You are on page 1of 4

‫המחלקה למדע המדינה‬

‫המגמה לתקשורת‬
‫מנהיגות פוליטית בעידן "התקשורת החדשה" – ‪71-763-01‬‬
‫ד"ר אורית גלילי‪-‬צוקר‬

‫סמינריון )‪ 2‬ש"ש( לתואר ב‪.‬א‪.‬‬


‫סמסטר א‪+‬ב תש"ע‬

‫שעת קבלה‪ :‬יום ב' ‪)19.45-20.30‬ניתן גם בתיאום טלפוני או באמצעות המייל(‬


‫חדר‪ :‬בניין ‪) 109‬חדר אחרון בסוף המסדרון(‬
‫כתובת מייל‪oritga@mail.biu.ac.il :‬‬
‫טל‪0505543577 :‬‬

‫מטרות הסמינר‪:‬‬
‫להציג את "הדור הסוציולוגי" החדש של המנהיגים הפוליטיים המתעצב תוך כדי תהליכי שינוי חברתיים מואצים‬
‫ושהתנהלותו היא פועל יוצא של עידן ההשפעות החזקות של "התקשורת החדשה"‪.‬‬

‫מבנה ונושאים‪:‬‬
‫הקורס יעסוק בשאלות שמעלה המפגש שבין המנהיגים של היום לבין אמצעי התקשורת ובתחומים נלווים כמו שיווק‬
‫פוליטי‪ ,‬פוליטיקת התדמיות‪ ,‬דעת קהל‪ ,‬ופרסום פוליטי‪ .‬השיעורים הראשונים יוקדשו ללימוד תיאוריות המנהיגות‬
‫המרכזיות‪ .‬לאחר לימוד התשתית הקלאסית של תיאוריות המנהיגות הפוליטית הקורס ידון במקומם של אמצעי התקשורת‬
‫בקמפיינים הפוליטיים ואת מידת השפעתם של אירועי קמפיין נקודתיים על המנהיגות הפוליטית במערב ובישראל‪.‬‬

‫שיטה‪:‬‬
‫שיטת הלימוד בסמינר היא בין תחומית כפי שנהוג להתייחס כיום לנושא המנהיגות‪ .‬השיעורים הראשונים יינתנו כהרצאות‬
‫פרונטליות של המרצה בליווי מצגות ‪ ppt‬ולאחר כמה שבועות יצטרפו גם הסטודנטים שיציגו בכל שיעור נושא על פי‬
‫המפורט בסילבוס‪ .‬כל שיעור יכלול דיון ער בכיתה על ההתרחשויות האקטואליות בזירות הישראלית האמריקאית‬
‫והאירופית בכל הקשור להתמודדויות ולמועמדים פוליטיים‪ .‬מטבע הדברים הקורס מתאים לסטודנטים שהם צרכני‬
‫תקשורת ומעורים בהתרחשויות הפוליטיות‪-‬תקשורתיות‪ .‬החל ממחצית סמסטר ב יהפכו הפגישות למצומצמות יותר‬
‫כאשר המרצה תדון עם קבוצות סטודנטים באופן אישי על רעיונותיהם ליישום התיאוריות אשר הוצגו בסמינר לצורת‬
‫כתיבת העבודה הסמינריונית שלהם‪ .‬בעבודות אלה ניתן יהיה לתאר מקרי בוחן לתיאור מאפייני מנהיגות מן הזירה‬
‫המקומית והבין לאומית‪.‬‬

‫חובות הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬נוכחות חובה במפגשים על פי תקנון האוניברסיטה‪ .‬הערה חשובה‪ :‬לא תתאפשר תנועה הלוך ושוב מחדר הלימוד‬
‫והחוצה במהלך המפגשים‪ .‬מי שצריך יהיה לצאת באמצע השיעור יצטרך להודיע למרצה על כך לפני תחילת השיעור‪.‬‬
‫‪ .2‬הגשת תרגיל )רפרט בכיתה( החל מתחילת ינואר ‪ 2009‬ועד למחצית חודש מאי ‪ .2010‬התרגיל מבוסס על קריאת‬
‫מאמר באנגלית הנוגע לאחד או יותר מנושאי הקורס‪ ,‬תרגומו והצגת עיקריו בפני הכיתה‪ ,‬תוך יישום על מקרה בוחן על פי‬
‫בחירה‪ .‬מדובר על הצגה בת חצי שעה שבה יפרט הסטודנט‪/‬ית את טענות הכותב‪/‬ים‪ ,‬אופני ההתמודדות עם הטענה או‬
‫הטענות‪ ,‬ואת המושגים התיאורטיים הבולטים המשולבים במאמר‪ .‬מצגת ‪ ppt‬יכולה לסייע להמחשה אך אינה חובה‪.‬‬
‫היקפו של מאמר באנגלית נע בין ‪ 13-22‬עמודים‪ .‬יש אפשרות לשיתוף פעולה של ‪ 2‬סטודנטים ‪ -‬תלוי במספר הסטודנטים‬
‫בקורס‪ ,‬בהיקף המאמר ובמידת הקושי‪ .‬רצוי מאוד – בעת הפרזנטציה בכיתה ‪ -‬להשתמש בתרומה התיאורטית של‬
‫המאמר על מנת ליישמה על תופעה על פי בחירה‪.‬‬
‫‪ .3‬מבחן בסוף סמסטר א או לחילופין בסוף השנה הכולל בדרך כלל שאלה אחת או שתיים והוא נסוב על החומר הנלמד‬
‫בכיתה ועל המאמרים המתורגמים אשר יהוו את מאגר הידע לנלמד בקורס‪ .‬המבחן אינו דורש שינון אלא יכולת‬
‫אינטגרציה בין שימוש בתיאוריות לבין יישומן על דוגמאות מהתחום הפוליטי‪-‬תקשורתי‪.‬‬
‫‪ .4‬הגשת עבודה סמינריונית עד מחצית אוגוסט ‪ .2010‬להלן הפרטים על העבודה הסמינריונית‪ :‬אחד מעקרונות‬
‫הסמינריון הוא שהמרצה אינה נותנת נושא לסטודנטים – הכוונה היא שהנושא יגיע מן הסטודנטים בעקבות ההיחשפות‬
‫לנושאי הסמינר‪ .‬עם זאת ‪ -‬כאשר "מתבשל" רעיון ניתן בהחלט להתחיל לעבד אותו עם המרצה עד לניסוח סופי של‬
‫כותרת העבודה‪ .‬דף ההצעה יכלול את נושא המחקר וכמה שורות הסבר עליו‪ .‬על פי דרישות המחלקה למדע המדינה כל‬
‫עבודה סמינריונית דורשת עבודת שדה בזעיר אנפין ולכן סטודנטים אשר צץ בראשם רעיון לעבודה וקיבלו אישור ‪ -‬יכולים‬
‫להתחיל באחד משני האופנים‪ :‬או באיסוף מקורות לפרק תיאורטי‪ ,‬או באיסוף נתונים לחלק האמפירי‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬אין‬

‫‪1‬‬ ‫ד"ר גלילי‪-‬צוקר אורית ‪ /‬מנהיגות פוליטית בעידן "התקשורת החדשה" ‪763-01-71‬‬
‫ הייעוץ יכלול‬.‫ לאחר גמר הצגת המאמרים המרצה תקדיש לכל סטודנט ייעוץ אישי בנוגע לכתיבת עבודתו‬:‫צורך להילחץ‬
‫ העלאת הנחות והשערות למחקר )לא חובה בכל‬,‫ות המחקר‬/‫ הצגה נכונה של שאלה‬,‫חידוד הגדרת נושא המחקר‬
‫ מלה לעמוד והקפדה על כללי‬300-‫ לא פחות מ‬,‫ עמודים‬20-30 ‫ היקף העבודה‬.‫ וארגון סדר הפרקים הרצוי‬,(‫המקרים‬
.‫ציטוט‬

:‫חישוב הציון‬
‫ מהציון‬20% – ‫ בחינה בסוף סמסטר א‬.1
‫ מהציון‬30% – ‫ הצגת מאמר בכיתה‬.2
‫ מהציון‬50% – ‫ עבודה סמינריונית‬.3

‫פירוט מפגשי הסמינריון וביבליוגרפיה‬


‫ העמודים הרלוונטיים לקריאה בספרים יימסרו בתחילת השנה‬.‫כל הפריטים חובה‬
‫ מהי מנהיגות‬:‫ מבוא‬:1 ‫שיעור‬
Helms, L. (2005). Presidents, prime ministers, and chancellors : executive leadership in western
democracies. Houndmills : Palgrave Macmillan.
352.236 HEL p (001072594 )

‫ מושג הכוח ותיווכו בתקשורת‬:2 ‫שיעור‬


Davis, A. (2007). The mediation of power : a critical introduction. London; New York: Routledge.
302.23 DAV (1157440)

Banwart, M. C.; Bystrom, D. G. and Robertson, T. (2003). From the primary to the general election:
comparative analysis of candidate media coverage in mixed-gender 2000 races for governor and U.S.
senate American. Behavioral. Scientist, vol. 46, no. 5, pp. 658-676.
‫כתב עת אלקטרוני‬

Steger, W. P. (2008). Interparty differences in elite support for presidential nomination candidates,
American Politics Research, vol. 36, no. 5, pp. 724-749.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫ מהי גדולה של מנהיג‬:4-3 ‫שיעורים‬


Hayward, S.F. (2005). Greatness: Reagan, Churchill, and the making of extraordinary leaders. New
York: Three Rivers Press.
941.084092 HAY (1157443)

‫ מנהיגות וקמפיינים‬:5-6 ‫שיעורים‬


.‫ אוניברסיטת תל אביב‬,‫ רמות‬:‫ רמת אביב‬,‫ מנהיגות פוליטית חדשה במערב ובישראל‬:‫פוליטיקאים‬-‫ הטל‬.(2004) .‫ א‬,‫גלילי‬
(000588981 ) ‫טל תשס"ד‬.‫ גלי‬E324.22

Nord, L.W. (2006). Still the middle Way: a study of political communication practices in Swedish
election campaigns. The Harvard International Journal Of Press/politics, vol. 11, no. 1, pp. 64-76.
‫כתב עת אלקטרוני‬

Nickerson, D. W.; Friedrichs, R. D. and King, D. C. (2006). Partisan mobilization campaigns in the
field: results from a statewide turnout experiment in Michigan. Political Research Quarterly, vol. 59, no.
1, pp. 85-97.
‫כתב עת אלקטרוני‬

Lilleker, D.G.; Jackson, N.A and Scullion, R. (2006). The marketing of political parties: political
marketing at the 2005 British general election. Manchester, UK ; New York : Manchester University
Press.
324.241011 MAR (1157445)

2 763-01-71 "‫ מנהיגות פוליטית בעידן "התקשורת החדשה‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬
‫ מנהיגות ותקשורת חדשה‬:7 ‫שיעור‬
,‫ רמות‬:‫ רמת אביב‬,‫ אזרחות מקוונת בעידן של מדיה און ליין‬:(‫( פוליטיקה תקשורתית בת זמננו )חלק א‬2008) .‫ א‬,‫גלילי‬
.‫אוניברסיטת תל אביב‬
(115394) ‫פו‬.‫ גלי‬070.44932

Skinner, K. K. (2007). The strategy of campaigning: lessons from Ronald Reagan & Boris Yeltsin. Ann
Arbor: University of Michigan Press.
324.72 STR (1157450)

‫ מנהיגים ומונהגים‬:9-8 ‫שיעורים‬


Canes-Wrone, B. (2006). Who leads whom?: presidents, policy, and the public. Chicago: University of
Chicago Press.
352.2360973 CAN-WRO (1157453)

Cho, J. (2005). Media, Interpersonal discussion, and electoral choice. Communication Research, vol.
32, no. 3, pp. 295-322.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫ מנהיגות ועיצוב מדיניות‬:10-11 ‫שיעור‬


Greenstein, F.I. (2004 2nd ed). Leadership style from FDR to George W. Bush. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
973.920922 GRE (1140780)

‫ הנשיאות האמריקאית‬:12-13 ‫שיעור‬


Poguntke. T. and Webb, P. (Eds). (2005). The Presidentialization of politics : a comparative study of
modern democracies. Oxford : Oxford University Press.
324.22 PRE 2005 (001107205)

Thurber, J. A.; Nelson, C. J. (Eds). (2004). Campaigns and elections American style. Boulder,
Colo. : Westview Press.
324.70973 CAM 2004 (001143016)

:‫סמסטר ב‬
‫ מנהיגות ותהליכי קבלת החלטות‬:14 ‫שיעור‬
Levantrosser , W. & Perotti, R. (Eds). (2004). Leadership character and the George W. Bush
presidency. Westport, Conn.: Praeger.
973.931092 BUS (NOB) (1157463)

Fortier, J. C. and Ornstein, N. J. (Eds). (2007). Second-term blues : how George W. Bush has
governed. Washington, D.C. : American Enterprise Institute ; Brookings Institution Press.
973.931092 BUS (SEC) (1157464)

‫ מנהיגות ורטוריקה‬:16-15 ‫שיעורים‬


.‫ הקיבוץ המאוחד‬:‫אביב‬-‫ תל‬,‫ מנהיגים ישראלים במצבי לחץ‬:‫ רטוריקה פוליטית‬.(2004) .‫ נ‬,‫צור‬
(000595032 ) ‫רט תשס"ד‬.‫ צור‬E320.014

De Vreese, C. H. and Elenbaas, M. (2008). Media in the game of politics: effects of strategic
metacoverage on political cynicism. The International Journal Of Press/politics, vol. 13, no. 3, pp. 285-
309.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫ מנהיגות במשבר‬:17 ‫שיעור‬

3 763-01-71 "‫ מנהיגות פוליטית בעידן "התקשורת החדשה‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬
Post, J.M. (2004). Leaders and followers in a dangerous world: the psychology of political behavior.
Ithaca:Cornell University Press.
320.019 POS (1157469)

Boin, A.; McConnell, A. and Hart, P. (2008). Governing after crisis : the politics of investigation,
accountability and learning. Cambridge ; New York : Cambridge University Press.
353.95 GOV (1157467)

‫ מנהיגות ותקשורת גלובלית‬:18 ‫שיעור‬


Esser, F.; D’angelo, P.(2006). Framing the press and publicity process in U.S., British, and German
general election campaigns: a comparative study of metacoverage. The Harvard International Journal
Of Press/politics, vol. 11, no. 3, pp. 44-66.
‫כתב עת אלקטרוני‬

4 763-01-71 "‫ מנהיגות פוליטית בעידן "התקשורת החדשה‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬

Rate