You are on page 1of 12

HUMANISTISKA

PERSPEKTIVET
MÄNNISKANS FRIA VILJA I FOKUS

• 60-talet – avstånd från behaviorismen,
psykoanalysen – grundade humanistiska
perspektivet
• Fokus på: självet, fria valet, medvetna motiv, det
friska i människan och dess inneboende
möjligheter

KÄNDA SNUBBAR INOM HUMANISTISKA
PERSPEKTIVET
• Maslow
• Rogers
• (Jung)

ABRAHAM MASLOW 1908-1970
• Behovstrappan, behovspyramiden
• Vi har ett antal grundläggande behov som måste
tillfredsställas för att inte bristtillstånd ska uppstå
• I nedre delen av trappan finns bristbehoven, i
högre delen utvecklingsbehoven. När
bristbehoven är tillfredsställda går vi vidare uppåt
på trappan.
• Högst upp finns självförverkligande och
utveckling
• Obs! Generalisering – avvikelser finns

• Fysiologiska (primära) behov är starka, de
dominerar så länge de inte är tillfredsställda
Ex. när du är trött, hungrig så är det svårt att tänka
på något annat
• Trygghetsbehov också starkt. Fysisk säkerhet,
men också rutiner, att vi vet vad som ska hända
härnäst

• Behov av kontakt, kärlek – både få och ge kärlek.
Särskilt viktigt när vi är barn – harmonisk
utveckling
• Behov av uppskattning av andra, vi är ok som vi
är
• Självbestämmande, självkontroll – att vi kan
påverka vår egen situation. Här har vi olika
möjligheter beroende på ålder, samhällsposition,
livssituation

• Meningsfull aktivitet – individuellt
Ex. studier, träning, politisk aktivitet, socialt
umgänge. Arbete?
• Självförverkligande – når vi upp dit? Att vi blir det
vi har kapacitet till, att vi utnyttjar våra resurser
fullt ut.
• Svårt att nå – ibland har vi svårt att se vilka våra
resurser och möjligheter är. Trygghetsbehovet kan
verka som ett hinder för självförverkligande då
man kanske inte vågar satsa på en ny karriär ex.

BEHOVSTRAPPAN

CARL ROGERS 1902-1987
• Utvecklade teori utifrån sitt arbete inom barn- och
ungdomspsykiatrin
• Våra upplevelser av omvärlden är subjektiva och
påverkar våra relationer till omgivningen
• Medfödd önskan att få upplevelser som ger
positiva känslor och att undvika upplevelser som
ger negativa känslor
• Våra värderingar är inte alltid lika med samhällets
-> inre konflikt

ROGERS
• Självet – vår subjektiva upplevelse – jag
• Kallas också realsjälvet – det vi är med tankar,
känslor, upplevelser
• Idealsjälvet – den vi skulle vilja vara
• Överensstämmelse: kongruens mellan självet och
idealsjälvet
• Icke överensstämmelse: inkongruens - missnöje

• Hur når vi kongruens?
• Om barnet får villkorslös kärlek och accepteras
som det är sammanfaller själven
• Om omgivningen kräver ett visst beteende för att
barnet ska accepteras, försöker barnet leva upp
till det. Det blir dock villkorlig kärlek och då blir
det glapp mellan realsjälvet och idealsjälvet. För
att få kärlek måste det vara på visst sätt, det
duger inte.
• Realsjälv = idealsjälv = fullt fungerande
människa
• Annars: missnöjd, mår psykiskt dåligt

ROGERS KLIENTCENTRERADE TERAPI
• Individens upplevelser i centrum
• ”sjuk” = oväsentligt - Viktigt: klientens problem
• Klientens förmåga att själv lösa sina problem och
hitta egna svar
• Målet med terapin: hitta överensstämmelse
mellan själven
• Terapeutens uppgift: visa värme, inlevelse och
äkthet i sina reaktioner