You are on page 1of 12

Majlis Daerah Kerian ditubuhkan pada 1 September 1979 dengan keluasan kawasan pentadbirannya pada ketika itu adalah

95.83 kilometer persegi. Walau bagaimanapun, pada masa sekarang keluasan kawasan Majlis telah bertambah kepada 163.66 kilometer persegi akibat daripada kesan pembangunan setempat yang pesat dan juga kesan limpah~!'\ pembangunan dari Pulau PiTla~g, Dengan tenaga kerja berjuml.ah229 . orang kesemuanya menjac;!ikann.~ satu cabaran yang besar kepadaMajils d a I a m usa ham e m b e r' i k-a !1 . perkhidmatan perbandaran yang' terbaik kepada hampir 100,000 penduduk di dalam kawasan Majfis.

MUTIARA KATA "The men of knowledge outwardly visit

and inspect things with their minds. while the wise are inwardly bl,lsy cleaning and shining their hearts."

yang terbaik."

MAJLIS DAERAH KERIAN No.1 Wisma MDK, JaJanPadang, 34200' Pari I Buntar, Perak D1l.rUI Rldzuan

AHLI·AHLI MAJLIS DAERAH KERIAN BAGI TEMPOH 26 MEl 2009 HINGGA 31 DISEMBER 2009

BARISAN BARU AHLI-AHLI MAJ LIS TAH UN 2009 ... VB Data' Dr. Mah Hang Soon (duduk ke-s dari kiri) dalam sesi bergambar dengan VB ADUN, Y.Bhg. Pegawai Khas Menleri Besar Perak, En. Ismail b. Hassan (Yang Dipertua -duduk ke-7 dari kiri) , En. Ahmad Amir b. Ismail (Setiausaha Majlisduduk ke-5 dari kiri) dan Ahli-ahli. Majlis, Majlis Daerah Kerian.

SENARAI NAMA AHLI-AHLI MAJLJS. MAJLIS DAERAH. KERIAN BAGI TEMPOH 26 MEl 2009 - 31 DlS'EMBER 2009

En. Ismail b. Hassan (yang Dipertus] MDK En. ADdu I Halirn b. Monamed

Datuk Wira Hj. Jsmaludln b.J\bd. Rahim En. Khoo Hang Ken

Hj. Mohd Kamal' PM Ii h. Ahmad En. 001 Thian Wee

Hj. Mohd Yusof b. Yahya Hj. Abu Bakar b. Md Taib

En. Shahidan Ramll b. Basharuddin Hj. Nain b. Mohd Asmuni

En. Abdullah b. Salleh

Hjh. Salmiah bt Mohamad

HJh. Zainab bt Mokri

Pn. Siti Sariah bt Mat Nasir Hj. Sahri b. Awang

Hj. Kassimb. Abdullan

En. Teoh Kim Kooi En. Lim Wan Chuan En. Ong Cheng Beng

En. Tan Loon Shee

En. Beh Cheen Leng

En. Lee Buck Hoe

En. Lau Peng Guan

En. P. Ponnazhakan ajl Pushpanathan En. Odayappan a/I Sockalingam Chsttiar

PENASIHAT:

En. Ismail Bin Hassan

(Yang Dipertua, Majlis Oaerah Kerian)

TIMBALAN PENASIHAT :

En Ahmad Ami! Bin Ismail

(Setiausaha Majlis, Majlis Oaerah Kerian)

KETUA PENGARANG :

En. Abdul Hamid b. Abdullah

TIMBALAN KETU~ PENGAR~NG :

Pn. Noraziah bt Zaino! Abidin

SIDANG PENGARANG :

En. Gobibaskaran a/l Govindaraju Pn. Normezura bt Mehat

En. Mohd Faizal b. Mat Nun

En. Muhammad Shafiq b. Azmi Pn. Nur Adilla bt Jamal

Pn. Nuru! Sofia bt Abdul Ghani En. Mohd Hazahar b. Hasmi

JURUGAMBAR:

En. Muhammad Shafiq b. Azmi

GRAFIK:

En. Goblbaskaran all Govindaraju En. Mohd Faiza! b. Mat Nun

EDARAN:

Pn. Normezura bt Mahat

Pn. Nurul Sofia bt Abd Rashid Pn, Nur Adilla bt Jamal

yJakm 2Pem£Jla dSicnJm, c;1~ Jeata, yJei~ 9fau

Saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya, Majlis Daerah Kerian dapat menerbitkan semula Buletin Kerian setelah lama ia tidak diterbitkan. Tahniah saya ucapkan kepada Sidang Redaksi Majlis Daerah Kerian yang telah berusaha merealisasikan pewujudan wacana ini untuk tatapan dan informasi semua pihak.

Menpimbas kejayaan tahun 2008, Majlis Daerah Kerren telah berjaya mencapai beberapa kemenangan dan anugerah antaranya Pemenang utama Anugerah Kualiti Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Negeri Perak; Pemenang utama Anugerah Kedai Pilihan Pengguna 2007-2008 (Pasar Malam Jumaat) oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna; mendapat 3 bintang dalam Penilaian Star Rating (SSR-PBT) 2008, menduduki tempat ketiga dalam senarai yang dikeluarkan oleh Sahagian Kerajaan Tempatan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak dari seqi prestasi Pusat Setempat (OS C) Pihak. Berkuasa Tempatan Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tempoh permohonan yang diterima dari 1 Januari 2008 hingga 31 Disember 2008 dengan mencapai kelulusan permohonan dengan peratusan yang cemerlang laltu mencapai 99.6% melebihi tahap peratusan cemerlang 85% yang ditetapkan.

Pada tahun ini, say a berharap akan ada lagl kemenangan dan keJayaan yang dapat dilakar oleh Majlis Daerah Kerian. Sebaqai Yang Dipertua, sudah tentu saya ingin memartabatkan organisasi yang saya pimpin ini dan berharap MDK dapat memberikan perkhidmatan yang terbalk kepada masyarakat di daerah Kerian. Dleh yang demikian, pengemblengan tenaga yang berterusan antara PBr (MDK) > masyarakat, NGO dan swasta dalam apa jua aktiviti di peringkat daerah adalah diharapkan dapat mencapai sasaran yang diclta-cltakan.

Sekian dari saya,

En. Ismail Bin Hassan, PCM.,ACM. Yang Dipertua

26 Mei 2009 - Yang Dipertua Majlis Daerah Kerian mengetuai kumpulan penerima pelantikan jawatan sebaqai Ahli Majlis dalarn Upacara Penerimaan Pelantikan Jawatan Sebagai Ahli Majlis, Maills Daerah Kerian Bagi Tempoh 26 Mei 2009 Hingga 31 Disember 2009. Seramai 25 orang telah m engan gkat su m pah sebagai Ah I i Maj lis d i hadapan YB Data' Dr. Mah Hang Soon, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Kerajaan Tempatan, Hal Ehwal Pengguna, Alam Sekitar, Pengangkutan Awam dan Hal Ehwal Bukan ISlam. Turut hadir menyaksikan upacara tersebut ialah YB En. Sham b. Mat Sahat (ADUN Alar Pongsu),. Y.Shg .. En. Abu Bakar b. Mat Ali (Pegawai Khas Menteri Besar Parlimen Parit Buntar), Y.Bhg. En, MohdSalleh b. Mat Disa (Pegawai Khas Menteri Besar DUN Kuala Kurau) dan pegawai Majlls Daerah Kerian.

Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

Tema Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan menjadi pilihan YB. Dato' Dr. Mah Hang Soon dalam ucaptamanya kepada semua yang hadir. Amanat yang disampaikan latah seperti beriku_t:-

PST adalah kerajaan kepada rakyat ¥ang dapat rnenqhulurkan bantuan dan menyelesaikan masatah SLRJ {sampah, longkang, lampu, rurnput, [alan).

Mengumpamakan anggota MDK adalah software rnanakala bangunan ssrta peralatan yang ada sebagai hardware (berdasarkan sebuah p_sngkisahan); software yangterbaik adalah leb lh penti ng be rbandl ng hardware yang terbai k. I ni kerana software yang terbaik dapat rnembertkan perkhielmatan yang terbaik dan mengharumkan lnstitusi berbandinq disebaliknya. Hasrat rakyat adalah asas yang paling penting dan jika diabaikan tidak bermakna 'kita' d'i sirri.

Menggalakkan Majlis Dialog dengan NGO dan mengamalkan konsep tiqa segi dalam pentadbiran Kerajaan Tempatan (Kerajaan, NGO, Rakyat). Oengan adanya kornposlst sebegini ia akan dapat memantapkan sistem pentadbiran PST.

Mengucapkan tahniah atas kejayaan MDK mendapat 3 bintang dalam PenHaian Sistem Star Rating pada tahun 2008 (SSR-PBT) dan berharap MOK akan dapat memperbaiki pemarkahan itu dari 3 bintang kepada 4 bintang pada SSR-PBT 2010.

e

Melahirkan harapan agar Ahli Majlis menjalankan tugas dengan seeara jujur, ikhlas dengan sedaya upaya yang boleh. Sekiranya seseorang Ahli Majlls tidak

IDJ;Io_l}JJtlj_uk_k.a.n.n[_~tQs:j AbJi Mai.Li~ i_t_L~.k.an djClIJOLLr.kao untuk ~[_. laluan k9nad.aI _

e

Olth SUIfAN" Mil. Y1!SllP

~.5f!lO,J· G/("lOq msl'

1't.:'1'It'\.INi!\ ,r,T.ilLllt~1lI!." '""~' I ,mer..,. ~r. ~It :"r\;( dl~.lJ&, :' n",b .1' IJIt'1-b"U"~1i "" 1)"1 iJU.1 ,na'Wrl:m ch bo,b. r"f' ~~~. I\:, r",r"ln!l~(I'P' ~~~'l\l~ ,1!lk ~lWkd '" y ~~ "'"I.I~n ',1l),J). 'ojU~ 1,. ,1Il1'

Badan tangani along dihidupkan semula

Ban~ ~J ~2ID; rung@' akar umbi

SASAR CAPAI 5 BINTANG PADA SSR-PBT TAHUN 2010

KeluItllsan ststem Star Rating Pihak 8erkuasa Tenmman (SSR-PBT) Tahun 2008

PBT di : SEMUA PHl

Taraf PBT: MAJLlS DAERAH Taraf Bintang : 3

Tahun : 2008

eu. peT: 3

Taraf PST: Selllua I on I MB I MP 1 MD I Sintang : Semua 111 2. 111 :11 ~ I Markah

Bil Negeri

1) Selangor Pahang

MD Majlis Daerah Kuala Langat

MD Majlis Daarsh Pekan

68.75 63.75

Taraf PBT

- ....

.. ..

Ii_ ... <if _

r

62.25

_ _ • _ • _ • M * • _ • • • _ _ • _ -

* Paparan terbaik menggunakan IE dan FI{eFox-ver:si teOOn' serta 1'BSOlusi 800 x 600 pixel *

* * * Rekebentuk fit.

Majlis Oae-rah Kerian mendapat keputusan 3 bintang dalarn Penilaian Sistem Star Rating (SSR-PBT) 2008 kini rnensasarkan untuk mencapai 5 blntanq pada SSR-PBT tahun 2010. Oi antara tindakan penambahbaikan yang dicadangkan olen Pegawai Penilai darl Kementerian Perurnahan dan Kerajaan Ternpatan (KPKT) termasuklah:

i. Mernperkasakan kriteria pengurusan, perkidmatan teras dan penqurusan pelanggan.

il. Menggalakk?n penglibatan kornunltl setempat,

SEGMEN KHAS

Kesalahan dl bawah Undang-Undang Kecil 3 Pasar-Pasar (MDK) 1984 (Tanpa Lesen)

Tindakan Sitaan-Tunggakan sewaan harta Majlls

Kesalahan dl bawah Undang-Undang Kecll 7(4) Penjaja (MDK) 1984 - gagal memlndahkan gerai apabila

........ __ l""II,or.."ial'lo.-on ~H·llhlr'!i

Kesa,lahan di bawah Undang-Undang Kecil 3 Penjaja (MDK) 1984

Kesalahan dl bawah Seksyen 46 Ak1a 133 Halangen

Kesalahan di bawah 'Undang-Undang Kecll 7 Taman (MDK) 1984

BENGKEL PELAN STRATEGIK 2009

VISI

KERIAN KE ARAH PERBANDARAN YANG LEBIH DINAMIK DAN MAMPAN MENJELANG 2015

MISI

MEMBERIKAN KHIDMAT TADBIR URUS YANG TERBAIK, BERKUALlTI, TELUS DAN EFISYEN BERTERASKAN PEMBANGUNAN MAMPAN

Sistem penyampaian parkh idmatan awam yang cekap amat diperlukan bag; menjamin kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan dasar dan strategi pembangunan Negara.lajuga bagi memenuhi tuntutan dan ekspetasi rakyat dan masyarakat perniagaan yang terus meningkat. Justeru Pelan Strategik Majlis Daerah Kerian 2009-2015 telah menggariskan beberapa objektif strategik dan strategi serta pelan tindakan yang perlu dilaksanakan. Tumpuan akan diberikan kepada usaha penambahbaikan mekanisme pelaksanaan, penyelarasan, pemantauan dan penilaian agar program yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan serta pencapaiannya dapat dikukur berdasarkan KPI berkaitan. Pelan Strategik ini juga akan dijadikan sebagai rangka kerja kepada pihak pengurusan untuk memantau hala tuju organisasi serta meningkatkan keupayaan dalamannya bagi mencapai visi dan m iSi yang telah ditetapkan.

PROJEK PEMBANGUNAN YANG TELAH DAN AKAN DILAKSANAKAN OLEH MAJLIS DAERAH KERIAN PADA TAHUN 2009

Peruntukan Kerajaan Persekutuan BP.1

1. Menaiktaraf Pasar Awam Kuala Kurau

2. Membina Dewan Serbaguna di Simpang Lima, Jalan Bharu, Parit Buntar

Peruntukan Kerajaan Persekutuan BP,6

1. Menaiktaraf [alan Di Kampung Soon Lee dan Heap Choon, Bagan Serai

2. Menaiktaraf jalan dan longl'<ang di Kampung Raja Bashah, Kuala Kurau

3. Membina longkang di Bagan Tiang, Parit Buntar

4. Menaiktaraf [alan dan longkang di Kampung Melaka, Parit Buntar

Peruntukan Kerajaan Persekutuan Projek Ransangan Ekonomi

Menaiktaraf longkang dl Jatan Sekolah, Parit Buntar

1. Menaiktaraf [alan di Lorang Sekolah, Parit Buntar

2. Membina tandas awam di PusatBandar Bagan Serai

3. Menaiktaraf Pasar Awam Parit Buntar

4. Menaiktarat longkang dl Kampung Keramat, Bagan Serai

5. Menaiktaraf longkang simen di Kg. Alar Pongsu

6. Menaik1araf jalan di Kg. Psrak, Parit Buntar

7. Menaiktaraf longkang di Jalan Perusahaan 4, Kawa:san Perindustrtan Parit 8untar

8. Menaiktaraf longkang di Jalan Perusahaan 3, Kawasan

Perindustrian Parit Buntar

9. Menaiktaraf longkang di Taman Kerian, Parit Buntar

10. Menaiktaraf longkang di Pekan Alar Pongsu

11. Menaiktaraf jalan di Pasar AWam Bagan Serai

Peruntukan Kerajaan Negeri

1. Menaiktaraf gerai dalam kawasan MD Kerian

2. Menaiktaraf jalan dalam kawasan MD Kerian

Peruntukan Projek MARRIS

1. Menaiktarat tapak Pasar Hari dl kawasan Pusat Penjaja Alor Pangsu

2. Menurap jalan di Jalan Pulai, Taman Setia Jaya, Parlt Buntar

3. Menurap [alan di Jalan Tembusu, Taman Setia Jaya, Parit Buntar

4. Menurap jalan di Jalan Temenggong 1, Pusat Bandar Parit Buntar

5. Menurap [alan di Jalan Temenggong 2, Pusat Bandar Parit Buntar 6, Menurap [alan di Jalan Satria, Pusat Bandar Parit Buntar

7. Menurap jalan di Jalan Shahbandar, Pusat Bandar Parit Buntar

8. Menurap jafan di Jalan Maharaja 1, Pusat Bandar Parit Buntar

9. Menurap jalan di Jalan Shahbandar 1, Pusat Bandar Parit Buntar

10. Menurap jalan di Jalan Temenggong, Pusat Bandar Parit Buntar

11. Menurap jalan di Jalan Meranti, Taman Setia Jaya, Parit Buntar

12. Menurap jafan di Taman Wawasan, Parit Buntar

13. Menaiktaraf longkang di Jalan Sekolah, Parit Buntar

14. Menaiktaraf langkang di Jalan Syed Thaupy 2, Taman Syed Thaupy, Bagan Serai

15. Menurap jalan di lorong belakang Taman Seri Tenggara, Parit Buntar

PELAKSANAAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN 01 KAWASAN MDK

Keadaan jaJan sedia ada

Kerja-kerja rnenalktarat [alan sedang dijalankan

Mengapa Cukai Taksiran Berbeza?

Pada asalnya sesebuah skim perumahan yang jenis rumahnya sarna sebagai contoh 1/T berkembar atau sebagainya adalah dikenakan cukai pada kadar yang sarna mengikut jenis yang ada. Asas pengiraan cukai taksiran adalah berasaskan kepada keluasan bangunan utama dan bangunan luar(awning). Cukai yang dikenakan menjadi berbeza apabila pemilik-pemilik rumah melakukan kerja-kerja tarnbahan mengikut keluasan atau kelulusan yang tersendiri. Secara tidak langsung ia akan menyebabkan keluasan kawasan bangunan yang bercukai telah bertambah. Dleh itu cukai yang dikenakan adalah berbeza mengikut Keluasan tambahan yang dilakukan oleh pemilikitu sendiri.

Belip melekatkan waran F di pagar >....:0.._ ......... ...1 rumah pemilik harta

Bagi menentukan berapa cukai yang patut dtkenakan, seksyen 2 Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah menetapkan bahawa

" ... nilai tahunan ertinya anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dijangka akan diperolehi dart setahun ke setahun dari pegangan yang berkenaanjikadisewakan ... " .

Dleh itu peranan Sahagian Penilaian Majlis adalah

menentukan berapakah sewa yang munasabah sesebuah bangunan yang terletak didalam kawasan Majlis untuk ditentukan nilai tahunannya bagi tujuan pengenaan cukai taksiran. Dengan berpandukan kepada keluasan bangunan utama dan bangunan luar make anggaran sewa dapat di peroleh i apabiIa didarab dengan analisa sewa sedia ada.

uarta sitaan pemi\\k hart.a yang

II \<ai pmtu

.. _~ ........ h::l\lar cu

Tahukah Anda m ... Sistem e-PBT MDK kini menawarkan pelbagai per.khldmatan seca..-a Online.

Menu AUnan Online

Akaun HOOle logout

Meno Semakan Online

.' semakan

Aduan Semakan

Menu ProUI PeRiguRa

~ Akaun'Pengguna

t'\ ...

1IIWo _

Layari Laman web rasmi Majlis Daerah Kerian (http://www.mdkerian.gov.my) dan klik pada pada pautan "PBT Online" untuk log masuk ke Sistem ePBT Online.

* Kemasukan Aduan Baru

ePBT

Na"'a'lIengguna = ;L====' =::=:~II1atalaIUan, .... 1 _~_~:~~:_jl

* Penyata Akaun Individu (Sewaan , Lesen & Taksiran)

* Semakan Status Aduan

Pengguna 8aru Lupa K'atalaluan ?

Cadang,an So MaklWYlbal..,.

* Semakan Kompaun Kenderaan

Daftar di Menu Pengguna 8aru untuk mendapatkan nama pengglma dan kata laluan .

•• Ken1Udahan Pelanggan

Paparan

1~1M6 NO.?(l 112'l71

11 oai.J7 BAGAN UTARA

0.00 0,00 D.OO 0,00

Menu Kemudahan Pelanggan akan menyenaraikan semua akaun milik pela,nggan.

CLOS£:

Penyata terpetinci menunjukkan transaksi bayaran dan hutang pelanggan Kemudahan Pembayaran Cukai Taksiran di bank-bank pilihan kami

Pengguna boleh mengemaskini maklumat peribadi mereka di Menu Maklumat Pengguna. Terdapat juga kemudahan untuk memuat naik gam bar pelanggan

~ BANKRAHYAT ..... ,.,,_.,~

EeN BANK gCIMBBANK