You are on page 1of 53

FIZIOLOKE OSNOVE

ISPOLJAVANJA
SILE I SNAGE
Prof. dr Duan Peri

Mehanizam miine
kontrakcije

Struktura miia
i miinih ovojnica

MOTORNA JEDINICA

TELO (SOMA) NERVNE ELIJE

AKSON
TELODENDRON

MIINA VLAKNA
POPRENO-PRUGASTOG
TKIVA

MIOGRAM MIINOG TRZAJA

Pik sile

Pojava
Akcionog
Nervnog
potencijala

Normalan
Miini
tonus
AKTIVNA
FAZA

LATENTNA
FAZA

FAZA
RELAKSACIJE

MIOGRAM NEPOTPUNOG
(ZUPASTOG) TETANUSA

NERVNI IMPULSI

MIOGRAM POTPUNOG
(SLIVENOG) TETANUSA

NERVNI IMPULSI

FREKVENCIJA PRANJENJA
ZA RAZLIITE TIPOVE
VLAKANA I KONTRAKCIJA
Tetanus sporih
motornih jedinica
Tetanus malih
brzih motornih
jedinica
Nepotpuni tetanus
najveih MJ
Potpuni tetanus
najveih MJ

20 30 Hz
(20--30 impulsa/S-)
(20

30 50 Hz
(30--50 impulsa/S-)
(30

100 Hz
(100 impulsa/S-)

200 Hz
(200 impulsa/S-)

VRSTE NERVNIH VLAKANA


Promer
aksona
(m)
12 20
5 12
3-6
2-5

Brzina
provodljivosti
(m/s)

<3

3 - 15

0,4 1,2

0,5 - 2

Podtip
GRUPA
vlakna

70 120
30 70
15 30
12 - 15

TIPOVI
MIINIH
VLAKANA
SPORA

BRZA

(Slow-twich)
ST SO I tip

(Fast-twich)

FT II tip

BRZA
OKSIDATIVNA
(Fast-twich-Oxidative)
FOG FR IIa tip

BRZA
GLIKOLITIKA
(Fast-twich-Glzkolitic)
FG FF IIb tip

ZASTUPLJENOST SPORIH
MOTORNIH JEDINICA U
POJEDINIM MIIIMA

ZASTUPLJENOST SPORIH
MOTORNIH JEDINICA U
POJEDINIM MIIIMA
m. biceps brachi

49%

ZASTUPLJENOST SPORIH
MOTORNIH JEDINICA U
POJEDINIM MIIIMA
m. biceps brachi
m. triceps brachi

49%
33%

ZASTUPLJENOST SPORIH
MOTORNIH JEDINICA U
POJEDINIM MIIIMA
m. biceps brachi
m. triceps brachi
m. deltoideus

49%
33%
47%

ZASTUPLJENOST SPORIH
MOTORNIH JEDINICA U
POJEDINIM MIIIMA
m.
m.
m.
m.

biceps brachi
triceps brachi
deltoideus
vastus lateralis

49%
33%
47%
51%

ZASTUPLJENOST SPORIH
MOTORNIH JEDINICA U
POJEDINIM MIIIMA
m.
m.
m.
m.
m.

biceps brachi
triceps brachi
deltoideus
vastus lateralis
erector spinae

49%
33%
47%
51%
56%

ZASTUPLJENOST SPORIH
MOTORNIH JEDINICA U
POJEDINIM MIIIMA
m.
m.
m.
m.
m.
m.

biceps brachi
triceps brachi
deltoideus
vastus lateralis
erector spinae
gastrocnemius

49%
33%
47%
51%
56%
58%

ZASTUPLJENOST SPORIH
MOTORNIH JEDINICA U
POJEDINIM MIIIMA
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

biceps brachi
triceps brachi
deltoideus
vastus lateralis
erector spinae
gastrocnemius
soleus

49%
33%
47%
51%
56%
58%
84%

Bosco--protokol na ergoBosco
ergo-dampu
(Varijanta: Counter movement jump)
jump)

BIOLOKA STAROST
Pod uticajem starosti
odumiru brzi motorni
neuroni, pa zato starenjem
znaajno opada snaga
(time i brzina)

SILA

ODNOS BRZINE I SILE


Hill--ova kriva
Hill
Sama
Snaga

Dizanje
tegova

Brzina
i snaga

Skokovi
Bacanje
tekih sprava

Bacanje
diska i koplja

Brzi
pokreti

Bacanje
teniske
loptice

Pokret
slobodnog
ekstremiteta

MATEMATIKO ODREDJIVANJE
SILE (F) I SNAGE (P)

(Rad) A = F x S

P=A/t

P=FxS/t

MATEMATIKO ODREDJIVANJE
SILE (F) I SNAGE (P)

(Rad) A = F x S

P=A/t

P=FxS/t

MATEMATIKO ODREDJIVANJE
SILE (F) I SNAGE (P)

(Rad) A = F x S

P=A/t

P=FxS/t

P=FxV

ODNOS SILE I SNAGE


SILA

P=FxV
Brzina
Dizanje
tegova

Skokovi
Bacanje
tekih sprava

Bacanje
diska i koplja
Fudbal

Odbojka
Koarka

Pokret
slobodnog
ekstremiteta

ODNOS SILE I SNAGE


SILA

P=FxV
Brzina
Dizanje
tegova

Skokovi
Bacanje
tekih sprava

Bacanje
diska i koplja
Fudbal

Odbojka
Koarka

Pokret
slobodnog
ekstremiteta

ODNOS SILE I SNAGE


SNAGA

SILA

P=FxV

Brzina
Dizanje
tegova

Skokovi
Bacanje
tekih sprava

Bacanje
diska i koplja
Fudbal

Odbojka
Koarka

Pokret
slobodnog
ekstremiteta

Snaga - P

Brzina - V
100-93%

Sila

93-70%

Eksplozivna
snaga

70-40%

Brzinska
snaga

<40%

Izdrljivost
u snazi

EKSPLOZIVNA SNAGA
Optereenje: 7070-93% maksimuma
Broj ponavljanja: od 3 do 8
Broj serija: od 3 do 6
Pauza: 11-2 minuta

BRZINSKA SNAGA
Optereenje: 4040-70% maksimuma
Broj ponavljanja: od 9 do 16 (20)
Broj serija: od 3 do 6
Pauza: 11-2 minuta

PRIRAMIDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

serija:
serija:
serija::
serija
serija::
serija
serija::
serija
serija::
serija
serija::
serija

60%
70%
80%
95%
90%
75%

x
x
x
x
x
x

10
8
6
3
5
7

PROCENA
MAKSIMALNE SILE
Dinamometrija
Tenziometrija
Metod ponovljenih
maksimuma

DINAMOMETRIJA

DINAMOMETRIJA

DINAMOMETRIJA

DINAMOMETRIJA

DINAMOMETRIJA

DINAMOMETRIJA

DINAMOMETRIJA

TENZIOMETRIJA

Platforma sile

GLOBUS ERGO TESYS SYSTEM


Force plate Mega twin plates

METOD PONOVLJENIH
MAKSIMUMA (RM)
Broj
ponavljanja

Koeficijent

Broj
ponavljanja

Koeficijent

1,00

1,20

1,07

1,23

1,10

1,27

1,13

1,32

1,16

10

1,34

Primer primene
metoda RM

60 kp x 1,20 = 72 kp

Avangardne metode
PLIOMETRIJSKI TRENING
PROPRIOCEPTIVNI
DOPUNSKI MODELI
Inercioni
Podudarajuih se pikova
Rad u oteanim uslovima

A sada
sada,,

PITANJA I
DISKUSIJA