ก

 ก 
Photoshop 

  

ก 
ก 
Adobe Photoshop 7.0

1 

 
ก  (Work Area) 

) )*+ , (Toolbox)
ก 234 Palettes
ก 6789:; (Open)
ก >4 9:;2? + (New)
ก BCก4) B9:; (Save)
ก ก ?8 )Gก49GH*กG*+ (Selection)
ก 234 Foreground GH Background Color
ก 234 Type Tool
ก 234 Layer
ก  U8234 Filter

2
3
7
12
13
14
16
20
20
22
24

ก 234 Layer Style

27

ก 6 6+ ) 6 (Transform)
ก 6B
+
Y >Y+ /
Y
38 (Brightness/Contrast)

28
28

ก 6B 8)3 

29

ก *8ก)B) 6 (Crop)

30

2

Adobe Photoshop 7.0 "#
Adobe Photoshop 7.0 6]U6Gก
) Y*);YBY 
) )> ?B*กG*+ 
6H>  > )ก  H8B *^ > ?Bก))กGBB )) 3* 4)ก >4 >
; ก :7ก
U888+ 2 34BY_BGH > ;

$%&'()ก '*+& (Work Area)
Work Area ?)ก  )U6Gก Adobe Photoshop `H6Hก)B84Y 
) )> ?B
ก *กG*+9:; *+ , 8
1. Menu bar 
)>+YG>83) *+ , )U6Gก
2. Toolbox 
)>+Y))b6กc;* + , 2342ก >4 3 ?)*กG*+ 
3. Tool options bar 
)>+Yก ?8
bc> B* ))b6กc;)ก` ก Toolbox
4. Palettes 
)>+Y234*Y`>)BGHก ?8
bc> B* * + , 2?4กB 6 
5. Status bar 
)>+YG>8 H)8*+ , )3  3+ 8) b ) 6  8 
)9:; 
GH ก 234 ))b6กc;)ก` ก Toolbox

Menu bar
Tool options bar

Toolbox

Work area
Status bar

Palettes

3

2 )+3+4 (Toolbox)

89283: 6be Toolbar  
)? > ? _ก, ) +8 4 + Y )ก86b e > ? 8ก+ Y
U6Gก `HG>8 
) )), ))ก 3+

4
Tool '()&&
;

Marquee Tool 
6]ก )กGBB
>? ff4 , Yก ,
GhY 8 1 กi>; ?)

) ; 1 กi>;

Move Tool
234))>+Y)ก
?)9Y4) Layer GH
Guide *+ ,

Lasso Tool
`H234)>4 Selection
GBB) >H, GBB
Polygonal (* `b8 
 ก)
GH Magnetic (8C4 ? 
)B 6 )

Magic Wand Tool
234)กB Yc > 
8Yก

Crop Tool
Slice Tool
2342ก )กB >+Y) 2342ก >4 Slice 
6 

Slice Selection Tool
234)ก Slice 
bc>4 
C

Healing Brush Tool
2342ก HB > )
i+) Gi 6 2?4> B c;
GBB

Patch Tool
Brush Tool
234k H2B Yc )ก 2342ก Y 8>4 Brush
9Y4+ )2?4ก 8
Y *+ ,
> B c;) 6 U8234 
Y8 ?)234>+Y)ก
2 6]*4kBB

Pencil Tool
2342ก Y 8>4 )B
38`

Clone Stamp Tool
234ก_)66lm 6U8) n 
6 *4kBB

5

Pattern Stamp Tool
234)Y 8 6U8234
B >+Y) 6 ) + 
6]*4kBB

History Brush Tool
234กB 
6 8 ` ก
State ?) Snapshot ) 
68Yก

Art History Brush Tool
2342ก Y 8 6 ` ก State
?) Snapshot ) 6
U8) n 6GBB)
Stoke >9*;? ก? 
3+Y2?4>9*; ) 8 *+ 
))ก96

Eraser Tool
234B 6 ?)B
B >+Y) กi>;GH 
ก ก_B>+Y*+ , 6]
State *+ , 2 History
Palette

Magic Eraser Tool
234B 6 B Yc > 
8Yก2?4ก 6]
U6+2> (Transparent) U8
ก 
ก 
8Y

Background Eraser Tool
234B B >+Y2?4
ก 6]U6+2>U8
ก ก >;

Gradient Tools
234)9+>H?Y+ >? ,
> 2GBB*+ , Straightline, Radial, Angle,
Reflected GH Diamond

Paint Bucket Tool
2342ก * > Fill 2
B Yc6]>8Yก84Y
>) Foreground

Blur Tool
2342ก 6B)B 6 
2?48 B)

Sharpen Tool
2342ก 6B)B) 
6 2?4 
Y
38  
C

Smudge Tool
2342ก 8C 
4 กB
ก 234 Yh กB  2?4 
? )กB )6sm)

Dodge Tool
234 
Y >Y+ G>2
>+Y*+ , ) 6 

6

Burn Tool
2348
Y >Y+ 2?4 
6 8 8

Sponge Tool
2346>2>+Y*+ , 
) 6 U8ก 6B
+

Y 4 >

Path Selection Tool
Type Tool
234))ก Shape ?)
2342ก >4 *Y?>)
Path )G>8 Anchor
B 6 
Paint, Direction Line GH
Direction Paint

Type Mask Tool
234>4 Selection 6] 
6+ *Y?>)

Pen Tools
2342ก ก>4 Path iC
> h88U
4* 6 
984

Custom Shape Tool
234)ก 6 )ก 
6  6+ k H
` ก Custom Shape List

Animations Tool
234Ut* ?)GB>
96กB 6 984

Hand Tool
234) ) +2
?4 *+ 8Yก

Zoom Tool
2342ก GH+)>+Y
ก G>8 B?4 `)

Eyedropper Tool
Measure Tool
2342ก 8 8>` ก 6 234Y8HH?+ , * G?+ 
)2346]*4GBB)>กB GH b )n H?Y+  
3 ),

7

ก
+& Palettes
Palettes 
) Dialog 234*Y`>)BGHก ?8
bc> B* * + , ) 6 3+ Palette )
Navigator GH Info, Palette ) Color, Swatches 6]*4
Palette *+ , `Hh ก`86]กb+ , > ?Bก i+)?)G>8 Palettes 2?4 
ก 
>
Window ` ก)ก Palette *4)ก i+)?)G>8 Palette 28h ก678234 ) +`H 
)? h ก
?4 Palette

8
Navigator Palette
Navigator Palette 6] Palette 234> ?B6 8 b ) `) *
Y 
? H> 6Hก)B84Y>+Y*+ , 8

Proxy Preview
*Y6);i_*;) 
Zoom Out

Zoom In

Zoom Slider
1. Proxy Preview Area 
)>+YG>8hC 8) 23  ก)B>? hC 8)
3  ? กก)B) Proxy Preview ) + >b8) G>8Y+  8)8กB3 
2. *Y6);i_*;) 
)>+Y234ก ?8 8 b )) iC) +2 6GBB) 
6);i_*; U8
+ ) 8 ` `H+ กB 100 6);i_*;
3. Zoom Out & Zoom In 
)>+Y234ก ?8 8 b )) 6Hก)B84Y>+Y234ก ?8
3 >+Y 
)
3.1 Zoom Out 
)>+Y) +84 i4 >b8 234> ?B+) 8 b )) 2?4_ก
3.2 Zoom In 
)>+Y) +8 4 i4 >b8 234> ?B 8 b )) 2?42?x+C
3.3 Zoom Slider 
)>+Y6]GhB) ? ก) 84 i4 `H+) 8 b )) 2?4 
_ก G*+? ก) Y `H 8 b )) 2?42?x+C
Color Palette
Color Palette 
) Palette ?4 6]` > iC Mode >6 กy2 `H6]กzcH
ก f> 2 Mode RGB >+Y6Hก)B*+ , 8
1. Set foreground color 
)>+YG>8>) foreground
2. Set background color 
)>+YG>8>) background
3. RGB slider 
)>+Y234ก ?8
+ )ก f> >2 Mode RGB iC> h))
6B
+ >984` กGhB slide ?)HBb6]*Y (0-255)
4. Sample color 
)>+Y> ?Bก ?8
+ >2กzcH`b+ )ก>
Set foreground color
Set background color

RGB slider

Sample color

9
Swatches Palette
Swatches Palette 
) Palette ?4 > ?Bก_B>?ก,  234 > h)ก 
234984GHh4 ? กY+
bc >*4)ก 2346]6H` > hBCก>9Y42 Palette 984
ก BCก>*4)ก 9Y4 Swatches Palette > h 984U8)ก>*4)ก ` ก 

ก >;6be BCก>2? + Swatches Palette `H> hBCก>*4)ก 984

>?ก, 2346]6H` 

B> ) +
BCก>2? +
Styles Palette
Styles Palette 
) Palette 9Y4> ?Bก_BY8 )+ Y8_Y > h)กY8 
` ก Palette 962342 `H 2?4 
c
b Y 89Y4696* Y8 )ก9Y4 GH
> h>4 Y8 2?4C )98484Y
ก 234 > h 984U8)ก Layer *4)ก `H Style G4Y 
ก)ก Style
B Styles Palette ` ก Layer `H6* Style , 

Y8 *+ ,

Clear Style
New Style
Delete Style

10
History Palette
History Palette 6] Palette G>8*)Y ก *+ , 234  กB9:; * 8B
U8> h4)กB96ก  *+ , 2 8B3GHก ก984 6Hก)B84Y>+Y*+ , 8
1. >+Y234ก ?84) )ก 234 History Brush Tool
2. 6] G>8 H)8) * 8B
3. History State 6] 8B*)Y ก *+ , 984กH 96
4. History State Slider 
)>+Y3Y+ cH) + 8B28
5. New Document 
)>+Y2 34>4 กH8 z ก 2? + U8 
8)ก ` ก 8B3) +
6. New Snapshot 
)>+Y234>4 Snapshot 2? +
7. Trash Button 
)>+Y234B*)ก  กB9:; 2 8B)ก) +))ก

2 1
3
4
5

6 7

Layer Palette
Layer Palette 6] Palette ก_B3 ?) ? 8 กY+ Layer iC`H 8B
ก+)? 2?4ก 8
Y >H8Yก2ก `8ก Gก49U89 +ก 8fกHBกB3 ?) ) , U8
`HGก49k H3 ?) 2 Layer )ก+ >+Y6Hก)B) Layer Palette 8
1. Indicates Layer Visibility 
)>+Yก ?8ก G>8f) Layer ? ก >xกzc; 6*
G>8Y+ ) 2+ Layer 8ก+ Yh กG>8B Work Area ? ก9 + G>8Y+ Layer h กi+)
?)9 +G>8f
2. Indicates if Layer is Linked 
)>+YG>8Y+ Layer 28ก h ก  Layer `H 
>xกzc; 6 +ก )ก` ก > hก ?82?4 Layer ))* G?+* Layer ก 
 ) +984U8ก 
ก2?4 Layer )66]>xกzc; 6Ui+
3. Add a Layer Style 
)>+Y2342>+ Effect 3+ G> *+ , 2?4กB 2 Layer
4. Add a mask 
)>+Y234 Mask ?) 1 Layer i4)B Layer ก  ) + U8 2
`Hh)6] Layer 8Yก

11
5. Create a new set 
)>+Y2 34>4 Folder > ?Bก_B Layer *+ , 4 84Yก
6. Create new fill or adjustment layer 
)>+Y2346B
+ >
Y
38 G>GH
Y >Y+ 2
GBB*+ , ) 2 Layer
7. Create a new layer 
)>+Y234>4 Layer 2? +
8. Delete layer 
)>+Y2 34B Layer
9. Layer Thumbnail 
)>+YG>8Y+ Layer  28) +
10. Lock 
)>+Y234 Lock 2 6GBB*+ ,
11. Opacity 
)>+Y234 2?4 Layer U6+2>
12. Fill 
)>+Y234 2?4 Fill 2 Layer U6+2>

11
12

10
2
1

9

3
89283::

4

5 6

7 8

GhB> G>8Y+ ก  กB Layer 2
ก `8 8B Layer > h 984U8 >; 

4 9Y4 Layer G4Y ก96
* G?+* 4)ก ?)234 
> Layer -> Arrange
• Bring to Front 
) >+ Layer 96* G?+B>b8)bก Layer
• Bring Forward 
) >+ Layer C96* G?+B 1 
• Send Backward 
) >+ Layer 96* G?++ 1 
• Send to Back 
) >+ Layer 96* G?++ >b8)bก Layer G*+กY4
Background Layer

12

ก 2Z[#\]^_$ (Open)
1. 
ก 
 > File GhB Menu bar ` ก)ก 
> Open

2. `H6 กy Dialog G>8 3)9:;*+ , 8 ))ก9:;*4)ก 678 234 

3. 
ก)ก9:;*4)ก 678234 ` ก 
ก6b e Open

13

ก +#\]^
8 (New)
1. 
ก 
 > File GhB Menu bar ` ก)ก 
> New

2. `H6 กy Dialog > ?Bก ?8
bc> B** + , )9:; 8

-

-

-

Name 
) 3))3 
Image Size 
) 8 8 6 HBb9Y4 2.25M GH2>+*Y 8
Y กY4 
GH
Y Y > h)ก6 ?+Y984 3+ 6` ก?+Y) cm 6]
pixels 6]*4 GH> h)ก 8` ก Preset Size * 9Y42?4G4Y984 
3+h4 *4)ก 8 640 x 480 pixel 6]*4
Resolution 
)
Y H)8) U82>+*Y 
+
Y H)8) 
3+ Y_B?) 6G>8B
) Y*);+ กB 72 pixels/inch > ; 
+ กB 150-200 pixels/inch
Mode 
) U? 8>) iC 6Hก)B9684Y U? 8> Bitmap, Grayscale,
RGB Color, CMYK Color, Lab Color

14
-

Contents 
) >?) 8
• White ก ?82?4>?6]> Y
• Background ก ?82?4>?6]>8YกB Background
• Transparent 9 + ?
3. ?` กก ?8
bc> B** + , 2?4 
ก6be OK )>4 9:;

ก &'aกb ]]+&#\]^ (Save)
?` ก*กG*+9:; B4) `H*4)ก_BBCก4) B9:; (Save) > ?Bก ก234 
2 
*+)96 U6Gก ก BCก4) B9:; (Save) ) + 3 กzcH 
)
- Save BCก9:;2 6GBB (Format) 6ก* iC`H) 2+ 6GBB (Format) ) PSD
- Save As BCก9:;2 6GBB (Format) ) , 984 3+ JPEG, BMP, GIF 6]*4
- Save for Web BCก9:;2 6GBB (Format) > ?Bก 234 BY_B 3+ 9:;
Html GH9:; 6 JPEG, GIF, PGN 6]*4
26]G>8ก 234 ) Save GH Save As
1. 
ก 
 > File GhB Menu bar ` ก)ก 
> Save ?) Save As

2. `H6 กy Dialog > ?Bก ?8
bc> B** + , )9:; 8

15
-

3)9:; (File Name) 
6GBB)9:; (Format)
ก ?8
bc> B* )ก BCก9:; (Save Options)
• As a Copy BCก9:;6]3)) 6GBB (Format) ) cH9:;8 ก 
678234 
• Layers `Hก_B
bc> B* ) Layer *+ ,
• Use Proof setup ก_B
+ U? 8>`H234G>8>) ก+)`H ;
• Thumbnail ก ?82?49:;BCก (Save) > hG>8 *Y)+ 2
Dialog )ก 6789:;
• Use Lower Case Extension ก ?82?4 >กb9:;6])กz*Y_ก
3. ?` กก ?8
bc> B** + , 2?4 
ก6be Save )BCก4) B9:;

ก ก*8&[$%&'() 2$)ก #b]"3ก3+_$ (Selection)
Marquee Tool 6] 
) )> ?Bก ก ?8 Selection U8 
ก)ก Marquee Tool ` ก Tool
box `H 2?4)ก234 4 6GBB*
Y ? H>

Rectangular Marquee Tool
> ?Bก >4 Selection6]>? ff4 GH
>? `*b>
Elliptical Marquee Tool
> ?Bก >4 Selection 6]Yก GHY
Single Marquee Tool
> ?Bก >4 Selection 6] 6>4*2
GY)
Y กY4 1 pixel
Single Column Marquee Tool
> ?Bก >4 Selection 6] 6>4*2
GY*
Y กY4 1 pixel

cde(ก
+& Marquee Tool
1. 2?4 
ก Marquee Tool B Tool Box ?)? ก*4)ก )ก 6GBB)) Marquee
Tool 2?4 
ก >;
4 9Y4 G4Y 
ก)ก 6GBB*4)ก >4 Selection

16
2. Y * G?+ 
) Cursor 6 )ก ?8`b8 > ?Bก >4 
Selection
3. 2?4 
ก >;
4 9Y4GH ก)ก ?8 8)* 4)ก G4Y6+) >; `H6 กy 
>46H) Selection 8 

Marquee options 
) 
ก)ก234 Marquee Tool Tool options bar `H> hก ?8
bc> B* *+ , 
) Marquee tool 9848
ก Gก49 Selection

Style

Width

Height

Feather
1. ก Gก49 Selection `H 2?4)ก 4 6GBB 
)ก ก ?8)ก Selection 2? + ก  *8GH8
Selection GHก >4 Selection 84YY Intersect ก 8 
) 
ก >;`H6]ก >4 Selection C2? +
>4 Selection  C U8 Selection ก+)?4 `H9 +? 96 G*+`Hh กY 4 84Yก 
B) Selection ))ก` ก Selection ก+)?4 
6]ก >4 Selection 2? +2 Selection 8 84YY Intersect ` ก Selection 
ก ?82? +GH Selection ก+)?4 8Yก
2. Feather ก ?8
Y :b…B)))B Selection  
+ *G*+ 1 † 250 ? กก ?8
+ ก
Y
:b…B)`H ก*

17
3. Style ) Marquee Options 3 6GBB 
)
• Normal )ก 8) >H 8) Selection `H696* ก 
)* G?+ >;
• Constrained Aspect Ratio ก ?8 8) Selection U88?b+* )* >+Y)

Y กY4 (Width) GH
Y > (Height)
• Fixed Size ก ?8 8) Selection * )* >+Y)
Y กY4 (Width) GH

Y > (Height) G+)
4. Width ก ก ?8
Y กY4 ) Selection
5. Height ก ก ?8
Y > ) Selection
Lasso Tool 
6] 
) )> h>4 Selection 984)+ ) >H 
Y 8?b+>  ) 
ก Lasso
Tool Tool bar `H 2?4)ก? 8 3 6GBB8
1. Lasso Tool 
6]ก >4 Selection )+ ) >H Y ก 234 ) 
ก >;
4 G4Y ก96* )B) 
Selection *4)ก ` B`B`b8 *4G4Y`C6+) >;`H6 กy>46H)
Selection > hก ?8
bc> B* ) Lasso Tool *+ , 9848


2
1
Feather ก ?8
Y :b…B)))B Selection
Anti-aliased ก ?82?4)B))ก 
Y B C 9 +bH

2. Polygonal Lasso Tool 
6]ก >4 ) Selection 2กzcH) 6? ? 
ก >;B )ก ?8
`b8 *42 
GกG4Y ก >;`H6 กy>4*+)` ก`b8 *4กB6 >; Y ก 234 ) 

ก >;`Hก 8>4)B) Selection 6]>4*3) ` ก`b8*4 `b86 >; 

2?4 GBB) , )>4 >4)B) Selection `>b84 2?4 
ก >;B`B`b8 *4 

Gก `Hก 8 Selection C > ?Bก ก ?8
bc> B* `H? )กB Lasso Tool
3. Magnetic Lasso Tool 
6]ก >4 ) Selection )+ ) >HGHY8_Y2กzcH)G +?_ก8 84 ? >
U8 Magnetic Lasso Tool `H234
Y G*ก*+ H?Y+ >)กกB>) Background 6]
*Yก ?8)B* Selection Y ก 234 ) 
ก >;) ก ?8`b8 *4G4Y 2?46+) 
>;G4Y ก >;* )B**4)ก )ก Magnetic Lasso Tool `H)ก)B*
Selection )U8)*U * `>b84 2?4 
ก >;B`B` b8 *4 
Gก `Hก 8 Selection C

bc> B* ) Magnetic Lasso Tool  ` ก Lasso Tool 9848

18

2

1

3

1. Width 
+ *G*+ 1-40 pixels 6]ก ก ?82?4U6Gก ก *Y`>)B? )B*) 
)ก B*G*+`b8 >;3) +96 X pixels )ก ?8)B*
2. Edge Contrast 
+ * G*+ 0-100% ? ก 
+ ก`H 2?4>4)B))ก) +H?Y+ >
Contrast ก ก
3. Frequency 
+ * G*+ 0-100 pixels ? ก
+
Y h ก`H 2?4 ก ก ?8`b82G*+H3+Y 
)ก )ก ก 2?4U6Gก > h)ก)+ 
Y h ก*4) กC
Magic Wand Tool
ก ?8) Selection U8)กB Yc 
+ >2ก4 
ก Y ก 234 

) 
ก6be B Tool box G4Y 
ก)ก*4)ก >4 Selection )ก` กG4Y> h
ก ?8
bc> B* ) Magic Wand Tool 9848

3

2

1

4

1. Tolerance 
+ 2?4ก ?8* G*+ 0 † 255 pixels 6]
+ )` Y>2ก4 
กB>hก )ก
2. Anti-aliased ก ?82?4)B))ก 
Y B C 9 +bH
3. Contiguous > h ก )กB Yc>2ก4 
ก984k H2กb+ pixels 984 
ก)ก 
+ h4 9 +984 Check 9Y4`H)กB Yc >2 ก4 
ก2 ? 8
4. Use All Layers )ก>U8 )bก Layer 6]? ) Layer 8Y ? ก9 +h ก Check 9Y4 ? hC234
Magic Wand Tool k H Layer + 
Crop Tool
ก ?8) Selection U8*8>+Y?)9 +984) 2+ ) Selection 2 96
Y ก 234 
) 
ก6be
B Tool box G4Y 
ก >;
4 9Y4` ก ก >;)ก ?8 
) Selection G4Y`C6+) >; )4) `H*8>+Y?)))ก 2?4 
ก6be
B Tool
options bar ?)6be 
)ก ก )ก` ก > hก ?8
bc> B* * + , )ก 
*88

1

2

3

4

5

19
1. Cropped Area )กf;) *8
• Delete *8 U8B>+Y?)))ก
• Hide *8 U8i+)>+Y?)) 9Y4
2. Shield cropped area G>8>B>+Y?)`Hh ก*8))ก
3. Color >`HG>8B>+Y ?)
4. Opacity
+
Y U6+G>)>B>+Y?)
5. Perspective 6Bก *82?4984  * 
*)+$&% f&b+ SelectionAll ก ?8 Selection U8234) 6 ? 8
Deselect ก กก ก ?8 Selection
Reselect 4)กB96ก ?8 Selection ?` ก984ก ก96
Inverse 6]ก 6) Selection ` กก ?89Y42?46] 
*4

ก
Transform 2$) 2]()9&$&% '() Selection 

ก 
 > Edit GhB Menu bar ` ก)ก 
> Transform
- Again กB> + 6GBB8 ก+)?4 1 
- Scale 6B6GBB Scale * GY* GY)GHGYG
- Rotate ? b)ก
- Skew 678กY)ก
- Distort ก B 8B) )ก
- Perspective 6B 8))ก2?4 กzcHก )GBB
Perspective (GBB *
Y กY4 
Y Y
Y Cก)
- Rotate 180? CW ? b 180 )n
- Rotate 90? CW ? b 90 )n * _ Š ก
- Rotate 90? CCW ? b 90 )n Y_ Š ก
- Flip Horizontal กB` กi4 6]Y
- Flip Vertical กB` กB+ 

20

ก
+& Foreground ]" Background Color
ก 234 2>+Y) Foreground GH Background Color > h 984>+Y) Toolbox 8 6
Foreground Color
Default Color

Switch Color
Background Color

> h6>984U88BB 
ก Foreground ?) Background `H6 กy Color Picker 2?46>

ก
+& Type Tool
> h>4 4)
Y 9842GY)GHGY*
ก >4 4)
Y G*+H 
U6Gก
Adobe Photoshop `H>4 Layer 2? +)* U * กzcH)4)
Y `H 2 6GBB 
)
1. Point Type `H 6GBB6] 
?))กz> , 1 B8 U8ก ?8`b8 *4) 
4)
Y B3  U6Gก `H>4 Type Layer C GH> h ;4)
Y 96984 
) ;4)
Y B4) 2?4 
ก6be 
)*ก ?) 
ก6be
2. Paragraph Type `H 6GBB6]4)
Y  ? B8 U8`H) + 2)B*
ก ?88Yก (Bounding box) U8ก ?8`b8)B*)4)
Y 2 >+ U6Gก `H>4 
Type Layer C GH> h ;4)
Y GH`86] Paragraph 984` ก Paragraph
Palette ) ;4)
Y B4) 2?4 
ก6be 
)*ก ?) 
ก6be

21 

4)
Y 2GY) 
4)
Y 2GY* 
4)
Y Selection 2GY) 
4)
Y Selection 2GY*

? ก*4)ก Gก494)
Y ;2?4 
ก6be
G4Y ก >;B4)
Y *4)ก Gก492?4ก 8
GhB> G4Y`C6BGก494)
Y ?)6G6
bc> B** + , )4)
Y B Tool options bar )Gก49 
B4)G4Y`C 
ก6be
? ก*4)ก *Y)กz Y8 ) Background 3+
> h 984U8234>4 Selection )*Y)กz iC Y 2 ?4 
ก6be 
))ก Horizontal Type Mask
Tool ?) Vertical Type Mask Tool G4Y ;4)
Y 3  ) ;>_` `Hก 8 Selection 6]
*Y)กz ` ก> h`H 
8)กY8 * 4)ก * Selection )4)
Y 984 

:i3d3+ 4 b+ Type Tool 
6GBB*Y)กz

3 8)*Y)กz
Warp Text ) 
ก6b e

*กG*+)B
*Y)กz 

8*Y)กz

>*Y)กz

ก Y * G?+ 
)4)
Y

ก ก ?8 6
GBB*Y)กz

Warp Text

`H6 กy Dialog > ?Bก ?8
+ )6BG*+ 6)4)
Y

22

3c9+ Warp Text

ก
+& Layer 
กzcHก  ) Layer 6]? )Gf+2>Y i4)ก6] 8B) 6 3+YGกก 
 2?438 ` U8ก  G*+H 
`H fกB Layer )ก) ++ ก )`H) +2กzcH )` ก
84 B 84 + Y ก ก234 Layer 
ก 
> Window GhB Menu bar )ก 
> Show
Layer h4 ? กBY+ Hide Layers G>8Y+ Palette Layer h กG>8G4Y
Active Layer 
) Layer ก h ก ) + > h)ก Layer 984` กก 
กGhB Layer
` ก3+) Indicates if Layer is `H >xกzc; 6 +ก6 กy ? ก*4)ก 
)4 Layer U82?4 Layer
) 
)4 * 2?4 
ก3+) Indicates if Layer is 2?46] 6Ui+)3) Layer 4 84Yก
ก 6 8B) Layer > h 984U8 
ก >; Layer
4 9Y4G4Y ก96 8B)
Layer *4)ก G4Y6+) >; 
3+) Indicates Layer Visibility ? ก6 กy>xกzc; 6* ? 
Y Y+ Layer h กG>8) +
? ก*4)ก i+) Layer 9 +2?4G>8f 2?4 
ก3+) Indicates Layer Visibility >xกzc; 6* `H? 96

Active Layer
Indicates Layer Visibility

ก >4 Layer C2? + 2?4 
ก6be
? ก*4)ก 
8)ก Layer 2?4 
ก Layer *4)ก G4Y
6+)6be 3+8Yก G*+h 4 *4)ก B Layer ?` ก 
ก)ก Layer *4)ก G4Y2?4 
ก6be

23
ก Lock Layer 
6]ก ก ?8
bc> B* * + , )B 
B9 +2?4 Layer h ก6G6?)984BfกHB
28 , ? 8 4 6GBB8
1. Lock transparent pixels ?4 9 +2?4* >?)6BGก4>962 pixels U6+G>B Layer 984
2. Lock image pixels ?4 9 +2?4 ก Gก49?)*กG*+ B Layer
3. Lock position ?4 9 +2?4 ก 
)4 * G?+) Layer
4. Lock all ?4 U8234ก ก ?8
bc> B* ) 3 4)ก+ Y

1

2

3

4

ก Merge Layer 
6]ก Y 3) Layer *G*+ 2 3C96 9Y4Y ก U8 
ก6be
Dialog > ?B)กGBB*+ , )ก Merge Layer 8
-

-

G4Y`H6 กy

Merge Down ?) Merge Linked 6]ก Y Layer 234 
) +กB Layer ) + 8Bh8 U8h4 Layer ) + 8Bh896 
>xกzc; 6Ui+ `H 4)
Y Y+ Merge Linked G*+? ก9 + 6
Ui+`H 4)
Y Y+ Merge Down
Merge Visible 6]ก Y Layer h กG>8?) )?_984 
? 8
Flatten Image 6]ก Y Layer bก 8B36] Layer 8Y
U8 3)Y+ Background GH`HB Layer h กi+) 96

? ก*4)ก 63)) Layer 2?4 
ก)ก Layer Properties `H6 กy Dialog )
Layer iC> h63)) Layer 984 GHGhB>984

24
ก ;[ Set b+ Layer 
6]ก YBY Layer *+ , 9Y46]กb+ Layer Set > h234
 >*+ , ? )
Layer Y , 96 3+ ก 8 
8)ก 
)4 GHก 6 8B กY4 
> B 
> 3+
Layer Effect 8234 
>28 , ) Layer Set `Hก 8CกB Layer 2bก Layer
ก >4 Layer Set 
ก6be 
)>4 Set ?` ก2?4 
ก)ก Layer 
*4)ก `8ก_B
4 9Y4 G4Y ก Layer Set ` ก2?46+) >;
? ก8BB 
ก Layer Set `H6 กy Dialog ) Layer Set
Properties iC> h63)) Layer Set 984 GHGhB>984

ก '*_$ [9
Filter
:7*); (Filter) 
)ก *กG*+ 84Y  

nz > h6B6 6GBB) *
Y
*4)ก )  > h234 Filter 984U8)ก Menu > Filter > )ก234 Filter *4)ก 
3c9+ก
Filter 
Menu Bar `H 6be Filter(1) ) + )ก8G4Y`H Filter Menu 6 กyC) >;96
Filter ‹BlurŒ(2) `H  +) C 2?4ก8)ก ‹Redial BlurŒ(3)

25 
))ก>_`G4Y`H6 กy?4 `)ก 6B6กzcH) Filter > h` Hก ?8984*
*4)ก (2 Filter G*+H*Y ?4 `)ก 6B6กzcH) Filter `H9 +? )ก) >_`G4Yก86be OK 
)`B*)ก  ) Filter

`H984 ก *กG*+84Y Filter ))ก

26
3c9+ Filter '(&) &
; 

*4GBB

Smudge Stick

Gaussian Blur

Radial Blur

Angled Strokes

Mosaic

Facet

Fragment

Lens Flare

Lighting Effects

Sharpen

Graphic Pen

Halftone Pattern

Stamp

Water Paper

Wind

27

ก
+& Layer Style 

ก Layer > Layer Style > Blending Options `H6 กy?4 *+ 8 4 + 

(1)
(2) 

) Style *4)ก 234กB Layer )ก9Y4 `H 2?4)ก 10 GBB` กB+ 

) ก ก ?8
+ *+ , )G*+H Style iC`HG*ก*+ ก962G*+H Style

3c9+ก
Layer Style

Drop Shadow

Inner Shadow

Outer Glow

Inner Glow

Bevel and Emboss

Satin

Gradient Overlay

Pattern Overlay

Stroke

28

ก 2]()9& +b+ (Transform) 
> h6G6 Layer 2 6GBB*+ ,9843+ ก +)/ ก ? b ก B 8 84Y 

> Transform U8 
ก)ก Edit > Transform > (2]ก Transform Function '()3 +ก )
]กki"b+ Transform 

*4GBB

Scale

Rotate

Skew

Distort

Perspective

ก cc+/c [ (Brightness/Contrast)
ก 6B
Y >Y+ -
Y 8) GHก *8ก)>38`C > h 984U8234
 >
Brightness/Contrast U8)ก 
ก Image > Adjust > Brightness/Contrast 

*4GBB

Brightness

Contrast

29

ก b&[b+ d%&+&
Image Size
Image Size 
)ก 8/  6 U8> h234
 >984` ก Image > Image
Sizep `H6 กy?4 *+ 2 ?4 ก ?8 8) C 8 6

(1) Width(กY4 ) GH Height(> ) ) 6 > hก ?8984* *4)ก U8 
?+Y2?4)ก>)GBB 
) Pixel GH %
(2) Constrain Proportions Sign ) >xกzc;6 กy8 6 G>8Y+ ) 984
ก ?8 8 9Y484 2884 ?CG4Y U6Gก `Hก ?8>8>+Y)84 ?)
2?4)()* >+Y+ ก) f984ก_ 
) 9 +Y + `H+)?)  6 ))ก ก_`H 
)* >+Y) กY4 x > + 8
(3) Constrain Proportions Check Box ` ก (2) ) 9 +*4)ก +)/  6 2?4 
? ))* >+Y8 2?4 
ก Check Box ))ก 
)?  `H? 96?` ก 
ก ก ?8 8 กY4 GH> > hก ?8984* *4)ก 
Canvas Size
ก Canvas Size 
)ก 8/  6 U8  Background GH
> h 6U8ก ?8 n 984 8 6

1

1.
2.
3.

2
3
4

4.

Current Size 86``bB) 
New Size 8 C` ก 8) 
Relative 6]
bc> B* B)ก
+ 8) New Size 

)? 
+ 23+) Width GH Height `H6] 0
> h  U89 +*4)Y
+ Current Size
Anchor *4)ก  82?4962 n 
*4)ก 

30
3c9+ก Canvas Size 

` กก 
Canvas

ก 3[ก b+ (Crop)
ก Crop 
) ก *8ก)B ) k H* 4)ก )ก` ก 6 `H 8_กก 96G4Y
B 
 6 ก_ 82?x+ก 969843+ก > h*8ก)B (Cropping) 2?4?)k H*4)ก 
984U8234 
) )>)3 8 8
cde('1() ก 3[ก _$ [92 )+ Rectangular Marquee Tool
1. )ก 
) )
BGhB 
) )GHก ?8 Feather 2?4+ กB 0 ก+)
2. >4 Selection 2>+Y* 4)ก *8ก)B
3. )ก Image -> Crop `H984 6` กก Cropping
cde('() 2 ก 3[ก _$ [92 )+ Crop
1. )ก 
) )
BGhB 
) )
2. >4 *4)ก *8ก)B >ก*Y+ `Hก 8GhB> CB Yc)B)ก)Bก)B>4 
C B Yc> 
) B Yc) 6 h ก*8 )
3. 6BG*+)ก
4. 
ก6be 
)ก *8ก)B 6* *4)ก (กcก ก2?4 
ก6b e
G)

31
3c9+ก Cropping 

ก+)ก Cropping 

?ก Cropping