You are on page 1of 14

BEHAVIORISMEN

Beteendeperspektivet
Inlärningspsykologi

Watson


John B Watson introducerade begreppet
behaviorism på tidigt 1900-tal
Han påstod att det är miljön som formar
personligheten
”Ge mig ett antal barn och jag gör ett av
dem till tjuv, ett till matematiker, ett till
diktare och ett till idrottsman”
Inspirerad av Pavlovs experiment
”lille Albert”

Pavlov
Ivan Pavlov, början av 1900-talet,
Ryssland
 Experiment med hundar – kan jag
påverka deras beteende?
 Pavlovs hundar:
Mat – hund – salivering
Mat + klocka – salivering
Klocka – salivering
Hunden hade blivit betingad

Klassisk betingning

(klassisk inlärning)
Obetingat stimulus (inlärd signal) väcker
obetingad respons (ej inlärd, reflexmässig
reaktion). När obetingad stimulus förknippas
med något annat som sker samtidigt blir det
betingad stimulus, en inlärd signal, som sedan
väcker samma reaktion (inlärd reaktion)
Hunden reagerar på maten, men lär sig
förknippa skålen med klockans ljud. Den har
alltså lärt sig reagera på en signal, blivit
betingad

Vanliga inlärda beteendenLäkare (sprutor) – smärta
Flygplanskapning – flygrädd
Fastna i hiss – hisskräck
Vissa fobier utvecklas på detta sätt, ex om
man blivit hundbiten – rädsla för hundar
Även positiva sammanhang: kaffedoft hos
mormor – påminner om mormor,
kärleksballad – påminner om första
kärleken/kyssen….
Klassisk inlärning sker av en slump, kan ej
styras med viljan.

Utsläckning

När en klassiskt inlärd (betingad) reaktion
försvinner
Går ofta av sig själv, eller kan hos barn
behjälpas av föräldrar (ex. rädsla för
vatten)
Fundera: hur kan man undvika ex. att
barn utvecklar tandläkarskräck?

Generalisering / Diskriminering
Hundar – mat – betingning:
 Generalisering: mat + cirkel – salivering
Cirkel – salivering
Cirkelliknande figur – salivering
 Diskriminering: att kunna skilja mellan
olika typer av signaler – en typ av
klockringning ger mat – salivering, men
en annan typ ger ingen mat – ingen
salivering.

Instrumentell inlärning
Vissa beteenden får vi genom instrumentell
inlärning (operant betingning)
 När vi belönas för ett visst beteende gör vi
det gärna igen och igen
 Andra beteenden har negativa konsekvenser
och då vill vi undvika dem
 Trial and error – försök och misslyckande
Ex lära sig simma, cykla, åka skridskor – öva
öva och tillslut lyckas man – det blir en slags
belöning.
Beteendet leder till ett lyckat resultat

Burrhus Frederic Skinner
Amerikan, 1904-1990, framstående forskare
Kom i kontakt med Pavlov, Watsons arbeten
Experimenterade med djur – råttor
Skinner-boxen – spak – beteende
Ansåg att allt mänskligt beteende kan styras
med hjälp av förstärkning och därmed också
förutsägas
Ex språkutveckling: föräldrarnas positiva
reaktioner på visst joller – barnet fortsätter
på samma sätt

Positiv förstärkning: ett önskvärt
beteende följs av en belöning (ex råttan
trycker på rätt spak och får mat, barnet
som städat sitt rum får godis)
Negativ förstärkning: belöningen består i
att något obehagligt tas bort (ex. råttan
får elchocker tills den trycker på en spak,
eller när man tar en huvudvärkstablett
för att bli av med huvudvärken)

Obs! notera skillnaden negativ
förstärkning och straff:
Negativ förstärkning – något obehagligt
upphör
Straff- något obehagligt kommer efter ett
visst beteende

Fundera: hur funkar det när man ger
positiv förstärkning för beteenden som
inte är önskvärda, ex när ungarna skriker
och bråkar på affären och man köper
godis för att de ska knipa igen…??
Fundera: skillnaden straff / förstärkning?
Hur funkar de?
Hur gör du för att motivera dig själv när
du måste göra något tråkigt?

Beteendeterapi

Använder sig av klassisk betingning och
förstärkning
Ex. bota spindelfobi – närma sig gradvis
med stegvis uppmuntran
Man arbetar direkt med symtomen,
tränar bort dessa – spindelfobi –
felinlärning – lära om – betinga på rätt
sätt
KBT – kombination med kognitiva tekniker
– tänka om/ändra åsikt