You are on page 1of 5

Okuduunu ve Dinlediini Unutmamak iin Okunacak Dualar

1-) Okuduunu ve dinlediini unutmamak iin insanlar iinde hafzas en gl olmak isteyen k
el-Cmiu limefterak min dreril-ulmil-fiza isimli eserde naklolunduu zere; insanlar
hafzas en gl olmak isteyen kii okuyaca kitab eline alrken:
Allhn
tur. O en
tur." (Bu
her harf

ismiyle! Allh-u Te al noksan sfatlardan mnezzehtir. Allh-u Te al dan baka h


yce ve en byk Allh-u Telnn yardm olmadan hi bir gnahtan dn, hi bir
zikirleri) sonsuzlarn sonsuzuna ve ebediyyetlerin ebedliine kadar yazlacak
ve yaz adedince (sylyorum).

1-) Kii okuyaca kitab eline alrken,


"Bismillahi ve sbhnellhi vel hamd lillhi ve l ilhe illellh vallh ekber.Vel havle
ill billhil adede kllii harfi ktibe ve yktb ebedel bidiyne ve dehred dhiriyn."
derse insanlar iinde herkes unutsa da o kitapta okuduklarn o kii unutmaz.

Allh-u Teal Efendimiz Muhammed e Ehl-i Beytine salt eylesin ve oka selam eylesin. (Mu
ammed Feth ibni Abdilvhid es-Ss, ed-Drratul-harde, 1/153)

2-) Okuduklarndan bir harf bile unutmak istemeyen kii


Okuduklarndan bir harf bile unutmak istemeyen kii Allah Allah hoca efendi bir dua
ile oluyor mu? Bir dua ile oluyor ama namaz klarsan oluyor 5 vakit namaz klmayann b
u dualar tutar m? Tutmaz havanda su dk. 5 vakit art bir de haramdan saknmak. Namahre
me bakanlarn hafzas ne olur. ok bozuk olur. Kafada hi bir ey kalmaz. Kafas oraya gitmi
Ulemann beyan vehile; okuduklarndan bir harf bile unutmak istemeyen kii okumaya balama
dan nce u duay okur:

Ey Allah! Sen bize hikmet kaplarn a> Sen rahmetinin haznelerini zerimize sa^ ey cell
kram sahihi (kabul et)!
Okumaya balamadan nce;Bismillahirrahmanirrahim.
ikram.
(MuhammedFeth ibni Abdilvhid es-Ss, ed-Drratul-harde, 1/153)

3) lim kitaplarn mteala etmek isteyen kii


el-Buye isimli eserde zikredildiine gre; lim kitaplarn mtalea etmek isteyen kiinin i
gstermesi gereken hususlardan biri de okumaya balamadan nce huzur u kalp ile yle deme
sidir:

Ey Allh! Bu kitapta greceim eylerin tmn, o bilgilere muhta olduum vakit onlar beni
e edesin diye Sana emanet ediyorum

3) lim kitaplarn mteala etmek isteyen kiinin itina gstermesi gereken hususlardan biri
okumaya balamadan nce huzuru kalp ile u duay ediyor ne diyor
Ya Rabbi bu kitapta bakp grp okuyacam btn ilimleri sana emanet ediyorum.Ne zaman laz
lursa ihtiya halinde aklma getiresin.
.
Allahumme inni estevdiuke cemia ma enzuruhu fi hazal kitabi hatta teruddehu aley
ye fi vaktihtiyaci ileyhi...
4-) Bir alimin sohbetine gidince okunan dua, dinlediini unutmamak iin dua.
Baz alimler bu duay Allh-u Te lnn fazlyla hafza iin ok faydal bulduklarm beyan

bylece bir limin sohbetine veya dersine katldklarnda:


Ey Allh! Bu zattan veya bu mecliste istifade edeceim ilimlerin tmn, o bilgilere muhta
lduum vakit onlar, benim hfzma iade edesin diye Sana emanet ediyorum
4) Ya Rabbi en muhta olduum nerede ihtiyacm olsun tak aklma getiresin.
dedikleri zaman Allh-u Te lnn izniyle hafzalar, zayf olsa da o mecliste dinlediklerin
i unutmadklarn bildirmilerdir.
(Muhammed Feth ibni Abdilvhid es-Ss, ed-Drmt l-harde, 1/153)
https://www.youtube.com/watch?v=bTFPc7QA...r_embedded

Hafza Duas / Unutkanlk Dualar


Unutkanlktan kurtulmak ve zekann almas iin sra ile aadaki dualar okunur ;

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdn, Hayyn, Kayymun, Hakemun, Adln, Kuddsn(1). yyke nab


nestan.(2) nn fetahn leke fethan mubn. (3) Dokuz defa okunacak.
Ya kebr entellez l tehdil ukl livasfi azametih. (4) Bin defa okunacak.

Sonra; Subhane rabbiyel ala. (5) denecek. Sonra, Sbhane men hve klle yevmin hve fi
6) okunacak.

Bundan sonra ihtiya neyse o sylenecek ve unlar okunacak.: Ya ysel mstesne vel ha
ete ill billhil aliyyil azm. (7) (Mecmuatl Ahzab)
[divider]

Hz. bnu Abbs (radyallhu anhm) anlatyor: Hz. Ali bnu Eb Tlib (radyallhu anh) Res
ssaltu vesselm)a gelerek:

Annem ve bbam sana kurban olsun, u Kuran gsmde durmayp gidiyor. Kendimi onu ezberleye
gte gremiyorum. dedi. Reslullah (aleyhissaltu vesselm) ona u cevab verdi:
Ey Ebl-Hseyin! (Bu meselede) Allahn sana faydal klaca, rettiin takdirde renen
ade edecei, rendiklerini de gsnde sabit klacak kelimeleri reteyim mi?
Hz. Ali (radyallhu anh):

Evet, ey Allahn Rasl, ret bana! dedi. Bunun zerine Hz. Peygamber (asv) u tavsiyede b
u:

Cuma gecesi (perembeyi cumaya balayan gece) olunca, gecenin son te birinde kalkabilir
sen kalk. nk o an (meleklerin de hazr bulunduu) mehd bir andr. O anda yaplan dua ms
Kardeim Yakub da evlatlarna yle syledi:
Sizin iin Rabbime istifr edeceim, hele cuma gecesi bir gelsin.

Eer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasnda kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecen
in evvelinde kalk. Drt rekat namaz kl. Birinci rekatte, Ftiha ile Ysin sresini oku, ik

nci rekatte Ftiha ile Hmim, ed-Duhn sresini oku, nc rekatte Ftiha ile Eliflmmm T
drdnc rekatte Ftiha ile Tebrekel-Mufassal oku. Teehhdden boaldn zaman Allaha
y da gzel yap, bana ve dier peygamberlere salt oku, gzel yap. Mmin erkekler ve mmin
r ve senden nce gelip geen mmin kardelerin iin istifat et. Sonra btn bu okuduun dua
unda u duay oku:

Allahm, bana gnahlar, beni hayatta baki kldn mddete ebediyen terkettirerek merhame
ana faydas olmayan eylere teebbsm sebebiyle bana ac. Seni benden rz klacak eylere h
ar etmemi bana nasb et. Ey semvt ve arzn yaratcs olan cell, ikram ve dil uzatlamayan
tin shibi olan Allahm. Ey Allah! Ey Rahman! Cellin hakk iin, yzn nuru hakk iin kita
tiin gibi hfzna da kalbimi icbr et. Seni benden raz klacak ekilde okumam nasb et. Ey
ve arzn yaratcs, cellin ve yzn nuru hakk iin kitabnla gzlerimi nurlandrman, onun
onunla kalbimi yarman, gsm ferahlatman, bedenimi ykaman istiyorum. nk, hakk bulm
ncak sen yardm edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Her eye ulamada g ve kuvvet
ancak byk ve yce olan Allahtandr.

Ey Ebl-Hasan, bu sylediimi veya yedi cuma yapacaksn. Allahn izniyle duana icbet
ir. Beni hak zere gnderen Zt- Zlcelle yemin olsun bu duay yapan hibir mmin icbett
almad.
bnu Abbs (radyallhu anhma) der ki: Allaha yemin olsun, Ali (radyallhu anh) be veya
ma geti ki Reslullah (aleyhissaltu vesselm)a ayn nceki mecliste tekrar gelerek:

Ey Allahn Resl! Gemite drt be yet ancak renebiliyordum. Kendi kendime okuyunca on
da durmayp) gidiyorlard. Bugn ise, artk 40 kadar yet renebiliyorum ve onlar kendi ken
e okuyunca Kitabullah sanki gzmn nnde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum
da arkadan bir tekrar etmek istediimde aklmdan kp gidiyordu. Bugn hadis dinleyip sonr
a onu bir bakasna istediimde ondan tek bir harfi karmadan anlatabiliyorum. dedi.
Reslullah (aleyhissaltu vesselm) bu sz zerine Hz.Ali (radyallhu anh)ye:

Ey Ebl-Hasan! Kbenin Rabbine yemin olsun sen m minsin! dedi. (Tirmiz, Daavt 125, (3
[divider]
Unutkanlk iin etkili baka bir dua ( Hafzay Kuvvetlendirmek in Dua )

Allhmmerzukn hfzalmrseln ve ilhmel enbiyi ve fehmel evliyi bi keramike y ekramel e


i rahmetike y erhamerrhimn

Not: Okurken zerinde ^ iareti olan harflerin uzatlmas gerekmektedir. Bu dua 40 gn se


er vaktinde, yani sabah namaz vakti girmeden nceki vakitte (Sahur Vakti) okunulurs
a kii unutkanlktan kurtulur, hafzas kuvvetlenir. Bu dua snavlar girmeden nce veyahut d
rslere balamadan okunursa kii snavnda baarl olur, derslerini kolay renir. Bu duay b
diren son varisi resul Ebul Faruk Sleyman Hilmi Tunahan Hz.leridir. (k.s.) Kendis
i bunun gibi bir oook dualar bildirmitir ve bu dualar tam tesirlidir. kendisi eski
den 16 senede okutulan dersleri 1-2 senede okutur mft yetitirirlerdi. 1930larla 60
lar arsnda insanlar cenazesini ykatacak ,imam bulamazken bu zat muhterem binlerce mf
t ve imam yetitirmitir. Allah hizmetlerinden raz olsun. Kendi azndan bir szn nakledi
: Ahir zamanda bu hizmet (Kuran Okutma Hizmeti) devam edecekse bu koldan devam e
decektir. Bu duay okudukdan sonra faidesini grrseniz bu zata bir fatiha 3 ihlas okum
ay ihmal etmeyiniz.
Aadaki Dualar da hafzann kuvvetlenmesi iin okunabilir ;
1.Her zaman okunduunda hafzamz kuvvetlenir:

Rabbi zidn ilma


Manas: Ey Rabbim! Benim ilmimi arttr.
Rabbim! lmimi arttr de. (T H Suresi, 114. Ayeti Kerime)
2.mtihana girerken 7 defa okunduunda zihni at rivayet olunur:
Rabbi zidn ilmen ve fehma ve el hikni bissalihin rabbi rahli sadri veyessir li emri
vahll kteden bi-lisani yefgahu kavli ya Hafiz ya Rakibu ya Nasir ya Allah.Rabbi yes
sir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr.

3.Bu duay gnde 19 defa 40 gn okuyanlarn hafzalarnn ald, unutkanlklarn gittii r


Ya Hayyu Ya Kayyum, fela yefutu eyn min ilmihi vele yedh.
4.Tahrim Suresi 8.ayetin sonundaki duay her gn en azndan 100 defa okumann beyin kapa
sitesinin almasnda faydal olduu rivayet olunur:
Rabben etmim len nran vafir len inneke al kulli ey-in kadr.
[divider]

Abdestli bir ekilde bir bardak suya 7 fatiha 7 kevser 7 ayetel kursi 7 ihlas oku
nur ve suya 3 kere flenir ve u tekrarlanr. bu suyu ien kiinin hafzas kuvvetli olsun de
ir. ve Niyet ediyorum Hafzamn glenmesi iin diyerek 3 yudumda su iilir. Yaradann izniyl
o gn hafzas zayf olmaz.

Her iittiini aklnda tutmak isteyen kimse, her gn 27 kere aadaki duay okur ve buna 40
devam ederse hafzas son derece kuvvetlenir.
Ya Hayy, Ya Kayym. Fe la yefut eyn min lmih.
eddad bnu Evs (radyallhu anh) anlatyor: Reslullah (aleyhissaltu vesselam) namazda u
kumamz retiyordu:

Allhm! Senden ite (dinde) sebat etmeyi, dorulua da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine
etmeyi, sana gzel ibadette bulunmay taleb ediyor, doruyu konuan bir dil, eriliklerden
uzak bir kalb diliyorum. AIIahm, senin bildiin her eit erden sana snyorum, bilmekte
n btn hayrlar senden istiyorum, bildiin gnahlarmdan sana istifr ediyorum! Tirmizi,
5, (3565).
---------------------------------Ezber ve Anlay Gcn Artran Manevi Bir Reete:
Allahmme ahricna min zulmatil vehmi ve ekrimna bi nril fehmi veftah aleyna ebvabe
fadlke venur aleyna hazaine rahmetike ya erhamer rahmiyn.
Fazileti:Her kim derse balamadan nce bu duay okursa Allah (c.c.) onu zihni bulanklk
ve danklktan kurtarr, anlay gcn artrr.Musa b. Muhammed (rahimehllah) bu hususta
ya gnde (11) on bir defa devam ederdi.
Bismillahirrahmanirrahim" Fe fehhemnaha sleymane ve kllen ateyna hukmen ve lmen ve
sehharna mea davudel cibale ysebbhne vet tayr* Ve knna faliyn* Ya hayy ya kayyum ya r
abbe musa ve harne ve rabbe ibrhime ve ya rabbe muhammedin sallellah ve selleme ale
yhim ecmeyn* rzukniyel fehme verzukniyel Ime vel hkmete vel akle bi rahmetike ya erh
amer rahmiyn".
------------------------------------------------Hafza Yetenegini Arttrmak iin ettkili bir uygulama
Hafza Yetenegini Arttrmak iin

Duyduklarnz hemen unutuyorsanz, ezber gcnz zayflam ve bundan znt duyuyorsanz,


egitim gretim konusunda daha iyi bir hafzaya ihtiyacnz varsa,
Senukrike fela tensa... ayetini temiz kagt zerine aagda ki gibi misk safran karm ile
Daha sonra yazdgnz bu kagd bir ie su ierisinde bekletiniz yazlar silindike o sudan
iiniz.. meden nce ve sonra besmele ile birlikte yine ayeti okumanz gerekmektedir.. Ksa
zaman
iinde hafzanzn gelitiini greceksiniz biiznillah..
Hafza Yetenegini Arttrmak iin ettkili bir uygulama

Senukriuke fe l tens.
Seni/sana okutacaz da artk unutmayacaksn.
A la suresi 6nc ayet.Ebced deeri:1061
Bir bardak suya 786 besmele okunup hoh diye scak nefesle suya flenir.Ardndan bu aye
t 1061 defa okunup suya flenir.Her 100 okuyuta suya fleme yaplr.Okumalarn banda niyet
ilerek salavat ekilir.Okuma ii bitincede selavat ekilir 7 veya 21 gn boyunca akamlar
Ya afi-Ya Nafi hafzam glendir,ifa ver,ilim ve fehmimi arttr diye dua ederek besmele
ile iilir.Her akam yeniden okuma yaplarak iilir.Ayrca 7 gn boyunca sa avucuna safran m
kkebiyle
Ayetel Krsi yazlp dilinle yalanarak silinir ve tkrn yutarsn.
Senukriuke fe l tens.
1. se-nukriu-ke : sana okutacaz
2. fe : artk, bundan sonra
3. l tens : sen unutmayacaksn
Ebced deeri:1061
----------------------------------------------