အရ

ပါ

“ ”

…..

။ ၂၀

“ သတ ”

(

)

၀၏ “ အဓမၼ ”

“ ”( )“ ” က

“ “ ” -

” ၊

၊ ၈၂ ”

(

)

(

)

” “ ” ” “ (

၀ ၏။ “ ” ၂၀

၂၀၁၀