You are on page 1of 9

Psykologiska

perspektiv

Vaddå perspektiv?
• Jo, förklaringsmodeller, förslag till varför
människan tänker, känner, och agerar på ett visst
sätt
• Man kan alltså titta på människan från olika
synvinklar

Perspektiven i stora drag
Psykodynamiska perspektivet
Beteendeperspektivet
Humanistiska perspektivet
Kognitiva perspektivet
Biologiska perspektivet

Psykodynamiska
perspektivetDet omedvetna
Barndomen
Drifter
Beteendet resultat av inre konflikter samt viljan
att tillfredsställa våra behov
• Psykiska störningar beror på omedvetna inre
konflikter som ej lösts
• Sigmund Freud – psykoanalysens fader

Beteendeperspektivet
(behaviorismen)

Bryr sig inte om inre processer
Tittar på det som är synligt och mätbart
Beteendet = resultat av miljö och inlärda mönster
Psykiska störningar beror på felinlärning
Ivan Pavlov, John Watson, BF Skinner
(kallas också inlärningspsykologi)

Humanistiska
perspektivet
• Människan har en fri vilja och drivs av
behovet att förverkliga sig själv (att man kan
bli vad man vill, utnyttja sina resurser till
fullo)
• Hur man uppfattar en situation avgör ens
beteende
• Psykiska störningar beror på att viktiga behov
inte är tillfredsställda och att det råder
inkongruens (icke överensstämmelse) mellan
ens självbild och ens idealbild, hur man skulle
vilja vara
• Abraham Maslow (behovstrappan), Carl
Rogers, CG Jung (fd kompis m Freud!)

Kognitiva perspektivet
• Människans intellektuella funktioner i fokus
• Perception, minne, tänkande, språk
• Vi har olika grundantaganden om och sätt att se
på verkligheten och det påverkar vårt beteende
• Psykiska störningar beror på felaktiga
tankemönster
• KBT

Biologiska perspektivet
• Beteendet påverkas av biologiska faktorer
• Hjärnan, nervsystemet och de kemiska
processerna i fokus
• Evolutionspsykologer – det naturliga
urvalet – survival of the fittest
• Nedärvda beteenden ex. ormfobi
• Neuropsykologi allt mer populärt
• Psykiska störningar beror på kemisk
obalans i hjärnan el hjärnskada

Fundera kort:
• Kan de olika perspektiven ha rätt fast på olika
sätt?
• Vilket perspektiv tycks vara mest intressant?
• Vilket perspektiv stämmer bäst med dina tankar
om människans beteende?