19/09/2009

க஫கப௃ம் துர஧ோகப௃ம் ! - (தகு஡ி :2)

க஫கப௃ம் துர஧ோகப௃ம் !
பதரி஦ோர் ஋ழு஡ி஦ நூல்கள்

஡ிரு.ர஬஡ோசனம் ஧ோஜிணோ஥ோவும் பதரி஦ோர் குநிப்பும்
22.01.1963
அனுப்பு஡ல்:
஡ி.பதோ.ர஬஡ோசனம்
஡ிருச்சி஧ோப்தள்பி
பதறு஢ர்:
஡ிரு.டி.டி.஬஧ப்தோ

அ஬ர்கள்
பதோறுப்தோபர்
஡ி஧ோ஬ிடர் க஫கம்
஡ிருச்சி஧ோப்தள்பி
அன்புடட஦ீர் ,
஬஠க்கம். ஢ோன் 1958-ப௃஡னிரனர஦ ஡ி஧ோ஬ிடர் க஫கத்஡ில் ஋ல்னோ த஡஬ிகல௃ம் ஬ிட்டு ஬ிட்டது உங்கல௃க்குத் ப஡ரிந்ர஡. திநகு ஡ங்கள் ரதோன்ந ஢ண்தர்கள் பசோல்ன ஥ோ஬ட்டத் ஡டன஬஧ோக஦ிருந்ர஡ன் . பசன்ந ஆண்டு ஋ல்னோ ஥ோ஬ட்ட க஫கங்கல௃ம் ஡டன஬஧ோல் கடனக்கப்தட, ஢ோன் கூட்டங்கபில் ரதச அட஫க்கப்தட்டு ஬ந்ர஡ன். ப஬றும் ரதச்சோபி஦ோக ஥ட்டும் த஠ி஦ோற்நிரணன்.

பசன்ந ஬ோ஧ம் ஢ண்தர் ஡ிரு.஋ஸ்.குருசோ஥ி ஋ன் ஬ட்டில்

஡ங்கி உ஠வு பகோண்டோர். சின தன க஫கத் ர஡ோ஫ர்கல௃ம் அ஬ர்கடபச் சந்஡ித்து ரதசிணோர்கள் .
இதுதற்நி ஢ண்தர் ஡ிரு.஬ி.ஆ.த஫ணி இரு ஢ோட்கள் ஋ன்டண ஬ிண஬ிணோர்கள். ஢ோன் ஢டந்஡ட஡ அ஬ரிடம் பசோன்ரணன் . ஢ோன் ஌ர஡ோ ஡஬று பசய்து ஬ிட்ட஡ோகக் கருதுகின்நோர்.

஢ோ஥ிருப்தது இந்஡ி஦ோ ; ஧ஷ்஦ோ அல்ன பதரி஦ோ஧ோல் ஢டத்஡ப்தட்டு ஬ந்஡ ஡ி஧ோ஬ிடர் க஫கம் 1958-க்குப் திநகு ஡ிரு஥஡ி ஥஠ி஦ம்ட஥஦ோர் ஆட்சிக்கு ஬ந்து ஬ிட்டது. ஢ீங்கள் அநிந்஡ர஡ . இந்஡ ஢ிடன஦ில் ஢ோன் ஥஠ி஦ம்ட஥஦ோர் ஡ி஧ோ஬ிடர் க஫கத்஡ினிருந்து ஬ினகி஬ிட்ரடபணன்தட஡ உங்கல௃க்கு ப஡ரி஬ித்துக் பகோள்கின்ரநன். ஥஠ி஦ம்ட஥஦ோர் ஆட்சி஦ில் க஫கம் உ஦ர்ந்஡ பகோள்டககடப ஬ிட்டு த஠ம் ஡ி஧ட்டு஬ர஡ பதரி஦஡ோகக் பகோண்டு஬ிட்டது. ஋஡ற்கும் த஠ம்஡ோன் க஫கர஥ Business ஆகி஬ிட்டது. ஋ந்஡ ர஬டன து஬ங்கிணோலும் த஠஬ரு஬ோய் ஡ோன் க஬ணிக்கப்தடுகின்நது.

஢ல்ன உட஫ப்தோபிகல௃க்கு இட஥ில்டன ஬ி஧ட்டப்தடுகின்நோர்கள் தனர். ஢ல்ன ஊ஫ி஦ர்கடப ர஥ோ஡ கூனிகள் அ஥ர்த்஡ப்தடுகின்நணர் . துர஧ோகி ஋ன்ந ஬ோர்த்ட஡ அ஡ிக஥ோகப் த஦ன்தடுத்஡ப்தடுகின்நது . ஥஠ி஦ம்ட஥஦ோர் ஆட்சிட஦ ஬ிரும்தோ஡஬ர்கல௃ம் ஋஡ிர்ப்த஬ர்கல௃ம் துர஧ோகிகபோம் . இந்஡ப் பதோருபில் ஢ோனும் ஒரு஬ன்஡ோன் பதரி஦ோர் ஡ணக்கு ஬ரு஬ோய் ஬ரு஬ட஡ ஦ோ஧ோ஬து ஡டுக்க ப௃஦ற்சித்஡ோல் துர஧ோகி ஋ன்று அட஫க்கின்நோர். ஋ன்டணப௅ம் ஒரு ச஥஦ம் அவ்஬ோறு பசோன்ணோர் .

இணிர஥ல் குற்நம் ஋ன்஥ீ து சோட்டோ஥னிருக்க ஢ோரண ஬ினகிக் பகோள்கின்ரநன். ஦ோர் க஫கக்கூட்டம் ரதோட்டோலும் துர஧ோகிகள் ரதோட்டோலும் ஢ோன் ரதோய் ரகட்ரதன். ரதசச் பசோன்ணோல் ரதசுர஬ன்.
஡ி.பதோ.ர஬஡ோசனம்
***

அந்஡ கடி஡த்஡ின் ஥ீ து பதரி஦ோர் அ஬ர்கபின் குநிப்பு

஡ிரு.ர஬஡ோசனம் அ஬ர்கள் க஫கத்஡ில் இருந்து சு஥ோர் 2, 3-ஆண்டுகல௃க்கு ப௃ன்ரத ஬ினக்கப்தட்டு ஬ிட்டோர். அவ்஬ி஬஧ங்கடப ப஬பி஦ிட்டோல் அ஬஧து ஢ோ஠஦த்ட஡ தோ஡ிக்கு஥ோ஡னோல் அட஡ தின்ணோல் தோர்த்துக் பகோள்பனோம் ஋ன்று ஬ிட்டு ஬ிடுகிரநன்.

஡ிரு.குருசோ஥ி அ஬ர்கல௃ம், ஡ிரு.ர஬஡ோ஬னம் அ஬ர்கல௃ம் ஢ீண்ட ஢ோள் ச஡ி ஆரனோசடணக்குப்தின் இப்ரதோது து஠ிந்து ஒன்று ரசர்ந்து ஋஡ிர்ப்பு அ஠ி அட஥த்து ஬ருகிநோர்கள். இட஡ ஢ோன் 3-ஆண்டோக சூசடண஦ோய் பதோது ஥க்கல௃க்குத் ப஡ரி஬ித்து ஬ந்஡ிருக்கிரநன். இன்னும் இ஧ண்படோரு஬ர் ஡ிட஧ ஥டந஬ில் இருக்கிநோர்கள்.

஋ன்டண ஋஡ிர்க்க ட஡ரி஦஥ில்னோ஡஡ோல் இ஬ர்கள் ஡ிரு஥஡ி ஥஠ி஦ம்ட஥ட஦ "குடந" கூறு஬஡ன் ப௄னம், ஬ி஭஥ப் தி஧சோ஧ம் பசய்஬஡ன் ப௄னம் ஡ங்கள் ஢டத்ட஡ட஦க் கோப்தோற்நிக் பகோள்ப ஡ந்஡ி஧ம் பசய்கிநோர்கள். அவ்஬பவு஡ோன் இ஬ர்கள் ஡த்து஬ம் .

இ஬ர்கள் இரு஬ரும் ஊர் ஊ஧ோகச் பசன்று ஡ணிக்கட்சி அட஥த்து க஫கச் பசோத்ட஡க் டகப்தற்ந ஬டக பசய்஦ப் ரதோகிநோர்கபோம் . குநிப்தோக பசோல்ன ர஬ண்டு஥ோணோல் ஡ி஧ோ஬ிடர் க஫க ஋஡ிரிகள் இ஬ர்கடப஬ிட இ஬ர்கபது கும்தடன஬ிட இன்று இந்஢ோட்டில் ஦ோரு஥ில்டன.

ப஡பி஬ோண ஬ிபக்கம், தன ஆ஡஧ோங்கல௃டன் ஬ரிக்கு஬ரி ச஥ோ஡ோண஥ோக தின்ணோல் ஬ரும். உண்ட஥஦ோண க஫கத் ர஡ோ஫ர்கள் ஜோக்கி஧ட஡஦ோக இருக்க ர஬ண்டும்.
29.01.1963 '஬ிடு஡டன'
- ஈ.ப஬.஧ோ஥சோ஥ி
(டகப஦ோப்தம்)
***
஬ி஧ட்டப்தட்ட துர஧ோகிகபின் ஬ி஭஥ப் தி஧ச்சோ஧ர஥
ரகோ.சோ஥ிதுட஧ ஋ம்.஌., தி.஋ல்.,

஬ிபக்கம்!

(பதரி஦ோரின் இ஦க்கத்஡ிணோல் ப௃ன்னுக்கு ஬ந்து அ஬ட஧ப் புகழ்ந்ர஡ தி஧தன஥ோண சினர் சு஦஢னங்கோ஧஠஥ோய் அந்஡ இ஦க்கத்துக்ரக துர஧ோகம் பசய்து, பதரி஦ோர் அ஬ர்கள் ஬லுக்கட்டோ஦஥ோய் ஧ோஜிணோ஥ோ ஋ழு஡ி ஬ோங்கும் அபவுக்கு ஢ம்திக்டகட஦ இ஫ந்து஬ிட ர஢ரிட்ட஡ோல் அ஬ர் ஥ீ து ரதோனிக் குற்நச்சோட்டுகடப சு஥த்஡ி அ஬ர் இ஦க்கத்துக்கு ர஥லும் கபங்கம் உண்டோக்க ஬ி஭஥ப் தி஧ச்சோ஧த்஡ில் இநங்கி, க஫கத் ர஡ோ஫ர்கடப கு஫ப்தனோம் ஋ண ஥ணப்தோல் குடிக்கின்நணர் .

஬஫க்கநிஞர் ஡ிரு.ரகோ.சோ஥ிதுட஧ ஋ம்.஌., தி.஋ல்., அ஬ர்கள் இக்ரகோஷ்டி஦ிணரின் தூற்று஡டன ஆ஧ோய்ந்து ஬ஞ்சகச் ச஡ிட஦ அம்தனப்தடுத்஡ிப௅ள்போர் . இக்கட்டுட஧஦ில்!

க஫கத் ர஡ோ஫ர்கல௃ம், பதோது ஥க்கல௃ம் ஊன்நிப் தடித்து சிந்஡ித்து உண்ட஥ப௅஠஧ ர஬ண்டுகிரநோம்.) - '஬ிடு஡டன' 14.02.1963

஡ி஧ோ஬ிடர் க஫கத்஡ினிருந்து ஬ினகி஦ ப௃க்கி஦ஸ்஡ர்கள் ஋ன்கிந இரு஬ர் சின ஡ிணங்கல௃க்கு ப௃ன் ஒரு கூட்டு அநிக்டக ப஬பி஦ிட்டுள்பணர். இ஡ில் ஡ந்ட஡ பதரி஦ோர் அ஬ர்கள் ஥ீ து தன குற்நச்சோட்டுகடப ஬சிப௅ள்போர்கள்!

இந்஡ இரு஬ர் தற்நிப௅ம் ஡ந்ட஡ பதரி஦ோர் அ஬ர்கள் ப௃ன்ரத க஫கத் ர஡ோ஫ர்கல௃க்கு, உண்ட஥ட஦ ஬ிபக்கி ஋ழு஡ி஬ிட்டதடி஦ோல் அ஬ர்கபது
'ர஬஭ம்' ஡ிடீப஧ணக் கடனக்கப்தட்ட஡ணோல் ஌ற்தட்ட ஆத்஡ி஧த்஡ிணோல் ஡ோக்கப்தட்டு, இ஬ர்கள் ஡ங்கள் ஥ணம்ரதோணதடி அ஡ில் ஋ழு஡ிப௅ள்பணர்.
஡஬நோண குற்நச்சோட்டுகள்

இ஬ர்கள் கூநிப௅ள்ப குற்நச்சோட்டுகள் ஒவ்ப஬ோன்டநப௅ம் ஆ஧ோய்஬து ஢ல்னர஡.

ப௃஡னோ஬து "஡ி஧ோ஬ிடர் க஫கத்துக்பகண ஋வ்஬ி஡஥ோண சட்ட ஡ிட்டங்கரபோ, ஬ி஡ிப௃டநகரபோ இல்னோ஥ல் இருப்தட஡ப் த஦ன்தடுத்஡ிக் பகோண்டு க஥ிட்டிகடபப் திரி஦ம் ரதோல் கடனப்ததும் , ப௃க்கி஦ஸ்஡ர்கடப ஬ினக்கு஬தும், சினரிடம் ஬லுக்கட்டோ஦஥ோக ஬ினகல் கடி஡ம் ஋ழு஡ிப் பதறு஬து஥ோக ஢டந்து ஬ருகிநது. க஫கத்஡ிற்பகன்று ஡டன஬஧ோல் ஢ி஦ோ஦஥ோணதும் , ஢ி஦ோ஦஥ற்நது஥ோண ஬஫ிகபிபனல்னோம் தன னட்ச ரூதோய்கள் (஌நத்஡ோ஫ 30-னட்ச ரூதோய் ) ரசர்க்கப்தட்டு ஬ிட்டது" ஋ன்த஡ோகும் .

஡ி஧ோ஬ிடர் க஫கத்஡ிற்பகண ஋வ்஬ி஡஥ோண சட்ட ஡ிட்டங்கரபோ, ஬ி஡ிப௃டநகரபோ இல்டன ஋ன்தது உண்ட஥஡ோன் . இது உனகநிந்஡ ஒன்நோகும் . இட஡க் கண்டுதிடித்துக்கூந ஋ந்஡க் 'பகோனம்தசு'ம் ர஡ட஬஦ில்டன. க஫கத்஡ில் த஠ி஦ோற்றும் கடடத்ப஡ோண்டருக்கும் கூட - அப்தடி ஦ோரும் இருந்஡ோல் - ப஡ரிப௅ர஥! இட஡ இவ்஬பவு கோனந்஡ோழ்த்஡ித் ஡ோணோ இ஬ர்கபோல் கண்டுதிடிக்க ப௃டிந்஡து ?

பதரி஦ோர் ஆட஠ர஦ ஬ி஡ி; அநிந்஡஬ர்஡ோரண இ஬ர்கள்?

இ஬ர்கள் இரு஬ரும் ஡ி஧ோ஬ிடர் க஫க ஥த்஡ி஦ ஢ிர்஬ோகக் க஥ிட்டிக்குத் ஡டன஬஧ோக ஡ந்ட஡ பதரி஦ோர் அ஬ர்கபோல் ஢ி஦஥ிக்கப்தட்டு (ஒரு஬ர், தன ஆண்டுகோனம்; ஥ற்ந஬ர் இ஧ண்டு ஆண்டு கோனம்) இருந்து ஬ந்஡ணர஧ , அப்ரதோது ஋ந்஡ச் ச஥஦த்஡ினோ஬து ஋ந்஡க் க஥ிட்டி஦ினோ஬து க஫கத்஡ிற்கு சட்ட ஡ிட்டங்கள், ஬ி஡ிப௃டநகள் ர஬ண்டும் ஋ன்று கூநி஦ிருக்கிநோர்கபோ? ஥ோநோக பதரி஦ோருக்குத் ர஡ட஬ப்தடும் , கட்டுப்தோட்டிற்கு அடங்கி஦ "ப௃ட்டோள்"கபோகத்஡ோரண இருந்து ஬ந்துள்பணர்? அது ஥ோத்஡஡ி஧ம் அல்ன; இர஡ குற்நச்சோட்டடக் கிபப்தி஦ "ஜஸ்டிஸ்" கட்சி, ரிஜிஸ்டர் சு஦஥ரி஦ோட஡க் கட்சி, கண்஠ர்த்துபிக்கட்சி

ஆகி஦ இரு கட்சி஦ிணருக்கும் ரதச்சு, ஋ழுத்து ப௄னம் இ஬ர்கள் ப௃ன்பு த஡ில் கூநி ஬஧஬ில்டன஦ோ?

சட்டப௃ம், ஬ி஡ிப௅ம், ப௃டநப௅ம் 'ஜண஢ோ஦கம் ' ஋ன்கிந ரதோர்ட஬ட஦ ஥ோட்டிக் பகோண்டு ஆ஡ிக்கம் பசலுத்தும் ஡டன஬ர்கபது கரு஬ிகள்஡ோரண! "கட்சி ஥ட்டு஥ல்ன; ஆட்சிப௅ம்கூட சர்஬ோ஡ிகோ஧ ஥஦஥ோக ர஬ண்டும்" ஋ன்று ப௃ன்ணோள் '஬ிடு஡டன' ஡டன஦ங்க ஋ழுத்஡ோபர் தனப௃டந ஋ழு஡஬ில்டன஦ோ?

சர்஬ோ஡ிகோ஧ர஥ ர஡ட஬ ஋ன்ந஬ரும் இ஬ர஧

அர஡ ஢தட஧ ஢ிர்஬ோகக் க஥ிட்டிக்குத் ஡ந்ட஡ பதரி஦ோர் அ஬ர்கள் ஡டன஬஧ோகப் ரதோட்டரதோது , க஥ிட்டி஦ில் ரதசும் ரதோது அந்஡ "ப௃஡ல்" ப஡ோண்டர், இப்ரதோது இருக்கும் சர்஬ோ஡ிகோ஧ம் ரதோ஡ோது , இன்னும் அ஡ிகம் ர஡ட஬' ஋ன்று கூநி கருஞ்சட்டடத் ர஡ோ஫ர்கபின் டகப஦ோனிட஦ப் பதந஬ில்டன஦ோ?

'ப௃க்கி஦ஸ்஡ர்கடப ஬ினக்கு஬தும், சினரிடம் ஬லுக்கட்டோ஦஥ோக ஬ினகல் கடி஡ம் ஋ழு஡ிப் பதறு஬து஥ோக ஢டந்து ஬ருகிநது' ஋ன்று கூறும்ரதோது , ஡டன஬ரின் ஢ம்திக்டகட஦ இ஫ந்து஬ிட்ட஡ோல்஡ோன் அ஬ர் - அந்஢ிடனக்கு - அ஬஧து ஬஫க்க஥ோண அபவுக்கு ஥ீ நி஦ ஡ணது ஡ோட்சண்஦த்ட஡ப௅ம் ஥ீ நி ஒருதடி பசன்று ஢ட஬டிக்டக ஋டுக்க ர஢ரிட்டது ஋ன்று ஆக஬ில்டன஦ோ?
஬லுக்கட்டோ஦஥ோக ஬ினகல் கடி஡ம் ஦ோரிட஥ிருந்து ஬ோங்கப்தட்டது ஋ன்தட஡ 'குட்டோக' இ஬ர்கள் ஋ழுது஬஡ில்஡ோன் ஥ர்஥ம் புட஡ந்து கிடக்கிநது! இந்஡ இரு஬ர்஡ோன் அப்தடி தோ஡ிக்கப்தட்ட஬ர்கள்! இட஡ப௅ம் பசோன்ணோல் ஡ங்கள் ஆத்஡ி஧த்஡ிற்குக் கோ஧஠ம் ஋ன்ண ஋ன்தட஡ சுனத஥ோக ஥க்கள் கண்டு பகோள்஬ோர்கள் ஋ன்த஡ோரனர஦ இ஬ர்கள் பூசி ப஥ழுகிப௅ள்பணர்!

஡டன஬ருக்கு ஋ந்஡ அபவுக்கு சந்ர஡கம் ஬பர்ந்஡ிருந்஡ோல் இ஬ர்கபிட஥ிருந்து ஬லுக்கட்டோ஦ ஬ினகல் கடி஡ம் ஬ோங்கி஦ிருப்தோர் ஋ன்தது, சற்று சிந்஡டணக்கு ர஬டன பகோடுக்கும் ஋஬ருக்குர஥ புரிப௅ர஥!
஋து ஢ி஦ோ஦த்஡஬நோண சம்தோத்஡ி஦ம் ? ஌ன் ஢ிருதிக்க஬ில்டன?

"஡டன஬஧ோல் ஢ி஦ோ஦஥ோணதும் , ஢ி஦ோ஦஥ற்நது஥ோண ஬஫ிகபிபனல்னோம் த஠ம் ரசர்க்கப்தட்டது" ஋ன்கிநோர்கள். ஋ட஬ ஢ி஦ோ஦஥ோணட஬ , ஋ட஬ ஢ி஦ோ஦஥ற்நட஬ ஋ன்தட஡ இ஬ர்கள் இ஡ற்கு ப௃ன் ஋ப்ரதோ஡ோ஬து ஋டுத்துட஧த்஡ிருக்கின்நண஧ோ ?
பதரி஦ோர் கூநி஦ ஬ிபக்கர஥ ரதோ஡ோ஡ோ ?

஡ந்ட஡ பதரி஦ோர் அ஬ர்கள் '஬ிடு஡டன 84-ம் ஆண்டு திநந்஡ ஢ோள் ஬ி஫ோ ஥னரில், 'பதோதுத் ப஡ோண்டு' ஋ன்ந ஡டனப்தில் ஋ழு஡ிப௅ள்ப ஒரு கட்டுட஧஦ில்,
"இப்தடிப்தட்ட ஢ோன் , பதோதுத் ப஡ோண்டணோண தின்பு உண்ட஥஦ோண பதோதுத் ப஡ோண்டுக்கு ஋ன்ரந ஥஡ிப்திடத்஡க்க பதோதுச் பசல்஬ம் ரச஥ித்து இருக்கிரநன். ஋ல்ரனோருக்கும் ப஡ரிப௅ம்தடி஦ோகர஬ ரச஥ித்து இருக்கிரநன். இ஡ில் ஋ன்னுடட஦ பசோந்஡ பசோத்து அ஡ோ஬து ஋ணக்கு உரிட஥஦ோண ஋ன் பசோத்துக்கடப ஬ிற்று பதோது ஢னனுக்கு உ஡஬ி஦ ஬டக஦ில்கூட ரசர்க்கப்தட்ட஡ோல் இந்஡ ஥஡ிப்பு ஌ற்தட்டப஡ன்ரந பசோல்லுர஬ன். (஋ண஡ல்னோ஡ ) ஥ற்நப஡ல்னோம் பதோது ஥க்கபிட஥ிருந்து ஥ோ஢ோடு , கூட்டத்துக்கு அட஫ப்புக்குச் பசல்லு஡ல், பகோள்டகப் புத்஡கம் ஬ிற்நல், க஫கத்஡ிற்கு ஢ன்பகோடட ஋ன்னும் ரத஧ோல் பதற்ந, அபிக்கப்தட்ட ஬சூல் பசய்஦ப்தட்ட ஬டக஦ிலும், அ஬ற்டந ஢ோன் பதருக்கி஦஬டக஦ிலும், பசோத்துக்கல௃க்கு பதோது ஥஡ிப்பு ஌நி஦ ஬டக஦ிலும் ரசர்க்கப்தட்ட பசல்஬ம், பசோத்துக்கபபல்னோம் இந்஡ சு஥ோர் த஡ிடணந்து னட்ச ரூதோய் ஥஡ிக்கக்கூடி஦ பசோத்஡ோகும் .

இந்஡ பசோத்஡ிலும் ஋ன் இஷ்டப்தடி ர஬று ஦ோரும் ரகள்஬ி ரகட்க ப௃டி஦ோ஡தடி , ஦ோருக்கும் க஠க்குக் கோட்டர஬ண்டி஦ அ஬சி஦஥ில்னோ஡ பசோத்஡ோக ஒரு ஢ல்ன தோகம் பதோதுத் ப஡ோண்டுக்கு இருக்கிநது ஋ணனோம்."

஋ன்று ப஡பி஬ோகக் குநிப்திட்டுள்போர்கள். 'அநிக்டகத் ஡டன஬ர்கபோண இரு஬ரும் இட஡ப் தடிக்கோ஥னிருக்க ப௃டி஦ோது ! தடித்஡ திநகும் இப்தடி ஋ழுது஬஡ற்கும் பதோருள் ஋ன்ண?

஢ோ஠஦ம் , ர஢ர்ட஥ குடநந்஡து பதரி஦ோரிட஥ோ? குடநகோணும் உங்கபிட஥ோ?

஢ோ஠஦ம் , ர஢ர்ட஥ , ஒழுக்கம்஡ோன் ஬ோழ்க்டக஦ில் ப௃க்கி஦ம் ஋ன்தட஡ தடநசோற்றும் இ஬ர்கள் தன னட்சம் ஋ணக் கூநி அட஡ 30-னட்சம் ஋ண ஡ிரித்துக் கூநனோ஥ோ ?
அ஬ர் 15-னட்ச ரூதோய் ஋ணக் கூநி஦ பசோத்துக்கு இ஬ர்கள் 30-னட்சம் ஋ன்று இ஧ட்டித்துச் பசோல்஬ர஡ (஥ிஸ்னீ டிங்) ஋ன்தது ஥ட்டு஥ல்ன; பதரி஦ோர் ஒரு பதரும் தோகத்ட஡ ஥டநத்து ஬ிட்டோர், ஒபித்து஬ிட்டோர், உண்ட஥ட஦ப் பதோது஥க்கல௃க்குக் கூந஬ில்டன ஋ன்று கூறு஬஡ோகோ஡ோ ? இது஡ோன் ஢ோ஠஦ம் , ர஢ர்ட஥ர஦ோ ?
஢ோங்கள் ஋ப்ரதோது ரகட்டோலும் ஢ீங்கள் 'ஆடிட் ரிப்ரதோர்ட்டட ' ஋ங்கபிடம் கோட்டிர஦ ஆகர஬ண்டும் ஋ன்கிந ஢ிதந்஡டண஦ின் ரதரினோ அ஬ருக்கு ஢ன்பகோடடகடபப௅ம், அன்புக் கோ஠ிக்டககடபப௅ம், க஫கத் ர஡ோ஫ர்கல௃ம் ஥க்கல௃ம் அபித்஡ோர்கள்?

கண்஠ோடி ஬ட்டினிருந்துபகோண்டு

கல் ஋நிகிநீர்கரப!

஬஦஡ோண கோனத்஡ில் இ஬ர் ஬ச஡ி஦ின்ட஥஦ோகப் தி஧஦ோ஠ம் பசய்஬஡ோ ஋ணக் கரு஡ி, ப௃஡ல் ஬குப்புக்குக் பகோடுத்஡ தி஧஦ோ஠ச் பசனட஬க்கூட ப௃ன்நோம் ஬குப்பு டிக்கட் ஬ோங்கி ஥ிச்சப்தடுத்஡ி னட்சங்கபோக்கி஦ ஡டன஬ட஧ , ப௄ன்நோம் ஬குப்பு ஋ன்நோல் ஋ன்ணப஬ன்று ப஡ரி஦ோ஡஬ர்கள் குற்ந஬ோபிக் கூண்டில் ஢ிறுத்஡ ப௃஦ல்஬து கண்஠ோடி ஬ட்டினிருந்து

கல்பனநி஬஡ோகோ஡ோ ?

பதரி஦ோரிடம் த஠ம் ஡ந்஡ோல் அ஡ற்குப் தோதுகோப்தோக 'இந்஡ ரஜோடிகள்' ஋ப்ரதோதுர஥ இருக்கும் ஋ன்று இ஬ர்கடப ஢ம்தி஦ோ ஢ன்பகோடடகள் ஡ந்஡ோர்கள் ?

஡ிடீர் ஞோரணோ஡஦ம் ஋ப்தடி ஬ந்஡து ?

"இந்஡ பசோத்துக்கபின் த஧ோ஥ரிப்பு அ஬ருடட஦ ஡ணி உரிட஥஦ிரனர஦ இருந்து ஬ருகிநது. இ஡ற்குக் க஠க்குக் கிடட஦ோது; ஆண்டு அநிக்டக கிடட஦ோது; ஡஠ிக்டகப௅ம் கிடட஦ோது" ஋ன்கிநோர்கள்!

இந்஡ ஢ிடன இப்ரதோது ஥ட்டும்஡ோணோ ? இ஬ர்கபிரு஬ரும் டி஧ஸ்ட்டினிருந்து ப஬பிர஦ ஡ள்பப்தடோ஥ல் உள்ரப இருந்஡ோர்கரப அப்ரதோதும் இருந்஡஡ோ ? ஆம் ஋ன்நோல் ஌ன் அப்ரதோது இந்஡க் கு஧டன ஋ழுப்த஬ில்டன? உள்பிருந்ர஡ ப஡ோல்டன பகோடுக்கனோம், ஢ோம் சினட஧ ஬சப்தடுத்஡ிக் பகோள்பனோம் ஋ன்ந ஡ிட்டம் தனிக்கோ஡஡ணோல் ஌ற்தட்ட ஡ிடீர் ஞோரணோ஡஦஥ோ ?

"பதரி஦ோர஧ ஡டன஬஧ோகவும் , அ஬஧து ஥டண஬ி஦ோர் பச஦னோப஧ோகவும் இருக்கின்ந அ஡ோ஬து ர஬று ஋஬ர் ப஡ோடர்பும் இல்னோ஡ ர஬பநோரு (பதரி஦ோர் சு஦஥ரி஦ோட஡ப் தி஧ச்சோ஧ ) ஸ்஡ோதணத்஡ின் பத஦ரில் சின பசோத்துக்கள் இருக்கின்நண ஋ன்ந ஬ோசகங்கள் அவ்஬நிக்டக஦ில் உள்பண. இ஬ற்டநப௅ம் ஆ஧ோய்஬து அ஬சி஦ம்.

பதரி஦ோர் சு஦஥ரி஦ோட஡ ஸ்஡ோதணத்஡ிற்கு ஡டன஬ர் பதரி஦ோர்஡ோன் ! பச஦னோபர் அ஬஧து ஥டண஬ி஦ோர்஡ோன் ! ஆணோல் ர஬று ஋஬ர் ப஡ோடர்பும் அ஡ில் இல்டன஦ோ?

கண்஠ிருந்தும் குருட஧ோ? அல்னது ரகோ஦பதல்ஸ் ர஬டன஦ோ?

ஆடண஥டன ஌.஋ன்.஢஧சிம்஥ன் , தி.஌.஧ோ஥கிருஷ்஠ம்஥ோள் , ஢ோக஧சம்தட்டி ஬ிசோனோட்சு஥ி அம்ட஥஦ோர் , ஋ன்.஋ஸ்.சம்தந்஡ம் , ஡ஞ்டச பசோக்கப்தோ தி.கோம், 'அநிக்டக' ஡டன஬ர்கல௃க்கு ஥ிகர஬ண்டி஦ ர஬லூர் ஡ிரு஢ோவுக்க஧சு அ஬ர்கள் உட்தட ஥ற்றும் தனர் இருப்தது இ஬ர்கள் இரு஬ருக்கும் ப஡ரி஦ோ஡ோ ? ர஢ர்ட஥ ஒழுக்கத்஡ிற்ரக ர஢ர் ஬ோரிசுகோக ஬ந்துள்ரபோம் ஋ன்னும் இ஬ர்கள் - ர஬று ஋஬ர் ப஡ோடர்பும் இல்னோ஡ ஋ன்று அறு஡ி஦ிட்டு ஋ழுது஬஡ன் ப௄னம் ஋ந்஡ அபவு ரகோ஦பதல்மின் கங்கோ஠ிகபோகி ஬ிட்டணர் ஋ன்தது புரி஦஬ில்டன஦ோ?

ஆடண஥டனட஦ச் சோர்ந்஡ இரு஬ரும் ர஬ண்டு஥ோணோல் பசோந்஡க்கோ஧ர்கள் ஋ன்று கூநி ஡ள்பி஬ிட்டோலுங்கூட, ஥ற்ந஬ர்கள் இருக்கிநோர்கரப அ஡ற்பகன்ண பசோல்ன ப௃டிப௅ம்? ர஬லூர் ஡ிரு஢ோவுக்க஧சு அ஬ர்கல௃ம் இ஡ில் இருக்கிநோர஧, இ஬ர்கள் இரு஬ரும் இல்னோ஡஡ோல் இது தோதுகோப்தற்ந஡ோகி ஬ிட்டதுரதோலும்! இ஬ர்கடபக் கட்டோ஦஥ோக ப஬பிர஦ற்நி஦ர஡, ஬ி஭஥ ஬ோடட அடிக்கிநப஡ன்று ஡டன஬ர் அநிந்஡஡ோல்஡ோரண !

கு஫ிதநிக்கும் ர஬டனர஦

இந்஡ பசோத்துக்கபின் ஋஡ிர்கோனப௃ம் தோதுகோப்பும் ஋ல்ரனோருக்கும் சந்ர஡கத்ட஡க் பகோடுக்கிந஡ோம்! அந்஡ "஋ல்ரனோரும்" ஦ோர்? இ஬ரும் இ஬஧து டக஦ோட்கல௃஥ோ? ஢ோடும் ஢ல்ன஬ர்கல௃ம் இட஡ ரகட்க஥ோட்டோர்கபோ?

உண்ட஥஦ிரனர஦ இ஬ர்கல௃க்கு இந்஡ சந்ர஡கம் ஢ல்பனண்஠த்஡ின் அடிப்தடட஦ில் திநந்஡ிருக்கு஥ோணோல் பதரி஦ோர் அ஬ர்கடப சந்஡ித்து அல்ன஬ோ ரகட்டிருக்க ர஬ண்டும்? அ஬ருக்குத் ப஡பிவு ஌ற்தடுத்஡ிர஦ோ, அல்னது இ஬ர்கல௃க்குத் ப஡பிவு ஌ற்தடுத்஡ிக் பகோண்ரடோ அல்ன஬ோ இருக்க ர஬ண்டும்.

'஡ணி஦ோர் டி஧ஸ்ட்டுகடபர஦ அ஧சோங்கம் அனு஥஡ிக்கக் கூடோது' ஋ன்ந இந்஡ இ஧ட்டட (஢ோக்கு ) கபில் ஒரு஬ர், பதரி஦ோர் சு஦஥ரி஦ோட஡ தி஧ச்சோ஧ ஸ்஡ோதணத்஡ில் த஠ி஦ோற்நி ஊ஡ி஦ம் பதற்நரதோர஡ ஜோடட஦ோக ஋ழு஡஬ில்டன஦ோ? அது கு஫ிதநிக்கும் ர஬டன ஋ன்தட஡த் ஡஬ி஧ ர஬று ஋ன்ண?

கடந்஡ 14-ஆண்டுகல௃க்கு ப௃ன் திரிந்து பசன்ந க.து.஬ிணரும்கூட 5-னட்சம் ஋ன்ணோ஬து ஋ன்நணர்? அ஬ர்கள் உ஥ிழ்ந்஡ட஡த்஡ோரண இ஬ர்கள் ஋டுத்துப் ரதோட்டு ப஥ல்லு஬஡ில் சுட஬ கோணுகின்நணர் ? பு஡ி஦ சங்க஡ி஦ோ இது?

அ஬ர்கபோ஬து பகோள்டகக்கு ஆதத்து ஬ந்து஬ிட்டது ஋ன்ந சோக்டகச் பசோல்னி ஓடி த஡஬ிக்கிடபகபில் ப஡ோத்஡ிக் பகோண்டணர். இ஬ர்கரபோ பசோத்துக்கு ஆதத்து ஋ன்று ஒப்தோரி ட஬த்து , 'பகோள்டகட஦க் கோப்ரதோம் ஬ோரீர் ' ஋ன்று ப௃டிக்கின்நணர் ! ஬ிந்ட஡!!

பதரி஦ோர் ஡ந்஡ பகோள்டக கோர஠ோர஥ 'பகோள்டக கோப்ரதோரி 'டம்

பதரி஦ோர் ஢஥க்குத் ர஡டித்஡ந்஡ பசோத்து தகுத்஡நிவு , ஡ன்஥ோணம் , இண உ஠ர்ச்சி இம்ப௃ன்றும் அல்ன஬ோ? உண்ட஥஦ோண பகோள்டக஬ோ஡ிக்கு இருக்க ர஬ண்டி஦ க஬டன ஋ல்னோம் இட஬கல௃க்கு ஋஡ி஧ோக உள்ப ஆரி஦ ஆ஡ிக்கத்ட஡ ஋஡ிர்த்துப் ரதோ஧ோடு஬து ஋ப்தடி ஋ன்தது ஡ோரண ?

பகோள்டக஦ிரன பதரி஦ோர் அ஬ர்கள் ஌ர஡ோ தின் ஡ங்கி஦஬ர் ரதோனவும், இ஬ர்கள்஡ோன் ப௃ன்ரணோடிகள் ரதோனவும் கோட்டிக் பகோள்஬து அ஡ிகப்தி஧சங்கித்஡ணம் அல்ன஬ோ?

அ஡ி ஡ீ஬ி஧஬ோ஡ி ஋ன்றும், ஡ோன் சுதோஷ்ரதோஸ் ! அ஡ணோல்஡ோன் கோந்஡ி஦ோருக்கு (பதரி஦ோர்) பதோநோட஥ ஌ற்தட்டு திடிக்க஬ில்டன ஋ன்றும் ஬ர்஠ித்துக் பகோண்ட஬஧து பகோள்டக உ஠ர்ச்சி ஋ந்஡ அபவுக்குப் ரதோய் இருக்கிநது ஋ன்த஡ற்கு அ஬ர் ஢டத்தும் தத்஡ிரிடகர஦ ரதோதுர஥ !

தோர்ப்தோன் ஋ன்று கூநவும் த஦ம் ஬ந்து஬ிட்டது!

"தோர்ப்தோன் " ஋ன்று தச்டச஦ோக அ஡ில் ஋ழுதுகிநோ஧ோ? ஋ழு஡ ப௃டிகிந஡ோ ?

'நூனகக் க஡வுகள்' ஡ிநக்கோப஡ன்ந கருத்஡ோ? அல்னது ப௃ற்ரதோக்கு ப௃ற்நிணோல் இங்கு஡ோன் பகோண்டு ரதோய்஬ிடு஥ோ?

பகோள்டக கோற்நில் தநக்கிநது!

இந்஡ 'குத்தூசி ' இ஡஫ில் (திப்஧஬ரி) ஡டன஦ங்கம் 'சட்டம் ஥ட்டும் ரதோ஡ோது ' ஋ன்ந ஡டனப்தில் "இந்஡ ஢ோட்டில் ஌ற்தட்டுள்ப திரி஬ிடண உ஠ர்ச்சிட஦ ஒ஫ித்து இந்஡ி஦ அய்க்கி஦த்ட஡ ஌ற்தடுத்து஬஡ற்கோண ஡ீ஬ி஧ ப௃஦ற்சி஦ில் இந்஡ி஦ அ஧சோங்கம் ஈடுதட்டிருக்கிநது. இது ஬஧ர஬ற்கத்஡க்கது஡ோன் . ஋ந்஡஢ோடு திபவுதட்டுக் கிடக்கிநர஡ோ அந்஡ ஢ோட்டின் ஥ீ து திந஢ோடுகள் ஆக்஧஥ிப்தது ஋ன்தது ஬஧னோற்று உண்ட஥ ."
"ரகோ஫ிகள் கூட கூட்ட஥ோக ப஢ருங்கி இருந்஡ோல் தருந்து ஬ந்து தூக்கு஬஡ில்டன ; ஡ணித்து ஢ிற்கும் ரதோது஡ோன் தூக்கிச் பசல்னப் தோர்க்கிநது !"

ஆகர஬ இந்஡ி஦ோ஬ில் இணி ஢ிடன஦ோண ஒற்றுட஥ இருந்஡ோல்஡ோன் திந஢ோடுகபின் ஆக்கி஧஥ிப்பு உ஠ர்ச்சி஦ினிருந்து ஡ப்தி ஬ோ஫ ப௃டிப௅ம் ஋ன்தட஡ ஋ந்஡ இந்஡ி஦னும் ஥றுக்க ப௃டி஦ோது " ஋ன்று ஋ழு஡ிப௅ள்போர்!

ப஢ோடிப் பதோழு஡ில் ஌க இந்஡ி஦஬ோ஡ி !

஋ப்தடி, தோர்த்஡ீர்கபோ ? ஌க இந்஡ி஦஬ோ஡ி஦ோக ஥ோநி ஬ிட்டோர் ப஢ோடிப்பதோழு஡ில் ! ஒரிஜணல் பதரி஦ோர் ப஡ோண்டர்கபில் இ஬ர்஡ோன் "ப௃஡ல்" ப஡ோண்டர்

பகோள்டகட஦க் கோப்தோற்ந கூட஧஥ீ து ஌நி ஢ின்று கூவுகிநோர்!

"திரி஬ிடணத் ஡டடச் சட்டர஥ ஢ீ ஋ன்ண பசய்஬ோய்" ஋ன்று ஈர஧ோட்டுச் சிங்கம் கர்ஜிக்கிநது . அ஡ன் கர்ஜடணட஦க் கண்டு, கருஞ்சட்டடகபின் - க஫கத்஡஬ர்கபின் உள்பப஥ல்னோம் பூரிக்கின்நது . ப஢ருக்கடி ஢ிடனக்கோக சும்஥ோ இருக்கிரநோம் ஋ன்கிநோர்கள். பதரி஦ோரும், அ஬஧து சர்஬ோ஡ிகோ஧த்ட஡ ஋஡ிர்க்கத் ப஡ரி஦ோ஡ இ஧ோணு஬த் ப஡ோண்டர்கல௃ம்!

ப௃஡ல் ப஡ோண்டர஧ோ படல்னிப் தடடோபத்஡ில் ஢ின்று இந்஡ி஦ ர஡சி஦஬ோ஡ி஦ோக கோட்சி அபிக்கிநோர் கோட்சி கண்கோட்சிர஦!

ர஡ர்஡ல் ஋ன்ந '஥ோ஦஥ோடண ' து஧த்஡ிச் பசன்றுள்ப கண்஠ர்த்துபிக்

கட்சி஦ிணர்கூட திரி஬ிடணட஦ ஬ிட்டு ஬ிட்ரடோம் ஋ணச் பசோல்னத் ஡஦ங்குகின்நோர்கள் . ப௃ற்ரதோக்கு ப௃த்஡ிட஧ பதோநித்஡஬ர் ஒரு அடி஦ில் தல்டி அடித்஡ோர் .

பதரி஦ோர் பகோள்டகக்கு ஬ோரிசு ஋ன்தது இப்தடித்஡ோணோ ?

இ஬ர், கருத்ட஡ - ஋ண்஠த்ட஡ ஥ோற்நிக் பகோள்஬து ஡஬று ஋ன்று ஢ோன் பசோல்ன ஬஧஬ில்டன. பதரி஦ோர் பகோள்டகக்கு ஢ோங்கள்஡ோன் உண்ட஥ ஬ோரிசு ஋ன்ரதோ஧து "ஒரிஜணோனிட்டி " இப்தடி஦ோ இருக்க ர஬ண்டும் ஋ன்தது ஋ன் ரகள்஬ி.

அர஡ ஡டன஦ங்கத்஡ில் ஒரு இடத்஡ில் "ஒரு கூட்டத்஡ோர் ஥ட்டுர஥ உத்ர஦ோகத்துடந஦ில் ஆ஡ிக்கஞ் பசலுத்஡ிக் பகோண்டிருப்தர஡ோ , ஒரு திரி஬ிணர் ஥ட்டும் ப஡ோ஫ிற் கல்஬ித்துடந஦ில் சலுடக பதற்றுக் பகோண்டிருப்தர஡ோ இருக்கனோ஥ோ? ஋ன்று ஋ழுதுகிநோர். 'ஒரு திரிவு' ஋ன்தது ஦ோட஧? தோர்ப்தணர்கடபத்஡ோரண ! தச்டச஦ோக ஋ழு஡ ஡஦க்கம் ஌ன்? பகோள்டக஦ின் உச்சக்கட்டர஥ோ இது? சு஦஢னம் தோ஡ிக்கப்தடும் ஋ன்த஡ோல்஡ோரண ?

'ர஥ட்டுக்குடி ஥க்கரப ஓட்டுப்ரதோடும்தடி ரகட்டுக் பகோள்கிரநோம்' ஋ன்று 'ஆரி஦ ஥ோட஦' ஋ழு஡ி஦ ஬஧ோ஡ி

஬஧ர்கபபல்னோம்

ரகோட஫஦ோக ஆகி஬ிட்டணர஧ ஋ண குத்஡ிக் குத்஡ி '஬ிடு஡டன'஦ில் ஬ிபோசித்஡ள்பி஦ ரதணோ இப்ரதோது ஌ன் ஒட ஥றுக்கிநது? 'அண்டட ஬ட்டு

ப஢ய்ர஦ ஋ன் பதோண்டோட்டிக் டகர஦!' ஋ன்தது ரதோனர஬ோ ?

பகோள்டகக்கு கோப்திட஧ட் ஋ங்கபிடம்஡ோன் ஋ன்று ரதசு஬஡ோல்஡ோன் ஢ோன் இட஡ச் சுட்டிக்கோட்ட ர஬ண்டிப௅ள்பது. இல்னோ஬ிட்டோல் அ஬ர் சுகரதோக ஬ோழ்வு ர஡டு஬஡ற்கு குறுக்ரக ஢ிற்தது ஋ன்தது ஢ம்ப௃டட஦ ர஬டன அல்ன.

"஡ி஧ோ஬ிடர் க஫கத்஡ில் தனட஧ 'ச஡ிகோ஧ர்கள் ' ஋ன்றும் 'துர஧ோகி 'கள் ஋ன்றும் ஋வ்஬ி஡ கோ஧஠ப௃ம் கோட்டப்தடோ஥ல் ஡டன஬஧ோல் கூநப்தட்டு ஬ருகிநது" ஋ன்றும் அவ்஬நிக்டக஦ில் கூநப்தடுகிநது.

இதுவும்கூட ப௃ற்நிலும் உண்ட஥க்கு ஥ோறுதட்ட஡ோகும் . ஡ந்ட஡ பதரி஦ோர் அ஬ர்கபது ர஬லூர் ரதச்சு, அ஡ற்குப் திநகு ஬ந்஡ 'ஊன்நிப் தடித்து உண்ட஥ட஦ உ஠ருங்கள்' ஋ன்ந ப௄ன்று ஡டன஦ங்க அநிக்டககள் இட஬கபில் அ஬ர் ப஡பி஬ோக ஋டுத்துக் கோட்ட஬ில்டன஦ோ?

அ஡ற்கு இ஬ர்கள் இன்று஬ட஧ ஋ந்஡஬ி஡ த஡ிலும் கூந஬ில்டனர஦! ஋ந்஡஬ி஡ கோ஧஠ப௃ம் கோட்டப்தடோ஥ல் ஋ப்தடி ப௄ன்று கட்டுட஧கடபப௅ம் ஡ந்ட஡ பதரி஦ோர் அ஬ர்கள் ஋ழு஡ ப௃டிப௅ம்?

"சு஦஥ரி஦ோட஡ னட்சி஦ங்கல௃க்கும், பகோள்டககல௃க்கும் ஋வ்஬ி஡ ரகடும் ஬஧ோ஡தடி தோதுகோத்து த஧ப்த ர஬ண்டி஦ ஢ிடன஦ில் இருக்கிரநோம்" ஋ன்று கூறு஬஡ற்கு ப஬ட்கப்தட ர஬ண்டோ஥ோ?

த஦ிட஧ ர஥ப௅ம் ர஬னிகள்஡ோரண
ப௄னோ஡ோ஧ னட்சி஦஥ோண ஢ோட்டு ஬ிடு஡டனர஦ கோற்நில் தநந்து஬ிட்டது. தோர்ப்தண ஋஡ிர்ப்பு உ஠ர்ச்சி ஋ன்ததும் புட஡க்கு஫ிக்குப் ரதோய்஬ிட்டர஡! ஥ற்நட஬ப௅ம் அவ்஬ோறு ஡ோரண ; த஦ிட஧ ர஥ப௅ம் இந்஡ ர஬னிகள் ஥ற்ந஬ர்கடபப் தோர்த்துப் த஫ிப்த஡ோ ?

"ச஥ீ த கோன஥ோக அ஬ர் இடுகின்ந கட்டடபகல௃ம் உத்஡஧வுகல௃ம் ஢ி஦ோ஦஥ற்நட஬கபோகவும், ர஢ர்ட஥஦ில்னோ஡ட஬கபோகவும் , ஒப்புக் பகோள்ப ப௃டி஦ோ஡ட஬கபோகவும் இருந்து ஬ருகின்நண" ஋ன்கிநோர்கள்.

கண்டணத்துக்கு அஞ்சும் ரகோட஫கள்

ப௃ன்பும் ஋ங்பகங்ரக ரகோபோறு ஬ி஭஥ம் ஋ன்தட஡க் கண்டோர஧ோ (அபவுக்கு ஥ீ நி஬ிட்டட஡) அங்கங்ரக ஡ோட்சண்஦஥ின்நி கண்டித்து ஬ி஧ட்டி ஬ிடு஬ோர். இப்ரதோதும் அட஡ர஦஡ோன் பசய்கிநோர். ப௃ன்பு தோ஡ிக்கப்தட்ட஬ர்கள் ஡ோங்கள் அல்ன ஋ன்னும் ரதோது இ஬ர்கள் டகப஦ோனி ஋ழுப்திணர், ஧சித்஡ணர் . இன்று தோ஡ிக்கப்தடுத஬ர்கள் ஡ோங்கள் ஋ன்நவுடன் "அய்ர஦ோ அக்கி஧஥ம்" ஋ன்கின்நணர் ! இவ்஬பவு஡ோரண ர஬றுதோடு? இ஬ர்கல௃க்கு ஥ட்டு஥ோ? ஋஬ர் அ஬ரிடத்஡ில் இ஬ர்கள் ரதோல் ஢டந்஡ோலும் அப்தடித்஡ோரண அ஬ர்கடபப௅ம் பதரி஦ோர் கண்டிப்தோர் ! ஬ி஧ட்டு஬ோர்!

"இச்பசோத்துக்கபின் ஋஡ிர்கோனப௃ம் , தோதுகோப்பும் ஋ல்ரனோருக்கும் பதரி஦ சந்ர஡கத்ட஡க் பகோடுத்து ஬ரு஬துடன் பதரி஦ோ஧து ஥டண஬ி஦ோரும், அ஬ட஧ச் சூழ்ந்஡ிருக்கும் சினரும் அச்பசோத்துக்கடப ஡ங்கள் பசோந்஡ உதர஦ோகத்஡ிற்குப் த஦ன்தடுத்஡ ப௃஦ன்று ஬ரு஬து ப஡ரிந்஡ர஡ " இப்தடி ஒரு த஫ி!

சு஦஥ரி஦ோட஡க் பகோள்டகக்ரக ஬ிர஧ோ஡஥ோகப் ரதசு஬ர஡ன்?

இது ஋வ்஬பவு ஥ட்ட஧க஥ோணது ஋ன்தது ஢டு஢ிடன உ஠ர்ச்சிர஦ோடு சிந்஡ிப்த஬ர்க்கும் ப஡ரிப௅ர஥! இ஡ற்கு அ஬ர்கபோல் ஆ஡ோ஧ம் கோட்ட ப௃டிப௅஥ோ? இ஡ில் உண்ட஥஦ிருக்கிந஡ோ ஋ன்தது ஒரு புந஥ிருக்கட்டும், ஬ோ஡த்஡ிற்கோக அந்஡ அம்ட஥஦ோர் உதர஦ோகிக்கிநோர்கள் ஋ன்ரந ட஬த்துக் பகோள்ர஬ோம். க஠஬ர் பசோத்ட஡ ஥டண஬ி த஦ன்தடுத்து஬து ஡஬நோ? சு஦஥ரி஦ோட஡ச் சுடர் ஬ிபக்குகடபக் ரகட்கிரநோம்?

உ஡ோ஧஠த்துக்குக் கூறுகிரநோம். கோனஞ் பசன்ந ஡ிரு஥஡ி குஞ்சி஡ம் அம்ட஥஦ோர் அ஬ர்கள் கல்஬ி அ஡ிகோரி஦ோக த஠ி஦ோற்நிணோர்கள். அ஬ருக்குக் கோர் அன஬ன்ஸ் உண்டு. அ஡ணோல் அ஬ர்கள் கோரும் ட஬த்஡ிருந்஡ோர்கள் . அ஬ருக்குத் ஡ோரண கோர் ஡஧ப்தட்டது . அ஬஧து ர஬டனகல௃க்கோக அ஡ில் அ஬஧து க஠஬ரும் ஌நிச்ச஬ோரி பசய்஬ட஡க் கோட்டி "இ஬஧து பசோந்஡ உதர஦ோகத்஡ிற்கு "ப் த஦ன்தடுகிநது ஋ன்று ஋ந்஡ புத்஡ிசோனி஦ோ஬து கூநி஦துண்டோ?

அ஬ட஧ச் சூழ்ந்஡ிருப்த஬ர்கள் பசோத்துக்கடபக் பகோள்டப பகோள்கின்நணர் ஋ன்த஡ற்கு ஌஡ோ஬து ஆ஡ோ஧ம் கோட்ட ப௃டிப௅஥ோ? பதரி஦ோர் தோர்ட஬ ஡ப்தி ஬ிட்ட஡ோ? அ஬ர்கடப ஥ட்டு஥ல்னர஬ அம்ட஥஦ோட஧ப௅ம் கூட அ஬ர் ஢ிடணத்஡ோல் ஬ினக்கி஬ிட ப௃டிப௅ர஥. அ஬ர் ஌ன் அஞ்ச ர஬ண்டும்? அ஬஧து இ஦ற்டக சுதோ஬த்ட஡ அநிந்஡஬ர்கல௃க்கு அ஬ர் ஡ன் ஥ணதுக்கு ர஡ோன்நி஦ட஡ச் பசய்ர஡ ஡ீரு஬ோர்; ஋஬ருக்கோகவும் ஬ிட்டுக் பகோடுக்க ஥ோட்டோர் ஋ன்தது ப஡ரிப௅ர஥!

க஫க ஋஡ிரிகள் இ஬ர்கரப!

஬ி஭஥ப்தி஧சோ஧ம் ஬஡ந்஡ி த஧ப்பு஬து , ரசற்டந஬ோரி ஬சு஬஡ற்கு

இது஡ோன் ஥ிகச் சுனத஬஫ி ஋ன்தட஡த் ஡஬ி஧ இ஡ில் ஋ன்ண ஢ோ஠஦ம் இருக்க ப௃டிப௅ம்?

இட஡ப஦ல்னோம் பதோது ஥க்கல௃ம், க஫கத் ர஡ோ஫ர்கல௃ம் ஢ல்ன஬ண்஠ம் சிந்஡ிக்க ர஬ண்டும். ஡ந்ட஡ பதரி஦ோர் அ஬ர்கள் ச஥ீ தத்஡ில் குநிப்திட்டட஡ப் ரதோன குநிப்தோகச் பசோல்னப்ரதோணோல் ஡ி஧ோ஬ிடர் க஫க ஋஡ிரிகள் இ஬ர்கடப ஬ிட இ஬ர்கபது கும்தடன ஬ிட இன்று இந்஢ோட்டில் ஦ோரு஥ில்டன.

('஬ிடு஡டன' - 14.02.1963)

ர்க்கப்தட்ட பசல்஬ம், பசோத்துக்கபபல்னோம் இந்஡ சு஥ோர் த஡ிடணந்து னட்ச ரூதோய் ஥஡ிக்கக்கூடி஦ பசோத்஡ோகும் .