You are on page 1of 3

Banghay-Aralin sa Musika V

I-Layunin:
Pagkatapos ng 45-minutong talakayan, ang mga mag-aaral sa ika-limang baitang
ay inaasahang maisasagawa ang mga sumusunod na may 75% antas ng
kawastuhan:
A. Nabibigyang kahulugan ang ibig sabihin ng limguhit, F-Clef at G-Clef;
B. Nakikilala ang simbolo ng limguhit. F-Clef at G-clef;
C. Nakakaguhit ng mga simbolong limguhit. F-Clef at G-clef;
D. Nakikilahok nang may kawilihan sa pagkanta ng Ako ay Pilipino;
E. Nabibigyang halaga ang kahulugan ng awit na Ako ay Pilipino.
Pagpapahalaga: Pagbibigay-puri at pagmamahal sa lahing kinagisnan
II-Paksang Aralin
Paksa: Ako ay Pilipino
Sanggunian: Musika, Sining at Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan V
Pahina: 1-3
Kagamitan: Reading Tsart, Panulat, Incentive Chart
III-Pamamaraan:

Panimulang Gawain
A. Paghahanda
1. Panimulang dasal
2. Pagbati
3. Paglalahad ng mga panuto

Paglinang na Gawain
B. Pagganyak
Ipaskil ang tsart na naglalamang kahulugan ng limguhit, F-Clef at G-Clef.

Limguhit- ay ang mga guhit na pinagbabatayan kung saan isinusulat


ang mga clef, mga sofa silaba at nota.
Clef-awit, indayog, panukala, tula, tarik, uri ng tono, tono, antas, ang
diapason, susi, klep, modulasyon, sinkope.
F-Clef-isang klep na inilalagay ang F sa ibaba gitna C sa ikaapat na
linya ng isang kawani.
G-Clef-isang klep na inilalagay ang G sa itaas C sa gitna ng ikalawang
linya ng isang kawani.
Pangkatang Gawain:
Pagpapakilala sa mga simbolong limguhit, F-Clef at G-Clef

Unang Pangkat: Limguhit


Ikalawang Pangkat: F-Clef

Pangkalahatang Panuto: Buuin ang Picture


Puzzle. Ang unang grupo ana makakatapos
ng gawain sa loob ng limang minute ay may
kaukulang puntos.

Ikatlong Pangkat: G-Clef

Nasiyahan ba kayo sa inyong ginawa? Ano ang nabuo ng unang pangkat?


Ikalawang pangkat? Ikatlong pangkat?
C. Paglalahad at Pagtatalakay

Sa isang awitin o piyesa, maraming pwedeng makitang simbolo sa awit


tulad ng limghit. Ito ay pinaglalagyan ng nota. Ang C DE F G A B C letrang
ginagamit sa mga espasyo ng limguhit; ang bawat letra ay katumbas ng
C-do, D-re, E-mi, F-fa, G-so, A-la, B-ti at C-do.

Ang F-Clef ay nakalagay sa ibabang limguhit na kalimitang nagsasaad


ng boses ng lalake.
Ang G-Clef ay nagsasaad ng boses na para sa mga babae.
Matatagpuan ito sa tabi ng takdang tunugan 2/4 o 4/4 at iba pa.
D. Pagsasanay:
Panuto: Iguhit ang simbolo ng mga bagay na nasa hanay A sa Hanay B.
Hanay A
Hanay B
1. Limguhit

2. G-Clef

3. F-Clef

4. Letrang nasa pagitan ng guhit

5. Letrang nasa mismong guhit

E. Paglalahat:
Mga bata, ngayon ay napag-aralan na natin ang mga kaukulang
impormasyon patungkol sa limguhit, F-Clef at G-Clef, sino ang
makakapaglahad ng importansiya ng mga simbolong ito?
IV-Pagtataya:
Panuto: Ating kantahin ang awiting Ako ay Pilipino. Sundin ang guhit na
naglallahad sa kasunod na saknong.
Ako ay Pilipino
Ang dugo'y maharlika
Likas sa aking puso
Adhikaing kay ganda

Bigay sa 'king talino


Sa mabuti lang laan
Sa aki'y katutubo
Ang maging mapagmahal

Sa Pilipinas na aking bayan


Lantay na Perlas ng Silanganan
Wari'y natipon ang kayamanan ng
Maykapal

Sa Bayan ko't Bandila


Laan Buhay ko't Diwa
Ako ay Pilipino,
Pilipinong totoo
Ako ay Pilipino,
Ako ay Pilipino
Taas noo kahit kanino
Ang Pilipino ay ako!

Mga gabay na tanong:


1.
2.
3.
4.
5.

Chorus:
Ako ay Pilipino,
Ako ay Pilipino
Isang bansa isang diwa
Ang minimithi ko

Ano ang pamagat ng awit?


Para kanino ang awiting ito?
Anong mensahe ang inilalahad nito?
Ano ang papuri ang maibibigay mo sa iyong pagiging Pilipino?
Paano mo maipapakita ang pagmamahal mo bilang isang dugong Pilipino?

V-Takdang Aralin:
Panuto: Basahin ang liriko ng awiting Pilipinas kong Mahal. Bumuo ng maikling
snanaysay patungkol sa mensahe ng awiting ito.
Ang bayan ko'y tanging ikaw
Pilipinas Kong Mahal
Ang puso ko at buhay man
Sa iyo'y ibibigay
Tungkulin kong gagampanan
Na lagi kang paglingkuran
Ang laya mo'y babantayan
Pilipinas kong Hirang.