You are on page 1of 15

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ KAI
ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Page | 1

Άρθρο

1ο

- Ίδρυση, επωνυμία και έδρα του Σωματείου

Ιδρύεται σήμερα 3-12-2015 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο με την
επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ KAI ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»
με έδρα στον Δήμο Αθηναίων οδός Νοταρά αρ. 38 η λειτουργία του οποίου
διέπεται από τις διατάξεις τον παρόντος Καταστατικού, που ορίζουν το σκοπό
και τον τρόπο λειτουργίας καθώς και τον τρόπο διάλυσής του.
Άρθρο 2ο - Σφραγίδα του Σωματείου
1. Το έμβλημα του Σωματείου απεικονίζει την επωνυμία του Σωματείου.
2. Το λογότυπο του σωματείου, εμφανίζεται σε όλες τις χρήσεις του
Σωματείου, έντυπες και ηλεκτρονικές.
3. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή. Στο κέντρο της φέρει, σε
αναλογικές διαστάσεις, το γράφημα του λογότυπου και περιμετρικά φέρει την
επωνυμία του Σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΚΟΠΟΙ και ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Άρθρο 3ο - Σκοποί του Σωματείου
Σκοπός του Σωματείου είναι η προστασία και γενικά η προάσπιση και
προαγωγή των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών το.
Πιο συγκεκριμένα το σωματείο σκοπό έχει:
1. Να μεριμνά για την ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με το
νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
προωθώντας και διαδίδοντας την μουσική και την προστασία της
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
2. Να μεριμνά για την καταπολέμηση κάθε παράνομης εκμετάλλευσης
μουσικών συνθέσεων.
3. Να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις για την
σύναψη συμβάσεων μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και
χρηστών.
4. Να ασκεί γόνιμη κριτική, να ελέγχει και να συνεργάζεται με τους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζονται τα
δικαιώματα των μελών του με απώτερο στόχο την αύξηση της
αποτελεσματικότητας στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
και την ομαλή και διαφανή λειτουργία των Ο.Σ.Δ.

Άρθρο 4ο - Μέσα

1.

2.

3.
4.
5.

Το Σωματείο επιδιώκει τους ανωτέρω σκοπούς με τα εξής μέσα :
Διαβουλεύσεις,
συλλογικές
διαπραγματεύσεις,
υποβολή
υπομνημάτων και πραγματοποίηση παραστάσεων στις δημόσιες,
διοικητικές και δικαστικές αρχές, στους ΟΤΑ, στις διεθνείς ενώσεις Page | 2
και οργανισμούς, στους εκπροσώπους διαφόρων επαγγελματικών
ομάδων χρηστών καθώς και στους Ο.Σ.Δ.
Άσκηση κάθε διοικητικού και δικονομικού βοηθήματος ή ένδικου
μέσου και γενικά κάθε δικαστικής ή εξωδικαστικής πράξεως για την
επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά τα δικαιώματα και τα
συμφέροντα των μελών του.
Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων,
διαλέξεων, συναυλιών
Συνεργασία με οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων
που λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή.
Κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα εξυπηρετεί το σκοπό του Σωματείου
και θα καθορίζεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΜΕΛΗ
Άρθρο 5ο - Μέλη

1. Μέλος του σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο
(Έλληνας ή αλλοδαπός) το οποίο έχει την ιδιότητα είτε του
μουσικοσυνθέτη είτε του στιχουργού ή και τις δύο ιδιότητες ταυτόχρονα.
Επιπλέον μέλος του σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό
πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του κληρονόμου κάποιου
μουσικοσυνθέτη ή στιχουργού.
2. Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όλα μέλη του
Σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
Άρθρο 6ο - Έγγραφή των μελών
Το Σωματείο μεριμνά συνεχώς για την οργανωτική του ανάπτυξη και τη
συσπείρωση σε αυτό κάθε συναδέλφου του κλάδου. Για την εισδοχή νέου
μέλους, απαιτείται η αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, αίτηση
προς το Διοικητικό Συμβούλιο και η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και
της ετήσιας συνδρομής. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους του Σωματείου
αποκτάται από την έγκριση της ως άνω αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εξετάζει κάθε αίτηση εισδοχής νέου μέλους
στην πρώτη του συνεδρίαση από την υποβολή της. Κατά το μεταβατικό στάδιο
μέχρι την ολοκλήρωση σύστασης του σωματείου μέλη θα γίνονται δεκτά με τις
ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και έγκριση της αιτήσεως από την προσωρινή
διοικούσα επιτροπή.
Απόρριψη της αίτησης είναι δυνατή μόνο για λόγους μη πλήρωσης των
προϋποθέσεων του παρόντος καταστατικού ή σε περιπτώσεις που το
υποψήφιο μέλος έχει βλάψει τους σκοπούς
του σωματείου ( ενδεικτικά

σύγκρουση συμφερόντων, μη τήρηση εχεμύθεια κ.ο.κ). Η απόρριψη της
αίτησης γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν το
υποψήφιο μέλος επιμένει, αποφασίζει τελικά η Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 7ο - Υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη έχουν υποχρέωση:
1. Να τηρούν το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Να εργάζονται για την επιδίωξη και εκπλήρωση των σκοπών του
Σωματείου και την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Γενικής Συνέλευσης και να συμμετέχουν σε επιτροπές για την εξυπηρέτηση
των σκοπών του Σωματείου.
3. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, στις
συσκέψεις, τις ψηφοφορίες και τις αρχαιρεσίες.
4. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.
5. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και
αλληλεγγύη.
6. Να μην αποκαλύπτει και να μην κοινοποιεί σε τρίτους εμπιστευτικές
πληροφορίες που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντα του σωματείου, να μην
ενεργεί με τρόπο που μπορεί να προσβάλει τους σκοπούς του σωματείου και
να ενεργεί γενικά όπως ορίζει η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
Άρθρο 8ο - Δικαιώματα των μελών
Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα :
1. Να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα λόγου
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις,
εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα της Διοίκησης του
Σωματείου.
3. Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.
4. Να υποβάλλουν προτάσεις και αιτήματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο
για κάθε θέμα που είναι σχετικό με τους σκοπούς και τη λειτουργία του
Σωματείου.
Άρθρο 9ο - Αποβολή – Αποχώρηση – Επανεγγραφή μελών
1. Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
ή του 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, μπορεί να
διαγράψει μέλος εφόσον :
α. Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από δύο έτη. Στην
περίπτωση αυτή και πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, το
Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως και αποδεδειγμένα το
μέλος για την οφειλή του και να ζητήσει την τακτοποίησή της, άλλως τις απόψεις
του. Οι απόψεις του προτεινόμενου προς αποβολή μέλους ανακοινώνονται στη

Page | 3

Γενική Συνέλευση, εάν το ζητεί ο ίδιος.
β. Αποδεδειγμένα ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου, δεν
τηρεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή
με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωση τους.
γ. Έχει καταδικαστεί για ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση.
Page | 4
δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου (ενδεικτικά
κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών που μπορούν να
βλάψουν τα συμφέροντα του σωματείου, να ενεργεί με τρόπο που μπορεί να
προσβάλει τους σκοπούς του σωματείου και όχι όπως ορίζει η καλή πίστη και
τα χρηστά ήθη).
2. Η αποβολή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Το
υπό αποβολή μέλος έχει δικαίωμα τοποθέτησης ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως και χωρίς να ακούσει
τον προτεινόμενο προς αποβολή, εάν πραγματικά του δόθηκε η δυνατότητα να
εκθέσει τις απόψεις του και ο ίδιος παρέλειψε.
3. Τα μέλη που αποβλήθηκαν επειδή καθυστέρησαν τις συνδρομές τους,
δύνανται να επανεγγραφούν στο Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, εφόσον εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους.
4. Μέλος που αποβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να προσβάλει
την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου,
κατά του όρους του άρθρου 88 ΑΚ.
5. Κάθε μέλος, μπορεί να αποχωρήσει αφού προηγούμενα εξοφλήσει όλες
τις οφειλές του προς το Σωματείο μέχρι το τέλος του έτους της αποχώρησής
του υποβάλλοντας σχετική αίτηση η οποία θα πρέπει προηγουμένως να
εγκριθεί από το Δ.Σ. του Σωματείου. Κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την
ολοκλήρωση σύστασης του σωματείου δεν είναι δυνατή η αποχώρηση κάποιου
από τα ιδρυτικά μέλη.
6. Μέλος που διεγράφη για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να επανεγγραφεί
μόνο με από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΟΡΓANA TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 10ο - Όργανα του Σωματείου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 11ο - Γενική Συνέλευση των μελών
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, απαρτίζεται
από όλα τα τακτικά μέλη και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που το αφορά και δεν
υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν εισάγεται σε αυτή με
απόφαση άλλου οργάνου.
Άρθρο 12ο - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά
μεν μια φορά κάθε έτος κατά τον μήνα Μάρτιο έκτακτα δε όταν το Διοικητικό
Συμβούλιο το θεωρεί αναγκαίο ή το ζητεί το 1/10 των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών του Σωματείου ή κατόπιν αιτήματος της Ελεγκτικής

Επιτροπής, σε περίπτωση διαχειριστικής ατασθαλίας. Στις δύο τελευταίες
περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση, η δε άρνηση ή η ολιγωρία του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
του ενός μήνα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος αποτελεί σοβαρό λόγο
έκπτωσής του.
2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να
κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την καθορισμένη
ημέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, με έντυπο ή μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση
θέματα, καθώς και τον ακριβή τόπο, εντός της έδρας του Σωματείου, και χρόνο
πραγματοποίησης της.
Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να προστεθούν θέματα, εφόσον
προταθούν από δέκα (10) τουλάχιστον παριστάμενη μέλη και ληφθεί σχετική
απόφαση από τη συνέλευση.
3. Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά την κρίση
του Διοικητικού Συμβουλίου, συντέμνεται η προθεσμία της προηγούμενης
παραγράφου μέχρι και κατά το ήμισυ.
4. Όταν η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ζητείται από μέλη του
Σωματείου, αυτά είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση τους προς
το Διοικητικό Συμβούλιο και τα προς συζήτηση θέματα.
5. Με πρωτοβουλία του Προέδρου και φανερή ψηφοφορία των παρόντων
μελών, η Γενική Συνέλευση, κατά την έναρξη της συνεδρίασής της, εκλέγει τον
Πρόεδρό της, Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της, καθώς και τριμελή
Εφορευτική Επιτροπή, για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ή σε κάθε άλλη
περίπτωση, που απαιτείται μυστική ψηφοφορία.
6. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ληφθεί και χωρίς της
σύγκλησή της, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου( απόλυτη
πλειοψηφία) δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη γραπτή
και αναλυτική πρόταση που απευθύνει προς αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο,
εντός εύλογης, ανάλογα με τις περιστάσεις, προθεσμίας που ορίζεται από αυτό.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προσβληθούν
ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, εάν λήφθησαν κατά παράβαση του
παρόντος Καταστατικού ή της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 13ο - Απαρτία Γενικής Συνέλευσης - Λήψη αποφάσεων
1. Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείται η παρουσία ή αντιπροσώπευση στη
γενική συνέλευση του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών
του Σωματείου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται
χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα
της επομένης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία ή
αντιπροσώπευση του 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη
διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης

Page | 5

εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά
τακτοποιημένων μελών.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών και με φανερή
ψηφοφορία, πλην των περιπτώσεων όπου ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Page | 6
Καταστατικό και το Νόμο, ιδίως: α) σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου,
ελεγκτικής επιτροπής, γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, δ) σε
προσωπικά ζητήματα και ε) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής
Συνέλευσης.
3. Για τον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσμετρούνται
και τα εκπροσωπούμενα μέλη, όχι όμως και τα τυχόν παριστάμενα επίτιμα
μέλη. Ένας μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο με
έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος από αρμόδια Αρχή. Οι εξουσιοδοτήσεις παρέχονται ειδικά
για τη συγκεκριμένη ή τις επαναληπτικές αυτής σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο από
τα μέλη που απουσιάζουν.
4. Η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και η λήψη
αποφάσεων επί ζητημάτων σχετικών με την εμπιστοσύνη προς το Διοικητικό
Συμβούλιο ή με μομφή κατά μέλους του Σωματείου, λαμβάνονται πάντα με
μυστική ψηφοφορία. Με μυστική ψηφοφορία παίρνεται και κάθε άλλη απόφαση
για την οποία η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι πρέπει να ληφθεί με τον τρόπο
αυτό.
Άρθρο 14ο - Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής
Επιτροπής, τρόπος εκλογής και διάρκεια της θητείας τους
1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
εκλέγεται ανά τρία (3) έτη από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική
ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία.
2. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, με
θητεία ομοίως τριετή. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών την Ελεγκτικής
Επιτροπής λήγει και εκλέγονται νέα μέλη, όταν για οποιονδήποτε λόγο
απαιτείται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να συμβαδίζει η θητεία
των μελών των δύο οργάνων.
3. Επίσης εκλέγονται τρεις αναπληρωματικοί σύμβουλοι και τρία
αναπληρωματικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, κατά σειρά επιτυχίας, μετά
την ανάδειξη των τακτικών μελών.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία για τη διεξαγωγή εκλογών. Με
την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκαλείται η Γενική
Συνέλευση, μπορεί να ορίζεται ημέρα για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών
διαφορετική εκείνης που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση. Οι δύο
ημερομηνίες όμως δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 7

ημέρες.
Άρθρο 15ο - Εφορευτική Επιτροπή - Εκλογή και καθήκοντά αυτής
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται τριμελής Εφορευτική
Επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της Page | 7
εκλογής, διευθύνει αυτήν, εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας
και τη μυστικότητα της ψήφου και αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια και κάνει
τη διαλογή, ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η εκλογή των μελών της
Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνει χώρα με φανερή ψηφοφορία κατά τη Γενική
Συνέλευση που συγκαλείται σύμφωνα με την παρ. 1 του επόμενου άρθρου του
παρόντος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι
υποψήφια για κανένα άλλο αξίωμα.
Άρθρο 16ο - Διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων μελών Διοικητικού
Συμβουλίου
1. Ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει
την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.
Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όσους επιθυμούν να
εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα
ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου. Ο πίνακας των υποψηφίων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής οριστικοποιείται το
αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.
2. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιοτήτων ή αυτές δεν είναι τόσες
όσες απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων των οργάνων αυτών, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η προθεσμία υποβολής παρατείνεται
μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών. Κατά το χρονικό αυτό
διάστημα μπορούν να υποβληθούν όσες αιτήσεις υποψηφιοτήτων απαιτούνται
για τη συμπλήρωση των θέσεων των οργάνων. Στην περίπτωση αυτή, το
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την έγκαιρη συμπλήρωση του
ψηφοδελτίου με τα ονόματα των υποψηφίων.
3. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο διεκπεραιώνει μόνο τις τρέχουσες
υποθέσεις του Σωματείου έως ότου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλάβει τα
καθήκοντά του.
Άρθρο 17ο - Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής
1. Το δικαίωμα ψήφου στην εκλογική διαδικασία έχουν όλα τα ταμειακώς
ενήμερα μέλη του Σωματείου, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται σε ειδικό
κατάλογο, σύμφωνα με το μητρώο των μελών που τηρεί το Σωματείο και τα
οριζόμενα στον νόμο.
2. Κάθε μέλος του Σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου, ψηφίζει τους
υποψηφίους της προτίμησης του, σημειώνοντας για το Διοικητικό Συμβούλιο
μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης παραπλεύρως και αριστερά κάθε

ονόματος και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.
3. Οι επτά (7) υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκέντρωσαν
τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι
επόμενοι τρεις (3) εκλέγονται αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος, αποχώρησης ή παραίτησης Page | 8
ή έκπτωσης αυτών.
4. Οι τρεις (3) υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή που συγκέντρωσαν
τις περισσότερους ψήφους αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι επόμενοι
τρεις (3) εκλέγονται αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν κατά σειρά τα μέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος ή αποχώρησης ή παραίτησης
ή έκπτωσης αυτών.
5. Κατά τα λοιπά η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου διενεργείται κατά τα
προβλεπόμενα στον νόμο και στο παρόν Καταστατικό.
Άρθρο 18ο - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Μέσα σε μία εβδομάδα από τις αρχαιρεσίες το μέλος που πλειοψήφησε
καλεί υποχρεωτικά τα εκλεγμένα μέλη για τη συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου σε σώμα. Αν αυτός αδρανήσει ή αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από
το επόμενο σε ψήφους μέλος.
2. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται, μεταξύ των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας
του Σωματείου, οι οποίοι έχουν τις αρμοδιότητες που τους παρέχονται με το
παρόν καταστατικό. Οι τρεις Σύμβουλοι ασκούν τις αρμοδιότητες που τους
ανατίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μέσα σε μία εβδομάδα από τη συγκρότηση του, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο παραλαμβάνει τη Διοίκηση από το παλαιό.
4. Αν στη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος αυτού
παραιτηθεί, παυθεί ή εκπέσει του αξιώματός του, αντικαθίσταται από το πρώτο
αναπληρωματικό μέλος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου για
να συγκροτηθεί σε σώμα με τη νέα του σύνθεση.
Εάν είναι αδύνατο να σχηματισθεί Διοικητικό Συμβούλιο με
τουλάχιστον τέσσερα (4) τακτικά μέλη, τότε συγκαλείται υποχρεωτικά έκτακτη
Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών, με πρόσκληση του προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη σύνοδο, με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και
Ελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 19ο - Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και
έκτακτα όσες φορές το συγκαλεί ο Πρόεδρος του. Συνεδριάζει επίσης έκτακτα
εάν το ζητήσουν γραπτά από τον Πρόεδρο τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου αιτιολογώντας λεπτομερώς τους λόγους της σύγκλησης. Ο
Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει αυτό μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίσει και συντομότερο
χρονικό διάστημα για τακτικές συνεδριάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί, κατόπιν προηγούμενης απόφασής του, να πραγματοποιεί
συνεδριάσεις σε τόπο διαφορετικό της έδρας του, όπου λειτουργεί Page | 9
Περιφερειακή Ένωση του Σωματείου
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από
τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Εάν οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς από το Διοικητικό Συμβούλιο,
χάνει την ιδιότητά του αυτοδίκαια και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά
αναπληρωματικό μέλος. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
αναστέλλεται. Σε κάθε περίπτωση, όμως, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην
επόμενη Γενική Συνέλευση κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από τον
Γενικό Γραμματέα έγγραφα πρακτικά αυτών, τα οποία υπογράφονται από όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πέρας της συνεδρίασης. Τήρηση
πρακτικών με μαγνητοφώνηση / εικονοληψία δεν επιτρέπεται.
4. Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 20ο - Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα
τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι
ληφθείσες αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο των Πρακτικών και
υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
Άρθρο 21ο - Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση του Σωματείου.
Κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος και αφορά το
Σωματείο. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό που είναι απαραίτητο για
τη λειτουργία του Σωματείου και καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα
αυτού, σύμφωνα με το νόμο. Διαχειρίζεται την περιουσία και τα οικονομικά του
Σωματείου. Αποφασίζει για την έκδοση εντύπων και τη λειτουργία
ηλεκτρονικών ενημερωτικών μέσων του Σωματείου. Συγκαλεί τη Γενική
Συνέλευση, τακτικά μία φορά το έτος και έκτακτα όσες φορές το απαιτεί το
συμφέρον του Σωματείου. Ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του συντάσσει
αφενός τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της Διοίκησης και τον υποβάλει για
έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μαζί με έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,
αφετέρου συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και τη
γνωστοποιεί στα μέλη του Σωματείου, με κλήση να παραβρεθούν σε αυτήν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ορίζει επιτροπές από μέλη του
Σωματείου οι οποίες, σε συνεργασία με αυτό, ασχολούνται με κάθε εργασία

που στοχεύει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
Άρθρο 22ο - Καθήκοντα Προέδρου
Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις εργασίες των εκτάκτων Γενικών
Συνελεύσεων και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Διεκπεραιώνει Page | 10
τις υποθέσεις του Σωματείου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφει μαζί με
το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, τα εντάλματα με τα οποία πληρώνονται οι
δαπάνες και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και φροντίζει για την ακριβή και
πιστή τήρηση του Καταστατικού. Μεριμνά για τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του αντιπροσωπεύει το
Σωματείο σε οποιαδήποτε Δικαστική, Διοικητική ή άλλη Αρχή, καθώς και στις
περιπτώσεις εκείνες που τρίτοι στρέφονται εναντίον του Σωματείου, είτε
δικαστικά είτε εξωδικαστικά.
Άρθρο 23ο - Καθήκοντα Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή αυτού
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει, απόντα ή κωλυόμενο τον Πρόεδρο του
Σωματείου και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου. Τον Αντιπρόεδρο όταν
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας.
Άρθρο 24ο - Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
1. Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου, τα βιβλία
και το αρχείο, τηρεί με τη βοήθεια ειδικού Γραμματέα το Μητρώο μελών και το
πρωτόκολλο αλληλογραφίας και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του
Σωματείου. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Σφραγίζει και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου, ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα από τα
βιβλία του Σωματείου, κάθε άλλο έγγραφο, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.
Επίσης συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων της Διοίκησης και έχει την
επιμέλεια για τα Γραφεία του Σωματείου.
2. Φροντίζει για την έκδοση ενημερωτικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, τη
διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών συναντήσεων
και γενικότερα έχει τη φροντίδα κάθε παρόμοιας δραστηριότητας του
Σωματείου.
3. Ο Γενικός Γραμματέας, όταν κωλύεται, αναπληρώνεται από τον
Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 25ο - Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία Ταμείου και Περιουσίας του Σωματείου. Ενεργεί
όλες τις εισπράξεις των πόρων του Σωματείου και όλες τις πληρωμές ύστερα
από έκδοση ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα. Καταθέτει σε υποκατάστημα Τράπεζας που επιλέγεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο τα έσοδα του Σωματείου εκτός από ορισμένο χρηματικό

ποσό, για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών. Ενεργεί κάθε δαπάνη ύστερα
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με αποδείξεις υπογεγραμμένες
από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Υποβάλλει κάθε έτος σε
συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική Γενική Συνέλευση τον
απολογισμό του έτους που έληξε ύστερα από προηγούμενο έλεγχο από την
Ελεγκτική Επιτροπή. Ο Ταμίας ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη κάθε Page | 11
οφειλής προς το Σωματείο και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Σωματείου.
Δεν μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Ταμία
και του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γενικού Γραμματέα του Σωματείου.
Άρθρο 26ο - Υποχρεώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξαρτήτως του αξιώματός τους
βοηθούν στη διεξαγωγή των εργασιών του. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό
Συμβούλιο, για τον καταμερισμό των εργασιών του, αναθέτει στα μέλη του
αρμοδιότητες προς το συμφέρον του Σωματείου, ακόμη κι αν αυτές δεν
προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
Άρθρο 27ο - Εκλογή και καθήκοντα της Ελεγκτικής Επιτροπής
1. Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη αυτής, η οποία αποστολή έχει να παρακολουθεί τις εργασίες του
Διοικητικού Συμβουλίου, να ελέγχει τα βιβλία του Ταμείου και να υποβάλλει στη
Γενική Συνέλευση την έκθεση για τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και
την κίνηση του Ταμείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της
εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο
της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και έκτακτα όταν κληθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί από το 1/10 των ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.
3. Η αρμοδιότητα ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής επεκτείνεται σε όλη
τη διοικητική δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 28ο - Πόροι του Σωματείου
1. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι οι ετήσιες συνδρομές (συνολικού
ύψους €5,00) και το δικαίωμα εγγραφής των μελών (συνολικού ύψους
€5,00).
2. Έκτακτοι πόροι είναι τα έσοδα που εισέρχονται νόμιμα στο Σωματείο και
οι τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα των μελών ή τρίτων, ενισχύσεις και
επιχορηγήσεις από φορείς του Δημοσίου, της Ε.Ε., από ο.τ.α., έσοδα
από εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές και τα εν γένει περιουσιακά
δικαιώματα που αποκτώνται, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, κατά τη
λειτουργία του Σωματείου.
Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και η ετήσια συνδρομή ορίζεται με
απόφαση της ιδρυτικής γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου μπορούν να τροποποιούνται τα ποσά του τέλους εγγραφής και
της ετήσιας συνδρομής υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής
Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29ο - Βιβλία του Σωματείου
Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία :
Α. Το μητρώο μελών του Σωματείου.
Β. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
Δ. Το βιβλίο Πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής
Ε. Το βιβλίο Ταμείου (εισπράξεων και πληρωμών).
Στ.
Το βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου
Ζ. Το βιβλίο (πρωτόκολλο) εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες
του.
Άρθρο 30ο - Διάλυση του Σωματείου - Τύχη της περιουσίας του
Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό μετά από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών. Για τη λήψη της σχετικής
απόφασης απαιτείται η παρουσία περισσοτέρων από το 1/2 των ταμειακώς
εντάξει μελών και η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων μελών. Με την απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου καθορίζεται
και ο τρόπος για την εκκαθάριση και τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου.
Άρθρο 31ο - Ρύθμιση άλλων θεμάτων
Για κάθε θέμα που η ρύθμισή του δεν προβλέπεται από το παρόν
Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των
συναφών νόμων.
Άρθρο 32ο - Τροποποίηση Καταστατικού
Το Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/3 των ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Για τη λήψη της απόφασης
τροποποίησης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Άρθρο 33ο - Προσωρινή Διοίκηση
Η πρώτη διοίκηση του Σωματείου η οποία εκλέχθηκε από τα ιδρυτικά
μέλη του Σωματείου και εξουσιοδοτήθηκε διά της ιδρυτικής πράξης να προβεί
στις νόμιμες ενέργειες για την αναγνώριση του Σωματείου από το αρμόδιο

Page | 12

Δικαστήριο και την εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο Σωματείων, καθώς και να
προκηρύξει και να διενεργήσει τις πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή
Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής εντός τεσσάρων (4) μηνών
από την εγγραφή του, αποτελείται από τα εξής μέλη:
Πρόεδρος: ……………………………………….
Αντιπρόεδρος Α’: ………………………………….
Page | 13
Αντιπρόεδρος Β’: ………………………………….
Γενικός Γραμματέας: …………………………..
Ταμίας: ………………………………………….
Μέλη ΔΣ: ………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
Άρθρο 34ο - Έγκριση του καταστατικού
Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από τριάντα τέσσερα άρθρα
εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου και υπογράφεται όπως
ακολουθεί:
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Μητρώνυμο
ΑΔΤ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page | 14

26

27

28

29

30

Page | 15