You are on page 1of 35

 

 
 
 
 
 
 
 
STATUTUL 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE  
AL ASOCIAȚIEI DE TINERET ARENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAPITOLUL I. Dispoziţii Generale 
 
Art.1. Descriere generală (Preambul) 
 
1.1. Asociaţia  de  Tineret  "ARENA", denumită  în  continuare  şi  „asociaţia”, este o organizaţie de 
tineret, non-profit,  non-guvernamentală, apolitică şi independentă, având drept principal scop stimularea 
unei  comunicări  şi socializări  eficiente,  reale,  responsabile între  tineri,  în  contextul actual al dependenţei 
din ce în ce mai accentuate a tinerilor de tehnologie, internet, reţelele de socializare şi jocuri pe calculator. 
 
Art.2. Denumirea Asociaţiei 
 
2.1.  Denumirea  completă  a  asociației  este  Asociaţia  de  Tineret  "ARENA",  conform dovezii de 
disponibilitate a denumirii cu numărul 147296 din 20.08.2015, eliberată de către Ministerul Justiţiei.  
 
2.2. Denumirea Asociaţia  de  Tineret "ARENA" va fi respectată în toate documentele, anunţurile, 
publicaţiile şi în relaţiile cu toate instituţiile din ţară. 
 
2.3.  În  publicaţiile  în   limbi  străine   şi  în  relaţia  cu  instituţiile din  străinătate,  denumirea poate fi 
tradusă în limba străină în care se face comunicarea. 
 
Art. 3. Forma juridică 
 
3.1.  Asociaţia  de  Tineret  "ARENA"  se  constituie  ca  persoană  juridică  română, având la  bază 
principiul deplinei autonomii, al independenței economice şi decizionale. 
 
3.2. Asociaţia  de  Tineret  "ARENA" este o asociație  de drept privat, persoană  juridică  fără  scop 
patrimonial,  non-profit,  non-guvernamentală, apolitică, în  beneficiu public, organizație  de tineret  a cărei 
activitate  se  va  derula  în  conformitate  cu  prevederile  Ordonanței  de  Guvern  nr.  26/2000  cu  privire  la  
asociaţii şi fundaţii şi a celorlalte reglementări legale ale Statului Român  şi în conformitate cu prevederile 
actului constitutiv al asociației  şi ale prezentului statut. 
 
3.3.  Asociaţia  poate  deschide  filiale   şi  în alte localităţi  sau judeţe  din  ţară  sau străinătate, poate 
stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau  poate intra în  uniuni sau federaţii, cu alte instituţii 
şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.  
 
3.4. Asociaţia  reuneşte  membri fără  deosebire de  naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau 
religioase. 
 
3.5. Asociația are antet, ştampilă şi conturi bancare proprii. 
 

Art. 4. Membrii fondatori
 
 
4.1. Asociația se înființează la inițiativa următoarelor persoane: 
A)
DAN Liviu, cetăţean român 
B)
MOVILEANU Constantin Aurelian, cetăţean român 
C)
SORESCU Ionuţ Dragoş, cetăţean român 
D)
NICA Vladimir, cetăţean român 
E)
NEACŞU Oana Alexandra, cetăţean român 
F)
UŢĂ Laura Elena, cetăţean român 
G)
MATEI Laurenţiu, cetăţean român 
 
4.2  Persoanele identificate la  articolul  4,  alineat  1,  din prezentul  Statut,  consimt a  se  asocia prin 
punerea în comun a contribuţiei lor materiale şi a cunoştinţelor lor pentru realizarea scopului asociaţiei. 
 
Art. 5. Sediul  
 
5.1.  Sediul  social  al  asociației   se  află  în  Târgovişte,  Str.  Cloşca  nr.  5,  Judeţul  Dâmboviţa, 
România. 
 
5.2.  Orice   schimbare  a  sediului  urmează  a  fi  stabilită  prin  decizia  Consiliului  Director  şi  va  fi 
comunicată instanţelor judecătoreşti de care aparţin vechiul şi noul sediu al asociaţiei.  
 
Art. 6. Durata  
 
6.1.  Asociaţia  este  constituită  pe  perioadă  nedeterminată  şi  va  funcţiona  de  la data  înscrierii  în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
 
 
CAPITOLUL II. S
​copul şi Obiectivele Asociaţiei 
 
Art. 7. Scopul  
 
7.1.  Asociaţia  de  Tineret  "ARENA"  este  o  organizație  de  tineret  care  concepe,  organizează, 
promovează şi  desfăşoară  activități   şi  proiecte  de  educație  nonformală  în România  şi în  străinătate ce 
urmăresc  stimularea  unei  comunicări  şi  socializări  eficiente,  reale,  responsabile  între  tineri, combaterea 
sedentarismului  şi  atragerea  tinerilor  către  activităţi  de  grup  având  ca  efect  atenuarea   dependenţei  de 
calculator, internet, reţele de socializare sau jocuri pe calculator. 
 
7.2.  Asociaţia  de  Tineret  "ARENA"  promovează   valorile  care  țin  de  egalitatea  de  şansă  a 
membrilor  comunității  şi,  în  acelaşi  timp,  promovează  activități  de  combatere  a  excluziunii  sociale. 
Discriminările de orice natură sunt străine de spiritul şi practica asociaţiei. 
 

7.3.  Scopul  asociației  este  nepatrimonial,  cu  caracter  social,  cultural,  educativ-informativ,  
artistic, profesional, educaţional, ştiinţific, umanitar şi filantropic. 
 
Art. 8.  Obiectivele
 
 
8.1. Obiectivele prin care se realizează scopul asociației sunt: 
A)
încurajarea socializării şi comunicării între tineri 
B)
învăţarea prin joc şi învăţarea experienţială 
C)
dezvoltarea abilităţilor de comunicare, relaţionare şi  argumentare 
D)
oferirea  unei  alternative  creative  pentru  petrecerea  timpului  liber  în  faţa  
calculatorului, în cluburi, discoteci, puburi, restaurante sau în faţa blocului 
E)
stimularea mişcării şi a activităţilor în aer liber, combaterea sedentarismului 
F)
reducerea efectelor stresului 
G)
reducerea  unor  stări  negative  (anxietate,  disconfort   social,  comportament 
antisocial, lipsa încrederii în sine, lipsa încrederii în ceilalți, pesimism, plictiseală, etc) 
H)
dezvoltarea spiritului competitiv 
I)
dezvoltarea spiritului de echipă 
J)
dezvoltarea spiritului de fairplay 
K)
stimularea includerii şi a toleranţei, descurajarea excluderii şi a discriminării 
L)
încurajarea libertăţii de opinie, exprimare şi gândire 
M)
promovarea respectului reciproc 
N)
promovarea  unei  educaţii  normale  şi  sănătoase  a  tinerei   generaţii  în  spiritul 
respectului  faţă  de  valorile  autentice  româneşti   şi  universale   (istorie,  cultură,  artă,  tradiţie, etc),  faţă  de 
oameni  şi  mediul  înconjurător,  acţionând  pentru  dreptate,  pentru  ocrotirea  naturii  şi  pentru  protejarea 
frumuseţilor patriei 
O)
promovarea  unei  atitudini  responsabile  faţă  de  mediu  şi   apărarea,  protejarea  şi 
dezvoltarea biosistemului ecologic al mediului natural înconjurător 
P)
conceperea,  organizarea  şi  desfăşurarea  de  activități  ce  urmăresc  pregătirea  şi 
formarea profesională a tinerilor, precum  şi inițierea  şi dezvoltarea unor acțiuni  şi programe de sprijinire 
a   copiilor  şi  tinerilor  în  vederea  susținerii  acestora  pentru  a  dobândi  pregătirea   necesară  unei  bune 
realizări personale şi profesionale în viață 
Q)
conceperea,  realizarea,  promovarea  şi  desfăşurarea  de  proiecte  de  educație 
nonformală  pentru  dezvoltarea   abilităților  tinerilor  în  diverse   domenii   (comunicare,  planificarea, 
replanificarea   şi  dezvoltarea  carierei,  coaching,  creativitate  şi  inventivitate,  dezvoltarea  inteligenței, 
managementul  timpului, negociere şi  vânzări, branding şi marketing, persuasiune, vorbit în public (public  
speaking),  dezvoltarea  relațiilor  interumane,  dezvoltare  personală  şi  profesională,  educație  nonformală, 
etc.) 
R)
conceperea,  realizarea,  promovarea  şi  desfăşurarea  de  proiecte  de  educație 
nonformală  pentru  copii,  vizând  pentru  aceştia  petrecerea   timpului  liber  într­un  mod  constructiv  şi 
instructiv, socializarea, identificarea şi dezvoltarea  timpurie a  anumitor  aptitudini,  venind în completarea 
programelor educaţionale din sistemul de învăţământ 
S)
încurajarea  acțiunilor  de  cooperare  culturală  şi  implicarea tinerilor în  activități 
civice de interes comunitar 

T)
implicarea sub  toate aspectele  în activităţile pozitive specifice tineretului atât din 
ţară cât şi din străinătate, militând pentru promovarea acestuia în societatea civilă 
U)
implicarea  cetăţenilor,  dar  în  special  a  tinerilor  în  elaborarea  deciziilor  şi 
politicilor publice 
V)
apărarea  şi  respectarea  drepturilor  omului  conform  celor  stipulate  în  legislaţia 
internă şi tratatele internaţionale 
W)
pregătirea  şi  promovarea  pentru  implementarea  în  viaţa  social­economică  şi 
culturală, în primul rând a tineretului, dar şi a celorlaltor categorii de cetăţeni 
X)
promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept 
Y)
cultivarea legăturilor cu alte organizații şi persoane fizice din țară si străinătate cu 
interese comune cu ale asociației, prin schimburi de experiență, proiecte comune şi delegații reprezentând 
asociația 
Z)
reprezentarea intereselor comune  ale  membrilor asociației  pe  lângă  organismele 
şi organizațiile naționale şi internaționale
 
 
8.2.  Schimbarea  scopului  şi  obiectivelor  asociaţiei  se  face  numai  de către  membrii  fondatori cu 
întrunirea  votului   a  cel  puţin  66%  din  numărul  membrilor   fondatori  în  viaţă,  iar  dacă  nici  unul  dintre 
fondatori  nu  mai  este  în   viaţă,  aceasta  se  face  numai  cu  întrunirea  votului a patru  cincimi  din numărul 
membrilor cu drept de vot ai Adunării Generale. 
 
8.3.  Asociația  poate  presta  orice  activitate  permisă  de  lege  din  care  se  pot  obține  beneficii  în 
vederea  asigurării  autofinanțării,   precum  şi  atragerea  altor  surse  de  finanțare  pentru  realizarea 
obiectivelor. 
 
Art. 9. Activităţi
 
 
9.1. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi: 
A)
organizarea de activităţi sportive şi jocuri pentru tineri şi publicul larg:  
a1)
jocuri  competitive  în  aer  liber   sau  în  săli  special   amenajate  (Tenis  de 
câmp,  Badminton,  Tenis  de  masă,  Tenis  cu  piciorul,  Fotbal  de  sală sau gazon,  Volei de plajă,  Fotbal 
mecanic,  Airhockey, Darts,  Biliard, Snooker,  Shufleboard, Şah,  Table,  Remi, Poker,  Bowling, Minigolf, 
Petanque, Airsoft, Paintball, Tir, Carturi, Echitaţie, ş.a.m.d.) 
a2)
reamintirea jocurilor  din copilarie  (Miuța, Nemțeasca ­ Şapteşase sau 21, 
Hamburg, Meseriile, Perețel,  Baschet la  un sigur  coș,  Obligatea, Frunza,  Castel, Lișii, Rațele și vânătorii, 
V­aţi ascunselea sau Pititea, Ţară ţară vrem ostaşi, Şotron, ş.a.m.d.) 
a3)
jocuri de calculator, reţea, consolă sau mobil: RPG ­ Role Playing Games 
(Dota,  League  of  legends,  Final  Fantasy,  Fallout,  World  of  Warcraft,  Diablo,  GTA,  Mass  Efect, 
Morrowind,  etc.), MMO  ­  Multiplayer  Massive  Online  Games (Goodgame Empire, Travian, The Setllers 
Online,   Metin,  etc),  jocuri  de  strategie   (Men  of  War,  Starcraft,  Simcity,  etc.),  Shootere  (Half  Life, 
Counter  Strike, Battlefield,Team Fortress 2, Call  of  Duty, Doom, Medal  of Honor, Return to the  castle 
Wolfenstein,  etc.),  sport  (FIFA,  Pro  Evolution  Soccer,  Fotball  Manager,  UEFA,  Virtua  Tennis,  Virtua 
Golf, etc.), Curse (Need for Speed, Motocross, etc.), jocuri miniclip, jocuri pe mobil, etc. 

B)
organizarea  de  jocuri  de  socializare,   relaxare,  comunicare  sau  cunoaștere 
interpersonală pentru tineri şi publicul larg: 
b1)
jocuri  de  socializare  (Mafia,  Psihologul,  Mima,  Insula, 
Dilema/Dezbaterea, Preşedintele, Adevăr sau provocare, Telefonul fără fir, ş.a.m.d.) 
b2)
jocuri  de  cărţi  (Whist,  Rentz,  Bridge,  Macaua,  Şeptica,  Killer predă­te, 
Popa prostu, Kems, Război, Tabinet, Trombon, Toci, Canastă, Baccarat, Machu pichu, Crucea, Uno, Solo, 
Wc ş.a.m.d.) 
b3)
boardgames  ­  jocuri  de  masă  (Monopoly,  Risk,  Setllers  of  katan, 
Citadele,  Carcassone, Piticot, Dacii şi  romanii, Nu  te supăra frate, Quarto, Moara, Dame, Atlantis, Copiii  
capitanului  Grant,  Dixit,  Domino,  Enigma,  Europolis,   Financial  City,  Genesis,  Global  Worming,  Go, 
Gobblet,  Habitat,  Hex­A­Gon,  Saboteur,  Şah,  Şah  chinezesc,  Scrabble,  Solitaire,  Small  World,  Sparta, 
Spot, Tac, etc.) 
b4)
jocuri  de  cultură  generală,  atenţie,  intuiţie  şi  inteligenţă  (Ţomapan, 
Trivia, Fazan, Conquistador, Triviador, Memo, Sudoku, Rebus, Labirint, Cubul lui Rubik, etc.) 
C)
ice­breakere, jocuri de energizare și alte jocuri nonformale cu rolul de a introduce 
participanții  în  atmosferă,  pentru  dezmorțire  sau  pentru  a  îmvăţa  ceva,  aplicate în  funcție  de nevoie, în 
cadrul celorlalte jocuri 
c1)
jocuri  introductive  (Găseşte­ţi  fratele  şi  sora,  Trenul  numelor,  Lista  cu 
informaţii , Ghemul, Cercurile concentrice, etc.) 
c2)
jocuri  de  intercunoaştere   (Scaunele,  Amartizarea  capsulei  spaţiale, 
Recuperarea comorilor, Treptele curajului, erc.)  
c3)
jocuri  de  încălzire  (Să  pasăm  sticlele,  Comoara  balaurului,  Uliul   şi 
porumbeii, etc.)  
c4)
jocuri de liniştire (Îngerul, Cobra, Şarpele boa, etc.)  
c5)
jocuri  de  destindere  (Moartea  samuraiului,  Nici  Unul  Dintre  Noi  Nu 
Poate Face Singur Câte Putem Face Toţi Împreună, erc.) 
c6)
jocuri  de  creativitate  (Balta  de  lavă,  Piramida,  Separarea  încătuşaţilor, 
etc.) 
c7)
jocuri  de  cooperare  (Deşeurile  toxice,  Frânghia  înnodată,   Liftul, 
Teleghidează partenerul, Evadarea, Barca de salvare, Treptele curajului, Covorul fermecat, Omida, etc.)  
c8)
jocuri  de  comunicare  (Culorile  preferate,  Firul   de  aţă,  Vânătoarea  de 
comori, Jocul cu pantofi, etc.) 
c9)
jocuri  de  încredere   (Salcia  în bătaia vântului,  Maşina  de  fabricat salam, 
Cercul popicelor, Jupuirea şarpelui, Câmpul minat, Plasa de păianjen, Pătura săltăreaţă, etc.)  
c10) jocuri  distractive  (Sardelele,  Piatra  –  hârtia  ­  foarfeca,  Teatrul  ciudat,  
Cinci schimbări, Desenează pe nevăzute!, Să prindem coada!, etc.)  
c11) jocuri  de  încheiere  (Reţeaua,  Masajul  în  grup,  La  revedere,  Aprecierea 
fulgerătoare, etc.) 
D)
organizarea  de  antrenamente  şi cursuri de  iniţiere sau aprofundare pentru diferite 
sporturi (şah, tenis  de  câmp, tenis  de masă, darts, biliard, snooker, înot,  echitaţie, etc) pentru copii, tineri 
şi publicul larg,  în funcţie  de  interesul manifestat şi talentul dovedit în cadrul concursurilor  organizare de 
asociaţie, prin colaborarea cu antrenori, profesori de sport specializaţi, etc. 

E)
organizarea  de jocuri şi activităţi pentru copii (jocuri specifice pe grupe  de vârstă, 
jocuri  educative, activităţi  de  învăţare  prin metode nonformale, susţinerea şi ajutarea copiilor cu rezultate 
şcolare slabe, precum şi sprijinirea copiilor cu rezultate deosebite, teatru de copii, etc) 
F)
activităţi de educaţie nonformală 
G)
activităţi în aer liber 
H)
activităţi şi dezbateri publice 
I)
organizarea  de  manifestaŃii  publice  si  alte  activităŃi  de  sensibilizare  a  opiniei 
publice, potrivit legii 
J)
concursuri şi competiţii 
K)
turnee şi campionate 
L)
excursii şi drumeţii 
M)
tabere  de  socializare,  tabere  de  creaţie,  tabere  sportive  sau  tabere  nonformale 
având un anumit  specific educaţional  (de  exemplu,  tabără  de dezvoltare personală, tabără de  relaţionare, 
tabără de comunicare, etc.) 
N)
şcoli de vară 
O)
ateliere de lucru 
P)
colocvii şi prezentări 
Q)
sprijinirea  participării  la  cursuri  de  formare  pentru  membrii  interesaţi  să  se 
specializeze  în  anumite  domenii  în  vederea  susţinerii  de  activităţi  organizate  la  un  nivel  calitativ  înalt 
pentru realizarea scopului asociaţiei 
R)
consiliere pentru tinerii aflaţi în dificultate sau în căutarea 
 unui loc de muncă 
S)
formare la un nivel avansat (îndeosebi în deomeniile: IT, 
  programare,  marketing  online,  webdesign,  etc)  pentru  tinerii  care  vor  să  îşi  completeze  studiile,  în 
vederea formării profesionale 
T)
stimularea şi susţinerea de proiecte de antreprenoriat în rândul tinerilor 
U)
crearea unei comunităţi de reintegrare socială a tinerilor cu 
 probleme 
V)
construirea,  amenajarea  sau  închirierea  unor  clădiri şi complexe sportive pentru 
buna  desfăşurare  a activităşilor asociaţiei, atât în  oraşul  în care se  află  sediul  central, cât şi în alte  oraşe 
unde asociaţia intenţionează să formeze filiale 
W)
realizarea,  editarea  si  difuzarea  de  jocuri,  cărţi,  publicaţii  periodice,  pliante, 
afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative 
X)
acordarea  de  premii  şi  diplome  de  merit  câştigătorilor  diferitelor   campionate, 
concursuri,   turnee  sau  competiţii  organizate  de  către  asociaţie  precum  şi  persoanelor care  activează în 
cadrul asociaţiei sau în domeniile ce se interferează cu scopul asociaţiei noastre 
Y)
dezvoltarea   unor  activităţi  economice  directe  în  vederea  autofinanţării,  în 
concordanţă cu scopul asociaţiei. 
 
 
CAPITOLUL III. P
​atrimoniul 
 

Art. 10. Patrimoniul inițial
 
 
10.1.  Patrimoniul  inițial al  asociației la  data constituirii este format din activul inițial al asociației 
alcătuit  din aportul  în bani al membrilor  fondatori  în valoare totală de 1050 lei, vărsat în totalitate la data 
constituirii   asociației,   consemnat  în  contul  bancar  pe  numele  şi  la  dispoziția  asociației.  Fondatorii  vor 
contribui în cote egale la constituirea patrimoniului inițial. 
 
10.2. Patrimoniul inițial al asociației poate fi completat cu venituri obținute de asociație. 
 
Art.11. Resursele patrimoniale şi veniturile  
 
11.1. Veniturile obținute de asociație pot proveni din: 
A)
aporturile benevole,  în numerar sau  în natură  ale membrilor, ulterioare înființării 
asociației; 
B)
sume  provenite  din  cotizaţia  lunară  a  membrilor,  stabilită  iniţial  prin   statut  la 
suma  de  10  ron  pe  lună,  al  cărei  cuantum  poate  fi  modificat  ulterior  doar  prin  decizie  a  Consiliului 
Director aprobată  de Adunarea Generală a Asociaţilor prin întrunirea unui procent de 50+1% din membrii 
cu drept de vot prezenţi 
C)
donaţii, sponsorizări sau legate de la persoane fizice, fundaţii, asociaţii 
 şi societăţi comerciale 
D)
dobânzile  şi  dividendele  rezultate din  plasarea  sumelor  disponibile,  în condițiile 
legale 
E)
dividendele societății comerciale înființate de asociație 
F)
venituri realizate din activități economice directe 
G)
resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale 
H)
fonduri  provenite  din  campania  de  redirecţionare a 2% din  impozitul  pe  venit al 
membrilor, simpatizanţilor sau a publicului larg 
I)
campanii de fundraising desfăşurate cu ajutorul voluntarilor 
J)
taxe  de  participare  la  concursuri  sau  la  alte  evenimente  organizate  de  către 
asociaţie 
K)
drepturi de autor, încasări din vânzarea unor produse originale 
L)
afilierea  cu  anumiţi  furnizori  de  servicii  şi  bunuri  comerciale  din  domeniul 
jocurilor, în vederea promovării acestora 
M)
promovarea  şi  publicitatea  în   cadrul  activităţilor  organizate  sau  pe  site­urile 
asociaţiei, contra cost sau ca urmare a contractelor de sponsorizare 
N)
accesarea de fonduri europene şi guvernamentale 
O)
consumaţii  în  timpul  serilor  de  socializare/film/karaoke  sau  a  altor  activităţi 
organizate de către asociaţie 
P)
alte  sume  sau  bunuri  provenite  din  orice  alte  surse   legale,  din  țară  sau  din 
străinătate şi destinate realizării scopului asociației 
 
11.2.  Asociația  va  putea  înființa  societăți  comerciale  care  desfăşoară  activități  productive,   de 
prestări  servicii,  de  exercitare  de  acte  şi   fapte  de  comerț  din  care  să  rezulte  venituri.  După   scăderea 

cheltuielilor şi vărsarea  impozitelor, veniturile astfel  obținute vor fi folosite exclusiv în vederea realizării 
scopului propus şi descris la Art. 7. al prezentului statut. 
 
11.3.  Patrimoniul  asociației nu  poate  fi  utilizat în  alte  scopuri decât  acelea prevăzute în Art. 7. al 
prezentului statut.  Orice act juridic  sau operațiune care contravine scopurilor asociației nu produce efecte 
juridice. 
 
11.4.  Asociația nu  poate accepta donații sau  legate  testamentare  cu sarcini  din partea terților,  cu 
excepţia cazului în care sarcinile astfel impuse nu contravin scopurilor şi obiectivelor asociației. 
 
11.5.  Toate contribuțiile vor fi folosite după cum donatorul specifică. Administrarea contribuțiilor 
va fi condusă de către Directorul Executiv, iar în lipsa acestuia de către Consiliul Director. 
11.6. Donatorul va fi  informat cu privire la schimbarea destinației fondurilor şi poate avea chiar  el 
posibilitatea  schimbării   destinației  fondurilor  atunci  când  acestea  nu  pot  fi  folosite  după  specificația 
inițială. 
 
11.7.  Toate  cheltuielile asociației, şi în special cele  indirecte,  vor fi orientate către  un minim, în 
scopul obținerii unui cost redus al proiectelor şi activităților asociației. 
 
11.8.  Gestionarea  patrimoniului  şi  indicatorii  financiari-economici  ce  se   vor  constitui   prin 
raportul  de  venituri şi cheltuieli  se  vor supune  aprobării  şi controlului  conform legislației în  vigoare  şi  a 
organelor interne ale asociației. 
 
11.9.  Orice  dobândire  de  bunuri  şi  resurse  financiare,  indiferent  de  forma  intrării  lor  în 
patrimoniul  asociației,  va  fi  imediat  consemnată  în  evidența  acesteia,  niciunei  persoane  nefiindu-i 
îngăduit  a   le  utiliza  decât  cu  acordul  Directorului  Executiv,  iar  în  lipsa  acestuia cu  acordul  Consiliului 
Director. 
 
 
CAPITOLUL IV. Membrii Asociaţiei 
 
 
Art. 12. Membrii asociaţiei
 
 
12.1.  Pot  deveni  membri   ai  asociaţiei  persoanele fizice sau  juridice din ţară sau  străinătate  care 
sprijină moral şi/sau material asociaţia. 
 
12.2. Asociaţia de Tineret "ARENA" va avea în structura  sa următoarele categorii de membri: 
A)  ​
membrii  fondatori sunt  asociaţii enumeraţi la  art.4 al  prezentului  Statut, cei care  au 
consimţit   liber  la  înfiinţarea  acestei  asociaţii,  care  vor  milita încontinuu  pentru îndeplinirea scopului  şi 
obiectivelor propuse  şi care au ales primele organe de conducere ale asociaţiei 
B)  ​
membrii  aderanţi  sunt  persoanele  peste   16  ani  care  aderă  la  scopul  şi  obiectivele 
Asociaţiei,  ulterior  înfiinţării  ei,  cetăţeni  români  sau  străini,  indiferent  de   sex,  religie,  etnie  şi care  nu 
10 

deţin  nici  o  funcţie  de  conducere  în  vreo  structură  politică.  Membrii  aderanţi  pot  deveni  membri   cu 
drepturi depline doar în următoarele condiţii: 
b1)
dacă au plătit cotizaţia  de  membru  fără întârzieri timp de  cel puţin 2 ani 
începând cu luna imediat următoare aderării 
b2)
dacă au participat la cel puţin 25% dintre şedinţele ordinare ale asociaţiei 
timp de cel puţin 2 ani 
b3)
dacă au participat la cel puţin 25% dintre proiectele majore ale asociaţiei 
timp de cel puţin 2 ani 
b4)
dacă  au  participat  la  cel  puţin  10%  dintre  şedinţele  extraordinare  ale 
asociaţiei timp de cel puţin 2 ani 
b5)
dacă  au  participat  la  cel  puţin  10%  dintre  proiectele  mici  şi  proiectele 
periodice   ale  asociaţiei,  cu  excepţia  proiectelor  desfăşurate  concomitent  sau  care  sunt  din  altă  arie  de 
interes faţă de cea manifestată în formularul de adeziune, timp de cel puţin 2 ani 
b6)
dacă  nu  intenţionează  să  plece  din  ţară  pe  perioadă  nedeterminată  sau 
mai mare de 30 de zile 
b7)
dacă  sunt  primiţi  ca  membri  cu  drepturi  depline  de  către  Adunarea 
Generală a Asociaţilor prin vot de cel puţin 50+1% din numărul membrilor prezenţi 
C) ​
membrii  cu drepturi depline sau ​
membrii activi sunt membrii care obţin dreptul de 
vot,  dreptul  de  a  candida  în  funcţiile  de  conducere  ale  asociaţiei,  precum  şi  alte  priorităţi  sau  drepturi 
astfel: 
c1) pot  proveni  din rândul membrilor aderanţi, dacă îndeplinesc anumite condiţii, 
specificate la drepturile şi obligaţiile membrilor în prezentul statut şidacă au îndeplinit simultan condiţţiile 
specificate la litera B) a prezentului alineat din statut 
c2)  pot fi acceptaţi în mod direct, în regim  de urgenţă (fără a mai aştepta 2 ani de 
zile)  în  şedinţă  restrânsă  a   membrilor  fondatori,  cu  întrunirea  a  cel  puţin  66%  din  voturi,  în  condiţii 
speciale de beneficii materiale sau de imagine de care asociaţia ar putea beneficia 
D)  ​
membrii  de onoare sunt personalităţi marcante ale vieţii civice, culturale, sociale, din 
ţară sau străinătate, care promovează şi susţin în mod  constant scopul asociaţiei. Sunt membri ai Adunării 
Generale a  Asociaţilor,  fără drept de vot,  cu  rol  de  sfătuitori  şi care  pot propune proiecte de  susţinere a 
scopului şi obiectivelor Asociaţiei. 
E)  ​
membrii   susţinători  sunt  persoanele  care  ajută  din  punct  de  vedere  material  şi 
financiar,  în  mod  frecvent,  scopurile  Asociaţiei, într­un cuantum mai mare  decât  cotizaţia lunară  a unui 
membru cotizant, fără să participe la şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor.  
F)  ​
membrii  simpatizanţi  sunt   membri  ai  Asociaţiei,  care  participă  în mod continuu  la 
acţiunile  Asociaţiei,   nu  sunt  obligaţi  la  plata  cotizaţiei  lunare,  pot  deţine funcţii  de conducere  în cadrul 
structurilor  politice, însă  nu au drept de vot  în  Adunarea Generală a  Asociaţilor  şi  nu pot  face parte din 
Consiliul Director, nici nu pot avea un reprezentatnt în cadrul acestora 
 
12.3.  Numărul  de  membri aderanţi, cu  drepturi depline, onorifici, susţinători sau simpatizanţi este 
nelimitat. 
 
Art. 13. Drepturile membrilor  
 
11 

13.1. ​
Drepturile generale​
 ale tuturor membrilor sunt următoarele: 
A)
dreptul   de  a­şi   propune   şi  de  a­şi  exprima  în  mod  liber  proiectele  şi  ideile  de 
acţiune, Consiliului Director şi Adunării Generale a Asociaţilor 
B)
dreptul  de  a fi informaţi  în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor despre situaţia 
financiară  şi  bugetul  de  venituri  şi   cheltuieli  ale  Asociaţiei   (cu  excepţia  membrilor  simpatizanţi  şi  a 
membrilor susţinători dacă nu au un reprezentant în aceasta)  
C)
dreptul   de  a  fi  informați  la  timp  în  ceea  ce  priveşte  activitatea  şi  proiectele 
viitoare ale asociației  
D)
dreptul  de  a propune articole şi materiale scrise pentru publicaţiile Asociaţiei sau 
de a beneficia de expuneri pe site­ul Asociaţiei 
E)
dreptul   de  a  fi  trataţi  nediscriminatoriu  în  cadrul  Asociaţiei,  conform  statutului 
lor de membri, de a beneficia de solidaritatea dintre membrii Asociaţiei în cadrul comunităţii 
F)
dreptul de a recomanda primirea de noi membri 
G)
dreptul de a participa la manifestările şi activităţile organizate de asociație 
H)
dreptul   de  a  avea  acces  la  lucrările,  publicațiile  şi  materialele  documentare  de 
care dispune asociația 
J)
dreptul   de  a beneficia  de  toate condițiile  oferite  de  asociație pentru informare şi 
pregătire profesională 
K)
dreptul   de  a  se  adresa  cu  cereri,  propuneri  şi  reclamații  la  orice   nivel  al 
conducerii asociației 
L)
dreptul   de  a  beneficia  de  publicaţiile  editoriale ale Asociaţiei, în  mod  gratuit,  la 
cerere  şi  în  limita  stocului  disponibil,  respectându­se  prioritatea  în  următoarea  ordine:  1.  membrii 
onorifici,  2.  membrii  susţinători,   3.   membrii  fondatori,   4.   membrii  cu  drepturi  delipne,  5.  membrii 
aderanţi,  6.  membrii   simpatizanţi.  În  cadrul  aceleiaşi  categorii  prioritatea  se  va  face  după:  1.  criteriul 
contribuţiei materiale, 2. criteriul vechimii în asociaţie. 
M)
dreptul   de  a  beneficia,  în  mod  gratuit,  de  înscrisuri şi însemne care să  le ateste 
calitatea  de  membru  al  Asociaţiei  (legitimaţie,  profil  actualizat  la  zi  pe  site­ul  asociaţiei,  insigne, 
adeverinţe, etc.) 
N)
dreptul   de  a  primi  sprijin  moral  şi  asistenţă  din  partea  Asociaţiei  în  cazuri 
excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie) 
O)
dreptul   de  a  renunţa  oricând  din  proprie  iniţiativă  la  statutul  de  membru  al 
asociaţiei, prin semnarea unei cereri  de demisie, având în vedere că în acest caz îşi pierde definitiv dreptul 
de a adera din nou 
 
13.2.  Drepturile   membrilor  fondatori,  pe  lângă  drepturile  generale  ale  tuturor  membrilor  sau 
drepturile specifice ale tutror membrilor, includ şi ​
drepturile exclusive ale membrilor fondatori​
:  
A)
dreptul   de  a  nu   putea  fi  excluşi  din  asociaţie  decât  dacă  se  întrunesc  cel  puţin 
75% din voturile celorlalţi membri fondatori 
B)
dreptul  de  a putea modifica prezentul statut prin întrunirea  a cel puţin 50+1% din 
voturile reprezentate exclusiv de membrii fondatori 
C)
dreptul   de  a  modifica  scopul  şi  obiectivele  asociaţiei  prin  întrunirea  a cel puţin 
75% din voturile reprezentate exclusiv de membrii fondatori 
12 

D)
dreptul  de  a convoca o întâlnire extraordinară a  Adunării Generale  a Asociaţilor 
dacă au susţinerea a încă cel puţin 2 alţi membri fondatori 
E)
dreptul   de  veto  (împotrivire)  al  membrilor  fondatori  care  afectează  orice 
propunere a oricărui membru sau hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor, în următoarele condiţii: 
e1)
orice  membru fondator prezent are drept de iniţiere a procedurii dreptului 
de  veto  al membrilor  fondatori, fie  înaintea sesiunii  de  votare, fie ulterior  ei,  în termen de  maxim  30 de 
minute de la anunţarea rezlutatului votării 
e2)
iniţierea  dreptului  de  veto  va  fi argumentată  de către  cel care îl  iniţiază 
într­un termen de maxim 30 de minute de la constatare 
e3)
în  cazul  în care un membru fondator iniţiază procedura dreptului de veto, 
membrii fondatori  prezenţi vor  vota dacă va fi folosit sau nu dreptul de veto al membrilor fondatori. Dacă 
sunt  întrunite cel  puţin  66%  dintre  voturile membrilor fondatori  prezenţi în favoarea folosirii dreptului de 
veto, hotărîrea este anulată, dacă nu, ea devine inatacabilă prin dreptul de veto al mebrilor fondatori 
e4)
orice  hotărâre  anulată  prin  dreptul  de  veto  al  membrilor  fondatori va fi 
reluată în  şedinţă închisă  cu  votul doar al membrilor fondatori, la care va putea participa şi reprezentantul  
membrilor cu drepturi depline, cu drept de vot în şedinţele închise ale membrilor fondatori 
e5)
dreptul   de  veto  al  membrilor  fondatori  nu  poate  fi  folosit   retroactiv 
(ulterior sesiunii de votare) 
e6)
orice  membru  fondator  îşi  poate  folosi  dreptul  de  iniţiere  al  procedurii 
dreptului de veto al membrilor fondatori de cel mult o dată pe lună, dar nu mai mult de 3 ori pe an. 
e7)
pentru  a  simplifica  procedura,  orice  hotărâre  care   are  susţinerea  a   cel 
puţin  50% din voturile  membrilor  fondatori prezenţi, devine inatacabilă prin dreptul de veto al membrilor 
fondatori (cu  alte cuvinte,  o hotărâre poate  fi  atacată doar  dacă majoritatea simplă a membrilor fondatori 
au votat deja împotrivă) 
e8)
în  cazul  în  care,  prin  proceduri   de  excludere,  rămân  mai  puţin  de   5 
membri fondatori, dreptul de veto al membrilor fondatori nu mai poate fi invocat 
F)
dreptul   la  neobligativitatea  votului  pentru  membrii  fondatori.  În  cazul  în  care 
membrii fondatori nu participă la vot, ei nu îşi vor pierde statutul de membru fondator. 
G)
dreptul  de  a lăsa moştenire  toate drepturile de membru fondator, conform  legilor 
în vigoare, doar rudelor de gradul întâi, cu acordul acestora. În schimb, aceste drepturi nu pot fi vândute. 
H)
dreptul  de  a avea prioritate  faţă  de  orice  alt  tip de membru, cu condiţia susţinerii 
majorităţii membrilor fondatori (50+1% din numărul de membri fondatori), pentru următoarele cazuri: 
h1)
candidatura la preşedinţie 
h2)
candidatura la funcţia de secretar general 
h3)
dreptul   de  a  ocupa  o  anumită  funcţie  plătită  prin  salariu  în  cadrul 
asociaţiei  sau a  proiectelor finanţate  obţinute  de către aceasta, dacă a fost îndeplinit criteriul competenţei. 
Dacă  criteriul  competenţei  a fost îndeplinit de către mai mulţi membri fondatori, departajarea se va face 
după: 1.  criteriul contribuţiei  materiale (la  care se va cuantifica inclusiv numărul orelor de voluntariat), 2. 
criteriul vechimii în asociaţie. 
I)
dreptul   de  a  dizolva Consiliul Director având la  bază considerente argumentate, 
dacă se întruneşte o majoritate de 66% din voturile reprezentate exclusiv de membrii fondatori 
 
13 

13.3.  Drepturile   membrilor  cu  drepturi  depline,  pe  lângă  drepturile  generale  ale  tuturor 
membrilor,   includ  şi anumite  ​
drepturi specifice ale mebrilor  cu drepturi depline  (drepturi deţinute în 
mod automat şi de către membrii fondatori):  
A)
dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor 
B)
dreptul  de  a candida  pentru orice  funcţie în  cadrul asociaţiei, cu excepţia  cazului 
în care intervine prioritatea membrilor fondatori, conform alineatului 13.2., litera H 
C)
dreptul  de  a ocupa o  anumită  funcţie plătită prin salariu în cadrul asociaţiei sau a 
proiectelor  finanţate obţinute de către aceasta, dacă a fost îndeplinit  criteriul competenţei, având prioritate 
faţă  de  orice  alt  tip  de  membru  cu  excepţia   membrilor  fondatori.  Dacă  criteriul  competenţei  a  fost 
îndeplinit  de  către  mai  mulţi  membri  cu  drepturi  depline,  departajarea  se  va  face  după:  1.  criteriul 
contribuţiei materiale (la  care se va cuantifica inclusiv numărul orelor de voluntariat), 2. criteriul vechimii  
în asociaţie. 
D)
dreptul  de  a nu  putea fi excluşi din asociaţie decât dacă se întrunesc voturile a cel 
puţin 66% din voturile Adunării Generale a Asociaţilor 
E)
dreptul  de  a avea un  reprezentant ales  pentru a  deţine un vot în cadrul întâlnirilor 
restrânse  ale  membrilor  fondatori,  ales  exclusiv  de  către  mebrii  cu  drepturi  depline,  cu  îndeplinirea 
procentului de 50+1% din numărul lor,  în următoarele condiţii: 
e1)
în  cazul  în  care  există  2 candidaţi  cu  voturi  egale, decizia  va fi luată  de 
către preşedintele asociaţiei 
e2)
mandatul reprezentantului durează cel puţin 3 luni de zile, maxim un an 
e3)
se  poate  face  o nouă  sesiune  de  votare a  reprezentantului  dacă  a expirat  
mandatul,  dacă a  devenit inactiv,  dacă a încetat plata  cotizaţiei sau  dacă  numărul de membri  cu  drepturi 
depline s­a dublat, dar nu mai devreme de 3 luni de la alegerea iniţială 
F)
dreptul   de  a  putea  modifica  prezentul  statut  prin întrunirea  a cel  puţin  66%  din 
voturile Adunării Generale a Asociaţilor  
G)
dreptul  de  a convoca o întâlnire extraordinară a  Adunării Generale  a Asociaţilor 
dacă au susţinerea a încă cel puţin 10% din numărul membrilor cu  drepturi depline la acel moment sau a 3 
dintre membrii fondatori 
H)
dreptul   de  a  dizolva Consiliul Director având la  bază considerente argumentate, 
dacă se întruneşte o majoritate de 80% din voturile Adunării Generale a Asociaţilor 
 
13.5.  Drepturile  membrilor  aderanţi,  pe lângă drepturile generale  ale  tuturor membrilor, includ şi 
anumite  ​
drepturi  specifice ale mebrilor  aderanţi  ​
(drepturi  deţinute în mod automat şi de către membrii 
fondatori sau membrii cu drepturi depline):  
A)
dreptul  de  a participa la şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor, fără a vota sau 
a  avea  dreptul la  cuvânt,  cu excepţia cazului  în  care s­au  înscris pe  ordinea  de  zi şi au  fost  acceptaţi sau 
chiar  ei  au  iniţiat  convocarea  respectivei  şedinţe  (cu  excepţia  şedinţelor  de  votare  exclusiv  în  sistem 
electronic) 
B)
dreptul  de  a ocupa o  anumită  funcţie plătită prin salariu în cadrul asociaţiei sau a 
proiectelor  finanţate  obţinute  de  către  aceasta,  dacă  a  fost  îndeplinit   criteriul  competenţei  şi  dacă  au 
cotizaţia  plătită  în  avans  pe  minim  6  luni,  având  prioritate  faţă  de  orice  alt  tip de membru  cu  excepţia 
membrilor  fondatori  şi  a  membrilor  cu  drepturi  depline.  Dacă  criteriul  competenţei  a  fost  îndeplinit  de 
14 

către  mai mulţi membri aderanţi, departajarea se va face după: 1. criteriul contribuţiei materiale (la care se 
va cuantifica inclusiv numărul orelor de voluntariat), 2. criteriul vechimii în asociaţie. 
C)
dreptul   de  a  beneficia   de  reduceri  la oricare dintre serviciile  oferite de asociaţie 
(cu excepţia cazului în care Consiliul Director hotărăşte temporar alte cifre), în următoarele condiţii: 
c1)
reducere de 10% dacă a fost plătită cotizaţia la zi în precedentele 3 luni 
c2)
reducere de 20% dacă a fost plătită cotizaţia la zi în precedentele 6 luni 
c3)
reducere  de  25%  dacă  a  fost  plătită  cotizaţia în  avans  pe  următoarele  3 
luni 
c4)
reducere  de  50%  dacă  a  fost  plătită  cotizaţia în  avans  pe  următoarele  6 
luni 
D)
dreptul   de  a  avea  un  reprezentant  cu  drept  de   vot  în  Adunarea  Generală   a 
Asociaţilor, ales exclusiv  de  către mebrii aderanţi  cu îndeplinirea procentului de 50+1% din numărul lor,  
în următoarele condiţii: 
d1)
să existe cel puţin 7 membri aderanţi 
d2)
în  cazul  în  care  există  2 candidaţi  cu  voturi  egale, decizia  va fi luată  de 
către preşedintele asociaţiei 
d3)
mandatul reprezentantului durează cel puţin 3 luni de zile, maxim un an 
d4)
se  poate  face  o nouă  sesiune  de  votare a  reprezentantului  dacă  a expirat  
mandatul,  dacă a  devenit inactiv,  dacă a încetat plata  cotizaţiei sau  dacă  numărul de membri aderanţi s­a 
dublat, dar nu mai devreme de 3 luni de la alegerea iniţială 
E)
dreptul  de  a nu  putea fi excluşi din asociaţie decât dacă se întrunesc voturile a cel 
puţin 50+1% din voturile Adunării Generale a Asociaţilor 
F)
dreptul  de  a convoca o întâlnire extraordinară a  Adunării Generale  a Asociaţilor 
dacă au susţinerea a încă cel puţin 33% din numărul membrilor cu  drepturi depline la acel moment sau a 3 
dintre membrii fondatori 
 
13.6.  Drepturile  membrilor  de  onoare, pe lângă drepturile generale ale tuturor membrilor, 
includ şi anumite ​
drepturi specifice ale mebrilor de onoare​

A)
dreptul  de  a participa la şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor, fără a vota dar 
având dreptul la cuvânt (cu excepţia şedinţelor de votare exclusiv în sistem electronic) 
B)
dreptul   de  a  promova  imaginea  asociaţiei  la nivel înalt şi de  a negocia în nume 
propriu  anumite  propuneri  de  parteneriate  şi colaborări,  inclusiv extinderea cu  filiale,  urmând ca apoi  să  
prezinte  Consiliului  Director  sau Adunării Generale a Asociaţilor rezultatele obţinute, cu condiţia de a nu 
prejudicia în vreun  fel imaginea  asociaţiei şi de  a nu intra  în conflict sau intersectare cu demersurile deja 
existente din partea conducerii asociaţiei 
C)
dreptul   de  a  nu   putea  fi  excluşi  din  asociaţie  decât  dacă  se  întrunesc  cel  puţin 
75% din voturile membrilor fondatori 
D)
dreptul  de  a convoca o întâlnire extraordinară a  Adunării Generale  a Asociaţilor 
(dar nu mai mult de 3 ori pe an) fără susţinere din partea nimănui 
 
13.7.  Drepturile  membrilor  susţinători,  pe lângă drepturile generale  ale tuturor membrilor, includ 
şi anumite ​
drepturi specifice ale mebrilor susţinători​

15 

A)
dreptul  de  a deţine şi  funcţii de  conducere în  structuri politice, cu  condiţia să nu  
facă partizanat, campanie electorală sau prozelitism în interiorul asociaţiei sau în numele ei 
B)
dreptul  de a promova imaginea asociaţiei la nivelul oamenilor de  afaceri şi a altor  
posibili  membri  susţinători  şi  de  a  negocia  în  nume  propriu  anumite  propuneri  de  parteneriate  şi 
colaborări,  inclusiv  extinderea   cu  filiale,  urmând  ca  apoi  să  prezinte  Consiliului  Director  sau  Adunării 
Generale a  Asociaţilor  rezultatele  obţinute,  cu condiţia  de a nu prejudicia în vreun fel imaginea asociaţiei 
şi de a nu intra în conflict sau intersectare cu demersurile deja existente din partea conducerii asociaţiei 
C)
dreptul   de  a  avea  un  reprezentant  cu  drepturi  depline  în   Adunarea  Generală  a 
Asociaţilor, în următoarele condiţii: 
c1)
să nu deţină nici o funcţie de conducere în vreo structură  politică 
c2)
să existe cel puţin 3 membri susţinători 
c3)
în  cazul  în  care  există  2 candidaţi  cu  voturi  egale, decizia  va fi luată  de 
către preşedintele asociaţiei 
c4)
mandatul reprezentantului durează cel puţin 3 luni de zile, maxim un an 
c5)
se  poate  face  o nouă  sesiune  de  votare a  reprezentantului  dacă  a expirat  
mandatul,  dacă  a   devenit  inactiv,  dacă  a  încetat  orice  fel  de  susţinere  sau  dacă  numărul   de  membri 
susţinători s­a dublat, dar nu mai devreme de 3 luni de la alegerea iniţială 
D)
dreptul   de  a  convoca  oricând  o  întâlnire  extraordinară  a  Adunării   Generale  a 
Asociaţilor  cu susţinerea unui membru  de  onoare  sau a  3  membri  fondatori sau a 10% dintre membrii cu 
drepturi depline sau a 33% dintre membrii aderanţi 
 
13.8.  Drepturile   membrilor  simpatizanţi,  pe   lângă  drepturile  generale  ale  tuturor  membrilor, 
includ şi anumite ​
drepturi specifice ale mebrilor simpatizanţi​

A)
dreptul   de  a avea prioritate  la oricare dintre serviciile oferite de asociaţie în  faţa 
clienţilor obişnuiţi  (de exemplu, tabere cu număr  limitat  de  locuri), în  condiţiile plăţii integrale a taxelor 
de participare pentru serviciul respectiv 
B)
dreptul  de  a deţine şi  funcţii de  conducere în  structuri politice, cu  condiţia să nu  
facă partizanat, campanie electorală sau prozelitism în interiorul asociaţiei sau în numele ei 
C)
dreptul  de  a promova imaginea asociaţiei la nivelul comunităţii şi a oamenilor de 
rând  
 
Art. 14. Obligaţiile membrilor  
 
14.1. Obligaţiile generale ale tuturor membrilor sunt următoarele: 
A)
să  respecte  necondiţionat  prevederile statutului  asociației,  ale  regulamentului  de 
ordine  interioară,  ale  hotărârilor  organelor  de  conducere  ale  Asociaţiei şi să acționeze  în conformitate cu 
scopul acesteia 
B)
să  nu  facă,  în  cadrul Asociaţiei, niciun fel  de propagandă  vreunui partid  politic, 
candidat sau alianţă politică 
C)
să  sprijine  material  şi  moral  asociația  în  organizarea  şi  desfăşurarea  acțiunilor 
sale 
D)
să contribuie la creşterea prestigiului general al asociației 
16 

E)
să  nu desfăşoare activităţi care prin natura lor ar cauza daune materiale  şi morale 
şi ar leza scopul şi îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei sau ar aduce prejudicii de imagine asociaţiei 
F)
să  participe  la lucrările şi activitățile  asociației atunci când sunt solicitați de către  
organele  de  conducere  ale  acesteia  şi  să  păstreze  secretul   asupra  activităților  şi  deciziilor  din  cadrul 
asociației 
G)
să  informeze la  timp organele  de  conducere ale Asociaţiei despre orice problemă 
ivită  şi  deţinută,  legată  de   scopul  şi  obiectivele  Asociaţiei,  cât  şi  despre  orice  acţiune  denigratoare 
efectuată de orice membru al Asociaţiei sau de orice terţă persoană, la adresa Asociaţiei 
H)
să  nu denigreze Asociaţia sau orice membru de­al său, indiferent de forma în  care 
este făcută denigrarea 
I)
să  nu  acţioneze  în  numele  grupului  şi  să  nu  angajeze  acţiunile  Asociaţiei,  în 
niciun fel, fără a avea acordul scris al Consiliului Director 
J)
să  promoveze  în  mod  continuu  scopul  şi  obiectivele  Asociaţiei,  să  se  dedice 
planurilor sale şi să participe la cât mai multe acţiuni organizate de către  Asociaţie 
K)
să  poarte  însemnele  Asociaţiei  la  toate  acţiunile  acesteia  (legitimaţii,  insigne, 
tricouri, fanioane, mape, alte produse cu însemnele Asociaţiei) 
L)
să  poarte  o  grijă  permanentă  pentru  însemnele  Asociaţiei,  pentru  obiectele  de 
inventar  şi  materialele  propagandistice  date  în  custodie,  pentru  toate  mijloacele  fixe  şi   mobile  ale 
Asociaţiei 
M)
să  informeze  de  îndată  organele  de  conducere ale Asociaţiei, când au  intervenit 
modificări  în  datele  de  contact  înscrise  în  adeziunea  fiecărui  membru;  să  dea   răspuns  de  confirmare  la 
toate  comunicările  transmise  de către  conducerea  Asociaţiei,  funcţie de cum a  primit  comunicarea  (mail 
sau telefonic) 
N)
să  sesizeze  la  timp  conducerea  asociaţiei  referitor  la  orice  încălcare  gravă 
observată  cu  privire  la  corectitudinea  votării,  încercarea  de  a  se  face  partizanat  politic  din  partea  unor 
membri  în  cadrul  asociaţiei  sau  în numele ei precum  şi  a oricărei tentative de nerespectare a drepturilor 
omului sau de rasism, xenofobie ori discriminare de orice natură 
 
14.2. Obligaţiile  membrilor   fondatori,  pe  lângă   obligaţiile  generale ale tuturor  membrilor  sau 
obligaţiile specifice ale tutror membrilor, includ şi obligaţiile exclusive ale membrilor fondatori:  
A)
obligaţia  de  a  veghea  permanent  asupra  păstrării  viziunii,  misiunii,  spiritului, 
priorităţilor,  scopului  şi  obiectivelor  asociaţiei,  indiferent  de  cine  se  află  la  conducere  şi  prin  orice  
mijloace legale şi statutare 
B)
obligaţia  de  a se asigura  de bunul  mers al asociaţiei, în cazul în care  altcineva nu 
o face la modul oficial 
C)
obligaţia  de  a  se  asigura  de  corectitudinea  alegerilor  şi  respectarea  statutului 
asociaţiei 
D)
obligaţia  de  a participa la  cel  puţin 10%  dintre şedinţele ordinare ale asociaţiei în 
fiecare  an,  cu  riscul  suspendării   temporare  sau  a excluderii  ca  membru  fondator, la  propunerea  unui  alt 
membru  fondator  şi  cu  întrunirea  unui  procent  de  cel  puţin  75%  dintre  voturile  membrilor  fondatori 
(incluzând  reprezentantul  membrilor   cu  drepturi  depline),  conform  articolului  privitor  la  sancţiuni 
disciplinare din prezentul statut 
17 

E)
obligaţia  de  a participa la  cel  puţin 10%  dintre proiectele  majore ale asociaţiei în 
fiecare  an,  cu  riscul  suspendării   temporare  sau  a excluderii  ca  membru  fondator, la  propunerea  unui  alt 
membru  fondator  şi  cu  întrunirea  unui  procent  de  cel  puţin  75%  dintre  voturile  membrilor  fondatori 
(incluzând  reprezentantul  membrilor   cu  drepturi  depline),  conform  articolului  privitor  la  sancţiuni 
disciplinare din prezentul statut 
F)
obligaţia  de  a  participa  la  cel   puţin  5%  dintre  şedinţele  extraordinare  ale 
asociaţiei  în  fiecare  an,  cu  riscul  suspendării  temporare  sau  a  excluderii  ca  membru  fondator,  la 
propunerea  unui  alt  membru  fondator  şi  cu  întrunirea  unui  procent  de   cel  puţin  75%  dintre  voturile 
membrilor  fondatori  (incluzând  reprezentantul  membrilor  cu  drepturi  depline),  conform  articolului 
privitor la sancţiuni disciplinare din prezentul statut 
G)
obligaţia  de  a  participa  la  cel   puţin  5%  dintre  proiectele  mici  şi  proiectele 
permanente  ale  asociaţiei în  fiecare an,  cu  excepţia  proiectelor desfăşurate concomitent sau care sunt din 
altă arie de interes faţă de cea manifestată în formularul de adeziune,  cu riscul suspendării temporare sau a 
excluderii ca membru  fondator, la  propunerea  unui  alt membru fondator  şi  cu întrunirea unui procent de 
cel  puţin  75%  dintre  voturile  membrilor  fondatori  (incluzând  reprezentantul  membrilor  cu  drepturi 
depline), conform articolului privitor la sancţiuni disciplinare din prezentul statut 
 
14.3. Obligaţiile  membrilor   cu  drepturi  depline,  pe  lângă  obligaţiile  generale  ale  tuturor 
membrilor  includ  şi  obligaţiile exclusive ale  membrilor cu drepturi  depline (obligaţii preluate şi de către 
membrii fondatori, cu excepţia cazului în care în altă secţiune a prezentului statut se stipulează altceva):  
A)
obligaţia  de  a  vota  (cu  excepţia  membrilor  fondatori),   cu  riscul  suspendării 
temporare  sau  a  excluderii  ca  membru  cu  drepturi  depline  la  autosesizarea  conducerii  asociaţiei  sau la 
propunerea unui alt membru  (exceptând situaţiile de urgenţă majoră dovedite cu acte: spitalizare,  deces în 
familie,  concediu, deplasarea din  localitate, etc.), conform articolului privitor la sancţiuni disciplinare din 
prezentul statut 
B)
obligaţia  de  a­şi  asuma  responsabilitatea  votului  (cu  alte cuvinte,  votul  nu  va fi 
secret) 
C)
obligaţia  plăţii  cotizaţiei  lunare,  în valoare iniţială de  10  ron şi  al cărei  cuantum 
poate  fi  modificat  ulterior  doar  prin  decizie  a  Consiliului  Director  aprobată  de  Adunarea  Generală  a 
Asociaţilor  prin  întrunirea  unui  procent  de   50+1%  din  membrii  cu  drept  de  vot  prezenţi,  fără   a  avea 
întârzieri  mai  mari  de  3  luni  de   zile,  cu  riscul  obligativităţii  plăţii  în  avans  a  cotizaţiei,  suspendării 
temporare  a drepturilor sau  chiar  a excluderii  ca  membru  cu  drepturi depline la  autosesizarea  conducerii 
asociaţiei  sau  la  propunerea  unui  alt  membru,  conform  articolului  privitor  la  sancţiuni  disciplinare  din 
prezentul statut 
D)
obligaţia  de  a participa la  cel  puţin 25%  dintre şedinţele ordinare ale asociaţiei în 
fiecare an,  cu  riscul suspendării  temporare, a retrogradării la statutul de mebru aderant sau a excluderii ca 
membru  cu  drepturi  depline,  la  propunerea  unui  alt  membru  cu  drepturi  depline  şi  cu  întrunirea  unui 
procent  de  cel puţin 66% dintre voturile Adunării Generale a  Asociaţilor, conform articolului privitor la 
sancţiuni disciplinare din prezentul statut 
E)
obligaţia  de  a participa la  cel  puţin 25%  dintre proiectele  majore ale asociaţiei în 
fiecare an,  cu  riscul suspendării  temporare, a retrogradării  la statutul de membru aderant sau a excluderii 
ca  membru  cu  drepturi  depline, la  propunerea  unui  alt membru cu drepturi  depline  şi cu întrunirea unui 
18 

procent  de  cel puţin 66% dintre voturile Adunării Generale a  Asociaţilor, conform articolului privitor la 
sancţiuni disciplinare din prezentul statut 
F)
obligaţia  de  a  participa  la  cel   puţin  10%   dintre  şedinţele  extraordinare  ale 
asociaţiei  în fiecare an, cu riscul  suspendării  temporare,  a retrogradării la statutul de membru aderant sau 
a   excluderii  ca  membru  cu  drepturi  depline,  la  propunerea  unui   alt  membru  cu  drepturi  depline  şi  cu 
întrunirea  unui  procent  de  cel  puţin  66%  dintre  voturile  Adunării  Generale  a  Asociaţilor,  conform 
articolului privitor la sancţiuni disciplinare din prezentul statut 
G)
obligaţia  de  a  participa  la  cel   puţin  10%   dintre  proiectele   mici   şi  proiectele 
permanente  ale  asociaţiei în  fiecare an,  cu  excepţia  proiectelor desfăşurate concomitent sau care sunt din 
altă  arie  de  interes  faţă de cea  manifestată în  formularul de adeziune,  cu  riscul suspendării temporare, a 
retrogradării  la statutul de membru aderant sau a excluderii ca membru cu drepturi depline, la propunerea 
unui  alt  membru   cu  drepturi  depline  şi  cu   întrunirea  unui   procent  de  cel  puţin   66%  dintre  voturile 
Adunării Generale a Asociaţilor, conform articolului privitor la sancţiuni disciplinare din prezentul statut 
 
14.4. Obligaţiile membrilor  aderanţi, pe lângă obligaţiile generale ale tuturor membrilor  includ  
şi  obligaţiile  exclusive   ale  membrilor  aderanţi  (obligaţii  preluate  şi  de  către  membrii  fondatori  sau 
membrii cu  drepturi depline, cu  excepţia  cazului în care  în altă secţiune a  prezentului statut se stipulează 
altceva):  
A)
obligaţia  plăţii  cotizaţiei  lunare,  în valoare iniţială de  10  ron şi  al cărei  cuantum 
poate  fi  modificat  ulterior  doar  prin  decizie  a  Consiliului  Director  aprobată  de  Adunarea  Generală  a 
Asociaţilor  prin  întrunirea  unui  procent  de   50+1%  din  membrii  cu  drept  de  vot  prezenţi,  fără   a  avea 
întârzieri  de  nici  un  fel,  cu  riscul  obligativităţii  plăţii  în  avans  a  cotizaţiei,  suspendării  temporare  a 
drepturilor sau  chiar  a excluderii ca membru cu drepturi depline la autosesizarea  conducerii asociaţiei sau 
la propunerea unui alt membru, conform articolului privitor la sancţiuni disciplinare din prezentul statut 
B)
obligaţia  anunţării  în  cazul  în  care  pleacă  din  ţară  pe  o perioadă  nedeterminată 
sau   mai   mare  de  30  de  zile,  caz  în  care  vor  fi suspendaţi temporar  de  la orice  drept  până în  momentul 
revenirii  (cu  excepţia  cazului  în  care  pleacă  în  interesele  asociaţiei  şi  au  acordul  scris  din  partea  
Consiliului Director), fără a fi suspendată însă şi obligaţia plăţii cotizaţiei 
C)
obligaţia  de  a participa la  cel  puţin 25%  dintre şedinţele ordinare ale asociaţiei în 
fiecare  an,  timp  de  cel  puţin  2  ani,  asta  doar  dacă  au  în  vedere  calificarea  la  statutul  de  membru   cu 
drepturi depline 
D)
obligaţia  de  a participa la  cel  puţin 25%  dintre proiectele  majore ale asociaţiei în 
fiecare  an,  timp  de  cel  puţin  2  ani,  asta  doar  dacă  au  în  vedere  calificarea  la  statutul  de  membru   cu 
drepturi depline 
E)
obligaţia  de  a  participa  la  cel   puţin  10%   dintre  şedinţele  extraordinare  ale 
asociaţiei  în  fiecare  an,  timp  de  cel  puţin  2  ani,  asta  doar  dacă  au  în  vedere  calificarea  la  statutul  de 
membru cu drepturi depline 
F)
obligaţia  de  a  participa  la  cel   puţin  10%   dintre  proiectele   mici   şi  proiectele 
permanente  ale  asociaţiei în  fiecare an,  cu  excepţia  proiectelor desfăşurate concomitent sau care sunt din 
altă  arie  de  interes  faţă  de  cea  manifestată în  formularul de adeziune,  timp  de  cel  puţin  2 ani,  asta  doar 
dacă au în vedere calificarea la statutul de membru cu drepturi depline 
 
 
19 

Art. 15. Modul de dobândire a calităţii de membru  
 
15.1. Orice   persoană  fizică  cu  vârsta  peste  16  ani  sau  orice   persoană  juridică  din  ţară  sau 
străinătate  poate dobândi  una  din formele de  membru  ale  menţionate  la articolul 12 al prezentului statut, 
prin  completarea  unei  adeziuni  tip  şi  ataşarea   unui  cv  personal,  a  unei  scrisori  de  intenţie  şi  a  unei 
fotografii  tip  buletin   (toate  acestea  fie în variantă  fizică,  fie în  variantă  electronică) adresate Consiliului 
Director,  după însuşirea prezentului statut şi  a respectării condiţiilor impuse fiecărei categorii de membri, 
conform următoarei proceduri: 
A)
Consiliul  Director  are  obligaţia  de  a  studia  fiecare  adeziune  depusă  în  şedinţa 
imediat următoare  datei depunerii  adeziunii şi îşi  rezervă dreptul de a aproba sau respinge  orice adeziune, 
pe  motive   temeinice,  conform  prezentului  statut  şi  să  comunice  această decizie  fiecărei  persoane  care a 
solicitat înscrierea în rândul membrilor Asociaţiei. 
B)
Membrii  aderanţi  sunt admişi de către  Consiliul Director,  abilitat  să  se pronunţe 
asupra  admiterii  de  noi  membri  aderanţi,  în  condiţiile  plăţii  taxei   de  înscriere  şi  a  plăţii  în  avans  a 
cotizaţiei  pe   luna  imediat  următoare  lunii  înscrierii.  În  caz  de  refuz  din  partea  Consiliului  Director, 
membrii  care  solicită  aderarea  pot contesta decizia  printr­o cerere adresată Secretarului general,  care va 
avea  obligaţia  să  convoace  Adunarea  Genarală   a  Asociaţilor  sau  să  solicite  votul  acesteia  prin 
corespondenţă.  Dacă  în cadrul  Adunării  Generale  a Asociaţilor contestatarul obţine  un vot de 50+1%, va 
fi admis, în caz  contrar, va  fi  respins şi nu  va  avea  dreptul să încerce să adere din nou pe o perioadă de 2 
ani. În acest caz, Adunarea Generală nu este obligată să îşi motiveze decizia, care devine finală. 
C)
Membrii  de  onoare  sunt  propuşi  şi  admişi,  cu  voia  lor,  de  către  Consiliul 
Director.  În cazul în care  un membru cu drepturi  depline  sau membru fondator  face contestaţie, în  urma  
justificării  acesteia,  cu drept  de apărare  din partea Consiliului Director,  decizia finală  va fi luată prin vot 
de  către  Adunarea  generală  a  Asociaţilor.  În  acest  caz,  respectivul  membru  de  onoare  propus  nu  va  fi 
admis dacă împotrivă s­au pronunţat cel puţin 67% din numărul membrilor cu drept de vot.  
D)
Membrii  susţinători  sunt  admişi  în  urma  propunerii  lor  de   către orice  alt tip  de 
membru,   făcându­se  dovada  contribuţiei  sau  importanţei  pe  care  aceştia o  pot  avea în  cadrul asociaţiei. 
Consiliul Director este  cel care are abilitatea de a se pronunţa asupra admiterii acestora, decizia rămânând 
incontestabilă pe durata funcţiunii respectivului Consiliu Director. 
E)
Membrii  simpatizanţi  sunt  admişi  pe  loc,  în  urma  completării  unei  cereri  de  
adeziune  specifice.  Oricând  membrii  simpatizanţi  pot  opta  pentru  a  deveni  membri  aderanţi,  urmând  
procedura descrisă la alineatul 15.1, literaB) din cadrul prezentului Statut. 
15.2. Orice   membru  aderant   va  plăti  o  taxă  de  înscriere  egală  cu  cotizaţia  lunară  (valoarea 
iniţială  fiind  de  10  ron),  necesară  realizării  legitimaţiei  de  membru  şi  trimiterii  acesteia  pe  adresa 
titularului,  legitimaţie  în   baza  căreia  respectivul  membru   va  avea  acces la  toate manifestările  asociaţiei 
conform drepturilor  specifice  respectivului tip de membru, inclusiv obţinerea reducerilor pe care membrii 
le au la serviciile oferite de asociaţie. 
15.3. Membrii  simpatizanţi,  membrii  de  onoare  sau  membrii  susţinători  nu  vor  plăti  taxa  de 
înscriere  de  la  alineatul  precedent,  decât  dacă  optează  în  mod  expres  să  primească  legitimaţii.  Pentru 
membrii simpatizanţi legitimaţia nu va avea ca efect obţinerea de reduceri. 
15.4. În  cazul  pierderii,  deteriorării   sau  expirării  valabilităţii  legitimaţiei,  se  va  plăti  din nou 
taxa  egală  cu  cotizaţia  lunară,  pentru   refacerea  legitimaţiei.  Acelaşi   caz  se  aplică  şi  la  calificarea  unui 
membru aderant la statutul de membru cu drepturi depline. 
20 

15.5. Legitimaţia de  membru  va fi valabilă pe termen nelimitat, în condiţiile  în care se verifică 
plata cotizaţiei. 
15.6. Orice   tip  de  membru  care  completează  o  adeziune şi  este  acceptat  de  către organele de 
conducere  ale  asociaţiei  va  fi  cât   mai  curând  introdus  în baza de  date a  membrilor  asociaţiei şi  va  avea 
dreptul  şi obligaţia de a avea un cont personalizat pe site­ul asociaţiei, cont care  va fi actualizat permanent 
cu  informaţii  corecte  privitoare  la  profilul  membrului  şi  cu  rezultatele  obţinute  la  concursurile  şi 
campionatele organizate de către asociaţie. 
15.7. Nu  au obligaţia completării adeziunii  la intrarea în  rândul membrilor  Asociaţiei cei care 
sunt nominalizaţi pentru calitatea de membru de onoare sau membru susţinător. 
 
Art. 16. Retragerea membrilor
 
 
16.1. Retragerea  din  asociație  ca  membru  se   face  pe  bază  de  cerere  scrisă,  aprobată  de  
Consiliul Director şi ratificată de Adunarea Generală. 
 
 
Art. 17. Excluderea membrilor
 
 
17.1. Un membru fondator poate fi exclus: 
A)
dacă nu plăteşte cotizația timp de un an 
B)
dacă nu poate fi contactat sub nici o formă timp de 3 luni 
C)
dacă aduce prejudicii grave imaginii asociației 
D)
doar  la  sesizarea   argumentată  temeinic  a  unui  alt  membru  fondator  şi  în  urma 
unui  vot  de  cel  puţin  75%  din  voturile  celorlalţi  membri  fondatori  (inclusiv  votul  reprezentantului 
membrilor cu drepturi depline în cadrul întâlnirilor restrânse ale mebrilor fondatori) 
 
17.2. Un membru cu drepturi depline sau un membru aderant poate fi exclus: 
A)
dacă nu plăteşte cotizaţia timp de 6 luni 
B)
dacă nu poate fi contactat sub nici o formă timp de 30 de zile 
C)
dacă aduce prejudicii grave imaginii asociației 
D)
doar  la  sesizarea   argumentată  temeinic  a  unui alt membru  fondator, cu drepturi 
depline  sau aderant şi în urma unui  vot de cel puţin 66% din  voturile Adunării  Generale pentru  membrii 
cu drepturi depline şi de 50+1% pentru membrii aderanţi 
E)
dacă  se  demonstrează  că  au  încercat  să  facă  prozelitism  politic  sau  campanie  
electorală în  numele  sau în  interiorul asociaţiei, discrimimare de orice fel sau acţiuni îndreptate împotriva 
asociaţiei 
 
17.3. Un membru de onoare poate fi exclus: 
A)
dacă aduce prejudicii grave imaginii asociației 
B)
dacă  se  demonstrează  că  a  încercat   să  facă  prozelitism  politic   sau  campanie 
electorală în  numele  sau în  interiorul asociaţiei, discrimimare de orice fel sau acţiuni îndreptate împotriva 
asociaţiei 
21 

C)
doar  la  sesizarea   argumentată temeinic  a unui membru fondator  şi  în urma unui 
vot  de  cel puţin 75% din  voturile celorlalţi membri fondatori  (inclusiv votul reprezentantului membrilor 
cu drepturi depline în cadrul întâlnirilor restrânse ale mebrilor fondatori) 
 
17.4. Un membru susţinător poate fi exclus: 
A)
dacă aduce prejudicii grave imaginii asociației 
B)
dacă  se  demonstrează  că  a  încercat   să  facă  prozelitism  politic   sau  campanie 
electorală în  numele  sau în  interiorul asociaţiei, discrimimare de orice fel sau acţiuni îndreptate împotriva 
asociaţiei 
C)
dacă a  încetat  să mai susţină  material  asociaţia într­un  cuantum cel puţin egal cu 
cotizaţia lunară a membrilor cotizanţi de mai mult de 3 luni de zile 
D)
în  mod  direct de către  Consiliul Director,  cu  posibilitatea contestării în maxim 5 
zile din partea unui membru cu drept  de vot, caz în care se întruneşte Adunarea Generală, unde excluderea  
se poate face cu 50+1% 
 
17.5. Un membru simpatizant poate fi exclus: 
A)
dacă aduce prejudicii grave imaginii asociației 
B)
dacă  se  demonstrează  că  a  încercat   să  facă  prozelitism  politic   sau  campanie 
electorală în  numele  sau în  interiorul asociaţiei, discrimimare de orice fel sau acţiuni îndreptate împotriva 
asociaţiei 
C)
în mod direct de către Consiliul Director fără posibilitate de contestare 
 
Art. 18. Pierderea calităţii de membru 
 
18.1. Calitatea de membru se poate pierde într-una din următoarele situații: 
A)
deces, cu excepţia aplicării dreptului de moştenire a membrilor fondatori 
B)
excludere, conform articolului precedent al prezentului statut 
C)
retragerea la cerere, în scris, conform articolului 16 al prezentului staut 
D)
dizolvarea asociaţiei. 
 
18.2. Pierderea  calităţii  de  membru  asociat,  indiferent  de  categoria  din   care  face  parte,  prin 
retragere sau excludere,  nu mai acordă niciun  drept asupra patrimoniului social al Asociaţiei,  respectivele  
persoane  rămânând  obligate  faţă  de  sarcinile   financiare care  le­au avut pe perioada  cât  au  funcţionat ca 
membri ai Asociaţiei. 
 
Art. 19.Pierderea temporară a calităţii de membru 
 
19.1.  Calitatea de membru se poate pierde temporar într-una din următoarele situații: 
A)
dacă  respectivul  membru  pleacă  din  ţară  pe  o  perioadă  nedeterminată  sau  mai 
mare  de  30 de zile,  caz în care vor fi suspendaţi temporar de la orice drept până în momentul revenirii (cu 
excepţia cazului  în  care pleacă  în interesele asociaţiei  şi au acordul scris din partea Consiliului Director), 
fără a fi suspendată însă şi obligaţia plăţii cotizaţiei pentru membrii cotizanţi 
22 

B)

dacă  respectivul  membru  suferă  o  sancţiune  disciplinară,   conform  articolului 

următor 
 
Art. 20. Sancţiuni disciplinare  
 
20.1. În  vederea acţiunii unitare  pentru realizarea scopului propus şi menţinerea unui climat de 
ordine  şi  disciplină în rândul membrilor, prezentul articol  reglementează modul de soluţionare a abaterilor 
disciplinare de la prevederile acestui statut.  
 
20.2. Sancţiunile  disciplinare  se   dispun  prin  decizii  ale  Consiliului   Director  în  urma 
autosesizării sau după caz, în urma luării la cunoştinţă despre abaterile săvârşite de membrii Asociaţiei.  
 
20.3. Membrul   sancţionat  poate  contesta  decizia  Consiliului  Director  în  termen  de  maxim  5 
zile  către  Preşedinte,  Vicepreşedinte  sau  Secretarul  General,  care  vor  lua  decizia   dacă  este  nevoie 
convocarea Adunării Generale sau nu. 
 
20.4. În  funcţie  de  gravitatea   încălcării  dispoziţiilor  statutare,  de  modul  de  repetabilitate  al 
acestora  de  către  o  persoană,  cu  menţiunea  de  a  se  urmări  în  principal  prevenirea  acestor  abateri  şi 
evitarea pe cât posibil a excluderii definitive, sancţiunile ce pot fi dispuse sunt următoarele: 
A)
în  cazul  neplăţii  cotizaţiei  la  timp,  respectivul  membru  cotizant  va  fi  obligat  la 
plata în avans pe 3 luni a cotizaţiei 
B)
în  cazul oricărei abateri simple de la obligaţiile specifice, dacă membrul respectiv 
se află la prima abatere, suspendarea drepturilor de membru pentru 30 de zile 
C)
în  cazul  unei  abateri  grave de la  obligaţiile specifice,  dacă  membrul  respectiv se 
află la prima abatere, suspendarea drepturilor de membru pentru 3 luni 
D)
în  cazul  unei   abateri  deosebit  de  grave  de  la  obligaţiile  specifice,  excluderea 
respectivului membru din asociaţie 
E)
în  cazul oricărei abateri simple de la obligaţiile specifice, dacă membrul respectiv 
se află la a doua abatere, suspendarea drepturilor de membru pentru 3 luni 
F)
în  cazul  unei  abateri  grave de la  obligaţiile specifice,  dacă  membrul  respectiv se 
află la a doua abatere, excluderea respectivului membru din asociaţie 
G)
în  cazul oricărei abateri simple de la obligaţiile specifice, dacă membrul respectiv 
recidivează cumulând  3 abateri sau  mai  mult, suspendarea drepturilor de membru pentru 6 luni de fiecare 
dată când se constată abaterea. 
 
Art. 21. Taxa de înscriere şi cotizaţia  
 
21.1. Cu excepţia membrilor de onoare,  a membrilor  susţinători sau  a membrilor  simpatizanţi, 
ceilalţi  membri  vor  plăti  o  cotizaţie  lunară  fixată  iniţial  prin prezentul  statut la 10  ron al  cărei cuantum 
poate  fi  modificat  ulterior  doar  prin  decizie  a  Consiliului  Director  aprobată  de  Adunarea  Generală  a 
Asociaţilor prin întrunirea unui procent de 50+1% din membrii cu drept de vot prezenţi.  
 
23 

21.2. Cotizaţia lunară  va  fi  plătită începând cu luna imediat următoare  înscrierii  şi va fi plătită  
până la data de 1 a fiecărei luni, pentru a nu se considera întârziere şi respectiv, abatere. 
 
21.3. Toţi  membrii  cotizanţi  vor plăti  o  taxă de înscriere  în  asociaţie egală cu cotizaţia  lunară 
(valoarea   iniţială  fiind  de  10  ron),  în  momentul  aderării,  necesară  realizării  legitimaţiei  de  membru  şi 
trimiterii  acesteia  pe  adresa  titularului,  legitimaţie  în  baza  căreia  respectivul  membru  va  avea  acces  la 
toate manifestările asociaţiei conform drepturilor specifice respectivului tip de membru, inclusiv obţinerea 
reducerilor pe care membrii le au la serviciile oferite de asociaţie. 
 
21.4. Membrii  de  onoare  şi  membrii  susţinători  vor  primi  legitimaţia  de  membru  fără  a  fi 
nevoiţi să plătească taxa de înscriere. 
 
21.5. Membrii  simpatizanţi  nu vor  plăti  taxa de  înscriere de la  alineatul precedent,  decât  dacă 
optează  în  mod  expres  să  primească  legitimaţii.  Pentru  membrii  simpatizanţi   legitimaţia  nu  va avea  ca  
efect obţinerea de reduceri. 
 
21.6. În  cazul  pierderii,  deteriorării   sau  expirării  valabilităţii  legitimaţiei,  se  va  plăti  din nou 
taxa  egală  cu  cotizaţia  lunară,  pentru   refacerea  legitimaţiei.  Acelaşi   caz  se  aplică  şi  la  calificarea  unui 
membru aderant la statutul de membru cu drepturi depline. 
 
 
 
Capitolul VI. Organizare, Conducere, Control  
 
Art. 22. Conducerea şi administrarea asociației
 
 
22.1. Conducerea şi administrarea asociației se realizează de următoarele organe: 
A)
Adunarea Generală a Asociaţilor 
B)
Biroul Permanent 
C)
Consiliul Director 
D)
Directorul Executiv. 
 
Art. 23. Adunarea Generală a Asociaţilor
 
 
23.1. Adunarea  Generală  a  Asociaţilor  este  organul  suprem  de  conducere  şi  este  format  din 
totalitatea membrilor cu drept de vot ai asociației. 
 
23.2. Adunarea Generală are următoarele atribuții: 
A)
adoptarea  actului  constitutiv,  adoptarea  şi  modificarea  statutului  asociației  (cu 
excepţia cazului în care este folosit dreptul de veto al membrilor fondatori) 
B)
stabilirea strategiilor şi obiectivelor generale ale asociației 
C)
alegerea şi revocarea membrilor Biroului Permanent, o dată la patru ani 
24 

D)
aprobarea  raportului  anual  al  Consiliului  Director,  a bilanțului  şi a  bugetului de 
venituri şi cheltuieli ale asociației 
E)
aprobarea  programului  de  activitate  al  asociației  şi  regulamentului  intern  de 
funcționare al acesteia 
F)
aprobarea  cuantumului  contribuției  şi  cotizațiilor  minime  ale  membrilor 
asociației 
G)
aprobarea  excluderii  din  asociație  a  membrilor care  comit  abateri  de  la statut  şi 
disciplina financiară 
H)
analizarea şi aprobarea activității Consiliului Director şi a Directorului Executiv 
I)
aprobarea înființării de filiale propuse de Consiliul Director 
J)
aprobarea  asocierii  şi/sau  afilierea  la  organisme  ori  programe  similare, din  țară 
sau   străinătate,  dacă  acestea  corespund  scopului  asociației  şi  aprobarea  desprinderii  ori  întreruperii 
legăturilor cu organisme a căror activitate duce la lezarea intereselor asociației 
K)
adoptarea oricăror  alte  hotărâri care,  conform statutului şi legilor în vigoare, sunt 
de competența exclusivă a Adunării Generale 
 
Art. 24. Convocarea Adunării Generale
 
 
24.1. Adunarea  Generală  se  convoacă  în  şedințe  ordinare  fizice,  cel  puțin   o  dată  pe  an,  la 
începutul  acestuia, până la finele lunii ianuarie şi în şedinţe online cel puţin trimestrial.  Pentru evenimente 
şi  ocazii  deosebite,  Adunarea  Generală  poate  fi  convocată şi  extraordinar, atât fizic cât şi online,  ori  de 
câte ori este nevoie, îndeplinindu­se anumite condiţii. 
 
24.2. A) Adunarea Generală extraordinară fizică poate fi convocată în următoarele situații: 
a1)
la iniţiatăva Preşedintelui asociaţiei, ori de câte ori este nevoie dar nu mai 
mult de 3 ori pe an 
a2)
la  iniţiativa  Vicepreşedintelui  şi  a  Secretarului  General,  ori  de  câte  ori 
este nevoie dar nu mai mult de 3 ori pe an 
a3)
la iniţiativa Directorului  Executiv, ori  de  câte ori este nevoie dar nu mai 
mult de 3 ori pe an 
B)
Adunarea  Generală  extraordinară  online  poate  fi  convocată  în  următoarele 
situații: 
b1)
ori  de  câte  ori  este  nevoie,  la iniţiativa  oricărui reprezentant  al Biroului 
Permanent, respectiv Preşedintele asociaţiei, Vicepreşedintele sau Secretarul Genaral 
b2)
ori  de  câte  ori  este  nevoie,  la  iniţiativa  Consiliului  Director  sau  a 
Directorului Executiv 
b3)
la iniţiativa oricărui  membru fondator,  dacă  mai  are susţinerea a încă cel 
puţin 2 membri fondatori 
b4)
la iniţiativa oricărui membru cu drepturi depline, dacă are susţinerea a cel 
puţin 10% din numărul membrilor cu drepturi depline sau a cel puţin 3 membri fondatori 
b5)
la iniţiativa oricărui  membru aderant  dacă are susţinerea  a cel puţin 33% 
din numărul membrilor aderanţi sau a cel puţin 10% din numărul mebrilor cu drepturi depline 
25 

b6)

la  iniţiativa  oricărui  membru  de onoare,  fără  susţinerea nimănui,  dar  nu 

mai mult de 3 ori pe an 
b7)
la iniţiativa oricărui membru susţinător, dacă are susşinerea unui membru 
de onoare sau  a 3 membri fondatori  sau a  10%  din numărul membrilor cu drepturi depline sau a 33% din 
numărul membrilor aderanţi 
 
24.3. A)
Adunarea Generală în şedinţă fizică este legal constituită când la şedință participă 
majoritatea  simplă  a   membrilor.  În  cazul  în  care  Adunarea  Generală  nu  întruneşte  numărul  statutar  de 
participanți,  ea  se reconvoacă, dar nu  mai  devreme de 24  de  ore sau  se reconvoacă  sub formă de şedinţă 
online. 
B)
Adunarea generală în şedinţă  online este legal constituită dacă la vot participă cel 
puţin 66% din numărul membrilor cu drepturi depline (cu  excepţia mebrilor fondatori  pentru care votul nu 
este obligatoriu). În caz  contrar ea se reconvoacă după  aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru membrii 
cu drepturi depline care nu au votat. 
 
24.4. Convocarea Adunării Generale, cu precizarea ordinii de zi, se va face: 
A)
în  cazul  şedinţei fizice  ordinare, cu cel puţin 10 zile înainte de  data fixată pentru 
desfăşurarea  acesteia,  concomitent  prin  toate  mijloacele  (mesaj  telefonic,  telefon,  email  şi   mesaj  pe  
Facebook).  Convocatorul  va  cuprinde  data şi locul Adunării Generale,  ordinea de zi a acesteia, precum şi 
noua dată de ținere a Adunării Generale în situația în care prima nu s-ar putea ține. 
B)
în  cazul  şedinţei  fizice  extraordinare,  cu  cel  puţin  3  zile  înainte  de  data  fixată 
pentru  desfăşurarea acesteia, concomitent prin toate mijloacele (mesaj telefonic, telefon, email şi mesaj pe 
Facebook).  Convocatorul  va  cuprinde  data şi locul Adunării Generale,  ordinea de zi a acesteia, precum şi 
noua dată de ținere a Adunării Generale în situația în care prima nu s-ar putea ține. 
C)
în  cazul  şedinţei online  ordinare, cu cel puţin 7  zile  înainte  de  data fixată pentru 
desfăşurarea  acesteia,  concomitent  prin  toate  mijloacele  (mesaj  telefonic,  telefon,  email  şi   mesaj  pe  
Facebook).   Convocatorul  va  cuprinde  data  Adunării  Generale,  ordinea  de  zi a  acesteia,  precum  şi noua 
dată de ținere a Adunării Generale în situația în care prima nu s-ar putea ține. 
D)
în  cazul  şedinţei online  extraordinare, cu cel puţin 48 de ore înainte de data fixată 
pentru  desfăşurarea acesteia, concomitent prin toate mijloacele (mesaj telefonic, telefon, email şi mesaj pe 
Facebook).   Convocatorul  va  cuprinde  data  Adunării  Generale,  ordinea  de  zi a  acesteia,  precum  şi noua 
dată de ținere a Adunării Generale în situația în care prima nu s-ar putea ține. 
 
24.5. La  stabilirea  existenței  cvorumului  se  va  considera  ca  număr  de  referință  numărul  de 
membri care nu sunt excluşi pe perioada temporară conform aplicării de sancţiuni disciplinare. 
 
24.6. Formalitățile  de  convocare pică  în sarcina unui  colectiv  desemnat de Consiliul  Director, 
iar în cazul nedesemnării unui astfel de colectiv, în sarcina Secretarului General al asociației. 
 
24.7. Lucrările  Adunării  Generale  sunt  conduse  de  Preşedinte  ori,  în  lipsa  sau  la  voinţa 
acestuia,  de  de   Vicepreşedinte  sau  Secretarul  General,  care va putea  desemna şi  persoana  ori colectivul 
însărcinat cu redactarea procesului verbal privind desfăşurarea lucrărilor. 
 
26 

24.8.

Votul în cadrul şedinţelor online se va face conform următoarei proceduri: 
A)
fiecare membru cu  drept de  vot  va avea o  adresă specială de email personalizată  
alocată în cadrul site­ului asociaţiei 
B)
fiecare  şedinţă  de  vot  va  dura  cel  puţin  3  zile,  dar nu  mai  mult  de  7  (de  obicei 
exact  numărul  de  zile  comunicat  în  convocator). În cazul în  care toată  lumea a votat înainte de termen, 
rezultatul se poate publica, dar contestaţiile se fac în termen de la data încheierii stabilită. 
C)
dreptul  la replică sau  argumentări  va  fi stabilit în  convocator,  va fi de minim 24 
de  ore   iar  argumentările  vor  fi  aduse  la  o  adresă  specială  a  secretariatului,  la  care vor  avea  acces doar 
membrii  Biroului   Permanent, urmând a  fi sintetizate  toate argumentările  şi  retrimise  fiecărui membru în 
parte, printr­un singur email oficial 
D)
votul  fiecărui  membru  va   fi  trimis pe  adresa secretariatului, o singură  dată,  fără 
posibilitate de revenire. Dacă un membru trimite două voturi, se va considera valabil primul. 
 
24.9. Votul  poate  fi  delegat  prin  procură  unui  alt  membru,  cerută  şi   dovedită  prin  adresa 
specifică  de  email  folosită  şi  la votul electronic.  În  acest caz, membrul delegat  va lua decizii valabile  şi 
pentru  membrul  delegatar.  Membrii  delegatari  se  consideră  prezenți  pentru  realizarea  cvorumului.  Un 
membru  nu  poate  să  aibă  mai  mult  de   o  delegație.  Votul în  cadrul Adunării Generale se exprimă liber, 
deschis, niciodată prin vot secret. 
 
 
Art. 25. Adunarea restrânsă a membrilor fondatori  
 
25.1. Adunarea restrânsă a  mebrilor fondatori are decitii prioritare faţă de Adunarea  Generală a 
Asociaţilor şi se poate întruni în următoarele condiţii: 
A)
dacă a fost invocat dreptul de veto al mebrilor fondatori 
B)
dacă  este  nevoie  de   a  se  lua  o  decizie  urgentă  în  folosul  asociaţiei  şi  nu există 
timpul necesar îndeplinirii condiţiilor întrunirii Adunării Generale 
C)
dacă  intervine  o  necesitate  urgentă  de  a  demite  Biroul Permanent  sau Consiliul 
Director, în urma unor greşeli grave de administrare sau afectarea imaginei asociaţiei 
D)
dacă intervine o oportunitate urgentă care poate aduce beneficii asociaţiei 
E)
dacă este nevoie de  a se lua decizia de a adopta un membru  cu drepturi depline în 
regim  de  urgenţă  (fără  a  mai  aştepta  2  ani  de  zile)  în  condiţii  speciale  de  beneficii  materiale  sau  de 
imagine de care asociaţia ar putea beneficia 
 
25.2. Deciziile  adunării  restrânse  a  membrilor  fondatori se  iau  şi cu prezenţa  reprezentantului 
membrilor cu drepturi depline  în cadrul întâlnirilor restrânse ale mebrilor fondatori şi prin întrunirea a cel 
puţin 66% din numărul membrilor prezenţi. 
 
25.3. Adunarea restrânsă a  membrilor  fondatori  se poate face de asemenea în şedinţă fizică sau 
în şedinţă online, după acelaşi model ca Adunarea Generală a Asociaţilor. 
 
Art. 26. Biroul Permanent
 
 
27 

26.1. Biroul Permanent este structura internă de conducere cu rol decizional şi este constituit 
 dintr­un număr de 3 persoane, stabilit de Adunarea Generală, ce ocupă următoarele funcții: 
A)
Preşedintele Asociaţiei 
B)
Vicepreşedintele Asociaţiei 
C)
Secretarul General al Asociaţiei 
 
26.2. Preşedintele  şi  Vicepreşedintele Biroului Permanent  sunt aleşi pe  o perioadă  de  4  ani  în 
ordinea voturilor  obţinute  şi sunt  reeligibili.  Secretarul  General este numit pentru  un mandat  de 4  ani  de 
către Preşedinte. 
 
26.3. Primul  mandat  al  Biroului  Permanent  este  hotărât  prin  prezentul  statut,  prin  acordul 
unanim al membrilor fondatori, şi va avea următoatea componenţă: 
A)
DAN Liviu, Preşedinte 
B)
MATEI Laurenţiu, Vicepreşedinte 
C)
MOVILEANU Constantin Aurelian, Secretar General 
 
26.4. Biroul Permanent are următoarele atribuţii principale: 
A)
conduce şedinţele Adunării Generale; 
B)
supraveghează punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale 
C)
poate propune Adunării Generale excluderea unor membri 
D)
supraveghează buna administrare şi integritatea patrimoniului asociaţiei 
E)
stabileşte   organigrama  Consiliului  Director  şi  adoptă  regulamentul  propriu  de 
funcţionare al acestuia 
F)
numeşte  Directorul  Executiv  (care  poate  fi  chiar  unul  dintre  mebrii  Biroului 
Permanent) şi poate propune membri pentru Consiliul Director 
G)
aprobă  planul   de  acţiune  anual  şi  trimestrial  al  Consiliului  Director  şi  propune 
spre aprobare proiectul de buget de venituri şi cheltuieli 
H)
aprobă raportul de activitate anual şi trimestrial al Consiliului Director 
I)
ratifică  contractele  încheiate  de  Consiliul  Director  în  care  sunt  angajate  bunuri 
imobile din patrimoniul asociaţiei 
K)
decide  asupra  afilierii la  structuri neguvernamentale interne sau internaţionale cu 
obiective comune 
 
Art. 27. Preşedintele Asociaţiei
 
 
27.1. Conducerea Biroului Permanent  se realizează  de către Preşedinte. Preşedintele reprezintă  
de drept asociația în toate actele cu caracter civil, față de autorități şi în justiție. 
 
27.2. Preşedintele  răspunde   de  gestiunea  şi  coordonarea  activității  operative  a  asociației,  de 
respectarea legilor statului român şi hotărârilor Adunării Generale. 
 

28 

27.3. În  lipsa  Preşedintelui,  atribuțiile  sale  sunt  preluate  de  Vicepreşedinte. Când lipsesc atât 
Preşedintele,  cât  şi  Vicepreşedintele,  atribuțiile  revin  Secretarului  General sau unuia din membri, delegat 
de Preşedinte. 
 
27.4. Toate  operațiunile  financiare  derulate  de  asociație  vor  fi  semnate  de  Preşedinte  sau  de 
persoanele expres împuternicite de acesta. 
 
27.5. Președintele  angajează  Directorul  Executiv  şi  este  supervizorul   acestuia.  Preşedintele 
poate să fie chiar el Directorul Executiv. 
 
27.6. În  cazul  în  care nu există un  Director  Executiv angajat, atunci atribuțiile operaționale  ale 
asociației sunt îndeplinite de către Preşedinte. 
 
27.7.  Poate demite Directorul Executiv în  cazul  în care  acesta nu îşi  îndeplineşte  mandatul cu 
eficienţă şi corectirudine. 
 
 
Art. 28. Vicepreşedintele Asociaţiei  
 
28.1. Vicepreşedintele are următoarele atribuții: 
A)
îl ajută pe Preşedinte în îndeplinirea atribuțiilor acestuia 
B)
înlocuieşte Preşedintele în atribuțiile lui când acesta lipseşte 
C)
are  drept  permanent  de  administrare  a  operaţiunilor  financiare  în  lipsa 
Preşedintelui, fără a avea nevoie de împuternicire 
D)
poate iniţia o  procedură de demitere a preşedintelui, dacă demonstrează că acesta 
nu conduce  asociaţia în spiritul scopului şi prezentului statut, prin întrunirea unui vot de 75%  din prezenţa 
membrilor fondatori, dar nu mai mult de 3 ori pe an 
 
Art. 29. Secretarul General al asociaţiei
 
 
29.1. Secretarul are următoarele atribuții 
A)
urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director 
B)
elaborează materialele pentru şedințele Adunării Generale 
C)
îndeplineşte  formalitățile  necesare  pentru  sistemul  de publicitate şi  convocare a 
Adunării Generale 
D)
se îngrijeşte de ținerea tuturor documentelor, registrelor şi evidențelor asociației 
E)
face rezumatul şedinţelor şi informează membrii cu privire la deciziile adoptate 
F)
ţine baza de date a mebrilor 
G)
se  îngrijeşte de o bună comunicare cu mebrii asociaţiei şi de păstrarea unui climat 
proprice bunului mers al asociaţiei 
H)
convoacă Adunarile Generale dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare 
I)
ţinerea  evidenţei  tuturor  contribuţiilor  financiare  şi  în  mucă  neplătită  (sau 
voluntariat)  a  tuturor  membrilor  în  cadrul  unui  sistem  meritocratic,  pe  baza  căruia  se  va  stabili  un 
29 

clasament procentual  folosit pentru  a stabili criteriul contribuţiei materiale  a fiecărui membru pentru a se 
stabili gradul de prioritate a membrilor la accederea în funcţii plătite 
J)
cunoaşterea  temeinică  a  statutului  şi  informarea  corectă   a  oricărui  mai  puţin  avizat  cu 
privire la orice nelămurire  privitoare  la reglementările statutare, precum şi asigurarea respectării acestuia 
în cadrul oricărei şedinţe 
 
Art. 30. Consiliul Director
 
 
30.1. Consiliul Director este structura internă cu rol executiv şi este constituit din: 
A)
Director Executiv 
B)
Directori  şi  şefi  de  departamente  din  cadrul  asociaţiei  sau  alte  persoane  cu 
atribuții executive, după caz, conform Organigramei. 
 
30.2. Consiliul Director are următoarele atribuţii principale: 
A)
pune  în  aplicare  hotărârile  Adunării   Generale  şi  deciziile  generale  ale   Biroului 
Permanent 
B)
pune  în  aplicare  procedurile  de  desfășurare  a activității  economico­financiare  şi 
de administrare a patrimoniului asociaţiei 
C)
propune  Biroului  Permanent  spre aprobare  planul anual şi  trimestrial de  acţiune 
propriu şi întocmeşte proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al asociaţiei 
D)
propune spre  aprobare raportul anual şi trimestrial de activitate propriu  şi bilanţul 
contabil anual al asociaţiei 
E)
stabileşte statul de funcţiuni al personalului salarizat 
F)
stabileşte   raporturi  ale  asociaţiei  cu  terții  în  limitele  de  competenţă  stabilite  de  
Biroul Permanent 
G)
elaborează şi  organizează  programe  și  activităţi de  tineret proprii ale CTR sau în 
colaborare cu terți 
H)
decide  cu  privire  la  orice  problemă  de  interes  curent  privind  organizarea 
activității asociației 
I)
defineşte, orientează şi controlează strategia generală 
J)
cooptează  şi  întreține  legături  cu  sponsori  şi  asociații  similare  din  țară  şi 
străinătate prin întocmirea protocolului de colaborare 
K)
întocmeşte  Regulamentul  Intern  de   Funcționare   şi  aprobă  planul  strângerii  de 
fonduri 
L)
decide  asupra  primirii  şi folosirii  de  subvenții, donații, sponsorizări, a gestionarii 
patrimoniului şi a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate pentru realizarea obiectivelor asociației 
M)
stabileşte taxele de participare la diferite acțiuni organizate 
N)
aprobă  structura  de  personal  salarizat,  normele  de  lucru  şi  indemnizațiile 
acestora, precum şi alte forme de retribuire 
O)
soluționează cererile de primire a noilor membri 
P)
îndeplineşte  şi  alte  atribuții,  din   sfera  atribuțiilor  Adunării  Generale,  între 
sesiunile  acesteia,  pentru  asigurarea  desfăşurării  operative  şi  în  bune   condiții  a  activității  asociației, 
urmând ca acestea să fie analizate şi validate de Adunarea Generală 
30 

Q)
ia  măsuri  şi  trasează  sarcini  pentru  întocmirea  documentelor,  registrelor  şi  alte 
forme  de  ținere  a  evidenței  activității  asociației,  patrimoniului acesteia, inventarului, mişcării  de  bunuri 
ori alte valori 
R)
se  pronunță  cu  privire  la orice probleme  ivite  în activitatea asociației  şi  sesizate 
de membri, menite să asigure realizarea obiectivelor şi scopurilor ei 
 
30.3. Consiliul  Director  se  întruneşte  lunar  sau  ori   de  câte  ori  este  nevoie.  Convocarea 
consiliului se face de către Directorul Executiv. 
 
Art. 31. Directorul executiv  
 
31.1. Directorul  Executiv  este  numit  în  funcție  de  către  Președintele  Biroului  Permanent.   În 
lipsa unei prsoane potrivite, Preşedintele se poate numi  pe sine Director Executiv pe o perioadă temporară 
sau până la expirarea mandatului. 
 
31.2. Structura  de  angajați  şi  activitățile  curente  ale  organizației  sunt  conduse  de  Directorul 
Executiv. 
 
31.3. Directorul Executiv are următoarele atribuții: 
A)
colaborează cu Preşedintele  şi  Biroul Permannt pentru elaborarea strategiilor şi  a 
planurilor de activitate pe termen scurt, mediu şi lung ale asociației 
B)
reprezintă asociația în  toate relațiile  curente cu terții, atât în civil cât şi în justiție, 
fiind delegat al Consiliului Director 
C)
pune în aplicare deciziile Consiliului Director şi răspunde de execuția bugetului 
D)
răspunde  în  fața  Consiliului  Director  de implementarea  strategiei şi a  planurilor 
de activitate 
E)
angajează şi conduce personalul plătit din organizație 
F)
exercită  orice  alte  atribuții  de  conducere  operativă  sau  care  îi  sunt  delegate  de 
Consiliului Director 
 
 
 
 
Capitolul VII. Controlul gestiunii asociației
 
 
Art. 32. Cenzorul sau comisia de cenzori
 
 
32.1. Controlul  financiar  intern  al  asociației  este  asigurat   de  un  cenzor  sau  de  o  comisie  de 
cenzori  (alcătuită dintr-un număr  impar de membri) numiți de Adunarea Generală,  cu o majoritate simplă 
de voturi, în persoana unor economişti cu o vechime în specialitate de cel puțin un an. 
32.2. Cenzorii pot participa la şedințele Consiliului Director. 
32.3. Cenzorul sau  comisia de cenzori îşi va  exercita periodic controlul,  dar  nu mai puțin de o 
dată pe an. 
31 

 
 
Capitolul VIII. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

 

 
Art. 33. Dizolvarea asociaţiei  
 
33.1. Personalitatea juridică a asociației încetează în următoarele cazuri: 
A)
prin hotărâre judecătorească 
B)
prin  hotărârea  unanimă  a  tuturor  membrilor  cu  drept  de  vot.  Dacă  un  singur 
membru cu drept de vot este dispus să continue activitatea asociaţiei pe proprie răspundere, este liber să o 
facă. 
C) 
de drept 
 
33.2. Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească în următoarele situații: 
A)
când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice 
B)
când  realizarea  scopului  este  urmărită  prin  mijloace  ilicite  sau  contrare  ordinii 
publice 
C)
când asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care a fost constituită 
D)
când asociația a devenit insolvabilă 
E)
în cazul prevăzut de Art. 14 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații 
 
33.3. Asociaţia se poate dizolva de drept prin: 
A)
imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită sau dacă în termen 
de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop 
B)
imposibilitatea  constituirii  Adunării  Generale  sau  a  Consiliului  Director  în 
conformitate  cu  statutul  Asociaţiei,  dacă  această  situaţie  durează  mai  mult  de  un  an,  de  la  data la  care 
conform statutului acestea trebuiau să se constituie 
C)
reducerea  numărului  de  asociaţi  sub  limita  fixată  de  lege, dacă  acesta  nu a  fost 
complinit timp de 3 luni 
 
33.4. Instanța  competentă  să  decidă  dizolvarea  este  judecătoria  în  circumscripția   căreia  
asociația îşi are sediul. 
 
33.5. În  cazul  dizolvării  asociației  se  va  proceda  conform  Art.  60  din  O.G.  nr.  26/2000  cu  
privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 34. Lichidarea asociaţiei  
 
34.1. În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. 
 
34.2. Lichidatorii  vor  putea  fi  persoane  fizice  sau  persoane  juridice  autorizate  în  condițiile 
legii. 
 
32 

34.3. Imediat după  intrarea lichidatorilor  în funcțiune, aceştia vor face inventarul şi vor încheia 
un bilanț care să constate situația exactă a activului şi pasivului asociației. 
 
34.4. Lichidatorii  sunt  obligați  să  primească  şi  să  păstreze  registrele   şi  orice  alte  acte  ale 
asociației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora. 
 
34.5. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. 
 
34.6. Lichidatorii  sunt obligați  să-şi  desfăşoare  activitatea  în conformitate cu prevederile O.G. 
nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
34.7. În  cazul  lichidării  asociației  se  va  proceda  conform  Art.  60  din  O.G.   nr.  26/2000  cu 
privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
34.8. În  caz de dizolvare şi lichidare, bunurile rămase  aparținând asociației  se  vor atribui unei 
organizații  de  binefacere  ce  va  fi  stabilită de  Adunarea  Generală  convocată în  acest  scop. Aceste bunuri 
nu pot fi transmise către persoane fizice.ulterioare. 
 
 
 
Capitolul IX. Dispoziţii Finale
 
 
Art. 35. Dispoziţii finale
 
 
35.1. Asociația  are  ştampilă proprie, siglă,  antet şi  alte însemne proprii. Forma şi dimensiunile 
acestora  se  stabilesc  de   către  Consiliul  Director  cu  respectarea  dispozițiilor  legale  şi  metodologiei 
corespunzătoare. 
 
35.2. Ştampila  se  păstrează  la  sediul  asociației  în  responsabilitatea  Preşedintelui,  a 
înlocuitorului acestuia sau a Secretarului Genaral. 
 
35.3. Corespondența  şi  actele  emanând  de  la  asociație  vor  avea  un  antet  care  cuprinde 
denumirea asociației, sediul, numărul de cont bancar, banca şi sigla. 
 
35.4. În  funcție  de  posibilitățile  şi  nevoile  desfăşurării  activității specifice,  asociația va  putea 
avea  personal  operativ   angajat  sau  prestator de  servicii cu  contracte  civile,  în condițiile  şi limitele ce se 
vor stabili de Consiliul Director şi cu respectarea legislației în vigoare. 
 
35.5. Potrivit resurselor şi  nevoilor financiare, asociația va putea dobândi şi folosi,  în condițiile 
legii, bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului şi obiectului de activitate. 
 

33 

35.6. În  funcție  de  necesități,  asociația  ar  putea  angaja  cheltuieli de colaborare cu  terțe  firme 
sau   persoane,  din  țară  sau   străinătate  sau  instituții  specializate,  pentru  realizarea   unor  activități  ori 
operațiuni specifice, pentru care nu dispune de personal sau logistică. 
 
35.7. Prevederile  prezentului  statut  se  completează  cu  dispozițiile  legale  care  reglementează 
înființarea şi organizarea asociațiilor. 
 
35.8. Asociația  poate să  înființeze filiale în alte localități din țară şi din străinătate. Asociația se 
poate  afilia  la  alte  asociații  de  profil  din   țară   sau  din  străinătate,  cu  condiția  respectării  scopului  şi 
obiectivelor sale, aşa cum au fost stabilite în prezentul statut. 
 
35.9. Asociația  îşi  va  desfăşura  activitatea  în  orice  localitate  din  România  şi  din  străinătate, 
respectând reglementările Statului Român şi ale statelor şi teritoriilor în care activează. 
 
 
 
Capitolul X. Semnăturile Membrilor Fondatori
 
 
Prezentul  Statut   al  ​
Asociaţiei   de  Tineret  "ARENA"  a  fost  redactat  în  7  (șapte)  exemplare 
originale şi a fost semnat de membrii fondatori astăzi, ….. .10.2015. 
 
Membrii fondatori: 
 
DAN Liviu  , CNP   ………………………...: 
 
 
Semnătura: ......................................................... 
 
MOVILEANU Constantin Aurelian  , CNP   ………………………...: 
 
 Semnătura: ......................................................... 
 
SORESCU Ionuţ Dragoş  , CNP   ………………………...: 
 
 
 
  Semnătura: ......................................................... 
 
NICA Vladimir  , CNP   ………………………...: 
 
 
 
Semnătura: ......................................................... 
 
NEACŞU Oana Alexandra  , CNP   ………………………...:   
 
 
Semnătura: ......................................................... 
 
34 

UŢĂ Laura Elena  , CNP   ………………………...: 
 
 
Semnătura: ......................................................... 
 
MATEI Laurenţiu  , CNP   ………………………...: 
 
 
Semnătura: ......................................................... 
 
 
 
 
 

35