You are on page 1of 1

國科會人文及社會科學法語研究資源建置計畫

北區推廣說明會
工作人員
 
 
 
 
召集人:劉吉軒 (政治大學資訊科學系教授兼圖書館館長)

議事組:杜郁婷 (計畫專任助理)
議事組:游哲凱 (計畫專任助理)
議事組:林京瑋 (計畫專任助理)
議事組:王珮瑜 (專案助理)
議事組:許修嬋 (行政助理)
 
事務組:李亞蘭 (政治大學圖書館採編組編審)
事務組:黃淑蘭 (政治大學圖書館採編組編審)
事務組:郭怡雯 (政治大學圖書館推廣組組員)
事務組:洪于潔 (政治大學圖書館推廣組組員)
 
聯絡組:曾秋香 (政治大學圖書館採編組組長)
聯絡組:蔡香美 (政治大學圖書館推廣組組長)
 
 
 
 
聯絡地址:台北市 116 文山區指南路二段 64 號
聯絡地址:國立政治大學圖書館
聯絡電話:(02)2938-7090
傳真號碼:(02)2939-0455
網址指址:http://www.lib.nccu.edu.tw  
 
 

You might also like