ÊU‡‡‡‡‡‡‡DI« s‡‡‡;« b³Ž W‡‡‡ÝR

ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊU‡DI« ed

rKF²«Ë rOKF²« w X½d²½ù«
W³¼Ë tK« UDŽ —œU½

ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed
5DK -ÊUDI« s;« b³Ž WÝR
2003

©¥® 5LKFLK W¹uÐdð  «dA½ WKKÝ
ISBN 9950-313-02-3
≤∞∞≥ vËô« WF³D«
ÍdO)« ÊUDI« ‚ËbM
 «—uAM
ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed
5DK -ÊUDI« s;« b³Ž WÝR
5DK - tK« «—

5DK - tK« «— - ≤≤∑∂∫».’
´π∑≤ ≤π∂≥≤∏≥ ∫fU ´π∑≤ ≤ ≤π∂≥≤∏±≠≤ ∫ 
nwahbeh@qattanfoundation.org
www.qattanfoundation.org/cerd.htm
www.google.com∫—uB« —bB
o¹u²«Ë W¹UŽbK 5_« ∫wMH« ëdšù«Ë rOLB²«

”dNH«

”d?? ? ? ?N”dNH«
? ? ? ? H? ? ? ? «
9 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WbI*«
12 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰Ë_« qBH«

13 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X½d²½ù« w WbI
13 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X½d²½ù« n¹dFð
14 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d{U(« U½dBŽ w X½d²½ù«
15 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X½d²½ù« WJ³ý UNbIð w²«  Ub)«
16 .......................... World Wide Web (WWW) WO*UF« WOðu³JMF« WJ³A« ∫ôË√
18 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w½Ëd²Jù« q
«u²«Ë ‰UBðô« ∫UO½UŁ

22 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X½d²½ù« l p³A«  U³KD²
23 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ åModem and ISDNò ‰UBðô« ◊uDšË …eNł√

24 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w½U¦« qBH«

25 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOLOKF²« WOKLF« w X½d²½ù«
29 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W
U)«  UłU(« ËË– W³KD«Ë X½d²½ù«
29 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X½d²½ù«Ë WOMODKH« Z¼UM*«Ë ”—«b*«
32 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNł—UšË WÝ—b*« qš«œ W³KD«Ë rKF*«Ë WKzUF« 5Ð ‰œU³²*« ‰UBðô«

34 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ YU¦« qBH«

35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNKŠ  UO½UJ≈Ë X½d²½ù« qUA0 wŽu«
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …eNł_«Ë ◊uD)«Ë WJ³A« sŽ WLłU½ WOMË WOMIð qUA ≠1
36 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOðUuKF qUA≠2
36 ..................................................................... Haking: ‚«d²šô« WKJA ≠3
37 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UÝËdOH« WKJA≠4

38 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W−d³*« WOMI²« ‰uK(«

42 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W−d³ dOž ‰uKŠ
48 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X½d²½ù«  U×H
Ë l«u rOOIð dO¹UF
49 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNF qUF²« WOHOË qOLײ«Ë aM« ‚uIŠ

50 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lЫd« qBH«

51 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOMODKH« WÝ—b*«Ë X½d²½ù«
51 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rKF*«Ë X½d²½ù«
52 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ åWeb Browsersò WJ³A«  U×HB²
54 ........................................................ Search Engines Y׳«  Ud×
57 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wKLŽ oO³Dð
60 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X½d²½ù« d³Ž rOKF²«  UO−Oð«d²Ý«
60 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOKF²« w ¡b³« q³ p²³KÞ ·dŽ« ∫ôË√
61 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ p²Ý—b  UO½UJ≈ vKŽ ·dFð ∫UO½UŁ
62 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X½d²½ù« «b²Ý« WOHO W³KD« rOKFð ∫U¦UŁ

66 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÝ—b*« ×Uš X½d²½ù«
66 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qDF«  UË√ w w½Ëd²Jù« b¹d³« ‰öG²Ý« ∫ôË√
67 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÝ—b*« W×H
Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« d³Ž WO²O³«  U³ł«u« ∫UO½UŁ

67 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰eM*« w X½d²½ù«
67 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X½d²½ù« d³Ž WBŠ
68 .......................................... Netiquette WJ³A« «b²Ý«  UOöš√Ë dO¹UF
71 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÐdŽ l«uË Y×Ð  Ud×
71 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO³Mł√ WOLOKFð l«uË Y×Ð  Ud×
74 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÐdF« lł«d*« WLzU
74 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO³Mł_« lł«d*« WLzU
75 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 1 r— o×K
77 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 2 r— o×K
78 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÐdF« WGKUÐ l«u*« ”dN
79 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹eOKJ½ù« WGKUÐ WJ³A« vKŽ l«u*« ”dN

WbI*«

WbI*«

«
*
I
b 

W
«
*
I*« WbI

WbI*«

«
«* WbI*

WbI*«

WbI*«

«
*
I
b 

W
«
*
I*« WbI

Wb

Wb


I
b 

W
«
*
I
bI*« Wb

WbI*«

W 

bI

*« W
I
b 

W
«
*
I
b
bI*« W

W

6

«
*
I
b 

W
«
*
I*« WbI

b 

W
«
*
I
b 

bI*« W

WbI*« 

W
«
*
I
b 

«W
« WbI*

WbI* 

W
«
*
I
b 

W
I*«
I*« Wb

W

¹
OKŽ VFB *« Wb
M
U 

w
¼
F« «c
WbI‰uŠ
q¼U& dB 
nK²
œ

Ë
U

ô
«
 
½ù
«
²
Æ…UO( 
« X½d
³
√Ë
XKšœ bI
« w ‰UFH 
w X×
«
ô
²
ð
M
U
½ù
²
Ë
B
U

½d

«
X
Ë
'

«u²«
ÆlOL
—«b*«
`O×
qJ
‰œU³ðË q
²J*«Ë ¨ uO³«Ë ” 
p– lË
Ë
¬
ö 

¹
s
«e
Ë
‰ 

³
H 
«
 UuKF*«
F
 U
ÆbO
…—UN*«
UM« s b¹b
D« rEFL
Ë ¨w¼UI*«Ë 
WOUJ«
w

š
«d
Ã
¨ UdA« ²?Ý« ÊuFOD²¹ ô ” ²½ù« ÊuKG²¹ »ö
²½ù«
uKF*«
ÈuÝ X½d
‰ö?G?
K X½d
w²«  U
F 

¹
V
B
¹d
b
Ë
b
— 
«
½Ë
²
š
N
X?½d?²?½ù«
U 

WOK
MŁ√
Ž dD
ý—≈Ë
ÊËdšü«Ë ¨ Ž pO¼U½ ¨Y׳« ¡U »U³Ý_ r¼œôË√ vK
‰uŠ  «œU 

O
H
O
W 
«
²
ÊuJK²1 ô
sqUF
?ö?š
s¹c« p¾Ë
ÆœdD qJ
½d²½ù« l
p?c? ÆW?O 

X
?
¨
S
½
?
š
t
B
ô
u
w ÊËd¹ ô
Ð
? 
b
Ë U


√ d?u?ð s?
²« Ác¼ Ê√ 
« «c¼ ·b
W?U?Ž f?Ý qšbð X׳
√ WOMI
J
²
U
» 

ULKF
¹Ëeð v
Ý—«b 
« p¾Ë√ b
¨¡«—b ¨  «
UMðuOÐË UM
F

U
 

K

«œ
5
¹— 

²½ù
√ ¨5
IŠ w
G²Ý«Ë X½d
wËR Â
WOÐd²« ‰u 

ö
Ë
‰ 
«
J
²
² 
«
³
F
K
U
J
O
r
 
r
Ý≠ 
« Â√ ¨
U¹dE½
qzUN«
«u½U√ ¡«u
‚UOÝ w
OÐd*« WKzUF ŽUHÐ  UuKF*« s
W
ð
Ðd

u
0
Í
F
K
Š
u
Â√ 5LKF
 U
ÆWOK
KLF«
¼√ ‰u
s rNMJ9
«c¼ du¹Ë
LOKF²« WO
OHOË WOL
O
W 
«
W
«
J 
«
Ý
²
²
²
U
F 

K
»
L
«b²Ý« 

«b
O
W
«Â
KFLK 
×
FÝ X½d²½ù XO³«Ë WÝ—b*« qš«œ
«œù«Ë 5L
ÂbI¹ qÐ V
« 
ü
O
U
 
¨
«—UÞ≈ 5¹— « Ác¼ ‰Ušœ≈ v≈ UO
X½d²½ù«
qzUÝu«Ë
I¹ ô uN
² 

b
Ë
J
 
« 

M
²
² 

u
I
H 

?
M
O

u
O
L
U
ł
¹b
?
u
O
?
s
w? U
Ðd²«  
s WŽ
*« s 
« Ác¼
U?×?H?B?«
ð w²« W¹u vB% ô w²« U¹«e
  

U
« 

?
Ž
²
?
b
UOłuuMJ²
Æ
F
?
«
K
*
?
?
F
? 

K
?
r
½û
W?O?L?O
²
«Ë
d?²?
Ë X½d
v?K?Ž Íu?Ð
« 5D²
*
A
U 

q
‰ö?G?²?Ý« 
«
łUM
uÝ sŽ WL
«b²Ý« ¡
77

ÆUNbI¹ w²«  Ub)« w¼ UË ¨√bÐ nO ∫X½d²½ù« sŽ ‰Ë_« tKB w »U²J« Àbײ¹
∫qBH« «c¼ qLA¹ YOŠ
ÆX½d²½ù« n¹dFð ≠±
ÆX½d²½ù« UNbI¹ w²«  Ub)« ≠≤
ÆX½d²½ùUÐ ‰UBðô«  U³KD² ≠≥
ƉUBðô« ◊uDšË …eNł√ ≠¥
W?Ý—b?L?K? UN²¡ö ÈbË  UuKF UOłuuMJ² X½d²½ù« sŽ w½U¦« qBH« Àbײ¹Ë
∫sŽ Y¹b(« r²¹ —ULC*« «c¼ wË Æ’Uš qJAÐ WOMODKH« ”—«bLKË ÂUŽ qJAÐ
ÆU¼bz«uË UNð«eO ∫WOLOKF²« WOKLF« w X½d²½ù« ≠±
ÆW
U)«  UłUO²Šô« ÍË– W³KD«Ë X½d²½ù« ≠≤
ÆX½d²½ù«Ë WOMODKH« Z¼UM*«Ë WÝ—b*« ≠≥
ÆWÝ—b*« ×UšË qš«œ W³KD«Ë rKF*«Ë WKzUF« 5Ð ‰œU³²*« ‰UBðô« ≠¥
U
uBšË X½d²½ù« ub² UNNł«u¹ Ê√ sJ1 w²« qUA*« sŽ Àbײ¹ YU¦« qBH«Ë
∫sLC²¹ qBH« «c¼Ë ÆUNKŠ  UO½UJ≈Ë ¨rKF*«
ÆW−d³*« WOMI²« ‰uK(« ≠±
ÆW−d³*« dOž ‰uK(« ≠≤
ÆX½d²½ù«  U×H
Ë l«u rOOIð dO¹UF ≠≥
ÆUNF qUF²« WOHOË qOLײ«Ë aM« ‚uIŠ ≠¥
W?¹d?A?³?« U?¼d?
U?M?Ž l?O?L?−?Ð W?OMODKH« WÝ—b*«Ë X½d²½ù« sŽ lЫd« qBH« Àbײ¹Ë
∫WOU²« lO{«u*« qBH« «c¼ ‰ËUM²¹Ë ÆUNł—Uš WKzUF« pcË VUD«Ë rKF*« s UN W½uJ*«
ÆrKF*«Ë X½d²½ù« ≠±
ÆWJ³A«  U×HB² ≠≤

8

ÆY׳«  Ud× ≠≥
ÆX½d²½ù« d³Ž rOKF²«  UO−Oð«d²Ý« ≠¥
ÆWÝ—b*« ×Uš X½d²½ù« ≠µ
ÆX½d²½ù« d³Ž WBŠ ≠∂
ÆWJ³A« «b²Ý«  UOöš√Ë dO¹UF≠∑
Æ WO³Mł√Ë WOÐdŽ WOLOKFð l«u s¹ËUMF WLzUIÐ »U²J« wN²M¹Ë

9

q‡‡‡‡‡‡BH«
‰Ëô«

10

‰Ë_« qBH«
X½d²½ù« w WbI
∫X½d²½ù« n¹dFð

UNCFÐ Wu
u*«  «dðuO³LJ« s WFÝ«Ë Network W?J³ý sŽ …—U³Ž w¼ X½d²½ù«
ÊS? ¨W?J?³?A?« j??Ð w?B??A« dðuO³LJ« qB²¹ UbMF ÆnðUN« ◊uDš ‰öš s iF³Ð
m½dO¼ sJ ÆrUF« w  «dðuO³LJ« 5¹ö0 dðuO³LJ« «c¼ q
Ë√ b ÊuJ¹ UOKLŽ hA«
Êu?Łb?×?²?¹ ”U?M?« s? —u?N?L?−?Ð o?K?F?²?¹ U? —b?IÐ  «dðuO³LJUÐ oKF²¹ ô n¹dF²« Ê≈ ‰uI¹
©Herring,1999® Æ «dðuO³LJ« Ác¼ ‰öš s  UuKF*« ÊuœU³²¹Ë

Internet: is a network of networks.
(Cunningham et al, 1997)

11

ÍdJŽ ·bNÐ w²OOu« œU%ô«Ë …bײ*«  U¹ôu« 5Ð …œ—U³« »d(« ‰öš X½d²½ù«  QA½
 «dÐU<« WUË UN²Ý√ ¨ ARPANET vLð WJ³A ±π∂π ÂUŽ w W¹«b³« X½UË Æi×
 UuKF*« ‰œU³ð q?ł√ s UO½—uHOU WFUł w d?ðuO³LJK …eNł√ WFЗ√ 5Ð j?Ðd² WOJ¹d_«
WO½UD¹d³«  UFU'« iFÐ qLA² ±π∑≥ ÂUŽ WJ³A« Ác¼  b²« U ÊUŽdÝ t½√ ô≈ ÆW¹d«
‰u%Ë ¨WJ³A« ÁcNÐ WHOK(« ‰Ëb« jЗ dL²Ý«Ë ÆWO*UŽ WO½Ëd²?J≈ WJ³A W¹«bÐ ‰Ë√ qJA²Ë
WO*UF« WJ³AK «—UB²š« åInternet X½d²½≈ò ·uQ*« UNLÝ« v≈ ARPANET s UNLÝ«
(Cunningham & Andersson,åInternational NetworkòW¹eOKJ½ù« WGKUÐ
1999; Herring, 1999; Winship and McNab, 1996; Cunningham et
©al,1997
Z«dÐË  UOMIð ‰öš s
 «dðuO³LJK sJ1 ¨WŽuM²
U??N? C? F? Ð l?? q??
«u??²? ð Ê√
Âb²ð  UJ³ý d³Ž iF³«
‡Ð ·dFð ‰UBð«  ôuuðËdÐ
T C P / I P
(Transmission
Control Protocol/
w²«Ë lOL'« UNb²¹ w²« WJ³A« …QA½ w p– bŽUÝ bË Æ© Internet Protocol
Cunningham &® ±ππ∞ ÂU?? ? ?Ž w?? ? ? (www) World Wide Web ·d?? ? ?F? ? ?ð
w sJ ¨jI WÐu²J*« ’uBM« ‰œU³ð ÊUJùUÐ ÊU W¹«b³« w Æ© Andersson,1999
sJ
Ò Web Browser  U?×HB² ZU½dÐ u¼Ë Mosaic ZU½dÐ d¹uDð - ±ππ≥ ÂUŽ
Æ…b¹bŽ  ôU− w X½d²½ù« «b²Ý« WOL¼√ s œ«“ Íc« d_« ¨…d ‰Ë_ —uB« ÷dŽ s
d{U(« U½dBŽ w X½d²½ù«

U?Ðu?ÝU?Š p?K?²?1 hý Í√ ÊUJSÐ `³
√Ë ¨ÂU¹_« Ác¼ X½d²½ù« wb² œbŽ b¹«eð
ISP)‡Ð UN ed¹ w²«Ë ©±®X½d²½ù« Wb) …œËe*«  UdA« Èb UÐUŠ `²H¹ Ê√ nðU¼ jšË

ÆdO¦J« U¼dOžË PLANET, PALNET, PALTEL, 5DK w X½d²½ù« Wb) …œËe*«  UdA« iFÐ - ±
12

WJ³A« U¼duð w²« …b¹bF«  Ub)« s …œUH²Ýô«Ë ¨©Internet Service Provider
Æ Mail≠E w½Ëd²Jù« b¹d³« Wbš UNL¼√Ë
d?ðu?O?³?L?J?« —UFÝ√ ‰Ëe½ UNL¼√ q«uŽ …bF p–Ë X½d²½û 5b²*« œbŽ b¹«eð bI
 UbšË WUM —UFÝ√ dOuðË ¨X½d²½ù«  Ub) …œËe*«  UdA« œbŽ …œU¹“Ë ¨dO³ qJAÐ
W¹UN½ l X½d²½ùUÐ Wu
u*«  «dðuO³LJ« œbŽ qB¹ Ê√ „UM*¬ Wdý lu²ðË Æ…—uD² WOMIð
µ≥≥ v« ≤∞∞± ÂU?Ž w œbF« q
Ë Ê√ bFÐ p–Ë dðuO³L ÊuOK ∑∞∞ v≈ ≤∞∞≤ ÂUŽ
Computer Industry Almanac Inc., http:wwww.c.i-a.com/® ÆU½uOK
Î
l?u?  U?F?u?ð v?KŽ ¡UMÐË// Æ©± r?— ‰Ëb?ł® d?E½« Arlington Heights IL, USA
l X½d²½û »dF« 5b²*« œbŽ q
Ë bI ©≤∞∞± ¨pðu¹œ≈) Ajeeb.com VO−Ž
ÂU?F? Êu?OK*« nB½Ë 5¹ö WŁöŁ l W½—UI Âb² 5¹ö WLš v≈ ≤∞∞± ÂU?Ž W¹UN½
W?LzUI« ”√—  —bBð …bײ*« WOÐdF«  «—Uù« WËœ ÊS oÐU« lłd*« vKŽ ¡UMÐË Æ≤∞∞∞
ÆdD rŁ s¹d׳« WËœ UNOKð ¨UN½UJÝ œbŽ l W½—UI ≤∞∞∞ ÂUF 5b²*« œbŽ YOŠ s
‰Ëbł dE½«® ÊUJ« œbF W³½ 5b²*« œbŽ YOŠ s WFÐU« W³ðd*« w 5DK lIðË
.©≤ r—

X½d²½ù« WJ³ý UNbIð w²«  Ub)«
≤∞∞± ÂUF rUF« w X½d²½ô« wb² l¹“u² d¹bIð

Ê«bK³«

«bMu¼
Ê«u¹Uð
UO½U³Ý«
UOÝË—
UO«d²Ý«
q¹“«d³«
UOI¹d« »uMł
UOUD¹«
«bM
5B«
U½d
…bײ*« WJKL*«
UO½U*«
ÊUÐUO«
…bײ*«  U¹ôu«

©ÊuOK*UЮ 5b²*« œbŽ

©±® r— ‰Ëbł
13

‰Ëb« w X½d²½û 5b²*« œbŽ ‰uŠ ©≤∞∞±® pðu¹œ≈ WK− s …—u
∫©≤® r— ‰Ëbł
.WOÐdF«

w¼  Ub)« Ác¼ r¼√Ë ¨WHKJðË bNłË XË qQÐ  UuKF*« ‰œU³ð  Ubš X½d²½ù« ÂbIð
5?ðU?¼ sŽ qBH« «c¼ w Àbײ½ ·uÝË ¨w½Ëd²Jù« b¹d³« WbšË WO*UF« WJ³A« Wbš
Æ Ub)« s U¼dOžË 5²b)«

World Wide Web (WWW) WO*UF« WOðu³JMF« WJ³A« ∫ôË√

Ë√ World Wide Web WO*UF« WJ³A« 5ÐË X½d²½ù« 5Ð Êub²*« jK¹ U «dO¦
W?J³A?« Êu²?½uł ·d]Ž b?I ¨X½d?²½ù« U¼d?uð w²«  U?b)« s W?bš w¼ w?²«Ë ©www®
UbMŽË Æ© Johnstone, 1998 pp:13-12® å UuKF*« s WL{ W³²Jò UN½QÐ WO*UF«
Wbš rN?«b²?Ý« sŽ ÊuŁb×?²¹ rN X?½d²½ù« w U? WuKF? r¼œU−¹≈ s?Ž ’Uý_« Àb×?²¹
‰UBðô« rŽb CERN ¡U¹eOH«  «d³² qš«œ UÐË—Ë√ w WO*UF« WJ³A« XLL
bË Æwww
qJý vKŽ  UuKF*« błuðË Æ©Cunningham et al, 1997® ¡U¹eOH«Ë WUD« ¡ULKŽ 5Ð
 U×HB« Ác¼ ·dFðË ¨Wdײ Uö√ v²ŠË ¨Uð«u
√Ë ¨ UDD ¨«—u
¨U
uB½ Íu%  U×H

Wö?F«  «– Èd?š_«  U×?HB?« s W?ŽuL−?0 j³?ðdð w?²«Ë Web Page W?J³?A«  U?×H?BÐ
ÆWÝ«—b« l{u Ÿu{u*« sŽ WOMžË …d«Ë  UuKF qJA²

14

·d?Fð jЫËdÐ U?NCF³Ð  U?×HB« q?B²ðË
Ë√  U?L?K? s?Ž …—U³?Ž w?¼Ë ¨ hypertext ‡?Ð
pKIMð ©…dD? Ë√ ‚—“_UÐ WÐu²J? U≈® —u

Æ…—UHUÐ U¼dI½ o¹dÞ sŽ Èdš√ W×H
v≈
s??¹ËU?M??Ž U?C??¹√  U??×?H??B?« w?? b?łu??ðË
¨ hyperlinks v?L???ð Èd?š√  U?×??H?B?
f?OË qU?J² Ê«u?MŽ WGO?BÐ WÐu?²J Êu?Jð UN?½√ hypertext  ö
Ë 5ÐË UN?MOÐ ‚d?H«Ë
Èdš√  ö
u UN WLKJ Âb²*« ÁU³²½« XHK¹ Ê√ W×HB« VŠU
œ«—√ «–S Æ—u
Ë√  ULK
b?¹dÐ Ê«uM?Ž Âb?²?*« ·dF?¹ Ê√ œ«—√ «–≈ U√ ÆHypertext j?ЫËdÐ WL?KJ?« Ác¼ j?Ðd¹ t?½S
Æhyperlinks ‡Ð UNDÐd¹ t½S W×H
Ê«uMŽ Ë√ w½Ëd²J≈
¨©URL ) Uniform Resource Locator vL¹ œb× Ê«uMŽ WO½Ëd²J≈ W×H
qJË
ÊUDI« s;« b³Ž WÝR Ê«uMŽ u¼ http://www.qattanfoundation.org Ê«uMF« ö¦L
Domain WŽu?L:« rÝ« w¼ qattanfoundation Ê≈ YOŠ W?O*UF« WOðu³?JMF« WJ³?A« vKŽ
q¦ Ê«uMFK …dOš_« ·dŠ_« ‰bð …œUŽ Æ organization WLEM Ë√ WÝR wMFð org Ë name
ÆWOuJŠ Ë√ ¨W¹œUŽ Wdý ¨WOLOKFð X½U U «–≈ WÝR*« Ë√ WdA« Ÿu½ vKŽ com, gov, edu,

©www.nw.com® ≤∞∞≤-±ππ± s ÎUOLÝ— WK−*« s¹ËUMF« œbŽ∫©≥® r— ‰Ëbł
15

X½d²½ù« ‰öš s YŠU³« lOD²¹ YO×Ð W
Uš e«d w  UŽuL:« s¹ËUMŽ q−ðË
bK³« qš«œ q_« vKŽ s¹ËUMF« tÐUAð ÂbŽ …UŽ«d l ¨rUF« s ÊUJ Í√ w UNO≈ ‰u
u«
YOŠ qzU¼ qJAÐ WO*UF« WOðu³JMF« WJ³A« vKŽ s¹ËUMFÐ 5K−*« œbŽ œ«œ“« bË ÆbŠ«u«
w Ê«uMŽ ÊuOK 5LšË W¾ v≈ qBO ±ππ∂ ÂUŽ dš«Ë√ w Ê«uMŽ ÊuOK s œbF« lHð—«
w hý Í√ ÊUJSÐ `³
√ bË Æ©WIÐU« W×HB«¨≥ r— ‰Ëbł dE½«® ≤∞∞≤ ÂUF« «c¼
duð bFÐ p–Ë ¨WO*UF« WJ³A« vKŽ U¼dA½Ë tÐ W
Uš W×H
rLB¹ Ê√ rUF« w ÊUJ Í√
w²«  U×HB« WÐU² WGKÐ Âb²*« hA« WdF v≈ ÃU²% ô w²«  U×HB« ¡UMÐ Z«dÐ
 U?×?H?B?« œbŽ —bI¹Ë ÆHTML (Hypertext Markup Language) ‡?Ð ·d?Fð
Cunningham et® U?O?Žu?³?Ý√ W×H
≥∞∞∞ w?«u?×?Ð W?J?³?A?« v?K?Ž U?¼ƒU?MÐ r²¹ w²«
Æ©al,1997
w?²?« W?O?*U?F« WOðu³JMF« WJ³A« vKŽ WK−*«  U×HB« s qzUN« rJ« s rždUÐË
w? s?L?Jð qUA*« Ác¼ r¼√ ÆqUA*« s uKð ô UN½√ ô≈ ¨W¦¹bŠË WKzU¼  UuKF Íu²%
W³ÝUM dOž UNCFÐË ¨UNÐ ‚uŁu dOžË WIOœ dOž WJ³A« vKŽ …du²*«  UuKF*« iFÐ Êu
…œUH²Ýô«Ë qUA*« Ác¼ VM−² WOLOOIð dO¹UFË WOzUË  «¡«dł≈ –Uð« Vłu²¹ U ¨‰UHÞú
dO¹UF*« Ác¼ Æ UuKF*« ‰œU³ð ‰U− w X½d²½ù« U¼duð w²« WKzUN« WOÐU−¹ù« ’dH« s
YU¦« qBH« w qOBH²UÐ UNMŽ Àbײ½ ·uÝ U¼dOžË WOLOOI²«Ë WOzUu«
w½Ëd²Jù« q
«u²«Ë ‰UBðô« ∫UO½UŁ

U?N?O?b?²* duð w²« WLN*«  Ub)« s X½d²½ù« U¼duð w²« ‰UBðô« Wbš d³²Fð
¨w½Ëd²Jù« b¹d³« q¦ ‰UBðô«  Ubš iFÐ sŽ UM¼ Àbײ½ ·uÝË Æ‰U*«Ë bN'«Ë Xu«
ÆU¼dOžË ¨…dýU³*« WŁœU;«Ë
©e -mail Electronic Mail® w½Ëd²Jù« b¹d³«≠√

WOKLŽ Ê≈ ÆX½d²½ù« WJ³ý w …du²*«  Ub)« r¼√Ë ‰Ë√ s w½Ëd²Jù« b¹d³« d³²F¹
Á c ¼ p K ² 1 h ý Í √ l r U F « w Ê U J Í √ s q
« u ² « W b š d u ð W J ³ A U Ð „ « d ²ý ô «
w U?
uBšË  U?ÝR*«Ë  U?³²J?*«Ë  UdA?« w WO?ÝUÝ√ Wb?)« Ác¼ d³?²FðË ÆW?b)«
WO?KLF« d¹uD?ð qł√ s WKzUF?« lË tÐöÞ lË tzö“ l? rKF*« q
«u²?¹ YOŠ ¨”—«b*«
5b²*« sJ9 WO*UF« WOðu³JMF« WJ³A« vKŽ  U×H
Ác¼ UMU¹√ w du²¹Ë ÆW¹uÐd²«
16

l? q
«u²K Íb?¹dÐ Ê«uMŽ vKŽ ‰u?B(«Ë U½U− w?½Ëd²Jù« b¹d?³« WbÐ „«d?²ýô« s
Æs¹dšü«
u¼ nRLK Íb¹d³« Ê«uMF« ö¦L Æ @ ed« ULNDÝu²¹ s¹√eł s Íb¹d³« Ê«uMF« ÊuJ²¹Ë
@ ed« q³? wðQð w²?« “ud« Ë√  UL?KJ« Æ nwahbeh@qattanfoundation.org
“username” Âb²*« rÝ« sŽ d³Fð ©Nader Wahbeh ‡ —UB²š« nwahbeh ö¦®
 ULKJ« U√ Æw½Ëd²Jù« b¹d³« »U( tײ bMŽ t²³ž— VŠ Âb²*« U¼—U²¹ Ê√ sJ1 w²«
WdA« sŽ d³Fð wN (qattanfoundation.org) q¦ @ ed« bFÐ wðQð w²« ·dŠ_« Ë√
W×HB Ê«uMF« w UL UU9 ¨UNöš s »U(« `² r²¹ w²« Ë√ UNO≈ wL²Mð w²« WÝR*« Ë√
Æu¼ UL Ê«uMF« s ¡e?'« «c¼ –UðUÐ UuJ×? hA« ÊuJ¹ UM¼Ë ¨W?Oðu³JMF« WJ?³A« vKŽ
l«u? bŠ√ u¼Ë) Yahoo lu vKŽ w½Ëd²J?≈ Íb¹dÐ »UŠ `² w h?ý Vž— «–≈ ö¦L
usernamerÝô« —U²¹ ·uÝ t½S ¨©U½U− b¹d³UÐ „«d²ýô« Wbš duð w²« Y׳«  Ud×
Íb??¹d??³?? « Ê«u??M??F??« `?? ³??B??¹ Í√ ¨Yahoo.com u?? ¼ W??Žu??L?? :« r??Ý« s??J?? ¨V??žd??¹ U?? L??
.username@yahoo.com
vK?Ž qN?ð w½Ëd?²Jù« b?¹d³?K W?
Uš Z«d?Ð ‰UB?ðô« UOłu?uM?Jð Z?«dÐ sL?{ s b?łuðË
¨s¹ËUM?F« k?HŠ q¦? Èdš√  Ub?šË WO½Ëd?²Jù« W?¹b¹d³?« qzUÝd?« ‰U³?I²Ý«Ë ‰U?Ý—≈ Âb²?*«
Ác¼ r¼√ s ©Outlook Express® ZU½dÐ d³²F¹Ë Æ UŽuL− sL{ UNFOL&Ë ¨UN²ÝdNË
Ë Eudora ZU½dÐ q¦ UNÐ W
Uš  «eO UN Èdš√ Z«dÐ „UM¼Ë ÆU«b²Ý« U¼d¦√Ë Z«d³«
Æ Pegasus
p?Kð w? rKF?*« bŽU?ð w?²« W?LN?*«  UO?MI?²« s w?½Ëd²?Jù« b?¹d³?« d³?²F?¹ ¨U¹u?Ðdð
duðË ÆWO²O³« rN²Ý«—œ WFÐU²Ë t²³KÞ l q
«u²« vKŽ X½d²½ùUÐ „d²Að w²« ”—«b*«
‰u?Š ¡«—ü« ‰œU³ðË WK?zUF« l r?KF*« q
«u?ðË ¨iFÐ l r?NCFÐ W?³KD« q?
«uð WO½U?J≈
sŽ YU¦« qBH« w Àbײ½ ·uÝË ÆWÝ—b*« ×UšË qš«œ rNzUMÐ√ rKFð rNð w²« —u_«
ÆÍuÐd²« q
«u²« w w½Ëd²Jù« b¹d³« WOMIð «b²Ý« sŽ WLłUM«  UO³K«Ë  UOÐU−¹ù«
Newsgroups —U³š_« ‰œU³ð  UŽuL−≠»

b¹d³« Z«dР«b²Ý« ÊËœ —U³š_« ‰œU³²  UŽuL− l q
«u²« Wbš X½d²½ù« WJ³ý duð

17

WJ³ý U¼duðË ©USENET® vLð WŽuL− d³Ž p–Ë UIÐUÝ UNMŽ UMŁb% w²« w½Ëd²Jù«
Infoseek, ¨Deja News q¦ ©Search Engines® Y×Ð  Ud× „UM¼Ë ÆX½d²½ù«
Y׳« s Âb²*« sJ9 lЫd« qBH« w UIŠô UNMŽ Àbײ½ ·uÝ Excite , AltaVista
U½UJ ISP X?½d²½ù«  Ub) …œËe?*«  UdA« Êu?ÒJð Ê√ sJ1Ë Æ—U³?š_« ‰œU³ð  UŽuL?− sŽ
ÂULC½ô«Ë —U³š_« pKð WFÐU²Ë X½d²½ù« d³Ž tO≈ ‰ušb« UNOb²* sJ1 —U³š_« ‰œU³² U

ÆUC¹√ UNO«
w?½Ëd?²Jù« b¹d³« d³Ž —«u(«Ë —U³š_«  UŽuL− v≈ ÂULC½ô« d³²F¹ Èdš√ WOŠU½ s
w?ðQð w²« qzUÝd« Ê_ ¨ÎU?½U√Ë WOKŽU d¦√ Outlook Express q?¦ Z«dÐ ‰öš s
- U? «–≈ ÂU?¹√ W?Łö?Ł b?F?Ð U?N?c?Š r?²?¹ U?L?MOÐ ¨‰uÞ√ …b* WJ³A« w vI³ð WOMI²« Ác¼ d³Ž
ÆÈdš√ ‚dÞ Â«b²Ý«
WO½ü« Ë√ W¹—uH« WŁœU;«≠Ã

¨nðUN« vKŽ rNCFÐ l ÊuŁbײ¹ U/Q UO½¬ iFÐ l rNCFÐ ’Uý_« q
«u²¹ UM¼Ë
d³Ž q
«u²« ÊUJùUÐ `³
√ Êü«® WÐU²J« o¹dÞ sŽ Y¹b(« ÊuœU³²¹ rN½√ UM¼ ‚dH« sJ
∫v« Wb)« Ác¼ rIðË Æ©UC¹√ …—uB«Ë  uB«
(IRC) Internet Relay Chat WŁœU;« WD×

5b²LK duð Èdš_«  Ub)« oÞUM wUÐ sŽ WKBHM WIDM X½d²½ù« w du²¹
W?OF«œ …—UŁ≈ wË rOKF²« w …bOH Wb)« Ác¼ d³²FðË ÆWÐu²J qzUÝ— d³Ž WŁœU;« Wbš
¨WHOF{ WOŽUL²ł« q
«uð  «—UN ÍË–Ë 5u−)« W³KD« p¾Ë√ U
uBš ¨WÐU²J« u×½ W³KD«
s?¹c?« 5?d?×?M?*«Ë 5?−?Že?*« ’U??ý_« p?¾?Ë√ d?ÞU s uKð ô Xu« fH½ w UNMJ
Ær¼U¹«u½ Ë√ rNðU¹u¼ ·dFð ô s¹c«Ë WKÐUI*« WN'« w ÊuŁbײ¹
WebChat WO*UF« WOðu³JMF« WJ³A« d³Ž WŁœU;«

5b²?LK X½d²½ù« Wbš U?¼duð chat rooms WOŠ WŁœU× ·d?ž Ë√ oÞUM w¼Ë
Æbrowsers  U?×HB?²*« Z«d?Ð d³Ž U?NO?« ‰u
u« s?J1 WO?*UF« W?Oðu³?JM?F« WJ?³A« d?³Ž
Æsearch engines Y?×?³«  Ud× d³?Ž Ác¼ WŁœU;« ·d?ž s¹ËUM?Ž v≈ ‰u
u« s?J1Ë
d?u?ð UL lO{«u*« w ÎU?Žu?M?ð d?u?¹ ô t?½√ WŁœU;«  Ubš s ŸuM« «c¼ »uOŽ bŠ√ sJ
Æ(Cunningham & Andersson,1999) WD×

18

Sound and video conferencing …—uB«Ë  uBUÐ WOŠ  «d9R

W?ŁœU?;« v≈ WU{ùUÐ …—uB«Ë  uB« d³Ž WO(« q
«u²« Wbš X½d²½ù« WJ³ý duð
œułu t½QË s¹dš¬ ’Uý√ l —«uŠ w „—UA¹ Ê√ Âb²LK sJLO ÆWÐU²J« d³Ž WO(«
lOD²¹ wJË ÆUN²ŽULÝË
Ò dðuO³LJ« WýUý vKŽ tðu
Ë tð—u
—uNþ d³Ž p–Ë ¨rNU√
q?¦? W?
U?š Z?«d?Ð t?e?K?¹ ¨—«u?Š  «d?9R w W—UA*«Ë oÞUM*« Ác¼ v≈ ‰ušb« Âb²*«
ÊuËdJ¹UË ¨…bO¼“ —UFÝQÐ …du² w¼Ë webcams W
Uš u¹bO «dOUË CU~SeeMe
ÆÀbײK
ULO q
«u²K WOðu
Ë WOzd  «d9R d³Ž WŁœU;« WOMIð WO³Mł_« ”—«b*« s b¹bF« XKG²Ý« bI
vKŽ UN W
Uš l«u? ”—«b*« Ác¼ Xײ YOŠ ¨W?¹uÐd²«  «d³)« ‰œU³² r?NH½√ W³KD« 5?ÐË ¨UNMOÐ
tFu qO−ðË lu*« «c¼ Ê«uMŽ v≈ ‰ušb« hý Í√ lOD²¹ YO×Ð ¨WO*UF« WOðu³JMF« WJ³A«
bN'« …cðUÝ_«Ë 5¹uÐd²« vKŽ WOMI²« Ác¼  dË bË ÆUNÐ ”—b¹ Ë√ qLF¹ w²« WÝ—b*« ÊUJË tLÝ«Ë
«uœU³²¹ Ê«Ë UNðUOUF w «u—UA¹ Ê√Ë  «d9R*« «ËdC×¹ Ê√ r?N sJ1 YOŠ ¨dH« VŽU²Ë se«Ë
W?ŽU w ÊËœułu rN½Q?Ë dšü« ·dD« ÂU√ W{Ëd?F*« WýUA« vK?Ž WÐU²J« «ub?²¹ Ê«Ë ‚«—Ë_«
Æd9R*«
WF³²²*« WO(« WŁœU;« ÂUE½

tušœ bMŽ dš¬ Âb²? l³²ð s Âb²*« s?J9 W
Uš Z«dÐ ‰öš s qL?F¹ ÂUE½ u¼Ë
WLKJ «—UB²š«® ICQ ZU½dÐ pKð vKŽ WK¦_« sË ÆtF q
«u²« wU²UÐË X½d²½ù« WJ³ý
Instant Ë Yahoo! Pager Z«dÐ pc ¨©pMŽ Y×Ð√ U½√ Í√ W¹eOKJ½ùUÐ I seek you
5Ð UNOKŽ oH² W¹d?Ý ¡ULÝ√Ë ÂU—√ vKŽ ·dF²« vKŽ WL?E½_« Ác¼ qLFðË ÆMessenger
¨ô Â√ W?J?³A?« qšœ b? d?šü« ÊU «–≈ U? ·dF?¹ Ê√ r?¼bŠ√ l?OD?²?¹ Y?O×?Ð d?š¬Ë Âb?²?
 Ub?)« du² d?O³ qJ?AÐ ICQ ZU½dÐ d?N²ý« bË Æd?ýU³ qJ?AÐ tF Àb?ײ¹ wU?²UÐË
Ê_ ¨UM¬ ÂUEM« d³²F¹Ë Æ «—«uŠË  «d9R0 „«d²ýô«Ë ‰UBðô« ¨ UHK*« ‰œU³ð UNM tO …b¹bF«
WU{ùUÐ ¨r?NF ‰UBðô«Ë Wb)« ‰ušœ rN Õu?L*« ’Uý_« œb×¹ Ê√ lOD²?¹ Âb²*«
ÆUO½U− U−U½dÐ t½u v≈
ÆX½d²½ù« WJ³ý d³Ž rNCFÐ l VFK« ’Uý_« ÊUJSÐ `³
√ UM¼Ë ¨»UF_« Z«dÐ ≠œ

∫5L v≈ rIð UN½√ UM 5³²¹ X½d²½ù«  UbÐ ’U)« ÷dF« «c¼ ‰öš s

19

w U dðuO³L vKŽ fK−¹ dš¬ hý ÂULC½« v≈ WłU×Ð Âb²*« Ê√ Í√ ∫WO½¬  Ubš≠√
q?¦? ¨U? W?³?F? w? ÊË—U?³²¹ Ë√ Y¹b(« ÊuœU³²¹ YO×Ð UNð«– Wb)« Âb²¹Ë tð«– Xu«
bŽu b¹b% WU(« Ác¼ w Âb²LK sJ1Ë ÆUIÐUÝ UNMŽ UMŁb% w²« …dýU³*« WŁœU;« WLE½√
WJ³A« vKŽ …d²H« pKð w œułu hý Í√ l Àbײ« Ë√ WŁœU;« ‰œU³² dš¬ hý l
ÆX½d²½ù«  UÞUA½ tO Àb% Cyberspace ‡Ð ·dF¹ wL¼Ë ÊUJ w
w½Ëd²Jù« b¹d³«Ë wwwWOðu³JMF« WJ³A« Wbš w UL ∫WO½¬ dOž  Ubš≠»
¨server œËe*« w Ë√ wBA« dðuO³LJ« w U ÊUJ w Êeð qzUÝd« Ê≈ YOŠ ¨E-Mail
s¹ËUMŽ qJý vKŽ …œułu www Wbš w  UuKF*« ÊuJð ULMOÐ ¨Á“UNł Âb²*« `² 5(
·dFð p½√ U*UÞ UNO« ‰u
u« sJ1Ë W²R Ë√ WLz«œ U≈  «d²H WOOzd«  «œËe*« w WþuH×Ë
ÆUN½«uMŽ
:Going online X½d²½ù« l p³A«  U³KD²

 d?u?ð U? «–≈ ÊU?J? Í√ s? X?½d?²?½ù« l? p?³?A« WÝR W¹√ Ë√ hý Í√ lOD²¹
∫WOU²«  UH
«u*«Ë …eNł_«
wz«uAŽ ‰UBð« …d«cÐ œËeË q_« vKŽ ¥∏∂ W'UF …bŠuÐ dðuO³L “UNł
Computer with at least 486® q??_« v??K? Ž X??¹U?ÐU?G?O? ¥ U??¼—«b?I?
Æ©processor and at least 4 mb RAM
Hard drive with at® q?_« v?K?Ž X?¹U?ÐU?GO ±µ W?F??Ð V?K?
’d
Æ©least 15 Mb free space
Æ(CD-ROM drive) Z«d³« ‰Ušœù Zb ’d
®An internal or external ÊuHKð jÐ qB² wł—Uš Ë√ wKš«œ Âœu
Æ©modem
Æ© Microsoft Windows ext) “ËbM¹Ë ZU½dÐ
ÆISP X½d²½« WbÐ …œËe Wdý l „«d²ýô«

20

åModem and ISDNò ‰UBðô« ◊uDšË …eNł√

Internet service provider® X?½d?²?½û? …œËe?  U?dAÐ ‰UBðö ‚dD« ÈbŠ≈
qLŽ √b³ tKLŽ w t³A¹ “UNł sŽ …—U³Ž u¼Ë ¨©Modem® Âœu*« o¹dÞ sŽ w¼ ©ISP
‰U?³?I?²?Ý«Ë q?I?M? ÍœU?F?« ÊuHK²« jš töš s Âb²¹Ë ÆdðuO³LJUÐ ’Uš tMJ ÊuHK²«
WU{ôUÐ ¨©kbit/sec ≥≤-≤∏® UO³½ ¡wDÐ t½√ w¼ Âœu*« ∆ËU ÈbŠ≈ sJ Æ UuKF*«
ÆtUGA½« ¡UMŁ√ ÍœUF« ÊuHK²« qLŽ qDF¹ t½« v«
◊uDš ‰UGA½«Ë  UuKF*« ‰œU³ð ¡jÐ WKJA q×¹ wJ ◊uD)« s ’Uš Ÿu½ —uDð bË
Integrated Service ISDN v?L?ð ◊u?D)« Ác?¼ ÆX?½d²?½ùU?Ð qL?F?« ¡UM?Ł√ n?ðUN?«
analog WONÐUA²« W¾ON« s ôbÐ WOL— WOHðU¼ ◊uDš WJ³ý w¼Ë Digital Network
±≤∏kbit/® WO?½U¦?« w X¹U?ÐuKO? ±≤∏ qI?½ `O²?ð WŽd?Ð ISDN WJ?³ý “U²?9Ë ÆW¹œU?F«
ÆX½d²½û t«b²Ý« l s«e² qJAÐ ÍœUF« nðUN« «b²ÝUÐ Âb²LK `Lð w¼Ë ¨©sec
 «u
_«Ë —uB« UNO U0 UNK³I²ðË  UuKF*« qIMð YO×Ð ”—«bLK …bOł WJ³A« Ác¼ d³²FðË
—UL?√ ◊uDšË ©TV network cable® W?O½u¹eH?Kð qЫu ◊u?Dš UOU?Š błu¹Ë ÆWŽd?Ð
ÆWŽdÝË «—uDð d¦√ WOŽUM

Âœu*« “UNł

21

(Cunningham et al, 1997

œËe*«Ë Âœu*«

qBH«
w½U¦«

22

w½U¦« qBH«
WOLOKF²« WOKLF« w X½d²½ù«
WJ?³ýË w½Ëd²J?ù« b¹d³« WJ?³ý ·UA²« b?FÐ ”—«b*« w »uÝU?(« «b²Ý« WO?L¼√  “dÐ
e«d0Ë UNCF³Ð WKB² rUF« ‰Ëœ s dO¦ w ”—«b*« X׳
√Ë ÆåX½d²½ù«ò WO*UF«  UuKF*«
¨…bzU« WOÝ—b*« WUI¦« s √e−²¹ ô «¡eł X׳
√ w²« …—uD²*«  UJ³A« Ác¼ d³Ž  UuKF*«
s  UuKF*« dOuð vKŽ …—b s WOMI²« ÁcN U* ¨·uHB« qš«œ rKF²«Ë rOKF²K ULN «—bBË
UOłuuMJ²« XŁbŠ√ bË Æ»uÝU(« WýUý d³Ž VUD«Ë rKF*« Íb¹ 5Ð UNF{ËË rUF« ¡U×½√ lOLł
dO³ qJAÐ q³I?²*« w rKF²«Ë rO?KF²« edL²¹ ·u?ÝË ¨WÝ—b*« qLŽ WOHO w? …—uŁ W¦¹b(«
«dB?²I w{U*« w ÊU Ê√ bFÐ w?BA« V¹—b²«Ë wð«c?« rKF²UÐ `L?¹ Íc« »uÝU(« ‰uŠ
ÆjI ¡UOMž_« vKŽ
v≈ WOËb« ÀuG« WUË w WOÐd²« V²JË WOMODKH« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë XFÝ bI
 eNł wŽU*« Ác¼ u×½ vË√ …uDË ÆÍuÐd²« “UN'« w W?OLOKFð WKOÝu X½d²½ù« ‰Ušœ≈
XŽ“Ë UÐuÝUŠ 5LšË WzULŁöŁ u×½ ≤∞∞∞ ÂUŽ w  dËË ¨»uÝU(UÐ ”—«b*« iFÐ …—«“u«
UÐuÝUŠ dAŽ WŁöŁ UNM q Íu%  «d³² qJý vKŽ …—«“u« ”—«b vKŽ

23

”—«b dAŽ jЗ - WOË√ WÐd−²Ë UNð«– WM« wË Æ©≤∞∞∞ ¨rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë®
W?Dš „UM¼Ë Æ…ež ŸUD w wU³«Ë WH?C« w UNM WLš ¨X½d²½ùU?Ð ©»uÝU(«  «d³²®
œuBI*«Ë ÆV¹dI« q³I²*« w X½d²½ù« WJ³AÐ ”—«b*« rEF jÐd W×½U*« ‰Ëb« s WuŽb
sL{ …cðUÝ_«Ë W³KD« ‰ËUM² w ÊuJð X½d²½ùUÐ Wu
u? »uÝU×K WOLOKFð  «d³² UM¼
ÆWOLOKFð Z«dÐË hBŠ
‰U?Bðô« WJ³ý U¼duð w²«  Ub)« ©≤∞∞±® W?³¼ËË w½Ułb« d³ł ÊU¦ŠU³« h) bË
∫wK¹ ULO »öD«Ë 5LKFLK X½d²½ù« WJ³ýË WO½Ëd²Jù«
W³KD«Ë ÊuLKF*« q
«u²¹ w½Ëd²Jù« b¹d³« WJ³ý d³F ∫ÊUF¹d« q
«u²«Ë ‰UBðô« Ʊ
 U?ŽU?Ý b?¹b?% Ë√ W?I?³?? b?O?Ž«u? ÊËœ s?Ë W?O?KŽUË WŽdÐ rKF*« lË rNCFÐ l
‰UÝ—≈Ë rNðözUFÐË t²³KDÐ ‰UBðô« rKF*« lOD²¹ w½Ëd²Jù« b¹d³« WbÐË Æ WO³²J
ÁU?³?²?½« t?O?łu?ðË ¨W?O?L?O?K?Fð WLzUIÐ 5d²A*« W³KD« Ë√ 5LKF*« s WŽuL:  UuKF
ÆX½d²½ù« vKŽ WHK² lł«d v≈ »öD«
X?½d?²?½ù« w? d?u?²?ð w²« WO*UF« ‰UBðô« WJ³ý d³F ∫ UuKF*« e«d v≈ ‰ušb« Æ≤
W?H?K?²?<« Y?×?³?«  U?d?×?Ë  U?u?K?F*« e«d v≈ ‰ušb« W³KD«Ë ÊuLKF*« lOD²¹
 U?³?²JË ”dG½uJ« W³²J q¦ WO*UF«  U³²J*« w œułu lłd Í√ v≈ ‰u
uK
Ë√  U?u?K?F?*« Ác?N? h??K? vKŽ ‰uB(«Ë ¨Wb)« ÁcNÐ Wu
u*« WHK²<«  UFU'«
ÆwBA« »uÝU(« ’d vKŽ UNM¹eð sJ1 WKU  ôUI
b?¹d?³?« d?³Ž —«uŠ WLzU l „«d²ýô« »öD«Ë 5LKFLK sJ1 ∫—«uŠ  U¹b²M0 „«d²ýô« Æ≥
WO*UŽË WOK×  U¹b²M0 „«d²ýô« ÊUJùUÐË ÆWHK² —ËU× WAUM0 r²Nð w½Ëd²Jù«
ÆWHK²
d?O?¦?  Q?ð—« ¨dAM« —Ëœ w dO³J« fUM²« V³Ð ∫WO½Ëd²Jù«  U¹—ËbUÐ „«d²ýô« Æ¥
¨X½d²½ù« d³Ž UNMŽ …—œUB« V²J« iFÐË  U¹—Ëb«Ë  ö:« dA½ Wbš dOuð UNM
5?O?1œU?_« U?N?M?zU?Ðe? d?u?ð w?N? p?cÐË ÆWO—Ë  UŽu³D vKŽ UNF³Þ v≈ WU{ùUÐ
WIzU WŽdÐ lO{«u*«Ë  ôUI*« vKŽ ‰uB(«Ë ¨UNÐ „«d²ýô« W
d »öD«Ë 5LKF*«Ë
b?N?'«Ë X?u?« d?u?ð w?N? «cNÐË Æb¹d³« o¹œUM
v≈ qBð wJ —UE²½ô« ¡UMŽ ÊËœË
r²¹ YO×Ð  U¹—Ëb«  UHK `²H ZU½dÐ dOuð ô≈ 5d²A*« vKŽ UË ÆUNMzUÐe ‰U*«Ë
ÆwBA« VÝU(« vKŽ  UuKF*« kHŠ UNöš s

24

‰U?šœ≈ U?N?ö?š s? Êu?L?Žb?¹ w?²« W¹uÐd²«  «—d³*« s b¹bF« vKŽ Êu¹uÐd²« bL²F¹Ë
Charp,® u?J??½u?O?K? W?O?×?? W?Ý«—œ b?F?³? Ær?OKF²« ·dž v«Ë ”—«b*« v≈ X½d²½ù«
Ác¼ Ê√ 5³ð ¨rOKF²« w X½d²½ù« —Ëœ ‰uŠ WHK² Ê«bKÐ s WÝ«—œ 5Fð XFł«— 2000
¨w?ð«c« rNLKFð s b¹eðË rKF²« u×½ W³KD« WOF«œ vKŽ wÐU−¹≈ qJAÐ dŁRð UOłuuMJ²«
5LKF*« vKŽ wÐU−¹≈ dŁ« UOłuuMJ²« ÁcNË ÆWÐU²J«  «—UNË ‰UBðô«  «—UN s s%Ë
s?Ë ¨w?M?N?*« r?¼—uDð s b¹eðË ¨rOKF²« VOUÝ√ w l¹uM²« vKŽ r¼bŽUð YOŠ rNH½√
W?H?_« s? l?d?ðË ¨n?B?« qš«œ W¹—«œ≈ ‰uKŠ œU−¹≈ vKŽ r¼bŽUðË ¨rNBB²Ð rN²dF
¨W?Žu?M?²?*«  «—UN*« vKŽ ·dF²« vKŽ rKF*« bŽUð UN½√ UL ÆW³KD«Ë rKF*« 5Ð q
«u²«Ë
©≤∞∞± ¨W³¼ËË w½Ułœ d³ł® Æt²³KD W¹œdH« hzUB)«Ë
∫WOU²« W¹uÐd²« U¹«e*« w½Ëd²Jù« b¹d³« WJ³ýË X½d²½ù« ‰UBðô« WJ³ý duðË
UNOH ¨V²J« ‰öš s Y׳« ‚dÞ s d¦« WF²*« s «uł du¹  UuKF*« sŽ Y׳«
Æ÷ËdF« s WHK² ◊U/√Ë Wdײ —u
Ë  «u

Æ UO½UJù«Ë  UuKF*« w l¹uMð s UNO U* VUD«Ë rKFLK …b¹bŽ WOLOKFð  «—UOš duð
Æ—«dL²ÝUÐ …œb−²Ë W¦¹bŠ ÊuJð  UuKF*«
v≈ ‰u% Ê√ sJ1 åDigital formatò WOL— mO
qJý vKŽ  UuKF*« rEF duð
U?N?×?²? v?K?Ž …—œU? Èd?š√ Z?«d?Ð v?≈ U?N?K¹u% Ë√ UNð¡«d töš s sJ1 ZU½dÐ Í√
ÆÈdš√ WO½Ëd²J≈ qzUÝË ‰öš s rNOKŽ UN{dŽË W³KDK W³ÝUM …—uBÐ U¼dOOGðË
r?E?F?L? Æs?¹d?ýU?½ «u?½u?J?¹ Ê√ v?K?Ž …—bIUÐ lOL'« œËeð UN½√ X½d²½ù« WJ³ý eO1 U
s?J?L?O? Ær?¼œ«u? d?A?M œ«dú WŠU duð WJ³A« vKŽ ‰UBðôUÐ …œËe*«  UdA«
‚«—Ë√Ë jDš Ë√ WOLOKFð —œUB sŽ s¹dšü« 5LKF*« l  UuKF*« ‰œU³²¹ Ê√ rKFLK
W¹cG²« ‰œU³ðË WÝ—b*« ·«dýSÐ rNULŽ√ dA½ w «u—UA¹ Ê√ W³KDK sJ1 pc ÆqLŽ
ÆWHK²<« lO{«u*« w ¡«d³š l ‰UBðô« WO½UJ≈ ‰öš s WFł«d«

Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥

Ƶ

Charp, 2000; De Cicco, Framer &® ÀU?? ×? ?Ð_« s?? b?? ¹b?? F? ?« X?? ËU??M? ð
hK²ð ÆW¹uÐdð …«œQ X½d²½ù« U¹«e ©≤∞∞± ¨W³¼ËË w½Ułœ d³ł w Hargrave,1999
∫wK¹ ULO U¹«e*« Ác¼
vKŽ rJ?ײ«Ë …dDO?UÐ r¼—uFý lË W?³KDU ∫vM?F  «–Ë WOMž WO?LOKFð W
d? duð Æ ±

25

d¦√ s¹dšü« l? rNЗU&Ë rN²¹ƒ— Êu—UA¹Ë w1œU?_« rNbIð Èb0 ÊuLJײ?¹ rNLKFð
Ác?¼ d¹uDð s?J1Ë ÆX½d?²½ù« d³?Ž rKF²?« W
d r?N¹b d?u²ð ô s?¹c« W³K?D« p¾?Ë√ s
Æ—UJú rN²—UAË ¡öe«Ë ¡Ub
_« l ‰UBðô« WDÝ«uÐ  «—bI«
W³KÞ eO1 U Ê≈ ∫hB²« Èu²× rKFð œd− s bFЫ Èb vKŽ W³KD«  «—UN —uDð Æ≤
 «—U?N? ¨o?¹d?H?« ¡U?M?Ð ¨…œU?O?I?« q?¦?  «—U?N? »U?²« vKŽ rNð—b u¼ dBF« «c¼
b?¹e?¹ Ê√ sJ1 X½d²½ù« «b²Ý« Ê≈ Æ öJA*« qŠË ¨bUM« dOJH²« ¨bO'« q
«u²«
Æ «—UN*« ÁcN W³KD« »U²« WOUL²Š« s
dOž WOLOKFð W¾OÐ duð X½d²½ù« d³Ž rKF²« Ê≈ ∫ÊUJ Í√Ë XË Í√ w rKFð W
d duð Æ≥
e?H?×?¹ e?O?(«Ë X?u?« s? —d?×?²?« Ê≈ Æ5?F? s?“ v?K?Ž Ë√ nB« Wdž vKŽ …dB²I
W?H?K?²?? —œU?B? s?  UuKF*« cš√Ë WFł«d« W¹cG²« qł√ s s¹dšü« l  UöF«
ÆWOð«–  «—b s¹uJðË
W
d du¹ X½d²½ù« ÊU ¨W³KDK WOLOKFð ’d dOuð v≈ WU{ùUÐ ∫rKFLK b¹bł —Ëœ Æ¥
b?¹d?³?« ‰ö?š s? W?O?(«  «d?9R?*U?Ð „«d?²?ýô« d?³Ž rKFLK …dO³ w1œU√Ë wMN d¹uDð
‰UBð« vKŽ vI³¹ YO×Ð 5O1œU_« 5Ð —«u(«Ë ¨dýU³*« ‰UBðô« WJ³ý Ë√ w½Ëd²Jù«
r?KF*« ÊU w1œU_« ‰UBðô« «c¼ ‰öš sË ÆrUF« w WK
U(« WO1œU_«  «—uD²UÐ
—u?Q?Ð r?NUBð« W
d pcÐ öKI r¼bOHð w²« —u_UÐ ‰UBðôUÐ t²³KD …Ëb qJA¹
ÆW³ÝUM dOžË WOLOKFð dOž
s dO¦ w VUDU ¨ dOGð b ÈuI« dO¹UF ÊS ¨X½d²½ù« œułuÐ ∫VUDK b¹bł —Ëœ Ƶ
r?K?F?*« s? d?¦?√  U?uKF*« UOłuuMJðË dðuO³LJ« UOłuuMJð «b²Ý« sI²¹ ÊUOŠ_«
U?O?I?K?²? d?³?²?F?¹ ÊU? Ê√ b?F?Ð  U?uKFLK «—bB `³B¹ Ê√ sJ1 t½S wU²UÐË ¨tH½
Æ UuKFLK
Ë√ r?¼—U?J?√ ‰ö?š s? œ«d?_« v?K?Ž r?J?(« r?²?¹ t½« X½d²½ù« w WOÐU−¹ù« —u_« sË
r?E?F? ÊS? Êü« v?²ŠË ÆrNMł Ë√ rNdŽ Ë√ r¼dNE Ë√ r¼—ULŽ√ ‰öš s fOË rNð«—b
s?¹c?« ’U??ý_« s?Ž ·d?F?½ Ê√ s?J?1 ô t?½√ w?M?F?¹ U? ¨’u?B?M?« v?KŽ bL²Fð  UuKF*«
5¹uÐd²« s dO¦ d³²Ž« pc ÆU¼¡UDŽ≈ ÊËb¹d¹ w²«  UuKF*« ÈuÝ WJ³A« d³Ž ÊuKÝ«d²¹
’dH« RUJð u×½ œuIð w²« qzUÝu« ÈbŠ≈ w¼ X½d²½ù«  UbšË  UuKF*« UOłuuMJð Ê√
v?K?Ž√ v?≈ ‰u?
u?K? W?I?¹d?Þ d?u¹ rUF« ‰Ëœ w X½d²½ùU ÆWOÞ«dËdO³« W«“≈Ë WOLOKF²«
ÆeOO9 ÊËœ 5ËR*«
26

w? X?½d?²?½ù« W?O?L?¼√ sŽ ©Cunningham & Andersson,1999® Àb?×?²¹Ë
5ÐË VUD«Ë rKF*« 5Ð w²« WOHM« eł«u(U ¨‰UBðô« WOÞ«dI1œ oOI% YOŠ s rOKF²«
v≈ WU{ùUÐ «c¼ ÆWb)« Ác¼ d³Ž ÊËUF²«Ë ‰UBðô« ¡«dł ‰Ëeð U ÊUŽdÝ WOËRË rKF*«
WOłuuMJð  «—UN wLMð WŽuM²Ë W¦¹bŠ  UuKF s UNO U0 rUF« v≈ …cU½ X½d²½ù« Êu
Æq³I²*« w UNb²¹ VUD« Èb
W
U)«  UłU(« ËË– W³KD«Ë X½d²½ù«

W?O?K?L?Ž q?O?N??² X½d²½ù« UOłuuMJð s …œUH²Ýô« W
U)«  UłU(« ÍË– W³KDK sJ1
sJ1 w²« …b½U*« …eNł_« ‰öš sL Æ¡UM³« wŽUL²łô« qŽUH²«Ë ¨wð«c« dO³F²« ¨‰UBðô«
 U?ýU?A« ¨lÐU
_« rJ% …eNł√ ¨åJoystickò V?F?K?« U?BŽ q¦ ¨UNÐ dðuO³LJ« b¹Ëeð
 UłU(« ÍË– vKŽ XKNÝ  UOMIð d³²Fð a« ÆÆƨWýUA« ∆—U “UNł ¨dEM« ·UFC W
U)«
U? «d?O?¦?Ë ¨5?¹œU?F?« W?³?K?D?« l rN−œË WOFO³D« WOLOKF²« W¾O³« w ◊«d½ô« W
U)«
U.S Department® ÆU¼d³Ž rKF²«Ë UOłuuMJ²« ‰U− w 5¹œUF« W³KD« vKŽ ÊuuH²¹
©of Education, 1997
X½d²½ù«Ë WOMODKH« Z¼UM*«Ë ”—«b*«

w? ”—«b?*« W?O?I?Ð l?Ë UNCFÐ l WOMODKH« ”—«b*« ‰UBð« WO½UJ≈ X½d²½ù«  dË
5DK w WOLKF²« WOLOKF²« WOKLFK WOL¼√ s UOłuuMJ²« Ác¼ vKŽ wHC¹ UË ÆrUF«
WO?LOKF²?« WOKL?F«Ë wMOD?KH« VU?D«Ë rKF?*« UNÐ d1 w²?« WOÝUO?« ŸU{Ë_« W?O
uBš u¼
UN{dHð w²?« ‰«u−²« lM WÝUO?ÝË ¨wUI¦«Ë ÍœUB²ô«Ë w?«dG'« ‚öžù« WÝUO ÆU?N²dÐ
¨·ËdE« Ác¼ q¦ wH ÆWOMODKH« W¹uÐd²« WOKLF« vKŽ «—d{ d¦_«  UÝUO« s w¼ qOz«dÝ≈
qzUÝË lDIMðË ¨ÈdI«Ë Êb*« 5Ð ‚öžù« V³Ð WÝ—b*« sŽ »öD« VOG¹Ë tÐöÞ sŽ rKF*« lDIM¹
vK−²¹ UM¼ sË ÆWK¹uÞ  «d²H …—«œù«Ë 5LKF*«Ë W³KD«Ë WO¹—b²« W¾ON« ¡UCŽ√ 5Ð ‰UBðô«
WOKL?F« ¡UCŽ√ 5?Ð ‰UBðô« bO?F² åX?½d²½ù« Ë w½Ëd?²Jù« b¹d?³«ò ‰UBðô« U?OłuuM?Jð —Ëœ
Æ̉U¼√Ë 5¹—«œ≈Ë 5LKFË W³KÞ s WOLKF²« WOLOKF²«
”—«b*« iFРë—œ≈ 5DK w rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë UNÐ XU w²«  UÞUAM« “dÐ√ sË
rNCF³Ð W³KD« qBðË UNCF³Ð ”—«b*« qBð w²« WOLOKF²« l¹—UA*« iFÐ sL{ WOMODKH«
œ—«u*«Ë WOÐd²K WOËb« WJ³A« ŸËdA l¹—UA*« Ác¼ vKŽ WK¦_« sË ÆiF³«

27

 UM³K W¹u½U¦« tK« «— WÝ—b UNM ”—«b …bŽ tO Xd²ý« Íc« © iEARN Êd¹_«®
q¦ w*UŽ ÂUL²¼« «– UŽu{u Ë√ U½«uMŽ ŸËdA*« «c¼ w „d²A*« —U²¹Ë ÆtK« «— WM¹b w
rUF« ¡U×½√ nK² s ”—«b*« W?³KÞ 5Ð ¡«—ü«Ë  UuKF*«Ë —U³š_« ‰œU³ð r?²¹Ë ŒUM²Ýô«
ÆŸËdA*« «cNÐ 5—UA*«Ë
∫v« l¹—UA*« Ác¼ q¦ ·bNðË
ÆW³KD« rKFð d¹uDðË 5%≠±
ÆX½d²½ù« d³Ž Èdš_«  UUI¦« ‰œU³ðË WOMODKH« WUI¦« dA½≠≤
ÆwMN*« V¹—b²« d¹uDð≠≥
ÆrKF²« u×½ rNðUNłuðË W³KD« WOF«œ l—≠¥
ÆY׳«  «—UNË wð«– rKFð d¹uDð≠µ
ÆWOŽUL²łô«  «—UN*« —uDð≠∂
¨ UM³K W¹u½U¦« tK« «— WÝ—b w ÂuKŽ WLKF w¼Ë …œuŽ d×Ý WLKF*« Y¹bŠ wK¹ ULO
sN«d²ý« ‰öš s X½d²½ù« UNðdË w²«  Ub)«Ë UNðU³UÞË w¼ UNÐ XU w²« —«Ëœ_« sŽ
∫iEARN ŸËdA w
W¹«bÐ w Æ iEARN ‡« ŸËdA w UM²Ý—b  U³UÞ Xd²ý« ÂUF« «c¼ w ò
W?D?š W?ÐU?²? b?M?Ž UNŽU³ð« Vł«u« —u_«  U³UDK wDF½ Ê√ UMOKŽ ÊU ¨UM«d²ý«
«dO¦ ÊuJO Ÿu{u*« —UO²š« ◊ËdýË ¨U¼duð Vł«u«  UuKF*« w¼ UË U ŸËdA*
XU U¼bFÐ ÆUIÐUÝ WuLF WHK² l¹—UA? bI½ vKŽ  U³UD« UMЗœË Æ5×HB²LK
bË ¨…œułu*« lO{«u*« WLzU sL{ s U Ÿu{u ‰uŠ ŸËdA* WDš WÐU²JÐ  U³UD«
 UðU³?M« ‰uŠ  Uu?KF l?Lł W¹«b³?« w sN?M VKÞ Y?OŠ ¨WKU? W¹d×?Ð sKLF?¹ s
ÆŸËdA*« «c¼ w 5—UA*« 5Ð  UuKF*« ‰œU³ð - rŁ sË U½œöÐ w …œułu*« WO³D«
w?N l¹—U?A*« v« W?U{ùUÐ  U³?UDK? X½d²?½ù« UNðd?Ë w²« Èdš_«  U?ÞUAM?« U√
”—«b? s?  U³UÞ l sKÝ«d²¹  U³U?D« X½U Æw?½Ëd²Jù« b?¹d³« d³?Ž  öÝ«d*«
e group w½Ëd²J« b¹dÐ WŽuL−0 Wd²A X½U UM²Ý—b Ê≈ YOŠ Èdš« WOMODK
UNMUÝ—«Ë ¨dÞ«ušË ¨WOLKŽ d¹—UIð  U³UD« X³² UL ÆWHK² WOMODK ”—«b l
v?KŽ ‰uB(« w X½d²½ô« sb²¹  U³UD« X½U UL ÆW—UA*« ”—«b*« lOL'
28

 ö− qł√ s Ë√ wÝ«—b« ÃUNM*« qš«œ w WOÐœô«Ë WOLKF« …œU*« sŽ  UuKF
ÆjzU(«
WLz«b« W³«d*«Ë WHK²<« lO{«uLK s¹ËUMŽ œU−¹« vKŽ …bŽU*« ÊUJ U½—Ëœ U√
l¹—UA*« ¡ULÝ√  U³UD« UMODŽ√ UM½√  ULKFL UM²LN X½U bI Æ U³UD« tKFHð U*
WLKFL Xd²ý« bI ÆsNM qJ VÝUM*« Ÿu{u*« Êd²š«  UŽuL−L s¼Ë WŠËdD*«
sŽ dýUF« nBK ¡UOŠô« w 5ðbŠË ¡UDŽô WDš XF{ËË s¹dNý …b* ŸËdA w
s?N?³?U?Þ√Ë  U?³?U?D?« v?K?Ž W?M?O?F WK¾Ý√ ÕdÞ« XM YOŠ ¨ÀuK²«Ë WO¾O³« œ—«u*«
ŸËd?A?*« «cN WMOF W×H
vKŽ UNUÝ—« rŁ sË WHK² —œUB s UNMŽ WÐUłôUÐ
WdF*« —œUBË  «d³)« ‰œU³ð WLKFL w rN*« s Ê« ÆnB« w UN²AUM rŁ sË
v?KŽ b¹e¹ U …¡«d tO Xd²ý« Íc« wÝ«—b« qBH« w wM VKÔÞ YOŠ WHK²<«
¨W¹uÐd²« —uô« s b¹bF« w wBA« w¹√— l{ËË UNBOKðË WHK²  ôUI XÝ
W?³?ÝU?M? t?M?J?Ë l?¹d?Ý q?JAÐ WOLKF«  UuKF*« vKŽ ‰uB(« jI XO …bzUHU
ÆåW¹uÐd²« ¡«—ü« ‰œU³²
≤∞∞≤Ø≤Ø≤∑ …œuŽd×Ý

WHK²<« UN−¼UM* ¡«dŁ≈ —bBË WOLOKFð …«œ√ WOÐdG« Ê«bK³« ”—«b w X½d²½ù« d³²F¹
d³Ž ‰ušb« rKF²*« lOD²¹ WOðu³JMF« WJ³A« ‰öš sL ÆUNFOLł WOLOKF²« qŠ«d*« d³Ž
j?D??Ð Êu?L?K?F?*« 5F²¹ U «dO¦Ë ÆtO oLF²« œu¹ wÝ«—œ Ÿu{u Í√ v≈  U×HB²*«
 «Ëœ√ Ë√  U?ÞU?A?M?K? q?L?Ž ‚«—Ë√ d¹uDð Ë√ rNBBŠ ¡«dłù WJ³A« d³Ž …du²*« ”Ë—b«
U?M?Ý—«b? w? r?K?F?²?«Ë rOKF²« WOKLŽ w X½d²½ù«  Ubš «b²Ý« Ê√ ô≈ ÆrNÐöD rOOIð
¨W³¼ËË w½Ułœ ≠d³ł® WGK« qUŽ UNL¼√ ¨…b¹bŽ »U³Ý_  UÐuFB« iFÐ tł«uð WOMODKH«
d?³?²?F?ð U?N?½√ ô≈ W?O?Ðd?F« WGKUÐ W¹uÐd²« l«u*« s b¹bF« œułË s ržd« vKF Æ©≤∞∞±
WO³Mł_« Ë« W¹eOKJ½ù« WGKUÐ …œułu*« WBB²*« W¹uÐd²« l«u*« œbŽ l W½—UI «bł …œËb×
U?³?Už ÊuJð UNMJË WöŽ  «– WU¼ l«u v≈ …œUŽ œuIð WOÐdF« l«u*« Ê√ UL ÆÈdš_«
w²« UC¹√ WLN*« qUA*« 5Ð sË Æ UuKF*« Ác¼ s …œUH²Ýô« oOF¹ U ¨W¹eOKJ½ù« WGKUÐ
WOHO vKŽ 5LKF*« qO¼Qð w hIM« w¼ X½d²½ù« t«b²Ý« Èb wMODKH« rKF*« UNNł«u¹

29

Í—Ëd?C?« s? t?½S UM¼ s ÆUN«b²Ý« rN²³KÞ rOKFðË VÝUM*« qJAUÐ X½d²½ù« ‰öG²Ý«
bOHË ‰UF qJAÐ UN«b²Ý« rN²³KÞ rOKFðË X½d²½ù« ‰öG²Ý« WOHO vKŽ 5LKF*« qO¼Qð
sJ ¨rKF*« q× X½d²½ù«Ë rOKF²« UOłuuMJð q% Ê√ ‰«uŠ_« s ‰UŠ ÍQÐ sJ1 ôË Æs¬Ë
Èb? d?O?G?²?¹ ·u?Ý W?O?L?O?K?F?²?« W?O?K?L?F?« w? Á—Ëœ Ê√ „—b?¹ Ê√ rKF*« vKŽ Xu« fH½ w
Æ UuKF*« sŽ Y׳K dO*« —Ëœ v«  UuKFLK qUM« —Ëœ s X½d²½ù« t«b²Ý«
UNł—UšË WÝ—b*« qš«œ W³KD«Ë rKF*«Ë WKzUF« 5Ð ‰œU³²*« ‰UBðô«

wË W?³KD« r?OKFð w? WKzU?F« „«dý« s b?Ð ô t½S ¨WO?K;«Ë WO*U?F« ÀU×Ð_« ‰ö?š s
”—«b*« »—U& s bOH²ð Ê√ WO?MODKH« ”—«b*« ÊUJS³ ÆWÝ—b*« qš«œ Íd& w²« …UO(«
 uO³« s dO¦J ÆX½d²½ù« WJ³ý «b²ÝUÐ U¼cOöð  özUŽ l q
«u²« ‚dÞ w WO³Mł_«
s p–Ë rNzUMÐ√ rKFð …dO0 …dÝ_« Zœ w p– ‰öG²Ý« sJ1Ë ¨X½d²½ù« Wbš UNO du²ð
WOLOO?I²« rNzU?MÐ√  UHK v?KŽË ¨WÐuKD*«  U?³ł«u«Ë ”Ë—b« vK?Ž W³KD« wU?¼√ ŸöÞ« ‰öš
ÆrNzUMÐ√ rKFð ‰uŠ wU¼_« ÁU³²½« UNÐ XHK?¹ Ê√ rKF*« b¹d¹ w²« —u_«Ë ¨rNðUÝ—U2Ë rNuKÝË
‰u?Š  U??u?K?F?*« ‰œU??³?ð v?« W?U??{ùU?Ð
Ë√ ¨w??U??¼_« l?  U?ŽU?L?²?ł« b?O?Ž«u?
ÆWHK² WO−NMô  UÞUA½
l? q
«u²¹ Ê√ UC?¹√ rKFLK? sJ1Ë
‰öš s p–Ë WÝ—b*« ×Uš r¼Ë t²³KÞ
lu ‰öš sL Æ…du²*« X½d²½ù« w¼UI
s??J?1 ¨X?½d?²??½ù« v?K?Ž ’U?)« W??Ý—b?*«
ÖU/ UNO W
Uš W×H
rLB¹ Ê√ rKFLK
WU{ùUÐ «c¼ ¨WDA½√Ë  U³ł«ËË WK¾Ý√ UNMLC²¹ Forms ‡Ð ·dFðË Z«d³« ‰öš s vM³ð
‰UBð« ‰öš sË Æ U³ł«u« qŠ w w½Ëd²Jù« b¹d³« d³Ž t²³KÞ l q
«u²« WO½UJ≈ v«
q? U¹«eË  UH
vKŽ ·dF²¹Ë ¨ oLŽ√ qJAÐ rNOKŽ ·dF²« lOD²¹ uN ¨tÐöDÐ rKF*«
ÆrNð«—b VŠ ”Ë—bK jOD²«Ë W³KD« rN vKŽ ÁbŽU¹ U ¨tÐöÞ s VUÞ

30

—UB(«Ë ‰«u−²« lM …d² ‰öš 5LKF*«Ë WÝ—b*« l W³KD« q
«u² XLL
“b½dH« WÝ—b W×H

.wKOz«dÝô« ‰ö²Šô« q³ s ÷ËdH*«

q?þ w 5LKF*«Ë W³KD« q
«uð WO½UJ≈ dOu² ÁƒUMÐ - YOŠ X¹“ dOÐ WFU' lÐU²« ÃU²¹— lu
.wKOz«dÝô« ‰ö²Šô« q³ s ÷ËdH*« —UB(«Ë ‰u−²« lM ·Ëdþ
31

qBH«
YU¦«

32

YU¦« qBH«
UNKŠ  UO½UJ≈Ë X½d²½ù« qUA0 wŽu«
W?O?ŠU?M?« s? U?N?²?OL¼√ sŽË ¨rOKF²« w X½d²½ù« WOL¼√ sŽ oÐU« qBH« w UMŁb%
X½d²½ù« UOłuuMJð UNbIð w²«  Ub)« s rždUÐ t½√ UC¹√ U½d–Ë ÆUC¹√ WOMH«Ë W¹uÐd²«
W?O?³?KÝ  UÝUJF½« v« ÍœRð b w²« qUA*« iFÐ s uKð ô UN½√ ô≈ rOKF²« ‰U− w
ÆrOKF²« WOKLŽ vKŽ
∫5Žu½ v≈ X½d²½ù« «b²Ý« sŽ W&UM« qUA*« rOIð sJ1
∫…eNł_«Ë ◊uD)«Ë WJ³A« sŽ WLłU½ WOMË WOMIð qUA ≠±

‰œU?³?ð ¡j?Ð w?¼ ÂU?Ž qJAÐ X½d²½ù« Âb²Ë rKF*« tł«uð b w²« qUA*« d¦√ s
ÆWJ³AUÐ ‰UBðô« ◊uDš ÂUŠœ“« sŽ rłUM« ¨WO*UF« WJ³A« Wbš rN«b²Ý« Èb  UuKF*«
W?½U?F?²?Ýö? jDš b ÊU Ê√ bFÐ WMOF l«u s¹ËUMŽ dOG²Ð UC¹√ rKF*« QłUH²¹ U «dO¦Ë
qš«œ rOKF²« WOKLŽ vKŽ dŁRð b qUA*« Ác¼ q¦ ÆnB« qš«œ f¹—b²« w l«u*« ÁcNÐ
«dE½ nB« j³{ WKJA tł«u¹ ·uÝ WU(« Ác¼ w rKF*« Ê_ dðuO³LJ« d³² Ë√ nB«
r?K?F?*« q?O?¼Q?ð s? W?U?(« Ác¼ w bÐ ô t½S pc ÆÈdš√ —uQÐ r¼uN Ë√ W³KD« iFÐ qK*
33

·dF²« pcË ¨dðuO³LJ«  «d³² w W³KDK WK¹bÐ ÂUN du¹ YO×Ð X½d²½ù« «b²Ýô
 U×HB« s¹ËUMŽ œU−¹≈ w rKF*« bŽUð w²«Ë Y׳«  Ud× w Y׳« ‚dÞË  UO¬ vKŽ
…œËe WÝ—b*« X½U «–≈ UNKŠ VFB¹ w²« qUA*« s ◊uD)« ¡jÐ WKJA Ê≈ Æ dOGð w²«
ÆWHOF{ ‰UBðô« ◊uDš X½U «–≈ Ë√ W¾ODÐ …d«–  «– …eNłQÐ
∫WOðUuKF qUA≠≤

ÊuJð  UuKF*« s WOUŽ W³½ Ê≈ YOŠ ¨nK² Ÿu½ s WŽuÝu X½d²½ù« —U³²Ž« sJ1
W?¹u?Ðd?ð q?U?A? v« ÍœR¹ U ¨…«u¼ q³ s l{uðË ¨UN²×
w ÎU?u?JA Ë√ …bR dOž
ÊS? ¨Âö?_«Ë ¨ uB«Ë —uB«Ë ’uBM« tO du²ð UDÝË d³²Fð X½d²½ù« Ê√ U0Ë Æ…b¹bŽ
UNðdË w²« …b¹bF«  UOÐU−¹ù« s rždU³ Ætð«– Xu« w WO³KÝË WOÐU−¹≈ d³²Fð …eO*« Ác¼
d?ÞU?? q?J?Að  UuKF ‰œU³ð w jÝu« «c¼ qG²¹Ô U? «d?O?¦ Ê√ ô≈ W¹dA³K X½d²½ù«
¨ÊU?œù« ¨W?O?ŠU?Ðù« ¨W?1d?'« q¦ WOÐdG«  UFL²:« w  dNþ w²U W³KD« vKŽ WŽuM²
¨W?Ý—b?*«Ë W?K?zU?F?« U?
uBš —uNL'« oK s b¹e¹ U ¨UC¹√ UMFL²− vKŽ dŁRð b w²«Ë
ÆrOKF²« w X½d²½ù« «b²Ý« ÈËbł Èb ‰uŠ rNMOÐ rzUI« ‰b'« b¹e¹Ë
Haking: ‚«d²šô« WKJA ≠≥

 «dGŁ o¹dÞ sŽ WŽËdA dOž WI¹dDÐ 5F ·b¼ v« ‰u
u« vKŽ …—bI«ò u¼ ‚«d²šô«
…—b u¼ ‚«d²šô« ÊS X½d²½ù« ‰U− wË Æ©±µ ’ ≤∞∞± ¨pðu¹œ≈® å W¹UL(« ÂUE½ w
Ë√ U? h??ý d?ðu?O³L “UNł v« X½d²½ù« d³Ž ‰ušb« vKŽ Haker v?L?¹ Íc« hý
‚«d?²?š« s?J?1Ë ÆU?NcŠË dðuO³LJ« “UNł qš«œ w  UHK V¹dð vKŽ qLF«Ë U WÝR
v?K?Ž ‰u?B?(« u?¼ ·b?N?«Ë X?½d?²?½ùU?Ð ôu?
u? h??A« «œ U WuNÐ dðuO³LJ« …eNł√
Âb??²??L?K? W?O?JM³« ÊUL²zù« WUDÐ ÂU—√ vKŽ ·dF²« q¦ W¹dÝË W
Uš d³²Fð  UuKF
ÆWd« ·bNÐ Èdš√ W¹dÝ ÂU—√Ë ¨dðuO³LJ« ‰öš s ¡«dA« WOKLŽ w UNb²¹ w²«

34

∫ UÝËdOH« WKJA≠¥

vKŽ dðuO³LJ«  UÝËd¹U ·dFð
Ò
aMÐ dA²Mð W
Uš dðuO³L Z«dÐ UN½√
sJ1Ë Ædš¬ dðuO³L Z«dÐ v≈ UNH½
ò”Ëd?¹U?H?«å ZU½d³« «c¼ qI²M¹ Ê√
d?? ³? ?Ž Èd??š_«  «d??ðu??O? ³? L? J? « v??«
FloppyW?? d?? ×? ²? *«  U??½«u??D? Ýô«
 U?H?K?*« W?—U?A? ‰ö?š s?Ë ¨X?½d²½ù« d³Ž  UHK Ë√ Z«dÐ qOL% ‰öš s Ë ¨ Disks
® ¨W??d??ý Ë√ W??? ÝR??* W??O? K? š«b??« W??J?³?A?« w? s?¹d?šü« l? Shareware program
5d²× 5−d³ d³Ž  UÝËdOH« ¡UMÐ r²¹Ë Æ© Cunningham & Andersson,1999
bË ÆWHK² Z«dÐ qODF² p–Ë ¨Craker 5d²<« ·«b¼« sŽ nK²ð ô W
Uš ·«b¼_
…d?O?š_« W?½Ëü« w?Ë ÆX?½d?²½ô« d³Ž 5d²A*« …œU¹“ l  UÝËd¹UH« ‰UI²½« qUA  œ«œ“«
s?Ë w?½Ëd?²?J?ù« b?¹d³« d³Ž qzUÝd« ‰œU³ð ‰öš s WuNÝ d¦√  UÝËdOH« ‰UI²½« `³

 Udý UN−²Mð Z«dÐ ‰öš s  UÝËdOHK ‰uKŠ „UM¼Ë Æ5b²*« 5Ð qzUÝd« ‰œU³ð ‰öš
s Âb²*« “UN' W¹UL(« sRð YO×Ð U¼dOžË Norton Antivirus Ë McAfee q¦
r?z«b?« —u?D?²?K? «d?E?½  U?ÝËd?O?H?«  UH¹dF² dL² b¹b& w ULz«œ w¼Ë …b¹bŽ  UÝËdO
Æ…b¹bł  UÝËdO Z«dÐ oKš WOKLF
iF³Ð rJײ«Ë rNzUMÐ√ W³«d —u_« ¡UOË√Ë 5LKF*« s Vłu²ð qUA*« Ác¼ q¦ Ê≈
∫wK¹ U0 rJײ«Ë W³«d*«  UO¬  «—d³ hOKð sJ1Ë ÆX½d²½û rN«b²Ý« ¡UMŁ√ —u_«
Aimless Internet ∫ÁU&« Ë√ ·b¼ ÊËœ  UuKF*« sŽ Y׳« WOKLŽ s ·u)«
Activity
¨WOM'«  U³žd« ŸU³ýù X½d²½ô« w l«u s¹ËUMŽ vKŽ W³KD« ·dF²¹ Ê√ s ·u)«
ÆrNðUOH½ vKŽ dŁR¹ U Y׳« ¡UMŁ√ l«u*« Ác¼ q¦ «uœUB¹ Ê√ Ë√
dOž ·«b¼_ X½d²½ù«  Ubš d³Ž W³KD« l ÊuKB²¹ s¹c« W¹uN« wuN− s ·u)«
ÆW¹uÐdð
Æ…«u¼ q³ s WŽu{u …bR dOžË W¾ÞUš  UuKF vKŽ W³KD« œUL²Ž« s ·u)«

35

≠±
≠≤
≠≥
≠¥

„U?M?¼ s?J? ÆW?³?K?D?« ÂU√ X½d²½ù« »UÐ `² w ”—«b*«  «—«œ≈ œœd²ð ¨»U³Ý_« ÁcN
sŽ …b¹bŽ qUA VM−² WKzUF«Ë WÝ—b*« Èu² vKŽ `zUB½ „UM¼Ë ¨qUA*« ÁcN ‰uKŠ
∫wK¹ ULO UNBOKð sJ1Ë X½d²½ù« o¹dÞ
…U?O?(« w? X?½d?²?½û? W?O?ÐU?−?¹ù«  U?I?O?³?D?²?« ‰uŠ W³KD« Èb wŽu«Ë rNH« d¹uDð
ÆWOuO«
‰öš s X½d²½ù«Ë  UuKF*« UOłuuMJð  UOÐU−¹≈ vKŽ ·dF²« vKŽ q¼_« …bŽU
q?U?A*UÐ rNH¹dFðË rNzUMÐ√ WFÐU² vKŽ rNFO−AðË ¨rN qLŽ  Uý—ËË  «—Ëœ bIŽ
wBA« dðuO³LJ« “UNł bł«u²¹ Ê√ vKŽ ’d(« ¨X½d²½ô« «b²Ý« ¡uÐ oKF²ð w²«
ÆW
U)« VUD« Wdž w fOË lOL'« UNKšb¹ Wdž Ë√ ÊuUB« w X½d²½ùUÐ ‰u
u*«
 dM²½ö bO'« «b²Ýô« ◊ËdAÐ oKF²ð WÝ—b*« …—«œ≈ q³ s 5½«uË  UÝUOÝ l{Ë
ÆWKzUF« l ‚UHðôUÐË
Æ©UIŠô UNMŽ Àbײ½ ·uÝ® W³«d*«Ë …d²KH«  UOMI²Ð ÊUJù« —b rJײ«
WKJA*« ÁcN ‰uK(« l{Ë qł√ s tuKÝ vKŽ w³KÝ dOGð Í√ WEŠöË VUD« WFÐU²
ÆUNLUHð q³

≠±
≠≤

≠≥
≠¥
≠µ

¨W?−?d?³? W?O?MIð ‰uKŠ ∫5Žu½ v« X½d²½ù« sŽ WLłUM« qUA*« ‰uKŠ nOMBð sJ1Ë
ÆW−d³ dOž ‰uKŠË
W−d³*« WOMI²« ‰uK(«

W
Uš d«ËQÐ WHK²<« Z«d³« U¼duð w²« ‰uK(« pKð ¨W−d³*« WOMI²« ‰uK(UÐ wMF½
·d?F?¹ U? «c?¼Ë U?N?O?≈ ‰u?šb?« s? Âb?²*« lM9Ë ¨WÐužd*« dOž  U×HB« s¹ËUMŽ V−%
Ë√ Ê«u?M?F?« V??Š …—U?C?« WO½Ëd²Jù«  U×HB« nOMBð v≈ ÃU²% WOMI²« Ác¼ Æ…d²KHUÐ
òdO³ —bIÐå rJײ« s q¼_« Ë√ W³²J 5√ Ë√ ULKF ÊU ¡«uÝ ·dA*« sJ9Ë ¨¡ULÝ_«
ÆÎUHMŽ Ë√ WOŠUÐ≈  «—U³ŽË WOMł Ϋ—u
Íu% w²«  U×HB« pK²Ð
Z?U?½d?Ð d?³?Ž l?«u?*« i?F?Ð v?KŽ …dDOÝ qLŽ UNöš s sJ1 w²«  «uD)« wK¹ ULO
Internet Explorer:

36

Internet Explorer ZU½dÐ `²«≠±

∫rÝd« w UL Internet Options  «—UOš rŁ Tools  «Ëœ_« —“ dI½«≠≤

Control rŁ Settings rŁ Start jGCUÐ ZU½d³« ×Uš s dOGð Ê√ sJ1 Ë√ ®
©Internet Options rŁ Panel

37

d_« d²š« rŁ sË Content —“ dI½« ≠≥
Èu?? ²? ?;« b?? ýd?? d??N? E? ¹ ¨Enable
Content Advisor

…d?D?O??« b?¹d?ð Íc« nOMB²« d²š« ≠¥
Language, ¡«u?? ? ? Ý® W?? ? ? O? ? ? ?K? ? ? ?Ž
©Nudity, Sex, Violence
Èu² ×b p¹dײР…d²KH« Wł—œË
Apply jG{« rŁ sË ¨…d²KH«

lM9 wJ ©≤®dÝ WLK l{ ≠µ
d?«Ë√ d?O?O?G?ð s p²³KÞ
U?N?²?F?{Ë w?²?« …dDO«
ÆUIÐUÝ

Æ©d« WLK p½UO½ WKJA q% wJ ≤ r— o×K v« dE½√® ÆX½d²½ù« d³Ž `HB²« s 5b²*« oOF¹ ·uÝ d« WLK p½UO½ Ê≈ ≤

38

W?L?zU X% œułu*« General —“ d?I?½« —u?E?;« Èu?²?;« `HB²Ð s¹dšx ÕULK ≠∂
∫©≥® …—U³F« d²š«Ë ¨Content Advisor
Supervisor can type a password to allow users to view restricted
content
…—U?³?F?« d²š« unrated content ×b? d?O?ž Èu?²?×? `?H?B?²?Ð s¹dšx ÕULK ≠∑
General: WLzU s WOU²«
Users can see sites that have no rating
©qJA« dE½«® OK —“ dI½« ≠∏

W³KD« sŽ t³−Š ÊUJùUÐ t½S ¨»užd dOž U lu* qUJ« Ê«uMFK p²dF WUŠ w
∫WOU²« ‚dD« ŸU³ðUÐ
Æ5²IÐU« ≤ Ë ± 5ðuD)« l³ð«≠±
Security —“ dI½«≠≤
Restricted sites —“ dI½«≠≥
W×HB« Ê«uMŽ l{Ë Sites —“ dI½«≠¥
ÆOK —“ dI½«Ë ÆW³KD« sŽ UN³−Š w Vždð w²«
d³Ž W×HB« `² W³KD« lOD²¹ ô WU(« Ác¼ w
Æd« WLK l{ËË ·dA*« WI«u bFÐ ô≈ `HB²*«
VŠ l«u*« nMBð w²« Evaluweb Ë Cyber Patrol q¦ Z«d³« iFÐ „UM¼
l«uLK …d²KH« Wbš duðË Explorer ZU½dÐ  UHOMBð w …błu dOž WHK²  UHOMBð
ÆWÐužd*« dOž
Æ…—uE;«Ë Wł—b*«  U×HB« `HBð lM  œ—√ «–≈ —UO)« «c¼ dI½ ÂbŽ qCH¹ ≥

39

W−d³ dOž ‰uKŠ

ÈdðË ÆWÝ—b*« WO½«eO vKŽ UOU{≈ U¾³Ž UNCFÐ qJA¹Ë UNðUO³KÝ UN W−d³*« ‰uK(« Ê≈
r?N?žu?KÐ bFÐ ô≈ X½d²½ù« «b²ÝUÐ W³KDKË rNzUMÐ_ ÕUL« ÂbŽ  özUF«Ë ”—«b*« iFÐ
ÎUMÝ w WHK²  «—UN d¹uDð s VUD« Âd×¹ t½_ ¨U¹uÐdð c³× dOž p– sJ ÆWMOF sÝ
YO×Ð ¨X½d²½û W³KD« «b²Ý≈ vKŽ WuIF W³«d*  UO¬ duð s bÐ ô t½S pc Æ…dJ³
ÆVUD« Èb UOKš«œ
Î
ÎUÞU³C½«Ë W³«d `³B² se« l —uD²ð
Ë√ WÝ—b*« …—«œ≈ Ë√ W³²J*« 5√ Ë√ rKF*« Ë√ ·dA*« q³ s W−d³*« dOž ‰uK(« d¹uDð r²¹
Z«dÐ vKŽ bL²Fð ô w¼Ë ¨X½d²½ù« d³Ž rKF²«Ë `HB²« ¡UMŁ√ W³KD« W³«d qł√ s W³KD« wU¼√
 UOUHð«Ë 5½«u ¨WJ³A« sŽ qBHM*« Y׳« ¨dL²*« ·«dýù« ‰uK(« Ác¼ sË ÆdðuO³LJUÐ W

ÆqOBH²UÐ UNMŽ Àbײ½ ·uÝË ¨`HB²« WË«e WBš— ¨W

·«dýù«≠√

t½Qý sË rN d√ u¼ X½d²½û W³KD« «b²Ý« ¡UMŁ√ dðuO³LJ« d³² w ·dA œułË Ê≈
d?³Ž `HB²?« vKŽ W³K?D« bŽU¹ dO?³)« ·dA*U Æd?c« WHUÝ X?½d²½ù« qUA s? b×¹ Ê√
w?L×¹ d?³²<« w? ·dA? œułË Ê√ UL? ÆWuN?Ð W?Łu׳?*« lO{«u?*« v« ‰u?
u«Ë X½d?²½ù«
w?uN?− 5K?HD?²*« s? rNO?L×?¹Ë ¨UN?O „uJ?A W?OðU?uKF? l«u? v≈ ‰ušb?« s W?³K?D«
©…d³)« t¹b rKF? Ë√ dðuO³L d³² wM® ⁄d?H² ·dA bł«u²Ð `BM¹ t½S? pc Æ U¹uN«
Z«d³Ð ·dA*« 5F²¹ Ê√ sJ1Ë ÆWNłu …¡UMÐ W¹d×Ð `HB²« vKŽ W³KD« …bŽU vKŽ qLFK
`HB²« WOKLŽ qON² …—uE;« Ë√ WÐužd*« dOž  U×HB« vKŽ dÝ WLK l{ËË …œËe*« …d²KH«
Æ«ÎdO?³ W?³K?D?« œbŽ ÊU? «–« U
u?Bš ¡U?M³?«
…cðU?Ý_« Wdž lCð Ê√ bLF²ð ”—«b*« iFÐ
d?Ou?² W?Ý—b?*« w X?½d²?½ù« d³?²? q?ÐUI?
Æ·«dýù«Ë W³«d*UÐ —uFA«

The Internet Marvel or Menace?, 1997, Vol.31, Craig
Donnellan series.
40

Offline browsing ‰UBðô« WJ³ý ×Uš `HB²«≠»

W½«uDÝô« vKŽ W³KDK UNNłu¹ Ë√ UNLKF¹ Ê√ rKF*« b¹d¹ w²«  U×HB« iFÐ qOL% sJ1
WÐužd*« l«u*« q?OL% s rKF*« s?J9 w²« W
U)« Z«d?³« iFÐ du²ðË Æd?ðuO³LJK W?³KB«
W×HB« Ác¼ vKŽ WK
U(«  «dOG²« b¹b& sRð UC¹√Ë ¨W³KB« W½«uDÝô« vKŽ qU qJAÐ
lM9Ë UNKOL% - w²« l«u*« œËbŠ qš«œ W³KD« `HBð WI¹dD« Ác¼ sLCðË ÆÈdš√ v« …d² s
WebWhacker ZU½dÐ Z«d³« Ác¼ vKŽ WK¦_« s ÆdýU³*« ‰UBðô« d³Ž qLF« s W³KD«
W×zô sL{ UN²?ÝdNË WO*UF« WJ³A« s  U×H
Ë√ l«u*« qO?L% s ZU½d³« «c¼ sJ1Ë
ÆqJA« v« dE½« ÆWJ³AUÐ ‰UBðô« ÊËœ s VKB« ’dI« vKŽ UNM¹eðË lO{«u

dOC% vKŽ rKF*« qLF¹ YOŠ ƉU*«Ë Xu« dOu² WI¹dD« Ác¼ ”—«b*« s b¹bF« Âb²ðË
sLC¹ UM¼ Æd³²<« …eNł_ W³KB« ’«d_« vKŽ ©¥® UNKL×¹ rŁ sË UI³ UN×HB𠜫d*« …œU*«
- w²?« pK?ð dOž l?«u `H?Bð l?OD²?¹ ô WU?(« Ác¼ w? VUD?« Ê_ ¨`HB?²« W?öÝ rK?F*«
ôË ¨’dI« vKŽ  U?×HB« œułË V³?Ð «bł UF¹dÝ ÊuJ¹ `H?B²« Ê√ v≈ WU{ùUÐ ¨UN?KOL%

ÆqOLײ«Ë dAM«Ë nOQ²« ‚uIŠ  «¡«dłù lCð qOLײ« WOKLŽ Ê≈ ¥

41

d³Ž p–Ë W?b)« Ác¼ Internet Explorer Z?U½dÐ du?¹Ë ÆWJ³A?UÐ dýU³?*« ‰UBðö W?łUŠ
 U×H
Ë√ tKUJÐ lu*« qOL% rKF*« ÊUJSÐ ÆtKOL% œ«d*« lu*« b¹b% bFÐ Save As d_«
×Uš u?¼Ë UN×HBð rŁ sË ¨W
Uš  UHK wË W
Uš d«Ë√ d³Ž W³K?B« W½«uDÝù« vKŽ WMOF
∫qJA« dE½« ÆåWork Offlineò dýU³*« ‰UBðô«

Word qJ?ý v?K?Ž U?N?M?¹e??ðË ’u?B?M?«Ë  U?×?H?B?« i?F?Ð a??M?¹ Ê√ r?K?F?*« l?O?D?²??¹Ë
o³DM¹ «c¼ Ê≈ ÆdðuO³LJK? W³KB« ’«d_« vKŽ UNKOL%Ë —uB?« a½ sJ1 UL ¨Document
‰UBðô« j?š ×Uš WOLOKF²« rN?KzUÝ— W³KD« V²J¹ Ê√ s?J1 YOŠ ¨w½Ëd²Jù« b¹d³?« vKŽ UC¹√
ÆUN ·dA*« WœUB Ë√ W³«d bFÐ ô≈ ‰UÝd« Ác¼ ‰UÝ—≈ r²¹ ôË ¨©lDIM ‰UBðô«®

lOL−K Wu³I 5½«u≠Ã

W³KD«Ë WOÝ—b*« …—«œù« 5Ð Âd³ð W
Uš œuIŽ Ë√  UOUHð« d¹uDð v« ”—«b*« s b¹bF« Q−Kð
¨WM?OF s?Ý w VU?DK œb?;« «b²?Ýô« Ÿu½ ‰uŠ «œu?MÐ WO?UHðô« Ë√ b?IF« s?LC²?¹Ë ÆWKzU?F«Ë
42

Ê√ UC¹√ rN*« sË Æ U×HB« iFÐ …d²K WOHOË ¨X½d²½ù« w Y׳«Ë «b²Ýô« W³«d WOHOË
»UIF«  «¡«dł≈ Íu% «œuMÐË ¨X½d²½û VUD« «b²Ý« WOHO ‰uŠ ò5½«uå «œuMÐ bIF« sLC²¹
Æ5½«uI« ÁcNÐ ‰öšù« Ë√ ‚UHðô« œuMÐ WHU bMŽ U¼–Uð« WÝ—b*« …—«œ≈ ÍuMð w²«
UM¼Ë ÆX½d²½ù«  Ub) WKzUF« q³ s rN ¡uÝ v≈ WOUHðô« Ë√ bIF« «c¼ ÍœR¹ b sJ
w X½d²½ù« WOL¼√ wMF*« hA«Ë WKzUFK dNEð «œuMÐ ‚UHðô« Ë√ bIF« qLA¹ Ê√ qCH¹ t½S
w? X½d²?½ù« «b?²Ýô w?U¼_« …uŽœ v?« WO?ÐdG« ‰Ëb?« w ”—«b?*« iF?Ð Q−K?ðË ÆrO?KF?²«
ÆUN rNzUMÐ√ «b²Ý« WOL¼√Ë X½d²½ù« WOL¼√ vKŽ «udF²¹ wJ WÝ—b*«
w? W?u?³?I?*« X½d²½ù« «b²Ý« ‰uŠ  UOUHðô« tKLAð Ê√ V−¹ U r¼√ hOKð sJ1Ë
∫WOU²« —u_«
W?L?N? W?O?L?O?K?F?ð W?K?O?Ýu? X?½d?²?½ù« «b?²Ý«  UO−Oð«d²Ý«Ë WHK ‰uŠ  «œUý—≈ ≠±
ÆrKF²«Ë rOKF²« w X½d²½ù« «b²Ý« WÝ—b*« wM³ð V³ÝË ¨…bOHË
 U?ÐU??Š `?²? ◊Ëd?ý q?¦? ¨X½d²½ù« WLE½√ «b²Ý« w WF³²*«  UÝUOK n
Ë ≠≤
w?²?«  «“U?O?²?ô«Ë ¨W?LE½_« Ác¼ w …œułu*« W¹Uu«Ë Wö« WLE½√ ¨W³KDK W

ÆWb)« Ác¼ ¡«dł s W³KD« UNOKŽ qB×¹
∫q¦ X½d²½û t«b²Ý« bMŽ UNOKŽ oH²*« 5½«uIK VUD« ‚dš bMŽ  UÐuIFK n
Ë ≠≥
d³Ž WUF« »«œüUÐ WK ¨WOŠUÐ≈ œ«u W¹√ l¹“u𠨉UÝ—≈ ¨qOL% ¨v« ‰ušb«
ÆWGK« Ë« —uB«
ÆrKF*« Ë« ·dA*« Ê–≈ ÊËœ s Z«dÐ qOL% ¨WÝ—b*« …eNł√ V¹dð
ÆrN½–≈ ÊËœ s s¹dš¬ ’Uý√  UHK v« ‰ušb«
w? X?½d²½û rNzUMÐ√ «b²Ý« i— Ë√ ‰u³ w W¹d(« oKD rN q¼_« Ê√ ÊöŽù« ≠¥
Æqz«bÐ ÕdÞ V−¹ UM¼Ë rOKF²«
VUD« «b²Ý« bMŽ tMŽ »uM¹ U Ë√ ·dA*« Ë√ rKF*« Ê–≈ cš√ V−¹ t½√ sŽ ÊöŽù« ≠µ
ÆWÝ—b*« qš«œ X½d²½û
wËR ¨5Hþu*«Ë ¨q¼ú X½d²½û W³ÝUM*«  U«b²ÝôUÐ WIKF²*« 5½«uI« ÊöŽ≈ ≠∂
Æ UÝR*«Ë  U³²J*«

43

«b?M?K?ðu?J?Ý w? W?¹uÐd²«  UOKJ« ÈbŠ≈ w X½d²½û «b²Ý« WOUHð« œuMÐ wK¹ ULOË
Æ© Leith Academy, Edinburgh, Scotland®
ÆW¹uÐdð dOž œ«u w X½d²½ù« d³Ž `HB²« UOK ŸuM2 t½QÐ „—œ√
o«Ë√ U½√Ë W³«dLK ÷dF²¹ t½S X½d²½ù« Âb²¹ hý Í√ ÊQÐ „—œ√
ÆX½d²½ùUÐ wKLŽ ¡UMŁ√ W³«d*« Ác¼ vKŽ
d?³?²?? w? b?ł«u?²?*« rKF*« Ë√ ·dA*« dOA²Ý√ Ê√ wKŽ V−¹ t½QÐ „—œ√
q?³? p?–Ë W?u³I dOž Ë√ UN²O«bB w „uJA l«u Í√ w X½d²½ù«
ÆUN×HBð
w w«d²ý«Ë WLzö dOž lO{«u w X½d²½ù« «b²Ý« Ê√ UC¹√ „—œ√
ÆWÝ—b*« 5½«uË WLE½_ Udš Ê«d³²F¹ WOÝ—b*« W¾O³« l VÝUM²ð ô  UýUI½
dðuO³LJ« Ë√ X½d²½ù« ÂUE½ e−²×¹ Ê« cOLKð Í√ vKŽ V−¹ ô t½QÐ „—œ√
Æt«b²Ý« s s¹dš¬ W³KÞ pcÐ ÎU—UŠ WK¹uÞ …d²H
ÆX½d²½û w«b²Ý« q³ X½d²½ù« «b²Ý« w …—Ëœ ‰UL≈ vKŽ o«Ë√
‚UD½ ×Uš dðuO³LJK TÞUš «b²Ý« Í√ Ê√Ë ¨UIŠ fOË “UO²« X½d²½ù« «b²Ý« Ê≈
W¾O¼ ÂU√ W¡U?*« v≈ ÷dF²«Ë “UO²ô« «c¼ V×?Ý tOKŽ wM³¹ ·uÝ UNOKŽ o?H²*« 5½«uI«
«b²Ý« w VÝUM*« dOž s VÝUM*« u¼ U b¹b% w Wu?<« w¼ f¹—b²« W¾O¼ Æf¹—b²«
ÆwzUN½ U¼—«dË X½d²½ù«

.......................................................................∫d_« wË lOuð
.........................................................................∫VUD« lOuð
...............................................∫f¹—b²«W¾O¼ sŽ WÐUO½Ø·dA*« lOuð
.............................................∫a¹—U²Ð ÕU−MÐ WO³¹—b²« …—Ëb« ¡UN½≈ .....................................................................∫WÝ—b*«d¹b lOuð

44

 «d³?² v?KŽ 5dA?*« Ë√ WÝ—b*« …—«œ≈ Ë√ q?¼_«Ë W³K?D« 5Ð W?OUHðö? ôÎU¦ p?O≈
∫X½d²½ù«
ÊËœ s X½d²½ù« o¹dÞ sŽ tOKŽ ·dFð√ hý Í√ …Uö vKŽ «bÐ√ o«Ë√ s
ÂUŽ ÊUJ w r²¹ Ê√ V−¹ ¡UIK« «c¼ vKŽ Í«b«Ë
o«Ë «–≈ ÆôË√
Î Íb«Ë
WI«u
Ò
Ò
ÆÍœdH0 fOË w²I«d wÐ√ Ë√ w√ s VKÞ√ ·uÝË
ÆÍb«Ë
Ê–≈ ÊËœ s hý Í_ dš¬ ¡wý Í√ Ë√ wð—u
qÝ—√ s
Ò
Êu?J?ð s? q?zU?Ý— «c?J?¼ X?O?I?Kð «–≈ ÆWÐcN dOž qzUÝ— Í√ vKŽ VOł√ s
ÆX½d²½ù« Wbš WdAÐ «uKB²¹ v²Š wK¼√ d³š√ ·uÝ Ë ¨w²DKž
tO lOD²Ý√ Íc« VÝUM*« Xu« ©wLKF Ë√ Í«b«Ë®Ë U½√ UF —dI½ ·uÝ
Æ`HB²K W³ÝUM*« l«u*«Ë X½d²½ù« «b²Ý«
ÆX½d²½û w«b²Ý« bŽ«u b¹bײ ©wdA® wLKF lË ÍÒb«Ë l Àb%√ ·uÝ
Æ·dA*« U¼œb×¹ w²« pKð dOž l«u ‰ušœ ‰ËUŠ√ s
Æ©¡Ub
_« eŽ_ v²ŠË® ÍÒb«Ë d‡Ož hý Í_ X½d²½û d« WLK wDŽ√ s
Í–R?¹ b? ¡w?ý Í√ qF√ sË X½d²½ù« Wb) Ϋb?Oł ÎU?b?² Êu√ ·uÝ
ÆWÝ—b*« 5½«u b{ ÊuJ¹ Ë√ s¹dšü«

∫WË«e WBš—≠œ
X?½d?²?½ùU?Ð U?U?? Êu?N?M?¹ s?¹c?« W³KDK …œUNý ¡UDŽ≈ v« ”—«b*« iFÐ Q−Kð
∫WOU²« lO{«u*«Ë —u_« sLC²ð YO×Ð
ÆrOKF²« ‰U− w UNbIð w²«  Ub)«Ë ¨X½d²½ùUÐ n¹dF²«≠±
ÆY׳«  Ud× d³Ž Y׳«  UO¬≠≤
Æw½Ëd²Jù« b¹d³« «b²Ý«≠≥
ÆX½d²½ù« «b²Ý« bMŽ WJ³A« «b²Ý«  UOöš√Ë W¹Uu«Ë Wö« q«uŽ≠¥
ÆWHK² lO{«u sŽ Y׳« w WOKLŽ  UIO³Dð≠µ
45

X½d²½ù«  U×H
Ë l«u rOOIð dO¹UF

Èb rOOIð UNöš s sJ1 WUŽ dO¹UF b¹b% v«  UFU'«Ë ”—«b*« s dO¦J«  Q'
¨WÝ«—b« w …bO√  UuKFL UNOM³ð qł√ s ¨X½d²½ù«  U×H
w  UuKF*« ‚b
Ë W³ÝUM
Alexander & Tate,) (1998 ∫w¼Ë UNOKŽ W³KD« rOKFðË rKF²«Ë rOKF²« w Ë√
ÆWOuLA«Ë qOBH²« Èb ¨¡UDš_« s  U×HB« uKš Èb :Accuracy ∫Wb«
w? W?ÐU?²?JK tK¼Rð w²« WN'« Ë« VðUJ«  UH
Authority: V?²?Jð w²« WN'«
ÆŸu{u*«
Ë√ ̓d U¼eO% Èb qÐUI  UuKF*« WOŽu{u Èb Objectivity: ∫WOŽu{u*«
ÆWMOF WNł
òW×HB« b¹b& a¹—Uð …œUŽ WOOzd« W×HB« qHÝ√ w błu¹∫  UuKF*« WŁ«bŠ
ÆqLF« UNMLC²¹ w²« s¹ËUMF« Èb Coverage ∫WODG²« —«bI

≠±
≠≤

≠≥
≠¥
≠µ

∫WOU²« dO¹UF*« WIÐU« WLzUI« v« ©Harris,1980) nOC¹Ë
rŽbð w²« WN'« w¼ s øUNÐ ‚uŁu WN'« Ë√ —bB*« q¼ Credibility∫WO«bB*« ≠∂
øWOuJŠ Â√ W
Uš WÝR w¼ q¼ øW×HB«
ÂbŽ ¨WOŽu{u*« ¨Ê«eðô« ¨—bB*« W«bŽ qLAðË Reasonableness ∫WOuIF*« ≠∏
Æ`UB*« w Ÿ«d
œułË
Èb? ¨ U?uKFLK oOŁuðË lł«dË —œUB œułË Èb Support ∫r?Žb« Èu² ≠π
ÆW×HB« »U×
√ l ‰UBðö WO¬ œułË
W?×?H?B?« W?³?ÝU?M? Èb b¹bײ rKF*« Ë√ WÝ—b*« UNFCð Ê√ sJ1 …b¹bŽ dO¹UF błuðË
∫WOU²« WK¾Ý_« w q¦L²ðË ¨rOKF²K WO½Ëd²Jù«
øX½d²½ù« vKŽ lu*« Ë√ W×HB« tbN²ð Íc« —uNL'« u¼ s ≠±
ø«dšR U¼b¹b& - « W¦¹bŠ w¼ q¼ ≠≤
øWÞ—Uš Ë√ ”dN UNO błu¹ q¼ ø«b²Ýô« WKNÝ w¼ q¼ ≠≥

46

W¹dLF« W¾HK W³ÝUM rOUB²«Ë  UuÝd« q¼ øÃUNMLK VÝUM lu*« Ë√ W×HB« q¼ ≠¥
øWOMF*«
øŸu{u*UÐ WöŽ UN s¹ËUMŽ 5Ð jÐdð jЫ˗ błu¹ q¼ ≠µ
¡U?MÐ ¨W×{«Ë ◊uDš ¨W×¹d Ê«u√ ¨rOLB²« w sH« ∫q¦ Èdš√ WOM dO¹UF „UM¼Ë
ÆU¼dOžË WO×O{uð —u
duð Èb ¨lu*«  U×HB VÝUM wd¼
UNF qUF²« WOHOË qOLײ«Ë aM« ‚uIŠ

‚uI(« ‚dš Ê≈ ÆX½d²½ù« h¹ ULO qOLײ«Ë aM«Ë l³D« ‚uIŠ ‰uŠ ¡«—ü« nK²ð
¨dš¬ v« CD-Rom s? a?M« qLA¹ ÂUŽ qJAÐ dðuO³LJ«  U«b²Ý« h¹ ULO
v?« X?½d?²?½ù« s? W?×?H?
q?O?L% ¨dš¬ “UNł v« wBý qJAÐ Áƒ«dý - ZU½dÐ qOL%
WOHKš «b²Ý« ¨’uB½ tO ÊUJ v« X½d²½ù« W×H
s …—u
a½ ¨W
U)«  U½«uDÝù«
ÆW
U)« p²×H
v« WJ³A« s  U×H
¡UMРÖu/ Ë«
‚u?I?Š s? U?¼ƒU?M?¦?²?Ý« s?J?1 —u?_« iFÐ sJ ¨a½  UÞUA½ d³²Fð UNK WIOI(« w
‚uIŠ l qUF²½ nO rN*« ‰«R«Ë ÆWbI²*« ‰Ëb« w Êu½UI« tOKŽ VUF¹ UNCFÐË aM«
ørOKF²« w X½d²½ù« «b²Ý« ¡UMŁ√ dAM« Ë« l³D«
hAK ÊuJð …œUŽ dA½ ‚uIŠ WöŽ X½d²½ù« l«u w  U×HB« iFÐ qHÝ« w błu¹
w W
Uš® ¨ U×HB« w bł«u²ð U «dO¦Ë ÆW×HB« ÁcN rLB*« Ë√ W×HB« Ác¼ pK1 Íc«
q¦ W×HB« Ác¼ w …œułu*«  UuKF*« «b²Ý«Ë qUF²« WOHOJ ◊Ëdý ©W¹uÐd²«  U×HB«
iF?Ð Æ©`Ðd?«Ë …—U−?²« ÷«d?ž_ fO?Ë rK?F²?«Ë Wd?F*« ÷«d?ž_  Uu?KF?*« Ác¼ Âb?²?ð®
Ë« WuKF Í« a½ Ë√ qOL% s Âb²*« UN³łu0 lM9 l³D« ‚uIŠ V½U−Ð l{uð  ULOKF²«
œ«u*« Ác¼ s …œUH²Ýô« b¹d¹ Íc« rKFLK WKJA oK¹ ‰U(« WFO³DÐ «c¼Ë ¨W×HB« s …—u

5ËR*«Ë 5OMF*« ’Uý_« l Âb²*« qB²¹ Ê√ u¼ WU(« Ác¼ w bOŠu« q(« ÆtuH
w
 Uu?KF*« a?½ Ë√ qOL?% w t²³?ž— UOLÝ— r?NM VK?D«Ë w½Ëd²?Jù« b¹d³?« d³Ž lu?*« sŽ
ÆrOKF²« ·bNÐ —uB«Ë
q?O?L?×?²?« ‚u?I?Š v?KŽ ·dF²K Copyright website W?×?H?
v?« Ÿułd« sJ1 ®
Æ©aM«Ë

47

qBH«
lЫd«

48

lЫd« qBH«
WOMODKH« WÝ—b*«Ë X½d²½ù«
W?O?K?L?Ž w? X½d²½ù« ‰öG²Ý« s VUD«Ë rKF*« sJ9 w²«  UOü« qBH« «c¼ ‰ËUM²¹
 U?½u?J? s?Ž q?B?H?« «c?¼ w ·dF²½ ·uÝË ÆWÝ—b*« —«uÝ√ ×UšË qš«œ rKF²«Ë rOKF²«
 UuKF*« sŽ Y׳« w UN«b²Ý« WOHOË ¨WHK²<« Y׳«  Ud×Ë WJ³A«  U×HB²
q?š«œ X?½d?²?½ù« d?³?Ž r?O?K?F?²?«  U?O?−?Oð«d²Ý« UC¹√ qBH« ‰ËUM²¹Ë ÆoOœ qJAÐ WHK²<«
—«u?Ý√ ×U?š V?U?D?«Ë W?Ý—b?*« 5?Ð q?
«u²«  UO−Oð«d²Ý«Ë X½d²½ù«  «d³² Ë√ ·uH

ÆWÝ—b*«
rKF*«Ë X½d²½ù«

…œU tLOKFð ¡UMŁ√ 5F Ÿu{u ‰uŠ tðUuKF …œU¹“ w ÊUOŠ_« s dO¦ w rKF*« Vžd¹
rKF*« WdF ÂbF Ë√ ¨qBH qJAÐ Ÿu{uLK ÃUNM*« ‰ËUMð ÂbF U≈ œuFð »U³Ý_ p–Ë ¨U
WMOF …œU* ”—œ WDš d¹uDð w UC¹√ rKF*« Vžd¹ UL ÆUNLOKFð b¹d¹ w²« …œU*« pKð Èu²×0
 UO½UJù« b−¹ ô t½√ ô≈ d³²<« w WOKLŽ WÐd& ¡«dł≈ Ë√ ¨5F Ÿu{u ‰uŠ qLŽ ‚«—Ë√ Ë√

49

U¼b?−¹ w²?« lł«d?*« pKð w? b−¹ ô Ë√ ¨W?OLO?KF²?« …œU*« ¡«dŁù l?ł«d*«Ë V?²J« s?Ž Y׳?K
X½d²½ù« —Ëœ wðQ¹ UM¼Ë ÆUNLKF𠜫d*« …œU*« rN W³KD« vKŽ qNð w²« …bOH*« —uB«Ë ÖULM«
qLŽ ‚«—Ë√Ë ¨”Ë—œ jDš dO?uðË ¨WOLOK?F²« …œU*UÐ t²?dF d¹uDð v?KŽ rKF*« …bŽU? w
sJ1 YO×Ð ¨ uBUÐ WId U½UOŠ√Ë ¨Wdײ ÖULMÐ WuŽb WO×O{uð  UuÝ—Ë ¨»—U&Ë
ÆWOKŽUHÐ ”—b« .bIð
 U??ÝR? U?¼œ«b?ŽS?Ð Âu?I?ð ¨r?KFLK UBOBš …bF …b¹bŽ l«u vKŽ X½d²½ù« Íu²×¹
Õ«d?²?«Ë ¨Ÿu?{u Í√ ‰uŠ  UuKF*« œU−¹≈ vKŽ tðbŽU v« ·bNðË ¨WBB² W¹uÐdð
qLŽ ‚«—ËQÐ ÊUOŠ_« s dO¦ w WId ÊuJðË ¨W³KD« vKŽ UN{dŽ ‚dÞË ¨Ã–U/Ë qzUÝË
sJ9 ¨WHK² lO{«u0 …d³š ÍË– ’Uý_ WŠd²I ¡ULÝ√ l«u*« duðË Æ U½Uײ« WK¾Ý√Ë
ÆlO{«u*« Ác¼ sŽ —UH²Ýô«Ë w½Ëd²Jù« b¹d³« Wbš d³Ž rNÐ ‰UBðô« s rKF*«
Íc?« d?_« ¨W?O?³?M?ł_« p?K?²?Ð W½—UI WKOK WOÐdF« WGK« w WOLOKF²« l«u*« X«“ UË
s öF bOH²¹ Ê√ œ«—√ U «–≈ W¹eOKJ½ù« WGKUÐ W¹uGK« tð«—UN d¹uDð `HB²*« s VKD²¹
ÆX½d²½ù« UN{dF¹ w²« WOLOKF²« œ«u*« s qzUN« rJ«
Æ…b¹bŽ l«u s¹ËUMŽ w …dŁUM²Ë ¨…dO³ X½d²½ù« WJ³ý w …du²*«  UuKF*« WOL Ê≈
 U?d?×0 ·dF¹ U ‰öš s X½d²½ù« d³Ž `HB²«  UOMIð vKŽ rKF*« ·dF²¹ Ê√ bOH*« s
vKŽ ·dF²« Í—ËdC« s t½S ¨Y׳«  Ud×0 ¡b³« q³Ë ÆSearch Engine Y׳«
Æ`HB²« WOKLŽ qONð UNöš s sJ1 w²«  Ub)«Ë WJ³A«  U×HB² Z«dÐ

åWeb Browsersò WJ³A«  U×HB²

p?–Ë ¨X?½d?²?½ù«  U?×?H?
U?NO V²Jð w²« HTML W?G? “u?— d??Hð Z«dÐ w¼Ë
UNL¼√  U×HB² Z«dÐ …bŽ „UM¼Ë ÆjÐ«Ë—Ë —u
Ë …¡ËdI ’uB½ v≈ “ud« Ác¼ q¹uײÐ
W??? ¹Ëd??ð q?J?A?« w? d?N?E?¹Ë Æ Microsoft Internet Explorer Ë Netscape
Y?ŠU?³« bŽUð d«Ë√Ë Î«—«—“√ Íu?% w²« Microsoft Internet Explorer Z?U½dÐ
∫wK¹ UL UNðU½uJ sŽ Y¹b(« sJ1Ë WHK²<«  U×HB« `HBð vKŽ

50

Ê«u?? ? M? ? Ž
W×HB«

jЫ˗

d?? ? ? ? ? ? ? «Ëô« —«—“« …œU?Ž« —“ ÕU?? ²? ?H? ? l«u*« Ê«uMŽ —“
ZU½d³UÐ W
U)«
Y׳«
Y׳«
WKCH*«

Y׳« nOuð —“

lu*« Ê«uMŽ

l?? «u?? *« k??H? Š —“ l??«u?*« ‰U?Ý—« —“
a¹—U²« VŠ b?? ? ¹d?? ? ³? ? « d?? ?³? ? Ž
w½Ëd²Jô«

WOOzd« W×HB« Ê«uMŽ —“

Ë√ lu*« s Y׳«  «uDš l³²ð s YŠU³« sJL
Ò ¹Ô Back button : lOłd²« —“
ÆUIÐUÝ UNײ - w²« W×HB« Ë√ lu*« v« UOUŠ UNO œułu*« W×HB«
ÊU w²« W×HB« v≈ Ÿułd« s YŠU³« sJL
Ò ¹Ô Forward button: .bI²« —“
ÆlOłd²« —“ t«b²Ý« q³ UNÐ
q?O?L?%Ë Y?×?³?« W?O?K?L?Ž ·U?I?¹≈ s? Y?ŠU³« sÒJ?L¹Ô Stop button : ·U?I?¹ù« —“
Æ U×HB«
W?×?H?B?« q?O?L?% …œU?Ž≈ s YŠU³« sJ1
Ò Refresh: Y?×?³?« …œU?Ž≈Ë Y?¹bײ« —“
V³ …Q− Y׳« nuð «–≈ Ë√ W×HB« Y¹b% - U «–≈ W
Uš rN d√ u¼Ë ÆWÐuKD*«
ÆU
v?≈ …œu?F?« s? YŠU³« sJ1
Ò Home button: ©W?O??O?zd?« W?×HB«® W¹«b³« —“
rJײ« sJ1Ë ÆY׳« W¹«bÐ bMŽ `HB²*« ZU½dÐ U¼bMŽ `²H¹ w²« ¨WOOzd« W×HB«
Z?U?½d?Ð `?²? Èb? d?N?E?ð w?J? Èdš√ W×H
Ê«uMŽ Í√ —UO²š«Ë ÁdOOGðË Ê«uMF« «cNÐ
Æ`HB²*«
 U×HB« s¹ËUMŽ kHŠ s YŠU³« sJ1
Ò Favorites button: WKCH*« l«u*« —“
W?
U?š  UHK w p–Ë ¨Y׳« ·b¼ oI% w²« pKð Ë√ tÐU−Ž≈Ë tUL²¼« ‰UMð w²«
Æ…dýU³ UNO« Ÿułd« qON²
l«u qO−ð s YŠU³« sJ1
Ò History : © UþuH;«® se« d³Ž l«u*« kHŠ —“
¨WOu¹Ë WOŽu³Ý√  UHK w s¹ËUMF« kH% YOŠ Æl«u*« Ác¼ `² s“ qKð V×Ð

51

jЫ˗

≠±
≠≤
≠≥
≠¥

≠µ

≠∂

≠∑

 UuKF*« Ê√ ô≈ ¨WÝ—b*« w WÐUdK —e« «c¼ «b²Ý« sJ1Ë ÆUNײ s“Ë a¹—Uð l
ÆWuNÐ UNcŠ r²¹ Ê√ sJ1 d_« «cNÐ W
U)«  UHK*« w WþuH;«
W?×?H?B« lu ‰UÝ—≈ s YŠU³« sJ1
Ò Mail: w?½Ëd?²?Jù« b¹d³« d³Ž ‰UBðô« —“ ≠∏
lu*« Ê«uMŽ lC¹ YO×Ð ¨w½Ëd²Jù« b¹d³« d³Ž dš¬ hý v« ©UN½«uMŽ Ë√® …œułu*«
ÆUN×HBð q³I²LK qN¹ jЫ˗ qJý vKŽ W×HB« Ë√
W?×?H?B?« Ê«uMŽ tO V²J¹ ÊUJ ZU½d³« w W
U)« d«Ë_« WLzU qHÝ√ w bł«u²¹Ë
i?F?Ð t?O? kH×¹ Íc« Links j?ЫËd?«Ë ‰U?B?ðô«  «u?M? —“ b?ł«u²¹ t³½Uł v«Ë URL
ÆWHK²  UŽu{u vKŽ ¡UMÐ s¹ËUMF«

Search Engines Y׳«  Ud×

URL l?«u?*« s¹ËUMŽ WdF v≈ WłU×Ð X½d²½ù« d³Ž  UuKF*« sŽ Y׳« WOKLŽ Ê≈
Ê«uMFUÐ hA« WdF ÂbŽ Ê≈ Æ U×HB²*« ZU½d³Ð ’U)« Ê«uMF« ÊUJ w l{uð w²«
ÆÊ«uMFK `HB²*« WÐU−²Ý« ÂbŽ v≈ Ë√ W¾ÞUš sU√Ë  U×H
v≈ …œUŽ YŠU³« œuI¹ oOb«
—bBð w²«  U×HB« s qzUN« rJ« s¹ËUMŽ lLł UNöš s sJ1 WKOÝË „UM¼ błuð ôË
v≈ …d² s UNM¹ËUMŽ dOGð l«u*« Ác¼ s «dO¦ Ê√Ë U
uBš ¨X½d²½ù« vKŽ UOu¹ dAMðË
«b??²?ÝUÐ WJ³A« d³Ž Y׳« YŠU³« vKŽ qNð Y׳«  Ud× Wbš ÊS pc ÆÈdš√
d?√ bł«u²¹ ¨©Explorer Ë√ Netscape® q?¦? W?H?K?²?<«  U?×?HB²*« d³F Æ ULKJ«
Yahoo, AltaVista,q?¦?  U?d?×? j?Ы˗ `² töš s r²¹ Íc« Search Y?׳«
bł«u²ðË ÆWOJ¹d√Ë WO½UD¹dÐ Y×Ð  Ud× w¼Ë ¨U¼dOžË Infoseek, Excite, MSN
raddadi, ajeeb q¦ UNöš s Y׳« sJ1 WOÐdF« WGKUÐ WHK² l«u s¹ËUMŽ UC¹√
ÆW?O?Ðd?F?« W?GK« UNM  UG …bFÐ  UuKF*« sŽ Y׳« s Google Y?׳« „d× sJ1Ë
ÆWHK² Y×Ð  Ud×Ë l«u iFÐ s¹ËUMFÐ WLzU qBH« «c¼ W¹UN½ w błuðË
w Search: Y׳« —“ dI½ bFÐ p–Ë MSN Y×Ð „d× q¦1 Íc« qJA« v≈ dE½«
ÆInternet Explorer `HB²*« ZU½d³«

52

 UO¬ w?¼ X½d²½û t«b²Ý« b?MŽ VUD«Ë rKF*« U?NMI²¹ Ê√ V−¹ w²« W?LN*« —u_« sË
Y׳« Ÿu{u0 WöŽ UN XO w²«  U×HB« s qOKI²«Ë ¨UNMO%Ë ¨ Ud;« d³Ž Y׳«
’Uš uN dšü« iF³« U√ ¨ Ud;« lOLł vKŽ o³DMð  UOü« Ác¼ iFÐ ÆtO Y׳« r²¹ Íc«
ÆWOOzd« Y׳« „d× W×H
w …du² t«b²Ý«  ULOKFð ÊuJðË ¨dšü« ÊËœ 5F „d×0
vKŽ o³DM¹ UNCFЮ W¹eOKJ½ù« WGKUÐ Y׳«  Ud× w Y׳« WOKLŽ 5%  UO¬
∫wðü« qLAð ©WOÐdF« WGKUÐ Y׳«  Ud×
∫©W¹eOKJ½ù« WGKUЮ capital letters …dO³J«Ë small letters …dOGB« ·dŠ_« 5Ð eOOL²« ≠±

v?≈ ÍœR?ð Y?×?³?« „d?× w …dOGB« ·dŠ_UÐ UN²ÐU²JÐ  ULK sŽ Y׳« WOKLŽ Ê≈
apple s?Ž Y?׳« ∫‰U¦ UNH½ WLKJK UC¹√ …dO³ ·dŠ√  «– s¹ËUMFÐ  U×H
œU−¹≈
W?L?KJ«  ôUL²Š« lOLłË ApLe Ë APPLE Ë apple W?L?K Íu% s¹ËUMŽ p `²H¹
«c?¼Ë WLKJK …dO³J« ·dŠ_UÐ Ê«uMF« jI `²H¹ APPLE rÝ« X% Y׳« sJ ¨UC¹√

53

s?¹ËU?M?Ž s?Ž Y?×?³?« v?K?Ž Âb??²??*« b?ŽU?¹ «c¼ Ê≈ ÆY׳«  Ud× lOLł vKŽ o³DM¹
ÆUNð«– WLKJK WOz«uAŽ  ULK œd− fOË ¡ULÝ√Ë
∫ ULK …bŽ UNO s¹ËUMŽ w Y׳« ≠≤

`?B?M?¹ t?½S?  U?L?K? …b?Ž s? Êu?J? Ÿu{u Ë√ Ê«uMŽ sŽ Y׳¹ Ê√ YŠU³« œ«—√ «–≈
 U??ö??Ž 5??Ð Íu??Ðd??²? « Y??×? ³? «  U??L? K? J? « l??{Ë Ê≈ ö??¦? L? Æå ò ”«u?_« «b??²?ÝU?Ð
 U×HB« pK²Ð «¡bÐ
Î VOðd²UÐ  U×HB« s¹ËUMŽ YŠU³K du¹ åeducational researchò
ÆUO½UŁ Research rŁ ôË√ educational Íu% w²«
∫Y׳« Ÿu{u s  ULK WU{≈Ë ·cŠ ≠≥

q?¦? Æ ´ l?L?'« …—U?ýS?Ð U?N?I?³?Ý« Y?×?³?« w? „d?;« U?N?K?LA¹ Ê√ b¹dð w²«  ULKJ«
WöŽ lC Y׳« UNKLA¹ Ê√ b¹dð ô w²«  ULKJ« U√ Æ +educational +centers
ÊS ‰U¦*« «c¼ w Æ+“educational centers”≠Jordanian q¦ ÆUNK³ ≠ ÕdD«
ÆJordanian WLK UNKLAð w²« pKð «bŽ U W¹uÐd²« e«d*« lOLł sŽ Y׳¹ ·uÝ „d;«
5²LKJ« qF' Teaching_Children q¦  ULKJ« 5Ð underscore WöŽ l{Ë sJ1 ≠¥
Æ…bŠ«Ë WLK ULN½Q Y׳« WOKLŽ w
ÊUJ ™ WL$ l{uÐ UNKŠ sJ1 U WLK W¾−N²Ð WdF*« ÂbŽ WKJA ÊS jI AltaVista „d× w ≠µ
ÆUNO „uJA*« Ë√ WBUM« ·dŠ_« Ë√ ·d(«

w? Y?×?³?« s AltaVista „d?×? sÒJ?1 Hono*r W?L?K? w? W?L?$ l?{Ë ö?¦L
ÆWL−M« «bŽ U WÐu²J*« d
UMF« Íu% WLK Í√ Ë√ honor Ë honour q¦  ôUL²Š«
bŠu Ê«uMŽ UN½√ vKŽ qUFð dO³ ·d×Ð √b³ð w²«  ULKJ« qUF¹ jI Infoseek  Ud× w ≠µ
Æ”«u√ ÊËbÐ v²Š

Ê«uMŽ UN½√ vKŽ UNF Infoseek „d?× qUF²¹ Qattan Centre Ê«uMŽ ö¦L
action research Ë Qattan Centre q¦ 5LÝ« sŽ Y׳¹ YŠU³« ÊU «–S ÆbŠ«Ë
…b?Š«Ë W?L?K? U?N½√ vKŽ  ULKJ« l qUF²¹ ·uÝ t½S ô≈Ë ULNMOÐ WK
U l{Ë V−¹ t½S
ÆWK¹uÞ

54

ÆY׳« WOKLŽ 5ײ  Ud;« iFÐ w  ULKJ« 5Ð AND, OR, l{Ë sJ1 ≠∂

s?J?1 t?Ð W?
U?š …b?ŽU?? “u?—Ë Y?×?Ð  UO¬ t Y×Ð „d× q Ê√ v≈ ÁU³²½ô« V−¹
ÆtH½ Y׳« „d× w search help …bŽU*« Wbš ‰öš s UNO« ¡u−K«
wKLŽ oO³Dð

…b?ŠË ¡«d?Łù W?M?U??« ¡U?Ðd?N?J?« Ÿu?{u? s?Ž Y?×?³«Ë X½d²½ù« `HBð WLKF  œ«—√
’ WMU¦« …bŠu«® ”œU« nBK ÂuKF« ÃUNM sL{ …bŠË w¼Ë ¨òUMðUOŠ w ¡UÐdNJ«å
W?G?K?U?Ð  U?×?H?B?« `?H?B?ð s? U?N?MJ9 w²«  Ud;« bŠ√ WLKF*« Xb²Ý« bË Æ©±∞∏
Íd?¦² Ÿu{u*« «c¼ sŽ Àbײð l«u œU−¹≈ XËUŠË ¨Google u¼ „d;« «c¼Ë WOÐdF«
¡U¹eOH«  ULKJ« Google „d× w Y׳« W½Uš w XF{u ÃUNM*« w …œułu*« …bŠu«
∫©qJA« v≈ dE½«® WMU« ¡UÐdNJ«Ë

U?N?M? W?MU« ¡UÐdNJ« sŽ Àbײð l«u WFЗ√ v« Google Y?׳« „d× q

wzUÐdNJ« ·UAJK —u
œU−¹≈ WO½UJ≈ w Y׳« UC¹√ WLKF*«  œ«—√ ÆWOK*« ¡U¹eOH« lu

55

v?K?Ž Íu?²×¹Ë fO½u« lu ÈuÝ b& rK WOÐdF« WGKUÐ WMU« ¡UÐdNJ« ‰uŠ »—U& Ë√
ÆW?O?³?M?ł√ Y?×?Ð  U?d?× w Y׳« v« WLKF*«  dD{U ¨wzUÐdNJ« ·UAJ« ‰uŠ ‰«RÝ
Static Electricity ò  ULKJ« Y׳« W½Uš w XF{ËË YahooY׳« „d× v«  Q'
Ÿu{u sŽ Àbײð s¹ËUMŽ …bŽ v« Y׳« „d× q
uðË å“ and“ electroscope
The Bakken Library lu UNM WOH
jDšË ¨WŠd²I »—U& sŽË ¨WMU« ¡UÐdNJ«
¡U?Ðd?N?J?« √b?³? v?K?Ž q?L?F?ð …e?N?ł√ qLF  «dOHð Íu% W×H
w¼Ë and Museum
ÆW½uK WO×O{uð «—u
Íu%Ë WMU«
·U?A q?L?Ž WI?¹dD?Ð oK?F²?¹Ë Schools for Champions v?L?¹ lu? „U?M¼Ë
U?NM? WOL?OK?Fð  U?×H?
Íu²?×O StudyWorks! Online l?u*« U?√ ÆjO?Ð w?zUÐd?N
d³Ž  UM×A« ‰UI²½« WOHOJ Wdײ ÖU/ Íu%Ë The Physics Classroom W×H

ÆwzUÐdNJ« ·UAJ«

http://www.thebakken.org/electricity/science-of-static.html

56

http://www.school-forchampions.com/science/experiments/expstatic.htm - detecting

http://www.physicsclassroom.
com/mmedia/estatics/isop.html

‰u?Š  U?½U?×?²?ô ÖU?/ ¨q?L?Ž ‚«—Ë√ ¨ UH¹dFð UNO Èdš√ l«u …bŽ WLKF*«  błËË
©≤∞∞≤صØ∑ Y׳« a¹—Uð® ∫WOU²« s¹ËUMF« sL{ s w¼Ë WMU« ¡UÐdNJ« Ÿu{u
Science Made Simple
Campbell County School District
ElectroStatics
Science Hobbyist
GCI.net
Museum of Science
Glenbrook high school
University of Kentucky
University of Michigan
l«u*« ”dN w WId jš UN²% w²« l«u*« s¹ËUMŽ lOLł ∫WEŠö

57

X½d²½ù« d³Ž rOKF²«  UO−Oð«d²Ý«

 «—U?N? v?≈ r?K?F?*« s? ÃU?²?×?¹Ë 5?N?« d?_U?Ð f?O rOKF²« w X½d²½ù« «b²Ý« Ê≈
ö¦ fLA« sŽ  UuKF sŽ Y׳« W³KD« s rKF*« VKD¹ Ê« qN« s ÆWMOF  «d³šË
X½d²½ù« ‰öš s Y׳« sJ ¨WOLKF« WŽuÝu*« ‰öš s ©a« ÆÆƨUNð—«dŠ Wł—œ ¨UNL−Š®
U?0 W?ö?Ž «– Êu?J¹ ô UNCFÐË ¨fLA« sŽ Àbײð w²«  U×HB« ·ô¬ v« œuI¹ ·uÝ
¨W¹bOKI²« ‚dD« ÊuKCH¹Ë ¨VF² d√ X½d²½ù« «b²Ý« Ê√ …cðUÝ_« iFÐ Èd¹Ë ÆYŠU³« b¹d¹
w du²ð ô w²« W¦¹b(«  UuKF*« UNL¼√  «eO vKŽ Íu²% w²« X½d²½ù« œułË l sJ
ÆX½d²½ù« «b²Ý« v« dDC¹ W¹UNM« w rKF*« Ê« Èd½ ¨V²J«
UM¼Ë ÆX½d²½û VUD« «b²Ý« ¡«dł r−Mð b w²« qUA*« sŽ WIÐUÝ …bŠË w UMŁb%
t²³KÞ Â«b²Ý« ¡UMŁ√Ë X½d²½ù« d³Ž tLOKFð ¡UMŁ√ W
Uš  UO−Oð«d²Ý« wŽ«d¹ Ê√ rKF*« vKŽ
Ê√ s?J?1 ô q?¼_«Ë W?Ý—b*« Ê√ VUD«Ë rKF*« UNOF¹ Ê√ V−¹ w²« —u_« ÈbŠ« ÆX½d²½û
r?²?N?¹ Ê√ r?K?F?*« v?K?Ž U?M?¼ ÆX?½d?²½û VÝUM*« dOž rNzUMÐ√ «b²Ý« Ÿu{u w «u×U²¹
s? »ö?D?« w?L?% ô Èd?š_« W?O?MI²« —u_« Ê_ ¨‰ËR*«Ë VÝUM*« „uK« W³KD« rOKF²Ð
Æ–U²Ý_« …dDOÝ sŽ «bOFÐ Ë√ WÝ—b*« œËbŠ ×Uš rNłËdš bMŽ W³ÝUM*« dOž  U×HB«
sŽ tM —UH²Ýö ÎôËR Â√ ÎU*UŽ ÊU√ ¡«uÝ hý Í√ v≈ qB¹ Ê√ VUD« lOD²¹
ô V?U?G?« w? V?U?D?« Ê_ WO³KÝ UNð«– bŠ w w¼ WOÐU−¹ù« Ác¼ ÆU¼b¹d¹ w²«  UuKF*«
w?L?% WLN W¹—«œ≈ —uQÐ W¹«—œ vKŽ ÊuJ¹ Ê« rKF*« vKŽ UM¼ ÆtKÝ«d¹ Íc« hA« ·dF¹
’Uý_« s U/≈Ë UNH½ WOMI²« s fO X½d²½ù« «b²Ý« sŽ WLłUM« ∆ËU*« s VUD«
ÆUN«b²Ý« Êu¾O¹ s¹c«
UOłuuMJð tLOKFð ¡UMŁ√ rKFLK `zUBM«Ë  UO−Oð«d²Ýô« iF³ UBOKð wK¹ ULO ÷dŽ√
∫X½d²½ù«

rOKF²« w ¡b³« q³ p²³KÞ ·dŽ« ∫ôË√
∫W³KD« s Ÿ«u½√ WFЗ√ X½d²½ù« tLOKFð bMŽ nB« w rKF*« tł«u¹

58

ÆdðuO³LJ« sŽ U¾Oý ÊudF¹ ô W³KÞ
ÆX½d²½ù« «b²Ý« ÊudF¹ ô sJ dðuO³LJ« «b²Ý« ÊudF¹ W³KÞ
ÆjI WOK²« ÷«dž_ X½d²½ù« Êub²¹ W³KÞ
ÊuKN−¹ rNMJ wÐU−¹≈ qJAÐË …b¹bŽ sU√ w bOł qJAÐ X½d²½ù« ÊuKG²¹ W³KÞ
w rKFLK s¹bŽU rNKF−Ð W¾H« Ác¼ s W³KD« lO−Að sJ1® ÆX½d²½ù« qLŽ WI¹dÞ
Æ©d³²<«

≠±
≠≤
≠≥
≠¥

s? Q?łU?H?²¹Ë ¨…—UH« p¹d% ÊudF¹ ô W³KDÐ UO½b« WOLOKF²« qŠ«d*« w rKF*« ÂbDB¹
Ê√ r?K?F?*« v?K?Ž U?M?¼Ë ¨d?ðu?O?³?L?J« w WOUŽ  «—UNË  UO½UJ≈ rN¹b W³KDÐ Èdš√ WOŠU½
∫WOU²«  «uD)« ŸU³ðUÐ p–Ë dðuO³LJ« w t²³KÞ  «—b vKŽ ·dF²¹
Ë√  «—Ëœ w?D?F?ð ”—«b? „U?M?¼Ë Æ◊U?A?M?« Èu?² wU²UÐË ¨W¹dLF« W¾H« b¹b%≠±
Íc« ¨b¹b'« UOłuuMJ²« ÃUNM w dðuO³LJ« sŽ lO{«u „UM¼Ë ¨dðuO³LJ« w  UU
«b??²?Ý«  U?O?ÝU?Ý√ W?³?K?D?« p?K?²1 Ê√ sJL*« s t½S wU²UÐË ¨5DK w UOUŠ ”—b¹
ÆUN½uLKF²¹ w²« Z¼UM*« ‰öš s dðuO³LJ«
WUŠ w W³ÞU<« dBMŽ Ê√ U0 ∫WOBA« ‰UBðô«  «—UNË W¹uGK«  «—UN*« b¹b%≠≤
W?ÐU?²?J?« w? t?²?³?K?Þ  «—b? v?K?Ž ·d?F?²?¹ Ê√ r?KF*« vKŽ ÊS ¨hM« u¼ X½d²½ùUÐ rOKF²«
VUD« WFÐU² wŽ«d¹Ë ¨ULNOK Ë√ W¹eOKJ½ù« Ë√ WOÐdF« WGK« w ¡«uÝ ¨ ¡öù«Ë dO³F²«Ë
w? WUF WKOÝË X½d²½ù« Ê√ ≠ UGK« wLKF U
uBš≠ rKF*« dc²¹ Ê√ V−¹Ë ÆnOFC«
ÆW³KD« Èb WÐU²J«  «—bË W¹dO³F²«Ë W¹uGK«  «—bI« WOLMð

p²Ý—b  UO½UJ≈ vKŽ ·dFð ∫UO½UŁ
ÆZ«d³« WOUF ¨…eNł_« œbŽ ¨WJ³A« WŽdÝ vKŽ ·dFð ≠±
U
uBš ©LCD® w½Ëd²Jù« ÷dF« WýUý q¦ …b½U …eNł√ dOuð vKŽ ’dŠ« ≠≤
ÆW³KD« œbŽË VÝUM²¹ U0 dðuO³LJ« …eNł√ s ·U œbŽ WÝ—b*« w du²¹ r «–≈
÷dŽ vKŽ bL²Fð WBŠ Â√ ¨Ud²A UOŽULł öLŽ ÊU «–≈ UË ¨rOKF²« »uKÝ√ œbŠ ≠≥
œb?Ž p?– œb?×?¹® ÁbŠË VUÞ q tÐ ÂuI¹ ÎU?O?IO³Dð Îö?L?Ž Â√ ¨W?³?KD« ÂU√  UuKF*«
Æ©W³KD« œbŽË …du²*« …eNł_«

59

vKŽ V−¹ UM¼Ë ¨bŠ«Ë dðuO³L w hý s d¦√ „d²ý« «–≈ W
Uš qLŽ ‚«—Ë√ dCŠ ≠¥
ÆrN¹b¹QÐ «uKLF¹Ë «uÐd−¹ Ê√ WŽuL:« œ«d√ lOLł

X½d²½ù« «b²Ý« WOHO W³KD« rOKFð ∫U¦UŁ

 U?«b??²?Ý« w? W?O?ÝUÝ√  «—UN0 ÂU*≈ vKŽ VUD« ÊuJ¹ Ê√ »ułË sŽ UIÐUÝ UMŁb%
‰œU?³?ð w? W?¦?¹b?Š U?O?łu?u?M?J?²? W?³KDK X½d²½ù« .bI²Ð ‚öD½ô« sJ1 U¼bMŽ ÆdðuO³LJ«
 «eO ÕdAÐ p–Ë X½d²½ù« «b²Ý« w t²³KÞ VÒžd¹ Ê√ rKF*« vKŽ W¹«b³« w Æ UuKF*«
¨W?J?³?A?« Ác?¼ ‰ö?š s? U?N?M? …œU?H?²?Ýô« s?J1 w²«  UuKF*« s qzUN« rJ«Ë X½d²½ù«
¨»UF_« q¦  Ubš s X½d²½ù« tbIð U rKF*« ÷dŽ UNM ‚dÞ …bFÐ wðQ¹ UM¼ VOžd²«Ë
q?¼ ∫ q?¦? W?³?K?D?« v?KŽ WK¾Ý√ ÕdÞ d_« VKD²¹Ë ÆU¼dOžË l¹—UA*« ¨WŁœU;« ¨ UuKF*«
«–U? øX?½d?²?½ù« vKŽ hý Ë√ WÝ—b Ë√ lMB Ë√ WdA WO½Ëd²J≈ W×H
rbŠ√ b¼Uý
Æa«ÆÆÆ øX½d²½ù«  UO³KÝË  UOÐU−¹≈ sŽ r²FLÝ
X½d²½ù« rOKFð w Wł—«b« WOÝUÝ_«  «uD)« iFÐ sŽ  UÝ«—b« XŁb% bË
(Johnstone, 1998; NCET, 1995; Cunningham et al, 1997 )
s bQ²« bFÐ p–Ë X½d²½ù« «b²Ý« w ‚U Ë√ WB( jOD²« w rKF*« bOHð w²«Ë
«b??²?Ý« ¨ U?HK*« a½ ¨…—UH« «b²Ý«® dðuO³LJ« w WOÝUÝ_« ∆œU³*« s W³KD« sJ9
∫wK¹ UL  «uD)« Ác¼ hOKð sJ1Ë ©U¼dOžË WinWord ËExcel
Explorer,® X½d²½ù«  U×HB² Z«d³ÐË X½d²½ù« qLŽ WOHOJÐ W³KD« n¹dFð
≠±
Æ©Netscape
·uÝ ÆUOłuuMJ²« Ác¼ «b²Ý« w rNð«—b vKŽ ·dF²«Ë W³KDK X½d²½ù« .bIð ≠≤
¨bOł qJAÐ WJ³A« vKŽ l«u v« ‰u
u« ÊuFOD²¹ W³KD« iFÐ Ê√ rKF*« kŠö¹
¨WJ³A«  U×HB² —«—“√Ë d«ËQÐ ÊuD³²¹ W³KD« iFÐ Ê√ kŠö¹ ·uÝ qÐUI*« wË
 U?×?H?B?²? Z?«d?Ð w? …—U?H?« d?ýR? W?H?OþuÐ W³KD« n¹dF²Ð rKF*« √b³¹ Ê√ sJ1 UM¼
¨W×HB« w ’uBM« iFÐ vKŽ UNF{Ë bMŽ …—UH« dýR qJý dOOGð WOHOË ¨WJ³A«
UNöG²Ý« sJ1 w²« d«Ë_«Ë ¨ U×HB²*«Ë Y׳« Z«dÐ w …—UH« —«—“√ vKŽ rNH¹dFðË
ÆULNM q nzUþËË d¹_«Ë s1_« …—UH« Í—“
Ò vKŽ jGC« ¡«dł

60

ÆUIÐUÝ UNMŽ UMŁb% w²« hyperlinks Ë hypertext jЫËdUÐ W³KD« n¹dFð ≠≥
¨ U×HB²*« ZU½dÐ ”√— vKŽ dNEð w²«  U×HB« s¹ËUMŽ v≈ W³KD« ÁU³²½« XH≠ ¥
Æ U×HB²*« Z«d³Ð WIKF²*« Èdš_« d«Ë_«Ë .uI²«Ë lOłd²« —eÐ rNH¹dFðË
ÊuLKF²¹ ·uÝ V¹d−²« ‰öš sË ¨tO≈ «uKšb¹ wJ UMOF
Î
ÎU½«uMŽ W³KD« ¡UDŽ≈ sJ1 UM¼®
Æ©rNzUDš√ s
qC√ ÆY׳«  Ud× W³KD« rOKFð WKŠd v« rKF*« qI²M¹ Ê√ sJ1 WKŠd*« Ác¼ w ≠µ
r?N?ÐU??≈Ë ¨‚d?Þ …b?FÐ tMŽ Êu¦×³¹ rNKFłË UMOF UŽu{u r¼ƒUDŽ« p– w WI¹dÞ
…d?z«œ «u?IOC¹ ÊQ ¨sJ2 XË ŸdÝQÐ ·bN« v« ‰u
uK Y׳« WOKLŽ 5% …—UN
t?O?≈ q?
u?ð U? ÷d?Ž qCH¹® Æ«cJ¼Ë åor andò q?¦?  ö?
Ë «u?F?C¹Ë ¨Y׳«
Æ©ÎUCFÐ rNCFÐ vKŽ W³KD«
w?²?« W?Ý—b?*« …—«œ≈ œb?% Ê√ V−¹ W¹«b³« w ∫w½Ëd²Jù« b¹d³« vKŽ W³KD« rOKFð ≠∂
vKŽ W³KDK W¹b¹dÐ  UÐUŠ `² b¹dð X½U «–≈ U X½d²½ùUÐ ‰u
u d³² UNO błu¹
‰ö?š s? W?³?K?D?« v?« q?Bð w²« qzUÝd« W³«d ÍuMð X½U «–≈ UË ¨ô Â√ X½d²½ù«
VUD« lOD²¹ ÊUOŠ_« VKž√ w ÆWKzUF«Ë W³KD«Ë …—«œù« 5Ð Âd³ð w²«  UOUHðô«
ÆUL¼dOžË hotmail Ë Yahoo q?¦? Y׳«  Ud× w t Íb¹dÐ Ê«uMŽ `²
∫WOU²« —u_« t²³KÞ rOKFðË w½Ëd²Jù« b¹d³« qLFÐ ¡b³« rKF*« lOD²¹
.WUÝ— WÐU²≠√
.5F Ê«uMF WÐu²J WUÝ— ‰UÝ—≈ ≠»
.VUDK U b¹dÐ q
Ë «–≈ U h× ≠Ã
.WK³I²*«
WUÝd« …¡«d ≠œ
Ó
.WUÝd« vKŽ œd« ≠‡¼
.WUÝdUÐ  UHK jЗ ≠Ë
.WMOF qzUÝ— WŽU³Þ ≠“
¨folders W?
U?š  U?HK Ë√ ©mail box® b?¹d?³?« ‚Ëb?M?
v≈ WUÝd« qI½ ≠Õ
∫q¦ Èdš_« ÂUN*« iFÐË

61

Æaddress book s¹ËUMF« WLzU vKŽ Ê«uMŽ kHŠ ≠◊
ÆGroup list bŠ«Ë rÝ« X%  UŽuL− w s¹ËUMF« iFÐ lOL& ≠Í
UMŁb% YOŠ qzUÝd«Ë w½Ëd²Jù« b¹d³« «b²Ý« »«œ¬ W³KD« rOKFð …uDš wðQð U¼bMŽ ≠∑
Netiquette sL{ UNMŽ Àbײ½ ·uÝ w²« »«œü« UC¹√Ë UNOKŽ oH²*« 5½«uI« sŽ
ÆUIŠô
ÆÎUCFÐ rNCF³ qzUÝ— ‰UÝ—SÐ W³KD« ÂU√ ‰U:« rKF*« `²H¹ Ê√ sJ1 WKŠd*« Ác¼ w ≠∏
„UM¼Ë ÆrN WOŽULł WUÝ— WÐU²Ë ’Uý√ s¹ËUMŽ sŽ Y׳K X½d²½ù« ‰öG²Ý« sJ1Ë
Ê√ sJ1 Æ UUL²¼ô« VŠ rUF« w W³KÞ l qzUÝ— ‰œU³ð UNöš s r²¹ …bŽ l«u
rNðUUL²¼« VŠ r¼¡ULÝ√ UNO «uHOC¹ Ê√ sJ1 w²« …bO'« s¹ËUMF« iFÐ W³KD« rKF²¹
Æ °Yahooligans Ë Kidlink UNM ©a« ÆÆƨvIOÝu ¨W{U¹—®
d?O?ž ‘U?I?½  U?Žu?L?−? v?≈ ÂU?L?C?½ö? W?³?KD« i¹dFð VM& 5LKF*« s dO¦ qCH¹
 UUL²¼ô« VŠ  UŽuL− v≈ WÝ—b*« Ë√ nB« W³KÞ rOIð v≈ rKF*« Q−K¹ UM¼Ë ÆWËdF
ÆiFÐ l rNCFÐ  UUL²¼ô« ÊuœU³²¹ YO×Ð s¹ËUMŽ WLzU w rNLC¹Ë
tłu*« V¹—b²« —uD²¹ Ê√ sJ1 WKŠd*« Ác¼ w ∫X½d²½ù« vKŽ tłu*« ‰UFH« V¹—b²« ≠π
s?J?1Ë ÆÃU?N?M?*« l? X?½d?²?½ù« q?UJ²ð Ê√Ë vMF  «– «—u√ W³KD« rOKFð r²¹ YO×Ð
∫qŠ«d …bŽ v« WKŠd*« Ác¼ rOIð
U «c¼ Æ©Ê«uMF« l{Ë l® X½d²½ù« s WÐUłù« «Ëb−¹ wJ W³KD« vKŽ WK¾Ý√ ÕdÞ≠√
W?Ëœ f?I?Þ W?d?F ∫q¦ WDOÐ W¹«b³« w WK¾Ý_« ÊuJð Æ Treasure Hunt ‡?Ð ·dF¹
Y׳¹ Ê√ s bQ²¹ Ê√ rKF*« vKŽ Æ5F Ÿu½ s …—UOÝ q¹œu dš¬ ¨WMOF WËœ rKŽ ¨WMOF
ÆWJ³A« vKŽ  UuKF*« Ác¼ œułË sLCO ¨W³KDK WK¾Ý_« ¡UDŽ≈ q³ tHMÐ WÐuł_« sŽ
X½d²½ù« «b²Ý« vKŽ W³KD« V¹—bð w WLN*« VOUÝ_« s tOłu²« d³²F¹ ∫tOłu²«≠»
W?MOF  U×H
s ÂU—√ Ë√  ULK b¹b% √b³ vKŽ bL²F¹Ë ¨WbÐ  UuKF*« sŽ Y׳«Ë
ÆWNłu  «uDÐ sJ tHMÐ VUD« U¼b−¹ wJ

62

5LK*«Ë »dF« ¡ULKŽ s WOÐdŽ WOBý vKŽ W³KD« ·dF¹ Ê√ a¹—U²« rKF œ«—√ ∫‰U¦
WNłu*«  «uD)« UNO qLŽ W—Ë l¹“u²Ð ÂUË ¨X½d?²½ù« «b²ÝUÐ p–Ë Í“«d« dJÐ uÐ√ u¼Ë
∫WOU²«
www.alnoor-world.com/ 5??L?K??*«Ë »d??F??« ¡U??L?K?Ž W?×?H?
`?²?« ≠±
scientists
ÆÍ“«d« dJÐ wÐ√ sŽ Y׳« ÊUJ w Y×Ы ≠≤
∫WOU²« WK¾Ý_« sŽ Vł√ ≠≥
øÍ“«d« bË s¹√
øtÐ dN²ý« Íc« rKF« u¼ U
øtðUHR iFÐ d–«
øU¼ULÝ Ë√ UNHA²« w²« W¹ËULOJ« …œU*« w¼ U
»U² n√ Íc« rK*« rUF« rÝ« sŽ Y×Ð«Ë »dF« ¡ULKF« W×H
v« lł—« ≠¥
ÆrUF« «c¼ …UOŠ sŽ UBK V²« ÆåŸUDI« qJýò
 «uD)« ÁcN³ ¨w−¹—bð qJAÐ  UuKF*« v≈ W³KD« tOłuð rKF*« ŸUD²Ý« ¨‰U¦*« «c¼ w
¡U?L?Ý√ i?F?Ð s?Ž Êu?¦×³¹ rNKFłË ¨»dF« ¡ULKŽ W×H
vKŽ W³KD« ·dŽ b rKF*« ÊuJ¹
t?²?d?F?Ë UI³ rKF*« dOC% v≈ WłU×Ð qLF« «c¼ Ê√ kŠö½ Ær¼b¹b% - s¹c« ¡ULKF«
ÆW³KD« UNÐ `HB²¹ Ê« b¹d¹ w²« W×HBUÐ
∫ozUI(« sŽ Y׳«≠Ã
w?²?« W?³?F?B?«Ë W?L?N?*« s?¹—U?L²« s X½d²½ù« ‰öš s ozUI(« sŽ Y׳« s¹d9 d³²F¹
t?²?³?K?Þ s rKF*« VKÞ bMF ÆX½d²½ù« «b²Ý« w …bOł  «—UN v≈ VUD« UNO ÃU²×¹
v?≈ ‰u?šb?« »ö?D?« s? ÃU?²?×?¹ «c?N? ©qOH« dLŽ ‰bF® q¦ WMOF WuKF sŽ Y׳«
hOKIð  «—UNË  Uœ«dË qLł l{Ë d³Ž oOb« Y׳«  «—UN «b²Ý«Ë Y׳«  Ud×
…bzU d¦√ d³²F¹ «c¼Ë Ÿu{u*« sŽ WHK²  UuKF W³KD« b−¹ bË «c¼ ÆU¼dOžË Y׳«
Æw½Ëd²Jù« b¹d³« d³Ž UNœU³ð Ë√ rN−zU²½ ÷dŽ -Ë W³KD« ÊËUFð U «–≈

63

Skimming, Scanning, ∫  U×HB« …¡«d w WOÝUÝ√ ∆œU³ W³KD« rOKFð ≠±∞
l?«u?*« s? «d?O?¦? ÁœU?−?¹≈ b?M?Ž …d?OŠ w VUD« lI¹ and finding materials
 «—UN W³KD« rOKFð V−¹ Æ…dO¦ U
uB½ Íu% w²«Ë ¨5F Ÿu{u ‰uŠ  U×HB«Ë
p?c? ÆW×HB« lOLł «Ë√dI¹ ô√Ë ’uBM« Ác¼ vKŽ WF¹d« …¡«dI«Ë dEM«Ë Y׳«
W?−?O?²?½ Êu?²?²A²¹ Ë√ dðuO³LJ« s …¡«dI« bMŽ VF²UÐ ÊËdFA¹ W³KD« s «dO¦ ÊS
W?K?J?A?*« «c¼ qŠ sJ1 . scroll bar o?¹d?Þ s?Ž q?H?Ý_«Ë v?K?Žú W×HB« p¹d%
Wz—UI« Z«d³« s dO¦ „UM¼Ë ÆWÐuKD*« …œU*« UN½√ s bQ²« bFÐ sJ œ«u*« WŽU³DÐ
Æ…—UH« dýR0 UNO« —UA*« WLKJ« ŸULÝ s VUD« sJ9 w²«
Ê√ WMOF WKŠd w Í—ËdC« s ∫WO½Ëd²J≈  U×H
qLŽ l¹—UA w „«d²ýô« ≠±±
Z«dÐ „UM¼Ë ÆWd²A Ë« W¹œd W×H
U« ¨rNÐ W
Uš W×H
ÊuM³¹ nO W³KD« rKF²¹
ÊËœ WO½Ëd²J≈ W×H
¡UMÐ hA« UNO lOD²¹ Microsoft Front Page q¦
Y?×?³?«  Ud×Ë  U×HB« iFÐ w błuð pc ÆHTML W?G? rKFð v« WłU(«
W?L?N? …u?D?)« Ác?¼ Ê≈ ÆW?KBH  ULOKFð l WOBý  U×H
¡UMÐ  UbšË  «—UOš
ÆX½d²½ù« qLŽ WOHO w oLF²« s VUD« sJ9

WÝ—b*« ×Uš X½d²½ù«
«c?¼Ë Æq?L?F?« s?U?√Ë  u?O?³« ¨w¼UI*« ¨ U³²J*« w …d¦JÐ …du² X½d²½ù« X׳
«
V?U?D?« W?¾?O?N?ð Ê≈ Æ÷d?ž Í_Ë X?Ë Í√ w? X?½d?²?½ù« «b²Ý« VUD« ÊUJSÐ Ê√ wMF¹
dOš w¼ UN«b²Ý« ¡uÝ sŽ WLłUM« dÞU<UÐ tH¹dFðË W³ÝUM*« VOUÝ_« tLOKFðË X½d²½û
×U?š W?³?K?D?« l? q?
«u?²?« w WÝ—b*« …—«œ≈Ë rKF*« —Ëœ wðQ¹ UM¼Ë Æ W³KD« W¹UL( WKOÝË
ÆbOł qJAÐ X½d²½ù«  Ubš ‰öG²Ý« vKŽ W³KD« b¹uFðË X½d²½ù« d³Ž U¼—«uÝ√
ÆWÝ—b*« ×Uš VUD« l q
«u²K UNöG²Ý« sJ1 w²«  UOMI²« iFÐ wK¹ ULOË
∫qDF«  UË√ w w½Ëd²Jù« b¹d³« ‰öG²Ý« ∫ôË√

w rNCFÐ l ‰UBðô« …—UN t²³KÞ v« rKF*« UNLKF¹ Ê√ V−¹ w²« WLN*«  «—UN*« s
s?J?1 Ær?¼—U?³?š√ Êu?F?ÐU?²?¹ r?NKF&Ë rNCF³Ð nB« W³KÞ jÐdð WKOÝu« Ác¼ ÆqDF«  UË√
v?K?Ž v?I³¹ wJ WOHOB« WKDF« ‰öš t²³KD UNNłu¹Ë WO−NMô  UÞUA½ lC¹ Ê« rKFLK
ÆrNF ‰UBð«
64

∫WÝ—b*« W×H
Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« d³Ž WO²O³«  U³ł«u« ∫UO½UŁ

w?¼ W?Ý—b?*« ×U?š r¼Ë W³KD« WFÐU²Ë WÝ—b*UÐ XO³« jÐ—Ë ‰UBðö ‚dD« qC√ s
ÆWÝ—b*« W×H
sL{ rKF*« UNKLF¹ w²«  U×HB« Ë√ b¹d³« d³Ž  ULN*«Ë WO²O³«  U³ł«u«
Z?«d?Р«b?²ÝUÐ p–Ë Ÿu{u WÐU² Ë√ qzU qŠ q¦ U³ł«Ë qÝd¹ Ê« rKFLK sJ1 UM¼Ë
œuFð Ê√ vKŽ attachment b¹d³« WUÝdÐ UNDÐ—Ë Microsoft Word q¦ WHK²
WÐU² w dOOGð ÊËœ UN×O×Bð UC¹√ rKF*« lOD²¹ UM¼ ÆtK³ s œb× bŽu w rKF*« v«
v?K?Ž ö?L× Vł«u« ÊU «–≈ U√ ÆW××B w¼Ë forward back t? U?NŽUł—≈Ë VUD«
ÆÍ—u l¹dÝ qJAÐ VUDK œUFðË UO½Ëd²J« `KBð Ê√ sJLO ¨WO½Ëd²J≈ W×H

‰eM*« w X½d²½ù«
s?J? Ɖe?M?*« w? X?½d?²?½ùU?Ð „«d²ýô« vKŽ U¼¡UMЫ WKzUF« l−Að ÊUOŠ_« s dO¦ w
Ê≈ Æ·b?¼ ÊËœ wz«uAF« `HB²«Ë »UF_« vKŽ X½d²½ù« w W³KD« qLŽ dB²I¹ U «dO¦
r?N? WKzUF« s tOłu²« ÆX½d²½û rN«b²Ý« WOHO w W³«dË œUý—≈ v« WłU×Ð W³KD«
ÆWÝ—b*« w rKF*« tOłuð “eF¹Ë «bł
W
U)« lO{«u*«Ë  UuKF*« lOLł WAUM* WKzUF«Ë WÝ—b*« 5Ð q
«uð qLŽ «bł rN*« s
W?O?L?¼√ Èb? ‰u?Š —u?_« ¡U?O?Ë√ q?O¼QðË Ã«—œ≈ V−¹ ¨UIÐUÝ U½d– ULË ÆX½d²½ù« rOKF²Ð
ÆWOMI²« Ác¼ ‰uŠ rNð«bI²F dOOG² UN«b²Ý« WOHOË rOKF²« w X½d²½ù«

X½d²½ù« d³Ž WBŠ

∫X½d²½ù« «b²ÝUÐ WBŠ tzUDŽ≈ bMŽ WOU²« —u_« wŽ«d¹ Ê« rKF*« vKŽ V−¹
sJ ¨W¹œUŽ WBŠ s d¦√ «bNłË U²Ë VKD²¹ UNzUDŽ≈ q³ X½d²½≈ WB( dOCײ« ≠±
ÆUŠU$Ë ¡«dŁ≈ d¦√ ÊuJð b
W³KD« fJŽ ¨…e¼Uł s¹ËUMŽË  «œUý—« v« WłU×Ð —UGB« W³KD« Æ U¹u² W³KD« ≠≤
ÆWOÝUÝ_«  «—UN*« rNÐU²« bFÐ rNH½√ vKŽ «ËbL²F¹ Ê« V−¹ s¹c« —U³J«
ÆWOL¼_« W¹Už w wN ©åò and ≠ ´® Y׳« `OðUHË Y׳«  «—UN W³KD« rKŽ ≠≥

65

UNöš s «u¦×³¹ Ê√ sJ1 w²«  ULKJ« qJ W³KD« ÂU√ wM¼– nBŽ WOKLŽ ¡«dł« ≠¥
Æ5F Ÿu{u sŽ X½d²½ù« w Y׳« WOKLFÐ ¡b³« q³ p–Ë Ÿu{u*« sŽ
Æd?ðu?O?³?L?J?« d?³?² w W
Uš ¨qOLײ« ¡jÐË ‰UBðô« ŸUDI½« qUA* œ«bF²Ýô« ≠µ
ÆqUA*« Ác¼ q¦ Ÿuu U³% qz«bÐ dOC%Ë
«c?¼Ë ¨…d?²H …d² s dOG²ð  U×HB« s¹ËUMŽ ÊQÐ W¹«—œ vKŽ ÊuJ¹ Ê√ rKF*« rOKFð ≠∂
ÆrKF*« q³ s WFÐU² v« ÃU²×¹
WbÐ 5u
u s¹d?ðuO³L Ë√ «ÎdðuO³L? qÐ «ÎdðuO³L  «d³²? Íu% ô ”—«b*« iFÐ ≠∑
l …œb× bOŽ«u0Ë ÂUE²½UÐ sJ UN«b²Ý« vKŽ UC¹√ W³KD« lO−Að V−¹ UM¼ ÆX½d²½ù«
ÆW³«d
∫WOŽUL'« l¹—UA*UÐ ¡UM²Žô« ≠∏
U¹«Ë“ ÊuËUM²¹ YO×Ð Ÿu?{u ‰uŠ 5F ŸËdA w nB« W³KÞ lL−?¹ Ê« rKFLK sJ1
w WŽ«—e« ¨5DK? q¼√ ¨5DK a¹—Uð ∫qLA¹ 5DK sŽ Ÿu{u ö¦ ® WHK²
l¹—UA*« Ác¼ q¦ Ê≈ Æ©ÆÆƨ5DK —UŁ¬ ¨5DK UO«dGł ¨5DK w w½U³*« ¨5DK
ÆWOLKF« …bzUHUÐ rNOKŽ œuFð ZzU²MÐ Êułd¹ ·uÝ rN½S W³KD« vKŽ XL U «–« U
ÆW¹œd ÀU×Ð√Ë l¹—UA w X½d²½û ÍœdH« «b²Ýô« W³KD« rOKF²Ð ¡UM²Žô« ≠π
 U?O?M?I?²?«Ë X?½d?²?½ù« «b??²?ÝU?Ð W?³?KD« ÂU√ rNŁU×Ð√ Êu{dF¹ nO p²³KÞ rKŽ ≠±∞
ÆW¦¹b(«
Netiquette WJ³A« «b²Ý«  UOöš√Ë dO¹UF

Ë√ w½Ëd²?Jù« b¹d?³« ¡«uÝ X?½d²½ù«  Ub?š  UÝ—UL?* WOö?š√ dO¹U?FË WC¹d?Ž ◊uDš „U?M¼
WJ³A« XOJOð≈ ‡Ð ·dFð dO¹UF*« Ác¼Ë Èdš_«  Ub)« s U¼dOžË —U³š_« WŽuL−Ë WŁœU;«  Ubš
·ö²š« V³Ð dO¹UF*« Ác¼  ¡Uł bË Æ netiquette ‡Ð U¼—UB²š« sJ1Ë network etiquette¨
rN ¡uÝ v≈ WKÝ«d*« Ë√ WŁœU;« bMŽ ÍœR?ð b w²«Ë ¨5b²*« ’Uý_« 5Ð WOUI¦«  UOHK)«
hA« W¹u¼ ÊUOŠ_« s dO¦ w? ·dFð ôË dðuO³LJ« vKŽ q−ð X½Q ÆW¹uÐd?²« WOKLF« qdF¹
Æt²UIŁË tKÝ«dð Íc«
Rinaldi, 1998;® V?²?J«Ë l?«u*« i?F?Ð UN?²ËU?M?ð w²?« `?zUB?M« s? b?¹bF?« „UM?¼
Cunningham, Kent,& Muir, 1997; Cunningham and Andersson,

66

ÂUŽ qJ?AÐ X½d?²½ù«  Ub?š wb²?Ë 5L?KFL?K `zU?B½ qJ?ý vKŽ U?NB?K½Ë ©1999
∫w¼Ë
ÊQÐ dJ ÆUM¬ fO X½d²½ù« Ê_ WÝUŠ WOBý  UuKF ‰œU³² X½d²½ù« Âb²ð ô ≠±
sJ1Ë ¨b?¹d³U?Ð WŁu?F³Ë  d? vKŽ W?Ðu²?J WU?Ý— UU9 w?¼ w½Ëd?²Jù« b?¹d³U?Ð WU?Ýd«
iFÐ Æp?LKŽ ÊËœ ’U?ý√ …bŽ v?≈ qÝdð Ê√ s?J1 p²?UÝ— ÆU¼—b?B Wd?FË UN?ð¡«d
ÆUC¹√ pLKŽ ÊËœ s p²UÝ— qIMðË „“UNł VOBð Ê√ sJ1 W¦¹b(«  UÝËdOH«
Ê_ small letters …d?O?G?B?« ·d?Š_« Âb??²?Ý« W?¹e?O?K?J?½ù« W?GKUÐ WÐU²J« bMŽ ≠≤
ÆåUš«d
ò d³²Fð capitalization …dO³J« ·dŠ_UÐ WÐU²J«
Ê_ WŽuL:« w UBý eH²ð Ë√ œUFð ö ”UM« s WŽuL− l Àbײð XM «–≈ ≠≥
s p– ÊuJ¹ Ê√ qCHO hý œUI²½«  œ—√ «–≈ Æ flaming åôUFý≈ò vL¹ «c¼
Æw½Ëd²Jù« b¹d³UÐ t½«uMFÐ W
Uš WUÝ— ‰öš
ÆöF tOMFð U u¼ »u²J u¼ U Ê« s bQðË ¨ «d …bŽ U¼√d« ¨WUÝd« ‰UÝ—≈ q³ ≠¥
Íc« Ÿu{uLK ÎUBK lCð Ê√ qCHO ¨WŽuL− s WKÝd WUÝ— vKŽ œdð UbMŽ ≠µ
UNOKŽ œd« œ«d*« WUÝd« l{Ë Í—ËdC« s fO Æœd« q³ W¹«b³« w tOKŽ œd« b¹dð
ÆUNFOLł
WŽuL:« œ«d√ rKŽ≈ ¨WŁœU× WŽuL− w «b¹bł «uCŽ XM «–≈Ë ¨pH½ ·dŽ ULz«œ ≠∂
p?ö? q?F?ł«Ë Æp?«d?²?ý« q?³? s XK¾Ý b tK¾Ý√ ‰Qð UbMŽ U
uBš b¹bł p½√
ÆWuNÐ UNOKŽ œd« sJ1Ë WuNÐ √dIð …dOBI« qzUÝd« Ê_ «œb×Ë «dB²
Ê√ W?
U?š q?³?I?²??*« h??A?« Z?Že?¹ «c?¼ Ê_ W¹—U&  U¹UŽœ UNO qzUÝ— qÝdð ô ≠∑
Î
«bz«“
ÎöLŠ qJAðË WOzUŽœ qzUÝdÐ p¹b  UuKF*« W½«uDÝ≈ ú9 ·uÝ W¹UŽb«  Udý
overlaod
ÂbŽ s —«c²Žô«Ë ¨WKÝ«d*« d³Ž Îö?
UŠ rN ¡uÝ Ë√ „¡UDš√ `×Bð Ê√ nDK« s ≠∏
ÆW¹UHJ« tO U0 U×{«Ë p½u
p?½√ q?Ýd?*« h??A?« Âö?ŽS?Ð u?Ë …œ—«u?« q?zU?Ýd« vKŽ WÐUłù« ÊUJù« —b ‰ËUŠ ≠π
ÆbFÐ ULO tKÝ«dð ·uÝ p½√Ë t²UÝ— XLK²Ý«
«c?¼ Ê_ t?M? Êc?š≈ c?š√ ÊËœ s?¹d?šü« v?≈ U? hA w½Ëd²J« b¹dÐ Ê«uMŽ j?Fð ô ≠±∞
Æt UJK d³²F¹ Ê«uMF«

67

 «– Ϋ—u?
l?C?ð ô X?½d?²?½ù« W?J?³?ý v?KŽ p²ÝR0 Ë√ pÐ W
Uš W×H
d¹uDð bMŽ ±±
Æ`HB²«Ë qOLײK ‰uÞ√ U²Ë VKD²¹ r−(« …dO³ —uB« `² Ê_ …dO³ ÂU−Š√
vKŽ ©Hypertext® jЫ˗ qLŽË ¨p²ÝR W×H
Ë√ W
U)« p²×H
d¹uDð bMŽ ≠±≤
t½_ jЫËd« V½U−Ð UId —uB« Ë√  UHK*« r−Š ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ’dŠ« ¨ UHK Ë√ —u

od*« nK*« r−Š ¡UMÐ ô Ë√ —uB« Ë√ nK*« ‰eM¹ Ê√ œ«—√ «–≈ U —dI¹ Ê√ `HB²*« oŠ s
Æt¹b W³KB« W½«uDÝô« Ë√ …d«c« WFÝ vKŽ ¡UMÐË
«d²Š« UNL¼√ ¨X½d²½ù«  Ubš «b²Ý«  UOöš√ W³KD« r?KF¹ Ê√ rKF*« vKŽ ÊS W¹UNM« w
WJ³A« d³Ž ‰UBð« Í√ Ê√ W³KD« rOKFð V−¹ ÆX½d²½ù«  Ubš d³Ž tF qUF²« r²¹ Íc« hA«
«c¼ «d²Š« V−¹ UM¼ s ÆqÐUI*« w dš¬ hý q³ s q³I²¹ ·uÝ WŁœU× Ë√ WUÝ— ÊU ¡«uÝ
ÆhA«
U?N?L?¼√ ¨i?F?³? r?N?C?F?Ð X½d²½ù« wb² rN ¡uÝ v≈ ÍœRð …b¹bŽ »U³Ý√ „UM¼
d?O?ž Êu?J?ð d?ðu?O³LJ« w dOÐUFð «b²Ý«Ë  UUI¦« ·ö²š« ¨hA« WOÝUŠ ·ö²š«
¡w??¹ —u?_« s? d?O?¦?Ë® `?{«u?« d?O?ž Õe?*« ¨bOł qJAÐ dO³F²« ÂbŽ ¨WGK« ¨Wd²A
s «dO¦ `{uð tłu« dOÐUFð Ê≈ YOŠ tłu UNłË W³ÞU œułË ÂbŽ V³Ð UNLN »öD«
Ê√ v« ÊUOŠ_« iFÐ w ÍœR¹ rN ¡uÝ UNMŽ QAMð b ’uBM« d³Ž W³ÞU<« Ê≈ Æ©—u_«
Æ©flame-war® WOö ÎUÐdŠ vLð
Ò U QAM¹ UM¼Ë ¨WOBý —u√ v« W³KD« UNËR¹
Ò

68

WOÐdŽ l«uË Y×Ð  Ud×
œ«bŽ√ ¨ ULO ¨Èd ¨Êb ∫5DK sŽ W¹dŁ  UuKF Íu×¹ lu ∫5DK WЫuÐ
ÆWOUC½ À«bŠ√ ¨WLN l«u WO¹—Uð  UuKF ¨WŠU ¨ÊUJÝ
r?łU?F? v?K?Ž Íu?²×¹Ë WOðUuKF*«Ë ¨WOÝUO«  UuKF*UÐ wMž lu ∫‚«d?³« lu
q?š«œ W?O?Ðd?F?« W?GKUÐ Y×Ð  UOKLŽ ¡«dł≈ sJ1 ÆWOMODK a¹—«uðË 5ö'« dOHðË
Æw½U− w½Ëd²J≈ b¹dÐ „«d²ý« vKŽ ‰uB(« WO½UJ« v« WU{ôUÐ ¨lu*«
¨Uγ² ¨WOöÝ≈  UuKFË lO{«u ¨’uBM« WLłdð Wbš Íu×¹ lu ∫VO−Ž lu
»uÝU(« s?Ž  UuKF ¨UνuM? ¨lu*« qš«œ Y×Ð „d?× ¨«Î—U³š√Ë  UuKF? ¨fO«u
ÆlO{«u*« VŠ l«u qOœ v« WU{ôUÐ ¨X½d²½ù«Ë
s? d³²F¹Ë ÍdŁ l«u qOœ vKŽ Íu²×¹ ¨WOÐdF« WGKUÐ Y×Ð „d× ∫Íœ«œ— lu
ÆWOÐdF« WGK« w Y׳«  Ud× dNý√
q?Š«d?*  UO{U¹d« w Z¼UM Íu×¹Ë ¨ UO{U¹dUÐ ’Uš lu ∫ U?O{U¹d« ÍœU½
ÆWHK²
ÆWOÐdF« WGKUÐ qOœË Y×Ð „d× ∫s¹√ lu
ÆWOÐdF« WGKUÐ Y×Ð „d× ∫U²O »dŽ lu
ÆX½d²½ù« sŽ  UuKFË rłUF Íu×¹ lu ∫X½d²½ù« WЫuÐ

≠±
≠≤

≠≥

≠¥
≠µ
≠∂
≠∑
≠∏

WO³Mł√ WOLOKFð l«uË Y×Ð  Ud×

Æ©„«d²ý« v≈ WłU×Ð l«u*« Ác¼ iFÐ ∫WEŠö®
National Grid for Learning -1
5LKF*UÐ U

Î
ÎUFuË rOKF²« w —œUB Íu×¹Ë WLN*« W¹uÐd²« l«u*« s
rKF*« bŽUð w²«  U×HB« s WŽuL− rC¹Ë ¨ Virtual Teacher Centre
.—ULŽ_« WUJË lO{«u*« nK²0 tBBŠ dOC% vKŽ
WOLA« WŽuL:« sŽ  UuKF Íu×¹Ë WOLA« WŽuL:« lu :Solar System -2
.UNð—«dŠ  Uł—œË UNu−ŠË UNð«—UË V«uJ«Ë
W?¹u?Ðd?ð  U?×H?
l? j?Ы˗ ¨W?¹uÐd?ð ‘U?I?½  U?Žu?L?−? Íu?×?¹ lu:Schoolnet -3

69

.…b¹bŽ ”—«b UNO „d²Að l¹—UA sŽ  UuKF ¨W³²J ¨WHK²
Virtual SchoolX½d²½ù« vKŽ WÝ—b :European Schoolnet -4
5?Ý—b?L?K? W?O?LOKFð  U×H
ÊU¹u×¹ ÊUFu ∫EduWeb Ë AngliaCampus -5
.lO{«u*« nK² w ”Ë—œ jDšË W³KD«Ë
 U×H
Ë iFÐ l WKB² ”—«b l¹—UA Íu×¹ lu :Global SchoolNet -6
.WHK² W¹uÐdð
Íu?×?¹ UL ÆW¹uÐd²« ÀU×Ð_«Ë  U¹—Ëb« w Y×Ð „d× Íu×¹ lu :AskEric -7
.WHK² lO{«u w ”Ë—œ jD)  U×H

‚«—Ë√Ë ”Ë—œ j?D?š Íu?×?¹ r?K?F*UÐ ’Uš lu :Busy Bee Activity Page -8
.WHK² qŠ«d*Ë lO{«u*« WU w WDA½√Ë qLŽ
V?O?U?Ý√Ë ¨W?O?L?O?K?F?ð «—U?J?√ Íu?×?¹ r?KF*UÐ ’Uš lu :Educatinal World -9
W?
U?š W?×?H?
l?u?*« q?L?A?¹ U?L ÆWHK² WOLOKFð —œUBË ¨”Ë—œ jDšË ¨…b¹bł
.b¹b'« rKF*UÐ
WOLKŽ  UuKF Íu×¹ rKF*UÐ ’Uš lu∫ Busy Teacher‘s Website k-12 -10
.WOLOKF²« lO{«u*« WU w ”Ë—œ jDšË
.WOÝUÝ_« qŠ«dLK ¡UOLOJUÐ hB² lu :Chem4kids -11
:Biology Lessons for Perspective and Practicing Teachers -12
.¡UOŠ_« rKF* W
Uš W×H

ÎUDDšË ”Ë—b Ϋ—UJ√ Íu×¹Ë ¨b¹b'« rKFLK hB ÍuÐdð lu :Proteacher -13
.WHK² lO{«u w WŽuM²
s?Ž  U?×?H?
r?C?¹ ÆÂu?K?F?« w? r?N wLOKFð lu :Enchanted Learning -14
l«u Íu×¹ UL ¨rUF« jz«dšË ¨Ê«bK³« UO«dGłË WFO³D« sŽË  UðU³M«Ë  U½«uO(«
sŽ WO×¹dAð —u
Ë UO½b« qŠ«d*« W³KD WŽuM² WOLOKFð VOUÝ√ UNOË Æ UGK« rOKFð
l?O?{«u?Ë W?O??L?A?« W?Žu?L?:« sŽ  UuKFË ¨ U½«uO(«Ë  UðU³M«Ë —U¼“_« ¡«eł√
.…dO¦ Èdš√ WOLOKFð
Wdײ ÖU/ Íu×¹ ¡U¹eOHUÐ ’Uš wLOKFð lu :The Physics Classroom -15
.U¼dOžË sðuO½ 5½«u ¨ UÝbF« ¨¡uC« q¦ ¡U¹eOH« w WHK² lO{«u w
W?d?×?²? ÖU?/ Íu?×?¹ ¡U?¹e?O?H?« w? l?u? :Multimedia Physics Studio -16
70

.¡U¹eOH« w WHK² lO{«u* WO×O{uð
lO{«u Íu×¹ X½d²½ù« w qU »U²J lu «c¼ :On-Line Biology Book -17
WOðUO(« ÂuKF«Ë ¡UOŠ_« w WOLKŽ
Íu?×?¹ Âu?K?F« w WŽuÝu sŽ …—U³Ž lu*« «c¼ : The Sciences Explorer -18
»—U?&Ë Í—Ëb?« ‰Ëb'«Ë ¨WO(«  UMzUJ«Ë ¨nOMB²« rKŽ ¨ŒUM²Ýô« sŽ  UuKF
.¡U¹eOH«Ë  UO{U¹d« w  UuKFË ¡UOLOJ« w
.qLF« ‚«—Ë√ s b¹bF« Íu% W¹eOKJ½ù« WGK« rOKF² W
Uš W×H
: Abcteach -19
.”Ë—b UDDš
Î
Íu×¹ ÆW¹eOKJ½ù« WGK« rOKF²Ð ’Uš wLOKFð lu :Teachersfirst -20

71

WOÐdF« lł«d*« WLzU

‰Ë_« œbF« ÆW³Ýu(«Ë X½d²½ù« ÊËRý WK− Æ © ≤∞∞± ® pðu¹œ≈
«b²Ý« oOFð w²«  UÐuFB« ©≤∞∞± ® tK«UDŽ —œU½ ¨W³¼Ë ª ¡UŽœ ¨w½Ułœ d³ł
ÕU?−?M?« W?F?U?ł d9R* WbI W—Ë ÆW?O?M?O?D??K?H« ”—«b*« w W¹uÐdð …«œQ X?½d?²½ù«
≤∞∞±ØµØ±∞≠π ”åX½d²½ù« dBŽ w WOLOKF²« WOKLF«ò
WO³Mł_« lł«d*« WLzU
Alexander, J. and Tate, M. (1998). The Web as a research tool: evaluation technique.
http://www.science.widener.edu/~withers/evalout 11-Jun-1998
Charp, S. (2000) Internet Usage in Education. Technological Horizon in Education
(THE). 27 (10) pp.: 12-14.
Cunningham, M.F; Kent, F.H & Muir, D. (1997) Schools In Cyberspace: A
Practical Guide to Using the Internet In Schools. Hodder & Stoughan, UK.
Cunningham, U. & Andersson, S. (1999) Teachers, Pupils and the Internet. Stanly
Thornes Ltd. UK.
De Cicco, E.; Farmer, M. and Hargrave, C. (1999) Using the Internet in Primary
Education. Kogan Page Ltd. London. UK
Harris, R., (1980) Evaluating Internet research source,. Website:
http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm
Herring, J. E. (1999) Exploiting the Internet as an information resource in
schools. Library Association Publishing, London.
Johnstone, S., (1998) The Plans for ITL in Education, In Internet Magazine in
Education (Special BETT ed, January).
National Council for Educational Technology NCET, (1995). In Computer
pornography, The Internet Marvel or Menace?, 1997, Vol.31, Craig Donnellan
series.
Rinaldi, A. (1998) The Net: User Guidelines and Netiquette. Florida Atlantic
Universtiy. http://www.fau.edu/netiquette/net
U.S Department of Education (1997) Parents Guide to the Internet. Office of
Educational Research and Improvement. Washington , DC. http://www.ed.gov/
Winship, I & McNab, A. (1996) The Student‘s Guide to the Internet. Library
Association Publishing, London.
72

± r— o×K

 U×KDB
.iF³Ð UNCFÐ Wu
u*«  «dðuO³LJ« s WFÝ«Ë WJ³ý

Network

UNO V²Jð w²« HTML WG “u— dH¹  U×HB² ZU½dÐ
—u
Ë …¡ËdI ’uB½ v≈ UNK¹u%Ë X½d²½ù«  U×H

.jЫ˗Ë

Web Browser

(Transmission Control‰UBð«  ôuuðËdÐ
Protocol/ Internet Protocol)

TCP/IP

World Wide WebWO*UF« WOðu³JMF« WJ³A«

www

(Internet ServiceX½d²½ù« Wb) …œËe*«  UdA«
Provider)

ISP

Electronic Mailw½Ëd²Jù« b¹d³«

E-Mail

WO*UF« WOðu³JMF« WJ³A« vKŽ W×H

Web Page

sŽ Èdš√ W×H
v≈ `HB²*« qIMð —u
Ë√  ULK jЫ˗
.…—UHUÐ U¼dI½ o¹dÞ
—u
Ë√  ULK fOË qUJ² Ê«uMŽ WGOBÐ WÐu²J jЫ˗
URL (UniformvL¹ œb× Ê«uMŽ WO½Ëd²J≈ W×H
qJ
Resource Locator)

Hypertext
Hyperlinks
URL

WŽuL:« rÝ«

Domain name

X½d²½ùUÐ W
Uš W−dÐ WG

HTML

Âb²*« rÝ«

Username

Y×Ð  Ud× Search Engines

73

(IRC) Internet Relay Chat

IRC

WŁœU×LK X½d²½ù« w ÊUJ

chat rooms

analogWONÐUA²« W¾ON« s ôbÐ WOL— WOHðU¼ ◊uDš WJ³ý
.W¹œUF«

ISDN

AcceptableX½d²½ô«  Ubš «b²Ýô Wu³I  UÝUOÝ
Use Policy

AUP

File Transfer Protocol UHK ‰œU³ð rUE½

FTP

74

≤ r— o×K
…d²KH« ¡UMŁ√ d« WLK ÊUO½ WKJA* qŠ

Run d²š«Ë Start qOGA²« —“ dI½«

≠±

OK —“ dI½«Ë RegEdit WLK hB<« ÊUJ*« w V²«

≠≤

WLK 51 v« ´  UöŽ vKŽ jG{« Êü«

≠≥

HKEY_LOCAL_MACHINE
∫VOðd²UÐ WOU²«  UHK*« dI½«Ë ´ WöŽ vKŽ dIM« d³Ž  UHK*« `² w lÝuð ≠¥
Software, Microsoft, Windows, Current Version, Policies
.
Rating nK*« dI½« Êü«

≠µ

·c(« d√ vKŽ jG{«Ë qOKE²K U¼dI½« ÆKey WLK p dNEð WLzUI« 51 vKŽ ≠∂
ƉËeð wJ Delete
X½√ ÆWOKLF« s Exit ÃËd)« —“ rŁ Registry  U¹u²;« WLzU s d²š« ≠∑
ÆContent Adviser Èu²;« býd* d« WLK ·c×Ð XL Êü«

75

ÆÈdš√ …d “UN'« qOGAð bŽ√

≠∏

ÆdÝ WLK błuð ô t½_ OK dI½« jI d« WLK l{Ë pM VKÞ «–≈

≠π

WOÐdF« WGKUÐ l«u*« ”dN

www.ayna.com

s¹√

www.alburaq.net

‚«d³«

http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/main.asp

X½d²½ù« WЫuÐ

http://www.palgates.com

5DK WЫuÐ

http://www.raddadi.com/

Íœ«œ—

http://www.ajeeb.com/

VO−Ž

www.arabvista.com

U²O »dŽ

http://www11.brinkster.com/cutphy/phyms.htm

WOK*« ¡U¹eOH«

http://www.khayma.com/mathclub/

 UO{U¹d« ÍœU½

http://www.alwanees.com/directory/uae/2e3dade/1-8-7.htm

fO½u«

76

W¹eOKJ½ù« WGKUÐ WJ³A« vKŽ l«u*« ”dN
Cyber Patrol

http://www.cyberpatrol.com/

Evaluweb

http://calvin.ptloma.edu/~spectre/evaluweb/

Google

http://www.google.com/search

Yahoo

http://www.yahoo.com

The BakkenLibrary
and Museum

http://www.thebakken.org/electricity/scienceof-static.html

Schools for Champions

http://www.school-for-champions.com/sci
ence/experiments/detecting

StudyWorks! Online

http://www.studyworksonline.com/

The Physics Classroom

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/
estatics/isop.html

Science Made Simple

http://www.sciencemadesimple.com/
static.html

Campbell County
School District

http://web.ccsd.k12.wy.us/Science/06/
0501wisestatic.html

ElectroStatics

http://www.electrostatics.com/page2.html

Science Hobbyist

http://www.amasci.com/emotor/ stmiscon.html

GCI.net

http://home.gci.net/~natnkell/static/staticgen.htm

Museum of Science

http://www.mos.org/sln/toe/simpleelectroscope.html

Glenbrook high school

http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/
mmedia/estatics/esn.html

University of Kentucky

http://www.engr.uky.edu/~gedney/courses/
ee468/expmnt/escope.html

University of Michigan

http://www.eecs.umich.edu/~coalitn/
sciedoutreach/funexperiments/quickndirty/
eleclub/electroscope.html

whowhere?

http://www.whowhere.lycos.com/

Kidlink

http://www.kidlink.org

Yahooligans!

http://www.yahooligans.org

77

Deja News

http://www.dejanews.com/

National Grid for Learning

http://www.ngfl.gov.uk/index.jsp

Virtual Teacher Centre

http://vtc.ngfl.gov.uk/

Solar System

http://www.solarviews.com/eng/sun.htm

Schoolnet

http://www.schoolnet.ca

European Schoolnet

http://www.eun.org/

AngliaCampus

http://www.angliacampus.com/

EduWeb

http://www.eduweb.co.uk/home.html or
http://www.learningalive.co.uk/

Global SchoolNet

http://www.gsn.org/

AskEric

http://ericir.syr.edu/Virtual/Lessons/

On-Line Biology Book

http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/
BIOBK/BioBookTOC.html

The Sciences Explorer

http://library.thinkquest.org/11771/english/hi/

Busy Bee Activity Page

http://www.cbv.ns.ca/sstudies/activities/
active.html#

Education World

http://www.education-world.com/a_curr/
curr156.shtml

Busy k-12 Teachers Website

http://www.ceismc.gatech.edu/busyt/homepg.htm

Chem4kids

http://www.chem4kids.com/

Biology Lessons for Perspective

and Practicing Teachers

http://www.biologylessons.sdsu.edu/ta/about/
index.html

Proteacher

http://www.proteacher.com/110003.shtml

Enchanted Learning

http://www.enchantedlearning.com/

The Physics Classroom

http://www.physicsclassroom.com/

Multimedia Physics Studio

http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/
mmedia/index.html - kinema

Abcteach

http://abcteach.com

Teachersfirst

http://teachersfirst.com

WebWhacker

http://www.bluesquirrel.com/whacker

78

Copyright website

http://www.benedict.com

Infoseek

http://infoseek.go.com/

Altavista

http://www.altavista.com

Excite

http://www.excite.com

MSN

http://www.msn.com

The Bakken Library and
Museum

http://www.thebakken.org/electricity/scienceof-static.html

Schools for Champions

http://www.school-for-champions.com/sci
ence/experiments/expstatic.htm - detecting

79

80