You are on page 1of 3

Psykologi 1 – moment 1

Sammanfattning!
Psykoanalysen:
Freud
Människan drivs av drifter (behov som kräver tillfredsställelse)
– libidon – sexualdriften
Psykets struktur – detet – jaget – överjaget
Det medvetna – det förmedvetna – det omedvetna
Utvecklingsfaser – orala fasen, anala fasen,
(tidiga)genitala/falliska fasen, latensen, genitala fasen
(adolescensen)
Jagets försvarsmekanismer
Drömmar och drömtolkning – manifesta och latenta drömmen
(synliga resp dolda)
Behaviorismen:
Watson
Miljön formar personligheten
”Ge mig ett antal barn…” – miljö och uppfostran styr, ej arv
Lille Albert och råttan – klassisk betingning –
stimulusgeneralisering
Pavlov
Klassisk inlärning:
Obetingat stimulus: ej inlärt
Obetingad respons: ej inlärd reaktion
Betingat stimulus: inlärt
Betingad respons: inlärd
Pavlovs hundar:
Fas 1: mat (OS) -> salivering (OR)
Fas 2: mat + ringklocka (ny stimulus)
Fas 3: ringklocka (BS) -> salivering (BR)
Klassisk inlärning bygger på medfödd reflex el sk autonoma
reaktioner. Det som händer vid inlärning är att något annat
kopplas till den medfödda reflexen.
Utsläckning
Generalisering
Diskriminering

Psykologi 1 – moment 1

Psykologi 1 – moment 1

Skinner
Instrumentell inlärning:
Beteendet formas av sina konsekvenser
Positiv förstärkning: ett positivt och önskvärt beteende följs av
belöning
Negativ förstärkning: något obehagligt upphör
Bestraffning: (aversiv förstärkning) något obehagligt kommer
som en följd av ett visst beteende eller att man tar bort något
positivt
Modellinlärning
Humanistisk psykologi:
Människans fria vilja! Inget är förutbestämt – ingen
determinism
Människan är fri att påverka, förändra
Den subjektiva tolkningen av omvärlden – vår upplevelse
Drivkraften är strävan mot självförverkligande
Fokus på den friska människan, optimistisk människosyn –
inneboende resurser att förändra och lösa problem
Maslow
Behovstrappan – bristbehov – utvecklingsbehov –
självförverkligande
Rogers
Självbild
Idealsjälv
Kongruens – inkongruens
Individens upplevelser i centrum
Klientcentrerad terapi – mål: hitta överensstämmelse