You are on page 1of 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

7
6
6
x
x

HOTRREA
privind aprobarea numrului maxim de posturi pentru asistenii personali, precum i a numrului de
indemnizaii acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2016
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.11.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nr.9188/18.11.2015 prezentat de doamna Copil PaulaGianina, inspector I principal n cadrul Compartimentului Asisten Social al Primriei Comunei
Periam prin care se solicit aprobarea numrului maxim de posturi pentru asistenii personali, precum i
a indemnizaiilor pentru persoanele cu handicap grav care se vor acorda pentru anul 2016;
- prevederile art.2 i ale art.6 din H.G.nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condiiile de ncadrare, drepturile i obligaiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.39-40 i urmtoarele din Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului Local Periam;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul art.36 alin.2 lit.a i d, art.36 alin.3 lit. b, art.36 alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.1 i art.115
alin.1 litera b din Legea 215/2001, privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Pentru anul 2016, se aprob numrul maxim de posturi pentru asistenii personali, precum
i numrul de indemnizaii care se vor acorda persoanelor cu handicap grav, dup cum urmeaz:
- un numr de 50 de posturi pentru asistenii personali ai persoanelor cu handicap grav,
posturi prevzute distinct la nivelul Primriei Comunei Periam;
- un numr de 25 indemnizaii acordate persoanelor cu handicap grav (sau dup caz,
prinilor sau reprezentanilor legali ai copilului cu handicap grav ori reprezentantului legal
al adultului cu handicap grav).

Art.2. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul primar Dumitra


Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe, precum i Compartimentul Asisten
social din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Asisten social din cadrul primriei;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

AVRAM IOAN-MIRCEA

______________________

Nr. 99 din 26.11.2015

BRON DACIANA