You are on page 1of 13

Psykologi

Läran om människans beteende

Psykologins historia
• Egen vetenskap 1800-talet
• Platon: psykets tre delar: förnuft, mod, behov
• Galenos: Fyra typer av människor: sangviniker
(sorglös), koleriker (hetsig), melankoliker (dyster),
flegmatiker (sävlig)

• 1700-talet: Frenologi: utifrån hur skallen ser ut
kan man säga vilka egenskaper en människa har
• Fundera: vilka föreställningar har funnits eller
finns än idag om att kroppsbyggnaden/utseendet
avslöjar vår personlighet??

Psykologin som
vetenskap

• 1879 Wilhelm Wundt första labbet med
experiment
• Empirisk forskning – vetenskapliga metoder,
erfarenhet

• Pavlov (Pavlovs hundar)
• Djurs beteende vid olika typer av stimulering
• Watson hängde på och grundade behaviorismen
(vi formas av vår miljö och våra beteenden är
inlärda)
Freud (största kändisen inom psykologi!)
Intresse för mänskliga psyket
Psykoanalys (teori och behandlingsmetod)
Sexualitet en central roll

Psykologisk forskning
• Grundforskning – samla kunskap, finna bevis för
att teorier stämmer i verkligheten
• Tillämpad forskning – söker lösningar på problem,
ex hur kan stress hanteras?
hur kan ätstörningar behandlas?

Forskningsmetoder
• Kvantitativa studier – experiment, enkäter,
självrapportering mm
• Kvalitativa studier – intervjuer,
deltagarobservationer

ExperimentI labbet
I verkligheten
Djur, människor
Forskaren studerar en aspekt av beteendet under
noga kontrollerade former
• Experimentgrupp, kontrollgrupp

Labbet
• Harry Harlows apor – tillgivenhet
• Går det att generalisera resultatet till
verkligheten?? Till människor?
• Etiska kommentarer?

Verkligheten
• Det som ska studeras förs in i en normalsituation
• Rosenthaleffekten
• Lärarna fick felaktig information om eleverna –
deras förväntningar hade stor betydelse för
elevernas resultat
• Problem: kontroll över alla faktorer??

Observation
• Studerar människors beteende i en konstruerad
eller naturlig situation.
• Påverkan från observatören?
• Fundera: vilka beteenden kan man studera i ett
klassrum?

Frågeformulär, intervju
• Syfte: få svar på frågor om mänskligt
beteende
• Fördel frågeformulär: tidseffektivt, når
många
• Nackdel: frågor kan missförstås, osäkra
resultat, ärliga svar??
• Intervju – direktkontakt
• Svaghet intervju: objektiv??
• Fundera: vad kan det finnas för orsaker till
att intervjupersoner inte ger ärliga svar?