 20091124-0058 Stephan Herrmann

Vextir/Interests

87.910

21.125

SB

5219 20090924-0013 Wolfgang Ganzler

Vextir/Interests

87.991

87.991

SB

5220 20090908-0170 Friedrich Schulz

Vextir/Interests

88.000

5221 20091123-0041 Ulrike Wegner

Vextir/Interests

88.000

5222 20091223-0283 Thomas Brenk

Vextir/Interests

88.000

5223 20090928-0120 Alexander Hohenstein

Vextir/Interests

88.000

5224 20091123-0043 Harry Wegner

Vextir/Interests

88.000

5225 20091116-0086 Haslberger Antonie

Vextir/Interests

88.000

84.821

SB

5226 20091026-0081 Susanne van Wickeren

Vextir/Interests

88.000

42.842

SB

5227 20091220-1002 Thomas Mücke

Vextir/Interests

88.000

61.217

SB

5228 20100105-1131 Anne Jung

Vextir/Interests

88.061

67.744

SB

5229 20091109-0060 Ralf Gabriel

Vextir/Interests

88.067

87.206

SB

5230 20091220-0066 Weisig Sarah Katharina

Vextir/Interests

88.120

62.598

SB

5231 20091109-0089 Ralf Gabriel

Vextir/Interests

88.135

88.135

SB

5232 20091230-0011 Denise Göckeritz

Vextir/Interests

88.152

62.244

SB

5233 20091201-0052 Vera Zimmermann

Vextir/Interests

88.172

62.720

SB

5234 20091221-0910 Sebastian Grossert

Vextir/Interests

88.176

32.118

SB

5235 20091009-0038 Roland Muntefering

Vextir/Interests

88.179

5236 20091209-0134 Pascal Klinner

Vextir/Interests

88.206

88.206

SB

5237 20091125-0133 Matthias Hamm

Vextir/Interests

88.231

68.073

SB

5238 20091222-0679 Andreas Popp

Vextir/Interests

88.233

17.065

SB

5239 20090826-0037 Dirk Lewandowski

Vextir/Interests

88.253

7.104

SB

5240 20100102-0790 Kerstin Marton

Vextir/Interests

88.259

16.769

SB

5241 20090928-0119 Bernd Seeger

Vextir/Interests

88.270

88.270

SB

5242 20090915-0030 Mark Schoenbrodt

Vextir/Interests

88.279

84.999

SB

5243 20100104-0543 Robert Alexander Bürzer

Vextir/Interests

88.325

88.325

SB

5244 20091220-0706 Sonja Reichart

Vextir/Interests

88.338

33.206

SB

5245 20090907-0290 Hanno Starker

Vextir/Interests

88.338

66.144

SB

5246 20091215-0301 Björn Döring

Vextir/Interests

88.355

34.954

SB

5247 20091125-0111 Gerd Ottenburger

Vextir/Interests

88.358

69.994

SB

5248 20091222-0099 Karlheinz Eichelmann

Vextir/Interests

88.375

41.301

SB

5249 20091222-0947 Alexander Ruppel

Vextir/Interests

88.399

42.028

SB

5250 20100104-0236 Annika Mewitz

Vextir/Interests

88.416

85.404

SB

5251 20091222-1069 Cornelia Hubscher-Gellert

Vextir/Interests

88.436

41.869

SB

5252 20100104-0825 Iris Bornemann

Vextir/Interests

88.477

45.005

SB

5253 20100102-0363 Hans-Jürgen Rohm

Vextir/Interests

88.489

5254 20091123-0031 Chadi Hocine

Vextir/Interests

88.507

5255 20100104-0049 Friedrich-Wilhelm Gehle

Vextir/Interests

88.526

87.580

SB

5256 20091201-0090 Anwand Uwe

Vextir/Interests

88.534

88.534

SB

5257 20091223-0184 Hanskurt Fröhlich

Vextir/Interests

88.543

62.439

SB

5258 20091208-0174 Franz Gross

Vextir/Interests

88.570

85.456

SB

5259 20100105-0124 Daniel Spilker

Vextir/Interests

88.577

18.642

SB

5260 20100105-1276 Steffen Böhme

Vextir/Interests

88.590

47.252

SB

5261 20091224-0141 Andre Richter

Vextir/Interests

88.590

87.837

SB

5262 20091229-0673 Sibylle Hack

Vextir/Interests

88.633

69.137

SB

5263 20091220-0608 Christopher Dobrowolski

Vextir/Interests

88.648

65.159

SB

5264 20100102-0951 Andrea Fischbein

Vextir/Interests

88.709

88.709

SB

5265 20091110-0059 Kathleen Stöcker

Vextir/Interests

88.719

68.340

SB

5266 20091106-0036 Gottgried Hlawatsch

Vextir/Interests

88.825

68.616

SB

5267 20100104-1577 Gerd Burger

Vextir/Interests

88.832

77.861

SB

5268 20091227-1007 Ralf Pöhler

Vextir/Interests

88.839

73.605

SB

5269 20090902-0055 Birgit Heidgen

Vextir/Interests

88.846

29.615

SB

5270 20100102-0971 Dominikus Popp

Vextir/Interests

88.890

41.785

SB

5271 20091221-1245 Klaus Häusser

Vextir/Interests

88.905

69.625

SB

5272 20091221-1077 Danilo Höpfner

Vextir/Interests

88.919

14.567

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5216 20091222-0439 Stephan Mayer

Bls 93 of 514

H
H
80.421

SB
H
H

H

SB
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

88.922

88.086

SB

5274 20091026-0049 Croon Elke

Vextir/Interests

88.937

3.380

SB

5275 20100104-1750 Kerstin Bransch

Vextir/Interests

88.941

3.198

SB

5276 20091222-0710 Bernd Storsberg

Vextir/Interests

88.973

73.432

SB

5277 20100104-0613 Hergen Bischoff

Vextir/Interests

88.988

84.918

SB

5278 20091104-0015 Michael Streller

Vextir/Interests

89.013

73.151

SB

5279 20091124-0032 Hans Diesch

Vextir/Interests

89.069

70.731

SB

5280 20091211-0003 Helmut Kmitsch

Vextir/Interests

89.079

84.490

SB

5281 20091104-0065 Karl Albrecht Schweyher

Vextir/Interests

89.083

53.439

SB

5282 20091109-0025 Gisela Winkler

Vextir/Interests

89.095

77.622

SB

5283 20090924-0003 Aumann Ingrid

Vextir/Interests

89.106

47.418

SB

5284 20091222-0030 Sylke Schmidt-Dörr

Vextir/Interests

89.108

88.280

SB

5285 20091222-0047 Günther Dörr

Vextir/Interests

89.108

88.280

SB

5286 20090924-0014 Volker Pohlen

Vextir/Interests

89.108

74.639

SB

5287 20090914-0010 Christoph Bause

Vextir/Interests

89.111

5288 20100102-0776 Daniela Wittenberg

Vextir/Interests

89.117

44.558

SB

5289 20091130-0028 Heidemarie Wolf

Vextir/Interests

89.157

70.709

SB

5290 20090914-0216 Robert Jacob

Vextir/Interests

89.184

89.184

SB

5291 20090901-0057 Johannes Lubosch

Vextir/Interests

89.225

44.612

SB

5292 20100102-0692 Carola Henke

Vextir/Interests

89.230

71.469

SB

5293 20091218-0483 Ute Hecker

Vextir/Interests

89.245

44.623

SB

5294 20091220-0070 Thorsten Siebenlist

Vextir/Interests

89.252

41.150

SB

5295 20091109-0062 Geraldine Heissat

Vextir/Interests

89.255

84.708

SB

5296 20091215-0343 Klaus-Dietrich Bischoff

Vextir/Interests

89.272

41.859

SB

5297 20091230-0095 Monika Schwermer

Vextir/Interests

89.281

70.278

SB

5298 20100105-0240 Markus Krampe

Vextir/Interests

89.293

72.612

SB

5299 20090914-0151 Patricio Bustos-Heppe

Vextir/Interests

89.315

86.522

SB

5300 20091223-0306 Andreas Wolff

Vextir/Interests

89.377

88.460

SB

5301 20091228-0273 Jochen Hundt

Vextir/Interests

89.397

5.915

SB

5302 20091221-0933 Marcus Soldan

Vextir/Interests

89.482

32.675

SB

5303 20091221-1013 Alexander Rehr

Vextir/Interests

89.524

64.634

SB

5304 20091214-0264 Nils Bieneck

Vextir/Interests

89.531

88.316

SB

5305 20091227-0835 Keno Stutz

Vextir/Interests

89.543

35.882

SB

5306 20091222-0109 Carola Rieskamp-Schmid

Vextir/Interests

89.550

88.485

SB

5307 20091215-0318 Frank Durban

Vextir/Interests

89.550

9.859

SB

5308 20091231-0097 Günther Hesse

Vextir/Interests

89.553

42.414

SB

5309 20090908-0054 Klaus Stuhrmann

Vextir/Interests

89.570

57.520

SB

5310 20090907-0066 Joerg Mevius

Vextir/Interests

89.579

71.924

SB

5311 20100105-0198 Regine Slovacek

Vextir/Interests

89.597

70.557

SB

5312 20091222-0537 Gerd Klatt

Vextir/Interests

89.607

34.602

SB

5313 20100102-0863 Thomas Clemenz

Vextir/Interests

89.638

85.456

SB

5314 20100104-1320 Sven Nockmann

Vextir/Interests

89.648

42.643

SB

5315 20100104-0700 Katharina Wasitschek

Vextir/Interests

89.655

5316 20090921-0043 Heirler Angelika

Vextir/Interests

89.692

37.769

SB

5317 20091220-0217 Monica Hulhoven-Krugerke

Vextir/Interests

89.694

89.694

SB

5318 20100105-0648 Manfred Borchers

Vextir/Interests

89.705

27.420

SB

5319 20091207-0237 Enrico Pohl

Vextir/Interests

89.717

72.970

SB

5320 20100105-0366 Martin Peters

Vextir/Interests

89.739

64.803

SB

5321 20100104-1927 Rainer Fuchs

Vextir/Interests

89.777

66.991

SB

5322 20091220-0594 Olaf Bergholz

Vextir/Interests

89.787

5323 20100104-1590 Torsten Stimmel

Vextir/Interests

89.802

41.280

20.238

SB

5324 20090921-0157 Rainer Prause

Vextir/Interests

89.870

3.417

5325 20091119-0088 Andrea Pleva

Vextir/Interests

89.915

89.915

SB

5326 20090902-0059 Jens Muller

Vextir/Interests

89.964

25.748

SB

5327 20100104-0350 Sebastian Ochsenwadel

Vextir/Interests

89.976

5328 20091207-0256 Susanne Mayer-Köhler

Vextir/Interests

89.997

79.760

SB

5329 20091221-0651 Martin Krause

Vextir/Interests

90.022

64.717

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5273 20100104-0140 Wolfgang Witzke

Bls 94 of 514

13.411

47.577

H
14.897

H

100.832

H
H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

90.030

90.030

SB

5331 20090928-0124 Matthias van der Donk

Vextir/Interests

90.030

5.585

SB

5332 20090908-0112 Thomas Hergert

Vextir/Interests

90.049

72.474

SB

5333 20100105-0967 Janet Chusainow

Vextir/Interests

90.091

41.026

SB

5334 20091027-0030 Borgelt Hubertus

Vextir/Interests

90.100

73.647

SB

5335 20090907-0091 Peter Reffelmann

Vextir/Interests

90.115

42.549

SB

5336 20091124-0118 Waltraud Latt

Vextir/Interests

90.135

87.291

SB

5337 20091211-0015 Heinrich Hack

Vextir/Interests

90.144

73.530

SB

5338 20091103-0021 Take Schadle

Vextir/Interests

90.151

5339 20100104-0309 Andreas Portsteffen

Vextir/Interests

90.164

70.075

SB

5340 20091215-0074 Katrin Schruttke

Vextir/Interests

90.169

42.901

SB

5341 20100105-0863 Johanna Nitzsche

Vextir/Interests

90.174

69.740

SB

5342 20091222-0418 Joachim Witt

Vextir/Interests

90.303

89.729

SB

5343 20090914-0285 Hans-Peter Dörfler

Vextir/Interests

90.303

74.053

SB

5344 20091106-0060 Hans Ulrich Dombrowski

Vextir/Interests

90.318

5345 20091207-0220 Dirk Meyer

Vextir/Interests

90.338

67.443

SB

5346 20091020-0051 Keller Ronald

Vextir/Interests

90.342

89.411

SB

5347 20100104-1295 Anton Kloker

Vextir/Interests

90.354

73.036

SB

5348 20100105-0489 Dirk Schilling

Vextir/Interests

90.447

81.576

SB

5349 20091221-1083 Hans-Jörg Stadtler

Vextir/Interests

90.448

70.611

SB

5350 20091223-0295 Swetla Obermüller

Vextir/Interests

90.453

35.718

SB

5351 20100104-0607 Michael Michelew

Vextir/Interests

90.521

816

SB

5352 20100105-0384 Harald Pötter

Vextir/Interests

90.541

35.205

SB

5353 20091029-0106 Andreas Herde

Vextir/Interests

90.547

85.996

SB

5354 20100103-0406 Peter Hoff

Vextir/Interests

90.552

88.749

SB

5355 20091222-0397 Jens Mickan

Vextir/Interests

90.572

33.386

SB

5356 20100105-0718 Andreas Zuhlke

Vextir/Interests

90.580

52.411

SB

5357 20100103-0298 Thomas Meyring

Vextir/Interests

90.585

58.806

SB

5358 20091220-0206 Stefan Donath

Vextir/Interests

90.611

73.156

SB

5359 20091123-0019 Markus Zechbauer

Vextir/Interests

90.636

42.829

SB

5360 20091222-0107 Christian Bräuer

Vextir/Interests

90.675

40.329

SB

5361 20090924-0117 Steffen Reinhardt

Vextir/Interests

90.706

80.107

SB

5362 20090924-0122 Kerstin Reinhardt

Vextir/Interests

90.706

70.351

SB

5363 20091005-0021 Matias Martinez Seekamp

Vextir/Interests

90.707

90.707

SB

5364 20090916-0097 Ansgar Baugstatt

Vextir/Interests

90.707

5365 20091221-0553 Andrés Delucchi

Vextir/Interests

90.707

90.707

SB

5366 20091217-0338 Martin Abraham

Vextir/Interests

90.731

69.554

SB

5367 20091124-0075 Traugott Keller

Vextir/Interests

90.770

82.408

SB

5368 20091222-0606 Lutz Mackerprang

Vextir/Interests

90.805

42.727

SB

5369 20100105-0221 Ulrike Gilbert Jung

Vextir/Interests

90.812

45.406

SB

5370 20090902-0042 Ute Gunther

Vextir/Interests

90.834

68.648

SB

5371 20100103-0374 Karin Szymanek

Vextir/Interests

90.838

69.828

SB

5372 20100102-0165 Marcus Bauer

Vextir/Interests

90.844

57.970

SB

5373 20091106-0121 Buggenhagen Gerhard

Vextir/Interests

90.877

84.324

SB

5374 20100104-0502 Peter Beuther

Vextir/Interests

90.934

74.800

SB

5375 20091215-0389 Renate Steinbach

Vextir/Interests

90.954

42.343

SB

5376 20091216-0394 Nicole Hermes

Vextir/Interests

90.961

73.800

SB

5377 20091007-0032 Surgers Christoph

Vextir/Interests

90.968

74.729

SB

5378 20100104-0907 Monika Theis

Vextir/Interests

91.002

75.231

SB

5379 20091217-0267 Igor Zeiser

Vextir/Interests

91.005

89.521

SB

5380 20091215-0356 Ingo Bullerjahn

Vextir/Interests

91.058

43.231

SB

5381 20090922-0116 Hermann Mönsters

Vextir/Interests

91.068

72.659

SB

5382 20090922-0118 Maria Mönsters

Vextir/Interests

91.068

46.587

SB

5383 20100105-0260 Christoph Beckmann

Vextir/Interests

91.071

70.621

SB

5384 20091231-0165 Matthias Peitzsch

Vextir/Interests

91.098

73.937

SB

5385 20100104-0344 Dietmair Martha

Vextir/Interests

91.100

91.100

SB

5386 20100105-0258 Klaus Weinmann

Vextir/Interests

91.110

73.947

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5330 20100103-0280 Wolfgang Weiss

Bls 95 of 514

15.794

109 gr. / Art. 109

H

H

91.003

H

15.136

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

91.124

5388 20100102-0381 Siegfried Herden

Vextir/Interests

91.124

5389 20100102-0412 Siegfried Herden

Vextir/Interests

91.124

2.809

SB

5390 20100102-0404 Siegfried Herden

Vextir/Interests

91.124

2.809

SB

5391 20100102-0390 Siegfried Herden

Vextir/Interests

91.124

2.809

SB

5392 20100102-0398 Siegfried Herden

Vextir/Interests

91.124

2.809

SB

5393 20100102-0371 Siegfried Herden

Vextir/Interests

91.124

2.648

SB

5394 20100102-0375 Siegfried Herden

Vextir/Interests

91.124

2.767

SB

5395 20100102-0388 Siegfried Herden

Vextir/Interests

91.124

2.809

SB

5396 20091218-0453 Hans Juergen Gruener

Vextir/Interests

91.137

72.353

SB

5397 20100105-0043 Christopher Intsful

Vextir/Interests

91.144

75.905

SB

5398 20091105-0067 Christopher Intsiful

Vextir/Interests

91.144

75.905

SB

5399 20090909-0036 Wolfgang Muller

Vextir/Interests

91.159

72.823

SB

5400 20091207-0156 Petra Mutz

Vextir/Interests

91.171

13.180

SB

5401 20090911-0124 Diana Carla Tanasescu

Vextir/Interests

91.195

5402 20091222-0652 Melanie Becher

Vextir/Interests

91.196

77.189

SB

5403 20090914-0090 Ulrich Reifert

Vextir/Interests

91.213

91.213

SB

5404 20100104-1996 Ralph Maiwald

Vextir/Interests

91.229

74.558

SB

5405 20091215-0125 Michael Matzat

Vextir/Interests

91.235

22.971

SB

5406 20091216-0217 Thies-Oliver Wolfhagen

Vextir/Interests

91.320

35.454

SB

5407 20091106-0116 Gunnar Herzke

Vextir/Interests

91.335

91.335

SB

5408 20091224-0372 Wolfgang Stenzl

Vextir/Interests

91.350

88.539

SB

5409 20090930-0031 Ian Widdows

Vextir/Interests

91.384

90.560

SB

5410 20100105-0505 Andreas Hoger

Vextir/Interests

91.384

73.786

SB

5411 20091218-0408 Annegret Otto

Vextir/Interests

91.384

68.538

SB

5412 20091222-1048 Felix Freier

Vextir/Interests

91.388

5413 20100104-1554 Gerald Mennen

Vextir/Interests

91.396

76.605

SB

5414 20100102-0332 Enrico Holzweissig

Vextir/Interests

91.416

91.416

SB

5415 20091217-0319 Philipp Schaer

Vextir/Interests

91.455

36.335

SB

5416 20091222-1136 Peter Winchenbach

Vextir/Interests

91.465

40.580

SB

5417 20091228-0719 Christoph Thiel

Vextir/Interests

91.476

39.933

SB

5418 20091227-0017 Werner Kraus

Vextir/Interests

91.477

88.106

SB

5419 20091228-0688 Steffen Becker

Vextir/Interests

91.511

73.558

SB

5420 20091216-0395 Michael Seibold

Vextir/Interests

91.625

12.173

SB

5421 20091207-0149 Simon Starz

Vextir/Interests

91.660

58.022

SB

5422 20091221-0013 Sindy Schmidt

Vextir/Interests

91.679

88.093

SB

5423 20090918-0028 Marliese Hoermann

Vextir/Interests

91.685

91.685

SB

5424 20091229-0082 Thomas Wastl

Vextir/Interests

91.685

74.593

SB

5425 20090918-0027 Karl Hoermann

Vextir/Interests

91.685

91.685

SB

5426 20090923-0039 Jan Ivar Öyulvstad

Vextir/Interests

91.709

74.832

SB

5427 20091217-0009 Robert Novinc

Vextir/Interests

91.736

33.741

SB

5428 20091215-0204 Nils Knoche

Vextir/Interests

91.743

91.222

SB

5429 20100105-0629 Waltraud Borchers

Vextir/Interests

91.751

28.116

SB

5430 20091227-0501 Joachim Halter

Vextir/Interests

91.770

39.373

SB

5431 20091227-0813 Matthias Klemm

Vextir/Interests

91.804

8.176

SB

5432 20091216-0123 Thomas Kaffenberger

Vextir/Interests

91.804

37.087

SB

5433 20091220-0616 Olaf Kasten

Vextir/Interests

91.838

17.253

SB

5434 20091222-0084 Herbert Friedmann

Vextir/Interests

91.877

71.239

SB

5435 20100104-1142 Katharina Janzen

Vextir/Interests

91.933

76.636

SB

5436 20091127-0023 Indira Kroll

Vextir/Interests

91.943

72.117

SB

5437 20091215-0476 Michaela Escher Eisel

Vextir/Interests

91.949

43.783

SB

5438 20091218-0314 Michael Hettwer

Vextir/Interests

91.949

43.783

SB

5439 20100104-0276 Ursula Pening

Vextir/Interests

91.951

70.288

SB

5440 20091214-0180 Harald Freier

Vextir/Interests

92.000

80.288

SB

5441 20091218-0207 Björn Trompedeller

Vextir/Interests

92.048

8.230

SB

5442 20091105-0004 Eva Maria Bernsen

Vextir/Interests

92.058

46.029

SB

5443 20100104-0300 Janine Clemens

Vextir/Interests

92.061

7.211

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5387 20100102-0360 Siegfried Herden

Bls 96 of 514

H
H

H

H

10.154

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

92.093

75.419

SB

5445 20091221-1297 Martin Grohe

Vextir/Interests

92.105

36.523

SB

5446 20100105-0411 Renate Gabriele Erdle

Vextir/Interests

92.107

47.982

SB

5447 20091221-0528 Dieter Wollenhaupt

Vextir/Interests

92.166

85.404

SB

5448 20100105-1181 Beate Zomm

Vextir/Interests

92.190

45.469

SB

5449 20091209-0163 Malke Hager

Vextir/Interests

92.210

64.546

SB

5450 20091223-0495 Rudolf Stindl

Vextir/Interests

92.230

63.536

SB

5451 20100104-1643 Katrin Werner

Vextir/Interests

92.273

71.393

SB

5452 20091218-0667 Joachim Knief

Vextir/Interests

92.322

91.376

SB

5453 20091221-1258 Klaus Häusser

Vextir/Interests

92.347

70.989

SB

5454 20091027-0060 Samson Fung

Vextir/Interests

92.374

92.374

SB

5455 20091215-0447 Marco Schafer

Vextir/Interests

92.374

76.015

SB

5456 20091124-0006 Marc Hastenteufel

Vextir/Interests

92.400

66.000

SB

5457 20090929-0064 Regina Schutze

Vextir/Interests

92.440

46.220

SB

5458 20100105-0666 Hammer Wolfhelm

Vextir/Interests

92.484

22.098

SB

5459 20090921-0124 Stefan Hannen

Vextir/Interests

92.549

79.998

SB

5460 20091216-0064 Stefan Ohr

Vextir/Interests

92.557

83.324

SB

5461 20100104-1218 Norman Deckers

Vextir/Interests

92.569

92.569

SB

5462 20091208-0145 Heike Wenger

Vextir/Interests

92.606

29.835

SB

5463 20090914-0141 Manfred Peters

Vextir/Interests

92.618

92.618

SB

5464 20100103-0321 Christa Anna Kassel

Vextir/Interests

92.628

75.895

SB

5465 20100105-0788 Heribert Bihr

Vextir/Interests

92.711

89.501

SB

5466 20100104-1916 Christian Uhlich

Vextir/Interests

92.718

75.693

SB

5467 20091231-0089 Alexander Hesse

Vextir/Interests

92.745

44.176

SB

5468 20091009-0032 Doll Claudia

Vextir/Interests

92.747

83.170

SB

5469 20091117-0097 Anett Mann

Vextir/Interests

92.809

72.720

SB

5470 20100105-0808 Annemarie Beck

Vextir/Interests

92.824

88.431

SB

5471 20091207-0186 Margot Stöcker

Vextir/Interests

92.836

70.254

SB

5472 20100105-0010 Jochen Thalacker

Vextir/Interests

92.855

75.678

SB

5473 20091218-0233 Jürgen Remmert, Bärbel Remmert

Vextir/Interests

92.863

35.953

SB

5474 20091220-0652 Gudrun Schwertfeger

Vextir/Interests

92.865

44.338

SB

5475 20091220-0689 Susanne Teichert

Vextir/Interests

92.872

75.693

SB

5476 20091222-0487 Klaus Rieskamp

Vextir/Interests

93.031

88.702

SB

5477 20091222-0324 Lothar Gemmel

Vextir/Interests

93.036

34.196

SB

5478 20091218-0492 Kai Küppers

Vextir/Interests

93.056

35.643

SB

5479 20091015-0014 Erwin Ruff

Vextir/Interests

93.058

92.836

SB

5480 20091218-0635 Pierre Grampe

Vextir/Interests

93.077

71.077

SB

5481 20091220-0351 Jonas Gramlich

Vextir/Interests

93.077

43.954

SB

5482 20091223-0288 Hildegard Rolf

Vextir/Interests

93.077

5483 20091012-0030 Rainer Nedwed

Vextir/Interests

93.077

77.998

SB

5484 20090914-0231 Brent Kenji Kitahama

Vextir/Interests

93.077

5485 20091124-0109 Erdogan Baykal

Vextir/Interests

93.077

5486 20091124-0087 Paul Latt

Vextir/Interests

93.080

88.761

SB

5487 20090827-0012 Nidens Eduard

Vextir/Interests

93.151

36.296

SB

5488 20100105-0746 Tine Heinrich

Vextir/Interests

93.252

36.224

SB

5489 20091222-0926 Olaf Dybek

Vextir/Interests

93.258

74.938

SB

5490 20100104-1718 Peter Schoemig

Vextir/Interests

93.337

75.255

SB

5491 20091223-0318 Claudia Lenzen

Vextir/Interests

93.347

32.626

SB

5492 20100104-0886 Peter Schmid

Vextir/Interests

93.371

43.756

SB

5493 20091207-0172 Frank Burmann

Vextir/Interests

93.413

77.504

SB

5494 20091127-0088 Heidemarie Wolf

Vextir/Interests

93.415

74.612

SB

5495 20100105-0021 Mark-Edgar Minius

Vextir/Interests

93.415

74.339

SB

5496 20091218-0187 Birgit Scharfen

Vextir/Interests

93.417

75.964

SB

5497 20091126-0056 Mattias Sauer

Vextir/Interests

93.489

23.513

SB

5498 20100104-0434 Volker Billian

Vextir/Interests

93.491

77.023

SB

5499 20091105-0032 Markus Zwick

Vextir/Interests

93.511

55.594

SB

5500 20091220-0047 Julia Heim

Vextir/Interests

93.537

43.270

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5444 20091117-0095 Andreas Max

Bls 97 of 514

19.761

H
H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

93.549

93.533

SB

5502 20091126-0042 Matthias Enders

Vextir/Interests

93.557

74.300

SB

5503 20090901-0088 Margot Asam

Vextir/Interests

93.567

76.609

SB

5504 20091223-0671 Marius Nickolai

Vextir/Interests

93.601

35.714

SB

5505 20091230-0004 Martina Schäfer

Vextir/Interests

93.604

65.406

SB

5506 20091125-0092 Stefan Wiedekind

Vextir/Interests

93.637

74.106

SB

5507 20090907-0057 Wolfgang Berger

Vextir/Interests

93.655

86.801

SB

5508 20091216-0438 Rudolf Wechselberger

Vextir/Interests

93.735

5.407

SB

5509 20090918-0020 Goll Gabriele S.

Vextir/Interests

93.735

61.715

SB

5510 20091221-1071 Rainer Fiedler

Vextir/Interests

93.736

69.396

SB

5511 20100104-0157 Benedikt Roik

Vextir/Interests

93.736

17.867

SB

5512 20091208-0078 Tino Petzold

Vextir/Interests

93.797

93.335

SB

5513 20091211-0017 Ralf Jankovits

Vextir/Interests

93.799

75.802

SB

5514 20091221-0153 Michael Matt

Vextir/Interests

93.808

37.077

SB

5515 20091229-0915 Anja Tholen

Vextir/Interests

93.836

9.805

SB

5516 20091222-0173 Martina Pohl

Vextir/Interests

93.872

36.450

SB

5517 20091224-0108 Anita Förtsch

Vextir/Interests

93.929

3.923

SB

5518 20091222-0179 Martin Luethge

Vextir/Interests

93.958

5519 20091223-0475 Ralf Daske

Vextir/Interests

94.004

37.264

SB

5520 20091112-0054 Alesander Michel

Vextir/Interests

94.016

92.354

SB

5521 20091012-0072 Hans-Georg Stoss

Vextir/Interests

94.021

75.693

SB

5522 20091213-0076 Franz Kolitsch

Vextir/Interests

94.021

94.021

SB

5523 20091220-0244 Meinolf Maria Knepper

Vextir/Interests

94.044

62.173

SB

5524 20090904-0033 Ingo Mansen

Vextir/Interests

94.063

H

5525 20100105-0480 Wolfram Fleckner

Vextir/Interests

94.092

AF

5526 20091221-0123 Carsten Aulbach

Vextir/Interests

94.095

44.844

SB

5527 20100103-0167 Inge Stuhlmann

Vextir/Interests

94.116

72.315

SB

5528 20100104-1476 Mark Uhlig

Vextir/Interests

94.214

92.173

SB

5529 20091124-0077 Dominik van der Zanden

Vextir/Interests

94.264

89.714

SB

5530 20100104-1897 Michael Jens Reiser

Vextir/Interests

94.302

94.302

SB

5531 20100105-0182 Stefan Hartwig

Vextir/Interests

94.302

94.302

SB

5532 20090930-0008 Benjamin Gierlach

Vextir/Interests

94.305

94.168

SB

5533 20091215-0454 Cornelia Wichmann

Vextir/Interests

94.339

5534 20091222-0662 Holger Sprengel

Vextir/Interests

94.395

60.432

SB

5535 20091116-0065 Behnke Alesandra

Vextir/Interests

94.468

5536 20090929-0066 Christian Sagowski

Vextir/Interests

94.473

5537 20091202-0076 Wolfgang Firlbeck

Vextir/Interests

94.476

88.242

SB

5538 20100104-1955 Sebastian Mersiowsky

Vextir/Interests

94.501

36.901

SB

5539 20100105-0668 Frank Moebius

Vextir/Interests

94.508

77.583

SB

5540 20091217-0029 Brunhilde Döveling

Vextir/Interests

94.510

76.504

SB

5541 20091218-0083 Jochen Müller

Vextir/Interests

94.512

34.289

SB

5542 20090922-0087 Pave-Gerhard Janicki

Vextir/Interests

94.552

94.552

SB

5543 20090914-0040 Mirko Eichner

Vextir/Interests

94.600

94.600

SB

5544 20100104-1606 Thomas Lay

Vextir/Interests

94.640

77.314

SB

5545 20091222-0290 Alexander Münchinger

Vextir/Interests

94.667

36.845

SB

5546 20091216-0210 Markus Bachmeier

Vextir/Interests

94.671

35.317

SB

5547 20091214-0229 Sabine Peitzsch

Vextir/Interests

94.737

17.566

SB

5548 20091221-0072 Wolfgang Muscheid

Vextir/Interests

94.738

39.156

SB

5549 20091201-0110 Matthias Rohleff

Vextir/Interests

94.764

77.355

SB

Vextir/Interests

94.769

94.769

SB

Vextir/Interests

94.769

36.334

SB

5552 20091221-0319 Dieter Borowski

Vextir/Interests

94.769

58.938

SB

5553 20100105-0728 Andreas Esser

Vextir/Interests

94.781

24.843

SB

5554 20100105-0818 Remo Franke

Vextir/Interests

94.853

94.853

SB

5555 20090901-0034 Werner Biereth

Vextir/Interests

94.884

79.311

SB

5556 20091222-0589 Klaus Werner

Vextir/Interests

94.904

92.714

SB

Thomas Meyer-Rogge /kristín
Gunnsteinsdóttir
5551 20091221-0882 Benno Künnemann

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5501 20091217-0501 Torsten Scwanbeck

5550 20100104-0422

Bls 98 of 514

20.717

109 gr. / Art. 109

H

H
3.385

94.468

S
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

94.938

74.101

SB

5558 20100104-1730 Marco Zander

Vextir/Interests

94.984

19.649

SB

5559 20091019-0004 Stephan Gebhardt

Vextir/Interests

95.014

79.296

SB

5560 20100104-1712 Klaus Peter Heise

Vextir/Interests

95.019

1.623

SB

5561 20090910-0199 Jakob Slegers

Vextir/Interests

95.063

91.405

SB

5562 20091216-0106 Florian Gruhlich

Vextir/Interests

95.084

899

SB

5563 20091124-0145 Ralf Ebinger

Vextir/Interests

95.107

92.725

SB

5564 20091124-0020 Herbert Becker

Vextir/Interests

95.139

94.237

SB

5565 20091213-0003 Rico Tiepermann

Vextir/Interests

95.156

91.003

SB

5566 20091106-0106 Ottokar Gozemba

Vextir/Interests

95.192

83.376

SB

5567 20091030-0104 Christiane Narwroth

Vextir/Interests

95.192

74.038

SB

5568 20091123-0085 Hermann Grusser

Vextir/Interests

95.192

47.675

SB

5569 20091117-0065 Barz Johannes

Vextir/Interests

95.217

42.265

SB

5570 20091123-0001 Sebastian Arendt

Vextir/Interests

95.221

5571 20090907-0213 Klaus Jasnoch

Vextir/Interests

95.249

38.909

SB

5572 20091209-0201 Wolfgang Grosse

Vextir/Interests

95.348

76.233

SB

5573 20091027-0066 Katrin Hornung

Vextir/Interests

95.370

26.769

SB

5574 20091221-0160 Andreas Volkmer

Vextir/Interests

95.370

95.370

SB

5575 20090828-0010 Horst Gerhard Hauschild

Vextir/Interests

95.403

95.403

SB

5576 20091224-0220 Antje Nolle

Vextir/Interests

95.430

78.946

SB

5577 20091222-0343 Fredy Nitz

Vextir/Interests

95.468

69.510

SB

5578 20091218-0196 Werner Anstoetz

Vextir/Interests

95.480

34.987

SB

5579 20091221-0005 Tina Schmidt

Vextir/Interests

95.490

91.971

SB

5580 20091218-0137 Frank Schmidt

Vextir/Interests

95.490

91.971

SB

5581 20091222-1112 Ingrid Vornberger

Vextir/Interests

95.586

61.175

SB

5582 20091116-0089 Jan Kuhne

Vextir/Interests

95.615

64.324

SB

5583 20091118-0027 Melchers Angelika

Vextir/Interests

95.615

58.917

SB

5584 20091015-0034 Gernot Hauff

Vextir/Interests

95.615

H

5585 20090914-0266 Holger Steudtner

Vextir/Interests

95.615

H

5586 20090914-0269 Helena Steudtner

Vextir/Interests

95.615

5587 20091214-0149 Somone Götttler

Vextir/Interests

95.615

95.615

SB

5588 20091105-0009 Anette Hofstatter

Vextir/Interests

95.615

94.611

SB

5589 20100104-1614 Jurgen Hachmann

Vextir/Interests

95.615

79.707

SB

5590 20090916-0038 Okan Turköz

Vextir/Interests

95.615

47.807

SB

5591 20091008-0024 Mario Gitzbrecht

Vextir/Interests

95.615

56.755

SB

5592 20090928-0028 Jurgen Swoboda

Vextir/Interests

95.615

95.615

SB

5593 20091123-0013 Peter Steffen Muller

Vextir/Interests

95.615

5594 20090828-0062 Fey Heinz

Vextir/Interests

95.615

86.233

SB

5595 20091026-0110 Juergen Hoering

Vextir/Interests

95.615

65.952

SB

5596 20091208-0076 Wilfried Hartmann

Vextir/Interests

95.615

88.106

SB

5597 20091220-0831 Marc Voelker

Vextir/Interests

95.615

5598 20091213-0001 Harald und Hedi Spiess

Vextir/Interests

95.617

94.623

SB

5599 20091227-0429 Tobias Rapp

Vextir/Interests

95.625

79.651

SB

5600 20091014-0010 Ingo Martens

Vextir/Interests

95.628

78.254

SB

5601 20091116-0013 Hohmann Thorsten Jörg

Vextir/Interests

95.632

29.729

SB

5602 20091220-0678 Jörg Wemhöner

Vextir/Interests

95.649

19.384

SB

5603 20090914-0058 Eckl Thomas

Vextir/Interests

95.700

5604 20091012-0103 Hermann Rode

Vextir/Interests

95.703

89.101

SB

5605 20090928-0008 Brigitte Hilker

Vextir/Interests

95.740

47.870

SB

5606 20100105-0655 Volker Knupfer

Vextir/Interests

95.786

17.028

SB

5607 20100102-0240 Waldemar Baumung

Vextir/Interests

95.826

5608 20091109-0030 Frank Michael Höfer

Vextir/Interests

95.828

77.423

SB

5609 20091117-0096 Heinrich Hake

Vextir/Interests

95.901

80.990

SB

5610 20091223-0202 Helmut Engel

Vextir/Interests

95.918

74.950

SB

5611 20091224-0351 Martin Thurmann

Vextir/Interests

95.930

11.651

SB

5612 20091215-0448 Bernd Wichmann

Vextir/Interests

95.950

91.851

SB

5613 20091220-0472 Johannes Worf

Vextir/Interests

95.950

45.523

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5557 20091209-0124 Kristin Batschi

Bls 99 of 514

H

H

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

95.953

74.800

SB

5615 20090826-0016 Richard Scheuerlein

Vextir/Interests

95.953

76.492

SB

5616 20091020-0073 Malihe Bronold

Vextir/Interests

96.006

3.571

SB

5617 20091102-0026 Elke Feuerhahn-Lerch

Vextir/Interests

96.035

96.035

SB

5618 20090921-0149 Ruth Ell

Vextir/Interests

96.075

74.813

SB

5619 20091227-0232 Bettina Sartingen

Vextir/Interests

96.104

32.340

SB

5620 20100104-1527 Markus Dotzler

Vextir/Interests

96.116

94.926

SB

5621 20091222-0663 Martina Liebhart

Vextir/Interests

96.146

79.679

SB

5622 20090907-0274 Johannes Wick

Vextir/Interests

96.216

75.654

SB

5623 20091125-0164 Helmut Egerer

Vextir/Interests

96.244

89.513

SB

5624 20100104-0043 Karsten Hoops

Vextir/Interests

96.270

95.300

SB

5625 20100102-0939 Johannes Sebald

Vextir/Interests

96.277

75.429

SB

5626 20091125-0069 Mechthilde Bubb

Vextir/Interests

96.282

78.986

SB

5627 20091222-0747 Silvana Sciortino

Vextir/Interests

96.302

5.370

SB

5628 20091221-0880 Jens Grob

Vextir/Interests

96.319

12.626

SB

5629 20091223-0469 Rainer Schmidl

Vextir/Interests

96.376

33.973

SB

5630 20091217-0004 Ulla Jaeger

Vextir/Interests

96.417

79.206

SB

5631 20091213-0012 Thomas Penssler

Vextir/Interests

96.420

77.314

SB

5632 20091223-0183 Elfriede Bauer

Vextir/Interests

96.431

19.725

SB

5633 20091016-0022 Silke Zurke

Vextir/Interests

96.461

65.944

SB

5634 20100105-0481 Gerhard Dittrich

Vextir/Interests

96.485

94.187

SB

5635 20091217-0280 Ilse Grams

Vextir/Interests

96.508

7.324

SB

5636 20090914-0212 Alfred Schickenberg

Innst./Dep.

96.559

96.559

SB

5637 20090910-0180 Max Fendt

Vextir/Interests

96.563

5638 20100104-0192 Holger Hoffmann

Vextir/Interests

96.566

44.375

SB

5639 20091222-0894 Hans-Gert Cramer

Vextir/Interests

96.590

1.510

SB

5640 20091222-0707 Philipp Just

Vextir/Interests

96.620

36.978

SB

5641 20090907-0129 Christian Römer

Vextir/Interests

96.654

96.654

SB

5642 20091223-0152 Axel Burg

Vextir/Interests

96.678

78.377

SB

5643 20091214-0016 Erika Dettmann

Vextir/Interests

96.717

74.752

SB

5644 20091005-0002 Peter Krabel

Vextir/Interests

96.756

79.702

SB

5645 20091220-0241 Stefan v.Magassy

Vextir/Interests

96.783

8.888

SB

5646 20100105-0468 Christoph Müller

Vextir/Interests

96.788

58.066

SB

5647 20100102-0829 Christoph Johnscher

Vextir/Interests

96.794

89.863

SB

5648 20100102-0399 Heinz-Jürgen Schaefer

Vextir/Interests

96.820

96.133

SB

5649 20100105-1043 Etienne Samii

Vextir/Interests

96.827

36.418

SB

5650 20090828-0009 Matthias Vogelmann

Vextir/Interests

96.830

5651 20090910-0067 Christian Hertl

Vextir/Interests

96.832

72.293

SB

5652 20091218-0141 Georg Brand

Vextir/Interests

96.874

45.946

SB

5653 20091217-0486 Armin Schmid

Vextir/Interests

96.945

40.339

SB

5654 20091209-0007 Stephan Schneider

Vextir/Interests

96.955

77.482

SB

5655 20091227-0217 Hannelore Weber

Vextir/Interests

97.016

5656 20091228-0212 Ernst Langenberger

Vextir/Interests

97.020

74.341

SB

5657 20091111-0050 Robert Schwaerzler

Vextir/Interests

97.025

78.619

SB

5658 20091215-0324 Dagmar Böhm

Vextir/Interests

97.042

72.928

SB

5659 20091215-0428 Dagmar Böhm

Vextir/Interests

97.042

76.758

SB

5660 20090904-0106 Jonas Joos

Vextir/Interests

97.043

97.043

SB

5661 20091222-0709 Viola Illner

Vextir/Interests

97.053

37.034

SB

5662 20100104-1770 Frank Brunner

Vextir/Interests

97.077

16.297

SB

5663 20100104-1658 Kai Mattausch

Vextir/Interests

97.096

75.507

SB

5664 20091223-0680 Robert Ernst

Vextir/Interests

97.097

39.177

SB

5665 20100105-0594 Wolfgang Jarzebski

Vextir/Interests

97.118

3.853

SB

5666 20100105-0414 Schmiedel Jörg

Vextir/Interests

97.138

69.777

SB

5667 20091221-1126 Siegfried Ernstberger

Vextir/Interests

97.265

75.128

SB

5668 20091208-0160 Enrico gerber

Vextir/Interests

97.289

5669 20091217-0307 Christian Herzog

Vextir/Interests

97.307

95.727

SB

5670 20100105-0264 Elisa Seufert

Vextir/Interests

97.317

47.581

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5614 20090911-0062 Hardy Lang

Bls 100 of 514

8.228

11.846

2.970

H

H

H
19.575

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

97.328

75.912

SB

5672 20090910-0078 Gabriele Kreuzer

Vextir/Interests

97.343

75.485

SB

5673 20091220-0571 Hannelore Fickert

Vextir/Interests

97.344

37.440

SB

5674 20091227-1004 michael Petzky

Vextir/Interests

97.383

75.426

SB

5675 20100104-1722 Veronika Miller

Vextir/Interests

97.405

64.490

SB

5676 20091222-0878 Christian Ortlepp

Vextir/Interests

97.416

45.946

SB

5677 20091201-0098 Thorsten Meyer

Vextir/Interests

97.439

8.918

SB

5678 20091224-0170 Klaus Hanser

Vextir/Interests

97.466

68.256

SB

5679 20091001-0053 Reimar Zerm

Vextir/Interests

97.475

82.021

SB

5680 20091222-1019 Christian Voigt

Vextir/Interests

97.476

48.738

SB

5681 20091221-0308 Andreas Fischer

Vextir/Interests

97.534

35.200

SB

5682 20091227-0966 Benjamin Hausner

Vextir/Interests

97.607

74.717

SB

5683 20091222-0156 Juergen Steinberg

Vextir/Interests

97.615

73.800

SB

5684 20100103-0273 Herbert Eder

Vextir/Interests

97.646

27.474

SB

5685 20091117-0009 Dörte Strampe

Vextir/Interests

97.654

28.163

SB

5686 20091209-0092 Tobias Till Scholle

Vextir/Interests

97.669

87.580

SB

5687 20091215-0410 Rainer Schönstein

Vextir/Interests

97.678

88.600

SB

5688 20091221-0627 Henning Fiergolla

Vextir/Interests

97.688

82.703

SB

5689 20090907-0021 Uwe böhme

Vextir/Interests

97.730

5690 20091216-0033 Stefan Weisskopf

Vextir/Interests

97.730

43.382

SB

5691 20091217-0683 Peter Ubelacker

Vextir/Interests

97.764

38.964

SB

5692 20091221-0250 Robert Klose

Vextir/Interests

97.766

79.208

SB

5693 20090925-0024 Birgit Simon

Vextir/Interests

97.803

52.796

SB

5694 20091021-0009 Gerhard Schneider von der Fecht

Vextir/Interests

97.815

97.815

SB

5695 20100104-1673 Donald Haubrich

Vextir/Interests

97.832

78.382

SB

5696 20090904-0065 Konrad Kirrbach

Vextir/Interests

97.835

5697 20091224-0315 Ralf Reinhardt

Vextir/Interests

97.947

24.029

SB

5698 20091030-0086 Angelika Janker

Vextir/Interests

97.955

92.337

SB

5699 20091222-0916 Bonnard Helmut

Vextir/Interests

97.984

55.846

SB

5700 20100104-1604 Gudrun Klarmann

Vextir/Interests

98.006

77.567

SB

5701 20091228-0064 Renate Baltus

Vextir/Interests

98.050

20.270

SB

5702 20091216-0035 Philipp Hartung

Vextir/Interests

98.062

39.850

SB

5703 20091221-0043 Sandra Heick

Vextir/Interests

98.076

36.987

SB

5704 20091224-0239 Andrea Rupp

Vextir/Interests

98.123

89.051

SB

5705 20091222-0661 Dieter Gottschalk

Vextir/Interests

98.136

38.926

SB

5706 20091201-0002 Philipp Stiegel

Vextir/Interests

98.150

74.197

SB

5707 20100102-0674 Jörg Zechmann

Vextir/Interests

98.153

31.198

SB

5708 20091208-0135 Andreas Kluttig

Vextir/Interests

98.258

80.288

SB

5709 20091231-0062 Günter Jennert

Vextir/Interests

98.323

5710 20100104-1816 Petra Everts Sesterhenn

Vextir/Interests

98.365

5711 20091222-0562 Doris Muchowski

Vextir/Interests

98.377

35.865

SB

5712 20091208-0062 Theo Richebaecher

Vextir/Interests

98.428

29.218

SB

5713 20091218-0042 Michael Zehnpfennig

Vextir/Interests

98.455

16.884

SB

5714 20091221-1182 Lothar Hess

Vextir/Interests

98.461

47.002

SB

5715 20091124-0040 Walter Runge

Vextir/Interests

98.492

98.348

SB

5716 20091228-0587 Gabriele nägler

Vextir/Interests

98.507

5717 20100105-0512 Andre Wilk

Vextir/Interests

98.516

39.706

SB

5718 20091020-0085 Volker Emmerich

Vextir/Interests

98.566

82.933

SB

5719 20091223-0232 Matthias Grünling

Vextir/Interests

98.600

38.657

SB

5720 20091217-0149 Martin Kleinhenz

Vextir/Interests

98.658

78.001

SB

5721 20100104-1339 Uwe Kadow

Vextir/Interests

98.722

16.981

SB

5722 20091227-0095 Rainier Sabus

Vextir/Interests

98.729

45.594

SB

5723 20091216-0227 Christopher Bley

Vextir/Interests

98.807

85.041

SB

5724 20091218-0296 Björn-Hendrik Wolf

Vextir/Interests

98.923

37.921

SB

5725 20100104-1272 Gunther Kleinert

Vextir/Interests

98.928

17.097

SB

5726 20100102-0718 Birgit Madlo

Vextir/Interests

98.937

58.906

SB

5727 20091118-0004 Brunhilde Albrecht Weissmuller

Vextir/Interests

98.949

82.571

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5671 20091229-0403 Gabriele Reimer

Bls 101 of 514

H

H

H
H

1.692

19.575

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

98.962

98.962

SB

5729 20091214-0165 Anselmo Stelzer

Vextir/Interests

98.969

38.144

SB

5730 20091223-0553 Hartmut Kronenberg

Vextir/Interests

98.979

44.783

SB

5731 20091221-0026 Wolfgang Schramm

Vextir/Interests

99.000

76.154

SB

5732 20091216-0471 Walter Schneider

Vextir/Interests

99.000

77.023

SB

5733 20090915-0051 Hans-Georg Schwedler

Vextir/Interests

99.008

78.890

SB

5734 20100102-0469 Joachim Karl Strauer

Vextir/Interests

99.067

77.314

SB

5735 20100105-0699 Thomas Tiegel

Vextir/Interests

99.096

99.096

SB

5736 20100104-0621 Anita Bylda

Vextir/Interests

99.115

176

SB

5737 20091222-0674 Carsten Paessens

Vextir/Interests

99.148

38.657

SB

5738 20091026-0091 Frank Hoering

Vextir/Interests

99.169

70.545

SB

5739 20100110-0009 Ingrid Stephan

Vextir/Interests

99.199

38.623

SB

5740 20100103-0030 Sandra Altmeier

Vextir/Interests

99.220

81.457

SB

5741 20091229-0569 Achim Wissmann

Vextir/Interests

99.226

98.512

SB

5742 20091221-0006 Marion Klitschke

Vextir/Interests

99.235

79.166

SB

5743 20090915-0040 Marcus Pickard

Vextir/Interests

99.258

97.913

SB

5744 20100109-0002 Hans Henning Hoff

Vextir/Interests

99.287

93.978

SB

5745 20091116-0082 Behnke Stephan

Vextir/Interests

99.333

99.333

SB

5746 20091104-0043 Michael Heimrich

Vextir/Interests

99.404

35.405

SB

5747 20091204-0124 Doris Broschk

Vextir/Interests

99.404

27.238

SB

5748 20091215-0114 Alfred Sagorski

Vextir/Interests

99.412

43.206

SB

5749 20091103-0005 Andreas Smagaz

Vextir/Interests

99.478

76.531

SB

5750 20091227-0198 Thorsten Gauger

Vextir/Interests

99.494

47.513

SB

5751 20100106-0254 Anette Mayer

Vextir/Interests

99.534

6.057

SB

5752 20091218-0754 Pascal Hohmann

Vextir/Interests

99.565

88.724

SB

5753 20100105-0610 Alexander Ringhof

Vextir/Interests

99.572

39.092

SB

5754 20100104-1893 Dirk Steglich

Vextir/Interests

99.575

98.512

SB

5755 20091221-0040 Hartmut Georg

Vextir/Interests

99.599

99.599

SB

5756 20091223-0260 Franz Dautzenberg

Vextir/Interests

99.605

47.567

SB

5757 20091223-0253 Doris Dautzenberg

Vextir/Interests

99.605

47.567

SB

5758 20100105-0617 Thomas Bollweg

Vextir/Interests

99.661

81.972

SB

5759 20091215-0297 Stefan Hackert

Vextir/Interests

99.676

40.690

SB

5760 20091216-0015 Jürgen Müller

Vextir/Interests

99.687

47.608

SB

5761 20091223-0114 Christian Schreiber

Vextir/Interests

99.687

82.452

SB

5762 20090914-0213 Sonja Bruder

Vextir/Interests

99.695

86.453

SB

5763 20091201-0072 Silvia Thiel

Vextir/Interests

99.700

56.909

SB

5764 20091202-0061 Martin Fante

Vextir/Interests

99.702

74.773

SB

5765 20100104-1430 Thomas Hampel

Vextir/Interests

99.704

99.704

SB

5766 20100105-0116 Hans-Werner Heckens

Vextir/Interests

99.734

84.332

SB

5767 20091217-0427 Gerlinde Wischermann

Vextir/Interests

99.737

1.870

SB

5768 20090917-0117 Tom Unger

Vextir/Interests

99.773

5769 20091222-0504 Daniela Alexandra Gorsek

Vextir/Interests

99.807

99.807

SB

5770 20091201-0074 Siegfried Busemann

Vextir/Interests

99.846

99.846

SB

5771 20090914-0265 Michael Lothar Ultsch

Vextir/Interests

99.852

70.181

SB

5772 20100105-0735 Stefan Horn

Vextir/Interests

99.856

99.856

SB

5773 20100104-1302 Leopold Bentele

Vextir/Interests

99.864

99.864

SB

5774 20091105-0079 Martina List

Vextir/Interests

99.874

13.147

SB

5775 20091221-0721 Martina Kemmelmeier

Vextir/Interests

99.947

1.136

SB

5776 20091026-0050 Stephan Pitsch

Vextir/Interests

100.020

74.432

SB

5777 20091222-0868 Matthias Bock

Vextir/Interests

100.025

36.212

SB

5778 20090924-0030 Horst Boege

Vextir/Interests

100.040

5779 20100105-0739 Tuttelberg Peter

Vextir/Interests

100.118

89.066

SB

5780 20091208-0118 Michael Grollmann

Vextir/Interests

100.120

49.457

SB

5781 20091012-0071 Joachim Kaubisch

Vextir/Interests

100.145

5782 20091222-0339 Frank Thelen

Vextir/Interests

100.235

40.402

SB

5783 20091002-0013 Bernhard Wessels

Vextir/Interests

100.262

31.352

SB

5784 20090924-0029 André von Keitz

Vextir/Interests

100.287

58.378

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5728 20100104-0947 Gabriel Juhas

Bls 102 of 514

19.172

2.806

28.801

H
25.540

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

100.294

99.798

SB

5786 20100104-1743 Willi Bierwirth

Vextir/Interests

100.336

66.753

SB

5787 20100102-0896 Marco Lessen

Vextir/Interests

100.362

80.892

SB

5788 20100103-0238 Frank Reisenleiter

Vextir/Interests

100.370

86.037

SB

5789 20091222-0189 Melanie Bach

Vextir/Interests

100.379

5790 20091214-0130 Thomas Lorenz

Vextir/Interests

100.380

82.313

SB

5791 20090827-0018 Göbler Susanne

Vextir/Interests

100.396

5792 20091104-0029 Astrid Doenhardt

Vextir/Interests

100.460

84.420

SB

5793 20100104-0330 Gerhard Schmalz

Vextir/Interests

100.479

49.994

SB

5794 20091102-0032 Ucuncu Ömer

Vextir/Interests

100.482

5795 20100105-1150 Heinrich Schlangenotto

Vextir/Interests

100.507

63.114

SB

5796 20100102-0211 Marcus Schwarz

Vextir/Interests

100.523

36.532

SB

5797 20090908-0106 Rainer Reinmuth

Vextir/Interests

100.523

32.545

SB

5798 20100104-1421 Marco Schulze

Vextir/Interests

100.524

78.802

SB

5799 20091220-0414 Stephanie Wolf

Vextir/Interests

100.587

38.696

SB

5800 20100102-0780 Birte Rewitz

Vextir/Interests

100.590

83.987

SB

5801 20091223-0077 Christoph Krüger

Vextir/Interests

100.651

76.331

SB

5802 20091220-0711 Herbert Geissler

Vextir/Interests

100.651

39.996

SB

5803 20090911-0134 Wolfgang Preusser

Vextir/Interests

100.692

84.667

SB

5804 20091224-0166 Heinrich Schlebusch

Vextir/Interests

100.692

99.707

SB

5805 20091224-0158 Christa Schlebusch

Vextir/Interests

100.692

99.729

SB

5806 20091127-0110 Stephan Dischler

Vextir/Interests

100.692

95.615

SB

5807 20091220-0239 Ruth Loesch

Vextir/Interests

100.736

39.845

SB

5808 20091124-0086 Werner Latt

Vextir/Interests

100.739

95.964

SB

5809 20100105-0117 Elke Busch-Wisniewski

Vextir/Interests

100.790

98.810

SB

5810 20090914-0280 Brigitte Dennerlein

Vextir/Interests

100.800

79.347

SB

5811 20100105-1660 Joachim Elz-Fianda

Vextir/Interests

100.827

37.447

SB

5812 20091217-0323 Wilfried Austermann

Vextir/Interests

100.888

99.888

SB

5813 20090902-0024 Reinhold Ellmauer

Vextir/Interests

100.963

89.729

SB

5814 20091217-0534 Wolfgang Kuhn

Vextir/Interests

100.973

48.163

SB

5815 20100105-0494 Matthias Guth

Vextir/Interests

100.980

5816 20091227-0191 Andreas Heyden

Vextir/Interests

101.010

39.089

SB

5817 20091223-0588 Guido Vogt

Vextir/Interests

101.010

47.807

SB

5818 20091215-0475 Viktor Schneidt

Vextir/Interests

101.020

37.970

SB

5819 20100104-0057 Ludwig Feth

Vextir/Interests

101.032

5820 20091208-0044 Anke Petzold

Vextir/Interests

101.035

64.971

SB

5821 20090914-0287 Joachim Hadder

Vextir/Interests

101.042

44.917

SB

5822 20091222-0826 Julian Lambertz

Vextir/Interests

101.074

5823 20091230-0457 Martin Ehrhardt

Vextir/Interests

101.103

68.420

SB

5824 20100105-0277 Guido Klose

Vextir/Interests

101.128

91.882

SB

5825 20100104-0937 Helene Glass-Neumann

Vextir/Interests

101.174

90.821

SB

5826 20091216-0320 Sebastian Thomasius

Vextir/Interests

101.206

9.155

SB

5827 20091231-0018 Regina Rudolph

Vextir/Interests

101.232

60.153

SB

5828 20090902-0058 Annerose Ackermann

Vextir/Interests

101.279

61.099

SB

5829 20100104-0021 Tobias Hang

Vextir/Interests

101.376

79.337

SB

5830 20091019-0031 Klaus Rainer König

Vextir/Interests

101.386

101.386

SB

5831 20091227-0444 Wolfgang Dreissig

Vextir/Interests

101.421

97.622

SB

5832 20090924-0027 Ursula Boege

Vextir/Interests

101.474

5833 20091222-0785 Matthias Kaulin

Vextir/Interests

101.501

40.304

SB

5834 20100104-0989 Harald Köstler

Vextir/Interests

101.530

65.155

SB

5835 20091230-0967 Udo Müller

Vextir/Interests

101.538

37.896

SB

5836 20091222-0862 Horst Remmeke

Vextir/Interests

101.538

5837 20090910-0076 Inga Roch

Vextir/Interests

101.538

92.983

SB

5838 20091227-0023 Germain Dufosse

Vextir/Interests

101.538

5839 20100104-0467 Dill Martin

Vextir/Interests

101.538

18.500

SB

5840 20100105-0437 Martin Budischin

Vextir/Interests

101.538

40.812

SB

5841 20100103-0408 Wolfgang Pfeiffer

Vextir/Interests

101.538

61.899

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5785 20091220-0022 Christoph Schrenk

Bls 103 of 514

H
H

H

H

H

H

2.797

8.685

H

51.700

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

101.538

27.134

SB

5843 20090907-0222 Otto Ernst

Vextir/Interests

101.538

784

SB

5844 20091221-0048 Steffen Diemar

Vextir/Interests

101.538

5845 20091126-0064 Frank Wenzel-Wardezki

Vextir/Interests

101.538

47.948

SB

5846 20100104-0052 Angela Büchsenstein

Vextir/Interests

101.538

11.699

SB

5847 20091222-0832 Michael Bauer

Vextir/Interests

101.538

5848 20091110-0013 Busch Gerhard

Vextir/Interests

101.538

63.532

SB

5849 20100105-0385 Dmitrij Kollins

Vextir/Interests

101.585

38.210

SB

5850 20091117-0024 Klaus Wiesmann

Vextir/Interests

101.624

77.296

SB

5851 20091117-0026 Daniel Wiesmann

Vextir/Interests

101.624

5852 20091214-0143 Irena Sokòlska

Vextir/Interests

101.626

7.216

SB

5853 20100102-0962 Mattias Horstmann

Vextir/Interests

101.636

28.102

SB

5854 20090914-0118 Maike Schulze

Vextir/Interests

101.658

82.936

SB

5855 20100105-0429 Franziska Kunkel

Vextir/Interests

101.717

2.762

SB

5856 20091028-0073 Irina Klipp

Vextir/Interests

101.719

81.151

SB

5857 20100104-1249 Reimo Beckers

Vextir/Interests

101.792

5858 20091218-0043 Gunther Dvorak

Vextir/Interests

101.819

88.627

SB

5859 20100102-0768 Angelika Emmrich

Vextir/Interests

101.826

77.592

SB

5860 20091216-0238 Stefan Lotzkat

Vextir/Interests

101.829

33.455

SB

5861 20090914-0258 Melanie Hadder

Vextir/Interests

101.878

45.548

SB

5862 20100104-0513 Reinhard Siegemund

Vextir/Interests

101.887

85.123

SB

5863 20091227-0090 Andreas Norbert Hebeda

Vextir/Interests

101.887

2.826

SB

5864 20091224-0275 Michael de Witt

Vextir/Interests

101.895

80.212

SB

5865 20091221-0090 Delia Krause

Vextir/Interests

101.990

85.522

SB

5866 20091111-0007 Hubert & Christine Lochbronner

Vextir/Interests

101.990

85.404

SB

5867 20091220-0133 Jens-Arno- Loeser

Vextir/Interests

102.002

42.746

SB

5868 20091214-0009 Moeller Juergen

Vextir/Interests

102.025

102.025

SB

5869 20090924-0102 kerstin Hane Welzel

Vextir/Interests

102.046

102.046

SB

5870 20100104-0503 Dirk Böing

Vextir/Interests

102.058

79.078

SB

5871 20091118-0075 Benjamin Tews

Vextir/Interests

102.073

80.218

SB

5872 20091216-0352 Birgitte Malchert

Vextir/Interests

102.107

47.989

SB

5873 20090914-0035 Schechter Elena

Vextir/Interests

102.129

83.221

SB

5874 20100105-0627 Benny Wutzler

Vextir/Interests

102.151

84.070

SB

5875 20090918-0024 Astrid Nierbauer

Vextir/Interests

102.215

5876 20090902-0069 Antje Noltenius

Vextir/Interests

102.335

5877 20091215-0338 Hülle Fritz

Vextir/Interests

102.344

84.491

SB

5878 20091222-0578 Rolf Böhm

Vextir/Interests

102.384

85.461

SB

5879 20100104-0746 Ewald Dietrich

Vextir/Interests

102.445

48.972

SB

5880 20091222-0431 Kerstin Seifert

Vextir/Interests

102.520

39.111

SB

5881 20091127-0071 Karl Maurer

Vextir/Interests

102.542

66.084

SB

5882 20091008-0030 Manfred Jankowiak

Vextir/Interests

102.626

85.612

SB

5883 20091218-0351 Janne Müller

Vextir/Interests

102.635

39.762

SB

5884 20091224-0047 Ramona Türpe

Vextir/Interests

102.692

40.813

SB

5885 20091215-0055 Christa Lenk

Vextir/Interests

102.696

85.151

SB

5886 20091213-0080 Dieter Klupfel

Vextir/Interests

102.707

79.281

SB

5887 20091218-0476 Thomas Hettwer

Vextir/Interests

102.723

33.848

SB

5888 20091221-0779 Helger Wirtl

Vextir/Interests

102.723

85.510

SB

5889 20091215-0253 Thomas Axmann

Vextir/Interests

102.785

87.808

SB

5890 20100105-0471 Alexander Schimpf

Vextir/Interests

102.790

49.143

SB

5891 20100104-1107 Hans Peter Knaust

Vextir/Interests

102.885

49.188

SB

5892 20090917-0124 Heinz Hagemeyer

Vextir/Interests

102.892

44.323

SB

5893 20091223-0195 Wilfried Schlegel

Vextir/Interests

102.963

40.102

SB

5894 20091229-0461 Manuel Wehner

Vextir/Interests

103.042

77.956

SB

5895 20091209-0117 Christine Wolfram

Vextir/Interests

103.051

84.070

SB

5896 20091015-0036 Johann Hatzenbuhler

Vextir/Interests

103.051

86.053

SB

5897 20091222-0671 Silvia Faak

Vextir/Interests

103.070

99.898

SB

5898 20090917-0080 Guido Stange

Vextir/Interests

103.122

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5842 20090909-0124 Norman Radatz

Bls 104 of 514

H

H

H

H

37.231

H
H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

103.132

52.439

SB

5900 20091216-0364 Martin Losch

Vextir/Interests

103.173

8.184

SB

5901 20090910-0096 Hans Jörgen Nielsen

Vextir/Interests

103.185

19.644

SB

5902 20091221-1031 Mirko Klug

Vextir/Interests

103.185

82.467

SB

5903 20100104-1503 Silvana Velez

Vextir/Interests

103.217

49.351

SB

5904 20090902-0074 Tim Niemeier

Vextir/Interests

103.230

82.077

SB

5905 20091126-0028 Ute Kaden

Vextir/Interests

103.235

73.761

SB

5906 20091227-0792 Horst Mohrmann

Vextir/Interests

103.242

94.858

SB

5907 20091215-0339 Beate Hoffmann

Vextir/Interests

103.266

85.962

SB

5908 20091227-0277 Nils Büchner

Vextir/Interests

103.268

85.774

SB

5909 20100102-0819 Evgenia Korolinskaya

Vextir/Interests

103.300

76.461

SB

5910 20091125-0097 Susann Feldmann

Vextir/Interests

103.317

85.964

SB

5911 20090910-0197 Achim Bihr

Vextir/Interests

103.342

72.102

SB

5912 20091227-0904 Jörg Witzelhofer

Vextir/Interests

103.371

80.317

SB

5913 20090903-0086 Rainer Dittmar

Vextir/Interests

103.389

91.347

SB

5914 20091215-0403 Elmar Bieber

Vextir/Interests

103.464

41.993

SB

5915 20100103-0243 Anne-Marie Dönni

Vextir/Interests

103.472

18.243

S

5916 20091217-0414 Soenke Wissel

Vextir/Interests

103.483

56.203

SB

5917 20100104-0679 Wolfgang Trapp

Vextir/Interests

103.521

39.537

SB

5918 20100104-0913 Steffen Wiesner

Vextir/Interests

103.535

81.283

SB

5919 20091026-0118 Ursula kamper

Vextir/Interests

103.545

18.954

SB

5920 20100102-0586 Kilian Nötzold

Vextir/Interests

103.643

10.216

SB

5921 20091020-0009 Joerg Opitz

Vextir/Interests

103.680

103.665

SB

5922 20100105-0392 Kurt Küchler

Vextir/Interests

103.730

5923 20091030-0089 Liepold Stephan

Vextir/Interests

103.748

39.864

SB

5924 20091216-0084 Thomas Hettwer

Vextir/Interests

103.775

38.040

SB

5925 20100104-1669 Jivka Hennen

Vextir/Interests

103.818

80.802

SB

5926 20091012-0003 Klaus Ritter

Vextir/Interests

103.848

88.445

SB

5927 20100104-0693 Peter Zillmann

Vextir/Interests

103.907

5928 20091214-0082 Jurgen Wilde

Vextir/Interests

103.911

98.079

SB

5929 20100102-0852 Andrea Clemenz

Vextir/Interests

103.914

84.593

SB

5930 20091111-0093 Thomas Niedereichholz

Vextir/Interests

103.948

5931 20100104-1232 Jakob Dietmar

Vextir/Interests

104.005

41.487

SB

5932 20091223-0424 Michael Rützel

Vextir/Interests

104.019

70.186

SB

5933 20091221-1103 Jurgen Weckesser

Vextir/Interests

104.058

5934 20100105-0113 Dirk Maurer

Vextir/Interests

104.104

92.076

SB

5935 20100102-0282 André Winterfeldt

Vextir/Interests

104.137

75.214

SB

5936 20090909-0008 Heike Engel

Vextir/Interests

104.171

74.487

SB

5937 20090907-0215 Engel Heike

Vextir/Interests

104.171

74.487

SB

5938 20091220-0331 Petra Bienert

Vextir/Interests

104.171

88.616

SB

5939 20091213-0025 Thomas Gmeinder

Vextir/Interests

104.175

5940 20091220-0991 Detlef Jans

Vextir/Interests

104.186

40.541

SB

5941 20100104-1261 Thomas Wildeboer

Vextir/Interests

104.207

83.126

SB

5942 20091222-0133 Wolfgang Kallasch

Vextir/Interests

104.236

5943 20100102-0269 Dominik Eszterle

Vextir/Interests

104.276

41.284

SB

5944 20091228-0445 Simone Kinkel

Vextir/Interests

104.327

81.777

SB

5945 20090928-0048 Klaus Deiter Rech

Vextir/Interests

104.344

78.667

SB

5946 20091221-0070 Jens Mellentin

Vextir/Interests

104.366

83.290

SB

5947 20100105-0164 Wolfgang Eichler

Vextir/Interests

104.378

104.378

SB

5948 20100104-1994 Renate Eichler

Vextir/Interests

104.378

104.378

SB

5949 20091217-0546 Stefan Petzold

Vextir/Interests

104.401

48.366

SB

5950 20091218-0251 Bernd Horst

Vextir/Interests

104.401

49.632

SB

5951 20091109-0016 Siegfried Marhofer

Vextir/Interests

104.422

83.205

SB

5952 20091123-0110 Marianne Schutz

Vextir/Interests

104.434

87.700

SB

5953 20091221-0306 Sven Meinig

Vextir/Interests

104.481

26.028

SB

5954 20091220-0398 Christa Ernstberger

Vextir/Interests

104.493

49.664

SB

5955 20091119-0068 Michael Eckert

Vextir/Interests

104.522

100.974

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

5899 20100102-0576 Christa Rath

Bls 105 of 514

21.100

SB

H

H
14.750

SB

H

H
28.275

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

5956 20091221-0221 Knut Wenske

Vextir/Interests

104.523

47.296

SB

5957 20100103-0170 Rudolf Schick

Vextir/Interests

104.564

85.371

SB

5958 20091223-0127 Georg Rocks

Vextir/Interests

104.591

50.033

SB

5959 20091218-0496 Gabor Muller

Vextir/Interests

104.611

82.290

SB

5960 20100104-0972 Wojtkowiak

Vextir/Interests

104.615

85.151

SB

5961 20100105-1030 Joachim Neubauer

Vextir/Interests

104.655

42.245

SB

5962 20091228-0631 Birgitta Meier

Vextir/Interests

104.662

5963 20091217-0693 Sven Stritzke

Vextir/Interests

104.689

50.080

SB

5964 20091215-0218 Fabio Spataro

Vextir/Interests

104.691

79.277

SB

5965 20090903-0006 Lundeig Goss

Vextir/Interests

104.698

5966 20090907-0265 Fritz Teifel

Vextir/Interests

104.753

99.639

SB

5967 20091222-0655 Marco Schulz

Vextir/Interests

104.801

45.858

SB

5968 20091214-0170 Sergej

Vextir/Interests

104.838

104.838

SB

5969 20091012-0085 Ulrich Meyer

Vextir/Interests

104.843

23.393

SB

5970 20091222-1100 Sebastian Ruppert

Vextir/Interests

104.872

H

5971 20091214-0272 Wolfgang Schriever

Vextir/Interests

104.923

H

5972 20100104-1473 Clemens Kaminski

Vextir/Interests

104.923

5973 20091227-0971 Marco Herbert

Vextir/Interests

104.933

5974 20091221-0909 Moritz Wein

Vextir/Interests

5975 20100105-0554 Adriana Guth

Vextir/Interests

5976 20100102-0523 Eugen Harter

1.692

28.275

H

H

H
SB

104.963

39.446

SB

105.000

85.478

SB

Vextir/Interests

105.038

8.791

SB

5977 20091019-0040 Marcel Krake

Vextir/Interests

105.096

88.528

SB

5978 20091222-0172 Bernd Feldbusch

Vextir/Interests

105.100

78.340

SB

5979 20091221-0145 Detlef Stille

Vextir/Interests

105.163

42.035

SB

5980 20090907-0321 Sieglinde Lauer

Vextir/Interests

105.176

85.668

SB

5981 20100104-0984 Tanja Hubner

Vextir/Interests

105.195

89.259

SB

5982 20100104-0853 Peer Bernhardt

Vextir/Interests

105.209

80.804

SB

5983 20100105-0614 Thomas Schöppe

Vextir/Interests

105.273

5984 20090922-0106 Markus Lange

Vextir/Interests

105.308

37.566

SB

5985 20090907-0283 Holger Blumenkamp

Vextir/Interests

105.386

83.171

SB

5986 20091221-0091 Gerd Sandkaemper

Vextir/Interests

105.417

90.513

SB

5987 20090910-0155 Peter Hierschemann

Vextir/Interests

105.466

89.643

SB

5988 20091223-0237 Nicole Grosse

Vextir/Interests

105.501

85.395

SB

5989 20091222-0104 Daniel Heyne

Vextir/Interests

105.513

42.011

SB

5990 20091217-0345 Sabine Schmitt

Vextir/Interests

105.525

17.075

SB

5991 20091209-0050 Matthaus Konrad

Vextir/Interests

105.547

101.673

SB

5992 20100104-1358 Ingo Brinkmeier

Vextir/Interests

105.571

37.813

SB

5993 20091012-0051 Van Heiden Daniel

Vextir/Interests

105.581

80.301

SB

5994 20091227-0108 Jörg Eickstädt

Vextir/Interests

105.660

85.101

SB

5995 20091223-0505 Monika Kaminski

Vextir/Interests

105.677

86.933

SB

5996 20100102-0746 Marvin Fetzer

Vextir/Interests

105.684

47.491

SB

5997 20091221-0211 Christian Hoffman

Vextir/Interests

105.708

5998 20100103-0347 Michael Borde

Vextir/Interests

105.710

100.206

SB

5999 20100103-0101 Uta Nagel

Vextir/Interests

105.715

81.098

SB

6000 20091124-0030 Hans Vermehren

Vextir/Interests

105.754

57.088

SB

6001 20100103-0419 Emma Thomae

Vextir/Interests

105.769

4.231

SB

6002 20091214-0257 Nico Gentner

Vextir/Interests

105.792

85.392

SB

6003 20091126-0079 Georg Weiland

Vextir/Interests

105.828

105.828

SB

6004 20100105-0513 Maik Pratzel

Vextir/Interests

105.870

52.935

SB

6005 20091220-0354 Barbel Gunther

Vextir/Interests

105.870

41.644

SB

6006 20100105-0125 Barbara Partzsch

Vextir/Interests

105.891

41.900

SB

6007 20100102-0210 Klaus-Detlef Röhr

Vextir/Interests

105.896

41.475

SB

6008 20091220-0370 Petra Bienert

Vextir/Interests

105.902

88.734

SB

6009 20091215-0195 Erhard Wilmes

Vextir/Interests

105.962

37.496

SB

6010 20091013-0079 Martin Kramer

Vextir/Interests

105.974

94.021

SB

6011 20091221-0638 Tobias Bayerl

Vextir/Interests

105.980

85.693

SB

6012 20091110-0050 Amiee Larsson

Vextir/Interests

106.021

78.655

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

85.962

Bls 106 of 514

28.275

H

H

15.429

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

106.056

42.343

SB

6014 20100105-0320 Wolfgang Birmans

Vextir/Interests

106.161

87.284

SB

6015 20091218-0772 Annemarie Bayerl

Vextir/Interests

106.185

85.827

SB

6016 20100104-1644 Frank Seybold

Vextir/Interests

106.194

106.194

SB

6017 20091222-1023 Thomas Mitbrodt

Vextir/Interests

106.202

47.594

SB

6018 20100105-0445 Helga Sick

Vextir/Interests

106.207

87.565

SB

6019 20100104-1671 Sebastian Balfanz

Vextir/Interests

106.222

50.290

SB

6020 20091218-0428 Kai Haake

Vextir/Interests

106.226

42.780

SB

6021 20091220-0811 Renate Kraft

Vextir/Interests

106.231

87.292

SB

6022 20091026-0056 Marc Dumpelmann

Vextir/Interests

106.239

89.201

SB

6023 20091123-0047 Hans-Joachim Wieland

Vextir/Interests

106.258

89.203

SB

6024 20091209-0001 Christine Steck

Vextir/Interests

106.282

33.247

SB

6025 20091224-0014 Jan Hendrik Schulz

Vextir/Interests

106.290

42.116

SB

6026 20091229-0549 Tanja Munzel

Vextir/Interests

106.315

74.363

SB

6027 20100104-0132 Helge Bauer

Vextir/Interests

106.326

41.553

SB

6028 20091118-0073 Kenneth Vagn Andersen

Vextir/Interests

106.329

42.282

SB

6029 20090925-0037 Stefanie Stumpp

Vextir/Interests

106.407

91.289

SB

6030 20100104-0037 Erich Hofbauer

Vextir/Interests

106.442

80.553

SB

6031 20090908-0074 Jörg Adelberger

Vextir/Interests

106.446

106.446

SB

6032 20091106-0137 Andreas Oehme

Vextir/Interests

106.520

87.099

SB

6033 20100104-0141 Andy Fox

Vextir/Interests

106.544

42.981

SB

6034 20091222-1020 Ina Schellroth

Vextir/Interests

106.557

84.590

SB

6035 20090917-0022 Volker Schlick

Vextir/Interests

106.615

6036 20090923-0005 Cornelia Durrschmidt

Vextir/Interests

106.634

19.003

SB

6037 20091220-0964 Karlheinz Ismair

Vextir/Interests

106.635

15.540

SB

6038 20090910-0152 Bastian Bressler

Vextir/Interests

106.640

86.412

SB

6039 20091218-0076 David Rückert

Vextir/Interests

106.649

79.240

SB

6040 20091222-0681 Julian Postert

Vextir/Interests

106.649

41.859

SB

6041 20090911-0143 Oliver Winkelmann

Vextir/Interests

106.693

87.747

SB

6042 20091105-0055 Hans-Martin Schmietow

Vextir/Interests

106.737

104.679

SB

6043 20100105-0058 Lidia Bichert

Vextir/Interests

106.750

6044 20091126-0100 Ruth Gander

Vextir/Interests

106.789

89.477

SB

6045 20090908-0028 thomas Falge

Vextir/Interests

106.791

6046 20100105-0693 Renate Voss

Vextir/Interests

106.799

87.585

S

6047 20100105-0683 Gerd-Reiner Voss

Vextir/Interests

106.799

87.585

SB

6048 20091222-0222 Daniel Schmid

Vextir/Interests

106.886

38.759

SB

6049 20091012-0028 Thomas Berger v.d. Heide

Vextir/Interests

106.903

106.755

SB

6050 20091217-0498 Friedrich Gaier-Schmid

Vextir/Interests

106.906

43.343

SB

6051 20091227-0620 Thorsten Kuchle

Vextir/Interests

106.933

42.602

SB

6052 20100103-0041 Stefan Flöricke

Vextir/Interests

106.953

92.230

SB

6053 20091216-0096 Matthias Gründer

Vextir/Interests

106.984

37.432

SB

6054 20100104-0675 Georg Slotty

Vextir/Interests

107.018

76.504

SB

6055 20091223-0491 Rong Chen

Vextir/Interests

107.031

88.893

SB

6056 20091216-0499 Stefan Brunner

Vextir/Interests

107.038

9.248

SB

6057 20100104-1266 Andreas Schmitt

Vextir/Interests

107.128

90.019

SB

6058 20091221-0597 Chrisophe Cozien

Vextir/Interests

107.194

90.855

SB

6059 20091118-0014 Frank-Martin Zahnleiter

Vextir/Interests

107.228

24.499

SB

6060 20091211-0052 Thomas Munzig

Vextir/Interests

107.236

20.502

SB

6061 20091215-0331 Kurt John

Vextir/Interests

107.238

45.673

SB

6062 20091216-0500 Steffen Mezger

Vextir/Interests

107.248

37.569

SB

6063 20100104-0721 Dieter Sauber

Vextir/Interests

107.326

79.976

SB

6064 20091220-0176 Eric Meyer

Vextir/Interests

107.336

52.241

SB

6065 20091223-0031 Iakov Nekritch

Vextir/Interests

107.378

85.448

SB

6066 20091005-0018 Samuel Bahlsen

Vextir/Interests

107.380

8.761

SB

6067 20091228-0251 Reto Candolfi

Vextir/Interests

107.388

6068 20090907-0298 Helmut jeschke

Vextir/Interests

107.404

31.352

SB

6069 20091220-0226 Stefan Freimuth

Vextir/Interests

107.407

43.142

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6013 20091220-0417 Sabine Wieseke

Bls 107 of 514

H

H
H

31.416

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Vextir/Interests

107.424

6071 20090922-0135 Geiger Martin

Vextir/Interests

107.461

6072 20091221-1304 Kerstin Rudolf

Vextir/Interests

107.568

6073 20090929-0057 Christoph Britz

Vextir/Interests

6074 20091216-0203 Maria Wolter Rodriguez
6075 20091214-0072 Johannes Kleinen

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

SB

77.846

SB

107.569

85.065

SB

Vextir/Interests

107.590

41.334

SB

Vextir/Interests

107.608

84.989

SB

6076 20091103-0035 Hendrik Kautzner

Vextir/Interests

107.649

39.338

SB

6077 20100104-1109 Christian Balla

Vextir/Interests

107.666

79.481

SB

6078 20091127-0115 Richter-Girard Wolfgang

Vextir/Interests

107.695

85.512

SB

6079 20091111-0026 Gregor Verstraelen

Vextir/Interests

107.757

89.880

SB

6080 20091222-1128 Ulrich Lenz

Vextir/Interests

107.784

107.784

SB

6081 20100104-0450 Carlos Erico Reinbach

Vextir/Interests

107.800

93.246

SB

6082 20091123-0117 Eckhard Wummel

Vextir/Interests

107.840

107.840

SB

6083 20091209-0012 Thomas Lange

Vextir/Interests

107.872

38.786

SB

6084 20091218-0755 Stefan Kück

Vextir/Interests

107.874

16.632

SB

6085 20100105-0871 Daniel Jansch

Vextir/Interests

107.879

90.558

SB

6086 20091222-0715 Ines Kelava

Vextir/Interests

107.891

74.053

SB

6087 20091222-1144 Florian Wachsmann

Vextir/Interests

107.972

40.598

SB

6088 20100102-0842 Bernhard Ziegler

Vextir/Interests

108.045

6089 20091223-0609 Stefanie Krämer

Vextir/Interests

108.094

49.138

SB

6090 20091216-0267 Barbara Furkert

Vextir/Interests

108.097

41.629

SB

6091 20091020-0119 Erdmann Stabenau

Vextir/Interests

108.307

91.892

SB

6092 20091201-0038 Frank Dieter Lammert

Vextir/Interests

108.307

77.846

SB

6093 20091223-0209 Frank Seeger

Vextir/Interests

108.316

74.718

SB

6094 20091228-0590 Britta Lohmann

Vextir/Interests

108.324

94.231

SB

6095 20091215-0157 Michael Berlin

Vextir/Interests

108.350

83.639

SB

6096 20091223-0231 Klaus Leber

Vextir/Interests

108.351

51.891

SB

6097 20090917-0102 Heiko Gerlach

Vextir/Interests

108.476

80.215

SB

6098 20100105-0011 Richard Grabke

Vextir/Interests

108.488

91.432

SB

6099 20091222-0070 Dirk Beddis

Vextir/Interests

108.490

41.055

SB

6100 20091224-0144 Ralf Nerbas

Vextir/Interests

108.509

99.321

SB

6101 20091223-0068 Klaus Muhlbauer

Vextir/Interests

108.571

102.701

SB

6102 20100105-0545 Alexander Joachim

Vextir/Interests

108.581

15.662

SB

6103 20091228-0454 Oliver Käfer

Vextir/Interests

108.595

89.573

SB

6104 20091112-0015 Dolores Oehme

Vextir/Interests

108.602

87.099

SB

6105 20090910-0187 Stefan Zegenhagen

Vextir/Interests

108.607

76.531

SB

6106 20100106-0350 Hauke Oltmer

Vextir/Interests

108.646

108.307

SB

6107 20091230-0124 Uwe Fischer

Vextir/Interests

108.717

87.069

SB

6108 20100104-1558 Andreas Weinberger

Vextir/Interests

108.793

9.932

SB

6109 20091223-0312 Robert Brodecki

Vextir/Interests

108.825

83.012

SB

6110 20100104-1307 Roland Mickel

Vextir/Interests

108.828

39.537

SB

6111 20100105-0427 Matthias Albrecht

Vextir/Interests

108.896

43.171

SB

6112 20091214-0148 Horst Homburg

Vextir/Interests

108.900

52.162

SB

6113 20091218-0339 Thomas Bittner

Vextir/Interests

108.947

41.211

SB

6114 20100104-1878 Henning Methe

Vextir/Interests

108.966

29.410

SB

6115 20100104-1861 Günter Maus

Vextir/Interests

108.976

85.319

SB

6116 20100104-0458 Michael Weber

Vextir/Interests

108.998

42.194

SB

6117 20091222-0899 Christiane Sarubin

Vextir/Interests

109.050

6118 20091214-0240 Vollmar Werner

Vextir/Interests

109.050

6119 20100102-0526 Jörg Knaack

Vextir/Interests

109.050

37.297

SB

6120 20091221-0362 Uwe Friedrich

Vextir/Interests

109.055

52.072

SB

6121 20100102-0762 Emmrich Jörg

Vextir/Interests

109.099

83.134

SB

6122 20091217-0234 Frank Reining

Vextir/Interests

109.113

43.543

SB

6123 20100105-0367 Jan Locher

Vextir/Interests

109.120

6124 20091221-0334 Stefan Peters

Vextir/Interests

109.131

6125 20100105-0730 Jürgen Böhme

Vextir/Interests

109.160

109.160

SB

6126 20091207-0253 Yvonne Kugler

Vextir/Interests

109.180

108.030

SB

Bls 108 of 514

28.275

109 gr. / Art. 109

81.102

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6070 20091228-0468 Marlies Just

113 gr. / Art. 113

H

H

28.275

H
H

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

109.238

92.444

SB

6128 20091207-0213 Dirk Meyer

Vextir/Interests

109.277

93.934

SB

6129 20100103-0106 Kraft Gisela

Vextir/Interests

109.319

42.835

SB

6130 20091016-0028 Rainer Schaarschmidt

Vextir/Interests

109.323

97.130

SB

6131 20100105-0217 Marc Siegel

Vextir/Interests

109.326

90.122

SB

6132 20091216-0148 Frank Markert

Vextir/Interests

109.351

92.017

SB

6133 20091230-0686 Reinhard Tänzer

Vextir/Interests

109.363

423

SB

6134 20091220-0098 Harald Keller

Vextir/Interests

109.368

93.555

SB

6135 20091223-0455 Bettina Hinz

Vextir/Interests

109.407

109.407

SB

6136 20091215-0527 Dieter Berten

Vextir/Interests

109.505

41.231

SB

6137 20091217-0635 Astrid Grenkowitz

Vextir/Interests

109.517

88.105

SB

6138 20091229-0437 Marko Lefert

Vextir/Interests

109.522

85.896

SB

6139 20091127-0037 Wilbert Orth

Vextir/Interests

109.541

99.991

SB

6140 20091228-0063 Jürgen Candolfi

Vextir/Interests

109.573

6141 20100103-0430 Mareike Meller

Vextir/Interests

109.597

107.947

SB

6142 20091222-0776 Martin Scholz

Vextir/Interests

109.615

109.615

SB

6143 20090917-0138 Adella Jacobsen

Vextir/Interests

109.626

84.739

SB

6144 20090914-0256 Eugen Schmidt

Vextir/Interests

109.664

1.523

SB

6145 20090914-0253 Elena Schmidt

Vextir/Interests

109.664

1.523

SB

6146 20091001-0062 Myriam Singler

Vextir/Interests

109.768

88.648

SB

6147 20091014-0016 Marcus Weiler

Vextir/Interests

109.776

79.839

SB

6148 20091013-0039 König Ralf

Vextir/Interests

109.788

92.450

SB

6149 20091029-0099 Josef Arweck

Vextir/Interests

109.796

109.478

SB

6150 20091125-0057 Panagiotis Christodoulopoulos

Vextir/Interests

109.805

90.288

SB

6151 20100102-0608 Heiko Prier

Vextir/Interests

109.822

40.361

SB

6152 20100105-0550 Zeynep Bayezit

Vextir/Interests

109.869

89.100

SB

6153 20091215-0028 Martin Brusis

Vextir/Interests

109.923

73.463

SB

6154 20091221-0518 Carola Butter

Vextir/Interests

109.966

61.628

SB

6155 20091125-0127 Dirk Hörner

Vextir/Interests

110.000

87.153

SB

6156 20090914-0099 Alke Gabriele

Vextir/Interests

110.000

6157 20091026-0085 Heidi Schiffmann

Vextir/Interests

110.000

76.754

SB

6158 20100102-0289 Bruno Müller

Vextir/Interests

110.000

17.595

SB

6159 20091210-0120 Diana Hopke

Vextir/Interests

110.000

50.769

SB

6160 20090828-0049 Hans Roggenkamp

Vextir/Interests

110.000

101.538

SB

6161 20090914-0101 Alke Rainer

Vextir/Interests

110.000

6162 20091026-0075 Gottschalk Lothar

Vextir/Interests

110.000

75.673

SB

6163 20090924-0010 Joachim Fritz

Vextir/Interests

110.033

110.033

SB

6164 20091221-0513 Thomas Butter

Vextir/Interests

110.145

59.916

SB

6165 20091220-0049 Tobias Kassner

Vextir/Interests

110.159

60.872

SB

6166 20091222-0646 Gertrud Landstorfer

Vextir/Interests

110.162

10.902

SB

6167 20100105-0016 Marion Kuffner

Vextir/Interests

110.191

32.567

SB

6168 20091210-0136 Heike Muller

Vextir/Interests

110.311

41.299

SB

6169 20091216-0381 Peter Müller

Vextir/Interests

110.333

92.990

SB

6170 20091222-0249 Xaver Behncke

Vextir/Interests

110.357

84.349

SB

6171 20091215-0460 Jan Ulrich

Vextir/Interests

110.368

54.561

SB

6172 20100102-0897 Susanne Hornung

Vextir/Interests

110.370

8.832

SB

6173 20100102-0652 Hans-Jörg Schaffler

Vextir/Interests

110.375

86.724

SB

6174 20091221-0272 Christoph Schröder

Vextir/Interests

110.436

49.617

SB

6175 20100103-0371 Thorsten Pape

Vextir/Interests

110.450

101.254

SB

6176 20100104-0432 Ralf parzinger

Vextir/Interests

110.480

39.598

SB

6177 20091109-0022 Ulrich Gerlach

Vextir/Interests

110.500

6178 20090908-0086 Wedderer Olav

Vextir/Interests

110.507

110.507

SB

6179 20090930-0035 Olav Wedderer

Vextir/Interests

110.507

110.507

SB

6180 20091207-0195 André Beyer

Vextir/Interests

110.595

8.761

SB

6181 20091209-0009 Aigner Maximilian

Vextir/Interests

110.636

6182 20091215-0056 Gösta Schöfer

Vextir/Interests

110.643

52.317

SB

6183 20100104-0655 Markolf Kraus

Vextir/Interests

110.648

91.735

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6127 20091223-0010 Reinhard Korn

Bls 109 of 514

31.416

20.079

H

H

H
40.216

H

29.263

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

110.676

973

SB

6185 20100104-0997 Simone Seiferth

Vextir/Interests

110.685

9.050

SB

6186 20091027-0050 Birgit Sadowski

Vextir/Interests

110.734

78.101

SB

6187 20100105-0707 Jochen Staub

Vextir/Interests

110.778

35.026

SB

6188 20100104-0048 Wolfram E. Schmidt

Vextir/Interests

110.800

6189 20091215-0075 Christian Novobilsky

Vextir/Interests

110.834

43.594

SB

6190 20090828-0063 Wysk Wolfram

Vextir/Interests

110.846

92.017

SB

6191 20100104-0747 Dietmar Ziegler

Vextir/Interests

110.852

110.852

SB

6192 20091214-0118 Gernot Schimpf

Vextir/Interests

110.886

110.886

SB

6193 20100105-0296 Alfred Schütt

Vextir/Interests

110.917

41.565

SB

6194 20091222-1141 Daniel Helbig

Vextir/Interests

110.954

13.428

SB

6195 20091220-0525 Jens Blume

Vextir/Interests

110.989

92.990

SB

6196 20091223-0060 Philipp Dosch

Vextir/Interests

111.035

43.406

SB

6197 20100105-0249 H.Peter Janzen

Vextir/Interests

111.039

23.190

SB

6198 20100102-0929 Heinz-Wilhelm Wirke

Vextir/Interests

111.064

93.610

SB

6199 20090910-0108 Hildtrud Muller Haberstock

Vextir/Interests

111.098

6200 20091220-0341 Melanie Hentsch

Vextir/Interests

111.125

88.985

SB

6201 20091227-0285 Dominik Spies

Vextir/Interests

111.191

53.133

SB

6202 20091217-0455 Marion Walter

Vextir/Interests

111.231

44.452

SB

6203 20100104-1881 Martin Ostendorf

Vextir/Interests

111.326

92.146

SB

6204 20091221-0926 Monika Liegl

Vextir/Interests

111.411

8.922

SB

6205 20100104-1310 Thomas Weeger

Vextir/Interests

111.443

92.528

SB

6206 20091220-0755 Cameron Coady

Vextir/Interests

111.490

110.614

SB

6207 20090907-0308 Theodor Zarowsky

Vextir/Interests

111.499

37.148

SB

6208 20091214-0005 Michael Voegtle

Vextir/Interests

111.511

81.828

SB

6209 20091221-0783 Ralf Reissing

Vextir/Interests

111.556

40.654

SB

6210 20091116-0088 Kathrin Kuhne

Vextir/Interests

111.692

6211 20100104-1267 Belaid le Mharchi

Vextir/Interests

111.710

86.651

SB

6212 20091217-0528 Heike Rosam

Vextir/Interests

111.739

42.915

SB

6213 20091216-0345 Thomas Strauss

Vextir/Interests

111.753

94.396

SB

6214 20100105-0180 Angela Ehrkamp

Vextir/Interests

111.766

93.095

SB

6215 20091222-0116 Kerstin Müller-Schulz

Vextir/Interests

111.776

6216 20091027-0053 Eike Sadowski

Vextir/Interests

111.803

96.414

SB

6217 20091215-0277 André Rasmussen

Vextir/Interests

111.817

95.349

SB

6218 20100105-0121 Janko Matysek

Vextir/Interests

111.817

92.721

SB

6219 20091223-0286 Georg Schmidt

Vextir/Interests

111.824

6220 20091222-1130 Elizabet Merinjan

Vextir/Interests

111.866

7.390

SB

6221 20091215-0168 Oliver Schmid

Vextir/Interests

111.875

53.632

SB

6222 20091126-0004 Evelin Heber & Peter Heber

Vextir/Interests

111.986

92.342

SB

6223 20091216-0300 Katja Kalogeridids

Vextir/Interests

112.020

45.421

SB

6224 20091201-0071 Siegfried Busemann

Vextir/Interests

112.110

65.544

SB

6225 20091218-0057 Ulrich Braun

Vextir/Interests

112.115

85.461

SB

6226 20091224-0018 Matthias Mårtens

Vextir/Interests

112.128

48.464

SB

6227 20091222-0501 Martin Schwark

Vextir/Interests

112.196

75.224

SB

6228 20091123-0076 Tassilo Huppertz

Vextir/Interests

112.199

101.951

SB

6229 20091215-0037 Sonja Brechtelsbauer

Vextir/Interests

112.220

22.487

SB

6230 20091221-1242 Juliane Heydlauff

Vextir/Interests

112.281

237

SB

6231 20100105-0596 Ursula Jarzebski

Vextir/Interests

112.284

8.900

SB

6232 20091208-0140 Mario Ander

Vextir/Interests

112.306

107.642

SB

6233 20091208-0152 Annika Kubler

Vextir/Interests

112.306

107.642

SB

6234 20091221-1207 Hans-Michael Staffeld

Vextir/Interests

112.325

52.284

SB

6235 20100102-0923 Peter Wendler

Vextir/Interests

112.326

90.827

SB

6236 20091230-0866 Frederick Schmeiz

Vextir/Interests

112.331

53.859

SB

6237 20090924-0075 Sabine Grimmig

Vextir/Interests

112.340

28.026

SB

6238 20091119-0049 Ralf Ries

Vextir/Interests

112.347

107.512

SB

6239 20091218-0312 Margit Breiderhoff

Vextir/Interests

112.428

90.506

SB

6240 20091222-1073 Heinz Mittelbach

Vextir/Interests

112.467

112.467

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6184 20090911-0114 Gunther Christiane

Bls 110 of 514

H

H

H

H

H

32.382

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

112.491

95.043

SB

6242 20100104-1553 Reinhard Andre Rohrbeck

Vextir/Interests

112.660

52.460

SB

6243 20100104-0791 Florian Ripperger

Vextir/Interests

112.736

11.723

SB

6244 20091221-1036 Ursula Bien

Vextir/Interests

112.743

91.071

SB

6245 20091215-0068 Isabell Wumderlich

Vextir/Interests

112.755

90.836

SB

6246 20100104-1465 Olaf Zewald

Vextir/Interests

112.758

95.804

SB

6247 20091126-0104 Manfred Schwedler

Vextir/Interests

112.812

97.003

SB

6248 20091222-0212 Markus Jakob

Vextir/Interests

112.832

40.945

SB

6249 20100105-0779 Christina Birzle

Vextir/Interests

112.866

94.336

SB

6250 20100104-1326 René Rade

Vextir/Interests

112.980

110.367

SB

6251 20091221-0268 Anja Fromm

Vextir/Interests

113.002

85.399

SB

6252 20091227-1014 Elisabeth Altmann

Vextir/Interests

113.032

41.857

SB

6253 20100102-0660 Petra Rath

Vextir/Interests

113.068

47.352

SB

6254 20091222-0329 Thomas Froehlich

Vextir/Interests

113.073

87.187

SB

6255 20091227-0773 Berthold Klump

Vextir/Interests

113.135

92.178

SB

6256 20100105-0781 Volker Schaufuss

Vextir/Interests

113.144

11.352

SB

6257 20090907-0165 Steffen Boas

Vextir/Interests

113.208

6258 20091124-0147 Bernd Volz

Vextir/Interests

113.342

88.235

SB

6259 20091221-0997 Lothar Haidmann

Vextir/Interests

113.384

113.384

SB

6260 20090904-0071 Matthias Franz

Vextir/Interests

113.384

56.648

H

6261 20091216-0112 Jens Domagalla

Vextir/Interests

113.409

37.879

SB

6262 20090929-0034 Steffi Tessari Wild

Vextir/Interests

113.435

87.885

SB

6263 20091209-0008 Kai Bender

Vextir/Interests

113.443

60.694

SB

6264 20100106-0328 Dieter Petke

Vextir/Interests

113.475

94.092

SB

6265 20091117-0068 Dagmar Filker

Vextir/Interests

113.553

95.187

SB

6266 20100104-0462 Dennis Freidinger

Vextir/Interests

113.555

83.014

SB

6267 20091227-0642 Benjamin Vogel

Vextir/Interests

113.570

46.097

SB

6268 20091127-0081 Philipp Hemmrich

Vextir/Interests

113.592

91.990

SB

6269 20091220-0820 Dieter Stadelmann

Vextir/Interests

113.621

83.134

SB

6270 20091220-0522 Kocak Yilmaz

Vextir/Interests

113.628

92.990

SB

6271 20091221-0545 Saskia Pohl

Vextir/Interests

113.670

20.717

SB

6272 20091223-0081 Silke Engelmann

Vextir/Interests

113.704

79.760

SB

6273 20090925-0030 Manuel Stumpp

Vextir/Interests

113.716

93.274

SB

6274 20100103-0260 Mayr Anja

Vextir/Interests

113.724

92.288

SB

6275 20090903-0017 Georg Ettstaller

Vextir/Interests

113.755

91.685

SB

6276 20091222-1157 Josef Kuhmann

Vextir/Interests

113.797

87.179

SB

6277 20090917-0096 Viviane Kirchhoff

Vextir/Interests

113.814

111.418

SB

6278 20100102-0727 Barbara Nikola Bier

Vextir/Interests

113.841

54.551

SB

6279 20091220-0565 Jacek Jakubowski

Vextir/Interests

113.953

54.658

SB

6280 20091228-0615 Brigitte Becker

Vextir/Interests

113.970

99.580

SB

6281 20091218-0455 Annette Leitzke

Vextir/Interests

113.975

6282 20091222-0920 Svenja Baum

Vextir/Interests

114.017

91.663

SB

6283 20091116-0067 Horst Scheunert

Vextir/Interests

114.051

85.972

SB

6284 20091222-0276 Eva Riedmann

Vextir/Interests

114.119

93.195

SB

6285 20091220-0966 Herbert Strazny

Vextir/Interests

114.124

97.045

SB

6286 20091222-0841 Michael Späth

Vextir/Interests

114.125

16.327

SB

6287 20091213-0036 Anett Vandersee

Vextir/Interests

114.127

111.832

SB

6288 20100105-0917 Michael Maiwald

Vextir/Interests

114.132

8.529

SB

6289 20100104-1998 Tim Schmidt

Vextir/Interests

114.173

91.264

SB

6290 20091209-0154 Lech Switala

Vextir/Interests

114.208

89.475

SB

6291 20090922-0140 Gunther Corden

Vextir/Interests

114.230

88.338

SB

6292 20091110-0019 Soeren Bluhm

Vextir/Interests

114.247

109.099

SB

6293 20091209-0043 Ingrid Meifert

Vextir/Interests

114.286

111.917

SB

6294 20091201-0107 Besel Manfred

Vextir/Interests

114.340

82.484

SB

6295 20091202-0080 Wolfgang Vennedey

Vextir/Interests

114.345

9.325

SB

6296 20091220-0975 Bettina Strazny

Vextir/Interests

114.359

97.043

SB

6297 20100105-0081 Joachim Rudolph

Vextir/Interests

114.379

95.691

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6241 20091105-0085 Martin Mang

Bls 111 of 514

28.275

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

114.472

94.711

SB

6299 20091202-0071 Nils Haupt

Vextir/Interests

114.479

95.153

SB

6300 20091223-0087 Wolfang Pötter

Vextir/Interests

114.520

90.240

SB

6301 20100104-1651 Stephan Schöppe

Vextir/Interests

114.562

96.102

SB

6302 20090911-0028 Wolf-Dietrich Schumacher

Vextir/Interests

114.569

89.861

SB

6303 20091105-0053 Yvonne Jahner

Vextir/Interests

114.625

93.271

SB

6304 20091207-0169 Sebastian Knabe

Vextir/Interests

114.628

97.835

SB

6305 20091222-0617 Thomas Wegmann

Vextir/Interests

114.653

27.195

SB

6306 20100104-1627 Michael Sellin

Vextir/Interests

114.694

101.606

SB

6307 20100105-0736 Jurgen Brinkmann

Vextir/Interests

114.711

43.201

SB

6308 20100105-0155 Jens Thomas Kobberstad

Vextir/Interests

114.729

92.103

SB

6309 20091202-0005 Schneider Dirk

Vextir/Interests

114.735

70.171

SB

6310 20090924-0025 Wiesenthal Sieglinde

Vextir/Interests

114.738

68.777

SB

6311 20091216-0467 Sieglinde Wiesenthal

Vextir/Interests

114.738

H

6312 20100103-0098 Georg Reiling

Vextir/Interests

114.738

SB

6313 20100104-0908 Julia Thoden

Vextir/Interests

114.738

93.048

SB

6314 20091116-0035 Michael Happel

Vextir/Interests

114.738

95.615

SB

6315 20090903-0070 Alfons Fehlner

Vextir/Interests

114.775

57.388

SB

6316 20091222-0952 Stefan Dolar

Vextir/Interests

114.777

84.305

SB

6317 20091220-0220 Birgitte Roth

Vextir/Interests

114.943

53.065

SB

6318 20100102-0792 Gertrud Oberfeld

Vextir/Interests

115.000

89.755

SB

6319 20091130-0020 Jakob Aurin

Vextir/Interests

115.037

6320 20091217-0478 Soenke Wissel

Vextir/Interests

115.047

107.453

SB

6321 20091029-0010 Thomas Feneberg

Vextir/Interests

115.071

91.315

SB

6322 20090928-0036 Brigitte Pott

Vextir/Interests

115.095

89.612

SB

6323 20091123-0128 Dan Zhang

Vextir/Interests

115.114

88.592

SB

6324 20100104-1221 Till Krempel

Vextir/Interests

115.151

6325 20100104-0512 Jürgen Wahode

Vextir/Interests

115.175

42.189

SB

6326 20100102-0481 Ludwig Scheck

Vextir/Interests

115.215

45.548

SB

6327 20091222-0938 Steffen Steinbrück

Vextir/Interests

115.269

86.312

SB

6328 20091220-0197 Horst Haas

Vextir/Interests

115.269

96.943

SB

6329 20100105-0052 Patrick Reich

Vextir/Interests

115.273

40.350

SB

6330 20091213-0037 Sebastian Vandersee

Vextir/Interests

115.274

112.406

SB

6331 20091223-0278 Mario Schröder

Vextir/Interests

115.279

46.359

SB

6332 20091221-0309 Susanne Duessel

Vextir/Interests

115.279

47.034

SB

6333 20091216-0324 Hanns-Peter Kessler

Vextir/Interests

115.303

48.769

SB

6334 20100102-0854 Reinhard Muller-Stengele

Vextir/Interests

115.337

55.140

SB

6335 20091220-0167 Sven Draeger

Vextir/Interests

115.352

114.179

SB

6336 20091215-0388 Volker Huefner

Vextir/Interests

115.367

85.399

SB

6337 20091217-0633 Gunther Dambor

Vextir/Interests

115.378

42.680

SB

6338 20091207-0215 Diego Loebus

Vextir/Interests

115.396

18.162

SB

6339 20090918-0009 Rolf Rohrbach

Vextir/Interests

115.415

6340 20100102-0592 Renate Schneider

Vextir/Interests

115.444

85.317

SB

6341 20100102-0905 Werner Maier

Vextir/Interests

115.496

91.240

SB

6342 20100104-0646 Christel Mannke

Vextir/Interests

115.545

6343 20091208-0066 Heino Rolf Backer

Vextir/Interests

115.665

94.906

SB

6344 20100105-0299 Gunter Venus

Vextir/Interests

115.694

82.017

SB

6345 20091027-0006 Winfried Sonnenberg

Vextir/Interests

115.709

101.568

SB

6346 20091109-0026 Ellen Jauch

Vextir/Interests

115.730

106.764

SB

6347 20091029-0084 Klaus Narloc

Vextir/Interests

115.753

96.168

SB

6348 20091217-0618 Antonie Hug

Vextir/Interests

115.774

47.278

SB

6349 20091020-0032 Jochen Schwemmer

Vextir/Interests

115.824

93.236

SB

6350 20100105-1266 Annegret Bammel

Vextir/Interests

115.851

57.836

SB

6351 20091227-0426 Daniel Huzel

Vextir/Interests

115.863

13.596

SB

6352 20091221-0559 Vera Reinke

Vextir/Interests

115.875

82.914

SB

6353 20091224-0290 Kerstin Münstermann-Schuchardt

Vextir/Interests

115.923

55.111

SB

6354 20091111-0067 Anett Muller

Vextir/Interests

115.997

39.908

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6298 20091106-0007 Anette Fay

Bls 112 of 514

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

116.058

57.892

SB

6356 20100105-1798 Günter Tiemann

Vextir/Interests

116.066

97.475

SB

6357 20090921-0114 Manfred Heinrich

Vextir/Interests

116.092

58.046

SB

6358 20091224-0174 Ronald Reier

Vextir/Interests

116.109

95.766

SB

6359 20091215-0001 Ulrich Munch

Vextir/Interests

116.234

98.888

SB

6360 20100110-0013 Barbara Schmidt

Vextir/Interests

116.373

47.576

SB

6361 20091222-0890 Steffen Ledeboer

Vextir/Interests

116.420

94.258

SB

6362 20100105-0002 Eric Fandel

Vextir/Interests

116.466

99.998

SB

6363 20091222-0049 Stefan Klauer

Vextir/Interests

116.471

51.475

SB

6364 20100104-1887 Barbara Niesalla Prause

Vextir/Interests

116.508

91.310

SB

6365 20091228-0881 Hans -Hinrich Kleiminger

Vextir/Interests

116.517

90.288

SB

6366 20091214-0256 Philippe Jaeck

Vextir/Interests

116.708

43.963

SB

6367 20091217-0016 Peter Marx

Vextir/Interests

116.711

112.032

SB

6368 20100105-0364 Franziska Hein

Vextir/Interests

116.769

6369 20090904-0099 Norbert Roth

Vextir/Interests

116.786

115.835

SB

6370 20091215-0186 Klaus-Juergen Moers

Vextir/Interests

116.804

95.210

SB

6371 20091214-0206 Stephen Gutberlet

Vextir/Interests

116.804

57.636

SB

6372 20091215-0439 Thomas Stegemeier

Vextir/Interests

116.806

43.040

SB

6373 20091220-0518 Miriam Kinscher

Vextir/Interests

116.843

44.309

SB

6374 20091218-0138 Matthias Leister

Vextir/Interests

116.847

10.858

SB

6375 20100108-0014 Heike Rommel

Vextir/Interests

116.884

78.540

SB

6376 20091001-0042 Schönian Simone

Vextir/Interests

116.913

6377 20091227-0550 Michael Vogt

Vextir/Interests

116.928

1.313

SB

6378 20100108-0004 Daniela Sabel

Vextir/Interests

116.994

9.819

SB

6379 20091127-0094 RVolker Schumann

Vextir/Interests

116.995

86.886

SB

6380 20091222-0598 Jakob Eppinger

Vextir/Interests

117.072

97.382

SB

6381 20091106-0025 Jens Borgmann

Vextir/Interests

117.105

26.170

SB

6382 20091126-0038 Manfred Rigow

Vextir/Interests

117.105

97.695

SB

6383 20091207-0198 Han Jurgen Lohner

Vextir/Interests

117.109

98.688

SB

6384 20091213-0022 Paul Jirsa

Vextir/Interests

117.127

58.134

SB

6385 20091026-0060 Sabine Ludwig

Vextir/Interests

117.143

87.825

SB

6386 20100104-0516 Ika Muller

Vextir/Interests

117.144

46.814

SB

6387 20091221-0541 Detlef Schaarschmidt

Vextir/Interests

117.232

85.964

SB

6388 20090914-0211 Gabriele Aberaham

Vextir/Interests

117.251

6389 20100104-1551 Sascha Kern

Vextir/Interests

117.273

44.614

SB

6390 20091106-0039 Andrea Gauglitz

Vextir/Interests

117.275

92.024

SB

6391 20090910-0110 Hermann Friess

Vextir/Interests

117.276

93.373

SB

6392 20100105-0107 Bernd Praecker

Vextir/Interests

117.420

113.215

SB

6393 20091223-0538 Andreas Nagel

Vextir/Interests

117.437

57.185

SB

6394 20100103-0341 Erika Scheibel

Vextir/Interests

117.508

94.090

SB

6395 20100104-1029 Hinckel Niko

Vextir/Interests

117.732

28.486

SB

6396 20100105-0641 Gertrude Richter

Vextir/Interests

117.784

6397 20100105-0649 Gisela Brandt-Pollman

Vextir/Interests

117.784

6398 20091221-1176 Volker Theuerkauf

Vextir/Interests

117.820

95.776

SB

6399 20091109-0028 Frank-Dieter Jauch

Vextir/Interests

117.850

107.845

SB

6400 20100104-0999 Stefanie Fladung

Vextir/Interests

118.053

35.914

SB

6401 20100105-0407 Marc Oliver Birmans

Vextir/Interests

118.058

92.960

SB

6402 20090916-0102 Dirk Bömeiburg

Vextir/Interests

118.123

46.369

SB

6403 20091218-0696 Hanna Döen

Vextir/Interests

118.123

118.123

SB

6404 20100102-0980 Andreas Weber

Vextir/Interests

118.167

46.807

SB

6405 20091221-1061 Birgit Menzel

Vextir/Interests

118.190

55.540

SB

6406 20091214-0177 Wolfgang Dannenmann

Vextir/Interests

118.227

20.924

SB

6407 20091220-0655 Oliver Schulz

Vextir/Interests

118.251

33.584

SB

6408 20091222-0378 Guido Gollmer

Vextir/Interests

118.271

37.116

SB

6409 20091106-0095 Uwe Grau

Vextir/Interests

118.275

100.096

SB

6410 20091218-0188 Fritsch Heribert

Vextir/Interests

118.292

118.292

SB

6411 20091223-0349 Heike Götzke

Vextir/Interests

118.329

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6355 20090902-0066 Volker Langgut

Bls 113 of 514

H

H

H

H
H

SB

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

118.356

95.749

SB

6413 20091215-0105 Nguyen

Vextir/Interests

118.363

98.109

SB

6414 20091222-0991 Karl Meixensberger

Vextir/Interests

118.405

118.405

SB

6415 20091124-0061 Daniela Rösch

Vextir/Interests

118.434

91.648

SB

6416 20091112-0066 Thomas Sauer

Vextir/Interests

118.461

55.675

SB

6417 20090907-0103 Thomas Bloch

Vextir/Interests

118.461

50.126

SB

6418 20091125-0083 Göbel Dorothea

Vextir/Interests

118.461

6419 20090910-0189 Gunter J. Friesenhahn

Vextir/Interests

118.461

97.322

SB

6420 20090908-0090 Heidrun Ritter

Vextir/Interests

118.461

30.304

SB

6421 20091103-0022 Gisela Schneider

Vextir/Interests

118.522

97.512

SB

6422 20091214-0265 Andreas Pfeiffer

Vextir/Interests

118.590

57.973

SB

6423 20091123-0016 Peggy Teela

Vextir/Interests

118.617

93.862

SB

6424 20091208-0020 Helga Lachmann

Vextir/Interests

118.669

25.027

SB

6425 20100104-0647 Gerhard Muller

Vextir/Interests

118.688

62.932

SB

6426 20091222-0426 Kathrin Stehle

Vextir/Interests

118.711

58.075

SB

6427 20090928-0084 Georg Mayer

Vextir/Interests

118.722

42.568

SB

6428 20091221-0976 Johannes Haupt

Vextir/Interests

118.759

57.031

SB

6429 20090907-0125 Edith Zelmer

Vextir/Interests

118.783

51.556

SB

6430 20090924-0061 Jacqueline Reifschlager

Vextir/Interests

118.821

6431 20091106-0081 Schneider Ralf

Vextir/Interests

118.830

96.940

SB

6432 20100104-1602 Marco Kramer

Vextir/Interests

118.843

6433 20091213-0044 Matthias Bittner

Vextir/Interests

118.871

91.098

SB

6434 20091217-0274 Helmut Pennemann

Vextir/Interests

118.887

46.768

SB

6435 20091221-0469 Christine Honnacker

Vextir/Interests

118.894

44.991

SB

6436 20091223-0342 Heike Voigt

Vextir/Interests

118.942

57.127

SB

6437 20091228-0596 Marcus Becker

Vextir/Interests

118.943

104.706

SB

6438 20100104-1252 Andreas Kratzert

Vextir/Interests

118.975

110.609

SB

6439 20090928-0071 Angelika & Wolfgang Breske

Vextir/Interests

118.987

117.835

SB

6440 20091217-0233 Gerardy Martin

Vextir/Interests

119.020

104.843

SB

6441 20091207-0232 Gernot Leeb

Vextir/Interests

119.129

95.628

SB

6442 20091102-0030 Stefan Boettcher

Vextir/Interests

119.148

119.148

SB

6443 20100105-0138 Wolfgang Eichler

Vextir/Interests

119.163

118.596

SB

6444 20091222-0325 Ingolf Ostermann

Vextir/Interests

119.175

44.809

SB

6445 20100102-0760 Bettina Blachnitzky

Vextir/Interests

119.180

93.369

SB

6446 20091216-0234 Christoph Lehmenkühler

Vextir/Interests

119.226

92.777

SB

6447 20091220-0782 Annelie Vollmering

Vextir/Interests

119.283

57.296

SB

6448 20090915-0107 Harald Teschner

Vextir/Interests

119.324

52.649

SB

6449 20091220-0038 Christoph Hommertagen

Vextir/Interests

119.327

99.204

SB

6450 20091221-1233 Maja Rosca

Vextir/Interests

119.351

6451 20091228-0657 Roswita Olsowski

Vextir/Interests

119.370

6452 20100105-0626 Dennis Junker

Vextir/Interests

119.385

97.548

SB

6453 20091221-0720 Manfred Molitor

Vextir/Interests

119.407

81.178

SB

6454 20091215-0192 Veronika Deuser

Vextir/Interests

119.453

35.657

SB

6455 20090831-0041 Ralf Behnk

Vextir/Interests

119.476

6456 20100104-1141 Albert Vökl

Vextir/Interests

119.512

90.025

SB

6457 20090928-0034 Birgit Fleischer

Vextir/Interests

119.519

6458 20090901-0013 Gunter Bayer

Vextir/Interests

119.519

92.990

SB

6459 20090928-0037 Jurgen Fleischer

Vextir/Interests

119.519

6460 20091214-0055 Ulrich Meyer

Vextir/Interests

119.556

94.109

SB

6461 20091126-0022 Bernd Kaden

Vextir/Interests

119.612

88.746

SB

6462 20091221-1319 Claudia Zein-Schuld

Vextir/Interests

119.639

52.859

SB

6463 20091223-0482 Klaus Bergel

Vextir/Interests

119.646

56.418

SB

6464 20100104-0521 Zoltán Georg Simó

Vextir/Interests

119.723

14.869

SB

6465 20091223-0187 Gordon Sauerwein

Vextir/Interests

119.751

19.333

SB

6466 20100105-0397 Gerd Schuttler

Vextir/Interests

119.833

105.469

SB

6467 20091127-0117 Huller Manfred

Vextir/Interests

119.833

85.522

SB

6468 20091223-0122 Frank Stephan

Vextir/Interests

119.930

50.637

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6412 20091222-0985 Volker Müller

Bls 114 of 514

H

25.099

2.927.319

H
SB

H
1.692

28.275

H

H
H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

119.954

57.623

SB

6470 20091222-0636 Enrico Preiss

Vextir/Interests

119.974

41.145

SB

6471 20090923-0094 Ronny Winderlich

Vextir/Interests

120.001

6472 20091213-0009 Anton Kogge

Vextir/Interests

120.013

94.446

SB

6473 20091222-0105 Jan Henning Thiel

Vextir/Interests

120.015

46.066

SB

6474 20091220-0919 Lucas Muller

Vextir/Interests

120.060

91.496

SB

6475 20091227-0530 Matthias Rohr

Vextir/Interests

120.070

97.001

SB

6476 20091218-0365 Sonja Frey

Vextir/Interests

120.116

46.567

SB

6477 20091220-0762 Janina Teepe

Vextir/Interests

120.141

6478 20091221-1154 Marion Johann

Vextir/Interests

120.207

44.963

SB

6479 20090916-0079 Werner Druskat

Vextir/Interests

120.229

39.283

SB

6480 20100103-0018 Karin Wapler

Vextir/Interests

120.284

120.284

SB

6481 20100105-0795 Holger Krieg

Vextir/Interests

120.365

87.648

SB

6482 20091221-0691 Birgit Voss

Vextir/Interests

120.377

57.836

SB

6483 20100105-0056 Tobias Dittrich

Vextir/Interests

120.389

49.403

SB

6484 20091125-0043 Claudia Harhoff

Vextir/Interests

120.539

99.555

SB

6485 20100104-0150 Cornelia Hutschenreuter

Vextir/Interests

120.644

101.447

SB

6486 20091216-0269 Andre Gruneberg

Vextir/Interests

120.725

49.366

SB

6487 20091221-0588 Sarah Laumen

Vextir/Interests

120.766

47.415

SB

6488 20100104-0053 Christian Meissner

Vextir/Interests

120.798

100.986

SB

6489 20091218-0557 Daniel Treder

Vextir/Interests

120.820

56.919

SB

6490 20090909-0134 Elisabeth Zibert

Vextir/Interests

120.829

40.373

SB

6491 20091020-0022 Uwe Kreimer

Vextir/Interests

120.844

109.108

SB

6492 20091209-0166 Ulf Dietze

Vextir/Interests

120.866

86.456

SB

6493 20091029-0026 Marcel Voss

Vextir/Interests

120.891

100.507

SB

6494 20091216-0249 Dieter Wolfgram

Vextir/Interests

120.918

58.019

SB

6495 20100104-1629 Adelheid Linden

Vextir/Interests

120.945

93.897

SB

6496 20100108-0019 Ines Ackermann

Vextir/Interests

120.969

23.746

SB

6497 20091222-0837 Clemens Hardt

Vextir/Interests

120.983

58.046

SB

6498 20091001-0041 Schönian René

Vextir/Interests

120.996

6499 20090922-0129 André Welbers

Vextir/Interests

120.997

98.554

SB

6500 20100102-0284 Wolfgang Handl

Vextir/Interests

120.998

6.260

SB

6501 20090907-0237 Jurgen Hellmuth

Vextir/Interests

120.999

6502 20091220-0513 Angelika Schönberg

Vextir/Interests

121.016

32.474

SB

6503 20091218-0028 Volker Merten

Vextir/Interests

121.020

48.061

SB

6504 20091029-0046 Rudi Erwin Heini Gersonde

Vextir/Interests

121.033

121.033

SB

6505 20091216-0337 Christoph Noss

Vextir/Interests

121.084

17.292

SB

6506 20090928-0072 Elmar J.Schiener

Vextir/Interests

121.111

53.893

SB

6507 20091223-0135 Ursula Kueppers

Vextir/Interests

121.123

30.708

SB

6508 20090910-0125 Ursula Gebel

Vextir/Interests

121.164

92.628

SB

6509 20091218-0034 Arno Wagner

Vextir/Interests

121.223

58.254

SB

6510 20100110-0010 Christian Löffler

Vextir/Interests

121.253

92.063

SB

6511 20091221-0966 Andreia Coelho

Vextir/Interests

121.263

20.633

SB

6512 20091228-0437 Klimesch, Reiner

Vextir/Interests

121.304

58.449

SB

6513 20100104-1978 Heinz Ratscher

Vextir/Interests

121.329

20.765

SB

6514 20090903-0048 Hubert Tangermann

Vextir/Interests

121.336

109.253

SB

6515 20091202-0023 Erika Seim

Vextir/Interests

121.353

88.539

SB

6516 20091220-0052 Marcel Muhling

Vextir/Interests

121.473

58.378

SB

6517 20100104-1886 Herbert Huttemann

Vextir/Interests

121.538

89.265

SB

6518 20091217-0630 Andreas Bühmann

Vextir/Interests

121.690

30.008

SB

6519 20091217-0005 Jochen Vieker

Vextir/Interests

121.717

6.878

SB

6520 20091221-0508 Stefanie Löffler

Vextir/Interests

121.764

47.012

SB

6521 20091222-0579 Benjamin Heise

Vextir/Interests

121.815

46.080

SB

6522 20091216-0037 Ingo Jackstien

Vextir/Interests

121.815

61.642

SB

6523 20091202-0001 Manfred Figge

Vextir/Interests

121.846

121.846

SB

6524 20091012-0096 Beate Gritzner

Vextir/Interests

121.846

74.038

SB

6525 20091221-0435 Regenbrecht

Vextir/Interests

121.883

108.925

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6469 20100105-0856 Frank Richter

Bls 115 of 514

H

H
516

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

121.923

38.004

SB

6527 20100105-0343 Rolf Rupp

Vextir/Interests

121.925

93.576

SB

6528 20091231-0143 Ulrich Michel

Vextir/Interests

121.967

101.849

SB

6529 20091220-0187 Thomas Allmendinger

Vextir/Interests

121.981

46.064

SB

6530 20091029-0108 Ingo Köster

Vextir/Interests

122.013

122.013

SB

6531 20091218-0443 Michael Rosow

Vextir/Interests

122.018

48.308

SB

6532 20091012-0080 Dietlind Preuss

Vextir/Interests

122.098

54.120

SB

6533 20090901-0060 Kathrin januschewski

Vextir/Interests

122.111

6534 20091222-0365 Swantje Hillen

Vextir/Interests

122.127

18.037

SB

6535 20091221-0844 Carina Fritz

Vextir/Interests

122.201

49.884

SB

6536 20091112-0018 Thomas Weise

Vextir/Interests

122.203

120.766

SB

6537 20100105-0563 Matthias Leidolph

Vextir/Interests

122.240

90.215

SB

6538 20100104-1924 Marina Schneider

Vextir/Interests

122.308

6539 20091012-0104 Andreas Rupniak

Vextir/Interests

122.335

122.335

SB

6540 20091217-0504 Klaus Rohrbach

Vextir/Interests

122.336

58.383

SB

6541 20100105-0172 Torsten Ullrich

Vextir/Interests

122.352

96.376

SB

6542 20090918-0043 Turudic Rene

Vextir/Interests

122.374

6543 20091214-0089 Raphaela Schmitt

Vextir/Interests

122.382

6.094

SB

6544 20091222-0735 Markus Mertens

Vextir/Interests

122.440

91.648

SB

6545 20091223-0434 Reino Trinks

Vextir/Interests

122.468

51.857

SB

6546 20091009-0064 Christiane Ruter

Vextir/Interests

122.484

36.205

SB

6547 20100104-0297 Johanna Maisey

Vextir/Interests

122.495

122.495

SB

6548 20091204-0120 Alvaro Michaelis

Vextir/Interests

122.523

116.261

SB

6549 20091222-0183 Jörg Gebauer

Vextir/Interests

122.553

89.008

SB

6550 20091220-0380 Michael Dechert

Vextir/Interests

122.572

119.908

SB

6551 20091221-1146 Thomas Krzywania

Vextir/Interests

122.614

48.325

SB

6552 20091213-0018 Daniela Bytomski

Vextir/Interests

122.678

104.454

SB

6553 20090914-0189 Blank Klaus

Vextir/Interests

122.692

57.295

SB

6554 20100105-0265 Sebastian Kühn

Vextir/Interests

122.719

58.215

SB

6555 20091223-0669 Günter Dittrich

Vextir/Interests

122.822

95.960

SB

6556 20091130-0042 Hartmut Kimmich

Vextir/Interests

122.832

98.697

SB

6557 20100104-0035 Rainer Stöver

Vextir/Interests

122.861

108.815

SB

6558 20100104-0949 Albin Hessler

Vextir/Interests

122.903

94.486

SB

6559 20100102-0791 Markus Munch

Vextir/Interests

122.979

122.979

SB

6560 20091221-1080 Michael Ruppert

Vextir/Interests

123.057

14.053

SB

6561 20091220-0063 Nicole Hilkert

Vextir/Interests

123.059

19.582

SB

6562 20091124-0042 Wanda Ewen

Vextir/Interests

123.105

123.105

SB

6563 20091216-0200 Felix Holz

Vextir/Interests

123.139

47.914

SB

6564 20091229-0542 Kirsten Angelika Uhlich

Vextir/Interests

123.144

94.241

SB

6565 20091208-0191 Gunter Saathoff

Vextir/Interests

123.199

109.416

SB

6566 20091214-0162 René Schlott

Vextir/Interests

123.230

50.754

SB

6567 20091214-0127 Birgit Vieth

Vextir/Interests

123.274

47.951

SB

6568 20091222-0181 Klaus Schmidt

Vextir/Interests

123.298

47.120

SB

6569 20091209-0046 Stephan Uebel

Vextir/Interests

123.345

95.855

SB

6570 20091222-0247 Carsten Ehlermann

Vextir/Interests

123.386

81.071

SB

6571 20091201-0076 Schremm Ljubica

Vextir/Interests

123.538

110.846

SB

6572 20100104-1411 Katrin Jakobi

Vextir/Interests

123.553

25.295

SB

6573 20100103-0165 Oliver Käufler

Vextir/Interests

123.585

95.904

SB

6574 20091230-0494 Oliver Käufler

Vextir/Interests

123.585

95.904

SB

6575 20091228-0308 Thomas Bittner

Vextir/Interests

123.602

6576 20091223-0268 Michael Schäfer

Vextir/Interests

123.633

57.878

SB

6577 20091110-0060 Sonja Ussner

Vextir/Interests

123.663

83.031

SB

6578 20091223-0458 Gerhard Fischer

Vextir/Interests

123.766

55.663

SB

6579 20091019-0020 Lehmann Michael

Vextir/Interests

123.775

47.242

SB

6580 20091220-0800 Ursula Jakubowski

Vextir/Interests

123.799

59.527

SB

6581 20091221-0930 Thomas Reczkowski

Vextir/Interests

123.876

89.925

SB

6582 20091207-0166 Susanne Lippik

Vextir/Interests

123.912

83.539

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6526 20091216-0468 Heinrich Hillig

Bls 116 of 514

38.012

H

SB

H

71.559

33.167

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

6583 20090902-0062 Helmut Ott

Vextir/Interests

123.954

6584 20091110-0041 Fabrizio Murgia

Vextir/Interests

123.968

6585 20100102-0170 Michael Peter

Vextir/Interests

123.993

6586 20100106-1652 Jörg Mertens

Vextir/Interests

123.997

6587 20091218-0760 Gernot Bayerl

Vextir/Interests

6588 20100104-0228 Stephan Erlenmaier

Vextir/Interests

6589 20091208-0053 Ron-Nicolas Meyer

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

H
SB

37.569

SB

124.073

98.670

SB

124.134

103.978

SB

Vextir/Interests

124.162

122.196

SB

6590 20091215-0153 Ron-Nicolas Meyer

Vextir/Interests

124.162

122.196

SB

6591 20100102-0230 Hans-Gerd Röfer

Vextir/Interests

124.205

92.219

SB

6592 20090921-0098 Rosemarie Schröck

Vextir/Interests

124.220

104.315

SB

6593 20090901-0027 Frank Bellmann

Vextir/Interests

124.237

100.182

SB

6594 20091214-0124 Sven Laukamp

Vextir/Interests

124.237

101.761

SB

6595 20091127-0066 Andrea Holst

Vextir/Interests

124.281

100.859

SB

6596 20100104-0674 Marcus Lemke

Vextir/Interests

124.299

123.973

SB

6597 20090911-0030 Mariene Landwehr

Vextir/Interests

124.335

96.585

SB

6598 20090917-0088 Annett Roch

Vextir/Interests

124.384

124.384

SB

6599 20090907-0083 Gerhard Koch

Vextir/Interests

124.384

124.384

SB

6600 20091220-0327 Hanna Szymanska-Lenz

Vextir/Interests

124.401

58.180

SB

6601 20091231-0037 Alexander Dossin

Vextir/Interests

124.415

51.217

SB

6602 20091231-0054 Andreas Brade

Vextir/Interests

124.415

51.217

SB

6603 20091106-0003 Mizuki Takenaka

Vextir/Interests

124.462

103.499

SB

6604 20100102-0321 Birgit Fersch

Vextir/Interests

124.528

46.953

SB

6605 20091224-0208 Christian Schmidt

Vextir/Interests

124.531

103.207

SB

6606 20090904-0084 Leo Sebastian Wörner

Vextir/Interests

124.553

59.576

SB

6607 20090923-0055 Serhiy Pokutniy

Vextir/Interests

124.580

37.302

SB

6608 20091228-0143 Bodo Hellbach

Vextir/Interests

124.584

4.664

SB

6609 20091201-0024 Andreas Gansicke

Vextir/Interests

124.694

21.623

SB

6610 20090903-0078 Frank Klaeger

Vextir/Interests

124.723

35.565

SB

6611 20091221-0007 Robert von Schaewen

Vextir/Interests

124.839

107.206

SB

6612 20090923-0075 Barbara Thoma

Vextir/Interests

124.892

97.138

SB

6613 20090831-0057 Christof Merz

Vextir/Interests

124.937

42.487

SB

6614 20091125-0096 Gregor Schlattmann

Vextir/Interests

125.000

105.422

SB

6615 20091223-0352 Christian Feld

Vextir/Interests

125.034

49.551

SB

6616 20091026-0011 Peter Huber

Vextir/Interests

125.095

125.095

SB

6617 20091221-1185 Armin Kruger

Vextir/Interests

125.105

57.787

SB

6618 20091216-0102 Ruslan Monchuk

Vextir/Interests

125.119

60.180

SB

6619 20090909-0043 Bernd Frei

Vextir/Interests

125.119

95.124

SB

6620 20100104-1073 Tomasz Chmielewski

Vextir/Interests

125.207

47.659

SB

6621 20091202-0078 Gerhild Marx

Vextir/Interests

125.217

125.217

SB

6622 20091220-0308 Ralph Gorth

Vextir/Interests

125.240

50.637

SB

6623 20090907-0026 Michael Gerle

Vextir/Interests

125.261

99.282

SB

6624 20091221-0705 Martin Opitz

Vextir/Interests

125.278

60.259

SB

6625 20091222-0315 Ulf Büllmann

Vextir/Interests

125.376

48.190

SB

6626 20091001-0002 Alber Natascha

Vextir/Interests

125.383

30.214

SB

6627 20100104-0258 Denise Dietrich

Vextir/Interests

125.464

58.829

SB

6628 20091221-0704 Stefan Freerks

Vextir/Interests

125.481

75.004

SB

6629 20100104-1968 Nadja Schlemm

Vextir/Interests

125.525

105.549

SB

6630 20100104-1809 Christian Reitemeier

Vextir/Interests

125.569

100.966

SB

6631 20100104-0916 Annette Decker

Vextir/Interests

125.609

96.140

SB

6632 20091207-0092 Rudiger Preetz

Vextir/Interests

125.653

30.446

SB

6633 20100102-0505 Wilma Heinrich

Vextir/Interests

125.665

104.210

SB

6634 20091109-0035 Wilma Halle

Vextir/Interests

125.665

104.210

SB

6635 20090917-0136 Michael Klement

Vextir/Interests

125.672

36.246

SB

6636 20100105-0262 Radek Reinhard

Vextir/Interests

125.684

51.722

SB

6637 20091216-0236 Martin Barth

Vextir/Interests

125.721

59.855

SB

6638 20091220-0813 Ingo Spallek

Vextir/Interests

125.760

40.747

SB

6639 20091127-0042 Virgil Groza

Vextir/Interests

125.883

14.721

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

123.968

Bls 117 of 514

H

1.405
28.275

37.219

105.500

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

125.914

11.286

SB

6641 20091127-0043 Melanie Jager

Vextir/Interests

125.919

98.972

SB

6642 20090923-0026 Martina Schriever

Vextir/Interests

125.968

97.856

SB

6643 20091109-0077 Bruno Stoklossa

Vextir/Interests

126.026

101.325

SB

6644 20100105-0085 Dirk Borisch

Vextir/Interests

126.037

22.113

SB

6645 20090923-0108 Gunter Nuding

Vextir/Interests

126.071

102.450

SB

6646 20091007-0026 Peter Moralez Zimmermann

Vextir/Interests

126.098

73.043

105.518

SB

6647 20091229-0381 Sabine Rehfeldt

Vextir/Interests

126.102

1.692

6648 20090918-0021 Goll Gerd W.

Vextir/Interests

126.151

89.477

SB

6649 20091224-0155 Hilmar Mueller

Vextir/Interests

126.210

100.567

SB

6650 20091216-0052 Beater Pfeffer

Vextir/Interests

126.215

46.741

SB

6651 20090917-0126 Simone Klement

Vextir/Interests

126.232

4.984

SB

6652 20091221-1236 Ulrich Rüsch

Vextir/Interests

126.242

48.434

SB

6653 20091130-0025 Hans Jurgen Schabenberger

Vextir/Interests

126.246

6654 20090908-0093 Lothar Streubel

Vextir/Interests

126.246

84.674

SB

6655 20091223-0265 Eckart Weber

Vextir/Interests

126.263

60.466

SB

6656 20091217-0505 Uwe Kuhlmann

Vextir/Interests

126.283

89.227

SB

6657 20091221-0676 Heinz Wiggers

Vextir/Interests

126.283

14.109

SB

6658 20091216-0051 Céline Höfer

Vextir/Interests

126.303

108.935

SB

6659 20091231-0026 Ralf Westphäling

Vextir/Interests

126.307

95.508

SB

6660 20091213-0015 Helmut Kemnitz

Vextir/Interests

126.320

99.773

SB

6661 20100102-0149 Marianne Hornstein

Vextir/Interests

126.357

100.700

SB

6662 20091216-0114 Jurgen Meyer

Vextir/Interests

126.364

105.066

SB

6663 20091002-0006 Peter Meier

Vextir/Interests

126.371

35.591

SB

6664 20100104-0163 Stefan Hutschenreuter

Vextir/Interests

126.427

101.800

SB

6665 20091228-0744 Christian Bauch

Vextir/Interests

126.505

97.048

SB

6666 20091020-0072 Andreas and Christine Kuhn

Vextir/Interests

126.615

19.209

SB

6667 20091208-0105 Jörg Petzold

Vextir/Interests

126.694

28.253

SB

6668 20091230-1021 Bodo Schnare

Vextir/Interests

126.736

6669 20091224-0042 Gunnar Klein

Vextir/Interests

126.753

18.810

SB

6670 20090924-0110 Wolf Dirk Gerald

Vextir/Interests

126.789

96.789

SB

6671 20100102-0928 Dagmar Candaini

Vextir/Interests

126.796

103.955

SB

6672 20091215-0400 Joerg Loges

Vextir/Interests

126.831

19.485

SB

6673 20091223-0233 Tilo Klein

Vextir/Interests

126.875

97.498

SB

6674 20091222-0409 Johann Scheitzeneder

Vextir/Interests

126.914

6675 20091013-0058 Thomas Eckert

Vextir/Interests

126.923

108.234

SB

6676 20090914-0053 Stefan Haubold

Vextir/Interests

126.923

6677 20100103-0249 Lothar Mullhaupt

Vextir/Interests

127.017

101.105

SB

6678 20091222-0305 Eva Sprang

Vextir/Interests

127.021

19.392

SB

6679 20091001-0052 Niels Nulle

Vextir/Interests

127.041

109.807

SB

6680 20091216-0079 Diana Pawlitzki

Vextir/Interests

127.082

33.095

SB

6681 20091220-0902 Stefan Brakhane

Vextir/Interests

127.088

106.640

SB

6682 20090924-0066 Harald Otte

Vextir/Interests

127.088

103.982

SB

6683 20091113-0022 Regine Pietzonka

Vextir/Interests

127.110

98.243

SB

6684 20091228-0159 Judith Käser

Vextir/Interests

127.132

49.793

SB

6685 20091113-0003 Holger Arlt

Vextir/Interests

127.151

107.035

SB

6686 20091117-0101 Annika Maier

Vextir/Interests

127.229

102.413

SB

6687 20091026-0029 Jutta Siebert

Vextir/Interests

127.261

34.054

SB

6688 20091223-0472 Dorothea Becker

Vextir/Interests

127.266

14.513

SB

6689 20091221-1249 Petra Theodoridis

Vextir/Interests

127.376

61.297

SB

6690 20091216-0182 Holger F. Kortz

Vextir/Interests

127.401

6691 20091118-0068 Katja Luhrmann

Vextir/Interests

127.456

107.376

SB

6692 20091222-0970 Helga Gunther

Vextir/Interests

127.467

89.397

SB

6693 20090918-0018 Lothar Ruthmann

Vextir/Interests

127.486

6694 20091222-0607 Willi Knab

Vextir/Interests

127.491

53.362

SB

6695 20091215-0150 Michael Frings

Vextir/Interests

127.513

28.551

SB

6696 20091117-0007 Jana Strampe

Vextir/Interests

127.537

30.226

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6640 20091222-0335 Esther Berlin

Bls 118 of 514

28.275

H

H

31.644

H
558

H
H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

127.599

126.520

SB

6698 20091028-0081 Monika Dittrich

Vextir/Interests

127.599

38.520

SB

6699 20091221-0464 Kurt Kluck

Vextir/Interests

127.679

107.791

SB

6700 20091227-0366 Violetta Stark

Vextir/Interests

127.718

44.963

SB

6701 20100105-0159 Cornelia Helmhe Wasserberg

Vextir/Interests

127.733

98.945

SB

6702 20100104-1246 Helga Grossnick

Vextir/Interests

127.780

8.526

SB

6703 20100103-0136 Gerd Blank

Vextir/Interests

127.824

104.934

SB

6704 20091109-0048 Worster Sergej

Vextir/Interests

127.879

76.172

SB

6705 20091216-0160 Karl Otto Schilli

Vextir/Interests

127.914

103.946

SB

6706 20090911-0017 Norbert Götz

Vextir/Interests

127.938

6707 20091124-0073 Reiner Stellmach

Vextir/Interests

127.948

47.901

SB

6708 20091227-0340 Edda Vetter-Stoll

Vextir/Interests

128.017

128.017

SB

6709 20100105-0464 Thomas Lützenberger

Vextir/Interests

128.033

93.437

SB

6710 20091223-0079 Michael Hild

Vextir/Interests

128.107

90.431

SB

6711 20091220-0891 Werner Thiex

Vextir/Interests

128.141

126.520

SB

6712 20091216-0101 Marcus Thielsen

Vextir/Interests

128.185

96.637

SB

6713 20091208-0084 Frank Holstein

Vextir/Interests

128.258

102.592

SB

6714 20091218-0308 Michael Grimm

Vextir/Interests

128.290

50.304

SB

6715 20091222-0856 Matthias Bock

Vextir/Interests

128.341

45.159

SB

6716 20091221-0582 Martin Mika

Vextir/Interests

128.385

60.327

SB

6717 20090902-0017 Joachim Techow

Vextir/Interests

128.462

108.659

SB

6718 20100104-0063 Kurt Busch

Vextir/Interests

128.567

57.301

SB

6719 20091116-0057 Klaus Kleinert

Vextir/Interests

128.615

6720 20090929-0070 Norbert Kiesel

Vextir/Interests

128.615

128.615

SB

6721 20090928-0077 LeoSebastian Wörner.

Vextir/Interests

128.615

59.576

SB

6722 20091001-0032 Christian Ecker

Vextir/Interests

128.642

100.401

SB

6723 20090929-0017 Kai Hoffmann

Vextir/Interests

128.706

125.134

SB

6724 20090831-0045 Helmut Munster

Vextir/Interests

128.747

86.966

SB

6725 20091227-0056 Toni Zetti

Vextir/Interests

128.781

101.325

SB

6726 20091217-0006 Peer Bedorf

Vextir/Interests

128.845

25.445

SB

6727 20090917-0097 Hans Jurgen Runde

Vextir/Interests

128.850

119.476

SB

6728 20100104-0766 Ingrid Kaiser

Vextir/Interests

128.884

92.863

SB

6729 20090914-0194 Lergenmuller Babriele

Vextir/Interests

128.884

6730 20091231-0214 Tim Salamon

Vextir/Interests

128.962

99.825

SB

6731 20091221-1229 May-Lan Nieuwenhuis

Vextir/Interests

128.977

106.012

SB

6732 20091106-0030 Bernd Deimann

Vextir/Interests

128.990

128.957

SB

6733 20090916-0077 Jurgen Ebel

Vextir/Interests

129.080

126.994

SB

6734 20100105-0234 Hannelore Schrock

Vextir/Interests

129.080

103.405

SB

6735 20091227-0967 Detlef Eschke

Vextir/Interests

129.080

129.080

SB

6736 20100105-1116 Michael Kirsch

Vextir/Interests

129.126

107.200

SB

6737 20091231-0167 Dietmar Jost

Vextir/Interests

129.178

99.891

SB

6738 20091223-0415 Saska Liebisch

Vextir/Interests

129.200

19.497

SB

6739 20091201-0012 Siminoe Freitag

Vextir/Interests

129.226

105.222

SB

6740 20091215-0004 Andreas Beyrle

Vextir/Interests

129.232

66.917

SB

6741 20091210-0108 Harald Gundling

Vextir/Interests

129.317

107.999

SB

6742 20091006-0020 Ute Kuhr

Vextir/Interests

129.332

6743 20090826-0020 Bernd Knauer

Vextir/Interests

129.346

98.620

SB

6744 20100102-0232 Gernot Schuster

Vextir/Interests

129.576

105.149

SB

6745 20091221-0287 Frank Medwed

Vextir/Interests

129.576

18.153

SB

6746 20091220-0660 Frank Pfeifer

Vextir/Interests

129.600

52.622

SB

6747 20091218-0066 Joachim Suck

Vextir/Interests

129.605

98.793

SB

6748 20091028-0032 Alexander Georgi

Vextir/Interests

129.612

92.907

SB

6749 20091209-0196 Erwin Jankovits

Vextir/Interests

129.612

129.612

SB

6750 20091222-0137 Matthias Voss

Vextir/Interests

129.617

62.404

SB

6751 20091222-1149 Lars Theil

Vextir/Interests

129.617

50.256

SB

6752 20091201-0022 Iris Joachim

Vextir/Interests

129.627

40.080

SB

6753 20090923-0049 Martin Schmidt

Vextir/Interests

129.630

64.815

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6697 20100104-1542 Nicole Zeidler

Bls 119 of 514

34.692

109 gr. / Art. 109

H

33.049

H

H

24.190

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

129.634

43.394

SB

6755 20091220-0179 Kirsten Eicker

Vextir/Interests

129.654

49.769

SB

6756 20100102-0920 Irmgard Uckermark

Vextir/Interests

129.715

60.498

SB

6757 20100102-0916 Reinhardt Uckermark

Vextir/Interests

129.715

60.498

SB

6758 20090907-0314 Ruediger Poertner

Vextir/Interests

129.749

51.639

SB

6759 20091001-0071 Julian Schlosser

Vextir/Interests

129.793

93.589

SB

6760 20091019-0072 Ursula Hoch

Vextir/Interests

129.798

120.949

SB

6761 20100104-0771 Walter Kutscher

Vextir/Interests

129.799

108.646

SB

6762 20091221-1217 Gerhard Schick

Vextir/Interests

129.805

100.801

SB

6763 20091218-0300 James Hoban

Vextir/Interests

129.884

107.654

SB

6764 20091214-0015 Tim Dettmann

Vextir/Interests

129.911

109.028

SB

6765 20100104-0730 Jochen Kley

Vextir/Interests

130.067

50.317

SB

6766 20091223-0480 Reiner Weddig

Vextir/Interests

130.080

64.306

SB

6767 20091223-0474 Ilse Weddig

Vextir/Interests

130.080

64.306

SB

6768 20090907-0044 Uwe Titter

Vextir/Interests

130.089

130.089

SB

6769 20100104-1259 Elke Müller

Vextir/Interests

130.123

130.123

SB

6770 20091209-0131 Marco Runge

Vextir/Interests

130.195

6771 20091214-0095 Waltraud Marx

Vextir/Interests

130.277

62.001

SB

6772 20100103-0300 Karl Keller

Vextir/Interests

130.297

121.846

SB

6773 20091208-0071 Anna-Gudrun Gonzalo y Salinas

Vextir/Interests

130.319

105.187

SB

6774 20091220-0073 Frank Pitlinski

Vextir/Interests

130.331

52.417

SB

6775 20091216-0496 Antje Ludwig

Vextir/Interests

130.382

62.783

SB

6776 20091216-0443 Hannu Kaleva

Vextir/Interests

130.436

50.392

SB

6777 20100104-1424 Werner Gödecke

Vextir/Interests

130.451

108.211

SB

6778 20091124-0016 Anita Rolke

Vextir/Interests

130.498

98.866

SB

6779 20091218-0768 Grazyna Fitz-Gibbon

Vextir/Interests

130.600

109.803

SB

6780 20090908-0159 Anja Horn

Vextir/Interests

130.642

130.642

SB

6781 20091221-1038 Patrick Zenner

Vextir/Interests

130.664

130.664

SB

6782 20091222-0969 Dinh Hao Tam

Vextir/Interests

130.669

49.828

SB

6783 20091211-0019 Armin Wagner

Vextir/Interests

130.696

106.618

SB

6784 20091221-1129 Christiane Oswald

Vextir/Interests

130.701

62.404

SB

6785 20091227-0020 Reinhard Weber

Vextir/Interests

130.720

46.283

SB

6786 20100104-1724 Zafer Karatas

Vextir/Interests

130.757

91.760

SB

6787 20090907-0195 Hiltrud Beate Gruenberg-Beck

Vextir/Interests

130.815

103.889

SB

6788 20091228-0979 Marianne Rebmann

Vextir/Interests

130.818

6789 20100110-0005 Sandro Wätzig

Vextir/Interests

130.827

103.680

SB

6790 20091218-0758 Sebastian Polak

Vextir/Interests

130.855

50.084

SB

6791 20091215-0251 Christian Ott

Vextir/Interests

130.899

63.038

SB

6792 20091020-0092 Malik Bair

Vextir/Interests

130.920

57.856

SB

6793 20091221-0359 Mahlitz, Roland

Vextir/Interests

130.977

113.689

SB

6794 20091020-0108 Jurgen Gudereit

Vextir/Interests

130.984

43.013

SB

6795 20100104-0390 Siegfried Battige

Vextir/Interests

131.038

53.385

SB

6796 20091222-0908 Hubert Weber

Vextir/Interests

131.074

32.436

SB

6797 20091218-0075 Marcus Hamm

Vextir/Interests

131.082

64.795

SB

6798 20091221-0519 Edith Löffler

Vextir/Interests

131.082

49.473

SB

6799 20100104-0744 Markus Jaeger

Vextir/Interests

131.136

54.462

SB

6800 20091009-0025 Stilanos Efthimiadis

Vextir/Interests

131.311

112.188

SB

6801 20091222-0094 Manfred Heyne

Vextir/Interests

131.343

58.809

SB

6802 20091217-0294 Thomas Meyer

Vextir/Interests

131.370

102.870

SB

6803 20091029-0036 Detlef Jechow

Vextir/Interests

131.397

107.874

SB

6804 20091221-0017 Ingrid von Schaewen

Vextir/Interests

131.429

111.467

SB

6805 20091216-0335 Anneliese Sadroschinski

Vextir/Interests

131.478

58.518

SB

6806 20091216-0338 Willi Sadroschinski

Vextir/Interests

131.478

58.518

SB

6807 20091228-0559 Martina Möhle

Vextir/Interests

131.536

6808 20090910-0094 Josef Wittmann

Vextir/Interests

131.551

6809 20091217-0202 Jens Wienand

Vextir/Interests

131.595

40.243

SB

6810 20091220-0835 Hanno Wehner

Vextir/Interests

131.654

62.162

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6754 20100103-0380 Tillmann Pilz

Bls 120 of 514

118.006

H

1.694

1.692

28.275

H

35.144

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Vextir/Interests

131.810

6812 20091220-0115 Ulrich David

Vextir/Interests

131.832

6813 20091204-0087 Thomas Schneider

Vextir/Interests

6814 20100104-1797 Ursel Indlekofer

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

51.591

SB

130.233

SB

131.896

105.655

SB

Vextir/Interests

131.925

129.764

SB

6815 20100104-0748 Wolfgang Voth

Vextir/Interests

131.955

52.551

SB

6816 20091221-1224 Svenja Kubich

Vextir/Interests

131.969

107.106

SB

6817 20091221-1253 Claudia Bauer Emmel

Vextir/Interests

132.006

63.045

SB

6818 20091223-0483 Moser Konrad

Vextir/Interests

132.011

100.719

SB

6819 20091221-0012 Margret Schramm-Heiss

Vextir/Interests

132.060

97.495

SB

6820 20091217-0536 Martin Fritz

Vextir/Interests

132.114

49.204

SB

6821 20091222-0197 Jörg Domke

Vextir/Interests

132.189

14.127

SB

6822 20100104-0690 Wolf-Rüdiger Zobel

Vextir/Interests

132.199

43.260

SB

6823 20091221-0259 Oliver Curth

Vextir/Interests

132.226

65.971

SB

6824 20091222-1158 Bernhard Fischer

Vextir/Interests

132.246

102.973

SB

6825 20091210-0110 Anke Löttgen

Vextir/Interests

132.267

27.974

SB

6826 20100110-0063 Sascha Tils

Vextir/Interests

132.284

49.579

SB

6827 20100104-1845 Karl Sieckmann

Vextir/Interests

132.338

86.361

SB

6828 20090918-0007 Jost Gabriele

Vextir/Interests

132.348

102.998

SB

6829 20090915-0103 Carsten Duerkop

Vextir/Interests

132.350

14.813

SB

6830 20100104-0161 Wolgang Kloepfer

Vextir/Interests

132.397

107.018

SB

6831 20091215-0286 Anneleise Failenschmid

Vextir/Interests

132.397

63.746

SB

6832 20091216-0435 Anneliese Failenschmid

Vextir/Interests

132.397

63.746

6833 20100103-0439 Heike Kloepfer

Vextir/Interests

132.397

6834 20100104-1623 Ursula Kuppers

Vextir/Interests

132.453

37.263

SB

6835 20100105-0698 Bettina Pokriefke

Vextir/Interests

132.558

106.405

SB

6836 20100106-0407 Karin Ueberschaar

Vextir/Interests

132.576

132.101

SB

6837 20091214-0122 Werner Seifried

Vextir/Interests

132.587

110.695

SB

6838 20100106-0494 Caroline Heinen

Vextir/Interests

132.612

48.579

SB

6839 20091220-0677 Wolfgang Pfauder

Vextir/Interests

132.615

52.206

SB

6840 20091109-0010 Seeck

Vextir/Interests

132.661

6841 20091221-0484 Johannes Parlesak

Vextir/Interests

132.676

6842 20091215-0516 Klaus Gernhardt

Vextir/Interests

132.746

25.946

SB

6843 20091028-0085 Herrmann Hanjo

Vextir/Interests

132.798

132.431

SB

6844 20091112-0007 Scholze Dieter

Vextir/Interests

132.798

132.798

SB

6845 20091112-0009 Brigitte Scholze

Vextir/Interests

132.798

132.798

SB

6846 20091222-1053 Frank Pfeffer

Vextir/Interests

132.822

103.174

SB

6847 20100104-1384 Thomas Hennig

Vextir/Interests

132.864

109.758

SB

6848 20100105-0546 Christoph Weissenborn

Vextir/Interests

132.893

52.771

SB

6849 20090907-0212 Heinz Bibinger

Vextir/Interests

132.910

107.762

SB

6850 20100104-0699 Fischer Bertram

Vextir/Interests

132.935

107.930

SB

6851 20091013-0002 Fellner Christian

Vextir/Interests

132.957

104.002

SB

6852 20091209-0038 Johannes Weinert

Vextir/Interests

132.972

110.676

SB

6853 20100104-1926 Georg Kaiser

Vextir/Interests

133.049

71.077

SB

6854 20091220-0225 Ksymena Nagels

Vextir/Interests

133.089

12.971

SB

6855 20091216-0024 Thomas Leine

Vextir/Interests

133.106

112.220

SB

6856 20100103-0107 Ludwig Pleus

Vextir/Interests

133.126

6857 20100105-0174 Thomas Bosten

Vextir/Interests

133.155

53.729

SB

6858 20100104-0743 Erik-Sven Griesbach

Vextir/Interests

133.167

28.378

SB

6859 20100104-1781 Hans-Georg Hubrich

Vextir/Interests

133.184

133.184

SB

6860 20091222-0267 Reinhard Zühl

Vextir/Interests

133.225

65.016

SB

6861 20091216-0232 Thomas Greif

Vextir/Interests

133.289

52.377

SB

6862 20100104-1275 Cornelia Schmitz

Vextir/Interests

133.299

52.153

SB

6863 20100105-0003 Martin Wacker

Vextir/Interests

133.299

102.274

SB

6864 20091216-0453 Patrick Wittmeyer

Vextir/Interests

133.308

53.546

SB

6865 20091006-0024 Michael Zinck

Vextir/Interests

133.330

6866 20091221-1151 Ulrich Schneider

Vextir/Interests

133.370

53.764

SB

6867 20091221-1220 Klaas Vittinghoff

Vextir/Interests

133.404

96.373

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6811 20100103-0207 Patrick Menti

113 gr. / Art. 113

Bls 121 of 514

39.840

SB
AF

34.176

SB
H

H
109.597

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

133.445

26.486

SB

6869 20091216-0283 Wolfgang Steimle

Vextir/Interests

133.463

65.406

SB

6870 20091222-1133 Dr. Ute Schmuck

Vextir/Interests

133.502

64.324

SB

6871 20091116-0081 Klaus Roth

Vextir/Interests

133.522

133.480

SB

6872 20091029-0061 Paul Heimerer

Vextir/Interests

133.546

133.546

SB

6873 20091221-0420 Holger Wirtl

Vextir/Interests

133.570

19.431

SB

6874 20100103-0046 Elke Bastian

Vextir/Interests

133.597

57.435

6875 20100103-0365 Kordula Merk

Vextir/Interests

133.695

6876 20100104-0310 Petra Stefan

Vextir/Interests

133.776

133.776

SB

6877 20100104-1979 Erhard Vockenroth

Vextir/Interests

133.827

52.741

SB

6878 20091117-0060 Dagmar Filker

Vextir/Interests

133.861

133.861

SB

6879 20090928-0027 Peter Hiekmann

Vextir/Interests

133.912

133.912

SB

6880 20091222-0659 Tina Donat

Vextir/Interests

133.920

6881 20091221-0063 Reiner Lingen

Vextir/Interests

133.993

63.960

SB

6882 20091220-0150 Reiner Lingen

Vextir/Interests

133.993

63.960

SB

6883 20091220-0878 Nadine Czyply

Vextir/Interests

134.074

100.294

SB

6884 20091229-0365 Michael Hug

Vextir/Interests

134.074

64.607

SB

6885 20091215-0493 Franka Scholz

Vextir/Interests

134.076

112.692

SB

6886 20091217-0499 Robert Faderl

Vextir/Interests

134.162

108.703

SB

6887 20100104-1850 Manuel Gehrig

Vextir/Interests

134.176

45.863

SB

6888 20091116-0024 Rosmarie Schatter

Vextir/Interests

134.216

101.232

SB

6889 20091215-0236 Andre Güthner

Vextir/Interests

134.250

33.370

SB

6890 20090917-0018 Ulrich Westkamp

Vextir/Interests

134.284

67.142

SB

6891 20091223-0224 Nina Kind

Vextir/Interests

134.409

51.906

SB

6892 20091224-0182 Alexander Jetschowski

Vextir/Interests

134.419

7.455

SB

6893 20091130-0024 Dieter Hegewald

Vextir/Interests

134.436

107.229

SB

6894 20091227-0722 Falko Maschlanka

Vextir/Interests

134.494

110.780

SB

6895 20091220-0306 Dirk Höpting

Vextir/Interests

134.504

49.312

SB

6896 20091116-0010 Frank Benisch

Vextir/Interests

134.506

109.759

SB

6897 20091214-0003 Hubert Rest

Vextir/Interests

134.518

72.029

SB

6898 20091123-0080 Markus Wagner

Vextir/Interests

134.631

109.424

SB

6899 20091222-0199 Yvonne Braun

Vextir/Interests

134.638

115.946

SB

6900 20091221-0093 Jenny Beyer

Vextir/Interests

134.683

49.307

SB

6901 20091020-0074 Michael Hinzen

Vextir/Interests

134.687

64.805

SB

6902 20091227-0306 Sabrina Lorenzen

Vextir/Interests

134.738

51.925

SB

6903 20091217-0537 Anna Ruth Bispinxk

Vextir/Interests

134.788

107.884

SB

6904 20091214-0147 Anna Ruth Bispinck

Vextir/Interests

134.788

107.884

SB

6905 20091227-0752 Helge Bergmann

Vextir/Interests

134.795

54.919

SB

6906 20100104-1707 Alexandra Conklin

Vextir/Interests

134.820

116.368

SB

6907 20091222-0957 Ina Gunther

Vextir/Interests

134.846

107.862

SB

6908 20091220-0505 Daniel Bredenbrock

Vextir/Interests

134.886

65.006

SB

6909 20090903-0024 Rolf Braun

Vextir/Interests

134.924

67.462

SB

6910 20091228-0074 Mr. Jens-Uwe Arndt

Vextir/Interests

134.990

6911 20091222-0106 Sebastian Bretsch

Vextir/Interests

134.998

7.566

SB

6912 20091221-0374 Evelyn Grimm

Vextir/Interests

135.167

103.185

SB

6913 20091221-0057 Lucia Spielkamp

Vextir/Interests

135.201

50.480

SB

6914 20091221-0549 Bettina Müller

Vextir/Interests

135.254

64.018

SB

6915 20091109-0031 Reiner Gold

Vextir/Interests

135.267

114.753

SB

6916 20091227-0120 Peter Lachnitt

Vextir/Interests

135.296

106.133

6917 20090922-0092 Paul Gerhard Janicki

Skuldabr./Bonds

135.299

6918 20091127-0059 Maximilian Spinner

Vextir/Interests

135.347

21.499

SB

6919 20100104-0520 Angelika King

Vextir/Interests

135.384

57.633

SB

6920 20091123-0132 Dietmar Wottke

Vextir/Interests

135.384

6921 20091029-0023 Regina Kohnert

Vextir/Interests

135.384

58.291

SB

6922 20091222-0998 Johannes Becker

Vextir/Interests

135.384

60.530

SB

6923 20090904-0029 Karin Schlechter

Vextir/Interests

135.384

118.461

SB

6924 20090831-0044 Gassner Tobias

Vextir/Interests

135.384

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6868 20100104-1514 Hubert Schulte

Bls 122 of 514

SB
AF

118.913

H

1.692

28.275

H

3.046.140

SB
AF

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Vextir/Interests

135.384

6926 20090907-0064 Gregor Zawatzki

Vextir/Interests

135.384

6927 20090928-0097 Idrisi Mohamed

Vextir/Interests

6928 20100105-0702 Stephan Robisch
6929 20091027-0056 Petra Franetzki

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

109.248

SB

135.384

135.384

SB

Vextir/Interests

135.453

108.363

SB

Vextir/Interests

135.455

110.296

SB

6930 20091127-0108 Uwe Schippel

Vextir/Interests

135.458

108.387

SB

6931 20091222-0922 Sebastian Wielgos

Vextir/Interests

135.460

35.799

SB

6932 20100104-1571 Diana Scholtz

Vextir/Interests

135.524

108.162

SB

6933 20100104-0401 Uwe Maltzen

Vextir/Interests

135.562

38.918

SB

6934 20091223-0045 Dietmar Dienst

Vextir/Interests

135.672

1.054

SB

6935 20091217-0223 Sören Graupner

Vextir/Interests

135.689

64.864

SB

6936 20091218-0275 Gisela Scharries

Vextir/Interests

135.695

65.390

SB

6937 20090921-0075 Sabine Kayser

Vextir/Interests

135.748

103.230

SB

6938 20091221-0886 Frank Hadam

Vextir/Interests

135.751

120.957

SB

6939 20091002-0020 Frank Hermerschmidt

Vextir/Interests

135.795

107.840

SB

6940 20091216-0062 Katja Neumann

Vextir/Interests

135.851

54.497

SB

6941 20091222-0207 Jochen Braun

Vextir/Interests

135.883

115.109

SB

6942 20091222-0413 Hartmut Höh

Vextir/Interests

135.892

84.453

SB

6943 20091217-0298 Adolf-Elard Kohnhorst

Vextir/Interests

135.986

15.681

SB

6944 20091106-0122 Uwe Hasse

Vextir/Interests

135.993

6945 20100104-0759 Christine Gemsecke

Vextir/Interests

136.173

80.310

SB

6946 20091220-0364 Kay Fleischmann

Vextir/Interests

136.176

52.856

SB

6947 20091220-0269 Johannes Böhm

Vextir/Interests

136.220

52.417

SB

6948 20090908-0023 Lipkovska

Vextir/Interests

136.230

78.900

SB

6949 20091111-0006 Torsten Ullrich

Vextir/Interests

136.242

110.876

SB

6950 20090910-0081 Ute Hofmeister-Brischke

Vextir/Interests

136.259

110.087

SB

6951 20091207-0102 Schnitzer Peter

Vextir/Interests

136.264

115.271

SB

6952 20100104-1694 Sabine Machost geb. Horst

Vextir/Interests

136.279

107.987

SB

6953 20090922-0052 Herbert Lerch

Vextir/Interests

136.316

136.261

SB

6954 20091221-0629 Ralf Schamburger

Vextir/Interests

136.426

65.768

SB

6955 20091227-0921 Andree Huster

Vextir/Interests

136.472

105.166

SB

6956 20091216-0115 Frank Bönte

Vextir/Interests

136.494

56.777

SB

6957 20100106-0561 Walter Hoffmann

Vextir/Interests

136.516

103.582

SB

6958 20091218-0711 Jens Bohms

Vextir/Interests

136.548

54.025

SB

6959 20091229-0971 Wolfgang Gross

Vextir/Interests

136.591

135.152

SB

6960 20091215-0178 Axel Rinkenburger

Vextir/Interests

136.613

101.216

SB

6961 20091222-0112 Uve Moldenhauer

Vextir/Interests

136.650

109.160

SB

6962 20091222-1058 Matthias Köbler

Vextir/Interests

136.677

55.909

SB

6963 20100104-0302 Kevin Andritschke

Vextir/Interests

136.679

108.996

SB

6964 20091110-0016 Guschl Anton

Vextir/Interests

136.743

44.533

SB

6965 20091029-0081 Horst Nerling

Vextir/Interests

136.762

70.269

SB

6966 20091216-0494 Maximilian Fischer

Vextir/Interests

136.778

65.944

SB

6967 20090827-0020 Carsten Huth

Vextir/Interests

136.794

6968 20091227-0211 Roman-Wolfgang Kaerlein

Vextir/Interests

136.844

99.006

SB

6969 20091123-0073 Soheila Erens

Vextir/Interests

136.861

6970 20091217-0557 Dominik Deden

Vextir/Interests

136.866

55.983

SB

6971 20100105-0688 Karin Uehlein

Vextir/Interests

136.866

103.977

SB

6972 20091217-0365 Gerd Kempf

Vextir/Interests

136.951

6973 20090828-0032 Manfred Sellnow

Vextir/Interests

137.007

110.296

SB

6974 20091222-0779 Rudiger Brass

Vextir/Interests

137.009

28.316

SB

6975 20091222-0512 Johannes Seiwert

Vextir/Interests

137.036

51.321

SB

6976 20091026-0048 Erika Warkentin

Vextir/Interests

137.041

136.354

SB

6977 20090924-0005 Wolfang Sauer

Vextir/Interests

137.048

36.192

SB

6978 20100105-0037 Beate Otto

Vextir/Interests

137.054

18.382

SB

6979 20091220-0746 Stephan Guhmann

Vextir/Interests

137.056

65.621

SB

6980 20100102-0798 Dirk Hentschke

Vextir/Interests

137.075

27.904

SB

6981 20090831-0059 Becker Hartmut

Vextir/Interests

137.076

114.230

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

6925 20100104-1941 Petra Flöper

113 gr. / Art. 113

Bls 123 of 514

H

1.726

H

H
SB

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

6982 20100103-0354 Roland Hofmann

Vextir/Interests

137.107

6983 20091117-0089 Guido

Vextir/Interests

137.118

142.388

6984 20091201-0126 Gisela Bassier

Vextir/Interests

137.190

1.540

6985 20091221-0766 Kristin Dambeck

Vextir/Interests

137.191

6986 20091217-0134 Josef Aigner

Vextir/Interests

6987 20091229-0627 Dilek Akcakayiran

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

H
SB

109.822

SB

51.977

SB

137.357

137.357

SB

Vextir/Interests

137.384

110.973

SB

6988 20090909-0056 Ingeborg Reinhart

Vextir/Interests

137.401

120.196

SB

6989 20091216-0145 Olaf Jandt

Vextir/Interests

137.401

102.736

SB

6990 20090904-0017 Bettina Woelky

Vextir/Interests

137.415

126.401

SB

6991 20091110-0018 Yu Ju Huang

Vextir/Interests

137.415

130.067

SB

6992 20100102-0628 Ralph Quitzau

Vextir/Interests

137.462

109.444

SB

6993 20090907-0002 Anatolij Harder

Vextir/Interests

137.472

111.646

H

6994 20090923-0133 Marcus Kaiser

Vextir/Interests

137.518

130.316

SB

6995 20091218-0540 Marcus Kaiser

Vextir/Interests

137.518

130.316

SB

6996 20091216-0393 Andre Thal

Vextir/Interests

137.550

119.938

SB

6997 20091222-1040 Thomas Breiner & Kanita Breiner

Vextir/Interests

137.584

137.584

SB

6998 20100104-2000 Ansgar Schmidt

Vextir/Interests

137.620

6999 20091105-0002 Andreas Poprawa

Vextir/Interests

137.677

111.534

SB

7000 20091221-0980 Lothar Haidmann

Vextir/Interests

137.689

15.747

SB

7001 20090909-0052 Cora Leubner-Sauer

Vextir/Interests

137.735

17.837

SB

7002 20091214-0058 Matthias Untisz

Vextir/Interests

137.745

6.089

SB

7003 20091221-1079 Felix Hess

Vextir/Interests

137.750

59.322

SB

7004 20091222-0545 Falko Bünnig

Vextir/Interests

137.763

53.604

SB

7005 20090914-0250 Gisela Schubart

Vextir/Interests

137.772

106.615

SB

7006 20100103-0192 Guido Sprügel

Vextir/Interests

137.831

117.672

SB

7007 20091216-0495 Katharina Fischer

Vextir/Interests

137.862

66.480

SB

7008 20091222-0526 Sebastian Hildebrandt

Vextir/Interests

137.983

54.120

SB

7009 20091224-0254 Wilhelm Hurst

Vextir/Interests

138.010

56.580

SB

7010 20091008-0005 Lutz Weiss

Vextir/Interests

138.092

114.738

SB

7011 20091216-0038 Philipp Hartung

Vextir/Interests

138.095

50.525

SB

7012 20091223-0391 Alfred Kerlin

Vextir/Interests

138.129

114.965

SB

7013 20100104-0634 Hans-Jurgen ter Vehn

Vextir/Interests

138.137

103.960

SB

7014 20090923-0115 Dietmar Weber

Vextir/Interests

138.161

6.906

103.488

SB

7015 20091130-0012 Erika Förmer

Vextir/Interests

138.178

37.478

135.655

SB

7016 20091130-0006 Michael Schwarz

Vextir/Interests

138.215

108.869

SB

7017 20091027-0057 Rainer Franetzki

Vextir/Interests

138.244

110.296

SB

7018 20091217-0691 Philipp Röhrle

Vextir/Interests

138.261

112.587

SB

7019 20091218-0448 Agnes Jaumann

Vextir/Interests

138.266

107.866

SB

7020 20090907-0013 Armin Bader

Vextir/Interests

138.296

102.438

SB

7021 20090907-0009 Susanne Bader

Vextir/Interests

138.296

102.438

SB

7022 20091209-0120 Joachim Kretzschmar

Vextir/Interests

138.417

115.912

SB

7023 20091217-0402 Stephanie Stiefler

Vextir/Interests

138.464

66.210

SB

7024 20091230-0514 Hubert Gfaller

Vextir/Interests

138.625

89.252

SB

7025 20100110-0011 Martin Schlüter

Vextir/Interests

138.628

100.203

SB

7026 20091014-0057 Maik Nickl

Vextir/Interests

138.628

88.397

SB

7027 20091224-0131 Markus Sulzinger

Vextir/Interests

138.772

116.561

SB

7028 20100105-0972 Herta Ehrl

Vextir/Interests

138.799

20.000

SB

7029 20091220-0065 Hildegard Lueken

Vextir/Interests

138.826

106.520

SB

7030 20091221-0329 Fuderer Helga

Vextir/Interests

138.841

128.483

SB

7031 20091221-0929 Angela Dobrzewski

Vextir/Interests

138.914

54.363

SB

7032 20100105-1347 Fank Mulack

Vextir/Interests

138.938

7033 20091220-0286 Ilona Farber

Vextir/Interests

138.956

7.196

SB

7034 20091227-0033 Siegfried Mir

Vextir/Interests

138.965

67.025

SB

7035 20091215-0479 Ulrich Eisel

Vextir/Interests

138.965

67.025

SB

7036 20100104-1365 Michael Mueller

Vextir/Interests

138.999

138.170

SB

7037 20091228-0919 Uta Stenzl

Vextir/Interests

139.014

107.099

SB

7038 20100105-0564 Roland Maier

Vextir/Interests

139.026

58.596

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

134.059

Bls 124 of 514

123.235

H

27.090

39.495

16.923

343.173

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK

113 gr. / Art. 113

114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

139.036

51.549

SB

7040 20100104-1215 Reinhold Kaiser

Vextir/Interests

139.158

105.826

SB

7041 20091218-0454 John Zickler

Vextir/Interests

139.165

56.228

SB

7042 20091009-0053 Michael Schweigert

Vextir/Interests

139.198

109.018

SB

7043 20091218-0618 Jörg Stroh

Vextir/Interests

139.229

53.082

SB

7044 20091222-0147 Christian Dahmen

Vextir/Interests

139.246

16.783

SB

7045 20091229-0231 Thomas Beck

Vextir/Interests

139.273

46.599

SB

7046 20091214-0076 Hans-Wolfgang Sachs

Vextir/Interests

139.307

113.538

SB

7047 20100104-0754 Philipp Gropp

Vextir/Interests

139.317

67.966

SB

7048 20091117-0111 Andrea busse Grawitz

Vextir/Interests

139.359

41.345

SB

7049 20091125-0119 Sebastian Bros

Vextir/Interests

139.545

114.447

SB

7050 20100105-0184 Maik Bosten

Vextir/Interests

139.557

13.934

SB

7051 20091221-1167 Annegret Korbjuhn

Vextir/Interests

139.569

115.239

SB

7052 20091222-0230 Alexander Newentschany

Vextir/Interests

139.598

112.399

SB

7053 20090901-0098 Herbert Fritsch

Vextir/Interests

139.615

119.214

SB

7054 20100105-0721 Heike Bothe

Vextir/Interests

139.716

114.349

SB

7055 20100104-1508 Rainer Koch

Vextir/Interests

139.770

12.432

SB

7056 20091218-0553 Jurgen Göring

Vextir/Interests

139.845

104.865

SB

7057 20091007-0042 Maltemuller Willems

Vextir/Interests

139.877

7058 20091216-0113 Peter Bautz

Vextir/Interests

139.897

101.538

SB

7059 20091221-1317 Christiane Gruber

Vextir/Interests

139.918

110.756

SB

7060 20100104-0296 Jan-Christoph Ebert

Vextir/Interests

139.923

56.807

SB

7061 20091222-0783 Miguel Garcia Clemente

Vextir/Interests

139.960

53.775

SB

7062 20091201-0094 Gerd Bergmann

Vextir/Interests

139.968

108.177

SB

7063 20090901-0016 Dieter Hassenpflug

Vextir/Interests

139.970

7064 20090902-0050 Dieter Hassenpflug

Vextir/Interests

139.974

7065 20091217-0594 Knut Feltes

Vextir/Interests

140.021

106.241

SB

7066 20091215-0187 Anne Vogt

Vextir/Interests

140.028

69.730

SB

7067 20091208-0172 Petra Seidel

Vextir/Interests

140.040

97.994

SB

7068 20091222-0672 Wilfried Franz Tattermusch

Vextir/Interests

140.048

126.840

SB

7069 20100104-1482 Mark Uhlig

Vextir/Interests

140.133

107.556

SB

7070 20100104-0093 Bachmann Gustav

Vextir/Interests

140.182

114.526

SB

7071 20091222-0680 Erwin Faak

Vextir/Interests

140.197

138.505

SB

7072 20091215-0211 Klaus Mildebrath

Vextir/Interests

140.202

105.921

SB

7073 20091216-0199 Susanne Pauli

Vextir/Interests

140.236

67.227

SB

7074 20091012-0053 Dieter Mulstroh

Vextir/Interests

140.261

27.459

SB

7075 20100103-0216 Hartmut Liebermann

Vextir/Interests

140.278

67.675

SB

7076 20091229-0335 Stephan Dulitz

Vextir/Interests

140.288

130.911

SB

7077 20091207-0152 Jörg Mutz

Vextir/Interests

140.363

22.027

SB

7078 20100104-1096 Carsten Schiefner

Vextir/Interests

140.540

120.585

SB

7079 20090909-0094 Scarlat Alexander

Vextir/Interests

140.542

109.526

SB

7080 20091214-0207 Tankred Kihm

Vextir/Interests

140.547

27.840

SB

7081 20100104-0487 Barbara Hocker

Vextir/Interests

140.568

140.568

SB

7082 20091125-0012 Timo Stock

Vextir/Interests

140.579

113.034

SB

7083 20100105-0532 Gerhard Uehlein

Vextir/Interests

140.581

103.977

SB

7084 20091223-0576 Anton Haag

Vextir/Interests

140.696

111.313

SB

7085 20091218-0381 Hardy Martschinke

Vextir/Interests

140.833

17.888

SB

7086 20091222-1034 Heidi Bendlin

Vextir/Interests

140.881

111.118

SB

7087 20091209-0082 Christa Schwarz

Vextir/Interests

140.935

107.404

SB

7088 20091202-0060 Myriam Hrazdira

Vextir/Interests

140.945

51.421

SB

7089 20091221-0822 Faruk Tora

Vextir/Interests

141.013

54.374

SB

7090 20091026-0095 Bernd Meyl

Vextir/Interests

141.013

124.274

SB

7091 20091119-0052 Stefan Leyser

Vextir/Interests

141.111

141.111

SB

7092 20091217-0123 Doris Schramen

Vextir/Interests

141.119

136.555

SB

7093 20091208-0096 Imgard Flory

Vextir/Interests

141.128

114.528

SB

7094 20091222-0493 hannelore Enzwieser

Vextir/Interests

141.151

68.107

SB

7095 20091204-0104 Axel Leupold

Vextir/Interests

141.168

58.818

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7039 20091221-0836 Marc Reger

Bls 125 of 514

109.597

H

H
H

3

34.929

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

141.283

111.825

SB

7097 20100105-1145 Karla Preuss

Vextir/Interests

141.373

109.411

SB

7098 20090918-0055 Heinz Nies

Vextir/Interests

141.458

106.879

SB

7099 20091124-0090 Erhard Klees

Vextir/Interests

141.476

33.242

SB

7100 20100103-0373 Wolfgang Gunther

Vextir/Interests

141.563

113.809

SB

7101 20091222-0164 Hans Braun

Vextir/Interests

141.598

68.325

SB

7102 20090923-0102 Rolf Peter Scheffner

Vextir/Interests

141.602

141.602

SB

7103 20091214-0184 Alexander Nabokow

Vextir/Interests

141.617

63.504

SB

7104 20090914-0112 Manfred Peters

Vextir/Interests

141.683

108.072

SB

7105 20091204-0107 Andre Vossen

Vextir/Interests

141.695

19.118

SB

7106 20100103-0088 Jörg Liebig

Vextir/Interests

141.700

1.081

SB

7107 20091213-0051 Damir Dugandzic

Vextir/Interests

141.830

45.056

SB

7108 20091026-0131 Bernd Altmann

Vextir/Interests

141.916

141.916

SB

7109 20090907-0138 Sabrina Denise Schroeter

Vextir/Interests

141.937

141.937

SB

7110 20091223-0147 Marc Schmid

Vextir/Interests

141.948

106.212

SB

7111 20090924-0073 Ingrid Kuhnhold

Vextir/Interests

141.967

119.622

SB

7112 20091220-0257 Konstanze Forte

Vextir/Interests

142.028

68.540

SB

7113 20091213-0047 Hildegard Knickrehm-Steierberg

Vextir/Interests

142.035

104.359

SB

7114 20091221-0411 Manfred Hebestreit

Vextir/Interests

142.057

33.540

SB

7115 20091220-0651 Christian Rost

Vextir/Interests

142.082

68.567

SB

7116 20091104-0024 Jens Wenderoth

Vextir/Interests

142.087

104.899

SB

7117 20090929-0025 Franziska Rabiger

Vextir/Interests

142.119

34.193

SB

7118 20091217-0502 Björn Naber

Vextir/Interests

142.143

68.648

SB

7119 20100104-0353 Maria E. Grzemba

Vextir/Interests

142.153

121.846

SB

7120 20090908-0026 Frank Höllriegel

Vextir/Interests

142.153

111.876

SB

7121 20091221-1215 Wilhelm Schupper

Vextir/Interests

142.160

62.253

SB

7122 20091111-0002 Arne Köhler

Vextir/Interests

142.174

15.298

SB

7123 20091221-0565 Antje Müller

Vextir/Interests

142.236

68.161

SB

7124 20091222-0194 Horst Grabowsky

Vextir/Interests

142.248

110.064

SB

7125 20091109-0023 Stumptner Christoph

Vextir/Interests

142.338

112.665

SB

7126 20091020-0120 Sieghard Muller

Vextir/Interests

142.390

111.594

SB

7127 20091227-0080 Karin Zimmermann

Vextir/Interests

142.417

110.064

SB

7128 20091224-0190 Hendrik Oehme

Vextir/Interests

142.429

110.930

SB

7129 20100104-1312 Wolfgang Munsch

Vextir/Interests

142.458

113.299

SB

7130 20100104-0527 Fridrich Luft

Vextir/Interests

142.460

82.760

SB

7131 20090907-0194 Jörg Jovanovic

Vextir/Interests

142.468

112.086

SB

7132 20091105-0052 Falko Benndorf

Vextir/Interests

142.480

114.355

SB

7133 20091218-0763 Damian Koroll

Vextir/Interests

142.517

25.594

SB

7134 20100103-0412 Christian Ebert

Vextir/Interests

142.580

113.134

SB

7135 20091214-0250 Jörg-Karsten Mendrzik

Vextir/Interests

142.624

109.216

SB

7136 20090909-0026 Josef Meissner

Vextir/Interests

142.627

62.734

SB

7137 20091221-0546 Andrés Delucchi

Vextir/Interests

142.644

88.106

SB

7138 20091223-0279 Ulrich Reifschläger

Vextir/Interests

142.718

7139 20091117-0132 Holger Schmid

Vextir/Interests

142.718

114.890

SB

7140 20091111-0084 Bernd Schotten

Vextir/Interests

142.769

111.917

SB

7141 20090907-0258 Tilo Vogt

Vextir/Interests

142.786

115.137

SB

7142 20091020-0113 Embulaew Juri

Vextir/Interests

142.830

7143 20091117-0069 Hans Joachim Niesel

Vextir/Interests

142.834

6.994

SB

7144 20091218-0032 Kintzen Doris

Vextir/Interests

142.878

104.801

SB

7145 20090914-0222 Doris Kintzen

Vextir/Interests

142.878

104.801

SB

7146 20091223-0552 Marc Behl

Vextir/Interests

142.925

66.930

SB

7147 20091026-0013 Jörg Brenneisen

Vextir/Interests

142.971

108.651

SB

7148 20091123-0087 Michael Börner

Vextir/Interests

142.991

71.711

SB

7149 20091123-0033 Claus Falcke

Vextir/Interests

143.030

109.499

SB

7150 20091217-0491 Christiane Naber

Vextir/Interests

143.050

29.405

SB

7151 20091221-0282 Hans-Joachim Cohnen

Vextir/Interests

143.060

60.329

SB

7152 20091020-0124 Knut Zemke

Vextir/Interests

143.114

119.695

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7096 20100102-0527 Claudia Maassen

Bls 126 of 514

32.937

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

143.165

16.769

SB

7154 20100102-0607 Lucie Steude

Vextir/Interests

143.179

17.774

SB

7155 20091231-0103 Gisela Zapf

Vextir/Interests

143.182

70.784

SB

7156 20091215-0247 Svetlana Ermak

Vextir/Interests

143.219

115.782

SB

7157 20091012-0027 Ruediger Thieme Garmann

Vextir/Interests

143.235

111.692

SB

7158 20100104-1498 Werner Richthammer

Vextir/Interests

143.258

7159 20091223-0697 Gabriele Wedler

Vextir/Interests

143.270

67.706

SB

7160 20100102-0489 Sigfried Leonhardt

Vextir/Interests

143.280

17.674

SB

7161 20091221-0358 Susan Kolac-Lang

Vextir/Interests

143.301

58.899

SB

7162 20091217-0639 Andrea Wacker

Vextir/Interests

143.307

56.619

SB

7163 20091106-0045 Martina Kessler

Vextir/Interests

143.311

14.395

SB

7164 20091202-0069 Franz-Josef Schmitt

Vextir/Interests

143.318

100.563

SB

7165 20091202-0068 Elke Schmitt

Vextir/Interests

143.318

100.563

SB

7166 20091214-0201 Frank Detering

Vextir/Interests

143.355

68.946

SB

7167 20100104-0890 Ingrid Kandler-Friedrich

Vextir/Interests

143.362

68.259

SB

7168 20100104-2007 Birgitte Freude

Vextir/Interests

143.421

143.421

SB

7169 20100105-0284 Falk Müller

Vextir/Interests

143.422

7170 20100105-0212 Alexander C. Mehl

Vextir/Interests

143.422

110.844

SB

7171 20090908-0085 Willibald Lohmann

Vextir/Interests

143.422

117.881

SB

7172 20100105-1194 Victoria Löwener

Vextir/Interests

143.482

104.791

SB

7173 20091008-0022 Andreas Schmitt

Vextir/Interests

143.494

108.561

SB

7174 20091222-0805 Michael Nelles

Vextir/Interests

143.499

78.870

SB

7175 20091220-0060 Bernd Rommel

Vextir/Interests

143.507

53.023

SB

7176 20091218-0737 Thomas Fritsch

Vextir/Interests

143.517

109.037

SB

7177 20091220-0361 Wen Xu

Vextir/Interests

143.529

116.875

SB

7178 20100102-0199 Herbert Kuntscher

Vextir/Interests

143.565

68.525

SB

7179 20091119-0095 angelika kuss

Vextir/Interests

143.629

113.907

SB

7180 20091228-0141 Manfred König

Vextir/Interests

143.644

55.242

SB

7181 20100104-1399 Monika Sobainski

Vextir/Interests

143.670

60.963

SB

7182 20090925-0029 Peter Konstanzer

Vextir/Interests

143.737

112.051

SB

7183 20091221-1107 Andrea Goymann

Vextir/Interests

143.768

67.660

SB

7184 20091208-0008 Werner Jenewein

Vextir/Interests

143.790

16.649

SB

7185 20100104-1958 Daniel Fehr

Vextir/Interests

143.808

119.214

SB

7186 20091201-0067 Fred Erlenbach

Vextir/Interests

143.810

115.161

SB

7187 20091227-0618 Kirchinger Roland

Vextir/Interests

143.846

62.107

SB

7188 20091222-0481 Claudia Haupt

Vextir/Interests

143.846

7189 20090911-0138 Michael Lange

Vextir/Interests

143.846

7190 20091112-0057 Kusch

Vextir/Interests

143.856

122.575

SB

7191 20091111-0033 Uwe Kolb

Vextir/Interests

143.876

113.729

SB

7192 20091216-0067 Johannes Pleban

Vextir/Interests

143.915

100.071

SB

7193 20100102-0447 Johannes Pleban

Vextir/Interests

143.915

100.071

SB

7194 20091222-0761 Herbert Schluter

Vextir/Interests

143.952

107.300

SB

7195 20090908-0201 Martin Roth

Vextir/Interests

143.991

107.486

SB

7196 20100103-0242 Pascal Heidrich

Vextir/Interests

144.084

119.145

SB

7197 20091127-0028 Elke Coners

Vextir/Interests

144.165

68.350

SB

7198 20100105-1325 Dorlies Mulack

Vextir/Interests

144.184

7199 20091214-0261 Tobias Nold

Vextir/Interests

144.191

49.554

SB

7200 20091222-0111 Gert Kahler

Vextir/Interests

144.216

7201 20091222-0020 Ilka Rössing

Vextir/Interests

144.233

107.965

SB

7202 20091030-0100 Martin Niekrawietz

Vextir/Interests

144.263

109.764

SB

7203 20100105-0226 Karola Knese

Vextir/Interests

144.269

52.375

SB

7204 20090910-0144 Martin Schraml

Vextir/Interests

144.314

118.094

SB

7205 20100104-1928 Gerde Meyer

Vextir/Interests

144.434

52.451

SB

7206 20091215-0295 Marion Tönjes

Vextir/Interests

144.434

69.730

SB

7207 20091222-0978 Helmut Klein

Vextir/Interests

144.434

65.944

SB

7208 20091221-0520 Christian Wilhelm

Vextir/Interests

144.451

13.361

SB

7209 20091111-0022 Sebastian Wildmann

Vextir/Interests

144.465

96.486

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7153 20091227-0164 Katja Niklaus

Bls 127 of 514

H

121.908

H

28.275

H
H

H
H
1.320

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

144.485

111.551

SB

7211 20091104-0061 Herbert Scharfenberg

Vextir/Interests

144.485

110.621

SB

7212 20091222-0079 Elke Lahoda

Vextir/Interests

144.489

56.892

SB

7213 20100105-0238 Ilona Kern

Vextir/Interests

144.602

121.433

SB

7214 20090922-0112 Anne Schwender

Vextir/Interests

144.666

7215 20100104-0100 Rotraut Schulz

Vextir/Interests

144.766

111.754

SB

7216 20091218-0506 Petra Mannsperger

Vextir/Interests

144.791

109.201

SB

7217 20091215-0185 Hendrik Jedamus

Vextir/Interests

144.803

32.025

SB

7218 20091223-0310 Tino Lange

Vextir/Interests

144.820

69.350

SB

7219 20091218-0393 Arndt

Vextir/Interests

144.910

36.975

SB

7220 20091216-0427 Eveline Daus

Vextir/Interests

144.949

271

SB

7221 20090908-0003 Roman Sowada

Vextir/Interests

145.030

145.030

SB

7222 20100104-1706 Katja Lammers

Vextir/Interests

145.094

110.846

SB

7223 20090909-0029 Peter Scheike

Vextir/Interests

145.096

111.832

SB

7224 20091116-0005 Peter Tillmanns

Vextir/Interests

145.162

117.517

SB

7225 20091216-0481 Witold Bedyk

Vextir/Interests

145.226

68.481

SB

7226 20091106-0129 Bodo Keller

Vextir/Interests

145.250

111.697

SB

7227 20090910-0028 Antje Brenner

Vextir/Interests

145.296

81.137

SB

7228 20091208-0004 Dörthe Stelter

Vextir/Interests

145.333

118.950

SB

7229 20100104-0407 Anke Oelrichs

Vextir/Interests

145.355

108.141

SB

7230 20090924-0070 Malik Dominik

Vextir/Interests

145.365

37.715

SB

7231 20091220-0629 Eva Stockfish-Bock

Vextir/Interests

145.414

113.860

SB

7232 20091220-0436 Tim Gottwald

Vextir/Interests

145.440

54.709

SB

7233 20091230-0704 René Hoffmann

Vextir/Interests

145.465

106.087

SB

7234 20091109-0113 Thomas Ullrich

Vextir/Interests

145.504

104.359

SB

7235 20091215-0321 Thorsten Tönjes

Vextir/Interests

145.528

70.269

SB

7236 20091127-0022 Indira Kroll

Vextir/Interests

145.597

101.420

SB

7237 20091218-0101 Danuta Madalinski

Vextir/Interests

145.604

118.204

SB

7238 20091220-0726 Ekkehard Mahnken

Vextir/Interests

145.756

79.756

SB

7239 20091220-0928 Gerd Bauer

Vextir/Interests

145.761

70.381

SB

7240 20091222-0149 Hermann Seifert

Vextir/Interests

145.781

55.665

SB

7241 20091218-0597 Josef Germscheid

Vextir/Interests

145.836

70.198

SB

7242 20100102-0580 Andrea Steude

Vextir/Interests

145.912

16.747

SB

7243 20091227-0784 Horst Lgessow

Vextir/Interests

145.925

115.164

SB

7244 20091216-0110 Thomas Mangold

Vextir/Interests

146.032

70.347

SB

7245 20091215-0525 Günter Dorschner

Vextir/Interests

146.045

146.032

SB

7246 20091221-0915 Christina Seufert

Vextir/Interests

146.045

51.639

SB

7247 20091103-0020 Reinhold Hackner

Vextir/Interests

146.066

124.035

SB

7248 20100104-1804 Bianca Grabner-Geistert

Vextir/Interests

146.069

98.289

SB

7249 20100104-0585 Manuela Heger

Vextir/Interests

146.078

80.210

SB

7250 20091201-0118 Johann Grödl

Vextir/Interests

146.111

117.957

SB

7251 20091207-0189 Jörg-Daniel Alexander Hahn

Vextir/Interests

146.120

110.555

SB

7252 20100104-0144 Torben Knerr

Vextir/Interests

146.127

112.435

SB

7253 20091029-0069 Jurgen Witt

Vextir/Interests

146.172

7254 20100104-1212 Boris Haensel

Vextir/Interests

146.211

7255 20090907-0016 Odwarko Rainer

Vextir/Interests

146.233

110.844

SB

7256 20100103-0332 Reinhard Pauw

Vextir/Interests

146.264

120.429

SB

7257 20091217-0585 Metzner Peter

Vextir/Interests

146.286

69.389

SB

7258 20100105-0294 Thomas Kuettner

Vextir/Interests

146.342

54.201

SB

7259 20091020-0049 Maria Metzger

Vextir/Interests

146.384

129.461

SB

7260 20091208-0037 Carsten Weyel

Vextir/Interests

146.409

124.179

SB

7261 20090908-0121 DIetmar Grosse

Vextir/Interests

146.435

122.125

SB

7262 20090908-0179 Frank Bernstein

Vextir/Interests

146.485

112.612

SB

7263 20090918-0010 Ott Johannes

Vextir/Interests

146.584

111.521

SB

7264 20091221-0506 Christiane Kleinknecht

Vextir/Interests

146.621

70.269

SB

7265 20091227-0265 Vitalij Mittelstädt

Vextir/Interests

146.651

58.359

SB

7266 20091009-0076 Steinhauser Helga

Vextir/Interests

146.699

109.084

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7210 20090922-0059 Wolfgang Hahn

Bls 128 of 514

H

3.385

H
H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

146.709

120.515

SB

7268 20091220-0094 Constanze Siggel

Vextir/Interests

146.733

2.701

SB

7269 20100104-0055 Bruno Eikemper

Vextir/Interests

146.836

119.388

SB

7270 20090921-0008 Andreas Veiel

Vextir/Interests

147.059

147.059

SB

7271 20100105-0297 Martin Ebel

Vextir/Interests

147.132

62.033

SB

7272 20091215-0341 Sandra Kohlhepp

Vextir/Interests

147.166

57.887

SB

7273 20100105-0042 Dominik Svozil

Vextir/Interests

147.222

29.509

SB

7274 20100104-1844 Peter A. Tronke

Vextir/Interests

147.230

124.228

SB

7275 20091217-0020 Garbriela Nordstroem

Vextir/Interests

147.244

77.612

SB

7276 20090907-0233 Bernd Ebel

Vextir/Interests

147.266

114.452

SB

7277 20091214-0246 Michael Schauer

Vextir/Interests

147.288

53.284

SB

7278 20100104-1288 Reinhard Schoefer

Vextir/Interests

147.332

68.200

SB

7279 20091230-0592 Andreas Reiser

Vextir/Interests

147.367

120.565

SB

7280 20091221-0415 Barbara Wisniowska

Vextir/Interests

147.403

59.390

SB

7281 20091217-0237 Martina Fischer

Vextir/Interests

147.403

115.532

SB

7282 20100104-1286 Thomas Lawnicczak

Vextir/Interests

147.448

37.356

SB

7283 20091127-0003 Erna Schwedler

Vextir/Interests

147.465

121.688

SB

7284 20091220-0120 Nico Glahs

Vextir/Interests

147.484

61.298

SB

7285 20091218-0464 Michael Blasing

Vextir/Interests

147.484

25

SB

7286 20091224-0008 Matthias Schmidt

Vextir/Interests

147.494

119.619

SB

7287 20100105-0379 Frank Suhling

Vextir/Interests

147.531

7288 20091224-0183 Manfred Frautz

Vextir/Interests

147.545

114.088

SB

7289 20091104-0031 Frank Willmann

Vextir/Interests

147.599

61.518

SB

7290 20100104-0081 Ulrich Heumann

Vextir/Interests

147.602

112.265

SB

7291 20091223-0026 Jan Michel

Vextir/Interests

147.633

58.053

SB

7292 20091215-0473 Marion Haubrich

Vextir/Interests

147.711

52.180

SB

7293 20091123-0028 Renate Mullers-Weyand

Vextir/Interests

147.721

44.418

SB

7294 20091223-0137 Reinhard Weigelt

Vextir/Interests

147.738

147.738

SB

7295 20091112-0012 Wolfgang Friebe

Vextir/Interests

147.743

119.493

SB

7296 20090909-0067 Dorota Olszewska-Oye

Vextir/Interests

147.775

74.593

SB

7297 20091210-0029 Hannelore Fritze

Vextir/Interests

147.799

118.637

SB

7298 20091223-0090 Uwe Bergwitz

Vextir/Interests

147.836

70.581

SB

7299 20100103-0141 Brigitte Wolfmaier

Vextir/Interests

147.870

7300 20091215-0508 Simone Brückner

Vextir/Interests

147.900

66.660

SB

7301 20091222-0205 Jochen Berger

Vextir/Interests

147.907

119.984

SB

7302 20091030-0108 Rehberger Gerhard

Vextir/Interests

147.954

7303 20090917-0134 Heinz Schenk

Vextir/Interests

147.963

110.687

SB

7304 20091218-0649 Marc Deppner

Vextir/Interests

148.044

120.121

SB

7305 20091215-0243 Waldemar Dybala

Vextir/Interests

148.044

123.821

SB

7306 20100105-0443 Joerg Weiand

Vextir/Interests

148.046

112.981

SB

7307 20100104-1197 Corina Urlau

Vextir/Interests

148.056

58.357

SB

7308 20091231-0136 Gabriele Urban

Vextir/Interests

148.112

113.343

SB

7309 20090922-0036 Birgid Hohenhaus

Vextir/Interests

148.161

7310 20091216-0378 Gerhard Rausch

Vextir/Interests

148.229

17.162

SB

7311 20091220-0674 Ralf Werner

Vextir/Interests

148.240

113.723

SB

7312 20091221-1048 Thomas Klaus

Vextir/Interests

148.293

14.594

SB

7313 20091216-0323 Helmut Frank

Vextir/Interests

148.330

59.775

SB

7314 20100104-1130 Christian Oeser

Vextir/Interests

148.364

113.459

SB

7315 20091209-0048 Bernd Hamisch

Vextir/Interests

148.377

1.836

SB

7316 20091220-0270 Horst Jakubik

Vextir/Interests

148.428

58.288

SB

7317 20100105-0753 Torsten Stoer

Vextir/Interests

148.482

104.770

SB

7318 20091222-0091 Axel Poduck

Vextir/Interests

148.513

56.971

SB

7319 20091207-0173 Manuela Kleinert

Vextir/Interests

148.537

112.406

SB

7320 20091012-0032 Stefan Nitsche

Vextir/Interests

148.575

114.736

SB

7321 20100104-1433 Thomas Mechlinski

Vextir/Interests

148.579

116.236

SB

7322 20091222-0524 Renate Leyendecker-Kleinmann

Vextir/Interests

148.584

53.802

SB

7323 20091215-0067 Sönke Brandt

Vextir/Interests

148.587

120.448

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7267 20091209-0189 Hans Stauber

Bls 129 of 514

H

36.723

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

7324 20091218-0041 Andreas Heinzel

Vextir/Interests

148.594

71.781

SB

7325 20091123-0053 Martin Hengesbach

Vextir/Interests

148.603

120.818

SB

7326 20091223-0574 Annedore Jungwirth

Vextir/Interests

148.636

62.991

SB

7327 20090914-0203 Paul Martin

Vextir/Interests

148.655

112.406

SB

7328 20091208-0026 Sönke Lesser

Vextir/Interests

148.707

70.547

SB

7329 20100103-0131 Sebastian Ebers

Vextir/Interests

148.721

45.404

SB

7330 20091130-0033 Friederike Muller

Vextir/Interests

148.721

122.863

SB

7331 20090914-0142 Helmut Vogel

Vextir/Interests

148.733

81

SB

7332 20091220-0215 Matthias Schempp

Vextir/Interests

148.807

71.891

SB

7333 20091012-0063 Jörg Tischer

Vextir/Interests

148.808

30.851

SB

7334 20091220-0598 Marie-Luise Pfauder

Vextir/Interests

148.821

57.041

SB

7335 20091211-0056 Lilli Reingard

Vextir/Interests

148.880

119.688

SB

7336 20100105-0126 Daniela Steude

Vextir/Interests

148.931

111.722

SB

7337 20091202-0073 Willi Gretschmann

Vextir/Interests

148.988

117.864

SB

7338 20100105-1010 Ralph Schachner

Vextir/Interests

149.034

61.415

SB

7339 20091006-0017 Ludwig Bersch

Vextir/Interests

149.043

122.079

SB

7340 20100103-0337 Bastian Rode

Vextir/Interests

149.049

7341 20091229-0017 Karoline Sinzinger

Vextir/Interests

149.129

7342 20091218-0124 Hannelore Schmerer

Vextir/Interests

149.136

7343 20091218-0105 Klaus Schmerer

Vextir/Interests

7344 20100105-0726 Maren Elbrandt

Vextir/Interests

7345 20091209-0088 Heinz Erich roch

122.463

SB
H
SB

149.136

72.053

SB

149.158

112.707

SB

Vextir/Interests

149.168

114.628

SB

7346 20091213-0034 Helga Fleckner

Vextir/Interests

149.180

115.708

SB

7347 20100105-0185 Birgitte Muehlebach

Vextir/Interests

149.312

14.066

SB

7348 20091222-1089 Alfred Hiemer

Vextir/Interests

149.389

122.651

SB

7349 20091214-0020 Thomas Feick

Vextir/Interests

149.430

111.932

SB

7350 20090901-0022 Randolf Rath

Vextir/Interests

149.430

149.430

SB

7351 20091222-0358 Yvonne Seitschek

Vextir/Interests

149.435

123.817

SB

7352 20091220-0740 Gerhard Schreier

Vextir/Interests

149.501

52.972

SB

7353 20100110-0007 Edith Gunka-Schüren

Vextir/Interests

149.525

73.918

SB

7354 20091217-0244 Isold Kästner

Vextir/Interests

149.569

56.626

SB

7355 20091201-0019 Lothar Heil

Vextir/Interests

149.599

136.718

SB

7356 20090901-0043 Wunder Herbert

Vextir/Interests

149.672

27.016

SB

7357 20090917-0074 Egmont Kulosa

Vextir/Interests

149.677

46.892

SB

7358 20091221-1006 Rocco Rossi

Vextir/Interests

149.677

60.549

SB

7359 20091217-0108 Alexander Michallick

Vextir/Interests

149.692

16.622

SB

7360 20091125-0088 Dagmar Pape

Vextir/Interests

149.718

74.859

SB

7361 20100104-0468 Greta Oelrichs

Vextir/Interests

149.721

110.844

SB

7362 20100104-0455 Thies Oelrichs

Vextir/Interests

149.721

111.925

SB

7363 20091106-0057 Ulrich Witt

Vextir/Interests

149.750

7364 20091106-0071 Eva Maria Witt

Vextir/Interests

149.750

7365 20090910-0104 Andreas Huhn

Vextir/Interests

149.767

7366 20091218-0583 Hendrik Nibbrig

Vextir/Interests

7367 20091216-0027 Birgitte Orth

Vextir/Interests

7368 20091208-0150 Svenja Götze

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

72.051

H
H
137.872

SB

149.789

67.350

SB

149.789

114.493

SB

Vextir/Interests

149.797

35.156

SB

7369 20091116-0008 Sven Apfelstadt

Vextir/Interests

149.802

32.820

SB

7370 20091217-0273 Rajko Susemihl

Vextir/Interests

149.829

55.787

SB

7371 20091213-0055 Heide Gunther

Vextir/Interests

149.845

115.657

SB

7372 20091208-0117 Nadine Petzold geb.Schneider

Vextir/Interests

149.902

48.229

SB

7373 20091209-0004 Mathias Damm

Vextir/Interests

149.904

121.910

SB

7374 20090921-0176 Falk Viczian

Vextir/Interests

150.082

142.625

SB

7375 20091220-0277 Nico Lüdtke

Vextir/Interests

150.104

58.560

SB

7376 20091002-0019 Uwe Goppold

Vextir/Interests

150.115

61.229

SB

7377 20100105-0091 Elena Scialino

Vextir/Interests

150.154

72.537

SB

7378 20091209-0044 Silke Hamisch

Vextir/Interests

150.178

3.620

SB

7379 20100105-0004 Manfred Müller

Vextir/Interests

150.188

149.659

SB

7380 20091218-0397 Sabine Pesold

Vextir/Interests

150.222

124.350

SB

Bls 130 of 514

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

150.258

111.832

SB

7382 20091218-0262 Rolf Wentzell

Vextir/Interests

150.258

114.701

SB

7383 20100104-1890 Michael Friedrich

Vextir/Interests

150.264

116.012

SB

7384 20091130-0004 Ruth Skutlartz

Vextir/Interests

150.271

135.238

SB

7385 20091215-0188 Mareike Strothmann

Vextir/Interests

150.283

12.443

SB

7386 20100105-0774 Wilfried Muller

Vextir/Interests

150.310

7387 20091110-0021 Rolf Reimer

Vextir/Interests

150.312

150.312

SB

7388 20100105-0737 Marc Steffen Göcks

Vextir/Interests

150.361

114.349

SB

7389 20091223-0199 Simone Seeger

Vextir/Interests

150.374

87.575

SB

7390 20100104-1683 Jörg Tebbe

Vextir/Interests

150.378

107.060

SB

7391 20091216-0498 Claudia Schafer

Vextir/Interests

150.385

58.596

SB

7392 20100105-1165 Lisa Dölling-Eckle

Vextir/Interests

150.386

114.628

SB

7393 20091227-0445 Marie- Therese Ibald

Vextir/Interests

150.415

61.040

SB

7394 20091210-0008 Marco Bornstein

Vextir/Interests

150.449

40.756

SB

7395 20091211-0069 Gudrun Otto

Vextir/Interests

150.566

102.254

SB

7396 20091026-0035 Klaus Keppler

Vextir/Interests

150.594

112.386

SB

7397 20091209-0260 Manfred Tischler

Vextir/Interests

150.603

123.511

SB

7398 20091001-0020 Bernd Gey

Vextir/Interests

150.616

121.192

SB

7399 20091227-0933 Regina Hochenegger

Vextir/Interests

150.726

56.420

SB

7400 20091218-0051 Wolfgang Dettmer

Vextir/Interests

150.726

72.837

SB

7401 20091217-0333 Werner Jung

Vextir/Interests

150.770

72.583

SB

7402 20091222-0142 Janine Berger

Vextir/Interests

150.777

55.423

SB

7403 20091007-0037 Raphael Kaiser

Vextir/Interests

150.823

122.189

SB

7404 20091221-0895 Christoph Bauer

Vextir/Interests

150.823

61.703

SB

7405 20091215-0269 Patrick Beizermann

Vextir/Interests

150.831

114.701

SB

7406 20091224-0148 Werner Baltus

Vextir/Interests

150.831

114.701

SB

7407 20091218-0684 Monika Hülhoven-Krügerke

Vextir/Interests

150.831

114.701

SB

7408 20091013-0044 Wilhelm Zeller

Vextir/Interests

150.840

150.354

SB

7409 20091224-0329 Günter Gross

Vextir/Interests

150.843

148.141

SB

7410 20091221-0172 Eva-Maria Hanel

Vextir/Interests

150.858

117.393

SB

7411 20091220-0997 Christoph Krause

Vextir/Interests

150.872

71.899

SB

7412 20091119-0043 Marianne Renner

Vextir/Interests

150.923

7.433

SB

7413 20100105-0134 Andreas Scholl-Staus

Vextir/Interests

150.946

7414 20090907-0069 Gerhard Lomoth

Vextir/Interests

150.953

118.065

SB

7415 20091221-0384 Marc Schröder

Vextir/Interests

150.980

18.791

SB

7416 20091218-0681 Inga Falmann, geb. Schreiner

Vextir/Interests

151.001

61.654

SB

7417 20091222-0962 Thomas Lippert

Vextir/Interests

151.009

13.161

SB

7418 20091221-0089 Anton Steinberger

Vextir/Interests

151.043

103.301

SB

7419 20091221-0686 Peter Jürgens

Vextir/Interests

151.070

146.127

SB

7420 20091224-0333 Dennis Klopke

Vextir/Interests

151.149

96.932

SB

7421 20091204-0084 Meyer Walter

Vextir/Interests

151.199

118.045

SB

7422 20091222-0621 Ruediger wittekopf

Vextir/Interests

151.209

10.271

SB

7423 20100104-0979 Matthias von Zmuda-Trzebiatowski

Vextir/Interests

151.214

124.890

SB

7424 20100104-1901 Henrike Hesse

Vextir/Interests

151.265

73.106

SB

7425 20091210-0004 Torsten Oehme

Vextir/Interests

151.314

118.358

SB

7426 20091227-0984 Erich Bäcker

Vextir/Interests

151.381

151.381

SB

7427 20091221-0619 Hermann Josef Brochhagen

Vextir/Interests

151.393

78.093

SB

7428 20091117-0144 Andrea Weikert

Vextir/Interests

151.405

115.274

SB

7429 20091221-0609 Udo Schwarzer

Vextir/Interests

151.405

115.274

SB

7430 20091217-0553 Hans J. Richter

Vextir/Interests

151.405

115.274

SB

7431 20090930-0045 Armin Kriele

Vextir/Interests

151.461

117.953

SB

7432 20091110-0029 Erhard Hoffmann

Vextir/Interests

151.461

120.661

SB

7433 20090928-0118 Karl-Josef Schlothane

Vextir/Interests

151.461

126.246

SB

7434 20091221-1273 Andreas Freundlieb

Vextir/Interests

151.481

4.991

SB

7435 20091222-1086 Wölfilick Torsten

Vextir/Interests

151.522

116.951

SB

7436 20091125-0101 Gunther Amann

Vextir/Interests

151.549

75.774

SB

7437 20091221-0059 Christoph Wuseke

Vextir/Interests

151.564

127.310

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7381 20091123-0057 Sebastian Rupp

Bls 131 of 514

H

91.311

45.157

SB

30.082

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

151.576

7439 20090924-0067 Volker Zumbusch

Vextir/Interests

151.632

7440 20091118-0067 Steffi Falk

Vextir/Interests

151.647

66.831

SB

7441 20090928-0024 Simon Werner.

Vextir/Interests

151.655

93.154

SB

7442 20091210-0081 Rainer Foltis

Vextir/Interests

151.655

7443 20100104-1883 Michael Krug

Vextir/Interests

151.671

62.253

SB

7444 20100102-0307 Helmut Decker

Vextir/Interests

151.710

7445 20091117-0098 Erich Gundermann

Vextir/Interests

151.738

119.368

SB

7446 20100105-0633 Katharina Grundmeier

Vextir/Interests

151.747

30.472

SB

7447 20091106-0049 Thivise Strohschneide

Vextir/Interests

151.750

7448 20091208-0107 Peter Herold

Vextir/Interests

151.755

127.953

SB

7449 20100104-0091 Klaus-Jürgen Schultheiss

Vextir/Interests

151.779

120.221

SB

7450 20100104-1552 Karl-Heinz Lelong

Vextir/Interests

151.806

151.158

SB

7451 20091221-0030 Ralf Muller

Vextir/Interests

151.813

72.837

SB

7452 20091221-0988 Eva Maria Scheileder

Vextir/Interests

151.882

113.589

SB

7453 20091214-0043 Patrick Grosche

Vextir/Interests

151.908

7454 20091214-0120 Anna Königer

Vextir/Interests

151.914

118.412

SB

7455 20091227-0350 Michaela Lipus

Vextir/Interests

151.916

16.351

SB

7456 20091223-0226 Anton Schreiner

Vextir/Interests

151.969

151.969

SB

7457 20091214-0136 Dietlinde Schmickler

Vextir/Interests

151.979

111.832

SB

7458 20100105-0541 Günther Maurer

Vextir/Interests

151.979

112.406

SB

7459 20091014-0046 Nadine Huether

Vextir/Interests

151.985

124.985

SB

7460 20091217-0208 Gisela Pohlmann-Kretner

Vextir/Interests

152.087

72.972

SB

7461 20100103-0398 Monika Roeger

Vextir/Interests

152.173

114.628

SB

7462 20100102-0953 Manuela Gnädig

Vextir/Interests

152.189

6.102

SB

7463 20100103-0059 Klaus Borrmann

Vextir/Interests

152.304

122.597

SB

7464 20100104-1739 Marion Kruger

Vextir/Interests

152.305

124.621

SB

7465 20091222-0476 Franziska Patsak & Anke Wilke

Vextir/Interests

152.307

102.890

SB

7466 20091214-0145 Torstein Kock

Vextir/Interests

152.307

152.307

SB

7467 20100104-1235 Roman Emberger

Vextir/Interests

152.307

7468 20090914-0073 Budischin Martin

Vextir/Interests

152.307

40.812

SB

7469 20090914-0102 Candir Kemal

Vextir/Interests

152.307

33.604

SB

7470 20091222-0883 Philipp Kersting

Vextir/Interests

152.336

15.950

SB

7471 20090914-0200 Uwe Trahn

Vextir/Interests

152.349

7472 20091222-0906 Kai Dyrssen

Vextir/Interests

152.371

72.283

SB

7473 20091119-0055 Dirk Pfriem

Vextir/Interests

152.383

106.608

SB

7474 20090901-0105 Jörg Strüwer

Vextir/Interests

152.400

115.274

SB

7475 20091125-0037 Christian Jackl

Vextir/Interests

152.407

114.628

SB

7476 20091127-0112 Peter Burger

Vextir/Interests

152.454

118.412

SB

7477 20090904-0035 Duscher Anton

Vextir/Interests

152.476

84.953

SB

7478 20091027-0001 Mathias Götz

Vextir/Interests

152.476

114.701

SB

7479 20091222-0206 Hermann Seifert

Vextir/Interests

152.480

66.115

SB

7480 20100105-0285 Karsten & Andrea Thielecke

Vextir/Interests

152.500

117.033

SB

7481 20091222-0175 Alon Schild

Vextir/Interests

152.507

127.806

SB

7482 20100104-1328 Joerg Seidel

Vextir/Interests

152.517

88.404

SB

7483 20091217-0161 Maryna Slavko

Vextir/Interests

152.524

113.545

SB

7484 20090827-0014 Wilfried Stöcker

Vextir/Interests

152.530

137.951

SB

7485 20091216-0398 Joseph McDowell

Vextir/Interests

152.530

58.356

SB

7486 20091221-0062 Ralf Thissen

Vextir/Interests

152.600

7487 20091227-0641 Walter Schröder

Vextir/Interests

152.706

74.040

SB

7488 20091213-0077 Edgar Jung

Vextir/Interests

152.750

128.481

SB

7489 20100104-1948 Achim Columbus

Vextir/Interests

152.798

62.241

SB

7490 20100102-0978 Hubertus Klink

Vextir/Interests

152.832

119.598

SB

7491 20091208-0148 Holger Wenger

Vextir/Interests

152.872

59.494

SB

7492 20091222-0988 Gerold Hertenberger

Vextir/Interests

152.926

123.809

SB

7493 20091222-0048 Hedwig Mühlig

Vextir/Interests

152.960

115.169

SB

7494 20091104-0049 Kurt Bohlender

Vextir/Interests

152.984

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7438 20091222-0768 Carola Schmidt

Bls 132 of 514

H
S

H
32.934

SB

H

863

H

H

H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

152.984

7496 20090901-0028 Ulrich Merten

Vextir/Interests

152.986

114.386

SB

7497 20091222-0584 Robin Bastian

Vextir/Interests

152.994

118.952

SB

7498 20091218-0382 Sylvia Dettmer

Vextir/Interests

153.008

73.967

SB

7499 20091222-0100 Denny Reeh

Vextir/Interests

153.021

58.410

SB

7500 20100102-0117 Helmut-Wilheim Hornbergs

Vextir/Interests

153.070

115.276

SB

7501 20100106-1659 Nicole Mund

Vextir/Interests

153.124

41.668

SB

7502 20091221-0096 Dirk Heidmeyer

Vextir/Interests

153.124

111.832

SB

7503 20091223-0058 Hubert Kuboth

Vextir/Interests

153.146

18.649

SB

7504 20091002-0031 Matthias Fiebrich

Vextir/Interests

153.153

118.943

SB

7505 20091217-0340 Peter Jung

Vextir/Interests

153.224

72.131

SB

7506 20100102-0806 Renata Lux-Stephan

Vextir/Interests

153.231

122.052

SB

7507 20100104-1907 Hendrik Lachmann

Vextir/Interests

153.238

73.541

SB

7508 20091112-0053 Birgitte Schenn Pansing

Vextir/Interests

153.245

7509 20100105-0252 Gisela Lamers

Vextir/Interests

153.305

72.437

SB

7510 20090904-0051 Guido Schins

Vextir/Interests

153.327

115.594

SB

7511 20091201-0050 Olaf Neitzel

Vextir/Interests

153.380

111.431

SB

7512 20100104-0951 Ondrej Spacek

Vextir/Interests

153.382

113.917

SB

7513 20100102-0895 Birgit Fortkamp

Vextir/Interests

153.421

120.016

SB

7514 20091222-1059 Joachim Heinzelmann

Vextir/Interests

153.444

122.196

SB

7515 20091209-0077 Eckhard Schwarz

Vextir/Interests

153.463

117.383

SB

7516 20091220-0931 Monika Jung

Vextir/Interests

153.468

23.665

SB

7517 20091223-0532 Elisabeth Kronenberg

Vextir/Interests

153.481

75.048

SB

7518 20100102-0846 Ronny Keller

Vextir/Interests

153.500

110.844

SB

7519 20100104-0483 Klaus Oelrichs

Vextir/Interests

153.541

116.249

SB

7520 20091213-0085 Horst Feuge

Vextir/Interests

153.542

153.542

SB

7521 20090929-0001 Magdalena Schifferer

Vextir/Interests

153.559

110.732

SB

7522 20091222-0587 Ralf Eichorn

Vextir/Interests

153.563

72.960

SB

7523 20091221-0652 Matthias Hachinger

Vextir/Interests

153.575

123.264

SB

7524 20091221-1298 Bernd Neddermann

Vextir/Interests

153.591

115.821

SB

7525 20091208-0157 Wolfgang Engels

Vextir/Interests

153.629

134.511

SB

7526 20100104-1682 Oliver Machost

Vextir/Interests

153.674

122.732

SB

7527 20091124-0069 Alois Kirzdörfer

Vextir/Interests

153.679

7528 20091221-1280 Martin Grohe

Vextir/Interests

153.698

56.203

SB

7529 20091127-0006 Markus Krasser

Vextir/Interests

153.700

114.701

SB

7530 20100102-0488 Sabine Glas

Vextir/Interests

153.725

61.202

SB

7531 20100104-1505 Horst Dieter Fuhrmann

Vextir/Interests

153.745

115.169

SB

7532 20091216-0229 Manfred Radke

Vextir/Interests

153.769

153.769

SB

7533 20091215-0345 Florian Tausch

Vextir/Interests

153.788

126.476

SB

7534 20091218-0622 Ronny Kirschen

Vextir/Interests

153.827

59.990

SB

7535 20091218-0260 Thomas Grimm

Vextir/Interests

153.849

108.634

SB

7536 20090901-0056 Johannes Lubosch

Vextir/Interests

153.857

56.203

SB

7537 20100102-0685 Yvonne Rettenmaier

Vextir/Interests

153.889

118.419

SB

7538 20091215-0169 Stephan Gregor

Vextir/Interests

153.971

153.971

SB

7539 20091217-0157 Sigrid Stroh

Vextir/Interests

153.979

122.187

SB

7540 20091124-0013 Hans-Joachim Tietze

Vextir/Interests

153.989

124.870

SB

7541 20091127-0116 Leyla Aktug

Vextir/Interests

154.040

121.842

SB

7542 20091130-0008 Semun Aktug

Vextir/Interests

154.040

121.842

SB

7543 20091216-0029 Ralf Lindl

Vextir/Interests

154.047

12.432

SB

7544 20091215-0156 Birgitte Gebhard-Anic

Vextir/Interests

154.060

85.421

SB

7545 20100110-0069 Annette Tils

Vextir/Interests

154.169

55.607

SB

7546 20091224-0269 Rita Roessing

Vextir/Interests

154.229

118.363

SB

7547 20091106-0131 Hans-Joachim Alpers

Vextir/Interests

154.251

120.196

SB

7548 20100103-0259 Philipp Wolk

Vextir/Interests

154.253

67.702

SB

7549 20091027-0061 Ernst Antonius Möllers

Vextir/Interests

154.294

7550 20091216-0097 Christoph Hillebrecht

Vextir/Interests

154.304

7551 20100110-0072 Reinhard Schüren

Vextir/Interests

154.314

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7495 20091104-0039 Ingrid Marella

Bls 133 of 514

H

84.992

H

35.085

508

H

H
H
74.864

SB

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

154.314

128.403

SB

7553 20090903-0083 Marianne Limmer

Vextir/Interests

154.392

154.392

SB

7554 20091112-0033 Christian Godelmann

Vextir/Interests

154.399

130.926

SB

7555 20091026-0122 Anke Stabenau

Vextir/Interests

154.449

128.943

SB

7556 20091221-0058 Jochen Vees

Vextir/Interests

154.456

58.125

SB

7557 20091217-0127 Daniel Garbe

Vextir/Interests

154.460

63.092

SB

7558 20091227-0171 Heinrich Schmid

Vextir/Interests

154.519

120.749

SB

7559 20091228-0620 Birgitta Meier

Vextir/Interests

154.526

7560 20100105-1090 Gerd Schütz

Vextir/Interests

154.578

121.644

SB

7561 20091117-0136 Bettina muller

Vextir/Interests

154.627

118.412

SB

7562 20091222-1103 Elena Rub

Vextir/Interests

154.647

122.196

SB

7563 20091112-0017 Birgit Gerum

Vextir/Interests

154.663

126.403

SB

7564 20091220-0724 Wolfgang Blassing

Vextir/Interests

154.666

10.973

SB

7565 20091218-0323 Kirsten Melanie Schweigard

Vextir/Interests

154.676

59.967

SB

7566 20091210-0073 Karl Friedrich

Vextir/Interests

154.676

104.970

SB

7567 20091210-0074 Maria Luise Karl

Vextir/Interests

154.676

104.970

SB

7568 20091006-0027 Reinhard Thimm

Vextir/Interests

154.693

108.065

SB

7569 20091215-0054 Grazyna Stepniak

Vextir/Interests

154.712

47.985

SB

7570 20100105-0215 Johanna Schultheiss

Vextir/Interests

154.785

120.221

SB

7571 20100102-0186 Maria Sophia Krall

Vextir/Interests

154.845

114.701

SB

7572 20091220-0177 Klaus Krugerke

Vextir/Interests

154.845

114.701

SB

7573 20091221-0008 Gerhard Kraft

Vextir/Interests

154.845

114.701

SB

7574 20090908-0194 Konrad Traeger

Vextir/Interests

154.845

115.274

SB

7575 20090921-0061 Michael Schmid

Vextir/Interests

154.845

112.406

SB

7576 20091209-0127 Sylvia Jager

Vextir/Interests

154.889

124.085

SB

7577 20091112-0037 Walburga Blumenkamp

Vextir/Interests

154.922

123.130

SB

7578 20091218-0619 Norbert Grätz

Vextir/Interests

154.967

74.937

SB

7579 20091227-0733 Holata Volker

Vextir/Interests

154.976

7580 20091221-0906 Sonja Klinkhammer

Vextir/Interests

155.047

122.612

SB

7581 20091105-0078 Wolf Feldmann

Vextir/Interests

155.049

61.239

SB

7582 20091221-0999 Silke Meyer

Vextir/Interests

155.065

61.936

SB

7583 20091223-0380 Marco Schuchert

Vextir/Interests

155.067

75.416

SB

7584 20091227-0104 Cristian Marx

Vextir/Interests

155.086

74.040

SB

7585 20090918-0034 Constans lehmann

Vextir/Interests

155.086

116.466

SB

7586 20090929-0063 Wolfgang Heidenreich

Vextir/Interests

155.109

152.701

SB

7587 20100104-0322 Thomas Lindenlaub

Vextir/Interests

155.118

125.592

SB

7588 20100105-0358 Ulrich Schulze

Vextir/Interests

155.128

7589 20091223-0387 Helmut Rauter

Vextir/Interests

155.142

119.776

SB

7590 20091221-0835 Bürkhard Hüller

Vextir/Interests

155.157

61.784

SB

7591 20091227-0714 Silke Anders

Vextir/Interests

155.184

123.538

SB

7592 20090914-0227 Rainer Toderke

Vextir/Interests

155.184

124.538

SB

7593 20091020-0029 Martin Jausel

Vextir/Interests

155.189

122.196

SB

7594 20091227-0210 Hartmut Lange

Vextir/Interests

155.218

58.501

SB

7595 20091125-0161 Luis Carlos Durarte do Coito

Vextir/Interests

155.238

123.238

SB

7596 20090914-0198 Andreas Meyr

Vextir/Interests

155.289

122.597

SB

7597 20091223-0099 Björn Parlesak

Vextir/Interests

155.319

77.533

SB

7598 20100105-0007 Joerg Scheele

Vextir/Interests

155.351

13.909

SB

7599 20091216-0045 Roswitha Gern

Vextir/Interests

155.370

75.135

SB

7600 20090911-0130 Wolfgang Preusser

Vextir/Interests

155.419

115.274

SB

7601 20100102-0982 Thomas Hümpel

Vextir/Interests

155.512

59.706

SB

7602 20100102-0866 Gudrun Schäuble

Vextir/Interests

155.610

7603 20091215-0033 Mark Kopp

Vextir/Interests

155.629

125.298

SB

7604 20091227-0808 Bernd Küpper

Vextir/Interests

155.641

74.739

SB

7605 20091216-0291 Robert Seifert

Vextir/Interests

155.641

29.861

SB

7606 20091218-0425 Elisabeth Kienitz

Vextir/Interests

155.675

130.153

SB

7607 20091220-0604 Norbert Maciossek

Vextir/Interests

155.687

19.758

SB

7608 20091227-0706 Manfred Anders

Vextir/Interests

155.692

124.046

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7552 20091215-0437 Hermann Briese

Bls 134 of 514

1.692

36.552

H

H

H

SB

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK

113 gr. / Art. 113

114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

155.692

118.412

SB

7610 20091216-0009 Tony Köhler

Vextir/Interests

155.709

62.200

SB

7611 20091006-0005 Rosemarie Schuttlöffel

Vextir/Interests

155.744

119.177

SB

7612 20091218-0420 Patric Ruedinger

Vextir/Interests

155.766

123.485

SB

7613 20100104-0187 Gerhard Haaf

Vextir/Interests

155.786

7614 20091221-0660 Carina Ehl

Vextir/Interests

155.991

120.304

SB

7615 20091215-0275 Borkenstein, Joachim

Vextir/Interests

156.015

106.671

SB

7616 20091227-0370 Elmar Linnemann

Vextir/Interests

156.040

75.466

SB

7617 20091220-0470 Hartmann Christopher

Vextir/Interests

156.040

121.685

SB

7618 20091220-0302 Rene Meissner

Vextir/Interests

156.067

127.649

SB

7619 20091221-0703 Michael Rosina

Vextir/Interests

156.091

127.728

SB

7620 20091111-0038 Lars Pralle

Vextir/Interests

156.108

126.851

SB

7621 20091223-0019 Gabriele Kaczmarczyk

Vextir/Interests

156.127

7622 20100105-0254 Jörn vom Bruch

Vextir/Interests

156.151

120.899

SB

7623 20091127-0086 Jaich Robert

Vextir/Interests

156.208

128.720

SB

7624 20091215-0456 Ulf Kruger

Vextir/Interests

156.230

7625 20100105-0432 Hans Jörg Brühl

Vextir/Interests

156.301

125.999

SB

7626 20090909-0061 Erika Issig

Vextir/Interests

156.357

124.565

SB

7627 20091221-0669 Julian Ehl

Vextir/Interests

156.380

119.338

SB

7628 20091123-0022 Kai Ulrich

Vextir/Interests

156.392

118.393

SB

7629 20091218-0353 Ingrid Kraling

Vextir/Interests

156.419

77.325

SB

7630 20091221-0395 Wolf-R Gardik-Karda

Vextir/Interests

156.433

14.594

SB

7631 20091201-0026 Volker Geering

Vextir/Interests

156.446

128.713

SB

7632 20091222-0479 Bjorn Holland

Vextir/Interests

156.473

61.012

SB

7633 20091117-0027 Siegmar Kilian

Vextir/Interests

156.489

124.618

SB

7634 20091106-0042 Sabine Petke

Vextir/Interests

156.497

53.565

SB

7635 20100104-0221 Stefan Deck

Vextir/Interests

156.531

25.298

SB

7636 20090907-0157 Erika Eschweiler

Vextir/Interests

156.565

115.848

SB

7637 20091102-0025 Kai Freitag

Vextir/Interests

156.568

128.943

SB

7638 20100105-0457 Thomas Mohl

Vextir/Interests

156.602

75.487

SB

7639 20100104-0413 Christian Mühlendyck

Vextir/Interests

156.614

136.653

SB

7640 20090923-0151 Evelyn Ehrhardt

Vextir/Interests

156.748

113.687

SB

7641 20091216-0382 Thomas Nitsche

Vextir/Interests

156.793

122.803

SB

7642 20091127-0120 Werner Seidel

Vextir/Interests

156.802

62.013

SB

7643 20091127-0027 Michael Langhammer

Vextir/Interests

156.815

122.736

SB

7644 20091215-0462 Cilli Vedova

Vextir/Interests

156.824

123.279

SB

7645 20091222-0466 Elisabeth Rösker

Vextir/Interests

156.849

57.315

SB

7646 20090923-0011 Bernd Patzel

Vextir/Interests

156.876

123.707

SB

7647 20091217-0551 Werner Denzler

Vextir/Interests

156.924

58.449

SB

7648 20100106-0271 Ludger Huntemann

Vextir/Interests

156.941

125.149

SB

7649 20091217-0433 Barbara Neumann

Vextir/Interests

156.946

121.148

SB

7650 20090914-0196 Horst Kazinski

Vextir/Interests

156.952

114.628

SB

7651 20090907-0214 Klaus-Peter Schmidt

Vextir/Interests

156.956

115.053

SB

7652 20091218-0552 Christina Ullrich (verh. Sorg)

Vextir/Interests

156.974

2.725

SB

7653 20100102-0057 Wolfgang Grundmeier

Vextir/Interests

157.067

35.743

SB

7654 20100103-0082 Eva Langmann-Rutkowski

Vextir/Interests

157.125

132.065

SB

7655 20100102-0244 Axel Scheel-Siebenborn

Vextir/Interests

157.139

116.774

SB

7656 20100105-0354 Monika Heller

Vextir/Interests

157.181

137.420

SB

7657 20091216-0028 Ralf Künzel

Vextir/Interests

157.191

57.856

SB

Vextir/Interests

157.215

120.629

SB

Vextir/Interests

157.215

63.630

SB

7660 20091216-0072 Gerhard Ulbrich

Vextir/Interests

157.233

122.196

SB

7661 20091221-1082 Helmut Wolter

Vextir/Interests

157.249

76.057

SB

7662 20100102-0073 Knud Werner

Vextir/Interests

157.342

75.534

SB

7663 20091228-0049 Elke Langenberger

Vextir/Interests

157.377

117.870

SB

7664 20100105-0080 Gabriele Struhlik

Vextir/Interests

157.384

95.615

SB

Alexandra Nicole Margarete StapfDick
7659 20091028-0021 VWF Vogelbacher
7658 20091124-0041

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7609 20100105-0663 Steve Muller

Bls 135 of 514

H

H
1

H

1.413

4.402
36.552

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

157.387

7.659

SB

7666 20091112-0040 Grasmuck Bernhard

Vextir/Interests

157.426

104.263

SB

7667 20091221-1294 Laura Kalidis

Vextir/Interests

157.458

67.391

SB

7668 20091207-0196 Swen van Hauten

Vextir/Interests

157.462

116.307

SB

7669 20100104-0658 Lutz König

Vextir/Interests

157.526

57.315

SB

7670 20091216-0080 Juliana Niederbühl

Vextir/Interests

157.541

122.506

SB

7671 20090907-0085 Gustav Dost

Vextir/Interests

157.634

115.374

SB

7672 20091201-0096 Stefan Göddertz

Vextir/Interests

157.678

32.501

SB

7673 20091208-0114 Alexander Till

Vextir/Interests

157.679

121.726

SB

7674 20091227-0753 Markus Küpper

Vextir/Interests

157.743

60.706

SB

7675 20090922-0069 Heide Lore Natel

Vextir/Interests

157.771

124.306

SB

7676 20091218-0347 Michael Gauglitz

Vextir/Interests

157.800

76.754

SB

7677 20100105-0135 Annlie Jacob

Vextir/Interests

157.871

123.788

SB

7678 20100105-0677 Joachim Breuer

Vextir/Interests

157.892

117.615

SB

7679 20091227-0698 Steffen Mueller

Vextir/Interests

157.892

63.593

SB

7680 20100104-0968 Daniel Schleicher

Vextir/Interests

157.983

132.265

SB

7681 20091208-0156 Harald Morbitzer

Vextir/Interests

158.039

123.176

SB

7682 20091210-0045 Harold Morbitzer

Vextir/Interests

158.039

123.176

SB

7683 20091126-0103 André Kroll

Vextir/Interests

158.041

101.420

SB

7684 20091218-0360 Manfred Katgely

Vextir/Interests

158.044

56.233

SB

7685 20091231-0262 Elisabeth Cloppenburg

Vextir/Interests

158.049

121.104

SB

7686 20091002-0061 Gunker Kandlbinder

Vextir/Interests

158.061

61.931

SB

7687 20091215-0478 Peter Schubert

Vextir/Interests

158.063

114.628

SB

7688 20091227-0244 Thomas Tobian

Vextir/Interests

158.073

134.749

SB

7689 20091220-0468 Gisela Heidinger

Vextir/Interests

158.152

7690 20091222-0150 Tobias Bräutigam

Vextir/Interests

158.189

46.608

SB

7691 20091222-0193 Annegret Beuth

Vextir/Interests

158.213

542

SB

7692 20091125-0102 Jens Becker

Vextir/Interests

158.223

138.838

SB

7693 20090901-0032 Roswitha Merd

Vextir/Interests

158.223

22.161

SB

7694 20091002-0017 Wolfgang Hull

Vextir/Interests

158.230

83.149

SB

7695 20091218-0369 Silvio Janichen

Vextir/Interests

158.288

60.017

SB

7696 20090928-0070 Alexandra Grimm

Vextir/Interests

158.296

123.804

SB

7697 20091001-0018 Mathias Litzendorff

Vextir/Interests

158.327

132.482

SB

7698 20100105-0502 Eberhard Mohr

Vextir/Interests

158.372

120.436

SB

7699 20100102-0729 Gerhard Reus

Vextir/Interests

158.399

72.275

SB

7700 20091217-0531 Klaus Ortmann

Vextir/Interests

158.420

126.875

SB

7701 20091220-0968 Tilman von Schaewen

Vextir/Interests

158.420

132.456

SB

7702 20091214-0235 Antonius Woltering

Vextir/Interests

158.423

126.000

SB

7703 20091215-0091 Dieter Kunzenbacher

Vextir/Interests

158.428

118.952

SB

7704 20090907-0070 Joachim Lerch

Vextir/Interests

158.525

7705 20091221-0001 Heidemarie Wisse

Vextir/Interests

158.606

129.412

SB

7706 20091215-0393 Günther Steinbach

Vextir/Interests

158.660

75.155

SB

7707 20091222-0756 Boris Kogan

Vextir/Interests

158.667

61.156

SB

7708 20091221-0824 Paul-Heinz Weidmann

Vextir/Interests

158.679

131.375

SB

7709 20091222-1021 Joachim Fleer

Vextir/Interests

158.694

126.291

SB

7710 20091224-0117 Thomas Beigl

Vextir/Interests

158.697

125.083

SB

7711 20090923-0140 Wolfgang Wachsmuth

Vextir/Interests

158.706

48.950

SB

7712 20091228-0018 Mr. Hans Joachim Hampel

Vextir/Interests

158.731

34.266

SB

7713 20091216-0273 Valery Saroka

Vextir/Interests

158.799

16.816

SB

7714 20091005-0003 Robert Harti

Vextir/Interests

158.839

47.012

SB

7715 20100105-0065 German Wenig

Vextir/Interests

158.893

60.650

SB

7716 20091109-0061 Yi Wang

Vextir/Interests

158.924

122.165

SB

7717 20091218-0710 Jens Steidtner

Vextir/Interests

158.951

28.945

SB

7718 20091218-0212 Lars Petersen

Vextir/Interests

158.997

158.289

SB

7719 20100104-1956 Andreas Schwab

Vextir/Interests

159.003

124.899

SB

7720 20100104-0204 Thomas Benke

Vextir/Interests

159.042

57.586

SB

7721 20091228-0532 Will Hocker

Vextir/Interests

159.054

123.277

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7665 20091227-0291 Konstanze Jahne

Bls 136 of 514

H

H

99.847

2.352

37.009

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

159.076

7723 20091224-0173 Heike Dröttboom

Vextir/Interests

159.164

70.610

SB

7724 20091224-0313 Andreas Dröttboom

Vextir/Interests

159.164

70.610

SB

7725 20100104-0326 Gerolld und Barbara Kress

Vextir/Interests

159.208

5.947

SB

7726 20100102-0340 Gerold und Barbara Kress

Vextir/Interests

159.208

5.947

SB

7727 20091221-1259 Herbert Blöss

Vextir/Interests

159.212

61.309

SB

7728 20091224-0050 Detlev Schubert

Vextir/Interests

159.232

77.044

SB

7729 20091125-0001 Christian Lentner

Vextir/Interests

159.245

27.977

SB

7730 20091215-0303 Johannes Horstmann

Vextir/Interests

159.274

45.051

SB

7731 20100103-0019 Horst Wapler

Vextir/Interests

159.313

159.313

SB

7732 20091220-0107 Maximilian Hagel

Vextir/Interests

159.313

22.702

SB

7733 20091220-0099 Phillip Hagel

Vextir/Interests

159.313

22.159

SB

7734 20091228-0648 Josef Merkle

Vextir/Interests

159.355

7735 20100102-0542 Dietmar Lorenz

Vextir/Interests

159.357

159.357

SB

7736 20090907-0324 Irmtraud Heinz-Bacher

Vextir/Interests

159.357

7737 20090916-0120 Wolf Stahl

Vextir/Interests

159.358

127.487

SB

7738 20091127-0008 Lenz Kersten

Vextir/Interests

159.359

122.196

SB

7739 20091220-0283 Michael Rothhaar

Vextir/Interests

159.374

77.115

SB

7740 20091204-0145 Marc-Christian Hansel

Vextir/Interests

159.415

124.904

SB

7741 20091216-0341 Markus Deubel

Vextir/Interests

159.472

77.164

SB

7742 20091220-0832 Anja Stephan

Vextir/Interests

159.543

62.018

SB

7743 20091222-0268 Ralf Haberern

Vextir/Interests

159.564

108.664

SB

7744 20091106-0032 Ewald Zech

Vextir/Interests

159.581

129.078

SB

7745 20091220-0252 Klaus Hofmann

Vextir/Interests

159.611

64.336

SB

7746 20091111-0089 Miriam Huppertz

Vextir/Interests

159.619

94.904

SB

7747 20091227-0005 Rafael Heik

Vextir/Interests

159.665

60.676

SB

7748 20100102-0735 Roswitha Dressel

Vextir/Interests

159.696

67.232

SB

7749 20091220-0893 Peter Altmann

Vextir/Interests

159.709

61.786

SB

7750 20091222-0491 Annette Schaffer

Vextir/Interests

159.724

45.562

SB

7751 20090925-0032 Siegfried Menne

Vextir/Interests

159.850

7752 20091221-1157 André Hess

Vextir/Interests

159.890

158.772

SB

7753 20100105-1173 Dirk Bolten

Vextir/Interests

159.926

126.395

SB

7754 20100105-0214 Inge Hoffmann

Vextir/Interests

159.929

59.476

SB

7755 20091201-0078 Wera Burdenkow

Vextir/Interests

159.936

129.056

SB

7756 20091221-0600 Christian Richter

Vextir/Interests

159.936

61.481

SB

7757 20091215-0502 Ing. R. Lindebeck

Vextir/Interests

159.973

7758 20091220-0221 Tobias Steinberg

Vextir/Interests

160.012

135.254

SB

7759 20091123-0064 Gunter Koch

Vextir/Interests

160.049

120.035

SB

7760 20100102-0557 Dietmar Steude

Vextir/Interests

160.061

30.746

SB

7761 20100105-0259 Katharina Schwalen

Vextir/Interests

160.095

125.978

SB

7762 20100105-0001 Peter Bertram

Vextir/Interests

160.134

32.932

SB

7763 20091217-0346 Roland Schwarz

Vextir/Interests

160.136

115.708

SB

7764 20091215-0496 Thomas Overbeck

Vextir/Interests

160.159

60.828

SB

7765 20091222-0292 Renate Bley

Vextir/Interests

160.178

130.546

SB

7766 20091222-0574 Frans-Heinz Muchowski

Vextir/Interests

160.200

77.523

SB

7767 20091125-0070 Elisabeth Dressen

Vextir/Interests

160.205

126.513

SB

7768 20091216-0502 Claudio Priesnitz

Vextir/Interests

160.220

60.654

SB

7769 20091216-0270 Tilo Petrich

Vextir/Interests

160.229

135.017

SB

7770 20091221-1276 Stephan Bose

Vextir/Interests

160.230

55.013

SB

7771 20091222-0629 Jorg Fischer

Vextir/Interests

160.288

75.905

SB

7772 20091208-0042 Heinz Brandis

Vextir/Interests

160.313

160.313

SB

7773 20091221-0441 Julia Ebenhöch

Vextir/Interests

160.349

114.621

SB

7774 20091222-1008 Bernd Dorsch

Vextir/Interests

160.396

77.619

SB

7775 20091221-0291 Gustav Kratz

Vextir/Interests

160.413

63.974

SB

7776 20100104-1913 Barbara Buller

Vextir/Interests

160.420

160.420

SB

7777 20100104-1921 Helmut Buller

Vextir/Interests

160.420

160.420

SB

7778 20091216-0265 Udo Hees

Vextir/Interests

160.444

115.176

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7722 20100105-0754 Rohr, Wolfgang

Bls 137 of 514

H

1.692

36.552

H
H

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

160.477

100.963

SB

7780 20091001-0024 Otto Schnachtenberger

Vextir/Interests

160.498

54.017

SB

7781 20090908-0099 Eck Gunter

Vextir/Interests

160.557

23.669

SB

7782 20091220-0563 Rottraut Gratz

Vextir/Interests

160.562

77.702

SB

7783 20100102-0731 Edwin Herrmann

Vextir/Interests

160.565

60.979

SB

7784 20100104-1516 Frieder Kubasch

Vextir/Interests

160.603

122.196

SB

7785 20091221-0028 Wolfgang Leffler

Vextir/Interests

160.626

56.447

SB

7786 20091222-0602 Hans-Jürgen Klinzing

Vextir/Interests

160.628

160.087

SB

7787 20091130-0030 Manfred Eberhardt

Vextir/Interests

160.640

23.242

SB

7788 20090909-0120 Birk Klemm

Vextir/Interests

160.675

118.466

SB

7789 20100105-0447 Heiko Bihr

Vextir/Interests

160.689

160.689

SB

7790 20090916-0034 Geerd BuB

Vextir/Interests

160.765

92.004

SB

7791 20090922-0145 Thomas Eule

Vextir/Interests

160.769

121.566

SB

7792 20091221-0369 Heike Neumann

Vextir/Interests

160.836

76.754

SB

7793 20091222-1084 Martin Gerken

Vextir/Interests

160.850

77.844

SB

7794 20091106-0097 Helma Schafer

Vextir/Interests

160.885

125.628

SB

7795 20100104-1357 Andreas Wolf.

Vextir/Interests

160.892

100.335

SB

7796 20091209-0090 Werner Bucholski

Vextir/Interests

160.928

7797 20091001-0034 Ingrid Krug

Vextir/Interests

160.946

122.196

SB

7798 20091116-0072 Gerhard krug

Vextir/Interests

160.946

122.196

SB

7799 20091224-0248 Roland Hametner

Vextir/Interests

160.953

128.019

SB

7800 20091019-0046 Jochen Philipp

Vextir/Interests

160.972

73.788

SB

7801 20100102-0634 Michael Mayer

Vextir/Interests

161.004

54.795

SB

7802 20091216-0278 Hermann Wunner

Vextir/Interests

161.016

61.370

SB

7803 20100102-0264 Marion Gärtner

Vextir/Interests

161.107

156.248

SB

7804 20091230-0047 Wolfgang Ohm

Vextir/Interests

161.124

120.923

SB

7805 20091214-0238 Holger Schöppenthau

Vextir/Interests

161.149

123.277

SB

7806 20100105-0462 Birgit Wahlich

Vextir/Interests

161.215

132.465

SB

7807 20091216-0221 Florian Rudd

Vextir/Interests

161.225

66.265

SB

7808 20091227-0667 Marc Ilg

Vextir/Interests

161.230

127.640

SB

7809 20090923-0083 Marina Schönefeld

Vextir/Interests

161.295

77.692

SB

7810 20100105-1025 Rosset Barbara

Vextir/Interests

161.301

13.784

SB

7811 20091220-0336 Thomas Farber

Vextir/Interests

161.307

22.743

SB

7812 20091209-0186 Christine Stauber

Vextir/Interests

161.373

134.685

SB

7813 20100104-1667 Ralf Ellermann

Vextir/Interests

161.374

134.925

SB

7814 20091217-0335 Joerg Hartmann

Vextir/Interests

161.381

7815 20091215-0245 Alexandra Risse

Vextir/Interests

161.393

71.376

SB

7816 20091130-0023 Uwe Hofmann

Vextir/Interests

161.410

125.311

SB

7817 20091227-0847 Ilja Barskiy

Vextir/Interests

161.439

65.605

SB

7818 20091027-0027 Ragnar Teutsch

Vextir/Interests

161.445

149.087

SB

7819 20090928-0041 Jörg Geier

Vextir/Interests

161.483

7820 20100104-0911 Joachim Germanus

Vextir/Interests

161.535

127.946

SB

7821 20091224-0306 Tom Schuchardt

Vextir/Interests

161.544

77.837

SB

7822 20091220-0984 Rudolf Mehler

Vextir/Interests

161.547

126.598

SB

7823 20091227-0037 Helge Doering

Vextir/Interests

161.564

61.099

SB

7824 20100104-0126 Karla Krassowky

Vextir/Interests

161.615

20.812

SB

7825 20091220-0438 Jan Nowak

Vextir/Interests

161.652

135.012

SB

7826 20090909-0104 Tilo Wintergerst

Vextir/Interests

161.662

111.551

SB

7827 20091221-0556 Christl Moritz

Vextir/Interests

161.687

115.217

SB

7828 20091220-0422 Gunter Moritz

Vextir/Interests

161.687

115.217

SB

7829 20100104-0921 Manuela Eckardt

Vextir/Interests

161.699

7830 20091227-0993 Renate Baltus

Vextir/Interests

161.728

114.127

SB

7831 20091213-0061 Elmar Schulte

Vextir/Interests

161.731

126.520

SB

7832 20091221-0777 Melanie Hofer

Vextir/Interests

161.740

63.681

SB

7833 20090907-0295 Katharina Jeschke

Vextir/Interests

161.750

43.539

SB

7834 20100104-1884 Cornelia Wolff

Vextir/Interests

161.769

131.490

SB

7835 20091216-0095 Volker Walpuski

Vextir/Interests

161.777

42.839

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7779 20090930-0015 Vera Fritz

Bls 138 of 514

33.902

H
3.223.654

32.831

36.552

H

H

H
1.692

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

161.784

80.892

SB

7837 20100104-0822 Peter Hempel

Vextir/Interests

161.865

84.013

SB

7838 20100104-1618 Achim Schwanke

Vextir/Interests

161.879

59.205

SB

7839 20091227-0209 Thomas Böttcher

Vextir/Interests

161.882

126.313

SB

7840 20091222-1093 Akarca Ertan

Vextir/Interests

161.885

78.352

SB

7841 20091111-0090 Nills Jordan

Vextir/Interests

161.909

120.004

SB

7842 20100105-0900 Michael Wiesner

Vextir/Interests

161.953

123.876

SB

7843 20091229-0889 Stephan Grandi

Vextir/Interests

162.014

125.362

SB

7844 20091231-0139 Thomas Urban

Vextir/Interests

162.055

128.735

SB

7845 20090924-0095 Sven Dathe

Vextir/Interests

162.055

7846 20100102-0954 Christopher Kalinasch

Vextir/Interests

162.075

29.922

SB

7847 20091106-0006 Sebastian Delker

Vextir/Interests

162.114

161.574

SB

7848 20091228-0643 Barbara Merkle

Vextir/Interests

162.116

7849 20091216-0176 Almut Perrey

Vextir/Interests

162.149

80.157

SB

7850 20100104-0894 Andreas Oczko

Vextir/Interests

162.285

27.339

SB

7851 20091220-0781 Florian Roth

Vextir/Interests

162.305

67.301

SB

7852 20090929-0010 Kalus Rafael

Vextir/Interests

162.349

64.086

SB

7853 20090921-0152 Axel Schwarzer

Vextir/Interests

162.412

130.974

SB

7854 20091126-0048 Alfred Schulte

Vextir/Interests

162.427

130.146

SB

7855 20100102-0977 Stefan Groch

Vextir/Interests

162.501

130.515

SB

7856 20091227-0124 Jürgen Thelen

Vextir/Interests

162.527

126.708

SB

7857 20091214-0060 Eva Wenzel

Vextir/Interests

162.535

17.688

SB

7858 20100104-1620 Meike Heier

Vextir/Interests

162.540

129.512

SB

7859 20091224-0146 Siegmund Walczak

Vextir/Interests

162.554

128.385

SB

7860 20091217-0166 Carmen Valentin

Vextir/Interests

162.559

23.335

SB

7861 20090929-0020 Marita Melzer

Vextir/Interests

162.581

17.189

SB

7862 20091116-0104 Roland Trumpp

Vextir/Interests

162.644

32.578

SB

7863 20091130-0034 Johann Muller

Vextir/Interests

162.655

133.808

SB

7864 20100105-0770 Frank Gersbacher

Vextir/Interests

162.674

128.897

SB

7865 20091230-0222 Martina Müller

Vextir/Interests

162.806

123.489

SB

7866 20091201-0101 Jens Kluh

Vextir/Interests

162.820

125.978

SB

7867 20100103-0108 Klaus Trusch

Vextir/Interests

162.860

78.409

SB

7868 20100105-0275 Bärbel Flaschel

Vextir/Interests

162.904

31.499

SB

7869 20090826-0015 Herbert Kerschreiter

Vextir/Interests

162.980

161.990

SB

7870 20100104-1409 Norbert Kühr

Vextir/Interests

162.992

12.139

SB

7871 20091218-0388 Michael Schelske

Vextir/Interests

163.016

19.463

SB

7872 20091222-1029 Peter Schultes

Vextir/Interests

163.023

51.910

SB

7873 20091222-0332 Carsten Reisner

Vextir/Interests

163.036

78.925

SB

7874 20091221-0959 Marcus Grossmann

Vextir/Interests

163.040

76.219

SB

7875 20100105-0711 Rudolf Alfred Schmitt

Vextir/Interests

163.075

131.735

SB

7876 20100105-0725 Wilma Kneer

Vextir/Interests

163.075

131.735

SB

7877 20100105-0466 Karsten Dawedeit

Vextir/Interests

163.094

128.207

SB

7878 20091125-0160 Bettina Usedom

Vextir/Interests

163.138

131.869

SB

7879 20091125-0129 Bernd Weber

Vextir/Interests

163.146

97.358

SB

7880 20100103-0445 Marcus Kemper

Vextir/Interests

163.182

120.052

SB

7881 20091227-0561 Frank Fuhrmann

Vextir/Interests

163.192

59.946

SB

7882 20091222-0235 Gerda Schneider

Vextir/Interests

163.212

112.370

SB

7883 20100104-0519 Jörg Mahler

Vextir/Interests

163.229

128.750

SB

7884 20100104-1122 Askan Schultze Mosgau

Vextir/Interests

163.236

77.387

SB

7885 20091221-0440 Detlef Klose

Vextir/Interests

163.270

40.062

SB

7886 20091216-0421 Heiko Nowak

Vextir/Interests

163.307

7887 20091218-0612 Christa Topel

Vextir/Interests

163.307

130.307

SB

7888 20091224-0069 Heinz Jentzsch

Vextir/Interests

163.326

160.956

SB

7889 20091116-0091 Annemarie Böhrer

Vextir/Interests

163.337

125.438

SB

7890 20090924-0119 Wamser Reinhard

Vextir/Interests

163.427

150.077

SB

7891 20091111-0004 Karl Keis

Vextir/Interests

163.463

133.646

SB

7892 20100102-0014 Dirk Freudenberg

Vextir/Interests

163.480

129.329

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7836 20090909-0062 Babett Frank

Bls 139 of 514

H
33.369
1.692

119.047

36.552

H

3.039.694

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

163.518

129.370

SB

7894 20091221-0946 Eduard Gabrich

Vextir/Interests

163.532

127.818

SB

7895 20091207-0210 Christian Berger

Vextir/Interests

163.549

124.870

SB

7896 20091223-0217 Werner Biemel

Vextir/Interests

163.568

7897 20100104-1805 helmut Deichmeier

Vextir/Interests

163.568

61.639

SB

7898 20091216-0309 Simon Romey

Vextir/Interests

163.676

62.556

SB

7899 20090914-0024 Ulrich Egle

Vextir/Interests

163.713

131.072

SB

7900 20091220-0103 Jörg Schaub

Vextir/Interests

163.744

59.340

SB

7901 20091216-0325 Katrin Mueller

Vextir/Interests

163.750

11.081

SB

7902 20090908-0043 Ronald Harder

Vextir/Interests

163.777

132.030

SB

7903 20091020-0103 Lisbeth Melchers

Vextir/Interests

163.782

143.714

SB

7904 20091223-0423 Michael Weise

Vextir/Interests

163.794

29.192

SB

7905 20090903-0076 Werner Deboy

Vextir/Interests

163.815

130.229

SB

7906 20100102-0996 Andreas Hoffmann

Vextir/Interests

163.816

163.816

SB

7907 20091221-0680 Christina Krahe

Vextir/Interests

163.821

62.837

SB

7908 20091222-0152 Carmen Lechner

Vextir/Interests

163.862

42.967

SB

7909 20091218-0775 Angelika Maria Baumwald

Vextir/Interests

163.903

65.429

SB

7910 20100104-1033 Johannes Keese

Vextir/Interests

163.914

129.764

SB

7911 20100104-1549 Katrin Oestermann

Vextir/Interests

163.933

78.282

SB

7912 20091218-0181 Hans Steitz

Vextir/Interests

163.942

111.189

SB

7913 20091217-0383 Andreas Hecht

Vextir/Interests

163.953

64.475

SB

7914 20090902-0075 Elisabeth Zimmermann

Vextir/Interests

163.984

133.074

SB

7915 20090903-0019 Rolf Zimmermann

Vextir/Interests

163.984

133.074

SB

7916 20100104-0044 Uwe Harhoff

Vextir/Interests

164.011

32.350

SB

7917 20100105-0720 Tobias Elbrandt

Vextir/Interests

164.045

125.601

SB

7918 20091229-0664 Michael Hack

Vextir/Interests

164.077

116.302

SB

7919 20091222-0366 Michael Petrak

Vextir/Interests

164.116

19.197

SB

7920 20091214-0022 Stefan Meier

Vextir/Interests

164.140

132.761

SB

7921 20090910-0161 marc Stuhldreier

Vextir/Interests

164.153

7922 20100104-0915 Uwe Hartmann

Vextir/Interests

164.160

78.623

SB

7923 20091221-1150 Tobia Kausch

Vextir/Interests

164.167

61.936

SB

7924 20100104-0399 Andrea Mohs

Vextir/Interests

164.255

66.903

SB

7925 20100102-0627 Reinhard Strametz

Vextir/Interests

164.263

40.727

SB

7926 20100104-0403 Johann Arnold Richter

Vextir/Interests

164.277

133.382

SB

7927 20091227-0868 Jörg Kaczmarczyk

Vextir/Interests

164.322

70.738

SB

7928 20091223-0559 Christel Kaczmarczyk

Vextir/Interests

164.322

70.269

SB

7929 20091217-0268 Gerlinde Schweiker

Vextir/Interests

164.390

66.611

SB

7930 20090911-0042 Jurgen Wolfgramm

Vextir/Interests

164.422

7931 20091222-0516 Ingrid Landstorfer

Vextir/Interests

164.458

26.217

SB

7932 20100104-1526 Karin Schlöger

Vextir/Interests

164.459

130.844

SB

Vextir/Interests

164.478

128.610

SB

Vextir/Interests

164.478

69.262

SB

7935 20091125-0059 Carl Stephan Irmer

Vextir/Interests

164.522

2.703

SB

7936 20091228-0493 Andreas Post

Vextir/Interests

164.549

131.532

SB

7937 20100104-1869 Ralf Görlich

Vextir/Interests

164.581

120.451

SB

7938 20100104-0558 Lutteroth, Gottfried

Vextir/Interests

164.657

136.646

SB

7939 20100102-0365 Susanne Lang

Vextir/Interests

164.659

127.972

SB

7940 20091222-0033 Martin Krohm

Vextir/Interests

164.668

133.651

SB

7941 20091217-0386 Markus Ebert

Vextir/Interests

164.668

79.173

SB

7942 20100105-0076 Friederike Bock

Vextir/Interests

164.686

61.606

SB

7943 20091123-0082 Sylvia Schaab

Vextir/Interests

164.696

132.167

SB

7944 20100104-0261 Andrea Jahnke

Vextir/Interests

164.705

135.836

SB

7945 20091218-0389 Ditmar Link

Vextir/Interests

164.745

133.023

SB

7946 20091228-0177 Johann Sieron

Vextir/Interests

164.830

79.756

SB

7947 20100104-1855 Wilto Kesternich

Vextir/Interests

164.844

162.222

SB

7948 20091216-0240 Andre Sonder

Vextir/Interests

164.844

11.081

SB

Kristin Lorenz & Hermann
Schierwater
7934 20091220-0418 Mathias Schulze
7933 20100104-0580

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7893 20091231-0192 Eckhard Alberti

Bls 140 of 514

H

3.892

33.932

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

164.844

162.195

SB

7950 20091227-0398 Josef Rangosch

Vextir/Interests

164.855

28.578

SB

7951 20091220-0158 Jurgen Peters

Vextir/Interests

164.874

127.060

SB

7952 20091223-0244 Thomas Spiecker

Vextir/Interests

164.923

141.478

SB

7953 20091221-0379 Eberhard Stimpel

Vextir/Interests

164.930

134.177

SB

7954 20091227-0068 Andreas Gebauer

Vextir/Interests

164.938

79.863

SB

7955 20091224-0160 Christa Burger

Vextir/Interests

164.955

137.728

SB

7956 20091217-0222 Andreas Krollmannn

Vextir/Interests

164.962

56.203

SB

7957 20091103-0007 Sigrid Kuhnert-Buggenhagen

Vextir/Interests

164.972

56.203

SB

7958 20100103-0225 Gunnar Kress

Vextir/Interests

164.999

13.449

SB

7959 20091223-0294 Volkmar Schubert

Vextir/Interests

165.013

35.139

SB

7960 20091215-0110 Andrea Rau

Vextir/Interests

165.013

130.844

SB

7961 20091228-0030 Mr. Bernd Gottschalk

Vextir/Interests

165.026

7962 20091217-0226 Alexander Diner

Vextir/Interests

165.087

65.516

SB

7963 20091019-0009 Hein Dieter Margraf

Vextir/Interests

165.268

132.834

SB

7964 20091125-0058 Fabian Schinz

Vextir/Interests

165.361

18.869

SB

7965 20091223-0304 Sebastian Tillmanns

Vextir/Interests

165.388

63.532

SB

7966 20100105-0452 Ursel Kunte-Aue

Vextir/Interests

165.421

129.332

SB

7967 20100104-0266 Monika Valentin

Vextir/Interests

165.575

20.580

SB

7968 20091126-0024 Gotlinde Metzner

Vextir/Interests

165.673

82.567

SB

7969 20091126-0040 Joachim Metzner

Vextir/Interests

165.673

82.567

SB

7970 20091217-0057 Norbert und Regina Frömken

Vextir/Interests

165.674

40.532

SB

7971 20091103-0008 Sascha Dornbusch

Vextir/Interests

165.732

132.267

SB

7972 20100104-0781 Heinz-Georg Schütte

Vextir/Interests

165.735

129.080

SB

7973 20100103-0078 Rainer Syffus-Längle

Vextir/Interests

165.742

128.540

SB

7974 20091223-0119 Marc Diener

Vextir/Interests

165.747

66.910

SB

7975 20100105-0376 Dirk Lesmeister

Vextir/Interests

165.786

138.134

SB

7976 20090911-0052 Andreas Georg Reif

Vextir/Interests

165.813

136.278

SB

7977 20091221-0994 Alexander Gollwitzer

Vextir/Interests

165.893

81.175

SB

7978 20091009-0082 Steinhauser Horst

Vextir/Interests

165.894

129.759

SB

7979 20091223-0017 Sebastian Dangl

Vextir/Interests

165.896

81.845

SB

7980 20091223-0078 Bayer Luise

Vextir/Interests

165.900

7981 20090908-0044 Ronny Kaden

Vextir/Interests

165.911

136.462

SB

7982 20091214-0099 Wolfgang Faller

Vextir/Interests

165.925

131.752

SB

7983 20091216-0209 Horst Eckers

Vextir/Interests

166.028

80.405

SB

7984 20100105-0881 Franz-Ludwig Oker

Vextir/Interests

166.096

131.925

SB

7985 20091224-0080 Thorsten Peyker

Vextir/Interests

166.133

64.551

SB

7986 20091215-0523 Sören Johansson

Vextir/Interests

166.177

29.940

SB

7987 20091223-0174 Heike Mennike

Vextir/Interests

166.204

129.950

SB

7988 20090907-0072 Oliver Helmut FrieB

Vextir/Interests

166.204

130.349

SB

7989 20091217-0399 Norbert Schlecht

Vextir/Interests

166.214

130.063

SB

7990 20091220-0275 Sonja Wiesmeier

Vextir/Interests

166.258

58.745

SB

7991 20100104-1143 Steffan Freisinger

Vextir/Interests

166.263

132.465

SB

7992 20091223-0366 Hari Hada

Vextir/Interests

166.265

106.771

SB

7993 20091223-0149 Dr. Walter Schmuck

Vextir/Interests

166.299

80.538

SB

7994 20091224-0323 Jochen Briese

Vextir/Interests

166.309

72.759

SB

7995 20090923-0110 Dietmar Zorn

Vextir/Interests

166.311

137.723

SB

7996 20090923-0109 Heide Zorn

Vextir/Interests

166.311

137.723

SB

7997 20091223-0449 Petra Mitschke

Vextir/Interests

166.316

114.127

SB

7998 20091216-0060 Manfred Mroczek

Vextir/Interests

166.353

141.138

SB

7999 20100104-0002 Bernhard Drexler

Vextir/Interests

166.377

133.817

SB

8000 20091208-0123 Stefan Appenburg

Vextir/Interests

166.380

47.836

SB

8001 20100102-0516 Jens Dörine

Vextir/Interests

166.397

131.520

SB

8002 20100104-1688 Maria-Theresia Kunzenbacher

Vextir/Interests

166.409

8003 20091222-0641 Margit Becher

Vextir/Interests

166.439

142.138

SB

8004 20091220-0990 Johannes Keens-von Schaewen

Vextir/Interests

166.455

134.144

SB

8005 20090925-0044 Gerhard Ludwig

Vextir/Interests

166.522

129.630

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

7949 20100104-1870 Birgitt Kesternich

Bls 141 of 514

36.552

4.231

SB

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

166.522

8007 20091214-0278 Uta Giese

Vextir/Interests

166.531

129.760

SB

8008 20091224-0222 Uwe Makowski

Vextir/Interests

166.575

134.973

SB

8009 20091231-0174 Christian Knepper

Vextir/Interests

166.597

8010 20100104-1525 Sieglinde Weinert

Vextir/Interests

166.605

133.599

SB

8011 20100104-1758 Margarete Maria Orths

Vextir/Interests

166.642

132.465

SB

8012 20091224-0285 Ulrike Turner

Vextir/Interests

166.642

132.465

SB

8013 20091216-0195 Franziska Kraemer

Vextir/Interests

166.642

8014 20100105-0612 Stefan Schumann

Vextir/Interests

166.642

129.222

SB

8015 20091209-0040 Christian Lazar

Vextir/Interests

166.642

132.972

SB

8016 20091230-0379 Marie Tolkemit

Vextir/Interests

166.649

132.812

SB

8017 20091215-0058 Norbert Strothmann

Vextir/Interests

166.653

27.581

SB

8018 20100104-1440 Rosemarie Zauner

Vextir/Interests

166.681

17.158

SB

8019 20091124-0159 Katrin Zackor

Vextir/Interests

166.683

127.129

SB

8020 20100104-1250 Lutz Grau

Vextir/Interests

166.688

166.688

SB

8021 20091124-0168 Hans-Werner Fritze

Vextir/Interests

166.736

136.256

SB

8022 20100105-0628 Thomas Michel

Vextir/Interests

166.763

120.035

SB

8023 20100104-0866 Gerhard Ott

Vextir/Interests

166.839

34.921

SB

8024 20091215-0461 Ralf Bergt

Vextir/Interests

166.844

75.409

SB

8025 20100104-1983 Hans Embert

Vextir/Interests

166.861

166.861

SB

8026 20100104-0524 Volker Kurschat Mohs

Vextir/Interests

166.966

66.903

SB

8027 20091222-0728 Ursula Trenschel

Vextir/Interests

167.037

65.441

SB

8028 20100104-0715 Gabriele Lenert

Vextir/Interests

167.049

134.443

SB

8029 20091214-0191 Ulrich Nölle

Vextir/Interests

167.049

74.382

SB

8030 20091224-0382 Thomas kochanek

Vextir/Interests

167.130

62.739

SB

8031 20091217-0259 Reiner Sievers

Vextir/Interests

167.145

144.724

SB

8032 20091007-0030 Rainer Rossi

Vextir/Interests

167.147

133.616

SB

8033 20090909-0070 Erwin Gustov Kotsch

Vextir/Interests

167.181

129.991

SB

8034 20091227-0032 Erwin Gustav Kotsch

Vextir/Interests

167.181

129.991

SB

8035 20091208-0104 Reiner poeschko

Vextir/Interests

167.189

133.006

SB

8036 20100103-0313 Stefan Klär

Vextir/Interests

167.245

123.277

SB

8037 20091215-0319 Detlef Balzer

Vextir/Interests

167.260

138.242

SB

8038 20090917-0107 Bernd Hofmann

Vextir/Interests

167.284

158.086

SB

8039 20090901-0073 Dieter Nuss

Vextir/Interests

167.304

135.052

SB

8040 20091228-0551 Monika Maibaum

Vextir/Interests

167.323

8041 20091218-0284 Gabriele Maas-Vester

Vextir/Interests

167.324

83.662

SB

8042 20100105-0041 Oswald Birgit

Vextir/Interests

167.324

137.046

SB

8043 20100104-0944 Karl Heinz Werner Erich Ulrich

Vextir/Interests

167.326

143.422

SB

8044 20091218-0053 Christian Böhme

Vextir/Interests

167.365

61.644

SB

8045 20090916-0104 Holger Asche

Vextir/Interests

167.382

135.445

SB

8046 20100102-0221 Dorothea Tichy

Vextir/Interests

167.396

53.538

SB

8047 20100104-0809 Gunnar Neumann

Vextir/Interests

167.419

63.835

SB

8048 20091214-0037 Oliver Christoph

Vextir/Interests

167.440

119.102

SB

8049 20091125-0138 Percy Baldamus

Vextir/Interests

167.519

131.791

SB

8050 20091217-0642 Florian Siuda

Vextir/Interests

167.524

62.588

SB

8051 20091220-0982 Renate Kerick

Vextir/Interests

167.538

65.484

SB

8052 20091208-0005 Matthias Auksutat

Vextir/Interests

167.544

137.081

SB

8053 20091217-0469 Martin Rabehl

Vextir/Interests

167.544

67.904

SB

8054 20091216-0287 Martin Burkhardt

Vextir/Interests

167.585

80.621

SB

8055 20100104-1982 Bernd Gutknecht

Vextir/Interests

167.587

135.431

SB

8056 20091221-1164 Hochen Orth

Vextir/Interests

167.600

133.954

SB

8057 20091222-0148 Hendrik Rogge

Vextir/Interests

167.634

132.817

SB

8058 20091222-0963 Petra Baum

Vextir/Interests

167.648

133.462

SB

8059 20091222-1030 Mareike Hoenig

Vextir/Interests

167.693

18.191

SB

8060 20091218-0384 Frank Stolper

Vextir/Interests

167.737

131.284

SB

8061 20091220-0216 Siglinde Krüll

Vextir/Interests

167.746

135.936

SB

8062 20100104-1001 Olaf Clausen

Vextir/Interests

167.756

136.936

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

8006 20091111-0048 Ekaterina Afanaseva

Bls 142 of 514

H

H

SB

34.420

1.692

36.552

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

167.758

133.704

SB

8064 20100102-0655 Sigurd H. Hauschild

Vextir/Interests

167.761

64.568

SB

8065 20091207-0188 Helga Plischka

Vextir/Interests

167.810

130.439

SB

8066 20100104-0713 Jochen Bluhm

Vextir/Interests

167.822

60.116

SB

8067 20100105-0889 Peter Lauer

Vextir/Interests

167.890

77.604

SB

8068 20091228-0521 Hannelore Holm

Vextir/Interests

167.913

123.628

SB

8069 20100104-0652 Stefan Friedrich

Vextir/Interests

167.940

80.809

SB

8070 20100104-1274 Heike Morgenstern.

Vextir/Interests

167.944

21.081

SB

8071 20100104-0992 Melanie Wojtkowiak

Vextir/Interests

167.952

136.518

SB

8072 20091224-0031 Brigitte Jentzsch

Vextir/Interests

167.959

165.590

SB

8073 20091215-0342 Margit Lindner-Köhlmann

Vextir/Interests

167.998

81.378

SB

8074 20091030-0078 Renate Paul

Vextir/Interests

168.008

141.534

SB

8075 20091210-0127 Franz Rudiger molzahn

Vextir/Interests

168.020

128.061

SB

8076 20091218-0537 Manfred Klescz

Vextir/Interests

168.039

59.911

SB

8077 20090910-0174 Jurgen Rise

Vextir/Interests

168.045

110.866

SB

8078 20091125-0066 Regina Kluth

Vextir/Interests

168.071

130.101

SB

8079 20091201-0060 Heidi Stiegel

Vextir/Interests

168.096

129.493

SB

8080 20090925-0040 Frank Hörnlein

Vextir/Interests

168.108

168.108

SB

8081 20091214-0057 Thomas Hafermalz

Vextir/Interests

168.120

136.071

SB

8082 20090914-0156 Peter Bluschke

Vextir/Interests

168.140

140.679

SB

8083 20091221-0325 Marco Wolf

Vextir/Interests

168.154

68.191

SB

8084 20100102-0564 Ralph Heinke

Vextir/Interests

168.160

65.099

SB

8085 20091215-0059 Ans Ramirez

Vextir/Interests

168.226

136.738

SB

8086 20091109-0002 Elke Junker

Vextir/Interests

168.267

137.731

SB

8087 20091217-0672 Michael Degen

Vextir/Interests

168.269

122.045

SB

8088 20091213-0054 Ulrich Stolpmann

Vextir/Interests

168.277

134.088

SB

8089 20091218-0591 Robert Schmitz

Vextir/Interests

168.281

134.088

SB

8090 20091222-1072 Sebastian Figge

Vextir/Interests

168.336

68.311

SB

8091 20091020-0052 Alexandra Heller Bugmayer

Vextir/Interests

168.361

136.439

SB

8092 20091209-0101 Agathe Kohnen

Vextir/Interests

168.384

164.153

SB

8093 20100105-0401 Renate Joukl

Vextir/Interests

168.389

134.088

SB

8094 20091218-0020 Michael Pen

Vextir/Interests

168.394

8095 20091224-0112 Edin Helez

Vextir/Interests

168.424

81.567

SB

8096 20091221-0542 Hagen Zimmermann

Vextir/Interests

168.468

63.062

SB

8097 20091221-1059 Ulrike Paul

Vextir/Interests

168.485

81.080

SB

8098 20091215-0145 Sylvia Bausen

Vextir/Interests

168.531

136.352

SB

8099 20091209-0052 Dirk Bisalski

Vextir/Interests

168.550

134.357

SB

8100 20091204-0118 Alvaro Michaelis

Vextir/Interests

168.553

8101 20100104-1019 Diane Teutenberg-Damm

Vextir/Interests

168.611

57.350

SB

8102 20091222-0811 Elfriede Karakasch

Vextir/Interests

168.644

60.442

SB

8103 20100102-0913 Bernhard Kettner

Vextir/Interests

168.656

120.895

SB

8104 20091214-0269 Gerold Giese

Vextir/Interests

168.714

131.923

SB

8105 20091216-0020 Günther Orth

Vextir/Interests

168.727

129.906

SB

8106 20100105-0880 Torsten Michlick

Vextir/Interests

168.744

140.320

SB

8107 20091231-0268 Barbara Stief-Frischkorn

Vextir/Interests

168.793

134.265

SB

8108 20091231-0254 Lothar Wagner

Vextir/Interests

168.793

134.265

SB

8109 20091208-0192 Andreas Stiller

Vextir/Interests

168.822

134.088

SB

8110 20091221-0940 Anita Gabrish

Vextir/Interests

168.826

133.006

SB

8111 20091217-0328 Doris Graf-Hansen

Vextir/Interests

168.859

134.424

SB

8112 20100105-0681 Benjamin Rumpel

Vextir/Interests

168.870

136.249

SB

8113 20091221-1309 Gunnar Bradatsch

Vextir/Interests

168.890

119.619

SB

8114 20100105-0680 Stephan Flindt

Vextir/Interests

168.920

168.920

S

8115 20090924-0098 Andreas Hanke

Vextir/Interests

168.942

154.680

SB

8116 20091218-0202 Uwe Mayer

Vextir/Interests

168.956

66.548

SB

8117 20091218-0544 Thomas Roth

Vextir/Interests

169.049

39.926

SB

8118 20091217-0128 Thomas Krauth

Vextir/Interests

169.051

65.082

SB

8119 20091217-0350 Volker Huber

Vextir/Interests

169.128

137.467

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

8063 20091215-0468 Friedrich R. Steinmetz

Bls 143 of 514

37.009

38.598

35.708

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

8120 20100104-1149 Gerhart Wilde

Vextir/Interests

169.142

134.106

SB

8121 20090915-0084 Hubertus Klinke

Vextir/Interests

169.145

84.573

SB

8122 20091126-0071 Thomas Englmann

Vextir/Interests

169.156

133.808

SB

8123 20100104-1859 Tilman Bohner

Vextir/Interests

169.208

168.668

SB

8124 20090909-0084 Ursula Welzel

Vextir/Interests

169.227

131.634

Skuldabr./Bonds

169.230

1.098.115

277.052

AF

Skuldabr./Bonds

169.230

2.197.169

377.346

AF

Skuldabr./Bonds

169.230

3.294.341

492.696

8128 20100105-0755 Andreas Seidel

Vextir/Interests

169.230

8129 20090907-0036 Rolf Renner

Vextir/Interests

8130 20090904-0032 R.Benni Schlechter

Concepcion Testor Ribas and
Salvador Perez Fabra
José Maria Palmes Martinez and
8126 20091227-0832
Mercedes Gallinat Arenas
8127 20091228-0111 Maria Eugenia Coloma Millan
8125 20091228-0082

AF
SB

169.230

153.803

SB

Vextir/Interests

169.230

152.307

SB

8131 20090904-0110 Helga Tanzer

Vextir/Interests

169.230

8132 20091124-0055 Tatjana Heinz

Vextir/Interests

169.230

8133 20091110-0004 Viktor Marz

Vextir/Interests

169.230

29.236

SB

8134 20091201-0035 Marco Frenkel

Vextir/Interests

169.230

78.106

SB

8135 20090916-0014 Carolin Walling

Vextir/Interests

169.230

8136 20091222-0804 Diana-Beata Damme

Vextir/Interests

169.230

118.461

SB

8137 20091224-0267 Reiner von Kries

Vextir/Interests

169.230

11.635

SB

8138 20090908-0015 Guido Rissmann

Vextir/Interests

169.230

8139 20091016-0005 Neubert Stefan

Vextir/Interests

169.230

141.847

SB

8140 20090828-0045 Franz Schweitzer

Vextir/Interests

169.230

126.923

SB

8141 20091112-0026 Markus Hamann

Vextir/Interests

169.230

79.770

SB

8142 20091220-0815 Nicolas Stempel

Vextir/Interests

169.254

81.999

SB

8143 20091124-0031 Thomas Schwede

Vextir/Interests

169.264

8144 20100104-0323 Stephan Ruf

Vextir/Interests

169.269

136.335

SB

8145 20091222-0904 Kathrin Reintjes

Vextir/Interests

169.291

15.523

SB

8146 20091222-0121 Carola Rieskamp-Schmid

Vextir/Interests

169.298

126.171

SB

8147 20091217-0278 Thomas Friede

Vextir/Interests

169.301

65.793

SB

8148 20091026-0020 Anna Wieland

Vextir/Interests

169.365

136.433

SB

8149 20100104-1779 Stephan Alexander Schruttke

Vextir/Interests

169.369

134.628

SB

8150 20100104-0445 Kurten Monika

Vextir/Interests

169.381

133.937

SB

8151 20090929-0015 Peter Vogt

Vextir/Interests

169.399

137.584

SB

8152 20100102-0643 Frank Breidenbach

Vextir/Interests

169.399

126.672

SB

8153 20090923-0121 Katharina Pietras

Vextir/Interests

169.403

68.648

SB

8154 20100104-1076 Sven Richardt

Vextir/Interests

169.443

38.757

SB

8155 20090914-0132 Dieter Klett

Vextir/Interests

169.489

125.978

SB

8156 20091027-0055 Angela Sadowski

Vextir/Interests

169.513

141.222

SB

8157 20090921-0048 Eberhard Fritz

Vextir/Interests

169.519

8158 20091002-0002 Juan Cardiel Paez

Vextir/Interests

169.558

98.404

SB

8159 20091218-0219 Katharina Otto

Vextir/Interests

169.565

63.045

SB

8160 20091221-0383 Uwe Neumann

Vextir/Interests

169.582

82.161

SB

8161 20091220-0631 Volker Dörrich

Vextir/Interests

169.585

75.164

SB

8162 20100105-0553 Walter Sazinger

Vextir/Interests

169.618

135.411

SB

8163 20090930-0037 Helmut Aelken

Vextir/Interests

169.684

64.329

SB

8164 20100104-1519 Andreas Frieser

Vextir/Interests

169.685

26.204

SB

8165 20091222-1101 Klaus D Kruger

Vextir/Interests

169.700

80.855

SB

8166 20090910-0142 Bruno Witjes

Vextir/Interests

169.743

114.433

SB

8167 20091026-0127 Winfried Krause

Vextir/Interests

169.748

134.088

SB

8168 20100104-1902 Ralph R. Klockmann

Vextir/Interests

169.750

145.565

SB

8169 20091224-0250 Marina Driegert

Vextir/Interests

169.782

131.275

SB

8170 20091221-0746 Helga Woinitzky

Vextir/Interests

169.822

61.099

SB

8171 20091228-0543 Stephan Götz

Vextir/Interests

169.856

8172 20091207-0225 Marc Muller

Vextir/Interests

169.856

140.540

SB

8173 20091216-0260 Uwe Schalla

Vextir/Interests

169.860

126.598

SB

8174 20090831-0001 Fredrich Wilhelm Ackerman

Vextir/Interests

169.907

139.953

SB

8175 20091218-0494 Petra Neckermann

Vextir/Interests

169.907

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

169.230

Bls 144 of 514

15.512

SB

H
H

H

H

H

96.622

H

36.552

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK

113 gr. / Art. 113

114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

169.915

62.739

SB

8177 20091220-0469 Dirk Zens

Vextir/Interests

169.927

81.789

SB

8178 20091215-0483 Gunar Scholz

Vextir/Interests

170.051

133.920

SB

8179 20091221-1260 Ulrich Dierkes

Vextir/Interests

170.076

62.417

SB

8180 20100102-0239 Gudrun Meissner

Vextir/Interests

170.183

128.919

SB

8181 20091204-0090 Friedhelm Raus

Vextir/Interests

170.235

39.541

SB

8182 20090925-0016 Christian Langenstein

Vextir/Interests

170.245

136.230

SB

8183 20100105-0948 Raimund Foerster

Vextir/Interests

170.245

106.525

SB

8184 20091218-0074 Till Haakshorst

Vextir/Interests

170.293

70.552

SB

8185 20091221-0003 Torsten Teichert

Vextir/Interests

170.303

62.156

SB

8186 20091221-1256 Ute Klatt

Vextir/Interests

170.340

66.079

SB

8187 20091209-0059 Oliver Grauer

Vextir/Interests

170.350

45.663

SB

8188 20091218-0191 Thomas Schultze-Rebna

Vextir/Interests

170.355

135.574

SB

8189 20091223-0464 Stefan Stockfish

Vextir/Interests

170.396

143.798

SB

8190 20091230-0570 Frank Andre Barteldt

Vextir/Interests

170.489

92.916

SB

8191 20100102-0472 Matthias Kegel

Vextir/Interests

170.513

136.516

SB

8192 20091130-0053 Dieter Steimann

Vextir/Interests

170.514

140.892

SB

8193 20100102-0966 Volker Schnabel

Vextir/Interests

170.533

71.363

SB

8194 20100104-1239 Klaus Wegezeder

Vextir/Interests

170.577

973

SB

8195 20091222-0994 Maria Vornberger

Vextir/Interests

170.619

36.159

SB

8196 20100104-1258 Gerhard Pampel

Vextir/Interests

170.657

128.195

SB

8197 20091029-0031 Georg Heinrich Bernhardt

Vextir/Interests

170.690

133.859

SB

8198 20091117-0117 Jutta Beyrow

Vextir/Interests

170.692

134.980

SB

8199 20090915-0102 Sallak Oliver

Vextir/Interests

170.723

128.132

SB

8200 20091220-0143 Thomas Lanfer

Vextir/Interests

170.733

82.102

S

8201 20091221-0080 Kurt Bachmann

Vextir/Interests

170.770

68.041

SB

8202 20100103-0349 Christian Gunkel

Vextir/Interests

170.797

131.365

SB

8203 20091223-0223 Elke Leber

Vextir/Interests

170.844

80.058

SB

8204 20091220-0793 Wolfgang Diebelt

Vextir/Interests

170.856

138.938

SB

8205 20091222-0143 Martina Kallasv

Vextir/Interests

170.858

64.881

SB

8206 20091222-0151 Marco Raulfs

Vextir/Interests

170.858

13.784

SB

8207 20091217-0619 Robert Bestler

Vextir/Interests

170.861

64.448

SB

8208 20091215-0452 Renate Kruger

Vextir/Interests

170.897

8209 20091221-1021 Reinhard Bussmann

Vextir/Interests

170.944

63.248

SB

8210 20091220-0934 Nicole Oemus

Vextir/Interests

170.954

133.815

SB

8211 20100104-1761 Gudrun Bouck-Standen

Vextir/Interests

170.958

166.380

SB

8212 20091222-0596 Oliver Klier

Vextir/Interests

171.009

137.330

SB

8213 20091223-0426 Christian Stegmann

Vextir/Interests

171.009

137.330

SB

8214 20091227-0007 Stephan Stegmann

Vextir/Interests

171.010

137.330

SB

8215 20091217-0407 Anna Alb

Vextir/Interests

171.054

64.463

SB

8216 20091215-0102 Matthias Eisel

Vextir/Interests

171.056

138.412

SB

8217 20091221-0111 Meder Uwe

Vextir/Interests

171.103

137.872

SB

8218 20091217-0181 Pamela Porter

Vextir/Interests

171.136

25.297

SB

8219 20091221-1209 Robert Link

Vextir/Interests

171.188

143.214

SB

8220 20091217-0011 Vita Schenker

Vextir/Interests

171.273

8221 20091217-0216 Claus-Peter Hiltmann

Vextir/Interests

171.279

144.350

SB

8222 20091230-0175 Ümit Taslaci

Vextir/Interests

171.281

68.071

SB

8223 20090915-0115 Christian Mikula

Vextir/Interests

171.281

139.429

SB

8224 20091201-0043 Marion Goetz

Vextir/Interests

171.286

137.330

SB

8225 20100105-0747 Uwe Zimmermann.

Vextir/Interests

171.322

146.172

SB

8226 20091215-0031 Marcus Gruoner

Vextir/Interests

171.347

135.589

SB

8227 20090909-0024 Ute Finnendahl

Vextir/Interests

171.352

151.166

SB

8228 20091020-0019 Maria Niehsen

Vextir/Interests

171.364

138.999

SB

8229 20091222-1056 Robert Dumaine

Vextir/Interests

171.408

79.095

SB

8230 20100104-0995 Udo Kolbe

Vextir/Interests

171.415

171.415

SB

8231 20091005-0026 Michael Stolz

Vextir/Interests

171.430

57.631

SB

8232 20091223-0524 Harald H. Seidig

Vextir/Interests

171.481

70.068

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

8176 20090910-0103 Thomas Kochanek

Bls 145 of 514

2

H

SB

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

8233 20091224-0027 Hartmund Asemann

Vextir/Interests

171.484

13.760

SB

8234 20091204-0132 Roland Wagenhauser

Vextir/Interests

171.498

164.426

SB

8235 20100105-0642 Wolfgang Roth

Vextir/Interests

171.520

134.709

SB

8236 20091216-0165 Payam Rezvani

Vextir/Interests

171.547

171.547

SB

8237 20091223-0009 Garbriele Bellstedt

Vextir/Interests

171.562

8238 20091223-0385 Stefan Kortman

Vextir/Interests

171.572

139.735

SB

8239 20090902-0025 Harry Osswald

Vextir/Interests

171.599

171.599

SB

8240 20090904-0080 Herbert Peltzer

Vextir/Interests

171.636

90.435

SB

8241 20090907-0166 Sandra Neumaier

Vextir/Interests

171.750

139.298

SB

8242 20091009-0047 Reiner Chrobok

Vextir/Interests

171.753

141.960

SB

8243 20100104-1492 Ruth Killenberg

Vextir/Interests

171.768

134.538

SB

8244 20091227-0619 Volker Rugen

Vextir/Interests

171.796

83.199

SB

8245 20100104-0718 Heinz-Hermann Jansen

Vextir/Interests

171.809

8246 20091228-0207 Barbara Herrmann

Vextir/Interests

171.834

140.671

SB

8247 20091210-0055 Rolf Manek

Vextir/Interests

171.845

138.838

SB

8248 20091023-0007 Martin Weber

Vextir/Interests

171.875

76.714

SB

8249 20090916-0105 Heinz Exner

Vextir/Interests

171.884

8250 20100104-0849 Harald Lenk

Vextir/Interests

171.907

8251 20091215-0077 Johann Höttzl

Vextir/Interests

171.924

8252 20091217-0538 Reinhold Wolf

Vextir/Interests

8253 20091217-0625 Sascha Damaschke

Vextir/Interests

8254 20091222-0624 Gunter Dollmann

H

H

H
H
SB

171.948

137.586

SB

171.951

67.042

SB

Vextir/Interests

171.951

67.042

SB

8255 20091221-0813 Christian Bormann

Vextir/Interests

171.988

8.438

SB

8256 20091217-0314 Bernhard Momm

Vextir/Interests

172.090

135.494

SB

8257 20091125-0118 Reinhard Petrat

Vextir/Interests

172.107

146.172

SB

8258 20091201-0016 Linnerz Anselm Gerda

Vextir/Interests

172.107

105.154

SB

8259 20091215-0480 Walter Heupel

Vextir/Interests

172.148

79.086

SB

8260 20091207-0204 Waltraud Koch

Vextir/Interests

172.151

137.330

SB

8261 20091207-0208 Florian Hubertus Hees

Vextir/Interests

172.151

8262 20090903-0045 Stephan Peter

Vextir/Interests

172.192

144.071

SB

8263 20091216-0208 Thomas Pauli

Vextir/Interests

172.192

135.650

SB

8264 20091224-0065 Ingrid Schmidt

Vextir/Interests

172.212

133.093

SB

8265 20091222-0014 Lars Neumann

Vextir/Interests

172.222

78.949

SB

8266 20091227-0335 Dennis Ammann

Vextir/Interests

172.261

137.853

SB

8267 20100105-0140 Volker Mirre

Vextir/Interests

172.276

135.553

SB

8268 20090907-0185 Enrico Grein

Vextir/Interests

172.293

149.904

SB

8269 20091220-0002 Uwe Knodt

Vextir/Interests

172.351

65.316

SB

8270 20100104-1579 Christian König

Vextir/Interests

172.369

140.754

SB

8271 20090930-0033 Christoph Clement

Vextir/Interests

172.369

138.838

SB

8272 20100105-0792 Peter Langguth

Vextir/Interests

172.378

172.378

SB

8273 20091216-0140 David Jerome Dahlen

Vextir/Interests

172.386

28.324

SB

8274 20091223-0142 Bettina Leinhos

Vextir/Interests

172.496

67.044

SB

8275 20090828-0005 Bernd Lembke

Vextir/Interests

172.532

125.542

SB

8276 20091208-0074 Karin Bach

Vextir/Interests

172.537

136.680

SB

8277 20091220-0844 Herbert Putz

Vextir/Interests

172.591

83.628

SB

8278 20091223-0645 Norbert Kemper

Vextir/Interests

172.621

70.672

SB

8279 20091113-0006 Claudia Haake

Vextir/Interests

172.638

70.674

SB

8280 20090909-0139 Annelene de la Motte

Vextir/Interests

172.638

137.330

SB

8281 20100102-0708 Uwe Roth

Vextir/Interests

172.645

68.843

SB

8282 20091014-0028 Sedlaczek Dieter

Vextir/Interests

172.694

142.412

SB

8283 20091109-0080 Bernd Geis

Vextir/Interests

172.696

152.163

SB

8284 20100105-1106 Gerd Böhmer

Vextir/Interests

172.703

35.432

SB

8285 20091218-0177 Thomas Knuppel

Vextir/Interests

172.725

62.871

SB

8286 20091222-0733 Wolfgang Kaiser

Vextir/Interests

172.767

83.735

SB

8287 20091006-0014 Monikc Höglinger

Vextir/Interests

172.784

135.384

SB

8288 20091223-0302 Johann Rass

Vextir/Interests

172.843

139.376

SB

8289 20091230-0873 Dagny Lohff

Vextir/Interests

172.857

130.960

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

171.384

Bls 146 of 514

34.608

H

173.429

4.077

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

172.862

83.782

SB

8291 20090908-0087 Andreas Buttner

Vextir/Interests

172.936

57.636

SB

8292 20090915-0048 Axel Riemenschneider

Vextir/Interests

172.967

159.601

SB

8293 20090915-0050 Verena Kuban

Vextir/Interests

172.967

159.601

SB

8294 20100103-0283 Michael Köhler

Vextir/Interests

172.995

8295 20091216-0245 Franz Reining

Vextir/Interests

173.009

10.177

SB

8296 20091227-0569 Matthias Schleicher

Vextir/Interests

173.011

140.342

SB

8297 20091216-0485 Falk-Heinz Buch

Vextir/Interests

173.036

141.397

SB

8298 20091216-0474 Monika Holzapfel

Vextir/Interests

173.072

58.745

SB

8299 20091016-0035 Markus Dudium

Vextir/Interests

173.102

67.836

SB

8300 20091221-1279 Reinhold Kasper

Vextir/Interests

173.132

70.068

SB

8301 20091215-0307 Harald Wondrak

Vextir/Interests

173.134

140.823

SB

8302 20091222-0141 Birgit Hausdorf

Vextir/Interests

173.166

67.584

SB

8303 20090907-0008 Hans-Joachim Schneidler

Vextir/Interests

173.168

49.188

SB

8304 20100105-0328 Uwe Nestler

Vextir/Interests

173.168

30.270

SB

8305 20100105-0847 Silvia Mursch

Vextir/Interests

173.183

138.674

SB

8306 20100102-0049 Jürgen Bannach

Vextir/Interests

173.187

3.784

SB

8307 20091221-0537 Stephan Bannach

Vextir/Interests

173.187

30.812

SB

8308 20100104-0324 Julia Haftendorn

Vextir/Interests

173.192

24.466

SB

8309 20100104-1454 Irene Lichte

Vextir/Interests

173.210

171.995

SB

8310 20090908-0025 Simone Poertner

Vextir/Interests

173.227

70.676

SB

8311 20100104-1965 Gundula B. Muschert

Vextir/Interests

173.241

64.182

SB

8312 20091228-0040 Daniel Kolassa

Vextir/Interests

173.266

136.520

SB

8313 20091218-0631 Horst Jodl

Vextir/Interests

173.290

144.042

SB

8314 20091127-0030 Vered Frisch

Vextir/Interests

173.351

143.043

SB

8315 20091214-0002 Vera Rest

Vextir/Interests

173.417

137.559

SB

8316 20091015-0006 Bernd Kosbab

Vextir/Interests

173.461

133.522

SB

8317 20091222-0694 Sven Kahlert

Vextir/Interests

173.522

2.269

SB

8318 20091211-0034 Bernd Hopf

Vextir/Interests

173.532

125.765

SB

8319 20090826-0038 Kurt Hermann

Vextir/Interests

173.572

114.701

SB

8320 20091221-0488 Karl Baumgartl

Vextir/Interests

173.576

30.812

SB

8321 20090910-0201 Alfred Franke

Vextir/Interests

173.610

156.749

SB

8322 20090901-0118 Gerhard Bukschat

Vextir/Interests

173.630

94.540

SB

8323 20091221-1204 Max Schwoerer

Vextir/Interests

173.630

141.654

SB

8324 20090901-0119 Inge Bukschat

Vextir/Interests

173.630

40.297

SB

8325 20091210-0017 Susanne Kluhspies

Vextir/Interests

173.633

136.887

SB

8326 20091207-0194 Harald Schulz

Vextir/Interests

173.701

141.420

SB

8327 20091028-0022 Sven Thieme

Vextir/Interests

173.704

8328 20091222-0490 Klaus Rieskamp

Vextir/Interests

173.715

123.646

SB

8329 20090917-0103 Darius Becker

Vextir/Interests

173.759

68.416

SB

8330 20091228-0113 Ulrike Büchner-Klump

Vextir/Interests

173.769

8331 20090828-0033 Karl W. Schultze

Vextir/Interests

173.774

140.637

SB

8332 20091222-0437 Lenka Warner

Vextir/Interests

173.779

137.330

SB

8333 20091221-1174 Birgit Kaucky

Vextir/Interests

173.806

63.532

SB

8334 20100103-0318 Annette Althoff

Vextir/Interests

173.835

36.093

SB

8335 20091230-0390 Ralf Endres

Vextir/Interests

173.847

59.934

SB

8336 20100104-1987 Gunther Eggensperger

Vextir/Interests

173.924

7.297

SB

8337 20100104-1182 Regina Pietzsch

Vextir/Interests

173.924

83.782

SB

8338 20100104-0231 Jörg-Michael Hasemann

Vextir/Interests

173.958

82.297

SB

8339 20091204-0105 Hannelore Sutor

Vextir/Interests

174.112

135.166

SB

8340 20100103-0122 Reinhold Guter

Vextir/Interests

174.119

144.758

SB

8341 20100104-0210 Hans Joachim Peters

Vextir/Interests

174.122

38.789

SB

8342 20100103-0241 Maik Olbrych

Vextir/Interests

174.148

166.329

SB

8343 20091117-0104 Herbrt Zoller

Vextir/Interests

174.163

8344 20090923-0006 Koechling Andre

Vextir/Interests

174.182

145.639

SB

8345 20091214-0048 Arno Claus

Vextir/Interests

174.187

135.706

SB

8346 20090909-0095 Hartmut Gerloff

Vextir/Interests

174.202

141.195

SB

http://wikileaks.org/file/kaupthing-claims.pdf

8290 20091221-0799 Steffen Hoffmann

Bls 147 of 514

H
36.552

1.692

28.275

H

181.802

H

H

Lína /
Row

Kröfunr. /
Claim Reference No.

Kröfuhafi /
Creditor

Tegund /
Type

Lýstar kröfur - Fjárhæðir í ISK / Claims Lodged - Amounts in ISK
109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113

Afstaða - Fjárhæðir í ISK / Decision - Amounts in ISK
114 gr. / Art. 114

109 gr. / Art. 109

110 gr. / Art. 110

111 gr. / Art. 111

112 gr. / Art. 112

113 gr. / Art. 113 114 gr. / Art. 114

Vextir/Interests

174.205

65.270

SB

8348 20091217-0605 Thomas Witte

Vextir/Interests

174.212

142.444

SB

8349 20091222-0167 Andreas Mayer

Vextir/Interests

174.212

66.235

SB

8350 20091209-0085 Martina Sagerer

Vextir/Interests

174.214

138.346

SB

8351 20091119-0054 Hartmut Freund

Vextir/Interests

174.232

8352 20091229-0379 Anke Beate Schon

Vextir/Interests

174.261

8353 20091220-0404 Alexander Samsz

Vextir/Interests

174.280

68.432

SB

8354 20091216-0093 Thomas Twrdy

Vextir/Interests

174.282

140.031

SB

8355 20091224-0288 Maria Weber

Vextir/Interests

174.283

137.330

SB

8356 20091227-0102 Marco Hötling

Vextir/Interests

174.283

140.033

SB

8357 20100102-0963 Roland Kappler

Vextir/Interests

174.287

20.512

SB

8358 20091218-0738 Stephan Hey

Vextir/Interests

174.307

126.923

SB

8359 20100103-0437 Klaus-Jurgen Nellen

Vextir/Interests

174.307

174.307

SB

8360 20100105-0278 Josef Maass

Vextir/Interests

174.364

27.016

SB

8361 20091216-0074 Herbert Weidner

Vextir/Interests

174.415

84.551

SB

8362 20100102-0335 Bernhard Bielawa

Vextir/Interests

174.463

64.893

SB

8363 20090907-0304 Alex Rennert

Vextir/Interests

174.464

140.933

SB

8364 20091230-0797 Matthias Webel

Vextir/Interests

174.517

54.106

SB

8365 20100103-0236 Christiane Derbort

Vextir/Interests

174.551

141.080

SB

8366 20091222-0987 Uta Szymzsak

Vextir/Interests

174.591

135.871

SB

8367 20091221-1218 Danny Jahns

Vextir/Interests

174.600

138.904

SB

8368 20090922-0139 Heike Kastenbein

Vextir/Interests

174.645

158.061

SB

8369 20091001-0026 Michael Köning

Vextir/Interests

174.647

40.248

SB

8370 20091220-0410 Holger Heissmeyer

Vextir/Interests

174.669

67.504

SB

8371 20100105-0916 Sigrid Prenzel

Vextir/Interests

174.672

67.614

SB

8372 20091026-0129 Ralf Lang

Vextir/Interests

174.688

17.595

SB

8373 20091222-0407 Markus Rogler

Vextir/Interests

174.711

139.154

SB

8374 20091215-0513 Sara Töpfer

Vextir/Interests

174.716

26.190

SB

8375 20091216-0406 Guenter Jurran

Vextir/Interests

174.723

71.405

SB

8376 20091216-0017 Frank Fischer

Vextir/Interests

174.737

59.166

SB

8377 20100103-0071 Dietmar Strohofer

Vextir/Interests

174.776

127.875

SB

8378 20091227-0060 Thomas Maier

Vextir/Interests

174.776

69.066

SB

8379 20090903-0094 Helga Hansel

Vextir/Interests

174.813

77.585

SB

8380 20090904-0018 Udo Hensel

Vextir/Interests

174.813

77.585

SB

8381 20091124-0157 Stock Birgit

Vextir/Interests

174.828

141.114

SB

8382 20091218-0451 Walheide Hipp

Vextir/Interests

174.840

140.960

SB

8383 20091215-0313 Frank Biermann

Vextir/Interests

174.879

59.105

SB

8384 20090923-0139 Joachim Kalt

Vextir/Interests

174.903

110.096

SB

8385 20100104-0851 Richard Schöler

Vextir/Interests

174.947

143.076

SB

8386 20091119-0012 Werner Goller

Vextir/Interests

174.948

8387 20091221-1199 Oliver Kremer

Vextir/Interests

174.970

48.743

SB

8388 20090902-0011 Andreas Meier

Vextir/Interests

174.984

140.969

SB

8389 20091229-0766 Klaus Schaefer

Vextir/Interests

174.997

137.973

SB

8390 20091217-0296 Annalena Wolf

Vextir/Interests

175.004

30.013

SB

8391 20091209-0025 And