You are on page 1of 1

ABENDUAREN

8 an,

AASSTTEEAARRTTEEAAN
N

Irteera 8:00etan

ZALAMA (1336m)
DDeessddee SSaann PPeellaayyoo
1133,,55 KKm
m--kkoo iibbiillbbiiddeeaa eettaa 774455 m
m--kkoo ddeessnniibbeellaa m
meettaattuuaa
IIrraauuppeennaa 44 oorrdduu
Irteera ordua: 8:00 etan, batzokiko
patioaren aurrean dagoen autobus
geltokitik. Automobilez joango gara.
Itzulera: 14:45ak inguruan

Hora de salida: 8:00 horas, desde la


parada de autobs de enfrente del
patio del batzoki. Salimos en coche.
Regreso: sobre las 14:45

200

Izen ematea: posta elektroniko bat itxartumendi2015@gmail.com-era bidali


behar dute, abenduaren 7an, astelehena 10:00ak baino lehenago. Posta horretan
pertsona kopurua eta automobila eramateko prest bazaude, adierazi behar dira.
Bidaiari bakoitzak 7 euro ordainduko dizu
Apuntarse: enviar un correo electrnico a itxartumendi2015@gmail.com antes
de las 10 horas del lunes da 7 de diciembre. En dicho correo se deber indicar
el nmero de personas y si se est dispuesto a llevar vehculo. Cada pasajero te
pagar 7 euros.