BARANYA MEGYEI

KORMÁNYHIVATAl
Ügyiratszám:
Ügyintéző :

.

Telefonszám:

558-308/2015 .
Emesz Tibor
dr. Jeges-Varga Ferenc
72-567-146, 72-567-140

Tárgy:

A MVM Paks ll. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által
a Paksi Atomerőmű Paks, 8803/15. hrsz.-ú
telephelyén tervezett új atomerőművi blokkok
környezeti hatásvizsgálati eljárása

Juhos László
elnök

Reális Zöldek Klub
1279 Budapest
Pf.: 74

Tisztelt Címzett!
A Reális Zöld ek Klub (1 026 Budapest,

Endrődi

Sándor utca 26. ; a továbbiakban : Szervezet) elnöke,

Juhos László 2015 . november 13. napján e-mailen jelezte a környezet- és természetvédelmi
hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére , hogy a
tárgyi

környezeti

hatásvizsgálati eljárás során a Szervezet ügyfélként kíván

részt venni . A

Kormányhivatal 558-295/2015. iktatószámú , az ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem
előterjesztésének

formai követelményeire vonatkozó tájékoztatatására válaszolva a Szervezet 2015 .

november 24 . napján nyújtott be kérelmet a Kormányhivatalhoz a Szervezet ügyféli jogállásának
elfogadása érdekében.
A Szervezet 2015. november 24 . napján a kérelmével

egyidejűleg

6.Pk.69 .757/2 . számú végzését a Szervezet nyilvántartásba

vételéről,

benyújtotta a
továbbá a

Fővárosi

Fővárosi

Bíróság

Törvényszék

Pk.69757/1992 . számú kivanatát a Szervezet nyilvántartási adatairól, továbbá a Kormányhivatal 558301/2015 . számú hiánypótlási végzése alapján 2015 . december 3. napján a Szervezet alapszabályát is
megküldte.
A Kormányhivatal - figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 15. § (5) bekezdésében és a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi Lill. törvény (a továbbiakban : Kt.) 98 . § (1) bekezdésében
foglaltakra - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII.25.) Karm . rendelet (a továbbiakban : Kr.) 9. § (5) bekezdése értelmében , a
Szervezet ügyféli jogállását az alapszabály és a bírósági

bejegyzésről

szóló

jogerős

döntés alapján

elfogadta.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
7621 Pécs, Papnöveide u. 13-15. sD 7602 Pécs, Pf.: 412.
li +36-72 567-100 ~ +36-72 567-103 Q kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh .hu

2
A Kormányhivatal a Ket. 29. § (5) bekezdése alapján a tárgyi eljárás megindulásáról az alábbiak szerint
tájékoztatja a Tisztelt Szervezetet:
A MVM Paks ll.

Az ügy tárgya:

8803/15. hrsz.-ú telephelyén tervezett új

Atomerőmű Fejlesztő

atomerőművi

Zrt. által a Paksi

Atomerőmű

Paks,

blokkok környezeti hatásvizsgálati eljárása

A Paksi Atomerőmű területén tervezett új atomerőművi blokkok létesítése a Kr. 1. számú melléklete 31 .
pontja [,,Atomerőmű, atomreaktor, valamint atomerőmű, atomreaktor üzemidejének hosszabbítása,

továbbá

atomerőmű,

atomreaktor fe/hagyása , azaz a nukleáris üzemanyag és létesítmény egyéb

radioaktív anyaggal szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása'] alapján a jogszabály erejénél
fogva

környezeti

hatásvizsgálat

eljárás

környezetvédelmi engedély birtokában

köteles

kezdhető

. Az ügy iktató száma:

mely

atomerőművi

Atomerőmű

Fejlesztő

blokkok létesítése tárgyában jogelőd je)

tevékenység

2014 . december 19.
Zrt. (703 0 Paks , G aga ri n utca 1. 3. emelet 302/B .: a
előzetes

Atomerőmű

területén új

konzultációs kérelmet nyújtott be a Kormányhivatal

a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Kormányhivatal

a

755/2014. ; 558/2015 .

továbbiakban : Környezethaszná ló) 2012 . november 1O. napján - a Paksi
jogelődje ,

alapján

meg , illetve folytatható .

Az eljárás megindításának napja:
Az MVM Paks ll.

tevékenység,

Felügyelőséghez

(a továbbiakban:

a Kr. 5/A § (1) bekezdése alapján . Kérelméhez csatolta a meghatalmazása

alapján a PÖYRY Erőterv Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. (1450 Budapest, Pf.: 111.) által
készített, 6F111121 munkaszámú , "MVM Magyar Villamos Művek Zrt. Új Atomerőművi Blokkok
Létesítése" című dokumentációt.
A Kormányhivatal

jogelődje

az

előzetes

konzultáció lezárásaként a Kr. 5/B § (3) bekezdése a) pontja

alapján kiadta a 8588-32/2012 . iktatószámú véleményét, amelyben meghatározta a tárgyi beruházás
környezetvédelmi engedélyeztetéséhez benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.
A Környezethasználó 2014. december 19. napján a tárgyi ügyben környezeti hatásvizsgálati eljárás iránti
kérelmet nyújtott be , valamint kérelméhez csatolta a meghatalmazása alapján az MVM ERBE Zrt. (1117
Budapest, Budatoki út 95.) által készített, "MVM Paks ll. Zrt. Új atomerőművi blokkok létesítése a Paksi
Telephelyen Környezeti hatástanulmány", az "Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen ,
Környezeti hatástanulmány Közérthető összefoglaló", valamint az "Új atomerőművi blokkok létesítése a
paksi telephelyen , Környezeti hatástanulmány Nemzetközi fejezet"
A Kormányhivatal

jogelődje

című

dokumentációkat.

a kérelemben foglaltakat áttanulmányozta és megállapította , hogy az

hiányos, ezért a 755-19/2014. iktatószámú végzésében

elsősorban

a hatásterület megállapíthatósága

érdekében hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót a végzésben részletezettek szerint, aki a
hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2015 . január 12. napján teljesítette .
A Kormányhivatal

jogelődje

a kérelemben foglaltakat az egyes szakkérdések tekintetében is

áttanulmányozta és megállapította, hogy az környezeti radiológiai , környezeti zaj-és rezgésvédelmi ,
levegővédelmi ,

Kormányhivatal

hulladékgazdálkodási és táj- és természetvédelmi szempontból hiányos, ezért a
jogelődje

az 558-37/2015 . iktatószámú végzésében a Környezethasználót a benyújtott

engedélyezési dokumentáció kiegészítésére hívta fel. A Környezethasználó a hiánypótlási felszólításban
foglaltaknak 2015. március 26 . napján és 2015. április 13., illetve 2014 . április 24 . napján eleget tett.

3
A Kormányhivatal a dokumentációt további vizsgálata során megállapította, hogy az vízvédelm i
szempontból (a Duna hö terhelése szakkérdésben) hiányos, ez~rt 2015. május 18. napján , az 558156/2015. iktatószámon hiánypótlási felhívást adott ki. A Környezethasználó a magyar nyelvü
hiánypótlási dokumentációt 2015. június 15. napján megküldte.
A dokumentáció

elérhetősége:

A Kormányhivatal a tárgyi ügyben a Környezethasználó által benyújtott kérelmet és mellékleteit
elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:
http://oracle.barko.hu/kofo/755 .zi p
A fenti elérési útvonalon az eljárás alapját

képező

környezeti hatástanulmány, annak mellékletei

és valamennyi kiegészítése megtalálhatóak.
Tájékoztatás egyéb eljárási

cselekményekről:

Tájékoztatjuk, hogy a Kormányhivatal a nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek
megismerése érdekében a Kr. 9. § (1) bekezdése értelmében 2015. május 7. napján Pakson , a Gagarin
utca

alatti

2. szám

Csengey

Dénes

Kulturális

Központ Színháztermében

17

órai

kezdettel

közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatásról készült írásos jegyzőkönyvet a honlapján közzétette.
Tájékoztatjuk továbbá , hogy a Kormányhivatal
alapján a

Földművelésügyi

jogelődje

2015 . március 4. a Kr. 14. § (2) bekezdése

Minisztérium (a továbbiakban: FM) Környezetmegörzési

Főosztályánál

kezdeményezte a nemzetközi eljárás lebonyolítását
Az FM a Ki. 12. § (3) bekezdése alapján , tekintettel az érintett országoknak a Magyarországon a
148/1999. (X. 13.) Karm . rendelettel kihirdetett Espooi Egyezmény alkalmazására vonatkozó kérelmére,
valamint az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: a KHV irányelv)

előírásai

szerint, a

jelen környezeti hatásvizsgálati eljárásban nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le a
2012-ben lezajlott

előzetes

konzultáció során bejelentkezett országokkal (Ausztria, Csehország ,

Görögország , Horvátország , Málta, Németország , Románia , Szlovákia , Szlovénia és Ukrajna) , valamint
2015. július 27 . napján részvételi szándékát jelző Szerbiával.
Mivel mind az Espooi Egyezmény , mind a KHV irányelv
országok számára nyilvános fórum és
eljárásának keretében , a hatásviselö

szakértői

felektől

lehetőséget

biztosít az eljárásban részt

vevő

konzultáció megrendezésére a kibocsátó ország

beérkezett hivatalos válaszok alapján , ezen nemzetközi

események lebonyolítására 2015. szeptember 3.-november 6. napja között került sor.
A nemzetközi eljárás jelenleg még folyamatban van .
Az ügyintézési

határidő:

A Kt. 91 . § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelm i engedély megszerzésére irányuló eljárásban az
ügyintézési

határidő-

megérkezését
Az ügyintézési

követő

figyelemmel a Ket. 33 . § (5) bekezdésére -a kérelem Kormányhivatalhoz

történő

naptól számított három hónap .

határidőbe

a Ket. 33 . § (3) bekezdése szerinti eljárási cselekmények, valamint a Kr. 12. §

(5) bekezdése alapján a Kr. 13-15. §-okban foglalt nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás
időtartama

nem számítanak bele.

4
Az

ügyintéző

neve,

elérhetősége:

.

Em esz Tibor 72/567-146

Kérelmező:

MVM Paks ll.

Atomerőmű Fejlesztő

Zrt.

(7031 Paks, Pf.: 116.)
Tájékoztatjuk, hogy a Kormányhivatal a Ket. 28/A. §-a alapján írásban tart kapcsolatot:
postai úton : 7602 Pécs, Pf. : 412 .
elektronikus úton: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

A Kormányhivatal által nyújtott elektronikus tájékoztatás. a hatósági eljárással kapcsolatos
közlemények

elérhetősége:

http://www. kormanyh ivata l.hu/h u/baranya/h irdetmenyek/kornyezetvedelm i-es-termeszetvedel m ifoosztaly-hatosagi-kozlemenyeil)
A konkrét ügyben a Kr. 1O. §-a alapján a Kormányhivatallehetséges döntései:
kiadja a környezetvédelmi engedélyt; vagy
a kérelmet elutasítja.
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy az eljárás egyéb irataiba való betekintésre a Ket. 68 . §-ban foglaltak
értelmében a Kormányhivatalnál (7621 Pécs, Papnöveide u. 13-15.) személyesen ügyfélfogadási
(H.: 8.30- 12.00, K.: -, Sz.: 8.30- 12.00 és 13.00- 16.00 , Cs.:-, P.: 8.30 - 12.00) van

i dőben

lehetőség .

Tájékoztatjuk, hogy a környezeti hatástanulmányban foglaltakkal kapcsolatban az eljárás során
észrevételt tehet. A Kormányhivatal az eljárásában a Kr. 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételeket a

közreműködő

szakhatóságok bevonásával

érdemben vizsgálja.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét

Pécs, 2015. december 7.

n1ány hiteléül

Dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott
felhatalmazása alapján
kiadmányozta:

Ernesz Tibor sk.
engedélyezési ügyintéző

3.

Címzett+ "tv"
MVM Paks ll. Atomerőmű
7031 Paks, Pf : 116.
Irattár (KUV, KHKEO)

Fejlesztő

Zrt. "tájékoztatásul"