You are on page 1of 1

URADPREvEREJNEoBSTAnAvaNrn

Dunajskd68,P. O. BOX 58,82004 Bratislava24


Odbor kontroly
Cislo: 19546-7000l20I 5-OW I
Aliancia Fair-play
Smredianska21
811 05 Bratislava

Bratislava30. 11.2r)15
Vec
Verejnri stfit'aZ,,rOrganuilcia a zabezpeileniemedzinfrodn6ho podujatia ,,TechlVlatch
Global Bratislava 2015"" - informfcia o vykone kontroly

V nadvdznosti na V65 podnet dorudenlf Uradu pre verejnd obstar6vanie (d'alej len
,,frad") dila 09. 1I. 2015, Yttm oztamujeme, Le na zitkladepoverenia predsednidky,lradu
Ing. Zity T6borskej (,. 37912015zo dira 19. 10. 2015, zamestnancifradu, odboru korrtroly
vykon6vajri kontrolu postupu verejn6ho obstardvatellaSlovak Business Agency, Miletidova
23,82I09 Bratislavapri zad|vani nadlimitnej zdkazky- verejnej snfaZi na predmetzitl<azky
,,Organizitcia a zabezpedeniemedzinfrodndho podujatia ,,TechMatch Global Bratislava
2015"0', vyhl6senej vo.Vestniku verejndho-obstar6vaniad. It5l20l5 di,a 12. 06.2015
pcd zn. 12468-MSSa v UradnomvestnikuEU df,a 13.06. 2015pod zn.20l5lS 113-205175.
Uvedend V6m d6vame na vedomie s tym, Le bezodkladne po ukonden
budemeinformovat'o qf sledku predmetnejkontroly.
S pozdravom

Simorov6
riaditefka odboru kontroly

V6s