You are on page 1of 16

Mesej Dari Yang Dipertua Majlis

Daerah Kerian 2

Belasungkawa Set:iausaha Majlls

Daerah Kerian 3

Tambahan dan Pindaan Bangunan

Menurut Undang-Undang 4

Tindakan Pembinaan Bangunan yang

melanggar Undang-Undang 5

Lawatan Ke Kuala Lumpur 6

Program Pengurusan Turun Padang .. 6

Prasarana Saru 7

Majlis Anugerah Perkhidmatan

Cerrierlanq 8

Program Pembasmian Kemiskinan

B-andar 1 0

Kembara TV3 Parit Buntar. " 12

Local Agenda 21 Kerian 13

Jamuan Hari Raya 14

Anugerah Kualiti Pihak Berkuasa

Tempalan 16

MAJLlS DAERAH KERIAN No.1 Wisma MDK. Jalan Padang,

34200 Parit Buntar, Perak Darul Ridzuan

Tet: 0571"61228 Faks: 05 7169268 ..___--,--,,,,,,ll· tntaclbir.a.n_@rn_dJ~_elia..n..gov.m'l _ _...._ .......

Seluruh warga kerja Majlis Daerah Kerian mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Dipertua Majlis Daerah Kerian, Tuan Haji Ismail bin Hassan kerana selamat menunaikan Rukun Islam ke-5 pada musim haji 1430 hijriah.

Selamat datang diucapkan kepada En. Mohamad Razif bin Ramli sebagai Setiausaha Majlis yang baru di pentadbiran Majlis Daerah Kerian. Seluruh warga kerja Majlis Daerah Kerian mengucapkan tahniah diatas perlantikan ini semoga MDK akan terus cemerlang_

-

PADA SETIAP HARI SELASA

MASA : 9.00 PAGI -12.0:Q' TENGAHARI

PENASIHAT:

Tuan Haji Ismail Bin Hassan

(Yang Dipertua, Majlis Daerah Kerian)

KETUA PENGARANG :

En. Abdul Hamid b. Abdullah

TIMBALAN KETUA PENGARANG :

Pn. Noraziah bt Zainol Abidin

SIDANG PENGARANG :

En. Gobibaskaran a/I Govindaraju En. Mohd Faizal b. Mat Nun

Pn. Nur Adilla bt Jamal

En. Mohd Hazahar b. Hasmi Pn. Normezura bt Mehat

En. Muhammad Shafiq b. Azmi Pn. Nurul Sofia bt Abdul Ghani

JURUGAMBAR:

En. Muhammad Shafiq b. Azmi

Sidang Pengarang

Majlis Daerah Kerian tahun 2009 Dari kiri be/akang: Mohd Hazahar, Abdul Hamid, Gobibaskaran,

MESEJ DAR!

TUAN HAJJ ISMAIL BIN HASSAN YANG DIPERTUA

MAJLIS DAERAH KERIAN

Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT dengan hidayah-Nya bertemu kita kemba,li di Buletin Kerian Bil. 2/2009. Keluaran kali ini akan tampil dengan isu yang lebih berintormasi. Umumnya, masih ramai yang tidak mengetahui undangundang dan garis panduan piawaian perancanqan bagi pembinaan bangunan terutamanya apabila lnqln menambah atau rnerninda keluasan bangunah atau kediaman mereka. Dalam paparan kall ini, pihak redaksi akan mengupas isu ini selain tu rut m emaparkan aktlviti M aj I is Daerah Kerian.

Pada 25 September 2009, pentadbiran Majlis Daerah Kerian menerima be rita dukacita apabila Setiausaha Majlis iaitu En. Ahmad Arnlr b. lsrnall telah kembali ke rahmatullah. Sebagai pegawai kedua utama yang menjadi tunggak pentadbiran Majlis Daerah Kerian, kehHangan pegawai ini amat dirasai. Pegawai ini dapat bersarna-sarna barisan pegawai yang lain dan stat Majlis Daerah Kerian menghasilkan impak yang paling berkesan dalam membantu saya dan mantan Yang Dipertua, Majlis Daerah Kerian untuk mentadbir dan membangunkan kawasan pentadbiran Majlis Daerah Kerian. Kemenangan Majlis Daerah Kerian sebagai Pemenang Utama Artugerah Kualiti PihakBerkuasa Tempatan Peringkat Negeri Perak 2008, Pemenang Utama Anuqerah Kedai Pilihan Pengguna 2007-2008 (Pasar Malam Jumaat) dan mencapai tarat 3 bintang dalam Sistem Penttaiart Star Rating (SSR-PBT) 2008 adalah antara ksjayaan yang dapat dllakarkan, Semoga Allah SWT rrrencucuri tahrnat ke atas roh beliau: Arnin ..

Sebelum tahun ini berakhir, saya amat berharap agenda Majlis Daerah Kerian yang masih belum selesai dapat dilaksanakan. Keperluan masyarakat yang semakin rencam akan cuba dipenuhi dengan kekuatan sumber tenaga dan kewangan yang ada.

Akhir kata, S:ELAMATTAHUN BARU 201 O.

BELASUNGKAWA

Setiausaha MajJis Daerah Kerian

En. Ahmad Amir b. Ismail, AMP, PPT

Ahmad Arntr b. Ismail dilahirkan pada 13 Jun 1957 di Ohenderoh, Padang Ren,gas, P,erak. Beliau merupakan anak ke-3 darlpada 8 orang adik beradik, , Ber~elulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonoml dari Universiti Malaya.

Anak kepada Pn. Yong Habsah bt Abu Johan ini telah mendirikan rumah tangga pada 11 Disember 1985 dengan Pn. Saonah bt Tamsir dan dikurniakan 3 orang cahayamata laitu Amalina (23 tahun), Shahrul Nizam (18 tahun) dan Shahrul Azwan (13 tanun) .

Perkhidmatan beliau dengan jabatan kerajaan bermula pada: 1 April 1982 sebagai Pegawai Tadbir Am (sangkut)

16 Jun 1982 sebagai Pegawai Tadbir Am

• 9 Jan u ari 1984 se bagai Pegawai Tad b i r (H ospital Bahagia T g. Rambutan)

1 September 1984 sebagai Pegawai Tadbir Am (Penolong Pegawai Daerah), Pe jabat D ae rah da n Tan ah Hi llr Perak

1 Mac 1988 dilepaskan dengan izin menjawat jawatan Setiausaha di Majlis Daerah HilirPerak

1 Januari 1998 sebagai Setiausaha di Majlis Daerah Tapah

Pada 15 April 2004-25 September 2009 bertugas sebagai Setiausaha di Majlis Daerah Kerian

Ketika hayatnya, allahyarham merupakan seorang yang aktif bersukan dan permainan yang menjadl kegemarannya ialah pingpong dan sepaktakraw. Di atas kabolehannya lnt, beliau telah dtlanttk beberapa kali sebagai Pengurus Pasukan Sepaktakraw MAKS.A.K Perak sehingga tahun terakhir perkhidmatan bellau. Bellau turul mewakili Majlis Daerah Karian dalam permainan ping pong sernasa Sukan Kerajaan Ternpatan yang berlangsung pada bulan Julai 2009.

Atas kecemeriangan beliau betkhidmat dengan Kerajaan Negeri Perak, beliau telah dipilih untuk menerima anugerah Pingal Pskertl Terpilih (PPT), dan dlanugerahkan PingatAhii Mahkota Perak (AMP) pada 1 o April 2006 oleh Ke bawah Dull Yang Maha Mulla Paduka Seri Sultan Perak. Di peringkat jabatan, baliau telah dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (Menegak) (SSB) Majlis Daerah Hilir Perak pada 4 Jun 1993. Beliau sekali lagl telah terpllih menerima anugerah yang sam a pada 3 J un 1 994.

Khidmat allahyarham dengan jabatan kerajaan amnya dan Maills Daerah Kerian khususnya tamat pada 25 September 2009 apabila beliau menghembuskan nafas t€rakhirnya di Putrajaya akibat serangan jantung. Jenazah allahyarham disemadikan di Perkuburan Islam Putrajaya.

Seluruh warga Majlis Daerah Karian mengucapkan takziah kepada anggota keluarga allahyarham dan berdoa semoga allahyarham ditempatkan bersama-sama dengan golongan yang beriman dl sisi Allah Subhanahuwataala. AJ-Fatihah.

Dalam satu majlis diperingkat daerah

Ketlka Sambutan Hari Kuallti Perkhidmatan Awam 2008 Peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan

Semasa Hari Keluarga MDK 2009

Ketika menyertai perlawanan pingpong Sukan Kerajaan Tempatan (Negeri Perak) 2009

TAMBAHAN DAN PINDAAN BANGUNAN MENURUT GARISPANDUAN PIAWAIAN PERANCANGAN DAN UNDANG·UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (UaBL 1984)

Sebagaimana Seksyen 70(1) "Tiada seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat ksbsnaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan". Kebenaran perlu diperolehi adalah untuk memastikan bangunan yang dibina mematuhi peraturan di bawah Akta 133, UBBL 1984 dan Garispanduan Plawaian Peraneangan dan juga untuk memastikan bangunan yang dibina teratur dan selamat diduduki.

Jenis tambahan atau ubahsuai tanpa izin yang banyak dibina tanpa rnenqlkut Undang-Undang Keeil 8angunan Seragam dan Garlspanduan Piawalan Perancangan

1. Tambahan bahaglan hadapan dan belakang rumah teres kos rendah - Melibatkan lebih kutang 90% kediaman yang dibina oleh Peru mahan Awam Kerajaan Negeri. Kediaman yang telah lama dibina, hanya mempunyai 2 bilik sahaja dan rizab lorong belakang 20 kaki atau 15 kaki diperuntukkan tidak diturap. Alasan tam bahan/ pindaan banqunan kediaman dibuat ialah menambah lagi bilik dan keluasan dapur. Keadaan rizab lorong belakang yang tidak diturap dengan premix dan tidak digunakan menyebabkan pemilik membina tambahan di bahagian belakang sehingga memasuki rizab ini.

Contoh tambahan banounan di bahagian hadapan dan belakang yang tidak mematuhi Undang-Undang Keell Bal1gunan Seragam 1984 (UBBL 1"984) bagi rumah teres kos rendah.

Tambahan bangunan bahagian tepi dan belakang yang tidak meninggalkan ruang! anjakan 8'2" (2.5m)

2. Tambahan/ ubahsuai di bahagian belakang dan tepl untuk rumah berkembar dan banglo - Melibatkan tambahan di bahagian belakang dan tepi tanpa diperuntukkan ruang legar 10 kaki ke sempadan lot sebagaimana yang dikehendaki oleh Garispanduan Piawaian Perancangan dan UndangUndang Kecil Bangunan Seragam (U88L). Peruntukan minima 10 kaki ruang legar dari sempadan lot belakang dan tepi ke bangunan a,dalah perlu untuk akses kebakaran, pencahayaen, pengudaraan dan kese I es aan k e ran a tiad a lora n 9 bel akan 9 d I sed la kan.

3. Tambahan/ ubahsuai di bahagian hadapan untuk rumah teres kos sederhana • Melibatkan tambahan di bahagian hadapan iaitu bagl anjakan garisan bangunan yang dtperuntukkan 20 kaki dad sempadan lothadapan.

Tambahan bang un an bahagian hadapan yang Tambahan bangunan bahagian hadapan yang

~----------~------------~~

TINDAKAN YANG BOlEH DIAMBll DI BAWAH PERUNTUKKAN AKTA JAlAN, PARIT DAN BANGUN,AN (AKTA 133) TERHADAP PEMBINAAN TAMBAHAN/ UBAHSUAI TANPA IZIN YANG MElANGGAR UNDANG-UNDANG KECll BANGUNAN SERAGAM ATAU GARIS PANDUAN PIAWAIAN PE.RANCANGAN

Pembinaan yang mematuhi undanc-undanu dan garis panduan

Sebagaimana Seksyen 70(11) Akta 133, "Seseorang yang membuat apa-apa perubahan dengan apa-apa car a yang lain dari yang diperuntukkan dalam akta ini atau undang-undang kecil yang dibuat dibawahnya tanpa mendapat kebenaran bertu lis terlebih dah ulu daripada Pi hak Berkuasa Tempatan boleh apablla disabitkan dikenakan denda tidak lebih daripada dua puluh lima ribu ringgit (RM25,000.00) dan sesuatu Mahkamah Majistret hendaklah, atas permohonan Pihak Berkuasa Tempatan menge.luarkan suatu perintah termesti untuk mengubah atau meruntuhkan nya."

Oaripada seksyen tersebut jelas bahawa pihak Majlis boleh mengambil tindakan Mahkamah terhadap kes-kes pembinaan tambahan/ ubahsuai tanpa kebenaran ini dan sekiranya pemilik premis mengemukakan permohonan pelan, permohonannya perlu ditolak terlebih dahulu jika tidak mematuhi UBBL dan Garispanduan Piawaian Perancangan sebelum kes tersebut hendak dibawa ke Mahkamah.

Pihak Majlis juga boleh memohon Mahkamah mengeluarkan Perintah Termesti untuk meruntuhkan tambahan yang dibina tanpa kebenaran sekiranya pihak Majlis bercadang untuk meruntuhkan tambahan tersebut.

TINDAKAN YANG TElAH DIAMBIL TERHADAP PEMBINAAN TANPA KEBENARA,N ATAU YANG TIDAK MEMATUHI USBl 1984 DAN GARISPANDUAN PIAWAIAN PERANCANGAN

• Tindakan Mahkamah

• Kompaun

• Mengeluarkan Notis Meruntuh

Bagi kes tarnbahan bangunan tanpa kebanaran yang dapat dikesan olen Majlis pada peringkat awal, pihak Majlis akan mengeJuarkan Notis Memberhentikan Kerjadan Mengemukakan Permohonan Pelan beserta deposit 20 kali ganoacukai pelan.

Tind.akan mahkamah akan diambil bagi kes-kes yang serius seperti tambahan bangunan yang menimbulkan kacau ganggu/ aduan/ faktor keselamatan atau sekiranya pemilik ingkar terhadap Notis Mengemukakan Pelan atau Notis

Meru ntuh yang disampaikan. Pembinaan yang mematuhi undang-undang dan g arl span du an

Pada tahun 2008/2009 sebanyak 7 kes pembinaan

bangunan baru atau tambahan telah diambil tindakan

mahkamah di bawah Seksyen 70(13) Akta 133. Bagi kesalahan di bawah seksyen inijikadisabit kesalahan, Mahkamah boleh mengenakan denda tidak lebih daripada lima puluh ribu ringgit (HM50,000.00) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan juga boleh dikenakan

denda tambahan sebanyak satu ribu ring_ it (RM1 ,000.00 bagi tia -tia hari e_aalab_an..1tUJiiteLUskao----

· '\1):~'

}2~._ H

LAWATAN KE KUALA LUMPUR

Pada 3 Julai hingga 5 Julai 2009, Kelab Sukan dan Kebajikan 0- Majlis Daerah Kerian telah menganjurkan lawatan ke Kuala Lumpur. Seramai 40 orang peserta yang terdiri daripada ahli kelab dan anak mereka telah menyertai rombongan ini.

Idea lawatan ke Kuala Lumpur ini dicetuskan oleh Biro Sosial dan leT yang merasakan ia wajar dilaksanakan sebagai pendedahan pengalaman dan pengetahuan kepada ahli kelab dan keluarga mereka. Penganjuran lawatan ini juga dilihat dapat

men lagi laturra'bimsesamarakan S~k.erja.

PROGRAM PENGURUSAN TURUN PADANG MAJLIS DAERAH KERIAN

Program Pengurusan Turun Padang Majlis Oaerah Kerian berjaya mengenalpasti isu dan permasalahan yang ti mbul terutamanya bag i perkara yang mem babitkan ad uan awam.

Turun padang ialah perkara yang menjadi amalan rutin pegawai Majlls Daerah Kerian.

Selaras dengan arahan daripada Kerajaan Negeri, program ini telah diperluaskan la.gi dengan melibatkan Ahli-ahli Majlls. Program Pengurusan Turun Padang ini dilihat dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sesuatu isu itu selain merapatkan lagi hubungan an tara PST (M OK) dengan semua pihak yang terllbat.

PRASARANA BARU

TANDAS AWAM

01 PUSAT BANOAR, BAGAN SERAI

Peruntukan pembinaan kemudahan awam ini telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Pakej Ransangan Ekonomi kedua. Tandas awam ini dibinabagi memberikemudahan dan keselesaan kepada orang ramai yang memerlukan kemudahan ini di Bagan Serai. Tandas OKU juga turut dibina untuk kemudahan qolonqan tersebut.

MENAIKTARAF PASAR AWAM KUALA KURAU

Peruntukan menaiktaraf Pasar Awarn Kuala Kurau telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan d i bawah Projek BP.1 iaitu projek kecil pembangunan di kawasan PST. Cadangan untuk menaiktaraf pasar awam ini adalah untuk menyediakan tempat perniagaan mentah yang lebih teratur dan selesa bukan sahaja kepada peniaga tetapi juga kepada pengunjung dan penduduk sekitar Kuala Kurau memandangkan bangunan asat sebelum initerlalu uzur.

BANGUNAN PEJABAT osc MAJLlS DAERAH KERIAN

Bangunan baru untuk Unit Pusat Setempat (OSC) Majlis Daerah Kerian telahpun slap dibina dengan menggunakan peruntukan Majlis.

Dengan adanya bangunan ini, ruang kerja di bangunan Majlls sedia ada yang selama lni agak padat akan menjadi lebih selesa.

SEKITAR MAJLlS ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

DAN MAJLlS PERSARAAN MAJLlS DAEHAH KERIAN TAHUN 2008

MajlisAnugerah Perkhidmatan Camerlang dan Majlis Persaraan bagitahun 2008 Majlis Daerah Kerian telah diadakan pada 14 Og05 2009 di Dewan Merdeka, Parit Buntar. Majlis ini telah disempurnakan olah En. Ismail b. Hassan yang merupakan Yang Dipertua Majlis Daerah Kerian. Hadir sarna memeriahkan majlls ini ialah Pegawal Khas kapada YAB Menteri Besar Perak, En. Abu Bakar b. Mat All, Ahll-ahli Majlis, anggota kerjaMajlis Daerah Kerlan beserta keluatga mereka.

Seramai 17 orang ahggota kerja MaJlis Daerah Kerian telah dlpilih menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang manakala 11 orang anggota kerja Majlis Daerah Karian lagi menerima Anugerah Perkhidmatan Terpuji. Seramai 10 orang pesara dan 3 keluarga bekas anggota kerja Majlis Daerah Kerlan yang meninggal dunia ssrnasa berkhidmat di Mallis Daerah Karien turut dirafkan bagi mengenang jasa mereka kepada Majlls Daerah Kerian.

Dalam majlis yang sama, seramal 28 orang anggota kerja yang mendapat keputusan cemerlang/ balk dalam peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan turut diberi Sijll Penghargaan.

PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2008

Nama Jawatan
Rose Anlza bt Sadri Penolong Pegawai Tadbir
Abdul Hamid b. Abdullah Penolong Pegawai Penilaian
Rahimah bl Mat Ali Parnbantu Tadblr Kanan
Noraziah bt Zainol Abidin Pembantu Tadbir (Ksu)
Muhamad lzudln b. Ismail Pembantu Tadbir (Kew)
Maziah bt Abdullah Ali Pembantu Tadbir (P/O}
Hasrnah bt Jamaludin Pembanlu Tadblr (P/O)
Saliza bt Isa Pembantu Tadblr (PIO)
Oarwina Ashikin bt Daud Pembantu Tadbir (P/O)
Rosmizan b. Osman Pembantu Penguatl<uasa
lliasb. Shamsudin Mander
Abdul Aziz b. Mat Nor Pemandu
Mat Desa b. Lah Pekerja Rendah Awam
Robert all Arul Das Pekerja Rendah Awam
Amlrudin b. Nyub PekerJa Rendah Awam
Nordin b. Abdul Hamid Pekerja Rendah Awam
Letchmar all Suppiah Pekerja Rendah Awam PESARAI TAMAT KONTRAK

1. (GENAP PERSARAAN WAJla TAHUN 2007 & 2008)

ZamJi b. Mehd Razali

Nama

Bersara I Tamat Kontrak

Shaharudin b. Ahmad

16.04.1974-26.03.2007

Senayan b. Yusof

01.05.1981-20.07.2007

Moh.d Nor b. Ismail

01.02.1996-31.12.2001

Abdul Talib b. Hashim

01 .07~ 1995-18.02. 200S

Hassan Basri b. Yahaya

01.07.1971-10,04.2{)08

Ibrahim b. Rashid

16.01.1971 -04.05.2008

H], Mahat b. H]. Ejam

02.05.1980-02.08.2008

Sirat b. Kasio

01.05.1984-23.08.2008

Alias b. Abdullah

15,12.1981-01.10.2008

15.03.2000-18,11.2008

PENERIMA ANUGEAAH PERKHIDMATAN TERPUJI (SAGUHATI) 2008

Nama Jawatan
Norhafisah bt Mohamad Pen. Peg. Perancang Bandar
Zaleha bt Abu Talib Juruteknik Prncang Bandar
Norafizah bt Muhammad Pembantu Tadbir (P/O)
Mohd Yusof b. Harnzah Pembantu Tadbir (P/O)
Hanali b. Osman Pemb. Tadbir Rendah (Belip)
Mohamad Nasir b. Mat Saad Mandor
Hawn b. Mat Nasib Pekerja Rendah Awam
Mohd Hosni b. Mastor Pekerja Rendah Awam
Mohd Naflah bt Mustafa Pekerja Rendah Awam
Yahaya b. Md Ariff P,!ketja Rendah Awam
Ahmad b, Sarip Peker!a Rendah Awam SENARAI PENERIMA SIJIL PENGHARGAAN PEPERIKSAAN PTK (TAHUN 2007 & 2008)

I
Bil. NAMA I JAWATAN TAHAP
1 Abdul Hamid b. Abdullah Penolong Pegawai Penilaian Tahap IV (TK1)
2 Norsarinah bt Abu Seman Pembantu Tadbir (P/O) Tahap IV (TK2)
3 Norshalina bt Pin Pembantu Tadbir (P/O) Tahap IV (TK2)
4 Noraziah bt Zaino] Abidin Pembantu Tadbir (Ksu) Tahap IV (TK2)
5 Hjh. Hasnah bt Jamaludin Pembantu Tadbir (P/O) Tahap IV (TK1)
6 Hasmah bt Jamaludin Pembantu Tadbir (P/O) Tahap IV (TK1)
7 Maziah bt Abdullah Ali Pembantu Tadbir (P/O) Tahap IV (TK1)
8 Azahar b. Ahmad Pembantu Am Pejabat Tahap IV (TK1)
9 Mohd Yusof b. Hamzah Pembantu Tadbir Rendah Tahap IV (TK1)
10 Samsol Kamal b. Ali Pembantu Tadbir Rendah Tahap IV (TK1)
11 Rose Aniza bt Sadri Penolong Pegawai Tadbir Tahap III (TKi)
12 Khirunnashat b. Salih Pembantu Penilaian Tahap III (TK1)
13 Zuraton bt Mohd Nordin Pembantu Tadbir (P/O) Tahap III (TK2)
14 Jamaliah bt Shariff Pembantu Tadbir (P/O) Tahap III (TK2)
15 Bakri b. Mohamad Pembantu Tadbir Rendah Tahap Iii (TK2)
16 Mohd Sabli b. Johari Pembantu Am Pejabat Tahap III (TK1)
17 Shahrudin b. Abdul Hamid Pemandu Tahap III (TK2)
18 Abdul Aziz b. Ismail Pemandu Tahap III (TKi)
19 Yusop b. Romlee Pemandu Tahap III (TKi)
20 Arfai b. Ezam Pemandu Tahap I II (TKi)
21 Roslan b. Basarudin Pemandu Tahap III (TK1)
22 Mohd Rosdi b. Mat Jam Pemandu Tahap III (TKi)
23 Anthony a/I Silvamuthu Pekerja Rendah Awam Tahap III (TK2)
24 Latif b. Sotar Pekerja Rendah Awam Tahap III (TK1)
25 Nordin b. Abdul Hamid Pekerja Rendah Awam Tahap III (TKi)
26 Ramli b. Ibrahim Pekerja Hendah Awam Tahap III (TK1)
27 Solonarzan a/l Alanggaran Pekerja Rendah Awam Tahap III (TK1)
,}
28 Mat Desa b. Lah Pekerja Rendah Awam Tahap III (TK1)
i PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN BANDAR

MAJLIS DAERAH KERIAN

Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) merupakan satu program di bawah Kementerian Peru mahan dan Kerajaan Tempatan yang dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) seluruh Majlis Daerah Kerian sepanjang Rancangan Malaysia ke-9 bagi tempoh 2006-2010. Objektif kerajaan adalah untuk membasmi kemiskinan tegar dan mengurangkan separuh kemiskinan keseluruhan kepada 2.8% menjelang tahun 2010. Program ini hanya rnetlbatkan keluarga miskin yang mempunyai taraf warqaneqara Malaysia sahaja.

Golongan sasar Program Pembasmian Kemiskinan Bandar adalah keluarqa miskin yang mempunyai pendapatan isi rumah kurang dart Pendapatan Garis Kemiskinan yang telah ditetapkan seperti di jadual sebelah:-

Wilayah Miskin Miskin Tegar
lsi Rumah Per Kaplta lsi Rumah Per Kapita
Luar Bandar 700.00 160.00 420.00 100.00
Bandar 700.00 185.00 440.00 100.00 Dikeluarkan oleh EPLJ

Program ini mula dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia pada penghujung tahun 2006. Sahagian yang diberi peranan untuk urusan ini ialah Bahagian Perancang Bandar, Majlis Daerah Kerian. Untuk keberkesanan pelaksanaan program beberapa pihak telah diHbatkan termasuklah Ahli Majlis yang diberi peranan untuk mengenalpasti keluarga miskin tersebut di kawasan masing-masing selain Majlis mendapatkan maklumat dari agensi kerajaan yang berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Baitul Mal dan lain-lain.

a) Silangan Miskin dan Miskin Tegar Berdaftar Dengan Majlis Daerah Kerian (bermula tahun 2007- September 2009)

b) Bilangan Penerima Bantuan Dari Tahun 2007 hrngga Mei 2009 i. Bantuan tahun 2007

BILANGAN. YANG BERDAFTAR DENGAN PST JUMLAH
MISKIN MISKIN TEGAR
228
105 123 BILANGAN YANG BERDAFTAR DENGAN PST JUMLAH
MISKIN MISKIN TEGAR
228
105 123 ii Bantuan tahun 2008

PENYAMBUNGAN BANTUAN PERMOHONAN SARU JUMLAH
MISKIN MISKIN TEGAR MISKIN MISKIN TEGAR 31
7 4 13 7 iii. BantLian tahun 2009

42

MISKIN TEGAR

150

MISKIN

21

MISKIN TEGAR

MISKIN

PENYAMBUNGAN BANTUAN

PERMOHONAN BARU

JUMLAH

13

74

d) Bilangan Yang 8elum Menerima Bantuan (Psrnohon Baru)

MISKIN MISKIN TEGAR

c)' Bilangan Yang Dikeluarkan Dari Oaf tar Permohonan

",
TELAH TERIMA DAN TIDAK MENERIMA KELUAR DARI PGK
', .. TlDAK DISAMBUNG SANTUAN DAN RM740.00
BANTUAN DITOLAK OLEH KPKT
oil 7 2 1 e) Bilangan Miskin dan Miskin Tegar Yang Mendapat Bantuan Dl8awah PPK8 Mengikut Janis Bantuan Dari Ta.h un 2007 -2009

Bll JENIS BANTUAN MISKIN MISKIN TEGAR
1 Bantuan Sewa Rumah 28 37
2 a. 8antuan Kemasukan Ke Sekolah 55 62
b. Institut Pengajian Tinggi (IPT) 5 1
c. 8antuan Kos Pengangkutan Ke Sekolah 21 38
d. Bantuan Kos Rawatan Diallsis Buah Pinggang 3 2
e. Bantuan Kos Jagaan Kanak-Kanak ke 1
Taska/ Tadika/ Jiran/ Individu
f. Bantuan Kos Pengangkutan Ke Ternpat Kerja 2 2
3 Pusat Sejahtera
4 Penjanaan Pendapatan Keluarga
5 Pendidikan dan Latihan
6 Pengkalan Data
7 Bantuan Ihsan 3
j f) Bilangan Penerima Bantuan Mengikut Kumpulan Etnik

MISKIN TEGAR MISKIN
M C I L JUMLAH M C I L JUMLAH
56 ,
9 27 - 92 43 10 12 - 65
JUMLAH KESELURUHAN 1'57 Sumbangan diberikan tanpa mengira kaum dan ideologi

KEMBARA TV3Parit Buntar

Dianggarkan lebih 5,000 orang memeriahkan Program Kembara TV3 Parit Buntar yang diadakan pada 22 Oktober 2009 di Padang Bandaran Parit Buntar. Kedatangan TV3 dan Hotlink disambut oleh En. Ismail b. Hassan, Pegawai Daerah Kerian yang juga merupakan Yang Dipertua, Majlis Oaerah Kerian, pegawai kerajaan dan penduduk setempat. Program itu diserikan dengan kehadiran selebriti TV3 dan artistempatan. Antaraaktiviti yang dijalankan ialah penyerahan cek bernilai RM2,OOO.OOoleh pihak TV3 kepada Pusat Pemulihan Dalarn Komuniti (POK) Parit Buntar, perlawanan bola sepak dan bola jaring antara selebriti dengan pemain setempat, pameran, pemeriksaan kesihatan dan persembahan artis.

LOCAL AGENDA 21 IrnruAN

PROGRAM KITAR SEMULA

BARANGAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (e-waste)

Local Agenda 21 Kerian telah menganjurkan Program Kitar Semula Barangan Elektrik dan Elektroni k (e-waste) pada 31 Oktober 2009 di Taman Damai 3, Parit Buntar. Program yang dirancang di bawah Pelan Tindakan Alam Sekitar, Local Agenda 21 Kerian telah berjaya mengumpul barangan elektrik dan elektronik yang tidak digunapakai lagi untuk dikitar semula sebanyak 3,598.5kg. Barangan itu terdiri daripada kipas angin, peti sejuk, mesin basuh, k etuhar, peralatan komputer, pencetak, seterika, televisyen dan pelbagai lagi. Program kitar semula ini mendapat kerjasama dari pihak Kilang Tes-Amm (Malaysia) Sdn Bhd yang telah membuat penimbangan dan pengumpulan. Setiap barangan yang dikitar semula telah dibayar mengikut senarai kadar yang telah ditetapkan.

Msninjau barangan elektrik yang dO]

I Upuskan

Timbangan sedang dilakukan olsh pekerja KiJang Tes-Amrn (M) Sdn Bhd

Pameran dad agensi kerajaan

Jarnuan Harl Raya Majlls, Daerah Kerian tetah diadakan 13 0ktober 2009 di Dewan Seri Kerian, Parit Buntar. Majlis ihi diserikan dengan kehadiran oleh wakil rakyat, psqawai kerajaan dan psnduduk setempat. Dalam majUs ini ju@a dlsarnpaikan sumbanqan bantu an kepada penduduk rnlskin yang

'-'-- __ tJ:ll'did_d::::u· inad:a [;I Q.LM ag.Lll,:::i Hi"n_fl.!:ln_n_"" [llLC>C.<:I b-<:> 011, d:f~b-<:>_~i "-"" \1-">-1.",.:,-,:,-,:> d..~ _ _[L"'.n ",J..__ILo_n_o_lL.u..c_no_h.<:u::l i."-~ __ ____"

MDK RAIH TEMPAT KEDUA ANUGERAH KUALITI PIHAK BERKUASA TEMPATAN PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2009

Majlis Daerah Kerian telah mendapat tempat kedua Anugerah Kualiti Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Negeri Perak sempena Majlis Sambutan Hari Kualiti Perkhidmatan Awam 2009 Peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan bagi kategori Majlis Daerah pada 22 Oktober 2009. Dalam majlis ini, Majlis Daerah Kerian menerima plata dan wang tunai RM2,000.00.

I

1

PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2009 KATEGORI MAJlIS DAERAH

KEDUA