You are on page 1of 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local:
Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

7
6
6
x
x

HOTRREA
privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2016

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.11.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.9264/19.11.2015 ntocmit de
domnul Bobu Aurel, referent I cultural n cadrul Primriei Comunei Periam i avizat de domnul
Dumitra Cornel, primarul Comunei Periam, prin care propune Consiliului Local Periam adoptarea unei
hotrri privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2016;
- Agenda cultural-sportiv a Comunei Periam privind principalele manifestri cultural - artistice
i sportive pentru anul 2016 nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.9207/18.11.2015;
- prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind nfiinarea, organizarea i desfurarea activitii
aezmintelor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.51/1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor,
proiectelor i aciunilor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.2/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului
nr.51/1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor i proiectelor culturale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a, pct.4 i pct.6, ale art.45 alin.1 i ale art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

H O T R T E :
Art.1. Se aprob Agenda Cultural-Sportiv a Comunei Periam privind principalele
manifestri cultural - artistice i sportive pentru anul 2016, conform Anexei nr.1, care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz primarul Comunei
Periam i domnul Bobu Aurel, referent I cultural n cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
1

Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a


aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
Primarului Comunei Periam;
Consiliului Local Periam;
Domnului Bobu Aurel, referent cultural;
Consiliului Judeean Timi;
La dosarul edinei;
Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? AVRAM IOAN-MIRCEA

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr. 102 din 26.11.2015