องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร

ระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยองค ประกอบสําคัญ 5 สวนดวยกัน คือ

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร

ฮารดแวร (Hardware)
คือลักษณะทางกายของเครื่อง คอมพิวเตอร ซึ่งหมายถึง
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร และ อุปกรณรอบขาง (peripheral) ที่
เกี่ยวของ เชน ฮารดดิสก เครื่องพิมพ เปนตน ฮารดแวร
ประกอบดวย
o
o

o
o
o

หนวย รับขอมูล ( input unit )
หนวยประมวลผลกลาง ( central processor unit )
หรือ CPU
หนวย ความจําหลัก
หนวยแสดงผลลัพธ (output unit )
หนวยเก็บขอมูลสํารอง (secondary storage unit )

หนวยรับ ขอมูล จะเปนอุปกรณที่ใชสําหรับขอมูลตาง ๆ เขา
สูคอมพิวเตอร จากนั้น หนวยประมวลผลกลาง จะนําไป
ประมวลผล และแสดงผลลัพธที่ไดออกมากใหผูใชรับทราบ
ทาง หนวย แสดงผลลัพธ
หนวยความ จําหลัก จะทําหนาที่เสมือนเก็บขอมูลชั่วคราวที่
มีขนาดไมสูงมากนัก การที่ฮารดแวรจะทําหนาที่ไดมี

ประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูก
 ับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช สวน
การทํางานไดมากนอยเพียงใด จะขึ้นอยูกับหนวยความจํา
หลักของเครื่องนั้น ๆ ขอเสียของหนวยความจําหลักคือ หาก
ปดเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูใ นหนวยความจําหลักจะหายไป
ในขณะทีข
่ อมูลอยูท
 ี่ หนวยเก็บขอมูลสํารอง จะไมสูญหาย
ตราบเทาที่ผูใชไมทําการลบขอมูลนัน
้ รวมทั้งหนวยเก็ย
ขอมูลสํารองยังมีความจุที่สูงมาก จึงเหมาะสําหรับการเก็บ
ขอมูลที่มข
ี นาดใหญ หรือเก็บขอมูลไวใชในภายหลัง ขอเสีย
ของหนวยเก็บขอมูลสํารองคือการเรียกใชขอ
 มูลจะชากวา
หนวยความ จําหลักมาก

ฮารดแวรในระบบ ไมโครคอมพิวเตอร

ซอฟตแวร (Software)
คอมพิวเตอรฮารดแวรที่ ประกอบออกมาจากโรงงานจะยังไม
สามารถทํางานใดๆ เนื่องจากตองมี ซอฟตแวร (Software)
ซึ่ง เปนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งใหฮารดแวรทํางานตาง
ๆ ตามตองการ โดยชุดคําสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนขึน
้ มา
จาก ภาษาคอมพิวเตอร (Programming Language) ภาษา
ใดภาษาหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร (Programmer) หรือนัก
เขียนโปรแกรมเปนผูใชภาษาคอมพิวเตอรเหลานั้นเขียน
ซอฟตแวรตาง ๆ ขึ้นมา

ซอฟตแวร สามารถแบงออกเปนสองประเภทใหญๆคือ
o
o

ซอฟตแวร ระบบ (System Software )
ซอฟตแวรประยุกต ( Application Software )

ซอฟตแวรระบบ โดยสวนมากแลวจะติดตั้งมากับเครือ
่ งคอมพิวเตอร
เนื่องจากซอฟตแวรระบบเปน สวนควบคุมทํางานตาง ๆ ของ
คอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถเริ่มตนการทํางานอื่น ๆ ที่ผใู ชตองการได
ตอไป สวน ซอฟตแวรประยุกต จะเปน ซอฟตแวรที่เนนในการชวยการ
ทํางานตาง ๆ ใหกบ
ั ผูใช ซึ่งแตกตางกันไปตามความตองการของผูใช
แตละคน

ซอฟตแวรในระบบไมโครคอมพิวเตอร

บุคลากร (Peopleware)
เครื่องคอมพิวเตอรโดยมาก ตองใชบุคลากรสัง่ ใหเครือ
่ ง
ทํางาน เรียกบุคลากรเหลานี้วา ผูใช หรือ ยูเซอร (user) แต
ก็มีบางชนิดที่สามารถทํางานไดเองโดยไมตองใชผูควบคุม
อยางไรก็ตาม คอมพิวเตอรกย
็ ังคงตองถูกออกแบบหรือดูแล
รักษาโดยมนุษยเสมอ

ผูใช คอมพิวเตอร (computer user) แบงไดเปนหลายระดับ
เพราะผูใชคอมพิวเตอรบางสวนก็ทํางานพื้นฐานของ
คอมพิวเตอรเทานัน
้ แตบางสวนก็พยายามศึกษาโปรแกรม
ประยุกตในขั้นที่สูงขึ้น ทําใหมีความชํานาญในการใช
โปรแกรมประยุกตตาง ๆ นิยมเรียกกลุมนี้วา เพาเวอรยส

เซอร (power user)
ผูเชี่ยว ชาญทางดานคอมพิวเตอร (computer
professional) หมายถึงผูทไ
ี่ ดศึกษาวิชาการทางดาน
คอมพิวเตอร ทั้งในระดับกลางและระดับสูง ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานนี้จะนําความรูที่ไดศึกษามาประยุกตและพัฒนาใช
งาน และประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรใหทํางานใน
ขั้นสูงขึ้นไปไดอีก นักเขียนโปรแกรม (programmer) ก็ถือ
วาเปนผูเชียวชาญทางคอมพิวเตอรเชนกัน เพราะสามารถ
สรางโปรแกรมใหม ๆ ได และเปนเสนทางหนึ่งที่จะนําไปสู
การเปนผูเ ชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรตอไป
บุคลากรก็เปนสวนหนึ่งของ ระบบคอมพิวเตอร เพราะมีความ
เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร ตั้งแตการพัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอร ตลอดจนถึงการนําคอมพิวเตอรมาใชงานตาง ๆ
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะงานไดดังนี้
o

o

o

การดําเนินงานและเครือ
่ งอุปกรณตาง ๆ เชน การ
บันทึกขอมูลลงสื่อ หรือสงขอมูลเขาประมวล หรือ
ควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร เชน
เจาหนาที่บันทึกขอมูล (Data Entry Operator) เปน
ตน
การพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรม เชน เจาหนาที่
พัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application Programmer)
เจาหนาที่พัฒนาโปรแกรม (System Programmer)
เปนตน
การวิเคราะหและออกแบบระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร
ประมวลผล เชน เจาหนาที่วิเคราะหและออกแบบระบบ
งาน (System Analyst and Administrator) วิศวกร
ระบบ (System Engineer) เจาหนาที่จัดการ
ฐานขอมูล (Database Adminstrator) เปนตน

o

o

การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบทางฮารดแวร เชน
เจาหนาที่ควบคุมการทํางานระบบคอมพิวเตอร
(Computer Operator) เปนตน
การบริหารในหนวยประมวลผลขอมูล เชน ผูบริหาร
ศูนยประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร (EDP
Manager) เปนตน

ขอมูลและ สารสนเทศ (Data / Information)
ในการทํางานตาง ๆ จะตองมีขอมูลเกิดขึ้นตลอดเวลา ขอมูล
ที่เกี่ยวของกับงานที่ถูกเก็บรวบรวมมาประมวลผล เพื่อใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
 ผูใช ซึ้งในปจจุบันมีการนําเอา
ระบบคอมพิวเตอรมาเปนขอมูลในการดัดแปลงขอมูลให ได
ประสิทธิภาพโดยแตกตางๆระหวาง ขอมูล และ สารสนเทศ
คือ
ขอมูล คือ ไดจากการสํารวจจริง แต สารสนเทศ คือ ได
จากขอมูลไมผานกระบวนการหนึ่งกอน

สารสนเทศเปนสิ่งที่ผูบริหาาร นําไปใชชวยในการตัดสินใจ โดยที่
สารสนเทศที่มีประโยชนนั้นจะมีคุณสมบัติ ดังตาราง
สามารถนํามาประยุกตใชได
อยางเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน
มีความทันสมัย
ตองมีความทันสมัยและพรอมที่
(timely)
จะใชงานไดทันทีเมื่อตองการ
เมื่อปอนขอมูลเขาสู
มีความถูกตอง
คอมพิวเตอรและผลลัพธทไ
ี่ ด
แมนยํา (accurate)
จะตองถูกตองในทุกสวน
มีความกระชับรัดกุม ขอมูลจะตองถูกยนใหมีความ
(concise)
ยาวที่พอเหมาะ
มีความสมบูรณใน ตองรวบรวมขอมูลที่สําคัญไว
ตัวเอง (complete) อยางครบถวน
มีความสัมพันธกัน
(relevant)

คุณสมบัติ ของสารสนเทศที่มีประโยชน

การเปลีย
่ นรูปจากขอมูลสูสารสนเทศ

กระบวน การทํางาน (Procedure)

กระบวนการทํางานหรือโพรซีเยอร หมายถึง ขัน
้ ตอนที่ผใู ชจะตองทํา
ตาม เพื่อใหไดงานเฉพาะอยางจากคอมพิวเตอรซึ่งผูใชคอมพิวเตอรทุก
คนตองรู การทํางานพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อที่จะสามารถใช
งานไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน การใชเครือ
่ ง ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
ถาตองการถอนเงินจะตอง ผานกระบวนการตาง ๆ ดังนี้
1. จอภาพแสดงขอความเตรียม พรอมที่จะทํางาน
2. สอดบัตร และพิมพรหัสผูใช
3. เลือกรายการ
4. ใสจํานวนเงินที่ตองการ
5. รับเงิน
6. รับใบบันทึกรายการ และบัตร
การใชคอมพิวเตอรปฏิบัติงานใน สวนตาง ๆ นั้นมักจะมีขั้นตอนที่
สลับซับซอน และเกีย
่ วของกับชวงเวลาตาง ๆ ในการปฏิบัติงานดวย จึง
ตองมีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เชน คูมือสําหรับผูค
 วบคุมเครื่อง
(Operation Manual) คูมือสําหรับผูใ ช (User Manual) เปนตน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful