Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
46Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
luanvan[1]

luanvan[1]

Ratings:
(0)
|Views: 6,912|Likes:
Published by doimatbeyeu8704

More info:

Published by: doimatbeyeu8704 on Apr 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
GVHD: TS Nguy
ễ 
n Thanh Liêm SVTH: Thái Th
 ị 
ng Linh Trang 1 L
ớ 
 p : 31K02.3
L
Ờ 
I C
M
Ơ 
N

 
Khi th
c t
 p t
i công ty c
ph
n Vinatex
Đ
à N
ng tôi
đ
ã h
c h
i
đượ 
c r 
t nhi
u v
 ki
ế
n th
c th
c t
ế
, và có c
ơ 
h
i
đố
i chi
ế
u nh
ng ki
ế
n th
c h
c
ở 
gi
ng
đườ 
ng
đạ
i h
cv
ớ 
i th
c t
ế
trong kinh doanh t
i công ty. Ngoài ra tôi
đ
ã tìm hi
u nghiên c
u nhi
uthông tin v
công ty c
ph
n Vinatex, tình hình kinh doanh hi
n t
i và v
th
c tr 
ngquy trình ho
ch
đị
nh ngân sách c
a Vinatex. Quan tr 
ng nh
t là sau th
ờ 
i gian th
ct
 p tôi
đ
ã hoàn thi
n
đượ 
c
đề
tài mang tên:
“C 
i thi 
ệ 
n ph
ươ 
ng pháp ho
ch
đị 
nhngân sách t 
i công ty c
ổ 
ph
n Vinatex 
 Đ
à
ẵ 
ng”.
Để
hoàn thi
n
đề
tài này tôi ph
i c
m
ơ 
n
đế
n s
giúp
đỡ 
c
a:Ban lãnh
đạ
o công ty c
ph
n Vinatex
đ
ã cho phép và t
o nhi
u
đ
i
u ki
n thu
n l
ợ 
i
để
tôi hoàn thành t
t khóa th
c t
 p t
i công ty.Các anh ch
phòng kinh doanh và phòng tài chính k 
ế
toán
đ
ã cung c
 p nh
ng thôngtin, s
li
u v
công ty và nhi
u ch
d
n c
th
khác c
n thi
ế
t cho
để
tài c
a tôiGiáo viên h
ướ 
ng d
n - TS.Nguy
n Thanh Liêm v
góp ý l
a ch
n
đề
tài, cung c
 ptài li
u tham kh
o, h
ướ 
ng d
n hoàn thi
n
đề
tài. Và tôi c
ũ
ng
t c
m
ơ 
n toàn th
 giáo viên khoa Qu
n Tr 
Kinh Doanh
đ
ã gi
ng d
y tôi 4 n
ă
m v
ớ 
i nhi
u ki
ế
n th
cn
n t
ng giúp tôi
đủ
t
tin và hi
u bi
ế
t
để
vi
ế
t chuyên
đề
này.Cu
i cùng tôi c
m
ơ 
n t
t c
các b
n trong nhóm th
c t
 p, gia
đ
ình tôi
đ
ã có nhi
utr 
ợ 
giúp v
v
t ch
t và tinh th
n trong su
t th
ờ 
i gian th
c t
 p.
Tôi xin chân thành c
m
ơ 
n t
t c
!
Đ
à N
ng, ngày tháng n
ă
m 2009Tác gi
 
Thái Thi H 
ng Linh- Sinh viên 31k2.3
 
http://www.ebook.edu.vn
GVHD: TS Nguy
ễ 
n Thanh Liêm SVTH: Thái Th
 ị 
ng Linh Trang 2 L
ớ 
 p : 31K02.3
M
C L
C

 
L
Ờ 
I C
M
Ơ 
N............................................................................................................1M
C L
C..................................................................................................................2M
C L
C B
NG BI
U..........................................................................................7
 M 
Ụ 
C L
Ụ 
C HÌNH V 
 Ẽ 
.................................................................................................8M
Ở 
 
ĐẦ
U....................................................................................................................9Ph
n A: C
Ơ 
S
Ở 
LÝ LU
N V
HO
CH
ĐỊ
NH NGÂN SÁCH.........................11I. Ki
ế
n th
ứ 
c chung v
ho
ch
đị
nh ngân sách........................................................11I.1. M
t s
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a c
ơ 
b
n.................................................................................11
I.1.1. Ngân sách gì?...............................................................................................11I.1.2. Ho
ch
đị
nh ngân sách là gì?............................................................................11
I.2. Vai trò và t
m quan tr
ng c
a ho
ch
đị
nh ngân sách trong kinh doanh...12
I.2.1. T
m quan tr 
ng c
a ngân sách........................................................................12I.2.2. M
c
đ
ích c
a ngân sách...................................................................................12
I.3. Ho
ch
đị
nh ngân sách v
ớ 
i chi
ế
n l
ượ 
c và chi
ế
n thu
t kinh doanh...............13I.4. Ngân sách t
ng th
............................................................................................14I.5. Các ph
ươ 
ng pháp ho
ch
đị
nh ngân sách.......................................................16
I.5.1. Ph
ươ 
ng pháp ho
ch
đị
nh ngân sách t
trên xu
ng..........................................16I.5.1.1. Phân tích các thông s
quá kh
....................................................................16I.5.1.2. L
 p d
toán báo cáo k 
ế
t qu
ho
t
độ
ng kinh doanh.....................................17I.5.1.3. L
 p d
toán b
ng cân
đố
i k 
ế
toán.................................................................18I.5.2. Ph
ươ 
ng pháp ho
ch
đị
nh ngân sách t
d
ướ 
i lên..............................................19I.5.2.1. Qu
n lý và ph
i h
ợ 
 p trong quy trình l
 p k 
ế
ho
ch.......................................20I.5.2.2. Thu th
 p thông tin l
 p ngân sách..................................................................20I.5.2.3. Xây d
ng các ngân sách ho
t
độ
ng..............................................................20I.5.2.3.1. Ngân sách bán hàng...................................................................................20I.5.2.3.2. Ngân sách s
n xu
t....................................................................................22I.5.2.3.3. Các ngân sách ho
t
độ
ng khác...................................................................24I.5.2.4. Xây d
ng các ngân sách tài chính................................................................25I.5.2.4.1. Ngân sách ngân qu
...................................................................................25I.5.2.4.2 D
toán báo cáo k 
ế
t qu
ho
t
độ
ng kinh doanh..........................................30I.5.2.4.3. D
toán báo cáo ngu
n và s
d
ng............................................................31I.5.2.4.4. L
 p d
toán b
ng cân
đố
i k 
ế
toán..............................................................32
 
http://www.ebook.edu.vn
GVHD: TS Nguy
ễ 
n Thanh Liêm SVTH: Thái Th
 ị 
ng Linh Trang 3 L
ớ 
 p : 31K02.3
I.6.
Đ
ánh giá ph
ươ 
ng pháp ho
ch
đị
nh ngân sách...............................................33I.7. Quy trình ho
ch
đị
nh ngân sách.....................................................................35II. Chu
n b
cho ho
ch
đị
nh ngân sách.................................................................36II.1 Tìm hi
u v
m
c tiêu c
a t
ch
ứ 
c...................................................................36
II.1.1.
Đ
ánh giá kinh doanh.......................................................................................36II.1.2. L
 p k 
ế
ho
ch cho t
ươ 
ng lai............................................................................37II.1.3. Quy
ế
t
đị
nh m
c tiêu doanh nghi
 p.................................................................37II.1.4. Xác
đị
nh m
c tiêu tài chính............................................................................37
II.2 Chu
n hoá ho
ch
đị
nh ngân sách...................................................................37
II.2.1. T
o ra bi
u m
u..............................................................................................37II.2.2. Biên so
n s
tay..............................................................................................38II.2.3. Thành l
 p u
ban............................................................................................38
II.3. Các lo
i ngân sách c
n l
p.............................................................................39III. So
n th
o ngân sách.........................................................................................39III.1. Thu th
p thông tin
để
ho
ch
đị
nh ngân sách..............................................39
III.1.1. D
 
đ
oán doanh thu........................................................................................39III.1.2. D
 
đ
oán các bi
ế
n s
khác.............................................................................40
III.2. L
p các ngân sách..........................................................................................41III.3. Hoàn thi
n ngân sách....................................................................................41IV. Giám sát ngân sách...........................................................................................41IV.1. Phân tích nh
ữ 
ng khác bi
t gi
ữ 
a k 
ế
t qu
th
ự 
c t
ế
và k 
ế
ho
ch ngân sách..41IV.2. Giám sát nh
ữ 
ng sai l
ch, phân tích các l
i, ki
m soát các bi
ế
n c
...........42IV.3. Th
ự 
c hi
n các
đ
i
u ch
nh và rút ra kinh nghi
m........................................43
T LU
N PH
N A..............................................................................................45PH
N B: TH
Ự 
C TR 
NG V
CÔNG TY VÀ TÌNH HÌNH HO
CH
ĐỊ
NHNGÂN SÁCH T
I VINATEX
Đ
À N
NG............................................................46I. Gi
ớ 
i thi
u v
công ty c
ph
n Vinatex
Đ
à N
ng..............................................46I.1. Quá trình hình thành và phát tri
n................................................................46I.2. H
th
ng t
ch
ứ 
c c
a công ty Vinatex
Đ
à N
ng............................................48
I.2.1. Quy mô t
ch
c................................................................................................48I.2.1.1. Nhân s
.........................................................................................................48I.2.1.2. C
ơ 
c
u các b
ph
n:.....................................................................................48I.2.2. Công ngh
t
ch
c...........................................................................................49I.2.3. Thi
ế
t k 
ế
t
ch
c...............................................................................................51I.2.3.1. S
ơ 
 
đồ
t
ch
c................................................................................................51

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoang Tuan liked this
Hoang Tuan liked this
Hang Cao liked this
Hiền Trần liked this
luuly_ckk liked this
'Vinh Nguyễn liked this
Nguyen Hai liked this
Mai Em Bảo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->